You are on page 1of 2

Sparbarometern

Rapport fjärde kvartalet 2009


Nysparande och sparandestock
 Svenskarnas sparandestock uppgick den 31 december 2009 till 9 126 miljarder kronor, en
ökning med 280 miljarder kronor det senaste kvartalet.
 Nysparandet var under kvartalet 54 miljarder kronor. Banksparandet och försäkringssparandet
uppgick till 6 miljarder vardera, fondsparandet till 16 miljarder och årets insättning i
premiepensionssystemet till 30 miljarder.
 Tillgångarna var fördelade på 2 555 miljarder kronor i ränterelaterade tillgångar (en minskning
med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal), 2 725 miljarder kronor i aktierelaterade
tillgångar (en ökning med 10,1 procent) och 3 846 miljarder kronor i bostäder (en ökning
med 1,5 procent).
 Swedbank hade en marknadsandel på 14,4 procent och SEB 12,9 procent.
 Under fjärde kvartalet 2009 ökade aktiekurserna på Stockholmsbörsen med 12,1 procent.

Hushållens lån
Hushållens upplåning fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet var ökningen 2,5 procent (tredje
kvartalet 2,0 procent). På ett år var ökningen 8,5 procent (föregående år 8,4 procent).

Sparandets topplista – stock i miljarder kronor


31/12 -09 30/9 -09 förändr (%)
1. Traditionell försäkring 1 712 +12 1 700 +0,7
2. Bankinlåning 947 +6 941 +0,7
3. Fonder 844 +37 807 +4,5
4. Fondförsäkring 506 +39 467 +8,2
5. PPM 340 +50 290 +17,5
6. Obligationer 201 -1 202 -0,4
Summa 4 550 +143 4 407 +3,2

Direktägda aktier 730 +78 652 +12,1


Bostäder 3 846 +59 3 787 +1,5
Totalt sparande 9 126 +280 8 846 +3,2

1
Bolag – stock i miljarder kronor
Bolag 31/12-09 30/9-09 Marknadsandel
1. Swedbank 653 +3 650 14,4
2. SEB 585 +9 576 12,9
3. Alecta 446 +17 429 9,8
4. Skandia 437 +6 431 9,6
5. Nordea 419 +29 390 9,2
6. Handelsbanken 374 +13 361 8,2
7. AMF 341 +10 331 7,5
8. Länsförsäkringar 217 +8 209 4,8
9. Folksam 202 -5 207 4,4
10. Staten 163 +11 152 3,6
11. Storebrand/SPP 154 +6 148 3,4
Övriga 559 +36 523 12,3
Summa 4 550 +143 4 407 100,0

Direktägda aktier 730 +78 652


Bostäder 3 846 +59 3 787
Totalt sparande 9 126 +280 8 846

=
Definitioner
Sparandestock: Totalsumman av hushållens tillgångar vid en viss tidpunkt. Detta inkluderar
hushållens bankinlåning, fonder, fondförsäkring, traditionellt försäkringssparande, individuellt
pensionssparande i bank, privatobligationer, premieobligationer, sparande i Riksgälden, PPM,
direktägda aktier och bostäder.
Nysparande: De inbetalningar minus uttag som spararna gör under perioden, till exempel
månadsvisa inbetalningar på pensionsförsäkringar (med avdrag för utbetalningar på
försäkringarna), sparande i fonder med avdrag för avyttrade fondandelar etc. Till nysparande
räknas med andra ord inte värdeökningar, utdelningar och räntor.

Källor
 Riksbanken, SCB, CSN, Finansinspektionen, Försäkringsförbundet, Svensk Fondstatistik/Moneymate, SEB,
SOX, NGM/NDX, Handelsbanken, Nordea Liv, maklarstatistik.se, årsredovisningar och delårsrapporter från
omnämnda bolag