You are on page 1of 92

2009

Arets kampanje produkter 4 . 5 Vanntoaleller


Vera Aquatron 44 . 45
Vanntoalettpakker 46 48
Pumper og vanncisterner
Vanntoalett-stoler 49
Vera hyltepumper 12V/230V 6 Vakumtoaletler 49
Vannforsyningspumper 7 Mottak fra vanntoaletter 50 . 51
Små vannpumper 8
Rør og rørdelerforvannforsyning 9
FrostsikrJng av vannrør 9
Vanncisterner for overjord plassering Minirenseanlegg for hytter og hus 52 . 53
ellernedgraving 10 . 11 Vera Compaet F1 54
Vannbeholdere/cisterner 12 Vera Compaet8 1 55
Tilbehør til cisterner 12 Vera Compaet82 56
Takvannfilter 13 Slamfilter med infiltrasjon 57
Brønnring 13 VeraCompact Mini 58
Compact overjordsfllter 59
Vannkomfort i hylla
Startpakker til bedre vannkomfort 14 . 15 CWMMUI"i.1i§'
Vera hurtigkoblinger og Pexrør 16 Vera gasskomfyrer som ikke krever strø mtilførsel 60 . 61
Vannbeholdere 17 Koketopper 62
Sammenleggbare vannkanner 17 Frittstående koketopper 63
Veragassvannvarmere 18 12V avtrekksvifter 63
Vera elektriske varmtvannsberedere 19 Lacanche - franske luksuskomfyrer 64
Dusjer 20 . 24 Gassutstyr installasjonspakke 65
Baderomsmøbler 24 . 25 Montering av gassanlegg 66 . 67
Oppvaskmaskiner 25
To-greps blandebatterier 26
Servanter 26
Servantstativer 26 Kjøleskap for propan 68 . 69
Rent vann i krana 27 Kjøleskap for propan og 230V 70 71
Kjølebokser for propan , 230Vog 12V 71

Mifflt®ffl iftTI
Innledning 28 · 29 Energi , lys og varme
UriNova urintoalett 30 · 31 Strøm på hylla 72 73
12V solstrøm-pakker 74 75
Forbrenningstoaletter
12V + 230V kombi-pakker 75
Ineinolet forbrenningstoalett 32 · 33
Komponenter til sclcelleanleqq 76 . 77
Cinderelta Iorbrenninqstcalett . 34 · 35
MonteringsmaterJeli 78 . 79
Biologiske toaletter 12V belysning 79 . 81
Innledning 36
Ring hytt a varm
Små biologiske toaletter 37 · 38
Heat-Link - for hyller med 230V 82 . 83
Mellomstore biologiske toaletter 38 · 39
Alde hyttevarrner - for strømløse hytter 84 . 85
8nurredassen 40 · 41
Zibro parafinkaminer- for strø mløse hyller 86
Tørrklosetter 42 Cami oljekamin - forstrø mløse hytter 87
Toalettstoler 42
Aggregater 88
Ekstrautstyr/komponenter til biologiske toaletter 42 · 43
Zibro strømløse kaminer 89
Vera infrarød gassvarmeovn 89

2
Hyttesenter i
Sandefjord og Oslo
Hytte torge t har sitt fo kus rette t mot hytt em arkedet i Norge. Våre pro-
dukter er dominerende fordi vi alltid har satset pa kvalite t og god
service. 15 års erfar ing i hytt em arke det har gitt os s kunnska p om de
spesielle utfordringer som produktene blir uts att for i vårt klim a og
med det avbrutte bruksmøn ster et som hyttelivet represent erer.
I våre hytte sent ere fin ner du store utstillinger og dykti ge fagfolk . Gode
ti lbud , hytteskcle, rådgiv ning og hyttebutikk med uts alg. I våre hytt e-
sentere kan du se de f leste pro duktene so m er pre sentert 1katalo gen,
i t illegg til en rekke andre produkter og nyheter. På hytt etor get.no
f inner du kart t il våre senter.
Velk omm en!

Hyltetorget Sandefjord Hyttetarget Oslo


veløyveien 17 Stramsveien 266
Postboks 2036, 0668 Oslo
3239 Sandef jord Telefon : 22832400
Telefon : 334201 00 Fax : 2283240 1
Fax: 3347 4680 e-post: alnabru@hyttetorg et.no
e-post : post@hyttetorg et.no

Åpni ngsti der Åpni ngstider


Man-tors 9 - 18 Man -tors 10 - 18
Fredag 9 - 16 Fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 15 Lørdag 10 - 15

Forhandlere over hele landet


På hyttetorget.no finne r du ove rsikt over alle våre Forhand lere som har spes ialisert seg på hytte- Sente re arrangerer også Hytteskcien. Dette er
forhandlere. Vi har forhandlere over hele landet utstyr er flagget som Hyttetorget Butikker og gratis temakvelder hvor hyttee iere inviteres til
og butikkene er presen tert med bl.a bilder , Sentere . Hos disse finner du rep resentative opp læring av hvtteprodukter.
linker, kontakt informasjon og kartreteranser. utstillinger av hytteutstyr. Noe n Butikker og

Hytteskoien
Gra tis temak vel der for hytteinteres sert e! Husk påme ld ing !
Hytteskole n tilbyr g ratis/u forpli ktende tem akvel - Hytte skoien er gratis , men av prakti ske årsake r
der som tar for seg en del av de temaene som er er de t ønskelig at man melder seg på. Delte
omtalt i denne ka talogen . Vi har laget et program gjøres på www.hylle torget.no
for hver uke, se www.hyttetorget.no
Hytteskoien blir arran gert over hele land et.
Møtene varer c a 1,5 time.

hyttetorget.no
Hyttetorget.no er det ledende ste det for In te r- Bestill p å nett - hent i bu tikk Det lønner seg
mas jon og hand el av hytteprodukter. Her få r Når du handler på hylletorget. no kan du vel ge Når du legger inn din bestill ing på hytletorget. no
man utfyll ende informasj on og konkurrans e- å hente og be tale varene hos en forhandler nær får du rabatt på de fleste produktene.
dy ktig e priser p å de me st p opulære hytte- deg , eller nær hytta di. Dersom du ikke finner en Nettbuuk ken gjør det enk lere og rime ligere for
produktene. På h yttetorget.no v il du få m er forhandler som du ønsker å b enytte sende r vi deg å anskaffe pro dukt er til hytta di. Når du
inform as jon om produktene enn h va denne varene hjem til deg. handler på hyttetorqet.no. vil du i tillegg molta
katalo gen klarer å for mid le, På hyttetorget.no presenterer vi landets hytte - bonu spoeng tilsva rende 2% av hvert kjøp.
utstyr-buti kker på en ove rsiktlig måte - med Denne bonu sen kan du bruke som rabatt ved
For eksemp el kan du laste n ed : bilder og kartlink . sen ere kjøp.
• Montering- og bruk sanv isninger
• Delel ister og tekn iske spesifikasjoner
• Større/flere bilde r av de enkelte produktene

3
o

Arets Her har vi valg t ut noen høyaktuelle produkter til knallpriser.


Kjøp kampanjeproduktene når det passe r for deg
- prisene gjelder hele året. Se ette r kampanjemerket i katalogen ...
. ., .

kampanjepro
Gasskjøleskap RF60
60 liter
Vell. pris: 4.550,-

Nå: 3.990,-
Varenr: 9105700003
Se side l().7 1
f

Dovre gasskomfyr
SOx60 hvit
Veil. pris: 5.950,-
SoleeIlebatteri 1404
Nå: 3.&90,-
Varene 9127800 Veil , pri s: 2.495,-
Se side 60
Nå: '1.990,-
Varenr: 100302
Se side 76
Dovre gasskomfyr
SOdO sort
r Veil. pr is : 5.950,-
Nå: 3.&90,-
- - Varenr: 9127900
Se side 80

SoleeIlepakke
SoleeIlebatteri 2904
grunnpakke
Vell . pris : 4.995,-
Vell. pr is : 13.990,-

Nå: 9.990,- Nå: 3.990,-


VsrEml": 12·200
Varenr:6321188
5eside 76
S8side 74

Fa rabatt - beslill på hyttetorget.no


Du kan velge ål lå varene sendt til din nærmeste forha ndler og be tale ved hent ing. ANe priser er veiledende inkl. mva.
4
Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttetorqet.no
Vera hyttedusj
80 x 80 med blandebatteri

u ter
Vell. pris: 5.840,'
Nå: 4.490,-
vereru: 6327033
Se side 20

Ineinolet med
UriNova Inei
Velg mellom 15 fa rg er

• 1800W
28.490,-
Varenr hvil: 6110018
-
\li
'/
Se side 33

"Ring hytta varm"


Heatlink basispakke
Veil. pris : 4.400,·
Nå: 2.990,-
Varenr: 76 11
Se side 83

Vera infrar ød Cinderella


gassvarmeovn og UriNova
Nå: 990,- Cindy
Varenr: 6160100
Se side 89 28.490,-
Varen,; 6 110220
Se side 35

Ring Hytta Varm


Parafinkamin
for strømløse hytter
Vell. pris : 13.100" UriNova Kompakt
Nå: 9.990,- Vell. pris: 6.990,·
Varenr: 6160107
Se side 86
Nå: 5.990,-
Varenr: 6110020
Se side 30

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: posl@ hyttetorget.no Internett www.hyttetorget.n o
Finn nærme ste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 5
pumper og vanncisterner

Vera hyttepumper 12V/230V

Vera hyllepumpe
Leveres i både 230Vog 12V utførelse. Begge • Kapasitet 12,51iler pr. min.
er lite energikrevende, gir inntil 12.5 liter vann • Sugehøyde 2m
pr. minutt og har innebygd tilbakeslagsventil. • Skyv ehøyd e 25m
Pumoebuset har 4 membranerog en innebygd
• Trykk 2,4 b ar
ven til som leder vannet i en sløyfe. Dette gir
< Målh x b 210 x 170 mm
en jevn vannstråle med minimal pulsering når
vannkranen strupes igjen. Pumpene har små • Effekt 12V 80 WI7 A
dimensjoner og er lette å plassere. f.eks. i • Effekt 230 V 6(J WIO ,25 A
kjøkkenbenk. De starter automatisk når du skrur Hyttepumpe 12V 6327 112 2.390 ,·
på kranen. Både 23QV· og tzv-pumpa leveres
Hylte pu mpe 230 V 6327111 3,490,"
komplett med filter og Vera hu rligkobli ng er.
Vibrasjonsdempende testebrakett er inkludert.

Vera hyttepumpe sensor 12V


Denne nyutviklede 12V pumpa har innebyg d • Kapasitet 14 liler pr. min.
elektron ikk som sørger for at pum pa øker e ller • Sugehøyde 3m
reduserer motorhastighet i takt med hvor mye • Skyveh øyde 25m
man åpner på vannkranen. De n er i tillegg både
• Try kk 2,4 bar
strernekonomisk. stillegående og drilts ikker.
• Min . effek t 6 W/O,5 A
Pumpa gir inntil 14 liter pr. m inutt , den har inne -
bygd tilbakeslagsven til og er anbefalt for inntil • Max. effekt 96 W/8 A
5 tap pepu nkter. Leveres komplett med filter og · MåI L x B x H 220 x 160 x 95m m
Vera hurtigkobling er. Vibrasjonsd empende feste- 6327139 3.890 ,-
braket! er inklud ert.

Vera hyttepumpe maxi, CAM 80 /22 " 230V


Ved hjelp av de nne pumpa kan du enke lt skaffe • Maks kapasitet 50 liter pr. min .
deg d in egen vann fors yning til hytta . Pumpa kan • Maks sug ehøyde 6m
fors yne vanntoaiettet. dus jen. kjøkkenet og alle • Ma ks. løftehøyd e 42m
vanntorbrukende apparater. Pumpa gir et mak s
• Mak s arbeids trykk 3bar
trykk på 3 bar, og kan brukes i kombinasj on med
• Normalt arbeidstr ykk 1,4 · 2,8 bar
vanntoaiett. side 44 -5 1.
• Effekt aoo W/ 3.8 A
Dersom du har en vannkilde , for eksempel vann-
cis tern e, b rønn , elv eller innsj ø, vil d et være en • Trykktank 20 liter
enk el sak å skaffe seg innlagt vann ved hjelp • Anslu tnin g A 1"
av denne p um pa. Den takl er inntil 6 meters • Vekt 15,3 kg
sug ehøyde (ve rtika lt). Pump a er selvsu gende , · Må1L x 8 x H 543 x 255 x 546 mm
er utstyrt med jordet stikkont akt og har en
2892623 3.790,-
motor på 800 W. Pum pehuset er laget i rustfritt
stål. Sugeledningen bø r være 32 e ller 40mm
diameter.
~ -1 2

Komp lett vanntnn taksett ti l Hyttepumpe Maxi


Leveres uten rør (se sid e 9 )
1 Overgang 1- ulv. til 112" innv.
med muffe mlu tv. gjenger lor rørlilk obl ing
2 Overgang tir slange,
2 stk 32mm sranqestus srt " gjenger
6327259 340,"

Få rabatt - bestill på hyttelorget.no


Du kan velge å få va rene sen dt til din næ rmeste forhand ler og betale v ed henting . Alle priser er I'eiJedende inkl. mva
6 Din nær mest e forhand ler finner du på www.hyttet org et.no
,, ,
"

Lensepumpe lensepumpe
Kraftig pumpe av labrikat Wilo Drain. Pumpe n Kapasitet Maks 250 liter pr. minutt
har en uortørvippe som starter pumpen når
Trykk Maks 1,1 bar
vannet stiger, eller senkes ned under vannover-
flaten. Flottøren er reg uler bar. Pumpen er utstyrt Løftehøyde Maks 10 m
med tilbakeslagsventil som evt . kan ljern es for å Standard tilkObling 32mm
tørrvne den for vann . Egner seg godt til å pump e
Anslutn ing
vann fra innsjø. brønn etc .
Forbruk 7QOWI3.6A
9023 165 2.25 0,-
H: 323mm O: 165mm

Vannforsyningspumpe, KS 801 Produkt WILO KS 8011P


KS 801 er en selvsugende pumpe. Det betyr at Maks lofte høyde 42 m
den kan suge op p vannet selv om del er luft i
Motorell ekl 800W
sugele dni ngen .
I bereg ningen av maksimal lengde på suge - Anslulnlngar l " ulvendige gjenger
ledninge n har vi regn et med en 0 32mm PE50 Maks kapasit et 60 liter pr. minutt
ledning som har en innvendi g diam eter på
Sugeledning 032mm PESOPN10
026mm .
Som tilleggsutstyr leveres vannintakssett
be stående av overgang til slange , 32mm Suge ledni ng ø 32 mm PE50 PN10
sla ngestuss/ 1"gjenger, enoesu med tilbake-
slagsventil. 2m 3m 4m Sm 'm 7m
Vannlorsynings pum pe 9023009 2.69 0,- . lm
veonin takssett 632725 9 340," . ', .. •- ", ' 240m 200m ,6Om 120m BOm 40m 10m

Bensinpumpe CMA 25 Produkt Bensinpumpe


Vannforsyningspumpe som ikke krever strøm . Tolal lo ftehøyde 22 m
Hvis du har tilgang til vann i nærheten av hyl ta
Maks sugehøyde Sm
kan denne pumpen brukes til å fylle en cist erne
som er plassert ved hytta . Delte g ir et god t Maks kapas itet 15Qt1min.
utgangspunktlor bruk av Vera vanosystem. Anslutnlngsglenger Innv. rorgtenger l '
se side 14. CMA 25 er en pum pe d revet aven
Motorellekl 2hk
totakts bensinmotor. Pumpe n er selvsugen de.
hvilket bety r at den kan suge opp vannet selv Ben sIn BIylri
om det er luft i sugel ed ninge n. Maksima l suge- Driftstid (v/f ull tank) ca. 60 min.
høyde er 5 m.
Startsys lem srcretart
Som tilleg gsutstyr leveres vannintakssett
MalL xB x H 400 x 300 x 330 mm
beståend e av overga ng til slange, 32mm
slangestussl1 "g jenger, endesil med tilbake - Vekt n1Ikart ong 8.Skg
slagsv entil.
Bensinpumpe 2894240 Sugeled nin g Ø40f32,Gmm PE50 PN10
Vannintaksselt 6327259


1m 2m 3m 4m Sm

. . , !"

. '" ,
esm SOm 40m 25m 10m

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 0100 Fax : 33 47 46 80
e-post post@h yttetorget.no Interne" : www .hyttetorget.no
Finn nærmes te forhandler på www .hyttetorget.no
~ hyttetorget 7
pumper og vanncisterner

Små vannpumper

-, .. "
En kraft ig håndpumpe som
... ,.
Dette e r en velpr øvd p umpe
Vera dykkerpumpe 12V og kran
Delte sette best år aven
kan mon tere s i alle retninger, som sug er va nn direkte fra kran med inneby g g et
Pumpa er setvlensenc e og vannk ilden - en god løsnin g lry kkbryle r og en ned -
gir op ptil 34 liter i minuttet. d er d u tren g er "trykkvann" til senk bar 12V pum pe.
Denne e r anvend elig i forb indelse med å p um pe en enke lt serva nt. H ånd pumpe lever es med Når kranen åpn es star ter
opp vann fra ci stern e eller andre vannki lder. hu rtigkobl ing til Vera vannsystem, den har pumpen automatisk.
• Høyd e 325 mm fleks ibe l høyd ejustering og tåler både • Tekniske spesifikasjoner ~
• Sug e/sk yvehø yd e: 2/1 m saltvann og ferskv ann . for dyt<.kerpumpe:
• Ansl utn inger : 32 mm stuss • Jus terbar høyde 95 • 255 mm Se under
• Kapasitet: Maks 8 liter pr. min . • Kra n høyde : 160 mm _
6327108 1.300,-
• Sugehøyde: 3 m 6 100528 1.250,-
• Anslutninger: 15mm snrss
6327 115 89 0,-

Vera dykkerpumpe 12V Vera trykkbryter tor dykkerpumpe


Denn e p ump a plasseres direkte De nne trykk b ryteren brukes når du ønske r at Fotpumpa kan mont e-
ned i van nbehotderen. Det kob les p umpa ska! starte automatisk når kranen åpnes . res i forb ind else med
Iil en slange fram til tappesteoet . Følsomheten er justerb ar. en kjøkkenb enk , serva nt ell er i våre hyltedusjer.
Kan pu mpe b åd e fe rskvann og Kan b rukes sam me n me d En enkel o g rime lig løsnin g som tar liten p lass,
saltva nn . Gir 12,4 lite r vann p r. Vera d ykke rpu mpe. • og som ikke kreve r strøm , Tilslutning ene kan vris
m inuU ved 1 m høyde . Kan b rukes • Strømkilde: 12V r-- "- i !Ol'skjellige rein inger elt er behov.
sammen med Vera trykkbryter fQ( automatisk • Slangetilkobling : 15 mm _ ........... ...- • Høyd e 130 mm
start og stopp. • Kapasitet: Maks 10 liter pr. min .
32715 490 ,-
• Strømk ilde : 12V • Suge/skyvehøyde: 312 m
• Mål : høyde 118 mm , ø 40 mm • Ans lutn inger: 15mm stuss
• Sikring : 8 amp
• Ve kt: 200 9
• Slange tilkob ling : 13 mm
• Mater ia le: ABS, rusHritl stål, nitr ilgummi
6327150 790 ,"

. . .. " ,.
Nostalgisk g ård sp um pe pro du sert i støpejern.
Her kan du pu mp e vann fra b rønn e ller vann-
cis tern e. Suge høyd en er hele 8 me ter. Farg en
er grønn og høyd en er 115 cm . Slang e og kob -
linger er tilleg gsutstyr fordi delte of te må tilp as-
ses ind ividue ll. Sugeslangen bør ha en d iame ter
på m inimum 32 mm .
O BS! Pump a er ikke egnet for vlnterbruk og må
tømmes før det kommer frost.
Kre ver årlig demontering og rus tbehandling .
632 7 113 2 .590 ,-

Vanninntaksett
Med 4 met er slange og enoestl m ed tilba ke-
slag sventil.
6327 114 1 .490,-

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan ve lge å lå varene sendt til din nærmeste forhand ler og betale ved hent ing . Alle {)fiser er veiledende inkl. mva
8 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttetorget.no
Dobbeltmuffe I 1 T-st kke I 4
For sa mmenkob ling av rør å
Brukes for lage avgreninger i rørsystemet.

32mm pr. stk. 12025100 110,· 32mm pr. stk 12275100


40mm pr. stk . 12030100 160,- 4Qmm pr. stk 12280100

Skjøtemuffer med gjenger 90' bend ! 5


Fo r feks. tilkobling til kran. Brukes når det er behov for aw inklinger.

32mm pr. stk 12515100 110,-


1" utvendige gjenger Il 40mm pr. stk 12520100 170,-
32mm pr. stk . 12180100 80,-
40mm pr. stk . 12185100 125,- Rør· ulsolert
Vannet føres normal! gjennom 32mm plastrør.
112" Innvendige gjenger EI Dersom rørene ska ! fungere i den kalde årstid en,
32mm pr. stk. 12125500 BO,· må de g raves ned på trosttrttt dyp (0,5 meter
4Qmm pr. slk. 12085100 125,- eller mer).
32mm pr. meter 239 4034 65,-
4Qmm pr. meter 2394039 85 ,·

Frostsikring av vannrør

Isolerte vannrør med integrert varmekabel


De rsom rørene ikke ka n g rave s ned p å frostfri tt kommer tilbake til hytta ig je n slås st rømmen på -
dyp og d et er ønskelig å ha vannforsyning også vannet tiner i løpet av 20 til 40 min - og hytta har
i den kalde årstiden, anbefal er vi å b ruke Vera igj en tilg ang til vann .
trostsikre vannrør,Disse rørene består av et Ko ntak t o ss hvis de t er be hov for an dre len gder.
innerrør på ø32mm. Rund t dette er det isolasjon 040 mm kan lev ere s på fore sp ørsel.
me d en integr ert varmekabel. Uten for d ett e er
d et lagl et vtter rer med en di ameter p å 68m m . Produkt Varenummer Pris eks. frakt
Dette røret er ferdi g kob let og avslutt et med
en ledning og støpsel fo r varme kabelen, slik Pr. meter 3263015 350,-
Termostatbryter for frostsikre vannrør
~ ~~_ at røret kan installeres uten bruk av elektriker. 10 meter 3263016 3.500,-
Halverer energi for bruke t. Bryteren benyttes når
Var mek abelen er se lv reg ule rende o g trekker
I maks 10W p r. meter.
15 meter 3263017 5.250,- varmekabelen skal stå på hele tiden. Forhindrer
i 20 meter 3263018 7.000,- oppheting av vannet. Vann et holder seg fri skt og
Røret kan legges oppå bakken eller i g runne
god t i alle tem peraturer.
grøfter. og er konstruert slik at det tåler å fryse 25 meter 3263019 8 .750,-
Termostat elle r tidsintervall styrin g. Av/på -bryter
selv om det er fullt av vann. Dette innebæ rer
I at når hytta slår tom kan man slå av strøm men
30 meter

50 meter
326302 0

3263021
10.500 ,-

17.500 ,-
på kont rohenh eten. Må tilkobles av elek triker.
2397223 2.390,-
uten å eng ste seg for frost i vannrøret. Når ma n

... - -, . Frostguard produkter Varenr. PrIs


I spesielt kal d e områd er og ved trostutsatt p lasseri ng av rør, kan
Frostguard varmekabel 2 meter 1035018 810 ,-
d et sikre s mot frost på en en kel måte ve d hjelp av d ett e systemet.
Frostg uard er en selvregulerende varmekabe l m ed strømfo rb ruk Froslguard varmekabe l 4 meler 2407404 1.030 ,-

på 10-1 8W pr. meter. Ka belen tin er o pp fros ne ledninge r på ca 30. Frostguard varmekabel 6 meter 1035020 1.320 ,-
mi nu tte r. Varmekabelen er ferd ig monte rt m ed 2 m ledning og jordet
I plugg for el-tilkobling . Delt e produktet kan install er es i vannfor sy-
Frostguard varmekabe l 8 meter 2407408 1.590,-

nin gsrør og avl øpsr ør. Frostguard varme kabel levere s i p refabriker te Frostguard varmekab el 10 meter 1035022 1.930,-

le ng d er [ra 2 til 25 meter (se tabell). Kan leve res i lengre leng d er på Frostguard varmekabe l 13 meler 2407413 2.260,-
b estilling .
FrOSlguard varmekabel 16 meter 2407416 2.690,-
Frostguard kan insta lleres på to m åter;
Frostguard varmekabel 19 meter 2407419 3.190
1. På utsiden av røret. Fest varmekabelen langs røret på undersiden v ed hjelp aven god teip . lsoler
røret god t avhengig av frostsltuasjonen. Froslguard varmekabel 22 meter 2407422 3 .490,-

2. Innvend ig i røret. Her br ukes en Y-ko bl ing fo r å tre varmekabelen innvendig i røret. Følg bru ksan vi s- Froslguard varmekabe l 25 meter 2407425 4 .190,-
nin g en som følger med. Isofer røret i forho ld til frostsituasjonen y - kobling O 25mm med pakkboks 1035014 990,-

Y- kobling ø 32mm med pakkboks 1035 015 1.090,-

Pakkboks 1035017 270,-

Hyttetorget AS
Telefon : 33 42 0 1 00
e-pos t: post@h yttetorge t.no
Fax: 33 47 4 6 80
Internett : www.hyttetor get. no
Finn nærm este forh and ler på www.hytletorget.no
~ hyttetorget 9
Pumper og vanncisterner

Vanncisterner for overjord plassering

Vanncisterner i po lyety lenp last,


for over jord plassering

Cisterner for oppsamling av regn vann


Cist ernene er produsert i polyetylenplast. Ved
vinter bruk anbefaler vi å installere varmekabel
inne i tanken . Samme n med isolasjon vil ci s-
ternen kunne holde s frostfri. Alternativt må de
tømmes for vann vin terstid. Disse cisternene
kan ikke graves ned. Lokkene ti) 500 liter st å-
ende/1000 hter liggende og ståend e og 2 100
liter kan snues for å funge re som et gro vfilter.
500- og 1200 liter liggende cisterner leveres
med et separat grovfi lter som holde r tilba ke løv
og lignend e. Neoqravbare cisterner er vist på
side 11. Vi anbefaler at regnvann alltid rens es
gjennom Yera Takvannfille r (side 13). Tilbeh ør lil
cisterner, se side 12. Alle tankene leveres med
tappekran 3/4" og 1 slk 2" 90 graders ben d til
overløp.

o ø
500 Ilter liggende 500 nter stående 1000 Ilter st ående 1000 liter liggende 1200 liter liggende 2100 lIIer liggende

Pris 6.400,- 6.300,- 8.600,- 8.990,- 9.990,' 13.700,-"

Varenu mmer 5206535 5206035 5208035 5209435 3232444 5209535


Materiale Polyetylen, mork gronn Polyetylen, mork gronn Polyetylen, mork gronn Polyetylen, mork grønn Polyetylen, mørk gronn Polyetylen, mork grønn

Vekt 18 kg 18 kg 40 kg 40kg 5Ok, 70 kg

2' utvendig, 2' utvendig. 2" utvendig, 2" utvendig, 2" utvendig, 2" utvendig,
Ans lu tni nger
314" innvendig 3/4" innvendig 314" innvendig 3/4" innvendig 314" innvendig 314" innvendig

Lokk , diameter 145mm 320 mm 320 mm 320 mm 150mm

Lysåpning ved lokk 545 x 545 mm


Målh xb xd 81Qx 1200 x 800 mm 1670 x 660 x 660 mm 1385 x 1050 x lOsa mm 600 x 2230 x 1000 mm 690 x 1830 x 1200 mm 850 x 2750 x 1350 mm

" NB ' frakt kommer i tillegg . Gjelder kun 2 100 liter ligg ende cisterne .

Vanncisterner for overjord plassering eller nedgraving

Herkules vancisterne
1600 liter Herkules senterstøtte
Samletank med solid konstruksjon og Senterstette for Herkules tank.
kraftige ribber. Herkules samletank Muliggjør nedgraving av tanken.
kan graves ned eller plasseres over Diame ter: 0 150mm
jord. Skal tanken graves ned må del Lengde: 1558 mm
monteres en sentersteue (ekstrautstyr) .
Tanken leveres todelt. Kan leveres
ferdig montert.
Diameter: 0 1350mm
Høyde: 1600mm
Vekt: 60 kg
Pris eksk L frakt 3232 445 4,99 0,· Pris ekskl. frak t 3232 446

Alle priser er veiled ende inkl. mva


10
l

'.

Delte er en ny genera sjo n ned grav bare vann cistern er produsert I et


. - - - - - - - - -- - In nlap
pl astm at eriale (Duralen) som har ekstrem høy sty rke I forhold til ve kt.
Tanken har 5 Slk. ø 11Qrrm
Tankene har kraft ige rtbbe kcnstrukslcner, sl ik at de tåler nedgraving
UlnIøp. Innløpe ne som ikke
og kan o gså levere s so m overkjørbare tanker. brukes blendes med
medfelg enete lokk .
Cist ern er ter nedgr aving I mange stør relser
Vera vanntank for nedgra ving leveres i flere størrelser fra 2700 liter til 6500
liter. Plasten er næringsmidde lgodkjent for bruk til drikkevann .

Enkel montering
Cisternen leveres todelt (eller ferdig montert om ønskelig). Delte g ir deg
full fleksibilitet mht håndtering og installasjon av tanken. Vekten blir halvert,
noe som er en stor fordel der hvor fremkommel ighet er en utfordring. Man
slipper dessuten unødige investeringer i dyr transport- og masklnleie.
Selve monteringsarbeide krever ingen spesiell fagkunnskap forutsatt al
monteringsanvisningen følges.

Spar tr an sportkoslnader
Transport av tradisjonelle glassfiber-cisterner er normalt svært dyrt. Delte
problemet er nå løst ved at tankene er stablebare. noe som gir svært store
besparelser.

Lav hals
Dlmensjonlvekt 2.700 Ilter 3.750 Ilter 4800 Ilter 6.500 Ilter Dersom d el er ønskelig kan lankene
leveres med lav hals mol et
Pris Inkl . mva 12.900.- 15.900,- 18.900,- 22.500.- pristillegg. oeue kan være
Varenr, 6189091 praktisk dersom lanken
6189090 6169092 6169093
skal graves grunt.
Lengde 2.080 mm 2.280 mm 2.260 mm 2.390 mm

Bredde 1.565 mm 1.755 mm 1.985 mm 2.190 mm

Høyd e Inkl. hals.


2.010 mm 2.200 mm 2.430 mm 2.710 mm
Hals = 610mm

Vekt 120 kg 150 kg 185 kg 220 kg

' Prisene er inkl. mva hentet v/lager i Sande fjord . Ved levermg kommer frakt i Iillegg

Lav vekt og todelt konstruksjon gir enkel og rimelig transport

Den lave vekten og lodelle konstruksjonen gjør det enkelt å usn sconere tankene på en priva l henger om ønskelig . Tankene kan også leveres ferdig monterl, Her løftes en
3750 liler tank på en henger av 10personer

Hyltetorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorget.no Internett : www.hyttetorget.no ~ hyttetorget
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
"
o o
Romslige vannbeh old erezctsterner med tappekran . Beholderne
er laget i grønn UV bestandig po lyet ylenplast. Lokket fest es med 230 liter 430 hler 1000 hter
en vr ideanordning. Preb orel Ø110mm hu ll for vanninnta k I lokket. PrIs 2.300 ,- 2.890,- 5.350,-
Prakti ske bær ehåndtak .
Varenummer 2"00 21300 2 1500
Materi ale Polyetylen, gro nn Polyetylen, gronn Polyetylen, gronn

Vekt ?k g 'Okg 31 kg

Tappek ran Medfolger Medfolger Medfo lger

Målh xb xd 1010 x 650x 650 mm 10SO x 800 x 800 mm 1230 x 1200 x 1200 mm

Tilbehør til cisterner

Micropur 500g I Overløpsett for cisterner Overløpsett for


1200 liter polyetylen cisterne
Desinfiserer og konserverer Dette sette t brukes til
vann i cisterner sikkert og å føre vekk overleps- Dette settet er spesielt
effektivt. Natrium sølv klorid vannet fra cisternen tilp asset 1200 liter
forbindelse som eliminerer (passer ikke til 1200 polyetylen cisterne og
bakterier og virus på 30 min . liter cisterne). Leveres brukes til å føre vekk
Holder tanken fri for alger (slim og bakte rier) komplett med 2" stuss, overlepsvannet fra
i 6 måneder. Ved bruk i en 1000 liter cisterne 2 mete r 50mm slange cisternen. Leve res
holder en boks i 5 år. Doseringsmål følger med og slangeklemme. Delte kobles på bendet som komplett med 1" bend og stanqestuss . 2 meter
i boksen. følger med cisternene. 32mm slange og slangeklemme. Delte kobles til
89 0,- 550 ,- overleostussen på cisternen..

o
8013703 5209555
5209550

Varmekabel selvregulerende
Ved frosttare anbefaler vi
monte ring av varmekabel
" • både i cisterner og vann-
Med delte settet kan du hvor beholder. Varmekabel sikrer
som helst på cisternen lage din vanntilførselen til hylla under
egen påfy llingsstuss ved å bore de fleste forhold og leveres i • •...
et hull og montere innløpsstussen. lengder å 4 meter. Effekt: 72 •
Leveres komplett med mutter og pakning. 152W. Se også Frostguard side 9.
7041100 250,- 6187288 2.99 0,-

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få vare ne sendt til din næ rmeste forhandler og betale ved henting . Alle p riser er veiledende inkl. mva
12 Din nærmes te forhandler finner du på www.hylletorgel.no
Takvannfilter
Rensin g av regnvann til vask, du sj og oppvask.
Delte er et 'ilter som fjerner partikler i regnvannet. Det rensede
vannet er egnet som bruksvann. Filteret består aven 29 liter
beholder med 1 finmasket og 1 grovmasket filterduk. Mellom
filterdukene fylles ca 7 liter medfølgende skleusand. vasket og
klar til bruk .
Anslutningene er som følger: 7Smmtaknedløpsrør justerbart,
75 mm overløpsrør. 50 mm slange for vanntilførsel.
Vi anbefaler al skieuseno og ultermatter skiftes eller rengjøres
en gang pr. år.
- Mål (H x Bx O): 420 x 375 x 275 mm
• Vekt:30 kg (inkl. skieusend)
• Materiale: Polyetylen
t akvannfltter 3232512 3. 150"
Fntermatte lin 13200 110,'
Fntermatte grov 13300 110,'
Skjellsand . pose a 25 liler 32325 17 49 0"

Ekstra justerbart rør


ø 75mm for innløp/overløp 1 meter
3232508 180,'

Brønnring
• hvis du vil grave deg en brønn
I mange områder er grunnvannet eller overvannet tilgjengelig
ved å grave i løsmasser. I slike tilfeller vil det være gunstig å
installere en brønnring i en hel lengde for at alt vannet skal sige
inn fra bunnen. Det anbefales da å ha et sandnlter i bunnen av
brønnringen for å filtrere vannet. Sandfilteret kan gjerne ha en
høyde på en halv meter. Vera Brønnring er produsert i glassfiber-
armert polyester og leveres komplett med lokk og låsepinne.
Standard lengde er 2m og diameter 600mm. Vekt 75 kg
For å forbedre vannkvaliteten anbefaler vi å benytte Micropur,
se side 12.
3232518 5.750"

Hytt etorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hynetorget.no Internett: www.hyuetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 13
Vera vannsystem For installasjonen leverer vi et utvalg av Vera
hurtigkob ling er og Pærer. Alle de lene kan
• Vann i springen og dusj på hylla du koble sammen selv, ute n br uk av verktøy.
uten innlagl vann Resultatet b lir skred dersy d de vannløsn inger
tilpa sset ditt behov. Hyttet orget har løsnin g er
• Også for hyller uten slrøm for alle type r vannsamling og rensinglfiltrer ing
av vann.
Vann i krana uten Innlagt vann Hvis du ikke har korrvnunal godktennelse for
Du kan få tilnærme t samme vannkom for t på innlag t vann, ka n du likev el installere d ette
hyt ta som du har nle mm e- selv uten at du ha r systemet. Forutsetningen er at d u bære r vann
innl agt vann. Vannet har d u jo, enten i for m av inn i hytta til en innv endi g vannbe ho lder. Derfra
brø nnvann , en nærlig gen de innsjø, bekk e ller d istrib ueres vanne t vid ere nltappested ene.
reg nvann. Systeme t som er beskreve t på de Dersom du ønsker vannet pumpet inn i hytla via
nærmeste sidene kan du norma lt ins tallere ute n komm unal led ning eller ege t utvendi g p umpe-
å søke kommunen om ut slippst illate lse. Dersom anlegg, må du søke kommunal utsltop snnateis e.
du ønsker innla gt vann må du søke kommunen Installasjonen må da g jøres av autor isert rørleg -
om utslippstillate lse. Vera har utviklet et avløps- ger. Du kan i d ette tilfellet ikke bruke Vera Pex-
program for rensing av gråvann som normalt vil rør og kob ling er, men alle øvrige apparater og
bl i aksept ert av komm unen . Disse a nleggene d usjer kan b ruk es.
vises fra sid e 52.
Fr o st
Va nn forsynI ng l system Hverken pumpe, rør eller apparater ska! utse ttes
Vera vannsystem representerer noe nytt innen for frost uten først å være tømt for vann. Derfor
van nforsyn ing lil hytter og spredt be byg g else må det være lett å tømme anlegget for vann for
- uten at du er avhengig av innlag t vann eller eksempel ved å ha en tappeventil på det laveste
strøm . Alle kom pone nter leveres med Vera punktet.
hurtigkobling er.

Startpakker til bedre vannkomfort


Med disse pakkene få r du kald t og va rm t va nn I k ra na- akkura t som hjemme. Fo r å sli p pe
søknad om utsl ipp stillate lse, bær es v annet in n I h ytta til va n nb eho lderen . In s tall a sjonen kan
du gjøre se lv. Du s tår fritt til å koble til flere t appest ed er, o g om du øn sker det kan av løpsvan ne t
ren se s ved hj elp av Vera Compac t Mini (s id e 58) , Bruk to-gr eps b la nd eba tte ri. Se side 26
f or de ta lje r.

IH!J vannsystem pakke


De nne løsning en foru tset ter at p umpa dr ives av
et 12V batter i. Normalt vil et solc ellep anel (sid e
72- 76 ) lade batteriet.

Innhold :
• 60 liter vannbehol de r
• Vera hyttepumpe 12V
-
~

• Vera gassvannvarmer 14 liter


• Installasjonspakke (Vera hurt igkoblinger
og Pexrør)
18125300 10 .900,'

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få va re ne send t til din nærmeste forhand ler og betale ved henting.
14
Din nærme ste forhandler finner du på www.hyttetcrqet.no
flIl1!J vannsystem pakke
Denne løsning en forutsetter al du har
230V strøm.
Innhold :
. 60 liter vannbeholder
• Verahvttepumpe 230V
• Veravarmtvannsbereder 30 kter
• Installasjonspakke (Vera hurligkoblin ger og
Pexrør)
J
'8 ' 25200 10. 900,-

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 0 1 00 Fax: 33 47 46 80
e-post : posl@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 15
ln sl allasjonspakke

Mull e, pakke ti 2 5116553 120,-

90' bend, pakke ti 2 5116533 130,-


- knytter Vera-produktene sammen !
Vera hurtigkobl inger og Pe xrør er et komplett system av rør og rø r-
d ele r t il Veras hytteprodukter. Med dette rørsy stemet k ny tt er du alle
delene i e n komplett vannløsning sammen- fra vannkild e, vann-
• Svlve l·bend , pakke ti 2 5116543 200,-

pumpe, va nnva r mer, til dusj, servant er og kjokk en v ask .

Pexrør-sys temets største for trinn er at du kan koble del sarrvnen selv. T-stykke, pakke 1\2 5116603 180,-
Rørene kuttes enkelt til riktige lengder med en egnet tang eller sag . og
settes sammen uten bruk av verkt øy. Del store spekteret av rerderer gir
et fleks ibel t røropplegg hvor del er enke lt å komplettere med nye kom- Tankgjenn omfortng 5116653 105,-
ponenter når du lår behov lor de l.

Plu gg 5116583 85 "

o Mulle marmv, gj enger '12" , pakke ti 2 5116563 120,-

Mulf e mlu l v. gjenger 'Il", pakke 8 2 5116573 120,-

Overga ng III slange 5116763 120,-

VIKTIG ! Hus/< clblvke støtlehylser i alle koblmger.


Messinganslutning mI lnnv. gjenger 'Il" 5115613 130,-
Srørtettylsen presses iM i rører som vist pA bildet over.
Deretter pr esses koblingen pA foret (bildet under).

Messinganslul nlng ml ul v. gjenger 'Il" 5116623 130,-

Ventil m1ul vendlge gjenger 'Il " 5116713 190,-

~
, VenUl 5116723 190,-

TIlb akeslagsvenUl 5116733 340,-

Installasjonspakke Il E To-veis plu gg, pakke ti 1 5116593 65,-


Vi har satt sammen en iostanasjoospakke
bes tående av 15 m Pexrør og div. koblinger . -.~ ~ Vegglesle cUp enkel.
5116873 125,-
du trenger ved monlering av Vera vannsystemer. Kan testes sammen . Pakke ei10
Alle hurtigkoblinger Pexree og øvrige d eler leveres også enke ltvis.

Ins tallasjonspak ken in ne hold er: n~ Slo ttehylse, pakke ti 10 5116783 130,-
• Vera Pexrør 15 meter • Veg gfesle clip, enkle 45 slk.
• Bend 90 0 6 stk. • Muffe m/innv. gjenger 2 slk .
• Muffe 3 slk. • Svivelbend 2 Slk. O Vera PeK rør 15 mm. Pris pr. meter 5116513 39 ,-
• T-røt 3 Slk . • Plugg 1 slk.
• Ventil 2 slk . • Overgang til slang e 1 slk.
• Støttenylse 40 stk. O Vera PeK ror 15 mm, eske 81 5 meler 5116515 570,'
6327175

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan v elge å få varene sendt til din nærmeste forhand ler og betale ved hen ting. Alle pn ser er veIledende /fIk1. mva
16 Din nærm este forha ndler finner du på lNW'W.hyttetorgel. no
I Vannkamfart i hytta

Vannbeholdere

60 liter vannbeholder med stort lokk


Beholderen er ve legnet for
innendørs bruk. l everes
med stort skrulokk for enkel
påfylling. ~ -
130 liter cisterne med skrulokk
Den firkantede og flate
konstruksjonen gjør at
den er lett å "gjerrvn e"
bort elle r b ruke som •
50 Ilter tønne
Beho lderen er utstyrt med
skrulokk for enkel påfylling .
b ærehåndtak og tappekran.
I sent er av lokket er d et hull
-,-....
I senter av lokket er del el hems-cisterne. som p asser for 15 mm suge-
hull som passer liI suge- Skrukork for påfylling. slang e . Behold eren er laget
slangen ( 15mm) til pumpe. 3/4 " anslu tning på i et mater iale somer både smak ..,.
Det store lokket gjør d et toppen og nede på siden. og luktfritt.
enkelt å vaske behold eren innv endig. • Må l (H x B x O): 390 x 700 x 530 mm • Mål (0 x H): 350 x 550 mm
Be holderen har bæren åndtak og pa sse r for • Ma teriale : Polyety len. naturell
• Materiale: Polyetylen. naturen
mon tering inne i skap. Behol d eren er la get i el
robust mater iale som er båd e smak og luktfritt.
5206334 2.890,- 710024 1.550,-
Leveres med tap pekr an.
• Mål (H x 8 x O): 550 x 3 70 x 540 mm
• Mate riale : Po lyety len, nat ure ll
6327074 1.7 90,-

Tappekran universal
Tappekran med tank- Den firkantede og flat e kcn strukeionen
gjennomføring som passer gj ør at d en er len å "gje mme " bor! eller
alle Iyper van nbenoloere og bruke som he ms-c isterne. Skrukork for
cisterner. påfy lling .
• Mål (H x B x O): 375 x 523 x t 150 mm
6327080 90,- • Ma ter iale : Polyetylen , mørk grønn
• Stuss for avtapping 3/4" innvendige gj enger
• Stuss fo r ove rløp 3/4- innvendige gj eng er
5206353 3.990,-
Tappekran med GardenakoblIng
Tappekran med Gardene-
kobling som passer alle
Iyper vannbeholdere og
cisterner.

406127 90,-

Sammenleggbare vannkanner
For mange kan drikkevannsforsyningen p å hytta v ære en utford ring . For de
som velger å frak te med seg d rikk eva nn i ka nner. ka n d ette væ re løsnin-
g en. Sammenleggbare vann kan ne r i flere størrelse r g jør det mulig å frakte
med seg mye drikkevann, sam tidig som man sp arer p lass i bilen og i hytta
når kann ene er to mme .

Sliter 10 Ilter 20 Ilter

Pris 150,- 170,- 210,-


Varenr. 521053 1 5211031 5212031

Hytt et o rg et AS
Telefon : 33 42 01 00
e -post : post@hyttetorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.hyttetorqet.no
Finn nærmeste forhand ler på www.h yttet orqet.no
~ hyfteforgef 17
vannkomfort i hytta

• •
Lager varmtvann mens du
tapper, helt uten bruk av
strøm
Ga ssvannvarmere n varmer opp vannet ved
g jennoms trømming og g ir de g va rmt vann I
løp et av få sekun der. Dett e betyr i praksis at
du aldri går tom for varmt vann.

Vi har valgt 14 liter ford i den ne er kraftig nok til


å varme vannet selv når vannk ilde n hold e r lav
temperatur, Dersom dusj ska l være tilknyttet
viser erfa ringe n at 14 liter er nødvendig for
akseptabel og stab il dusjtemperalur.
Vera gassvannvar mere er uavh engi g av strøm .
De n ka n kom bi neres med en av Veras hytte-
pumper 220 - eller 12V, eventue lt kom mu na l
vannforsy ning .
Ved hjelp aven kraftig propanbre nner økes
vannets temperatur med opptil 50°C avhe ngig
av hvor mye vann d u tapper,
Vera gassvannvarmere er utstyrt med plezoe-
le ktrisk tenning , og har tenn sikring som ste nger
gasstilførse len hvis b lussel skulle sluk ne.
va nnvarrneme har en p ilotf lamme som tenner
hovedblusset når en varmtvannskran i systemet
åp nes. Når vannkranen skrues ig jen, stenges
gasstilførselen til hovedbl usset mens pilotblus-
set fortsatt er tent. Ins ta llasjo n sti p s Lengden på slangen/røret mellom gassregula-
va rrneren gir jevn temperatur uansett tnntaks- tor og qassvennvarmeren bør være under
Avgassrøret b ør hels t løres vertikalt gjennom
van nets trykk, den er enke l og sikker i bruk . 2 meter lor å oppnå maks effekt.
tak . Hvis det er ønskelig å føre avgassrøret
Den oser ikke og avgir ing en lukt. Avgassrøret Skal vannvarmeren monteres på brenn bar
ut gjennom veggen må rerettøres rett opp
føres vertikalt over tak eller 45 grader gjennom vegg , må det monteres en gipsplate me llom
mi nst 1 meter lør det vinkles og føres gjennom
vegge n. veggen og apparatet.
vegge n. Maks imu m 45 graders vink ling.
Ink ludert i leveransen er 1,5 meter gass-slang e,
samt en spesialrE!gulator eg Qet lo r qassvenn- I rom med oassvannvar mer skal det alltid OBS! Ved frostfare må vannet kobles fra og
være god lulti ng,-mTnim um en luftevent il. apparatet tømmes helt for vann. - ~ -~
varmere. Bruk to-greps blandebatteri. Se side
26 for deta ljer. • Vi anbefaler at gassflaske n kun ska l levere • Apparatet skal stå min 10c m fra sidevegg og
gass til passvannvar meren. min . 30cm Ira tak.

Produkt Veragassvannvarmer 14111er Avgass-system


Pris 3.990.-
Varenummer 63271 71 1) Takgjen nomfør ingsrør
Mål(H x Bx O) 580 x 374 x 223 mm Med pipehatt ø 125 mm
Tenning Pezoerektdsk
6327 132 1.590,·
Gassforbruk Maks 2,1 kg pr. time
2) Takmansjetl til takpapp
Oppvarmlngselle kt 27 kW
63271 33 990,-
Min. vannl rykk 2 bar
Maks vanntrykk 10 bar
3) Takmansjett til takstein
Vanntilkobling
15mm (overgang Iil
6327 134 990 ,- O
pexrør medfølger)
GassUIkobling 10mm slangesluss
4) Isolert avg assrør 3 meter
Avgassrør ø 125 mm Med overgang ø 125mm til 14 liter

o
Ved en vanngjennom-
63 2713 5 1.590,-
strømming på 14 liter pr.
Kapasitet
minutt økes temperaturen
med 25°C

Få raball - bestill på hylletorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forha ndle r og betale ved henting. Alle prise r er veiledende inkl. m va
18 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyltetorget.no
I Vannkamfort I hytta

Beredern e leveres I 6 størrelser. Del er epes felt tenkt på


inn vend ig rustbeskyttelse - noe som er nødven dig fordi
hyttevann et alte har lav PH verdi.
Berederne er innvendig belag t med porselen og er utstyrt
med magnesiumanode tor ekstra rustbe skyttelse. De små
berederne er velegnetlil montering rett ved tappesteoet for
å slippe å trekke rør via uere rom.
Praktisk og lettvint. Passer u Vera vannsystem. Berederne
o ø
kan tømmes enkelt ved å montere eg et tappe sett. se under.
Bered erne er utstyrt med ledning og jordet støpsel.
Trykkventil og regulerbar termostat. Alle berederne er
beregnet lor veggmon lasje . Feetebrakette r medfølger.
Bruk to-crepe btandebauen. Se side 26 to- de taljer.

Ti,bereder

;- .
o

Sikkerhets ventil I
• følger med bereder

Foravtapping /il
borte evt . avløp

<- Tapp esett


Er det fare for frost må trykkbe rederen tappes for vann. Dette
gjøres enkelt ved å bruke et taooesett som kan monteres på ,....
alle våre beredere . Tappeseuet monte res på vanninntaket til
berederen . Når tappingen skal foretas trekkes stikkontakten
ut. varm tvanoskranen åpnes og du kan tømme beholderen. o o
6327138 890,"

.o·.•

fl o. ø ø
10 liter bereder 15 Ilter bereder 30 lIler bereder 50 Ilter bereder 80 lIIer bereder 100 Ilter bereder

Pris 3.400,· 3.700,- 4.300.- 4.500,- 5.200,- 5.500.-

Varenummer 6327116 6327117 6327118 6327119 6327120 6327127

Varmeelement 2000W 2000W 2OO0 W 2000 W 2000W 2OQOW

Ansl uln lnger 1/2' gjenger 112" gjenger 112" gjenger 112" gjenger 112' gjenger 112" gjenger

Mal (H xB xD) 410x 250x 250mm 475 x 288 x 280 mm 550 x 350 x 350 mm 560 x 445 x 445 mm 790 x 445 x 445 mm 930 x 445 x 445 mm

Vekl 6 kg 10 kg 14 kg 17 kg 28,6 kg 39,4 kg

Hytt etarget AS
Telefon: 33 42 0 1 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hytletorget.no lntemett: www.hyUetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorge t.no
~ hyttetorget 19
Vannkomfort l hytta

I Hyttedusj som gir deg dusjkomfort som du er vant til hjemme. Dusjen er 80 x 80 cm og har
skyvedører med hjørneinngang. Dusjens hoy de er 190 cm. Dersom du ikke har avl øp ko bler du
til en avl øps tank på 30 liter, se side 24. Du sjen har vegger av he rdet glass og bu nnkar i glass-
fi be r. To-gr eps bland ebatt er i og garnit yr me d spa redusj hode medf ølger (stende rd mcdeuen).

• - med blandebatteri (standa rdmodeli)


Plass eringsvennlig nytted usi med to-greps bla nde-
b atteri, dusj garni tyr og sp ared usjho de. For tilkobli ng
til Vera vannays tem (side 14) elle r vanli g trykkvann.
6327033 4.4 90,-
- med 12 vo lt pump e og tank
Dette e r en bvtte dusi med 12 volt pum pe . En 30 liter
beho lder plassert i hjørnet inne i dusj en fylles med
ferdig tempe rert d usjvann . Pumpa startes/stoppes
med en br yter inne i d usjen . Dersom du har 230V
strøm på hytta trenger d u en omtoemer (side 77).
6327035 6.990 ,-

• med trykktank 12 liter • med fotpumpe og tank


Med d enne dus jen følger en trykktank på he le 12 Her er de t mon tert en 20 liter tank j htørnet hvor
liter som fylles med ferd ig oppvarmet vann. Trykket temperert dusjvann fylles på . Fotp umpa gir en god
pumpes op p før bruk , og sikrer en b eha geli g dusj. I ousjstråre. Me r informa sjon om Iotpumpe sid e 8.
6327040 5.490,- 6327034 6.990 ,-

Få rabatt- beslill på hyttetorget.no


Du kan velg e å få v arene sendt til din næ rme ste forhand ler og beta le ved henting . A ne pr Iser e r vei1ecJeflde inkl. mva
20 Din nærmeste forha nd ler finner du på www.hytte torg et.n o
r-- - - -HyttedusJ70 x 90 gir deg du sjkomfort som du er vant til hjemme. Dusjen har skyvedc rer med
hjo rneinn gan g, og kan ogs å leve res i spenvendt utgave (90 x 70 cm). Dusjens ho yde er 190 c m.
Der som d u ikke ha r avløp kob ler du ti l en av løpsta nk på 30 lit er (si de 24). To-gr aps blandebatteri
og garni ty r med sparedus jho de medfølger (stendardmcdenenj .
Produ ktet v il bli ut satt for designmessige justeringer. Se hyttetorget.no for op pdatert
Informasjon om dett e pro du ktet.

• med blandebatteri (stand ardmodell) • med 12 volt pumpe og tank

~)
Plasseringsvennlig nvtteousi med to-greps blan de- Dette er en hyttedusj med 12 volt pumpe. En 30 liter
batteri. dusjg arnilyr og sparedusjhode. beholder plassert i hjørnet inne i dusje n fylles med
For tilkobling til Vera vannsystem (side 14) eller
vanlig lrykkvann.
~ . ferdig tempe rert c usjvann. Pumpa startes/stop pes
med en bryter inne i d usjen. Dersom du har 23QV
~ F
70 x 90 6327036 5.490,- strøm på hytta trenger du en omformer (side 77).

90x 70 632704 1 5.490,- 70x90 6327038 7.990,-


90x 70 632704 2 7.990,-

- med trykktank 12 liter • med fotpumpe og tank


Med denne dus jen følger en lrykk tank på hele 12
liter som fylles med ferd ig oppvarmet vann. Trykket
pumpes opp før bruk , og sikrer en behagelig dusj. ~
t, I
Her er del montert en 20 liter tank i hjørnet hvor
temperert dusjvann fynes på. Fotpumpa gir en god
ousjstråte. Mer informasjon om totpurnpe side 8.
vannbehclder mål: H 500. 8 380. O 260mm
~
70x90 6327043 6.490,-
\..
90x 70 6327044 6.490 ,-
'O 70 x90
90 x 70
632703 7
6327039
7.490,·
7.490,-

Hytt etorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post : post@h yttetorget.no Internett: www.hyttetorgel.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorgel.no
~ hyttetorget 21
80x80 dusj med glassvegger og fro nti nngang. Dusj en leveres med kl art herdet glass .
Profi lene er hv ite og dus jbunnen er av hv itt emaljert stål. Stor frontinngang. Meget
enkel montering . Total høyde 190 cm . Valgfri høyr e/ven stre hengsl ing .

- med blandebatt eri - med 12 volt pum pe og tank


Plasseringsvennlig hyttedusj med to-greps blande- Dette er en hyuedus j med blandebatteri og 12 volt
batteri, dusjgarn ityr og sparedusjhod e. For tilkobling pumpe og trykkbryter. En 30 liter beholder fylles
til Vera vannsystem (side 14) eller vanlig trykkvann. med ferd ig temperert dusjvann . Vri på krana i dusjen
6327050 B.450,' og pumpa starter automatisk. Dersom du har 230V
strøm på hytta trenger du en omformer (side 77).
6327046 9.99 0"

• med trykktank 12 liter


Med denne dusjen følger en trykktank på hele 12
liter som fylles med ferdig opp varmet vann. Trykket
pumpes opp før bruk. og sikrer en behagel ig dusj.
6327045 9 .490 "

Få raball - bestill på hylletorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle pnser er veiledende 1f/k1. mva
22 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttetorget.oo
Fritidsdusj
Dette er en dusjløsning for deg som ønsker dusj, men ikke
har plass til dusjkabinett. Fritid sdusjen kan settes opp hvor
som helst - den krever verken baderom, strøm, innlagt vann
eller avløp. Den festes i en krok i taket. Glidelås i forhenget
hindrer vannset Trykktanken på hele 12 1ilerfylles med
ferdig oppvarmet vann, og trykket pumpes opp før bruk.
Dusjvannet kan samles opp i avleostank (ekstrautstyr,
se nederst på siden) eller dreneres rett ut. Dusjen kan
monteres permanent eller pakkes enkelt sammen etter
bruk og settes borttil nesle gang .
Høyde: 1870 mm Diameter: 890 mm
Produktet kan bli utsatt for designmessige justeringer.
Se hyttetorget.no lor oppdatert informa sjon om dette
produktet. Leveringsklar fra medio apr il.

Med trykktank 12 liter 6327030


Med 12V pumpe og tank 6327029

(
Solardusj , , Camping dusj
Delte er en ideell utedusj for hytta eller leks ved Dette er en enkel utedus] med behol-
svømmebassenget. Dusjen kobles til hageslan- der som rommer 20 liter vann. Posen
gen. Når dusjbunnen, som (ammer B urer vann, fylles med vann og henges i solen tor
blir varmet opp av solen vil vanntemperaturen oppvarming. Etler 2-3 timer er vannet
komme opp i mer enn 6OOC. Det varme vannet varmt. Slange med dusjhode. stenge-
blandes til ønsket temperatur ved hjelp aven vennl og oppheng følger med.
kran på dusjstangen. Delte gir deg nok tempe- 7563 250 ,-
rert vann til en god dus]. Når dusjbeholderen
tørst har blitt varmet opp blir nytt tilført vann raskt
varmt igjen.
Høyde 220 cm. diameter bunn 60 cm
5462 1.490,·

Hytt etorg et AS
Telelon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
a-post: post@hyttelorget.no Internett: www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget
Nicoline
Nicoline baderomsmøbel er produsert i el høykvalitets-
materiale. Delte er spesielt egnet i våtrom og har en overflate
som er lett å holde ren. Nicotoe leveres som standard i hvit,
men kan også leveres i mange andre tarqevarianter. se under.

• Speil
• Bredde 550 mm
• Dybde 450 mm
• unoerskao med hylle
• Porselenservant i elegant utførelse
· 2 g reps blandebatteri type Carneta (side 26) medfølger

Nconræ hvil med blandebatteri 6318150 2.490,·


Tillegg fOfandre farger, se www.twttetorqet.no fOfvarenummer 1.500,·

o• • • • • • •••••••

,
,

Dusj spesialpakker

Leveres med 29 liter vanntank, fotpcmoe . slanger Med denne dusj pakken følger en trykktank på hele
og dus jga rnityr. Fotpumpa er cobtettvirkenoe og gir 12 liter som fylles med ferdig oppvarmet vann.
en jevn og god cusisuåle. Trykket pumpes opp før bruk, og sikrer en behagelig
63270 13 2.290 ,· dusj. Dusjgarnityr er inkluder!.
632701 1 1.49 0,·

.. . ....
'

Dette er en dusjpakke som gir deg muligheten Hvis del ikke finnes avløp fra hytta, har du anled·
til å montere opp dusj på veggen utendørs. Hvis ning til å bære ut avløpsvannet i en avrepstank.
du har dusjkabinett fra tær av kan denne kobles BehOlderener Hat og ligger under niv ået til dusjens avløp. Plasseres ved
til. Spesialpakken består aven liten oykkerpumpe. Irykkbryter, 29 liter siden av dusjen på gu lvet. Er proousen i gjennomsiktig polyetylen og
vannbeholder, slange med dusjhode og ousistenq . Når kranen i dusjen/ rommer 30 liter.
dusjhode åpnes, starter pumpa automatisk og stopper når krana lukkes. 6187257 790,·
Leveres med 12V støpsel. Dusjgarnityr er inkludert. Hvis hytta har 230V må
omformer til 12V benyttes. Omformeren må ha en utgang seffekl på 96W,
7A, se side 77.
632701 2 2.99 0 , ~

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting. AIJepriser er veiledende inkl. mva
24 Din nærmeste forhandler finner du på www.hynetorgel.no
I vannkomfort i hytta

Vela 50
Nostalg isk b ad eromsinnredning med porse lens-
serv ant, underskap og speil. 2 grap s b land ebatteri
er inklude rt.
Underskap/servant:
Høyd e: 86cm. b red de: 56cm. dybde (mak s): 45cm
Spell: Bredde: 5Ocm, høyde : 79,5cm

6381930 5.250,-

Oppvaskmaskin fra Dometie


I DW 2410
Lavere vekt og bedre yt else: Det er forde lene med vår nye frittståe nd e
op pvaskmaski n. Den er utviklet fra den eks istere nde velprøvde
mod ellen DW235 , og de t har ført til al DW2410 ligger i enerqikta sse A.
Antall p rog rammer har økt fra 2 l il 5 og de samme dimensjone r er
beholdt. Denne mo de llen har et meget lavt va nn- og energiforbruk.
Kan tilkobles Vera vannsys tem, se side 14.

DW 24 10

Pris 4.990 ,-

Varenummer 6321040
St rømfo rsyni ng Z30V
Vannforbruk Sliter

Vannlil ko bli ng 0.8 bar • Dometlc


Farge Hvit

MålH x B xD 460 x 450 x 480 mm ei - - _ _ ..:.._ ;

Vekt 16.5 kg

Hyttetorget A S
Telefon : 33 42 01 00
e-post: post @hyttelorgel.no
Fa x: 33 47 46 80
Internett : www .hyttetorget.no
Finn nærmeste forhand ler på www .hyttetorget. no
~ hyttetorget 25
vannkomfort I hytta

To-greps blandebatterier i nostalgisk design

På hytter anb efales to -gr eps blandeb att eri er.


Dett e gir en bedr e varmefordeli ng mellom
varmt og kaldt vann. Spesielt er dett e vikti g
hvi s man bru ker hyttepum pe og qassvann -
varmer. To-gr eps bland edebatt erl kan gjøres
fr osts ikk ert når man temm er vannled ni ngene.
Dett e gj øres ved at kr anene stilles i halvåp en
stilling.

Carneta Florenee Andrometa


Høyde 145mm Høyde 250 mm Høyde 325 mm
6100523 69 0,- 6 100s25 890,- 6100524 89 0,-

Servanter Servantstativer

Vera hytteservant
ABS-plast med blank overflate,
nedfe llbar.
Mål (hxbxd): 160 x 400 x 300 mm

6327152 850,"
F----

Ebro porselenservant
Installeres direkt e på benk eller bord .
Diameter: 410 mm Høyde: 150 mm
058 1.350,-

.. - ".
Høyglanspolert rust/rilt stål.
Nostalg iske serv ants tatIve r med vask evannsfat, s åpekcpp og mugge.
Både til p ynt og pr akti sk bruk. Pr odusert I em aljert stå l.
Diameter; 290 mm Høyde: 135 mm
1545 1.690," Servantstativ hvlt 1
10 16 1.450,-

servantstauv dyp blå 2


1016.14 1.450,·
. "! eau
Både til py nt og praktisk bruk.
Ema ljert stål. Diameter: 36 cm
1200114 75 0,"

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din næ rmeste forhand ler og betale ved henting. Alle priser er veiledende inkl. mva
26 Din nærmes te forhandler l inner du på www .hyttetorgel.no
I Vannkomfort i hytta

Rent vann i krana


• Rent drikkevann
• Rent forbruksvann
• Kan koble s til Vera vannsystem FIltersettene er utskiftbare og
kan bestilles pa hyttelorget.no
• Også for hytter uten Innlagt vann og strøm

Her presenteres drikkevannsfiller som passer perfekt under vasken I da nner en kompakt og svær t effekt iv vannrensing . Alle komponentene er
et hvilket som helst kjøkken. Systemet garanterer god vannkvalitet og produse rt av anerk jent e intern asjonale produsenter, og renseeq enskapene
gi r et rent , friskt og velsmakende drikkevann. er sålede s svært godt dokumentert.
Systemene krever vanntrykk, men er helt uavhe ng ig av snemtltt erselIor å
Her presenterer vi 2 alternative vannrensesystemer: Drikkevannf iJtersom fungere. Pltterne kan selvsagt brukes der hvor man har normalt trykkvann
plasseres under kjøkkenbenken og renser kun drikkevannet. (innlagt vann) men er også godt eg net til bruk sammen med Vera vann-
vanruntakatilter som rense r alt vannet i husetlhytta ; dvs dusj. forbruksvann system.
og dr ikkevann . Systemene består av flere ulike komponenter som sammen

DrikkevannfIlter • Vera Ecofrlendly DrikkevannfIlter • Vera Ecofrlendly + Vannlntakfilter· Vera EcoSolution


_ _ _ Drikkevann filter av meget høy kvalitet som kan Drikkevannfilter som er utstyrt med et forf ilter Filter med stor kapas itet som renser alt forbruks-
monteres under kjøkkenbenken. som kan benyttes der vannet inneholder større vann og mont eres på vannintaket. Renseenhet
Kapasitet; 2-4 liter pr. min avhengig av vann - pa rtikler som f.eks. sand. rust og humus . som egner seg god t til eksem pelv is hytter/hus,
trykk. Fltterbytteetter 2500 liter elter 6-12 mnd Kapasitet: 2-4 liter pr. min avhengig av vann- men kan ogs å benyttes i næringsmiddelindustri
ved daglig bruk . Enkel mo ntering , I.eks . i trykk . Fnterbytte eller 2500 liter eller 6-12 mnd med va nnforbruk innlil 1500 liter pr, time.
kjøkkenbenken. ved dag lig bruk . Enkel montering, teks. i Filteret gir akseptabel kvalitet på dr ikkevanne t.
NB! Vannlekkasjesi kring anbefales mont ert før kjøkkenbenken. Ønskes ytterligere rensing av drikkeva nnet på
rensesystemet. Enhete n tåler ikke frost. NB! Vannl ekkasjesik ring anbefales mont ert før kjøkkene t kan man suppl ere med en 2 uternus-
Mål (hxbxd] : 320 x 240 x 140 rrrn rens esysteme t. Enhete n tåler ikke frost. dr ikkevannsl iller.
Mål (hxb xd) : 320 x 355 x 140 rrrn Kapas itet: 1.500 liter pr. time ved 4 bar trykk.
Filterb ytte etter 100 .000 - 150.000 liter eller c a
Systemet fjerner:
12 mnd ved daglig bruk . Monteres på vann-
• Dårlig lukt Systemet fjerner:
inntaket. Enheten må plasseres frostlr ilt.
• Dårlig smak • Dårlig luk t Mål (hxb xd ): 360 x 400 x 250 mm
• Sjenerende farge • Dårlig smak
• Farlige kjemikalier • Sjenerende farge Systemet fje rne r:
• Enkelte tungmetaller som bly og jern • Farlige kjemikalier
• Dårlig lukt
. 99,99 % Patoge ne bakter ier (E-Coli, salmo- • Enkelte tungmetaller som bly og jern
• Dårlig smak
nella, reconeae. choiera . shig ella. typ hoid) · 99,99 % Patogeoe bakter ier (E-Coli. salmo-
• Sjenerende farge
· 99,999 % parasitter (cryptosporidium, giard ia) nella, leqiooelta. crorera. sniqelte. typh oid )
· 99.99 % Patoge ne bakterier (E-CoIi, salmo-
. 97 % klor · 99,999 % pa rasitter (crypto sporidium, giardia)
nella , legionelIa, cbolera. shiqena. typhoi d)
· 99,7 % turbiditet · 97 % klor . 99,999 % paras itter (cryptosporidi um, giardia)
• Partikler · 99.7 % turbidtte t · 97 % klor
• Humus • Partikler . 99.7 % lurbiditet
Vera Ecotnendly • H umus
• Partikler
Vera Ecofriendly + 422()()()() 3.490," • Humus
Vera accscicucn

Hyttetarget AS
Telefon: 33 42 0 1 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorgel.no Internett : www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhand ler på www.hyttetorget.no
~ hy ttetorget 27
Valg av hyttedo
Når man ska l vurdere toa lettl øsninger hjemm e, er valget som reg el enkelt
• vanntoatett er løsn in gen. På hytta stå r man overfor et mer komplisert valg .

Grunnen til dette at man ofte mang ler :

• Kommu nale avløpsløsninger


• Strømtilførsel
• Vannforsyning
Toalettsystemer
Derfor har vi utviklet løsninger som er tilpasset disse forhol dene. Felle s for alle
Toalettsystemer er et av temaene på
løsninge ne er at avfallet b lir tatt hånd om d esentralisert uten å belaste kom -
hytt es koien denn e sesongen.
munale anlegg. Løsningene er beskrevet på de nærmeste sidene.
Hytteskoien arrangerer GRATIS tema-
En av utfordringene vi har som leverand ør av hytteloaletle r er å utvikle
kve lder over he le lan de t. Motene varer i
løsning er som lar hens yn til miljøbelastning , både når det gjelder forurensing 1 · 2 t ime r. Mer info på s ide 3. Du finner
og energibeJastning. Vår erfaring gjennom mange år er at urin represe nterer deta lje rt program på hytt etorget.no
den største utfordringen relatert til miljø. Derfor har vi som en nyhet introdusert Påm elding gjores på hytt eto rget .no
et urintoalett. Dette har tålt fyldig omtale i årets hyttekataloq. Urintoalettel kan
med fordel brukes i sammenheng med øvrige hyttetoaletter.
www.hyttetorget.no

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forhand ler og betale ved hentin g. Alle priser er veiledende inkl. mva
28 Din nærmeste forhandle r finne r d u på www.hyttetorgel.n o
Hovedgrupper av hyttetoaletter
Biologiske toaletter Forbrenningstoaletter Vanntoaletter Tørrklosetter

~ ---

Avfallet komposteres og Avfallet forbrennes og gir Avtauetleoes lil en oppsam- Avfallet samles i toalettets
blir til tilnærmet ren jord. ren aske som sluttprOdukt lingstank eller et komposte- beholder. Egner seg best
rings mottak. som avlestranqstoa'en.

• Unntoaletter brukes
i kombinasjon med
toalettene over for å
øke kapasite ten.

• Leveres også kom b i-


ner t med b ia-toa lett
og torbrenninqstoatett

side 30·31

Hytt et or get AS
Telefon : 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
a-post: poSI@hytte torget.no lnternett. www.hytlelo rget.no
Fin n næ rmes te forhand ler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 29
De fleste av oss bes øker to alett et min st seks naturen. Væsken inneholder imidlertid nitro-
gange r om dagen. Fem av besøkene er fo r å gen, som er en gjødning . Derfor er de t ønske-
uri nere . For os s so m er opptatt av dc-kcrntc rt lig med visse minimumsavstander til elver,
og miljøvenn lige løsn inger, har dett e forh old et innsjøer og drikkevannskilder. Bioforsk ved
væ rt bestemmende for en nyutvikling som v II Landbrukshøyskolen på ÅS har g itt oss anbefa-
væ re nytt ig , båd e komfortmessig og muje- linger på hvordan rensefilter for urin skal konstru-
messig. eres (se neste side). UriNova er pa tentsøkt og
$ errevæske
designbeskyttel.
UrlNova
Utgangspunktet for nyutvikling ene er et urintoa- Partikkel- og luktsperr e
tett som vi har døpt UriNova. Unntoale tter brukes Alle UriNova modellene er utstyrt med en sc esta-
kun to- urin. benyttes av begge kjønn, har ingen lutviklet part ikkel· og fuktsperre (se illustrasjon
vannspyling og er luktfritt. UriNova kan brukes i Iil høyre). Denne vil hindre al lukt kan trenge inn
tillegg til alle typer hyttedoe r. j toarettronmet. Sperrevæsken fungerer som en
propp og lukthindrer. Itillegg til dette har vann-
Blol or sk låsen et oppsamfingsvolum på 2 liter, fQ(å holde
Urin er en bakteriefri og steril væske som det tilbake salt og andre urenheter. Les mer om
ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til dag lig vedli kehold på neste side.

UriNova Pluss
. • 85 ..... (8 370 mm) •
UriNova Kompakt er produs ert i por selen Sete porsele n, innerbeholde r, partikkel- og fuktsperre.
og lokk er produsert i kompak t hard plast. Alle kompo nenter tåler frost. Porselenstolen
Toalettet har en utførelse som et vanntoarett i høy festes til gulvet med to skruer. Innerbeho!deren
kvalitet. og har samme design som tocic ttstotene tres gjennom gulvet og henger i de tte.
til våre store biolog iske toaletter. Ved installering Utløpet fra partikkel- og fuktsperren er 50mm
må del kuttes et ø 190mm hull i gulvet for lnner- og føres frem til avløpet (se neste side).
behol der samt par tikkel- og luktspe rre. Det kreves ingen avlufting . UriNova Pluss kan
Dette gir lang avstand ned til sluket, noe mange installeres enkelt i ba d eller bod .
anser som en fordel. Vekt: 25 kg
Produktet består av 3 komponenter: 'rce lettstot i 6110013 7. 59 0,·

UrlNova Kompakt
UriNova Kompakt er prod usert i porselen. i por selen samt part ikkel. og luktsperre . Alle • <1.85 ..... (8310 mm) •

Sete og lokk er produsert i kompakt hardplast. kompo nenter tåler frost. Porseienstolenfestes

~r n
Toalettet har en utførelse som el vanntoalett i til gulvet med to skruer. Utløpet fra partikkel- og
høy kvalitet. Designmessig er delte toalettet luktsperren er 5Qmm og løres frem til avløpet (se
svært likt UriNova Pluss. Den største forskjellen
er at monteringen er noe enklere ved at det ikke
er nødvendig å skjære hull i gulvet.
Produk tet består av 2 komponenter: Toalells tol
neste side) . Det kreves ingen avtufting . UriNova
Kompak t kan installeres enkelt i bad eller bod .
Vekt: 25 kg
6110020 5.990,"
iil
UIIo~050mm

UriNova Standard 420 mm (B . 2O mm )


UriNova Standard er vårt enkleste og rimeligste gjennom g ulv eller veg g frem til avløpsløsningen
unntoalett. Produktet består av 3 kompo nenter: (se neste side) . Urjrova Standard kan instal-
Ytterbehoicer. innerbeholder og partikkeVlukt- leres enkelt i bad eller bod . Den plasseres rett
sperre. Alle deler er laget av hvit polyetyten som på gulvet og krever ingen avlull ing. Prod uktet er
tåler frost. Seteringen er fastmontert på vtter- designbeskyttel.
beholderen . 'rtterbeboloeren festes i g ulvet med Vekt: 3 kg
to skruer. Utløpet er 5Qmm rør som kan føres 6110012 3.590 ," Ufo P050 .....

UriNova· kombinasjonstoaletter, se side 33, 35 og 38

Få rabatt" bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærme ste forhandler og betale ved henting. Alle priSer er veiledende inld. mv a
30 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttet orgel.no
Urin er normalt en steril væske. Imidlertid inneholder væsken næringsstoffene
nitrogen og fosfor, og kan derfor forårsake uønsket algevekst i vann.

Infillrasjonsgrøft
Renseløsning anbefa lt av Bioforsk Jord og ut i midten av et 30 cm lag med Lecakuler/grov
m iljø. pukk med lite tlnstoft. Over drenslagetlegges
Dersom hytta be finner seg mer enn 40 m Ira fiberduk og et ca 30 cm lag jord for å hind re lukt-
overflatevann kan det etableres et ctsuppsar- dannelse og frost.
ranqement for urinen på egen grunn, forutsatt Pakken bestå r av et perforert 11Omm rør, lengde
egnede jordmasser. For kortere avstander fra zm, en fiberduk på 2 x 0,5m. I tillegg trenger du
overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En et 50mm rør/bend frem til toalettet og filtralite
infillrasjonsgrøft med en filterfla te på ca 1 m 2, rensemedium 0.5 m 3•
som vist på legningen under, er en god løsning. lnfiitrasjonspakke 6110014
Denne kan du grave/installere selv. Bunnen av
Filtralite 0.5 m 3 1136110
grøfta skal være plan og ikke være dypere enn
50 cm i forhold til terrengflaten. Urinen dreneres

Compact overjordsfIlter
Compact overjorostitter benyttes der hvor det består av drensrør, tlttraltte orensmatertare og
ikke er mulig å grave på egen grunn. Plasseres perfor ert beholder med 2 endestykker.
oppå b akken og kan tildekkes. Har samme ren- Mål (L x B x H): 1200 x 800 x 520 mm.
seevne som den nedgravde versjonen. Pakken
6110024 7.990,'

Til eksisterende avløp


Dersom hylla har telt samtetank for vanntoate tt av delte er at tømmelrekvensen for slamsugebil
kan urinavløpet kobles d irekte inn på avløpsled- blir vesentlig redusert.
ningen eller tanken . Dersom det finnes en avløpsl øsning for gråvann
Fordelen med dette er at den tilførte væsk e- (dusj. vask) kan urinavl øpetfra UriNova kobles
mengde blir vesentlig redusert fordi det ikke len- inn på den samme løsningen.
ger er vannspyling ved urinering. Konsekvensen

Rør og rardeter

Flexibend Avløpsrør 0S0mm


Fleksibelt bend som Passer til alle UriNova modellene.
forenkler monteringen av Pris pr. mele r 2214009 95 ,·
avløpet fra UriNova modellene.
Kan bendes i ønsket vinkel mellom O • 90 grader.
050mm med mulle i begge ender.
2211454 60, ·

Daglig bruk av UriNova

• •
UrlNova Sperrevæske UrlNova Hygienevæske
Viktig å bruke for at toalettet skal holde seg lukl- Etter hvert dobesøk dusjes toalettskålen med
fritt. Hell ca en dl soerrevæske i toalettet hvert hygienevæske for å fjerne rester av urin , og gi
14. bruksd øgn . en frisk duft.
Sperrevæske 0,5 liter 6110015 110,- Sprayflaske 0,5 liter 6 110017 90,-
Refill,1liter 6 110016 110,·

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00
e-post: post@hytteto rget. no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.hytte torget.no
Finn nær mest e forhandle r på www.hyttetorpet.no
~ hyttetorget 31
Forbrenningstoaletter

Incinolet forbrenningstoalett

Dette popul ære toalettet etterlater kun ren tømme s ca . 1 gang pe r uke . Før b ruk legg es en Velg m ell om 1800W elle r 3500 W
aske som sluttprodukt. Med sin un ike og pose i toarettskåren lor al avfall ikke skal be røre Hvis man forventer at 6-8 personer vil be nytte
robuste kon stru ksjon og 50 år lange erf ari ng , toa lettets flate r. toalet tet i rask rekkefølge. bør en legge op p til
kan Incinolet doku mentere problemfri f unk- en 16A kurs og anskaffe en 350CJW mod ell. Er
sjcnetttet over mange år. S ikkerhet de t derimot sjelden me r enn 4·5 personer til-
Toalettet er produsert i rustfritt stål og er ut- sted e, har modell 1BOOW tils trekkelig kapasitet.
Toa lett et treng er verken vann eller avløp - kun styrt med 3 sikkerhetstermostater, noe som gir
strøm . Avgir ingen lukt inne . Inc ino let kan benyt- en ekstra sikke rhe t for brukeren av toal ettet. lncinolet 18OC/W, alle farg er 23.990,·
les av flere p ersoner i rask rekkefølg e m ens Joarettet er Nemco godkjent og CE - me rket. lncmotet 35OOW, a lle farger 25.490,·
forbr enning en for egår. EI lite votum tørr aske Varenumner fOf uli ke farger, se www hyrtetOfgel,no

Incinolelleveres med en kraftig


Incinolet Incinolet
vifte som muliggjør en fOfenJ<1e1
1800W 3500W
Hvis du ønsk er å føre jufte reret Iufteinsta/lasJOfl. Røretkan
Sikring lO A 16A gjennom taket innve ndi g må d et 8vS!ulles utvendig under
brukes en takmansjett av høy t8kutspringel.
For b renni ng sI ld Ca 70m!n. Ca 70 min.
kva litet ror å hindre lekkasje r.
Temperatur Takm ansjetten er prod usert i EPDM gummi som
650"C 650cC
ved forbr enning tå le r soll ys. Kan mon teres på d e fleste typer tak
1 gang 1 gang og pa sser til a lle takvinkle r. Den limes fas t med
Tømm ing pr. uke ved pr. uke ved taklim .
normalt bruk normalt bruk
ø 110 mm
Mål h x b x d

Vekt
53 x 38 li: etcm
42 kg
53 x 38

42 kg
li: 61cm
tekm ensje n
Taklim
6 18 7449
6 187 45 1
350 ,-
175,· -. .
500 stk . poser 18000 1 490 ,-

Få rabatt· bestill på hyttetorget.no


Du kan vel ge å få vare ne sendt til din nær me ste forhandler og bet ale ve d henting. Alle priser er veiledende inkl. mva
32 Din nærmeste torhanoler li nner du på www.hyttetorget.no
Forbrenningstoaletter

Velg mellom 16 farger


lnclnotet og UriNova Inei
o• • • • • • ••••• •
leveres i 16 ulike farger.
Mer informasjon på
www.hytletorget.no

UriNova Inei
" urlntoclett
Produsert i glassfiberarmert polyester. Utgan gspunktet er et urlntoalett
konstruert som et påb yggingstoalelt for lnclnotet forbrenningstoarelt, men
kan også funge re som en frittstående løsning . Delte mangedobler kapa -
siteten på ditt torbrenntnqstoalett. EI-forbruk et redusere s med inntil 83%.

Mål (HxBxD): 530 x 580 x 5 10mm


UriNova tncl. hvit 611002 1 4.990,-
Tillegg for andre farger , se hvttetorqet.no 500 ,·

Ineinolet og
~U r i N evo Inei
" kombinert forbrennlnqstoolett og urintoa le"

Forbrenningstoalett kombinert med UriNo va


5 av 6 dobesøk er for å urinere. Disse 5 besøkene belastes UriNova, ikke
forbrenningsloalellet . Du kan velge mellom flere UriNova toaletter . Se side
30. Mod elllnei er designet til å passe sammen med lncln otet forbrennings-
toalett. tnnrtrasjonspakker for UriNova se side 31. Leveres i mange farger
• se hyttetorgetno

Hytt e uten strøm ?


For strømløse hytter er det under utvikling et system basert på Incinolet,
Urtrqova. aggregat og 12V automatikk. Se hyttetorqet.no for mer
informasjon.

Kapasiteten blir mang edoblet


UriNova har ingen kapasitetsbegrensninger. Forbrennmqstoaretterhar
kapasi tetsbegrensninge r fordi en forb renning varer i ca. 70 minutter. I og
med at UriNova belas tes i 5 av 6 dobesøk istedenfor torbrenntnqstoarettet .
vil kapasiteten på torbrenninqstoerettet femdobles.

Mål (HxBxD , med pedal): 530 x 1040 x 610mm

tnctnotet med UriNova 1800W, alle farger 28.490,·


Incinoret med UriNova 3500W. alle farger 30.490,"
Varenummer for ulike farger. se www.hyUetorgel.no

Hytt etor get AS


Telefo n: 33 42 01 00
e-post : post@hylletorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.hyltetorget .no
Finn nærmes te forhandler på www.hyll etorgel.no
~ hyttetorget 33
Cin d erell a er et elektrisk tc rbrenntnq st cale tt, • Trenger ikke vann , ing en tank ute eller inne. • Rørpakke (grunn p akke) og plpehatt er inklu-
der toatettavtatlet fo r bre n nes v ed høy t empe- • Ingen ba rk eller kjem ikalie r. d ert i prisen . Lufte rør i ønsket leng de samt
ratu r ti l mi ni ma l askem e ng de . • Tilfred sstiller høye miljøkrav. tngen vond tukt. takmanaiett er ekstra utsty r.
In gen lukt, in g en va n n. In gen t ank eller av løp.
• Høy kapasitet , inntil 12 pe rso ner. Cindereua Varenumm er: 1100 500
Re stpr oduktet er aske s om fj ern es m ed et
enk elt hånd gr ep . • Minimalt med restprooukt - utgjør ca en Se hy tt etor get.n o f o r pr is
tekopp aske etter 70 ga nge rs bruk.
Avfallsproduktene forbre nnes ved høy tempera- • Avfa llet er he lt bakterlefntt og kan be nyttes
som kons entr ert g jødse l. For hy tter ut en strøm
tur til minimal bakteriefri askemengde. Toalettet
Det er und er utviklin g en modell som erstat ter
kan installeres hvor som helst, ingen krav til plas- • Enke! tømming av askeskuffen .
strøm med p ropa ngass. Des ig net vil b li id entisk
sering i oppvarmet rom. Eneste kraver en 10 A • Tar liten plass, støysvak , e nkel å montere,
med Cin d erella som vist på b ilde t over. Dett e
strernkurs. utluftingsrør og lufteventil. barnesikker
produktet vil ha stor forde l av å komb ineres med
De vanligste insta llasjonene er i hytter, bo lighus • Høy kval itet UriNova Cindy. Mer infor masjon på hyttetorget. no
og mobile brakker. Oinderelta er godkjen t av
• 500 poser medfølger
NEMKO i henhold til gjeldende EU-normer og er
et-merket

Cinderella Lulte-/lakgjennomførlngsrør
Hvis du ønsker å føre lufterøret 011 0mm,2 m 6187 446 290 ,-
Sitl ehoyde 540 mm
gjen nom taket innvend ig må det 0 110mm , 3 m 6 187448 350,·
MåtH xB xO 600 x 390 x 590mm brukes en takm ansjett av høy
Vekt 34 kg kvalitet for å hindre lekkasjer.
Takmansjette n er produsert i EPDM gummi som
Kapasitet

Venti lasjo nskanal/ror

Effekt ved forbrenn ing

Energiforbr uk p r. forb rennin g


Inntil 12 personer

110mm u!vendig

2000 W

0,5 - 1,0 kWh


tåler sollys. Kan mo nteres p å de fleste typer tak
og passer til alle takvink ler. Den limes fas t med
takum.
Takmansjett 0 110 mm 6 18 7449 350,·
IQ-?14 i1113fffl@!&-J
500 stk origi nalposer
til C inde rella følger med
i leve ra nse n.

Stromkrav 22Q-240V, 10 A Taklim 618 745 1 175 ,-
Ekstra poser, pk ti. 500 11005 01 490 ,·

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få va rene sendt til din næ rmeste forhan dle r og beta le ved henting. Alle p riser er veiledende inkl. mva.
Din nærmeste forhand ler finner du på www.hytt etorget.no
I FOrbrenningstoaletter

UriNova Cindy
Mangedobl er kapasiteten på Cinderell a forbrenning stoaleIt.
EI-forbr uket reduseres med inntil 83%.

Unntoalettet er kon strue rt som et påbygning stoalelt for deg som allerede
har Clnderetta. Tredoble r kapasi teten på ditt forbrenrun qstoaiett.
EI-forbr uket kan reduseres med over 80%.

Mål (HxB xD): 540 x 5 10 x 540mm

6 110050 4.990,-

Cinderella og
UriNova C indy
Pakkeløsning

Forbrenningstoaleu komb inert med UriNova


5 av 6 dobesøk er for å urine re. Disse 5 besøkene belastes UriNova ,
ikke torbrenninqstoalettet. Du kan velge mellom flere UriNova toaletter.
Se side 30. Modell Cindy er designet til å passe sammen med
Cinderella forbrenningstoafett. Infiltrasjonspakker for UriNova se side 31.

Cinderella forbr enningstoaleu med UrlNova Cindy 2000W


Leveres kun i hvil utførelse.

Mål (HxB xD): 600 x 950 x 610mm

6110220 28.490,-

Hy tt et o rg et AS
Telefon : 33 42 0 1 00
e -post : post@hyttetorget.no
Fax: 3 3 47 46 80
lntem ett : www.hyltetorget.no
Finn næ rme ste forha ndler på www.h yltetorget.no
~ hyttetorg et 35
B iologiske toaletter I

Biologiske toaletter
Rob ust og drifts ikke rt

Pa nor ske hytte r er det i dag inst allert over Med- eller uten strøm ? Hva er kom poste ri ng?
100.000 biologi ske toalett er. En av g runnene Dersom hytla har 230 vol! strøm vil det være Kompostering er en biologisk prosess hvor
til dette er at blod oer har vis t seg il fun gere naturlig å velge modeller med strøm (med var- mikroorganismer som bakterier og sopp bryter
god t. Systemene kr ever lit e ved likeho ld og mekabel og vifte) . Dette vil øke oppdrift og for- ned avfallet til jord. Temperaturen i komposten
ette rs yn, samtid ig so m de tåler fro st og det dampning av fuktighet og komposteringsevnen kan komme opp i rundt 4Q-50°C. Påse også at
aggressive miljøet som de utsett es for. vil generelt bli bedre. det er fuktighet og luft i komposten. Delte kreves
Dersom hytta ikke har strøm, kan man velge 12 lor at mikroorganismene skal overleve.
Hva er et biologis k toalett ? volt vifte , eller vindvifte som ekstrautstyr (side
I et biologisk toalett omdannes avfall til kompost 42-43), Et riktig installert toa lett vil gi et luktfritt Hva kan k om po steres?
og væsken tordamoes. Kompostering er en bio- toalettrom. I prinsippet kan alt organisk avfa ll komposteres,
logisk prosess hvor mikroorganismer som bakte- som for eksempel:
rier og sopp bryter ned avfallet til jord. UrlN ova • Matavfa ll: Potetskrell, qrennseksrester, teposer,
Det vil alltid være en forde l å kombinere UriNova brød , kaffegrut etc.
Svanemerking (se side 30) med biologiske toaletter. Grunnen • Haqeavtall: Løv, gress , barnåler, gri llkuil/aske
Svanemerkinq av biologiske til dette er at det ofte er fuktigheten som er de n etc.
toaletter trådte i kraft i 1996. kapasitetsmessige begrensningen. I tillegg til • Toalettavtau fra biologiske toaletter lor etter-
Toalettene som omtales under dette vil det være slik at urin som blander seg kompostering.
kap itlet Biologiske toaletter er med øvrige avfa llet vil ha en kraftigere luktutvik-
Blanding av ulike typer avfall er gunstig, Del opp
tilpasset kriteriene for Nordisk ling enn om urinen behandles separat. Derved
avfallet så mye som mulig. Det er en fordel å
miljømerking for avlepstrle toaletter. eliminerer man et eventuelt problem med lukt
blande avfallet ut med Vera sanltærberk for å få
ute på varme sornmeroaqer. UriNova vil også
lutt i komposten.
være et godt hjelpemiddel for god funksjon når
Kap asit et
man ikke har elektrisitet for varmekabel og vifte .
Kapasitet beregnes i persondøgn. Dersom 4 per- Avf al lsbeha ndli ng for lukkede syste mer
soner bruker hytta 60 døgn pr. år blir dette 240 I henho ld til de nye svanemerkingsreglene
perso ndøgn pr, år. Hvilket toaletls ystem bør du ve lge?
må alle svaoemerkede toaletter være lukkede
Kompostkammernes kapasitet beregnes ut Generelt deles toalettene inn i 2 grupper: Store
systemer. Det vil si at verken urin elle r fekalier
fra belastning av fast avfall og papir. Fuktighet og små systemer. De store kjennetegnes ved at
må renne ut i grunnen. Våre bio logiske toaletter
dreneres alltid gjennom kammeret til produktets kompostbeho lderen plasseres under gulv og
leveres de rfor med en 30 liters overskudds-
bunn hvor den fordamoes. Dersom tilførsel av luk- toalettstolen inne .
beholder, som tar vare på all væsken som ikke
tiqhet er større enn produktets torcampinqsevne . De små systemene kjennetegnes ved at toa- roroampes.
viloverskuddsvæske d renere ut av produktet lett og kompostering er sammenbygd j en og
via en slange til overskudoebehotder som alltid samme konstruksjon som plasseres på gulvet
følger med i leveransen. j toalettrommel. Da vil komposteringsvolumet

Alle våre toa letter inneholder to eller flere korn- og oppholdstiden bli mindre og det kan være
postbeholdere. Prins ippet er at mens en behol - nødvend ig å etterkorroostere avfa llet ute (se
der er j bruk komposteres avlallet j de andre. kornpostbenolder side 42) .

leveranseinnhold (Gjelder Ikke Vera separasjonstoalett)


Alle produktene levere s komplett med det som tr eng s til • Taklim
in stall asjonen. Dette b etyr at du I tillegg til sel ve to alettsystem et • Pipehatt
vII motta:
• Nedfø ringsrør for toalettavfall for store toaletter har
• Slange og beholder for overskuddsvæske diame ter 200mm og lengde 1 meter.
• Komplett lufterør 11Omm. Lufte reret bes tår av 2 deler: Fleksibelt rør • 20 liter Santtærbark
med lengde 2,5m (små toaletter) eller 4m (store toaletter ), og et stivt
• Fluem iddel
takgjennomføringsrør med lengde 2 meler.
• Toelettstot i porselen til store system er
• Gum mimansjett for takgjennomfør ing

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sen dt li l din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle pri ser er veiledende inkl. mva
36 Din nærmeste forhandl er finner du på www .hyttetorgel. no
I Biologiske toaletter

Små biologiske
toaletter
Gruppen små biologiske toaletter onebetatter toaletter
hvor hele prosessen foregår inne i toalettrorrmet.
Riktignokdreneres overskuddsvæskeul til en urin-
beholder, eventuelt til infiltrasjon i grunnen.

I Dersom man har strøm på hytta, anbefaler vi modeller


med varmekabel og elektrisk vifte. Delte vil sørge for
avdamping av fuktighet og al systemet er hell luktfritt så
lenge vifta går. Dersom man ikke har strøm anbefaler vi
installasjonav vindvilte på toppen av luftereret. Dette vil
nomen gi en luktfri løsning .

Kan med fordel kombineres med en utvendig fritt-


stående kompostbeholder for deponering av avfa ll.
Se side 42.

Vera Blo-Nova
Vera Bia-Nova er et biolog isk toalett som plas- Antall kammer: 2 stk. å 29 liter
seres rett på gu lvet. Toalettet har likevel god nok Kapasitet pr. kammer: 60 persondøgn
kapasite t for en liten familie som bruker hytta Mål Hx Bx D: 650 x 490 x 700mm
periode vis. Kapas iteten kan økes ved å bru ke
flere kompostbebotd ere eller en større ekstern
Uten strøm 6187532 9.450,·
komoostbetoloer. Med strøm 6 18753 1 12.450,-
Lunesvstem
Ekstra kompostbeholder 61874 38
Inkludert
590,-
u

Vera Mini
Vera Mini er vårt minste btotcerett . Toalettet er Antall kammer: 2 stk. å 291iler (1 ekstern)
enkelt å installere. Overdel med sele og lokk tas Kapasi tet pr. kammer: 60 persondøgn
av for å komme til innerbehold eren. uten al man Mål HxB xD : 545 x 570 x 580mm
behø ver å fjerne luttereret . l everes med to kom-
po stbeholoere på hver 29 liter, en i selve teater-
Uten strøm 6187545 4.990,-
tet og en eksternt for etterkompostering . Med strøm 6 187546 7.990,-
Lutte system Inkludert
Ekstra kompostbeholder 6187438 590,-

Vera Pioner , ~.,>


--------- . ~
..
Vera Pioner er robust og komfort abel. Antall kammer: 2 stk . å 29 liter
Installasjonen er meget enkel. Overdel med Kapasitet pr . kammer: 60 per sondøg n
sele og lokk tas av for å komme til innerbehol-
'~q"
Mål HxB xD: 540 x 890 x 580mm
derre. uten å behøve å fjerne luflerø ret. I selve
toarettet hnnes 3 x 29 liter komp ostbeholdere.
Uten strøm 6 187541 8.450,-
11.450 ,-
#'
Svanemerket. Med strøm
Luftes ystem
6187542
Inkludert
U
Ekstra kompostbeboroer 6187438 590,-

Hyt tetorget AS
Telelon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorg el.n o Internen : www.hytletorget.oo
Finn nærmeste forhand ler på www.hyttetcrqet.nc
~ hyttetorget 37
Biologiske toaletter I

Vera Maxi
Vera Maxi har stor ka pasitet og lang avstand Antall kammer : 2 slk. å 60 liter
lil avfallet (krever ca . 39 cm plass und er gu lvet Kapasitet pr. kamme r: 120 persondeqn
målt fra innegulvet). Dersom du har b ehov Mål over gulv HxB xD: 595 x 600 x 760mm
for det, kan kapasiteten økes ved å b ruke
Mål u nder gulv HxB xD: 410 x 480 x 550mm
flere kompostbeholdere eller en større eks tern
kompostbeholder. Uten strøm 6187543 10.450.-
Med strøm 6187544 13.450,-
Luttesystem Inkludert
Ekstra kompostbeholder 11906 SOO,-

UrlNova Kombi
Nyutviklet seoarasjonstoalett med ' uteq renser" Antall kam mer : 1 stk. å 29 liter pluss 1 ekstern
kapasitet. A separere vått og tørt gir store ford e- Kapasitet pr. ka mme r: 60 persondøgn
ler med hensyn lilluklutvikling og avfallshåndte - Mål HxB xO: 540 x 900 x 510nYn
ring. UriNov a Kombi er d el mest brukerve nn lig e
separasionstoalettet. også i f()(hold til barn .
Med vifte 12!230V 6 110019 7.45 0,·
230Veller 12V strøm drive r en innebyg get vitte. Luftesys tem utvendig 61 10096 720,'
Anbef alt ekstrau tstyr: Infiltrasfons pakke for urin , Mafsposer, pakke a 10 30020 270,·
se side 3 1.

Vera separasjonstoalett
Urinsep arerende frilidstoalett med vilte, Antall kamm er : 1 stk, a 30 liter
Vera separasionstoalett er et udnseparerenoe Kapa sitet pr. kammer : 60 person døgn
fritidstoalett for bruk inne i hytta . Urinsepare ring Mål HxBxD : 520 x 450 x 540mm
medfører at den karakteristiske dolukte n
eliminere s. Fekalier samles opp i en nedbrytba r
Hvit m/vi fte 12/230V 300 18 4.550,
rnafspose og tømmes i en kompostbeholder Grå m/vi lte 12/230V 300 19 4.550,'
elle r lign end e for etterkompostering. l uftesystem utvendig 3002 1 890,'
Anb efalt ekstrautstyr: Infiltrasjonspakke for l uftesystem innvend ig 30022 1.890"
urin, se side 3 1. Maisposer, pakke å 10 30020 270,·

Mellomstore biologiske toaletter


Vera Lux
Vera lux er et stort biologisk toalett hvor toalett- Antall kamme r: 4 stk. å 60 liter (2 eksternt)
stolen er plassert i toarettrommet mens kompos- Kap asit et pr. kamm er : 120 persondøgn
teringen foregår unde r gu lvet. Mål stol HxB xO: 470 x 370 x 485 mm
Detlølger med 4 x 60 liter kompostbeholdere Mål xc mpostbe hclder
hvorav 2 er plassert i ytterbeholderen. HxB xD: 720 x 720 x 650 mm
Skifting av karrsrer og tømming er en enke l
Uten strøm 618 7547 15.990,-
ope rasjon ved å åpne den store luken i front.
Med strøm 6187548 18.990,'
t utt esys tem Inklude rt
Ekstra komposlbeholde r 11906 800,-

Vera 90
Vera 90 er el stort biologisk toalett hvor toalet t- Antall kam mer : 4 stk, å 90 liter (2 ekst ernt)
storen er plassert i toareurommet mens kompos- Kapa sitet pr. kamm er: 180 per sondøg n
teringen loregår unde r gu lvet. Mål stcl HxBxO : 470 x 370 x 485 mm
Skilting av kammer og tømming er en enkel Mål kom pos l be holder
ope rasjon ved å åpne den store luken i front . H xB xD: 720 x 1150 x 570 mm
Uten stram 6 187549 19.990"
Med strøm 6187550 22.990 ,·
Luue syst em Inkludert
Ekstra kompostbeholo er 11907 99 0,·

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å lå varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting . Alle pose r er veiledende inkl. mva
38 Din nærmeste lorhandler linn er du på www.hytlet org et.no
I B iOlogiske toaletter

Mellomstore bio logiske toalett er


De mellomstore biolog iske toalettene har toalett-
stolen plassert inne på dororwret. mens kom-

LI
=--::;
pos teringsbeholderen er plassert under hytta.
Beg rep et mellomstor henspeiler på volumet på
kom posteringsbeholderne, som er større enn
de små biologiske toalettene , men mindre enn
Snurred ass beholderne. Prinsippet er det samme
som ved store biologiske toaletter, nemlig sepa -
rate kamre og avlufting over tak. Toalettene kan
leveres med eller uten varmekabel og vifte.

Illustrasjonentil venslreviser VeraKomfortdobbel.

Vera Komfort
Vera Komfort er utvik let spesielt med lanke på Toalettene leveres i to utgaver: Enkel og dobbel.
hytter som har lite p lass mellom gulv og bakke- Toalettene er funks jonsmessig hell like og skilter
nivå . Den lave høyden på kompostbeholderen seg fra hverandre kun ved al "Dcob er' har oob-
g jør disse toalett ene meget plasseringsvennlige . belt så stor kapasitet som "Enkel-.

Vera Komfort enkel Vera Komfort dobb el


An tall kammer: 1 stk. å 60 filer An tall k am m er : 2 slk. å 60 liter
Ka pasitet pr . kammer: 120 persondøgn Kapasit et p r. ka m mer: 120 persondøgn
Mål sto l HxB xD : 470 x 370 x 485 mm Mål st o l HxB xD : 470 x 370 x 485 mm
Mål kompostbe holder HxBxD: Mål kompos tbeholder HxBxD:
400 x 590 x 600 mm 400 x 1040 x 600 mm
Ute n strøm 6187553 15.900,- Uten strøm 6187555 17.900,-
Med strøm 6187554 18.900,- Med strøm 6187556 20.900,·
l uftesyslem Inkludert l uftesystem Inkludert
Ekstra kornoostbeholcer 11908 1.45 0,· Ekstra komp osto ehcld er 11908 1.450,·

Hytteto rget AS
Telefon : 33 42 0 1 00
e-post: pos t@ hyttetorget.no
Fa x: 33 47 46 80
Internett: www.hyt tetorqet.nc
Finn nær meste forhandler på www.hyttetorge l.no
~ hyttetorget 39
Biologiske toaletter I

Snurredassen
Snurredassen er vårt opprinnelige biologiske Produktet er be tegnet som et stort biologisk
toalett. som har vært på markedet siden 1970. toalett, noe som innebærer lite slell og lang kon-
Mange modeller som ble solgt den gangen er posteringslid . slik al kompostomdanningen lil jord
fremdeles i aktivt bruk. Dette er en klassiker blir fullstendig i de aller fleste tilfellene.
som er installert i henimot 60.000 Norske hytter. Leveres med eller uten varmekabel og vifte.

-
VeraSnurredass med løse kammer

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt lil din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle priserer WJi!edende inkl. mva
40
Din nærmeste forhandler finner du på www.hynetcrqet.nc
I Biologiske toaletter

Vera Snurredass med løse kammer


Fordelen med løse kammer er forenklet transport • Kan leveres med eller uten varmekabel og vifte.
og tømming av avfallet. Toalettet leveres med 3 • Kapasiteten kan økes ved å anskaffe flere
behOldere i toalettet og en ekstra for utskiftin g og kammer.
etterkompostering.

Vera Snurredass med løse kammer 70 Vera Snurredass med løse kammer 90
Antall kammer: 4 slk. ti. 70 liter (1 ekstern) Antall kammer: 4 stk. å 90 liter (1 ekstern)
Kapa sitet pr. kammer: 140 per sondøg n Kapasitet pr . kammer: 180 persondøgn
Mål stol HxB xO: 470 x 370 x 485 mm Mål stol HxB xO: 470 x 370 x 485 mm
Mfll kompostbeholder : Mål kompcetbehctder:
ø 1300 mm Høyde (inkl. senterrør) : 580 mm ø 1470 mm Høyde (inkl. senterrør): 580 mm

Uten strøm 6187067 21.990,· Uten strøm 6 187077 22.900,·


Med strøm 6 187068 24.990 ," Med strøm 6187078 25.900,"
Luftesystem Inkludert Luttesystem Inkludert
Ekstra kompostbeholde r 6 187420 1.290," Ekstra konpostbeboroer 6187419 1.450,"

Vera Snurredass standard


Snurredassen er det første svaneme rkede bio- Vera Snurredass lav
logisk e toalettet i Norden (standard med strøm)
Antall kammer: 4 stk. å 100 liter
og har vært produsert siden 1973.
Kapasitet pr. kammer: 200 personcøqn
Leveres I 3 størrelser; Lav, standa rd og boli g .
Mål stol HxB xD: 470 x 370 x 485 mm
• Leveres med eller uten strøm
Mål kompostb eholder:
• Svanemerket
ø 1300 mm Høyde : 530 mm
• Stor kapasi tet
• Lang avst and Iil avfa llet Uten strøm 6 18707 1 26.900,"
• Lang oppholdstid sikrer Med strøm 6187072 29.900 ,-
god kompostering Luftesystem Inkludert
• Lang tid mellom hver tømming
• Dreibar innerbehOlder
Vera Snurr edass standard
• 4 separate kamre
Kompostbeholderen plasseres på et plant A nt all ka mme r: 4 stk. å 140 liter
underlag unde r hytta . Den tømmes og dreies Kapasi tet pr. kam me r: 280 persondøgn
via tømmeluken på siden av kompostbebol- Mål slol HxB xO: 470 x 370 x 485 mm
oeren. KompostbehOlderen har en innvendi g Mål k ompos tbeho lder:
beholder som er dre ibar og er inndelt i fire num - ø 1300 mm Høyde: 630 mm
mererte kam re. Du bruker normal t ett kamm er pr.
år. Gunsti g temper aturforhold for kompos teri ng Uten strøm 6187073 26.900,-
er over lOoC. Ved bruk av var mekab el oppnås Med strøm 6187074 29.900 ,"
god komp ostering og fordamp ing . Årsforbruk av Lulte system Inklu de rt
sanltæ rbar k er ca . 4 poser å 20 liter ved kon tinu-
erlig bruk av 4 personer.

Vera Snurredass nedgravbar


Snurredass nedgravbar kan installeres selv Anlall ka mme r: 4 stk . å 140 liter
om du har liten elle r ingen plass under hytta. Kapasitet pr. ka mmer: 280 persondøgn
Kompostbeholderen leveres i to forskjellige høy- Mål st ol HxB xO: 470 x 370 x 485 mm
der. Tømming og dre iing Iil nylt kammer foregår
Mål kc mpcetbe bclcer:
ovenfra kompostbetotderen. Vera Snurredass
nedgravbar bør i utgangspunktet installeres me d
ø 1300 mm Høyde: 630 mm
varmekabel og vifte . Uten strøm 6187085 30.900,"
Med strøm 6187083 33.900,"
Lunesystem Inkluder t

Hytletorgel AS
Telefon : 33 42 01 00
e-post : post@hyttetorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www .hyltetorget.no
Finn nærme ste forhand ler på www .hyltetorg et.no
~ hyttetorget 41
Biologiske toaletter I

Toalettstoler .til Snurredassen, 90, Lux og Komfort


Separasjonstoalett l porselen Toalettstol i porselen
Sep arerer ufin fra d el øvrige Vera Porsele nstol er standar d på alle våre store
avfallet. Urine n led es lil en ege n biolog iske toaletter. Porselenet er hygieni sk og
b eholde r eller til inf iltra sjon . / gulner ikke over tid . Porselenstoren kan også
• Mål (HxBxO): installeres på alle tidlige re mode ller av store
450 x 390 x 590 mm bi ologiske toaletter (Snurredassen etc ).
• Avstand fra necfennqsrers • Mål (HxBxD): 470 x 370 x 485 mm
senter til vegg : 300 mm • Avstand fra nedføringsrørs senter til vegg: 220 mm
6187253 6.990,· • Anslutning nedføring srør: Ø200 mm utvendig .
6187265 5.600,-

Tørrklosetter
Campa POUl Kompostbeholder
Et po rtabelt toale tt utstyrt med lerskvannslank. Delt e er en tradisjonell "b0 t1edo" Kompostbeholderen er kon-
Ideell som av tastnlnqstoatett for bio to a'et tet. som fortrinnsvis b enytt es som struert for å gi optimal kom -
I Bør tømmes i forsvarl ig deponi/tømmestasjon avlast ninq stoalett. postering med luftinntak både
pga høy væskem eng d e. Mål (HxBxO): 430 x 420 x 420mm i topp og bunn. Tømm ing av
I 708616 990," avfa ll foregår fra tømme luken i
Campa Pottl MG bunn en av beho lderen .

I
Necbrvtoere plastsekker til tørrktose tt. 10 stk. • Mål (H x Ø): 865 x 795 mm
• Må l (BxOxH) : 38 x 42 x 33 mm
85liler. • Volum på 280 liter
• Spyletank: 15 liter
• Prod usert i polyetylen
• t .atrlneb ehoid er 12 liter
6187437 2.150,"
• Nvåodlkator: Nei
2192468 1.450 ,·

5eparasjonsinnsats Dass Isak


Campa PoUi XGL Innsa ts med urin-
• Mål (BxOxH): 38 x 42 x 41 mm sepa rasjon til utedassen.
Leveres kom plett med
• Spytetank : 15 liter
sele , lokk , slange og
• LatrinetiehOlde r; 21 liter testeanoedoioq.
• Nivåindikatcr: Ja
2154868 1.650,-

Campa Green sarutærveske 300 7 1


30012·0 650,"
Camparinse skyllevæske 30041

Ekstrautstyr/komponenter
Ventilasjonsvifter Takvifte for 110- og 160 mm lufterør Vifteregulator
Ptesseres p å loppen av juttereret . Denne kan enkelt kobles på
12V Vilten leveres lor 230V og har en ledningen til vifte for å regulere
enekt på 57W. 6 meter jordet
kabel er inklud ert. Kan slås
hastigheten slik du selv ønsker.
Kan også brukes sammen med
()
av ved lengre opphold fra Vera takvifte .
hytta uten at du behøve r å 6187216 1.350,·
For å sikre god avt rekk leverer vi vifter lor 230V fjerne viften ford i den tillater
og 12V. Viflen pl ass eres i ove rgang sstuss luften å passe re. Vi anbefa ler at denne lnstaue-
mellom toalett og lutterør. eller i luttereret. res sammen med Vera vitterequletor.
Kan leveres med trinnløs reg ulator. Takvifte for 110 mm rør 6 187409 3.650,-
Vifte 230V, 15W 6187401 1.990,· Takvitte for 160 mm rør 6187408 3.650,·
Vifte 12V, 3,5W Q,295A 6 187403 2.450,-

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din næ rmest e forhandler og beta le ved hent ing. Alle priserer veiledende j(l/rl. mva.
112 Din nærmeste forh andler l inner du på W'NW.hyttetorget.no
Biologiske toaletter

Utskifting av viftemotor Sanitærbark Fluemidler


Dersom du har jnstal- r-~~-­ Bruk av Vera Sanitærbark gir I en t scoo som er
lert vifte på lokk bed re kompost. Den tilfører riktig montert og
(0160 mm rør), og komposten næringsemner og godt venti lert vil ikke
motoren har sviktet , gir mikroorganismene i kom- flueplager være et
kan denne erstattes posten bedre "arb eid sforhold". problem. Skulle det
med ny vlftemotor. Hell på ca. 2 dl pr. bruksdøgn , allikeve l oppstå løser disse produktene dette.
Viftemotor A2 11064 1.45 0,- og avslutt med nok et par liter på toppen før
beholderen settes til etterkompostering. Fluemiddel 3-pack
Viftemoto r Henos 11053 1.450,-
20 liter pose 6187247 120,- Tre problemløsere i et knippe. Se omtale av
50 liter pose 6187248 195,- produktene nedenfor.
Pakningen inneholder:
1 stk . Vera Fluesafe , 1 slk. Vera Fluestrø og
1 stk. Vera Fluespray
Isolasjonstrømpe for lufterør
6187243 390,-
Isolasjonstrømpen brukes til å
isolere luttereret: "'1 ".)
• Der lutte-øret gå r i frilult , Fluesafe
fra utgangen på kompost- Strøgranu lat mot fluelarver og egg i hyttetoaletter
beholderen, og inn j hytta. m.m. Svært virkningsfull - forebyggende løsning.
1200115 595,-
• Ved føring av lufterør på Pakning å 100g 6187238 150,-
ytters iden av veggen.
• På kaldt loft. Fluestrø
Isolert Strøgranulat mot voksne fluer i og rundt hytte-

u
Også l il etterisolering av rør hvis toalettet har
dårlig trekk. takgjennomføringsrør toaletter m.m. Fjerner svermende fluer effektivt

Rull å 3 meter 108515 490 ,- For å få god fordamping og avtrekk i


kalde pe rioder er det en fordel å mon-
og virker også mot hærmygg , vanntlue og andre
plagsomme insekter. r
tere isolert takgjennomføringsrør. Pakning å 130g 6187244 150,-
160 mm pipehatt må brukes i kombi-
nasjon med isolert takgjennomførings-
Fluespray
r
rør. Leveres j 2 m lengde, og består -, Aerosolspray mot fluer og andre insekter i ute-
av et ø 110 mm innerrør og ø
160 mm
doer , hytter, boliger mm. Hurtigdrepende effekt.
For å øke fordampingen ylterrør med isolasjonsskum mellom
(ørene. For å feste takgjennomfø- Pakning å 300ml 6187245 150,-
og bedre komposterings-
evnen kan varmekabel ringsrøret kreves 110 mm takmaosiett
ettermonteres i toalettet (tilleggsutstyr). 160 mm pipehatt kan Fluefanger
Varmekabel kan også monteres i lufterør som også leveres som tilleggsutstyr. Limfelle som fanger fluene . Utdragbar hylse som
alternativ til vifte , for å sikre god avtrekk. 6187447 1.890,- henges opp i tak , vindusposter, på utedoer, loft
• Lengde: 4 meter m.m. Pålitelig og lett synlig effekt.
• Effekt: 72-152 W
- - - - - = = - - ' - ~ ~-------
Pakn. m/4 hy ~er å 12g 618725 0 75,-
Mlkobl . boks (Snurredass) 6187288 2.990,-
M/ledning og støpsel 687285 2.990 ,- Iakmansjetten er produsert
i EPDM gummi som tåler
sollys. Kan monteres på de
fleste typer tak og passer til
Kompostakselerator
alle takvinkler. Den limes fast med taklim .
Reduserer lukt og fremskynder
Takmansjett 0 110 mm 6187449 350,-
komposteringen. Benyttes i bie-
Vindviften hindrer
Takmaosjett ø 160 mm 6187229 890,- doer , utedasser, kompostbinger.
nedslag og sikrer etc . Sprayes på avfallet. 100%
god avtrekk i biologisk nedbrytbart, inneholder
toatettrommet. Den monte res Overskuddsbeholder ingen skadelige stoffer og tåler
på toppen av takg jennomføringsrøret • Mål (HxBxD): frost.
og fungerer helt uten strøm. 150 x 380 x 580 mm 1 liter 6187841 225,-

-
o 110 mm 6187100 1.590 ,- • Ma teriale:
o 160 mm 6187 101 1.990,- Gjennomsiktig polyetylen
• Volum: 30 liter
6187257 79 0,-

.. .. .
Det miljøvenn lige produktet
"Luktfri" demper effekt ivt evt. luk t
fra væsken i komposten. Luktfr i
Varmesete i styropor

. .- . med lokk for utedassen .


Settes fast med 2-sidig
santtærvæske påskynder dessu-
ten komposteringen ved å tilføre ..
110mm 6187473 590,- tape. nitrater.
160 mm 6187242 59 0,- 708603 390 ,- 2 liter flaske 6187241 190,-

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00
e-post : post@h yttetorget. no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www .hyttetorg et.no
Finn nærmeste forhandler på www.h yttetorget.no
~ hyttetorget 43
Vera Aquatron
- kombinerer vanntoalett og kompostering

Biologisk toalettsystem i kom binasjo n med Prinsipps kisse av Aquatronsyste met

m
Javtspy lende va nntoa lett
Dette er en komb inasjonsmuligh et som er vel
• Dersom du ikke har innlagt vann kan
Vera vannsystem (se side 14) brukes
utp røvd i Sverige , og som nå intro du sere s på det Tegningen her viser $nurredass
kompa stbeholder p lassert und er hylla.
norske markedet. Systemet åp ner for mu ligheter
d u ellers ikke kan ha når det g jelder biolog iske
I toa letter.
Fra toalettstolen spy les avfa llet via sta ndard
I 0 110mm avløpsrør frem til de n enheten som
har fått betegnelsen separator. Denne paten-
terte enheten sørger lor at fast avfa ll faller ned i
kompostbeholderen , og at vann et ledes videre
til avløp.
I sårba re om råder kan man ogs å installe re en
Uv-en het (eks trautstyr). Denne enheten belyser
vannet med ultraviolette stråler som d reper
bakteriene effektivt

Testet av norsk e myn d ig hete r


Systemet er testet av norske mynd igheter,
Biolorsk (Jorolorsk) rapport nr. 53/05 , Den ne
kan lastes ned på hylletorget.no . Rapporten er Dersom de t er vanskelig å få plassert
posi tiv og prod ukte t kan med visse forbehold «onooeoeroaerunder hytta p ga
p lassmangel. er de lte eksempel
installeres de fleste stede r på norske hytter.
p å alternativ plassering.
Søknadsp liktig ,

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt lil din nærmeste forhandler og betale ved henting . Alle priser er veiledende inkl. mva.
44 Din nærmeste forhandler finner du på www.hylletorget.no
I Biologiske toaletter

Aquatron pakker Tilleggspakke


Dersom du har en Snurredass eller annet egnet
kompostmottak kan du anskaffe en tilleggspakke
bestående av WC Duo , separator og evt. UV·

E!i@'·l.i·W'" enhet for å bygge om din eksisterende løsning


til vanntoatett . Se hyttetorget.no for mer info og
Aquatron pakkeløsning bestående av WC Duo vann-
priser .
k losett med dobbeltspyling 2/4 liter, aquetron sepa-

I
rato r, btokammer type komfort-enkel samt diverse
koblinger.
Kompostkammer: 1 stk 50 liters kom post beholder.
I tillegg leveres elt ekstra kammer med lokk. Lav
høyde.
6187690 19.900 ," Ekstrautstyr

... ..
Aquatron pakkel øsnin g bestående av WC Duo vann-
klosett med dobbeltspyling 2/4 liter, aquatron sepa-
rater, biokammer type komfort -dobbel samt diverse
rørkoblinger.
KompoSlkammer: 2 slk 50 liters beholdere. Anbefales der hvor det er
Plasseringsvennlig pga lav høyde. fare for å forurense drik kevannskilder eller
badevann. 2x15W UV-Iamper sørge r for effektiv
6 187691 21.900," bakteriefjerning. Kun 1 lampe lyser. Den andre
lampen er backup .
12V UVenhet 6187699 5.500,-
6187698 5.500 ,"
... 230V Uv-enhet

Aquairan pakkeløsning bestående av WC Duo


vannklosett med dobbeltspyling 2/4 liter, aquatron
separator, blokammer type Vera 90 samt diverse
rørkoblinger.
Kompostkammer: 2 stk 90 liters kompostbeholcere.
----
6187692
Infiltrasjonsløsninger

... ..
Aquatron pakkel øsning bestående av WC Duo vann-
klosett med dobbeltspyling 2/4 liter, aquatron sepa-
rator, biokammer type Snurredass med løse kammer
Vera 90 samt diverse rørkobnnqer.
. '.
Avløpsrøsning anbefalt
Kompostkammer: 3 stk 90 liters kompoetbebotdere. av Btotorsk Jord og miljø. Mer info side 31.
I tillegg leveres 1 ekstra kammer med lokk. 6 110014 790,"
6187693 24.500 ,-

' ..
Aqua tron pakkel øsning bestående av WC Duo vann -
klosett med dobbeltspyling 2/4 liter, aquatron separa-
tor, blokarnmer type Snurredass nedgravbar
(kan plasseres ove r jord) sam t diverse rørkobling er.
Com pact overjorosfltter benytt es de r hvor det
4 kompostkammere å 140 liter
ikke er mulig å grave på egen grunn. Mer info
6 187694 26.900 ,- side 31 og 59 .

Hyttetorg et AS
Telefo n: 33 42 01 00 Fax : 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorget. no
Finn nærmeste forhandle r på www.hytteto rget. no
~ hyttetorget 45
-

/!lus /rasjonen viser Kvemloalell


og 2100 liter sam le/ank

PakkeløsnIngene som er presentert her tar utgangspunkt i 3 alternative vannsparende

Vanntoalett toaletter, vakumtoalett, kverntoalett og WC Duo i kombinasjon med samletanker.


va kum- og Kverntoalettet krever ikke fall mellom toalettstol og tank. Tankene kan
graves ned (helt ellerdelvis) eller plasseres over jord.

pakker Persondøgn (definisjon): Antall døgn en person vil bruke på å fylle tanken . Eksempelv is
vil en løsning med 500 persondøgn tilsvare 100 bruksdøgn dersom det i snitt er 5 br ukere
av hytta. Bruk av eget toalett for urin vil mangedoble kapasite ten (se side 30).

Kombinerer vanntoalett Hytte uten strøm/vann? vanntoalettene i pakke ne leveres i både 230Vog 12V utførelse
for hytter med sorstrøn . WC Duo krever ikke strøm. Dersom ikke hytta har innlagt va nn kan
med tette samletanker man be nytte Vera vannsystem (se side 14).

Alle priser er veiledende inkl. m va


46
I vanntoaletter

Kapasiteten kan mangedobles ved


bruk av UrlNova (se side 30)

For nedgraving eller


overjord plassering
Pakkelø sninger basert på Herkules 1600 liter sam letank.
Se side 51 for det alj er om Herkules tanken .

wc Duo og 1600 Ilter samletank


100 pe rso ndog n WC Duo med valg fri 2 eller uten strøm eller vann (Vera vannsystem).
4 liter pr spyl ing. Rørdimensjon : 011 Omm . Bruk av UriNova vil flerdobl e kapasiteten .
Nivåvarsler som gir signal ved tulltank med- 6187700 9.900,-
følger. Systemet kan også benyttes for hytter

Vakumtoalett og 1600 Ilter samletank


350 persond øgn. v akumtoaiett med veggspyle- 12'1løsning 6187704 31.500,-
knapp 0.5 ltr. pr. spyling. Rørdimensjon 0SOmm. 230V løsning 6187702 32.500,-
Max hor isontal avstand tiltank: 30 m. Niv åvarsler
som gir signal ved fulltank medfølger.

Kverntoalett og 1600 Ilter samletank


220 per sondøgn 230V kve-n toafett med regu - Max skyveh øyde : 4 m. Børolmenslon: 0 32mm.
rerbar ' -4 liter spyling. Innebygget pumpe og Nlvåvareler som gi r signal ved full tank
kvern. Max horison tal avs tand til tank: 30 m med følge r.
Strømløse hytter kan benytte en omfor mer 230V løsning 6 18770 1 15.500,·
(tilleggsutstyr).

For overjord plassering


F -- -
Pakkeløsninger basert på Over jords samletank, 2100 liter. Tank en kan delvi s gr aves
ned eller tildekk es. Se side 51 for detaljer om overjord s-tanken .

WC Duo og 2100 liter samletank


130 persondøgn WC Duo med valgfri 2 eller Systemet kan også benyt tes lor hytter uten strøm
4 liter pr spylin g . Rørdimensjon: 011 Omm. eller vann (Vera vannsvstem ). Bruk av UriNova
Nv åvarsler som g ir signal ved tulltank vil llerdoble kapa siteten.
medfølger.
6180065 17.900,-

Vakumtoalett og 2100 liter samletank


500 pe rsondogn . vakcmtoalett med spyleknapp Nv åvarsier som gir signal ved full tank
på vegg . Toalettet benytter vakum tn n anspoet av medfølger.
avfall og 0,5 liter vann pr. spyling for reng jøring . 12V løsning 6180040 39.500,-
Max horisontal avstand til tank: 15 ffi . Max skyve- 230V løsning 6180043 40.500,-
høyde 1,8 m. Rørdimensjon 038mm (1.5·)

Kverntoalett og 2100 Ilter samletank


290 pe rso ndog n Kverntoalett med regulerbar Nivåvarsler som gir signal ved full tank
1-4 liter spyling. Innebygget pumpe og kvern. medfølger
Max horison tal avs tand til tank : 30 m. Max skyve- 230V løsning 61800 42 23.500,·
høyde: 4 m. Rørdimensjon: 0 32mm.

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00
e-post: post@hyttetorget.no
Fax : 33 47 46 80
Internett : www.hyttetcrqet.no
Finn nærmeste forhandler på www.hytletorget.no
~ hyttetorget 47
vanntoaletter I

Vanntoalett pakker for nedgraving


VanntoaleUpakker basert på 2700 liter nedgravbar samletank. Se side 50 for detaljer.

I
I

WC Duo og 2700 liter oamlelank Vakumloalell og 2700 Ilter samletank


170 persondø gn (2.8 lIr. spyling). Pakkeløsning bestående av WC Duo 600 persondø gn . Pakken består av vakumtoalelt mlveggspyleknapp,
lavtsp vleno e toalett , 2700 liter samletank samt nfv åvarsler. 011Qmm innl øp vakumgenerator, 2700 liter samletank, samt niv åvarster. 0S0mm innløp på
på tenkbatsen. Systemet kan også benyttes for hytter uten strøm eller vann tenkhelsen Løsningen kan benyttes for både for hyller med strøm og for
(Vera vannsvstem). hytter med 12V solstrøm.
6180064 17.900 ,- 12V løsning 6180066 39.500,·
230V løsn ing 6180062 40.500,-

Kverntoalett og 2700 Ilter samletank


380 persond øgn (vIl ltr pr spyling). Pakkeløsning bestående av kvern-
toalett, 2700 liter samletank samt niv åvarsle r. 0S0mm innløp på tankharsen.
Kverntoalettet krever 230V strøm. Hytter med 12V solcelleanlegg må
benytte en omformer (se side 77).
6180060 23.500,-

Alle pr iser er veiledende inkl. mva


48
Vanntoaletter
WC Duo med dobbeltspylIng 214 liter
Dette er el tilnærmet vanlig vannklosett som • 2 elle r 4 lite r pr. spyl ing
bruker 2 elle r 4 liter vann avhengig av hvil ken • Vekt:28 kg
knapp man trykker på . Er ideel l for b ruk mot
• Skyvehøyde: 4 meler
tette semletanker. stamavskmere. rense-
• Effekt: 700N
anlegg. biorottek som Aquatron etc. Dersom
• Kap asitet: 60 liter pr. minutt
de t skattllknvttes kommunalt avløp snett skal
vannmengden økes (justerbart). Toa lettet er • Utløp l 1Qmm
p rod user t j porselen . FIoll ørve ntil: G B med • Materiale: Porselen
Ø
avs lengingsvenlilog tilko pling R112 med • Mål (hxbxd): 8 15 x 350 x 650 mm
utvendig gjenge.
Eg net også lor hiørneplasserinq tak ket være
den avrundede sis ternen og små ytre dimen -
sjone r. Toa lett et mon teres til g ulve t med 4
med følgende skruer.

wc Duo 2012 11 2.990,-

Kverntoalett
Denne p orselenstoten er konstr uert slik al - 1 • 4 liter pr. spyling
det ikke kreve s fall frem til mottaket da det - Vekt: 28 kg
er integrert e n kv ern og en pu mpe i selve
- Skyvehøyde: 4 me le r
toare ttstolen.
- Effek t: 700W
Pum pa sørger for å pumpe avfalle t inntil 4
- Kapa sitet: 60 lite r p r. minull
mete r høyere en toelet tstorens pl asse ring .
Motta ket kan være innti l 30 me ter fra toalett- - Anbe falt rør ut 40 mm
stolens plassering. Hvis det er fa tl fra toal ettet - Materiale : Por se len
F-- - - tit motta ket må det monteres en d urgoventil - Må l (hxb xd) : 480 x 350 x 520 mm
på røret ved toaiet tet.

Kvemtoalet t 6187263 8.990,-


Durg ov entil 34 13003 650,-
40mm PP·rør. pr. meter 239 4039 85,-

Vakumtoalett med spyleknapp


l prinsip pet trenger et ve kumtoelett ikke vann også få vanntoaleu på hytta ved å benytte seg
for transpor t av avf allet. Vannet benyt tes der- av Vera vann sys tem se side 14.
tor i hov ed sak for rengjøring av toa lett sk ålen. Toalettet leve res med kabelset t. 10 meter
vakemtoelettet br uker kun 0,5 liter vann . De t vakumsJange, staoqeklemmer og lim .
g ir store fordele r ve d valg av tank sterrelse og - Må l (hxbx d) : 460 x 3 75 x 473 mm
tømmehyppig het. Hytl er ute n innl ag t v ann ka n

12V va kumtoatett med sp yle knap p 6 1100 44 24.900,-


230V vak umtoatett med spy lekna p p 611 004 3 25.900,-

Hy tt et or g et A S
Te lefon : 33 42 0 1 00
e -post : post@h ytt etorget.n o
Fax: 33 47 46 80
lnternen : www .hytt etorg et. no
Finn nærmeste l orha ndler på www.hyttet o rget. no
~ hyttetorget 49
Vanntoaletter

Mottak fra vanntoaletter


Innl øp
Nedgravbare tanker i plast Tanken hBr5 stk. ø 11Qnm
innløp. Innløp ene søn ikke
brukes blendes med
medfølgende lokk
Samletanker for nedgravIng leveres i fle re større lser fra 2700·
t il 6500 liter. Dett e er en ny generasjon nedgravbare vanneis-
terner produsert l et ptaetmatertete (n urafen) som har ekstrem
høy sty rke i forhold ti l vekt. Tankene har kraftige ri bbeko n-
struks lo ne r, slik at de tåler ned gr aving og kan også leveres
som overkj ørbare tanke r.

Enkel montering
Tankene leveres todelt (e ller ferd ig montert om ønskelig). Delt e
gir de g full fleksib ilitet mht hånd tering og insta llasjon av tanken.
Vekten bl ir ha lvert. noe som er en stor fordel der hvor fremkomme -
lig het er en ulford ring . Ma n slipper dessuten unødige investering er
j dyr transport- og maskinleie. Selve monteringsarbeide krever
ingen spes iell fagk unnskap forutsatt at monter ingsanvisningen
følges .

Sp ar transportkostnader
Transpo rt av trad isjonelle crassroe-cetemer er normalt svært
dyrt . Dette prob lemet er nå løst ved at tankene er stablebare .
noe som gir besparelser.
La v hals
Dersom del er ønskelig kan tanken e
leveres me d lav hals mot el
pristillegg (se hy ll elorg el.no).
DlmensjonlVekl 2.700 Ilter 3.750 liter 4800 Ilter 6.500 Ilter Dette kan være p raktisk
dersom tanken
Pris 12.990,- 15.900.- 18.900,- 22.500.- skal gr aves grun/.
Varenummer 6189090 6189091 6189092 6189093

l engde 2.080 mm 2.280 mm 2.280 mm 2.390 mm

Bredd e 1.565 mm 1.755 mm 1.985 mm 2.190 mm

Hoyde inkl. hals


2.010 mm 2.2QOmm 2.430 mm 2.710 mm
Hets e e'to mm

Vekt 12Qkg 150 kg 22Ok.


185 '"
• Prisene er inkl mva hentet vAager i Sandefjord. Ved levering kommer frakl
i lillegg

Lav vekt og todelt konstruksjon gir enkel og rimelig transport

Den lave veklen og tod elte konslruksjonen gjør del enke/l.§ transportere tankene p.§ en prival henger om ønskelig Tankene kan ogs.§ leveres lerdig momen. Her løftes en
3750 liter lank p.§ en henger av to personer.

AJIe priser er veilede nde inkl. mva


50
I vanntoaletter

Sammenkobling av flere tanker


Dersom du ønsker større kapasitet er det mul ig å
koble flere tanker sammen som vist på illustrasjon en
til høyre . Kontakt HyltetOfget for pristilbud.

Tanker for overjord plassering eller nedgraving

Tanken leveres todelt


Dene gjør de r enl<81t
of /ran Spoffer8 tan ken .
Monteringen er svært
enkel.

Herkules samletank 1600 liter Herkul es senterstøUe


Samletank med solid konstruksjon og kraftige ribber. He rkules sarraetaok Senterstette for Herkules tank . Mulig g jør
kan graves ned eller plasseres over ;ord . Skal tanken graves ned må d et nedgraving av tanken.
monteres en senterstette (ekstrautstyr ). Tanken leveres lodel! e ller sarrsren- Diameter: 01SOrnm. Leng d e 1558 mm
salt om ønskel ig . 3232445 24 0 ,·
Diameter: 0135Omm, Høyde: 16OOmm, Vekt: 60 kg
t- - 'PriS eks akt 3232445 4.990,-

Overjords samletank i polyetylen


Denne tanken er på 2100 titer. Tankens utforming
gj ør den egn et til p lasser ing unde r hy tte/t erasse. 13SO 2150
Tanken kan gr aves delvis ned om ønske lig . Inn /ap I I I I
Q::)]~ [TIT)
Installasjonen bø r foretas av autorisert RØfinnta k er klargjort for
110- og 75mm rør.
rørlegger eller ent rep renør som
samtid ig anbefaler hvordan
avlult ingen av tanken skal g jøres .
Dersom denne tanken kombineres I Pris: 12.900 .-
med Min iflush . vi l en fam ilie på Varenr: 5722137
4 personer bruke toalettet i ca . Materiale: Polyetylen , sort
80 døgn fØ( tanken er full . Dette lokk, diameter: 150 mm
til svarer ca 1 års normalt hyttebruk. Vekt: 70 kg
Tanken kan utstyres med en 230V eller batteri- Anslutn i ng : 110 mm
drevet niv åvarsler. Sensoren p lasseres i tanken, Vekt: 70 kg
hvor det er plasser t ans lutn ing for denne. Selve
varslingsenheten plasseres i hytta o g gir signal Ekstra ut st yr ve d frostfa re:
når det e r beh ov for tømming av tan ken .
Fro stgu a rd varmeka bel, side 9.
Pris eks . trakt 572 2 137 12.900,·

Hyttetorget AS
Telefon : 33 42 01 00
e-post : post@hyttetorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.hytteto rget.no
Finn nærmeste forhandler på wwwhyttetcrqet.no
~ hyttetorget 51
AVløp

Klara minirenseanlegg rense r avlø p (svart vann og gravan n) fra hus i hytta. noe som forenkler monterin g og betjening, gir lengre levetid og
og hytt er og tilfredsstiller de st renge euro peiske kravene so m nå er lavere dri ftsutgifte r.
inntc rt ogs å her I landet. Anleggene har egen " traværsmcd us" som
ved likeholder bakter iekulturen og sorger for full renseeffekt også Som standard leveranse tilfredsstiller Klara kravene når det gjelder BOF
ved fra vær. Dett e er spes ielt viktig for hytter. og KOF samt Nitrogen reduksjon. Dersom man også har krav til fosfor
reduksjon kan anlegget utstyres med teknikk for dette. Anlegget kan også
KLAR O · ove rlege n tekni kk for maksimal d rift- og miljøsikkerhet utstyres med hygienisering ved hjelp av UV lys som dreper alle rester av
El fullb iolog isk mini renseanlegg me d SBR-teknolog i som renser alt avløps- bakterier og mikroxqanismer. Dermed oppnår Klaro en vannkvalitet som
vann fra husholdningen i samsvar med tidens krav. Anl egg et følg er alle følger de europeiske badevannsforskntter.
norm er og forsk rifter, er type god kjen t og test et etler d en europeiske stan-
d ard en EN 12566 -3. Til for skjell fra andre m inirenseanlegg har Klare b are • In gen bev egelige d eler i tanken
enk le og robuste de ler i rensetanken. ing en bev eg e lige de ler. Teknikken • Ing en ele ktr is ke ele me nt er I ta nke n
be finner seg i et styring sskap som pl asseres utenfo r anl eg get eller inne • Ho y driftssikker het

Vi leverer renseanlegg laget av glassfiber


og polyetylen (som avb ild et).
Tankene som b enytt es er konstruert
for ned graving . men kan om ønskelig
p lasseres over jord.

Alle pr;S6f er veiledende irlkJ. mva


52
I Avløp

Rensemodul Styringskap
Benserroouren et mont ert i tanken og $om standard medfølger el styrings-
led er avløpsva nn mellom rensekarrsrem e skap som monteres inne i hyttaJbOden
ved hjelp av trykkluft. Ingen bevegelige
deler eller elektriske komponenter i selve
tanken .
• (max 20 m unna tanken). Attematrvt kan
man lå levert el robust utvendig skap .
Styringsskapet inneholder en rotasjons-
En bunnplate forsy ner oksygen bl avløps - kompressor som fører oksygen til rense-
vannet og skape r biolog isk nedbrytning. anlegget og trykkluft til rensemod u'en.
Ved fravær vil denne enhe ten fremdeles Skapene inneho lde r dessuten en data-
være i drift for å holde mikroorganismene maskin som overvå ker og styrer rense-
aktive. Derved er anlegget roeent også for prosessen.
hytter som brukes periodisk.

Vi kan hjelpe deg med utforming av søk nad til kommunen,


grunnundersøkelser, jordanalyser.

Pliktig serviceavtale må undertegnes av hytteeier og vår samarbeids-


pa rtner. Slam tømming a v anlegget ro-etas nomalt hvert 4. år.
Entreprenerarbeio og rørleggerarbe id utføres normalt av lokale firmaer
elte r vår anbe faling .

På hyltetorget.no kan du laste ned et kontaktsk jema som du kan fylle ut og


sende til oss. Vi vil deretter sende deg et komplett tilbud . Alternativt kan vi
kont aktes på tlf. 33420 1 00 .

Hytt etorge t AS
Telelon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hytt etorget.no Internen : www.hytte torget.no
Finn nær meste forhandler på www.hynetorget.no
~ hyttetorget 53
Avløp

• Gråvann fra 1 hytte med inntil 6 sengep lasser • 90 døgn • Ingen slamsugebi l • Kun en behold er

Med dett e renseanlegget installert kan du


få en va nnkc mtc rt på hytta lik den du er
vant til hj emme . Gr åvann s-ren seanteqqet er
lag et for en hytte som er utstyrt med innt il
6 sengeplass er og bru kes Innti l 90 do gn pr.
år. Det er inge n for utse tning at du har bilvei
fr em til hytt a, fo rdi rens eanlegget ikke krever
slams uge bil. An leg get trenger 230V strøm
til pu m pe og evt. var mek abel. Tilfredsstiller
kr aven e I henhold ti l VA· Milj oblad nr. 60.
Dokumenta sjon driftsinstruk s etc. finner
du på www.hyttetorget.no

En kom pakt nyhe t


I Vera Conpact Fl er alle funksjoner samlet i
en kum . Dette gjør insta llasjon og vedlikehold
enke lt. Vera Compact F1 er el komplett rense-
anlegg for gråvann som he lt e ller delvis kan
graves ned , eventuelt installeres over jord. Ved
plassering over jord må man huske på å sikre
mot frost. Fra renseanlegget ledes vannet til
stedlige masser, myr, vassdrag eller innsjø!sjø
eller anne n egnet resipient.

Slik ren ses grå vannet I Ve ra Compact F1 Ø nsker man å unngå poseskilt bør man velge
Vera Compact S1.
1 . Avløpsvannet ledes til førsle rensetrinn som
Slammet kan helles i en kompostbeholder elle r
er en lellutskiller plassert i senter av beboloe-
ligne nd e. Den tomme posen kastes i søpla , eller
ren. Fetnnskuleren er konstruert slik at fett i stor
rengjøres for gjenbruk. Fettutskilleren tømmes
grad holdes tilbake mens vannet ledes videre.
også i en kompostbeholder e.t, Slam/lett fra grå-
vann er ikke forurensende og representerer ikke
2. Fra tenutskuleren ledes vannet vid ere til an-
"p roble me r' med gråvannshåndteringen. Det
ne t rensetrinn, som er en finmasket filterpose
er organisk stoff, fosfor. nitrogen, bakterier etc.
med stor t volum. He r vil ytterligere slam og par-
som led es med vanne t som er forurensend e.
tikle r holdes tilbak e.

Noe n kommu ner forlenqer at det skal tegnes en


3. Fra fillerposen ledes van net til p um pekum-
serviceavtale som inngås mellom hytte eier og
me n hvor vanne t pumpes lil rensing i et b ia-
servtcefemafomancler. Andre kommuner ak-
filter bestående av 3 lag spestaiproousert løs
septerer al hytteeier selv forestår vedlikehold
Lecamasse (Filtralite). Her renses vannet for
og service.
organisk stoff, smittestoff (bakterier) , fosfor og
nitrogen .
Ekstrautstyr/tilbehør
Frostsikring av rør 137.
4 . Det ferdige rensede vannet kan nå ledes
til resipient via et Ø75mm rør eller drensrør.
Dersom selvlall ikke er mulig må det installeres Den gjennomskårede legrnngen viser hVOfdan Vera
Compact Fl er konSlruer/ . A lle {[)fiksjOner er integrert
en pumpekum (ekstrautstyr).
i en beholder.

Inst all asjon


Produktet bli r normalt installert av au torise rt rør-
legger eller entreprenør. lnstauasionsveuedninq .
Vera Comp act F1 • pri ser Vera Co m pa ct F1 • tekn isk
dokumentasjon av renseeffekt mm. finner du på
W'WW.hyttetorget.no Produkt Varenr. Pris eks frakt Diameter beholder 1800mm

Hoyde beholder 1050 mm


Vera Compacl Fl
Serv ice/ved lik eh o ld 6189310 41.500,·
uten varmekabel Vekt uten Flltrallte 150 kg
En sfqnalenhet som monteres inne i hytta varsler
når filterposen må skiftes . En typisk hytte med Vera Compacl Fl Vekt Filt ralll e 750 kg
6189320 43.500,-
normalt vannlorbruk må regne med bytte av med varmekabel
Fraktberegnei volum 13m'
filterpose og tømming av Iettutskuler 1 - 2 gan- Slampose 200 Ilter 6189024 340.-
Antall kolli 3
ger pr. år (elter c a. 30 bruksdøgn) avhengig av
bru k og belas tnin g . NBI Bruk av vaskemaskin! Vara Compact Fl leveres kompletl med Fillralile uece
oppvaskmaskin vil føre til hyp pig ere pose skift. filtermatenalej. 1 stk. ekstra slampose folger med.

Alle pfIser er veiledende m t. mva


54
I I Avløp

• Gravann fra 1 hytt e med inntil 6 senge plasser • 90 døgn • Krever slamsugebil

Delt e er et gråvann renseanlegg (ikke vanntoatetr) som er laget lor en hytte VA-Mlljabl ad
og all rensing foregår på egen grunn . Renseeffekt som Vera Compact F1. For å hjelpe kommunene med å vurdere hvilke krav som skal stilles til et
Denne løsningen krever sramsugebi llordi en slamavsklne r holder tilbake renseanlegg er det laget anbefalinger fra sentra lt hold. Denne stiftelsen
leit og slam og leder del avskil te vannet videre til rensing i el prefabrikkert heler VA·Miliøbla d og er grunnlag t av Norsk Kommunal tekn isk forening
biofilter. Slamavskille ren tømmes normalt hvert 2. år. Anle gget leveres med (NK F) og Norsk VA-verk forening (NORVAR). VA· Miljøbla d nr. 60, 2003
niv åvarsler i pu mpekonmen. orntatter temaet rensi ng av gråva nn gjennom biolo giske filtre. Vera
Com pact $ 1 er konstr uert i henhold til VA· Miljøblad nr. 60.
Vera Com pacl S 1 med 230V pumpe 6 189380 41.000,-

Vera Compact $ 1 • tekn isk

BIolIlter

Diameter 1600 mm

Hoyde 1400 mm

Vekt 130 kg
Vekt Fillralit e 550 kg
Leveres kompielI med Lecannermatenate.

Slamavskll1er Sfama vs kill er


med pumpe kum
Diameter 1200 mm B/ofiller
Høyde 1550 mm
Vekt 80'9
Inn lop 075mm /
Generelt
/
I-
FraktberegneI volum 12m J

Ant all ko lli 4

Vekt totalt 730 kg

Innlop 075mm

Hytt et orget AS
Telelon: 33 42 0 1 00
a-post : pos l@hyttetorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.h ytteto rget.nc
Finn nærmeste forhan dler på www .hyttetorget.no
~ hyttetorget 55
Avløp I

• Gråvan n fra 2 hytter evt. stor hytt e/boli g • Tøm mes med slams uge bil • Lav pris pr. hy tte

Vera Compac t S2 - tekni sk


Denne løsningen er velegnet dersom to hytte- Avløpet fra b iofilteret er rent vann og kan ledes SIamavskIller
eiere ønsker å samarbeide om et felle s ren se- lil jord, myr, elv, sjø eller annen egnet resipient.
anlegg. Alternativt kan den Install eres for en Dokumentasjon se www.hyttetorgel.no Diameter .200 mm
stor hytte /bolig. Anl egget er utstyrt med en Lengde 2250 mm
slamavskiller på 2m3 som tømmes av slam- Produktet må installeres av godk jent rørlegger Halshøyde 500 mm
sug ebil. Denn e tø mmes t.eks . hvert 2. år. eller entreprenør med AOK sertifikat.
Kontakt Hyttetorget for oversikt over god kjente Vekt 125kg

I stamavskmeren er det installert en pumpe og installatører. Innløp Ø75mm


niv åvarsler. Pumpa leder avløpsvannet over i
biofnteret hvor en dyse sprer vannet jevnt over Blol.lIer
Ekstrautstyr
filleroverflaten.
Frostsikring, se side 9. Diameter 2400 mm
Disse to konstrukstonene gir tilsammen en
fullverd ig rensing av gråvannet og tilfredsstiller Hayde 1600 mm
kravene i VA-Miljøblad nr. 60. Slamavsklneren Vera Compact 52 med 230V pumpe
Vekt 210kg
er produsert iht. anbe falingene som er gitt i 6189390 51. 000" Vekt Ftllr atlte 1300 kg
VA·Miljøblad nr. 48.
Leveres komplett med Leca filtermateriale

Generell

Fraktbe regn et volum 31 ml

Antall kolll 6

vektteten 1635 kg

TJ/kobllng lo r
hytte nummer lo

---

BIoIIlter Slamavsk lller


med pumpekum

Trykkrør ø 25 mm
(følger ikke med i leve ransen)

Alle pr iser er veilede nde inkl. mv a


56
I Avløp

SI am I"Iter me d lIn'"It "


I rosion Renseanlegg
forgråvann

'
• Gråvann fra 1 hytt e • Ingen slamsugebil • Liten beholder

Et slamfilter fo r gråvann som egner seg for hytter med innlagt vann. OB S! Vannet som kommer ut av filteret må ledes til infillr asjons grølt eller el
Slamfilleret ho lder ti lbake partikler og fett 'ra dusj, vask og oppvask. annet eg net rensemedlu m Dette må gjøres i henhold til kommunens krav
Det kreves ikke sIamsugebIl , fordi det benytte s slampose t il oppsam- og anbefalinger. Der hvor terre nget ikke muliggj ør en lang infiJtrasjons grøfl,
lin g av slammet . Filteret er lite I størrelse og dermed svært ptasse- kan el overpio rd slam/ilter be nytte s. Filteret er kompakt og kan tildekkes.
ringsvenn lig.

Compact o verj ord sfilter dobbel


Overjordsfilter må kun monteres etter

o
starrauter UrEN pumpe (selvfatl).
Mer inlo side 59

Gra vann Ira boIig Jllytla

I S1amlilter ulen pumpe


Inf i ltras jonsgrøft

o
Slamtiltermed pumpe
..... ...
Fiberduk og evt. isolasjon nbakefylle masser Telf&ngOvertlate

_1__..., "" l ... l .~~

-
Porøse vanngjennom·
trengende jordmasser

""'...----II------------.. . .J -
Leca eller vasket pukk
'tettejo ren asser

Sli k fun gerer sta mntteret

Vannet fra dusj/oppvask ledes først til en tett-


utskiller hvor fell hold es tilb ake. Deretter filtreres
vannet igjennom en filterpose hVOfdet øvrige
slammet fang es opp før vannet led es ut til infil-
trasjonsgrølt med selvtan (se illustrasjon) eller
_ __ pumpes videre til rensing.

En signalenhet som monteres inne i hytta varsler


når filterposen må skiltes . En typisk hytte med
normalt vannforbruk må reg ne med b ytte av
l ilterp ose og tømming av fettutskiller 1 • 2 ganger
pr. år (etler ca . 30 bruksdøg n) avhengig av
bruk og belas tning. NB ! Bruk av vaskemaskin!
oppvaskmaskin viltøre til hyppigere poseskift.

Slam/lett Ira grå vann er ikke forurensende og


representerer ikke "proble met" med gråvanns-
uueo: 25 mm
håndteringen. Det er organisk stoff , tester.
nitrogen, bakterier etc . som lede s med vannet
som er forurensende. Det er derfor viktig at det
utform es et inliltrasjonso pplegg i ette rkant av U/løp: 7Smm
starnuneret i henhold til koovnunens krav og
spestnkasioner,
Vera$lamlt/le(for gr.1lvann u/en pumpe Vera SIamMer toe grcJvann med pumpe
Del vil være na turlig å stille mind re krav til
Varmekabel er eksraursryr.
inliltrasjonsgrøflen som kommer eller vårt slam-
l ilter. lordi slam lil teret innehol de r et finma sket
filter som holder tilb ake felt og andre tostoner. Produkt Varenummer Pris
Tekniske spesifikasjoner for siamlIlter
Norma lt er det felt og finstofter som skap er
prob lemer m ed g jente tling i inl iltrasjonsgrøfter Hoyde l OOOmm SlamIll ter med pumpe 5189550 20.500,·
når man kun har halt trad isjonell slam aveklner DIameier 800mm SlamlIlte r uten pumpa 5189555 16.500,·
som lorbehan dling 10r avfallet. Både lengde 1.390,-
Leveres med isolert lokk som standard Varmekabel 6189221
og dybde på inliltrasjonsgrøften bør kunn e
reduseres når vår løsning er installert. FIlterpose 6189024 340,-

Hytt et or ge t AS
Telefon : 33 42 01 00
e-post: post@h yttetor gel.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www .hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www .hytletorget.no
~ hyttetorget 57
Avløp

Vera Compact M·Inl.


\ l Renseanlegg
for gråvann
• For 1 hytt e uten innl agt vann

Compact Mini er kon stru ert ter å ta imot


av løpsva nn fra hytter som ikke har innlag t
vann og hvor vannforbruket er beskjedent.

I de fleste kommuner slipper man å søke om


utslippstillate lse dersom ma n bære r vannet inn
i hytta , Dette fører gjerne til installasjoner av
inn vendig dagtank, pumper, rør. vannvarrrere.
v asker og dus jer med felles uts lipp .
Vera Cornpact Min i er konstruert nettopp med
lanke på hytter som ikke har innlagt vann ,
men bæ rer vannet inn i hytta. Rensean legget
leveres komple tt med l illerp oser for oppsam-
ling av slam, en rist som fordeler avløpsvannet
samt nlterrnasse bestående av ulike srerretser
Filtralite (Lecakuler). Det leveres også med
5 meter orenstanqe to- inf iltrasjon i grunnen.
Filtralite renser eftektlvt tostor, nitrogen og
organisk stoff . Vera Conpact Mini kan også
brukes som rrcuaksmer tit overskuoosvæske
Ira bio log iske toaletter. Filteret er nærmest ved-
ukeborosfntt- kun starnposen byttes ut en gang
i året . Vera Compact Min i har vært tes tet av
COWI med gode resultater.

Fro s t sikr ing : Isol asjonsplate SOmm med fes te·


bra ketter gir et godt utga ng sp unkt for sikrin g
mot trost. For ytterli gere Irostsikring kan varme-
kabel monte res i renseanlegget.

'rlpe: Du vurderer selv lengden på drensgrøfta


i forho ld til jordas evne til å drenere vannet.

Vera Compact Mini - t ekn i sk

Høyde 1000 mm

Fra ktbereg ~ et volum 1.5 m


'
Diameter 600 mm

Antall kolli

Vekt uten FIltralite 24 kg

Vekt FIUralll e 88 kg

Leveres komplett med teca filterrnateriale.

Compact Mini· anerneuve ieverenser Varenummer Pris eks frakt

ccrrcact Mini mliSOlert lOkk 6 189056 9.990 .-


FIlterpose til Vera Compaet Mini
Com paet Mini mlisolert lOkk og varmekabel 6189057 11.900.-
Fnterpose til Vera Compact Mini . Posen er en
spesialsydd fiberduk med innsydd strikk i top-
pen som gjør at den kan lestes rundt topp en av T1l1eggsuts1yr Varenummer Pris eks. frakt
beholderen. Posen kan spyles og gjenbrukes
Varmekabel 2,4 m 6189221 1.390,-
om ønske lig .
Slampcse 60 liler til Vera Compacl Mini 6189029 300 ,-
6189029 300,·

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få va rene sendt til din nær meste forhandler og beta le ved henting . Alle Pf/ser er voøeaøoao /fIk/. mva
5B Din nærm e ste forhandler l inner du på www.hyttetorget.no
I Avløp

Compact overjordsfilter, dobbel


Delte filteret kan installeres elter stamntter uten
pumpe. Det vil o gså være eg net som etterpo-
lering sanleg g for kom pakte grå vannslilter og
lign end e. Ofte vil det skape p rob leme r å gra ve
en infiltrasjonsgrøll. på gr unn av fjell og terre ng-
forho ld . Filter et kan plasseres op på ba kke n og
dekkes til med jord , torv osv.
Filte ret er pretabekert og leveres komplett med
li llralite rensemedium og drensrør. ferd ig mon-
tert. Futerhu set er per forert på side ne og vil def -
for drenere ul all vann. Dessute n dreneres vann
ut i b unnen, fordi filteret leveres uten bunn plate.
Man må vurdere om d e stedl ig e forhold er egnet
til å l a im ot og drenere bort den mengdegråvann
som kreves. Filteret er for øvr ig id entisk med
Compact ov erjoo srste. enkel , bortsett Ira leng-
de n . som er 240 c m .
Leveres kom p lett me d 500 liter filtralite rense-
med ium som g ir god renseeffekt før jordinlill ra-
sjon . Dre nsrør konstruert slik at avløp svannet b lir
ford elt ov er hele filteret.
Må l (L x B x H): 2400 x 800 x 500 mm
5189560 13 .990,"

Compact overjordsfilter, enkel


Com p ac l ovenorosfilter. enkel er et rensefnter for
grå vann som egn er for hytter som ikke har inn-
lag t vann , me n baserer seg på å bære inn van-
net (Vera vannsyst em se side 14). Filteret brukes
dersom det ikke er mu lig å gra ve på ege n grunn.
t- Q<
Plasseres op p å bakken og kan tildekkes. Har
samme renseevne som Compact Mini. Bestå r
av d re nsrør, filtralite orensmat erlale og beholder
me d 2 en destykker. I leveransen medf ølger
5 x 50 liter lillr alile rensemedium.
Mål (L x B x H): 1200 x 800 x 520 mm
6 110024 7.99 0,-

o ne vil det skape ptObfemer eigrave


en infiHrasjonsgrøh. pA grunn av fjell
og terrengforhOld. FiJreret kan
plasseresoppA bakken
og dekkes /il med
jord, torv osv.

Frostsikring av
avløpsløsninger
Frosts ikring av avep stesnln qe r fung erer på
samm e må te som med vannforsynin gen til nytta .
På sid e 9 pr esente rer vi ulike løsninger.

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00
e-pos t: post@hyttet orget.no
Fax : 33 47 46 80
Internett : www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler pa www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 59
Komfyrer I

Vera gasskomfyrer
·som ikke krever strømtilførsel
Her vi ser vi gassko mfyrer som ikke krever 230V st rømtilførs el. til stand kan tjene so m en eks tra ar bei dsplate. Sikkerh eten er
Både ko ketoppen og steke ovn en har propan som energikilde. godt ivaretatt , og komf yre ne er ut sty rt med tenn sikr i ng. Dette
Modell ene sk ill er seg fra hverandre designmess ig ved typi ske innebærer at gasstilfar selen stanser dersom flammen aven
no stalgis ke varianter, og kl as si ske varia nter. Vi har tatt hen- ell er annen grunn sku ll e bli slu kket.
s yn til forskjellige plassb ehov, og du kan velge mell om 50x50, Det kreves 65 cm fri høyd e over ko mfyren i fø lge det gje ldende
50x60 elle r 60x60 cm. regelverket.
Alle mod ellene er ut sty rt med et glasslokk som i nedlukket Informasjon om propan gass/gassanlegg side 66-67.

Dovre
• 12V lys i stekeovnen
Dette er bestselgeren av våre komfyrer!
- -
skal brukes for 230V må omformer benyttes . Se
• 12V elektrisk tenning av Fire gassbluss, stekeovn, grill og glasslokk. omformer 230V -> 12V, 24WI2A. side 77. Slange
gassbluss og stekeovn Komfyren har 4 gassbluss. gass-stekeovn med og requtatorsett er ekstrautstyr , se side 66.
termostat. grill og er utstyrt med oppbevarinqs-
Hvit 9127800 3.690,·
• Pent og praktisk gJasslokk rom for stekebrett. Rist. langpanne og stekebrett
er inkludert. Ovnen kommer ferdig med 12V
Sort 9127900 3.690 ,'
• Bredde 50 cm, dybde 60 cm tenner og lys i stekeovnen. Hvis lys og tenning

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting . Alle prISer er veiledende 1flI</. mva
60 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttetorget.no
Komfyrer

Bredde 60 cm
Dybde 60 cm

-
r - - - - - - - ..'

Valdres Evolution 60
Fire gas sbluss, stekeovn, grill og glasslok k Gasskomfy r med gass -stekeov n
(50 x 50 c m) Enkelte funksjoner som el-grill, roterende grillspyd og
Komfyren har 4 gassbluss, gass-stekeovn med stekeovnsbelysninq krever 230V strøm, men
termostat og grill. komfyrenkan allikevel benyttes på strømløse hytter.
Ett stekebrett, en langpanne og en rist er inkludert. 96' 468 10.990 ,-
913910 4.650 ,-

Modell Pris Varenr. Farge- Mal Vekt Gassbluss Stekeovn Stekeovn mal Slekemeloder
øke regulatoraell valg (h IIblid mm) Watt (h Il blid mm)

1 )(gass 3000 Undervarme 310QW


unoeverme
Valdres 50 li 50 4.650,- 9139 10 Hvil 850 Il 500 Il 500 44 kg 2 x gass 1750 GriIl2000W 360 Il 430 x 420
og grill
1 li: gass1000 65lilør

Ix gass 2000 urøervarme: 2250W


Do vre SO l( 60 3 .690,-
9127800 Hv' 850 l( 500 x 600 44 kg hgass 1480 Grill 1500W 270 x 420 x 390
uree v erme
9127900 Son zx gass 1500 4S liter
og grill

t x 1000 W Grill· elektriSl<. 2000 W


urc ervarme
Evo lutlo n 60 x 60 10.990,- 981468 Son 855 x:595 x: 595 Ca 70 kg 2x:1750W uncerverme - gass 330 x:460 x:410
og grill
1 x:3300 W wok 2100 W med termostat

Hytt eto rget AS


Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post : posl@hyttetorgel.no Internett: www.hyttetorgel.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 61
Komfyrer

Koketopper

Vera koketopp sort glass 60cm Vera koketopp 4 bluss stål Domino 2 bluss, stål
lekker 4 b luss koketopo med i SOftglasstopp 60 cm ko ketopo med 4 gassbluss . For nedfelling Denne koketoppen egner seg godt som et sup-
utførelse. Elektron isk tenning i vriderne kan be- i benk. Elektronisk tenning j vrid erne kan benyt- p lement på kjøkkenet. xokeicccen har elektr isk
nyt tes om ønske lig (23QV). Har man en strømløs les om ønske lig (23QV). Har man en strømløs tenn ing .
hytte tennes blussene man ue lt. hytte tenn es blussene manuelt. 30050 1 1.490,-
405011 2.690,- 405012 1.99 0,·

Produkt Pris Varenummer Fargevalg Vekt Gassbluss/elektrisk Mål (b li: d li: h) Nedlelll ngsmål l b x dl

1 x2600 W
Vera kok etopp sort glass 60cm 2.690 ,- 4050 ' 1 Sort 10,74 kg 2xl500 W 590 x 520 x 120 mm 560 li: 486 mm
llt 900W

l x 2600W
Vera ko ketopp 4 bluss stål 1.990,- 405012 Stål 7,44 kg 2xlSOO W 580 x 530 x lOS mm 560 x 486 mm
l d OO W

1x3OQOW
Domino 2 bl uss, slill 1.490,- 300501 Slål Sk g 300 x SOO mm 280 x480x3Qmm
1x 1550W

Frittstående koketopper
Fun k sjonell e kcketc pper m ed t o ell er tr e kokebl u ss .
Frittståen de koketo p pe r gir b ev egeJs efr lh et. En kel t
å se tt e på pl as s, enke lt å fly tt e på,

Produkl Kokeapparat Kokea pparat


2 bluss med lokk 3 bluss med lokk

Pris (eks. reou1atorsettj 1.990,- 2.700,-

I
Varenummer 532600 532800

Mål h x b x d 120x 480 x290 mm 105x 585x 285 mm

Vekt 3,8 kg 4,9 kg

1 x 6SOW
1 x l 50QW
Gassblu ss 1 x 150QW
1 x 200QW
1 x 200QW

Få rabatt- bestill på hyttetorgel.no


Du kan velge å få varene sen dt til din nærme ste forha ndle r og betale ved hentin g. Alle priser er veiledende inkl. mva
&2 Din nærmeste forhandler linner du på www .hytte torgel. no
12V aVlrekksvifte med kulllilter
Kapasi tet: 50 mJ pr time. 12V avtrekksvifte hvor man slip per å
skjære hull for utlufting gjennom tak eller vegg.
Et kull-rfettfitter sørger for at steke os og føyk fra matlagingen
filtre res effektivt g jennom avtrekksvi ften .
6227042 2.950,-

12V avtrekksvifte Innbyggingsmodell


Kapasitet 100 m 3 pr. lime. Domene avtrekksvi fte lor innbygging
12V.
6227041 1.600,·

12V avtrekksvifte standard


Kapasitel l()()m3 pr. time. Standard avtrekksvifte 12V fra
Dorene .
6227040 2.750,-

12V avtrekksvifte stål


Kapasitet 150 m3 pr lime . Dette er vår kratligsle avtrekksvifte i
sortimentet. Egnet for strømløse hytter med sotceueeoiecc. .
6227045 1.990,-

Modell 1~~:y;~r~;:~::11 12'1 avtrekksvifte standar d 12'1 avtrekksvifte miIIullfliter 12V aVlrekkavifte stål

Pri s eks. frak t 1.600,- 2.750,- 2.950.- 1.990,-

varenr. 6227041 6227040 6227042 6227045

Far gevalg Son Son Son Slål

IMbyggingsmål: Yttermål:
Mal 1L x B x H) 400 x 280 x 50 mm 400 • 290 • 68 mm
381 x 142x45mm 400 x 280. 45 mm

Kapasitet 100 m' pr. time 100 rrt1 pr. time 50 m' pr. time 150 m' pr. lime

Lengd e lI eks ibel slange 1000 mm 1000 mm Ingen utlufting Slange medfolger ikke

Diameter fl ek s ibel slange 100 mm 100 mm Ingen ull ulting loomm

20 W halogenlysp ære: 1,67 At 2 x 10 W ha'ogenlyspære: 1,67 At 2. 10 W halogenlyspære 2 x 10 W lyspærer


Slr øm lo r br uk
30 W vrttemctcr : 1,5 At 30 W viltemolor: 1,5 At 5 W viltemotor 5 W vmemotor

Hytte tor get AS


Telefon: 33 42 0 1 00 Fax: 33 47 46 80
e-post. posl@hyttetorgel.no Internett: www.hyttetorgel.no
Finn næ rmeste forhand ler på www.hyttetorqet.nc
~ hyttetorget 6:1
Franske luksus komfyrer
• for hytter og hus

Her har du drømmekom fyren for enhve r kj økke nentus J· bredd er og utførel ser. Dessuten stå r du gans ke fr itt nå r
ast. l acanche betr akte s som Frankrikes ledende kom- det gje lder fargevalg.
fyr både av gourmelkokker og andr e kjøkk enentu siaster. Se forø vr ig ww w.l ac anch e.no for mer Informasjon,
Den fo rener kr aft og kreativitet, er enke l I br uk med pri ser, tekn iske data.
en avansert tekn ikk . l acanche kan leveres i man ge

-
Cormatin (700mm) Vougeol ( lQOOmm) Volnay ( l000mm) Sully ( 1405mm) Fonte nay (1505mm)
Pris tre kr 32.900 " Pris Ira kr 45.900,' Pris Ira kr 45.900,- Pris Ira kr 67.900,' Pris Ira kr 67.900,-

Alle pn$erer veiledende inkl. mva


&4
Komfyrer

Gas.sutstyr
mstallasjonspakke

fnatanasionspakke for montering av fast gassopplegg i hytter og hus.


Pakken innehOld er de mest aktuelle komponentene man treng er lor å
knytte sammen teks gasskomfyr og gasskjø leskap til samme flaske og
rørledn ing . Prooannaaken kan dermed slå i et annet rorn eller på utsiden
av hytta .
6 142 150 2.990,"

Innhold i pakken
1 Blo kk ven tlt 2 uttak for 3/8" rør 1 slk .
2 Støttehylse r for 3/8" før 10 stk.
3 Albuer lor 3/8" rer 2 stk.
4 Vera gassalarm for 230V og 12V
Kraftig atarmtone og rød lampe gir signal om
lekkasje. Krever ingen installas jon, kob les bare lil
strøm . Adapter til230V og 12V medfølger. Passer
' 0
til kjøkken . fyrrom , verksted, på hytla. båten eller i
cam pingvogna. Detekterer butan , propan, methan .
..riiii7..:.-.
O -~
naturgass og dioxingasser, samt alle brannqasser.
5 Levtry kksr equtatc r 1 stk.
6 Vegg fes le enkel lor 3/8" rør 20 slk.
7 Ek stra gass-slange 2x1,5 meler 1xQ,5 meler
8 Propanror 1(J( 318" rør 7.5 meler
9 Overgang slangerør med vegglesle 2 slk .
10 Slangenippel tor 318~ rør 2 stk.
11 Slangeklem mer 6 slk .

Mon tering

Overg ang Albue Slangeklemme

Regulator
0.5 m slange Propanrør ..... monteres på hver
ende av de fleksible
slangene.
Stottehylser må
settes Inn l enden
Propanr ør
av propanroret for
1,5 m slange

~ 0" "00'
det monteres inn I
koblingene.

Propanror I
Albue
Gassfl aske

NBI Gassalarmen
nteres nede på I
vet ved apparatene.

1,5 m slange
j
Hyt tetorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax : 33 47 46 80
e-post: post@hytte torget.no lntemen: www.hytteto rqet.no
Finn nærmeste forhandler på www.hytteto rget.nc
~ hyttetorget 65
Komfyrer

Montering av gassanlegg
Gass som ene rgikil de på hytt a og l vanlig hu sholdnin g er s ikkert og i till egg enke lt il montere. På di sse sidene vise r vi to ulike løsninger
fo r montering av gass anlegg . Du finn er også en ko mplett ove rsikt over akt ue lle deler du tren ger fo r å monter e gassanleg get.

Dette er den enkleste ty pen anlegg hvo r gassflasken plasseres I nærheten av appara tet.
Det ka n oppbevares totalt 22 kg (2 x l1kg ) p ropan til kokin g og oppvarming til en husholdning
Vi leverer komp lett reg ulatorsett som inneholder regulator, slange og slangeklemmer. Det er til·
latt me d op p til 1,5 meler med ga ss-sla nge mellom apparat og g assflaske. Hvis du ønsker len-
ger avst and me llom g assflaske og ap p arat anbe faler vi å legge opp fast rørop p legg (se neste
sid e). Ved p lassering i kjøkke nbe nken skal flasken stå så luft ig som mulig. f.eks . luftespalter i
sokk el.

I Ved plassering av gassflasker utend ørs er del


E GlltH§ Mil! ,Il
Flyt end e gjengetelting 12 meter g jengetape som er god-
på krevet å bruk e ståtskap som er isolert med som er godkjent for bruk kjent lar bruk til gassinstallasjoner. ~lIiiii_'
bra nnhemmende materiale (EL 60) mot ytter- til gassinsta llasjoner. 12mm bred og O.1mm tykk
ve gg en. Vi leve re r to typer skap : 75,.
1085103 1085104 100,"
For 1 x 11 kg og 2 x 11 kg flasker. Skapet fo- 2 x
11 kg har ferdigboret hun ror automatisk omskit-
ter. Gass-skapene er låsbare .

I Gass-skap 1 x 11 kg
Må l (H x 8 x O):
Vera automatisk omskifter
En automatisk omskifter vil
Vera gassalarm for 230V og 12V
Kraftig arermtcne og
sørge ror at reserveuasken rød lampe gir signa l om ' __
760 x 380 x 380 mm
autom atisk kob les inn når lekkasje. Krever ing en , . .
Vekt: 20 kg rovednasken er tom . Det installasjon. kobles •. ! ~
4 144400 4.300,- kan kun benyt tes industri- bare til strøm . Adapter ~
flasker til den automatiske til 230 V og 12V med følge r. Passer til kjøkken.

I omskifteren. Anslutningskoblinger må velges i


forhold til om det skal beny ttes slange eller rør.
fyrrom . verksted . på hytta. bå ten eller i camping-
vo gn a. Detekt erer buta n, propan, methan , natur-

,I
Gass-skap 2 x 11 kg Omskifter en har inneb ygg el reg ulator og skal g ass og dio xingasser, samt alle b ranngasser.
Mål (H x B x D): ikke kobles sammen med regulator for hushold- 27200 1 790,"
I 760 x 760 x 380 mm
Vekt 32 kg
ningsIlasker
Au t. omskifte r m/ sla nger 6 142 145 4.190,"
4144 40 1 4.990,- Rørtilkob ling 3/8· 6 142147 250 ,-
Slangetilkobling 1Qmm 6 142146 290,"

Lekkasjesp ray bru kes til å ko ntrollere


Regulatorsettet bes tår av kob ling er for lekka sje. Sp rayes direkte
1,5 meter gass-slange, på utsa tte p lasse r og indikerer hvo r
lekkasjen bef inner se g .
regulator med slangestuss ., l1Iaske " 4)
og slang eklemmer. Kapasitet 2 kg prlt 1085105 115,-
Regu latoren kob les til inoustnttaske
632 7 130 390 ,- ~
og er utstyrt med lQmm slangestuss. ~j
Kapasite t 1,5 kg prlt
11091 10

Overgangsventil fra
kompoeittuasker til
ind ustrikobl ing. Brukes Regulator til husholdningsflaske
når man ønsker å bytte ut indc stnnaskene med Reg ulatore n kob les til v anlig
koncosntuasker. husholdn ingsliask e og er
OBS! Denne vent ilen regu lerer ikke trykker. og uts tyrt med slangebrudds-
må b rukes i kombinasjon med regula tor/om- ventil , o g 10mm slangestuss.
skifte r. Kapasi te t 2 kg p r. time .
417610 1.490,- 1109 105 275,"

Få rabatt - bestill på hyltetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nær meste forhand ler og beta le v ed hent ing. Alle priser er veiledende inkl. mva.
66 Din nærmeste forhand ler finner du på www .hyttetorget.no
I Komfyrer

Hvis du øn sk er il oppbevare gassflaskene tenger enn 1,5 met er Har du flere gassforbr ukende apparater, eller en stor t acencne
unn a appar atet (evt. ut end ørs) må det legges opp ko bbe rrør. komfyr, kan det være en fordel å montere to flasker med automatisk
Hvis du ønsker å oppbevare gassflaskene utendørs må gassflas- omskifter i uaskeanleqqet. Det kan kun benyt tes jndusmftasker til
kene oppbevares i et gass-skap . Våre qass -skap er tilpasset de den automatiske omskifteren . Anslutningskobhnger må velges i for-
g jeldende regler med isolert bakvegg og lufting ved gulvnivå. Når hold til om det skal benyttes slange eller rør. En automatisk omskifter
gassrøret føres gjennom veggen må det benyttes et varerer som vil sørge for at reservenasken automatisk kobles inn når roveouas-
gassrøret trekkes i, teks. PVC-rør. ken er tom. Det kreves al hvert apparat har en egen stenqeventit.

~
O

•••••
G-
• • • - ,

-
~. .~.~

AGA AGA

I
19 13

@@ CV

Blide nr. Produkt Varenr . Pris

Gass·slange pr. meler 060A001 70.·


Gassrø r 3tS" pr. meler 614200 1 95.- 539 1016
Gassrør 3/S" kveil 15 mel er 6 142000 1.390 .- Overgang slanqe - ror 6142013

Lekkasjelesler rør - re r 318" 6142919 790.- Multer med kon 318" Til blckkventit ter
6142 104 60.,
Lekkasjetester slange-slange 10mm 6142903 790.· a gå videre med ror - teuet i en ende .

T · stykke 101slange l Omm 6142016 100 ,- T • stykke 318" 6142124 155.·


Sle ngevenl il 31'S" 6142115 290., 0 ia lil lekkasjelesle r 6 142012 90.·
Blokkvenlil 2 ultak 31'S" 6142116 560 ,- Albue 31'S" 6142125 120.·
Blokkvenlil 3 ull ak 3/S" 6 142117 740.· Skjele union 3/S" 6142126 90,-

Blokkvenlil 4 uttak 31S" 6142 11S 1.090,' Slottehylse pk. å 5 614214 1 90,-

Overg ang slange - ro r mlv eggfesle 6142 121 100 ,- Slangenippel3l8" 6142017 70"

Hytt et orget AS
Telefon: 33 42 oi 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hynetorget.no Internett: www.hynetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hynetorget.no
~ hyttetorget 67
Kjøleskap I

I . ,,,,~, . Kjøleskap for propan


.
Vera gasskjøleskap Produkt Vera gasskjøleskap 180 liter Vera gasskloleskap 240 Ilter

Farge Hvil Sort man Sort blank Sort matt Sort blank
Produ sen ten av Ver a gasskjøleskap kan Pris 9.490,- 10.490,- 10.490.- 11.990." 12.990,- 12.990,-
gjennom 25 års erfa ring sikre god kvalitet og 6327248
Varenummer 6327240 6327241 6327242 6327247 6327249
driftsikkerhet. Kjøleskapet har et stil rent og
elegant utseend e som gjor at de passer inn i
Fryseklasse ·'2 ·18
Kjøleskapene leveres
de fleste milj øer. Alle deler er laget I rustf ritt
stål som er putvertakkert, og veg gene er
j 16 ulike farger.
Mer informasjon på
o• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
polyuretanisolert. Kj øleskapet er termostat- www.hyttetorget.no
regulert og er utst yrt med plezo-elektr tsk Vekt 49 kg 57 kg
tenning for enkel håndte ring og drift . Alle Gassforbruk pr. ti me 12-20g.1 14-26 g.1
kjøleskapene leveres med flammei ndikat or.
Med lys Ja. batteridrif1 Ja. ba tleridtilt
180 liter kjølesk ap leveres hoyrehe ngslet,
Mål utvendig (H li B li O) 1190x 540 x6 70mm 1570 x 540 x 670 mm
men kan he ng sles om for vens treåp ni ng .
240 liter kjøl eskap leveres også høyre- Mål In nvendig
1190x540x670mm 980 x 430 x 375 mm
kjøled el (H x B x O)
hengslet. Ønskes venstrehengslIng på
Vol um k/olede l 160 liter 196 1ilel
delte kjølesk apet må det gjøres avtale
med Hyttetorget. Mål Innvendig
160 x 360 x 320 mm 230 x 380 x 370 mm

r
frysedel (H li B x Ol

Volum frysedel 20 liter 44 1itel

Få rabatt - bestill på hyttelorget.no


Du kan velge å få va rene sendttil din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle poser er veiledende inld. mva
68 Din nærmeste forhand ler finner du på www.hylletorget.no
Kjøleskap

leveres også heyrehenqslet. Ønskes


vensIrehengsling på dette kjøleskapet
må det gjøres avtalemed Hyttetorget.
Har lys med batteridrift.

-I -,I
1

Hyttetorg et AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
a-post: post@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 69
Kjøleskap

~: , '~l Kjøleskap for propan og 230V 1

Dometie kjøleskap
Drives va lgfritt på 230V eller propan

Som tidligere Electrolux og med mer enn 75 års


erfaring , med beste råvarer. supert håndverk
og funksjonell design som ivaretar hensynet til
miljøet er Dometie verdens største produsent av
absopslonskiereskao.

Domene Europagaranti gir ekstra frihet fra bekymrin-


ger. Alle modeller fungerer lydløst uten bevegelige
deler eller neon. uten slitasje eller vedlikehold.

Kjøleskapenehar maksimal komfort. magnetiske


derffster. store llaskehyller på dørens innside med
de patenterte llaskelingrene . dører som kan hengs-
les om samt mange andre praktiske deta ljer.

AM 4203 AGE 2000 RF 60

Pri s (med standardfarge) 4.990" 7.990,- 3.990.-


Varenummer Hvit92107Q416 50.,:921070417 Hvit:921079109 50(1;921079111 9 105700003
Standard farge Hvit eller sort Hvil ene- SOI'1 G" i

••••••••••••• ••••
Kjøleskapene leveres 116 ulike
farg er. Mer informasjon på
www.hytlelorgel.no o
- tc ten 60 lite r 103 liter 60liler
Volum • kjo ledel 55 1ile r 91 liter 60 liter

• fry sedel S liter 12 liter


Energikil d er Propan. 12V. 230V Propa n. 230V Propan, 12V, 23QV

230V 135W 135W l1QW


Effekt
12V , OOW l 1QW

Energiforbruk propan 14,5 gi1l 18gJh 199Jh


Tenn ing PieZOlenning Piezoten ning Piezotenning
Termosl alkontroll J. J. TermoslaI ved 230 Volt drift
Innvendig lys
(må benytte omformer eller J. J. J.
banen på hytter uten stram)
Vek t 23 kg 33,2 5 kg 26 kg

Mål H x B x D 609 x 486 x 479 mm 852 x 53 1 x 558 mm 617 x 486 x 500 mm

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle p riser er veiledende inkl. mva
70 Din nærmeste forhandler finner du på www.hyttetorget.no
I Kjøleskap

••

Re 1600 EGP sigarett-tenner uttak, 230 V


F400 EGP Re 1600 EGP
Kan drives på gass. 1'ZV etler nettstrem e ller propan.
23QV. Den beste kjøleeffekten av • Termostat på 23QV og Pri s 5.990,- 3.450,-
anesammenlignbare kjølebokser gasSdrift Varenummer 9211505-19 9213692-36
med 3 energivalg . Med pezo- - l yd løs kjøling
tenning . Gjennomprøvet kvalitet Vo lum tota lt 39 liter aaee-
• Robust kabinett i st år
og holdbarhet. Vo lum fry sedel 39 1iler
• Integrerte bæ reh ånot ak
H: 505 mm H; 440 mm
• Absorb sjons kjøleboks fo r lag- • Kan lage isbiter, selv ved 32°C
MålH x B x D B: 610 mm B: 500 mm
ring og nedkjøling av mat og omqivelsestemperatur
D: 510 mm D:458 mm
drikke. inkludert stående 1.5 • Hatt lokk
Vekt 23 kg 15kg
liter s flasker. • Farger: Btått kab inett med
• Drives med 12V fra papyrushvitl lokk Gass
450 0'2 4t 252 gl24t
maks fo rbruk

Gass
334 gt24t 187 gl241
min forbruk

F400 EGP • Stilte kjølin g Maks input 12 V 120 W 75W


39 liter 2-stjerners kjøl/fryser • Te rmo sta tko ntroll på 230V og Maks input 230 V 120W 75 W
med 3 energivalg (12V, 230V, gass Maks input gass 199ft 11."
gass). Du velger selv om du vil
• Ka n lag e isbit er, selv ved 32 °C
bruke prod uktet som kjølebok s 12V, 240V, 12V, 24QV,
omgive lsestemperatur Ener giv sig
Propan Propan
eller fryse bok s med tempe ratur
• Robust rota sio nsstept kabi nett
ned lil ·l ~C .
• Komf ortable bære håndta k
• Farge: Grønn
• Drives med 12 V batteri,
230 V netts penning eller
propangass

Hyttetorget A S
Telefon: 33 42 01 00
e -post: posl@hyttetorget.no
Fax : 33 4 7 4 6 80
Internett : www.hyttetorgel. no
Finn nær meste forha ndle r på www.h ytteto rqet.no
~ hyttetorget 71
Strøm lillys og enkle appara- Strøm til lys og enkl e appar ater som fo r 12V - 230V. Det er større lsen på omformerne og
eks empel PC og lader til mobiltelef on er b atter ikapasi teten som setter begrensning en på
ter som for eksempel PC og for de fleste et minstek rav til kom fort på utstyret man kan ta i b ruk .
lader ti l mobiltelefon er for de hytt a. Strøm fr a so lcell epanel og aggregat
er både et økon omisk og tekn isk go dt alter- Velg m ell o m 6 st rømpakke r
fleste et minstekrav til komfort nativ til "vanlig strøm ", For utsetningen er al For å g jøre d et enkelt for deg å få strøm på hytla
de "t unge" strømbruke rne som komfyr og har vi satt sammen 6 ulike strømpakker som du
på hytta. Strøm fra solcelle- kj øleska p d rives av propanga ss ell er andre kan velg e blant (sid e 74-75). Tre av pakkene gir
panel og aggregat er både et energikilder. deg 12\/ strøm hvor strømmen utelukkende pro.
duseres av solcellepanelet. De øvrige 3 pakkene
økonomisk og teknisk godt Rikt ig d imensjo nert vil sctstrem g i tilstrekkelig gi r d eg i tilleg g mulig hete n til å benytte 230V
strøm til TV, lys, mobiltelefon, radio , PC etc, For app arater, ved hjelp av en om former på 30 0W.
alternativ til " van lig strøm" . å sikre nok strøm kan du i tilleg g ha et strøm- De 2 største pakkene inklud erer strømaggrega·
Forutsetningen er at de aggregat og en batterilader som lader batt eri- ter som kan lade op p batteriene ved behov i td·
ene d ersom pa ne let ikke g ir tilstrekkel ig lad ing. leg g til at man kan benytte strerokrevende utstyr
"tunge" strøm brukerne som Når aggregatet er i g a ng kan d u d essu ten b ruke som støvsuger, kaffetrakter etc .
stremkrevende apparater som støvsug er, mi kro.
komfyr og kjøleskap drives av bø lgeovn og kaffe tra kte r. Ders om du ikke finner e n strøm pakke so m
propangass eller andre energi- Dersom man også ønsk er å ben ytte typiske passer for d ill beh ov kan du selle sammen et
230V apparater som PC , spillkonsoller, mo bil- anlegg se lv basert på enkeltkomponenter.
kilder. lad ere etc, bør det benyttes omformer(e ) fra

Dette bør du vite om strømproduksjon fra solcellepanel


Vi ktige fa ktor e r s o m v ir ke r In n på s t røm l ivt stort pane l. Hvis det er TV kob let til et 12V Ge ne relt v il det lø nne seg m ed en s to r
p ro duksjon en e r: anlegget, vil det væ re b eho v for 3-4 batterier a balteribank f o rdi :
140A t .
Bruker du hytta sjelden er behovet for pa nelka - • Du har mer strøm å bruke hver gang du
• Hvor i Norg e hytta lig ge r
pa sttet mindre ford i panelet har god lid l il å lade er på hytt a
• Lokale væ r· og lys forhold
batt eriet. • Batteriene un ngår å b li tappet ned ved
• HV()(dan solc elle panelet er mont er t
hvert be søk, noe som g ir batteriene
(skyg g e og vin kel mo t sola)
Hv o r m ye st røm t renger man på hytta? lengre levetid .
• Riktig kabelsterelse mell om pa nel og
Trenger du mye strøm på hytta må balter iba nken
slyring stavle
være stor (3 · 4 ba tterier a 140 At) . En tommel-
• Årstid
fingerregel er at batt enb a nken ska l kun ne torsy-
ne hytta me d strøm over d et lengste op p ho ld et
Hvo r ofte b ru kes h ytta ? uten at det tilføres st rem fra solc ellepanel. Som
Brukes hylla ofte vil de t væ re b ehov for et reta- rege l er dette påskeferie n/sommer fer ie n.

o TIPS!

• Et 12V solcelleanlegg m onterer du lett selv!


• Velg den m est so lrike veg gen!
• Generelt lønner det seg m ed sto r batt eribank!
• Et so lcell eanl egg kan du enke lt ut vid e!

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velg e å få va rene sendt til din nærmeste forhandler og betal e ved henting . Alle priser er veiledende inkl. mva
72
Din nærm este forhand ler finn er d u på www .hytt etorget.no
Illustrasjonen under viser hvordan komponentene i våre solstrørn- og
kombipakker (side 74-75) henger sammen.
Pakkene består av alle-, eller deler av komponentene i ill ustr asjonen.
Hva som inng år i de ulike pakkene vises helt nederst på siden.

Batterilader Batterier Regulator

Strømkrevende apparater - 230V


Omformer 12V - 230V

Lite strømkrevende apparater - 230V 12V lys og utstyr

12V 12V / 230V


12V I 230V
solstrem-pakke kombi -pakke 2
komb i-pakk e 1
1,2,30g4

Hyttetorget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorgel.no lntemett : www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hynetorget.no
~ hyttetorget 73
solstrøm-pokker
Strøm fra solcellepanel
Her vise r vi 4 ulike pakk elø sn inger. Disse pakkene utvides med valg- Det er viktig når man velger pakkelø sning å la høy de fo r en utvidelse
fr ie lamp epakker (belysnIngs pakker). All e pakkene er samme nsatt av av for bru ket. Oft e blir det fl ere lam per, kanskje vannpumpe og Ikke
kvalI tets komponenter. AGM batt eriene som leveres med pakkene er mi ns t hyppIgere bru k av TV. Husk ! Det er bedr e med fo r mange
hell vedlikehold sfrie, har go d lec emctteqeuqh et og har lengre levet id batterier enn l or få .
enn tradisjo nelle syrefy lle batter ier•

Pakken Inneholder Pakken inneholder Pakken inneholder


• 80W solcellepanel med veggfeslebraketter • 80W solcellepanel med vegglestebraketter • 120W panel med veqqtestebraketter
• 2 slk 140A AGM vedlikeholdsfrie batterier • 2 stk 14QAAGMvedlikeholdsfrie batterier • 2 stk 140AAGM vedlikeholdsfrie batterier
• 20A styringsIavie • 20A slyringslavle • 20A slyringstavle

Monle rl ngs male rlell Monteringsmateriell Monteringsmateriell


• 10 m kabel fra panel til styringstavle • 50 m monteringskabel (2.5m') • 50 m monteringskabel (2.5ml)
• 1 sett kabel for sammenkobling av • 10m kabel Ira panel til styringstavle • 10m kabel fra panel til styringstavle
batteriene • 2 stk koblingsbokser • 2 stk koblingsbokser
• 4 støpsler • 4 støpsler
• 4 stk kontakter • 4 stk kontakter
• 200 stk ledningsklips • 200 stk ledningsklips
• 1 sett kabet tcr sammenkobling av • 1 seil kabel for sammenkobling av
batteriene batteriene

kr 11.990,-

Pakken Inneholder Pakken Innehold er


• 4 stk veggspot mini • 4 stk veggspot 2W
med 10W LED med opal glass
halogenpære
• 1 slk lysfisl 0,6W
• 1 slk soft taklampe LED. vridbar
med 2 stk 10W
halcqenpærer ..
kr 790,- Varenummer 1712008 kr 1 .750,- Varenummer 1722008

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å lå varene sendt til din nærmeste forhandler og betale ved henting. Alle caserer veiledende inkl. mva
74 Din nærmeste forhandler linner du på www.hyttetorqet.no
Strøm fra solcellepanel og aggregat
Dersom man ønsker å benytte 230V apparater og utstyr kan vi anbefale di sse ko mbi pakkene.
Pakkene base rer seg primært på 12V eclstram , men I tillegg har de en omformer so m gjør
det mulig å bru ke 230V utsty r som PC, spiiikonsoller, TV, mobliiadere etc. VI anbefa ler at det
be nyttes 12V utstyr til de prim ære behoven e som lys , van np umpe, v ifte t1i blo do etc.
Der som ladingen fra solcellepanele t Ikke er t1istr ekk e1fg kan batt eri ene lades med ag gregat.
Når aggregatet er I d rift ka n man ben ytt e seg av spesie lt slrø mk reve nde ut sty r og appa rater
som støvsuger, kaffet rakter og mIkro bølgeov n.

1
'.
Kombi-pakke
Str_mfofbruk opp til 350W

Pakken inneholder
Pakken Inneholder Pakken Inneholder
• 2 stk BOW paneler med vegglestebraketter
• BOWsolcellepanel med braketter • Loncin 2500W bensinaggregat med
• 4 stk 140AAG M vedlikeholdsfrie batterier
• 20A styringstavle snorstart
• 20A styringstavfe
• 4 stk 140Ah AGM vedlikeholdsfrie batterier • 120W solcellepanel med braketter
• 350W lnver ter (12VI230V) • 20A styringstavle
Monteringsmateriell
• Monteringsmateriell som beskrevet for • 4 slk 140Ah AGM vedlikeholdsfrie batterier '
• 50 m monleringskabel (2,5m1)
12V sctstrampakke r på forrige side. • 350W inverter (12VI230V)
• 10 m kabel fra panel til styringstavle
• 1 slk batterilader 25A
• 2 stk koblingsbokser
• Montertnqsmaterteu som beskrevetler
• 4 støpsler 12V sotsuempa kker på forrige side.
• 4 stk kontakter
• 200 stk ledningsklips
• 3 sett kabel for sammenkobling av
batteriene

,,
I '
kr 17.500,- v",,,, 6327390 kr 26.900,- ' v"" , 63273"; ,

Pakke n inneholder Pakken Innehol der

........
• 6 stk veggspot 2W • 6 stk veggspot 2W
LED med opal glass LED, sort matt

• 1 stk lyslist O.6W


, • 1 stk stålampe .
LED. vridbar antik sort matt

• 1 stk lyslist 2W , , • 1 stk Iyslisl 2W

""
LED. vridbar LED. vridbar
....
kr 2.990,- Varenummer: 1732008 kr 3.990,- Varenummer 1742008

Hyttet arget AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 BO
e-post: post@hyttelorgel.no Internett: www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 75
Energi, lys Og varme I

. .. ...
Panelene er produ sert av helt rene råva rer, Justerbare braketter (medfølger)
noe som betyr at panelenes effektivitet er Med disse brakettene har du mul igh et til å for-
I særklasse. Blant annet har panelene den andr e vinkelen på panelet i sommermåned ene
ege nskap en at de g ir en god lade-eff ekt sel v og uatstne detter vinteren. Da vil du oppnå den Pr iser og t ekniske spe sifikasj on er
ved mindre lysstyrke. maksimale ladeeffek ten hele året igjennom. Hvis
du for eksempel vlnkelstllter panelet fra mars til 80W 120W
I
september, vil du få mer enn 20% bedre ladning
Enkelt å utvide Pri s 6.990,- 9.990,-
av batteriet.
Hvis behovet for strøm på hytta øker er det Varenummer 301950 30 1112
Veggbraketter og 10m kabel til styring stavle
ing en prob lemer med å utvide solcelleanlegget.
med følg er. Maks iadestrøm 4.65 A 6,9 A
Så lenge det gamle panelet har 36 celler kan del
paralletlkobles med et nytt. M" 532 x 1200 x 34 670 x 1480 x 40
H xB xOmm

Vekt 7,1 kg 12.5 kg

[~ ' .
Automatisk styring av solcelleanlegg
Med d enne styringstavlen kan d u p å en enkel
måte få e n fullstend ig ove rsikt over anleg g ets
ladin g, tilstand og forbruk . Styring stavlen er hjer-
nen i solceueenleqqet . og sørger for at b atteriene
får riktig ladin g og maksimal levetid. Det er også
Styrin g stavlen gi r føl ge nde Inf orm as jon

• Batteristatus (gj enværende strømnivå)


• Tilførsel av strøm fra panele t til styring stavl en
• Tilførsel av strøm fra styrings tavlen til batte riet
.' -
Styringstavle 20A
:~
'.
mu lig å lese av hvor mye strøm som er tilført • Batteriets spe nning (normalt 12 V)
batte riet og ogs å hvor stort stremtorbruket og Pris 2.190.-
strømtilførselen ha r vært over en gill pe riode . Til • Strømforbru k l øyeblikket
Varenumm er 708214
d elt e b rukes en nulls lillingsfunksjon. • Forbr uk og tilførsel over en gitt periode .
Maks fo rbruksstrøm , .A
Et stort dis play gir deg hele tiden den • Varsling ved lavt strømnivå på batteriet
inform asjon du lrenge r, og du kan skifte b ild e (Batte rivakt) Maks ladestrøm fra panel 20A
ved å tryi<ke på en knapp. Styring stavlen er også
• I li lleg g til dette vil styringstavlen kulle strøm- Vekl 420g
d~tyr\ lned en knapp hVOl" du kan skru av all
forbruket når batte riet har en rest på 30% . Mt l (B x H xO) mm 188 x 106 x 49
strøm sår du forlaler hylla. Skulle noe være gal l
Dette sikrer lang levetid på batteriet.
med anlegg et vises feilme ldingen på disp laye t. Spenning 12V eller 24V

Solcellebatterier
Våre sclcetle batt erter er spe stett ut viklet for Tips ved valg av batter i
s olstrø m anJeg g. Batt erie ne h ar lav sel vutted- • Velg tilstrekke lig batter ikapa sitet, det er bedre
ni ng, noe s om sik re r en lan g levetid . Det er å ha for mange enn for få batte rier.
viktig at alde rs fo rskjell en på batt eriene Ikke • Ta hensy n til at forbruket d ilt vil øke over tid
ov ersti ger ett år for di d et beste batt eriet aldri
• Det er lavere kapasitet i et kald t batteri
blir bedre en n d et svak es t e I kj ed en . (ca 80% ved O°G)

AGM
AGM batte rier er helt vedlikeholdsfrie og er
de best egnede batte riene for solceneanleqq .
AGM batterier har god lademottagelighel, er
ventnrequlerte og tåler flere dyp utladinger. AGM
batterier har leng re levetid enn de trad isjonelle
syrefylte batteriene.

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din næ rmeste forha nd ler og bet ale ved hen ting. Alle pri ser er ve;ledende l. mva
76
Din nær meste forhand ler finner du på W'WW.hyttetorgel. no
I Energi, lys og varme

30Amp SOAmp
• • e
Pris 2.990,- 3,490.-

Varenum mer 2050250 2050251


Batteril ad ere for lad ing av AGMfGEL
ell er bly /sy re batt erier, Inng ang sspenning 100-250 V 100·250 V
Dette er spesielle ladere med 3 trinns ladekontroll som passer på at Ladespe nning 13,2 ·14.4 V 13.2 - 14.4 V
batteriene ikke overtaoes . De har i tillegg forskjellige lademetod er en for
AGM/G EL og en for blyfsyre batterier. De er poIvendings, kortslutnings- M
" 220 x 80 x 200 mm 220 x 80 x 261 mm

sikre og overlaornnqs-sikre . Lysorooer viser status på ladingen. Laderne Vekt 2,4 kg 3.2 kg
har et speningsområde fra lQOV og kan da be nyttes på aggre gater som Anb batterikapasitet lQ().300Ah 150·500 Ah
ikke har helt stabil spenn ing ut. Leveres med batterikab ler og
temperaturføler.

Omformere fra 230V til 12V Produkt 96Wf7A 24WflA

Pris 1.250,- 450,·


Med di sse o mf orme rne har du me d 230V muligheten til å ben ytt e Varen r 9987120 999542
12V ut st yr på hytta, f.ek s. 12V du sjlø sn in g.
Inng angs spenning 230 V 230 V

Utgang sspenning 12·14,5V 12V

Maks strøm 7A 2A

Maks utg angsefte kt 96W 24 W

Mål (b xhxd) 100x52x168mm 115x62x33mm

Vekt 0.6 kg 0,5 kg


24W/2A

Omformere fra 12V til 230V


Ved hjelp aven o mfo rmer er det mulig å koble til 230V apparate r mikrobølgeovn, kaffetrakter etc . bør knyttes direkte op p mol et strømaggre -
Det er viktig å velge en omform er som er tilpasset wattstyrken til de app- gat. Vær klar over at de l o minste om formerne , GP serien i utgangsp unktet
aratene du ønsker å bruke. I tilleg g bør det være et naturlig størrelses- er beregnet for bruk av ett app arat av gang en. Kan benyttes til Ieks PC
forhold mellom forbruk og battenkaoasttet. slik at ikke battenbaoken blir eller TV. WE serien kan håndter e bruk av flere apparater sam tid ig. Delte er
_ _~h,"u r tig utlaoet ~ følge av høyt strømforbruk. Iforhold lil de strømpakkene omformere som er godt bereg net for følsomme apparater som TV og de ko-
som er presente rt på side 75 har vi valgt ut to produkter som pa sser rent dere . Stere typer omformere kan leveres på forespørse l.
sterrelsesmessiq. Strænkrevende apparater som for eksempel støvsuger ,

Modifisert sinus Stro ken sinus

GP1SOW GP300W GP600W WE 150W WE 300W WE 600W

Pris 690,- 990.- 1.250,- Pris 1.390,- 1.990,- 3.990,-

Varenummer 6900165 6900350 6900600 Varen ummer 350011 3500 12 991004001

Norm al elfe kt ved Nor mal etl ekt ved


150W 300W 600W 150W 300W 600W
bruk br uk

Maksimal eff ekt Maksimal ell ekt ved


450 W l000 W 1500W 300 W SOOW l000W
ved opp start oppstart

Krav til Krav ut


10,5-15,5 V 10,5-15,5 V 10.5·15.5 V 10,5-15V 10.5·15 V 10,5-15V
batl erlspenn lng batterispenning

Eget forbru k O,3 A 0,3 A 0.3 A MaksIm al ytelse 85% 85% 85%

M
" 165 x 91 x58mm 190x 91x 5B mm 242x91x5Bmm Eg elforbruk O,6A O,7A lA

Vekt 0,B5 kg 1,1 kg 1,7kg Spen nings kurve Ren sinus Ren sinus Ren sinus

Frekvens 50 ne 50hz 50 hz

M
" 120 x147x 66mm 120 x 147 x 66mm 335 x 236 x B3mm

Vekt 1,2B kg 1,4 kg Ok,

Hytt etorget AS
Telefon : 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post post@hyttetorgel.no Internett : www.hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget .no
~ hyttetorget 77
Energi, lys og varme I

Monteringsmateriell
Monteringskabier 12V
Produkt

Mo nlering skabel 2 Il 2,5m m 2 hvit rull av 50 meter


Varenummer

1987700
Pris

890"
--
Mo ntering skabe i 2 Il 2,5mm z hvlt pr. mel er NOOVVF2·R 19"

Monteringskabel 2 x 4mm z hvit pr. meter 1985 30.-


Monteringskabel 2 x 6mml hvit pr. meler 6955026 85"
Dobbel stikkontakt 105000 90,-
Monteriog skabe l 2 Il 10mm ' hv it pr. meter 695521 0 95"
Støpsel, 2 stk . 198800 90,·
Monterlng skabe 12 Il 16mm ' hvit pr. meter 6955216 190,-
Veggbryter 198900 140.-
Montering skabe l 2 x 35mm' hvit p r. meler 6955235 225,· Lampettbryter, 2 stk . 199000 125.-
KOblingsboks, 2 stk. 198700 205,-

Hvordan velge r iktig kabeltykkelse?


- fra solcellepanellil styringstavle • •
Når du ska l velge tykkel se på kabelen fra sorceueoaneietta stynnqs tavle n. vil d el være avs tanden •
mell om d isse og pan e lets størrelse som er avg jøren d e for de tte val get. Tabell en und er forteller • •
d eg hvilket kabe ltverrsnilt du skal velg e.
Kontakt for innbygging
6910402 100,-
LadekJlde Kabel2,5mm' Kabel4mm' Kabel6mm' Kabel10mm' Kabel16mm' Kabel35mm'

Panel 55W13A 7 meter 11 meter 18 meter 27 meter 43 meter

lt
Panel SOWI4,SSA s merer a mere- 12 meler 20 meter 32 meter

Panel 120WI6,9A 3.5 meler s eeier 9 meter 14 meter 20 meter

Panel 160W19A 4 meler 6 møter 10møler 16 meler 3S meler ' ... , ....
14 1188 7 160,-

• fra styringstavle lil 12V utstyr og belysning


Ogs å nå r det gjelder kabel me llom styringstavlen og vide re til apparater og lys. må man velg e
riktig kaoettverrsnltt . Tabellen under viser hvo rdan du velg er rikt ig kabettverrsnttt .

Apparat Kabel 2,5mm' Kabel4mm' Kabel 6mm'

TV40W/3.3A 6 meter 10 meter 1Smeter

Vannpumpe BOW/6,GA 3 meter Smeter 7,S meter


':ti@ljii.p
Lamper og lys Alltid
For 2.5 mms og 4 mm s

Bruker man for lynne kabler lår man tap i form av spenningsfall. Hvis tverrsnittet på kabelen er for Eske a 100 stk . 73 160,-
lite i forhol d til den slrømmengde som g år igjennom. kan man op plev e at for eksempel en farge-
Fo r 2,5 mm s og 4 m m !
TV slutter å virke elt er kort tid . eller at en vannp um pe får dår lige re yt else . På kurser med kun b e-
lysnin g er de t ingen fare for al lamp ene skal ød eleg ges, så her kan d u ben ytte deg av standa rd Eske å 25 stk . 731000
2 ,5mm~ mon te rings kabel .
Led ni ng sk li ps ti t 16mm 2 m o nter in g skabel
Pakke å 100 stk. 135384 5 240,·

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sen dt til din nærmes te forha ndler og betale ved henting. Alle onse r er veiledenee inkl. nwe
7Ø Din nærmeste forhandler finne r du på www.hyttetorgel. no
Energi, lys og varme

Overgang til slgarettenneruttak SIkringskap, komplelt I


Med ledning. l everes komplett med 12V støpsel. Sikringskap for 12V soloene-
Hullåpning 021mm
6m"" 6070111 110,- anlegg . Installeres etter styringstavla.
Virker på samme måte som el vanlig sikring.
4280000 140,· 5Qrm1' 60 70222 390,·
skap. Strømledn ingene kan her forde les på
4 kurser. Kan utvides til 8 kurser. 2 x lOA, 2 x 6A .
Sikringskap. komp lett 7323017 1 . 36 0 ,~

l ose komponen ter

.. . . Sikring 2 A
Sikring 4 A
1609162
1609 163
170,·
170 ,~
Kan monte res utenpåliggende og integrert.
Sikring 6 A 1609 164 170,-
Hullåpn ing 02 1rrvn Koblingsboks for 16 mm2
Sikring 10 A 1609165 170,·
4281020 140,- 12435 10 680,-
Sikring 16 A 1609167 170,-
Sikring 2QA 1609 168 170,·

:: -
Batterik ab el med sikring 2x6mm 2 2 meter.
Brukes mellom styring stavle og batteriba nk.
1450 14 0 ,~

Lyspærepakker

Lyspærepakke 1 Lyspærepakke 2
5 slk. led pære 15 1ed reflektor. Sokkel: MR 11, 0.8 W 2 stk. led pære 36 led normal. Sokkel: E27, 1,8 W
12 141035 490,- 12140842 390,·

Hytt eto rget AS


Telefon : 33 42 0 100 Fax : 33 47 46 80
e-pos t: post@hyttetorget.no lnternett: www .hyttetorget.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget 79
LED pærer

E·14 2W SDW21BD5P·H 190"

Led-lyspære,
2 36 led reflekto r
E14 r.aw 12 14090 240,-

Led-ly s pære,
3 E1 4 lW 12 14093 140,"
20 led reflekto r

Led pære
4 GU1D 3W 12 14082 340 ,-
ref lektor Halogen· og glødepærer
Led pære
5 MA 16 3W 1214083 340 ,- Blide nr , Produkt Sokkel Watt Varenummer Pris
reflektor

Led-ly spære, l yspære halogen


6 GU1D 1,8W 121409 6 240,- 20 E27 5W 610791 120,-
36 led reflekto r no rmal

Led-ly spære, l yspære halogen


7 GU1D lW 1214097 180,- 20 E27 10W 610792 120,-
20 led reflekto r no rmal

Led pære l yspære halogen


8 MRl l Q,6W 1214 103 135,- 20 E27 15W 610793 120,-
1S led re flek tor nor mal

Led pære l yspære halogen


9 BA1 5S O.9W 1214 087 180,- 21 E27 5W 610787 120.-
181ed k rone

Led pære l y spære halogen


10 SA150 O,9W 12 14086 180 ,- 21 E27 10W 610788 120.-
1SJad kr one

LED ly spære l y spære halogen


11 MR 16 2W SDW20 BAp· H 190,- 22 E1 4 5W 610785 90"
med varmt lys itIum

Led-lys pære, Ly spære halogen


12 MRll lW 121409 8 180,- 22 E14 10W 610786 90"
20 led rellektor lIIu m

LED lys pære Ly sp ære kron e,


13 E-2? 2W BTW208 60P2·H 190" 23 E27 15W 610733 50,-
med vermllys klar

Led-ly s pære, Ly spære 1I1um,


14 E14 1.1W 12 14092 150,- 24 E14 15W 610728 50,-
181ad no rmal klar

Led pæ re Lyspære
14 E14 1,aW 12 14085 210,- 25 E27 10W 610731 50,-
36 led nor mal no rmal

Led-lys pære , Lyspære


15 E14 O,9W 124091 160,- 25 E27 15W 610732 50,-
1S led mIg non n ormal

l ed-ly spære, Halog enpære,


16 E27 O,4W 1214094 140,- 26 MR11 5W 644151 80.-
6 1ed k ron e pk . å 2

l ed pære Halogenp ære,


17 E27 1,8W 1214084 210,- 26 MR11 l OW 644150 80.-
36 100 nor mal pk . å 2

l ed-lyspære,
17 E27 0,9W 1214095 160,- 27 Ly s sl oHr" r 8W 610741 40.-
l B led norm al

l ed-lysp ære,
17 E27 1,2W 1214091 180,- 28 Sparepære E14 5W 1214099 240.-
24 led no rma l

l ed pære
18 E27 2,4W 1214102 120.- 29 Sparepære E27 5W 1214080 210,-
36 led no rm al

l ed pære
19 E14 O,BW 1214101 130,- 30 Sparepære E27 lOW 1214081 220,-
151ed k rone

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å lå varene sen dt til din nærmeste forhand ler og betale ved henting . Alle pr iser er veiledende inkl. mva.
BO Din næ rmeste forhandler finner du på www.hyttetorge t.no
o
Cl

.-

12V belysning

Bilde Produkt Varenummer Pris Blide Produk1 Varenummer Pris


nr, nr.

Vegg spo t Moen slsl Lysstoffarmatur hvit


31 6033936 390,- 42 6100604 260 .·
Normal pære E27 15W 2 x BW. Lengde 450mm

32 Veggspol pel it hv il Halogenpære lQW 810000 145 ,-


43
Lys stot1armatur slål
6100603 270,-
2 li; 8W, l e ngde 450mm
33 Vegg spol st illl Led GU 10 pære 2W 60339 44 430,-
44 sen - hvit 2 slk. halogenpærer li 10W 6918025 140,-
34 Veggspo l mini hv it Halogenpære lQ W 865800 145 ,-
4' Vrldbar lysl1st 2 W lengde 470mm 7501 590,-
3. Lyra. hvil HalOgenpære 1QW 6918009 190 ,-
46 Vrldbaf lysUs t 0.6 W Lengde 220mm 7506 360.'
36 Veggspot antlk messing LED 2W 60339 49 450,-
Taklampe slå l Mo na
37 Veggs pot anllk so rt LED 2W 6033950 450,- 47 Diameter; 310 mm Normal E27 pære tOW
6033940 290"

36 Veggspot Rad ius S1tll LED Et 4 2W 6033935 590,' Taklampe hvit Mon a
46 Diameter: 310 mm Normal E27 pære 10W
603394 1 260 ,-
Taks po l slal for lnnbyg ging
39 Diameter: 83 mm G5,3 pære 2W 6033942 340,- se w rn- hvil
InnleIingsmai: 73 mm
49 Halogenpære 10W Diameter: 170 mm
69187 16 150,-

TakspOl antlk mess ing for Innbygging 50 s e nere- hvlt Haloqenpære 10W 6918611 90,-
40 Diameter: 83 mm G5.3 pære 2W 6033943 310,-
Innfelingsmal: 73 mm 51 Gulvlampe so rt antlk 6033951 890,-

Ulelampe sorv Orus l


41 Normal E27 pære 10W
6033939 460,-

Hyttetor get AS
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorget.no Internetl: www.hyltetorgel.no
Finn nærmeste tcrh andter på www.hyrtetorqet.n c
~ hyttetorget Ø1
Heat-Link
- hyttestyring via SMS eller WEB

"Ring hytta va rm" SMS


Gjennom GSM basert styring av hytta kan vi i da g enten bruke SMS Enten du vil vi te status, sette på varme eller slå av alarmer , kan alt delte
meldinger eller styre hylla via Internett . Vi kan styre temperatur, ulike alarm - enkelt gjøres via SMS meld inger. Vi har laget foren klede me ldinger som
løsninger som bevegelsessenso rer, magnetkontakter i d ører og vind uer, skal sendes, for eksem pel : PÅ 1, som betyr at vi ønsker å sette på kana l 1
røykvarslere med mer. Vi kan videre lå varsle r ved strøm brudd og sette opp pe rmanent . Kana l 1 kan være panelovner i stue/kj økken , og disse vil nå stå
fros!sikringer som gir oss beskjed om temperaturen j hytta avviker fra gitte på til annen beskj ed blir gi tt. Temp eraturen i hytta nå, best emmes av hva
temperaturer. du satte termostatene på ovnene til før du forlot hytta sist. Enheten vil så
svare tilbake til deg med en SMS, som gi r deg status på hytta og om din
foresp ørsel b le gjennomført. Har du tilkoblede termometre i hytta , vil du i
samme sv armel ding fra sentralen få vite de ulike temp eraturene p å hyt ta.

GSM abonnement
Alle hy tteslyringsproduk ter trenger et SIM kort og G SM abonnement for å
virke. Vi kan tilby 2 ulike abonnement typer for våre produkter, og enhe ten
er ferd ig konfigurert. WEB
Den kanskje alle r enk leste måten å styre hylla på vil være gjennom vår
Internett løsnin g. Vi ha r lag et et system som gjør at man e nkelt ka n skru av
I på varme, selle ala rmfu nksjone r, tidss tyre ovn er, sette de riktige tempera-
turer på frostsikrin g osv. I tilegg har man en funksjon som heter MIN SIDE.
Velg mellom to typer abonnement Man kan selv b estemme hvem som skal ha beskj ed ved alarme r, en dre
pass ord p å tjene sten osv.
Hytta kan for eksempel deles inn i uli ke soner, og man ka n selv best emme
hvilk e son er som skal fros tsikres og hvilke som kun skal benyttes til komfort-
Hyttestyring Standard varme. Hva disse sonene skal hete velger man selv, for eksempel:

~--
Stue, spisestue , bad, kjøkken osv.
SMS- - ,-

T ~.tt ...

Hyttestyring Pluss ~.., [l13:~;!i [s;P ~~ i 20 -:d [2-iicil C!!


T~ , l u ~::;I [~ ~~ ... L:l'æ !:l' ClCl7I:::l
SMS+ WEB ~!J

Abonnementet er p ris gun stig. :_ 1«...... 2


Se hyttetorget.no for p riser og info.
5t ...... , ri fV '''''It....... OK
, I Ml. tI CO<'
r..,lu :c SI 11.1' "'0II ~ I~ Cl Cl 7 1 j:] i l ",,~ ..... o..l........ -..

T ~, @ Q hl' ~ : ~ Cl Cl7 I C3
G5"'~.""'. _ _"'"
1 2'o<Io ~~.J.

~~(ioM~"'i'" n_:li;""'=~""j
....... l ... ~., )
".. lij x ~:';:
@ e ...
T,h
5....... ,@ I<V
I ZI.......· 112'(;

..
I
~-
j3,(; ::J
Mto. .....
Ir L;gg ~

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du ka n velge å få varen e sendt tit din næ rmeste forh and ler og betale ved hen ting. Alle pr iser er veiledende inkl. mva
B2 Din næ rmeste forhandl er finner du på www.hyt tetorget.no
Heat-Li nk er et varmes tyrings produkt som
Innehar de vik tigs te fu nksjon ene man har
bru k fo r I en " ring hytta varm " løsning. Man
kan styre inntil 4 soner I hytt a med et ube-
grenset antall tr ådløse ko ntakter. Øns ker
du Innbru dds alarm og røyk var sler kan du
når so m helst bygge ut basispakk en med en
ela rmpekke.

Tr åd løs v arm est yring l


Heat-Link styrer varme (ev t. lys etc .) og har
fro stsikr ing s· funksjon alitet. En innebygget
stremvakt varsl er eier dersom strømmen går på
hylla . Batterier er integ rert i enheten, hvilke t g ir
en ekstra sikkerhet. Man kan når som helst få
informasjon om inne og ute-temperatur. Ønsker
du inn b rud d salarm og reykvarsler kan du bygge
ut bastspakken med en ararmpakke.
Dersom man ikke har "helt spes ielle krav" vil
Heat Link dekke strømstyrings·behovene til de
aller fleste hyttee iere.

Heat-Link Basispakke
Produkte t lever es ferd ig op psa tt og klar til br uk
med e t rimel ig hyttestyring abo nnement.
Sup p ler med så mang e tråd løse kontakter du
øn sker, l il ovner, lys o g appa rate r. Håndterer inn-
til 4 ulike soner (teks stue , bad. sove rom etc .) og
har dessuten Irostsik ringsfunksjonahtet.
Pakken Inn ehol de r : Hovede nhet. strømadap ter.
1 trådløs kontakt og SIM kor t.
7611 2.990"

Heat·L1nk Alarmpakke
_ _ _Delte er en kabiet alarmpakke konligurerl lor
Heat-Link basispakken. Alle ledning er lev eres
ferd ige med plugger klar til bruk .
Pak ken In neh olde r : 1 beveoersessensor,
1 optisk røykvar sler, I-stykke , 2 ledn inger
m/pl ugg 2m og 1 ledning m/plugg 5 m
9062 1.790,'

Heat-Link tilbehør

FIal kabel m 'RJ 5 m 3719

Flatkabel mtRJ 10 m 3720 210.-

Temperatur detektor n54 430.-


l-Stykke for sammenkobling 3713 100.-
Bevegelsessensor ml1 m kabel 7061 820 .-
Røykvarsler 9V balt mil m ledning 13094 800 .-
Sl rømpl ugg l ast montasj e 1000W 790 330.-

Hyttetorget A S
Te lefon : 33 42 01 00 Fa x: 33 47 46 80
e-post: post@hyttetorge t.no Internen : www.hyttetorget.no
Fin n næ rmeste forhandler på www.hyttetorget.no
~ hyttetorget BJ
Alde hyttevarmer
Gassdrevet vannbåren sentralvarme med
Ring hytta varm funksjon

Ald e sentr alvarme har siden 1965 vært kjent for sin drift sikkerhet
som sentralva rmer for ca mpingvog ner. Vi pres enterer nå en ny
spesialversjon for Installasj on I hytter. Høy eff ekt. kompak te mål
og man ge mulig heter gjør denne varm eren veleg net for hytt er.
Varmeren leveres ko mplett med mon tering ssett for enkel mont erin g.
Syst emet kan sammenli gnes med et konvens jonelt sentralvar me-
anlegg med radiatorer. Imid lert id er vannet som varmer opp radiato -
rene skiftet ut med en fro sts ikk er væske, sli k at anl egget tåler frost.

• Mulighet lor varme i flere rom


• Termostatstyrt
• Kan GSM styres øRing hytla varm -
• Kan brukes hele døgnet (lukket fobrenning)
• Meget lavt "stand-b y" strerntorbruk
• Innebygget varm tvannsbereder
• Mulighet for nattsenking av temperatur
• Kan tilkobles gulwarme
• s- års garanti (gjelder ikke suteoeer og frostskader)

Gass-sentral
Alde gass-sentral er plasseringsvennlig med tanke på størrelse , og
kra ftfull i effek t. Alle tilkoblinger skjer på enhetens ene langside, noe
som foren kler både montering og evt. service. Enheten er gassbasert.
og effekten ut avhenger av antall meter med radiatorer (400W/m).
Enheten skal plasseres i nærhet aven yttervegg for enkel monter ing
av rør for avgasser I ti1Iuft. Gass-sentralen
varme r opp kjølevæske som går i et lukket
kretsløp rundt til radiatorer plassert rundt
i hytten. En liten påmon tert sirku lasjons-
pumpe (1'NI1A) sørger for sirkulas jon av
kjølevæsken i systemet.

Gassfors yn in g
Gass-sentralen er klarg jort for tilkobling av flaskegass. Sentra len har l
2 effekt trinn, og vil ved for eksempelforhåndsoppvarm ing aven hytte
slå inn på trinn 1 som tilsier et forbruk på ca . 450grlt . Ved vedli keholds-
oppvarm ing vil trinn 2 benyttes og gassforbruket ligge på c a. 25Og1t.
Sentralen er termostatstyrt og vil derfor kun bruke gass når tempera-
J
turen faller under innstilt verdi på bet jen ingspanelet.

12 V strømf orsyning
F()( strømløse hytter vil en Alde gass-sentral trenge tilf0fsel av 1'N
strøm, og et ectceueaniecc vil normalt kunne forsyne enheten til-
strekkelig med strøm . Forbruket begrenser seg til sirkulasjonspumpen
(1A under drifl) og 1JI be tjeningspanelet. Strømforbruk i stand -by modus
er 0 ,07A Alde sentralen kan også kjøres på 230V, så lår du strøm på
hytta i fremtiden kan enheten fortsatt brukes, enten på gass eller strøm.

Alde sentralvarmeanlegg
Leveranseinnhold :
• xonvek tor L 1600 4 stk. • Betjeni ngspanel
• Konvektor L 1000 7 stk. • Utluftin gspakke
• Konvektor L 700 2 stk. • Montering smateriell
For de taljert leveranseinnnold se hyttetorg et.no
30 109045 29.90 0"

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få vare ne sendt til din nærmeste forha ndler og betale ved henting. Alle priser er velledencJe inkl. mva.
84 Din nærmeste forhand ler finner du på www .hyne torge t.no
Energi, lys og varme

Betjen ings panel


Digitalt bet jen ingspanel med toocnskierm .
Enkel bet jening av temperatursrvnnq . nattsenking,
time rfunksjon m.ffi Betjeningspanelet er også klarg ;on
med en "ekstern start" funksjon som gjØ( at Alde
anlegget kan fjern startes via SMS meld inger .

Tekni sk gas s-sentral


MillH x B x O 310 x 400 le 340 mm
Eff ek t gass 3300 W , 5500 W
Rad iat or Gassforbruk 245gi1/405glt
Rad ialorer/konvektorer i aluminium som
Eff ekt strøm Maks 3150 W
avgir inntil 400W pr. meler. leveres med
besxyttelsesdeksel. Konvektorene leveres Strømf orb ruk ved dritt 12V 1A (gjennomsnilt lavere)
i 400 , 700 , 1000 , 1600 og 1900mm lengder. Str ømforbruk stand-by O,07A
Kob les sammen j systemet av 22mm
Systemt emperatur 85°C
alumi niumsrør og gummibend.

Hytt etorget AS
Telefon : 33 42 01 00
e-post post@hyttetorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett: www.hyttetorgel.no
Finn nærmeste forhandler på www.hyttelorget.no
~ hyttetorget 85
Kaminen er flyttbar og krever ikke pi pe elle r utl ufti ng gjennom vegg .
Ved hjelp av tekst meld ing fr a din mobilt elefon ka n du sk ru av og på
varme I hytta d l og be om sta tus på te mperat ur. Velg mellom 3100W
og 4000W parafinkamin . Systemet krever at d u har 12V strøm. For å
fjernstart e ka mine ne kreves et GSM Simkort In nmon tert I GSM
modul en. Her ka n ma n bruke nesten alle tele leve randører, Inklude rt
kont antko rt . Et rimeli g abonne ment fr a Hyn est yr lng medfølger i
levera nse n, og er fr ivill ig å l a I bru k.
SRE 168E
Zibro taserkamlnene er utstyrt med timer og innbygget vifte slik at varmen

..
hurtig spres jevnt over hele rommet på meget kort tid. Kaminens kabinett
blir ikke varmt og er utstyrt med barnesikring . AUemodellene har antifrost
innstilling . De to største modellene har i tillegg sparefunkeion og booster-

.:
. . ,
:.
-
start for ekstra ytelse i oppsta rtsfasen. Alle modeller er utstyrt med C02
sensor. Selve brennersvstemet er selvrensenoe og krever derfor lite
vedlikehold.
Strømforbruk stanoby O.12Ah = 2,88Ah pr. døgn - ca, 20Ah pr. uke.
Strømforbruk i drift: 2.5 Ah + ca 2.5Ah i oppstart. Dersom man ringer hytta
varm 1 gang i uka og drifter den i 5 timer, vil ukefcrbruket være ca 35Ah.
I tillegg kommer forbruk til lys etc. Supp ler eventue lt med et ekstra batteri
om nødvend ig.

----
- SRE 168E

--- 3100w Zibro Laser kamin med Sikom 12V GSM styringsmod ul samt en
10CXJW mverter. Komple tt Ring Hytta Varm løsning for strømløse hytter.
6 160107 9.990, -
1
l

SRE240E
40CXJW Zib ro laser kamin med Sikom 12V GSM styring smodul samt invester
l OCXJW. Komple tt Ring Hytta Varm løsning for strømløse hytter.
6160108 12.990,-
SRE240E

Modell SRE 168 E SRE 240E

Brenner laser l as,,,


Kapasitet 0.80 - 3.10 KW 1.05 - 4,00 KW
nmer 24t med
zero kristal er lullsyntelisk isoparafin som er helt luktfritt. Det backup syslem
J, J,
er det beste for deg selv og mindre be lastende fQ(miljøel
Nodstopp J, J,
å bruke d isse rene brennstoffene . som er spes ielt utviklet til
kam iner. Sørg alltid for lilstrekkelig ventilasjon. Frisk luft er nødvend ig for VeItesikring Ja J,
deg selv og for å oppnå en god forbrenn ing Overoppheln lngsslkring J' J,
4278 703277 635,- Barnesikring J, J,
COfsensor J, Ja
Booster start J, Ja
Arbeidsområde 20- 52 m' 22 -7 0 m'
Tank 7.6liler 7.6 liter
For å unngå driftsforstyrrelser er det viktig at du bruker
Brenntid pr. tank 22,S-91 ,6 timer lS .S - 69,7timer
brennstoff av riktig kvalitet. Zib ro extra er et luktsvak t brenn-
stoff ( parafin) med 80% mindre svovel enn alminne lig pa rafin. Forbruk pr, time O,OS3 - 0,333 uter 0,109 - 0,417 liter

4278703278 585,- Mål (B x O xH ) 435x 3l5x437mm 550 x 328 x 445 mm

Få rabatt- bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varene sendt til din nærmes te forhandle r og betale ved henting. Alle pftser er veiledende inkl. mva
86 Din nærmeste forhandler finner du på www.hylletorget.no
Energi, lys og varme
~
_ >> Ring hytta varm 12V
Cami oljekamin
Cam l ol jek amin M550
Cami oljekamin er en helautomatisk ovn med innebygd elek tronikk som
overvåket oppvarminge n fra start til avstengning . Takket være det fullsten -
dige lukkede og isolerte forbrenningssystemet er varmeren luktfti og sikker.
Forbre nningen skjer økonomisk med blå flamme og høy virkningsgrad .
Varmeren kan berøres uten fare.
I en Cami oljekamin komb ineres maksi mal sikkerhet med kompakt og stilig
Cami oljekamin des ign . Den høye maksimumseffekten og de stille gående vil tene sprer var-
i sort utføre lse i men effekt ivt og jevnt. også i lokaler med flere rom. Varmeren kan plasseres
kombinasjon med lora n pipe eller på ytterv egg .
Sikom 12V fjern- Cami forbruker ca 15-20 At per døgn. Vi anbefaler derfor en tilsvarende
styring samt valg - økning av battenkapasite ten. Ovnen krever en høy strømstyrke ved opp-
fri 110 - eller 175 start ( 17 A) så det er viktig å sørge for gOdt ladede batte rier. For å sikre god
liter brenseltank. strømfors yning i perioder med lite sol anbefaler vi balleriladeraggregal.

Cam i fjern st art er og alarmstyring


Dersom du ønsker å fiemstane Cam i ovnen trenger du en GSM 12V br yte r.
styring . GSM styringsenheten fra Sikom er skreddersydd for Cami oljekamin
og er ideell dersom hytta har solceueanteqq som eneste strømkilde.

Funk sj oner :
Med 110 Ilter tank. varenummer 1000060 • Bryterstyring av/på Cami oljeovn. temperaturavlesn ing (inne)
k r 24.990,. Med 175 liter tank. varenummer 100006 1 • Solceuebatterienes tilstand .
• Enhete n kan også utstyres med en ekstern antenne for å sikre opt imale
mottagerforho ld på hyll a.
• GSM 12V SMS har tre alarmutganger

Cami lys grå med fjernstyring og tank Caml brenselt ank


Produsert i Polyetylenplast og leveres i to alternative størrelser :
110- og 175 liter i sort utførelse for å unngå lyspåvirkning .

C ami oljekamin i Teknisk e data


lys grå utførelse j
Prod ukt CamlolJekamln
kom bina sjon med
Sikom 12V fjern -
styring samt varg-: - _ Bruksomrtld e

fri 110- eller 175


liter brense ftank. Teslet

Mellom 60 og 120 ~ avhengig av veggisolering og


Oppvarming skapa sltet
rommets volum

Brensel Paralin, lell fyringsotje, avgiltsiri diesel

Mtlt (B xH xO ) 400 x 610 x 192 mm

Inngangself ekt 1.5 -5kW

Forbru k 3.6 - 12 1/døgnet


k 24 990 _ Med 110 Ilter tank. varenummer : '000062
r . , Med 175 Mer tank, varenummer 1000063 Nytteeffekt Over 80%

Efle ktregulering Trinnles 1,5 - 5 kW

Orift spennlng 12V


Cami komponenter Strømforbruk 7.2 · 33.6 A pr. døgn (15 · 20 i snill)

Produkt Varenummer Pris Strømforbruk ved oppsta rt 17A

Cam ! la nkmllle r 12V 100 122 1.750 ,- AYlagbar modul med brenner. brenselpumpe.
Brenner
elektronikk og brennlultsvilt e
Cam! veggj en noml ari ng 100004 2 2.950,-
Caml GSM fjernstart ioooosc 4.495,-
Prod ukt Tank 110 Ilter
caml strømforsyning 230112V 100155 3.29 5,-
Caml r cm termcetet 100108 990 ,- Mtll (BxHxO) 400 x 53 0 x 700 mm

Innføringsstuss lecaplpe 100152 695 ,-

Term ostat 100108 695 ,- Prod uk Tank 175 l1ler


,

Caml magnetvenlil med struper 12V 634167 1.495,· Mill (B x H x O) 400 x 530 x 1170mm

Hyttet or get AS
Telefon : 33 42 01 00
e-post: post @hytletorget.no
Fax: 33 47 46 80
Internett : www.hyttelorget.no
Finn nærme ste forhand ler på www.hyttetoroet.nc
~ hyttetorget 87
Domet/es strømaggregater gi r d eg all d en strøm d u tr en ger for å få øk t
kom fort på hytta. Med ett enkelt kna ppetrykk på fjernstartdisplayet kan
du drive de fl es te elektriske produkter som teks. oppvaskmaskin , støv -
suger, ho ytrykkspyler o sv. Displayet viser a ll e relevante opplysn ing e r,
dnvetcttntvå, forbruk, batterikapasitet, ti d for service osv. Moderne
In v ert er tekn ik k sørger for at strømmen alltid har perfekt slnuskurve.

I
I
I
Tilleggspakke til TEC 29
• 12 liter be nsinta nk
• 2m drive toffslanq e
• 70A AG M batt eri
• 2 meter ledning (lil aggregaVb aUeri)

I

6327195 2.750,-
TEC29
Eli lite , kompakt. stille gåen de strømag greg at - kun 54d B . Maks . uteftekt
2.900 Watt (230V). Kon tinuerlig utef/ekt 2.600 Watt (230V ). 12 Volt uttak
for batteriladin g med elektronisk reg ulator; styrke 10 Amp. Perfekt sinus . Tilleggspakke Iil TEC 30
Eksosanlegg medfølger, drivstofftank separat. • 38 liter oresenank • 70A AGM ba tteri
958500213 29.900,- • 2m drivstoffslange • 2 meter ledni ng (til aggregat/baner i)
6327196 3.750,-

13 meter tortengetseskabet
Brukes mellom a gg rega t og d isplay
9S8500698 899,-

lEC 29 lEC30

Kontinuerlig ut -effekt (230V) 2600 W 2500W


Maksimal ut -effekt (230V) 2900 W 2900 W
MaksImal st artkapasil et 33 A 33 A

Molor Honda GX 160 Hall (1 B 20V)

Molor effekt 5.5 Hk 4.5HK

Molor sy lindervolum 163.4 cm' 232 cm'

Driv stoff Blyfri bensin Diesel

Drivstoff- maks forbruk 1.2 V1 0.7 VI

12 V uttak for balterIlading


, OA ' OA
med elektronisk regu lator

TEC30 Drivstoff pumpe Membran Elektrisk

Lite. kra ftfullt og stillegå ende aggregat (GOd B) med lavt oie seuortxuk . Kan paralellkobles
Ja Ja
Maksimal uteffekt 2.900 WaU (230V ). Kont inuerlig uteffekt 2.500 Watt for mer effekf
(230V ). 12V uttak for batterilading med elekt ron isk regulator; styrke 10 Vekl 44 kg 70 kg
Amp. Hatz mo tor ( 1 B 20 V). Sottstart på hele 7500W. Perfekt sinu s. 50 H, 50 Hz
Frequency
Eksosanlegg med følger, dr ivstofft ank sk affes separat.
l ydnIvå (dBAI7mt) 54/59 60
958500222 46.900,-
Mål (h xb xd) 290 x 480 x 385 mm 483 x 465 x 400 mm

Bredde Inkl. fest eanordn Ing 580 mm 572 mm

Få rabatt - bestill på hyttetorget.no


Du kan velge å få varen e sendt til din næ rmeste forhan d ler og beta le ve d henting. Alle p fIser er veiledende inkl. mva
88 Din nærme ste forhand ler finner d u på www.hyttetorget.n o
Kre ve r Ingen Instal lasjon ell er pipe og er enkle og
bet jene. Dett e er kaminer av hoy kve lltet so m om-
setter nes te n alt brenns toff til varme, så de t i kke Zibro kristal er tullsyntetisk iso-
gå r kostbar energi til spille. parafin somer helt luklfritt. Det er
Kami nene er uts tyrt med nødstopp, veIt esikri ng og de l beste for deg selv og mindre
sl år seg automatisk av når det er ter Ilte ven til asjon belastende for miljøet å bruke disse rene brenn-
i rom met. stoffene . som er spesielt utviklet til kaminer.
Sørg alltid to( tilstrekkelig ventilasjon. Frisk luft er
nødvendig tor deg selv og for å oppnå en god
fO(brenning
42787 03 277 635,"

For å unngå dri ftsforstyrrelser er


det viktig at du bruker brennstoff
av riktig kvalitet. Zibro exua er et
luktsvak t brennstoff ( parafin) med 80% mindre
svovel enn alminnelig parafin.
4278 703278

Arbeids- Brennlid
Modell Pris verenr. Brenner Kapasllel omr åde Tank pr. tank Forbruk pr. time Mal (B x o x H)

R 420 /421 E 3.990.- 6 16010 1 Dobbel 2,16 · 2,70 KW 18· 38 rrr 4 liter 14.2 - 17.7 timer 0,225 - 0,281 liter 428 :1l 295 x 5 13 mm
R 20 E 3.290.- 6 160105 Enkel 2.85 KW 32 · 42 rrr 4 liter 13,5 Umer 0,297 liter 428 x 295 x 513 mm

• •
Dette er en effektiv varmeovn på 4200W som plasseres i et rom bak på ovnen slik at den blir
kommer i en unik liten størrelse. Brukes til hurtig hell skjult. Gassflaske. se side 90 .
oppvarming av hylla . forteltet eller garasjen. • Effekt: 1480· 4200W
Varmen avgis Ira keramiske elementer. forb ren- • Vekt: 11.5 kg
ningen er helt ren, uten lukt og os. Du får de n ;
• Gassforbruk: 108 · 305 gr am pr. time
sikreste varmekilden som finnes. Den patenterte
• Mål (H x B x D): 730 x 440 x 310 mm
uncer oeren som kan slås sammen g jør at varme -
ovnen tar minimalt med plass, og kan enke lt 6160100 9 90,"
stable s bort når den ikke er i bruk. Gassf lasken

Hytt etorget AS
Telefon: 33 42 0 1 00 Fax: 33 47 46 80
e-post : posl@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorg et.no
Finn næ rmeste forhandler på www.hyttetorqet.no
~ hyttetorget 89
Gass på hytta
Det er enklere. Det er raske re. Det er ren ere. Med AGA gas s kan du få hytta varm i en fart ,
holde kjølevarer kalde og lage mat på. en gass kom fyr.

Når gourrnetkokkene anbefaler gass til matlaging, er det ikke bare fordi det gir umiddelbar varme til komfyren og grillen. Med full
kontroll over temperaturen glir matlaginge n raskere , og råvarene beho lder aromaen bedre . Dessuten klarer du deg med mindre fett
i pannen. Cass gir rett og slett et bedre resultat , og du kan dermed få et tre-stjerners kjøkken på hytta. Ko mpo sittflaskene for gass
egner seg spesielt godt til hytte bruk. De veier lite, og du kan alltid se hvor mye gass som er igjen. Design og mål gjør at de passer like godt
i alle miljøer, det være seg til gasskomfyren, grillen, terrassevarmeren, katalyttovnen eller kjøleskapet. les mer om propan på www.agapropan.no

ENKLERE. RASKERE. RENERE.

Leverandør>

90
Linde Gas] AGA AGA AS, Postboks 13 Grefsen . 0409 Oslo
Telefon: 23 17 72 00 Kunde service-senter: 815 32 880
a-post posl@no.aga.com Internett: www.agapropan.no
Fax: 22 02 78 04
::. ~ 2 _,:> '"'

JltlenpoOen forlag

Nyhet! Mer nytte o


o
Nyttige t ips og ideer
Lesernes hytter
• • • o Ekspert ene hjelper deg
0B Inspirasjon o
o
Arkitektperler
Spennende konku rra nser

for norske o Vi tester for deg

hyt teeiere
~ --

SPARSO%!

10 utgaver kr 345,- 5 utgaver kr 199,-


Best ill via SMS: HYTTETORGlO t il 19 0 5 Best ill via SMS: HYTTETORG05 t il 1905

Du kan også bestille ved å sende e-post til hyttemagasinet@kundetjeneste ,no, eller ring oss på 23 36 19 67
hyttetorget
mye mer enn dette magasinet...

C_ '

---
=-=
=-- "
:=- I
=
:=..-
;---
:==-
=_.

. - hylteskoIen (side 3) www.hyltetorget.no (side 3)

~ hyttetorget
Kundeservice:
Forha ndler:
Tlf: 33 42 01 00
Fax: 33 47 46 80
e-post : post@hyttetorget.no
Internett : www.hyttetorget.no

Hyttetorget AS, Sand efjord (mer info side 3)


Postboks 2036 , Veløyveien 17, 3239 Sande fjord
Man- Tors 9·18, Fre9-16. Lørl D-15

Hyttetorg et AS, Oslo (mer info side 3)


Stramsveien 266 . 0668 Oslo
Man - Tors 10-18 , Fre 10 -17, Lør 10-15

Produktene i katalogen kan kjøpes i butikker over hele


landet og på www.hyttetorget.no Alle pr iser er veiledende inkl. mva.
Vi tar forbehold 071 evenrueffe pris -, prOduktendringer og trykkfe il.
Finn nærmeste forhandler på www.hyttetorget.no