You are on page 1of 2

Generalitat de Catalunya

Institut d’Ensenyament Secundari Eduard Fontserè

ATENCIÓ DIVERSITAT
CURS 2006-07

ÀREA PROFESSOR Hores Hores Hores Adaptació de la materia (cal fer constar si Avaluació de la materia (cal fer constar la
AA AO AI es fa alguna adaptació de la matèria i el manera com s’avaluarà la matèria en
material que es treballarà: llibre de text, relació amb els continguts treballats i els
dossier adaptat, etc). objectius fitxats en le pla individual de
l’alumne/a)
Cátala

Castellà

Anglés

Matemàtiques

Naturals

Socials

Ed. Física

ViP

Música

CV1

CV2

Tutoria
Total
Hores de Suport