You are on page 1of 2

d r á m a

o vá
new dr a m a
n stival
fe ík
6.ročivnalu
fest nácií
inscesnej
súčaenskej
slov etovej
a sv y
drám

–15
10 J 33DD //
MÁ 0 drámaaturgia
201
BRATIS
LAVA
dramnzia
d ime
d r á m a
o vá
new dr a m a ulými
n stival s m i n
p o r o v naní p o dľa
u v r i í ,
e krité
fe u z meno r e n i
Výraz n o
l u j e roz š í
o h l a v ného
f estiv a á cie d
ročn í k m i
r a j ú i n s c e n
k r i t é r iom v
c h s a vybe á k l a dným
ý Z
ktor
p r o g ramu. a n i e s a na
súťažn
ého
b o l o zamer ý c h a lebo
ý c h r o koch c h s l o vensk
minul s ú č a s ný n i c o u pre
i e hier o u hra
insc e n á c
r o v . S p o d n
k 1 9 9 0, išlo
v ý c h auto e x t u b ol ro s t i v al
sv e t o o t . F e
e n o vanéh 2 0 r okov
„vek" i
n s c
t a r š i e ak o
a b y p ísali
y nie s o rcov ,
t e x t ý c h t v a li a
teda o a l slov e n s k
c h ins c e n o v
t i v o v a b y i
tak mo t y , d i v adlá, h r a n i čných
t o r s ké tex č a s n ý ch za e n ých
a u s ú v e d
i a h a l i aj po ž e p o čet u na
aby s v š a k , e s t a č í
. U k á zalo sa e j s e z óne n
hrách e x t o v v jedn s r o č nou
ú č a s n ých t u f e s tivalu
s
i e p r ogram e d zenie
vytv o r e n
v y š e o b m
s a n é t exty
d i c i t o u. Na r i í i b a na pí
perio c k ý c h krité r é u v i edli
turgi lá, kto úplne
drama r u d i v a d
a d n e
d i l o z výbe t e x t u , príp ári -
vyra i m o m č i s c e n
n á c i e s min n a l i b rete a d lo,
s c e l e n d i v
in
, z a l o žené b o f y zické
t u čné a l e
bez tex t a n e
č o m n ejde o
pri rné.
i n o h e
ale o č