You are on page 1of 2

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA

PROJEKTAS
GROJA M1 – PLAUKIA KIEKVIENAS

PROGRAMA

I. Bendra informacija

1. Projekto pavadinimas:
Groja M1 – plaukia kiekvienas

2. Informacija apie projekto vadovą


Vardas, pavardė: Dalia Šklėriūtė
Pareigos organizacijoje: kūno kultūros mokytoja
Telefonas: 8 620 33880
Faksas
Elektroninis paštas: dalia43@gmail.com

II. Projekto idėja ir turinys

3. Projekto pristatymas(Nurodykite projekto aktualumą, tikslą, uţdavinius, metodus, siekiamus


rezultatus, sėkmės kriterijus ir kt.)
Didţiausias mūsų turtas yra sveikata. Tai ne skambūs ţodţiai. Mokiniai daug laiko praleidţia prie
knygų, kompiuterio, televizoriaus - maţai laiko būna gryname ore, maţai juda, yra fiziškai silpni,
daug gimnazijoje yra mokinių nemokančių plaukti. Todėl norėdami suteikti mokiniams galimybę
stiprinti sveikatą, išmokti plaukti ir sugalvojome įgyvendinti šį projektą.
Projekto tikslas – stiprinti mokinių sveikatą.
Projekto uţdaviniai: išmokyti mokinius plaukti,
mokyti mokinius aktyviai ilsėtis, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

4. Projekto dalyviai (Nurodykite projekto dalyvių skaičių, glaustai apibrėţkite jų vaidmenį


projekte)
I – II klasių gimnazistai.
Dalia Šklėriūtė – gimnazijos kūno kultūros mokytoja,
Artūras Juočiūnas – gimnazijos kūno kultūros mokytojas,
Aidas Aldakauskas – gimnazijos direktorius.

5. Projekto partneriai (Nurodykite projekto vykdymo partnerius (valstybės ar savivaldybės


įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kt.)
VŠĮ „ Birštono Nemunas“.

6. Projekto rezultatai ir sklaida


Gimnazijos mokiniai mokosi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje.
Sklaida vietinėje spaudoje, gimnazijos laikraštyje SALVE, mokyklos svetainėje apie mokinių
neformalų ugdymą, sveiko gyvenimo būdo propogavimą jaunimo tarpe.
2
III. Projekto planas

Priemonės, renginiai Data Atsakingas Vieta


Projekte dalyvaujančių mokinių iki vasario 22 D. Šklėriūtė ,,Ţiburio” gimnazija
grupės sudarymas d. A. Juočiūnas
Mokymasis plaukti baseine 1 kartą per D. Šklėriūtė Alytaus baseine
savaitę A. Juočiūnas
A. Aldakauskas

IV. Numatomos išlaidos

11. Projekto išlaidos


Eil Išlaidų pavadinimas Kiti finansavimo Iš viso
. šaltiniai
Nr.
1. Transporto nuoma Rėmėjai 1000.00
2. Baseino mokestis „Ţiburio“ gimnazija 300.00
3. Mokestis instruktoriui Nuosavos lėšos 200.00
Iš viso 1500 lt.

Projekto vykdytojas Dalia Šklėriūtė


(Parašas) (Vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA SUDERINTA
Prienų „Ţiburio“ gimnazijos Gimnazijos direktoriaus
direktoriaus 2010-02-11 pavaduotoja ugdymui
Įsakymu Nr.(1.5) – 27V
Irma Šneiderienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)