You are on page 1of 12

KAUNAS ISSN 1822-5322. Numeris 18 (853). 2010 M. VASARIO 26 D.

, PENKTADIENIS

AKTUALIJOS PRAMOGOS KAUNAS SPORTAS ORAI

„VALSTIEČIAI“ PENKTADIENIO PADEGĖ „ŽALGIRIS“ +5 °C


KOALICIJAI INTERVIU SU AKTORE BENDRAKLASĖS SUGRIEBĖ +1 °C
SIŪLO PETĮ D.MICHELEVIČIŪTE PLAUKUS ŠIAUDĄ
7 psl. 11 psl. 2 psl. 9 psl.

SUNKMETIS DIDŽIŲJŲ
KAUNAS

KERAMIKAI
SKELBIA
PAVASARĮ

ŠVENČIŲ NESUŽLUGDĖ
4 psl.

KAUNAS

NUO „ŽALGIRIO“
NURĖŽĖ
MILIJONĄ
3 psl.
Festivaliai „Kaunas Jazz“ ir „Pažaislio muzikos fes-
tivalis“ šiemet bus jubiliejiniai, tačiau šventinių
renginių neplanuoja. Nepaisant to, kokybės kar-
telės nežadama nuleisti. „15min“ nuotr.

GARSENYBĖS

LADY GAGA
ĮKVĖPĖ
ŪKININKĄ Net ir sunkiais laikais lietuviai pa- kitas – 20-ąjį kartą. Festivalių Šiemet 15 kartą vyksiančio karūnavimo) dienai skirtų kon- honorarai sumažėjo, bet ir festi-
geidauja ne tik duonos, bet ir žai- rengėjai prisipažįsta, kad to- tarptautinio Pažaislio muzikos certų. Tačiau šiemet, skirtingai valių biudžetai susitraukė. Ten-
12 psl. dimų. Jų džiaugsmui, didžiųjų fes- kias progas norėtųsi paminėti festivalio rengėjai didžiąją dalį nei ankstesniais metais, žiūro- ka ilgai svarstyti, ką kviestis, kad
tivalių ir švenčių rengėjai nestoko- išskirtiniais renginiais, tačiau programos jau suderino. Pasak vams bus pasiūlyta daugiau ka- ir žiūrovui būtų įdomu, ir festi-
ja optimizmo ir žada, jog net tu- sunkmetis diktuoja savo ritmą, festivalį koordinuojančio Kau- merinių pasirodymų. valio rengėjai galėtų sau tai leis-
rėdami mažiau lėšų, pradžiugins todėl visų sumanymų įgyven- no valstybinės filharmonijos di- „Ką padarysi, visi – ne tik ti“, – sakė J.Krėpšta. Pasak pa-
aukšto lygio renginiais. dinti nepavyks. Vis dėlto žiū- rektoriaus Justino Krėpštos, ne- vykstantys Lietuvoje, bet ir Eu- šnekovo, bilietų kainos šiemet
rovams iš ko rinktis bus. Ne- paisant nepadidėjusio rėmėjų ropoje – festivaliai traukiasi. liks tokios pat kaip buvo pernai:
Du pagrindiniai Kaune vyks- nuleisti iškeltos kokybės kar- būrio, festivalis vyks, kaip įpras- Mes džiaugiamės tuo, kad turi- 10–50 Lt, o pensininkams, moks-
tantys tarptautiniai festivaliai telės festivalių rengėjams pa- ta, visą vasarą. Nebus atsisaky- me daug festivalio draugų, ku- leiviams ir studentams įėjimas
„Kaunas Jazz“ ir „Pažaislio mu- deda draugai – festivaliuose ta ir įspūdingų festivalio atida- rie sutinka atvykti ir koncertuo- į kai kuriuos renginius kainuos
zikos festivalis“ šiemet bus ju- ne pirmą kartą pasirodantys rymo, uždarymo bei Valstybės ti pas mus nebe pirmus metus. keliais litais pigiau.
biliejiniai: vienas vyks 15-ąjį, atlikėjai ir kolektyvai. (Lietuvos karaliaus Mindaugo Naujus pasikviesti sunku: nors Nukelta į 10 psl.

D9B?H58=9B=GÃ

Įsidėkite skelbimą
greitai ir patogiai!
ÔJ=9Þ=5IG=CG
ÞIJ=9G8=9B5

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
%%DG@" Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

2 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas

Aštuntokai padegė
bendraklasės plaukus Tiekėjo pasirinkimas
Nekasdienis incidentas nutiko Kauno Šan-
čių vidurinėje mokykloje. A.Koroliovo nuotr.
prilygsta rebusui
RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ Ragindami gyventojus rinktis jiems patraukliausiai atrodantį
r.mikalciute
variantą „Kauno energiją“, savivaldybės ir miesto tarybos atsto-
@15min.lt vai nesugebėjo atsakyti, kodėl kauniečiams siūlomi nauji skai-
tikliai – brangesni nei kituose miestuose. A.Koroliovo nuotr.
Kaunui, kaip ir kitų miestų gyven-
tojams, iki gegužės 1 dienos rei-
kia pasirinkti aprūpinimo karštu
vandeniu būdą ir vandens tiekė-
ją. Tačiau, koks sprendimas nau-
dingiausias vartotojui, niekam
Kauno Šančių vidurinę mokyklą 18-os? Prie to reikia pratinti nuo neaišku.
vakar sukrėtė nekasdienis įvy- mažumės“, – savo nuomonę iš-
kis: viduryje pamokos, klasėje bū- dėstė mokyklos vadovas. „Kauno energijos“ rengia-
nant ir mokytojai, paaugliai pa- Manoma, kad padegti mer- muose susitikimuose su dau-
degė priekyje sėdėjusios aštun- gaitės plaukus mokykloje ne giabučių namų bendrijų atsto-
tokės plaukus. vienerius metus besimokan- vais, taip pat gyventojams iš-
tį aštuntoką įkalbėjo naujas platintuose laiškuose nurodo-
Nemalonaus įvykio liudi- klasės draugas. Negalutiniais ma, kad kauniečiai gali rinktis
ninkai pasakojo, kad inciden- duomenimis, būtent jis turėjo iš 3 variantų: pirkti centrali-
tas įvyko per „nulinę“ lietuvių žiebtuvėlį. Šio vaikino elge- zuotai paruoštą karštą van-
kalbos pamoką. Visoje klasėje sys – amžinas pedagogų gal- denį iš tiekėjo, pirkti šilumą vas. Jis nesiėmė prognozuoti, jos“ vykdomasis direktorius ne pagal jų namuose esančių
pasklidus svilėsių kvapui pa- vos skausmas. Pasak direkto- karštam vandeniui ruošti iš ši- ar šį variantą pasirinks ir dau- S.Karčiauskas pabrėžė, jog skaitiklių duomenis, bet pa-
moką vedusi mokytoja įtarė, riaus, paauglio likimas dabar lumos tiekėjo, o geriamą van- giau kauniečių: „Kol kas akty- kauniečiams statomi skaitik- gal įvadinio namo skaitiklio
jog kažkuris iš moksleivių pa- neaiškus. Yra minčių jį perkel- denį karštam vandeniui ruoš- viausiai visais variantais do- liai bus modernesni: „Jie bus prieš šilumokaitį rodmenis.
degė suolo kampą. Tik vėliau ji ti į Vaikų socializacijos centrą. ti – iš geriamo vandens tiekė- misi daugiabučių bendrijos, su nuotoline duomenų nus- Todėl namo gyventojai turė-
pamatė, kad svyla ilgaplaukės Kitas iš „pokštavusių“ aštunto- jo. Trečioji alternatyva leidžia tačiau jos Kaune – mažuma. kaitymo sistema, o tai leis ro- tų tarpusavyje dalytis išlai-
mergaitės plaukai. kų anksčiau prastu elgesiu mo- gyventojams patiems ruošti Ką pasirinks kiti vartotojai, dmenis nuskaityti neatėjus į das karštam vandeniui pirk-
Įtarimų šešėlis iš karto krito kykloje nepasižymėjo. karštą vandenį jo vartojimo kurie gyvena ne bendrijose, vartotojo butą“. Pašnekovas ti, patys kontroliuoti vandens
ant už jos sėdėjusių moksleivių. Kauno miesto policijos at- vietoje – daugiabutyje. iš viso neaišku“. priminė, kad gyventojai ga- suvartojimą ir nemokius bei
Jaunuoliai neneigė „papokšta- stovės spaudai Ramunės Ta- „Šiuo variantu domisi vie- lės pasirinkti ir įprastą skai- vandenį vagiančius kaimynus.
Skaitiklis brangus,
vę“. Nukentėjusi mergaitė iš pra- randės teigimu, policiją vakar no Baltijos gatvės daugiabučio tiklį. Tik tokiu atveju per mė- Skaičiuojama, kad šiuo metu
nes modernus
džių ketino apie incidentą nie- pasiekė pranešimas apie in- gyventojai. Jei jiems pavyks nesį teks mokėti ne 9, bet maž- Kaune taip „pradingsta“ apie
kam nepasakoti, tačiau kalbos cidentą. „Šiuo metu renkami susitvarkyti, tai bus pirmoji Susitikimuose su „Kauno daug 11,83 Lt (be PVM). 30 proc. viso suvartoto karš-
greit pasklido visoje mokykloje. duomenys, ikiteisminis tyri- kregždė mieste“, – sakė Kau- energija“ dalyvaujantys kau- to vandens.
Palankiausiai vertina
Sužinojęs apie įvykį, mokyklos mas dar nepradėtas. Visa me- no miesto savivaldybės tary- niečiai kalbėjo, jog patrauk-
antrąjį variantą Kas bus nepasirinkus
direktorius Romanas Jasulaitis džiaga bus perduota nepilna- bos narys Gediminas Žukaus- liai atrodo pirmasis varian-
jokio varianto?
piktu pokštu įtariamus moks- mečių reikalų inspektoriams“, kas, raginęs ir kitus kauniečius tas, kuriame siūloma rinktis Norintiems sužinoti, ku-
leivius pasikvietė į savo kabi- – sakė policijos atstovė. rinktis šį variantą. naują karšto vandens tiekė- ris variantas garantuotų ma- Tiems gyventojams, kurie
netą. Pasak mokyklos vadovo, Pasak „Kauno energijos“ ją. Tačiau Kaune toks tiekė- žiausias išlaidas, „Kauno ener- nėra susibūrę į bendrijas ar-
jiems pareikšti griežti papeiki- vykdomojo direktoriaus Sta- jas yra vienintelis – „Kauno gijos“ atstovai neturi aiškaus ba bendrijose nebus surastas
mai. Iškviestam nukentėjusios nislovo Karčiausko, dauguma energija“. Sudariusiems nau- atsakymo. Tiesa, patys netie- visus tenkinantis variantas,
aštuntokės tėvui direktorius pa-
Aš šį įvykį gyventojų dar neapsisprendė, ją sutartį su bendrove gyven- siogiai agituoja už antrąjį va- nuo gegužės 1-osios automa-
tarė kreiptis į policiją. traktuoju, kaip kurį iš variantų norėtų rink- tojams kas mėnesį tektų mo- riantą. Pasak S.Karčiausko, to- tiškai bus pradėtas skaičiuo-
„Mes mokykloje ir dėl rū- tis. Labiausiai domimasi ga- kėti apie 9 Lt, t.y. vadinamąjį kiu atveju 1 kubinio metro van- ti 9 Lt vadinamasis skaitiklio
kymo rašome pranešimus poli-
pasikėsinimą į limybe atsisakyti karšto van- skaitiklio mokestį. Tiesa, jį dar dens kaina būtų 14 proc. ma- mokestis.
cijai. Aš šį įvykį traktuoju kaip žmogaus sveika- dens tiekėjo. „Esame gavę pra- turi patvirtinti Kauno miesto žesnė negu pasirinkus pirmąjį Pasak „Kauno energijos“
pasikėsinimą į žmogaus svei- šymus iš kelių bendrijų. Vi- savivaldybės taryba. karšto vandens pirkimo bū- atstovų, šis mokestis bus vi-
katą ar net gyvybę. Reikia vai-
tą ar net gyvybę. sos jos pasirinko variantą be Pastebėjus, kad kituose dą. Tačiau nereikėtų pamirš- siems butams bendras ir ne-
kus mokyti atsakomybės, nes karšto vandens tiekėjo“, – sa- miestuose skaitiklio mokes- ti, jog pasirinkus šį variantą priklausys nuo bute esančių
Sakė R.Jasulaitis.
kas juos to išmokys, kai sulauks kė „Kauno energijos“ atsto- tis mažesnis, „Kauno energi- butų gyventojai atsiskaitytų skaitiklių rodmenų.

įdomu
Su verslu pažindins pasaulinio pripažinimo sulaukęs lietuvis
Kauno technologijos universi- savą verslą?“. I.Laurso sėkmė prasidėjo šalia tokių garsių technologi- likono slėnyje JAV.
teto (KTU) auloje šiandien pra- I.Laursas – KTU absol- įkūrus mobiliųjų programų nių kompanijų kaip „Apple“, Norint ys daly vauti se-
sideda KTU Karjeros centro ren- ventas, po mokslų pasinėręs ir žaidimų portalą „GetJar“. „Nokia“, „Blackberry“, „Goog- minare prašomi užsiregist-
giamas seminarų ciklas „Karje- į verslą. Su susitikimo daly- Jis tapo pirmuoju lietuviu, le“, „Microsoft“, „Samsung“ ruoti www.ktu.lt puslapy-
ros lyderiai“. viais jis pasidalins sėkmin- kurį 2009 metais telekomu- ir „Facebook“ atstovų. Prieš je. Seminarų ciklą „Karje-
gos karjeros patirtimi, su- nikacijų naujienų ir tyrimų 5 metus įkurtas „GetJar“ šiuo ros lyderiai“ KTU rengia nuo
Pirmojo susitikimo sve- pažindins su nuosavo vers- lyderis „Informa Telecoms metu yra didžiausias nemo- 2005 metų.
čias – įtakingas telekomu- lo kūrimo pradžiamoksliu, & Media“ pripažino vienu iš kamų mobiliųjų žaidimų ir KTU Karjeros centro ren-
nikacijos srities atstovas Il- jo etapais, papasakos apie 40-ies didžiausią įtaką pasau- programų portalas pasau- giamas seminarų ciklas „Kar-
ja Laursas (nuotr.). Semi- nuosavo verslo tendencijas, lio telekomunikacijų indus- lyje. 2009 metais I.Laurso jeros lyder ia i“ prasideda
nare jis pristatys temą „Ar atskleis privalumus ir trū- trijai padariusių asmenų. bendrovė pirmoji iš Lietu- šiandien, 13 val., KTU auloje
kiekvienas gali turėti nuo- kumus. „GetJar“ vadovas atsidūrė vos įkūrė savo padalinį Si- (A.Mickevičiaus g. 37).

orai
VASARIO

26
PENKTADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra 2-7 °C
šilumos. Kai kur gali palyti,
vietomis išsilaikys rūkas.
Ateinančią naktį bus nuo 2 °C
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+15 °C
+8 °C
+8 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+7 °C
+4 °C
+2 °C
šalčio iki 2 °C šilumos. Kai kur
nedideli krituliai. Rytoj dieną Madridas +11 °C Roma +18 °C
oro temperatūra 1-5 °C šilumos. Maskva +1 °C Talinas -1 °C
Saulė teka 07:16 Sinoptikai prognozuoja lietų.
Saulė leidžiasi 17:16
Dienos ilgumas 10:32 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius +5 °C 0 °C +3 °C 0 °C +5 °C

Aleksandras, Aurimė, Izabelė, Kaunas +5 °C +1 °C +3 °C -2 °C +6 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Jogintas, Sandra, Valburga. Klaipėda +4 °C +2 °C +2 °C 0 °C +4 °C debesuota lietus perkūnija
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

KAUNAS / 3
www.15min.lt/kaunas

Nebepraras šimtų
tūkstančių litų
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius Dabar dėl sukčiaujančiųjų są-
@15min.lt
žiningi žmonės priversti mokė-
Nors vakar Kauno politikai klau-
simą dėl šiukšlių išvežimo mokes-
ti daugiau, nes patirdama tokius
čio skaičiavimo tvarkos atidėjo, nuostolius, bendrovė yra priversta
„Kauno švaros“ atstovai neabe-
joja, jog sprendimas bus priim-
didinti paslaugų kainas.
tas jau artimiausiu metu. Pastebėjo D.Tumynas.
Supratusi, jog dėl ydingos Supratę savivaldybės pa- gelis tų, kurie nelegaliai savo
mokesčio už atliekų išvežimą tvirtintuose įstatuose atsi- butus nuomoja. Dėl šios prie-
skaičiavimo tvarkos patiria vėrusią spragą, dalis kaunie- žasties per metus mes pati-
šimtus tūkstančių siekiančius čių ėmė gudrauti. Iš buto iš- riame per pusę milijono litų
nuostolius, savivaldybės val- registravus visus jo gyvento- nuostolių, – aiškino „Kauno
doma bendrovė „Kauno šva- jus, miestiečiams už šiukšlių švaros“ generalinis direkto-
ra“ užsimojo ją keisti. Iki šiol išvežimą nereikėjo mokėti rius Dalius Tumynas. – Ma- ma tokius nuostolius, bend-
daugiabučių namų gyventojus
pasiekiančios sąskaitos yra ap-
skaičiuojamos remiantis kon-
nei cento.
„Šiuo metu turime jau per
10 tūkst. „nulinių“ abonentų,
nau, kad naujoji tvarka socia-
liai būtų žymiai teisingesnė.
Nes dabar dėl sukčiaujančių-
rovė yra priversta didinti pas-
laugų kainas.“
Anot D.Tumyno, šiuo metu
Nuo „Žalgirio“
krečiame bute deklaruotu gy-
ventojų skaičiumi.
kurie už paslaugas nemoka vi-
sai. Taip pat nemoka ir dau-
jų sąžiningi žmonės priversti
mokėti daugiau, nes patirda-
50 kv. m ploto buto, kuriame
gyvena trys žmonės, šeimi-
nurėžė milijoną
ninkas per mėnesį už šiukšlių
Beveik neabejojama, jog išvežimą turi mokėti 16,65 Lt. „Žalgirio“ generalinis di-
kovo mėnesį Kauno po- Įsigaliojus naujajai tvarkai, rektorius P.Motiejūnas šį
litikams tarus savo žodį, netikėtą miesto vadovų
šis mokestis sumažėtų iki
miestiečiai už šiukšlių iš- žingsnį įvertino kritiškai.
12,50 Lt. E.Ovčarenko nuotr.
vežimą mokės pagal buto
plotą. A.Koroliovo nuotr. „Kuo daugiau žmonių gy-
vena bute, tuo išvežimas pi-
gesnis. Pavyzdžiui, jaunoms,
nepasiturinčioms šeimoms,
kurios gyvena kiek pasigrū-
dusios, reikės mokėti mažiau.
Aišku, prabangaus, 100 kv. m
ploto buto savininkas pagal
naująją tvarką turės mokėti
25 Lt per mėnesį. Tačiau jei- Kauno miesto vadovų pažadai kiek- anksto suplanuotą klubo biudže-
gu dabar tokiame bute gyve- vienais metais „Žalgiriui“ skirti po tą. „Tokį savivaldybės sprendi-
na 4 žmonės, tai sąskaita už 5 mln. Lt liko tik tuščiomis šneko- mą vertiname vienareikšmiškai
šiukšlių išvežimą, siekianti mis. Iš finansinės bedugnės pernai blogai. Juk būtent šiai kadencijai
22,20 Lt, per daug nesiskirs“, išsikapanojęs garsiausias šalies klu- atėjus į valdžią, buvo kalbama
– akcentavo „Kauno švaros“ bas iš miesto valdžios gavo netikė- apie stabilios paramos skyrimą,
vadovas. tą smūgį – parama bus penktada- kad „Žalgiris“ galėtų iš anksto
Dėl kilusių aršių diskusijų liu mažesnė. planuoti biudžetą. Tačiau ir vėl
vakar dienos tarybos posėdy- politikai kalba viena, o daro ki-
je nesvarsčiusi šio klausimo, Kadencijos pradžioje miesto ta. Toks sprendimas nesupran-
miesto taryba naująją šiukšlių taryboje daugumą turinti val- tamas, juk ėjome į visas frakci-
išvežimo tvarką turėtų patvir- dančioji koalicija įsipareigojo jas, komitetus ir pateikėme visus
tinti jau kovo mėnesį. Kauno „Žalgirį“ kasmet remti dokumentus, ataskaitas, kokių
5 mln. Lt. Net ir prieš pusantrų tik valdžia reikalavo“, – tvirtino
renginys metų Arvydui Saboniui perlei-
dusi 34 proc. turėtų klubo ak-
„Žalgirio“ vadovas.
P.Motiejūnas akcentavo,

Krepšinio mėgėjams – naujas turnyras cijų, savivaldybė tvirtino pla-


nų dėl ilgalaikio rėmimo ne-
keisianti.
jog didelė dalis iš savivaldybės
gaunamos paramos įvairių mo-
kesčių pavidalu sugrįžta į mies-
Be krepšinio negalintys gyventi dinantys mėgėjai. pių nugalėtojai bus apdova- zais, kuriuos įteiks ir pasvei- Tačiau nesitraukiantis sun- to iždą. „Nuolat nutylimas fak-
kauniečiai sekmadienį kviečia- „Šįkart išskirtinis dėmesys noti taurėmis, diplomais bei kins Kauno „Žalgirio“ krep- kmetis politikus privertė pamirš- tas, kad beveik pusė „Žalgiriui“
mi dalyvauti pirmą kartą įvyk- bus skirtas įmonėms. Pirmą turnyro rėmėjų įsteigtais pri- šininkai. ti savo pažadus. Vakar tvirtin- skiriamos sumos sugrįžta į sa-
siančiame turnyre „3x3“, ku- kartą tokių turnyrų istorijo- dami 123 mln. Lt mažesnį nei vivaldybės biudžetą. Sumoka-
rį sumanė didžiulę patirtį ren- je įmonių darbuotojai galės pernai miesto biudžetą, Kau- me išaugusius mokesčius, vi-
giant įvairias varžybas turintys sudaryti trijų keturių asme- no vadovai penktadaliu nu- sas namų rungtynes žaidžiame
organizatoriai. nų komandas ir įrodinėti sa- braukė ir paramą „Žalgiriui“. Kauno sporto halėje, už kurios
vo bendrovės pranašumą“, – Politikai teisinosi, jog finansa- nuomą mokame savivaldybės
A.Sabonio krepšinio mo- pasakojo vienas turnyro or- vimas yra mažinamas visoms valdomai įmonei. Nors mums
kykloje ankstų sekmadienio ganizatorių Esmiraldas Slie- sritims, tad ir garsiausiam ša- būtų daug pigiau žaisti savo tre-
rytą prasidėsiantis turnyras žauskas. lies klubui nebuvo daroma jo- niruočių centre, suprantame
skirtas įvairaus amžiaus krep- Turnyro metu vyks įvai- kių išimčių. kauniečių poreikius ir stengia-
šinio aistruoliams. rūs baudų, tritaškių, tolimo Toks netikėtas politikų žings- mės padėti miestui, tačiau val-
Be to, varž ybose galės metimo nuo aikštės v idu- nis šokiravo „Žalgirio“ generali- džios pažadai liko tik žodžiuo-
pasireikšti ir šeimų grupės, rio konkursai. Savo rankos nį direktorių Paulių Motiejūną. se, o klubo finansinė padėtis vėl
Krepšiniu gyvenantys kauniečiai sekmadienį turės galimybę savo
taip pat atskiroje kategorijoje taiklumą galės išbandyti ir sugebėjimus parodyti aikštelėje. Turnyro rengėjų archyvo nuotr.
Anot jo, pasikeitusi miesto ski- nukentės“, – nelinksmai pabrė-
varžysis veteranais save va- renginio svečiai. Visų gru- riamos paramos suma sujauks iš žė P.Motiejūnas.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

4 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas

renginiai
TEATRAI
Keramikai Kaune Per vieną savaitgalį vakarėlis

Penktadienis, vasario 26 d.
Kauno valstybinis dramos teatras
18 val. Spektaklis „Skėriai“.
Kauno valstybinis muzikinis
skelbia pavasarį šokdins 12 atlikėjų
Šiandien Kaune lankytojams du- se pasaulio šalyse kuriančių tine Baltijos šalių keramikų
Pagrindinis šio savait-
teatras galio akcentas – „Pop
ris plačiai atvers tradicinė paro- keramikų. kūrybą pristatančia paroda. Star Bar“ rezidento Mo-
18 val. Operetė „Naktis Venecijoje“. da „Pavasaris 2010“. Šiemet, nepaisant sunk- Šiemet joje planuoja daly- daco gimtadienio fies-
Kauno mažasis teatras mečio, parodos eksponatų ir vauti beveik 60 menininkų. ta. Baro archyvo nuotr.
19 val. Spektaklis „Lauros kosmosas“. Kasmet kovą laikinojoje dalyvių skaičius ne ką ma- Šalia lietuvių autorių čia sa-
sostinėje rengiamoje paro- žesnis nei ankstesniais me- vo kūrinius pristatys Švedi-
Kauno kamerinis teatras doje savo kūrinius demonst- tais. „Labai smagu, kad ren- jos, Estijos bei Latvijos dai-
18 val. Spektaklis „Pirmasis kartas“. ruoja kelios dešimtys įvairio- ginys išlieka didele, tarptau- lininkai“, – sakė dailėtyri-
Šeštadienis, vasario 27 d. ninkė Raimonda Kogelytė-
Simanaitienė.
Kauno valstybinis dramos teatras
Tradiciškai parodoje bus
15 val. Spektaklis „Liūdnas Dievas“.
galima išvysti įvairių kartų
18 val. Spektaklis „Visi mano sūnus“. ir krypčių keramikų kūrybą.
Kauno valstybinis muzikinis Ekspozicijoje vietą sau randa
teatras ir pripažinti, ir kurti tik pra-
15 val. Koncertas „Kas jūs, ponas dedantys keramikai. TOMAS
kuriam niekas negaili gerų žo-
Verdi?“. Apžiūrėti parodos „Pava- GRIGALEVIČIUS džių. Jį myli žmonės ir tai yra
18 val. Operetė „Studentas elgera“. saris 2010“ eksponatus Ke- t.grigalevicius
didžiausias komplimentas jam
ramikos muziejuje bus ga- @15min.lt ir mūsų barui“, – tvirtino „Pop
Kauno mažasis teatras lima daugiau nei mėnesį. Star Bar“ šeimininkai.
18 val. Spektaklis „Su Naujaisiais Paroda veiks iki balandžio Tokio savaitgalio šokių muzikos ir kok- Šį vakarą 22 val. prasidėsian-
metais, Ana!“. 11 dienos. teilių bare „Pop Star Bar“ dar nebu- čiame vakarėlyje su lankytojais
Kauno kamerinis teatras Parodos atidarymas Ke- vo. Penktadienio ir šeštadienio va- muzika dalinsis dvi diskžokė-
18 val. Spektaklis „Karštas šokoladas“. ramikos muziejuje, Rotušės karėliuose ant scenos pasirodys net jų kartos: Lauris Lee, Andrius
aikštė 15, vyks penktadie- dvylika garsių šalies diskžokėjų bei Rio, Funky M, No Evil, Adam
Kauno valstybinis lėlių teatras nį, 16 val. gyvai dainuosiančių atlikėjų. Vicious, Sheliapin ir, žinoma,
12 val. Spektaklis „Katės namai“. Parodos dalyvių kūriniai. pats torto žvakučių pūtėjas.
Artėjantis savaitgalis prasi-
KLUBAI Šeštadienis gyvai
dės pašėlusia gimtadienio fies-
Penktadienis, vasario 26 d. ta. Šiandien savo 20-ąjį gimta- Kalendorinę žiemą šeš-
dienį švęs labiausiai „Pop Star tadienį užbaigs naktis „gy-
„Nautilus“ (Savanorių pr. 124)
Bar“ nusipelnęs žmogus – baro vai“. „Pop Star Bar“ tą vakarą
19 val. Spektalis „Neparašyta vasaros rezidentas Modaco. Jis yra dau- įvyks net keturi gyvi Giedrės
istorija“. giausia valandų prie pulto pra- iš „Empti“, Soliario, Violetos ir
„Džem'Pub“ (Laisvės al. 59) leidęs, nesuskaičiuojamą kiekį neseniai bendrą dainą su Jo-
21 val. Grupės „Port 812“ (Rusija) ir „Oil miego naktų į muziką iškeitęs vani įrašiusios Kotrynos pasi-
Busters“ (Lietuva). ir daugiausiai plojimų išgirdęs rodymai. Vakarėlyje skambės
baro atlikėjas. ne tik gariausiai šokių muzikos
„Pop Star Bar“ (Vasario 16-osios g. 2) koveriai, tačiau ir Giedrės kar-
22 val. „Happy B-day Modaco!“. Per metus
tu su „RyRalio“ 2005-ųjų vasarą
išsikovojo meilę
„Papa Jazz“ (Savanorių pr. 178) įrašytas superhitas „Visu grei-
22 val. „Fetish me“. „Modaco vos per metus iš čiu“. Prie pulto šeštadienį sto-
naujoko tapo tarsi seniai žino- vės hauso muzikos generolai –
KITI RENGINIAI mu diskotekų terminatoriumi, Jovani ir Karalius.
Penktadienis, vasario 26 d.
VDU Kauno dailės fakutletas
20 val. Įvairių menų projektas
Spektaklis kvies nustatyti ribas Spektaklyje „Riba“
nagrinėjamos temos
„ART'erija“. Asociacija „Teatronas“ kviečia suotas Gildo Aleksos. Šis kū- tilto krašto ir ieško atsaky- aktualios įvairaus am-
įvertinti naują spektaklį. Jį iš- rinys buvo verčiamas į ges- mų“, – teigia spektaklio „Ri- žiaus žiūrovui. Spek-
KTU III rūmai (Laisvės al. 13) taklio autorių nuotr.
vysti kauniečiai galės šeštadie- tų kalbą. ba“ kūrėjai.
19 val. „Liūdni Slibinai“.
nį Kauno kultūros centre „Tau- Naujaja me spek ta k ly- Ankstesniame savo spek-
Kauno valstybinė filharmonija tos namai“. je jaunieji aktoriai nagrinė- taklyje laukę jaunimo, šįkart
18 val. Kauno miesto simfoninis orkest- ja g y venimo nežinomybės „Teatrono“ nariai tikisi pa-
ras su fagotininku Povilu Bingeliu. Vienos dalies mistinės dra- akivaizdoje, gyvenimo bai- traukti brandesnės publi-
mos „Riba“ autorius – Gintau- mės ir grožio temas. kos dėmesį.
VDU koncertų salė
tas Katulis. „Spektaklis „Riba“ kupi- „Vasario 27 dieną „Riba“
(S.Daukanto g. 28)
Šis spektaklis – jau antra- nas atvirų išgyvenimų, pa- bus peržengta pirmą kartą,
18 val. Sportinių šokių kolektyvo sis „Teatrono“ bendras kūri- mąstymų. Jame nagrinėja- todėl žiūrovai turės galimybę
„Žuvėdra“ pasirodymas. nys. Kauniečiai jau turėjo pro- mos problemos visiems ži- išvysti ne tik spektaklį, bet ir
Šeštadienis, vasario 27 d. gų įsitikinti, kad „Teatrono“ nomos, tik pateikimo forma tikras veikėjų (aktorių) emo-
narių spektakliai rimti, nors kita. Spektaklyje užduoda- cijas ir net patys galės pajaus-
Kauno kultūros centras
juose vaidinantys aktoriai – mi klausimai, skirti svars- ti, ką reiškia stovėti jėgos, ku-
„Tautos namai“
moksleiviai. Sausį Kaune pa- tymams apie pasitikėjimą. rios nesupranti, akivaizdoje“,
(Vytauto pr. 79/ Kęstučio g. 1)
rodytas pirmasis „Teatrono“ Tačiau drama nėra tik apie – kalbėjo viena iš „Teatrono“
17 val. Spektaklis „Riba“. vaidinimas „Sveiki!“, reži- aštuonis jaunuolius, gy ve- narių Monika Butkutė.
nančius ties riba. Tai istori- Spektaklio pradžia – šeš-
ja apie visus, kurie stovi ant tadienį, 17 val.

koncertas
Skambės „Liūdnų Slibinų“ dainos
Prieš pusantrų metų pirmąjį kon- 50-yje koncertų. Kaip juoka-
certą būtent Kaune surengusi ak- vo patys, kai tapo tokie rei-
Visos torių grupė „Liūdni Slibinai“ nepa- kalingi, nori nenori teko kur-
laidojimo miršta kauniečių. Šiandien, 19 val., ti naujas dainas – jų per me-
paslaugos ir išgirsti juos bus galima Kauno tech- tus gimė 25.
prekės nologijos universitete (KTU). „Dabar esame tikros žvaigž-
M.Daukšos g. 37 dės: du kartus mus rodė per te-
Pateikdami „metinę atas- leviziją, dvidešimt kartų bu-
Šarvojimo salės kaitą“ grupės nariai prisimi- vome pakliuvę į „youtubą“, iš
Vytauto pr. 44a nė, jog pirmasis jų koncertas kurio, mums patiems papra-
įvyko Kauno Palemono vidu- šius, buvome „išimti“. Turime
IŠTISĄ PARĄ rinėje mokykloje, kur jie iš gerbėjų ir „Facebooke“, – kaip
karto gavo savo pirmąjį ap- visada šmaikščiai savo grupės
M.Daukšos g. 37, Kaunas dovanojimą – žvakę. Vėliau gyvenimą pristatė talentingi
Tel. (8-37) 20 08 39, 22 72 93
koncertai pasipylė it lietus iš aktoriai Aistė Lasytė, Domi- „Liūdnų Slibinų“ koncertas
Mob. tel.: (8-614) 78 785
(8-687) 73 307
dangaus: per savo gyvavimo nykas Vaitiekūnas ir Vaidas vyks KTU III rūmuose (Laisvės al.
metus „slibinai“ koncertavo Kublinskas. 13) vyks šiandien 19 val.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

MIESTAI / 5
www.15min.lt/miestai

Susirgusių autorių Antstoliui teko


susidurti su STT
tyko mokesčių spąstai
LAURA
GINA
KUBILIŪTĖ
g.kubiliute
@15min.lt
kumentų suklastojimo, ir tar-
pininko kyšininkavimo.
Įtariama, kad už galimy-
bę panaikinti nekilnojamo-
GABRILAVIČIŪTĖ Pagal autorines sutartis dirban- jo turto areštą ir kitus veiks-
l.gabrilaviciute tys asmenys per nežinojimą gali at- Uostamiestyje sulaikytas antsto- mus antstolis reikalavo ir
@15min.lt sidurti spąstuose – kurį laiką nega- lis Albinas Zenkevičius. Jis įtaria- per tarpininką priėmė apie
vus autorinio atlyginimo ir tuo metu mas dokumentų klastojimu, ky- 40 tūkst. Lt kyšį.
Jeigu dirbate pagal autorinę sutar- nemokėjus mokesčių, už kai kurias šio priėmimu. Tyrimą organizuoja bei jam
tį ir dėl nereguliariai gaunamų pa- gydymo paslaugas gali tekti susimo- vadovauja Klaipėdos apygar-
kėti pačiam. K.Vanago/BFL nuotr.
jamų kurį laiką negalėjote mokėti Ikiteisminį tyrimą dėl nu- dos prokuratūros Organizuo-
„Sodros“ bei privalomojo sveikatos sikaltimų valstybės tarnybai tų nusikaltimų ir korupcijos
draudimo įmokų, prireikus kai kurių ir viešiesiems interesams pra- tyrimo skyrius.
medicinos paslaugų, už gydymą ga- dėjo Specialiųjų tyrimų tarny- A.Zenkevičiui Teisingumo
li tekti ir susimokėti. Tokioje keblio- bos Klaipėdos valdybos pa- ministerija prieš dvejus metus
je situacijoje atsidūrė vilnietė Agnė, reigūnai. buvo iškėlusi drausmės bylą.
pagal autorinę sutartį kurianti lai- Antstolis buvo sulaikytas Tada jis, tvarkydamas pro-
das vienoje televizijoje. trečiadienio vakare. cesinius dokumentus, pažei-
Taip pat sulaikytas ir ky- dė Civilinio proceso kodekso,
„Gaunu autorinį atlygini- šio tarpininkavimu įtariamas Antstolių įstatymo bei Spren-
mą, už kurį nuo praėjusių me- asmuo. Vakar jiems įteikti įta- dimų vykdymo instrukcijos
tų, kaip ir visi, dirbantys pagal rimai dėl kyšio priėmimo, do- nuostatas.
autorines sutartis, moku įmo-
kas „Sodrai“ ir sveikatos drau- „Buvau šventai įsitikinusi, tą mėnesį... Principas yra toks, Kuriozų gali būti daugiau
dimui“, – „15min“ pasakojo kad viskas tvarkinga. Bet pasi- kad žmogus kiekvieną mėnesį „Manęs tai netenkina. Ko-
Agnė. Kaip žinia, asmuo, dir- rodė, kad žmonės, kurie dirba privalo sumokėti privalomojo dėl aš sumokėjusi tūkstančius
bantis pagal autorinę sutartį, pagal autorinę sutartį, tik po tri- sveikatos draudimo įmoką“, – litų mokesčių, dar turiu mokė-
atlyginimą gauna už konkretų jų mėnesių įmokų mokėjimo – aiškino K.Žilėnas. Jo teigimu, ti už gydymą ligoninėje?“ – re-
padarytą darbą. „Vieną mėne- tai yra ketvirtą mėnesį – tampa kurį nors mėnesį nesumokė- toriškai klausė Agnė.
sį gavau 7 tūkst. Lt, kitą mėnesį apdrausti, o padarę bent mėne- jus įmokos žmogaus draustu- „Būtų logiškiau, jei metų
10 tūkst. ir panašiai. Per 2009-ųjų sio pertrauką to draudimo ne- mas nutrūksta. Paklaustas, ką pradžioje galėtum sumokė-
kovą, balandį ir gegužę uždir- tenka“, – apie nemalonią staig- daryti autoriams, jei keletą mė- ti tam tikrą minimumą ir bū-
bau labai padorią sumą, nuo meną kalbėjo Agnė. Ji skaičia- nesių pajamų negauna ir todėl tum užtikrintas, kad visiems
kurios buvo mokami visi pri- vo, kad pernai nuo jos autori- nuo jų negali būti atskaičiuo- metams ar kažkokiam laiko-
valomi mokėti mokesčiai. Va- nio atlyginimo buvo atskaityta tos, sveikatos draudimo įmo- tarpiui tu būsi apsidraudęs,
sarą televizijoje buvo pertrau- apie 3600 Lt mokesčių „Sodrai“ kos, K.Žilėnas paaiškino, kad kad nebūtų galvos skausmo
ka (baigėsi sezonas – aut. past.), ir sveikatos draudimui, tačiau už tais mėnesiais įmoką galima kas mėnesį prisiminti“, – kal-
tris mėnesius pajamų negavau operaciją ir gydymą ligoninėje sumokėti savanoriškai. „Kiek- bėjo Lietuvos laisvosios rin-
ir nemokėjau įmokų“, – pasako- teks susimokėti pačiai. vieną mėnesį tokiu atveju rei- kos instituto ekspertė Kaeta-
jo moteris. kia sumokėti po 72 litus“, – sa- na Leontjeva.
Mokėti reikia visada
Agnė sakė rugsėjį vėl pradė- kė VLK atstovas. Be to, ji priminė, kad įsta-
jusi dirbti pagal autorinę sutar- Valstybinės ligonių kasos Tačiau, jei nutiko taip, kad tyme numatyta, jog 72 Lt per
tį. Atlyginimą už rugsėjį ji gavo (VLK) atstovas spaudai Kazys žmogus, mokėdamas įmo- mėnesį sveikatos draudimo STT pareigūnai sulaikė antstolį
spalį, už spalį – lapkritį, o už lap- Žilėnas „15min“ patvirtino, kad kas padarė pertrauką ir stai- įmokas privalo mokėti visi, A.Zenkevičių. „15min“ nuotr.
kritį – gruodį, taip pat buvo at- žmogaus, sveikatos draudimo ga jam prireikė medikų pa- net ir negaunantys jokių pa-
skaitomi ir mokesčiai. Tačiau, įmokas mokančio nuo autori- galbos, jis gali sumokėti trijų jamų (pavyzdžiui, namų šei-
kuomet gruodį vilnietė pate- nių pajamų, draustumas įsiga- mėnesių minimalaus atlygi- mininkės).
ko į ligoninę, kur jai buvo at-
likta apendicito operacija, pa-
lioja praėjus trims mėnesiams
po įmokų mokėjimo. „Įsigalio-
nimo dydžio įmoką ir vėl taps
apdraustu. „Tai reiškia, kad
Be to, jos teigimu, dirban-
tieji pagal autorinę sutartį ir
kino repertuaras
aiškėjo, kad Sveikatos draudi- ja su sąlyga, kad jis ir toliau mo- žmogus susimoka apie 2400 mokesčius mokantys tik tuo-
mo moteris neturi. ka: ir ketvirtą, ir penktą, ir šeš- litų, iškart tampa draustu ir met, kai gauna pajamų ligos CINAMON „Keliamieji metai“ 11:00 13:45
gali naudotis sveikatos prie- atveju gali netekti ir ligos pa- „Keliamieji metai“ 12:15 14:45 16:00 18:45 21:30 23:45**
žiūros paslaugomis, su sąlyga, šalpos. 17:10 19:30 21:45 „Nenugalimas“ 14:30 17:30 20:30
kad ir už tą einamąjį mėnesį, „Tai priklauso nuo to, kurį 23:15**
Kodėl aš sumokėjusi tūkstan- ir už kitus jis mokės po 72 li- ketvirtį žmogus gavo pajamas“,
„Kuždesių sala“ 10:45 13:30 16:15
19:00 21:55 „Princesė ir Varlius“ 10:25 12:30
čius litų mokesčių, dar turiu mo- tus“, – dėstė K.Žilėnas. Jis pa- – aiškino ekspertė. Esą jei žmo-
„Numylėtieji kaulai“ 12:45 15:30 14:45 17:00
tikslino, kad būtinoji medici- gus susirgo dabar, o už praeitą
kėti už gydymą ligoninėje? nos pagalba teikiama nemoka- ketvirtį jokių pajamų negavo ir 18:30 21:15 „Numylėtieji kaulai“ 15:15 20:45
mai, nepriklausomai nuo su- mokesčių nemokėjo, ligos pa- „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 23:30**
Klausė Agnė. mokėtų įmokų. šalpos jis negaus. 16:00 20:00 „Įsikūnijimas“ 10:10 15:30 21:00
„Valentino diena“ 15:45 18:15 „Blogas policininkas“ 19:15 22:00
20:45
LOGIN 2010 „Persis Džeksonas ir Olimpo
„Valentino diena“ 12:15* 18:00
„Zero 2“ 13:30 19:00

Vilniuje prognozuos interneto ateitį dievai: žaibo vagis“ 10:50 13:15


„Vilkolakis“ 11:40 22:00
„Princesė ir varlius“ (dubliuota
„Persis Džeksonas ir Olimpo
dievai: žaibo vagis“ 11:20* 16:15
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“
Kovo mėnesį Vilniuje į interneto De Brouweris, dienraščio M.Fraser
lietuviškai) 14:00 14:00 19:30
konferenciją LOGIN 2010 suvažiuos „The Wall Street Journal“
tarptautiniu mastu pripažinti eks- įvertintas kaip vienas įdo- „Zero 2“ 18:00 „Vilkolakis“ 21:45
pertai, kurie pasidalins mintimis miausių mąstytojų apie atei-
„Alvinas ir Burundukai 2“ 12:00*
apie interneto ateitį ir jo įtaką įvai- tį, o ispanų „Corriere della FORUM CINEMAS
rioms gyvenimo sferoms. Serra“ jį pavadino „verslo *seansas vyks vasario 27, 28 d.
„Kuždesių sala“ 11:40 15:00 18:15
Vudžiu Alenu“. Kompani- 21:15 23:59** ** seansas vyks vasario 26, 27 d.
„Siekiame, kad LOGIN jos „GetJar“, kurios būstinė
lankytojai suprastų, koks pla- įsikūrusi Silicio slėnyje, va- „Valentino diena“
tus interneto įtakos spektras. dovas Ilja Laursas įtrauktas į
Todėl šalia ankstesniais me- įtakingiausių 40-ies pasaulio
tais renginyje dominavusių asmenybių mobiliųjų tech-
rinkodaros specialistų ir tin- nologijų srityje sąrašą. A.Hunter
klaraštininkų šiemet išvysi- Dizaino evoliuciją
me kur kas įvairesnių profe- LOGIN 2010 metu aptars: kom- Bernhardas Mohras, taip pat Tomas Ramanauskas, žinias-
sijų atstovų, atspindinčių in- panijos „Webgraph“ vadovas Kanados žurnalistas, dabar klaidos planavimo agentūros
terneto plėtrą ir visa apiman- Danas Rubinas, bendrovės – prestižinės verslo mokyk- „Media House“ verslo vysty-
tį poveikį. Daugiau nei 30 labai „Scratchmedia“ įkūrėjas, di- los INSEAD dėstytojas Matt- mo vadovas, tinklaraščio Dan-
skirtingų pranešėjų iš 8 šalių zaino mokytojas ir knygų au- hew Fraseris. su.lt autorius Artūras Kokoš-
padės pamatyti aiškesnį inter- torius Benas Huntas, „Indi- Interneto rinkodaros temų į kinas ir kt.
neto atnešamų pokyčių vaiz- go Kids“ dizaineris Zbigne- šių metų LOGIN atvyks aptarti Didžiausia Baltijos šalyse
dą“, – sakė LOGIN sumanyto- vas Gecisas. buvęs Richardo Bransono kom- interneto konferencija LOGIN
jas Arnoldas Rogoznyj. Žiniasklaidos transfor- panijos „Virgin Group“ inter- 2010 vyks kovo 18 d., Vilniaus
Tarp LOGIN 2010 dalyvių maciją interneto eroje anali- neto rinkodaros vadovas Ale- „Siemens“ arenoje.
– nevyriausybinės organiza- zuos vienos didžiausių Skan- xas Hunteris. Jį taip pat papil- Daugiau informacijos apie
cijos „One Laptop per Child“ dinavijos žiniasklaidos grupių dys lietuviai – reklamos agen- pranešėjus - www.login.lt/
vadovas Europoje Walteris „Schibsted“ viceprezidentas tūros „Love“ kūrybos vadovas pranesejai.
Išbandyk
mobiliąją versiją

Tavo telefone, Sužinok daugiau


kad ir koks jis bebūtų www.15min.lt/mobile
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

AKTUALIJOS / 7
www.15min.lt/aktualijos

„Valstiečių“ žaidimas fotoakimirka

Prie Seimo vakar susirinko kiaulių auginimo kompleksų kaimynystėje


gyvenantys žmonės ir jų bendraminčiai. Apie pusę šimto
protestuotojų atvyko iš Pakruojo, Pasvalio, Kalvarijos, Mažeikių,
Šiaulių, Radviliškio rajonų. Juos palaikė žalieji ir kitų nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Piketuotojai reiškė nepasitenkinimą kiaulidžių
skleidžiama tarša, kuri esą daro neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai. J.Kalinsko nuotr.

Įkliuvo pusšimtis
narkotikų prekeivių
Šiomis dienomis sostinėje
ir jos apylinkėse sulaikyti
R.Karbauskio (d.) vadovaujami valstiečiai liaudininkai kartu su Vytauto 23 šioje teritorijoje veikę
Gapšio (k.) vadovaujamais Seimo „darbiečiais“ pernai birželį parėmė narkotikų prekeiviai, pri-
partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos seniūno Valentino Mazuronio klausę tam pačiam nusi-
kandidatūrą į Seimo opozicijos lyderius. K.Vanago/BFL nuotr. kalstamam susivienijimui.
Per tris pastaruosius mėne-
Valstiečių liaudininkų sąjunga va- tų balsuojama dėl interpelia- kuriam laikui atsisakys planų laiką skelbia kuriantys alter- sius už grotų atsidūrė iš viso
kar pažadėjo paremti valdančiąją cijų ministrams ar nepasiti- iki 65 metų ilginti pensinį am- natyvią Vyriausybės progra- 50 grupuotės narių.
koaliciją, jei šiai iškiltų grėsmė su- kėjimo visa Vyriausybe. Mai- žių. Taip pat svarstytas pagei- mą. Tačiau R.Karbauskis tei-
byrėti, tačiau iškėlė savo sąlygas. nais valstiečiai liaudininkai davimas sustabdyti socialinių gė, jog didelių darbų šiuo klau- Policijos ir proku-
ijos filmuotos medžiagos.
Seimo opozicijos nariai laukia, kol pageidauja, kad valdantieji at- išmokų mažinimą, kiti pasiū- simu nėra padaryta. ratūros pareigūnai šią Nuotrauka iš polic
valstiečiai galutinai apsispręs, ku- sižvelgtų į kai kuriuos jų rei- lymai. Juos valstiečiai liaudi- Socialdemokratų partijos savaitę vykdytai sulai-
rioje barikadų pusėje jie yra. kalavimus. ninkai šiandien ketina išdėstyti pirmininkas Algirdas Butke- kymo operacijai pasi- riamiesiems skirti suėmimo ter-
Pasak partijos vadovo Ra- valdančiųjų atstovams. vičius vakar vadino liaudinin- telkė antiteroristinių operaci- minai nuo 1 iki 3 mėnesių.
Tris parlamentarus Sei- mūno Karbauskio, valstiečiai Valdančioji koalicija da- kų padėtį neapibrėžta ir sakė jų rinktinę „Aras“ ir kinologus, Kaip rašoma Policijos de-
me turinčios partijos valdy- liaudininkai tikisi, kad Vyriau- bar turi minimalią 71 balso tikįs, kad šie per artimiausias pranešė Vilniaus apygardos partamento pranešime, mi-
ba nusprendė nesijungti prie sybė peržiūrės sprendimus dėl daugumą 141 nario Seime. savaites apsispręs, kurioje ba- prokuratūra. Pareigūnai atli- nėta grupuotė – viena pagrin-
valdančiosios koalicijos ir ne- lėšų skyrimo savivaldybėms, Tačiau ją grasina palikti libe- rikadų pusėje mato save. ko pusšimtį kratų, paėmė ne- dinių ir pavojingiausių Vilniu-
reikalauti jokių postų, tačiau išmokų žemdirbiams, sugrą- ralcentristas Žilvinas Šilgalis. Premjeras Andrius Kubi- mažą kiekį įvairių narkotinių je. Jos veiklos tyrimas užtruko
pasiūlė paremti Permainų žins PVM lengvatas maisto R.Karbauskio nuomone, trapi lius pasveikino valstiečių liau- medžiagų, šaunamųjų gink- ne vieną mėnesį.
koaliciją, jei parlamente bū- produktams, leidiniams bei valdančioji dauguma „bus pri- dininkų pareiškimą dėl gali- lų, savigynos priemonių, daik- Per pirmąjį operacijos eta-
versta girdėti opoziciją“. mos paramos. „Jeigu reikala- tų, pritaikytų daryti kūno su- pą, kuris vyko praėjusių metų
Valstiečių liaudininkų ly- vimai iš tiesų bus nepopulis- žalojimus. Du iš 23 sulaikytų- gruodį, buvo sulaikyti 27 as-
deris neatmetė ir galimybės, tiniai ir rimti, yra galimybė jų – nepilnamečiai. menys.
Mažumos sąlygomis dirban- kad Seime gali formuotis nauja susitarti. Premjeras reiškia vil- Vakar paskelbta, kad Vil-
ti Vyriausybė šioje krizės situacijoje valdanti dauguma. Opozicijai tį, kad tai yra sėkmingo bend- niaus miesto 1 apylinkės teis-
priklausantys socialdemokra- radarbiavimo gera pradžia“, – mo ikiteisminio tyrimo teisė-
bus priversta girdėti opoziciją. tų, Darbo partijos ir „Tvarkos ir teigė premjero patarėjas Vir- jai, išnagrinėję prokurorų pra- Minėta gru-
Mano R.Karbauskis. teisingumo“ atstovai jau kurį gis Valentinavičius. šymus, trečiadienį ir ketvirta- puotė – viena
dienį leido suimti 18 asmenų,
įtariamų neteisėtu disponavi- pagrindinių ir
pasaulis mu narkotinėmis medžiagomis pavojingiausių
turint tikslą jas platinti ir daly-

V.Janukovyčius rinksis neutralumą vavimu ginkluoto nusikalsta-


mo susivienijimo veikloje. Įta-
Vilniuje.

Ukrainos šalies vadovo rinkimus


laimėjęs Viktoras Janukovyčius
vakar prisiekė šalies parlamen-
JAV, ir su kitomis šalimis, ku-
rios daro įtaką pasaulio rai-
dai“, – „Ukrainian News“ ci-
Prieš inauguraciją V.Januko-
vyčių palaimino Rusijos Orto-
Buvusi prokurorė
te. Inauguracinėje kalboje jis nu-
brėžė savo Ukrainos užsienio po-
tavo naująjį prezidentą.
Savo žodžius politikas ban-
doksų Bažnyčios patriarchas
Kirilas – tai sukėlė Ukrainos na-
cionalistų pyktį. Scanpix nuotr.
ieško teisybės
litikos viziją – esą valstybės san- dys pagrįsti ir pirmomis išvy- Dėl esą netinkamo darbo tiriant Kau- Moteris norėtų būti grąžinta į
tykiai tiek su Rusija, tiek su Eu- komis į užsienį. V.Janukovyčius no pedofilijos bylą atleista buvu- Kauno miesto apylinkės pro-
ropos Sąjunga (ES), tiek su JAV dar šią savaitę išvyks oficia- si prokurorė Genovaitė Ročienė va- kuratūros prokurorės pareigas.
turėtų būti lygiaverčiai. laus v izito į Briuselį. Tie- kar paprašė, kad prie jos bylos bū- Jos advokatas teigia, jog ji buvo
sa, jis išv yks sekmadienį ir tų prijungta ir visa pedofilijos by- atleista neteisėtai.
Kalbėdamas Aukščiausioje grįš į Ukrainą pirmadienio los medžiaga. Generalinei prokuratūrai
Radoje 59 metų V.Janukovyčius popietę. byloje atstovaujanti jos Perso-
pareiškė, jog Ukraina turi Vizitas į Rusiją suplanuo- Bylą nagrinėjantis Vilniaus nalo skyriaus vyriausioji pro-
būti europietiška, tačiau jo- tas kovo 5-ąją. Tačiau pokal- apygardos administracinis kurorė Danutė Blažienė sakė,
kiems blokams nepriklau- biai su į prezidento inaugu- teismas patenkino šį prašymą kad pagrindinė G.Ročienės at-
santi valstybė: nesiekti na- raciją atvykusiais šios šalies ir atidėjo bylos nagrinėjimą. leidimo priežastis buvo ta, kad
rystės nei NATO, nei Rusijos atstovais vyko jau vakar. G.Ročienės advokatas tvirti- ji netinkamai kontroliavo, va-
vadovaujamuose kariniuose V.Janukov yčiaus prašy- no, kad visa Kauno pedofilijos dovavo ir pati atliko Kauno pe-
aljansuose. mu, Rusijos delegacija atidė- bylos medžiaga, kuri sudaro dofilijos bylos ikiteisminį tyri-
„Ukraina renkasi tokią už- jo vakar planuotą išvykimą ir bia Ukrainos piliečių pasirin- ris V.Janukovyčius vasario 7 22 tomus, bus atšviesta ir prijung- mą, tuomet, kai jis buvo atlieka-
sienio politikos kryptį, kuri pasiliko Kijeve tolimesniems kimą ir yra pasirengusi toliau dieną vykusiame antrajame ta prie G.Ročienės bylos. mas Kauno policijos pareigūnų.
leis mūsų šaliai pasiekti mak- susitikimams. plėtoti dvišalį bendradarbia- rinkimų ture įveikė premje- Buvusi prokurorė siekia, kad D.Blažienės teigimu, „būtent
simalių rezultatų plėtojant ly- Naujojo prezidento inau- vimą ir dalintis savo Europos rą Juliją Tymošenko. Pastaro- būtų panaikintas pernai spa- ten buvo praleistas laikas su-
giaverčius ir abipusiškai nau- guracijos iškilmėse dalyvavo integracijos patirtimi, jei to ji nepripažįsta pralaimėjimo lį priimtas tuomečio Genera- rinkti pagrindinius įrodymus,
dingus santykius ir su Rusi- ir prezidentė Dalia Grybaus- pageidaus Ukraina. ir tvirtina, esą rinkimai buvo linio prokuroro Algimanto Va- kurie toliau ir lėmė sunkią by-
jos Federacija, ir su ES, ir su kaitė. Jos teigimu, Lietuva ger- Regionų partijos lyde- masiškai klastojami. lantino sprendimas ją atleisti. los eigą“.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5322. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

NEMOKAMI SKELBIMAI Daugiau informacijos rasite: www.turgusplius.lt


Dešimtys tūkstančių skelbimų technikos, telekomunikacijos, namų apyvokos daiktų, gyvūnų ir kt.

ãLOG\WXYDL800 Lt Šeškas 250 Lt åePƢOaSLs ´.aXQasµ 11,75 Lt Apple iPhone 3GS 2 350 Lt SliGinƢMiPo šalPai 50 Lt .astXYas 22 Lt
Dyzeliniai, dujiniai, elektriniai, Kaunas DrauJiãkas ãeãkiukas,  Pơn, Kaunas äePơlaSiai, atlasai, Kaunas Apple iPhone 3GS 32gb, Kaunas 0aåai dơvơti. S ir / dydåiǐ, Kaunas Plotis: 150mm, ilgis: 900mm, Kaunas
tel. +370 600 00210 ID: P411540v tel. +370 627 02008 ID: P487514 tel. +370 37 304442 ID: P452354 tel. +370 670 27100 ID: P432210 tel. +370 601 31791 ID: P490025 tel. +370 37 304442 ID: P461559

Perka Paslaugos
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvo- Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
tųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža „Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų Kompiuterinės ir GPS įrangos remontas. Pensionatas „Gerumo namai“ Globojam
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. šaldytuvų remontas, prekyba atsarginėmis Studentų g. 65, 414kb. Informacija tel.: ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius,
senus automobilius. Ateities pl. 34, Kaunas, dzukijosmediena.lt.
tel.: 8 37 441414, 8 698 08051. dalimis ir šaldytuvais. Tel. 8 37 341876. 8 601 93662, 867882594. apleistus vienišus žmones, gulinčius ir
su visiška negalia. Ilgalaikės – neribotos,
Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų ME-
Perku: 4 oscilografus, 2 dažnomačius, 2
generatorius (gali būti sugedė), 2 vol-
Atliekame nešiojamųjų, stacionarių Kompiuterių remontas, duomenų at- trumpalaikės – nuo 1 mėn., ir t.t Priima- 8niYeUsalXs YeæiPƢlis 340 Lt
TALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža senus tmetrus, gyvsidabrį (daug). Tel. 9 699
kompiuterių programų ir technikos statymas, litavimas. Tel.: 8 640 60130, mi žmonės iš Kauno ir kitų apskričių ir 9eåimơlis ³7utis 9iper´, Kaunas
automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domei- remontą. Tel. 8 676 77626. 8 652 33585, Kaunakiemio g. 40, Kaunas. miestų. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940, tel. +370 678 16862 ID: P487525
99395. www.kompiuteriuprieziura24h.lt
kava, tel.: 8 682 69307, 8 37 478989. 8 37 384699.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį.
Superkame juodųjų ir spalvotųjų me- Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname. Nemokamai išvežame nebenaudojamą Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų talo laužą. Didesnį kiekį išvešime patys.
METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame patys. Išve- Tel. 8 618 87203. buitinę techniką – šaldytuvus, skal- EKOvata, termoputa, polistireno granu-
Raudondvario pl. 112, tel.: 267424, 8 bykles, virykles ir kitus elektronikos lėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje.
žame senus automobilius. S.Lozoraičio g. Elektros gedimų šalinimas, prietaisų pri-
19, Garliava, tel.: 8 611 39500. 650 50353. prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. Tel. 8 689 68528.
jungimas, instaliavimo darbai. Suteikiama 8 641 99000.
Perkame – parduodame butus, namus ir UAB „Baltic metal“ aukštomis kainomis garantija. Tel. 8 671 69698. Taisau automatines skalbimo mašinas
kitą nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 650 84277. neribotais kiekiais perka juodųjų ir spal- Nešiojamų ir stalinių kompiuterių re- Kaune ir rajonuose. Atvykstu į namus.
KOKYBIŠKAS KAMINŲ VALYMAS, ĮDĖKLŲ montas, priežiūra, kasečių pildymas, Tel. 8 678 32604.
www.ntedvinas.lt. votųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto.
Kreiptis: R.Kalantos g. 49, Kaunas, telefo-
MONTAVIMAS, SKARDINIMAS. STOGO duomenų atkūrimas. Savanorių pr. SkU\EelƢs 550 Lt
Perkame katalizatorius, akumuliatorius, REMONTO DARBAI. TEL. 8 655 35213. 286, Kaunas. www.net7.lt. Tel. 8 683 Taisau automatines skalbimo masinas Ʋvairios skrybelơs, Kaunas
nais 8(37) 215092, 8 698 55553.
automobilių laidus, personalinių kom- Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Krovėjų 33743. Kaune ir rajonuose. Atvykstu į namus. tel. +370 60 131791 ID: P492556
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius. Tel. Tel. 8 678 32604.
paslaugos. Tel. 8 606 53447.
8 687 21210. Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių
Poilsis, turizmas Kompiuterių remontas ir atnaujinimas,
remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. Taksi tel.: 8 37 333777, Tele2 8 676 95495,
Omnitel 8 616 33377, bitė 8 652 33777.
8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel.
Superkame senus automobilius, išsi- Mikroautobusų „Mercedes Benz“ nuoma programų įrašymas, virusų valymas. 8 679 66799. www.pc-help.lt.. Teikiame krovinių iki 4t pervežimo,
vežame patys. Išrašome utilizavimo įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvo- Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014. automobilių transportavimo ir kitas
pažymas. Tel. 8 600 00292, autominu- je ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, nuoma. Patikimos perkraustymo paslaugos, transporto paslaugas. Padedame ne-
te@gmail.com. litaksa@gmail.com. Gydymo įstaigoje patyrėte žalą? mažiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. kilnojamojo turto klausimais. www.
Jums buvo suteiktos nekoky- Tel.: 225024, 8 677 79888, www.krausty- simokusilas.lt tel.: 8 37 333555, 8 618
biškos medicininės paslaugos? kislengvai.lt. 84422. Naudokitės mūsų paslaugomis
už realią kainą!
Samsung 410 Lt
Kreipkitės į mus, nes mes nepra- Naujas. 8 Gb, Kaunas
Siūlo darbą laimėjome nei vienos bylos prieš Taisomi įvairių tipų televizoriai kliento
namuose. Atliktiems darbams suteikia- Televizorių taisymas kliento namuose. tel. +370 67610862 ID: P494297
gydytojus ir gydymo įstaigas!
ma garantija. Iškvietimas nemokamas. Iškvietimas nemokamas, suteikiama ga-
Reikalingos (-i) laiškanešės (-iai) Kauno Asmenų, nukentėjusių nuo gy-
Tel.: 719765, 8 652 39176. rantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671 55064.
mieste. Kreiptis d.d. 9.00 - 17.00 val. Tel. dymo įstaigų ir ir gydytojų teiktų
8 37 207324.
Reikalingos pardavėjos Šiaurės pr., Krėvės
Tapk medicininių paslaugų asociacija.
P.Lukšio 2-214 kab, LT- 08221
Vilnius, tel./faks.: (8-5) 237
pr., Savanorių pr. mikrorajonuose. Infor-
macija tel. 223238, adresu K. Donelaičio
g. 46, Kaunas.
reporteriu! 58 62, faks.:(8-5) 237 58 26,
Mob.tel. 868740002, www.medicinos-
zala.lt, e./p.: info@medicinoszala.lt
UAB „Mentora ir ko“ siūlo nuolatinį darbą 'ƢYƢti EalGai 3600 Lt
Kaune, laiku mokamą atlyginimą, sociali- Dơvơti baldai, Kaunas
nes garantijas darbštiems ir energingiems tel. +370 682 22224 ID: P494230
darbininkams. Darbo patirtis gamyboje
butų privalumas. Informacija tel. : 8 37
399353, 8 615 53003.
Transportas
UAB„Vedautos autotransportas“ (Jonava)
plečia veiklą su nauju klientu ir kviečia MENINIS LYGINIMAS. Automobilių kėbulo
dirbti patyrusius vairuotojus-ekspedito- duobučių, įlenkimų lyginimas, be dažo.
rius tarp ES šalių ir Lietuvos (DAF vilkikai, Jei pastebi daug Tel. 8 639 34028.
profesionali automobilių priežiūra servise,
reiso trukmė 4-6 sav.) Tel.: 8 349 77100, įdomių dalykų, turi Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus
8 699 24603. naujienų iš savo miesto automobilių važiuoklės ir variklių remonto
darbus. Tel. 8 679 59330.
Duonos kepykla „Mentora“ ieško: ar miestelio, pasidalink
Nebrangiai remontuoju automobilių vari-
darbštaus, sąžiningo, atsakingo GA-
MYBOS VADOVO (-ĖS), PAMAINOS jomis su visa Lietuva. klius, važiuoklę, stabdžius. Keičiu paskirs-
VADOVO (-ĖS). Reikalavimai: aukštasis tymo dirželius. Tel. 8 602 85187.
arba aukštesnysis išsilavinimas. Darbo Užsiregistruok
patirtis gamyboje būtų privalumas. Mo- http://www.ikrauk.lt
kančio organizuoti darbą, puikūs orga-
nizaciniai įgūdžiai, gebėjimas dirbti teik ir įkrauk žinią: tekstą,
savarankiškai, teik komandoje. Reiklus nuotrauką, video.
sau ir bendradarbiams. Atlyginimas
iki 2000 Lt. Darbas dviem pamainom, Superkame įvairių markių automobi-
po 12 val. Mes siūlome: geras darbo
sąlygas, laiku mokamą atlyginimą, so- www.ikrauk.lt lius. Atsiskaitome iš karto, dirbame be
išeiginių. Tel. 8 646 15047.
cialines garantijas. CV siųsti el.paštu
mentora@mentora.lt arba faksu 8 37
399353. Informacija tel. 8 615 53003, Mokslas
nuo 10 – 16 val. P.S. Informuosime tik
atrinktus kandidatus. Flamenko šokių pamokos pradedantie-
siems. Nauja pavasarinė grupė. Informacija
tel. 8 610 27172, agne@flamenco.lt, www.
flamenco.lt.
Kursai: darbo kompiuteriu, buhalterių,
masažuotojų, kosmetikų, kirpėjų, ma-
nikiūrininkų, pedikiūrininkų, floristų,
dekupažo, vėlimo. www.kursaikaune.lt.
Tel.: 8 37 209698, 8 652 09313. Kaunas,
Gedimino 33-4.
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR
MOKESČIŲ PAGRINDŲ, BIURO ADMI-
Parduoda NISTRAVIMO. Tel. 8 659 58087, www.
countline.lt.
Kalakutų ketvirčiai - 7.30, kalakutų Prekiaujame gumine spalvota ir nespal-
Masažo kursai. Klasikinio: profilaktinio ir
faršas – 5.80, vištų sparneliai – 4.90, vota avalyne. PM Urmas, 11 sandėlis, Rytų
gydomojo; netradicinio: vaakuminio, bio-
vištų kepenėlės - 5.07, broilerių filė galerija, Daukšos g. 55, Kęstučio g. 66,„Ko-
masažo, anticeliulitinio. www.kursaikaune.
– 11.70, vištų kumpeliai 4.89, vištų miso“ parduotuvėje. Didmeninė avalynės
prekyba. Tel. 8 618 35542. lt. Tel.: 8 37 209698, 8 652 09313. Kaunas,
ketvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, vištų Gedimino 33-4.
faršas natūralus - 3.79, antys - 10.50, BALTARUSIŠKI KOKYBIŠKI DURPIŲ BRIKETAI
kiaulienos šonkauliai – 7,49, liežuviai (fasuoti po 500 kg.). Kauno mieste prista- Siuvimo – sukirpimo kursai nuo kovo
– 9.80, sprandinė – 10.90, šoninė - 7.80, tome per 24 val. Tel. 8 600 25915. mėn. Tel. 8 612 31186.
kiaulių kojos - 1.99, kiaulių uodegos -
3.60, jūros ešerys - 7.90, natotenija – 6.20, Bankrutuojanti įmonė parduoda plastiki-
jūros lydeka – 6.99, menkės filė - 7.90, nius langus, putų polistirolą, šiltinimo vatą,
pangasijos file - 5.99, skorpionžuvės filė išorines ir vidines palanges, naudotus kon- Kita
- 6.00, strimėlė - 3.25, lašišų faršas – 6.50, torinius baldus bei įvairias ūkines prekes.
Informacija tel. 8 614 57617, Kaunas. Darbingumo lygio pažymą DL - Nr.
skumbrė š./r.– 12.90, žuvies piršteliai 0248230, laikyti negaliojančia.
- 5.90, laukinių lašišų kepsneliai - 15.90,
koldūnai (0,4kg) - 1.90, koldūnai (0,5kg.) DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
„Sibirskije“ – 3.50, blyneliai su mėsa (0,5 NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko PAMESTA JUODA, VYRIŠKA PINIGI-
kg.) - 3.50, čeburekai šaldyti (0,3 kg.) g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366. NĖ SU DOKUMENTAIS, KORTELĖMIS
– 2.99, šaldytos daržovės – 5.50. Kaina Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5, PRIKLAUSANČIAIS TOMUI KRAVEC.
su PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: tel. 8 37 408600. RADUSIEMS ATSILYGINSIU. TEL. 8
8 37 353966, 8 652 92227. 641 56306.
Parduodame statybinę medieną, vidaus
– lauko dailylentes, grindlentes, terasines
lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849. Baldai
Pjuvenų ir durpių briketai. UAB „Briketų Baldų gamyba: biuro, virtuvės, drabuzi-
pasaulis“, Kalvarijų g. 7, Kaunas. Tel.: 8 37 nes, spintos, slenkamos sistemos. bal-
298566, 8 683 54559. dutinklas@gmail.com, tel.: 8 682 64921;
312 806
KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros, turėklai,
baldai ir metalinės laiptų konstrukcijos. Gaminame smulkius baldus: virtuvės kom-
Tel. 8 654 72829. plektus, lentynas, spinteles po kriaukle.
Atvežame, sumontuojame, prijungiame
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys santechniką. Tel. 8 684 59710, www.baldai.

www.krizesiveikimas.lt
švediški anoduoto aliuminio profilių tai- paprasta.net.
langai. Pertvarų, terasų montavimas.
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUO- Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiau-
TOS DURYS. www.sistemax.lt, el.p.: siomis kainomis. Suteikiame garantiją. Ter-
kn.sistemax@gmail.com. Tel.: 8 673 minas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357. www.
05596, 8 661 37268. mmmbaldai.lt.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

dienos citata
Ž.Ilgauskas dar nenusprendė,
Sugriebė šiaudą
kurioje komandoje baigs šį sezo- AURIMAS TAMULIONIS
TOMAS GRIGALEVIČIUS
„Žalgiris“ Eurolygos „Top-16“
ną. Šiuo metu jis yra pasinėręs į gi- redakcija@15min.lt
etape laimėjo po 2 metų pert-
raukos. A.Koroliovo nuotr.
lius svarstymus. Tačiau tikiuo- Kauno „Žalgirio“ krepšininkai iš-
si, kad iki savaitgalio jis saugojo teorines galimybes žengti
į kitą Eurolygos etapą. Lietuvos vi-
apsispręs. cečempionai Kauno sporto halėje
Sakė Žydrūno Ilgausko (nuotr.) agen- vakar po dramatiškos kovos 89:84
tas Herbas Rudoy. 34 metų krepšinin- (26:19, 24:22, 18:24, 21:19) palaužė
kas vakar sulaukė išsvajotojo paleidžia- Malagos „Unicaja“ ir iškovojo pirmą-
mojo rašto iš Vašingtono „Wi- ją pergalę „Top-16“ etape.
zards“ klubo.
Norėdami išsaugoti viltis
Plačiau skaitykite patekti į kitą Eurolygos etapą
www.15min.lt kauniečiai nebeturėjo teisės
klysti. Svyruodami ant bedu-
gnės krašto žalgiriečiai mačą
klasifikuoti skelbimai pradėjo rezultatyvių atakų šk-
valu. Tačiau atitrūkti toliau
nei per vieną metimą šeimi-
Grožis, sveikata Statyba, remonto darbai ninkams neleido snūduria- Fotogaleriją rasite
vusi gynyba. www.15min.lt
Atliekame namų, daugiabučių laiptinės
GYDYMAS DĖLĖMIS – efektyvus išsi- dažymą, ofisų, butų remontas ar apdaila. Lygių varžovų dvikovą su-
plėtus venoms, sergant hipertonija, Tel. 8 603 84086.
parodontoze, neuritais, ginekologi- jaukė nuo atsarginių suolo pa- miesi jie išplėšė sunkią per- kad mums beveik pavyko su- čiau pataikė daugiau tritaškių
nėmis (urologinėmis) ligomis. Natū- Butų remontas. Palėpių šiltinimas. Santech- kilęs Martynas Pocius. Gynė- galę (89:84), pirmąją per ke- stabdyti greitą „Unicaja“ žai- (9 iš 21 prieš 6 iš 12) ir nežy-
ralaus gydymo centras, Savanorių pr. nikos suvedžiojimas. Dirbame užmiestyje.
284, tel.: 8 37 710 602, 8 682 92261, Tel.: 8 608 70095, 8 678 45540. jas prametė savo pirmąjį bau- tverias G grupėje sužaistas dimą. Tai buvo viena pagrin- miai laimėjo kovą „po lenta“
www.ngc.lt. dos metimą, tačiau po to pa- rungtynes. dinių mūsų užduočių rungty- (31 prieš 29).
Glaistome, dažome, tapetuojame, montuo-
jame gipso kartoną. Pristatome medžiagas. taikė šešis iš eilės (1 dvitaškį, nėse, nes tai mus žudė prieš dvi
Gydykitės patys ir būkite sveiki ! UAB „Lo-
Tel. 8 652 46770. Pergalė – labai svarbi „Prokom“ staigmena
deksa“ prekiauja ir gydo medicininėmis 3 tritaškius ir 2 baudas) ir su- savaites Malagoje“, – džiaugė-
dėlėmis kurios yra užaugintos,Lietuvos
biofabrike. Rengiame kursus ir apmokome
Greitai ir kokybiškai atlieku plytelių klo- krovė kauniečiams dviženk- Rezultatyviausiai nugalė- si pirmąją pergalę kaip vyriau- „Žalgiriui“ ši pergalė bu-
jimą ir kitus apdailos darbus. Be žalingų
gydytis savarankiškai, suteikiame konsul- įpročių, stažas 18 m. Tel.: 8 684 12712, 8 lę persvarą (26:16). tojų gretose žaidė po 17 taškų siasis komandos treneris Euro- vo pirmoji po trijų pralaimė-
taciją ir aprūpiname gydymo metodika.
Dėl informacijos kreiptis: info@lodeksa.
650 68987. Kauniečiai buvo pabėgę ir surinkę M.Pocius ir Dainius lygoje iškovojęs Darius Mas- jimų iš eilės G grupės starte.
com, tel.: 8 343 68 210, 8 620 73 600, www. Karkasinių namų statyba. Rekonstrukcija. dar toliau (42:28), tačiau galin- Šalenga. Aleksandras Čapinas koliūnas. Vos kartą „Top-16“ etape kol
lodeksa.com. Pamatų įrengimas. Stogų remontas. Tel.: gas varžovų aukštaūgių žaidi- (6 rez. perd.) pridėjo 14, o Ta- „Unicaja“ gretose išsiskyrė kas laimėjusi yra ir „Unicaja“,
8 37 440285, 8 601 33257.
Kristus mirė už tavo nuodėmes, kad įgytum mas neleido „Žalgiriui“ galu- das Klimavičius (6 atk. kam.) aukštaūgiai: Robertas Archibal- kuri su „Žalgiriu“ dalinasi 3–
galingą dvasinę jėgą ir išsivaduotum iš ligų Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir-
ir priklausomybių. Tel. 8 659 11470. tinai perimti mačo kontrolės 12 taškų. das pelnė 17, Joelis Freelandas 4 grupės vietas.
tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą.
Laisvė visą likusį gyvenimą nuo alkoho- Tel. 8 618 00700. į savo rankas (42:37). „Prie pergalės visi pridėjo sa- (8 atk. kam.) – 16 taškų. Po 12 Pirmauja dar vieną staig-
lizmo ir rūkymo pagal G. Šičko metodiką. Profesionalus meistras pigiai ir kokybiš-
Po didžiosios pertraukos vo indėlį. Man geriau sekėsi iki taškų įmetė Omaras Cookas ir meną ketvirtajame ture patei-
Ypatingai veiksminga! Be vaistų, kodavimo, kai ruošia dažymui, dažo įvairias patal- šeimininkai buvo susigrąži- pertraukos, o lemiamu rungty- Zabianas Dowdellas. kusi Tomo Pačėso vadovauja-
gąsdinimo ir pan. Tel. 8 670 97959, nuo pas. Naujiena! Vienas kv.m kaina 15 Lt.
10 – 21 val. www.laisvi.lt. apskaičiuojant sunaudotas medžiagas
nę dviženklę persvarą (59:47), nių metu į priekį mus timptelė- „Žalgiris“ rungtynėse var- ma Gdynės „Prokom“ (Lenki-
Optika A.J. Kęstučio 69, Kaunas. NEMOKA- dažymui bei paruošimui. Statybines bet ji visa ištirpo lemiamame jo A.Čapinas ir T.Klimavičius“, žovų krepšį iš dviejų taškų zo- ja), kuri G grupės lyderių mū-
MAS akių patikrinimas autorefraktometru. medžiagas pristatome nemokamai! Tel. ket-virtajame kėlinyje (71:72). – sakė M.Pocius. nos atakavo pavydėtinu taik- šyje 88:81 ant menčių parvertė
Registruotis tel. 8 37 420333. 8 675 95749.
Užvirė tikras nervų karas, pir- „Ši pergalė mums buvo la- lumu – tikslą pasiekė 66 proc. Ramūną Šiškauską su Maskvos
Santechnikas montuoja: šildymo, van-
dentiekio sistemas. Kieto kuro, dujines maujančios ekipos keitėsi kiek- bai svarbi. Džiugu, kad abso- dvitaškių (22/33). Palyginimui, CSKA (Rusija).
Nekilnojamasis turtas katilines. Tel. 8 674 43938. vienos atakos metu. Visgi šal- liučiai visi, kurie buvo aikštė- „Unicaja“ pataikė tik 45 proc. Žalgiriečiai vėl žais namuo-
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTONO tesni pasirodė žalgiriečių ner- je, pridėjo savo indėlį. Visi bu- metimų (25/55). se, kur jų lauks mūšis prieš pui-
Norite parduoti arba išnuomoti nekilno-
jamąjį turtą? Mes Jums turime klientų. MONTAVIMAS. TEL. 8 699 98866 vai. Taikliai mesdami baudos vo „užsivedę“, kovojo dėl kiek- Kauniečiai prarado dau- kią sportinę formą demonstruo-
Skambinkite dabar tel. 8 671 11648, metimus ir protingai ginda- vieno kamuolio. Galima sakyti, giau kamuolių (15 prieš 10), ta- jančią „Prokom“ ekipą.
UAB "S. IMPERIJA"
Padedame parduoti, nusipirkti nekilno-
jamąjį turtą: butus ir t.t. Konsultuojame DINGUSIŲ ŽMONIŲ tenisas
PAIEŠK A
nemokamai. Tel. 8 650 84277. edvinas68@
yahoo.com, www.ntedvinas.lt
Parduodu mūrinį 3 aukštų namą ir 6 a.
žemės prie pat Kauno marių. Kaina 210
000 Lt. Tel. 8 611 06943. www.inspectorsoffice.eu
A.Murray'us dar gali atvykti į Lietuvą
Ketvirtą vietą pajėgiausių pasau- Tačiau svarstyklės dar gali
Perku namą arba kotedžą Kaune. Tel. 8
615 53135. lio tenisininkų reitinge užimantis persisverti į kitą pusę, jei pir-
britas Andy Murray'us dar turi ga- moji Didžiosios Britanijos ra-
limybę aplankyti Lietuvą. ketė A.Murray'us (ATP 4) ap-
Būtų labai smagu pažaisti su
. sigalvotų ir nuspręstų vis dėl- A.Murray'umi, tačiau jam nežai-
skelbkites 22 metų tenisininkas po
netikėtos nesėkmės Duba-
to padėti savo šaliai kovoje su
Lietuva.
džiant, mes turime daugiau gali-
jaus (JAE) čempionate gali Juolab kad tenisininkui ne- mybių nugalėti.
apsigalvoti ir atvykti į Vilnių tikėtai atsirado papildomo lai-
SMS žinutėmis padėti savo šaliai kautis Da- ko – A.Murray'us iš Dubajaus Sakė R.Berankis.
1. Žinutės tekste rašykite: viso taurės mače. teniso čempionato pasitrau- no britas. so taurės mačui prieš molda-
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) „Visaip gali būti. Juk Ričar- kė jau antrajame rate, vakar Papildyti rinktinės sudėtį vus įregistravę tik paskutinėmis
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau do jie tikrai prisibijo“, – vakar rezultatu 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 ne- A.Murray'umi britai turi be- akimirko-
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
oficialioje Lietuvos Daviso tau- prilygęs 25 metų serbui Janko veik savaitę. Mat pagal Da- mis.
2. Sulaukę atsakymo žinutės, rės interneto svetainėje svars- Tipsarevičiui (ATP 39). viso taurės reglamentą lais-
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami: tė Ričardo Berankio treneris „Niekada nėra malonu vai keisti du žaidėjus gali-
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) ir Lietuvos rinktinės kapito- pralaimėti, tačiau prisipažin- ma iki burtų traukimo pra-
(tarpelis) PATVIRTINU. nas Remigijus Balžekas. siu, jog šiame turnyre dide- džios likus ne mažiau nei
Jo auklėtinis, 198-as pa- lių pergalių nesitikėjau. Žai- dviem valandoms, apie per-
Dėmesio! saulio klasifi kacijoje 19-me- džiau po ilgos pert- mainas oficialiai informuo-
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
tis R.Berankis, kovo 5–7 die- raukos, pirmą kartą jant teisėją. Burtų traukimo
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą nomis Vilniuje vyksiančiame po Australijos te- ceremonija numat y ta ko-
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. Daviso taurės Europos–Afri- niso čempiona- vo 4 dieną, ket v irtadienį,
kos zonos II grupės mače tarp to f inalo, to- 12 val.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų Lietuvos ir Didžiosios Britani- dėl dar nesu Panašiai prieš porą me-
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP jos turės aukščiausią reitingą atgavęs turė- tų buvo pasielgę latviai, sti-
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). iš visų tenisininkų. tos spor t i- priausią šalies tenisininką
nės formos. Ernestą Gulbį (ATP
Nelaukta nesėkmė
Užuot žai- 72) Davi-
Dėl sta iga išaug usio dęs kaip
R.Berankio reitingo britai ne įpras-
kartą nuogąstavo savo žinia- ta, kor-
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk” sklaidoje – mat tarp jų kapitono te ban-
Nuo šiol skelbimai priimami Johno Lloydo paskelbtų rink- džiau
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose tinės tenisininkų aukščiausią viso-
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse reitingą turintis 23 metų Jame- k ias
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. sas Wardas ATP klasifi kacijo- n au- Britai A.Murray'ų į rinktinės sudėtį gali įregistruoti
je atsilieka daugiau nei pus- joves“, – iki kovo 4 d., 10 val. AFP/Scanpix nuotr.
šimčiu – yra 252-as. po pralaimėjimo aiški-
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Sunkmetis didžiųjų švenčių


nesužlugdė
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ
jo. O palyginus su 2008-ųjų, lių organizatoriai nevieno-
Dizainerė Ieva Ševiakovaitė (nuotr.d.) su kolege Jolanta
Rimkute pirmąją savo „LT identity“ kolekciją pristačiusios
2003 m. festivalyje „Mados infekcija“, jau ruošiasi kovo mė-
nesį vyksiančiam jubiliejiniam festivaliui. I.Gelūno nuotr.

JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ jis bus mažesnis perpus. Ta- dai nusiteikę – vieni nepasi-
KARINA ZIMINAITĖ čiau programą pav yko su- duoda visuotiniam pesimiz-
redakcija@15min.lt daryti įdomią, netrūks ir žy- mui ir tiki šviesia ateitimi, kiti
mių veidų, taip pat bus ne- mėgina suktis iš padėties ma-
Atkelta iš 1 psl. mažai tokių atlikėjų, kurie tydami nepagražintą realybę,
Brangiausias Pažaislio „Kaunas Jazz“ jau koncerta- treti pripažįsta – sunkmetis
muzikos festivalio „pirkinys“ vo. Neatsisakėme ir nemoka- ir sumažintas fi nansavimas
bus šių metų premjera – mu- mų koncertų Vienybės aikš- smogė itin skaudžiai.
zikinė drama „Katedra“ pa- tėje, bažnyčiose. Bilietų taip Kovo 18 – balandžio 2 die-
gal to paties pavadinimo Jus- pat neketiname branginti, nomis vyksiančio 15-ojo Vil-
tino Marcinkevičiaus kūrinį. nes suprantame, kad mūsų niaus tarptautinio kino festi-
Šis kūrinys debiutuos liepos žiūrovai taip pat nelabai ga- valio „Kino pavasaris“ rengė-
2-ąją ir bus skirtas Valstybės li daugiau mokėti už juos“, – jai šventės pradžios laukia su
dienai. Festivalį atidarys Lie- sakė I.Jučaitė. nekantrumu. Šiemet festivalio
tuvos valstybinis simfoninis Festivalis pateiks ir staigme- programa bus dar turtingesnė
orkestras su Lietuvą užsieny- nų. Vienas jų – pianisto virtuozo nei ankstesniais metais.
je garsinančiu tenoru Edgaru iš Izraelio Gadi Lehavi pasiro- „Mados infekcijos“ orga-
Montvydu. dymas. Šis atlikėjas – vos 14-os nizatoriai taip pat prisipa-
žįsta, kad jiems kaip ir pra-
ėjusiais metais teko protin-
Palyginus su pernai, šių me- gai pataupyti, tačiau festi-
valio programa bus graži ir Klaipėda: aktualiausia – džiazo festivalio rengėja Inga ieškome rėmėjų. Aišku, sekasi
tų biudžetas dar sumažėjo. O pa- jubiliejinė. rėmėjų paieška Grubliauskienė. Šis festivalis kur kas sunkiau, nei anksčiau,
lyginus su 2008-ųjų, jis bus ma- Nors buvo kilę diskusijų, Uostamiestis visoje Lietu- į miestą grįš po vienerių me- tačiau ieškome įvairių varian-
vyks ar nevyks šiemet muzi- voje labiausiai garsėja dviem tų pertraukos. tų per užsienio kultūros ins-
žesnis perpus. kos ir meno festivalis „Be- renginiais, tai Klaipėdos Pi- „Jūros šventė šiemet vyks titucijas, ambasadas“, – pasa-
2gether“, jis jau buria gerbė- lies džiazo festivalis ir tradici- kas beatsitiktų – šis renginys kojo I.Grubliauskienė.
Sakė I.Jučaitė.
jų minias ruošdamasis vasa- nė Jūros šventė. Abi šios šven- negali nutrūkti“, – tvirtai sakė „Prieš keletą savaičių iš-
Pateiks staigmenų metų amžiaus, tačiau jau pel- ros fiestai. Gal be tokio dide- tės šiais metais tikrai įvyks. viešosios įstaigos „Jūros šven- siuntėme raštus – priminimą
Balandžio 29 – gegužės 3 nė pasaulinę šlovę. Tokio jau- lio džiaugsmo, tačiau pamažu Tiesa, organizatoriai nesle- tė“ direktorius Remigijus Moc- tapti rėmėjais. Jau vyksta ir
dienomis vyksiantis festivalis no amžiaus atlikėjo „Kaunas savo biudžetus tvarkosi ir sos- pia – rėmėjų rasti tikrai sun- kus. Surengti šią šventę kasmet pokalbiai. Ryšiai su rėmėjais
„Kaunas Jazz 2010“ pasinerti Jazz“ scenoje dar nebuvo. tinės gyventojų pamėgtas fes- kiau, tačiau optimizmo jiems pavyksta maždaug 50-ies rė- darosi vis glaudesni, nes dau-
į džiazo muzikos fiestą kvies tivalis „Vilnius Jazz“ bei teat- nestinga. mėjų dėka, savivaldybės indė- guma šventę remia kasmet, jų
Vilnius: maratonas
jau 20 kartą. Festivalio meno rališkosios „Sirenos“. „Šiais metais festivalis bus lis būna gana nedidelis. Skai- požiūris nesikeičia. Žinoma,
prasideda kovą
vadovė Indrė Jučaitė neslėpė, 5-ių festivalių organiza- stilistiškai gerai sudėliotas, čiuojama, kad kasmet sureng- yra jau nebeveikiančių įstai-
kad sunkiausia misija buvo Vilniuje didžiųjų švenčių toriai beveik vienbalsiai su- nesijaus jokių krizinių gai- ti Jūros šventę prireikia mili- gų. Yra statybos kompanijų,
išspręsti rebusą: kaip turint sezonas prasidės jau kovą. Pir- tarė, kad ypač skaudus jiems delių, kokybine prasme nie- jono litų. kurios, suprantama, šiemet
minimalų rėmimą įstengti masis eilėje – kinomanų pa- menkas valstybės fi nansavi- kas nepasikeis. Ketina atvyk- Nors iki vasaros, kai vyks nebegalės mūsų paremti. Kai
pasikviesti bent keletą džia- miltas jau 15-asis „Kino pa- mas – vieni visai negauna lė- ti labai stiprių džiazo virtuo- abi didžiosios klaipėdietiškos kurių rėmėjų skiriamos sumos
zo elitui priskiriamų atlikėjų vasaris“, kuriam įkandin ke- šų, kiti – tik trupinius, o ko- zų. Nuo šių metų ir jaunimas šventės, rodos, dar toloka, or- keičiasi, mažėja. Tikslus šven-
ir kolektyvų. liauja taip pat jubiliejinė, jau mercinių rėmėjų paieškos turės savo sceną – jau užsire- ganizatoriams šiuo metu aktu- tės biudžetas turėtų paaiškė-
„Palyginus su pernai, šių 10-oji, „Mados infekcija“. sunkmečiu reikalauja dirb- gistravo 1800 vaikų“, – sakė liausia – rėmėjų paieškos. „Šiuo ti per porą mėnesių“, – sakė
metų biudžetas dar sumažė- Tiesa, skirtingų festiva- ti išsijuosus. birželio pabaigoje vyksiančio metu intensyviai vyksta darbai, R.Mockus.

tv vasario 27 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Anim. serialas „Laslo stovy- 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir laimei 08.00 Krikščionio žodis. 08.15 „Tufiai ir Tuniai“ (29). 08.30 06.55 Programa. 07.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.).
(21) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (10, 11). kla“ (12). 06.55 Anim. serialas „Nenuorama Džunė Li“ (3). (kart.). 08.00 Gimnazistai (kart.). 09.00 Kainos kodas (kart.). „Pašėlę Tornberiai“ (40). 08.55 „Paslapčių sodas“ (37). 09.20 07.20 Kauniečių akimis (kart.). 07.30 Muzika. 08.30 Vaikų
09.00 Apie ūkį ir bites. 09.30 Mamyčių klubas. 10.00 Filmas 07.20 Anim. serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių ko- 09.30 Animacinis serialas„Vaiduoklių istorijos“ (kart.). 10.00 „Aviukas Šonas“ (25). 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Olimpinės muzikinis rytmetys. 09.00 Muzika. 10.10 Dokumentinis
vaikams.„Aš parsisiunčiau vaiduoklį“. Komedija. JAV, Kanada, manda“ (7). 07.45 Anim. serialas „Aladinas“ (79, 80). 08.35 Šeštadienio rytas. 11.00 Grožis ir estetika. TV žurnalas. 12.00 žaidynės. Ledo ritulys. Pusfinalio rungtynės. 11.45 Olimpinės serialas „Neprilygstamieji“. 11.15 Dokumentinis serialas
2004 m. 12.00 „Šeimos šventė“. Komedija. JAV, 2007 m. Anim. serialas „Dinozaurų karalius“ (5). 09.00 Karoluko ir Nepatvirtinta diagnozė (N-7) (kart.). 13.00 TV serialas „Juo- žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Moterų slalomas 2. 13.00 Pulsas. „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“. 11.50 Humoro serialas
13.40 „Tas pažįstamas jausmas“. Komedija. JAV, 1997 m. Pencės rytas. Laida vaikams. 09.30 Žalioji akademija. 10.00 dasis riteris“ (N-7) (kart.). 14.00 Totorių „Koresh“ imtynių I 13.30 Olimpinės žaidynės. Snieglentės. Lygiagretusis didysis „Draugai X“ (N-7). 12.50 „Betmenas“. 13.15 Animacinis
(N-7). 15.45 Be grimo (N-7) (kart.). 16.35 Gyvenimas yra Kino pusryčiai. „Lesė“. Nuotykių. JAV, 1994 m. 11.50 „Išlais- Europos čempionatas. 2009 m. (kart.). 15.00 Laiko ženklai. slalomas. Moterų finalas. 14.45 Olimpinės žaidynės. Akmensly- serialas „Labai slaptos agentės“. 13.40 Animacinis serialas
gražus (N-7) (kart.). 17.10 Mados reidas. 17.40 Asistentai. vinti Vilį II“. Nuotykių. Prancūzija, JAV, 1995 m. 13.50 TV 16.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 16.30 Autopilotas. 17.00 dis. Moterų finalas. 16.00 Žinios. 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų „Ogis ir tarakonai“. 14.05 Animacinis serialas „Karvė ir viš-
18.10 Chorų karai. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. serialas „Ratuotas riteris“ (1). JAV, 2008 m. (N-7). 14.50 TV Ekstrasensų mūšis (kart.). 18.00 Nepatvirtinta diagnozė koncertas. 18.00 Loterija „Tuzinas auksinių“. 18.30 Olimpinės čiukas“. 14.27 Žodis - ne žvirblis. 14.30 Humoro serialas
18.55 TV orai. 19.00 Chorų karai. Dainų konkursas. Tiesio- serialas„Deginanti aistra“ (105). 15.54 Nematomi. 16.00 TV (N-7). 19.00 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. žaidynės. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. Finalai. 500 m „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 15.30 Dokumentinis
ginės transliacijos tęsinys. 22.00 „Prezidento lėktuvas II“. serialas„Deginanti aistra“ (106). 17.00 Švarūs pinigai. 17.45 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 TV serialas „Juodasis ri- vyrų, 1000 m moterų, 5000 m vyrų. Estafetės. 20.00 Dok. f. serialas „Į gamtą su Jeffu Corwinu“. 16.00 „Klasės draugai“.
Veiksmo. JAV, 2006 m. (N-14). 23.40 „Visa griaunantis me- Superkakadu (N-7). 18.00 Žvaigždžių duetai IV. 18.45 Žinios. teris“ (10) (N-7). 21.20 „Šnipų žaidimai“ (7, 8). Kriminalinis „Vankuveris 2010“: žaidynių vizija“. 20.25 Loterija „Perlas“. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (kart.). 18.50 Kau-
las“. Drama. Didžioji Britanija, 2005 m. (N-14). 01.10 „Į neži- 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai IV (tęs.). trileris. Rusija, 2004-2008 m. (N-7). 23.15 „Nuosprendis iš 20.30 Panorama. 20.45 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio niečių akimis (kart.). 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00
nią“. Nuotykių komedija. Rež. J.Landisas. Vaid. J.Goldblumas, 22.00 „Čarlio angelai“. Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, ateities“. Trileris. Rež. J.Heapas. Vaid. E.Robertsas, N.Mancuso, panorama. 21.30 Eurovizijos dainų konkurso nacionalinės at- Muzika. 20.40 „Midsomerio žmogžudystės VIII“. „Lemtin-
M.Pfeiffer, R.Farnsworthas. JAV, 1985 m. (N-14). 03.15 2000 m. (N-7). 00.00 „Ostinas Pauersas. Šnipas, kuris mane S.Rubinekas. JAV, 1996 m. (N-7). 01.05 Bamba. Interaktyvu- rankos III turas. 23.45 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės. goji orchidėja“. Detektyvas (N-7). 22.35 „Žudikų šeima“.
Programos pabaiga. suvedžiojo“. Veiksmo komedija. JAV, 1999 m. (N-7). sis šou suaugusiesiems (S). Kalnų slidinėjimas. Vyrų slalomas 2. 01.00 Programos pabaiga. Veiksmo (N-7).

tv vasario 28 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Laslo 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Grožis ir estetika 08.15 Olimpinės žaidynės. Akmenslydis. Vyrų finalas. 06.55 Programa. 07.00 Kauniečių akimis (kart.).
(22) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (12, 13). stovykla“ (13). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džu- (kart.). 08.00 Girių horizontai (kart.). 08.30 Tarp miesto ir 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Tele bim bam. 11.00 07.15 Muzika. 08.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 09.00
09.00 Sveikas žmogus. 10.00 Filmas vaikams. „Nemalonu- nė Li“ (4). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir kaimo (kart.). 09.00 Tauro ragas. 09.30 Anim. serialas „Vai- Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Rungtynės dėl 3-iosios Muzika. 11.20 Liūtų tėvas. 11.50 Humoro serialas
mai dėl vyresniojo brolio“. Komedija. JAV, 2000 m. 11.40 Žvaigždžių komanda“ (8). 07.45 Animacinis serialas „Aladi- duoklių istorijos“ (kart.). 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 vietos. 12.45 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Vyrų „Draugai X“ (N-7). 12.50 Animacinis serialas „Betme-
„Polė“. Nuotykių. JAV, 1998 m. 13.20„Piršlys“. Komedija. JAV, nas“ (81, 82). 08.35 Animacinis serialas„Dinozaurų karalius“ Sveikatai ir laimei. 12.00 Kunfu išmintis. 12.30 To dar nebu- slalomas 1. 14.30 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. nas“. 13.15 Animacinis serialas „Labai slaptos agentės“.
Didžioji Britanija, Airija, 1997 m. (N-7). 15.20 Juokingiausi (6). 09.00 Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. „Greistokas. vo... (kart.). 13.00 TV serialas„Juodasis riteris“ (kart.). 14.00 Vyrų slalomas 2. 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios 13.40 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“. 14.05
Amerikos namų vaizdeliai. 15.50 Akistata (N-7) (kart.). Tarzanas - beždžionių valdovo legenda“. Nuotykių. Didžioji Sveikinimų koncertas. Tel. (8 5) 278 0803, mob. (8 618) 77 (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dai- Animacinis serialas „Karvė ir viščiukas“. 14.27 Žodis -
16.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7) (kart.). 17.30 Farai Britanija, 1984 m. (N-7). 12.20 Premjera. „Vieną kartą Ro- 654. 16.00 Girių horizontai. 16.30 Svarbus pokalbis. 17.00 nelė 2010“. Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas. ne žvirblis. 14.30 Humoro serialas „Didžiojo sprogimo
(N-7) (kart.). 18.10 TV serialas „Moterų alėja“ (2/16) (N-7). moje“. Nuotykių komedija. JAV, 2002 m. 13.55 Premjera. „Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.). 17.30 Kainos kodas. 18.00 Tiesioginė transliacija. 18.00 Olimpinės žaidynės. Dailusis teorija“ (N-7). 15.00 Būkite sveiki. 16.00 Televizijos
18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 TV serialas „Ratuotas riteris“ (2) (N-7). 14.50 TV serialas Dok. filmų ciklas „Valstybės kelias. Napoleonas Lietuvoje“. čiuožimas. Prizininkų parodomoji programa. 20.30 Pano- serialas „Ligoninės priimamasis“ (N-7). 17.00 Humo-
Savaitės komentarai. 19.30 TAIP arba NE. TV žaidimas. V „Deginanti aistra“ (107, 108). 17.00 Ne vienas kelyje. Laida Autorius R.Bružas. 19.00 Dokumentinis serialas „Ką dary- rama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. Politinių ro serialas „Liežuvautoja“ (N-7). 18.00 Kitokia Lietuva
20.00„Lietuvos metų moteris 2009“. Apdovanojimų teikimo apie saugų eismą. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 Žinios. ti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 naujienų laida. 21.15 Olimpinės žaidynės. Snieglentės PGS. (kart.). 19.05 Kauniečių akimis (kart.). 19.15 Muzika.
ceremonija. Tiesioginė transliacija. 22.00 „Transporteris“. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių „Top 5“. Ekstrasensų mūšis. Išskirtinės laidos (5) (N-7). 21.15 Meilės Vyrų finalas. 22.20 Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Finalas. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 „Tėvų die-
Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. (N-7). 00.00 „El Mariachi“. 19.30 2minutės šlovės. 21.30 „Maksimali rizika“. Veiksmo. istorijos. „Meilės pėdsakais“. Melodrama. Vokietija, 2006 m. Tiesioginė transliacija. 00.45 Transliacijos pertrauka. 03.30 na“. Komedija (N-7). 22.55 „Red Bull Air Race“. Sezono
Veiksmo. Meksika, JAV, 1992 m. (N-14). 01.30 „Karo rūkas“. JAV, 1996 m. (N-14). 23.35 Snobo naktis. „Vilardas“. Mistinis (N-7). 23.00 „Elgetų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių uždarymas. Tiesioginė apžvalga. 23.30 „Red Bull Air Race“. Pasaulinis turas,
Biografinis. JAV, 2003 m. (N-7). 03.25 Programos pabaiga. trileris. JAV, 2003 m. (N-7). 2007 m. (N-7). 00.55 Bamba (S). transliacija. Portas (Ispanija).
2010 vasario 26 d., penktadienis
„ 1 5 M

pramogos / 11
I

N

www.15min.lt/pramogos

„Noriu padaryti ką

I O
horoskopai vasario 26 d.

E N
P

I
E N D
K T A

nors gražaus dėl kitų“


Avinas. Svarbu baigti tai, kas buvo seniai pradėta, ir su-
kaupti energijos bei informacijos naujiems planams įgy-
vendinti. Turėdami konfidencialios informacijos galite
išspręsti kai kurias problemas.
Jautis. Šiandien patartina ramybė, santūrumas, ypač
tekste, aš nežinau. Aš taip ne- atviliotų daugiau auditorijos Padidėjęs populiarumas ga- jei norite išvengti nesusipratimų meilės reikaluose. Nuo-
kristina lat kintančios nuotaikos trukdys artimiesiems ir aplinki-
sakyčiau ir aktorystės su reži- į mano šokio, muzikos ir po- li paskatinti daryti ir mažiau
mažeikaitė niams jus suprasti.
sūra neskirstyčiau hierarchi- ezijos spektaklius, kurie, žiū- populiarius darbus.
k.mazeikaite
@15min.lt
niu principu, o dėčiau lygybės rint iš vartotojiškos pozicijos, Ar šiuo metu vis dar rašo- Dvyniai. Šiandien jausite energijos stygių, sumažės pa-
ženklą. Manau, kad tai yra ly- yra nelabai populiarūs žanrai. te knygą? Kokia ji bus, kada sitikėjimas savimi. Galbūt nusivilsite kažkokiu susitari-
Nuo kovo mėnesio LNK eteryje giavertės profesijos, tik reika- pasirodys? mu, susitikimu ar pokalbiu. Reikėtų trumpam atitrūkti
pasirodysiančiame seriale „Ma- lauja truputėlį skirtingų suge- Taip, ji vis dar rašoma. Daug nuo įtemptų darbų, atsipalaiduoti.
no mylimas prieše“ bus galima bėjimų. Norėčiau akcentuoti, kas knygoje pradeda senti, kas
Vėžys. Būsite aktyvūs darbuose ir kontaktuose. Jeigu rei-
išvysti senokai televizijos etery- kad teatras yra komandinis buvo parašyta 2004 m., dabar
kės ginti savo interesus, kreipkitės pagalbos į patikimus,
je matytą aktorę Dalią Michele- darbas – žmogus, su kuriuo atrodo naiviai. Dirbu, rašau, fik-
gerai pažįstamus žmones. Pasistenkite būti taupesni. Ne-
vičiūtę (42 m.). „15min“ su akto- dirbi, praturtina tave. Teat- suoju įvykius, bet neturiu jokio laukite didelio dosnumo iš kitų.
re kalbėjosi apie naująjį vaidme- ras nėra tapyba, kai meni- vadinamojo „deadline'o“, nie-
nį, kasdienybės džiaugsmus ir kū- ninkas pasiėmęs dažus ga- kas manęs nespaudžia ir ne- Liūtas. Aplinkiniai šiandien gali jus klaidinti iš sava-
rybinius planus. li tapyti – čia yra būtina ko- skubina baigti darbą. Apie ką naudiškų paskatų arba tiesiog dėl neišmanymo. Nepro-
manda, nuo kurios priklauso bus knyga? Kai išeis, tada pa- vokuokite nemalonių pokalbių bei incidentų. Vakare bū-
Naujame seriale jūsų įkū- visa sėkmė. Režisierius be au- skaitysite ir pamatysite (juo- site nusiteikę nerūpestingai siausti su draugais.
nijama viešbučio virėja Liu- toriaus būtų niekas, kaip ir ak- kiasi). Šiai knygų mugei ne- Mergelė. Nesileiskite nukreipiami nuo pagrindinio tiks-
sė yra gyvybinga, tiesmuka, torius būtų niekas be re- spėjau, bet gal per metus su- lo, neieškokite lengvesnių kelių už tuos, kuriuos jau pra-
kartais net vulgarokų frazių žisieriaus. kurpsiu... (šypsosi). mynėte. Apdairiai elkitės su savais ir svetimais pinigais,
nevengianti moteris. Jūs nesate iš tų ak- Ar turite su kuo dalytis materialinėmis vertybėmis.
Dažnai man besifilmuojant torių, kurios dažnai kūrybos džiaugsmais?
Svarstyklės. Šiandien takto ir saiko jausmas tiesiog
kildavo klausimų ir aš sakyda- šmėžuoja televizijos Asmeniniame gyvenime?
būtinas. Galbūt kažkas siūlys investuoti, bendradarbiau-
vau režisieriui, kad taip kaip ekrane. Galbūt ma- Ne (kvatojasi). Bet turiu visą
ti. Didelė tikimybė, jog tai verta jūsų dėmesio, ypač jeigu
mano personažas aš niekada note, kad televizija savo komandą, savo spektaklių
projektas buvo brandintas ilgai.
neišdrįsčiau pasakyti. O reži- – pigus būdas išpo- žmones, su kuriais dalinuosi
sierius atsakydavo, kad taip puliarėti? savo džiaugsmais. Skorpionas. Tikriausiai kažkam itin prireiks jūsų pa-
pasakytų Liusė. Aktorius vi- Iš tikrųjų jau se- Kokie įvertinimai jums galbos, geranoriškų patarimų. Atsukti nugarą reikštų ap-
sada turi paklusti režisieriui, niai buvau toje vaiz- yra svarbiausi? temdyti tarpusavio santykius, prarasti pasitikėjimą. Pasi-
nes režisierius mato visumą dų dėžėje. Turbūt Vienareikšmiškai – drau- stenkite išvengti posūkio į santykių atšalimą.
ir žino, kaip visi komponen- nevertinu nei taip, gų įvertinimai. Tačiau Šaulys. Galimos smulkios permainos dalykinėje sfero-
tai susisies. nei taip. Kai daly- man visados yra svar- je. Tikėtini bendri reikalai su žmonėmis, kurie jums daug
Mano personažas Liusė vavau laidoje „Pa- bu kritinės pastabos, tai reiškia arba reiškė praeityje. Pravartu labiau pasirūpinti
ieško pozityvaus santykio su gauk kampą“ su- man yra neįkainojama. savo sveikata ir grožiu.
žmonėmis ir su pasauliu, yra pratau, kad dau- Kartą, kuomet viešėjau
geranoriška, nuoširdi, atvira gelis žmonių apie kūrybinėse dirbtuvė- Ožiaragis. Šiandien galite padaryti klaidų sudarinė-
ir tiesi – frazių nevynioja į va- mus, kaip akto- se Zalcburge, vienas dami sutartis, tvarkydami dokumentus, pinigų ir verslo
tą. Tai personažas iš tos kar- rius, iki tol nie- austrų režisierius reikalus, tad pasistenkite viską daryti atidžiai, atsakingai,
tos, kurią yra palietęs hipių ko nežinojo. Ga- davė pastabą. Jis nepasiduoti įtartinam spaudimui, įkalbinėjimams.
judėjimas. li teatre išdirb- sakė: „Šypsokis, Vandenis. Padaugės išlaidų ir smulkių rūpesčių, galbūt
Esate ne tik aktorė, bet ir ti 10-15 metų ir dėkok, bet niekuo susijusių su vaikais. Tikriausiai suvoksite, kaip nepama-
režisierė („Neparašyta va- niekas, išskyrus netikėk“. Objek- tuotai švaistėte pinigus pramogoms ar niekniekiams. Ne-
saros istorija“). Ar režisūra tuos žmones, ku- tyvumas yra sli- leiskite, kad jumis manipuliuotų abejotini asmenys.
aukštesnis karjeros laipte- rie lankosi teat- dus dalykas, ypač Žuvys. Kitų aplaidumas, lengvabūdiškumas šiandien
lis negu aktorystė? ruose, tavęs neži- šiame darbe. ne juokais ves jus iš kantrybės. Pasistenkite nesipykti su
Žmonės dažnai vertina nos. Televizija duoda momen- kolegomis, vadovybe, ieškokite kompromiso. Yra pavojus
ir sako: „o, matai, jis režisie- tinį populiarumą. Norėčiau, Visą interviu skaitykite
www.15min.lt apsigauti, sudarant sutartis.
rius...“ Ką jie įdeda po ta po- kad mano darbas televizijoje

PenKtAdieniS – ÔJ=9Þ=5IG=CG
ÞIJ=9G8=9B5
sudoku
7 3 5 ? 9 2
3 9 2 7 9 1 6
SKUMBR Ė
4 1 6 8 7 4 3 6 8 9
DUd`]hig]5h`UbhcjUbXYbmbY]fJ]XifßYa]c
8 9 4 5 9 8 4 2
^ãfc^Y"Ôj]Yß]UUh`Ubh]b‹g_iaVf‹f]YV] hj]fhcg
ghfi_hãfcg gUj]hcg_cb]c">]`UVU]aU]gh]b[U  9 8 Atlantinė 7 9
8skumbrė
bYg^c^Y[Uigidc`]bYgc~]ê^êf]YVU`êfã[×~]ê"
J]XifßYa]cfY[]cbc[mjYbhc^U]Uh`Ubh]bž 7 5 3 5 1 6 8
g_iaVfžXUßb]Uig]U]_YdU`Ui_c_Ydgb]b‹gYUbh su žolelėmis
[fchY`]ê">]h]Yg]c[gihjYfhUhc_]UadUfic×]ac
VãXi]"HU]ddUhUh`Ubh]b‹g_iaVf‹`UVU]g_Ub]_YdhU
5 8 3 Þij]gbid`Ui_]hY]f[YfU]
7 6 3 1 5 9 7
2 1 6 5 2 6 5
j]gUcf_U]h‹^YUfVUUdj]fhUVU`hU^UaYjmbY"Df]Y bigUig]b_]hY _Y`]cgYj]YhcgY
×]cgßij]Yg`UVU]h]b_UU]hfYgb]cg_cb]cdf]Yg_cb]U] £d^Ui_]hYßijê×cbig"
G_iaVfYg£hf]b_]hYXfig_U 
4 6 2d]d]fU]g 4 8
Ã[Ufghm~]cg _f]YbU] _Uf]g"
hUf_ichUW]hf]bcgß]YjY`Y
VY]gai`_]bhca]gßc`Y`‹a]g]f
?]Y_j]Yb{dYb_hUX]Yb£×j]Yß]{g_iaVfž 
EASY gihf]bhU]g`Uifê`UdY`]U]g"
# 89 EASY lengvas
Labai # 90
j]`_Y×Yf]ig hibêZ]`‹ ^ãfê`]Yßij]ig]fY×Yf]c 5d×`U_ghm_]hYW]hf]bêgi`h]a]g
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
]fU`]Y^ia]"?c`ßij]gaUf]bicg]g 
Z]`‹UhjYßUaY£dUfXichijYg. tuku pažymėtame langelyje esan-
[YfU]£_U]h]b_]hY`Ui_c_Ydgb]bž 

VILNIUJE: [fchY`Yg]×hYd_]hYU`]Y^ia]" tį skaičių siųskite SMS žinute nume-


Þij]gUbh[fchY`]ê_Yd_]hY(Ã) riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
5fW\]hY_hê["('#'% :UV]^cb]×_]ê["&U  a]bihYg]×_]Y_j]Ybcgdig‹g" vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
>Ug]bg_]c["%* ÔY×_]b‹g["'&  =×_Ydig]{ßij£[U`]hYdUVUfghmh] TELE2 abonentai). Žinutės langelyje ra-
J]f×i`]×_]ê["($ Þ]faãbê["&" ×j]Yß]U]gdf]Yg_cb]b]êßc`Y`]ê šykite: 15MIN SU (gautas skaičius) Var-
das Pavardė Miestas. Vienas iš teisin-
KAUne:
`UdY`]U]g"

D"@i_×]c["*$"
2 5
DUh]Y_]hYgiW]hf]bcgg_]`hY`‹a]g"
8 9 2
gą atsakymą atsiuntusių žmonių bur-
tų tvarka laimės dvi J.Crusie knygas:
„Vyro medžioklė“ bei „Tik ne tu“. Pramoga, juokas, laikas

KLAiPĖdOJe: 5 6 9 8Ui[]Ui]bZc!
3 6 2 1
sau, jausmų masažas...

kkk"]_]"`h Nesibaigiantys sudoku -


<Yf_UigAUbhc[",("
4 3 9 8 1 6 9 1
www.15min.lt/sudoku
6 5
2 4 9 5 1 4 9 7
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Taps pora ir ekrane


Garsusis Johnny Deppas pirmąsyk losofu egzistencialistu Jeanu- J.Deppas pasidžiaugė ne tesnėse serijose buvo labai
Atsisveikinimas
su E.Čivinsku
ekrane pasirodys kartu su savo my- Paulu Sartre'u. tik bendradarbiavimu su my- daug šalutinių siužeto linijų, KRISTINA MAŽEIKAITĖ
limąja Vanessa Paradis. Šiuo metu J.Deppas kartu limąja V.Paradis ir A.Jolie, bet kartais net pats susipainioda- k.mazeikaite@15min.lt
su A.Jolie fi lmuojasi juostoje ir vaidmeniu naujoje „Ka- vau. Bet naujoje bus labai
Holivudo numylėtinis su „Turistas“ (angl. „The Tourist“). ribų jūros piratų“ labai smagu“, – Šį trečiadienį pasaulį palikusio
prancūzų aktore ir daininin- Jis pripažino, kad yra pakerėtas dalyje. „Dievinu sakė jis. legendinės grupės „Vairas“ ly-
ke pasirodys naujame fi lme, kolegės talentų. „Ji maloni mo- kapitoną Dže- derio Edmondo Čivinsko (nuotr.)
kuris vadinsis „My American teris ir labai rimtai žiūri į dar- ką. Anks- artimieji nusprendė, kad daini-
Lover“ (angl. „Mano meilužis bą. Buvau jos sužavėtas ir man ninkas bus pašarvotas ir palaido-
amerikietis“). Abi garsenybės didelis malonumas dirbti kar- tas Mažeikiuose, kur pastaruoju
gyvena drauge nuo 1998-ųjų, tu“, – A.Jolie gyrė metu ir gyveno.
tačiau vienoje juostoje dirbs J.Deppas.
pirmą kartą. Pastaruo- Grupės „Vairas“ lyderis
„Vanessa vaidins prancū- ju metu akto- šį trečiadienį užgeso Kauno
zų feministę Simone de Be- riui tiesiog medicinos universiteto kli-
auvoir, o aš atliksiu jos meilu- lyja jam pa- nikų reanimacijoje. Hepa-
žio Nelsono Algreno, kuris yra čiam patin- tito B kamuojamas 49 metų viliuosi, kad ryte spėsiu atsi-
tikras mačo, vaidmenį“, – sa- kančiais fil- dainininkas jau savaitę buvo sveikinti su Edmondu“, – kal-
kė J.Deppas. 46-erių aktorius mais. nugrimzdęs į komą. Atlikėjas bėjo geras E.Čivinsko bičiulis
ir 37-erių prancūzė V.Paradis beveik 4 metus grūmėsi su klas- Romas Dambrauskas, organi-
augina dukterį Lily-Rose, ku- tinga liga. Pirmus simptomus zavęs lėšų rinkimą ir sunkiai
riai dabar 10 metų ir sūnį Jac- E.Čivinskas pajuto 2006 metų sirgusio E.Čivinsko palaiky-
ką, kuriam 7-eri. pavasarį, po Kovo 11-osios pro- mo koncertus.
Simone de Beauvoir – ga Šiauliuose vykusio koncer- Šeštadienį Londone buvo
XX a. prancūzų rašytoja ir fi- to. Su kitais muzikantais prie suplanuotas Edmondo Čivins-
losofė, parašiusi garsią knygą šventinės vakarienės stalo sė- ko ir aktorės Nijolės Narmon-
„Antroji lytis“. Ši yra apie mo- dusiam atlikėjui pasidarė blo- taitės koncertas. Anapilin išė-
terų priespaudą, feminizmą ir ga. Tyrimus atlikę Klaipėdos jusį Edmondą šiame koncer-
atvirus santykius su garsiu fi- medikai nustatė, kad į orga- te pasiryžo pakeisti jo bičiu-
nizmą yra patekęs hepatito B lis R.Dambrauskas.
užkratas. E.Čivinskas įtarė,
kad virusas į organizmą pate-
Vanessa ko prieš du dešimtmečius per- Laidotuvės
pilant kraują po avarijos. Nors Su velioniu bus galima at-
vaidins feministę, atlikėjas nuolat vartojo vaistus, sisveikinti šį šeštadienį Ma-
o aš atliksiu jos 2009 metų pabaigoje liga pa- žeikių muzikos mokykloje,
ūmėjo. Ligonio žmona įtaria, esančioje Vl.Burbos g. 9.
meilužio vaidmenį. jog tam įtakos turėjo aktyvus Šv. mišios vyks senojoje Ma-
V.Paradis ir J.Deppas kartu jau 12 metų, gyvenimo būdas. žeikių bažnyčioje sekma-
tačiau tik dabar jie ryžosi nusifilmuoti „Daugeliui gali atrody-
Sakė J.Deppas. dienį, 10.30 val. Laidotuvės
viename filme. AFP/Scanpix nuotr.
ti keista, kad aš nepasirody- įvyks Mažeikių rajone esan-
siu laidotuvėse. Man pačiam čiose Geidžių kapinėse, va-
Madonna įvairenybės labai apmaudu, bet šeštadie-
nį turiu būti Londone. Labai
sario 28 d., 12 val.

ėmėsi J.Luzo
karjeros
Lady GaGa įkvėpė ūkininką
Išskirtinis Lady GaGos (nuotr. k.) Mano sužadėtinė Marti pajuo- kad daugiau nei 2-iejų metrų karuselė
apdaras per Britų muzikos apdo- kavo, kad galėčiau pagaminti aukščio kaliausė-Lady GaGa kol Šioje rubrikoje „15min“ pristato Lietuvos garsenybes, kurios per
vanojimus įkvėpė paukščių išpuo- panašią baidyklę, tą ir pada- kas puikiai sergsti jo kviečius. savaitę labiausiai šypsojosi ar liūdėjo, nusipelnė ar „prisidirbo“.
lių nukankintą ūkininką. riau“, – pasakojo linksmai nu- N.Brittenas pridūrė, kad tokia
siteikęs N.Brittenas. Jis pridū- baidyklė gali sukelti revoliuci- Smagu
Britų fermeris pažvelgė į rė, kad įprastos kaliausės ne- ją ūkininkų pasaulyje – galima Lietuvaitė Rasa Abramavičiūtė, studijuojan-
kaliausės kūrybą išradingai ir benubaidė vis atskrendančių pagaminti daugiau ne tik Lady ti Šiaurės Londone Midlsekso universitete ap-
savo lauke pasistatė šiaudinę paukščių, tad teko būti išra- GaGos, bet ir kitų bauginančių rangos dizainą, pirmadienį laimėjo F.A.D. (Fas-
dainininkės kopiją (nuotr. d.), dingesniems. Įdomiausia tai, garsenybių kaliausių. hion Awareness Direct – tai labdaros organi-
aprengęs ją atlikėjos rūbo imi- zacija, remianti jaunus žmones ir siekianti nu-
tacija. Ūkininkui Nigeliui Brit- tiesti tiltą tarp studijų ir darbo madų pramonė-
tenui įgriso balandžių išpuo- je) konkursą, rengtą kartu su„Vauxhall Fashion
liai jo kviečių laukuose, todėl Scout“. Rasa, įveikusi daugiau nei 100 konku-
vyras nutarė ieškoti sprendi- rentų iš 34 Didžiosios Britanijos universitetų ir
koledžų, laimėjo piniginę premiją ir stažuotę
mo, kaip išsaugoti savo paja-
pas garsiąją Vivienne Westwood. Kaip puiku!
mų šaltinį.
27-erių vyras tikino, kad
Jaunasis Madonnos (nuotr.) idėja jam šovė į galvą su su-
Graudu
meilužis Jesusas Luzas pasira- žadėtine stebint Britų muzi- Gerbėjams suuodus, kad Lietuvos naciona-
šė sutartį su įrašų kompanija kos apdovanojimus per te- linės „Eurovizijos“ atrankos antrojo turo nu-
galėtojo Donato Montvydo daina „Running
ir pirmąjį savo singlą turėtų leviziją.
Fast“ pažeidė konkurso taisykles, Lietuvoje
išleisti dar iki vasaros. Žino- „Mes juokėmės iš Lady Ga-
įvyko tikras skandalas ir daug vilčių teikęs at-
ma, prie jo karjeros prisidėjo Gos aprangos ir vis aptarinėjo-
likėjas buvo diskvalifikuotas. Pats 22-ejų atli-
popkaralienė – čia neapsieita me įspūdingą jos peruką. Ji ne- kėjas pirma teigė neprisimenantis Bosnijoje ir
be jos ryšių. abejotinai atrodė labai baisiai. Hercegovinoje atlikęs tą patį kūrinį kitu pava-
Thesun.co.uk pranešė, esą dinimu. Et, labai liūdna, kad iki konkurso prisi-
Madonna pasinaudojo savo
Svarsto pirkti G.Clooney vilą
minti, kad daina jau dainuota, nepavyko.
įtaka, kad modelis gautų su-
tartį su anksčiau jai atstova- Pramogų pasaulyje esą niekam ne paslap-
vusia įrašų kompanija „War- Futbolininkas Davidas Beckha- Didžiuliuose rūmuose, pa- tis, kad grupės „ŠokoLedas“ dainininkė Justė
ners“. Pranešama, kad pir- mas (nuotr.) laužo galvą – ar ver- vadintuose „Villa Oleandra“ yra Mozolytė ir Žilvino Žvagulio bei Irenos Sta-
masis 23-ejų brazilų modelio ta išleisti 26 mln. svarų sterlingų 30 kambarių. D.Beckhamas rošaitės sūnus Rytis Žvagulis po pusmečio
singlas, pavadintas „We Came (apie 102 mln. Lt) už vilą prie eže- su žmona Victoria jau ten yra draugystės pasuko į skirtingas puses, prane-
From Light“, turėtų pasirody- ro Italijoje. Beje, pinigus jis turė- lankęsi praėjusiais metais kaip šė žurnalas „Privatu“. Gaila gaila, o juk, kalba-
ti gegužės pradžioje. tų mokėti prabangią rezidenciją G.Clooney svečiai. „Aš pami- ma, kad I.Starošaitė Justę net martele vadi-
Garsioji J.Luzo globėja ir nutarusiam parduoti bičiuliui ak- lau tą nuostabų kraštovaizdį. no. Tačiau gandai sklando, kad merginos šir-
mylimoji Madonna jo naudai toriui George‘ui Clooney. Ten tylu, ramu ir visai netoli dį tiesiog pakerėjo kitas vaikinas, su kuriuo ji
padarė net keletą sau nebū- Milano. Vieta išties puiki šei- nevengia rodytis viešumoje.
dingų dalykų. Popkaralienė G.Clooney nutarė vilą par- mai“, – Italijos spaudos žinio-
itin retai leidžia naudoti jos
kūrinius reklaminėse kampa-
nijose. Tačiau tam, kad „War-
duoti nusivylęs, kad aplink ją
nuolat slankioja gerbėjai ir fo-
tografai.
mis, draugams sakė 34-erių
futbolininkas. Tiesa, jis tu-
ri konkurentą – tai rusų vers-
porelė
ners“ vadovybė pasirašytų su- Dailymail.co.uk duomeni- lininkas, degtinės magnatas Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
tartį su brazilu, ji sutiko pasko- mis, D.Beckhamas ir jo žmona vos už 60 km nuo Milano. Vie- Rustamas Tariko. kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
linti reklaminei kampanijai jau derasi su G.Clooney dėl ga- ta ypač svarbi D.Beckhamui, Beje, Laglio meras apgai- Vilniuje.
„Stateside“ jau klasika tapu- limo jo nuosavybės prie Komo kuris nuo gruodžio, kai ėmė lestavo, kad G.Clooney išsi- Už savaitės porelę balsuokite www.15min
.lt /porele
sius savo kūrinius „Vogue“ ir ežero įsigijimo. Įspūdinga vila žaisti už Milano futbolo klu- kraustys, mat šis jau buvo ta- Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
in.lt
„Like A Prayer“. yra Laglio miestelyje, kuris yra bą, gyvena viešbutyje. pęs miestelio pažiba.