You are on page 1of 14

Pacto Territorial de

Emprego Costa da Morte

Evolución da afiliación 2009

PACTO TERRITORIAL DE Unidades de Promoción


EMPREGO DA COSTA DA MORTE e Desenvolvemento
ÍNDICE

 Evolución afiliacións 2008 – 2009


 Composición das afiliacións
 Variación afiliacións 2008 – 2009
 Variación interanual comarcal Afiliacións 2008 – 2009
 Variación afiliacións por réximes
 Réxime xeral
 Réxime agrario
 Réxime do mar
 Réxime do fogar
 Réxime de Autónomos
 Afiliación, poboación e paro

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
EVOLUCIÓN AFILIACIÓNS 2008 - 2009

Os datos da Consellería de Traballo e Benestar sobre as afiliacións por conta de cotización,


amósannos que no 2º semestre do 2009, as afiliacións rexistradas no Pacto reducíronse de forma
notable respecto ao 2008. No mes de decembro as afiliacións ascenden a 36.153 persoas, 1740
menos que no mesmo mes do ano anterior.
Evolución afiliacións totais no Pacto (2008 - 2009)
45000

40000

35000

30000

25000

20000
2008
15000 2009

10000

5000

Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
COMPOSICIÓN DAS AFILIACIÓNS

Afiliación por réximes no Pacto Decembro 2009 (%)

42,62%
Xeral
50,05%
Agrario
• Os afiliados do réxime xeral e do
Mar réxime de autónomos acadan
Fogar arredor do 93% das afiliacións.
5,56% Autónomos

1,16% 0,61%

AFILIACIÓNS A 31/12/2009
Xeral Agrario Mar Fogar Autónomos TOTAL
Bergantiños 9.666 61 739 258 7.507 18.231
Fisterra 2.890 45 566 45 2.159 5.705
Muros 1.325 15 299 30 909 2.578
Soneira 2.335 37 405 39 2.342 5.158
Xallas 1.880 63 0 46 2.492 4.481
PACTO 18.096 221 2.009 418 15.409 36.153
CORUÑA 317.287 1.420 6.641 8.453 89.829 423.630
GALICIA 733.964 4.514 24.176 20.481 225.570 1.008.705

Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
VARIACIÓN AFILIACIÓNS 2008 - 2009
Evolución Variac. Interanual 2008 - 2009
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
Afiliación 2009 37.835 37.721 37.425 37.292 37.355 37.382 38.067 37.735 37.421 37.484 37.131 36.153
PACTO -2.129 -2.403 -2.602 -2.628 -2.628 -2.414 -2.334 -2.453 -1.971 -1.642 -1.774 -1.740
Variac. Interan.
-5,33% -5,99% -6,50% -6,58% -6,57% -6,07% -5,78% -6,10% -5,00% -4,20% -4,56% -4,59%
Afiliación 2009 434.250 434.200 431.601 430.004 432.216 430.237 435.609 432.601 429.870 432.233 429.844 423.630
CORUÑA -9.908 -12.790 -14.930 -16.183 -16.627 -16.138 -16.517 -18.256 -15.092 -11.964 -14.686 -11.983
Variac. Interan.
-2,23% -2,86% -3,34% -3,63% -3,70% -3,62% -3,65% -4,05% -3,39% -2,69% -3,30% -2,75%
Afiliación 2009 1.034.858 1.032.333 1.027.371 1.026.025 1.031.163 1.028.495 1.043.711 1.037.544 1.030.585 1.030.245 1.024.369 1.008.705
GALICIA -35.265 -42.905 -47.721 -49.407 -49.406 -48.238 -47.041 -50.502 -41.115 -33.383 -37.843 -32.194
Variac. Interan.
-3,30% -3,99% -4,44% -4,59% -4,57% -4,48% -4,31% -4,64% -3,84% -3,14% -3,56% -3,09%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

Se comparamos o 2009 co ano anterior, observamos unha diminución media da afiliación dun -5,61%.

O mes no que se produce o maior descenso é abril, con 2.628 afiliados menos. No último trimestre do
ano ralentízase a diminución das afiliacións, sendo o mes de outubro aquel no que a diminución das
afiliacións é menor, rexistrándose 1.642 afiliados menos, o que supón unha diminución do 4,20%.

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
VARIACIÓN INTERANUAL COMARCAL
AFILIACIÓNS 2008 - 2009

Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
VARIACIÓN AFILIACIÓNS POR RÉXIMES

Comparando as afiliacións por réxime entre decembro de 2008 e decembro de 2009, podemos
comprobar que só en dous dos réximes aumenta o número de afiliados, estes son o agrario e o do
fogar.

Pola contra, o que máis acusa o descenso nas afiliacións é o xeral, facéndoo nun 5,82%, seguido
polo réxime do mar (4,74%), porcentaxes que superan a diminución da Coruña e Galicia
O réxime de autónomos é o que conta cunha diminución menor (3,46%), aínda así esta porcentaxe
é superior a da provincia e a de Galicia.

Variac. Afiliac. Decembro 2008 - Decembro 2009


Total Xeral Agrario Mar Fogar Autónomos
Variac. Absoluta -1.740 -1.118 17 -100 13 -552
PACTO
Variac. Relativa -4,59% -5,82% 8,33% -4,74% 3,21% -3,46%
Variac. Absoluta -11.983 -8.719 98 -290 -103 -2.943
CORUÑA
Variac. Relativa -2,75% -2,67% 7,41% -4,18% -1,20% -3,17%
Variac. Absoluta -32.194 -23.816 150 -619 -240 -7.643
GALICIA
Variac. Relativa -3,09% -3,14% 3,44% -2,50% -1,16% -3,28%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
RÉXIME XERAL
Evolución afiliación Réx. Xeral no Pacto (2008-2009) Na variación interanual, a porcentaxe de descenso da
25000
afiliación redúcese dende o mes de xuño ata outubro,
a partir do cal a caída vai en aumento.
20000 As afiliacións na Provincia e en Galicia seguen a
mesma tendencia que no Pacto, aínda que os
15000 descensos son moito menores.
10000 2008
Na variación intermensual hai que destacar a
tendencia negativa do mes de decembro, na cal a
2009
5000 afiliación descendeu no último mes do ano un 4,71%.
A estacionalidade do mercado laboral amósase tamén
0
na subida da afiliación no mes de xullo debido ao
aumento das contratacións no sector servizos.

Evolución Variac. Interanual Réx. Xeral 2008 - 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO -8,23% -9,22% -9,74% -9,80% -9,77% -8,97% -8,03% -8,43% -6,21% -5,11% -5,51% -5,82%
CORUÑA -2,44% -3,15% -3,68% -3,98% -4,00% -3,90% -3,79% -4,29% -3,38% -2,60% -3,33% -2,67%
GALICIA -3,73% -4,54% -5,08% -5,23% -5,12% -5,09% -4,67% -5,12% -4,08% -3,21% -3,76% -3,14%
Evolución Variac. Intermensual Réx. Xeral 2009
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO 0,12% -0,46% -0,99% -0,35% 0,62% 0,21% 3,29% -1,29% -1,22% 0,30% -1,31% -4,71%
CORUÑA -0,19% 0,01% -0,73% -0,30% 0,80% -0,52% 1,72% -0,82% -0,81% 0,64% -0,62% -1,81%
GALICIA -0,62% -0,23% -0,61% -0,05% 0,81% -0,31% 2,06% -0,73% -0,95% 0,09% -0,69% -1,89%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
RÉXIME AGRARIO
Evolución afiliación Réx. Agrario no Pacto (2008-2009)
As afiliacións no réxime agrario subiron a partir do
300 mes de xuño, chegando ao punto máis alto en
250 setembro, dende o cal, comezaron a descender no
último trimestre do ano.
200
A variación interanual nos últimos cinco meses do
150
ano foi positiva, chegando incluso a acadar unha
2008
100 subida do 10,89% no mes de novembro con
2009 respecto a o mesmo período do ano anterior.
50
Variación intermensual: a evolución das afiliacións
0
neste réxime foi negativa no último trimestre do
ano

Evolución Variac. Interanual Réx. Agrario 2008 - 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO -12,88% -16,12% -11,91% -5,50% -8,81% -6,33% -2,20% 0,44% 1,77% 4,15% 10,89% 8,33%
CORUÑA -0,08% -0,74% -0,15% 0,44% 0,00% 1,79% 1,70% 1,62% 6,19% 3,43% 6,34% 7,41%
GALICIA -1,65% -1,11% -0,95% -2,43% -1,72% -0,55% -1,56% -2,10% 4,56% -1,26% 4,19% 3,44%
Evolución Variac. Intermensual Réx. Agrario 2009
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO -0,49% 0,00% 1,97% -0,48% 0,49% 0,00% 7,25% 3,15% 0,44% -1,74% -0,88% -1,34%
CORUÑA 0,23% 1,21% 0,07% 0,97% 0,44% 0,37% 0,59% 0,73% 5,35% -2,81% -0,56% 0,78%
GALICIA -0,37% 0,37% -0,16% -1,38% 1,26% -0,39% -0,99% -0,96% 25,69% -13,59% -0,89% -1,33%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
RÉXIME MAR
Evolución afiliación Réx. Mar no Pacto (2008-2009)
2500
A evolución da afiliación no réxime do mar durante o
2000 2º semestre do 2009 amosa peores datos que no
2008.
1500
A variación interanual da afiliación no Pacto, presenta
1000 2008
peores datos no 2º semestre do 2009 en comparación
co mesmo período do 2008. A tendencia negativa,
2009
500 vése acrecentada nos últimos cinco meses do ano.
0 En canto á variación intermensual, cabe sinalar que a
afiliación só se incrementou nos meses de xaneiro,
febreiro, xullo e outubro. Esta tendencia xeral de
marcado descenso da afiliación tamén se constata na
provincia da Coruña e en Galicia.

Evolución Variac. Interanual Réx. Mar 2008 - 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO 0,52% 1,85% -0,53% -2,73% -0,15% 0,90% -2,07% -4,01% -6,50% -4,29% -6,23% -4,74%
CORUÑA -2,35% -2,22% -2,75% -2,55% -2,01% -0,60% -3,37% -4,31% -10,00% -4,37% -6,33% -4,18%
GALICIA -2,86% -3,65% -2,91% -3,90% -3,71% -0,55% -4,47% -3,67% -5,18% -2,57% -2,97% -2,50%
Evolución Variac. Intermensual Réx. Mar 2009
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO 0,05% 1,71% -3,49% -1,98% -0,15% -0,64% 3,53% -1,39% -1,36% 2,22% -1,93% -1,18%
CORUÑA -1,85% 1,73% -1,33% -4,35% -2,14% -1,28% 2,61% -0,45% -0,71% 6,61% -1,35% -1,34%
GALICIA 0,79% -0,52% 0,47% -1,48% -1,55% 0,71% 0,88% 0,54% -1,60% 1,56% 0,68% -2,89%

Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
RÉXIME FOGAR
Evolución afiliación Réx. Fogar no Pacto (2008-2009)
450 O réxime do fogar é o único que amosa
400 mellores datos de afiliación no 2009 con
350 respecto ao ano anterior. Aínda que nos
300 últimos dous meses do ano o incremento
250 ralentízase.
200
150
2008 A variación intermensual deste réxime no
100 2009 Pacto, só diminuíu lixeiramente nos meses de
50 febreiro, marzo e agosto, polo que en xeral
0 mantén unha tendencia á alza.

Evolución Variac. Interanual Réx. Fogar 2008 - 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO 11,62% 8,99% 6,56% 4,06% 4,57% 5,54% 6,06% 4,77% 6,60% 5,25% 2,96% 3,21%
CORUÑA 5,49% 4,88% 3,37% 2,18% 1,21% 0,66% 0,35% -0,67% -0,25% -0,07% -1,13% -1,20%
GALICIA 4,53% 4,10% -0,03% 2,01% 0,99% 0,47% 0,02% -0,68% -0,26% -0,47% -1,24% -1,16%
Evolución Variac. Intermensual Réx. Fogar 2009
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO 1,98% -0,24% -1,46% 0,99% 0,49% 1,70% 0,24% -0,71% 0,72% 0,24% -0,71% 0,00%
CORUÑA -0,13% 0,64% -0,03% -0,28% -0,23% -0,51% -0,20% -0,89% -0,18% 0,71% 0,14% -0,24%
GALICIA -0,06% 0,48% -3,01% 2,77% -0,17% -0,57% -0,28% -0,57% 0,00% 0,30% -0,07% 0,10%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
RÉXIME AUTÓNOMOS
Evolución afiliación Réx. Autónomos no Pacto (2008-2009)
18000 A evolución da afiliación no réxime de autónomos no
16000 territorio do Pacto é negativa, descendendo
14000 continuamente en torno ao 3%.
12000
10000
A variación interanual da afiliación no Pacto
8000
demostra que no ano 2009 se mantén a tendencia
6000
2008 negativa iniciada no 2008, característica similar á da
4000 2009 provincia e Galicia.
2000 A variación intermensual amosa unha continuidade
0 de perda de afiliados, reducíndose mes a mes. Estes
datos son, prácticamente idénticos que os da
provincia e Galicia

Evolución Variac. Interanual Réx. Autónomos 2008 - 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO -2,63% -3,01% -3,33% -3,21% -3,47% -3,46% -3,64% -3,70% -3,65% -3,38% -3,52% -3,46%
CORUÑA -2,15% -2,55% -2,81% -2,99% -3,24% -3,25% -3,57% -3,53% -3,33% -3,18% -3,28% -3,17%
GALICIA -2,60% -2,94% -3,18% -3,16% -3,36% -3,35% -3,50% -3,50% -3,35% -3,23% -3,33% -3,28%

Evolución Variac. Intermensual Réx. Autónomos 2009


Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro
PACTO -0,56% -0,38% -0,18% -0,18% -0,35% -0,04% -0,18% -0,34% -0,34% -0,24% -0,35% -0,37%
CORUÑA -0,65% -0,27% -0,15% -0,34% -0,23% -0,17% -0,34% -0,23% -0,11% -0,15% -0,30% -0,28%
GALICIA -0,65% -0,32% -0,19% -0,21% -0,23% -0,16% -0,15% -0,23% -0,18% -0,31% -0,36% -0,33%
Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
AFILIACIÓN, POBOACIÓN E PARO
Para poder facer a comparación do número de persoas afiliados co número de habitantes no territorio
do Pacto, temos que recompilar os datos de poboación publicados no IGE, desta forma, só dispomos de
información de poboación a 01/01/2009.

O 65,12% da poboación do Pacto está en idade de traballar (16 a 64 anos); desta, o 38,52% está afiliada
nalgún dos réximes da seguridade social, o que representa aproximadamente un terzo da poboación en
idade de traballar.

Case un cuarto da poboación da Costa da Morte ten máis de 64 anos. O índice de recambio da
poboación activa do ano 2009 acada unha porcentaxe do 127,15%, o que quere dicir que non temos a
capacidade precisa para substituir ás persoas que se van xubilando.
O índice de envellecemento (164,95%) móstranos que por cada 100 persoas menores de 20 anos hai
case 165 maiores de 64 anos.

POBOACIÓN 01/01/2009 Afiliacións 31/12/2009


TOTAL < 16 16-64 > 64 Bergantiños 18.231
Bergantiños 70374 7876 46189 16309 Fisterra 5.705
Fisterra 23793 2733 15659 5401 Muros 2.578
Muros 14725 1461 9327 3937
Soneira 5.158
Soneira 19813 2049 12801 4963
Xallas 15426 1537 9882 4007
Xallas 4.481
PACTO 144131 15656 93858 34617 PACTO 36.153

Fonte: IGE. Consellería de Traballo e Benestar. Elaboración propia

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento
AFILIACIÓN, POBOACIÓN E PARO

No mes de decembro de 2009, o número de persoas desempregadas no territorio do Pacto ascendía


a 13.097, o que supón o 13,95% da poboación en idade de traballar (16-64 anos).

A afiliación nese mesmo mes na Costa da Morte acadou a cifra de 36.153 persoas, o que supón o
38,52% da poboación de 16 a 64 anos.

O total de persoas paradas e afiliadas (activos) no dito mes no Pacto ascende a 49.250 persoas, o
52,47% da poboación en idade de traballar.

Se comparamos a evolución do paro rexistrado coa evolución da afiliación vemos que son parellos. En
decembro do ano 2009 en relación a decembro do ano 2008 a Costa da Morte conta con 1.740
afiliados e afiliadas menos, cifra que coincide prácticamente co aumento do número de persoas
desempregadas no mesmo período, 1.817 persoas. Isto é un indicador de cómo a crise está afectando
ao mercado laboral do noso territorio.

PACTO TERRITORIAL DE
Unidades de Promoción
EMPREGO DA COSTA DA MORTE
e Desenvolvemento