You are on page 1of 12

KAUNAS 2010 M. KOVO 3 D.

, TREČIADIENIS
ISSN 1822-5322 Numeris 20 (855).

ORAI KAUNAS AKTUALIJOS


0 °C KĖSINASI MOKYTOJAS
-6 °C PAKILĘS ĮTARIA MOKINIŲ
VANDUO VILIONĖMIS
3 psl. 6 psl.

POLITIKŲ SLĖPYNĖS
AKTUALIJOS

ATSIPRAŠĘS
L.KARALIUS
KALTINO KITUS

PO PRIVATUMO ŠYDU
6 psl.

KAUNAS

MAŠINA
PARBLOŠKĖ DVI
PĖSČIĄSIAS
2 psl.

Viešų asmenų privatumo riba Lietuvoje


aiškiai neapibrėžta, todėl žiniasklaida
pati sprendžia, kuriuos asmeninio
politiko gyvenimo aspektus viešinti.
K.Vanago/BFL nuotr., „15min“ montažas

GARSENYBĖS Į skandalus įklimpę politikai nuo mo teritorija. Ar visuomenei tymuose nėra griežtai regla- Tai du pagrindiniai principai, no viešo asmens skundą dėl jo
juos persekiojančios žiniasklai- turi rūpėti politikų seksuali- mentuota, kas yra privatus kurių nereikia pamiršti“, – aiš- privataus gyvenimo pažeidi-
ŽADA MADOS dos vis dažniau ginasi burtažo- nė orientacija, su kelintu su- gyvenimas. kino D.Velkas. mo pagrįstu, kai buvo domi-
CUNAMĮ džiu „Tai mano asmeninis reika- tuoktiniu gyvena viešas as- „Kitaip sakant, įstatymas Teisininkas atkreipė dė- masi viešo asmens šeimyni-
12 psl. las“, esą viešo asmens statusas ne- muo ar kiek nesantuokinių pasako, kad visuomenė turi mesį, kad kiekvienos situa- niu gyvenimu, santykiais su
panaikina jų teisės į privatumą. vaikų jis turi, kur ir su kuo teisę žinoti ir apie viešo as- cijos vertinimas yra labai in- kitu žmogumi. Tačiau teig-
Tačiau visuomenė linkusi many- vyksta atostogauti, kokią re- mens asmenines savybes, ku- dividualus, ir kartais tai, kas ti, kad visi vieši asmenys ga-
ti, kad politikas privalo jai būti ligiją išpažįsta, su kuo bend- rios, galbūt, kai kurių viešų as- vienu atveju gali būti pripa- li turėti panašių pretenzijų
visiškai atskaitingas, atsakinė- rauja, kokią paskolą yra pasi- menų įsitikinimu, yra privatus žinta kaip viešo asmens tei- ar kad visais panašiais atve-
ti net ir į nemalonius klausimus ėmęs iš banko? reikalas. Antra vertus, vieša- sės į privatumą pažeidimas, jais bus pripažintas viešo as-
apie asmeninį gyvenimą. Kaip „15min“ sakė žur- sis asmuo taip pat turi teisę į kitu atveju gali būti viešojo mens teisės į privatumą pa-
nalistų etikos inspektoriaus privatų gyvenimą ir tam tikrą intereso tenkinimas. žeidimas, būtų neteisinga“, –
„15min“ domėjosi, kur patarėjas teisės klausimais jo slaptumą, tik ši teisė labiau „Buvo atvejų, kai žurnalis- sakė D.Velkas.
prasideda politikų privatu- Deividas Velkas, šalies įsta- apribota nei privataus asmens. tų etikos inspektorius pripaži- Nukelta į 5 psl.

Įsidėkite skelbimą
greitai ir patogiai!

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

2 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas

Teatrui – ypatingas statusas


RAIMONDA sioji specialistė Rita Kuncevi- Be to, visiškai neužsimenama trinį šviestuvą, Petro Kuberta- tatą įtraukę specialistai pabrėžė, veno ne viena iškili Lietuvos
MIKALČIŪTĖ čienė. Pasak jos, Kultūros ver- apie statinio aukštingumą ar vičiaus biustą. kad jis ypatingas savo visuome- teatro asmenybė. Bet geriau
r.mikalciute tybių registre esančių statinių plotą, taigi, aukštinti ir plėsti nine ir kultūrine istoriškai su- vėliau, nei niekada“, – džiu-
Anksčiau patekti į
@15min.lt naudotojai ir savininkai gali pre- teatrą bus ir dabar galima“, – siklosčiusia paskirtimi. Teatro gesio neslėpė Kauno valsty-
sąrašą negalėjo
tenduoti į europines lėšas, ski- sakė pašnekovė. įvaizdis glaudžiai susijęs su vy- binio dramos teatro vadovas
Laisvės alėjoje esantis Kauno vals- riamas tokiems objektams iš- Vertingomis detalėmis pri- Istorikai primena, kad pas- resniosios ir viduriniosios kar- Egidijus Stancikas.
tybinio dramos teatro pastatas nuo saugoti ir restauruoti. „Taigi, fi- pažintas dekoratyvus Kauno tato, kuriame dabar veikia teat- tos sąmone, todėl jis įgauna fi- Jis vylėsi, kad atsivėrusios
šiol bus Kultūros vertybių registre. nansavimo galimybių remontui valstybinio dramos teatro fasa- ras, architektūra susiformavo lantropinę reikšmę. įvairesnio finansavimo galimy-
Architektūrinėmis bei istorinėmis teatras turės daugiau. Kita ver- das su architektoniškomis žmo- dviem etapais: 1928 metais ar- Pasak Kultūros pavel- bės leis greičiau pabaigti užsitę-
vertingosiomis savybėmis pasižy- tus, bet kokį remontą jo vado- nių figūrų skulptūromis. Kaip chitektas Vladimiras Dubenec- do departamento atstovės susį teatro remontą. Komplek-
minčiam statiniui suteiktas vieti- vai privalės suderinti su kultū- vertingosios savybės taip pat kis, laikomas vienu iš Lietuvos R.Kuncevičienės, į Kultūros sinis teatro remontas
nis reikšmingumo lygmuo. ros paveldą saugančiomis insti- bus saugomos teatro kolonos, moderniosios architektūros pra- vertybių registrą Kauno pradėtas 2005
tucijomis. Tačiau tai nereiškia, piliastrai, sienų angos. dininkų, suprojektavo pastatą teatras įtrauktas tik da- met ų r u-
„Tai – ir garbė, ir naujos gali- jog bet koks remontas bus už- Vidaus dekoro vertingosio- kino teatrui „Metropolitain“. bar dėl to, jog anks- denį.
mybės, ir tam tikri apribojimai“, draustas: draudžiama keisti tik mis savybėmis Vertinimo ta- Vėliau, XX a. šeštame dešim- čiau buvo „per jau-
– apie pasikeitusį teatro statusą tuos dalykus, kurie detaliai nu- rybos nariai pripažino žiūro- tmetyje pastatas buvo rekons- nas“. „Pagrindi-
sakė Kultūros paveldo departa- rodyti Kultūros vertybių regis- vų salės balkonus, lubas, lubų truotas ir išplėstas iki dramos nė taisyklė, ku-
mento prie Kultūros ministeri- tre. Kalbant apie Kauno dramos ir sienų gipso lipdinius, kolo- teatro (architektas K.Bučas). Į rios laikomasi
jos Apskaitos skyriaus vyriau- teatro pastatą, jų ne tiek daug. nų ir piliastrų kapitelius, cen- Kultūros vertybių registrą pas- įtraukiant nau-
ją architektūros
objektą į registrą,
Daugiausia vertingų detalių specialistai rado teatro
fasade. Jo keisti nebebus galima. A.Koroliovo nuotr.
jo amžius: jis turi bū-
ti ne jaunesnis nei 50
metų. Nors pastatas, ku-
riame dabar veikia Kau-
no dramos teatras, buvo
pastatytas 1928-aisiais, ga-
lutinė jo išvaizda suformuo-
ta vėliau. Taigi, 50 metų ter-
minas suėjo visai neseniai
– apie 2002-uosius“, – sakė
R.Kuncevičienė.
Tikisi paspartinti
remontą
„Man asme-
niškai didesnę
nuostabą sukė-
lė žinia, kad jis
iki šiol nebuvo
Kultūros ver-
tybių registre.
Nes tai teatras,
kuriame kūrė
ir savo auksinį
periodą išgy-

Taranuota mašina parbloškė dvi pėsčiąsias


TOMAS
dirbančią moterį. „Subaru Legacy“ ir „Au- nę, kur davė parodymus. Ka-
GRIGALEVIČIUS „Kai į mane trenkėsi ta ma- di A4“ vairuotojai po įvykio dangi avarijos metu buvo su-
t.grigalevicius
šina, aš jau neturėjau kur dėtis. su policijos pareigūnais iš- žeisti žmonės, policija pradė-
@15min.lt Smūgio su žmonėmis išvengti vyko į Kelių policijos būsti- jo tyrimą.
jau nebuvo šansų, nes viskas
Kaip įtariama, dėl neatsargaus įvyko labai greitai“, – pasakojo
jaunos vairuotojos manevro, „Audi A4“ vairuotojas.
Kauno centre vakar įvyko skau- Sužeistas pėsčiąsias į ligo-
di avarija. ninę skubiai išvežė greitosios
medicinos pagalbos specialis-
Maždaug 16 val. vidurine tai. Anot medikų, nei moteris,
K.Donelaičio gatvės, kurio- nei mergina itin didelių suža-
je eismas vyksta viena kryp- lojimų nepatyrė. Tiesa, bai-
timi, juosta važiavusi „Suba- mindamiesi galimos stuburo
ru Legacy“ vairuotoja bandė traumos, medikai ant mergi-
staigiai persirikiuoti į kairę ir nos kaklo iškart uždėjo spe-
trenkėsi į ta juosta važiavusį cialų įtvarą.
„Audi A4“ automobilį. Po smū- Partrenkęs pėsčiąsias, „Au-
gio pastarojo vairuotojas už- di A4“ nuskriejo tolyn ir rėžėsi
lėkė ant šaligatvio ir parbloš- į greta gatvės esančioje VDU Avarijos metu labiausiai nukentėjo „Audi A4“, kuris
kė prie Vytauto Didžiojo uni- aikštelėje stovėjusį automobilį iš pradžių buvo taranuotas, o paskui kitus automo-
versiteto (VDU) rūmų stovė- „VW Bora“, o šis – į šalia jo bu- bilius taranavo ir pats. A.Koroliovo nuotr.
jusią merginą bei dėstytoja vusį „Daewoo Lanos“.

orai
KOVO

3
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
laikysis apie 0 °C.
Protarpiais snigs.
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+13 °C
+4 °C
+6 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+10 °C
+5 °C
-2 °C
Ateinančią naktį Lietuvoje
šals nuo 4 °C iki 8 °C. Madridas +10 °C Roma +15 °C
Rytoj dieną 0-4 °C šalčio.
Maskva 0 °C Talinas -2 °C
Saulė teka 07:04 Sniegas nesiliaus.
Saulė leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10:54 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Pilnatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C

Kunigunda, Nonita (Nona), Tulė, Kaunas 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Uosis. Klaipėda 0 °C -5 °C -1 °C -5 °C -1 °C debesuota lietus perkūnija
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

KAUNAS / 3
www.15min.lt/kaunas

Į namus kėsinasi pakilęs vanduo Pirmasis


koncertas –
„Kol kas kauniečiams potvynis negre-
sia“, – tvirtino Kauno miesto savival-
bėtojus. Nuvykę į J.Staugaičio
gatvę gelbėtojai rado apsemtą
buotojams, nei ugniagesiams.
Tačiau rimtų incidentų dar ne-
Kaune
dybės Civilinės saugos tarnybos vedė- dalį gatvės ir vieno privataus pasitaikė. Pasak J.Griškevičiaus, Kauniečiai, sergantys už
jas Jonas Griškevičius. Tačiau kai ku- namo kiemą. Besiveržiantis rimčiausias įvykis – jau minėta televizijos projekte „Chorų ka-
riems miesto gyventojams jau teko vanduo sustabdytas prastum- nelaimė J.Staugaičio gatvėje. rai“ dalyvaujantį Kauno chorą
patirti, ką reiškia braidyti apsemto- džius upelyje esančias ledo ly- Kol nėra sudėtingų darbų, ir Raigardą Tautkų, kviečiami
se gatvėse ir savo kiemuose. tis. Tačiau situacija liko sudė- gelbėtojai praktikuojasi: šian- į pirmąjį kolektyvo koncertą
tinga, todėl pranešta civilinės dien Kaune civilinės saugos ir už televizijos ribų.
Greta Semenos upelio gyve- saugos atstovams. kitų tarnybų specialistai daly- Kovo 16 dieną, 18 val.,
nantys kauniečiai pirmadienį Kauno miesto savivaldybės vaus pratybose, skirtose tinka- Kauno valstybiniame muzi-
ne savo noru tapo gamtos įkai- Civilinės saugos tarnybos vedė- mai pasirengti galimam potvy- kiniame teatre vyksiantis ren-
tais – vandens telkinyje pakilęs jas sakė, kad smulkių darbų dėl niui mieste. „Turime būti pasi- ginys – labdaringas. Visi už
vanduo apsėmė kiemus, todėl tirpstančio sniego, ledų sangrū- ruošę tokiems dalykams, todėl Greta Semenos upelio gyvenantys kauniečiai baimi- bilietus surinkti pinigai bus
žmonės negalėjo išeiti iš na- dų ir galimo potvynio pastaro- ir organizuojame pratybas“, – nasi, kad atšilus orui vanduo dar labiau pakils ir ims skirti Kauno choro pasiruo-
mų. Patvino ir gatvė. Į pagalbą siomis dienomis netrūksta nei kalbėjo Civilinės saugos tar- veržtis į jų kiemus, apsems namus. A.Koroliovo nuotr. šimui baigiamosioms televi-
teko kviestis ugniagesius gel- Civilinės saugos tarnybos dar- nybos vedėjas. zijos projekto laidoms.
Kaip pasakojo kolektyvo
atstovai, didžioji dalis kon-
certo, kuriame choristai ir
R.Taut k us pasirodys ka r-
tu su Kauno miesto simfo-
niniu orkestru, bilietų bus
parduoti kviestiniams sve-
čiams. Jiems kvietimas kai-
nuos 100 litų.
Gerokai pigiau, už 30 li-
tų, išgirsti mėgstamo kolek-
tyvo programą galės jų ger-
bėjai. Tiesa, bilietų už tokią
kainą nėra daug.
Prekiauti jais Kauno vals-
tybinio muzikinio teatro ka-
sose bus pradėta šią savaitę.

Į Briuselį –
tiesiogiai
Vakar iš Kauno oro uos-
to į Briuselio Šarlerua oro
uostą pradėjo skraidyti pir-
masis kompanijos „Ryanair“
lėktuvas.
Pirmuoju reisu iš Briuse-
lio į Karmėlavą atvyko Kauno
laisvosios ekonominės zonos
(LEZ) vadovas Freddis Opso-
meris, kuris naująją oro jung-
tį įvertino labai teigiamai. „Tai
galimybė Kaunui plėtoti ne tik
aktyvesnius ekonominius ry-
šius su Belgija, tačiau ir puiki
proga belgus pakviesti daly-
vauti tarptautinėje šventėje
„Hanza dienos 2011“ bei Euro-
pos krepšinio čempionate“, –
sakė Kauno LEZ vadovas.
„Nuo gegužės bus pradėti
skrydžiai į 9 naujus oro uostus
– Getviką (Londonas), Barselo-
ną, Berlyną, Duseldorfą, Edin-
burgą, Milaną, Oslą, Paryžių
ir Tamperę. Dauguma jų žmo-
nės jau dabar aktyviai domisi“,
– sakė Kauno oro uosto vado-
vas Arijandas Šliupas.
Vasarį pigių skrydžių bend-
rovė „Ryanair“ paskelbė Kau-
no oro uoste atidaranti savo
pirmąją bazę Rytų Europoje.
Planuojama, kad per Kauną
kasmet keliaus iki 1 mln. ke-
leivių, vyks daugiau nei 120
skrydžių per savaitę. Kom-
panija į bazę Kauno oro uos-
te planuoja investuoti per 140
mln. JAV dolerių, joje iš viso
dirbs apie tūkstantį darbuo-
tojų. Kaune numatoma lai-
kyti 2 lėktuvus, kurie iš viso
skraidys 18 krypčių.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

4 / KAUNAS
www.15min.lt/kaunas

renginiai
TEATRAI
Moterims – scenos Atradimų projektas Rytoj Kauno menininkų namus oku-

Trečiadienis, kovo 3 diena


Kauno valstybinis dramos teatras
18 val. spektaklis „Skėriai“.
grandų kūriniai puos audiovizualiniai menai. Nuo 18
val. kauniečių dėmesio lauks projek-
tas „AtRasTi2“.

„Šis projektas yra tęstinis.


Ketvirtadienis, kovo 4 diena
Tai jaunus menininkus jun-
Kauno kamerinis teatras gianti menų sintezė, kurios
18 val. spektaklis „Mergvakaris“. metu skambant gyvai įvairių
Kauno valstybinis dramos teatras žanrų muzikai vyksta impro-
18 val. spektaklis „Svečiuose pas vizuoti modernaus šokio pa-
pulkininko našlę“. sirodymai, rodomas begarsis
Kauno valstybinis muzikinis specialiai projektui sukurtas
teatras filmas“, – sakė įvairius menus je užsibu-
18 val. operetė „Bajaderė“. jungiančio projekto „AtRasTi2“ vęs muzikinis minimalizmas
organizatoriai. ir nieko daugiau“, – sakė „Psy-
KLUBAS Muzikinėje programoje nu- cho Boutique“ idėjinis lyderis
matyti trys skirtingi pasirody- A.Bulota. Multiinstrumenta-
Trečiadienis, kovo 3 diena mai: akustinė dueto „Psycho listas S.Petreikis, dar žinomas
„Džem'Pub“ (Laisvės al. 59) Boutique“ (Artūras Bulota – vo- dėdės Semo pseudonimu, jau
21 val. startuoja naujas renginių ciklas kalas, gitara ir Gabrielius Uža- kelerius metus kuria savo le-
„Swing Your Boogie“. meckis – smuikas, fortepijonas, gendą lietuviškos muzikos pa-
perkusija) programa, Sauliaus dangėje, dirba įvairiuose etno-
KITOS VIETOS Petreikio ir Gedimino Mačiuls- folk-pop ir dainuojamosios poe-
Trečiadienis, kovo 3 diena Kauno sporto halėje sekma- kio meditacinės, įvairių pasau- zijos projektuose.
dienį pasirodys tikras Lietu- lio šalių muzikinių krypčių es- Vakaro žiūrovai išvys ir spe-
VDU Menų centras vos estrados scenos žvaigž- tetikos kompozicijos ir Min- cialiai šiam renginiui sukurtą
(S.Daukanto g. 28, I aukšo fojė) dynas. Organizatorių nuotr. daugo Ancevičiaus bei Ąžuolo filmą „DU“, kuris pasakoja apie
18 val. interaktyvus Lauryno
Paulausko savaip interpretuo- būtinybę pabūti dviese. Filmą
Katkaus poezijos knygos „Už 7 gatvių“
Moters dienos išvakarėse, kovo grupė, vadovaujama Danieliaus rų stygas. Tikime – tai leis pa- jamas dainuojamosios poezi- kūrę menininkai teigė norėję
pristatymas.
7 dieną, Kauno sporto halėje gar- Praspaliausko. tirti ne vieną gražią akimirką“, jos žanras. sujungti įvairius menus ir pa-
Restoranas „Sadutė“ (Rotušės a. 4) sūs Lietuvos scenos vyrai visų kar- „Moters dienos išvakarėse – tvirtina viena iš koncerto or- „Visuomet stengiausi suprasti teikti juos viena istorija, kurio-
19 val. spektaklis „Pagalvės mokesčio tų moterims ir tiems, kurie jas my- išimtinai vyriška atlikėjų pu- ganizatorių, VšĮ „Šou imperija“ muziką. Kūriau ją įvairiomis for- je svarbiausias – vaizdas, o ne
rinkėjas“. li ir gerbia, dovanos įspūdingą tik- sė išskirtiniu repertuaru sieks koncertinių programų direkto- momis, su įvairiais žmonėmis. garsas. Renginio programoje –
M.Žilinsko dailės galerija ro garso koncertą. suvirpinti jautriausias mote- rė Aušra Vyšniauskienė. Šis pasirodymas tai ilgai galvo- ir šiuolaikinis šokis.
(Nepriklausomybės a. 12)
20 val. festivalio „Budos kine“ baigia- Įvairiaspalvį repertuarą pri-
masis filmas Kaune – dokumentinė statys ir širdis šildys koncerto ve-
juosta „Budizmas šiuolaikiniame
pasaulyje“.
K.Petrausko memorialinis butas
dėjas Marius Jampolskis. Tikro
garso koncerte skambės moterų
pamėgtos dainos, kurias atliks
Kuris Kauno turgus yra geriausias?
(K.Petrausko g. 31) Lietuvos scenos grandai: Stasys Jeigu vyktų geriausios Kauno turgavietės
16 val. J.Naujalio muzikos gimnazijos Povilaitis, Ovidijus Vyšniauskas, rinkimai,pačiu rimčiausiu pretendentu
Česlovas Gabalis, Kastytis Ker- užim pirmąją vietą neabejo nai tap-
koncertas „Skambantis medis“.
bedis ir grupė „Rondo“. tų prieš keturis mėnesius duris atvėręs
Programoje skambės kūriniai medinių
Taip pat skambės Liudo „Dainavos turgus“.
pučiamųjų instrumentų ansambliams
su fortepijonu. Mikalausko, Egidijaus Baviki-
Paklausite, kodėl? Paklauskite bet ku-
no ir Vaido Vyšniausko atlie-
Kauno įvairių tautų kultūrų rio šiame turguje bent kartą apsilankiusio
kamos ištraukos iš populiarių
centras (Šv.Gertrūdos g. 58) kauniečio ir jis Jums pasakys, kodėl.
miuziklų ir operečių. Jausmin- „Aš niekuomet neįsivaizdavau, kad
17 val. Eglės Ščerbinskaitės fotografijų
gą gruzinų liaudies dainą „Su- turguje gali bū taip pigu. Atsidarius
parodos „Indijos skulptūros ir žmonės“
atidarymas. liko“ atliks ir jauniausieji kon- „Dainavos turgui“, aš pamiršau kelius į
certo dalyviai – „Varpelio“ mu- prekybos centrus. Turguje aš randu viską
Ketvirtadienis, kovo 4 diena zikos mokyklos berniukų kvar- – nuo šviežios mėsos iki drabužių, - tvir-
Kauno menininkų namai tetas. Atlikėjams akompanuos no 48 metų Marija, dirban mokytoja.
(V.Putvinskio g. 56) - Lankausi čia kiekvieną savaitę ir turgų
18 val. Atrasti2 menų sintezės
projektas.
Naujausia rekomenduoju visoms savo draugėms bei
kolegėms“.
Kauno valstybinė filharmonija
poezija „Man šis turgus pa nka tuo, kad čia
galiu ras viską, ko man reikia, vieno-
(L.Sapiegos g. 5) je vietoje. Su šeima skaičiuojame visas
18 val. Giedriaus Prunskaus (barito- savo išlaidas ir jau spėjome įsi kin , kad
nas) solinis koncertas „Gyvenimas yra apsipirkdami „Dainavos turguje“, mes
gražus“. galime nemažai sutaupy “, - teigė teisi-
Galerija „Meno parkas“ ninku vienoje Kauno kontoroje dirban s
(Rotušės a. 27) 28 metų Rokas, prisipažinęs, jog labai
18 val. Arvydo Žalpio parodos laukia po „Dainavos turgaus“ stogu ne-
„(Ne)vizitinė kortelė“ atidarymas. trukus pradėsiančio veik sporto klubo
a darymo.
Galerija „MJ“ (Rotušės a. 1) Net 6000 kv. m. ploto užimančiame
17 val. atidaroma Arvydo Žalpio turguje, įsikūrusiame per du aukštus,
personalinė fotografijų ir video darbų savo gaminius ir paslaugas siūlo daugiau
paroda „Žalia (laiškas kolegai Andreas nei 350 prekeivių. Antrajame aukšte ga-
Pytlik)“. VDU Menų centre šiandien, lima įsigy mėsos, paukš enos, daržovių
Istorinė LR Prezidentūra 17 val., vyks interaktyvus Lau- ir vaisių, pieno produktų bei duonos, taip
(Vilniaus g. 33) ryno Katkaus poezijos knygos pat bakalėjos prekių, gyvos ir šaldytos
17.30 val. knygos „Neužmirštamas „Už 7 gatvių“ pristatymas. žuvies, jūros gėrybių. Pirmajame turgaus tas, - pasakojo turgaus šeimininkai. - Visi Į turgų važiuoja net iš Šilainių
Vaižgantas“ pristatymas. aukšte šeimininkauja pramoninių prekių maisto gaminiai yra lietuviški, ser fikuo .
Vilniaus universitete lietu-
pardavėjai. Čia taip pat veikia picerija, Mes už tai atsakome, tad viską kruopščiai „Nors lanky s mūsų turguje yra pa-
„Aremesta“ (Islandijos pl. 197, II a., vių filologiją baigęs L.Katkus ge-
čeburekinė, grožio salonas, soliariumas, kriname. Pas mus lenkiškos kiaulienos togiausia Dainavos mikrorajono gyven-
įvažiavimas iš Šiaurės pr.) rai žinomas ne tik kaip poezijos kirpykla, drabužių taisykla-siuvykla, avaly-
tekstų autorius, bet ir vertėjas. nerasite nei su žiburiu. Be to, pas mus yra tojams, pas mus kiekvieną savaitę atva-
atidaroma nertų gėlių kompozicijos ir nės taisykla, vais nė ir banko poskyris. nemažai firminių parduotuvių, kuriuose žiuoja žmonės iš visų Kauno kampelių“,
lino dirbinių paroda. Lietuvoje L.Katkus yra išleidęs
produkcija yra bent 30 proc. pigesnė nei - pa kino turgaus šeimininkai.
savo eilėraščių rinkinius „Bal-
Maironio lietuvių literatūros prekybos centruose“. Jau kitą savaitę po turgaus stogu du-
sai, rašteliai“ (1998) ir „Nardy- Viskas vienoje vietoje I n daug kauniečių susidomėjimo ris atvers didžiulis ir modernus sporto
muziejus (Rotušės a. 13)
mo pamokos“ (2003). Jo kūry- sulaukia turguje veikian kepyklėlė, prie klubas, kuriame įsikurs treniruoklių salė,
17.30 val. poeto, kunigo Ričardo
ba pažįstama ir Vokietijos, Aus- „Mūsų turguje viskas yra vienoje vieto- kurios visuomet būna nu sę eilės. Čia čia vyks aerobikos, jogos treniruotės bei
Mikutavičiaus 75-ųjų gimimo metinių
trijos, kitų Europos šalių ir JAV je. Kalbant apie kainas, jos yra žymiai ma- šviežią, k ką iš krosnies ištrauktą bato- užsiėmimai vaikams.
minėjimas.
skaitytojams. žesnės nei kitur. Kodėl? Mūsų nuominin- ną galėsite įsigy už vieną litą. Raskite Be to, nuo balandžio 1 d. greta turgaus
Kauno tautinės kultūros centras Apie naujausią savo kny- kai už prekybos plotus moka vos ne dvigu- pigiau! esančioje aikštelėje pradės veik ūkinin-
(A.Jakšto g. 18) gą autorius kalba santūriai: ji bai pigiau nei kitose prekybos vietose, tad Ieškan ems, kuo atsinaujin drabužių kų turgeliai. Juose kiekvieną sekmadienį
18 val. vakaras „Dainuokim“. išjausta. Knygos pristatyme jie gali savo produkciją ar paslaugas kli- garderobą, „Dainavos turgus“ - puiki vie- mies ečiai galės įsigy šviežiausių ir ska-
Kauno miesto muziejus L.Katkus skaitys savo eilėraš- entams pasiūly pigiau. Be to, čia visada ta. Daug ką pasako faktas, jog čia naujų niausių gaminių esiai iš ūkininkų rankų.
(M.Valančiaus g. 6) šilta, niekuomet nelyja ant galvos. Klientų džinsų kainos prasideda nuo 25 Lt. Be to, Daugiau informacijos apie V.Krėvės
čius, kalbėsis su literatūrologė-
patogumui greta turgaus įrengta nemoka- turguje nuolat skelbiamos įvairios akci- prospekte esan „Dainavos turgų“
18 val. Petrašiūnų seniūnijos renginys mis Rūta Eidukevičiene ir Vijo-
ma 200 vietų automobilių stovėjimo aikš- jos, rengiami išpardavimai, kurių metu bei karščiausius prekybininkų pasiū-
„Petrašiūnų mozaika“, kuriame le Višomirskyte. telė. Į antrąjį turgaus aukštą klientai gali ir taip pigias prekes galima įsigy už dar lymus rasite interne nėje svetainėje
dalyvaus Palemono bendruomenės Vakaro pabaigoje skambės pakil eskalatoriumi, taip pat veikia ir lif-
vokalinis ansamblis „Marių banga“. mažesnę kainą. www.dainavosturgus.lt.
L.Katkaus „žalios jaunystės“ – $

XX a. 9–10 deš. – muzika.


2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 5
www.15min.lt/aktualijos

kino repertuaras
FORUM CINEMAS
„Kuždesių sala“ 11:40 15:00 18:15 21:15
* Seansas vyks kovo 4 dieną
**Seansas vyks kovo 3 dieną
Politikų slėpynės –
„Keliamieji metai“ 11:00 13:45 16:00
18:45 21:30
„Nenugalimas“ 14:30 17:30 20:30
„Alisa stebuklų šalyje“ (LT) 22:00*
„Princesė ir Varlius“ 10:25 12:30 14:45
17:00
CINAMON
„Keliamieji metai“ 12:15 14:45 17:10
19:30 21:45
„Kuždesių sala“ 10:45 13:30 16:15
19:00 21:55
po privatumo šydu
LINA BALSYTĖ
ką nuslepia, bet vėliau paaiš-
„Numylėtieji kaulai“ 15:15 20:45 kėja, kad jis neteisėtai protega-
„Numylėtieji kaulai“ 12:45 15:30 l.balsyte@15min.lt
vo kažkokią grupę, artimą savo
„Įsikūnijimas“ 10:10 15:30 21:00** 18:30 21:15
Atkelta iš 1 psl. pažiūromis, ar įvyko kažkas, ko
„Blogas policininkas“ 19:15 22:00 „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 16:00 20:00 Lietuvos politikai supranta jis nebuvo viešai deklaravęs ir
„Valentino diena“ 18:00 „Valentino diena“ 15:45 18:15 20:45 skirtingai, apie ką, būdami vie- pan., manau, kad tokiu atveju
„Zero 2“ 13:30 19:00 „Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: šais asmenimis, privalo kalbė- atsiranda objektyvi visuome-
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: žaibo vagis“ 10:50 13:15 ti, o ką gali nutylėti. Tuo tarpu nės teisė žinoti tokią informa-
žaibo vagis“ 16:15 „Vilkolakis“ 11:40 22:00 žiniasklaida pati sprendžia, ko- ciją“, – sakė specialistas.
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 14:0019:30 „Princesė ir varlius“ (LT) 14:00 kius politiko asmeninio gyve- Pasak advokatės Liudvikos
„Vilkolakis“ 21:45 „Zero 2“ 18:00 nimo aspektus viešinti. Meškauskaitės, svarstant, ar pa-
Žurnalistų etikos inspekto- žeista viešo asmens teisė į priva-
riaus patarėjo D.Velko teigimu, tumą, svarbu, kokios jo asme-
tam tikrais atvejais domėjimasis ninio gyvenimo detalės buvo
ir detalių viešinimas apie poli- atskleistos ir ar šių detalių pa-
tiko antrą santuoką gali būti tik viešinimas buvo reikšmingas
smalsumo tenkinimas ir todėl visuomenei.
– viešo asmens teisės į privatu- „Interesas žinoti tam tikrą
mą pažeidimas. Tačiau jei poli- informaciją turi būti teisėtas ir
tikas deklaruoja, kad buvo ve- pagrįstas. Interesas yra pagrįs-
dęs vienintelį kartą ir brangina tas tada, kai nuo fakto, kurį no-
savo santuoką, tuomet informa- rima žinoti, priklauso politiko
cijos apie jo antrąją santuoką priimami sprendimai. Jei tai tik
viešinimas tenkina visuome- smalsumas, tai nėra pagrindas Pasak L.Meškauskaitės, svarstant,
nės viešąjį interesą. tokią informaciją viešinti“, – sa- ar pažeista viešo asmens teisė į
Žurnalistų etikos inspekto- kė L.Meškauskaitė. Advokatės privatumą, svarbu, kokios jo gyve-
riaus tarnybos specialisto teigi- teigimu, jei parlamentarai, pa- nimo detalės buvo atskleistos ir ar
mu, galima pasitikrinti, ar tam vyzdžiui, piktnaudžiauja savo jų paviešinimas buvo reikšmingas
tikros informacijos paviešini- tarnybine padėtimi, visuome- visuomenei. G.Savicko/BFL nuotr.
mu būtų tenkinamas viešasis nė ir žiniasklaida turi teisę do-
interesas žinoti viešo asmens mėtis šiais veiksmais. no žinomo žmogaus teisė į Ji pažymėjo, kad visa tai
privataus gyvenimo aplinky- privatumą, kai žiniasklaido- sąlygoja, kad teismai už viešo
Iškelta ne viena byla
bes. Lakmuso popierėlis – at- je buvo paviešinta jo seksua- asmens privatumo pažeidimą
sakymas į klausimus, koks vi- Paklausta, ar Lietuvoje linė orientacija. Dar pora atve- baudžia arba švelniai, arba vi-
suomenės interesas nukentė- yra precedentų, kai vieši as- jų, kai pripažintas teisės į pri- sai nebaudžia.
tų, jei visuomenei tokia infor- menys kreipėsi į teismą dėl jų vatumą pažeidimas – knygo-
Kas turi nubrėžti ribas?
macija nebūtų pateikta? teisės į privatumą pažeidimo, je atskleista viešo asmens liga
D.Velko įsitikinimu, tam L.Meškauskaitė sakė, kad tokių ir žiniasklaidoje paviešinta in- Politologas doc. Algis Kru-
tikrais atvejais visuomenė turi bylų šalyje buvo ne viena. formacija apie dainininko ne- pavičius teigė, kad skirtingose
teisę žinoti net ir labai intymias „Viena valstybės pareigū- santuokinį sūnų.“ visuomenėse formuojasi skir-
viešo asmens gyvenimo deta- nė, užimanti labai aukštas pa- L.Meškauskaitės teigimu, tingos viešo asmens privataus
les, nes tai, kaip jis gyvena, tu- reigas, buvo pareiškusi ieški- nors Lietuva yra ratifikavusi Eu- gyvenimo ribų tradicijos. Pa-
ri įtakos ir sprendžiant apie jo nį laikraščiui, paviešinusiam ropos žmogaus teisių pagrindi- sak politologo, šių ribų nubrė-
dalykines savybes ar profesinį faktą, kad ji viena augina ne- nių laisvių apsaugos konvenci- žimas priklauso nuo visuome-
aktyvumą, pasaulėžiūrą. santuokinį sūnų. Teismas šio- ją ir nors mūsų šalyje yra ir ati- nės konservatyvumo, demokra-
Paklaustas, ar tai reiškia, kad je byloje pripažino teisės į pri- tinkamų nuostatų Civiliniame tijos trukmės ir jos įsitvirtinimo
rinkėjai turi teisę žinoti, kokia vatumą pažeidimą ir priteisė bei Baudžiamajame kodeksuo- bei panašių dalykų.
politiko seksualinė orientacija, valstybės pareigūnei pinigi- se, sukurti mechanizmai ap- „Į viešo asmens privatų
D.Velkas teigė, kad labai dažnai nę kompensaciją, – pasakojo saugoti viešų asmenų privatu- gyvenimą žiūrima labai įvai-
atsakymas gali būti – taip. advokatė. – Teismas pripaži- mą neveikia. riai. Šis požiūris priklauso nuo
„Jeigu politikas tokį daly- no, kad buvo pažeista ir vie- „Priežasčių yra labai daug. valstybės. Pavyzdžiui, Jungti-
Tai žinių, noro ir patirties sto- nėse Valstijose skandalai, su-
Tabu – sveikata, religija ir šeima ka. Taip pat – iškreiptas žodžio siję su labai intymiomis viešo
Politologas A.Krupavičius teigė manąs, kad trys pagrindinės sri- „laisvė“ suvokimas. Lietuvoje asmens privataus gyvenimo
tys, kurios neturėtų būti eskaluojamos žiniasklaidoje – tai viešo įsivaizduojama, kad laisvė su- detalėmis, yra visuomeninio
asmens sveikata, religiniai įsitikinimai ir šeima. teikia galimybę daryti ką nori. ir politinio gyvenimo norma
„Religiniai įsitikinimai, pagal politinio korektiškumo taisykles, Tačiau demokratinėje visuome- – šioje valstybėje visuomenė
turi būti paliekami privačiai sričiai. Kaip ir viešo asmens šei- nėje nėra viskas galima. Todėl ir žiniasklaida diskutuoja la-
šių teisinių mechanizmų dar bai jautriomis temomis“, – sa-
ma bei sveikata, – įsitikinęs politologas. – Tai dalykai, kurie pri-
nesugebame įgyvendinti, ne- kė A.Krupavičius.
valo būti gerbiami kaip asmeninis viešo asmens reikalas. Jei vis
mokame identifikuoti priva-
tik žiniasklaidoje šiomis temomis diskutuojama, turi būti laiko- Visą straipsnį skaitykite
tumo pažeidimo“, – pasakojo
masi saiko taisyklės.“
advokatė. www.15min.lt
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Atsiprašęs kaltę vertė kitiems


GEDIMINAS
Iš Lietuvos jis išvyko gruodžio L.Karalius posėdyje atsipra- aiškino, kad įvyko nesusiprati-
CIBULSKIS 29-ąją ir planavo grįžti sausio šė dėl kilusio triukšmo ir primi- mas: prieš išvykdamas į Aziją jis Seimūnų automobilių kriminalas
12-ąją. Politikas teisinosi dėl nė atsisakęs vieno mėnesio Sei- padėjėjai tiesiog užsiminė, jog
g.cibulskis Vilniaus apygardos prokuratūra EPK nariams persiuntė
@15min.lt netikėtų aplinkybių nespėjęs mo nario atlyginimo. Pasak po- tėvą planuojama operuoti.
13 bylų, kuriose įvairioms frakcijoms priklausantys parlamen-
į lėktuvą, todėl nedalyvavo ir litiko, kalbas, esą per praleistą Dar vienas L.Karaliaus nu-
tarai įtariami supainioję interesus arba nuslėpę dalį informa-
Dėl egzotiškų kelionių sausio mėne- pratęstoje Seimo sesijoje, pra- Seimo Sveikatos reikalų komi- sižengimas – išvykdamas Sei-
cijos apie automobilių nuomą.
sio Seimo posėdžius praleidęs Linas sidėjusioje sausio 13 dieną. Jis teto posėdį jis slaugė tėvą, pa- mo narys paliko savo parla-
Karalius vakar Etikos ir procedūrų aiškino sausį aplankęs Tailandą, skleidė jo padėjėja, o ne jis pats. mentaro kortelę ir už jį Seimo lyg esą šią istoriją išpūtusius muo“, – sakė EPK narė.
komisijoje (EPK) atsiprašė už kilusį Kambodžą, Singapūrą, Vietna- Ji esą apie tai užsiminė paaiš- posėdžiuose 13 kartų balsavo žurnalistus. EPK pripažino, kad L.Karalius
skandalą, bet teisinosi, jog gėdinga mą. Taip pat grįždamas buvo kinime, kurį pa- Krikščionių partijos frakcijos Komisijos narė Dalia Tei- pažeidė Seimo statutą, Valstybės
jo istorija užsimezgė netyčia, o dėl Maskvoje ir teikė komi- seniūnas Aleksandras Sacha- šerskytė sureagavo į L.Karaliaus politiko elgesio kodekso nuos-
skandalo kaltino kitus: savo padė- Varšuvo- tetui. Po- rukas. L.Karalius aiškino bal- prašymą paneigti savo žo- tatas ir pažemino Seimo auto-
jėją, žurnalistus ir „suinteresuotus je. litikas savimo kortelę netyčia palikęs džius vienoje TV laidoje, kai ritetą, o nedalyvaudamas Sei-
politikus“. Tai neapsaugojo jo nuo frakcijos patalpose. pasakė, kad jis „nėra joks ka- mo darbe neatliko savo konsti-
griežto etikos Parlamentaras taip pat dar ralius, o paprasčiausias pie- tucinės priedermės. Tačiau dėl
sargų spren- sykį pakartojo, kad skanda- muo“. „Dabar noriu pasakyti, bausmės politikui palikta apsi-
dimo. las dėl jo kelionės per pratęs- kad jis net ne piemuo. Piemuo spręsti Seimui. EPK pirminin-
tą Seimo sesiją sukeltas „ne yra garbinga profesija, aš pati kas Algimantas Salamakinas
Krikš- be suinteresuotų politikų pa- vaikystėje ganiau avis. Iš tiesų užsiminė, kad L.Karaliui gre-
čionių par- galbos“. Be to, kaltino perne- jis yra Linas Karalius, ne pie- sia apkalta.
tijos frak-
cijos narys
EPK pasako-
jo, kad buvo su-
planavęs Azijo-
D.Teišerskytė atsiėmė savo žodžius, kad L.Karalius – piemuo,
je sutikti Nau-
nes „piemuo yra garbinga profesija“. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
juosius metus.

Ministerijos pirkinys su kaprizais


GEDIMINAS CIBULSKIS
pirkimo už beveik 5,25 mln. Lt. pateiktas siūlymas, kuriame nu-
2009 metų gamybos automobi- rodyta, kad KIA automobiliai bus
g.cibulskis@15min.lt
liai „KIA Sportage“ šių metų pra- apklijuoti reikalaujamos spalvos
Aplinkos ministerija (AM) už daugiau džioje iškeliavo į regioninius AAA specialiai automobiliams skir-
nei 5 mln. Lt įsigijo 68 visureigius, ku- padalinius. ta kompanijos „3M“ plėvele“, –
rių plovimui praverčia speciali ins- Įdomu tai, kad ministro įsa- aiškino jis.
trukcija. kymu minėti automobiliai turi AM neužkliuvo, kad toks
būti tamsiai žalios spalvos. Ta- automobilių dekoravimo bū-
Pernai vasarą pavaldi Valsty- čiau „KIA Auto“ tokios spalvos das sukels papildomų problemų
binė aplinkos apsaugos inspekci- visureigių neturėjo. Todėl buvo juos eksploatuojant: jų negalima
ja, dabar jau prijungta prie Aplin- pagaminti juodi automobiliai, plauti aukšto spaudimo srove ar-
kos apsaugos agentūros (AAA), vėliau apklijuoti specialia tam- ba šepečiais. G.Kaukėnas tikino,
paskelbė pirkimų konkursą, ku- siai žalia plėvele. jog tokio draudimo nėra – esą eg-
riuo su Europos Sąjungos struk- AM viešųjų ryšių vyr. specia- zistuoja tik „3M“ plėvelės tiekė-
tūrinių fondų parama siekė įsigy- listas Romualdas Pauliukevičius jų rekomendacija iš pradžių au-
ti 158 visureigius. Konkursas bu- akcentavo, jog svarbiausias kri- tomobilių neplauti automatinė-
vo perskeltas į du atskirus – 68 ir terijus konkurse buvo mažiau- se plovyklose, o plaunant ran-
90 padidinto pravažumo auto- sia kaina: „konkurso sąlygose kiniu būdu, nenaudoti aukšto
mobilių – pirkimus. nebuvo specialių sąlygų dėl da- slėgio siurblių. „Pageidavus bu-
Pirmąjį konkursą laimėjo žymo būdoį“. „KIA Auto“ direk- vo pateikta konkreti instrukci-
„KIA Motors “ atstovė Lietuvo- torius Gintaras Kaukėnas tvirti- ja, kaip galima plauti „3M“ plė- Užsk. AB „Autrolis“, Nr. 211072.
je „KIA Auto“ – ji pernai lapkri- no, kad reikiamos spalvos auto- vele klijuotus automobilius“, –
tį su AM pasirašė sutartį dėl 68 mobilių neturėjo ne tik KIA, bet sakė direktorius. „15min“ turi-
keturračių su papildoma aplin- ir kitos 6 konkurse dalyvavusios mose visureigių nuotraukose
kos apsaugos kontrolės įranga bendrovės. „Dėl šios priežasties matomas ant automobilio pri-
klijuotas užrašas: „Leistinas au-
tomobilio plovimo būdas – ran-
kinis. Plauti aukšto spaudimo
srove ir šepečiais draudžiama“.
R.Pauliukevičius akcentavo, kad
pagal sutartį užtikrinamas auto-
mobilių eksploatavimo garanti-
nis laikotarpis 5 metams. Tokią
pat garantiją gamintojas suteikė
ir „3M“ plėvelei.
Aplinkosaugininkai turės atsargiai plauti nau-
juosius automobilius. S.Chadasevičiaus nuotr. Plačiau skaitykite
www.15min.lt

Aiškinasi dėl moksleivių gundymo komiksas


Elektrėnų savivaldybės, vyko ir keli pedagogai. Direk-
Švietimo ir mokslo ministerijos torius teigė po šventės sulaukęs
ir Vaiko teisių sergėtojų akiraty- anoniminių skundų, esą vaka-
je atsidūrė 2 mokytojos iš Vie- rėlio įkarštyje dvi mokytojos
vio gimnazijos, pernelyg atsipa- ėmė flirtuoti su abiturientais,
laidavusios abiturientų šimta- ant stalų šoko jaudinančius šo-
dienio vakarėlyje. Esą jos šoko kius, o paskui su dviem 18-me-
striptizą ir užsidarė su 2 jaunuo- čiais užsidarė antrame aukšte
liais miegamajame. esančiame kambaryje. 25 ir 30
Pasak gimnazijos direkto- metų pedagogės neneigia, kad
riaus Gintaro Dobilaičio, vasa- dalyvavo vakarėlyje ir girtavo,
rio 12 dieną apie 50 moksleivių tačiau tikina su abiturientais
šventė šimtadienį privačioje vi- neflirtavusios, o miegamajame
Ar patinka šiandienos komiksas? Turite naujų idėjų? Labai laukiame jūsų nuomonės: komiksas@15min.lt Piešė J.Račinskas
loje, rašo Delfi.lt. Į vakarėlį at- su jais esą tik kalbėjosi.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5322. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Tiesia draugystės tiltą


Rusija ir Prancūzija dvišalius santy- to neturintis sandoris dėl gink- rybomis, tuo tarpu JAV, Pran- D.Medvedevas dar kartą
kius pakylėjo į naują lygį, išplėsda- luotės, sudarytas tarp Rusijos ir cūzija ir kitos šalys pasisakė už paragino kurti naują Europos
mos bendradarbiavimą politinėje, NATO narės. Žinia apie Mask- naujas sankcijas Teheranui, ku- saugumo sistemą ir pridūrė,
ekonominėje bei karinės ginkluo- vos planus įsigyti „Mistral“ kla- ris tęsia raketų bandymus. kad Rusijos siūlymai nėra do-
tės srityse. sės karo laivų sukėlė didelį ne- D.Medvedevas taip pat dė- gma ir juos būtų galima tobu-
rimą Gruzijai, taip pat Baltijos kojo N.Sarkozy už „drąsą ir va- linti. Ankstesnis Rusijos siūly-
Po dvišalio Prancūzijos pre- valstybėms. lią“, kurią jis parodė, kai 2008 mas susilaukė nemažai kriti-
zidento Nicolas Sarkozy ir Rusi- N.Sarkozy aiškino, jog, sie- metų rugpjūtį tarpininkavo kos, ypač dėl raginimo nustoti
jos vadovo Dmitrijaus Medve- kiant įgauti Rusijos pasitikėjimą, deryboms dėl Rusijos karinio kliautis tokiomis organizacijo-
devo susitikimo pranešta, kad reikia jį rodyti ir patiems. konfl ikto su Gruzija užbaigi- mis kaip NATO.
Paryžius ir Maskva pradėjo „ek- D.Medvedevas Paryžiuje mo. Jis teigė, kad NATO, ku- Taip pat Rusija ir Prancū-
skliuzyvines derybas“ dėl ke- pareiškė, kad Maskva pasiren- rią Rusija laiko JAV dominuo- zija pasirašė reikšmingą susi-
turių modernių prancūzų ga- gusi svarstyti galimybę skelbti jama Šaltojo karo laikų atgy- tarimą, pagal kurį prancūzų
mybos karinių laivų pardavi- Iranui tikslines sankcijas dėl jo vena, neprisidėjo prie to kari- „GDF Suez“ tampa dujotiekį
mo Rusijai. Tokiuose „Mistral“ branduolinės programos. Veto nio konflikto užbaigimo. „Tai „Nord Stream“ tiesiančio kon-
Nepaisant diplomatinio nerimo dėl Rusijos spaudimo mažes-
nėms savo kaimynėms, N.Sarkozy (c.) rūpi ekonominė ir strate-
klasės laivuose gali būti sutelk- teisę Jungtinių Tautų Saugumo rodo, kad mes patys turėtume sorciumo dalininke. Šio kon-
ginė glaudesnių santykių su Maskva nauda. AFP/Scanpix nuotr. ti visi karinei operacijai būtini Taryboje turinti Rusija iki šiol spręsti europinius klausimus“, sorciumo 51 proc. akcijų val-
pajėgumai. Tai būtų preceden- ragino nesutarimus spręsti de- – nurodė jis. do Rusijos dujų monopolinin-
kė „Gazprom“. „Nord Stream“
laikomas konkurentu JAV ir
Europos Sąjungos remiamam
„Nabucco“ dujotiekio projek-
tui, pagal kurį planuojama du-
jas iš Centrinės Azijos telkinių
tiekti Europai per Turkiją, ap-
lenkiant Rusiją.

Koalicija subyrėjo
Ukrainos Aukščiausiosios
Rados pirmininkas Volodymy-
ras Lytvynas vakar pranešė, kad
valdančioji koalicija, suforma-
vusi ministrės pirmininkės Ju-
lijos Tymošenko vadovaujamą
vyriausybę, subyrėjo.
„Mūsų partneriai iš „Mūsų
Ukrainos-Liaudies savigynos“
(MU-LS) pasitraukė iš koalici-
jos ir tuo sustabdė arba nutrau-
kė koalicijos darbą“, – pažymė-
jo V.Lytvynas.
Demokratinių jėgų koalici-
ja Aukščiausiojoje Radoje bu-
vo sudaryta 2008 m. gruodį. Į
ją įėjo J.Tymošenko bloko, bu-
vusio prezidento Viktoro Juš-
čenkos MU-LS susivienijimo ir
V.Lytvyno bloko frakcijos.
Šiandien Ukrainos par-
lamente ketinama surengti
balsavimą dėl nepasitikėjimo
J.Tymošenko vyriausybe.
Naują koaliciją tikisi suda-
ryti naujai išrinkto prezidento
Vladimiro Janukovyčiaus rė-
mėjai – Regionų partija.

Čilėje tvarką
palaiko kariai

Stipraus žemės drebėjimo


nuniokotame antrame pagal
dydį Čilės mieste Konsepsjone
minios alkanų ir piktų žmonių
padeginėjo parduotuves ir pra-
dėjo plėšikauti. Apie prasiveržu-
sią smurto bangą taip pat pra-
nešama iš kitų žemės drebėji-
mo nuniokotų miestų.
Tvarką šiuose miestuose
mėgino atkurti sustiprintos
policijos pajėgos ir kariai. Mė-
Puslapis parengtas pagal BNS, BBC ir „15min“ inf.

ginant sutramdyti siautėjan-


čią minią vienas žmogus bu-
vo nušautas, o dar per 160 bu-
vo sulaikyti.
Pranešama, kad šeštadienį
anksti ryte kilęs 8,8 balo stip-
rumo žemės drebėjimas ir cu-
namis pareikalavo mažiausiai
723 žmonių gyvybės. Negana to,
nusiaubtą šalį krečia pakarto-
tiniai smūgiai – nuo šeštadie-
nio užfiksuota per 120 stipres-
nių nei 5 balai drebėjimų.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI
MIESTAI
www.15min.lt/reklama

Nekilnojamasis turtas Mokslas Transportas


Išnuomojamas 1 kambarys Šilainiuose Kursai: darbo kompiuteriu, buhalterių, masažuotojų, kosmetikų, kirpėjų, manikiūrininkų, MENINIS LYGINIMAS. Automobilių kėbulo Nebrangiai remontuoju automobilių vari-
(studentei (-ui). Kaina 250 Lt. Tel. 8 688 pedikiūrininkų, floristų, dekupažo, vėlimo. www.kursaikaune.lt. Tel. : 8 37 209698, 8 652 duobučių, įlenkimų lyginimas, be dažo. Tel. klius, važiuoklę, stabdžius. Keičiu paskirs-
8 639 34028. tymo dirželius. Tel. 8 602 85187.
38812. 09313. Kaunas, Gedimino 33-4.
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus Pigiai, greitai ruošiu, dažau automobilius
Norite parduoti arba išnuomoti nekilno- automobilių važiuoklės ir variklių remonto
jamąjį turtą? Mes Jums turime klientų. ir mikroautobusus, be poilsio dienų. Tel.
darbus. Tel. 8 679 59330. 8 613 87760.
Skambinkite dabar tel. 8 671 11648, UAB
„S. IMPERIJA“. GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS AUTOMO-
BILIUS. NUO 1978 – 2008 M. TVARKINGUS,
Padedame parduoti, nusipirkti nekil- SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688
nojamąjį turtą: butus, namus, sklypus 20004.
ir t.t. Konsultuojame nemokamai. Tel. 8
650 84277, www.ntedvinas.lt.
Perka
Perku namą arba kotedžą Kaune. Tel. 8
Perku: 4 oscilografus, 2 dažnomačius, 2 ge-
615 53135. „TORLINA“ brangiai perka juodųjų
neratorius (gali būti sugedė), 2 voltmetrus,
ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsi-
gyvsidabrį (daug). Tel. 9 699 99395.
veža patys. Išveža senus automobi-
lius. Ateities pl. 34, Kaunas, tel.: 8 37
Baldai Superkame Eur‘o ir vienkartinius medinius
padėklus. Tel. 8 613 71766. 441414, 8 698 08051.
Įvairiausi nestandartiniai baldai mažiau-
siomis kainomis. Suteikiame garantiją. Ter- Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalo Superkame senus automobilius, išsive-
minas - 5-10 d.d. Tel. 8 679 77357. www. laužą. Didesnį kiekį išvešime patys. Raudon- žame patys. Išrašome utilizavimo pa-
mmmbaldai.lt. dvario pl. 112, tel.: 267424, 8 650 50353. žymas. Tel. 8 600 00292, autominute@
gmail.com.
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius ne- UAB „Baltic metal“ aukštomis kaino-
standartinius baldus. Atvežu ir sumontuoju. mis neribotais kiekiais perka juodųjų
Brangiai perkame juodųjų ir spal-
Tel. 8 690 47483. ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskai-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame
tome iš karto. Kreiptis: R.Kalantos g.
patys. Išvežame senus automobilius.
49, Kaunas, telefonais 8(37) 215092,
S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel.: 8 611
Paslaugos 8 698 55553.
39500.
„Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5 , visų Sienų, grindų apšiltinimas į oro tar- KOKYBIŠKAS KAMINŲ VALYMAS, ĮDĖKLŲ
šaldytuvų remontas, prekyba atsarginėmis pus. EKOvata, termoputa, polistireno MONTAVIMAS, SKARDINIMAS. STOGO RE- Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų
dalimis ir šaldytuvais. Tel. 8 37 341876. granulėmis. Konsultuojame visoje MONTO DARBAI. TEL. 8 655 35213. METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža
Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. senus automobilius. Vandžiogalos pl.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juodžemį. Elektros gedimų šalinimas, prietaisų pri- 106, Domeikava, tel.: 8 682 69307,
Išvežame statybinį laužą. Pasikrauname. Taisau automatines skalbimo mašinas jungimas, instaliavimo darbai. Suteikiama 8 37 478989.
Tel. 8 618 87203. Kaune ir rajonuose. Atvykstu į namus. garantija. Tel. 8 671 69698.
Tel. 8 678 32604.
Kompiuterių remontas, duomenų atsta-
tymas, litavimas. Tel.: 8 640 60130, 8 652 Taksi tel.: 8 37 333777, Tele2: 8 676
33585, Kaunakiemio g. 40, Kaunas. www. 95495, Omnitel: 8 616 33377, bitė: 8
kompiuteriuprieziura24h.lt 652 33777. Teikiame krovinių iki 4t per-
Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių vežimo, automobilių transportavimo ir Poilsis, pramogos
remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. kitas transporto paslaugas. Padedame
nekilnojamojo turto klausimais. www. Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma
8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. 8 įvairioms progoms ir kelionėms Lietuvo-
679 66799. www.pc-help.lt.. simokusilas.lt tel.: 8 37 333555, 8 618
je ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, nuoma.
84422. Naudokitės mūsų paslaugomis litaksa@gmail.com.
Patikimos perkraustymo paslaugos, už realią kainą!
mažiausiomis kainomis visoje Lietu-
voje. Tel.: 225024, 8 677 79888, www. Televizorių taisymas kliento namuose. Parduoda
kraustykislengvai.lt. Iškvietimas nemokamas, suteikiama ga-
rantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671 55064. BALTARUSIŠKI KOKYBIŠKI DURPIŲ BRIKETAI AKCIJA! Plieninė stogų danga 17 Lt. BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
Pensionatas„Gerumo namai“ Globojam (fasuoti po 500 kg.). Kauno mieste prista- Suteikiama garantija. UAB SAB BAL-
tome per 24 val. Tel. 8 600 25915. TIC. Tel.: 37 327477, 8 612 36100, 8 jantys švediški anoduoto aliuminio
ir slaugome nuolatinai ir laikinai senelius, Iš/ į Londoną saugiai ir greitai vežame
698 31771. profilių langai. Pertvarų, terasų
apleistus vienišus žmones, gulinčius ir siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS. montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
su visiška negalia. Ilgalaikės – neribotos, Važiuojame kas dvi savaites. Tel.: 8 687 Naujas nešiojamasis kompiuteris: ACER GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
NUOLAIDOS NUO 15 IKI 50 PROC. Vil-
trumpalaikės – nuo 1 mėn., ir t.t Priima- 58503, 8 640 21005, +447786271449. nius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko g. 43, 5732ZGT4400/3GB DDR3/320GB/Radeon sistemax.lt, el.p.: kn.sistemax@
mi žmonės iš Kauno ir kitų apskričių ir www.lietuvalondonas.com tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366. Kaunas, 4570 512MB.Garantija 24 mėn.Kaina tik gmail.com. Tel.: 8 673 05596, 8
miestų. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940, Partizanų g./Butrimonių g. 5, tel. 8 37 1699 lt. www.marlau.lt, tel. 8 602 25544,
Utenos g. 15, Kaunas. 661 37268.
8 37 384699. 408600.
Kompiuterių remontas ir atnaujinimas,
Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Krovėjų programų įrašymas, virusų valymas. Parduodame statybinę medieną, vidaus
paslaugos. Tel. 8 606 53447. Atvykstu į namus. Tel. 8 684 01014. – lauko dailylentes, grindlentes, terasines
lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 620 75849.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

skelbimai
Grožis, sveikata
Maisto papildais ir japonų sukurta ir iš-
bandyta metodika padedu IŠSIGYDYTI
PIKTYBINIUS SVETIMKŪNIUS. Skambinti
Renkama psichoterapinė grupė, skirta
asmenybinių ir bendravimo problemų
suvokimui bei sprendimui, asmeni-
Sutikti žiemiškai AURIMAS
TAMULIONIS
ANTRADIENIAIS 10-15 val., tel. 8 610 niam augimui. Tel. 8 655 76060, www.
72505. psichologinespaslaugos.lt. a.tamulionis
@15min.lt
Nemokami jogos užsiėmimai studijoje
Optika AJ , Kęstučio 69. Gyd. oftalmologas
„Miesto JOGA“. Užsiėmimai grupėse, pri-
statymai, pradedančiųjų kursai. Veiverių g.
atlieka akių dugno tyrimus, akispūdžio Iš Vankuverio žiemos olimpinių žai-
matavimą. Akių patikrinimas autorefrak-
150, Kaunas. Tel.: 8 37 328241, 8 682 47119,
tometru NEMOKAMAS. Registracija tel.
dynių į gimtinę grįžę Lietuvos spor-
8 688 24182. www.miestojoga.lt. tininkai gūžėsi nuo šalčio – olimpie-
8 37 420333.
čius pasitiko žvarbus oras ir negau-
Statyba ir remonto Ieško darbo sus gerbėjų būrelis.
darbai Vairuotojo darbo. Visos kategorijos. Pa-
tirtis. Tinka pusė etato ar visas. Tel.: 8 698 Daugiau nei 30 valandų
„ALUPLAST“, „REHAU“ plastikiniams lan- 31361.
gams, balkonams 55 - 60 proc. nuolaida.
trukmės kelionės išvarginti
www.bogone.lt, tel. 8 684 10785. sportininkai kiek sušilo arti-
Siūlo darbą mųjų glėbiuose, juos pradžiu-
Atliekame namų, daugiabučių laiptinės
dažymą, biurų, butų remontą ar apdailą. Reikalingas darbuotojas, kurjerio darbui, gino gėlių puokštės, tačiau kal-
turintis automobilį. Tel. 8 652 92305.
Tel. 8 603 84086. bai pasisukus apie parodytus
Atliekame vidaus apdailos darbus. Palan- rezultatus, olimpiečių veidai Lietuvos olimpiečiai (iš kairės) – M.Vaičiulis, M.Strolia, A.Novoselskis,
kios kainos ir kokybė. Tel. 8 675 11487. vėl surūgo. V.Rumiancevas ir I.Terentjeva grįžo skirtingų nuotaikų. I.Gelūno nuotr.
Atlieku: glaistymo, dažymo, tapetavimo „Labai pavargau. Nesaky-
darbus. Tel. 8 682 49165. siu, kad pasirodžiau gerai. Pa- šimas, tokie ir rezultatai. Laiko Slidininkai savo pasiek- dysiu geresnius rezultatus. O
Greitai ir kokybiškai atlieku plytelių klo- sirodžiau blogai, tikėjomės ge- pasiruošti netrūko, trūko koky- tais rezultatais liko patenkin- sportuoti toliau tikrai esu nu-
jimą ir kitus apdailos darbus. Be žalingų riau, bet taip išėjo. Sau kėliau bės“, – teigė I.Terentjeva. ti. „Savo pasirodymą vertinu siteikęs, – teigė M.Vaičiulis. –
įpročių, stažas 18 m. Tel.: 8 684 12712,
aukštesnius tikslus. Ką aš galiu gerai, nes parodžiau vieną ge- Realiai, koks buvo pasirengi-
8 650 68987. Žada toliau sportuoti
daugiau pasakyti“, – nedžiūga- riausių rezultatų karjeroje. Tie- mas, tokie buvo ir rezultatai.
Karkasinių namų statyba. Rekonstrukcija.
Pamatų įrengimas. Stogų remontas. Tel.:
vo iš trečiųjų per karjerą olim- Kur kas geresnėmis emo- siog realizavau tas galimybes, Nežinau, ar pasiruošimo są-
8 37 440285, 8 601 33257. pinių žaidynių grįžusi 25 metų cijomis iš Vankuverio dalijosi kurioms tą dieną buvau pasi- lygos iki Sočio olimpinių žai-
Meistro pagalba: santechnika, elektra,
Irina Terentjeva. žiemos olimpinių žaidynių de- ruošęs. Komandiniame sprinte dynių pagerės, tačiau tikiuosi,
tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meist- Slidininkė, Vankuveryje biutantai – slidininkai Mantas netgi šiek tiek viršijome lūkes- kad viskas bus gerai.“
rą. Tel. 8 618 00700. pasirodžiusi blogiausiai iš visų Strolia ir Modestas Vaičiulis, vy- čius, nes planavome aplenk- Iš Vankuverio į Lietuvą ant-
Parduodame ir dirbame su skystais tape- dalyvautų olimpiadų, negalėjo rų komandiniame sprinte užė- ti tik porą varžovų“, – pasako- radienį taip pat sugrįžo slidi-
tais bei atliekame kitus statybos darbus. pasakyti, ar tęs karjerą iki 2014- mę 18-ą vietą bei parodę aukš- jo M.Strolia. ninkas Aleksejus Novosels-
Tel. 8 670 41996.
ųjų žaidynių Sočyje. „Nesu šim- čiausią rezultatą iš visų Lietu- „Ar tokių rezultatų ir tikė- kis ir kalnų slidininkas Vita-
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTONO tu procentų apsisprendusi. Ga- vos sportininkų. jausi? Nežinau, galbūt. Įgavau lijus Rumiancevas. Ilgai ilsė-
MONTAVIMAS. TEL. 8 699 98866
liu šiandien pasakyti, kad ne, o „Grįžau patenkintas, nes patirties, susipažinau su aplin- tis slidininkai laiko neturės
rytoj – kad taip. Arba atvirkščiai. patyriau daugiau, nei tikėjau- ka ir tikiuosi, kad kitoje olim- – savaitgalį jų laukia Lietuvos
Dar daug laiko – ketveri metai“, si. Žaidynių organizacija vei- piadoje, jei į ją pateksiu, paro- čempionatas.
. – tiesaus atsakymo vengė Lie- kė nepriekaištingai, tik šiek
skelbkites tuvos trispalvę Vankuverio žai-
dynių atidarymo ceremonijoje
tiek oras gąsdino prieš pirmuo-
sius startus“, – įspūdžiais dali-
D.Rasimovičiūtė iškovojo sidabrą
nešusi I.Terentjeva. josi M.Strolia. Savaite anksčiau iš Vankuverio olimpinių žaidynių sugrįžusi
Slidininkė, olimpiadoje už- „Esu laimingas. Oras Lietu- rinktinės lyderė biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė Otepėje
SMS žinutėmis ėmusi 49-ą ir 64-ą vietas, pridū- voje vėsesnis, šalčiau, daugiau (Estija) vykstančiame Europos U26 (iki 26 metų) čempionate
1. Žinutės tekste rašykite: rė jau išanalizavusi nuviliančių sniego. Olimpiniame kaimelyje vakar iškovojo sidabro medalį. 26 metų lietuvė 15 km asmeni-
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) rezultatų priežastis. „Slidžių te- ir pačiame Vankuveryje sniego nėse lenktynėse iš 20 šūvių nepataikė tik kartą ir distancijoje
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau palas ar dar kažkas tikrai nebu- visai nebuvo, šilta. Grįžę namo iš viso sugaišo 50 min. 51,9 sek. Nuo taip pat kartą šaudyklo-
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. vo blogas. Priežastys slypi pa- pamatėme, kas yra tikra žiema“, je suklydusios varžybų nugalėtojos 23 metų vokietės Kathrin
siruošime. Koks buvo pasiruo- – antrino M.Vaičiulis. Hitzer D.Rasimovičiūtė atsiliko 37,9 sek.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
krepšinis
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
„Žalgiris“ stengsis nepaleisti šiaudo
TOMAS ta baigėsi lengva šeimininkų bet niekas nežino, kaip susi- šiek tiek geriau jaučiasi. Po
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
GRIGALEVIČIUS pergale (89:65), į Kauną užsa- klostys rungtynės. „Žalgiris“ truputėlį bandome iš tos duo-
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų t.grigalevicius komuoju reisu vakar atvykęs tikrai gerai žaidžia namuose, bės išlipti ir kiekviena pergalė
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP @15min.lt T.Pačėsas netiesiogiai užsi- yra namų komanda ir manau, mus tempia į viršų, – aiškino
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). minė, jog dvikovos favoritais kad mums bus sunku“, – pa- „Žalgirio“ strategas. – Norint
Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šian- laiko kauniečių ekipą. sakojo T.Pačėsas. laimėti prieš „Prokom“ reikia
dien laukia mūšis su staigmenas „Lietuviai mūsų nelaikė Priešingoje barikadų pu- įmesti daugiau taškų nei jie,
Mokamos linijos telefonu Eurolygos „Top-16“ etape žerian- favoritais, nes jie apie krep- sėje šiandien stovėsiantis apsiginti, sustabdyti jų lyde-
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. čia Gdynės „Prokom“ ekipa, kuriai šinio pajėgumą sprendžia „Žalgirio“ vyriausiasis trene- rius. Kalbant apie šansus pa-
vadovauja lietuvis Tomas Pačėsas. iš geografi nės padėties. Visi ris Darius Maskoliūnas ban- tekti į ketvirtfi nalį, sąžinin-
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
Norint nepaleisti praėjusią savai- manė, kad nuvažiuos į Len- dys pratęsti pergalių Euroly- gai pasakysiu, kad mes nie-
(skelbimas iki 20 žodžių).
tę rungtynėse su Malagos „Unica- kiją ir lenkams įkrės, bet taip goje seriją. ko neskaičiuojame. Mes tie-
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, ja“ sugriebto šiaudo kauniečiams neišėjo. Manau, kad rezul- „Po pergalės prieš „Uni- siog ruošiamės rungtynėms,
(skelbimas iki 20 žodžių). reikalinga tik pergalė. Ir kuo di- tatą lemia įvykiai aikštelėje, caja“ žaidėjai psichologiškai ir viskas.“
desniu skirtumu. sudėtis, žaidimo kokybė ir
panašūs dalykai. Mūsų pa-
„Žalgiris“, kaip ir „Unica- dėtis gera ir šį etapą stengsi-
Biure Kaune ja“, po keturių G grupės turų mės baigti kuo geriau. Turė-
UAB „15 minučių“ kol kas turi tik vieną pergalę, tume labai dideliu skirtumu
Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas tuo tarpu įspūdingai „Top-16“ pralaimėti „Žalgiriui“ ir Ma-
Tel.: 8 37 207887, 8 655 34257 etape rungtyniaujanti „Pro- lagos „Unicaja“ komandai,
El. paštas: skelbimaikaunas@15min.lt
kom“ ekipa (3 perg. ir 1 pral.) kad prarastume šansus ko-
dalijasi pirmą grupės vietą su voti dėl patekimo į ketvirtfi-
Maskvos CSKA. Nors prieš mė- nalį. Aišku, viskas įmanoma.
nesį Gdynėje vykusi Lenkijos Bandysime kuo mažiau pra-
čempionų ir „Žalgirio“ akista- laimėti Kaune. Eisime kautis,
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”
Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
Lietuviai mūsų nelaikė favo-
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. ritais, nes jie apie krepšinio pajė-
gumą sprendžia iš geografinės pa-
Visi jūsų žodiniai skelbimai nemokamai talpinami
dėties. Visi manė, kad nuvažiuos į
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt Lenkiją ir lenkams įkrės, bet taip „Žalgiriui“ norint G grupėje užimti bent antrą vietą
neišėjo. būtina kuo didesniais skirtumais laimėti likusias rung-
tynes namuose su „Prokom“ ir išvykoje su CSKA bei ti-
kėtis palankių varžovų rezultatų. A.Koroliovo nuotr.
Sakė T.Pačėsas.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

10 / ETERIS
www.15min.lt/eteris

tv kovo 3 d. www.15min.lt/tvprograma

18.25 19.10 21.30 21.20 17.30

„Susitiksime virtuvėje“ „Kakadu“ „Žaidimo pabaiga“ „Teisė žinoti“ „Draugai“


06.55 „Avataras“ (kart.). 07.25 „Simpsonai“ (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (29). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 06.55 Programa. 07.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (93) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (15). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.00 Sveikatai ir laimei „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Toks (kart.). 07.20 Kauniečių akimis (kart.). 07.30
sūkuryje“ (850). 10.00 „Emilija“ (12) (N-7). 10.50 Prieš (13). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (N-7) (kart.). 10.00 gyvenimas. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. Vedėja Kitokia Lietuva (kart.). 08.30 Muzika. 09.00 Kul-
srovę (N-7) (kart.). 11.35 Farai (N-7) (kart). 12.15 Dar 09.30 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 10.00 Valan- „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.10 Z.Kelmickaitė. 12.00 Pinigų karta (kart.). 13.00 Ryto tūros alėja (kart.). 09.30 Muzika. 10.15 „Karvė ir
pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ da su Rūta (kart.). 11.30 Paskutinė instancija (kart.). Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.10 „Juodasis riteris“ (9, suktinis (kart.). 14.30 Gustavo enciklopedija (kart.). viščiukas“. 10.40 „Kidas Padlis“. 11.05 „Katinas ir
(4). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (8). 14.05 „Hana 12.30 Kambarių plėšikai (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 10). 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (209). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Laida rusų kalba. kanarėlė“. 11.30 „Pinkis ir Makaulė I“. 11.55 „Ne-
Montana“ (17). 14.35 „Avataras“ (37). 15.05 „Simpso- 13.05 „Kalnietis“ (26). 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 Autopilotas (kart.). 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (30). prilygstamieji“. 13.00 „Jos vardas - Nikita“ (N-7).
nai“ (5/4) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (7) (N-7). 16.35 (14). 14.35 „Meilės sparnai“ (102). 15.35 „Mano nuo- 15.35 „Vaiduoklių istorijos“ (15). 16.05 Juokingiausi 15.45 „Švelnusis Benas“ (6). 16.15 TV serialas „Namelis
14.00 Teleparduotuvė. 14.30 „Atskalūnas“ (N-
„Svetimas veidas“ (52) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (41) dėmė“ (82). 16.35 „Likimo kerai“ (54). 17.35 „Širdžių žmonės ir gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (3). 17.45 prerijose“ (19). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžu-
7). 15.30 „Ligoninės priimamasis“ (N-7). 16.30
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kri- ėdikės“ (42) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių dystė“ (28) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su
„Deksterio laboratorija“. 17.00 „Supermergaitės“.
minalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Am- Orai. 19.10 Kakadu (N-7). 19.40 Abipus sienos. 20.30 žibintų gatvės“ (24) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Krimi- vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45
žini jausmai“ (33) (N-7). 19.40 Akistata (N-7). 20.30 Dar Premjera. TV serialas „Mano mylimas prieše“ (3). 21.00 nalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Senis“ (126) (N-7). 19.55 Stilius. Gyvenimo būdo žur- 17.30 „Draugai X“ (N-7). 18.00 Žinios. Verslo pul-
pažiūrėsim... TV parodijų šou (N-7). 21.10 TV serialas Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou (N-7). 21.30 Sankirtos. 21.00 To dar nebuvo... 21.30 Geras filmas. nalas. Vedėja V.Baublienė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 sas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis (kart.). 18.30
„Svetimi“ (13) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 „Žaidimo pabaiga“. Trileris. JAV, Kanada, 2006 m. (N-14). Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Muzika. 20.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.).
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. 23.40 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Politinių debatų laida. 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00
TV serialas „Melo teorija“ (9) (N-7). 23.00 TV serialas „CSI 22.40 Premjera. TV serialas „Mentalistas“ (1). JAV, 2008 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Tegyvuoja meilė!“ Drama. Vedėja R.Miliūtė. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. „Virtuoziškumas“. Veiksmo (N-7). 23.00 Kitas!
Niujorkas“ (6/5) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ m. (N-7). 23.40 Premjera. TV serialas „4400“ (4/33) (N- JAV, 2005 m. (N-7). 02.20 Bamba. Interaktyvusis šou 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 (N-14). 23.30 „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.30
(17) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (6) (N-14). 7). 00.40 TV serialas „Išrinktieji“ (29) (N-14). suaugusiesiems (S). TV serialas „Vienos kriminalinė policija“ (24) (N-7). „Atskalūnas“ (N-7).

tv kovo 4 d. www.15min.lt/tvprograma

06.55„Avataras“ (kart.). 07.25„Simpsonai“ (N-7) (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (30). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 06.55 Programa. 07.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (94) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (16). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.05 Laiko ženklai. „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Forumas. (kart.). 07.20 Kauniečių akimis (kart.). 07.30 Mu-
sūkuryje“ (851). 10.00 „Emilija“ (13) (N-7). 10.50 Mu- (14). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). Dok. laidų ciklas (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (kart). Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Lietuvos globėjo zika. 09.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Muzika. 10.15
zikinė karuselė (kart.). 11.50 Asistentai (kart.). 12.20 09.30 Nauja versija (kart.). 10.00 Nuo... iki... (kart.). 10.00 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). švento Kazimiero pagerbimo iškilmės ir vyskupo Arūno „Edas, Edis ir Edys“. 10.40 „Kidas Padlis“. 11.05 „Ka-
3-ias butas (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ 10.55 Abipus sienos (kart.). 11.50 Žalioji akademija 11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.00 „Elge- Poniškaičio konsekracija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus tinas ir kanarėlė“. 11.30 „Pinkis ir Makaulė I“. 11.55
(5). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (9). 14.05 „Hana (kart.). 12.25 Ne vienas kelyje (kart.). 13.00 Žirgų tų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, 2007 m. (N-7). arkikatedros. 13.40 Teisė žinoti (kart.). 14.45 Klausimė- „Gyvūnų globa. Dirbame visą parą“. 13.00 „Jos var-
Montana“ (18). 14.35 „Avataras“ (38). 15.05 „Simpso- lenktynės. 13.05 „Kalnietis“ (27). 14.05 „Tomo ir Džerio 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (210). 14.30 lis (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. Lietuvos žydų das - Nikita“ (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30
nai“ (5/5) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (8) (N-7). 16.35 nuotykiai“ (15). 14.35 „Meilės sparnai“ (103). 15.35 Muzikinė popietė. 15.00 Girių horizontai (kart.). 15.35 bendruomenės laida. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (31).
„Atskalūnas“ (N-7). 15.30 „San Fransisko raganos
„Svetimas veidas“ (53) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (42) „Mano nuodėmė“ (83). 16.35 „Likimo kerai“ (55). 17.35 „Vaiduoklių istorijos“ (16). 16.05 Juokingiausi žmonės ir 15.45 „Švelnusis Benas“ (7). 16.15 „Namelis prerijose“
VIII“ (N-7). 16.30 „Deksterio laboratorija“. 17.00
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, „Širdžių ėdikės“ (43) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (4). 17.45 Nepaaiški- (20). 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (39) (N-7). 18.15
„Supermergaitės“. 17.30 „Draugai X“ (N-7). 18.00
kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 19.07 Orai. 19.09 „Čiuku čiuku traukinuku...“ 19.12 nami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gat- Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas.
„Amžini jausmai“ (34) (N-7). 19.40 Nuodėmių dešimtu- Kakadu (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 Kambarių vės“ (25) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 18.40 Orai. 18.45 „Senis“ (127) (N-7). 19.55 Gamtos Žinios. Verslo pulsas. Orai. 18.20 Kauniečių akimis
kas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 TV serialas „Svetimi“ plėšikai. Realybės šou (N-7). 21.30 Dviračio šou. Humoro Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su patruliai. Ekologijos laida. Vedėjas D.Butkus. 20.25 Lo- (kart.). 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (kart.).
(14) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina- Lietuva. 21.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 Geras terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 20.00 Žinios. Verslo pulsas. Orai (kart.). 20.20
21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV seria- lai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Nakties paukščiai“. filmas. „Gydytojas iš Kaprio“. Melodrama. Vokietija, 2005 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Eurovizijos Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 „Bruklino
las „Specialusis būrys“ (4/12) (N-14). 23.00 TV serialas Veiksmo trileris. Rež. B.Malmuthas. Vaid. B.D.Williamsas, m. (N-7). 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas. Tiesioginė įstatymai“. Kriminalinė drama (N-14). 22.55 Kitas!
„Kaulai“ (4/25) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ L.Wagner, R.Haueris, S.Stallone. JAV, 1981 m. (N-14). 23.40 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Ką daryti?“ (N-7) transliacija. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.30 (N-14). 23.25 „Jos vardas - Nikita“ (N-7). 00.25
(18) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (7) (N-14). 00.40 Sveikatos ABC (kart.). (kart.). 00.50 Tauro ragas (kart.). 01.20 Bamba (S). Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. „Atskalūnas“ (N-7).
2010 kovo 3 d., trečiadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Skaitmeninis kodas: horoskopai kovo 3 d.

šviesos greičiu
Avinas. Nors ir turite problemų, apie kurias nenorite gar-
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 siai kalbėti, tačiau jas bent iš dalies turėtų kompensuoti pa-
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr sisekimas darbe ar tarp priešingos lyties asmenų. Pasisten-
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
kite atkurti draugiškus santykius su bendradarbiais.
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt Jautis. Galite susipainioti savyje, kils daug minčių, daug
klausimų sau ir aplinkiniams. Daug kas seksis, bet susidur-
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
site ir su nemenkomis provokacijomis. Ieškokite kompro-
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr Vienas šviesolaidis atstoja šim-
miso. Labiau įsiklausykite į reikalavimus.
tus varinių laidų. Iš kiekvieno
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
g.gasiulis
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt kliento namų šie laidai atveda- Dvyniai. Galite nustebinti ar sudominti pažįstamus ir ne-
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
mi į ryšio stotį, sujungtą su cent- pažįstamus žmones savo neįprastu elgesiu, keistokais ar-
Kad ir ką sakytų skeptikai, žinia, rine stotimi. I.Gelūno nuotr. gumentais. Jūsų idėjoms atsiras bendraminčių. Tuo tarpu
jog Lietuva pirmauja pagal švie- nepritariantieji kol kas kukliai tylės.
solaidinio interneto plėtrą Euro-
Vėžys. Tai diena, kuomet keršto, pykčio, tamsos jėgos, iki
poje ir pagal šį rodiklį yra penk-
tol pasislėpusios, ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima
ta pasaulyje, yra ko gero geriau- klasta, provokacijos, barniai. Yra didelis pavojus pakliūti į
sia naujiena šįmet. Nes tai – in- apgaulingų ideologijų tinklą.
vesticijos į ateitį.
Liūtas. Stenkitės visą dieną išlikti ramus, nereaguoki-
Atsiradus galimybei tink- te karštakošiškai į įvairias pastabas, nes taip galite išpro-
lu sujungti kompiuterius, pir- vokuoti konfliktą. Neblogas metas, jei norite atnaujinti sa-
miausia buvo naudojama esa- interneto vartotojų Lietuvoje. o kitame atkoduojami spe- vo garderobą.
ma infrastruktūra – telefono li- Kadangi paskutines dešimtis cialia įranga, naudojant Mergelė. Patirsite įvairių nesusipratimų, galite likti įskau-
nijos. Poreikiams augant, išras- metrų sudaro varinis kabelis, specialias šviesą skaidan- dinti dėl to, kad nesusikalbėsite su artimu žmogumi. Užuo-
ta DSL technologija, leidžianti tai riboja maksimalią spartą čias prizmes. su daugybe vakarėlyje darytų jautos nesitikėkite nei iš artimųjų, nei iš draugų arba kole-
vienu metu gana sparčiai nar- iki maždaug 100 Mbps. nuotraukų, „online“ žaidimais, gų – vargu ar kam rūpės jūsų problemos.
Kas iš to?
šyti internete ir kalbėti telefo- Šviesolaidžio laidui pin- be to, tas pats laidas naudoja-
nu. Tačiau poreikiai toliau au- gant, atsirado galimybė jį at- Aišku, daugeliui „gigabi- mas skaitmeninei televizijai.
go, o naujausios technologijos vesti iki pat buto. Ši techno- tinių“ greičių šiuo metu ne- Tai yra dabar, o ateityje lau-
7 3
net idealiomis sąlygomis vari-
niu laidu sugeba praleisti tik
5
logija vadinama „Fiber to the
Home“ (FTTH, liet. „Šviesolai-
9
reikia, o ir patys kompiuteriai
daugiau nei kelių šimtų mega-
2
kia trimatė televizija, internetu
prenumeruojamos laidos, įvai-
3 9 2 7
iki 100 megabitų per sekundę
(Mbps) srautą.
dis iki būsto“). Tai suteikia be-
veik neribotą duomenų srau-
9
bitų per sekundę greičio nesu-
geba apdoroti. Tačiau todėl jau
1 6
rių paslaugų perkėlimas į vir-
tualią erdvę (pvz., e.sveikata,
4 1 6 8Čia nelieka nieko kito, kaip
ieškoti naujos įrangos. Tiks-
tą. Tiksliau, šiuo metu „bui-
tinėmis“ sąlygomis namams 7 4 3
įžangoje rašiau – tai investicija
į ateitį. Juk jau dabar vos kelių 6 8
kuomet su gydytoju bendrau-
jama virtualiai; e.saugumas, 9
8 9 4 5 9 8 4 2
liau – laidų, kurie sugebėtų galima teikti apie 10 gigabitų minučių aukštos raiškos vaiz- arba namų teritorijos stebėji-
praleisti didesnį informacijos per sekundę (Gbps) greitį, ta- do įrašas „sveria“ kelis šim- mas net nebūnant namuose;
srautą. O kas gali būti greičiau čiau laboratorijose jau pasiek- tus megabaitų. Nusiųsti tokį e.mokykla ir t.t.). Visam tam
9 8
už šviesą?
Taigi buvo sukurtas švie-
tas tūkstančius kartų didesnis
greitis – apie 50–60 terabitų per
7
failą draugui ar įkelti į „Face-
book“ 10 Mbps greičiu trunka
9
reikės didelio srauto pralai-
dumo, o čia vėl grįžtame prie
7 5 8 3
solaidis. Beveik neribotas ga-
limybes suteikiantis laidas su-
sekundę (Tbps).
Kaip tai sugebama pasiek-
5 1
apie pusę minutės. Tas pats ir
6 8
to paties šviesolaidžio...

Šviesolaidinio interneto lyderės


5 8 3 7
domino interneto tiekėjus vi-
same pasaulyje. Tačiau kadan-
ti? Pirma, priešingai nei vari-
niame laide, šviesolaidyje nėra 6 3 1 5 9
Ne pelno organizacijos „FTTH Council Europe“ konferenci-
7
2 1 6 5 2 interneto plėtrą 6 pirmauja Lietuva5(18 proc.),
gi buvo sąlyginai brangus, jis aplinkos trukdžių. Be to, švie- joje Lisabonoje praėjusią savaitę paskelbta, jog Europoje pa- Svarstyklės. Neprisiimkite įsipareigojimų, kurių nega-
dažniausiai buvo tiesiamas tik sa neišspinduliuojama į išo- gal šviesolaidinio lite įgyvendinti – vargu ar jūsų ketinimams bus lemta išsi-
į daugiabučius ir tik iki rūsio, rę, o lieka stiklo pluošte, to-
4 6 2 4 – po Pietų 8 Korėjos (53 proc.), Ja-
antroje vietoje Švedija (12 proc.), trečia Norvegija (11 proc.). pildyti. Žiūrėkite, kam padedate, – netikęs draugas, bloga
gyventojams nuo paskirsty- dėl sklinda kur kas toliau ne- Pasaulyje Lietuva liko penkta kompanija gali pakenkti jūsų ateičiai.
mo dėžutės atvedant varinį in- gu variniais laidais. Ir, svar- ponijos (34,5 proc.), Honkongo (34 proc.) ir Taivano (25 proc.).
Y terneto kabelį. Ši technologija biausia, šviesolaidžiu
# 89 vienu EASY # 90
Skorpionas. Šiandien nusiteikite tvarkyti susikaupusius
Interneto plėtros lygis apskaičiuojamas imant bendrą namų smulkius reikalus. Gali užklupti lavina susitikimų, skam-
vadinama „Fiber to the Buil- metu galima siųsti ne vieną ūkių skaičių ir lyginant jį su šviesolaidinį internetą turinčių
ding“ (FTTB; liet. „Šviesolai- signalą, o daugybės skirtin- bučių ir darbo su dokumentais. Už sąžiningą darbą galite
vartotojų skaičiumi. Dėl objektyvumo tyrime nedalyvauja ma- būti įvertinti pagyrimu.
dis iki namo“). Ją turi ir didžio- gų spalvų signalus, kurie vie- žosios šalys, turinčios iki 200 tūkst. namų ūkių.
ji dalis vadinamųjų kabelinių name laido gale užkoduojami, Šaulys. Neblogas laikas, tačiau pasistenkite neperver-
tinti savo galimybių: situacija pasirodys geresnė nei yra
iš tiesų. Gali kilti nenumatytų rūpesčių dėl užsieniečių ar
skani idėja sudoku dėl netikėtų svečių.
Ožiaragis. Metas gan sudėtingas – rizikuoti neverta. Sten-
Vyniotinis su obuoliais kitės išspręsti klausimus, susijusius su mokesčiais, neišlai-
2ir spanguolėmis 5 ? 8 9 2 daukite. Neištikimybė irgi gali virsti problema – tai metas,
kai paaiškėja senos paslaptys.
5 Reikės: 6
pakelio šaldytos sluoks-
niuotos tešlos, 4 obuolių, 100 g
9 3 6 2 1 Vandenis. Šiandien sugebėsite daug nuveikti, jei planin-
gai naudosite laiką. Tačiau gali atsitikti ir taip, kad didžiąją
4 spanguolių,
1 a. 3 9100vanilinio
šaukštelio cu-8
g medaus,
1 6 9 1 6 5 dienos dalį malsite liežuviu. Nepiktnaudžiaukite artimos
aplinkos žmonių paslaugumu.
kraus (vyniotiniui pabarstyti),
2 41ti),kiaušinio (vyniotiniui aptep-
šiek tiek miltų (skardai pa-
9 5 1 4 9 7 Žuvys. Nusiraminkite, nesiblaškykite, šiandien imkitės tik
to, ką būtina atlikti. Verčiau viską darykite ramiai. Saugo-
barstyti).
7 2 8 6 kite gerus santykius su artimaisiais bei kolegomis.
Atšildę tešlą plonai ją iškočiokite.
1 3Įdarui skirtus obuolius nulupkite, išim-
4 8
kite sėklalizdžius ir supjaustykite skiltelėmis. Spanguoles nusau-
6 5 8 3
3 sinkite.4 Sudėkite
te vyniotinį. 8Orkaitęantįkaitinkite
5 iki9180 laipsnių temperatūros.
2
tešlos obuolius, spanguoles ir medų. Susuki-
Skar- 2 7 3 4 mano augintinis
dą pabarstykite miltais, sudėkite vyniotinį. Išplakite kiaušinį ir juo
8 patepkite vyniotinį,3apibarstykite jį vaniliniu cukrumi.
7
Kepkite 20–30 minučių. Galite patiekti ir vieną, bet labai skanus su
6 5 1 7
6ledais ir plakta grietinėle. 8 2 6 1
Y # 91 EASY lengvas
Labai # 92

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-


tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langely-
je rašykite: 15MIN SU (gautas skai-
čius) Vardas Pavardė Miestas. Vie-
nas iš teisingą atsakymą atsiuntusių Vardas – Pepis.
7 2 3 9 5 4 1 # 90 3 8 6 9 7 2 5 4 1 # 91 6 žmonių
2 9 4burtų 1 7tvarka
8 5 laimės
3 # 92
knygą 5 1 4 8 9 2 7 3 6 Veislė – nimfa.
1 4 8 5 6 2 7 2 9 5 8 1 4 7 6 3 5 „Pokalbiai
8 1 2 6su Sigitu
3 4 7 9
Parulskiu“. 8 3 6 5 7 4 2 1
Atvirai 9 Amžius – 5 mėn.
Šios skanios idėjos autorė Aleksandra Vasiljeva bus apdovanota apie Mėgsta – viską, kas blizga.
2 1 7 6 9 8 3 7 1 4 3 5 6 8 2 9 4 7 3 9 5 8 1 2 6 9 2 7 1 3 6 8viską4 5
kokybiškais austriškais prieskoniais „Kotanyi“. Moka – numauti žiedus nuo pirštų, pasisveikinant pakelti dešinę
9 3 1 7 4 5 2 9 6 8 5 3 7 4 1 2 2 4 6 3Nesibaigiantys
8 1 7 9 sudoku
5 - 1 4 3 6 2 8 5 9 7
3 9 5 Siųskite
8 7 1ir jūs
6 savo patiekalo receptą
4 7 2 bei 6 nuotrauką
8 1 3 9rubrikai
5 9 5 8 7www.15min.lt/sudoku
4 2 6 3 1 7 9 8 3 4 5 6 2 1
kojytę, taip pat apsisukti pagal komandą.
Šeimininkė – Giedrė.
5 6 4 „Skani 3 9 adresu receptai@15min.lt.
2 8 idėja“ 5 3 1 2 4 9 6 7 8 1 3 7 5 9 6 2 4 8 6 5 2 9 1 7 4 8 3
6 8 2 3 1 7 4 6 4 3 1 2 5 9 8 7 3 1 4 8 7 5 9 6 2 2 8 1 7 5 3 9 6 4
8 7 9 4 3 6 5 8 2 9 7 6 3 1 5 4 8 9 2 6 3 4 5 1 7 3 6 5 4 8 9 1 7 2
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Žada mados cunamį AUDRĖ


zainerių, šiais metais mados „Mados infekcija“ – tai ren- pažino, kad ją įkvepia kasdie-
psichologės komentaras
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
gurmanams pristatysiančių ginys, kuris pakylėja ir priver- nis gyvenimas, kuriame daug Psichologė-
DOMEIKAITĖ psichoterapeutė
naujausias savo kolekcijas. čia parodyti, ką darai. Juk dar- mados ir teatro, bei jame pasi-
a.domeikaite
@15min.lt
„Be „Mados infekcijos“ ne- bai geriausiai kalba apie žmo- taikantys objektai. Apie tai bus
būtų ir manęs“, – atvirai dė- nes“, – sakė drabužių kūrėjas ir naujausia jos kolekcija.
Vis garsiau kalbama apie kovo 25–27 kingumą festivaliui išreiškė Vitalis Čepkauskas. Negirdintis, bet visada be-
Kaip pažadinti moters geismą?
dienomis naujoje Vilniaus erdvėje dizaineris Giedrius Paulaus- Festivalio veteranu save va- sišypsantis dizaineris Giedrius Laba diena, su žmona gyvename kartu 20 metų. Jai sek-
– Nacionalinėje dailės galerijoje – kas, šiais metais savo kolekci- dinantis Ievos Ševiakovaitės ir Šarkauskas žadėjo, kad jo ko- sas dešimtoje vietoje, bet kai nori, tai viskas tvarkoje. Nesu-
vyksiantį festivalį „Mados infekci- joje žadantis iš džinso ir kariš- Jolantos Rimkutės duetas džiau- lekcija kalbės už jį patį. prantu, kodėl moterims taip mažai norisi. Man patiktų kas-
ja“. Šiais metais 10-metį švęsiantis kų elementų sukurti siurrealiz- gėsi, kad dalyvavo visuose „Ma- Be Lietuvos kūrėjų, žiū- dien, na gerai, būtų bent triskart per savaitę. Gal galite pa-
festivalis truks ilgiau – tris dienas, o mo paveikslą. dos infekcijos“ festivaliuose. Šie- rovai išvys nemažai užsienio tarti, kaip ją priversti užsinorėti sekso. Ji daug dirba, gal to-
savo kolekcijas pristatys 24 Lietuvos Dizainerė Gabrielė Januš- met kūrėjos pristatys linksmą meistrų kolekcijų pristatymų: dėl ir atsisako... Pavargau jos prašyti kas vakarą. Nejau nėra
ir užsienio šalių dizaineriai. kevičiūtė susidomėjo donorys- ir spalvotą kolekciją. ispanės kūrėjos Elenos Mar- kokių „vaistų“ ar dar ko? Anzelmas.
tės tema, todėl ir naujausia savo Ne tik Lietuvoje, bet ir už- tin prekės ženklo „Martin La- Laba diena, Anzelmai. Prievarta, žinoma, čia nieko nepakeisi.
„Mums jau dešimt metų, kolekcija skatins žmones tapti sienyje apdovanota dizaine- mothe“ žiemos kolekciją „Mud Apskritai prievarta niekada nepasiteisina ir yra nepateisinama
nors festivalis nė karto negavo fiziniais ir dvasiniais rė Agnė Kuzmic- Eaters“, vokiečių kūrybinio su- jokioje situacijoje, nebent žmogaus, darančio nusikaltimą, ža-
valstybės paramos, o vis dar sėk- donorais. „Ma- kaitė prisi- sivienijimo „Starstyling“ atsto- lojančio save ir kitus, atžvilgiu. Tuo tarpu švelnus spaudimas,
mingai vyksta išlaikomas pri- dos infekcija“ vų Katjos Schlegel ir Kai Seifried nekalta manipuliacija, – kodėl gi ne? Ką turiu omeny, paklau-
vačių rėmėjų ir žmonių, ku- – taip pat sa- duetą su kolekcija „Jessica Nu- site jūs? Nejaugi taip visiškai ir neįsivaizduojate, kas tai galė-
rie perka bilietus“, – pabrėžė votiška do- ssbaum“, vienos originaliausių tų būti? Sakysite, jau tūkstančius tų „vaistų“ išbandėte? Ir gė-
festivalio prodiuserė Re- norystė“, – Latvijos kūrėjų Ligos Bangos les dovanojote, ir vakarienę ruošėte, ir į restoraną, teatrą, kon-
nata Mikailionytė. tiki meni- kolekciją, svečių iš Prancū- certą, kiną kvietėte, apatinį trikotažą pirkote, ir vis tiek nieko!!!
„Pirmą kartą festiva- ninkė. zijos darbus. Pavargote tikėtis ir laukti? Suprantu... Tikrai sunku, kai nesu-
lis vyks tris dienas – tai Bilietais į festivalį nuo tampa seksualiniai poreikiai. Tiesą sakant, turiu jus nuliūdin-
mums didelis iššūkis. kovo 5 dienos pradės pre- ti, kartais yra tokių atvejų, kad nieko čia nepadarysi. Prigimtis
Žiūrovų laukia mados kiauti „Tiketa“. Bilietų kai- yra prigimtis. O kartais tiesiog seksualinis nesuderinamumas.
cunamis!“ – progno- na – nuo 40 iki 200 Lt. Net jei mylite vienas kitą ir abu labai norite, kad kitas jaustų-
zavo festivalio meno „Esame lankstūs kainai. si laimingas...
vadovė, dizaine- Yra žmonių kategorija, kurie Vis dėlto, kaip manote, o kodėl jūsų žmona tiek daug dirba? Ar
rė Sandra Strau- nori sėdėti pirmose eilėse, – jos todėl, kad jai labai patinka jos darbas, ir ji be jo tiesiog negali
kaitė. bus brangiausios, bet yra žmo- gyventi, ar tokiu būdu ji bėga nuo artumo, intymumo su jumis,
Būtent nių, kurie tiesiog mėgsta mū- ar tiesiog žmona yra tiek apsikrovusi darbais todėl, kad šeimai
šioms dviem sų festivalį – jiems kainos trūksta pinigų, nes jūs neuždirbate tiek, kad ji galėtų mažiau
moterims fes- tikrai bus prieinamos“, – ti- dirbti? Tuomet žmona galėtų daugiau ilsėtis, ji būtų labiau at-
tivalio įkūrė- kino R.Mikailionytė. sipalaidavusi ir galbūt norėtų dažniau mylėtis. Jei tai yra pas-
joms dėkojo tarasis atvejis, ar jūs galėtumėte daugiau dirbti, gabūt papildo-
visas būrys „Mados infekcijos“ sielos - S.Straukaitė Straipsnio fotogaleriją
ir R.Mikailionytė. J.Kalinkso nuotr. mai uždarbiauti? Jei ji savo darbu bėga nuo artumo su jumis,
Lietuvos di- rasite www.15min.lt gal verta pradėti taisyti santykius, investuoti į emocinio klimato
šeimoje gerinimą, išsiaiškinti, ko žmona norėtų iš jūsų, kaip ji

Lietuviškasis „Eurovizijos“ finalas įsivaizduoja gerus santykius tarp vyro ir moters, kokios yra jos
svajonės ir pan. Jei jūsų žmona yra darboholikė, ji taip jaučiasi
realizuojanti save ir tai yra pagrindinis jos gyvenimo variklis, o
Rytoj, kovo 4-ąją, paaiškės, kas taps skutiniame – trečiajame – ture seksas iš tikrųjų užima tik dešimtąją vietą jos prioritetų sąraše,
Lietuvos atstovu „Eurovizijos“ dainų triumfavo grupė „InCulto“, Eve- ko gero, situacija beviltiška... Bet viltis miršta paskutinė!
konkurse. Dėl galimybės pasirody- lina Sašenko ir Merūnas.
ti po mūsų šalies vėliava susirungs Galimybę varžytis dėl tei- Klausk Ramunės – seksas@15min.lt
12 grupių ir atlikėjų. sės atstovauti Lietuvai gegužės
25–29 dienomis Osle vyksian-
Po pirmojo atrankos turo į čiame „Eurovizijos“ konkurse

porelė
nacionalinės „Eurovizijos“ at- gavo ir komisijos sprendimu į
rankos finalą komisijos ir žiūro- nacionalinės atrankos fi nalą
vų sprendimu pateko daininin- buvo nusiųsti atlikėjai: grupė „Inculto“ sieks pergalės su energinga daina
kė Aistė Pilvelytė, Sasha Song su „Eden“, Ramūnas Difartas bei „East European Funk“. I.Gelūno nuotr. Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
Nora bei Monika Linkytė. Jūratė Miliauskaitė. savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
Antrajame atrankos ture Kultinė Lietuvos grupė „In- mus. Klausimus galite siųsti el. palaikymo štabas. vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
sėkmė lydėjo atlikėjus „Aga- Culto“ šiandien, kovo 3-iąją, paštu klausimai@15min.lt. Ry- „Eurovizijos“ dainų konkur-
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
mą“, Ruslaną Kirilkiną ir Do- 14 val., 15min.lt portale su- toj ištikimiausi „Inculto“ gerbė- so nacionalinės atrankos fina- .lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
natą Montvydą, kurį, diskva- rengs tiesioginę konferenciją, jai rinksis stebėti grupės pasi- las bus tiesiogiai transliuoja- in.lt
lifikavus dėl taisyklių pažei- kurios metu linksmieji vyru- rodymo Vilniuje, klube „Tams- mas per Lietuvos televiziją ry-
dimo, pakeitė „Amberlife“. Pa- kai atsakys į skaitytojų klausi- ta“, kur įsikurs oficialus grupės toj 21.20 val.

„Oskarų“ šou
Nepateisino lūkesčių
su žvaigždėmis
fotoakimirkos Nekantriai lauktas scenos
legendos Whitney Hous-
Iš Pietų Afrikos kilusi ak- ton (nuotr.) sugrįžimas, re-
torė Charlize Theron tapo pas- gis, virto fiasko.
kutiniąja paskelbta garseny-
be, kuri šių metų laureatams Atlikėja savaitę buvo
įteiks „Oskarus“ per sekma- peikiama už „nuvilian-
dienį, kovo 7-ąją, vyksiančią čius“ koncertus Austra-
82-ąją Kino meno ir mokslo lijoje. Pirmadienio rytą
akademijos apdovanojimų ji išskrido iš Sidnėjaus
ceremoniją. atrodydama itin pras-
Be žavingosios Ch.Theron, tai. W.Houston stabte-
apdovanojimuose pasirodys lėjo keletą kartų nusi-
„Oskarus“ pelniusi aktorė ir fotografuoti su gerbė-
režisierė Kathy Bates, taip pat jais, kurie kadrus su dainininke tai įrodė ir kai ku-
Queen Latifah, Robertas Dow- išplatino savo socialinio tink- rie svetainėje „YouTube“ publi-
ney jaunesnysis, Samuelis L. lo „Twitter“ profiliuose. Atlikė- kuojami filmukai.
Jacksonas, Johnas Travolta, ja atrodė išsiblaškiusi, o šypse- W.Houston turas pavadin-
pernai „Oskarus“ pelniusios na netikra. tas „Nothing But Love tour“
Holivudo žvaigždės – Seanas 46-erių W.Houston ryžosi yra skirtas 2009-aisiais išleis-
Pennas, Kate Winslet ir Pene- surengti pirmąjį savo turą per to jos albumo „I Look To You“
lope Cruz. 22 metus. Į jos pasirodymus reklamai.
82-oji apdovanojimų ce- Australijoje veržėsi tūkstančiai Gerbėjų teigimu, pasirody-
remonija vyks Los Andželo gerbėjų, negailinčių pinigų bi- mai iš W.Houston pareikalavo
„Kodak Theatre“ rūmuose. lietams. Tačiau visą laiką neti- daug jėgų ir tai buvo matyti. Jai
Garbė vesti renginį teko ak- lo jų skundai, žiūrovai išeida- pritrūkdavo kvėpavimo, balsas
Visi tarsi jau priprato matyti išties neeilinį Lady GaGos įvaizdį. Tačiau pasisėmusi įkvėpimo galvos apdan-
toriams Steve‘ui Martinui ir galui „nuo vandenyno dugno“ – užsidėjusi didžiulį deimantais puoštą omarą – ji ir vėl sugebėjo šokiruo- vo vidury koncerto ir reikalau- „atsisakė išdainuoti“ jos viziti-
Alecui Baldwinui. Šou juokų ti. Britų žurnalistai kaipmat ėmė juokauti, kad nuo šiol atlikėja bus pravardžiuojama ne „Pokerface“, o davo grąžinti pinigus. Beje, pa- ne kortele tapusias aukštas na-
tikrai nepritrūks, nes šiųme- „Lobsterface“. Tiesa, kiek vėliau populiarioji dainininkė parodė ir kitą, nė kiek ne mažiau įmantrią „skry- matyti W.Houston kai kuriems tas. Kai kuriuos įžeidė ir tai, kad
tėje ceremonijoje taip pat tu- bėlę“ – ji užsidėjo didžiulį juodą gėlės formos galvos apdangalą, kuris beveik dengė akis. Dailymail.co.uk atsiėjo iki 1 600 Lt. atlikėja pasiėmė 20-ies minu-
rėtų pasirodyti ir garsųjį Bo- teigimu, buvo akivaizdu, kad Lady GaGa per tokį „grožį“ vos matė, kur eina. Pabrėžiama, kad po keletą Internete buvo pasirodę ko- čių pertrauką vieno šou metu
ratą įkūnijęs Sacha Baronas kartų per dieną Londone pasirodydama vis su kitu pribloškiančiu apdaru, Lady GaGa nori pritraukti kuo mentarų, kad dainininkė trau- tam, kad nusišluostytų prakaitą
daugiau dėmesio šiuo metu Anglijoje vykstantiems jos turo koncertams.
Cohenas. kė pro šalį ir atrodė išsekusi, ir patobulintų makiažą.