You are on page 1of 2

UDARI

J
starski su rudnici nekada bili slavni. U
doba austrijske, talijanske i jugoslaven-
ske vladavine, uvijek su smatrani jed-
nim od energetskih temelja gospodarst-
va države. Na vrhuncu sposobnosti, broj
zaposlenih premazivao je 7000, a godišnji
iskop milijun tona ugljena.
Jednako su slavni i brojni štrajkovi i
pobune istarskih rudara. Pobuna iz 1921., naz-
vana Labinskom republikom, ušla je u legen-
du. Danas, kada se posljednja aktivna jama
Tupljak nalazi pred definitivnim zatvaran-
jem, labinski rudari vode svoju posljednju
bitku. Dugotrajno umiranje rudnika, započe-
to godine 1987., pojačano mukama i nevolja-
ma tranzicije u kojoj je več 17.000 radnika iz
tog sektora (energetika, kemija, nemetali) os-
talo bez radnih mjesta, pretvorilo se u agoniju
neizvjesnosti za preostalih 332 zaposlenih. Očaj
rudara kulminirao je u najavi ekstremne mjere:
zatvaranja u jamu i štrajka glađu.

"Bolje da umremo zajedno


nego na cesti"
"Sve je počelo raspuštanjem Nadzornog
odbora prije 15 dana", priča rudar Novalija
JAMA TUPUAK ISTARSKIH RUDNIKA NALAZI SE PRED
Mrkaljevič - Meso, 43-godišnjak koji je sve 22 DEFINITIVNIM ZATVARANJEM

Kada nova radna mjesta


godine svog radnog vijeka proveo u jami.
"Otpustili su ljude koje poznajemo i kojima
Očaj rudara kulminirao je u najavi ekstremne mjere:
su ljudi vjerovali, iako se naši problemi nisu zatvaranja u jamu i štrajka glađu
riješili. Provalio je revolt, ljudi su rekli - ostaje
nam samo štrajk glađu, bolje da umremo mene zaposliti nakon 22 godine u jami?". dolara po toni. Drukčije brojke iznosi Marijan
zajedno nego na cesti." Hodajući pognut, ponekad i puzeći, na Nikić, povjerenik Sindikata u Tupljaku. "HEP
Rudarski je posao danas težak kao što je dubini 270 metara ispod površine zemlje, je postao vlsnikom nerazboritom odlukom
i nekad bio, moderna tehnologija nije donije- rudar svakodnevno mora prevući šest tru- Vlade 1996. godine, i iz toga potiču današnji
la veća poboljšanja. Slojevi ugljena debeli su paca i osigurati od urušavanja četiri metra problemi s registracijom novih društava. Kao
između 120 i 150 centimetara, gore i dolje je tunela koje je protekli dan minirao. Zatim jedini kupac našeg ugljena nametnuli su nam
kamen. "Pogledajte moja koljena", kaže lopatom, stojeći na koljenima, ubacuje ko- cijenu 52 dolara po toni, a ugljen iz uvoza
Mrkaljevič, "na prvi pogled vidite da tu nešto made ugljena u kolica. Četiri metra novog istodobno su plaćali 65 dolara. Tako su um-
nedostaje. Svi imamo problema s koljenima, tunela, to je dnevna norma. jetno stvorili gubitak i na temelju dugova
s kičmom zbog pognutog položaja, udišemo Hrvatska elektroprivreda, vlasnik Istar- postali vlasnikom."
prašinu, prodire vlaga. Na ozbiljnom pre- skih rudnika, ima, međutim, hladnokrvnu Kao vlasnik, HEP je imao zakonsko pra-
gledu možda bi petorica od stotinu nas bila računicu: ugljen je preskup, troškovi su 100 vo raspustiti Nadzorni odbor, ali njegovo
uopče proglašena sposobnima za rad. Tko će dolara po toni, a uvozni se ugljen plaća 40 raspuštanje tri mjeseca prije zatvaranja rudni-
ka moglo je biti shvaćeno jedino kao provoka-

Agonija od 1987? cija. Razriješeni su dužnosti predstavnici lokal-


ne zajednice, načelnik općine Pićan Branko
Ružić i gradonačelnik Labina Marin Brkarić,
Agonija Istarskih rudnika počela je 1987. godine, dugotrajnim štrajkom rudara koji je pa čak i predstavnik ministra gospodarstva
hrvatsko-slovenski politolog Tonči Kuzmanić označio kao "kraj samoupravnog socijaliz-
ma". Nedugo potom, čudnom koincidencijom (?), objavljeno je da su zalihe ugljena daleko Zeljko Matiša. Na njihova mjesta imenovani
manje od prijašnjih procjena, na temelju kojih je započeta i gradnja TE Plomin 2. Ekološka su zaposlenici HEP-a. Ostao je jedino bivši i
nepovoljnost istarskog ugljena, zbog visokog sadržaja sumpora, u cijeloj priči posve je sadašnji predsjednik Nadzornog odbora Dal-
sporedna. ibor Blažević, također iz HEP-a.
Ubrzo su zatvorene dvije jame, a trebao je biti zatvoren i Tupljak. "Život rudnika Četiri člana odbora suprotstavila su se
produljile su povećane potrebe u vrijeme Domovinskog rata", kaže Frano Bojić, predsjed- pritisku HEP-a prije nekoliko mjeseci, kada je
nik Zaposleničkog vijeća. Više od 60 posto rudara bilo je po ratištima. U vrijeme "Oluje" vlasnik želio proglasiti stečaj poduzeća, da bi
labinsko naselje zvano Harlem, ružne dvokatnice s rudarskim stanovima, opustjelo je: na
ulicama gotovo da nije bilo vojno sposobnih muškaraca. "Nije nama bio problem ratište, se po kratkom postupku riješio zaposlenih.
mi smo svaki dan na ratištu, svakog dana možeš poginuti", kaže Mrkaljevič. Kap koja je prelila čašu bila je, po svemu
sudeći, odluka Nadzornog odbora da se
Obzor 19. RUJNA 1998.
RUDARI
zaposlenima isplati jednokratan dodatak na Kao vlasnik, HEP je imao se, međutim, odnosi samo na dva d. o. o.-a,
plaču u iznosu 2500 kuna, na temelju obilato "Računovodstvo" i "Eksplozivi", a prema
premašenog plana iskopa i iskazane dobiti zakonsko pravo raspustiti našim spoznajama riječ je o najviše deset
od pet milijuna kuna. Krajem kolovoza već je Nadzorni odbor, ali njegovo radnih mjesta. Pri tome, HEP beskamatno
premašen godišnji plan iskopa. kreditira kupce na rok pet godina, što svje-
raspuštanje tri mjeseca prije doči da "prijateljski odnos" ima raznolike
Nebriga za rudare zatvaranja rudnika moglo je oblike. Prijateljstvo s rudarima nije važno.
U svim ostalim planovima zbrinjavanja
Kada je HEP postao vlasnikom rudnika, biti shvaćeno jedino kao viška radnika, HEP prebacuje odgovornost
odlukom Vlade obvezan je zbrinuti zapos-
lenike. Dio je zaposlenika poslat u mirovinu, provokacija na Fond zdravstvenog i mirovinskog osig-
uranja, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,
nekima je dokupljen staž po starom zakonu o
Ministarstvo unutrašnjih poslova itd.
radnim odnosima. Sudbina ostalih posve je tani okupljenim rudarima u srijedu ujutro
Iskustva iz drugih slučajeva pretvorbe
neizvjesna. "Tri godine ništa nije napravl- prije silaska u jamu.
govore da se mnogo više pozornosti pos-
jeno, nijedno novo radno mjesto nije "To nije ništa, opet nas zavlače",
većuje nekretninama nego ljudima. Tek u
otvoreno", ogorčeno komentiraju predstavni- ogorčeno su komentirali okupljeni. "Nude
svibnju ove godine podnesen je zahtjev za
ci radnika Nikić i Bojić. "Tri godine gospodin produžetak rada rudnika za tri mjeseca, nas
prijenos vlasništva nad nekretninama u
Begovič, direktor HEP-a, nijednom se nije to ne zanima, želimo jasna jamstva novih
vlasništvo četiri nova d. o. o.-a. Međutim,
udostojio odgovoriti na naše molbe i upite." radnih mjesta, želimo samo da ostane ono
Općinski sud u Labinu je 13. srpnja odbio taj
HEP je 1995. godine sačinio Program što su već obećali. Nisu ništa napravili u tri
zahtjev, jer nekretnine nisu procijenjene u
restrukturiranja, kojim je predviđeno zat- godine, nisu željeli napraviti, neće ni sada u
procesu pretvorbe. Time je stvorena pravna
varanje rudnika do 31. listopada 1998. te os- tri mjeseca."
kriza i u pitanje posredno dovedeno i
nivanje četiri nova d. o. o.-a u kojima bi, po
obečanjima, trebalo biti zaposleno oko 130
Samo maglovita obećanja vlasništvo HEP-a nad rudnikom.
HEP opet nudi samo maglovita obećanja U dopisu Vladi HEP se nije očitovao o
radnika. Do danas nije učinjeno ništa, osim
da će se nešto napraviti do travnja iduće tom problemu, ali su kao bitan uvjet za
što su imenovana tri direktora koji plaću
godine, ili u neodređenoj budućnosti, bez provođenje programa (navodnog) zbrinjav-
dobivaju iz Rudnika. Tri nova poduzeća već
ikakvih jamstava. Osim produljenja rada anja viška zaposlenika spominje i da treba
su predana privatnicima, uskoro će i četvrto,
rudnika za tri mjeseca, što je predsjednik "definirati prijenos nekretnina na nova
ali novi vlasnici nisu preuzeli nikakve ob-
Nadzornog odbora Blažević nekoliko dana društva do kraja listopada". Znači li to da
veze za zapošljavanje viška rudara.
ranije odlučno odbijao, hitro su zatražili do- HEP izravno traži od Vlade da se upliće u rad
Na tom podatku očito padaju u vodu sve
datnih 14,5 miljuna dolara na ime povećanih suda ili da čak poništi sudsku odluku? I što je
tvrdnje HEP-a o brizi za radnike. "HEP je
troškova. uopće HEP prodao, a kupci kupili, ako nova
dobio 30 milijuna maraka od Vlade za te
HEP i dalje navodi mogućnost otvaranja d. o. o. još uopće nemaju ni vlasništva, ni
programe, a to je ulupao u gradnju TE Plomin
zaposlenih?
2", riječi su jednog uglednoga građanina La- 70 novih radnih mjesta u četiri nova d. o. o.-
a. Njihovi kupci navodno su 9. rujna, samo "HEP i Vlada su sretni što imaju nas",
bina. U termoelektrani, čija gradnja opet uve-
dan nakon što su rudari poslali otvoreno promrmljao je sindikalni povjerenik Nikić,
like kasni, zaposlit će se u najboljem slučaju
pismo Zlatku Ma teši, potpisali ugovor kojim kada su se na njegovo i Bojićevo nagovaran-
13 rudara. Nikakvih po-
se, ipak, obvezuju zaposliti bivše rudare. To je rudari u srijedu ipak uputili na rad. Prijet-
maka nema ni oko fa-
nja štrajkom glađu ostala je visjeti u zraku,
moznih 16 programa
ali sindikat se nada pronaći rješenje, ocjenju-
stvaranja "prijateljskog
jući da bi radikalne akcije otežale prego-
okruženja" koje je HEP
vore. Već za petak, 18. rujna dogovoren je
ponudio lokalnoj zajed-
sastanak s predsjednikom Vlade i tri zain-
nici. Ako se i stvore rad-
teresirana ministarstva, sindikata (uključu-
na mjesta, rudari će se
jući predsjednika SSSH Damira Jurića) i HEP-
morati javljati na na-
a (navodno će se pojaviti čak i nepristu-
tječaj uz malo šanse da
pačan Davor Begović). Nov skup zaposlen-
budu primljeni.
ih najavljen je za 22. ili 23. rujna. Oni očekuju
Čak i nakon najave
jasan odgovor, u suprotnom bi mogli krenu-
štrajka glađu i otvore- Marijan
ti u očajničku akciju.
nog pisma predsjedni- Nikić,
Ivan Tomac, predsjednik Sindikata En-
ku Vlade, 8. rujna, HEP povjerenik
Sindikata u ergetike, kemije i nemetala, izražava prvu
se nije udostojio pos- Tupljaku
podršku rudarima. Sindikat je 2. srpnja pred-
lati neku informaciju ložio Vladi svoj Program zbrinjavanja viška
rudarima. Takvi postupci, kao što zaposlenika, uz donošenje posebnog Zakona
se pokazalo i u mnogim drugim o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine.
slučajevima, dobro odslikavaju nji- "To je uobičajeno u svijetu kada su rudari u
hovo specifično shvaćanje "prijatel- pitanju", kaže Tomac. "Takav zakon bio je
jstva". U utorak, 15. rujna HEP je donesen i u Sloveniji prije tri godine, a slično
kao odgovor na rudarske zahtjeve je bilo i u Istri, u Raši kada su neka okna
poslao pismo Vladi u kojem zatvorena 1973. godine."
uvrijeđeno odbija sve optužbe o ne- Podršku rudarima izražava i Stožer za
brizi - ali ga se nije udostojio poslati obranu Petrokemije Kutina. "Spremni smo
i rudarima o kojima navodno brine. sići u rudnik i štrajkati glađu s rudarima",
Ovi su ga ipak okolnim kanalima poručuju iz Kutine.
dobili i osnovni su dijelovi proči- ZORAN OŠTRIĆ
19. RUJNA J 998. Obzor