You are on page 1of 10

Introducció

La crisi de 1929 va tenir una forta incidència tant en


els Estats Units com a Europa ja que va provocar
acumulació d'estocs i augment de l'atur.
La resposta a la Gran Depressió va ser distinta als
Estats Units que a Europa.
Recuperació econòmica

Estats Units (New Deal)

Dues vies de sortida


de la crisi
Alemanya (Política de
rearmament)
New Deal
El New Deal fou el nou programa que el
president dels Estats Units, Franklin Delano
Roosevelt, va promoure per afavorir la
recuperació econòmica i treure el país de la
crisi. Fou anomenat New Deal (Nou
Repartiment), perquè defensava la
intervenció de l'Estat per reactivar
l'economia.
Mesures del New Deal

Primer gran projecte econòmic per intentar
resoldre la crisi

Estats Units va lluitar contra el descens dels preus
creant organismes que regulaven la producció i els
preus.

Es van elaborar una sèrie de lleis.

Reformes socials per lluitar contra l'atur.

Va establir un control sobre els bancs.

Va crear una política monetarista.
Dues lleis
Llei d'ajustament agrari que creà: Llei nacional de recuperació industrial
(NIRA) que va crear dos òrgans:
- L'Agricultural Adjustment
Administration(AAA), amb - El National Recovery Administration
(NRA) per fomentar l'acord dels
l'objectiu de reduir la producció
preus entre empreses i evitar la
agrària i recuperar els preus.
reducció dels preus.

- La Public Works Administration (PWA)


per dur a terme pojectes
d'infraestructures que reduïssin
l'ocupació i augmentessin la demanda.

- També, dins aquest projecte es va


fundar el Tenesse Valley Authority.
Objectius del New Deal

Fer que la gent torni a treballar mitjançant l'augment del preu
dels productes agrícoles i la capacitat adquisitiva dels pagesos.

Per facilitar aquest objectiu insisteixen al govern federal, als
estats i als govers locals que es posin a treballar per reduir els
costos de funcionament.

També ho poden facilitar planificant i supervisant totes les
formes de transport, de comunicació i de serveis que tenen un
caràcter d'interès públic.

Per aconseguir una plena ocupació es duran a terme tres mesures:
vigilància estricta dels bancs, limitar les activitats dels que
negocien, i assegurar-se de que l'ensenyansa sigui adequada.
Alemanya

Va impulsar una política de rearmament per estimular el
creixement de la indústria pesant.

Hitler va restringir les importacions per fomentar la
demanda interior per aconseguir l'autarquia econòmica.

La recuperació basada en el rearmament anava dirigida
a restaurar el poder militar del poble alemany i
conduiria directament a l'esclat de la Segona Guerra
Mundial.

L'Estat feixista amb aquestes mesures prometia ordre,
seguretat i treball.

Fora protagonisme de l'Estat.

Va potenciar la indústria bèl·lica.

Va orientar el béns de consum cap a l'exèrcit i el
desenvolupament de la indústria pesant.

La intervenció de l'Estat en l'economia va augmentar i a
la vegada va afavorir un fort control sobre els preus i
els salaris per tal de frenar la inflació.
Semblances

Alemanya i Estats Units varen promoure projectes
d'infraestructura que reduissin l'ocupació i
augmentessin la demanda potenciant la indústria
pesant.

Tant un com l'altre varen aconseguir disminuir
l'atur però a Alemanya aquesta disminució de l'atur
va ser objecte d'una repressió molt forta sobre els
dirigents sindicals i els Partits d'esquerra.

El deute extern va condicionar en els dos casos la
producció i la política monetària.

L'inici de la sortida de la crisi es va iniciar el 1932-
33.

Un tret important tant dels Estats Units com
d'Alemanya fou el fort protagonisme de l'Estat.

No només es va tenir en compte la indústria sinó que
també es va potenciar el sector agrari.

Totes aquestes mesures varen ajudar a sortir de la
crisi, encara que en el cas d'Alemanya va ser una
preparació per a la Segona Guerra Mundial.

La col·laboració entre l'Estat i l'empresa privada.