You are on page 1of 3

ALIANCIA

FAIR-PLAY

Predseda vlády SR
Robert Fico

Vážený pán predseda vlády,

Vláda Slovenskej republiky zastupuje ako občanov aj daňových poplatníkov aj nás a naše
občianske združenie. Ako daňových poplatníkov nás veľmi znepokojuje fakt, že za dlhé
mesiace nebol minister životného prostredia Medveď schopný verejnosti urobiť odpočet
konkrétnych krokov, ktoré podnikol pre vymoženie 15 miliónov eur, ktoré má firma
Interblue Group z Washingtonu (prípadne Interblue Group Europe) dlžiť Slovensku ako
doplatok za obchod s emisiami. Podľa nášho právneho názoru sa s postupujúcim časom
výrazne znižujú šance Slovenska získať tieto financie a minister Medveď zatiaľ nevyužil
žiadny z množstva právnych krokov, ktoré má a mal k dispozícii. Obávame sa, že osobne
prispieva k znižovaniu šancí Slovenska nestratiť na tomto nevýhodnom obchode viac, ako
už doteraz stratilo.

Žiadame Vás preto, aby ste dnes vykonali skutočnú kontrolu na ministerstve životného
prostredia, aby ste ministrovi položili konkrétne otázky, zabezpečili zverejnenie odpovedí
na ne aj pre širokú verejnosť a zabezpečili aj konanie ministerstva životného prostredia
v prospech občanov. Pre informáciu Vám posielame súbor otázok, ktoré sme v súvislosti
so škandálom položili ministrovi minulý týždeň.

S pozdravom,

Zuzana Wienk

výkonná riaditeľka
Aliancie Fair-play

V Bratislave, 3.3.2010

Aliancia Fair-play, o.z. tel./fax: e-


mail:
Západný rad 39 02/55 64 01 31
fairplay@fair-play.sk
811 04 Bratislava www.fair-
play.sk
ALIANCIA
FAIR-PLAY

Minister životného prostredia


Jozef Medveď

Vážený pán minister,

sme občanmi tejto krajiny a vinou nevýhodnej zmluvy o predaji emisných kvót sme
postihnutí priamo aj my. Máme za to, že zástupcovia Slovenska majú urobiť všetko
preto, aby spravovali peniaze daňových poplatníkov efektívne a získali aspoň tie financie,
ktoré firma Slovensku dlží.

Preto vyzývame vládu, aby konečne začala v takzvanom emisnom škandále profesionálne
a účinne chrániť záujmy občanov Slovenska a daňových poplatníkov. Ako občania chceme
vedieť, kto sa v emisnom škandále na náš úkor obohatil a napokon žiadame, aby boli
vyvodené dôsledky voči zodpovedným.

Máme za to, že s plynúcim časom sa zmenšujú šance Slovenska získať dlžnú sumu 15
miliónov eur a poskytuje sa väčší manévrovací priestor tým, ktorí by prípadne chceli
peniaze zarobené v emisnom obchode ukryť v spleti prevodov a presunov medzi
právnickými, či fyzickými osobami.

Nerozumieme tomu, prečo ste okrem rokovania so zástupkyňou firiem Interblue Group,
llc a Interblue Group Europe nepodnikli žiadne iné, najmä právne kroky a nerozumieme
tomu, prečo príprava možných krokov tak dlho trvá.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste občanom Slovenska poskytovali konkrétne a podrobné
informácie o tom, ako v tomto prípade zastupujete ich záujmy. V opačnom prípade sa
obávame, že svojou nečinnosťou, či váhavosťou prispievate k poškodzovaniu záujmov
občanov.

Preto Vás žiadame o zodpovedanie nasledovných otázok:

- Aké konkrétne kroky ste podnikli na získanie doplatku 15 miliónov eur za predaj
emisií firme Interblue Group, llc z Washingtonu? Zverejnite podrobný prehľad
všetkých krokov, ktoré ministerstvo doteraz urobilo.
- Uznala firma Interblue Group, llc z Washingtonu alebo Interblue Group Europe do
dnešného dňa pohľadávku Slovenska vo výške 15 miliónov eur?
- Ak nie, obrátili ste sa na The United Nation Framework Convention on Climate
Change and Kyoto Protocol, aby posúdil, či Slovensko splnilo podmienky na
doplatenie peňazí za predaj emisií tak, ako Vám to umožňuje zmluva?
- Vzniesla firma Interblue Group voči Slovensku dodatočné požiadavky na správy
alebo informácie o spôsobe použitia zdrojov z predaja emisných kvót?
- Poskytlo Slovensku pri dopracovaní správ, vysvetlení skutočností zmluvne sľúbenú
súčinnosť?

Aliancia Fair-play, o.z. tel./fax: e-


mail:
Západný rad 39 02/55 64 01 31
fairplay@fair-play.sk
811 04 Bratislava www.fair-
play.sk
ALIANCIA
FAIR-PLAY
- Ako ste v štáte Washington preverili, či má zaniknutá firma
univerzálneho právneho nástupcu? Ak nie, prečo?
- Podnikli ste v štáte Washington konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky
Slovenska? Aké? Obrátili ste sa na tamojšie súdy?
- Preskúmali ste, či firma Interblue Group zanikla v štáte Washington zákonnou
cestou?
- Ak firma Interblue Group nemá univerzálneho právneho nástupcu, vyvodili ste
z tejto možnosti príslušné závery – napríklad o následnej neplatnosti zmluvy
o predaji emisií medzi Slovenskou republikou a firmou Interblue Group?
- Podali ste v štáte Washington trestné oznámenia na konateľov firmy pre
podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a možného nezákonného
zániku firmy?
- Obrátili ste sa na slovenské orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili
súčinnosť s orgánmi vo Švajčiarsku, Washingtone, USA?
- Podnikli ste konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska vo
Švajčiarsku? Aké?
- Súhlasilo ministerstvo s prípadným prechodom / prenesením záväzku z firmy
Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe?

S pozdravom,

Zuzana Wienk

výkonná riaditeľka
Aliancie Fair-play

V Bratislave, 26.2.2010

Aliancia Fair-play, o.z. tel./fax: e-


mail:
Západný rad 39 02/55 64 01 31
fairplay@fair-play.sk
811 04 Bratislava www.fair-
play.sk