You are on page 1of 3

108

c e i w
ἀ pό
σουν φωνὴ διαμαρτυρίας «καὶ δι᾿ αὐτὰς ἔτι
τὰς πράξεις τῶν ἰσχυρῶν... θιγούσας καιρί-
ως τὴν ἐθνικὴν ἑνότητα καὶ φιλοτιμίαν, ὡς
ἡ ἀρξαμένη ἐκτόπισις τῶν Ἑλλήνων Ἰσραη-
/ἱ ἅγιοι τοῦ Παπισμοῦ λιτῶν».
καὶ οἱ κληρικοὶ «Ὁ γερμανὸς στρατηγὸς Στρόπ, σημει-
τῆς Eρθοδοξίας ώνει ὁ καθηγητής, ὅταν πληροφορήθηκε
τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς, ἀπείλησε
Ἕνα σπουδαῖο κείμενο, ποὺ δημο- γραπτῶς τὸν Δαμασκηνὸ μὲ τουφεκισμό».
σίευσε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα Ἡ ἀπάντηση τοῦ Δαμασκηνοῦ ὑπῆρξε μνη-
«Ὀρθόδοξος Τύπος» (8-1-2010) ὁ κα- μειώδης: «Οἱ ἱερωμένοι σ᾿ αὐτὴ τὴ χώρα
θηγητὴς στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο δὲν τουφεκίζονται, ἀλλὰ ἀπαγχονίζονται.
κ. Νικήτας Ἀλιπράντης, ἀξίζει νὰ προσ- Σᾶς παρακαλῶ νὰ σεβαστεῖτε αὐτὴ τὴν πα-
εχθεῖ ἰδιαιτέρως ἀπὸ ὅλους μας. ράδοση»!
Ὁ κ. καθηγητὴς ἀναφέρεται στὶς ἐνέρ- Ἀσύλληπτο παράδειγμα ἡρωισμοῦ! Καὶ
γειες τοῦ πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ γιὰ τὴ εἶναι αὐτὸ τὸ παράδειγμα ποὺ ἐλέγχει τὸν
μακαριωνυμία τοῦ πάπα Πίου ΙΒ΄ (ἡ σημερινὸ Πάπα στὴν προσπάθειά του νὰ
μακαριωνυμία [beatificatio] εἶναι ἕνας δικαιολογήσει τὴ δειλία τοῦ προκατόχου
πρῶτος βαθμὸς ἁγιότητος στὸν Παπι- του, ποὺ γιὰ λόγους πολιτικῆς σκοπιμότη-
σμό). Ὁ κ. Ἀλιπράντης ἐπισημαίνει ὅτι τας καὶ μόνο αὐθαίρετα τὸν ὀνομάζει καὶ τὸν
πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη «βατικάνεια αὐ- ἀνακηρύσσει ἅγιο.
θαιρεσία ἔναντι τῆς ἱστορίας, γιατὶ εἶναι Ἕνα δεῖγμα καὶ αὐτὸ τοῦ πόσο μεγάλο
γνωστὸ ὅτι ὁ πάπας Πίος ὁ 12ος ἐτή- εἶναι τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸ παπικὸ σύστη-
ρησε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν “σιγὴν ἰχθύος”, μα καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
ὅταν ὁ κόσμος συγκλονιζόταν ἀπὸ τὴ
ναζιστικὴ θηριωδία καὶ γενικὰ καὶ εἰδικὰ +ὸ σλὰμ διώκει
ἔναντι τῶν Ἑβραίων».
Ἡ δικαιολογία ποὺ προβάλλουν οἱ Πα- τοὺς χριστιανοὺς
πικοὶ γιὰ τὴν ἔνοχη αὐτὴ σιωπὴ εἶναι ὅτι Ἡ εἴδηση προκαλεῖ πολλὴ ἀπορία καὶ ἐκ-
ὁ τότε Πάπας σιώπησε γιὰ νὰ προστα- πλήσσει γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο σκέ-
τεύσει τοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς πιστοὺς πτονται καὶ συμπεριφέρονται κάποια ἰσλα-
καὶ μάλιστα τοὺς μοναχούς. μικὰ καθεστῶτα: «Στὸ Πακιστὰν καὶ συγκε-
Ἀλλὰ ὁ κ. καθηγητὴς ἐλέγχει αὐστη- κριμένα στὴν ἐπαρχία Παντζὰμπ ἡ ἀστυ-
ΑΡΙΘ. 1996, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ρὰ τὶς ψευδοδικαιολογίες τους, προ- νομία συνέλαβε δύο Χριστιανοὺς μὲ τὴν κα-
βάλλοντας τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀρχιε- τηγορία ὅτι ἔτρωγαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
πισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁ- ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανιοῦ, ποὺ γιὰ τοὺς μου-
ποῖος, ὅταν πληροφορήθηκε τὶς μαζικὲς σουλμάνους τὶς ἡμέρες αὐτὲς τηρεῖται αὐ-
ἐκτοπίσεις τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλο- στηρὴ νηστεία. Οἱ δύο Χριστιανοὶ κατηγο-
νίκης, μὲ ἐπιστολή του «κατήγγειλε ἀ- ρήθηκαν γιὰ προσβολὴ τοῦ ἱεροῦ μήνα
μέσως τὰ γεγονότα σὲ ὀξύτατη γλώσ- τοῦ Ραμαζανιοῦ, παρόλο ὅτι ὡς Χριστιανοὶ
σα» ἀπειλώντας μάλιστα μὲ ἀπόδοση δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τηροῦν κάποια
εὐθυνῶν ὅσους ἀπὸ τοὺς τότε ἄρχον- νηστεία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περιόδου
τες τοῦ τόπου δὲν τόλμησαν νὰ ὑψώ- αὐτῆς».
κρίσε 109
ις
Ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τοὺς δύο χρι-
στιανούς, ὅταν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξι-

ΑΡΙΘ. 1996, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010


διοῦ τους πρὸς τὴ Λαχώρη τὸ λεωφορεῖο
τους στάθμευσε σ’ ἕνα ξενοδοχεῖο, ὅπου
τηγορία ὅτι πρόσβαλαν τὸ κοράνι!» Ἐν
οἱ ἐπιβάτες μποροῦν νὰ πιοῦν ἕνα τσάι καὶ
τῷ μεταξὺ ἐμεῖς ἐδῶ, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες
νὰ φᾶνε κάτι πρόχειρο συνοδεύοντας τὸ
εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἔχουμε τοὺς μου-
τσάι τους. Τὴν ὥρα ἐκείνη τοὺς συνέλαβε
σουλμάνους Πακιστανοὺς μὴ στάξει καὶ
ἡ ἀστυνομία μὲ τὴν κατηγορία ὅτι παραβί-
μὴ βρέξει!
ασαν τὴ νηστεία τοῦ Ραμαζανιοῦ. Οἱ χρι-
στιανοὶ ἀντιστάθηκαν λέγοντας στοὺς ἀ- Γιὰ τὸ μάθημα τῶν
στυνομικοὺς ὅτι εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἑπομέ- Θρησκευτικῶν
νως δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τηρήσουν
Ὁ γνωστὸς μοναχὸς π. Μωυσῆς Ἁγι-
τὴ νηστεία τῶν μουσουλμάνων. Ὡστόσο
ορείτης σὲ πρόσφατη δήλωσή του εἶ-
οἱ ἀστυνομικοὶ ἔριξαν τοὺς δύο χριστια-
πε καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Διαδίδεται ὅτι ἡ
νοὺς στὴν κλούβα ἑνὸς φορτηγοῦ, τοὺς
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐξέδωσε σειρὰ ὁδη-
ὁδήγησαν στὸ τμῆμα καὶ στὴ συνέχεια στὶς
γιῶν γιὰ τὴν ὑποβάθμιση ἢ καὶ τὴν κα-
φυλακὲς τῆς πόλεως Σαργκότα μέχρι νὰ τάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
δικασθοῦν. τικῶν στὰ σχολεῖα. Ἔτσι διάφοροι ταγοὶ
Οἱ δύο χριστιανοὶ ἀπευθύνθηκαν στὴν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας προσπάθη-
Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ σαν ὅσο μποροῦσαν νὰ ὑποβαθμίσουν
στὴ Διεθνὴ Χριστιανικὴ Κοινότητα ζητών- τὸ μάθημα.
τας βοήθεια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους. Τελικὰ σήμερα πληροφορούμαστε ὅ-
Ἐκπρόσωπος τῆς Ὀργανώσεως γιὰ τὰ Ἀν- τι τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θεωρεῖ ἀ-
θρώπινα Δικαιώματα δήλωσε: «Κατὰ τὴ δι- παραίτητη τὴ διδασκαλία τῶν θρησκευτι-
άρκεια τῆς Σαρακοστῆς», δηλαδὴ τὴ νη- κῶν στὰ σχολεῖα. Συμφωνήθηκε μάλιστα
στεία τῶν χριστιανῶν, «οἱ μουσουλμάνοι ἀπὸ τὸ ὡς ἄνω Συμβούλιο ὅτι εἶναι ἀ-
τρῶνε, πίνουν καὶ καπνίζουν σὲ δημόσιους ναγκαία ἡ ἐξασφάλιση τῆς ὑποχρεωτι-
χώρους, καὶ μέχρι σήμερα ἡ ἀστυνομία καὶ κῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλ-
οἱ ἀρχὲς δὲν ἔχουν συλλάβει κάποιον μου- λὰ καί χρήζει ἐνισχύσεως ἡ ἐπιμόρφωση
σουλμάνο γιὰ μὴ χριστιανικὴ συμπεριφο- τῶν θεολόγων, ὥστε νὰ ἀναβαθμιστεῖ τὸ
ρά». μάθημα καὶ ὁ ρόλος τῶν ἐκπαιδευτικῶν
Δὲν ὑπάρχουν λοιπὸν ἀνθρώπινα δικαι- ποὺ τὸ διδάσκουν.
ώματα οὔτε ἀνεξιθρησκία στὸ Πακιστάν. Εἶναι γεγονός, ὅπως ἐλέχθη, πὼς ἡ
Πᾶς μὴ μουσουλμάνος δὲν φαίνεται νὰ ἔ- θρησκεία ἀποτελεῖ κύριο συστατικὸ μιᾶς
χει δικαίωμα ὑπάρξεως ἐκεῖ. Σύμφωνα κοινωνίας ποὺ συμβάλλει στὴν κοινωνι-
μὲ τὴν πιὸ πάνω εἴδηση «στὴ χώρα αὐτὴ κὴ συνοχή. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ
οἱ Χριστιανοὶ εἶναι μόλις τὸ 3% τοῦ πληθυ- ὅλους τοὺς μαθητὲς νὰ γνωρίζουν τὴν
σμοῦ καὶ διώκονται συνεχῶς. Τὸν περα- πλούσια θρησκευτικὴ παράδοση καὶ
σμένο Αὔγουστο ὀκτὼ Χριστιανοὶ κάηκαν προσφορὰ τοῦ τόπου τους. Μάλιστα, ὁ
ζωντανοὶ στὴν πόλη Γκόντχρα, ὅταν δέ- ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στὸ Συμ-
χθηκαν ἐπίθεση ἀπὸ ἕνα πλῆθος ἐξτρε- βούλιο τῆς Εὐρώπης καθηγητὴς κ. Κ.
μιστῶν μουσουλμάνων, μὲ τὴν ψευδὴ κα- Ζορμπᾶς δήλωσε ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ δι-
110 c e iw
ἀ pό ΑΡΙΘ. 1996, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

σιότητος, αὐξήθηκε πολὺ ἡ ἐγκληματικότητα


στὴ χώρα μας. Ἔτσι κάθε μέρα τοῦ 2009
συνέβαιναν 13 ληστεῖες καὶ 210 κλοπὲς καὶ
διαρρήξεις. Συγκεκριμένα κατὰ τὸ ἔτος 2009
δασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ- συνέβησαν 143 ἀνθρωποκτονίες, 214 βια-
τικῶν ἀκόμη καὶ στοὺς μετανάστες. σμοί, 4.708 ληστεῖες, 72.658 κλοπὲς καὶ δι-
Ἂν αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ ἄλλες εὐρωπαϊ- αρρήξεις, 26.711 κλοπὲς ὀχημάτων, 1.361
κὲς χῶρες, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἰσχύουν γιὰ τὴν ἀπάτες, 159 ἐκβιασμοί, 647 σεξουαλικὲς ἐκ-
πατρίδα μας; Ἠ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας μεταλλεύσεις, 7.618 πλαστογραφίες, 3.502
ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῆς ζωῆς μας. Ἂς παραβάσεις νομοθεσίας περὶ ὅπλων, 150
παραδειγματιστοῦμε τουλάχιστον ἀπὸ τὶς παραβάσεις λαθρεμπορίου, 1.253 ἐπαιτεῖες,
πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες ποὺ ἐπανα- 365 ληστεῖες τραπεζῶν, 715 ζωοκλοπές, 72
φέρουν τὴ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν, ἀρχαιοκαπηλεῖες, 1.079 παραβάσεις νομο-
κι ἐμεῖς τὸ ἀφαιροῦμε μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σα- θεσίας περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας» («Ἐ-
λαμιοῦ. Δυστυχῶς, στὴν μοντέρνα Ἑλλάδα λευθεροτυπία» 1-2-2010). Ἂν σ’ αὐτὰ προσ-
ἀρχίζει νὰ ἐπικρατεῖ σὲ κάποια πολιτικὰ τεθοῦν καὶ ὅσα δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ ἀ-
κέντρα μιὰ ἐναντίωση στὴν Ὀρθοδοξία. (...) κόμη, καθὼς καὶ οἱ περιπτώσεις τῶν ναρκω-
Ὁρισμένοι σημερινοὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες τικῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ἀναφέρεται κάποιο
δὲν τρέφουν σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. συγκεκριμένο στοιχεῖο στὸ δημοσίευμα, κα-
Εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία ὑπεύθυνα νὰ μι- ταλαβαίνουμε ποῦ περίπου βρισκόμαστε.
λήσει. (...) Στὴν ὑποτίμηση τῆς Ἐκκλησίας, Θλιβερότατη πραγματικὰ ἡ εἰκόνα ποὺ
στὴν παραπληροφόρηση τῶν μαθητῶν, εἶ- παρουσιάζει ἡ Πατρίδα μας. Καὶ ἀσφαλῶς
ναι καιρὸς νὰ ὑψωθεῖ φωνὴ λελογισμένης δὲν εἶναι μόνο οἱ ξένοι ποὺ γέμισαν τὰ τε-
διαμαρτυρίας» («Ρομφαία» 11-1-2010). λευταῖα χρόνια τὴν Ἑλλάδα, οἱ κύριοι ὑπαί-
Εἶναι πολὺ ἀξιόλογα ὅσα διατυπώνει ὁ τιοι τῆς τραγικῆς αὐτῆς καταστάσεως ποὺ
λόγιος Ἁγιορείτης γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν δημιουργεῖ αἴσθημα ντροπῆς καὶ ἕνα κλίμα
θρησκευτικῶν στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα. Μὲ ἀνασφάλειας σὲ ὅλους τοὺς λογικὰ σκε-
ψυχραιμία καὶ νηφαλιότητα ὑπογραμμίζει πτόμενους. Ἡ κύρια αἰτία βρίσκεται στὴ συ-
τὴ βασικὴ αἰτία γιὰ τὴν παρατηρούμενη στηματικὴ προσπάθεια ποὺ γίνεται νὰ ἀπο-
ὑποβάθμιση τοῦ ἀναντικατάστατου αὐτοῦ κοπεῖ ἡ Πατρίδα μας, τὸ Γένος μας, ἀπὸ τὶς
μαθήματος στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιλέγει μὲ ἑλληνορθόδοξες ρίζες του. Ὅταν ὑποτιμᾶ-
πατρικὸ ἐνδιαφέρον: «Τί ὅραμα, τί νόη- ται στὰ σχολεῖα μας ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγή,
μα, τί σκοπὸ ζωῆς θὰ δώσουμε στὰ παιδιά ὅταν περιθωριοποιεῖται ἡ Ἐκκλησία καὶ γί-
μας; Νὰ βγάλουμε τὰ Θρησκευτικὰ ἀπὸ τὰ νονται ἀντικείμενο εἰρωνικῶν σχολίων τὰ
σχολεῖα, καὶ τί νὰ θέσουμε στὴ θέση τους;» Κατηχητικὰ Σχολεῖα, ὅταν προβάλλεται ἀπὸ
Ἑπομένως κανεὶς Ὀρθόδοξος Ἕλληνας δὲν τὰ ΜΜΕ διαρκῶς ἡ δῆθεν εὔκολη ζωὴ τῆς
δικαιοῦται νὰ μένει ἀπαθὴς μπροστὰ στὴν ἁμαρτίας καὶ παρουσιάζονται ὡς ἀνάξια
ὀργανωμένη προσπάθεια ἀποκοπῆς τῆς λόγου καὶ ἀπηρχαιωμένα τὰ διδάγματα τοῦ
νεολαίας ἀπὸ τὶς πατροπαράδοτες ρίζες Εὐαγγελίου, τί περιμένουμε; Θὰ βαδίζουμε
τοῦ Γένους μας. Ὀφείλουμε νὰ ἀγρυπνοῦμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Τὰ πράγματα, οἱ
καὶ νὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες μας ἀριθμοὶ μᾶς φωνάζουν ὅτι πρέπει νὰ ξυπνή-
τὰ αὐτονόητα! σουμε, νὰ συνέλθουμε, νὰ μετανοήσουμε,
νὰ πάρουμε τὰ μέτρα μας, νὰ ἐπιστρέψουμε
8εγάλη ἔξαρση στὴν ἁγία Πίστη μας πρὶν εἶναι πολύ - πολὺ
ἀργά. Τὸ καθῆκον τῶν γονέων γιὰ τὴ θρη-
τῆς ἐγκληματικότητος σκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους στὰ Κα-
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΑΣ. τηχητικὰ Σχολεῖα προβάλλει πολὺ πιὸ ἔντο-
ποὺ δόθηκαν πρόσφατα στὸ φῶς τῆς δημο- νο καὶ ἐπεῖγον ἀπὸ ἄλλοτε. «Πρόσχωμεν»!