You are on page 1of 7

แผนการสอนที่ 2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน
หน่ วยที่ 2 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
เรื่อง ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์และอ่ปกรณ์รับสุงข้อมูล
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ …………

1. สาระสำาคัญ
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นองค์ประกอบหลัก ที่จะทำาให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถทำางานได้อยุางสมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบสุวน
ใดสุวนหนึ่ งแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ไมุสามารถที่จะทำางานได้ ระบบของ
คอมพิวเตอร์นี้ประกอบไปด้วย อ่ปกรณ์รับสุงข้อมูล และรูปแบบการรับ
สุงข้อมูล
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ได้
2. อธิบายอ่ปกรณ์รับสุงข้อมูลได้
3. อธิบายรูปแบบการรับสุงข้อมูลได้
3. สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์
2. อ่ปกรณ์รับสุงข้อมูล
3. รูปแบบการรับสุงข้อมูล
4. กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูสนทนากับนั กเรียน และทบทวนบทเรียนสัปดาห์ท่ีแล้ว
2. ให้นักเรียนท่กคนอธิบายความหมายของระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่นักเรียนเข้าใจโดยเรียงตามเลขที่ ให้ครูฟัง แล้วครูอธิบายเสริม
3. ครูให้นักเรียนหญิง 2 คน อธิบายอ่ปกรณ์รับสุงข้อมูลที่
นั กเรียนร้จู ักให้เพื่อนฟั ง พร้อมกับวาดภาพลงบนกระดานไวท์บอร์ดให้
เพื่อนในห้องดู แล้วครูอธิบายเสริม แล้วนั กเรียนบันทึกลงสม่ด
4. ตัวแทนนั กเรียนชาย 2 คน อธิบายรูปแบบการรับสุงข้อมูล
ตามที่นักเรียนเข้าใจให้ครูฟัง แล้วครูอธิบายเสริม แล้วนั กเรียนบันทึก
ลงสม่ด
5. ครูให้นักเรียนชุวยกันสร่ปเนื้ อหา ความหมายของระบบ
คอมพิวเตอร์ อ่ปกรณ์รับสุงข้อมูล และ รูปแบบการรับสุงข้อมูล ให้ครู
ฟั ง
6. ครูแจกใบงานให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนทำาใบงาน สุงครู
ในชัว่ โมง

5. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งความรู้
1. หนั งสือเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เว็บ http://202.143.147.66/it_web/unit2.htm

6. วิธีการวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
(1) ความสนใจ
(2) การรุวมอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
(3) การทำาใบงาน

7. ความคิดเห็นผู้บริหาร
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………..
(นายไพรัช หงษ์
เทียบ )
ตำาแหนุ งผู้อำานวย
การโรงเรียนบ้านสันดอน
8. บันทึกหลังการสอน
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ปั ญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

แนวทางแกูไข
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………
……..ผู้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. .............


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร
ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผุานการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป

คะแนน สร่ป
เลขที่ ชื่อ – สก่ล 2 2 2 รว ผุา ไมุ
2
ม น ผุาน
1 ด.ช. ส่รเชษฐ์ จงเจริญ
พรรัตน์
2 ด.ช. ประกิจ ส่ขะ

3 ด.ช. ประเสริฐ แซุจง

4 ด.ช. คมสันต์ ชุางเหล็ก

5 ด.ช. วัชรพล ดอกรัก

6 ด.ช. ฐานั นดร มังน้ อย

7 ด.ช. สินชัย รอดหลักดี

8 ด.ช. วาย่เทพ บัวเจริญ

9 ด.ญ. ศิริยาพร อยุูยืน

10 ด.ญ. กัญธิมา ด้วง


สวัสดิ ์
11 ด.ญ. วิภาวรรณ
บริส่ทธิ ์
12 ด.ญ. เอกลักษณ์ สิงหา

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม
ความกระตือรือร้น
การปฏิบัติตามใบงาน
การจัดเก็บอ่ปกรณ์ให้ เรียบร้อยหลังการเรียน
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม………………………………………………………………
………………….
……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………

ลงชื่อ…………………………………
……..ผู้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. …………