You are on page 1of 13

Pacto Territorial de

Emprego Costa da Morte

Análise mensual do paro


Febreiro 2010

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Evolución
Evolución Paro Rexistrado PACTO
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000

2006 2007 2008 2009 2010

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración Propia

Por primeira vez dende xullo do 2009, data na que se rexistrou o último descenso do
paro, o desemprego baixa no territorio do Pacto (-0,30%), situándose nas 13.482
persoas desempregadas. Isto contrasta cas subidas que se rexistraron na provincia da
Coruña (+0,91%) e Galicia (+1,10%). En relación a febreiro do 2009 contamos no Pacto
con 1.563 persoas desempregadas máis.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Variacións mensuais por sexo e idade
V a r. F E B R E IR O - X A N E IR O
VARIACIÓNS DESEMPREGO V a r. F E B R E IR O - X A N E IR O 2 0 10 2009
MENSUAIS FEBREIRO 2010 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
PACTO 13.482 -41 -0,30% 379 3,36%
CORUÑA 93.080 836 0,91% 3.643 4,81%
GALICIA 234.171 2.543 1,10% 11.413 6,01%
V a r. Int e rm e ns ua l V a r. Int e rm e ns ua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS H o me M ulle r f e bre iro - xa ne iro 2 0 0 9
MENSUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa H o me M ulle r

PACTO -54 -0,84% 13 0,18% 5,78% 1,47%


CORUÑA 498 1,16% 338 0,68% 5,98% 3,89%
GALICIA 1.684 1,56% 859 0,69% 6,66% 5,49%
V a r. Int e rm e ns ua l V a r. Int e rm e ns ua l V a r. R e la t iv a
VARIACIÓNS <2 5 a no s re s t o ida de s f e bre iro - xa ne iro 2 0 0 9
MENSUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa <2 5 a no s re s t o ida de s

PACTO -7 -0,54% -34 -0,28% 6,67% 3,04%


CORUÑA 228 2,70% 608 0,73% 7,43% 4,53%
GALICIA 659 2,87% 1.884 0,90% 8,58% 5,72%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Variacións Anuais por sexo e idade
VARIACIÓNS DESEMPREGO V a r. F E B R . 2 0 10 - F E B R . 2 0 0 9 V a r. F E B R . 2 0 0 9 - F E B R . 2 0 0 8
ANUAIS FEBREIRO 2010 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
PACTO 13.482 1.563 13,11% 2122 22,25%
CORUÑA 93.080 11.909 14,67% 14530 22,40%
GALICIA 234.171 27.601 13,36% 40154 24,92%

V a r. Int e ra nua l V a r. Int e ra nua l V a r. R e la t iv a


VARIACIÓNS H o me M ulle r f e bre iro 2 0 0 9 - f e bre iro 2 0 0 8
ANUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa H o me M ulle r

PACTO 980 18,05% 583 8,98% 43,37% 9,14%


CORUÑA 7.029 19,37% 4.880 10,87% 42,39% 10,02%
GALICIA 16.682 18,01% 10.919 9,58% 46,12% 11,90%

V a r. Int e ra nua l V a r. Int e ra nua l V a r. R e la t iv a


VARIACIÓNS <2 5 a no s re s t o ida de s f e bre iro 2 0 0 9 - f e bre iro 2 0 0 8
ANUAIS
Absoluta Relativa Absoluta Relativa <2 5 a no s re s t o ida de s

PACTO 150 13,19% 1.413 13,11% 39,18% 20,79%


CORUÑA 703 8,83% 11.206 15,31% 30,29% 21,60%
GALICIA 1.624 7,39% 25.977 14,07% 32,39% 24,09%
Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Distribución do Paro Rexistrado por sexos
Desemprego no Pacto según sexos (%) Desemprego en Coruña según sexos (%)

47,53% 46,53%
52,47% 53,47%

Desemprego en Galicia según sexos (%) % Homes % Mulleres


% Homes % Mulleres

46,67%
53,33%

% Homes % Mulleres

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Distribución do Paro Rexistrado por sectores

Sen emprego
Total S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
PACTO 13.482 501 2.681 3.445 5.597 1.258
CORUÑA 93.080 2.076 13.372 15.999 52.053 9.580
GALICIA 234.171 6.450 36.073 37.853 129.358 24.437

Sen emprego
S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
PACTO 3,72% 19,89% 25,55% 41,51% 9,33%
CORUÑA 2,23% 14,37% 17,19% 55,92% 10,29%
GALICIA 2,75% 15,40% 16,16% 55,24% 10,44%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

Composición do Paro rex. no Pacto (%) Coruña (%) Galicia (%)


3,72%
2,23% 2,75%
9,33%
19,89% 10,29% 10,44%
14,37% 15,40%

41,51% 17,19% 16,16%


25,55% 55,92% 55,24%

S. Primario Industria Construción Servizos Sen emprego anterior

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Evolución do Paro Rexistrado por sectores
Evolución do paro por sectores no PACTO

Febreiro

Xaneiro

Decembro

Novembro

Outubro

Setembro

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Sen emprego anterior Servizos Construción Industria S. Primario

Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

En canto a sectores de actividade, o paro rexistrado no Pacto amosa unha aparente


recuperación da construción, xa que foi o sector que experimentou o maior descenso do
desemprego (-1,66%). Séguelle o sector primario (-0,79%) no Pacto e cunha tendencia
similar na Provincia e na Comunidade Autónoma, nas que foi o único sector no que
diminuíu o desemprego. Os servizos rexistraron no Pacto un descenso do 0,09%.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva comarcal

VARIACIÓN MENSUAL VARIACIÓN ANUAL


Ámbito FEBREIRO 2010
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Bergantiños 7.031 -15 -0,21% 953 15,68%
Fisterra 2.316 5 0,22% 336 16,97%
Muros 1.130 -18 -1,57% 68 6,40%
Soneira 1.805 -21 -1,15% 230 14,60%
Xallas 1.200 8 0,67% -24 -1,96%
PACTO 13.482 -41 -0,30% 1.563 13,11%
CORUÑA 93.080 836 0,91% 11.909 14,67%
GALICIA 234.171 2.543 1,10% 27.601 13,36%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar e elaboración propia

 Tres das cinco comarcas que integran o Pacto rexistraron unha diminución do paro
neste mes. O maior incremento intermensual dase na Comarca de Xallas (0,67%),
quedando por debaixo da subida producida tanto na provincia coma en Galicia.
 Observando a variación interanual destaca a Comarca de Xallas, a única que
rexistrou un descenso do desemprego respecto a febreiro do 2009 (o 1,96%).
Soneira, Bergantiños e Fisterra rexistran maiores incrementos interanuais que a
Provincia da Coruña, Galicia e a media do Pacto.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva comarcal por sectores

Sen emprego
Ámbito % VAR. MENSUAL S. Primario Industria Construción Servizos
anterior
Bergantiños -0,21% -4,17% 0,78% -1,84% 0,11% 1,49%
Fisterra 0,22% 3,06% -1,73% -1,36% 1,20% -0,33%
Muros -1,57% -7,41% 0,75% -4,27% -1,43% 7,45%
Soneira -1,15% 1,39% -2,67% -0,66% -0,83% -2,87%
Xallas 0,67% 7,89% 5,37% -0,49% -1,81% 3,92%
PACTO -0,30% -0,79% 0,52% -1,66% -0,09% 0,96%
CORUÑA 0,91% -1,52% 0,28% 0,56% 0,91% 2,91%
GALICIA 1,10% -0,83% 1,15% 0,75% 0,94% 2,93%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
No sector primario só diminúe o paro nas comarcas de Muros e Bergantiños, facéndoo
por riba do dato da provincia, de Galicia e da media do Pacto. Na industria, as
comarcas de Soneira e Fisterra son as que rexistran un descenso no paro. Na
construción, o descenso do paro móstrase nas cinco comarcas, todo o contrario do
que sucede na provincia e Galicia. O sector servizos viu acrecentado o seu nivel de
paro nas comarcas de Bergantiños e Fisterra, ao igual que sucede na Coruña e na
Comunidade. En canto ao colectivo sen emprego anterior, ten os maiores incrementos
en Muros e Xallas.
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal
PARO REXISTRADO FEBREIRO 2010 Var. Absoluta Var. Absoluta
CONCELLOS
Total Homes Mulleres Mensual Anual
Cabana 406 201 205 2 64
Camariñas 745 337 408 -5 121
Carballo 3.617 1.638 1.979 4 564
Carnota 345 176 169 1 -1
Cee 822 377 445 4 93
Corcubión 144 74 70 4 -5
Coristanco 732 398 334 -13 55
Dumbría 333 163 170 13 73
Fisterra 505 223 282 12 100
Laracha 1.001 473 528 -1 178
Laxe 315 127 188 -17 -10
Malpica 495 234 261 -10 64
Mazaricos 298 189 109 -5 0
Muros 785 368 417 -19 69
Muxía 512 228 284 -28 75
Ponteceso 465 216 249 20 38
Sta. Comba 902 451 451 13 -24
Vimianzo 656 311 345 -15 54
Zas 404 224 180 -1 55
PACTO 13.482 6.408 7.074 -41 1.563
CORUÑA 93.080 43.312 49.768 836 11.909
GALICIA 234.171 109.297 124.874 2.543 27.601
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia
PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal mensual por sexo e idade

% VAR. MES % Var. Total % Var. Total % Var. < 25 anos % Var. resto idades
CONCELLOS
ANTERIOR Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Cabana 0,50% -3,83% 5,13% 20,00% 15,00% 30,00% -1,07% -5,82% 3,78%
Camariñas -0,67% -0,59% -0,73% 2,38% 0,00% 5,56% -1,05% -0,69% -1,33%
Carballo 0,11% -0,18% 0,35% -1,55% -1,61% -1,43% 0,31% 0,07% 0,49%
Carnota 0,29% 2,92% -2,31% -4,55% 0,00% -14,29% 0,62% 3,21% -1,81%
Cee 0,49% -2,84% 3,49% 1,28% -4,26% 9,68% 0,41% -2,64% 3,01%
Corcubión 2,86% 1,37% 4,48% 42,86% 20,00% 100,00% 0,75% 0,00% 1,54%
Coristanco -1,74% -1,73% -1,76% -1,39% 2,38% -6,67% -1,78% -2,20% -1,29%
Dumbría 4,06% 5,16% 3,03% 18,52% 18,75% 18,18% 2,73% 3,60% 1,95%
Fisterra 2,43% 5,19% 0,36% 16,95% 25,00% 7,41% 0,46% 1,67% -0,39%
Laracha -0,10% 0,21% -0,38% -7,62% -6,25% -9,76% 0,78% 1,23% 0,41%
Laxe -5,12% -10,56% -1,05% -13,79% -25,00% 0,00% -4,29% -8,73% -1,13%
Malpica -1,98% -3,70% -0,38% -4,76% -12,12% 22,22% -1,73% -2,38% -1,19%
Mazaricos -1,65% -1,05% -2,68% -5,88% 0,00% -11,76% -1,12% -1,15% -1,05%
Muros -2,36% -0,27% -4,14% -8,33% 0,00% -18,75% -1,78% -0,30% -2,98%
Muxía -5,19% -5,79% -4,70% -7,41% -14,81% 0,00% -4,94% -4,65% -5,17%
Ponteceso 4,49% 3,35% 5,51% 13,95% 4,00% 27,78% 3,48% 3,26% 3,67%
Sta. Comba 1,46% -1,10% 4,16% 1,67% 0,00% 4,17% 1,45% -1,19% 4,16%
Vimianzo -2,24% -4,31% -0,29% -12,07% -28,57% 3,33% -1,31% -2,02% -0,63%
Zas -0,25% 1,82% -2,70% 0,00% -6,67% 6,67% -0,27% 2,44% -3,53%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal anual por sexo e idade

% VAR. ANO % Var. Total % Var. Total % Var. < 25 anos % Var. resto idades
CONCELLOS
ANTERIOR Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Cabana 18,71% 26,42% 12,02% 33,33% 53,33% 8,33% 17,46% 23,61% 12,28%
Camariñas 19,39% 28,14% 13,02% 22,86% 29,73% 15,15% 18,95% 27,88% 12,80%
Carballo 18,47% 25,52% 13,22% 29,05% 32,61% 23,21% 17,34% 24,35% 12,53%
Carnota -0,29% 12,82% -11,05% -30,00% -28,57% -33,33% 2,53% 19,26% -9,94%
Cee 12,76% 12,20% 13,23% 14,49% 0,00% 41,67% 12,58% 14,09% 11,38%
Corcubión -3,36% 0,00% -6,67% -9,09% -14,29% 0,00% -2,90% 1,49% -7,04%
Coristanco 8,12% 19,88% -3,19% 5,97% 13,16% -3,45% 8,36% 20,75% -3,16%
Dumbría 28,08% 18,98% 38,21% 52,38% 58,33% 44,44% 25,94% 15,20% 37,72%
Fisterra 24,69% 20,54% 28,18% 56,82% 90,48% 26,09% 20,78% 11,59% 28,43%
Laracha 21,63% 32,49% 13,30% 22,78% 36,36% 5,71% 21,51% 31,95% 13,92%
Laxe -3,08% -5,93% -1,05% -28,57% -20,00% -35,00% 0,00% -4,17% 2,94%
Malpica 14,85% 27,17% 5,67% -11,11% 45,00% -56,00% 17,88% 25,00% 12,61%
Mazaricos 0,00% 5,00% -7,63% -23,81% -22,73% -25,00% 3,91% 8,86% -4,08%
Muros 9,64% 16,83% 3,99% 34,69% 17,65% 73,33% 7,80% 16,73% 1,30%
Muxía 17,16% 20,00% 14,98% -1,96% -8,00% 3,85% 19,69% 24,24% 16,29%
Ponteceso 8,90% 5,88% 11,66% 13,95% 13,04% 15,00% 8,33% 4,97% 11,33%
Sta. Comba -2,59% -0,88% -4,25% -17,57% -14,29% -21,88% -1,29% 0,48% -2,96%
Vimianzo 8,97% 17,36% 2,37% -15,00% -33,33% 3,33% 11,62% 23,83% 2,28%
Zas 15,76% 14,29% 17,65% 25,00% 0,00% 60,00% 15,08% 15,38% 14,69%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento
Perspectiva municipal por sectores
% Var. Mensual
CONCELLOS
S. Primario Industria Construción Servizos Sen Empr. Ant.
Cabana 0,00% 4,00% -5,04% 2,44% 0,00%
Camariñas 0,97% -2,90% -2,68% -0,61% 1,98%
Carballo -2,56% 0,32% -1,51% 0,35% 4,14%
Carnota 9,09% 3,23% -4,40% 0,00% 6,06%
Cee -9,68% -5,38% 1,14% 3,65% -4,67%
Corcubión 0,00% 5,88% 7,69% 1,47% -6,67%
Coristanco 40,00% -0,50% -2,08% -3,40% -5,17%
Dumbría 16,67% 8,82% 1,22% 2,50% 9,38%
Fisterra 8,70% -3,70% 3,33% 2,11% 2,90%
Laracha 0,00% -0,44% -2,28% 0,92% 2,99%
Laxe -30,00% -2,90% -7,89% -2,68% -7,14%
Malpica -16,67% 2,21% -2,59% -2,98% 2,04%
Mazaricos 18,75% 0,00% -6,03% 0,00% -2,50%
Muros -13,56% 0,00% -4,21% -2,04% 8,20%
Muxía 6,45% -3,33% -12,70% -4,98% 0,00%
Ponteceso 0,00% 6,73% 5,50% 4,94% -2,38%
Sta. Comba 0,00% 6,43% 1,73% -2,32% 8,06%
Vimianzo 0,00% -2,67% 0,57% -1,69% -10,39%
Zas 12,50% -2,47% 0,00% 0,00% 0,00%
Fonte. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
Unidades de Promoción
e Desenvolvemento