You are on page 1of 24

MoneyTrack 2010

Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz


instytucji
i instrumentów finansowych
Badanie ilościowe

Warszawa, kwiecień 2009


MoneyTrack 2010

Dziwne jest, jak wszyscy ukrywamy,


że jednym z głównych motorów
naszego życia są pieniądze -Lew Tołstoj
Co to jest MoneyTrack?

 MoneyTrack – jest to coroczne, cykliczne badanie


dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz
instytucji i instrumentów finansowych.

 Badanie jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im.


Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz agencji
MMT Management. Badania są prowadzone pod
kierownictwem naukowym dr hab., prof. UW Dominiki
Maison.

 W tym roku prezentujemy Państwu drugą falę tego


badania.
Co daje MoneyTrack?
 Jest fotografią stosunku Polaków do pieniędzy. Nie wspiera, ani nie zwalcza
żadnej tezy, opinii, poglądu, organizacji czy postawy. Jego celem jest
rzetelne przedstawienie postaw finansowych Polaków.

 Pozwala ocenić (i śledzić w czasie) ewolucję postaw w tym zakresie.

 Pozwala uchwycić najważniejsze trendy w postawach finansowych Polaków


oraz ich świadomość ekonomiczną.

 Jest znakomitym narzędziem dla sektora finansowego, gdyż jest


niezależnym i obiektywnym badaniem, pokazującym, postawy i motywacje
Polaków, opisującym stan ich świadomości ekonomicznej. Pozwala bankom
i instytucjom finansowym na bardziej skuteczne strategiczne planowanie
rozwoju w zakresie produktów i instrumentów finansowych.

 Jest niezbędnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za komunikację


marketingową w sektorze finansowym, gdyż umożliwia dostosowanie
komunikacji do świadomości i percepcji odbiorców oraz wskazuje grupy
docelowe dla różnych produktów finansowych.
MoneyTrack 2010
 Badanie zostało przeprowadzone w
styczniu 2010 roku na
losowo-kwotowej reprezentatywnej
próbie ogólnopolskiej, n=1000 osób.
Czy jesteśmy zadowoleni z własnej
sytuacji materialnej?
Czy jesteśmy zadowoleni z własnej sytuacji materialnej?

Średni miesięczny dochód


Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? na osobę 1 010zł

bardzo dobrze 1,9% 2 214 zł


Pozytywnie:
dobrze 13,3% 36,3% 1 236 zł
(37,6% w 2009 roku)

raczej dobrze 21,1% 1 049 zł

średnio 47,4% 953 zł


(41,5% w 2009 roku)

raczej źle 12,8% 829 zł

Negatywnie:
źle 2,3% 550 zł
16,3%
zdecydowanie źle 1,2% (21,3% w 2009 roku) 981 zł

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Średnia: 3,68

N=1000
Czy Polak to bardziej optymista czy
pesymista finansowy?
Czy Polak to bardziej optymista czy pesymista finansowy?

Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna:


Średni miesięczny Samoocena sytuacji
dochód na osobę materialnej
zdecydowanie się „Będzie lepiej”
polepszy
0,3% Średnia: 1 010 zł Średnia: 3,68
13,7% 1 117 zł 4,38
raczej się polepszy 13,4% (15,9% w 2009 roku)

nie ulegnie zmianie (64,5% w 2009 roku) 72,5%


992 zł 3,60

raczej się pogorszy 12,1% „Będzie gorzej”


13,8%
(19,6% w 2009 roku) 958 zł 3,39
zdecydowanie się
pogorszy
1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

N=1000
Skala 1-5
Czy każde 100zł znaczy
tyle samo?
Czy każde 100zł znaczy tyle samo?

 Kult gotówki
 Polega on na traktowaniu jedynie gotówki jako prawdziwych pieniędzy. Osoby o silnym
natężeniu tej postawy mają trudności z akceptowaniem wirtualnych form pieniędzy.

,,Wolę otrzymywać pieniądze ręki do ręki niż przelewy bankowe”


,,Gotówka to jedyne prawdziwe pieniądze”
,,Gdy mam pieniądze w banku, to czuję się, jakbym tych pieniędzy nie miał”
Czy każde 100zł znaczy tyle samo?

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami?

Wolę otrzymywać
pieniądze z ręki do ręki, 14,0% 29,0% 35,0% 14,0% 9,0%
niż przelewy bankowe

Gotówka, to jedyne
13,0% 30,0% 39,0% 11,0% 7,0%
prawdziwe pieniądze

Gdy mam pieniądze w


banku, to czuję się jakbym 6,0% 20,0% 42,0% 21,0% 11,0%
tych pieniędzy nie miał

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam się nie mam zdania
KULT GOTÓWKI

FUNKCJONALNOŚĆ

Kult gotówki a zmienne demograficzne BRAK ZAUFANIA WOBEC


BANKÓW

3 3

2,8 2,8

2,6 2,6

2,4 2,4

2,2 2,2
wiek wykształcenie
2 2
Do 24 lat 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65 lat + Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe

3 3

2,8 2,8

2,6 2,6

2,4 2,4

2,2 2,2
dochód na osobę
2 2
do 500 zł 501-800 zł 801-1200 zł 1201-1500 zł 1500 zł + wieś do 19 tys 20-49 tys 50-99 tys 100-499 tys 500 tys +

miejsce zamieszkania 13
Skala 1-4 N=1000
Kult gotówki a zmienne psychologiczne

Zadowolenie z życia Wewnątrzsterowność

Funkcjonalność
Funkcjonalność

3,03 3,01

2,71 2,69

Kult gotówki
Kult gotówki

2,25 2,31

2,56 2,46

wobec banków
wobec banków

Brak zaufania
Brak zaufania

2,12 2,21

2,45 2,34

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Wysokie zadowolenie z życia (N=280) Wysoka wewnątrzsterowność (N=385)

Niskie zadowolenie z życia (N=197) Niskie zadowolenie z życia (N=225)

Różnica istotna statystycznie, p≤0.05 Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,001


Kto w Polsce ,,zaciska pasa”, a kto
ma ,,dziurawą kieszeń”?
Kto w Polsce ,,zaciska pasa”, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?

 ,, zaciska nie pasa”


 czynnik jest w dużo większym stopniu powiązany z zarówno obiektywną
sytuacja finansową, jak i subiektywną jej oceną. Jest to wymiar
nacechowany raczej negatywnie (osoba ogranicza swoje wydatki, bo czuje
się do tego zmuszona przez brak pieniędzy).

 ,,dziurawa kieszeń”
 niechęć do stawiania sobie ograniczeń finansowych lub nieumiejętności
stawiania sobie ograniczeń (brak kontroli)
Kto w Polsce ,,zaciska pasa”, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?

,,zaciskanie pasa” ,,dziurawa kieszeń”


Oszczędzam pieniądze bo nigdy Oszczędzanie jest raczej nie dla
nie wiadomo czy nagle nie zdarzy mnie – nie lubię „zaciskać pasa”,
się coś złego i nie będą potrzebne wolę wszystko wydawać od razu
na własne potrzeby i przyjemności
Oszczędzanie jest trudne, ale
mimo to udaje mi się odkładać Nie oszczędzam pieniędzy, bo
pieniądze uważam, że lepiej wszystko
wydawać na bieżąco
Kto w Polsce ,,zaciska pasa”, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?

Zaciskanie pasa Dziurawa kieszeń

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami? W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami?

Oszczędzanie jest
raczej nie dla mnie –
Oszczedzanie jest nie lubię „zaciskać
trudne, ale mimo to pasa”, w olę
11,0% 50,0% 21,0% 6,0%11,0% 7,0% 29,0% 39,0% 14,0% 12,0%
udaje mi się w szystko
odkładać pieniądze w ydaw ać od razu
na w łasne potrzeby
i przyjemności

Oszczedzam Nie oszczędzam


pieniądze bo nigdy pieniędzy, bo
nie w iadomo czy uw ażam, że lepiej
15,0% 46,0% 22,0% 5,0%
11,0% 5,0% 21,0% 44,0% 20,0% 10,0%
nagle nie zarzy się w szystko
coś złego i nie będą w ydaw ać na
potrzebne bieżąco

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam się nie mam zdania
NIE DLA MNIE
,,Zaciskanie pasa” i ,,dziurawa kieszeń” ŚWIADOME INWESTOWANIE
PROSTE OSZCZĘDZANIE
a zmienne demograficzne DZIURAWA KIESZEŃ

3 wiek 3 wykształcenie

2,8 2,8

2,6 2,6

2,4 2,4

2,2 2,2

2 2
Do 24 lat 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65 lat + Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe

3 dochód na osobę 3 miejsce zamieszkania

2,8 2,8

2,6 2,6

2,4 2,4

2,2 2,2

2 2
do 500 zł 501-800 zł 801-1200 zł 1201-1500 zł 1500 zł + wieś do 19 tys 20-49 tys 50-99 tys 100-499 tys 500 tys +

Skala 1-4 N=1000 19


,,Zaciskanie pasa” i ,,dziurawa kieszeń”
a zmienne psychologiczne
Zadowolenie z życia Wewnątrzsterowność
Nie dla mnie

inwestowanie Nie dla mnie


2,67 2,78

2,81 2,64
inwestowanie

Świadome
Świadome

2,80 2,79

2,60 2,60

oszczędzanie
oszczędzanie

2,85 2,81

Proste
Proste

2,42 2,58

2,22 2,25

Dziurawa
Dziurawa

kieszeń
kieszeń

2,34 2,34

1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0


Wysokie zadowolenie z życia (N=280) Wysoka wewnątrzsterowność (N=385)

Niskie zadowolenie z życia (N=197) Niska wewnątrzsterowność (N=225)

Różnica istotna statystycznie, p≤0.05 Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,001 20


Jak bardzo różnimy się pod względem
postaw wobec pieniędzy i zachowań
finansowych ?
Segmentacja Polaków 2010

Segment 7
Segment 1
DZIECI WOLNEGO
SPEŁNIONA ELITA
RYNKU

11% 12%
Segment 6 Segment 2
SKRYCI MARZYCIELE ROZSĄDNI
9% NIEMATERIALIŚCI

16%

Segment 5
RODZINNI
14%
PRZEDSIĘBIORCY

19% Segment 3
SFRUSTROWANI

Segment 4
20% MATERIALIŚCI

WYCOFANI
TRADYCJONALIŚCI

22
Seg 1 – Spełniona elita (N=121)
Seg 2 – Rozsądni niematerialiści (N=158)
Seg 3 – Sfrustrowani materialiści (N=189)
Segmentacja Polaków 2010 Seg 4 – Wycofani tradycjonaliści (N=197)
Seg 5 – Rodzinni przedsiębiorcy (N=139)
Seg 6 – Skryci marzyciele (N=90)
przykładowe pytania Seg 7 – Dzieci wolnego rynku (N=106)

Dzięki pieniądzom mogę realizować


swoje pasje i rozwijać Pieniądze są złe
zainteresowania

3,27
3,19
3,1
3,11 3,1
2,93 2,91
2,85
2,78
2,69
2,6
2,6 2,54

2,12
2,1 2,03
2,1 1,97 1,92 1,94
1,74
1,62
1,6
1,6 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7
średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7
MoneyTrack 2010
Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz
instytucji
i instrumentów finansowych
Badanie ilościowe

Warszawa, kwiecień 2009

Related Interests