You are on page 1of 5

1

FORMATS I TAULES EN OPENOFFICE

Menú FORMAT

1.- PÀGINA

El format de pàgina us permet fixar els marges i la orientació (vertical o horitzontal) del full.

També us permet definir un color de fons, cosa que mai s'ha de fer si es té la intenció
d'imprimir el document, però si que es pot fer si es vol guardar en pdf (per exemple) i visualitzar-lo
en pantalla.

Podeu, també, activar, amb les pestanyes corresponents, la capçalera i el peu i fixar-ne la
mida.

IMPORTANT: Podeu, amb la


pestanya “columnes”, formatar TOT
el document a vàries columnes,
però no ho feu per aquí si només
voleu columnes en una part del
document. En aquest cas, cal que
aneu al menú “Insereix” i “Secció”.
La finestra que se us obrirà permet
fixar el nombre i mida de les
columnes per a una part del
document.
2

2.- PARÀGRAF

Gairebé tot el que es pot fer amb la finestra de format de paràgraf es pot fer directament sobre
el regle de la finestra del document i/o clicant les eines de la barra.

A la barra podem alinear el text a la dreta, a l'esquerra, centrat o justificat. (Aquests valors
sempre s'apliquen a tot el paràgraf). També podem convertir un paràgraf en una llista numerada o
amb pics i augmentar o disminuir la sagnia (fer anar tot el paràgraf mes cap a la dreta o cap a
l'esquerra respecte de la resta del document)

alineació llistes pics sagnia

També podeu moure els tabuladors i els marges del paràgraf actuant directament sobre el regle
de la part superior de la finestra del document. Aquests canvis afecten només el paràgraf en el que
estem i els que puguem crear després, no pas els que ja estan creats. Si es volen aplicar canvis a més
d'un paràgraf ja existents, cal seleccionar-los prèviament (no cal si només n'és un):

marge esquerre marge de la marge dret


del paràgraf primera línia tabuladors
del paràgraf
del paràgraf

Amb la finestra del menú “Format-Paràgraf” podeu fer altres coses, com envoltar el paràgraf
amb una línia (vores), posar-li un color de fons diferenciat de la resta del document i/o posar la
primera lletra del paràgraf més gran (inicials destacades).
3

3.- CARÀCTER (Tipus de lletra)

Com en el cas del paràgraf, la majoria de coses d'aquesta finestra, sobretot les de la pestanya
“Tipus de lletra”, es poden fer des de la barra d'eines.

En aquest cas, els canvis s'apliquen exactament al fragment de text que vulgueu. (Ja són
ganes, però podeu fer una paraula amb cada lletra diferent, si voleu)

Patat a
Tipus de lletra Mida Tipografia (negreta, cursiva, subratllat)

A la pestanya “Posició” podeu formatar una part del text com a subíndex o superíndex i
indicant la mida de disminució de la lletra.

També podeu posar el text en vertical, cap amunt (90º) o cap avall (270º).

ATENCIÓ: Cal fer-ho així, també, dins de les TAULES (no hi ha cap eina a la barra de taules
que permeti girar el text, com al word.).

L'altra opció és la d'escalar l'amplada del text. Podem, amb el mateix tipus de lletra, fer textos
amb les lletres més estretes o més amples, si ens interessa:

Patata Patata Patata


4

TAULES
Les taules les podeu crear des del menú “Taula” “Insereix... Taula”, de manera que s'obre una
finestra que us demana files i columnes, o bé, com al word, arrossegant sobre la icona de la barra
d'eines fins a aconseguir les files i columnes desitjades.

Inserir taula

Un cop inserida, es pot modificar amb la barra d'eines de Taula, que s'ha de veure quan
cliqueu dins la taula. Si no és el cas, aneu al menú “Visualitza” - “Barres d'eines” i cliqueu “Taula”

Permet inserir una taula Permet unir vàries cel·les Permet dividir una cel·la
dins una cel·la d'una altra (s'activa si es seleccionen en varies parts
taula dues o més cel·les)

OPTIMITZAfiles i
columnes (s'activa si
es seleccionen vàries
files o vàries
columnes)

PROPIETATS
Alineament vertical del Afegir una fila DE TAULA
Afegir una
text respecte de la per sota de la columna a la
cel·la. (per a l'alineament que estem Esborrar files o
dreta de la que
horitzontal cal anar a la columnes
estem
barra de tipus de lletra)

Les files i les columnes les podeu modificar arrossegant els límits de les mateixes o bé entrant
al menú “Taula” - “Adaptació automàtica” i fixant l'amplada o l'alçada que vulgueu per a la fila o
columna en la que esteu.
Per a aconseguir vàries files o columnes de la mateixa mida, el millor és seleccionar-les i,
utilitzant el botó de la barra “Optimitza”, clicar “Distribuir files” o “Distribuir columnes” segons
interessi:
Distribuir columnes les reparteix equitativament en l'espai disponible.
Distribuir files les fa totes iguals a la de més amplada.
Si es volen inserir files o columnes per sobre o per l'esquerra, aleshores es pot fer pel menú
“Taula” - “Insereix”.
5

RECORDEU que, per a posar TEXT EN VERTICAL dins d'una cel·la, cal fer-ho pel menú
“Format” - “Caràcter”, a la pestanya “Posició”.
El disseny de les línies és millor controlar-lo des del botó “PROPIETATS DE TAULA”, que
obre la finestra següent:

Des d'aquí podeu controlar el gruix i el color de les línies del contorn de la taula i les de
l'interior, verticals i horitzontals. Podeu fer-les totes diferents, si voleu. Els canvis s'apliquen, per
defecte, a tota la taula. Si voleu canviar les línies o el fons de només una part de la taula, aleshores
cal seleccionar prèviament la zona en qüestió:

Per seleccionar, cliqueu en una cel·la i arrossegueu fins on vulgueu seleccionar. Es pot
seleccionar una fila, una columna o bé una sola cel·la amb el menú “Taula” - “Selecciona”

Es poden dissenyar les mateixes taules que amb el word, però no existeix l'eina llapis/goma
que permet afegir o esborrar línies de la taula. Cal fer-ho utilitzant l'eina ajuntar/dividir cel·les.