You are on page 1of 18

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    1

888
88 Peopple Powwer
ျပည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ၊မ
မတ္လ၊ အတြ
တြဲ (၅ )-အမွတ္
တ္ (၂)

သူရေ
ဲ ကာင္းေတြ
း ထြန္းသည
ည့္ေျမ

“အမ်
မ်ဳိးိ သားသူရေ
ဲ ကာင္
က း
တေယ
ယာက္ဟာ ဒီတု
တိင္းျပည္မွာ
သိပတာရွ
္တ ည္မခံဘူး။

ကဗ်ာ ရန္သူ
သမ်ားတယ္။ အမ်ားဆံ
အ ုး သံုးႏွစ
စ္ပဲ
အမ်ိဳးသားေရး ခံမယ္။ က်ေနာ့္အတြ
တက္ေတာ့ ---
(စာမ်က္ႏွာ-၂) ေနာက
က္ (၁၈) လထ
ထက္
အဓိကတရားခံ
ခံ မပိဘူ
ုဘးလိယ
ု႔ ူဆတယ
ယ္”
(စာမ်က္ႏွာ-၁၀)

သတင္း နအဖ စစ္


စ အုပ္စုအား
အာ ႏိုင္ငတကာခံ
ံတ ုရံုးတင္
တ ျပီ BBC 
ေဒၚစုအယူခံပါယ္

(စာမ်က္ႏွာ-၃) 02‐‐03‐2010              ျမန္မာႏိ
ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္
စ အုပ္စုကအ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ
အေပၚ ေခတ္သမိုင္း
ကံမေကာင္းသည
ည့္ေငြ လူ ့အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္ ေနမွု အေပၚႏိုင္ငတကာခံ
ံတ ုရံုးတင္စစ္
စ ေဆးရန္ အ
အေမရိ အဆ
ဆက္ဆက္တြင္
(စာမ်က္ႏွာ-၄) ကန္
န္ႏိုင္ငံ နယူးေရ
ရာက္ျမု ့ိ မွာ မတ္
မ လ(၂)ရက္
ကေနမွာ တရားရ
ရံုးပံုစံတူလုပျ္ျပး
ပီ စစ္ ရဲ ၀န္ ့စြာ
ရန္ကုန္က ေဆ
ဆးၾကား နားပြဲလု
လပ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္
ေ း သတင
င္းရရွိပါသည္၊ ေတ
တာ္လွန္ခဲ့ၾက
ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ား
မ်
သည္
ည့္သူရဲေကာင္း
(စာမ်က္ႏွာ-၆
၆) အဆ
ဆိုပါခံုရံုတင္ပြဲကိ
ကု ဦးစီးျပ လု

ု ပ္တဲ့အဖြဲမ်ားး ကေတာ့ ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္
မ္းေရး
အေပါင္
အ းအား
ဘုရားမွာသတိ
တိထား ဆုရွ
ရင္မ်ားႏွင့္၊ျပည္
ည္ပအေျခ စိက္
ုကအ္ မ်ိဳးသမီး အဖြ
အ ဲ ့တို ့ျဖစ္ျပီး ျမန္
ျ မာ့အေရး က
က်ြမ္း
ဦးညြ
ညတ္ ဂုဏ္ျပ ု
(စာမ်က္ႏွာ-၈) က််င္သည့္ဥပေဒပ
ပညာရွင္မ်ားလ
လည္းတတ္ေရာာက္ၾကမည္ျဖစ္
စ္သည္၊
ျမိ ု့လည္ကေလာာင္ကစား ပါသည္။
ယခ
ခုျပ ုလုပ္သညပြ
ည့္ ဲမွာ စစ္တပ္၏လူ
၏ ့အခြင့္ေရး
ရ ခ်ိဳး ေဖါက္ျခင္းခံရသည့္ အ
အဓိက
(စာမ်က္ႏွာ-၉) မ်က
က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္
သ အမ်ိဳးသမီး (၁၂)ဦ
ဦးတက္ေရာက္
က္ ထြက္ဆၾိုၾကမည္
က ၊
စီေဘာက္ေအာ္ာ္သံ အဆ
ဆိုပါခံုရံုးတြင္ စစ္အုပ္စု၏ မေတာ္မတရာားျပ ုက်င့္ခံရမွဳ၊ အင္းအားသ
သံုး၍
(စာမ်က္ႏွာ-၁၃) အလ
လုပ္ခိုင္းေစျခင္
င္းတို ့အျပင္ ၊ လူ
လအခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွု ့အားးလံုးအား တိုင္ၾၾကား
ထြက္
ကဆိုၾကမည္၊ပထမဆံ
ပ ုး ထြက္
ကဆိုမည္သက္ေသမွာ ၁၉၈
၈၉ႏွစ္က ေထ
ထာက္
ေဆာင္းပါး
ဒဏ
ဏ္(၃)ႏွစ္က်ခံ ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ
ငေရးအက်ဥ္းသူ
သ ေစာျမမာျဖ
ျဖစ္ေၾကာင္း၊သူ
သူမက
ပညာကနဲနဲ
ေထ
ထာင္တြင္းႏိွပ္ စက္
စ ညင္း ပန္းခံ
း ရျခင္းကို သက္
သ ေသထြက္ဆိ
ဆုမွာ ျဖစ္တဲ့အ
အျပင္
(စာမ်က္ႏွာ-၁၆)
ဒီပဲရင္းအေရးအခ
ခင္းမွာ အာဏာ
ဏာပိုင္တို ့ရဲ ့ရက္
ကရက္စနိမ္နင္းပံုတို ့အား လ
လည္း
တျျခားထြက္ဆၾကမည္
ၾို က ဟုသိရသည္
သ ၊ အဆိုပါၾကားနားစစ္
ါ ေဆးပြ
ဆ ဲမွေန န
နအဖ
ေဆးပညာေပးး
စစ္
စဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအ
အား ႏိူုင္ငံတကာတရားရံ
တ ုးမွ
မတရား၀င္ အေရး ယူလာ
ေရေသာက္ၾကပါ
ၾက
ည့္အထိ
သည ဆက
က္လက္ လုပ္
ပေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာာင္းနွင့္ သက္
က္ေသ
(စာမ်က္နွာ-၁၁)
ထြက္
ကဆို ပံုမ်ားအ
အား အင္တာန
နက္မွ တိုကရိ

္ ကို ္ထုတ္ လႊင္
င့္မည္ျဖစ္ ေၾက
ၾကာင္း
ေလထန္ကုန္း
စိုလားေျခာက္လား
လ သိရသည္
ရ ၊။

တို ့ဗမာေတ
တြ က်ြန္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္
ေ ဇတ္သြ
သြင္းေနတဲ့ နအဖ
ဖအားေတာ္လန္
ွ ၾက
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    2

၈၈၈၈ ျပည
ည္သူ ့သတင္
တ းစဥ္ရဲ ့ဆႏၵ
ဆ မြန္

ယခုအခ်ိ္န္
န္ကဲ့သို ့ျပည္တြ
တြင္းႏိုင္ငံေရးလွ
လွပု ္ရွားမွုမ်ား
ႏိုးၾကားလာေနသည
ၾက ည့္အခါမွာ ဗမာာေတြ
သ ျၲ ပရန္ေျခတ
သတိ တလွမ္းကို ေရွ ့သို ့
ရဲရဲတိ
တုးလွမ္းၾကဘိ
ဘို ့သာရွိ ေတာ့သည္
သ ၊

ျပည္တြင္းတြ
တင္းမွ အမ်ိဳးသ
သားေခါင္း ေဆ
ဆာင္တို ့ အား
ပံုအပ္ခါ သူရဲေကာင္
ေ းေမ်ွာ္၀ါဒ
ဒ ျဖင့္ သူတို လု

့ ပ္ပါ လမ့္မည္

ဟူ၍ေျပာင္းလဲ
လျခင္း ျဖစ္ရပမ်ားအား
ပ္ ေစာင
င့္စားေနရမည္
ည့
အခ်ိန္မဟု
ဟတ္၊အမ်ိဳးသာားေရး လွုပ္ရွားမွ
း ဳဟူသည္
အခ်ိန္တိုင္းတြင္ မည္သည့္ေနရာ-မည္
ေ သည္
ည့ႏိုင္ငံတို ့တင္
ြင္
ေရာက္ရေနပါေစ
ရွိ တိက္
ုကပ္ ြဲရွိေနသည္၊မည္
မ သူမဆို
trsdK;om;a&;
K
မိမိ
မိႏိုင္သည့္အင္အားျဖင္
အ ့ ႏိုင္ငံေရး-

ေတာ္လွန္ေရးတိ
ေ ုက္ပြဲမ်ားးအား ေဖၚေဆာ
ဆာင္ႏိုင္ရမည္၊ acsmmtdarm(bmommjyefol)
နအဖအဖို ့ အက်ပ္အတည
ည္းမ်ိဳးစံုရင္ဆင္

ို ္ေနရခ်ိန္တြင္
ေျပာင္းလဲ
လမွုကိုလိုလားသူ ျပည္သူမ်ာားႏွင့္အတူ tckoifwdk h ppfxGufrwdku
uffMubl;qdk&if
တခ်ိန္
နထဲတင
ြ ္ျပိ ုငတူ

္ ရပ္ၾကမည္ဆိ
ဆုပါက၊
စစ္အာဏာရွင္
ငတို ့အား အဆ
ဆံုးသတ္ေစမည
ည္ ေအာင္ပြဲမ်ာား &efolawG&J h "g;oGm;awGu
မလြမ
ဲ ေသြ
ေ ရပါလိမ့္မည္
ည၊နအဖလက္ေအာက္
ေ ရွိ
စစ္အက်ဥ္းေထာင္
း မွ ႏိုင္ငံ
ငံေရးအက်ဥ္းသားတိ
သ ု ့သည္
oifwdk h&J hcEၵmudk<f taoG;om;xJ
ပင္လ်ွင္
င တိုက္ပြဲေဖၚႏိ
ႏိုင္ေသး၏၊လြတ္
တလပ္၍
xdk;pdkuf ow
wfjzwf&Hkomru
u
တရာာမွ်တမွုဥေဒစိုးမိုးေနေသာ နယ
ယ္ေျမ-
ေဒသမ်ာားတြင္ေရာက္ေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္
စ္ျမန္မာမ်ား
olwdk hu
အေန
နႏွင့္ ျပည္တြင္းတိ
း ုက္ပြဲမ်ားအာား၀ိုင္းရံ
အင္အားးျဖည့္ေပးၾကရန္
န္သာလိုအပ္ပါေၾကာင္
ါ း။။ 'Dt&dk;awGuigwd
u k h&J h

usGeft&dk;aw
wGvdk h

vufndk;aiguf
ufaigufxdk

ajymM jurSmbJ…..

(xef0<f)…

Free
e Burm
ma No
ow 
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    3

ဒ စအယခပယမ ငငတက က ကနကက bbc

မစတ ဘနကမန က ဒ အ ငဆန စ ကညက ပနလတဖ တ င ဆ ထ ပ တယ မနမ


အတကအခ ခ င ဆ င ဒ အ ငဆန စ ကည က နအမအက ယခ ပ ခ ဖ ကမန
န ကဆ အ ရ ယ ထ တ အမက ပငဆငဆ ဖတဖ တင ပခ ကက မနမ အစ ရ
ဗဟတရ က သ က နမ ပယခ လကတအတက ငငတက က ဝင ဝန ကနကက
တန ပနခပ တယ။ကလသမဂအတင ရ မ ခ ပ ဘနကမန က၊ ဒ အ ငဆန စ ကညက
ပနလတ မ ပ တအတက စတပ ကမ က င ကည ခ က တခမ ဖ ပထ ပ တယ။ ငင ရ
အက သ တက ပနလတ ပ ပ သတက ငင ရ ဖစစ မ ပ ဝငခင ပ ရ ဟ မနမ ငင
အမ သ ပနလည သင မတ ရ န ဒမက ရစ ပ ပင ပ င လ ရ အတက မရမ ဖစလအပခ က
ဖစ က င အတင ရ မ ခ ပရ ကည ခ ကမ ဖ ပ ထ ပ တယ။က နဒ ငင ခ ရ ဝန က Lawrence Cannon ကလည
ဒဆ ဖတခ ကဟ ငငတက စ န တန ကကည ခင မရဘ၊ တရ ဥပ ဒ စ မ ရ က လ ဝလ စလ တ သ ဖစတယလ
ပ လကပ တယ။ ဗတသ ငင ခ ရ ဝန က ဌ န အငယတန ဝန က Ivan Lewis ကလည တရ ဆ ဖတခ ကက မအ သ ပမယ
ဝမ နည မ က င ထတ ဖ ပ ခပ တယ။

ခ်ီလီငလ်င္ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ ၂၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ 28 FEBRUARY 2010

ေတာင္အေမရိကတိုက္ အေနာက္ဘက္ပိုင္းက ခ်ီလီ ႏိုင္ငံမွာ စေနေန႔မနက္


အေစာပိုင္းကပဲ ျပင္းထန္တဲ့ ေျမငလ်င္ လႈပ္သြားခဲ့လို႔ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္
ေသဆံုးၿပီး အေဆာက္အဦးေတြလည္း ၿပိဳပ်က္က်ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေျမငလ်င္ေၾကာင့္
ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆူနာမီ ဒီေရလိႈင္း
သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားရပါတယ္။

ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၆ နာရီခြဲေလာက္မွာ ျပင္းအား ၈.၈ ရွိတဲ့ငလ်င္က


ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာ တည္ရွိတဲ့ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ကြန္ဆပ္ဆီယြန္
(Concepcion) ၿမိဳ႕နဲ႔ မိုင္ ၆၀ ေက်ာ္ အကြာကို ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ လႈပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ မစ္ရလ
ွဲ ္ ဘာရွာလတ္
(Michelle Bachelet) က ခ်ီလီအလယ္ပိုင္းကို သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္
ထုတ္ျပန္ထားရပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္းက ေမာင္လီေဒသ တခုတည္းမွာတင္ ေသဆံုးသူ ၂၀၀ ဦးေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔
အတည္ျပဳရေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးေတြလည္း ၿပိဳက်ၿပီး ကားေတြလည္းေမွာက္၊
လွ်ပ္စစ္မီးလိုင္းေတြနဲ႔ ဖုန္းလိုင္းေတြလည္း ပ်က္ေတာက္ခဲ့ရပါတယ္။ တံတားေတြလည္း က်ိဳးကုန္ၿပီး လမ္းေတြကို
အၿပိဳအပ်က္ေတြက ဖံုးလႊမ္းေနပါတယ္။ မီးေတြလည္း ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သလို ေဆးရံုေတြလည္း ၿပိဳက်ခဲ့ရတာပါ။ ဆန္တီယာဂို
(Santiago) ၿမိဳ႕ေတာ္က ေလဆိပ္ကို ပိတ္ထားရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ေတြ လႈပ္ခဲ့ၿပီး
တခုကေတာ့ ျပင္းအား ၆.၉ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျမငလ်င္ေၾကာင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသမွာ ဆူနာမီ ဒီေရလိႈင္းလံုးႀကီးေတြ
ေရာက္လာႏိုင္လို႔ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာမွာ ဟာ၀ိုင္အီ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္၀မ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံနဲ႔
ဖစိဖိတ္ကၽြန္းႏိုင္ငံေတြမွာ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရပါတယ္။

ခ်ီလီက ဟြမ္ ဖာနန္းဒက္စ္ (Juan Fernandez) ကၽြန္းမွာ လိႈင္းလံုးႀကီးေတြ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူသိပ္မေနတဲ့ေနရာ တခုမွာေတာ့
လူ ၅ ဦး ေသဆံုးသြားရၿပီး အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ဆုံးေနပါတယ္။ French Polynesian ကၽြန္းေတြမွာေတာ့ ၁၃ ေပအျမင့္
လိႈင္းလံုးေတြ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဟာ၀ိုင္အီမွာေတာ့ နာရီေပါင္းမ်ားစြာအလိုကတည္းက ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ေတြ
ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၂ နာရီမွာ ပထမဦးဆံုးလိႈင္းလံုးေတြ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လိႈင္းလံုးေတြ
ထပ္မေရာက္လာခင္မွာပဲ ေရေတြ ပင္လယ္ထဲကို ဆုတ္၀င္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၈ ေပေလာက္ အျမင့္ရွိတဲ့ လိႈင္းလံုးေတြ
ေရာက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ခန္႔မွန္းထားတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာေနရာေတြမွာ လူေတြ ကုန္းျမင့္ပိုင္းကို
သြားေရွာင္ေနရပါတယ္။ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ် နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ဘက္ကမ္း ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာလည္း
သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    4

ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ သုံးစဲြရျခင္းကုိ လာဘ္မေကာင္းဟု ယူဆေနၾက


မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ ထြက္ေပၚခ့ဲသည့္


ငါးေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအား လာဘ္လာဘ မေကာင္းသည့္
ေငြစကၠဴ အျဖစ္သံုးစြဲသူအမ်ား အျပားက ရႈျမင္လ်က္ရွိၾကၿပီး လက္၀ယ္
ၾကာရွည္စြာ ကိုင္မထားလိုဘဲ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ လဲလွယ္
သံုးစြဲၾကသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အမည္ မေဖၚလိုသည့္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူတဦးက “သမီးတို႔ သူငယ္ခ်င္း အမ်ားစုက အဲဒီ


ငါးေထာင္တန္ တရြက္ကို မကိုင္ဘူးလို႔ ရၿပီးေနာက္သိမ္းထားလိုက္တာ၊ အဲဒီေနာက္ ေငြထပ္မ၀င္ေတာ့ဘူး၊
အဲဒီအေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး အျခားသူေတြလည္း ႀကံဳဖူးၾကတယ္ လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္ဆို ငါးေထာင္တန္ကို မသိမ္းေတာ့ဘူး။
လာဘ္ပိတ္တဲ့ သေဘာ ယူဆေနၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တက္စီေမာင္းသူ တဦးက ``ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ တဦးက အရင္ေျပာတယ္။ ငါးေထာင္တန္က


လာဘ္ပိတ္တယ္လု႔ိ၊ အဲေနာက္ ကၽြန္ေတာ္လည္း တရြက္ ရလာေတာ့ သိမ္းထားလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ၀င္ေငြ
ေလ်ာ့သြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အဲဒီတရြက္ကို ျပန္သံုးလိုက္တယ္´´ ဟုဆိုသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသူတဦးကလည္း ငါးေထာင္တန္
အိတ္ထဲတြင္ ထည့္ထားသည့္အခါ ပိုက္ဆံမရွိသကဲ့သို႔ ခံစားရၿပီး သံုးစြဲ လဲလွယ္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲရွိသည့္ အတြက္
သိမ္းမထားေတာ့ဘဲ ျပန္သံုးလိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္နယ္ျမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ သထံုမွ ၿမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ကမူ ငါးေထာင္တန္၏
ဆင္ရုပ္ဦးကင္းေပၚတြင္ အဆင္တန္ဆာ တပ္ဆင္ထာသည့္ ပံုသည္ လိပ္နွင့္ တူသည့္ အတြက္ လာဘ္မေကာင္းဟု ယူဆကာ
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ အသစ္ ထုတ္ေ၀မည့္ အေၾကာင္းကို
စက္တင္ဘာတြင္ နအဖ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ေန႔စဥ္ သံုးစြဲမႈတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေတြ႕ရွိရေသးဘဲ တခါတရံသာ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈ တႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ သိသာလ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္ ၁၀ ႏွစ္ ၀န္းက်င္က က်ပ္တေထာင္တန္
ေငြစကၠဴကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔မေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔လက္ရွိ လွည့္လည္သံုးစြဲမႈတြင္
၂၀၀က်ပ္နွင့္ ၅၀၀က်ပ္မွာ နည္းပါးလာေနၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္တန္သာ အသံုးမ်ားဆံုး ေငြစကၠဴ အျဖစ္ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည္။ နအဖ အစိုးရအေနျဖင့္ က်ပ္တေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ ရိုက္ႏွိပ္ရျခင္းမွာ ေငြစကၠဴတန္ဖိုး နီးပါး ကုန္က်စရိတ္
ျမင့္တက္လာသည့္ အတြက္ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ကို ရိုက္ႏွိပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေငြစကၠဴ ရိုက္ႏွိပ္ေရးမွ အမည္ မေဖာ္လိုသည့္
တပ္မေတာ္ အရာရွိတဦးက ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအဓိကပစ္မွတ္ထားတတ္ၾက
ရန္ကုန္တြင္ သကၤန္း၀တ္၍ အေယာင္ေဆာင္ အလွဴခံၾကသူမ်ားသည္ အရွက္အေၾကာက္ၾကီးေသာ
ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား အဓိက ပစ္မွတ္ထားတတ္ၾက၏။ ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္း ဆူးေလ၊ သိမ္ၾကီးေစ်း၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း တ၀ုိက္တြင္ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။

လူစည္ကားေသာ ေနရာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရွ႕တြင္ အတင္းပိတ္ကာ ရပ္လ်က္အတင္းအက်ပ္


အလွဴခံတတ္ၾကပါသည္။တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားရွက္တတ္ေၾကာက္တတ္ၾကသျဖင္႔မလွဴခ်င္ေသာ္လည္းပဲလွဴၾကရတာ
ကိုေတြ႔ဘူးၾကပါလိမ္႔မည္။တခ်ဳိ႕အခ်ီၾကီးၾကံကာအလွဴခံၾကေသာအတုေယာင္မ်ားလည္းရွိေပေသး၏။ဖိနပ္ျပတ္ၾကီးကုိ
ကုိင္လ်က္ ဒကာၾကီး ဖိနပ္ျပတ္သြား လုိ႔ပါဒကာမၾကီးဖိနပ္ျပတ္သြားလုိ႔ပါ ဟုဆုိကာဖိနပ္ဖုိးကုိ အတင္းအက်ပ္
အလွဴခံၾကပါသည္။
၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    5

သိမ္ႀကီးေစ်း D ႐ုံ မီ
မးေလာင္

မ်ဳိးသိဏ္း | တနလၤ
တ ာေန႔၊ မတ
တ္လ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉
၁ နာရီ ၄၈ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ လသာၿမိဳ႕န


နယ္ရွိ သိမႀကးေစ်း
္ႀကီ D ႐ုံတင္
တြ
မီးေလ
လာင္ကၽြမ္းမႈတခု
တ ယေန႔ညေန
ေ ၆ နာရီ ၁
၁၀ မိနစ္အခ်ိနက
န္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီ
ၿပီး
ေလ
လာင္ကၽြမ္းခ်ိန္ မိနစ္ေလးဆယ
ယ္ခန္႔ရွိေၾကာင္
င္း သိရသည္
ည္။လသာၿမိဳ႕နယ
ယ္
ေရႊတိ
တဂံုဘုရားလမ္
မ္းႏွင့္ ၂၄ လ းၾကား
လမ္ အ
အေနာ္ရထာလ
လမ္းဘက္အျခမ္
မ္း
သိမ္
မ္ႀကီးေစ်း D ႐ု၏
ံ ပထမထပ္ရွ
ရိ စားေသာက္
က္ဆိုင္တန္းမ်ားမ
မွ စတင္ေလာာင္
ကၽြမ္
မ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္
စသည္။အခင္းျဖစ္
ျဖ ပြားရာသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟိုမီးသတ
တ္
တပ္
ပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခာားၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားမ
မွ စုစုေပါင္း မီးသတ္ယာဥ္

(၉)စီ
စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္
ယ (၄)စီး၊ ကြပ္ကဲမယ
ႈ ာဥ္
ဥ္တစီးတို႔ျဖင့္ လာေရာက္ၿငိမ္
မ ္း
သတ
တ္ခဲ့ရာ ည ၆ နာရီ ၅၀ မိနစ္အခ်ိန္တ
တြင္ လံုးဝမီးၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။
င္ကၽြမ္းသည့္ စားေသာက္ဆိ
မီးစတင္ေလာင ဆင ုိ ္မွာ "ဝမ္ဖု" တ႐ုတ္စားေသ
သာက္ဆိုင္ျဖစ္
စ္ၿပီး ဆိုင္တာဝ
ဝန္ခံ အမည္မာွ ဦးလွမ်ဳိး (ခ
ခ)
ဦးဝန္ဆင္း ျဖစ္
ျဖ ေၾကာင္း သိ
သရွိရသည္။မီးေလာင္
ေ မႈအား မီးဖိုမီးသံုးစြဲရာမွ
ာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျျခင္
ခ း ျဖစ္ေၾကာာင္း မီးေလာင္
ငမႈ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေ
ေရး အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ အရ
ရာရွိက ဆိုသည္
ည။ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ တန္ဖိုးကိ
ကု ခန္႔မွန္းေျပာာၾကား ရန္မူ ယင္းအရာရွက

ျငင္းဆိုသည္။ဝိုင္းအံုၾကည့္ရႈ သူမ်ားမွာ အေနာ္
အ ရထာ လမ္
လ းမၾကီး၊ ေရႊ
ရတိဂံုဘုရားလမ္
မ္း ဂံုးေက်ာ္တ
တတား
ံ စေသာ ေနရာမ်ားတြ
တင္
ျပည့္က်ပ္ေနခဲ
ခသည္
့ ။ မီးသတ္
သ တပ္ဖြဲ႕မွ ယာဥ္အားလံုးမွ
မာ အေနာ္ရထာ
ထ လမ္းမၾက
ၾကီးေပၚတြင္ ေနရာယူၿပီး ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ျခင္
င္း
ျဖစ္သည့္အျပင္
င္ ဝိုင္းအံုၾကည္
ၾက ့ရႈေနသူ လူအမ်ားေ
ေၾကာင့္ အေနာ္
အ ရထာ လမ္းမႀကီးအ
အား မီးေလ
လာင္ကၽြမ္းစဥ္
ဥမွ
မီးၿငိမ္းသတ္ၿပးသည္
ၿပီ အထိ တနာရီ
တ နီးပါးမွ် ပိတ္ထားခဲ့ရသည္
သ ။

အဓမ
မၼ ခ ု ိ င ္ း ေစခံ ရမႈ အ ေပၚ ကရင္ ရ ြ ာ သား
သ (၄၀၀))ေက်ာ္ အိ ု င္ အ ယ္ လ ္ အ
အိ ု သ ိ ု ႔ တိ ု င္
င ္ ၾ ကား

Submitted by
b Karen In
nformation Center
C on Monday,
M 1 March
M 2010No Commen
nt

မတ္လ ၁ရက္
၁ ။ ေစာသိ
သိန္းျမင့္ (ေကအ
အုိင္စီ)ပဲခူးတုိင္
င္း အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ ယခု
ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက
နအဖ စစ္တပ္
တ ၏ အဓမၼလု
လပ္အား ခိုင္းေစခံ
ေ ရမႈအေပၚ ေဒသခံ ကရင္
င္ရြာသူရြာ သာား ၄၀၀ေက်ာ္က
အျပည္ျပည
ည္ဆိုင္ရာ အ ပ္သမားသ
အလု သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ
ယ္လ္အို)သို႔ ယေန႔ရက္စြဲျဖင္
ျဖ ့
လက္မွတေရး
္ ထုိးတိုင္ၾကားလု
ၾ ိက္သည္
ည။ အဆိုပါတ
တိုင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္သူးေလ

အလုပ္သမားသမဂၢ
မ   မ်ားးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အက
က္ဖ္တီယူေက))ႏွင့္ ျမန္မာအလ
လုပ္သမား သမဂၢ
သ မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳဳပ္ 
(အက္ဖ္တီ
တ ီ ယူဘီ)  တိက
ု႔ ပူးတြဲေၾကည
ညာခ်က္  တေစ
စာင္ ထုတ္ျပန္က
ကာ ထိုင္း-ျမန္
န္မာနယ္စပ္တင္
တြ
သတင္းစာာရွင္း လင္းပြဲတခု
တ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္
ည။

အဓမၼလုပ္အားေပး
ာ ခိုင္းေစခ
ခံရသည့္ ရြာသူ
သရြာသားမ်ား၏
၏ လက္မွတ္ေရးထိ
ရ ုး တိုင္ၾကာားျခင္းႏွင့္ ပတ္
တ္သက္၍ ကိယ္
ုယတ္ ုိင္ကြင္းဆင္
င္း
မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ
ခဲ့သူ (အက္ဖ္
ဖ္တီယူ ေက)) အဖဲြ႕၀င္ ေ ေဖာေဂခုက
ေနာ္ ယခုလို ေျပာသည္။“လ
လုပ္အားခုိင္းေစ
စမႈေတြကေတ
တာ့
ကရင္ျပည္နယ္အႏွ႔ံမွာ ရွိေနပါတယ္
ေ ။ ဘိတ္-ထား၀ယ
ယ္၊ ဖာပြန္ႏင္

ွ ့္ ဒူးပလာယ
ယာခ႐ိုင္မွာလည
ည္း အလားတ
တူ စစ္တပ္၏
လုပ္အားခိုင္းေစမႈ
ေ ေတြ ရွိပါတယ္
ပါ ။ အထ
ထူးသျဖင့္ ဒီ၂၀၁၀ခု
၂ ႏွစ္၊ ဇန္
ဇ န၀ါရီလမွာ ေတာင္ငူခရုိင္ ထန္းတပ
ပင္ ၿမိဳ႕နယ္က
ေဒသခံေတြဟာ
ဟ နအဖ စစ္
စ တပ္ရဲ႕ လုပ္
ပ္ အားခုိင္းေစ
စမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မခံမရပ္
မ ႏုိင္တဲ့အတ
တြက္ အုိင္အယ္
ယလ္အုိထံ ကု
ကိ
တင္ျပဖုိ႔ဆုိၿပီး ရြာသား(၄၇၀))က လက္မွတေရး
တ္ ထုိးၿပီးေတ
တာ့ က်မတုိ႔ဆကိ
ီ ု တုိင္ၾကားလ
လႊာေတြ ပို႔လာာခဲ့ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

မဲေဆာက္-ဘန္
ဘ ေကာက္
က လမ္းရဲဂတ္

ိ ္မ်ားတြင္ ျမန္
ျမ မာလူမ်ိဳးမ်
မ်ားအားမည္သည္
သ ့ႏိုင္ငံသ
သားအျဖစ္ ခယူ
ခံ ထားသည
ည္
ျဖစ္ေစရွာေဖြ
ဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလု
မ ပ္ေနသည္

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္                                    6

ရန္ကုန္မွာ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ား တိုးလာေန 88PP 01-03-2010

ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္ျမိ ု ့တြင္ျပည္သူလူထုစီပြားေရး ကပ္ဆိုးမ်ားရင္ ဆိုင္


ေနရခိ်န္တြင္ မိန္းခေလးအမ်ညးအျပား ျပည္တံဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္
ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရံုသာမဟုတ္ ယခုအခါ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားပင္အဆိုပါ
ျပည့္တံ ဆာလုပ္ငန္းမ်ား၊ဒုစရိုက္ဂိုဏ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနျပီဟုသိရသည္၊

အထူးသျဖင့္ လူမိုက္ဂိုဏ္းေတြမွာဆိုရင္ ေယာက္က်ားေလးေတြက ပံုစံအ မ်ိဳးမ်ိဳး


နဲ ့၀င္ျပီးလုပ္ကိုင္ေနရာမွာ တခ်ိဳ ့က စိတ္ၾကြေဆး(ျမင္းေဆး)မ်ားျဖန္ ့ေ၀ ေရာင္း
ရသည့္ အလုပ္တြင္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ၾကသလို၊ တခ်ိဳ ့ကေယာက္ က်ားျပည့္ တံဆာ
လုပ္ငန္း ႏွင့္ မူးရစ္ ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မူမ်ားတြင္၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ ေနၾက
ေၾကာင္း ၊အဆိုပါ ဒုစရိုက္ဂိုဏ္း ေတြဟာ ေတာင္ဥကလာ၊သာေကတ ႏွင့္ေရႊျပည္
သာျမိ ု ့နယ္ ေတြမွာ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ေနၾကျပီး အမွုမေပၚသည့္ လူသတ္မွု ၊ဓျမတိုက္မွု ၊ေဖါက္ထြင္း မွုမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္
ပြားလွ်က္ရွိသည္၊ မၾကာေသးမွီက ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ေ၇ာက္ရွိလာေသာ ရန္ကုန္ျမိ ု ့မွ ျပည့္တံ ဆာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ပါ ၀င္ပါတ္
သက္ခဲ့သူ တကၲသိုလ္ ေက်ာင္းသား တဦးက ” က်ေနာ္လုပ္ခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာ အဲမွာပြစ
ဲ ား ေတြရွိ တယ္ေလ ဧည့္သည္ရရင္း
၃၀ရာကိုင္ႏံုး ေပးရ တယ္၊ သူရပ္ခိုင္း တဲ့ေနရာမွာႏွင္းဆီပန္းေလးကိုင္ျပီးေစာင့္ေနဘို ့ဘဲ ကား ကအနားမွာလာရပ္ျပီး
တခါးဖြင့္ေပးရင္ တတ္လိုက္ သြားတာေပါ့၊“ ေနာက္တဦးကေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေငြယူျပီး ဘုန္းၾကီးေတြ
ေက်ာင္းသားေတြကို တုတ္ေတြနဲ ့ရိုက္ရာမွာပါ ၀င္ခဲ့ရသူပါ အမ်ားစုက ထမင္းစားဘို ့ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ေအာင္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုး
တြင္ တေန ့က်ပ္သံုးေထာင္ျဖင့္ အရက္ပါတိုက္ သည့္ စြမ္းအားရွင္အဖြဲ ့တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ့ေစာင္ၾကည့္ သတင္းယူျခင္း၊
ရပ္ကြက္တြင္းမသၤကာ သည့္သူ မ်ား လူစိမ္းမ်ားကို လိုက္လန္စံုစမ္းရသည္၊ စဥ္ ေန ့တိုင္း သူလုပ္ခဲ့ တဲ့အမွား က်ဴးလြန္ခဲတာ
ေတြကိုျပန္ျမင္ေရာင္ေနလို ့ အိပ္ လို ့လည္း မရျဖစ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ ဘာအလုပ္မွမ လုပ္ႏိုင္ျဖစ္ ခဲ့ရတယ္လို ့ဆိုပါ သည္၊

ရန္ကုန္ျမိ ု ့မွာ ယခုအခါမွုခင္းမ်ားေန ့စဥ္လို တိုးလာေနရာမွာ လမ္းေဘးေနရာေတြမာွ ျပစ္ ထားသည့္ အေလာင္းမ်ား ေန ့ တိုင္း
လိုေတြ ့ျမင္ေနရပါသည္၊ တခ်ိဳ ့လူငယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ ရာအာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ေပါင္းျပီး အမွုရွာစားေနၾက ေၾကာင္း ၊
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ စားေသာက္ေနသူမ်ားအား ရန္စ၍ ထိုးပြဲမ်ားဖမ္တီးသည္၊ရင္းေနာက္ အရိုက္ခံ ကာ အာဏာ ပိုင္ႏွင့္
ေပါင္း၍ အမွုဆင္ပါေတာ့သည္ ၊ရဲစခမ္းမေရာက္လို သူမ်ားက နစ္နာေၾကး ေပးကာညိုႏိုင္း သည့္အခါ ေငြယူေၾကေအး သည့္
နည္းျဖင့္ ေငြရွာ ေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္၊နယ္မ်ားမွလာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ နယ္ေျမခံရပ္ကြက္မွ
နံမည္ၾကီးလူမိုက္မ်ားက အလုပ္မရမွီကာလအတြင္း ေနရာေပး၊ထမင္းေက်ြးထားမည္ ျပီးလ်ွင္အလုပ္ေပၚလာပါက ဒုစရိုက္
လူမိုက္ဂိုဏ္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရာ အထူးသျဖင့္ ေၾကးစားလူသတ္သမား၊ေငြယူ၍တရားခံေနရာတြင္
၀င္ေရာက္ လူစားထိုးေပးသည့္အလုပ္မ်ား ေခတ္စား ေန သည္ဟုသိရ သည္၊ ။

အေယာင္ေဆာင္ အလွဴခံေနၾကသူမ်ား သတိထားပါ

၂-၁၂-၂၀၀၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ မ်က္ျမင္ေတြ႔သူမ်ားကသူေေတာ္စင္ ၀တ္စုံ ခြ်တ္လဲေနမႈ႕ကုိ သတင္းေပးခဲ႔သည္႔


အတြက္သဃၤန္းကြ်န္း ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ လွမင္းေအာင္ႏွင္႔ အဖြဲ႔သည္သတင္းရရွိရာ သဃၤန္းကြ်န္းျမဳိ႔နယ္၊ သု၀ဏၰ
ေအာင္ဆုထူးပန္ ရပ္ကြက္၊အား/ကာ အိမ္ရာ၀န္းရွိ ေရစင္ေအာက္သုိ႔ သြားေရာက္ စစ္ေစခဲ႔သည္။ေရစင္ ေအာက္ သုိ႔
ေရာက္ေသာအခါ လူ၀တ္မွ သူေတာ္စင္၀တ္စုံခြ်တ္လဲထားသူကုိ မေတြ႔ရသျဖင္႔ ေဒသခံမ်ား၏ အကူညီျဖင္႔ လုိက္လံ
ရွာေဖြရာမြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္၌ လူ၀တ္လဲလွယ္ ၀တ္ဆင္ေနစဥ္ ပက္ပင္းေတြ႔ရွိခဲ႔ရ၏။ေတြ႔ရွိ ဖမ္းမိသူမွာ ဒဂုံျမဳိ႔သစ္
(ေတာင္ပုိင္း) ၇-ရပ္ကြက္၊ ေရႊစင္လမ္းေနေ၀ျဖဳိး (ခ) ျဖဳိးေ၀ေအာင္ (၂၄) ႏွစ္ ႏွင္႔ ဒဂုံျမဳိ႔သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) က်ည္စုေက်းရြာ
ေန၀င္းစုိး (ခ) ေအာင္၀င္းစုိး (၂၇) ႏွစ္ တုိ႔ျဖစ္၏။ စစ္ေဆးခ်က္အရ ၄င္းတုိ႔သည္သူေတာ္စင္ အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္၍ ေန႔စဥ္
အလွဴခံေနေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ႔ၾက၏။၄င္းတုိ႔ ႏွစ္ဦးအား သု၀ဏၰရဲစခန္းမွ (ပ) ၃၂၉/၂၀၀၉ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၂၉၅/၂၉၅-ကျဖင္႔
ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ကြမ္းပူ ကို ဒို႔ ရဟန္းေတြ ဘယ္မွာ မ်ိဳလို႔ ၾကမလဲ ။ သံဃာ


စစ္ေထြမွာ အစိုးရဆန္ ့က်င္ပြဲျဖစ္ပြား ေတြက တိုက္ပြဲ၀င္ဖို ့ ပိုင္းျဖတ္ထား ျပီးပါျပီ '' လို ့
၂၃-၀၂-၂၀၁၀ အမိန္ ့ရိွပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ဟာ ၁၉၈၈ ခုနစ္ ဒီမိုကေရစီ
လႈပ္ရွားမႈၾကီးမွာ တက္ၾကြစြာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ သံဃာ တပါး
မေန ့ညက စစ္ေတြ မွာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ၾကီးက ညၾကီး ျဖစ္ျပီး ၈၈ တံုးက ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အေထြေထြ သပိတ္ ေကာ္
သန္ေခါင္မွာ စတင္ ျဖစ္ပြားသြားတယ္လို ့သိရပါတယ္။ စစ္ မတီမွာ နယက ဆရာေတာ္ တပါး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မနပုေလာ
ေတြၿမိဳ႕ ေ၀သာလီကြင္း ဗ်ိဳက္ေတာ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလာ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမမွာ ကရင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္
တရားပြဲ အျပီးမွာ တက္ ေရာက္လာတဲ့ လူထု ပရိသတ္ က အတူ တေလွ်ာက္လံုး လက္တြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္
မခံမရပ္နိင္ျဖစ္ျပီး ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ပြား သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပါး ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္က သန္းေရႊမိသားစု နဲ ့လက္တစုပ္စာ လူတစုက
ျမန္မာ တနိင္ငံလံုးက သံယံဇတေတြကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ ေနမႈေတြ မူရင္းသတင္း - http://www.phyowai-
ကိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားတယ္။ myanmar.co.cc/2010/02/blog-post_22.html

ရခိုင္ ျပည္နယ္ က သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ ေတြထြက္ျပီး ရခိုင္ျပည္


နဲ ့တျပည္လံုးမွာ မီးမရိွ၊ ေရမရိွ၊ ေလာင္စာမရိွတဲ့ အေျခအေန အလုပ္သမားတိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ေတြကိုေဟာၾကားသြားတယ္လို့ဆိုပါတယ္ေက်ာင္းသား
လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ၈၈ တုန္းက ေက်ာင္းသားေတြ ကို ရန္ကုန္၂၅-၀၂-၂၀၁၀

အတုယူၾကဖို ့ ေဟာၾကား သြားတယ္။ တရားပြဲ အျပီးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေတာင္တကုန္ျမိ ု ့နယ္(၂၃)ရပ္ကက


ြ ္ အတြင္းမွာရွိ

ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးႏွင့္သံဃာ ၂ ဦးက စတင္လံႈ ့ေဆာ္လိုက္ သည့္ ျပံုးပန္းတစ္ရာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မွာအလုပ္သမ (၄၀၀)

ရာက ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေရႊေစတီဘုရား ခန္ ့ဟာ စက္ရံုေရွ ့မွာထိုင္ သပိတ္တိုက္ပဆ
ဲြ င္နဲြ ေန ေၾကာင္း

အထိ ခ်ိီတက္တယ္။ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ နဲ ့ေက်ာင္းသား သမဂၢက သိရပါတယ္ ၊

ဦးေဆာင္တယ္။ တေျဖးတေျဖးနဲ ့လမ္းေဘးက ၾကည့္ေနတဲ့


ထိုင္သပိတ္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြေတာင္း
သူေတြကပါ ပူးေပါင္းလာတဲ့ အတြက္ အင္အား သံုးေထာင္ခန္႔
ဆို ခ်က္ ကေတာ့ လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ေပးေရးနဲ ့ စက္ရံုရဲ ့
ျဖစ္သြားတယ္လို႔ သိရတယ္။ဆႏၵျပေနစဥ္မွာေက်ာင္းသားမ်ားက
လ ံွဳျခံ ုေရး ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို စက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး
ထံေတာင္းဆို ေနၾကေၾကာင္း၊အဆိုပါစက္ရံု အနီးနား တ၀ိုက္မွာ
လွ်ပ္စစ္မီး - ရရိွေရး ဒို ့အေရး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(၇၇က)နဲ ့ၾကံ ့ဖြတ္အဖြဲ ့၀င္မ်ား က အနီး
နအဖ စစ္အစိုးရ အလုိမရိွ၊ ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္၊ အလုပ္သမား ေတြရဲ ့ ေတာင္း
၂၀၁၀ အလိုမရိွ လို ့ေၾကြးူေၾကာ္ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဆိုမွုေတြကို စက္ရံုကတာ၀န္ရွိသူ ေတြက ေျပလည္ ေအာင္ေဆြး
ေႏြးဖို ့လုပ္ေနစဥ္မွာဘဲရပ္ေတာင္တဂုန္ ကြက္တြင္းက ၾကံ ့ဖြတ္
နအဖ ၊ ၾကံဖြတ္ႏွင့္ ရဲ မ်ားက ဆႏၵျပသမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္
အဖဲြ ့၀င္ေတြက ေနာက္ထပ္စက္ရံုတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားထပ္မံ မျဖစ္
ေရာက္လာၾကတယ္။ ဦး၀ိစာရ ပန္းျခံနဲ ့ မီးစက္ ဂြ ဆံုေတြမွာ
ပြားရန္အလုပ္သမားမ်ားရဲ ့အခြင့္ ေရးမ်ား ေတာင္းဆို လိုပါက
ေနရာ ယူျပီး လူစု ခြဲခိုင္းတယ္။ ဆႏၵျပ သမားမ်ား က ေသြးထြက္
ၾကံ ့ဖြတ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးကဲ မ်ားထံတင္ျပ ေပးမယ္
သံယိုမႈ မရိွခင္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာ ေပးလိုက္တယ္
လို ့လိုက္လံ စည္းရံုး ေနပါတယ္၊ ယခုလိုအလုပ္ သမား ေတြ
လို ့သရ
ိ တယ္။ မနက္ဖန္ က ျပန္စမယ္၊ မၾကာခင္
ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ပြား ေနတာကို ခ်င္းမိုင္ မွာေရာက္ေနတဲ့ အလုပ္
ျပန္ဆံုၾကမယ္။ မေၾကာက္ၾကနဲ႔ ရခိုင္ေသြး နီတယ္ေဟ့ စသျဖင့္
သမား အဖဲြ ့ခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွူး ေမာင္ေမာင္က အလုပ္သမား
တဦးနဲ ့တဦး အခ်ိန္ အခ်က္ ေပးသြားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ စရာမလိုဘဲ သူတို ့ဘာသာ သူတို ့ဘဲ
ရခိုင္ ျပည္နယ္ လူထု ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး
တိုက္ပ၀
ဲြ င္ၾက မယ္လို ့ေျပာခဲ့တာဟာ ရန္ကုန္က အလုပ္
ဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ိဳ သမဂၢ ဥကၠဌ - ဆရာေတာ္ အရွင္ ေခမာစာရ
သမားေတြဟာ သူတို ့ရဲ ့ခံစားခ်က္နဲ ့ျဖစ္ေပၚ လာတာျဖစ္ျပီး
က '' ဒီ ဆႏၵျပပြၾဲ ကီးဟာ ၂၀၁၀ အတြက္ ပထမဆံုး လႈပ္ရွား
သူတို ့ဖန္တီးတာမဟုတ္ဘူးလို ့၀င္ခံသာြ းပါ တယ္ ၊ အမွန္
မႈၾကီးျဖစ္ခဲ့ျပီ၊ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈေတြဆက္တိုက္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
တကယ္လည္း အဆက္အစပ္မရွိဘူး ေခါင္းေဆာင္မွုမရွိဘူး
ဘာျဖစ္ လို႔လည္း ဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မွာ ျမန္မာ
ဆိုတာျပည္တြင္းကအလုပ္သမားေတြနဲ ့အနီးကပ္ရွိေန သူမ်ား
တျပည္လံုးဟာ ဒုကၡ အတိကို ေရာက္ေန ၾကရျပီ။ ျပည္သူေတြ
ကေျပာၾကပါတယ္၊၊
ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေ၀ ေနရတာ၊ ျပည္သူေတြ ကပ္တဲ့ ဆြမ္းပူ

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ေရၿတိဂံုဘုရားေပၞတၾင္ သံဃာေတၾကို ေႎႀာက္ယႀက္ေန


႓ပီး ပဌာန္းရၾတ္ဆို၊ တရားထိုင္ စတာေတၾ ဴပႂလုပ္ေနရာမႀာ
ဘုရားေပၞမႀာရႀိတဲ့ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးသံဃာလိုႛေခၞတဲ့
ဘုန္း႒ကီးေတၾက ေခၞယူစစ္ေဆး ေမးဴမန္းတာကို မဳကာခဏ
ဆိုသလို ခံေနရတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဦးပဏၧိတ။ ။“ပထမတခၝက ဘုန္း႒ကီးက ပဌာန္းရၾတ္ေနတာ။


ဘုန္း႒ကီး တရားထုိင္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ ဘုန္း႒ကီးကို ဘုန္း႒ကီး
ဘုရားတက္စရာ မလိုဘူးေပၝ့။ အဲ့ဒီေနႛက သံဃာလည္း
မဵားတယ္ တကာ႒ကီးရ။ သံဃာ ဆယ့္ေလးငၝးပၝးေလာက္ ရႀိမယ္။
2010-03-01ရန္ က ု န ္ ႓ မိ ႂ ႛ ေရၿ တ ိ ဂ ံ ု ဘ ု ရ ားေပၞမႀ ာ ဘုန္း႒ကီးတိုႛ ရႀစ္ပၝး ကိုးပၝးေလာက္ကို ေခၞ႓ပီးေတာ့ အဲ့လိုေပၝ့-
ဘု ရ ားဝတ္ ဴ ပႂဖိ ု ႛ လာဳကတဲ ့ သံ ဃ ာေတာ္ ေ တၾ က ိ ု ဘု ရ ားရဲ န ဲ ႛ ဘုရားတက္စရာ မလိုဘူး၊ ဘုရားအလုပ္လုပ္တာ ကိုယ့္ေကဵာင္း
ေစာင္ ့ ေ ရႀ ာ က္ ေ ရး တာဝန္ ခ ဵထားတဲ ့ သံ ဃ ာေတာ္ ေ တၾ က လည္း ကိုယ္လုပ္လိုႛရတာပဲ၊ သူတိုက
ႛ မဆင္းဘူးလား
အခု တ ေလာ စစ္ ေ ဆးေမးဴမန္ း မႁ ေ တၾ လု ပ ္ ေ နတာေဳကာင္ ့ ဆင္းမလား။ ကဵန္တဲ့ သံဃာေတၾက ေဴပာတယ္၊ သူတိုက
ႛ အဲ့လို
သံ ဃ ာေတာ္ ေ တၾ သ ာမက ဘု ရ ားဝတ္ ဴ ပႂတဲ ့ ဴပည္ သ ူ ေ တၾ ပ ၝ ေခၞ႓ပီးေတာ့ အရင္တုန္းက သကႆန္းခ႗တ္ဖူးတယ္။
စိ တ ္ အ ေႎႀ ာ က္ အ ယႀ က ္ ဴဖစ္ ေ နဳကရတယ္ လ ိ ု ႛ သိ ရ ပၝတယ္ ။ သပိတ္ေတာင္မႀ ဘုရားေပၞတက္႓ပီး ပိုက္လိုႛမရဘူး။ ဘုရားေပၞ
ေညာင္တုန္း႓မိႂႛ ေပၝက္အင္းေကဵာင္းတိုက္က ဝၝေတာ္ ၂၉ ဝၝရႀိတဲ့ တက္လိုႛရႀိရင္ သံဃာစုရင္ သူတိုႛက သူတိုႛရန္သူ
သံဃာေတာ္ ဦးအရဟံသိဒၭိ ဟာ တဴခား သံဃာေတာ္ ၆ ေအာက္ေမ့ေနတာ။ အဲ့လိုေဴပာတဲ့ အခၝကဵေတာ့
ပၝးနဲႛအတူ ေရၿတိဂံုဘုရား အလယ္ပစၤယံကို သၾား႓ပီး ဘုန္း႒ကီးကလည္း မတက္ပဲ ဴပန္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ဘုန္း႒ကီးတိုႛ
ဘုရားဝတ္ဴပႂရာမႀာ စိတ္အေႎႀာက္အယႀက္ ဴဖစ္ခဲ့ရပံု ဴပန္ထက
ၾ ္တာေပၝ့ တကာ႒ကီးရာ”သံဃာေတာ္ေတၾသာမက
အေဳကာင္းစံုကို အာအက္ဖ္ေအကို မိန္ႛပၝတယ္။ ဦးအရဟံ ဴမန္မာဴပည္ေနရာအႎႀံကေန ဘုရားဖူးဖိုႛလာဳကတဲ့ ဴပည္သေ
ူ တၾ
သိဒၭိ။ ။“တရားထုိင္တယ္၊ ပုတီးစိတ္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ဘုရားရဲနဲႛ ကိုလည္း ေခၞ႓ပီး စစ္ေဆး ေမးဴမန္းတာေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္
ေစာင့္ေရႀာက္ေရးသံဃာလိုႛေခၞတဲ့ ဘုန္း႒ကီးကေန႓ပီးေတာ့ ဒၝဟာ ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾအေနနဲႛ မဴဖစ္သင့္ေဳကာင္း ဦးဇင္း
ရံုးခန္းထဲေခၞ႓ပီး ဦးဇင္းကို စစ္ေဆးေမးဴမန္းတယ္။ အရႀင္ဘုရား ဦးပဏၧိတကပဲ ဆက္မိန္ႛပၝတယ္။ ဦးပဏၧိတ။ ။“ဘုန္း႒ကီးတိုႛမႀာ
မႀတ္ပံုတင္ဴပပၝတဲ့။ မႀတ္ပံုတင္ ဴပတဲ့အခၝကဵေတာ့ အခု အဴပစ္လည္း မရႀိဘူး။ ဘုရားသားေတာ္ ဘုရားမႀာ
မႀတ္ပံုတင္ကလည္း မႀန္ကန္တယ္ေပၝ့ေလ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ တက္တယ္ေပၝ့ ဒကာ႒ကီးရာ ေနာ္။ အခု ပဌာန္းရၾတ္တယ္၊
ဦးဇင္းကဒီေရၿတိဂံုဘုရားကေန႓ပီးေတာ့ကာအထက္ပစၤယေ
ံ ပၞမႀာ ပုတီးစိတ္တယ္၊ တရားထုိင္တယ္။ ဒၝ ဘုရားသားေတာ္
ပုတီးစိတ္တဲ့ ကဒ္ဴပားေပၝ့ဗဵား၊ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ေပးထားတဲ့ ဘုရားအလုပ္ လုပ္တာကို အဲ့ဒၝကို သူတိုႛက အပၾင့္လင္းဆံုး
လက္မႀတ္ေတၾ ထုတ္ဴပတယ္။ ထုတ္ဴပတဲ့အခၝကဵေတာ့ ေဴပာရရင္ေတာ့ ဘုန္း႒ကီးတိုႛ ဘုရားေပၞတက္တာကို သူတိုက
ႛ ို
အကုန္လံုး မႀန္ကန္ တိကဵေနတဲ့အခၝကဵေတာ့၊ ဒၝဴဖင့္ရင္ ေတာ္လႀန္ပုန္ကန္မယ့္ပံုစံ။ ဘုန္း႒ကီးတိုႛ သံဃာေတၾကို
အရႀင္ဘုရားကို ဓာတ္ပံုရိုက္မယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။ ဓာတ္ပံုရိုက္ မစုစည္းေအာင္၊ သံဃာေတၾကို ေဳကာက္ေအာင္ လန္ေ
ႛ အာင္၊
မယ္ဆိုေတာ့ ဟာ- ဓာတ္ပံုရိုက္မႀာ ဘယ္သေဘာနဲႛ ရိုက္မႀာလဲ၊ ဘုရားမတက္ႎိုင္ေအာင္။ ဘုန္႒ကီးတိုႛတင္ မကဘူး ဒကာ႒ကီး၊
ဓာတ္ပံုရိုက္တယ္ ဆိုတာက ဟိုး ေရႀးတုန္းက ဆိုလိုႛရႀိရင္ အခု ဒကာဒကာမေတၾလည္း တက္လာ။ ဒၝ ဘုန္း႒ကီးနဲႛေတာ့
မသမာတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾ ဘာေတၾမႀသာ ဓာတ္ပံုရိုက္တာ။ ဒၝက မဆိုင္ဘူး ဴမင္ေတၾႛေနရတာေပၝ့။ ဟာ ဟိုဟာစစ္ ဒီဟာစစ္။
ကဵႂပ္တိုႛ ပုတီး တက္စိတ္တာကို ဘယ္လိုေဳကာင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ရ ဘုရားေပၞ မတက္ရဲေအာင္ လႀန္ႛ႓ပီးေတာ့ ထုတ္ေနတဲ့
မလဲ။ အဲ့ဒၝနဲႛ အရႀင္ဘုရားတဲ့၊ ဒၝဴဖင့္ လက္မႀတ္ထိုးတဲ့။ သေဘာမဵိႂး ဴဖစ္ေနတယ္ ဒကာ႒ကီး။ အဲ့ဒၝေလးေတၾကို သိေစ
လက္မႀတ္ထိုး ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ စကၠႃအဴဖႃ႒ကီးေပၞ ခဵင္တဲ့သေဘာနဲႛ ဘုန္း႒ကီးတိုက
ႛ အခု ေဴပာဳကား ရဴခင္းဴဖစ္တယ္
လက္မႀတ္ထိုးခိုင္းတယ္ ဦးဇင္းကို။ အရႀင္ဘုရားတဲ့ ဒီလက္မႀတ္ ဒကာ႒ကီးရ”႓ပီးခဲ့တဲ့ ဴပည္ေထာင္စုေနႛကလည္း ေရၿတိဂံု
ထုိး႓ပီးရင္႓ပီးေရာ ဆိုတဲ့အခၝကဵေတာ့ ကဵႂပ္ကလည္း အဲ့ဒၝ အလယ္ပစၤယံမႀာ တရားအားထုတ္ဖိုႛ ေရာက္သၾားခဲ့တဲ့
လက္မႀတ္ထိုးေပးလိုက္တယ္ဗဵား။ ဴမန္ဴမန္႓ပီးေအာင္လုိႛ သံဃာေတာ္ ၆ ပၝးကို ဘုရားရဲနဲႛ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး
ဆို႓ပီးေတာ့” အလားတူ ဧရာ၀တီတိုင္းအတၾင္းက ဝၝေတာ္ သံဃာေတာ္ေတၾက ေခၞယူစစ္ေဆး ေမးဴမန္း႓ပီး ေနာက္တခၝ
သံုးဆယ္နီးပၝး ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ ဦးပဏၧိတကလည္း ဘုရားေပၞ မတက္ေတာ့ပၝဘူး ဆိုတဲ့အေဳကာင္း လက္မႀတ္
ေရၿတိဂံုဘုရားမႀာ ဥပုဒ္ေနႛနဲႛ တနဂႆေႎၾေနႛေတၾမႀာ အပတ္စဥ္သၾား ထုိးခိုင္းတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ ေလာင္းကစား႐ံုဖြင့္ မ်ဳိး၀င္းေဇာ္/ ၁ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အခ်က္အျခာက်သည့္ ယခင္ လဟာျပင္ေစ်း


ေျမေနရာတြင္ City Center အမည္ရွိ ေလာင္းကစား႐ံု၊ ႏိုက္ကလပ္ႏွင့္
ကာရာအိုေကခန္းမ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့သူတဦးက “စီးတီးစင္တာ အေပၚဆံုးထပ္မွာ ေလာင္းကစား႐ံု


ဖြင့္ထားတယ္။ သူက လူငယ္ေတြ ေဆာ့တဲ့ ဂိမ္းစက္ေတြနဲ႔ ေလာင္းကစားစက္ေတြ
တဲၿြ ပီး ဖြင့္ထားတာ။ အဓိက အေႂကြေစ့နဲ႔ထည့္ၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္လို႔ရတဲ့ စက္ေတြမွာ
လူပိုစည္တယ္။ တခ်ဳိ႕ (၁) ရက္တည္း ေငြေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ႐ႈံးတာေတြေတာင္ ေတြ႔ရတယ္”
ဟု ေျပာသည္။၎၏ ေျပာျပခ်က္အရ (၃၆) ေကာင္ ဂ်င္ဝိုင္းဆန္ဆန္ တိရစာၦန္ အ႐ုပ္ေလးမ်ားကို ေလာင္းေၾကးထပ္သည့္
ေလာင္းကစားကို ကစားသူမ်ားေၾကာင္း သိရသည္၎က “ကစားခ်င္တဲ့သူဟာ ပထမ အေႂကြေစ့ေတြကို အရင္လဲရတယ္။ က်ပ္
(၁,ဝဝဝ) ကို အေႂကြေစ့ (၁ဝ) ေစ့ရတယ္။ ထိုးတဲ့သူေတြက တေယာက္ကို တႀကိမ္မွာ အေႂကြေစ့ (၃ဝ-၄ဝ) ထိုးတယ္။ သူက
ကိုယ္ထိုးထားတာ ေပါက္ရင္ (၄-၅-၆) ဆ ကေန အဆ (၂ဝ) အထိ စက္ကေန အေလ်ာ္အစား လုပ္သြားေပးတယ္။ ႐ႈံးတယ္ဆို
ေကာင္တာမွာ အေႂကြေစ့သာြ းဝယ္၊ ျပန္မယ္ဆိုရင္ အေႂကြေစ့ေတြနဲ႔ ေငြစကၠဴကို ျပန္လဲေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ အေႂကြေစ့ ရာနဲ႔ခ်ီ ကိုင္ၿပီး
ေလာင္းကစားလုပ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ စီးတီးစင္တာသည္ (၃) ထပ္ အေဆာက္အဦႀကီးျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ စတိုးဆိုင္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ားကို ဟန္ျပသေဘာ


ဖြင့္လွစ္ထားကာ ပထမထပ္၌ Generation-X အမည္ရ ႏိုက္ကလပ္ဖြင့္ထားၿပီး အေပၚဆံုးထပ္တြင္မူ ေလာင္းကစား႐ံု
ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ေလာင္းကစား႐ံု အဝင္၀တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းဝတ္စံု ဝတ္ၿပီး မဝင္ရ
ဆိုသည့္ စာတန္း ေရးထိုးထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ထြက္ေနၾကေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။အဆိုပါ
ေလာင္းကစား႐ံု ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ၎တို႔၏ ကုမၸဏီအမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း မျပဳေသာ္လည္း
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာမွာ ေဒါက္တာသိန္းျမင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။နအဖစစ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်သည့္
ေျမေနရာ အေဆာက္အဦတုိ႔ကို ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေနခဲ့ရာမွ ယခု
စီးပြားေရးသမားမ်ား မ်က္စိအလြန္က်သည့္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ေလဟာျပင္ေစ်း ေျမေနရာကို ေလာင္းကစား႐ံုႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္
ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစား႐ံုတြင္ ယခင္က မန္ေနဂ်ာ လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ေထာင္တႏွစ္က်ခဲ့ဖူးသူတဦးက ယခု စီးတီး
စင္တာတြင္ ေလာင္းကစား လုပ္ေနသည့္ စက္မ်ားသည္ စက္သစ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖမ္းဆီး သိမ္း ယူထား
သည့္စက္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကားျဖင္႔လွည္႔လွယ္၍အလွဴခံၾကသူမ်ားသတိထား

ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္း ႏွင္႔ အျခားေသာ ျမဳိ႔နယ္မ်ားတြင္ ကားျဖင္႔ လွည္႔လွည္၍အလွဴခံေနၾကသူမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား


ေတြ႔ဘူးၾကပါလိမ္႔မည္။ထုိသုိ႔အလွဴခံေနၾကသူမ်ားသည္တခ်ဳိ႕အမွန္ကန္ရွိေသာ္လည္းလိမ္လည္၍ အလွဴခံေနၾကသူမ်ား
ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေပသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ နာဂစ္ ဆုိင္းကလုန္း မုန္းတုိင္းတုိက္ခတ္အျပီးတြင္စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္
ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔ဘူးပါသည္။ကမာရြတ္ျမဳိ႔နယ္တြင္ ဆြမ္းခံၾကြေနခုိက္ စာေရးသူ ဆြမ္းအမ အိမ္၌ ေရာက္ရွိေနစဥ္လမ္းေပၚမွာ
ကားျဖင္႔လွည္႔လည္၍ အလွဴခံေနသူမ်ားသည္ ထုိအိမ္ေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိကာနာဂစ္ေၾကာင္႔ ပ်က္စီးသြားေသာ ေက်ာင္းအား
ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ေက်ာင္းအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးပါမည္ ဟု ဆုိကာ ထုိအလွဴခံကားဆီမွ ေက်ာင္းလိပ္စာတုိ႔ကိုေတာင္းခဲ႔ပါသည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ ထုိအလွဴခံကား မွ ေပးသြားသည္႔ လိပ္စာအတုိင္းစာေရးသူ၏ ဆြမ္းအမ ႏွစ္ဥိး ကားျဖင္႔ ေရႊျပည္သာျမဳိ႔နယ္ သုိ႔
သြားေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။အလွဴခံကား ေပးသြားေသာ ေရႊျပည္သာျမဳိ႔နယ္အတြင္းမွ ေက်ာင္းလိပ္စာမွာ မွန္ကန္ခဲ႔ပါသည္။
နာဂစ္ေၾကာင္႔ သြပ္အမုိးမ်ားပ်က္စီးခဲ႔သည္ ဆုိတာလည္း မွန္ကန္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
ဆရာေတာ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းမွထုိကဲ႔သုိ႔ ျမဳိ႔တြင္း ရပ္ကြင္းတြင္းသုိ႔ လွည္႔လည္၍ အလွဴခံျခင္း ဘယ္တုံးကမွ မလုပ္ခဲ႔ပါဟု သိရေပ၏။
10 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

Political poem ႏို္င္ငံေရးကဗ်ာ

တစ္တရားခံကို ေတာ္လွန္ၾက

စားစရာမ႐ွိလို႔
အလ်ွဴခံျပီးေတာင္းစားရပါတယ္
(ဒါဟာ)
ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာ
တိုင္းျပည္သိကၡာက်စရာဆိုပဲ..။
အသိဥာဏ္တရားေခါင္းပါးလွျပီး
စာနာတရားကင္းမဲ့ပံုက
လက္လႊတ္စပယ္ေျပာတတ္လိုက္ပံုက
“မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသူေတြဟာ
ကံမေကာင္းလို႔ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ” ဆိုပဲ
သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါရဲ႕..။
ပန္းေလးလို႔လည္းမလွပ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ မေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့
“ပန္းျငိမ္း ရြာ” သူမ
သမီးေလးေရ…. “ဘာလုပ္ရမွန္း မသိပါ”
“ေအးေအးစိုး”ေရ… ဒုကၡေတြန႔ပဲ င္လယ္ေ၀
ဖူလံုျပည့္၀စြာမေနရတဲ့ ဘ၀ေတြက ဆိုး၀ါးလိုက္ပံုမ်ား
အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့လွတဲ့ ၾကားၾကရဲ႕လား……..ရဲေဘာ္တို႔၊
မိစာၦအစိုးရေခတ္ၾကမွ မိတ္ေဆြတို႔ ၊
သမီးက လူလာျဖစ္ရတယ္ကြယ္…။ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔……။
သုညေခတ္၀ယ္ နတ္လူသာဓုေခၚထိုက္သူေတြထံ
လူျဖစ္ရေလ တို႔တေတြသည္ စံျမန္းခိုလံႉပါ သမီးေရ
ေသေသာ္မွတည့္ ေအာ္ေကာင္း၏…. ဆိုျပီး (ျပီးရင္)…ဘ၀ကိုအားမာန္အျပည့္နဲ႔
အ႐ႉံးေပးတဲ့လက္ေလ်ွာ့စကား အနာဂတ္ကိုၾကိဳဆိုလိုက္ၾကရေအာင္ကယ
ြ ္ …။
မင္းႏွလံုးသားမွာမသြတ္သြင္းလိုက္ပါနဲ႔ကြယ္… ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ကပ္ဆိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံပ
(ဒါဟာ)… တစ္တရားခံကိုသာ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ၾက
အသံုးမက်သူေတြရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားကြဲ႔ ဘံုရန္သူကိုသာ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ၾက
အားတင္းထားစမ္းဟဲ့ နာဂစ္ နာၾကဥ္းမႈမွသည္
သမီးေလးရဲ႕….။ လူထုေအာင္ပဲြဆီသို႔ … ခ်ီတက္ၾကေဟ့….။
“ဆန္ျပဳတ္ေ၀ရင္ မ်ွစားၾကတယ္” ငါတို႔ရဲ႕ရာဇ၀င္ေၾကြး
“ေပးတာစား ႐ွိတာ၀တ္တယ္” ဒင္းတို႔ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ္
“သမီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္႐ွိပါျပီ လည္ဆင္းဒူးေထာက္အညံ့ခံေစရမယ္…။
၊ ေက်ာင္းမေနေတာ့ပါ” ျပင္ဆင္သင့္တာမွန္သမ်ွ အကုန္ျပင္ေဟ့
“အေဖ၊အေမ နဲ႔ေမာင္ေလး နည္းနာေပါင္းစံုနဲ႔ တိုက္ခိုက္ၾကေဟ့….
မုန္တိုင္းထဲပါသြားျပီ” စစ္ဘီလူးအား
“ညီမေလးနဲ႔ေမာင္ေလးကို ဦးငိုက္မာန္ခ် က်ဆံုးပ်က္ေအာင္
တတ္ႏိုင္သမ်ွ ကာကြယ္မယ္” ႐ိုက္ဖ်က္ခ်ဳိးၾက သည္စနစ္ဆိုး
မင္းဆိုးမင္းညစ္
ငါတို႔ေခတ္တြင္ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေစေၾကာင္း…….။

ဗဆန္းေဇာ္
11 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

public health ျပည္သူ ့က်န္းမာေရး

ေရေသာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား

ေရသည္ လူတို႕၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ ေရးအတြက္


မရိွမျဖစ္ လိုအပ္လွပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း
ေရအသက္ တစ္မနက္လို႕ ေျပာၾကတယ္ထင္ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ က်န္းမာေရးနဲ႕
ညီညတ
ြ ္ဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ ေရကို စနစ္တက် ေသာက္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။
ေသာက္သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေသာက္သင့္သည့္ ပမာဏကို ေသာက္သံုးပါက
ခႏၶာကိုယ္ကိုအထိေရာက္ဆံုးအက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရေသာက္သံုးသင့္ေသာ အခ်ိန္မ်ား

• နံနက္အိပ္ယာထထခ်င္းတြင္ ေရ ၂ ဖန္ခြက္ေသာက္ပါ။ ကိုယ္အတြင္းရိွ


ကလီစာမ်ားအား ႏိုးရာတြင္ အဆင္ေျပပါသည္။
• အစာမစားမီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႕အလိုတြင္ ေရ တစ္ဖန္ခြက္ေသာက္ပါ။ အစာေၾကလြယ္သည္။
• ေရမခ်ိဳးမီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႕အလိုတြင္ ေရ တစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ပါ။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ေစပါသည္။
• မအိပ္မီ ေရ တစ္ဖန္ခြက္ေသာက္ပါ။ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႕ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

ေရအက်ိဳး ဆယ္ပါး

ေရသည္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းအား တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ရျခင္း၏


အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရေသာက္မ်ားပါက ဆီးတြင္ အနယ္ထိုင္ႏွဳန္း
နည္းသြားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ေ၀ဒနာသည္မ်ားပါမက ေရာဂါ မျဖစ္ပြားလိုသူမ်ားပါ တစ္ေန႕ကို ေရ
၁၂ ဖန္ခြက္ေလာက္ အနည္းဆံုးေသာက္သင့္ပါသည္။

• ေရသည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ျခင္းကို ကုသေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေလေလ ဆီးမ်ားမ်ား


သြာေလေလျဖစ္ပါသည္။ ဆီးခဏခဏသြားေနပါက ဆီအိမ္အတြင္းရိွ bacteria ပိုးမ်ား ဆီးႏွင့္အတူပါသြားေသာေၾကာင့္
ျမန္ျမန္သက္သာႏိုင္ပါသည္။
• ေရသည္ ၀မ္းေလ်ာသည့္အခါတြင္ ဆံုးရွဳံးသြားေသာ ေရဓာတ္ကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
သို႕ေသာ္ ရိုးရိုးေရထက္ ဓာတ္ဆားရည္က ပိုမိုထိေရာက္ပါသည္။
• ေရသည္ အဖ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္လ်င္ ေရဓာတ္ဆံုးရွဳံးမွဳ ပိုမိုမ်ားျပား
ပါသည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါက ကိုယ္အပူခ်ိန္က်သည့္အျပင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားေသာေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ပူက်
ပိုျမန္ပါသည္။
• ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါက တုတ္ေကြးမိေသာအခါ သို႕မဟုတ္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ေသာအခါ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
ေရဓာတ္မ်ားပါက လည္ေခါင္းအတြင္းရိွ သလိပ္မ်ား ပိုမိုက်ဲသြားျပီး ဟတ္ထုတ္ရာတြင္ လြယ္ကူေစပါသည္။ ထို႕အတူ
ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။
• ေရသည္ အစာစားေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရင္ပူျခင္း (acid ေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း)
ကိုသက္သာေစပါသည္။ ေရ ၂ ခြက္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး တစ္္လံုးသည္ Antacid တစ္လံုးကဲ့သို႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
• ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါက ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုငပ
္ ါသည္။ ေရေသာက္နည္းပါက မစင္တံုးမ်ားသည္ ပိုမိုမာ
ေက်ာသြားျပီး ၀မ္းခ်ဳပ္ေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္၍ မရသည့္ လိပ္ေခါင္းႏွင့္ စအို၀ကဲြနာ ေ၀ဒနာ သည္မ်ား အတြက္
ေရသည္ ေဆးတစ္ခြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
• ေရသည္ လူကို လန္းဆန္းတက္ၾကြ ေစပါသည္။ ေရဓာတ္နည္းပါးလာပါက ေသြးသည္ အလိုလို ေစးပ်စ္လာတတ္သည္။
ထိုအခါ ဦးေႏွာက္သို႕ ေသြးစီးႏွဳန္း နည္းသြားျပီး ေခါင္းေနာက္ျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းျခင္းတို႕ကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။
12 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

• အစာမစားမီ ေရေသာက္ေလ့ရိွပါက ဗိုက္ပိုတင္းျပီး အစာသိပ္မစားျဖစ္ေတာ့ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္အေလး


ခ်ိန္ေလွ်ာ့ရာတြင္ ေရသည္ အေရးၾကီးပါသည္။
• ေရသည္ အေရျပားႏွင့္ အသားအေရကို စိုစြတ္ေအးျမေစပါသည္။ အသားအေရကိုလည္း လွပေစပါသည္။

ေရေသာက္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည္ အခ်က္ ဆယ္ခ်က္

• အိပ္ယာႏိုးႏိုးခ်င္း ေရေသာက္ပါ။
• တစ္ေန႕ကို အနည္းဆံုး ေရဖန္ခြက္ ၈ ခြက္မွ ၁၂ ခြက္ အထိေသာက္ပါ။
• ေရကို နည္းနည္း ျဖင့္ ခဏခဏ ေသာက္ျခင္းက တစ္ခါတည္း
အမ်ားၾကီးေသာက္ျခင္းထက္ ပိုမို အက်ိဳးရိွပါသည္။
• ေရငတ္မွ ေရေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္
ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေရဓာတ္နည္းပါးေနသည္ကို အာရံုခံစြမ္းအား နည္းသြားပါသည္။
• ေရေသာက္ရာတြင္ ရိုးရိုးေရကိုသာေသာက္ပါ။ အေအး၊ ေကာ္ဖီ၊ ဘီယာ ႏွင့္
အရက္ေသာက္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အဆိုပါ အေရမ်ားေသာက္ပါက ေရဓာတ္ဆံုးရွဳံးမွဳ
ပိုမို မ်ားျပားသြားပါလိမ့္မည္။
• ကေလးမ်ားကို ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ က်င့္ေပးပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ စံျပအျဖစ္လုပ္ျပပါ။
• ကစားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ျပီးပါက ေရပိုေသာက္ပါ။
• ဖ်ားနာျပီး ကိုယ္ပူေနပါက ေရပိုေသာက္ပါ။ ေရဓာတ္ဆံုးရွဳံးမွဳ မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
• ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေရပိုေသာက္ပါ။ ပံုမွန္ေသာက္ေနက်ထက္ ၃-၄ ခြက္ခန္႕ ပို္ေသာက္သင့္သည္။

Today 02-03-2010 total 888888888888

On line 8888
13 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

ခေလးမ်ားအား လိမ္ဆက္ဆံေနမွုမ်ား-ေရာင္းစားေနျခင္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ၾက

C-B0x knowledge စီေဘာက္အေတြး ႏိုင္ငံအေရး

လြင္ျပင္ၾကီး: အစိုးရအေယာင္ေဆာင္ျပီး တိုင္းျပည္ကို လက္ညိဳးထိုးေရာင္းစားေနတာပါ. ။ ကတိတည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး၊


ကတိေတြဖ်က္ေနတာပါ။ ျမန္မာေယာင္ေဆာင္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္သူေတြ တိုင္းတပါးမွာ မ်က္ႏွာငယ္ေအာင္ သိကၡာခ်ေနတာပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး၊ မဲေတြခိုးပါေတာ့မယ္။ လႈိဏ္ဂူတူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး၊ အဝိစိသြား ဖို႔လမ္း
စရွာေနတာပါ။ TRUE-MMCP: သဃၤန္းကြၽန္းေစ်း ေနရာ အား သူရေရႊမန္း ၏ သား ေအာင္သက္မန္း
နွင့္ ရန္ ကုန္ျမို ့ေတာ္ ဝန္ ဗိုလ္မွုးခ်ဴုပ္ေအာင္သိန္းလင္း တို ့မွ လူေန တိုက္ခန္း မ်ား ပါ၀င္သည့္ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒို နွင့္ ေဈး
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည္ သဃၤန္းကြၽန္းေစ်း သည္ မီးပ်က္ ေနစဥ္ လ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳး အပူလြန္ရာမႇတဆင့္
မီးေလာင္ခဲ့သည့္ ကမၻာေပၚ ရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးျဖစ္သည္။

akaung: တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးအကဲခတ္ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ဝ ေတြဆီက ဘာမ်ား စားေနရသလဲမသိဘူး၊ နအဖကို


ဆန္ ့က်င္ရမွာ နဲ ့ တရုတ္နယ္ခ်ဲ ့ေရွးေျပး ဝကို ဆန္ ့က်င္ရမွာ ကို ေရာခ်ေနတယ္။ ဝ ေတြ ဘယ္တုန္း က နအဖ ကို ဆန္ ့က်င္ျပီး
ဒီမုိကေရစီ ရဖို ့ၾကိဳးပမ္းဖူးလို ့လဲ။ ရွမ္းျပည္မွာ ဝ လူမ်ိဳးဆိုတာ ဘယ္သမိုင္းမွာမွ မၾကားဖူးဘူး၊ ဗကပ က သူ ့အေဖ တရုတ္
ေတြဆ
ြ ီက ေခၚလာတာေနမွာ။

ေတဇေအာင္ ၂၀၀၇  ခုႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔ NLD ႒ာနခ်ဳပ္ရုံးမွာက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဦးသုေ၀က


ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ လႊတ္ေတာ္မေခၚေပးလို႔ လိမ္လည္မွဳနဲ႔
တရားစြဲမယ္လို႔ တရာ၀င္း မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံသူ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းေတြဆီက ေတာင္းယူခဲ့တဲ့ ေငြေၾကးေတြကို နဂုိေစ်းႏွဳန္းနဲ႔တြက္ရင္ ေရႊဘယ္ႏွစ္ပိႆာ ရႏိုင္တယ္ ၿပီးေတာ့အဲဒီေရႊ
ဘယ္ႏွစ္ပိႆာကို လိမ္လည္မွဳနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြကို တရားစြဲမယ္ဆိုၿပီ NLD အဖြဲ႔၀င္ေတြ၊
၈၈ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုေရွ႔မွာ ဟန္ေရးတျပျပနဲ႔ မာန္ႂကြႂကြ ဦးသုေ၀ အာေခ်ာင္ခဲ့တာကို
ယခုထိျမင္ေရာင္ေနပါတယ္..။ ေဟာ္...အခုလည္းလာျပန္ၿပီ... တရားမဆြဲရဲေတာ့လို႔...၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အားလံုး၀င္က်ဖို႔
အရွက္တရားနည္းစြာ လိုက္အာေခ်ာင္ေနျပန္ပါၿပီ...။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဦးသုေ၀ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးရဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခရီးမွာ
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မျဖစ္လိုက္ရတာရယ္..လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ဘူးလိုက္တာဟာ သူဘ၀မွာ က်ားနာတစ္ေကာင္လို
အခဲမေက်ျဖစ္ေနခဲ့ရသူ တစ္ေယာက္ပါ။ BMA ညီလာခံကိုတတ္ေရာက္သူ အမ်ားစုဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မတရား
ေၾကညာခံထားရတဲ့ တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႔ကသူေတြပါ။ ဒီလူေတြ လုပ္တဲ့အစည္းအေ၀း ညီလာခံကို လူသိရွင္ၾကားလာရဲတယ္
ဆိုကတည္းကိုကစစ္အစိုးရ(နအဖ)နဲ႔လက္၀ါးခ်င္းရုိက္လာမွရမွာပါ။တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လာေရာက္ဆက္ သြယ္မွဳ
ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးသုေ၀တို႔ကို ဘာလို႔အေရးမယူတာလည္း။ ရွင္းရွင္းေလးပါ နအဖကိုယ္တုိင္ လႊတ္လိုက္လို႔ စည္းရုံးေရး လာဆင္း
တယ္ဆိုတာသိတာထင္ရွားလွပါတယ္။

TRUE-MMCP: မဂၤလာဒံု စစ္တကၠသိုလ္မွာ ဗိုလ္ေလာင္း အေယာက္ ၄၀ ခန္႔ AH1N1 တုတ္ေကြးကူးစက္ခံေနရတယ္။ (၄)


ေသဆံုးသြားၿပီလို႔ သတင္းရတယ္။အျပင္မွာ ထြက္ၿပီး အစားအစာေတြ စားမွာစိုးလို႔ အခု ဗိုလ္ေလာင္းေတြကို .. Outpass
မေပးေတာ့ဘူးတဲ့ 25 Feb 10, 17:21TRUE-MMCP: ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားကမ္းနားမွာ အေပ်ာ္စီးေမာ္ေတာ္ဘုတ္ၿကီးကပ္ထားတာ
ေတြၿပီးၿကၿပီလားမသိဘူး။ မေတြ႔ေသးရင္ ၿမင္ဘူးတယ္ရွိေအာင္သြားၿကည္႔ လိုက္ဦးေနာ္။ ေဘးနားကိုသြားၿကည္႔ယံုနဲ႔ အသစ္နံ႕ကို
ေမႊးေနတာပဲ။ ဦးေတဇပိုင္တဲ့လို႔ ၿကားသိရပါတယ္။   
 လင္းလက္ၾကယ္စင္ (ေခတၱ - စကၤာပူ ) 8888 people power yahoo group မွ အသင္း၀င္မ်ားရွင္စိတ္ထအ
ဲ နည္းငယ္
ခံစားရသည္မ်ားကို ကၽြန္မ ေျပာလိုပါတယ္ ... လူတိုင္းမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးေတြကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္ .. မိမိေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရ ၊ ျဖစ္ခဲ့ရ အရာမ်ား
အားလံုးကို မိမိႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားသာ သိပါလိမ့္မယ္ .. ကၽြန္မအေနနဲ႕ ဒီရာဟူးအသင္းမွာ အမ်ားဆံုးျမင္ရသမွ် ေမးလ္အား
လံုးဟာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မေက်နပ္မႈမ်ား ၊ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါတယ္ လူတိုင္း အျငင္း
14 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

အခံုပြဲ ေလးေတြ ရွိၾကပါတယ္ .. ဒါေပမယ့္ ဒီအသင္းမွာ ျပႆနာ ေမးလ္ေတြက အေတာ္မ်ားေနလို႕ အၾကံျပဳေျပာ ဆိုစိတ္ ျဖစ္လာ
ရတာပါ .. ျမင္ရတာ စိတ္လည္းမေကာင္းသလို ဘာမွလည္း နားမလည္ႏိုင္ပါ ..
ေလထန္ကုန္း Air power peoplepower2008@gmail.com

ၿမန္မာအမ်ိဳးသမီးသမဂႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားရွင့္၊က်မဟာထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕“ေမႊး”ထမင္း
ဆိုင္မွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့မိန္းကေလးတဦးပါ၇ွင့္၊ က်မရွက္လြန္းလို႔က်မနာမည္ကို ေတာ့
မေၿပာပါ၇ေစနဲ႔၇ွင္။က်မအလုပ္လုပ္တဲ့ထမင္းဆိုင္ကို ဦးေလးႀကီးတေယာက္လာ လာေနပါ
တယ္။က်မက ဦးေလးႀကီးဘာစားမလဲလို႔ေမးတိုင္း ၇ွဴတည္တည္ႀကီးနဲ႔ႀကည့္ ပါတယ္။ သူ႔ကို
အကိုႀကီးမေခၚမခ်င္း ထိုင္ ေနရာကမထႏိုင္ဘူး။ ပိုက္ဆံလည္းမေပးႏိုင္ ဘူးလို႔ ေၿပာပါ
တယ္၇ွင့္။ က်မ က ဦးေလးႀကီးကဘယ္သူလဲလို႔ေမးပါတယ္၊ “ငါ ဦးေက်ာ္ငန္းရဲ႕သား
ဘာမွတ္လဲ။ နင္ ငါ့ကိုအကိုႀကီးမေခၚမခ်င္းပိုက္ဆံမေပးဘူး” လို႔ေၿပာပါတယ္။ က်မရဲ႕ ထမင္း
ဆိုင္ပိုင္ရွင္က သူၿမန္ ၿမန္ၿပန္ေအာင္လို႔ အကိုႀကီးေခၚေပးလိုက္ပါလို႔က်မကိုေတာင္း ဆိုပါ
တယ္။တေန႔လည္းမဟုတ္။ တလလည္းမဟုတ္။ လာ လာၿပီး က်မကို၇ွဴတည္ တည္ႀကီး
ႀကည့္ပါတယ္။ ဏွာဘူးထ ေနတဲ့ရုပ္ႀကီးကိုေတြးသာႀကည့္ေပးပါ၇ွင္။

သူ႔ကိုယူရင္၊ ထမင္း ဆိုင္မွာ အလုပ္ လုပ္ဖို႔မလုိေတာ့ဘူးဆိုၿပီး က်မကိုသားေၿပာ မယားေၿပာေၿပာပါတယ္၇ွင္။ “ႏြားအိုၿမက္


ႏုႀကိဳက္တယ္” ဆိုတဲ့စကား ပံုကိုႀကား ဘူးပါ တယ္။ဒါေပမဲ့ ပ်ိဳပ်ိဳ ေက်ာ္ငန္းဆိုတဲ့ အသက္ႀကီးႀကီး၇ုပ္ဆိုး ဆိုးႀကီးကေတာ့
က်မအ၇မ္းကိုေသခ်င္တာပါပဲ။ ၇ုပ္ႀကီးကခံစား လို႔မ၇ေအာင္ ဆိုးတဲ့အၿပင္။ လူအိုေစာ္လည္းအ၇မ္းနံပါတယ္။က်မကိုကယ္ႀကပါ၇ွင့္။
မိန္းကေလးအခြင့္ အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္တဲ့။ ေသခါနီး မွ၇ိကၡာယူ ခ်င္တဲ့လင္း တအိုႀကီး ကိုအေ၇း ယူေပးႀကပါ။ၿ မန္မာအမ်ိဳး
သမီးသမဂၢကို အားကိုးပါတယ္၇ွင္။ က်မတို႔လိုႏိုင္ငံ၇ပ္ၿခားမွာ လာအလုပ္ လုပ္ႀကတဲ့
သူေတြ ကိုကယ္ ပါေနာ္။ ေမႊးထမင္းဆိုင္မွမိန္းကေလး ခ်င္းမိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ေမးထဲကိုအခါခါေရာက္လာတဲ့ ခ်င္းမိုင္ထမင္းဆိုင္ကေကာင္းမေလးရဲ ့စာပါခင္ဗ်ာ ၊


ညီမေငးရယ္ သနားစရာပါလားကြယ္ ၊အင္း အၾကံ ေပးလိုပါ၏ဗ်ာ၊ အဲ့ကလိုႏွာၾကီး
တဲ့လူေတြကိုတားလို ့ဆီးလို ့မရရင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာမတိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္၊ အဲ့ဒိငနဲ
က အမ်ိဳး သမီးအဖြဲ ့၀င္တဦးရဲ ့ လင္ေတာ္ေမာင္ျဖစ္ေနရင္ အမွုက ကုလသ မဂၢ
ေရာက္သြားမယ္ေနာ္၊ ျပသနာကကိုယ့္ဘက္ျပန္လာႏိုင္ပါတယ္ကြယ္ ၊ ေတာ္ၾကာ
ေမႊးဆိုင္က ေထြးခိုင္ေပါ ့ေအ့..ငါ့ေယာက္က်ားေဘးထိုင္ျပီး ဟိုဒင္းကိုင္ပါတယ္
လို ့ (ေမးေစ့ကိုင္) ျဖစ္ျပီး သကာလ တိုင္တဲ့ သူတရား ခံျဖစ္ သြားႏိုင္ပါသကြယ္၊

အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၀င္ေတြက အရာရာထက္ ကိုယ့္ေယာက္က်ားေတြအေပၚ အခ်စ္လြန္အစြဲလန္းၾကီးသူေတြခင္ဗ်၊ စာေစာင္


ထုတ္တာ ေတာင္ၾကည့္ ေလ ေယာက္က်ား ေတြရဲ ့အခ်စ္ေတာ္နံမည္ပါေအာင္အမည္ေပးထားတာ ဂ်ိဳးလင္းျပာ စာေစာင္ တဲ့
၊အမေလးကဗ်ာ၊ အစထဲက ေလထန္ကုန္းရဲ ့မိန္းမသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ထဲပါရင္ေတာ့ အဟဲ့… စာ ေစာင္နံမည္ကို
ေရႊဂ်ိဳးျဖ ူလို ့မွည့္ေပးအံုးမွာ၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့က အျပင္မွာသာ ၾကားေကာင္းေအာင္ မိန္းမအခြင့္အေရး ဘဂ်ိဳင္း နားေဒး လုပ္ျပီး
ေလ်ွာက္ ေအာ္ေနတာပါခင္ဗ်ာ၊ အိမ္မွာ ဆိုရင္ေန ့ စဥ္ သူတို ့ေရာက္က်ားေတြ ရဲ ့အကန္ခံ ေနရ ၇ွာတာပါကြယ္၊ စာဖတ္သူမ်ား
ခင္ဗ်ား ပိုေရးေနတယ္မထင္ေလနဲ ့ တကယ့္ကို တရား၀င္ဘဂ်ိဳင္းနားေဒး (အလွဆံုးျမန္မာမွု ျပ ုရေသာ္မိန္းမ တို ့၏ သားျမတ္ေန ့)
ကိုေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနဲ ့လုပ္တာခင္ဗ်ာ၊

၊အင္းေနာ္နိုင္ငံတကာမွာ မလုပ္ဘူးတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္ေနတာ ေလးစားၾကပါ-ေလးစားၾကပါ၊ အခုလည္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့က သူမ်ား


လုပ္ေနတဲ့ မိုကထအိုး(ထမင္းအိုး)ကိုလုစားဖို ့ျပင္ေနသကြယ့္၊ အံ့ဖြယ္မိန္းမလူရႊင္ေတာ္အျငိမ့္ေထာင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ အင္း..သီး
လးသီး ခမ်ာမေတာ့ ဘာေထာင္စားရမွန္းမသိျဖစ္ျပီး အရက္ပ်ံဆားခတ္ျပီး ေသာက္ရေတာ့ မယ္ထင္ပဗ်ာ၊ အဲ..အဲ.. ဘယ္ေတြ
ေတာင္ ေရာက္သြားကုန္သလဲမသိဘူး၊ ကဲကဲ ေမႊဆိုင္ကေထြးခိုင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးက ေတာ့ကြယ္ စစ္တပ္လုပ္တဲ့အတိုင္း
အလုပ္မရွိတဲ့လူငယ္ႏွစ္ ေရာက္ေလာက္ကို အရက္တိုကဘ
္ တ္တရာစီေပးျပီး ႏြားအိုၾကီးကို ရိုက္ ခိုင္းပါလား၊ ၊ကုန္တဲ့စ ရိတ္ ကိုေလ
ထန္ကုန္း ေပးဆိုေပးပါ့မဗ်ာ၊
15 

၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

အဆိုလာ
လ အေျခာာက္လား ဟိုက္… ရွာလပတ္
ာ ရည္ေၾက
ၾကျငာ ခ်က္ေတြ
တ၊ဖုေရာင္းတင္
တို
ထြန္းတာေတြ
တ ၊မီးေဖါ
ဖါင္ေမွ်ာတာေတ
တြရိုးသြားလို ခု

့ ေနာက္ဆံုးေ
ေပၚ တည္ ထြ
ထင္လိုက္သည္၊
လိမ္တျခင္
တူ း ဆက္ဆံ
ဆသူမ်ားကို ဖိႏိွပ္ ေနျခင္းအား ရပ္ဆင
ိုင္္းဖို့ အသနားး ခံစာ ခင္ဗ်၊

ေဟး…ခုဘအ
ဲ သနာခံစာမွာလက္မတ္
ွတထိုးလိုက္တာ..ယူ
ာ ဂန္ဒါႏိုင္င
ငမွ
ံ ာေလ အေျခာက္
အ ေတြကိ
ကု
ိ ွပ္ေနတာသိလား
သိတ္ဖႏိ လ ..၊အစိုးရက
ကအေျခာက္ေတြ
ေ ဆိုေထာင္ခ
ခ်တယ္
် သတ္ေတာင္
ေ ျပစ္တယ္

ဟယ္..ေက
က်းဇူးျပဳျပီးအသ
သနားခံစာကိုလက
က္မွတ္ထိုးတင္
င္ေပးၾကပါပါလာား
ဟင
င္…နည္းနည္းေတာင္
ေ ေနာက္က်ေနတယ္
က … ပံု--ႏိုင္ေအာင္
င (ဗိုလ္လိုေရးးထားျခင္းျဖစ္သည္
သ ) အမေလ
လးဗ်…၊ ဘာေတ
တြျဖစ္ ကုန္ျပီလဲ

အတ
တိုက္အခံေလာာက ..၊ ခုလအေျခာက္

ို ေတြမတရား
မ ဖိေနတယ္ဆို မမ
မေအာင္မ်ိဳးမင္း က ထေသာင
င္း က်န္းရမွာကိ
ကု ၊ သူကဘာ

လုိ ့ မ်ား အေျခာက
က္ေရွ ့ ကြန္းဒံုးေ၀ လုပ္ရသလ
လဲ၊ သူတို ့ လုပ္
ပရင္အေၾကာင္
င္းရွိတယ္ေနာ့၊ ေပါ့ေသးေသးးေတာ့ မထင္ ေလနဲ
ေ ့ အတိုက္
က
အခ
ခံ ေလာကကို ဘယ္သူေတြဘာေတြ
ဘ (အေျခ
ျခာက္-အဆို) ဆိ
ဆုတာ တိတၾကၾကသိ
ၾိ က ေအာင္ခြဲေနတာျဖစ္မယ္ ၊ ၊လက္
က္မွတ္ထိုး ဆိထိ
ထု ုးိ
ပမ
မဗ်ာ ဒါေပမယ္
ယ္က
့ ်ဳပ္တို ့ကေတာ့
ေ စိုတံုးဘဲ ဗ်ိ ု ့စိတ္မေျပာင္
ေ းေသးပါခင္ဗ်ာ၊ အင္းေနာ္
ေ နိုင္ငံတကာ
ကာမွာ ဘယ္သမွ
သူ မလုပ္ဘူးတဲ
တ့
အလ
လုပ္ေတြလုပ္ ေနတာ
ေ ေလး စားၾကပါ-ေလး
စ းစားၾကပါ၊။


အေလာင္ းဘုရား
ရ လူ၀င္စား
ာ မယံုမရွိနဲ ့ကိုယလ
့္ ူတို ့ေရ ၊ ကိုယ္တင္

ို ျ္ မင္ျပီး နား
နဲ ဆတ္

့ ဆတ္ၾကားရလိ
ၾကာ ု ့ပါဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို ့ဗမာမ
မင္း တပါးဟာာ ထိုင္းလူမ်ိဳးတ
တဦးမွာ လာ
ေရာ
ရာက္၀င္စားခဲ့တာေလဗ်ာ၊အဲ
တ ဒထ
ဒိ ိ ိုင္းလူမ်ိဳးဟ
ဟာ ခ်င္မိုင္းမွာေမြးဖြားခဲ့သူ အလြ
အ န္ခ်မ္း
သာာေနတဲ့ သူေဌးဗ်၊
ဌ ရၿတာေ
ေတြ နတ္ပြဲေတြ
တအင္မတန္ယံ
ယတ ုံ ဲ့သူ၊ အလွ
လဴ အတမ္း
လုပ္
ပျပီးဆိုရင္ တခ်ိ
တ န္က ဗမာဘ
ဘုရင္ေတြ သိမ္
မ္းပိုက္နန္း တတ
တက္ပြဲ လုပခတဲ

္ ဲ့ ့ အာယု
ထရ
ရ ျပည္နယ္က ဘုရားပ်က္ေတြ
ေ ေက်ာင္းပ်က္
ပ် ေတြမွာ လုပ္ျပီး သူရဲ အမွ

့ ား ကိုခြင့္
လြတ္
တၾကဘို ့ေတာင္
တာ ပန္ပြဲလုပ္တယ္
တ ၊ျပီး ရင္ ေတာ္
ေ ဆင္ျဖ ူေတာ္ရဲ ့ဦးေခါ
ခါင္း ေပၚကို
ခြစးျပီ
စီ း ေနာက္ကမု
က ူးၾကီးမတ္ရာေတြ
ာ နဲ ့ တိုင္
င္းခမ္းလွည့္ပဲလု
ြ ပ္တယ္၊
လ ေနာက္က
လိက္
ုကတဲ့သူ ေတြကလည္
က း ျမန္မာေရွ
မ းအ၀တ္စားေတြ
စ ၀တ္ျပီး ေအာင္စည္ေတာ္
ေ ကိုတီး
က်ြ်ခ်ိ
ဲ ဳ ေတြမွုတၾကတယ္
ၾ္ က ၊ အဲဒိ
ဒပ ဲတ မွာ နတ္ကေတာ္မိန္းမၾကီ
ိ ြဲေတြဦးေဆာာင္လုပ္ေပးတဲ့ နတ္ကနားပြတခု ၾကီးက သတင္း ေထာက္ေတြကိ
ကု
တာင္းတန္းေတြ
ေတ တြလက္ ညိ ုးထိုးျပျပီး တခ
ခ်ိိန္က ဘေၾက
ၾကာက္သာစင္(အေလာင္
အ ဘုရားအားထိ
ာ ုင္းလိုအမည္ေပး ထားျခင္
ထ း) ဟာ

ဇင္
ငးမယ္ လင္းဇင္
င္းနဲ့ အယုဓရ တိ
တုင္းေတြကိုမည္
ညသို ့သိမ္းခဲရပံ

့ ု နဲ ့ အေလာာင္းဘုရားဟာ ခ်င္းမိုင္းေဒသ
သ မွေနျပည္ေတာ္
တ ျပန္စဥ္ လမ္
မ္း
ရးမွာဘဲ ဌက္ဖ်ားေရာဂါနဲ
ခရီ ် ့ ကံ
ကေတာ္ကုန္သြ
သြားေၾကာင္းရွင္
င္းျပတယ္ခင္ဗ်၊ အင္းဗ်ာစိတ္
တမ ္ ေကာင္းစရာာက ေနာက္ပင္
ိုငး္ မွာ လူ၀င္စား

ေလာင္းဘုရားဟာ သူ ့ကသူ
အေ သ
ို တကယ္ဘု
ဘ့ ရု င္းတပါလို စိ
စတ္ၾကီးေတြ၀င္ျပီး ထိုင္းဘုရင္
ရ မွသာ ဘိတ
တ္သိတ္ခံႏိုငတဲ
္တ့ဲ ဘန္ေကာက
က္
ကျျမဘုရား တေစ
စာင္း၀င္းထဲမွာသြ
ာ ားျပီး ထိုင္းဘု
ဘရင္ၾကီးရွိလ်က္
်ွ နဲ ့ အျပိ ုငမင္
္မ းတပါးလို နန္
န းတတ္ပြဲလို လ
လုပ္မိလိုက္တာကစ
ာ သူရဲ ့ဖုန္
န္း
ကံ ဟာအစအစက်သြားေတာ့တာပါဘဲ
တ ဗ်ာ၊ ေနာက္
ေ ဆံုးေတ
တာ့ သူဟာႏိုငငံ
္ငကေနထြက္ေျပး
ေ ရေလသေ
ေပါ့ဗ်ာ၊ သူဟာဘယ္
ာ သူမွတ္

လဲ ထိုင္း၀န္ၾကီ
သလ ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တတ္စင္ ခ်ဴန
နာ၀ပ္ေလ၊ဒီလ၂၆ရက္
လ ေန ့မာွ သူတရား မ၀
၀င္ပိုင္ ဆိုင္ထာားတဲ ေဒၚလာသ
သန္း တေထာာင္
ေက
က်ာ္ကို ႏိုင္ငံပိုင္
င္သိမ္းလိုက္လိ
လုိ ့ေဆာက္တည္
ညရာမရျဖစ္ျပီး သူ ့လူေတြကိ
ကု ဘဏ္ေတြ ဗံုးခြခ
ဲ ိုင္း ေန
နျပီ၊ထိုင္းႏိုင္ငတြ
ံတင္းမွာ ရွိေနတ
တဲ့
သူ ့ေထာက္ခံသူေတြ
ေ နဲ ့ ကြနျမ
ျ္ မ ူနစ္လက္က်န္
န္ေတြနဲ ့ေပါင္းျပီ
ျပးျပည္သူ့တပနီ
ပ္ ေတာ္လို ့ေတာင္
တ ဖြဲ ့ေပးထ
ထားျပီး၊ သူ၀န္ၾကီ
ၾကး ခ်ဳပ္ျဖစ္ တံုး
ကဘ
ဘုန္းထားတဲေငြ
့ေ ဟာ ထိုင္းဘတ္
ဘ ေငြသန္းေပ
ပါင္းႏွစ္သိန္းေတ
တာင္ရွိသတဲ့ဗ်၊်

ဘ ေကာက္မွာ လူထုတိုက္ပြဲေတြ
ဘန္ ေ ဖန္တီးျပီး သူကေတာ့ ဒိဘ
ု ိုင္းႏိုင္ငံကေနတိ
ေ ုက္ရိုက္ လွ
လမ္းအမိန္ ့ေပ
ပးတာ ဒီလူရဲ မွ

့ တွ ္သားဖြယရာ


ကားေလးပါ “ည
စက ညီအကိုေမာင္နမေတြ
နမ လက္ၾကည္
ၾက ့ဘအ
ဲ ိမ္မျပန္
ျပ ျကနဲ့ ၊ႏုိင္ေအာင္
အ တိုက္ၾကမ
မယ္ ၊ဒီေန ့ခင္ဗ
ဗ်ားတိ
် ု ့ကို စစ္တပ္
တ က ေသနတ
တ္
တခ ေဖါက္တာ နဲ မ
တခ်က္ ့ နက္ျဖန္
ျဖနလူထုေရွ ကေန
က
့ အေသခ
ခံခ်ီတတ္ဘို က်ဳပ္
့က ျပန္လာျပီ
ျ သာမွ
သ တ္၊”ယခုက
ကဲ့သို ့လထု

ူ အု ားစစ္ေျမျပ
ျပင္
သို ့တြန္းပို ့ေပး ခဲ့ေသာ တက
က္စင္မွာ ထိုင္းသို ့တခါမွျပန္
နမလာခဲ့သလို ဘန္ေကာက္ျမိ
ျမ ု ့လည္မွာၾက
ၾကမ္းေနၾကတဲ့ အနီေရာင္၀တ္

တတ
တ္စင္ရဲ ့ဂိုဏ္း သားေတြ ကို ထိုင္းစစ္တပ္နဲ
နဲ ့ အနီေတြေသာင္
သ းက်န္းလြန္
နး္ တာမခံႏိုင္ျဖစ္
ျဖ ေနၾကတဲ့ျမိ ု ့ခံျပည္သူေတြက ရွင္းလိုက္ပါ

ေလ
လ ေတာ့သတည
ည္း၊
16 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

(ကိုဗိုလ္မုန္း ပို ့လာသည့္ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ခရင္ဆပ္ႏွင့္ တက္စင္က်ဆံုးခမ္း အင္တာဗ်ဴးမွေကာက္ႏုတ္ေရးသားပါသည္) ။။

ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါး political article ျ့ေ

ရ ပညာကနဲ န ဲ အာဏာကမ်ားမ်ား

ဟိန္းထက္စံ under ေဆာင္းပါး

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ဒုကၡေပါင္းစုံ၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပညာကနဲနဲ အာဏာကမ်ားမ်ား ခ်ိန္ခြင္ၫွာ


းႏွင့္ ရပ္ထားသည္။ အမွန္ျဖစ္ေနသည္က တစ္ျပည္လုံး ခုိကုိးရာမဲ့ဒုကၡ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အေမွာင္ထု
အနက္ရႈိင္းဆုံးအခ်ိန္ဟု ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ၌ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျပည္သူမ်ား ကယ္သူေဝး အားကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ေနသည္။

အုပ္စုိးသူ န အ ဖ ကုိ (အေခ်ာင္သမား အလုိေတာ္ရိမ်ားမွလြဲ၍) မည္သူမွ်မႀကိဳက္။ ဆင္ေျခအတုမ်ားျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ လိမ္ညာ


ဟုိေကြ႔ဟုိတက္ သည္ေကြ႔သည္တက္ မခ်ိေသာ္လည္း သြားၿဖဲရယ္ေနၾကရသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝသည္ လုံၿခဳံမႈ မရွိ၊
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ၊ အာမခံခ်က္မရွိ။ တစ္ေၾကာင္းထည္းေရးရေသာ္ မိမိဘဝကုိပင္ မိမိမပုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားဟု။ ဤသုိ႔ျဖစ္
ေနသည္ကုိမွ ဒုကၡဟုမေခၚလွ်င္ ဘာေခၚရမည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးဒုကၡ အုပ္စုိးသူ န အ ဖ ဘက္မွလည္း စိတ္ေအး
လက္ေအး ေပ်ာ္ေနႏုိင္သည္မဟုတ္။ ျပည္သူက ဘယ္သူမွ် သူတုိ႔ကုိမႀကိဳက္မွန္း သူတုိ႔သိသည္။ မီဒီယာ အလိမ္အညာမ်ား၊
အာဏာ အဆင့္ဆင့္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရး လာဘ္ေပးမႈမ်ား၊ ရက္ရက္စက္စက္ လူသတ္မႈမ်ားျဖင့္ က်ားကန္ထားရသည္။
စိတ္ဒုကၡ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ ဒါကုိ စည္းစိမ္ခံစားမႈမ်ားျဖင့္ စိတ္ေျဖ ေနၾကရသည္။ တကယ္ေတာ့
စိတ္ေပ်ာ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈကုိ အာဟာရလုပ္၍ သူတုိ႔လည္း မခ်ိသြားၿဖဲ လုပ္ေနၾကရသည္။
ဤသည္ကုိလည္း ႏုိင္ငံေရးဒုကၡဟု ေျပာႏုိင္သည္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလုံး ႏုိင္ငံေရးဒုကၡမ်ားႏွင့္။ ဘာေၾကာင့္ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနရသနည္း။ အနာသိေဆးရွိ အေျဖရွိရမည္။


လြတ္လမ္းရွိရမည္ အေျဖမွာ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ ပညာကနဲနဲ အာဏာကမ်ားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ေသာ့ခ်က္က ဤမွာျဖစ္သည္။ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရမည္။ ပညာကမ်ားမ်ား အာဏာကနဲနဲ ျဖစ္ရမည္။ ဒုကၡအေပါင္းမွ
လြတ္ကင္းႏုိင္သည္မွာ အာဏာမဟုတ္။ အာဏာကုိ အေျခခံက သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္း ေပၚလာတက္သည္။ ထုိအခါ မိမိသည္
ဒုကၡတြင္းျပန္လည္ သက္ဆင္းရေတာ့သည္။ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ တုိ႔၏အေဖ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာတက္သိမ္းသည္မွာ
ဤသူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ပါတီအာဏာမ်ား၊ ပါလီမန္အာဏာမ်ား ခံလုိက္ရသည္။ ဒုကၡအေပါင္းမွ
ယတိျပတ္ တကယ္လြတ္ကင္းႏုိင္သည္မွာ ပညာသာျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ ပညာႏွင့္မရေသးက ဒုတိယအဆင့္
ပညာသုိ႔တက္သြားရသည္။ ဒုတိယႏွင့္မရေသးက တတိယ စသည္စသည္ အဆင့္ဆင့္ တက္သြားရသည္။ တစ္ေန႔တစ္လံ
ပုဂံဘယ္ေရြ႕၊ ေနာက္ဆုံး၌ ဒုကၡအေပါင္းမွ တကယ္လြတ္ေျမာက္သြားသည္။
17 

၈၈၈
၈၈ျပည္သူ ့သတင္
င္းစဥ္

ဘာာသာေရးကလ
လည္း ဤပုစ
ံ လမ္
ံလ းေၾကာင္းအတု
အ ိင္း ျဖစ္သည္
သ ။ ခ်ာသည္ သုိ႔ေသာ္
ေသခ် စိတႀ္ႀကီ
ကးဝင္ ဘဝင္
ဘ ျမင့္ေနေသ
သာ
ေက
ကာင္းေနေသာ ဤလမ္းေၾကာ
ၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအတြ
ေ က္ လည္
လ း ထုိကာလ
ာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေနဝင္းဆိ
ဆုိသူက ဤလ
လမ္းေၾကာင္းကု
ကိ
ခ်သ
သုံးပါက ႏုိင္ငံေရးဒု
ေ ကၡအေပါင္
င္းမွ လြတ္ကင္းသြား ႏုိင္ သည္
သ ။ ရုိကခ်ဳိ

္ ် းိ ပစ္လုိက္သည္
ည။ စစ္အင္အ
အားသုံး၍ ႏုင္
ိငင္ ံကုိ သိမ္းယူ


ဤအေျဖကု ိ ယခု
ခရလုိက္ၿပီ လုိကသည္
္ ။ ပည
ညာကနဲနဲ အ
အာဏာကမ်ားးမ်ား ျပန္ျဖစ္
ျဖ
သည္။
သြားသ ၿဗိတိ
တသွ်ကုိလုိနီ ႏွစ္တရာေ
ေက်ာ္ကအတုင္
ငိ ္း
ပည နဲ ပုံသ႑န္မ်ား ျမန္မာျပည္ တြင္
ညာကမ်ားမ်ား အာဏာကနဲနဲ ျပန္ျဖစ
စ္သြားသည္။
ျဖစ္
စ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ျမန္မာမင္းမ်ာား သမုိင္းကုိ ပညာက မ်ားးမ်ား
အာာဏာကနဲနဲဟု သတ္မွ
မွတ္၍ရသည္။ အနည္
ညးဆုံး တစ္ခု
ခသာ ကြာသြားသည္။ ၿဗိတ
တိသွ် တုိ႔တးက
းုံ မ်က္ႏွာျဖဴ
ျဖ
ေအ
အာင္မွတ္မီပါသ
သည္။ ၿဗိတသ်ကု

ိ ွ် ိလုိနီ ႏွစတစ္

္ ရာေက်ာ္သည္
သ ဘုရင္ခံ။ ယခုက မ်က္ႏွာညိဳ ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ပ္။
ပည
ညာကနဲနဲ အာာဏာကမ်ားမ်ာား ပုံသ႑န္ျဖစ္
ျဖ သည္။ ျမန
န္မာ က်န္တာအားလု
တ ံး အတူတူ။ အျဖစ္ကေတ
တာ့ ဒါပါပဲ
လူထု
ထက ၿဗိတသွ

ိ ်နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ေမာင္းထုတ္ခဲ
ခဲသ
့ ည့္ အဓိကအ
က ကြ်န္ေတာ္
ေ တုိ႔က ပည
ညာနဲနဲ အာဏ
ဏာ မ်ားမ်ားကုိ ပညာမ်ား မ်ာား
ေၾက
ၾကာင္းရင္းမွာ ဤအေၾကာာင္းရင္းသာျဖစ္သည္။ က််န္အ အာဏ
ဏာနဲနဲအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းးပစ္ ရမည္
ည္။ သုိ႔မသာ


ေၾက
ၾကာင္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာာင္းရင္း၏ လ ေအာက္ခသာ
လက္ ခံ ႏုိင္ငေရးဒု
ံေ ကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးသြာားမည္။ တာဝ
ဝန္မွာ ၿဗိတိသွ
သ်
ျဖစ္
စ္သည္။ ေခ
ခတ္မီသည္ ေခတ္မမီသည္
ညမွာ အဓိကအ
က နယ္ခ်ဲ
ခ်ဲ႕ကုိ ေမာင္းထု
ထတ္စဥ္ကလုိ ယခု န အ ဖ ကုိလည္း
ေၾက
ၾကာင္းရင္း မ တ္။
မဟု ပည
ညာမ်ားမ်ား အာဏာနဲနဲဆု
ဆိက ေမာင္
င္းထုတ္ပစ္ရမည
ည္။ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ႏုိင္ခဲ့သလုိ န အ ဖ ကုလ
ိ ည္း
အခ
ခ်ိန္တန္လွ်င္ အလုိလုိ ေခတ
တ္မီလာ လိမ့္မည္။ ပူစရာမ
မလုိ။ ႏုိင္ရမည္
မ ေမာင္းထု
ထတ္ႏုိင္ေသာ၊ ၿပီးေတာ့ အေသ
အ အခ်
ခ်ာ
ထုေၾကာင္
ိ႔ေ ့ ျမန္မာႏု
မ ိင္ငံ လြတ္
တလ ္ ပ္ေရးရခဲျခင္
ျ့ ခ းမွာ ၿဗိတိသွ
သ်၏ အႏုငရႏု
ိင္ ိင္ေသာအာားမွာ နယ္
ယ္ခ်ဲ႕တုန္းကလု
လိပိ င္ လူထု

ပည
ညာနဲနဲ အာာဏာမ်ားမ်ားက
ကုိ ေျပာင္းျပန္
ျပ လွန္လွ
လ်က္ တစ္ရပ္
ရ လုံး တစ္ျပည
ည္လုံးအားျဖစ္သ
သည္။ မ်က္ေစ့ မလည္ပါ ႏွင္
င့္။
ပည
ညာမ်ားမ်ား အာဏာနဲနဲ ျပန္လုပ္လေသာ

ုိ ဇာတိမာန္ န အ ဖ ကုိ ၫွာစရ
ရာမလုိ။ ျပည္သ
သူ႔က္သား ျပည
ည္သူႏွင့္ ဘဝတ
တူ
ေၾက
ၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္
သ က္ေျခစစ္သားးထုကုိ ေမာင္းးထုတ္သည္မဟု
ေအာက ဟတ္။ ထိပ္ပင္

ုိ ္း
လူယတ္
ု မ
မာ စစ
စ္ဗုိလ္ဆယ္ဂဏန္
ဏ းေလာက္ကု
ကိ

ဤအေၾကာင္ းရင္
င္းကသာ အ ကက်သည္။
အဓိ အခ်က္အျခာ
အ င္းထုတ္ျခင္းသာာ
ေမာင္ ျဖစ္သည္။ လူထုက ညီ
ညညာဇြဲေကာင္
င္း
က််သည္။ ဒါကုိ သမုိင္းပညာာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ
ငေရးပညာရွင္မ်ား၊
မ ိ ိကထုိစစ္ဗုိလ္
သတၱရွ လ္ဆယ္ဦးေလ
လာက္ ဝပ္ဆင္းသြ
း ား ပါမည္
ႏုိငငံ
င္ ေရးသမားမ်ာား မ်က္ေစ့လည္ေနျခင္းသာ
သ ျဖစ္သည္
သ ။
ထုေၾကာင္
ိ႔ေ ့လည္း ၁၉၅၈ခုတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးစီးေသာ အိမ္
ေစာ
စာင့္ အစုိးရ ေပၚလာျခင္
ေ းျဖစ္
စ္သည္။ အိပေနေသာ

္ က်ာားကုိ
သြားႏွ
ာ ဳိးလုိက္သလု
လိ စစ္အာဏာ
ဏာရွင္ကုိ အသိ
သိေပး လုိကသလု

္ ိ
ျဖစ္
စ္သြား သည္
ည္။ သမုိင္းအမဲ
အ ကြက္တစ္ခု ျဖစ္သြားသ
သည္။
ပည
ညာနဲနဲ အာဏာာမ်ားမ်ား ျဖစ္သြ
သား ေသာေၾက
ၾကာင့္

၁၉
၉၄၈ လြတလပ္

္ ေရးရၿပီးေနာာက္ ျမန္မာႏု
ႏိငိ ္ငံအေျခ အ
အေန
သည
ည္ ပညာမ်ားမ
မ်ားအာဏာနဲနဲ
နဲ အေျခအေနဟ
ဟု ေျပာႏုိင္ သည္
သ ။ းူ။
သုေသာ္
ေိ႔ ရုတ္
တတ ္ ရက္ အ
အသစ္ တစ္ခု ထလုပ္ရသည္
သ ့
သေ
ေဘာေဆာင္ေသာေၾကာင္
ေ ့ ႏုနယ္ေသာာ ပညာမ်ားးမ်ား
အာာဏာနဲနဲဟု ျဖစ္
ျဖ ေနရသည္။ ဒါလည္း သဘာဝက်ပါသ
သ သည္။ ။
ႏုရာမွ
ရာ ရင့္လာမည္
ာ ။ ဒါက
ကလည္း ဓမၼတာလမ္းေၾကာာင္း။
ႀကိ
ႀကဳးလည္ း ႀကိဳးစ
စား ေနၾကသည
ည္။ ႏုေသးေသ
သာေၾကာင့္ အနာ

ဆာေလးမ်ား အနည္းအက်
အဆ က်ဥ္းေတာ့ ရွိရမည္
မ ။ ဒါကလ
လည္း
ျဖစ္
စ္ရုိးျဖစ္စဥ္။ စိတ္ရွည္ ဘိ႔လုိသည္။
ဘု ဒီလမ္းပဲရသည္

ွိ ။
18 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္

political cartoon 

we fight for truth and justice in Burma 
 

၈၈၈၈ျပည္သူ ့သတင္းစဥ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆံုးေရးအတြက္ ျပည္သူ ့တိုက္ပြဲျမုင့္တင္ေရးတြင္


နည္းလမ္းတခုအေနႏွင့္ မိမိတို ့ အသိစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

peoplepower2008@gmail.com