You are on page 1of 2

Những lý do để đọc "Tư bản luận"

14:15' 9/1/2009
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang báo hiệu sự phá sản của
các học thuyết kinh tế tư bản chủ nghĩa (TBCN), nhiều nền kinh tế,
nhiều nguyên thủ quốc gia, thậm chí nhiều người dân đã từ bỏ các học
thuyết kinh tế TBCN để quay sang tìm hiểu và áp dụng các nguyên lý
kinh tế trong bộ "Tư bản luận" của Các-mác. Xin giới thiệu với bạn đọc
bốn lý do mà Tân Hoa xã đưa ra để giải thích vì sao “Tư bản luận” đang
được tìm đọc.

1 - "Tư bản luận" - Tinh hoa của mọi tinh hoa

"Tư bản luận" từ khi ra đời đến nay lúc nào cũng mang ý nghĩa kinh điển
nhất cho mọi nền kinh tế và các nhà kinh tế. "Tư bản luận" luôn mang tính
thời đại bởi những gì nó hàm chứa xuyên qua thời gian và luôn mang tính
thời sự cao nhất. Trong "Tư bản luận" Mác đã kế thừa được tinh hoa của các
quan điểm triết học cổ đại, nắm rõ bản chất của CNTB từ lúc sơ khai nhất,
nhìn thấu quy luật vận động và phát triển của cơ cấu thị trường. Đồng thời,
Mác kế thừa và phát huy được hầu hết các ưu điểm trong các học thuyết
kinh tế, thị trường và người lao động của những nhà kinh tế hàng đầu thế
giới trong tập "Tư bản luận".

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mác với các nhà nghiên cứu tư bản khác là Mác nghiên cứu mối quan hệ qua lại
giữa người với người trong khi các nhà kinh tế CNTB nghiên cứu quan hệ vật và vật. Đây có thể nói là ý nghĩa
căn bản nhất và cũng là tinh túy nhất của "Tư bản luận". Ngoài ra, độ rộng, độ sâu, tầm bao quát vấn đề trong
nhiều thế kỷ đã khiến bộ "Tư bản luận" trở thành cuốn sách kinh điển nhất về kinh tế, là tấm gương soi của mọi
nền kinh tế, là thước đo để quần chúng kiểm nghiệm con đường đi của mỗi nền kinh tế, mỗi quốc gia. Cao hơn
nữa "Tư bản luận" của Mác còn là "cột mốc" để đánh dấu sự phát triển của loài người.

2 - "Tư bản luận" mở ra kỷ nguyên mới của chủ nghĩa Mác

Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư, hai phát kiến này khi kết hợp lại đã thể hiện một cách
hệ thống nhất, đầy đủ và toàn diện nhất tất cả những tinh hoa của bộ "Tư bản luận". Bởi, Mác đã dùng lý luận
duy vật lịch sử để nghiên cứu quy luật thay đổi trong quá trình vận động, phát triển của các phương thức sản
xuất TBCN. Mác đã chỉ rõ tính lịch sử tạm thời của CNTB. Đồng thời, Mác chỉ rõ ngọn nguồn quy luật về giá trị
thặng dư, thông qua đó vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản, ngọn nguồn của mọi áp bức; qua đây Mác
cũng khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là xây dựng CNXH và CNCS. Các nhà lãnh đạo kiệt xuất
của phong trào cộng sản trên toàn thế giới đã khẳng định, "Tư bản luận" chính là "sách gối đầu" của giai cấp
công nhân, là bộ Bách khoa toàn thư về chủ nghĩa Mác. Mọi công dân sống, làm việc, và xây dựng một đất nước
XHCN đều học tập và nghiên cứu để nắm vững "Tư bản luận" từ đó mới có thể hiểu và phát triển đất nước theo
đúng định hướng XHCN.

3 - "Tư bản luận"-chìa khóa để nghiên cứu chủ nghĩa tư bản hiện đại

Hiện tại CNTB đã xuất hiện hàng loạt những thay đổi rất mới, sức sản xuất phát triển nhanh, mức sống bình
quân đầu người liên tục tăng cao nhưng những mâu thuẫn cố hữu cũng vì thế mà phát triển theo. "Tư bản luận"
đã chỉ rõ CNTB cho dù có phát triển thế nào, cuối cùng cũng không thể thay đổi bản chất thống trị, không thay đổi
được tính chất của chế độ TBCN, không thay đổi được quan hệ giữa người lao động với chủ thuê nhân công.
Ngoài ra, CNTB từ nguyên thủy tới nay chưa có một lý luận tiên tiến, chính vì vậy CNTB hiện đại không thể sánh
với CNXH với một nền tư tưởng tiên tiến mà nền tảng là chủ nghĩa Mác.

Với tính chiến đấu cao, "Tư bản luận" vạch rõ quá trình lịch sử sự phát triển của CNTB, từ đó chỉ ra những nhận
thức chính xác về CNTB hiện đại, giúp toàn thể nhân loại hiểu rõ các cung bậc khác nhau của CNTB, làm rõ từng
điểm mạnh, điểm yếu. Có thể nói đây là "cẩm nang", là chìa khóa để mở ra cánh cửa chiến thắng của CNXH.

4 - "Tư bản luận"-vũ khí để phát triển kinh tế XHCN, những nguyên lý cơ bản của "Tư bản luận" không
bao giờ lỗi thời

Các-mác chưa một lần chứng kiến sự thành công của CNXH, ông cũng không thể đặt ra một kế hoạch tỉ mỉ cho
từng xã hội cụ thể, nhiều điều "Tư bản luận" chưa giải thích hết hiện thực đang diễn ra, tuy nhiên điều quan trọng
là "Tư bản luận" của Mác đã giải thích rõ từng vấn đề nhỏ nhất trong một xã hội đầy biến động như hiện nay,
giúp chúng ta hiểu rõ ưu điểm chủ nghĩa Mác cùng những khiếm khuyết của CNTB.
Với sự biến thiên của thời gian, hình thức phát triển, quy luật phát triển của CNTB cũng biến động không ngừng,
nhiều khi không tuân theo quy luật phát triển của chính CNTB. Những mâu thuẫn của CNTB mà "Tư bản luận" chỉ
ra sẽ chẳng bao giờ lỗi thời. Có thể nói lịch sử CNTB đã phát triển nhiều thế kỷ, vậy mà không có một lý luận nào
để soi đường bước tiếp, trong khi đó CNXH tuy đang còn khó khăn nhưng với ánh sáng của chủ nghĩa Mác, khó
khăn sẽ qua đi, tương lai sẽ tới, CNXH nhất định sẽ thành công như Mác đã khẳng định.

DT- Theo Nguyễn Hoà- QĐND