You are on page 1of 2

Društvo osoba s invaliditetom PODUNAVLJE

Assocition of person with disability DANUBE REGION


32000 VUKOVAR, Matice Hrvatske 53
www.podunavlje.org, tel./fax: (032) 430 164,
e-mail:podunavlje@gmail.com RB: 16000647, MB: 1510509, OIB:78901746860
ERSTE BANK – žiro-račun: 2402006-1100499607

0013/20-01-10.

n/p odgovorne osobe

Predmet:
Zamolba za donacijskom potporom u udruge osoba sa invaliditetom

Poštovani,

Društvo osoba sa invaliditetom Podunavlje iz Vukovara osnovano je 2000 godine , broji 419 članova
osoba s invaliditetom, raznih dijagnoza, od invalida rada, tjelesnih invalida, mentalno retardiranih,
amputiraca te 25 članova slijepih i gluhih.
Doi Podunavlje svojim djelovanjem na području grada Vukovara i okolnih Općina u povećanju kvalitete
života, odnosno uvjeta za afirmaciju osoba s invaliditetom u tijekove društvenog života u lokalnoj
zajednici je jedna od vodećih udruga osoba s invaliditetom koja svojim dugoročnim aktivnostima
pokušava osobama s invaliditetom, posebice članoima udruge svakodnevnicu olakšati kroz programe
klubova koji djeluju u prostorijama udruge, kao što su šah klub,čitaonica, sezonski tečajevi osnove
informatike, Internet kutaki programe kreativnog adržaja poput likovne radionice te programa -Vježbom
do zdravlja, koji se provodi u suradnji sa fizioterapeutom.
Kontiniuirano na gore navedenim aktivnostima okuplja se 50 – 80 osoba s invaliditetom meñu kojima je
60% mladih osoba od 15 – 35 godina, 30% osoba s invaliditetom od 35-60 godina kao i dio starije
populacije iznad 60 godina starosti, koji slobodno vrijeme krate kroz programe osnove informatike, šah
klub i čitaonice.

Doi Podunavlje svojim aktivnostima pokušava u lokalnoj zajednici probuditi svijest i ukazati na potrebu za
kvalitetnijom pristupačnošću u gradu Vukovaru, kao i zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz programe
zaštitne radionice, odnosno zapošljavanje u lokalnim poduzećima i ustanovama u ooj mjeri u kojoj je to
moguće s obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju u zemlji, a posebno u Vukovaru.
Kako bi smo kontiniurano i kvalitenije provedene sadržaje učinili održivim, posebno program afimacije
članova kroz druženja i program radionica u prostorijama udruge, potrebna nam je Vaša financijska
potpora kojom bi smo korisnicima aktivnosti nastavili pružati navedene sadržaje.
Udruga nema mogućnosti da kontiniuitrano pokriva troškove repro materijala za radionice i osvježenja iz
redovne djelatnosti, vlastitih sredstava i sredstava iz projekata ovim putem Vas molimo da u okviru Vaših
mogućnosti budete naš donator, na način da nam ako ste u podržite naše aktivnosti u predloženom
iznosu od 1000,00 kn.
Vašu donaciju možete uplatiti na broj žiro računa kod Erste bank: 2402006-1100499607.
Inače, Udruga raspolaže prostorom od 250 četvornih metara, koji je dojeljen na korištenje od grada
Vukovara u kojem susmještene prostorije za navedena aktivnosti i prigodna kuhinja u kojoj se može
osigurati dobava i priprema osvježenja.
Društvo osoba s invaliditetom Podunavlje je 12.12.2009. godine u Vukovaru organiziralo treću po redu
modnu reviju žena s invaliditetom i prvi izbor za miss žene s invaliditetom pod nazivom MOJE DRUGO JA ! –
VUKOVAR 2009.
Više o nama i našim aktivnostima, ciljevima i planovima možete pogledati na našuj web stranici
www.podunavlje.org

Molimo Vas da nas kontaktirate u svezi zamolbe na broj telefona 095/430 1641, kontakt osoba Ljubica
Prekodravac ili na e-mail adresu podunavlje @gmail.com ,ljubica.prekodravac@gmail.com, ili kroz ostale
naznačene komu ikacijske module.
1

SVIJET JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA OSOBE RAZLIČITIH SPOSOBNOSTI!


Nadamo se pozitnom riješenju ove zamolbe i prijedloga s napomenom da će nam svaki iznos biti vrijedan
pažnje i daljnje suradnje, kao i potrebi Vaše brze reakcije za održivost aktivnosti s ciljem olakšavanja
surove svakodnevnice osobama s invliditetom iz grada Vukovara.

S štovanjem,

Predsjednica Doi Podunavlje; Ljubica Prekodravac

MP.

Prostor udruge

SVIJET JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA OSOBE RAZLIČITIH SPOSOBNOSTI!