You are on page 1of 12

‘ ‘C

CCCC
 C
C
 CCC C 
 C

C
C 
 C C C
 CCCC

C
C C C
C  CC C
C C C C
 C

CC C CC
 C

 C CC
 C
C CC
 C
  C
 CC C C
 C CC C C
C C C
C C
CCCC
 C
C
 CCC C 
 C

C
C 
 C C C
 CCCC

C
 C C C C
C
C C CC
CC
 C

  ‘
 C
!"
C#  $C
% C CC C"
C
 C C &  C
C C
 CCC C C C
C'

CCC C C C
C C CC CC(C
) C"
C C' & )C
%' & CCC C C
 C
C C C
& C C
 C
C 'C* C C C
CC C' C C CC
C C CC C
 C
!$C
+ CC C C C

C C C
 (C
'*,C C &CC C"
C
 C C &  C
C C
 CCC C C C
C'

CCC C C C
C
C

› ›
 CC

C C

C C C
CCC C
C
 C C CCC C C C
C
C C
C
C C C
 C CC C C CC C  C C CC
C C
  C

C C

C C C
 C CC C CCC C
CC C C C CC C
C C C C CC C C C 
 C
C C C
CCC C

C

C C

C C C
!C CCC CC C C C C C CC C "#$C C C%C& C C
C C CC CC C C
C CC CC
 C 'C
( 
CC)'C(C*C+ C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
( 
CC)'C,+C"#$C C CC

C C

C C C
 C CCCCC C C C .C C/ C C  CC C
C C  CCC  - C CC C C C
. C CC C CC C

C C

C C C
 C CC
C C/ CC C CC C "#$C C C%C& C C 'C

C CC  / C C C CCC
 C ( 
CC)'C,C*C+ C

C
C

C
C

› › CC

C C

C C C
( C CCC
C C 0CCCCCCC C (C C CC C
C
C 
C  CC
 C C C 
C . C C 12CC
 1 C

C C

C C C
 CCC C C  C C CCC C CC C
 CC CC
 C C C CC
 C C C CC3 C

C C

C C C
 C CC CCC
C (C C C C C CC C "#$C C C%C& C C 'C
CC CCC C CC  C C C CCC
 C ( 
CC)'C(C*C4 C
C

C
C

C
i havia un Planeta molt bonic amb boscos, muntanyes, aigua, rius, animals i ciutats... Els
habitants d'aquest Planeta però, es tornaren molt deixats. C

‹ada cop que menjaven o feien servir alguna cosa, llençaven l'embolcall o els papers a terra.
Per exemple, com quan algú menja un xiclet o caramel i deixa caure el paper a terra. Totes
les deixalles s'anaven acumulant. T'imagines quina quantitat de brutícia hi havia?
Muntanyes i muntanyes.CC

‘l pobre Planeta cada cop se sentia més cansat, no podia aguantar el pes de les deixalles.
El Sol i la Lluna el miraven des de dalt, però no el podien subjectar amb els seus curts
braços. Fins que un dia el Planeta no va poder més i es va posar malalt. Llavors, va començar
a caure i caure, i es va perdre en l'univers. Era terrible!!!CC

‘l Sol i la Lluna ja no sabien on brillar, així que es reuniren per trobar junts una solució.
La Lluna tenia uns amics astronautes molt nets que podien ajudar-los. Aquests són els meus
amics:C

‘l Sol i la Lluna van enviar els estels a buscar els astronautes que vingueren ràpidament.
Primer de tot calia trobar el Planeta. Havia caigut en un forat negre on no hi havia res.
Estava molt brut i malalt. Els meus amics es posaren mans a la feina i el netejaren de dalt a
baix.
Mica en mica van aconseguir netejar el Planeta, aleshores com que no pesava tant va
començar a pujar i pujar, fins arribar al seu lloc, al costat del Sol i la Lluna.CC

m així va ser com els meus amics van salvar el Planeta i els seus habitants, i veient el que
havia passat, van prometre no embrutar-lo mai més. ‹om que els "‹ubis" havien fet nous
amics decidiren quedar-se per ajudar-los. C

‹om a regal als nostres amics herois, els habitants van tornar a batejar el Planeta amb un
nou nom: AMBINET, i així fou com va néixer aquest nou món on jo visc ara i on també viuen
els meus amics. C

Ara, des de la Terra, que és on vius tu, estem rebent missatges de socors. Per això han
vingut, segur que els has vist algun cop pel carrer. Estan fent neteja de la Terra, vols
donar-los un cop de mà? C
››

   !!" 


 #! $% " &!' & "
 !&" $ & C

(& "!(!&"% 
)) & * +$*"
) *$'" *
 ",! !! -! 
.! /0 0 CC
+  1 CC C

+C *0!$(0"*#
!!()
 CC
4C ! * *
$ CC
5C ! *) 
 . 
2 CC
6C –  !$ 
$ *! CC
7C ! 
! 3'. 
4 
!' CC
)C – *) 
!))$& CC
8C ž  
)$ . 54
! CC
9C ž$ '* * CC CC
:C / ! ! ! 
!6! ! )
  7 CC
+;C! 
* * !"!
* 8 ›)
* *"
* ) /
 / !98
6"$"! 7 CC
++C›  8 
 ! CC
+4Cž  8#$'"
! / CC

‘ 
 
 
 
 
C

CC
C
C
 C C
CC
yC ! '! /
**!"!! !*" 
'$) ! ) $$
!)#! ! 
$* ,'$ "&" ! 
  C

yC &, ! 


($
$ : ")*
)$"  )
,0 
!! ,  
 !," 
 !9 *!9 C
yC !!9 ,'$ &
!!&' !" 
C
$$" $* !9 
‘ 

  
! !!9
 

 

   ,'$

   ;!"!" 
 ** < ! 
  

 ! = " ) 


   
!)
   C
C

"< 9 C

yC ,'$ !$ $ !,


 ! $0 / 
 !!9 ,'$ ) 9 )
  C

C
C C

C
C
CC
C Cn 

  

 n C
C 
CC

 CC CC CC
CC C
 CC C CC C C

!
"C C #CC C n nC CC C C
 C C
"$C C CC

%C C
C C&C'C
CC C CCCCCC#
C
CC
CC
CC C
C
CCC C&CC
CC C C
 
C CCCC
#
C

(C CC
C CCCC
C C CC C
CC
C) C
C
C C $ C CC 
C C C
CC*
+CCC CC
 C
C
C CC C#*C
CC
CCC Cn  nn nC
, C!C C-CCC C  n
  n 
  C

C
!CC
C
CC C CC
C
"$C CC C C
CCC 
"C


 C
C
CC 
"CCnn  

 
 n

C
.C-CC
CC C C C

C

 n C C C
C n C CC CC C n CC
&C CC-CC

C


C
C

CC C C $C C 
CC n n C
C/CC nn C012CC C C! C 
n n
C n n nC 

n CC

C022CC C C3 C C/CC 


C
  !
 C n n CC  n nCC

" nCC 
 C4C
 
CC C 
C
C
CCC C C


 C

#
nn nn   n $n %n 

n n nnnn 

&
'n C!CCC C  C CC C C
CCCC

.CC 5CC
6C
7"
C
CCC C C
CC

( n n n C8C C CC CC CCC C 


C
C
C CC
 
"
C C CC

" n )    * 


% C 5C
CC C
C C $C#C
C
C CCC
 C CC

 CC 
CCC C

+n*nnnn , 
 *n n n  C

CCC

C
- n
  n C9C C 

C C 5CCCC $C" C
"C

C
!C C-CC
C n
 n 
 C

C C C
*
 CC   CC nCC
C
C C n CC
n n%  C n
C

 n
  C

C!C CCC 
 C C C 
CC C
n  
 C,C
 C C

CC C
C C
"$C C #C C 
CC C n 
  n 
 C

,C C
C C CC CCCÅ CCC
C  
 n*  n
 
 CC C 

"
CCCCC C
 
CC
C
5C
CCC 
 C C
CCC"

C C!
"$C C C
"
C
C C C #C

 CC

. n
n  * nn 

 n n%
n n n/

 nn
 nn n  n0% n  n 

n
 n
 n 
C

’C- C!
CC CC
 C C CCC C
!C CC C n n*n
 n n
 
 n C,"
C 5C #C
 6C,C C 
 CC CCC C 
CCCC 
 6CCC
 CC C
C C
CC 
 C CC 6C1 n 
n
n 
 n  n  C

3C,C  
C,C C C C C  
n C C
CC
 
 C 
"C C CC
CC
CC
CC 

CC
C C
C9C CC C
C
-CC C
 
CC#CC6C# n 
*nn n n 
 n C

C
,C  
C,C C C C C  
n C C
CC
 
 C 
"C C CC
CC
CC
CC 

CC
C C
C9C CC C
C
-CC C
 
CC#CC6C# n 
*nn n n 
 n 1!
 n 
 C/C C
CC C C

: CC C CC


C

C
;CC 
C CC CC
C CC C
C
C C
C

0 C

,C4C
CC $C

!CC CC C4C 


C C

 C/C $C C CCC
 CCCC C
C  C CC C  C C C4C

CCC C3 C CC4C C CCC C

,C $CC CC C


C C
C
CC C 4C
C C C

CC
C CCCC C
 
C,C4CC
C C CCC

C C C
C C
C
CCC CC
C C 6C< C#
C

CCC CCC 
"C
C3 C C CC4CC CCC""C
 C- C
CC CC
C
 C C
CCCC-C
CC C
 CCCCC 
C C CC
C=C C $C CC 
 C
 C 
 CCC
C &C
CC
CC4CC4CC CC
CCCC  CCC CC""C
C CCC C C
 CC
CC4CC C
C
C#C#
CC $C C C C=C
C C
CC $C
CC4CCC
C
 C

 CC C CC*
(C-C. CC/ C
C