You are on page 1of 7

แผนการสอนที่ 3

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน
หน่ วยที่ 3 เรื่อง การใช้งานวินโดวส์
เวลาเรียน 4 ชัว่ โมง
เรื่อง สุวนประกอบตุางๆของเดสก์ทอป
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
และความหมายของหน้ าตุางงาน (วินโดวส์)
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………
ภาคเรียนที่ …………

1. สาระสำาคัญ
เพื่อให้นักเรียนได้ความร้้ในเรื่องของการใช้งานวินโดวส์ จะ
ประกอบไปด้วยชื่อสุวนประกอบตุางๆของเดสก์ทอปหรือหน้ าจอของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และการใช้งาน และความหมายของหน้ าตุาง
งาน (วินโดวส์)
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายชื่อสุวนประกอบตุางๆของเดสก์ทอปหรือหน้ าจอของ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
และใช้งานได้
2. อธิบายความหมายของหน้ าตุางงาน (วินโดวส์)ได้
3. สาระการเรียนรู้
1. ชื่อสุวนประกอบตุางๆของเดสก์ทอปหรือหน้ าจอของระบบ
ปฏิบัติการวินโดว์ และใช้
งาน
2. ความหมายของหน้ าตุางงาน (วินโดวส์)
4. กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. คร้สนทนากับนั กเรียน และทบทวนบทเรียนสัปดาห์ท่ีผาุ นมา
2. ตัวแทนนั กเรียนชาย 2 คน อธิบายชื่อสุวนประกอบตุางๆของ
เดสก์ทอปหรือหน้ าจอของระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตามที่นักเรียนเข้าใจ
ให้เพื่อน และ ให้คร้ฟัง แล้วคร้อธิบายเสริม
3. ให้นักเรียนหญิง 2 คน อธิบายการใช้งานสุวนประกอบตุางๆ
ของเดสก์ทอปหรือ
หน้ าจอของระบบปฏิบัติการวินโดว์ ที่นักเรียนร้้จักให้เพื่อนฟั ง พร้อมกับ
วาดภาพลงบนกระดานไวท์บอร์ดให้เพื่อนในห้องด้ แล้วคร้อธิบายเสริม
แล้วนั กเรียนบันทึกลงสม่ด
4. ตัวแทนนั กเรียนชาย 1 คน และ หญิง 1 คน อธิบายความ
หมายของหน้ าตุางงาน (วินโดวส์) ตามที่นักเรียนเข้าใจให้คร้ฟัง แล้ว
คร้อธิบายเสริม แล้วนั กเรียนบันทึกลงสม่ด
5. คร้ให้นักเรียนชุวยกันสร่ปเนื้ อหา สุวนประกอบตุางๆของ
เดสก์ทอป และความหมายของหน้ าตุางงาน (วินโดวส์) ให้คร้ฟัง
6. คร้แจกใบงานให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนทำาใบงาน สุงคร้
ในชัว่ โมง

5. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งความรู้
1. หนั งสือเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. วิธีการวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
(1) ความสนใจ
(2) การรุวมอภิปราย และแสดงความคิดเห็น
(3) การทำาใบงาน

7. ความคิดเห็นผู้บริหาร
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………..
(นายไพรัช หงษ์
เทียบ )
ตำาแหนุ งผ้้อำานวย
การโรงเรียนบ้านสันดอน
8. บันทึกหลังการสอน
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ปั ญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

แนวทางแกูไข
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………
……..ผ้้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. .............

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
เกณฑ์การใหูคะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควร
ปรับปร่ง ให้ 0
เกณฑ์การประเมิน การผุานการประเมินท่กรายการต้องได้ 1
ขึ้นไป

คะแนน สร่ป
เลขที่ ชื่อ – สก่ล 2 2 2 รว ผุา ไมุ
2
ม น ผุาน
1 ด.ช. ส่รเชษฐ์ จงเจริญ
พรรัตน์
2 ด.ช. ประกิจ ส่ขะ

3 ด.ช. ประเสริฐ แซุจง

4 ด.ช. คมสันต์ ชุางเหล็ก

5 ด.ช. วัชรพล ดอกรัก

6 ด.ช. ฐานั นดร มังน้ อย

7 ด.ช. สินชัย รอดหลักดี

8 ด.ช. วาย่เทพ บัวเจริญ

9 ด.ญ. ศิริยาพร อยุ้ยืน

10 ด.ญ. กัญธิมา ด้วง


สวัสดิ ์
11 ด.ญ. วิภาวรรณ
บริส่ทธิ ์
12 ด.ญ. เอกลักษณ์ สิงหา

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคำาถาม
ความกระตือรือร้น
การปฏิบัติตามใบงาน
การจัดเก็บอ่ปกรณ์ให้ เรียบร้อยหลังการเรียน
ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………
…………………………………...

ลงชื่อ…………………………………
……..ผ้้สอน
(นางสาวไพริน
เบกขุนทด)

วันที่ …… เดือน………….. พ.ศ. …………