You are on page 1of 5

Layari w

web site kami d
di http://tipco
onsultants.web
bs.com,  dan galeri di http:///tipconsultants.fotopages.co
om  
Hub
bungi kami di talian 016‐2204
4404 @ 016‐22 204414 Faks : 0 03‐6184 1295 

Maklum
mat Prog
gram Cutii Sekolah 2010

Buat julunng kalinya program cuti sekoolah akan diad dakan di hotel. Tujuan kami  memilih hotel sebagai temp pat program inni 


dijalankan  adalah  kerana  melalui  pengalamann  kami,  di  dalam  suasana  yang 
y selesa  daan  kondusif  peelajar  akan  leb
bih  menghayatti 
setiaap modul‐mod dul yang akan ddisampaikan. WWalaubagaimanapun kami akkan menjalankkan program in ni dengan aktivviti‐aktiviti yangg 
agakk padat dan lassak supaya pelaajar dapat men
nerima perubaahan yang dihaarapkan oleh ib bu bapa dan gu uru‐guru.  

Di  atas  in
nisiatif  inilah  pihak  kami  akkan  menaja  seorang  pelajar  sebanyak  RM M  250.00  baggi  menampungg  perbelanjaan n 
sewaaktu  menjalan nkan  kursus  ini. 
i Yuran  yanng  akan  dikennakan  seperti  yang  terteraa  di  bawah  hanyalah  untuk  menampungg 
perb
belanjaan  bahan‐bahan  mod dul  dan  kos‐kkos  sampingann  sahaja.  Ini  adalah 
a program‐program  am mal  kami  seteelah  mendapaat 
keun
ntungan daripaada program‐p program yang lain. 

Prog
gram “ Menjadi Yang
g Terbilang
g”
TARIKH / TEMPATT  YURAN PEN
NYERTAAN 
13 –– 15 March (3 H
Hari)           ‐ Carltton Holiday Hoteel & Suites, Shah
h Alam.            RM 400 seorang        (yu
s uran kursus dan penginapan 
4 – 6 Disember (3 H
Hari)          ‐ Carltton Holiday Hottel & Suites, Shah Alam.                                               3 haari 2 malam, sijjil penyertaan
24 –– 26 Disember ( 3 Hari)    ‐ Carltton Holiday Hoteel & Suites, Shah h Alam.                                                   m
makan 6 kali seh
hari) 
HARI  MASSA 
Hari Pertama  2.00 ptg – 5.30 ptg
Hari Kedua  0 mlm 
7.00 pg – 10.30
Hari Ketiga  7.00 pg – 12.30
0 tgh 
PENGENALAN
Pro
ogram  ini  diciipta  khas  unttuk  memberikkan  persiapan  mental  dan  fizikal  kepadaa  para  pelajar  untuk  mengghadapi  alam 
perrsekolahan  dan  cabaran  masa  kini.  Pelajar  akan  diberikan  suntikan  seemangat  untuk  mencungkil  potensi  diri  seerta  membina 
maatlamat di dalaam pelajaran d dan masa depaan. Ia juga merrupakan program intensif daalam membenttuk dan memp perbaiki sikap, 
penngetahuan dan n kemahiran pe eserta. 
OBJEKTTIF / KANDU
UNGAN PENTTING PROGR
RAM 
• Pembinaan kkualiti kepimpinan dan amalaan pengurusan diri yang berkkesan. 
• Pembinaan kkerohanian dan n pemantapan akhlak sebagaai seorang pelaajar dan anak soleh yang cemmerlang. 
• Inventori tekknik pembelajaran berkesan 
• Pengurusan eemosi diri, perrsiapan mental dan fizikal. 
• Mengetahui rahsia ‐rahsia kejayaan pemb belajaran secara pro‐aktif. 
• Amalan pemakanan dan tip ps kesihatan. 
• Menguasai teeknik‐teknik pe embelajaran yaang sistematikk dan berkesan untuk kecemeerlangan akadeemik. 
• Penguasaan amalan komun nikasi yang berrkesan. 
• Tanggungjaw wab yang mesti dilaksanakan sebagai seorang pelajar dan Mengetahui tteknik yang terrbaik dan sesuaai untuk 
berjaya denggan lebih ceme erlang. 
• Muhasabah d diri : 4 sifat penting untuk menjadi pelajar yang cemerlan ng, Abadan Syaakura (manusiaa yang bersyukkur) dan anak 
yang soleh 
SASA
ARAN PESERTTA 
           Kursus ini d
dicadangkan u
untuk semua p
pelajar samada pelajar pintarr, sederhana d
dan pelajar lem
mah kerana ia aadalah umum 
meengenai motivaasi diri dan keh hidupan sebagaai seorang pelaajar cemerlangg. 

 
TIP CONSULTANT
T TS (TRAINING IMMPROVEMENT P PERSONALITY)
142‐2B Jalan 1, Battu Caves Centre Point, 68100 Baatu Caves Selanggor. Hubungi TIP
P CONSULTANTS 
untuk makklumat lanjut be
erkaitan programm email: tipconsuultants@yahoo..com, Kem.Kewaangan : 357 ‐ 02130050 
Layari w
web site kami d
di http://tipco
onsultants.web
bs.com,  dan galeri di http:///tipconsultants.fotopages.co
om  
Hub
bungi kami di talian 016‐2204
4404 @ 016‐22 204414 Faks : 0 03‐6184 1295 

Progrram “ Nilaii Diriku” (P


Program Sa
ahsiah dan Kerohania
an)
TARIKH / TEMPATT  YURAN PENNYERTAAN 
16 –– 18March (3 Haari)           ‐ Carlto
on Holiday Hoteel & Suites, Shah
h Alam.            RM 400 seorang        (yu
s uran kursus dan penginapan 
26 –– 28 November (3 Hari)   ‐ Carlton Holiday Hoteel & Suites, Shah h Alam.                                             3 harri 2 malam, sijil penyertaan 
17 –– 19 Disember (3 Hari)    ‐ Carlto on Holiday Hoteel & Suites, Shah
h Alam.                                                   m
makan 6 kali seh
hari) 
 
HARI  MASSA 
Hari Pertama  2.00 ptg – 5.30 ptg
Hari Kedua  0 mlm 
7.00 pg – 10.30
Hari Ketiga  7.00 pg – 12.30
0 tgh 
 
PENGENALAN
              Disebabkkan persaingann dan cabaran  di era globalisasi ini, pelajar  yang lemah d
di dalam akadeemik, mempunyai keyakinan 
diri yang lemah d dan pelajar yang mempunyaai masalah disiiplin menjadi kkebimbangan  ramai para ibu u bapa dan guuru‐guru masa 
kinni. Oleh itu, pro ogram ini dituju
ukan khas kepaada mereka yaang mempunyaai masalah‐massalah tersebut.  
             Dengan pengalaman yang telah kami  perolehi hamp pir 10 tahun dii dalam bidangg ini, kami terp
panggil untuk m
mengukuhkan 
jatii diri pelajar‐peelajar terbabit dengan modul‐modul yang b berkesan. 
OBJEKTTIF / KANDU
UNGAN PENTTING PROGR
RAM 
• Mengenali taakah kehidupan sebagai seorrang insan. 
• Pengenalan ddiri sendiri secara lebih menddalam dan pen ningkatan kawaalan kendiri. 
• Menghidupkan kualiti Khalifah dalam dirii peserta dan m membina kecem merlangan perribadi yang ungggul 
• Membentuk minat pelajar untuk belajar d dengan lebih fokus dan memmbina motivasi dalaman yangg tinggi dan pannduan belajar 
yang berkesaan. 
• Mengenal paasti punca masalah yang dimiliki oleh setiap p pelajar. 
• Mendedahkaan mereka den ngan cabaran hhidup akan dataang sekiranya mereka masih lagi mahu melakukan kesilapan yang 
sama. 
• Menghidupkan kualiti insan n Kamil dalam diri peserta daan membina keecemerlangan peribadi yang unggul. 
• Mengingatkaan kepada pelaajar erti pengorrbanan yang seebenar sebagai seorang anakk dan pelajar. 
• Memupuk m minat dan semaangat untuk belajar dan berubah. 
• Mengingatkaan pelajar akibaat tidak menun naikan tanggun ngjawab dan m
menjaga akhlakk dengan baik. 
• Muhasabah d diri : 4 sifat penting untuk menjadi pelajar yang cemerlanng, Abadan Syaakura (manusiaa yang bersyukkur) dan anak 
yang soleh 
SASA
ARAN PESERTTA 
           Kursus  ini  digalakkan kep
pada  golongan
n  pelajar yang  bermasalah d
dari  segi  keyakkinan diri, pelajaran,  perangaai,  akhlak dan 
ketterampilan dirii. 

 
TIP CONSULTANT
T TS (TRAINING IMMPROVEMENT P PERSONALITY)
142‐2B Jalan 1, Battu Caves Centre Point, 68100 Baatu Caves Selanggor. Hubungi TIP
P CONSULTANTS 
untuk makklumat lanjut be
erkaitan programm email: tipconsuultants@yahoo..com, Kem.Kewaangan : 357 ‐ 02130050 
Layari w
web site kami d
di http://tipco
onsultants.web
bs.com,  dan galeri di http:///tipconsultants.fotopages.co
om  
Hub
bungi kami di talian 016‐2204
4404 @ 016‐22 204414 Faks : 0 03‐6184 1295 

Program “ Akan Aku Buktikan”


” (Persediaan Mengha
adapi Pepe
eriksaan)
TARIKH / TEMPAT  YURAN PENYERTAAN 
11 –– 13 Jun (3 Hari))       ‐ Carlton Ho
oliday Hotel & SSuites, Shah Alam
m.            RMM 400 seorang        (yuran kurrsus dan pengin napan 
18 –– 20 Jun (3 Hari))       ‐ Carlton Ho
oliday Hotel & SSuites, Shah Alam
m.                                                  3 hari 2 m
malam, sijil penyyertaan, 
                                                makan 6 kkali  sehari) 
HA
ARI  MASA 
Hari Pertama  2.00 ptg –– 5.30 ptg
Hari Kedua  7.00 pg –– 10.30 mlm 
Hari Ketiga  7.00 pg –– 12.30 tgh 
PENGENALAN
Maatlamat utama di alam persekolahan adalah untuk cemerrlang dalam peeperiksaan. Peperiksaan men njadi pengukurr sejauh mana 
ilm
mu  yang  telah  berjaya  difahaami  dan  dihayaati  oleh  setiap
p  pelajar.  Program  ini  bertujuan  untuk  meemberikan  tipss  kepada  para 
pellajar  bagaimana  cara  terbaaik  persiapan  menghadapi  peperiksaan.  Teknik  menggulangkaji  di  saat  awal  daan  menjelang 
pepperiksaan juga akan ditekankkan selain perssediaan mental dan fizikal. 
OBJEKTTIF / KANDU
UNGAN PENTTING PROGR
RAM 
• Inventori tekknik pembelajaran berkesan  
• Memantapkaan motivasi pembelajaran daan sikap positiff terhadap ilmu u. 
• Bagaimana m menjaga emosi diri supaya seetiap persiapann yang telah dilakukan tidak aakan terjejas. 
• Meningkatkaan tahap keyakkinan dan kemaampuan diri daalam menghad dapi pembelajaaran dan peperriksaan. 
• Pendedahan kepada persiaapan fizikal, meental dan emossi sebelum menghadapi pepeeriksaan 
• Mengetahui teknik berkesaan mengulangkkaji pelajaran
• Amalan pemakanan dan tip ps kesihatan 
• Meningkatkaan kemahiran d dalam menjaw wab soalan peperiksaan 
• Meningkatkaan persediaan d dan keyakinan semasa di dalam dewan pep periksaan 
• Memberi kettenangan dan m menghilangkan n rasa takut yaang berlebihan terhadap paraa pelajar menjeelang peperikssaan 
SASA
ARAN PESERTTA 
           Kursus ini ssesuai untuk semua pelajar tterutamanya b
bagi mereka yaang akan mend
duduki peperikksaan penting  seperti UPSR, 
PMMR dan SPM. 

 
TIP CONSULTANT
T TS (TRAINING IMMPROVEMENT P PERSONALITY)
142‐2B Jalan 1, Battu Caves Centre Point, 68100 Baatu Caves Selanggor. Hubungi TIP
P CONSULTANTS 
untuk makklumat lanjut be
erkaitan programm email: tipconsuultants@yahoo..com, Kem.Kewaangan : 357 ‐ 02130050 
Layari w
web site kami d
di http://tipco
onsultants.web
bs.com,  dan galeri di http:///tipconsultants.fotopages.co
om  
Hub
bungi kami di talian 016‐2204
4404 @ 016‐22 204414 Faks : 0 03‐6184 1295 

JADUAL
L PROGRA
AM CUTI SE
EKOLAH TIP
T CONSU
ULTANTS 2010
2

Silaa  Tajuk Kursus  T
Tarikh  Te
empat  Jum
mlah  Jum
mlah Bayaran

( √ )  Pese
erta  (RM) 
  Program “Menjadi yang  13 – 15 March Carlton Holid
day Hotel &     
Terbilang”   (3 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “Nilai Diriku”  16 –– 18March  Carlton Holid
day Hotel &     
(33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “AAkan Aku  11 – 13 Jun  Carlton Holid
day Hotel &     
Buktikan”  (33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “AAkan Aku  18 – 20 Jun  Carlton Holid
day Hotel &     
Buktikan”  (33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program N
Nilai Diriku  26 – 288 November  Carlton Holid
day Hotel &     
(33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “Menjadi yang  4 – 6 Disember  Carlton Holid
day Hotel &     
Terbilang”  (33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “Nilai Diriku”  17 – 19 Disember  Carlton Holid
day Hotel &     
(33 Hari)  Suites, Shah Alam. 
  Program “Menjadi yang  24 – 26 Disember Carlton Holid
day Hotel &     
Terbilang”   ( 3 Hari)  Suites, Shah Alam. 
 

PROMO
OSI KAMI    !!!!!! 

Bagi ibu baapa / guru‐gu
uru atau manaa‐mana organnisasi yang menghantar seetiap 10 orangg peserta, 
seorang peserta akkan diberikann penyertaan secara percuma. 
Ceramah kkeibubapaan akan diberikaan secara perrcuma pada seesi akhir sebeelum majlis peenutup 
dijalankan (pada pukul 11.00am m). 

 
TIP CONSULTANT
T TS (TRAINING IMMPROVEMENT P PERSONALITY)
142‐2B Jalan 1, Battu Caves Centre Point, 68100 Baatu Caves Selanggor. Hubungi TIP
P CONSULTANTS 
untuk makklumat lanjut be
erkaitan programm email: tipconsuultants@yahoo..com, Kem.Kewaangan : 357 ‐ 02130050 
Layari w
web site kami d
di http://tipco
onsultants.web
bs.com,  dan galeri di http:///tipconsultants.fotopages.co
om  
Hub
bungi kami di talian 016‐2204
4404 @ 016‐22 204414 Faks : 0 03‐6184 1295 

BORANG
G PENDAFTA
ARAN

M
MAKLUMAT PESERTA  IBU B
BAPA / PENJJAGA 
Nama Peserta  :  Nama Ibu Baapa/ Penjaga: 
____________________________ _______________________  __________________________________________________________ 
   
Nama Sekolah  :  No. IC. : 
____________________________ _______________________  __________________________________________________________ 
   
Nama Kelas / Tingkatan :  Alamat Rumah  : 
____________________________ _______________________  __________________________________________________________ 
   
Noo. IC / Surat Berranak :  __________________________________________________________ 
____________________________ _______________________   
  Pekerjaan     :      ___________________________________  
Tarrikh program yyang ingin diserrtai :  Tel. Pejabat  :      ___________________________________  
____________________________ _______________________  H/P                :      ___________________________________  
   Emel             :      ___________________________________ 
mlah Bayaran : 
Jum  
        Tandatan ngan Ibu Bapa,                             Tandatangan
n Peserta,  
____________________________ _______________________ 
 
 
Tell. Rumah   :      ____________ ______________________  
Fakks               :      _____________
______________________ 
Emmel             :      ______________ _____________________ 
Pem mbayaran boleeh dibuat melalui money orde
er atau bayaraan melalui cek atau bank draft atas nama:
TIP CO
ONSULTANTSS,  ,    
dan n poskan lampiran bayaran b bersama dengaan borang pend daftaran kursus borong maklum balas kursu us pilihan (terletak di atas).
PEMBATALA AN DAN PERTU UKARAN 
 
• Sekiranyaa peserta yang telah didaftarkkan tidak dapaat menghadiri kkursus, pertukaaran peserta b boleh dilakukan n tanpa 
bayaran ttambahan (sila
a maklumkan kkepada kami seebelum kursus bermula). 
• Bayaran R RM 100 akan ddikenakan sekirranya pembataalan dibuat 14 hari sebelum kkursus secara b bertulis. 
• Bayaran p penuh akan dikkenakan sekiraanya pembatalaan dibuat 7 hari sebelum kurrsus secara berrtulis. 
(bayaran ini adalah untu
uk melindungi kerugian dend da (tempahan) yang akan dikkenakan oleh pihak kem latihan) 
• Pihak pen nganjur mempu unyai hak penu uh untuk membuat pertukara an tempat dan n tarikh sekiran
nya berlaku apa‐apa 
kesukarann dan kejadian
n yang tidak da apat dielakkan (tetapi sebelum ini setiap prrogram berjalan lancar dan tiidak diubah).
• Sebarang pertanyaan daan pengesahan n penyertaan b boleh dimaklum mkan kepada p pihak kami. 
• Borang peendaftaran yan ng telah dilenggkapkan sila fakkskan ke nomb bor faksimili: 0 03 – 6184 1295 5 
                atau poskkan borang yanng telah dilengkapkan beserta bukti pembaayaran kepada alamat: 
 
TIP Co
onsultants,  Telefon          :   En Rassyadan : 016 – 2204 404 ; 
142‐2B B Jalan 1,                            Pn. Farrahiyah : 016 – 2204 414 
Batu C
Caves Centrepo oint,  Faks                :   03 – 6184 1295 
681000 Batu Caves, Selangor.  Emel               :   tipconsultants@yaho oo.com 
Laman W Web  :  http://ttipconsultantss.webs.com 
 
 
 
TIP CONSULTANT
T TS (TRAINING IMMPROVEMENT P PERSONALITY)
142‐2B Jalan 1, Battu Caves Centre Point, 68100 Baatu Caves Selanggor. Hubungi TIP
P CONSULTANTS 
untuk makklumat lanjut be
erkaitan programm email: tipconsuultants@yahoo..com, Kem.Kewaangan : 357 ‐ 02130050