You are on page 1of 12

KLAIPĖDA ISSN 1822-5330. Numeris 18 (764). 2010 M. VASARIO 26 D.

, PENKTADIENIS

AKTUALIJOS PRAMOGOS KLAIPĖDA SPORTAS ORAI

„VALSTIEČIAI“ PENKTADIENIO ANTSTOLIU A.MURRAY'US +4 °C


KOALICIJAI INTERVIU SU AKTORE SUSIDOMĖJO DAR GALI +2 °C
SIŪLO PETĮ D.MICHELEVIČIŪTE TEISĖSAUGA ATVYKTI
7 psl. 11 psl. 2 psl. 9 psl.

SUNKMETIS DIDŽIŲJŲ
KLAIPĖDA

SAVAITGALIO
KODAS:
VISO GERO,
ŽIEMA!
4 psl. ŠVENČIŲ NENUSKANDINO

KLAIPĖDA

SLIDŪS
ŠALIGATVIAI
VERTĖ IŠ KOJŲ
3 psl.

Nepaisant sunkumų, iškylančių ieškant


renginių rėmėjų, jų organizatoriai pesi-
mizmui nepasiduoda. Šiais metais klaipė-
diečius džiugins ir Jūros šventė, ir Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis. „15min“ nuotr.

GARSENYBĖS

LADY GAGA
ĮKVĖPĖ
ŪKININKĄ
12 psl. Net ir sunkiais laikais lietuviai pa- priviliojančios daugybę svečių pasikeis. Ketina atvykti labai kad gausybė per šiuos metus jų dėka, savivaldybės ind4lis
geidauja ne tik duonos, bet ir žai- iš kitų miestų – Klaipėdos Pi- stiprių džiazo virtuozų. Nuo suplaukusių laiškų parodė, būna gana nedidelis. Pernai ji
dimų. Jų džiaugsmui, didžiųjų fes- lies džiazo festivalis ir tradi- šių metų ir jaunimas turės sa- kad festivalis yra mylimas ir skyrė 90 tūkst. Lt. Šiemet Jū-
tivalių ir švenčių rengėjai nestoko- cinė Jūros šventė. Organiza- vo sceną – jau užsiregistravo reikalingas. ros šventei iš savivaldybės ne-
ja optimizmo ir žada, jog net tu- toriai neslepia – rėmėjų ras- 1800 vaikų. Tai išgarsins Klai- „Jūros šventė šiemet vyks bus skirta nė lito, organizato-
rėdami mažiau lėšų, pradžiugins ti tikrai sunkiau, tačiau opti- pėdą kaip džiazo uostą“, – sakė kas beatsitiktų – šis renginys riai galės disponuoti „Europia-
aukšto lygio renginiais. mizmo jiems nestinga. birželio pabaigoje vyksiančio negali nutrūkti“, – tvirtai sakė dai“ nepanaudotomis lėšomis.
„Šiais metais festivalis bus džiazo festivalio rengėja Inga viešosios įstaigos „Jūros šventė“ Skaičiuojama, kad kasmet su-
Šiemet uostamiestyje, be stilistiškai gerai sudėliotas, ne- Grubliauskienė. Šis festivalis į direktorius Remigijus Mockus. rengti Jūros šventę reikia mi-
daugybės mažesnių renginių, sijaus jokių krizinių gaidelių, miestą grįš po metų pertrau- Surengti šią šventę kasmet pa- lijono litų.
vyks ir dvi didžiausios šventės, kokybės prasme niekas ne- kos. I.Grubliauskienė teigė, vyksta maždaug 50-ies rėmė- Nukelta į 10 psl.

Įsidėkite skelbimą greitai ir patogiai!


Skelbimai į laikraštį „15min“
priimami visuose
„Lietuvos spaudos“
kioskuose ir „Rkiosk“
parduotuvėse
Vilniuje, Kaune
bei Klaipėdoje.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

2 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

Antstoliui teko Narkotikais Klaipėdoje


prekiauja ir paaugliai
Nepilnamečiai narkotikus pardavinėjo savo bend-

susidurti su STT
raamžiams ir jaunesniems vaikams. KVPK nuotr.

GINA
KUBILIŪTĖ
g.kubiliute
@15min.lt

Uostamiestyje sulaikytas antsto-


lis Albinas Zenkevičius. Jis įtaria-
mas dokumentų klastojimu, ky-
šio priėmimu.

Ik iteisminį t y rimą dėl


nusikaltimų valstybės tar-
nybai ir viešiesiems intere- Klaipėdos pareigūnai baigė du su narkotikų prekyba.
sams pradėjo Specialių jų ikiteisminius tyrimus dėl narko- Taip pat praėjusių metų rug-
tyrimų tarnybos Klaipėdos tinių medžiagų platinimo nepil- sėjį pareigūnai sulaikė 2 nepil-
valdybos pareigūnai. Ants- namečiams. namečius, gimusius 1994 ir 1993
tolis buvo sulaikytas trečia- metais. Įtariama, kad narkoti-
dienio vakare. Šie tyrimai atlikti bendra- nės medžiagos jie įsigijo iš ki-
Taip pat sulaikytas ir ky- darbiaujant su vienų Klaipė- to nepilnamečio.
šio tarpininkavimu įtariamas dos vaikų globos namų ir vie- Įtariamiesiems paskirtos
asmuo. Vakar jiems įteikti įta- nos Klaipėdos pagrindinės mo- švelnesnės už suėmimą kar-
rimai dėl kyšio priėmimo, do- kyklos administracija. domosios priemonės – rašy-
kumentų suklastojimo, ir tar- STT pareigūnai sulaikė antstolį Dar pernai balandį polici- tinis pasižadėjimas neišvyk-
A.Zenkevičių. „15min“ nuotr.
pininko kyšininkavimo. jos pareigūnai sulaikė grupę ti, įpareigojimas periodiškai
Įtariama, kad už galimy- asmenų, kurie uostamiestyje registruotis policijos įstai-
bę panaikinti nekilnojamo- Tyrimą organizuoja bei A.Zenkevičiui Teisingu- cesinius dokumentus, pažei- vaikams platino kanapes ir ha- goje, dokumentų paėmimas
jo turto areštą ir kitus veiks- jam vadovauja Klaipėdos apy- mo ministerija prieš dvejus dė Civilinio proceso kodekso, šišą. Nustatyti 3 įtariamieji – vi- bei nepilnamečio atidavimas
mus antstolis reikalavo ir gardos prokuratūros Organi- metus buvo iškėlusi draus- Antstolių įstatymo bei Spren- si jie nepilnamečiai. Jiems pa- prižiūrėti. Dėl narkotikų pre-
per tarpininką priėmė apie zuotų nusikaltimų ir korup- mės bylą. dimų vykdymo instrukcijos reikšti įtarimai dėl 10 nusikals- kybos gresia įkalinimas nuo
40 tūkst. Lt kyšį. cijos tyrimo skyrius. Tada jis, tvarkydamas pro- nuostatas. tamų veikų epizodų, susijusių 2 iki 12 metų.

Slidžiose gatvėse – aktualu


mašinų kaktomušos Į potvynio zoną patekę žmonės pagalbos nesitiki AURELIJA
AURELIJA KRIPAITĖ priešais SEB banką. Slidžia- KRIPAITĖ
me kelyje nesuvaldytas auto- a.kripaite
a.kripaite@15min.lt
mobilis „VW Golf“ atsitrenkė @15min.lt
Naktį į ketvirtadienį vėl pradėjus į kitą transporto priemonę. Po
snigti, vakar ryte gatvėse skai- susidūrimo užsiliepsnojo pas- Prieš penkerius metus turto per
čiuotos nelaimės. tarojo automobilio variklio potvynį netekę klaipėdiečiai ne-
skyrius, prireikė ugniagesių sitiki, kad ir dabar kas nors jiems
Po nakties apledijusią kelių gelbėtojų pagalbos. Laimei, išties pagalbos ranką.
dangą nuklojo sniegas. Slidu niekas nenukentėjo.
tapo ne tik gatvėse, bet ir pės- Dar vienas eismo įvykis Trečiadienį į Klaipėdos Ci-
čiųjų takuose. Apie 8.30 val. užfiksuotas Naujojo uosto vilinės saugos tarnybą buvo
vienas eismo įvykis užfi ksuo- gatvėje, kur susidūrė trys au- sukviesti sodų bendrijų, ku-
tas Taikos prospekte, išvažiuo- tomobiliai. Nukentėjusių taip rių gyventojai 2005-ųjų rug-
jant iš daugiabučių kiemo, pat nebuvo. pjūtį kentė potvynį, pirminin-
kai. Tą vasarą išsiliejus Danei Klaipėdoje kai kurios gat-
šimtai klaipėdiečių patyrė di- vės jau apsemtos van-
džiulius nuostolius, buvo su- dens. A.Kripaitės nuotr.
gadintas jų turtas, žmonės li-
ko be derliaus. Labiausiai nu- ja, kontaktais, kurie pravers- iki šiol nesuteikė jokios para- giabučių kvartalo Žolynų gat-
kentėjo „Jūratės“, „Draugys- tų prireikus pagalbos. mos, kaip ir nukentėjusiems vėje šeimininkai. Baimina-
tės“, Inkaro“ ir „Dobilo“ sodų „Prieš penkerius metus in- nuo didžiojo uragano. masi, kad prieš penkerius me-
bendrijų gyventojai. Baimi- formacija apie grėsmę vėlavo. „Kas mums iš to lanksti- tus vandens neatlaikiusi Pa-
namasi, kad šį pavasarį sce- Kretingoje ėmus kilti vande- nuko? Niekis“, – neslėpė pyk- dvarių užtvanka ir dabar gali
narijus gali kartotis. niui, jau po šešių valandų bu- čio „Dobilo“ bendrijos atsto- lemti nelaimę. Civilinės sau-
Civilinės saugos tarnyba vo užlieta ir Klaipėdos dalis“, vas Stasys Mikutavičius. Jis gos tarnybos darbuotojai pa-
paprašė suteikti kontaktus vi- – prisiminė Civilinės saugos priminė, kad per paskutinį tikino, kad ši esanti „patenki-
sų gyventojų, kurie gresiant tarnybos vedėjas Rimantas potv ynį nukentėjo 47 sodų namos“ būklės.
potvyniui patys savimi pasi- Imbrus. Tačiau tuomet pa- savininkai, kai kurie namu- Anot R.Imbraus, sinopti-
Užsiliepsnojus automobiliui, prireikė rūpinti negalės. Bendrijų pir- tirti nuostoliai taip ir liko gy- kai buvo apsemti maždaug kai potvynio kol kas neprog-
ugniagesių pagalbos. A.Kripaitės nuotr. mininkams išdalintos skra- ventojų rūpesčiu – Vyriausybė 2 metrais vandens. nozuoja – bent jau iki kovo vi-
jutės su naudinga informaci- nukentėjusiems gyventojams Nerimauja ir naujųjų dau- durio jo nesitikima.

orai
VASARIO

26
PENKTADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra 2-7 °C
šilumos. Kai kur gali palyti,
vietomis išsilaikys rūkas.
Ateinančią naktį bus nuo 2 °C
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+15 °C
+8 °C
+8 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+7 °C
+4 °C
+2 °C
šalčio iki 2 °C šilumos. Kai kur
nedideli krituliai. Rytoj dieną Madridas +11 °C Roma +18 °C
oro temperatūra 1-5 °C šilumos. Maskva +1 °C Talinas -1 °C
Saulė teka 07:16 Sinoptikai prognozuoja lietų.
Saulė leidžiasi 17:16
Dienos ilgumas 10:32 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius +5 °C 0 °C +3 °C 0 °C +5 °C

Aleksandras, Aurimė, Izabelė, Kaunas +5 °C +1 °C +3 °C -2 °C +6 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Jogintas, Sandra, Valburga. Klaipėda +4 °C +2 °C +2 °C 0 °C +4 °C debesuota lietus perkūnija
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

KLAIPĖDA / 3
www.15min.lt/klaipeda

Prieplaukos vizija
dar nepriartėjo GINA
liu, švartuotis čia galėtų prie- laivybos reikalavimai.
KUBILIŪTĖ krantės žvejai. Tačiau iki šiol teritorija
„Šis statinys yra būtinas ir ir pinigų Karklės prieplau-
g.kubiliute
@15min.lt būtų toks pirmasis Lietuvos kos statyboms nėra numaty-
Baltijos pajūryje. Prieplauka ta, nors Klaipėdos rajono sa-
Klaipėdoje netyla diskusijos dėl yra numatyta Lietuvos žuvi- vivaldybė, kurios teritorijo-
naujos prieplaukos statybų Kar- ninkystės sektoriaus 2007–2013 je yra Karklė, pritarė tokiam
klėje. metų veiksmų programoje kaip sprendimui.
prioritetinis statinys. Lietuva A.Bargaila vakar kreipėsi
Jos prasidėjo dar prieš ket- yra įsipareigojusi Europos Są- į Klaipėdos miesto savivaldy-
verius metus. Anot Klaipė- jungai įsisavinti numatytas lė- bės tarybą.
dos savivaldybės tarybos na- šas“, – teigė A.Bargaila. Dauguma politikų suti-
rio bei Lietuvos žuvininkys- Dauguma žvejų laivų šiuo ko, kad toks projektas reika-
tės produktų gamintojų aso- metu yra dislokuoti Klaipėdoje lingas. Jie nusprendė, kad rei-
ciacijos pirmininko Alfonso prie Danės krantinių, Senosios kia paruošti atitinkamą raštą
Bargailos, Karklėje norima pilies uoste. Tačiau švartavi- ir kreiptis į šalies valdžią, kad
pastatyti prieplauką su visa mosi vietos čia yra perpildytos, projektas pagaliau būtų įgy-
infrastruktūra, žuvų turge- neretai pažeidžiami saugios vendintas.

Būsimoje priekrantėje galės švartuotis mažųjų laivų žve-


jai, čia turėtų įsikurti ir žuvų turgelis. „15min“ nuotr. Pats pasitraukė iš
etikos saugotojų
Vakar Klaipėdos miesto tarybos
posėdyje buvo pateiktas prašy-
mas iš Etikos komisijos pašalin- Pareiškiau
ti Egidijų Sabataitį, kuris šią sa-
vaitę teismo sprendimu buvo
merui, kad lai-
pripažintas kaltu dėl narkotikų kinai sustabdau
vartojimo. narystę – kad
Salėje su plakatu „Nar- Etikos komisi-
komanams – savivaldybė-
je ne vieta“ pasirodė Klaipė-
jos nariai nusi-
dos miesto ir apskrities prof- ramintų.
sąjungos pirmininkas Edvar-
das Šalkauskas. Sakė E.Sabataitis.
Etikos komisijos pirmi-
ninkė Alina Velykienė papra- to nepripažįsta ir apskundė
šė mero Rimanto Taraškevi- sprendimą. „Pareiškiau me-
čiaus išbraukti E.Sabataitį iš rui, kad laikinai sustabdau
Etikos komisijos. narystę – kad Etikos komisi-
Tačiau pats politikas su- jos nariai nusiramintų. Ne-
skubo pareikšti, kad laikinai reikia tų emocijų. Tegul pa-
sustabdo savo narystę minė- laukia galutinio teismo spren-
toje komisijoje. Be to, jis pa- dimo, nes pirmąjį aš apskun-
reiškė, kad apskundė teismo džiau. Kai bus išvados – tada
sprendimą. ir spręsime šį klausimą“, – tei-
Nors teismas praėjusį pir- gė E.Sabataitis.
Ratai blokuoti
neteisėtai
Slidūs šaligatviai vertė iš kojų dos greitosios pagalbos me- gė medikas. Trys pacientai
madienį pripažino E.Sabataitį
kaltu dėl narkotikų vartojimo
ir skyrė jam pusketvirto šim-
Tačiau Etikos komisijos
pirmininkė A.Velykienė ir to-
liau reikalaus, kad E.Sabataitis
AURELIJA
Praėjusį šeštadienį, kai bu- KRIPAITĖ dikų, iškvietimų nestigo nuo dėl patirtų traumų paguldy- to litų baudą, tačiau politikas būtų pašalintas.
vo paskelbta darbo diena, rink- a.kripaite
ankstyvo ryto, apie pietus jų ti į ligoninę, kiti išleisti gydy-
liava už automobilių stovėjimą @15min.lt kiek sumažėję. tis į namus.
E.Sabataitis laikinai pasi-
Klaipėdos centrinėse gatvėse Į Klaipėdos apskrities li- Anot „Klaipėdos želdinių“ traukė iš Etikos komisijos.
buvo rinkta neteisėtai. Uostamiesčio traumatologai va- goninės priėmimo skyrių iki direktoriaus pavaduotojo Ge- „15min“ nuotr.
Tai išaiškino Vyriausybės kar turėjo darbo į valias. 14.40 val. buvo pristatyti 28 dimino Valašino, artimiausio-
atstovė Klaipėdos apskrityje traumuoti klaipėdiečiai. Anot mis dienomis reikia labai pa-
Kristina Vintilaitė. Ji primi- Naktį į ketvirtadienį paša- Priėmimo skyriaus vedėjo Jo- sisaugoti patiems žmonėms.
nė, kad pagal nuostatus rink- lus, o paryčiui pasnigus šali- no Klapatausko, daugiausia „Dabar panašūs orai ir pro-
liava vadinamojoje geltonojo- gatviai uostamiestyje tapo itin susižalojo vyresniojo amžiaus gnozuojami – dieną atšils,
je ir raudonojoje zonoje ren- slidūs. Į ligoninę vienas po ki- žmonių. Dažniausios traumos naktį pašals, ir vėl šviežias
kama darbo dienomis nuo 8 to vežti klaipėdiečiai, susi- – rankų lūžiai. ledukas susidarys, nežinosi,
iki 18 val., išskyrus šeštadie- žaloję, kai pargriuvo ant sli- „Tiek daug t raumuot ų kur ant kokio grumsto užlip-
nį ir sekmadienį bei valstybi- džių šaligatvių. Anot Klaipė- žmonių neturėjome“, – tei- si“, – sakė G.Valašinas.
nių švenčių dienas.
„Įvertinus šios Rinkliavų
nuostatų teisės normos turi-
nį, darytina išvada, kad šeš-
tadienį rinkliava už naudo-
jimąsi mokamomis vietomis
automobiliams statyti nega-
li būti renkama, tad negali-
mi ir viešosios įstaigos „Klai-
_
Reklama laikrastyje - 2
pėdos keleivinis transportas“

2,8
veiksmai, susiję su rinkliavos

Lt/cm “
sumokėjimo kontrole“, – tei-
giama išvadose.
Pagal Vyriausybės nutari-
nuo
mą dėl poilsio dienų perkėli-
mo, šeštadieniais privalo dirb-
tirpstant
ti biudžetinės įstaigos, tačiau snieg. ui
tai esą nesuteikia pagrindo ki- - ja ir
maze
kainos“
taip aiškinti savivaldybės ta-
rybos sprendimo.

reklamaklaipeda@15min.lt
Taip pat pažymima, kad
rinkliavą administruojan- Vakar ryte šviežiai pasnigus
ti įmonė pažeidė kelio žen- uostamiesčio šaligatviai tapo
itin slidūs. A.Kripaitės nuotr.
Tel. +370 655 34276
klą „Galiojimo laikas darbo
dienomis“.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

4 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

renginiai
KLUBAI
Penktadienis, vasario 26 d.
Savaitgalio kodas:
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. Grupė „Tabasco“
Šeštadienis, vasario 27 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. Grupė „Dreams“.
paskutinis smūgis žiemai
Naktinis klubas „Dr.Who“
Naktinis klubas „Dr.Who“ kviečia į lazerių vakarėlį.
23 val. Žiemos sezono uždary-
mas.
Naktinis klubas „Kiwi“
23 val. Svečiuose – Bogdanas
Taranas.

Nesė Pramogų bankas sukurs mimai. Lazerių blyks- siminti senus laikus ir penk- Bogdanas Taranas šešta-
g1hejrw2gjbsnx22
AURELIJA
23 val. Alanas Chošnau. ewt2ffrthy32hyttr
KRIPAITĖ niai naktiniame klube atkurs tadienį bei šeštadienį kvie- dienį linksmins klaipėdie-
r21rtgrtrt5grtrtg pamėgtų muzikos kūrinių rit- čia į „Old School“ vakarėlius. čius. Organizatorių nuotr.
a.kripaite
tgrtg2154rt87dfgf
KONCERTAS @15min.lt
rgrtrrthynghn88rt mus bei pavasario išsiilgusių Penktadienį skambės rusiški
širdžių dūžius. Miesto centre hitai, tokių grupių kaip „Ruki tadienį, nuo 22 val. Gimtojoje Latvijoje jis dirba ra-
Šeštadienis, vasario 27 d.
Paskutinį žiemos savaitgalį uos- įsikūręs naktinis klubas kviečia Vverch“, „Ivanushki“, „Inter- Kiek – nuo 15 Lt (iki 23 dijuje ir televizijoje, ruošia pa-
Žvejų rūmai tamiesčio naktiniai klubai kviečia atsisveikinti su žiemos sezonu national“, „Tatu“ ir kitų. Prie val. ir su pakvietimais nemo- saulio muzikos apžvalgas spau-
18 val. Grupės „El Fuego“ atsisveikinti su ilgai užsikaralia- įkaitinus savo emocijas. pulto stovės Dj Jimmi. kamai). dai, neseniai jis įsisuko ir į lei-
koncertas. vusia žiema. Kada – šeštadienį, nuo 22 Šeštadienį bus prisiminti dybos verslą – atstovauja kom-
Svečiuose –
val. geriausi muzikiniai kūriniai, panijai „Amber muse“.
Bogdanas Taranas
TEATRAI Erdvę skros lazeriai Kiek – 15 Lt, su klubo lojalu- skambėję aštuntąjį ir devintą- Šį savaitgalį klaipėdiečiams
mo kortele „Gold“ – 10 Lt. jį dešimtmetį. „Martinio“ pub- Naktinis klubas „Kiwi“ pub- žymusis latvis ketina pateik-
Penktadienis, vasario 26 d. Naktinis klubas „Dr.Who“ lika išgirs tokių grupių kaip likai dovanos vakarėlį su latvių ti naujovių.
Du vakarus –
Žvejų rūmai paskutinį žiemos šeštadienį pa- „Snap“, „Modern Talking”, klubinės muzikos pažiba Bogda- Kada – šeštadienį, nuo 22
senieji hitai
18 val. Klaipėdos pilies teatro kvies šokių aikštelėje pasigėrėti „Hadaway“, „2 Unlimited“ ir nu Taranu. Teigiama, kad kiek- val.
muzikos, šokio, spalvų bei laze- Naktinis klubas „Martini“ kitų kūrinius. vienas vakarėlis su Bogdanu Ta- Kiek – iki 23 val. nemoka-
spektaklis „Milijono šypsenų
rių šou. Fantastišką atmosferą du vakarus iš eilės ragina pri- Kada – penktadienį ir šeš- ranu yra lyg naujas atradimas. mai, vėliau – 10 Lt.
miestas“.
Šeštadienis, vasario 27 d.
apklausa
Klaipėdos lėlių teatras
12 val. Lėlių vaidinimas mažie-
Mėnesio išlaidos kultūrai – iki 50 Lt
„Ledinė zylutė“
siems „Vištytė ir gaidelis“.
Sekmadienis, vasario 28 d. JURGITA
žius – 26–55 metai.
„Mūsų tikslas buvo išanali-
paslaugoms per mėnesį išlei-
džia iki 50 Lt.
išskris sekmadienį
Žvejų rūmai ANDRIEJAUSKAITĖ
zuoti ir sužinoti, kokias kultū-
12 val. Festivalio „Ledinė zylutė“ j.andriejauskaite Į teatrą ir muziejus –
@15min.lt ros įstaigas gyventojai mėgsta,
uždarymas. Pilies teatro muzi- kas kelerius metus
kaip vertina, kodėl jose lanko-
kinė pasaka vaikams „Raudonoji Atlikus kultūros paslaugų Klaipė- si, iš kur gauna informacijos. Paaiškėjo, kad teatre ar mu-
gėlelė“. doje vertinimo apklausą paaiškė- Ankstesni tyrimai apie kul- ziejuose miestiečiai lankosi tik
jo, kad uostamiesčio gyventojams tūrines paslaugas buvo dary- kartą per kelerius metus. Daž-
Klaipėdos lėlių teatras
stinga informacijos apie įvairius ti 2001 ir 2004 metais – seno- niausiai kartą ar du per mėne-
12 val. Lėlių vaidinimas mažie- renginius bei įstaigas. kai“, – sakė Kultūros skyriaus sį jie traukia į bibliotekas, kar-
siems „Trys paršiukai“. vedėja Goda Giedraitytė. Pa- tą per kelis mėnesius apsilan- Žiūrovai sekmadienį iš-
Daugelis gyventojų teatre sak jos, lyginant su buvusiais ko Koncertų salėje. Gyventojai vys naująjį spektaklį
PARODOS ar muziejuje lankosi kartą per tyrimais paaiškėjo, kad gy- nurodė, kad lankytis kultūros „Raudonoji gėlelė“. Or-
Penktadienis, vasario 26 d. kelerius metus, o apie eduka- ventojų įpročiai nepakito: 43 įstaigose jie neturi poreikio, jo- ganizatorių nuotr.
cines programas, tokias kaip proc. laisvalaikį leidžia su šei- se skurdus paslaugų spektras.
žvakių liejimas ar laikrodžių ma, draugais ar gamtoje. Ap- Net pusė nurodė, kad dažniau Visą vasarį Žvejų rūmuose karalia- ras, šiemet švenčiantis 25 kūry-
gamyba, nežino išvis. klausa parodė, kad kultūrinis lankytųsi, jei paslaugos būtų pi- vo „Jo didenybė Teatras“. Čia vyko bos metų jubiliejų. Teatro me-
Klaipėdos savivaldybės ini- miesto gyvenimas tenkina tik gesnės. Muziejų, anot apklaus- trečiasis teatrų festivalis vaikams no vadovas ir režisierius Alvy-
cijuota apklausa buvo vykdo- 17 proc. respondentų, 63 proc. tųjų, mieste pakanka, tačiau ir jaunimui „Ledinė zylutė“. Ren- das Vizgirda naujausią pasta-
ma du mėnesius, anketas už- – tik iš dalies, o penktadalio iš- trečdalis nurodė, kad stinga gėjai džiaugiasi, kad tėvai per šal- tymą kaip tik skiria jaunajai
pildė 225 gyventojai, daugiau- vis netenkina. Apklausti mies- iš tiesų įdomių ir gerų muzie- čius nepabūgo atvesti jaunųjų žiū- auditorijai. Tai muzikinė pasa-
sia moterys. Respondentų am- tiečiai nurodė, kad kultūros jų, kai kurie manė, kad muzie- rovų į pasimatymus su fantastiš- ka „Raudonoji gėlelė“. Spalvin-
jai išvis nereikalingi. kais herojais. gam spektakliui muziką sukū-
Apklausa parodė, kad iš visų kultūros įstaigų klaipė- Apklausa parodė, kad mies- rė H.Šlikas, kostiumų dailinin-
diečiai dažniausiai lankosi bibliotekoje. „15min” nuotr. tiečiams labiausiai patinka Pi- Sekmadienį, 12 val., „Ledi- kė – A.Zinčiukaitė. Vaidina taip
Lietuvos fotografijos lies džiazo festivalis (67 proc.), nė zylutė“ atsisveikins su savo pat jauni teatro aktoriai: Rena-
sąjungos Klaipėdos skyrius Jūros šventė (54 proc.), tarp- gerbėjais iki kitų metų. Žvejų ta Idzelytė, Toma Gailiutė, Si-
(Tomo g. 7) tautinis gatvės festivalis „Šer- rūmuose įvyks graži festivalio gutė Gaudušytė, Linas Luko-
18 val. Fotografo Valentino mukšnis“ (40 proc.). Apie įvai- uždarymo šventė. Jos metu de- šius, Teklė Baroti ir kiti. Spek-
Juraičio fotografijų ir albumo rius renginius respondentai tei- biutuos vaikų studijos „Tame- taklyje dalyvauja šokių kolek-
gė sužinantys iš spaudos, radi- sa“ parodijų šou „Žvaigždu- tyvas „Vėjūnė“ (vadovė Irma
„Plikomis akimis“ pristatymas.
jo ir tik 12 proc. naršo kultūros čių ringas“. Stonienė).
įstaigų tinklalapius. Muzikologė Kelmė Zitickai- Kovas – teatro mėnuo. Žvejų
KITI RENGINIAI Anot gyventojų, Klaipėdos tė (aktorė Renata Idzelytė) kvies rūmuose įvyks tradicinis „Padė-
Penktadienis, vasario 26 d. senamiestyje labiausiai trūks- scenoje dainomis susirungti kos kaukių“ už nuopelnus teatro
ta renginių (55 proc.), parkų lietuviškos scenos atlikėjus „69 menui įteikimas ir mėgėjų teat-
Klaipėdos vaikų laisvalaikio
(51 proc.), žaidimo aikštelių danguje“, „Yva“, V.Riaubiškytę, rų šventė „Tegyvuoja teatras“.
centro klube „Švyturys“ vaikams (38 proc.). Apklaus- E.Ostapenko. Tik populiarius Pilies teatras rodys benefisinius
(Šilutės pl. 40) tųjų manymu, senamiestį pa- dainininkus žiūrovai išgirs ir aktorių spektaklius – A.Barico
17 val. vyks VI respublikinis dėtų atgaivinti ne tik rengi- pamatys vaikiškomis „Tame- „Šilkas“ ir T.Bernhardo „Pietūs
mažųjų šokėjų festivalis „Trauki- niai, bet ir Blusų turgus, jach- sos“ artistų akimis. su Liudviku“, o jaunimo teatras
nukas-2010“. tų regatos, sumažintos kainos Po muzikinio šou vaikus „Be durų“ savo žiūrovų lauks
kavinėse. pakvies Klaipėdos Pilies teat- kiekvieną sekmadienį.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

MIESTAI / 5
www.15min.lt/miestai

Susirgusių autorių kinas


CINAMON
„Kuždesių sala“ (mistinis

tyko mokesčių spąstai


siaubo trileris) 12:45 15:45 18:45
21:45
„Keliamieji metai“ (komedija)
11:30 14:00 16:15 18:30 21:00
„Nenugalimas“ (biografinė
LAURA
dimo moteris neturi.
drama) 11:45 15:15 21:15
GABRILAVIČIŪTĖ „Buvau šventai įsitikinusi, Pagal autorines sutartis dirban-
kad viskas tvarkinga. Bet pasi- tys asmenys per nežinojimą gali at- „Numylėtieji kaulai“ (siaubo
l.gabrilaviciute sidurti spąstuose – kurį laiką nega-
@15min.lt rodė, kad žmonės, kurie dirba trileris) 12:15 15:00 17:45 20:30
vus autorinio atlyginimo ir tuo metu
pagal autorinę sutartį, tik po tri- „Vyrai, kurie spokso į ožkas”
nemokėjus mokesčių, už kai kurias
Jeigu dirbate pagal autorinę sutar- jų mėnesių įmokų mokėjimo – gydymo paslaugas gali tekti susimo- (komedija) 18:00 20:00
tį ir dėl nereguliariai gaunamų pa- tai yra ketvirtą mėnesį – tampa kėti pačiam. K.Vanago/BFL nuotr. „Valentino diena“ ( romantinė
jamų kurį laiką negalėjote mokėti apdrausti, o padarę bent mėne-
komedija) 11:00 13:30 19:00
„Sodros“ bei privalomojo sveikatos sio pertrauką to draudimo ne-
21:30
draudimo įmokų, prireikus kai kurių tenka“, – apie nemalonią staig-
medicinos paslaugų, už gydymą ga- meną kalbėjo Agnė. Ji skaičia- „Persis Džeksonas ir Olimpo
li tekti ir susimokėti. Tokioje keblio- vo, kad pernai nuo jos autori- dievai: žaibo vagis“ (filmas
je situacijoje atsidūrė vilnietė Agnė, nio atlyginimo buvo atskaityta visai šeimai) 14:30 17:00
pagal autorinę sutartį kurianti lai- apie 3600 Lt mokesčių „Sodrai“ „Vilkolakis“ (siaubo trileris)
das vienoje televizijoje. ir sveikatos draudimui, tačiau už 11:05 22:00
operaciją ir gydymą ligoninėje „Princesė ir varlius“ (lietu-
„Gaunu autorinį atlygini- teks susimokėti pačiai. viškai įgarsinta animacinė
mą, už kurį nuo praėjusių me- komedija) 10:45 13:15
Mokėti reikia visada
tų, kaip ir visi, dirbantys pagal
autorines sutartis, moku įmo- Valstybinės ligonių kasos „Zero 2“ (juodojo humoro
kas „Sodrai“ ir sveikatos drau- (VLK) atstovas spaudai Kazys komedija) 19:30
dimui“, – „15min“ pasakojo Žilėnas „15min“ patvirtino, kad Tačiau, jei nutiko taip, kad „Būtų logiškiau, jei metų net ir negaunantys jokių pa- „Įsikūnijimas“ (fantastinis)
Agnė. Kaip žinia, asmuo, dir- žmogaus, sveikatos draudimo žmogus, mokėdamas įmo- pradžioje galėtum sumokė- jamų (pavyzdžiui, namų šei- 16:00
bantis pagal autorinę sutartį, įmokas mokančio nuo autori- kas padarė pertrauką ir stai- ti tam tikrą minimumą ir bū- mininkės).
atlyginimą gauna už konkretų nių pajamų, draustumas įsiga- ga jam prireikė medikų pa- tum užtikrintas, kad visiems Be to, jos teigimu, dirbantie- JŪRATĖ IR KASTYTIS
padarytą darbą. „Vieną mėne- lioja praėjus trims mėnesiams galbos, jis gali sumokėti trijų metams ar kažkokiam laiko- ji pagal autorinę sutartį ir mo- „Mažoji undinėlė“ (animacinė
sį gavau 7 tūkst. Lt, kitą mėnesį po įmokų mokėjimo. mėnesių minimalaus atlygi- tarpiui tu būsi apsidraudęs, kesčius mokantys tik tuomet, pasaka) vasario 26 ir 27 d. 16:00
10 tūkst. ir panašiai. Per 2009-ųjų „Įsigalioja su sąlyga, kad nimo dydžio įmoką ir vėl taps kad nebūtų galvos skausmo kai gauna pajamų ligos atveju
kovą, balandį ir gegužę uždir- jis ir toliau moka: ir ketvirtą, ir apdraustu. „Tai reiškia, kad kas mėnesį prisiminti“, – kal- gali netekti ir ligos pašalpos. „Sniego šunys“ (komedija visai
bau labai padorią sumą, nuo penktą, ir šeštą mėnesį... Princi- žmogus susimoka apie 2400 bėjo Lietuvos laisvosios rin- „Tai priklauso nuo to, kurį ket- šeimai) vasario 26 d. 18:00
kurios buvo mokami visi pri- pas yra toks, kad žmogus kiek- litų, iškart tampa draustu ir kos instituto ekspertė Kaeta- virtį žmogus gavo pajamas“, – „Egonas ir Doncis“ (animacinis
valomi mokėti mokesčiai. Va- vieną mėnesį privalo sumokėti gali naudotis sveikatos prie- na Leontjeva. aiškino ekspertė. Esą jei žmo- muzikinis filmas) vasario 27 d.
sarą televizijoje buvo pertrau- privalomojo sveikatos draudi- žiūros paslaugomis, su sąlyga, Be to, ji priminė, kad įsta- gus susirgo dabar, o už praei- 14:00
ka (baigėsi sezonas – aut. past.), mo įmoką“, – aiškino K.Žilėnas. kad ir už tą einamąjį mėnesį, tyme numatyta, jog 72 Lt per tą ketvirtį jokių pajamų nega- „Angelas“ (drama) vasario 27 d.
tris mėnesius pajamų negavau Jo teigimu, kurį nors mėnesį ne- ir už kitus jis mokės po 72 li- mėnesį sveikatos draudimo vo ir mokesčių nemokėjo, ligos 18:00 ir vasario 28 d. 16:00
ir nemokėjau įmokų“, – pasako- sumokėjus įmokos žmogaus tus“, – dėstė K.Žilėnas. Jis pa- įmokas privalo mokėti visi, pašalpos jis negaus.
jo moteris. draustumas nutrūksta. tikslino, kad būtinoji medici-
Agnė sakė rugsėjį vėl pra- Paklaustas, ką daryti auto- nos pagalba teikiama nemoka-
dėjusi dirbti pagal autorinę su- riams, jei keletą mėnesių paja- mai, nepriklausomai nuo su-
tartį. Atlyginimą už rugsėjį ji mų negauna ir todėl nuo jų ne- mokėtų įmokų.
gavo spalį, už spalį – lapkritį, gali būti atskaičiuotos, sveika-
Kuriozų gali būti daugiau
o už lapkritį – gruodį, taip pat tos draudimo įmokos, K.Žilėnas
buvo atskaitomi ir mokesčiai. paaiškino, kad tais mėnesiais „Manęs tai netenkina. Ko-
Tačiau, kuomet gruodį vilnie- įmoką galima sumokėti savano- dėl aš sumokėjusi tūkstančius
tė pateko į ligoninę, kur jai bu- riškai. „Kiekvieną mėnesį tokiu litų mokesčių, dar turiu mokė-
vo atlikta apendicito operacija, atveju reikia sumokėti po 72 li- ti už gydymą ligoninėje?“ – re-
paaiškėjo, kad Sveikatos drau- tus“, – sakė VLK atstovas. toriškai klausė Agnė.

LOGIN 2010
Vilniuje prognozuos interneto ateitį
Kovo mėnesį Vilniuje į inter- M.Fraser
neto konferenciją LOGIN 2010
suvažiuos tarptautiniu mastu
pripažinti ekspertai, kurie pa-
sidalins mintimis apie inter-
neto ateitį ir jo įtaką įvairioms
gyvenimo sferoms.

„Siekiame, kad LOGIN


lankytojai suprastų, koks
platus interneto įtakos
spektras. Todėl šalia anks-
tesniais metais renginyje A.Hunter
dominavusių rinkodaros
specialistų ir tinklaraštinin- tinė įsikūrusi Silicio slėnyje, hew Fraseris.
kų šiemet išvysime kur kas vadovas Ilja Laursas įtrauktas Interneto rinkodaros temų į
įvairesnių profesijų atstovų, į įtakingiausių 40-ies pasaulio šių metų LOGIN atvyks aptarti
atspindinčių interneto plėtrą asmenybių mobiliųjų techno- buvęs Richardo Bransono kom-
ir visa apimantį poveikį. Dau- logijų srityje sąrašą. panijos „Virgin Group“ inter-
giau nei 30 labai skirtingų pra- Dizaino evoliuciją LOGIN neto rinkodaros vadovas Ale-
nešėjų iš 8 šalių padės pama- 2010 metu aptars: kompanijos xas Hunteris. Jį taip pat papil-
tyti aiškesnį interneto atne- „Webgraph“ vadovas Danas Ru- dys lietuviai – reklamos agen-
šamų pokyčių vaizdą“, – sakė binas, bendrovės „Scratchme- tūros „Love“ kūrybos vadovas
LOGIN sumanytojas Arnoldas dia“ įkūrėjas, dizaino moky- Tomas Ramanauskas, žiniask-
Rogoznyj. tojas ir knygų autorius Benas laidos planavimo agentūros
Tarp LOGIN 2010 dalyvių Huntas, „Indigo Kids“ dizaine- „Media House“ verslo vysty-
– nevyriausybinės organiza- ris Zbignevas Gecisas. mo vadovas, tinklaraščio Dan-
cijos „One Laptop per Child“ Žiniasklaidos transfor- su.lt autorius Artūras Kokoš-
vadovas Europoje Walteris De maciją interneto eroje anali- kinas ir kt.
Brouweris, dienraščio „The zuos vienos didžiausių Skan- Didžiausia Baltijos šalyse
Wall Street Journal“ įvertintas dinavijos žiniasklaidos grupių interneto konferencija LOGIN
kaip vienas įdomiausių mąsty- „Schibsted“ viceprezidentas 2010 vyks kovo 18 d., Vilniaus
tojų apie ateitį, o ispanų „Cor- Bernhardas Mohras, taip pat „Siemens“ arenoje.
riere della Serra“ jį pavadino Kanados žurnalistas, dabar Daugiau informacijos apie
„verslo Vudžiu Alenu“. Kom- – prestižinės verslo mokyk- pranešėjus - www.login.lt/
panijos „GetJar“, kurios būs- los INSEAD dėstytojas Matt- pranesejai.
Išbandyk
mobiliąją versiją

Tavo telefone, Sužinok daugiau


kad ir koks jis bebūtų www.15min.lt/mobile
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

AKTUALIJOS / 7
www.15min.lt/aktualijos

„Valstiečių“ žaidimas fotoakimirka

Prie Seimo vakar susirinko kiaulių auginimo kompleksų kaimynystėje


gyvenantys žmonės ir jų bendraminčiai. Apie pusę šimto
protestuotojų atvyko iš Pakruojo, Pasvalio, Kalvarijos, Mažeikių,
Šiaulių, Radviliškio rajonų. Juos palaikė žalieji ir kitų nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Piketuotojai reiškė nepasitenkinimą kiaulidžių
skleidžiama tarša, kuri esą daro neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai. J.Kalinsko nuotr.

Įkliuvo pusšimtis
narkotikų prekeivių
Šiomis dienomis sostinėje ir jos apy- asmenys. Jiems taip pat bu-
linkėse sulaikyti 23 šioje teritorijoje vo pateikti įtarimai dėl daly-
R.Karbauskio (d.) vadovaujami valstiečiai liaudininkai kartu su Vytauto veikę narkotikų prekeiviai, priklau- vavimo ginkluoto nusikals-
Gapšio (k.) vadovaujamais Seimo „darbiečiais“ pernai birželį parėmė sę tam pačiam nusikalstamam su- tamo susivienijimo veikloje ir
partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos seniūno Valentino Mazuronio sivienijimui. Per tris pastaruosius dėl neteisėto disponavimo la-
kandidatūrą į Seimo opozicijos lyderius. K.Vanago/BFL nuotr. mėnesius už grotų atsidūrė iš viso bai dideliu kiekiu narkotinių
50 grupuotės narių. ir psichotropinių medžiagų.
Valstiečių liaudininkų sąjunga va- tų balsuojama dėl interpelia- kuriam laikui atsisakys planų laiką skelbia kuriantys alter- Įtariama, kad jos buvo skir-
kar pažadėjo paremti valdančiąją cijų ministrams ar nepasiti- iki 65 metų ilginti pensinį am- natyvią Vyriausybės progra- Policijos ir prokuratūros tos platinimui.
koaliciją, jei šiai iškiltų grėsmė su- kėjimo visa Vyriausybe. Mai- žių. Taip pat svarstytas pagei- mą. Tačiau R.Karbauskis tei- pareigūnai šią savaitę vykdy- Gruodį atlikus kratas, bu-
byrėti, tačiau iškėlė savo sąlygas. nais valstiečiai liaudininkai davimas sustabdyti socialinių gė, jog didelių darbų šiuo klau- tai sulaikymo operacijai pasi- vo rastos didelės sumos pinigų,
Seimo opozicijos nariai laukia, kol pageidauja, kad valdantieji at- išmokų mažinimą, kiti pasiū- simu nėra padaryta. telkė antiteroristinių operaci- kuriuos gauja galbūt įgijo nu-
valstiečiai galutinai apsispręs, ku- sižvelgtų į kai kuriuos jų rei- lymai. Juos valstiečiai liaudi- Socialdemokratų partijos jų rinktinę „Aras“ ir kinologus, sikalstamu būdu. Be to, aptik-
rioje barikadų pusėje jie yra. kalavimus. ninkai šiandien ketina išdėstyti pirmininkas Algirdas Butke- pranešė Vilniaus apygardos ti nemaži kiekiai narkotinių ir
Pasak partijos vadovo Ra- valdančiųjų atstovams. vičius vakar vadino liaudinin- prokuratūra. Pareigūnai atli- psichotropinių medžiagų, įvai-
Tris parlamentarus Sei- mūno Karbauskio, valstiečiai Valdančioji koalicija da- kų padėtį neapibrėžta ir sakė ko pusšimtį kratų, paėmė ne- rių rūšių ir kategorijų ginklų ir
me turinčios partijos valdy- liaudininkai tikisi, kad Vyriau- bar turi minimalią 71 balso tikįs, kad šie per artimiausias mažą kiekį įvairių narkotinių šaudmenų.
ba nusprendė nesijungti prie sybė peržiūrės sprendimus dėl daugumą 141 nario Seime. savaites apsispręs, kurioje ba- medžiagų, šaunamųjų ginklų,
valdančiosios koalicijos ir ne- lėšų skyrimo savivaldybėms, Tačiau ją grasina palikti libe- rikadų pusėje mato save. savigynos priemonių, daiktų,
reikalauti jokių postų, tačiau išmokų žemdirbiams, sugrą- ralcentristas Žilvinas Šilgalis. Premjeras Andrius Kubi- pritaikytų daryti kūno suža-
pasiūlė paremti Permainų žins PVM lengvatas maisto R.Karbauskio nuomone, trapi lius pasveikino valstiečių liau- lojimus. Du iš 23 sulaikytųjų
Minėta gru-
koaliciją, jei parlamente bū- produktams, leidiniams bei valdančioji dauguma „bus pri- dininkų pareiškimą dėl gali- – nepilnamečiai. puotė – viena
versta girdėti opoziciją“. mos paramos. „Jeigu reikala- Vakar paskelbta, kad Vil-
Valstiečių liaudininkų ly- vimai iš tiesų bus nepopulis- niaus miesto 1 apylinkės teis-
pagrindinių ir
Mažumos sąlygomis dirban- deris neatmetė ir galimybės, tiniai ir rimti, yra galimybė mo ikiteisminio tyrimo teisė- pavojingiausių
kad Seime gali formuotis nauja susitarti. Premjeras reiškia vil- jai, išnagrinėję prokurorų pra-
ti Vyriausybė šioje krizės situacijoje valdanti dauguma. Opozicijai tį, kad tai yra sėkmingo bend- šymus, trečiadienį ir ketvirta-
Vilniuje.
priklausantys socialdemokra- radarbiavimo gera pradžia“, – dienį leido suimti 18 asmenų,
bus priversta girdėti opoziciją. tų, Darbo partijos ir „Tvarkos ir teigė premjero patarėjas Vir- įtariamų neteisėtu dispona- Baudžiamasis kodeksas
Mano R.Karbauskis. teisingumo“ atstovai jau kurį gis Valentinavičius. vimu narkotinėmis medžia- tam, kas dalyvavo šaunamai-
gomis turint tikslą jas pla- siais ginklais, sprogmenimis
tinti ir dalyvavimu ginkluoto ar sprogstamosiomis medžia-
pasaulis nusikalstamo susivienijimo gomis ginkluoto nusikalstamo
veikloje. Įtariamiesiems skir- susivienijimo veikloje, numato

V.Janukovyčius rinksis neutralumą


Ukrainos šalies vadovo rinkimus JAV, ir su kitomis šalimis, ku-
ti suėmimo terminai nuo 1 iki
3 mėnesių.
Kaip rašoma Policijos de-
partamento pranešime, minė-
laisvės atėmimą nuo šešerių iki
dvidešimties metų arba laisvės
atėmimą iki gyvos galvos.
Jungtinės policijos pajėgos
laimėjęs Viktoras Janukovyčius rios daro įtaką pasaulio rai- Prieš inauguraciją V.Januko- ta grupuotė – viena pagrindi- ir toliau skirs ypatingą dėme-
vakar prisiekė šalies parlamen- dai“, – „Ukrainian News“ ci- vyčių palaimino Rusijos Orto- nių ir pavojingiausių Vilniu- sį kovai su šios gaujos netei-
doksų Bažnyčios patriarchas
te. Inauguracinėje kalboje jis nu- tavo naująjį prezidentą. je. Jos veiklos tyrimas užtru- sėta veikla, tvirtina Policijos
Kirilas – tai sukėlė Ukrainos na-
brėžė savo Ukrainos užsienio po- Savo žodžius politikas ban- cionalistų pyktį. Scanpix nuotr.
ko ne vieną mėnesį. departamentas savo prane-
litikos viziją – esą valstybės san- dys pagrįsti ir pirmomis išvy- Per pirmąjį operacijos eta- šime, tuo leisdamas supras-
tykiai tiek su Rusija, tiek su Eu- komis į užsienį. V.Janukovyčius pą, kuris vyko praėjusių me- ti, jog gauja dar nėra galuti-
ropos Sąjunga (ES), tiek su JAV dar šią savaitę išvyks oficia- tų gruodį, buvo sulaikyti 27 nai pažabota.
turėtų būti lygiaverčiai. laus vizito į Briuselį.
Tiesa, jis išv yks sekma-
Kalbėdamas Aukščiausioje dienį ir grįš į Ukrainą pirma-
Radoje 59 metų V.Janukovyčius dienio popietę. Vizitas į Ru-
pareiškė, jog Ukraina turi siją suplanuotas kovo 5-ąją.
būti europietiška, tačiau jo- Tačiau pokalbiai su į prezi-
kiems blokams nepriklau- dento inauguraciją atvyku-
santi valstybė: nesiekti na- siais šios šalies atstovais vy-
rystės nei NATO, nei Rusijos ko jau vakar.
vadovaujamuose kariniuose V.Janukov yčiaus prašy-
aljansuose. mu, Rusijos delegacija atidė-
„Ukraina renkasi tokią už- jo vakar planuotą išvykimą ir bia Ukrainos piliečių pasirin- ris V.Janukovyčius vasario 7
sienio politikos kryptį, kuri pasiliko Kijeve tolimesniems kimą ir yra pasirengusi toliau dieną vykusiame antrajame
leis mūsų šaliai pasiekti mak- susitikimams. plėtoti dvišalį bendradarbia- rinkimų ture įveikė premje-
simalių rezultatų plėtojant ly- Naujojo prezidento inau- vimą ir dalintis savo Europos rą Juliją Tymošenko. Pastaro-
giaverčius ir abipusiškai nau- guracijos iškilmėse dalyvavo integracijos patirtimi, jei to ji nepripažįsta pralaimėjimo
dingus santykius ir su Rusi- ir prezidentė Dalia Grybaus- pageidaus Ukraina. ir tvirtina, esą rinkimai buvo Nuotrauka iš policijos filmuotos med
žiagos.
jos Federacija, ir su ES, ir su kaitė. Jos teigimu, Lietuva ger- Regionų partijos lyde- masiškai klastojami.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

NEMOKAMI SKELBIMAI Daugiau informacijos rasite: www.turgusplius.lt


Dešimtys tūkstančių skelbimų technikos, telekomunikacijos, namų apyvokos daiktų, gyvūnų ir kt.

ãYHLFDULäNDVODLNURGLV 1 000 Lt -RUNä\UR tHUMHUDL 2 000 Lt iPhone 3gs 32gb 1550 Lt $NYDUiXPDs 1300 Lt 6SoUtinis YeæiPƢOis 230 Lt Papuošalai 75 Lt
*HUDVãYHLFDULãNDVY\ULãNDVODLNURGLV.ODLSơGD 6X NLlPơV GRNXPeQtDLV .lDLSơGD 1DXGRtDV lDEDL JeURV EnjNlơV .lDLSơGD 6X åXY\tơPLV LU YLVD ƳUDQJD .lDLSơGD 0DåDL QDXGRtDV .lDLSơGD 8SLQLDL NXlt\YXRtL SeUlDL .lDLSơGD
tel. +370 608 50759 ID: P429900 tel. +370 682 26556 ID: P487744 tel. +370 696 76389 ID: P492520 tel. +370 686 21106 ID: P354728 tel. +370 611 15667 ID: P487776 tel. +370 656 36790 ID: P385512

Perka Parduoda Paslaugos Grožis, sveikata


Perkame mišką su žeme arba Akcija! Šarvuotos laukinės ir Atliekame visus darbus, kurie tel- Ateik į Joganandos studiją centre!
UAB „Raguvilė“ atlieka: valymo
iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. vidinės durys, garažo vartai, pa į žodžius: buhalterija, apskaita, Pirmas jogos užsiėmimas nemo-
po statybos ir remonto darbų,
8 698 55325, www.dzukijosme- plastikiniai langai minimaliomis finansai... Tel. 8 620 16214. kamas. www.jogananda.lt, Tel.
kasdienį valymą biuruose ir na-
diena.lt. kainomis. Santechnikos įranga 8 602 70016.
ir darbai.Tel.: 8 603 10867, 8 640 Sienų, grindų apšiltinimas į oro muose, akmens masės plytelių Bufetas 500 Lt
tarpus. EKOvata, termoputa, po- impregnavimo, santechnikos ir Gydykitės patys ir būkite sveiki ! %XIetDV Lã tDPVDXV ąåXRlR .lDLSơGD
17207. tel. +370 662 62622 ID: P355754
vidaus inžinerijos, teritorijų apžel-
Pranešimai Kalakutų ketvirčiai - 7.30, kala-
listireno granulėmis. Konsultuo-
jame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 dinimo ir priežiūros darbus. Tel.:
UAB „Lodeksa“ prekiauja ir gydo
medicininėmis dėlėmis kurios yra
Individuali įmonė L. M. Dautar- kutų faršas – 5.80, vištų spar- 68528. 8 683 83994, 8 683 83997. užaugintos,Lietuvos biofabrike.
taitės Vaikų muzikinis teatras neliai – 4.90, vištų kepenėlės Rengiame kursus ir apmokome
- 5.07, broilerių filė – 11.70, Teikiame kompiuterių remonto gydytis savarankiškai, suteikiame
(įm. kodas 4127679) likviduo-
vištų kumpeliai 4.89, vištų ke- paslaugas. Aptarnaujame įmo- Gydymo įstaigoje patyrėte konsultaciją ir aprūpiname gydy-
jama.
tvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, nių IT ūkį. Liepų g. 48B, Tel.: žalą? Jums buvo suteiktos mo metodika. Dėl informacijos
Prano Mašioto pagrindinė mokyk- vištų faršas natūralus - 3.79, 8 46 415880, 8 670 18602, www. nekokybiškos medicininės
la (Varpų g. 3, Klaipėda) skelbia esv.lt. paslaugos? Kreipkitės į mus,
kreiptis: info@lodeksa.com, tel.: Nokia 2626 50 Lt
antys - 10.50, kiaulienos šon- 8 343 68 210, 8 620 73 600, www. PDUGXRGX 1RNLD 2626 .lDLSơGD
konkursą neformaliojo vaikų švie- kauliai – 7,49, liežuviai – 9.80, nes mes nepralaimėjome nei lodeksa.com. tel. +370 672 07698 ID: P494208
timo įstaigoms (futbolo užsiėmi- Kilimų, minkštų baldų valymas. vienos bylos prieš gydytojus
sprandinė – 10.90, šoninė - 7.80,
mams) sporto salės (446,28 m2) Valymas po statybos ir remonto ir gydymo įstaigas! Asmenų,
kiaulių kojos - 1.99, kiaulių
darbų. Tel.: 8 657 94361, 8 657 nukentėjusių nuo gydymo įs-
nuomai tokiu laiku: I-18.00-20.00
(2val.), III-16.00-17.30 (1,5 val.),
uodegos - 3.60, jūros ešerys
94363. taigų ir ir gydytojų teiktų me-
Mokslas
- 7.90, natotenija – 6.20, jūros
IV-17.30-20.00 (2,5 val.), V-18.00- lydeka – 6.99, menkės filė - 7.90, dicininių paslaugų asociacija. Danzos šokių studija prrima
20.00 (2 val.). Pradinė 1 val. nuo- pangasijos file - 5.99, skorpion- P.Lukšio 2-214 kab, LT- 08221 naujus narius į solo ir porinius
mos kaina – 8.20 Lt. Pasiūlymus žuvės filė - 6.00, strimėlė - 3.25, Vilnius, tel./faks.: (8-5) 237 lotynų, hip hopo, go-go, show
teikti iki 2010 m. kovo 1 d. 11 val. lašišų faršas – 6.50, skumbrė 58 62, faks.:(8-5) 237 58 26, dance, vaikų, pilvo šokius, ae- åaiGiPǑ YaiUas 50 Lt
Vokus atplėšime 2010 m. kovo 1 š./r.– 12.90, žuvies piršteliai - Mob.tel. 868740002, www. robikos treniruotes. 60 lt/mėn. P& LU P6 VeULMRV NRPSLXteULDPV .lDLSơGD
d. 13 val. Smulkesnė informacija medicinoszala.lt, el.p. info@ H. Manto g. 7, „Manto namai“ tel. +370 672 07698 ID: P494197
5.90, laukinių lašišų kepsneliai
www.masiotas.lt . - 15.90, koldūnai (0,4kg) - 1.90, medicinoszala.lt II a. Tel. 8 682 99709, www.
koldūnai (0,5kg.) „Sibirskije“ danzos.lt.
– 3.50, blyneliai su mėsa (0,5 KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAI-
Siūlo darbą kg.) - 3.50, čeburekai šaldyti TOS IR MOKESČIŲ PAGRINDŲ,
(0,3 kg.) – 2.99, šaldytos dar- BIURO ADMINISTRAVIMO. Tel.
Padedame įsidarbinti Didžiojoje
žovės – 5.50. Kaina su PVM! 8 659 58087, www.countline.
Britanijoje. Yra kreditavimo ga-
limybė. Tel. 8 618 79843.
Klaipėda, Šilutės pl. 23, 13 lt. .onFeUtas 8 Lt
sandėlis. Tel. 8 464 15111. 2010 NRYR 11G. 17:00 .lDLSơGD
Tarptautinė minkštų baldų ga- Pigūs vairavimo kursai (A ir B) tel. +370 52394935 ID: P491379
mybos įmonė siūlo darbą TECH- BALKONŲ STIKLINIMAS. Slan- Birutės 11a, Tel. 8 673 05428,
NOLOGUI, SIUVĖJOMS, BALDŲ kiojantys švediški anoduo- http://vairavimas.balt.net. Transportas
APTRAUKĖJAMS. Teirautis tele- to aliuminio profilių langai.
fonu: 8 611 62508. Pertvarų, terasų montavimas. Automobilių dujų įranga, au-
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠAR- Nekilnojamasis turtas toelektrikas, signalizacijos, di-
VUOTOS DURYS. www.sis- agnostika, autoremontas. Tel.:
Keičiu 1 kambario neprivatizuotą
Tapk
temax.lt, el.p. kl.sistemax@ 8 604 69088, 8 698 40276, 8
gmail.com. Minijos g. 2, Klai- butą į 2-3 kambarių neprivatizuo- 671 63069.
tą butą. Tel. 8 677 02354.
reporteriu!
pėda. Tel.: 8 675 66117, 8 601
Perkame įvairių markių automo-
05036, 8 46 496873.
IŠNUOMOJU 12 HA ŽEMĖS bilius, gali būti su defektais ar be
SKLYPĄ NETOLI PALANGOS, jų iki 15000 Lt. Pasiimame patys.
VĖJO ELEKTRINIŲ PARKUI Tel. 8 648 21921.
STATYTI. YRA GALIMYBĖ Superkame automobilius. Gali
SKLYPO PLOTĄ PADIDINTI IKI būti nevažiuojantys, daužti, be
50 HA TEL. 8 684 91587. TA. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8
KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvo- 608 31329.
ros, turėklai, baldai ir metalinės
Jei pastebi daug laiptų konstrukcijos. Tel. 8 654 Statyba, remonto darbai
įdomių dalykų, turi
72829.
Meistro pagalba: santechnika,
KRIZIŲ ĮVEIKIMO
naujienų iš savo miesto elektra, tvirtinimai, apdaila t.t. CENTRAS
ar miestelio, pasidalink Išsikvieskite meistrą. Tel. 8 618 www.krizesiveikimas.lt
00700. Tel. 8 640 51555
jomis su visa Lietuva.
Užsiregistruok
http://www.ikrauk.lt
ir įkrauk žinią: tekstą,
.
nuotrauką, video.
skelbkites
www.ikrauk.lt
SMS žinutėmis
1. Žinutės tekste rašykite:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
DINGUSIŲ ŽMONIŲ
PAIEŠKA
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
Tel.: +370 653 32237 (tarpelis) PATVIRTINU.
www.inspectorsoffice.eu
Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).

Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Laisvė Ž.Ilgauskui
kainavo milijonus A.Murray'us dar gali
Anot agento, apsispręs-
ti, kurioje NBA ekipoje
baigs šį sezoną, Ž.Ilgaus-
kas (d.) turėtų iki savait-
galio. AFP/Scanpix nuotr.
atvykti į Lietuvą
Ketvirtą vietą pajėgiausių pasau- pusšimčiu – yra 252-as.
lio tenisininkų reitinge užimantis Tačiau svarstyklės dar gali
britas Andy Murray'us dar turi ga- persisverti į kitą pusę, jei pir-
Būtų labai smagu pažaisti su
limybę aplankyti Lietuvą. 22 me- moji Didžiosios Britanijos ra-
tų tenisininkas po netikėtos ne- ketė A.Murray'us (ATP 4) ap- A.Murray'umi, tačiau jam nežai-
sėkmės Dubajaus (JAE) čempio- sigalvotų ir nuspręstų vis dėl-
nate gali apsigalvoti ir atvykti to padėti savo šaliai kovoje
džiant, mes turime daugiau gali-
į Vilnių padėti savo šaliai kautis su Lietuva. mybių nugalėti.
Daviso taurės mače. Juolab kad tenisininkui ne-
tikėtai atsirado papildomo lai- Sakė R.Berankis.
„Visaip gali būti. Juk Ri- ko – A.Murray'us iš Dubajaus Papildyti rinktinės sudėtį taurės mačui prieš molda-
Išsvajotas paleidžiamasis raštas iš ti pasirašydamas naują sutartį čardo jie tikrai prisibijo“, – va- teniso čempionato pasitrau- A.Murray'umi britai turi be- vus įregistravę tik paskutinė-
Vašingtono „Wizards“ klubo Žydrū- su „Cavaliers“. NBA apžvalgi- kar oficialioje Lietuvos Davi- kė jau antrajame rate, vakar veik savaitę. Mat pagal Davi- mis akimirko-
nui Ilgauskui kainavo brangiai. Nė ninkai net neabejoja, jog pasi- so taurės interneto svetainėje rezultatu 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 ne- so taurės reglamentą mis.
vienų rungtynių JAV sostinėje taip baigus 30 dienų draudžiama- svarstė Ričardo Berankio tre- prilygęs 25 metų serbui Janko laisvai keisti du žaidė-
ir nesužaidęs 34 metų lietuvis pa- jam laikotarpiui kovo 21-ąją neris ir Lietuvos rinktinės ka- Tipsarevičiui (ATP 39). jus galima iki burtų
sirinkdamas nutraukti sutartį pra- būtent taip ir nutiks. pitonas Remigijus Balžekas. „Niekada nėra malonu traukimo pradžios
rado nuo 1 iki 1,5 mln. JAV dolerių Tačiau „Cavaliers“ praė- Jo auklėtinis, 198-as pa- pralaimėti, tačiau prisipažin- lik us ne ma žiau
(maždaug iki 3,8 mln. Lt). jusią savaitę išmainytam ko- saulio klasifi kacijoje 19-me- siu, jog šiame turnyre dide- nei dviem valan-
mandos simboliui gali pasiū- tis R.Berankis, kovo 5–7 die- lių pergalių nesitikėjau. Žai- doms, apie per-
Pagal iki šio sezono pabai- lyti „tik“ 2 mln. JAV dolerių per nomis Vilniuje vyksiančiame džiau po ilgos pertraukos, pir- mainas ofi cialiai
gos galiojusią 11,54 mln. JAV do- sezoną algą. Tuo tarpu susido- Daviso taurės Europos–Afri- mą kartą po Australijos te- informuojant tei-
lerių vertės sutartį Ž.Ilgauskas mėjimo lietuviu neslepianti kos zonos II grupės niso čempionato fi nalo, sėją. Burtų trauki-
iš „Wizards“ už trečdalį sezo- Atlantos „Hawks“ ekipa savo mače tarp Lietuvos todėl dar nesu atgavęs mo ceremonija nu-
no į savo banko sąskaitą turė- algų kepurėje turi laisvus net ir Didžiosios Britani- turėtos sportinės for- matyta kovo 4 die-
jo sulaukti apie 4 mln. JAV do- 5,85 mln. JAV dolerių. jos turės aukščiausią mos. Užuot žaidęs ną, ket v irtadienį,
lerių. Tačiau visą savo karjerą „Žydrūnas dar nenuspren- reitingą iš visų teni- kaip įprasta, kor- 12 val.
Klivlando „Cavaliers“ klube dė, kurioje komandoje baigs šį sininkų. te bandžiau vi- Panašiai prieš porą
praleidęs 220 cm ūgio vetera- sezoną. Šiuo metu jis yra pasi- sok ias naujo- metų buvo pasielgę lat-
Nelaukta
nas sutiko atsisakyti nuo 1 iki nėręs į gilius svarstymus. Ti- ves“, – po pra- viai, stipriausią šalies te-
nesėkmė
1,5 mln. JAV dolerių iš šios su- kiuosi, kad iki savaitgalio jis laimėjimo aiš- nisininką Ernestą Gul-
mos, kad „Wizards“ vadovybė apsispręs“, – teigė krepšininko Dėl staiga išau- kino britas. bį (ATP 72) Daviso
nutrauktų kontraktą. agentas Herbas Rudoy. gusio R.Berankio
„Washington Post“ apžval- Anot pranešimų, lietuvį, be reitingo britai ne
gininko Michaelo Lee atskleista aukščiau minėtų ekipų, savo gre- kartą nuogąsta-
išpirkos suma nustebino ne vie- tose dar norėtų matyti Dalaso vo savo žiniask-
ną NBA ekspertą. Buvo mano- „Maverics“, Jutos „Jazz“ ir Den- laidoje – mat
ma, kad Ž.Ilgauskui kontrakto verio „Nuggets“ klubai. tarp jų kapito-
su „Wizards“ nutraukimas kai- „Dar nebuvo dienos, kad no Johno Llo-
nuos apie 590 tūkst. JAV dolerių „Nuggets“ krepšinio operacijų ydo paskelb-
– sumą, kurią lietuvis kaip kom- viceprezidentas Markas War- tų rinktinės
pensaciją gavo už sėkmingai kentienas man neskambin- tenisininkų
įvykusius mainus. tų. Markas, kuris yra ir geras aukščiausią
Ž.Ilgausko draugas, labai ak- reitingą turin-
Giliuose apmąstymuose
tyviai stengiasi mane įtikinti, tis 23 metų Ja-
Žinoma, dalį prarastų pi- kad įkalbėčiau Z keltis į Den- mesas Wardas ATP klasifi- Britai A.Murray'ų į rinktinės sudėtį gali įregist-
nigų Ž.Ilgauskas turėtų atgau- verį“, – atviravo H.Rudoy. kacijoje atsilieka daugiau nei ruoti iki kovo 4 d., 10 val. AFP/Scanpix nuotr.

Čempionai be medalių futbolas


Lietuvių dvikovoje žibėjo M.Stankevičius
Pirmosiose UEFA Čempionų lygos kinti liko „Sevilla“ futbolinin- Iš visas rungtynes žaidusių Pats futbolininkas po mačo
aštuntfinalio rungtynėse tarp Dei- kai. Jiems pavyko įmušti įvar- lietuvių aikštelėje ryškiau taip vykusioje spaudos konferenci-
Rusijos ledo ritulininkams olim- vido Šembero Maskvos CSKA (Rusi- tį svečiuose – tai 25 minutę pat spindėjo „Sevilla“ atstovau- joje taip pat nebuvo patenkin-
piada baigėsi ketvirtfinalyje. ja) ir Mariaus Stankevičiaus „Sevil- padarė Alvaro Negredo, todėl jantis M.Stankevičius. Dvejus tas nei savo, nei komandos žai-
la“ (Ispanija) vienuolikių aikštelėje atsakomosiose varžybose kovo metus iš eilės geriausias Lietu- dimu. „Esame nusivylę rezul-
geriau sekėsi pastarajam. 16-ąją namuose duris į kitą eta- vos futbolininkas netgi buvo tatu. Tikėjomės pergalės, to-
pą „Sevilla“ atvertų net ir lygio- išrinktas į „Eurosport“ suda- dėl apmaudu, kad sužaidėme
Dvikova baigėsi taikiai – sios 0:0. Rezultatą šeimininkams rytą simbolinę Čempionų ly- tik lygiosiomis. Aišku, dar tu-
Dukart (2008 ir 2009 m.) pasaulio sioje žiemos olimpinių žaidy- 1:1, bet šiuo rezultatu, be jo- 66 min. gražiu smūgiu išlygino gos aštuntfinalių pirmojo rato rime galimybių atsigriebti at-
čempionai Rusijos ledo ritulinin- nių rungtyje galvoję rusai po kios abejonės, labiau paten- Markas Gonzalezas. vienuolikę. „Pavyzdinė gyny- sakomosiose varžybose, ta-
kai antrose iš eilės žiemos olim- šio pralaimėjimo buvo priversti ba visą susitikimą. Lietuviui čiau tam turėsime įmušti bent
pinėse žaidynėse liko be apdova- krautis lagaminus kelionei na- taip pat nepasisekė, jog jo pui- vieną įvartį svečiuose“, – dėstė
nojimų. Be medalių iš Vankuverio mo, jų kovos dėl medalių Van- kų baudos smūgį vargais ne- D.Šemberas.
grįš ir olimpinių čempionų titulus kuveryje baigėsi. galais atrėmė varžovų varti-
J.Mourinho pergalė
gynę švedai. Tuo tarpu po slogaus starto ninkas“, – rašė vieno didžiau-
vis galingiau ant ledo atrodan- sių Europos sporto portalo ap- Kitose trijose šią savaitę vy-
Puslapis parengtas pagal Vancouver2010.com, Examiner.com ir „15min“ inf.

Prieš olimpiadą finaline va- tys kanadiečiai pateko į pusfi- žvalgininkai, lietuvio pavardę kusiose UEFA Čempionų lygos
dinta Rusijos ir Kanados ledo ri- nalį, kuriame lazdas surems įrašę greta tokių žvaigždžių kaip aštuntfinalio serijos rungtynė-
tulininkų dvikova Vankuveryje su staigmeną pateikusiais slo- Wayne'as Rooney („Manchester se neginčijamai didžiausią int-
įvyko jau ketvirtfinalyje. Tačiau vakais. Pastarieji ketvirtfinaly- United“, Anglija) ar Ronaldin- rigą kėlė Milano „Inter“ (Italija)
didžiulę intrigą kėlusi akistata je vakar 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) įrodė M.Stankevičius (d.) ho („AC Milan“, Italija). ir Londono „Chelsea“ (Anglija)
baigėsi vos prasidėjus grumty- savo pranašumą prieš 2006-ai- buvo išrinktas į sim- komandų susitikimas. Italijos
bolinę Čempionų ly- Sulaukė kritikos
nėms ant ledo. Pasaulio vice- siais Turino olimpiadoje aukso čempionus treniruojantis Jose
čempionai ir žaidynių šeimi- medaliais besidžiaugusią Šve- gos aštuntfinalių pir- Prasčiau dvikova susi- Mourinho po atkaklios kovos
mojo rato vienuolikę.
ninkai kanadiečiai tvirtai pe- dijos rinktinę. klostė D.Šemberui. Priešingai 2:1 (1:0) sugebėjo įrodyti „In-
AFP/Scanpix nuotr.
rėmė iniciatyvą į savo rankas Kitą Vankuverio olimpinių nei pagyrų po mačo klausęsis ter“ pranašumą prieš buvusią
ir užtikrintai laimėjo rezulta- žaidynių ledo ritulio pusfina- M.Stankevičius, CSKA atsto- savo komandą.
tu 7:3 (4:1, 3:2, 0:0). Vienu metu lio porą sudarys JAV ir Suomi- vaujantis lietuvis turėjo nury- Likusiuose susitikimuose
antrajame kėlinyje šeimininkų ja. Amerikiečiai ketvirtfinalyje ti ir kritikos piliulę. turnyro čempionų titulą ginan-
pranašumas buvo net 6:1. 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) įrodė savo pra- „Aikštelėje buvo tarsi ne- ti „Barcelona“ (Ispnija) išvyko-
„Kanadiečiai žaidė kaip go- našumą prieš Šveicariją, o suo- pastebimas ir kartais persi- je neįveikė „Stuttgart“ (Vokie-
rilos, ką tik išleistos iš narvo“, – miai identišku rezultatu 2:0 (0:0, stengdavo bandydamas atim- tija) – 1:1, o Prancūzijos čem-
varžovų užsidegimu po mačo 0:0, 2:0) palaužė Čekiją. ti kamuolį iš varžovų“, – rašė pionė Bordo „Girondins“ taip
žavėjosi Rusijos rinktinės var- „Goal“ ekspertai, dešimtbalė- pat svečiuose 1:0 palaužė Pirė-
tininkas Ilja Bryzgalovas. Naujienos iš Vankuverio je sistemoje D.Šembero žaidi- jo „Olympiacos“ (Graikija) fut-
Tik apie auksą prestižiškiau- www.15min.lt mą įvertinę penketu. bolininkus.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Sunkmetis didžiųjų švenčių


nenuskandino
JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ
Nebebus burių miško Vilnius: maratonas
Dizainerė Ieva Ševiakovaitė (nuotr.d.) su kolege Jolanta
Rimkute pirmąją savo „LT identity“ kolekciją pristačiusios
2003 m. festivalyje „Mados infekcija“, jau ruošiasi kovo mė-
nesį vyksiančiam jubiliejiniam festivaliui. I.Gelūno nuotr.

RAIMONDA MIKALČIŪTĖ „Prieš keletą savaičių iš- prasideda kovą


KARINA ZIMINAITĖ siuntėme raštus – priminimą Vilniuje didžiųjų švenčių
redakcija@15min.lt tapti rėmėjais. Jau vyksta ir sezonas prasidės jau kovą. Pir-
pokalbiai. Ryšiai su rėmėjais masis eilėje – kinomanų pa-
Atkelta iš 1 psl. darosi vis glaudesni, nes dau- miltas jau 15-asis „Kino pava-
Nors iki vasaros, kai vyks guma šventę remia kasmet, jų saris“, kuriam įkandin keliau-
abi didžiosios klaipėdietiškos požiūris nesikeičia. Žinoma, ja taip pat jubiliejinė, jau 10-
šventės, rodos, dar toloka, or- yra jau nebeveikiančių įstai- oji, „Mados infekcija“.
ganizatoriams šiuo metu pats gų. Yra statybos kompanijų, Tiesa, skirtingų festivalių
aktualiausias klausimas – rė- kurios, suprantama, šiemet organizatoriai nevienodai nu-
mėjų paieškos. nebegalės mūsų paremti. Kai siteikę – vieni, nepasiduoda-
„Šiuo metu intensy viai kurių rėmėjų skiriamos sumos mi visuotiniam pesimizmui,
v yksta darbai, ieškome rė- keičiasi, mažėja. Tikslus šven- tiki šviesia ateitimi, kiti mė-
mėjų. Aišku, sekasi kur kas tės biudžetas turėtų paaiškė- gina suktis iš padėties maty-
sunkiau nei anksčiau, tačiau ti per porą mėnesių“, – sakė dami nepagražintą realybę,
ieškome įvairių variantų per R.Mockus. treti pripažįsta – sunkmetis
užsienio kultūros instituci- Jis pasakojo, kad po per- ir sumažintas fi nansavimas
jas, ambasadas, – pasakojo nai vienu metu vykusios bur- smogė itin skaudžiai.
I.Grubliauskienė. – Jei turi dvi laivių regatos ir Jūros šventės, Kovo 18 – balandžio 2 die-
rankas, galvą ir būrį bendra- kokybės kartelė pakelta itin nomis vyksiančio 15-ojo Vil-
minčių blizgančiom akim, ga- aukštai. „Šiemet visi turėtų niaus tarptautinio kino festi-
li kalnus nuversti.“ suprasti, kad tokio burlaivių valio „Kino pavasaris“ rengė- trališkosios „Sirenos“. 5-ių fes- renginiais, tačiau sunkme- visą vasarą. Nebus atsisakyta
jai, šventės pradžios laukia su tivalių organizatoriai beveik tis diktuoja savo ritmą, todėl ir įspūdingų festivalio atida-
nekantrumu. Šiemet festivalio vienbalsiai sutarė, kad ypač visų sumanymų įgyvendinti rymo, uždarymo bei Valsty-
programa bus dar turtingesnė skaudus jiems menkas vals- nepavyks. bės (Lietuvos karaliaus Min-
Jei turi dvi rankas, galvą ir nei ankstesniais metais. tybės finansavimas – vieni Vis dėlto žiūrovams iš ko daugo karūnavimo) dienai
būrį bendraminčių blizgančiom „Mados infekcijos“ orga- visai negauna lėšų, kiti – tik rinktis bus. Nenuleisti iškel- skirtų koncertų. Tačiau šie-
nizatoriai taip pat prisipa- trupinius, o komercinių rėmė- tos kokybės kartelės festiva- met, skirtingai nei ankstes-
akim, gali kalnus nuversti. žįsta, kad jiems, kaip ir pra- jų paieškos sunkmečiu reika- lių rengėjams padeda drau- niais metais, žiūrovams bus
ėjusiais metais, teko protin- lauja dirbti išsijuosus. gai – festivaliuose ne pirmą pasiūlyta daugiau kamerinių
Sakė I.Grubliauskienė. gai pataupyti, tačiau festi- kartą pasirodantys atlikėjai pasirodymų.
Kaunas: kokybės
Skaičiuojama, kad anks- skaičiaus neturime galimy- valio programa bus graži ir ir kolektyvai. Balandžio 29 – gegužės 3
kartelės nenuleis
tesniais metais Klaipėdos pi- bių sulaukti. Laivai į uostą ne- jubiliejinė. Šiemet 15 kartą vyksian- dienomis vyksiantis festivalis
lies džiazo festivalį parengti vyksta, kol jiems negarantuo- Nors buvo kilę diskusijų Du pagrindiniai Kaune čio tarptautinio Pažaislio „Kaunas Jazz 2010“ pasinerti
atsieidavo apie 800 tūkst. Lt. jamas fi nansavimas, pavyz- – vyks ar nevyks šiemet mu- vykstantys tarptautiniai fes- muzikos festivalio rengėjai į džiazo muzikos fiestą kvies
Apie 100–150 tūkst. Lt skirdavo džiui, yra tokių laivų, kuriems zikos ir meno festivalis „Be- tivaliai „Kaunas Jazz“ ir „Pa- didžiąją dalį programos jau jau 20 kartą. Festivalio meno
Klaipėdos savivaldybė. reikia garantuoti penkias ke- 2gether“, jis jau buria gerbė- žaislio muzikos festivalis“ šie- suderino. vadovė Indrė Jučaitė neslėpė,
Paramos iš jos tikimasi liones į jūrą, kurių vienos kai- jų minias ruošdamas jas vasa- met taip pat bus jubiliejiniai: Pasak festivalį koordinuo- kad sunkiausia misija buvo
ir šiemet. Savivaldybės Kul- na 18 tūkst. Lt“, – sakė jis. Pla- ros fiestai. Gal be tokio dide- vienas vyks 15-ąjį, kitas – 20- jančio Kauno valstybinės fi l- išspręsti rebusą: kaip turint
tūros skyriaus vedėja Goda nuojama, kad Klaipėdoje šie- lio džiaugsmo, tačiau pamažu ąjį kartą. harmonijos direktoriaus Jus- minimalų rėmimą įstengti
Giedraitytė teigė, kad skiria- met turėtų viešėti keli laivai, savo biudžetus tvarkosi ir sos- Festivalių rengėjai prisi- tino Krėpštos, nepaisant ne- pasikviesti bent keletą džia-
mų lėšų dydis turėtų paaiškė- tačiau dešimčių burių jau ne- tinės gyventojų pamėgtas fes- pažįsta, kad tokias progas no- padidėjusio rėmėjų būrio, zo elitui priskiriamų atlikėjų
ti kitą savaitę. bus progos išvysti. tivalis „Vilnius Jazz“ bei tea- rėtųsi paminėti išskirtiniais festivalis vyks, kaip įprasta, ir kolektyvų.

tv vasario 27 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Anim. serialas „Laslo stovy- 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir laimei 08.00 Krikščionio žodis. 08.15 „Tufiai ir Tuniai“ (29). 08.30 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“
(21) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (10, 11). kla“ (12). 06.55 Anim. serialas „Nenuorama Džunė Li“ (3). (kart.). 08.00 Gimnazistai (kart.). 09.00 Kainos kodas (kart.). „Pašėlę Tornberiai“ (40). 08.55 „Paslapčių sodas“ (37). 09.20 žinios. 09.15 TV serialas „Elizos aistros“ (4) (N-7). 10.15
09.00 Apie ūkį ir bites. 09.30 Mamyčių klubas. 10.00 Filmas 07.20 Anim. serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių ko- 09.30 Animacinis serialas„Vaiduoklių istorijos“ (kart.). 10.00 „Aviukas Šonas“ (25). 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Olimpinės Dok. serialas „Penkių žvaigždučių atostogos“ (2). 10.45 Dok.
vaikams.„Aš parsisiunčiau vaiduoklį“. Komedija. JAV, Kanada, manda“ (7). 07.45 Anim. serialas „Aladinas“ (79, 80). 08.35 Šeštadienio rytas. 11.00 Grožis ir estetika. TV žurnalas. 12.00 žaidynės. Ledo ritulys. Pusfinalio rungtynės. 11.45 Olimpinės serialas „Nuskendusių laivų paslaptys“ (25). 11.15 Dok. se-
2004 m. 12.00 „Šeimos šventė“. Komedija. JAV, 2007 m. Anim. serialas „Dinozaurų karalius“ (5). 09.00 Karoluko ir Nepatvirtinta diagnozė (N-7) (kart.). 13.00 TV serialas „Juo- žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Moterų slalomas 2. 13.00 Pulsas. rialas „Ekstremalioji kulinarija“ (25). 11.45 TV serialas „Meilės
13.40 „Tas pažįstamas jausmas“. Komedija. JAV, 1997 m. Pencės rytas. Laida vaikams. 09.30 Žalioji akademija. 10.00 dasis riteris“ (N-7) (kart.). 14.00 Totorių „Koresh“ imtynių I 13.30 Olimpinės žaidynės. Snieglentės. Lygiagretusis didysis paslaptys“ (9) (N-7). 12.45 TV serialas „Briugės bylos“ (25)
(N-7). 15.45 Be grimo (N-7) (kart.). 16.35 Gyvenimas yra Kino pusryčiai. „Lesė“. Nuotykių. JAV, 1994 m. 11.50 „Išlais- Europos čempionatas. 2009 m. (kart.). 15.00 Laiko ženklai. slalomas. Moterų finalas. 14.45 Olimpinės žaidynės. Akmensly- (N-7). 13.45 Dok. serialas „Pavojai iš arti“ (12). 14.15 Pran-
gražus (N-7) (kart.). 17.10 Mados reidas. 17.40 Asistentai. vinti Vilį II“. Nuotykių. Prancūzija, JAV, 1995 m. 13.50 TV 16.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 16.30 Autopilotas. 17.00 dis. Moterų finalas. 16.00 Žinios. 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų cūzmečio ženklai Lietuvoje. 14.45 „Koni ir Karla“. Kriminalinė
18.10 Chorų karai. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. serialas „Ratuotas riteris“ (1). JAV, 2008 m. (N-7). 14.50 TV Ekstrasensų mūšis (kart.). 18.00 Nepatvirtinta diagnozė koncertas. 18.00 Loterija „Tuzinas auksinių“. 18.30 Olimpinės komedija. JAV, 2004 m. (N-7). 16.30„Vakarienė su viršininku“.
18.55 TV orai. 19.00 Chorų karai. Dainų konkursas. Tiesio- serialas„Deginanti aistra“ (105). 15.54 Nematomi. 16.00 TV (N-7). 19.00 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. žaidynės. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. Finalai. 500 m Komedija. Prancūzija, 2007 m. 18.00 „... ir ji mane rado“.
ginės transliacijos tęsinys. 22.00 „Prezidento lėktuvas II“. serialas„Deginanti aistra“ (106). 17.00 Švarūs pinigai. 17.45 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 TV serialas „Juodasis ri- vyrų, 1000 m moterų, 5000 m vyrų. Estafetės. 20.00 Dok. f. Melodrama. JAV, 2007 m. (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio!
Veiksmo. JAV, 2006 m. (N-14). 23.40 „Visa griaunantis me- Superkakadu (N-7). 18.00 Žvaigždžių duetai IV. 18.45 Žinios. teris“ (10) (N-7). 21.20 „Šnipų žaidimai“ (7, 8). Kriminalinis „Vankuveris 2010“: žaidynių vizija“. 20.25 Loterija „Perlas“. (kart.). 20.00 TV serialas„Seranų šeimynėlė“ (69). 21.00 Dok.
las“. Drama. Didžioji Britanija, 2005 m. (N-14). 01.10 „Į neži- 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai IV (tęs.). trileris. Rusija, 2004-2008 m. (N-7). 23.15 „Nuosprendis iš 20.30 Panorama. 20.45 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio serialas „Pasaulinė sunkvežimių ekspedicija“ (69). 22.00 Elito
nią“. Nuotykių komedija. Rež. J.Landisas. Vaid. J.Goldblumas, 22.00 „Čarlio angelai“. Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, ateities“. Trileris. Rež. J.Heapas. Vaid. E.Robertsas, N.Mancuso, panorama. 21.30 Eurovizijos dainų konkurso nacionalinės at- kinas. „Kovos taisyklės“. Karinė drama. JAV, Kanada, Didžioji
M.Pfeiffer, R.Farnsworthas. JAV, 1985 m. (N-14). 03.15 2000 m. (N-7). 00.00 „Ostinas Pauersas. Šnipas, kuris mane S.Rubinekas. JAV, 1996 m. (N-7). 01.05 Bamba. Interaktyvu- rankos III turas. 23.45 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės. Britanija, 2000 m. (N-7). 00.10 TV serialas„Paveldėtojai“ (23)
Programos pabaiga. suvedžiojo“. Veiksmo komedija. JAV, 1999 m. (N-7). sis šou suaugusiesiems (S). Kalnų slidinėjimas. Vyrų slalomas 2. 01.00 Programos pabaiga. (N-7). 01.40 Programos pabaiga.

tv vasario 28 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Laslo 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Grožis ir estetika 08.15 Olimpinės žaidynės. Akmenslydis. Vyrų finalas. 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 Reidas (kart.).
(22) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (12, 13). stovykla“ (13). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džu- (kart.). 08.00 Girių horizontai (kart.). 08.30 Tarp miesto ir 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Tele bim bam. 11.00 09.30 Dokumentinis serialas „Pasaulinė sunkvežimių eks-
09.00 Sveikas žmogus. 10.00 Filmas vaikams. „Nemalonu- nė Li“ (4). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir kaimo (kart.). 09.00 Tauro ragas. 09.30 Anim. serialas „Vai- Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Rungtynės dėl 3-iosios pedicija“ (69). 10.30 TV serialas „Seranų šeimynėlė“ (69).
mai dėl vyresniojo brolio“. Komedija. JAV, 2000 m. 11.40 Žvaigždžių komanda“ (8). 07.45 Animacinis serialas „Aladi- duoklių istorijos“ (kart.). 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 vietos. 12.45 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Vyrų 11.30 Dokumentinis serialas „Gyvūnų pasaulis su Jarodu
„Polė“. Nuotykių. JAV, 1998 m. 13.20„Piršlys“. Komedija. JAV, nas“ (81, 82). 08.35 Animacinis serialas„Dinozaurų karalius“ Sveikatai ir laimei. 12.00 Kunfu išmintis. 12.30 To dar nebu- slalomas 1. 14.30 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Milleriu“ (25). 12.00 TV serialas „Paveldėtojai“ (23) (N-7).
Didžioji Britanija, Airija, 1997 m. (N-7). 15.20 Juokingiausi (6). 09.00 Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. „Greistokas. vo... (kart.). 13.00 TV serialas„Juodasis riteris“ (kart.). 14.00 Vyrų slalomas 2. 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios 13.30 TV serialas „Nusikaltimų įkalčiai“ (25) (N-7). 14.30
Amerikos namų vaizdeliai. 15.50 Akistata (N-7) (kart.). Tarzanas - beždžionių valdovo legenda“. Nuotykių. Didžioji Sveikinimų koncertas. Tel. (8 5) 278 0803, mob. (8 618) 77 (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dai- „Choristai“. Drama. Prancūzija, Šveicarija, Vokietija, 2004 m.
16.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7) (kart.). 17.30 Farai Britanija, 1984 m. (N-7). 12.20 Premjera. „Vieną kartą Ro- 654. 16.00 Girių horizontai. 16.30 Svarbus pokalbis. 17.00 nelė 2010“. Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas. 16.15 „Trenk jai, ji - prancūzė“. Komedija. Vokietija, Didžioji
(N-7) (kart.). 18.10 TV serialas „Moterų alėja“ (2/16) (N-7). moje“. Nuotykių komedija. JAV, 2002 m. 13.55 Premjera. „Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.). 17.30 Kainos kodas. 18.00 Tiesioginė transliacija. 18.00 Olimpinės žaidynės. Dailusis Britanija, JAV, 2002 m. 17.55 „Du gyvenimai“. Romantinė
18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 TV serialas „Ratuotas riteris“ (2) (N-7). 14.50 TV serialas Dok. filmų ciklas „Valstybės kelias. Napoleonas Lietuvoje“. čiuožimas. Prizininkų parodomoji programa. 20.30 Pano- mistinė drama. JAV, 2000 m. (N-7). 19.45 Ieškokime ge-
Savaitės komentarai. 19.30 TAIP arba NE. TV žaidimas. V „Deginanti aistra“ (107, 108). 17.00 Ne vienas kelyje. Laida Autorius R.Bružas. 19.00 Dokumentinis serialas „Ką dary- rama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. Politinių riausio! (kart.). 20.00 TV serialas „Elizos aistros“ (5) (N-7).
20.00„Lietuvos metų moteris 2009“. Apdovanojimų teikimo apie saugų eismą. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 Žinios. ti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 naujienų laida. 21.15 Olimpinės žaidynės. Snieglentės PGS. 21.00 VIP seansas. „24 valandos“. Kriminalinis trileris. JAV,
ceremonija. Tiesioginė transliacija. 22.00 „Transporteris“. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių „Top 5“. Ekstrasensų mūšis. Išskirtinės laidos (5) (N-7). 21.15 Meilės Vyrų finalas. 22.20 Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Finalas. Vokietija, 2002 m. (N-7). 22.55 „Karas be taisyklių“. Trileris.
Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. (N-7). 00.00 „El Mariachi“. 19.30 2minutės šlovės. 21.30 „Maksimali rizika“. Veiksmo. istorijos. „Meilės pėdsakais“. Melodrama. Vokietija, 2006 m. Tiesioginė transliacija. 00.45 Transliacijos pertrauka. 03.30 Rež. J.McTiernanas. Vaid. J.Travolta, S.L.Jacksonas, C.Nielsen.
Veiksmo. Meksika, JAV, 1992 m. (N-14). 01.30 „Karo rūkas“. JAV, 1996 m. (N-14). 23.35 Snobo naktis. „Vilardas“. Mistinis (N-7). 23.00 „Elgetų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių uždarymas. Tiesioginė Kanada, JAV, Vokietija, 2003 m. (N-14). 00.40 Programos
Biografinis. JAV, 2003 m. (N-7). 03.25 Programos pabaiga. trileris. JAV, 2003 m. (N-7). 2007 m. (N-7). 00.55 Bamba (S). transliacija. pabaiga.
2010 vasario 26 d., penktadienis
„ 1 5 M

pramogos / 11
I

N

www.15min.lt/pramogos

„Noriu padaryti ką

I O
horoskopai vasario 26 d.

E N
P

I
E N D
K T A
Avinas. Svarbu baigti tai, kas buvo seniai pradėta, ir su-

nors gražaus dėl kitų“


kaupti energijos bei informacijos naujiems planams įgyven-
dinti. Turėdami konfidencialios informacijos galite išspręs-
ti kai kurias problemas.
Jautis. Šiandien patartina ramybė, santūrumas, ypač jei
tekste, aš nežinau. Aš taip ne- atviliotų daugiau auditorijos Padidėjęs populiarumas ga- norite išvengti nesusipratimų meilės reikaluose. Nuolat
kristina kintančios nuotaikos trukdys artimiesiems ir aplinkiniams
sakyčiau ir aktorystės su reži- į mano šokio, muzikos ir po- li paskatinti daryti ir mažiau
mažeikaitė jus suprasti.
sūra neskirstyčiau hierarchi- ezijos spektaklius, kurie, žiū- populiarius darbus.
k.mazeikaite
@15min.lt
niu principu, o dėčiau lygybės rint iš vartotojiškos pozicijos, Ar šiuo metu vis dar rašo- Dvyniai. Šiandien jausite energijos stygių, sumažės pasi-
ženklą. Manau, kad tai yra ly- yra nelabai populiarūs žanrai. te knygą? Kokia ji bus, kada tikėjimas savimi. Galbūt nusivilsite kažkokiu susitarimu, su-
Nuo kovo mėnesio LNK eteryje giavertės profesijos, tik reika- pasirodys? sitikimu ar pokalbiu. Reikėtų trumpam atitrūkti nuo įtemp-
pasirodysiančiame seriale „Ma- lauja truputėlį skirtingų suge- Taip, ji vis dar rašoma. Daug tų darbų, atsipalaiduoti.
no mylimas prieše“ bus galima bėjimų. Norėčiau akcentuoti, kas knygoje pradeda senti, kas
Vėžys. Būsite aktyvūs darbuose ir kontaktuose. Jeigu rei-
išvysti senokai televizijos etery- kad teatras yra komandinis buvo parašyta 2004 m., dabar
kės ginti savo interesus, kreipkitės pagalbos į patikimus, ge-
je matytą aktorę Dalią Michele- darbas – žmogus, su kuriuo atrodo naiviai. Dirbu, rašau, fik-
rai pažįstamus žmones. Pasistenkite būti taupesni. Nelauki-
vičiūtę (42 m.). „15min“ su akto- dirbi, praturtina tave. Teat- suoju įvykius, bet neturiu jokio
te didelio dosnumo iš kitų.
re kalbėjosi apie naująjį vaidme- ras nėra tapyba, kai meni- vadinamojo „deadline'o“, nie-
nį, kasdienybės džiaugsmus ir kū- ninkas pasiėmęs dažus ga- kas manęs nespaudžia ir ne- Liūtas. Aplinkiniai šiandien gali jus klaidinti iš savanaudiš-
rybinius planus. li tapyti – čia yra būtina ko- skubina baigti darbą. Apie ką kų paskatų arba tiesiog dėl neišmanymo. Neprovokuokite
manda, nuo kurios priklauso bus knyga? Kai išeis, tada pa- nemalonių pokalbių bei incidentų. Vakare būsite nusiteikę
Naujame seriale jūsų įkū- visa sėkmė. Režisierius be au- skaitysite ir pamatysite (juo- nerūpestingai siausti su draugais.
nijama viešbučio virėja Liu- toriaus būtų niekas, kaip ir ak- kiasi). Šiai knygų mugei ne- Mergelė. Nesileiskite nukreipiami nuo pagrindinio tikslo,
sė yra gyvybinga, tiesmuka, torius būtų niekas be re- spėjau, bet gal per metus su- neieškokite lengvesnių kelių už tuos, kuriuos jau pramynė-
kartais net vulgarokų frazių žisieriaus. kurpsiu... (šypsosi). te. Apdairiai elkitės su savais ir svetimais pinigais, materia-
nevengianti moteris. Jūs nesate iš tų ak- Ar turite su kuo dalytis linėmis vertybėmis.
Dažnai man besifilmuojant torių, kurios dažnai kūrybos džiaugsmais?
kildavo klausimų ir aš sakyda- šmėžuoja televizijos Asmeniniame gyvenime?
vau režisieriui, kad taip kaip ekrane. Galbūt ma- Ne (kvatojasi). Bet turiu visą
mano personažas aš niekada note, kad televizija savo komandą, savo spektaklių
neišdrįsčiau pasakyti. O reži- – pigus būdas išpo- žmones, su kuriais dalinuosi
sierius atsakydavo, kad taip puliarėti? savo džiaugsmais.
pasakytų Liusė. Aktorius vi- Iš tikrųjų jau se- Kokie įvertinimai jums
sada turi paklusti režisieriui, niai buvau toje vaiz- yra svarbiausi?
nes režisierius mato visumą dų dėžėje. Turbūt Vienareikšmiškai – drau-
ir žino, kaip visi komponen- nevertinu nei taip, gų įvertinimai. Tačiau
tai susisies. nei taip. Kai daly- man visados yra svar-
Mano personažas Liusė vavau laidoje „Pa- bu kritinės pastabos, tai
ieško pozityvaus santykio su gauk kampą“ su- man yra neįkainojama.
žmonėmis ir su pasauliu, yra pratau, kad dau- Kartą, kuomet viešėjau
geranoriška, nuoširdi, atvira gelis žmonių apie kūrybinėse dirbtuvė-
ir tiesi – frazių nevynioja į va- mus, kaip akto- se Zalcburge, vienas
tą. Tai personažas iš tos kar- rius, iki tol nie- austrų režisierius
tos, kurią yra palietęs hipių ko nežinojo. Ga- davė pastabą. Jis
judėjimas. li teatre išdirb- sakė: „Šypsokis,
Esate ne tik aktorė, bet ir ti 10-15 metų ir dėkok, bet niekuo
režisierė („Neparašyta va- niekas, išskyrus netikėk“. Objek- Svarstyklės. Šiandien takto ir saiko jausmas tiesiog būti-
saros istorija“). Ar režisūra tuos žmones, ku- tyvumas yra sli- nas. Galbūt kažkas siūlys investuoti, bendradarbiauti. Dide-
aukštesnis karjeros laipte- rie lankosi teat- dus dalykas, ypač lė tikimybė, jog tai verta jūsų dėmesio, ypač jeigu projektas
lis negu aktorystė? ruose, tavęs neži- šiame darbe. buvo brandintas ilgai.
Žmonės dažnai vertina nos. Televizija duoda momen-
ir sako: „o, matai, jis režisie- tinį populiarumą. Norėčiau, Visą interviu skaitykite Skorpionas. Tikriausiai kažkam itin prireiks jūsų pagal-
rius...“ Ką jie įdeda po ta po- kad mano darbas televizijoje www.15min.lt bos, geranoriškų patarimų. Atsukti nugarą reikštų aptem-
dyti tarpusavio santykius, prarasti pasitikėjimą. Pasistenki-
te išvengti posūkio į santykių atšalimą.

PenKtAdieniS –
Šaulys. Galimos smulkios permainos dalykinėje sferoje.
Tikėtini bendri reikalai su žmonėmis, kurie jums daug reiš-
kia arba reiškė praeityje. Pravartu labiau pasirūpinti savo
ÔJ=9Þ=5IG=CG sveikata ir grožiu.
ÞIJ=9G8=9B5 Ožiaragis. Šiandien galite padaryti klaidų sudarinėdami
sutartis, tvarkydami dokumentus, pinigų ir verslo reikalus,
tad pasistenkite viską daryti atidžiai, atsakingai, nepasiduo-
ti įtartinam spaudimui, įkalbinėjimams.
SKUMBR Ė Vandenis. Padaugės išlaidų ir smulkių rūpesčių, galbūt
susijusių su vaikais. Tikriausiai suvoksite, kaip nepamatuo-
tai švaistėte pinigus pramogoms ar niekniekiams. Neleiski-
te, kad jumis manipuliuotų abejotini asmenys.
DUd`]hig]5h`UbhcjUbXYbmbY]fJ]XifßYa]c
Žuvys. Kitų aplaidumas, lengvabūdiškumas šiandien ne
^ãfc^Y"Ôj]Yß]UUh`Ubh]b‹g_iaVf‹f]YV] hj]fhcg
ghfi_hãfcg gUj]hcg_cb]c">]`UVU]aU]gh]b[U  Atlantinė juokais ves jus iš kantrybės. Pasistenkite nesipykti su kole-
gomis, vadovybe, ieškokite kompromiso. Yra pavojus apsi-
bYg^c^Y[Uigidc`]bYgc~]ê^êf]YVU`êfã[×~]ê"
J]XifßYa]cfY[]cbc[mjYbhc^U]Uh`Ubh]bž skumbrė gauti, sudarant sutartis.
g_iaVfžXUßb]Uig]U]_YdU`Ui_c_Ydgb]b‹gYUbh
[fchY`]ê">]h]Yg]c[gihjYfhUhc_]UadUfic×]ac
su žolelėmis
VãXi]"HU]ddUhUh`Ubh]b‹g_iaVf‹`UVU]g_Ub]_YdhU Þij]gbid`Ui_]hY]f[YfU]
j]gUcf_U]h‹^YUfVUUdj]fhUVU`hU^UaYjmbY"Df]Y
×]cgßij]Yg`UVU]h]b_UU]hfYgb]cg_cb]cdf]Yg_cb]U]
bigUig]b_]hY _Y`]cgYj]YhcgY
£d^Ui_]hYßijê×cbig"
mano augintinis
Ã[Ufghm~]cg _f]YbU] _Uf]g" G_iaVfYg£hf]b_]hYXfig_U 
d]d]fU]g hUf_ichUW]hf]bcgß]YjY`Y
VY]gai`_]bhca]gßc`Y`‹a]g]f
?]Y_j]Yb{dYb_hUX]Yb£×j]Yß]{g_iaVfž 
gihf]bhU]g`Uifê`UdY`]U]g"
j]`_Y×Yf]ig hibêZ]`‹ ^ãfê`]Yßij]ig]fY×Yf]c 5d×`U_ghm_]hYW]hf]bêgi`h]a]g
]fU`]Y^ia]"?c`ßij]gaUf]bicg]g 
Z]`‹UhjYßUaY£dUfXichijYg.
[YfU]£_U]h]b_]hY`Ui_c_Ydgb]bž 

VILNIUJE: [fchY`Yg]×hYd_]hYU`]Y^ia]"
Þij]gUbh[fchY`]ê_Yd_]hY(Ã)
5fW\]hY_hê["('#'% :UV]^cb]×_]ê["&U  a]bihYg]×_]Y_j]Ybcgdig‹g"
>Ug]bg_]c["%* ÔY×_]b‹g["'&  =×_Ydig]{ßij£[U`]hYdUVUfghmh]
J]f×i`]×_]ê["($ Þ]faãbê["&" ×j]Yß]U]gdf]Yg_cb]b]êßc`Y`]ê

KAUne:
`UdY`]U]g"
DUh]Y_]hYgiW]hf]bcgg_]`hY`‹a]g" Vardas – Mikus.
D"@i_×]c["*$" Amžius – 7 m.
Būdo bruožai – labai išmintingas, gudrus ir judrus.
KLAiPĖdOJe:
8Ui[]Ui]bZc!
Mėgsta – valgyti duoną, morkas, obuolius.
<Yf_UigAUbhc[",("
kkk"]_]"`h Nemėgsta – maudytis.
Šeimininkė – Natalija.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Taps pora ir ekrane


Garsusis Johnny Deppas pirmąsyk losofu egzistencialistu Jeanu- J.Deppas pasidžiaugė ne tesnėse serijose buvo labai
Atsisveikinimas
su E.Čivinsku
ekrane pasirodys kartu su savo my- Paulu Sartre'u. tik bendradarbiavimu su my- daug šalutinių siužeto linijų, KRISTINA MAŽEIKAITĖ
limąja Vanessa Paradis. Šiuo metu J.Deppas kartu limąja V.Paradis ir A.Jolie, bet kartais net pats susipainio- k.mazeikaite@15min.lt
su A.Jolie fi lmuojasi juostoje ir vaidmeniu naujoje „Karibų davau. Bet naujoje bus labai
Holivudo numylėtinis su „Turistas“ (angl. „The Tourist“). jūros piratų“ daly- labai smagu“, – Šį trečiadienį pasaulį palikusio
prancūzų aktore ir daininin- Jis pripažino, kad yra pakerėtas je. „Dievinu ka- sakė jis. legendinės grupės „Vairas“ ly-
ke pasirodys naujame fi lme, kolegės talentų. „Ji maloni mo- pitoną Dže- derio Edmondo Čivinsko (nuotr.)
kuris vadinsis „My American teris ir labai rimtai žiūri į dar- ką. Anks- artimieji nusprendė, kad daini-
Lover“ (angl. „Mano meilužis bą. Buvau jos sužavėtas ir man ninkas bus pašarvotas ir palaido-
amerikietis“). Abi garsenybės didelis malonumas dirbti kar- tas Mažeikiuose, kur pastaruoju
gyvena drauge nuo 1998-ųjų, tu“, – A.Jolie gyrė metu ir gyveno.
tačiau vienoje juostoje dirbs J.Deppas.
pirmą kartą. Pastaruo- Grupės „Vairas“ lyderis
„Vanessa vaidins prancū- ju metu akto- šį trečiadienį užgeso Kauno
zų feministę Simone de Be- riui tiesiog medicinos universiteto kli-
auvoir, o aš atliksiu jos meilu- lyja jam pa- nikų reanimacijoje. Hepa-
žio Nelsono Algreno, kuris yra čiam patin- tito B kamuojamas 49 metų viliuosi, kad ryte spėsiu atsi-
tikras mačo, vaidmenį“, – sa- kančiais fil- dainininkas jau savaitę buvo sveikinti su Edmondu“, – kal-
kė J.Deppas. 46-erių aktorius mais. nugrimzdęs į komą. Atlikėjas bėjo geras E.Čivinsko bičiulis
ir 37-erių prancūzė V.Paradis beveik 4 metus grūmėsi su klas- Romas Dambrauskas, organi-
augina dukterį Lily-Rose, ku- tinga liga. Pirmus simptomus zavęs lėšų rinkimą ir sunkiai
riai dabar 10 metų ir sūnį Jac- E.Čivinskas pajuto 2006 metų sirgusio E.Čivinsko palaiky-
ką, kuriam 7-eri. pavasarį, po Kovo 11-osios pro- mo koncertus.
Simone de Beauvoir – ga Šiauliuose vykusio koncer- Šeštadienį Londone buvo
XX a. prancūzų rašytoja ir fi- to. Su kitais muzikantais prie suplanuotas Edmondo Čivins-
losofė, parašiusi garsią knygą šventinės vakarienės stalo sė- ko ir aktorės Nijolės Narmon-
„Antroji lytis“. Ši yra apie mo- dusiam atlikėjui pasidarė blo- taitės koncertas. Anapilin išė-
terų priespaudą, feminizmą ir ga. Tyrimus atlikę Klaipėdos jusį Edmondą šiame koncer-
atvirus santykius su garsiu fi- medikai nustatė, kad į orga- te pasiryžo pakeisti jo bičiu-
nizmą yra patekęs hepatito B lis R.Dambrauskas.
užkratas. E.Čivinskas įtarė,
kad virusas į organizmą pate-
Vanessa ko prieš du dešimtmečius per- Laidotuvės
pilant kraują po avarijos. Nors Su velioniu bus galima at-
vaidins feministę, atlikėjas nuolat vartojo vaistus, sisveikinti šį šeštadienį Ma-
o aš atliksiu jos 2009 metų pabaigoje liga pa- žeikių muzikos mokykloje,
ūmėjo. Ligonio žmona įtaria, esančioje Vl.Burbos g. 9.
meilužio vaidmenį. jog tam įtakos turėjo aktyvus Šv. mišios vyks senojoje Ma-
V.Paradis ir J.Deppas kartu jau 12 metų, gyvenimo būdas. žeikių bažnyčioje sekma-
tačiau tik dabar jie ryžosi nusifilmuoti „Daugeliui gali atrody-
Sakė J.Deppas. dienį, 10.30 val. Laidotuvės
viename filme. AFP/Scanpix nuotr.
ti keista, kad aš nepasirody- įvyks Mažeikių rajone esan-
siu laidotuvėse. Man pačiam čiose Geidžių kapinėse, va-
Madonna įvairenybės labai apmaudu, bet šeštadie-
nį turiu būti Londone. Labai
sario 28 d., 12 val.

ėmėsi J.Luzo
karjeros
Lady GaGa įkvėpė ūkininką
Išskirtinis Lady GaGos (nuotr. k.) Mano sužadėtinė Marti pajuo- kad daugiau nei 2-iejų metrų karuselė
apdaras per Britų muzikos apdo- kavo, kad galėčiau pagaminti aukščio kaliausė-Lady GaGa kol Šioje rubrikoje „15min“ pristato Lietuvos garsenybes, kurios per
vanojimus įkvėpė paukščių išpuo- panašią baidyklę, tą ir pada- kas puikiai sergsti jo kviečius. savaitę labiausiai šypsojosi ar liūdėjo, nusipelnė ar „prisidirbo“.
lių nukankintą ūkininką. riau“, – pasakojo linksmai nu- N.Brittenas pridūrė, kad tokia
siteikęs N.Brittenas. Jis pridū- baidyklė gali sukelti revoliuci- Smagu
Britų fermeris pažvelgė į rė, kad įprastos kaliausės ne- ją ūkininkų pasaulyje – galima Lietuvaitė Rasa Abramavičiūtė, studijuojan-
kaliausės kūrybą išradingai ir benubaidė vis atskrendančių pagaminti daugiau ne tik Lady ti Šiaurės Londone Midlsekso universitete ap-
savo lauke pasistatė šiaudinę paukščių, tad teko būti išra- GaGos, bet ir kitų bauginančių rangos dizainą, pirmadienį laimėjo F.A.D. (Fas-
dainininkės kopiją (nuotr. d.), dingesniems. Įdomiausia tai, garsenybių kaliausių. hion Awareness Direct – tai labdaros organi-
aprengęs ją atlikėjos rūbo imi- zacija, remianti jaunus žmones ir siekianti nu-
tacija. Ūkininkui Nigeliui Brit- tiesti tiltą tarp studijų ir darbo madų pramonė-
tenui įgriso balandžių išpuo- je) konkursą, rengtą kartu su„Vauxhall Fashion
liai jo kviečių laukuose, todėl Scout“. Rasa, įveikusi daugiau nei 100 konku-
vyras nutarė ieškoti sprendi- rentų iš 34 Didžiosios Britanijos universitetų ir
koledžų, laimėjo piniginę premiją ir stažuotę
mo, kaip išsaugoti savo paja-
pas garsiąją Vivienne Westwood. Kaip puiku!
mų šaltinį.
27-erių vyras tikino, kad
Jaunasis Madonnos (nuotr.) idėja jam šovė į galvą su su-
Graudu
meilužis Jesusas Luzas pasira- žadėtine stebint Britų muzi- Gerbėjams suuodus, kad Lietuvos naciona-
šė sutartį su įrašų kompanija kos apdovanojimus per te- linės „Eurovizijos“ atrankos antrojo turo nu-
galėtojo Donato Montvydo daina „Running
ir pirmąjį savo singlą turėtų leviziją.
Fast“ pažeidė konkurso taisykles, Lietuvoje
išleisti dar iki vasaros. Žino- „Mes juokėmės iš Lady Ga-
įvyko tikras skandalas ir daug vilčių teikęs at-
ma, prie jo karjeros prisidėjo Gos aprangos ir vis aptarinėjo-
likėjas buvo diskvalifikuotas. Pats 22-ejų atli-
popkaralienė – čia neapsieita me įspūdingą jos peruką. Ji ne- kėjas pirma teigė neprisimenantis Bosnijoje ir
be jos ryšių. abejotinai atrodė labai baisiai. Hercegovinoje atlikęs tą patį kūrinį kitu pava-
Thesun.co.uk pranešė, esą dinimu. Et, labai liūdna, kad iki konkurso prisi-
Madonna pasinaudojo savo
Svarsto pirkti G.Clooney vilą
minti, kad daina jau dainuota, nepavyko.
įtaka, kad modelis gautų su-
tartį su anksčiau jai atstova- Pramogų pasaulyje esą niekam ne paslap-
vusia įrašų kompanija „War- Futbolininkas Davidas Beckha- Didžiuliuose rūmuose, pa- tis, kad grupės „ŠokoLedas“ dainininkė Justė
ners“. Pranešama, kad pir- mas (nuotr.) laužo galvą – ar ver- vadintuose „Villa Oleandra“ yra Mozolytė ir Žilvino Žvagulio bei Irenos Sta-
masis 23-ejų brazilų modelio ta išleisti 26 mln. svarų sterlingų 30 kambarių. D.Beckhamas rošaitės sūnus Rytis Žvagulis po pusmečio
singlas, pavadintas „We Came (apie 102 mln. Lt) už vilą prie eže- su žmona Victoria jau ten yra draugystės pasuko į skirtingas puses, prane-
From Light“, turėtų pasirody- ro Italijoje. Beje, pinigus jis turė- lankęsi praėjusiais metais kaip šė žurnalas „Privatu“. Gaila gaila, o juk, kalba-
ti gegužės pradžioje. tų mokėti prabangią rezidenciją G.Clooney svečiai. „Aš pami- ma, kad I.Starošaitė Justę net martele vadi-
Garsioji J.Luzo globėja ir nutarusiam parduoti bičiuliui ak- lau tą nuostabų kraštovaizdį. no. Tačiau gandai sklando, kad merginos šir-
mylimoji Madonna jo naudai toriui George‘ui Clooney. Ten tylu, ramu ir visai netoli dį tiesiog pakerėjo kitas vaikinas, su kuriuo ji
padarė net keletą sau nebū- Milano. Vieta išties puiki šei- nevengia rodytis viešumoje.
dingų dalykų. Popkaralienė G.Clooney nutarė vilą par- mai“, – Italijos spaudos žinio-
itin retai leidžia naudoti jos
kūrinius reklaminėse kampa-
nijose. Tačiau tam, kad „War-
duoti nusivylęs, kad aplink ją
nuolat slankioja gerbėjai ir fo-
tografai.
mis, draugams sakė 34-erių
futbolininkas. Tiesa, jis tu-
ri konkurentą – tai rusų vers-
porelė
ners“ vadovybė pasirašytų su- Dailymail.co.uk duomeni- lininkas, degtinės magnatas Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
tartį su brazilu, ji sutiko pasko- mis, D.Beckhamas ir jo žmona vos už 60 km nuo Milano. Vie- Rustamas Tariko. kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
linti reklaminei kampanijai jau derasi su G.Clooney dėl ga- ta ypač svarbi D.Beckhamui, Beje, Laglio meras apgai- Vilniuje.
„Stateside“ jau klasika tapu- limo jo nuosavybės prie Komo kuris nuo gruodžio, kai ėmė lestavo, kad G.Clooney išsi- Už savaitės porelę balsuokite www.15min
.lt /porele
sius savo kūrinius „Vogue“ ir ežero įsigijimo. Įspūdinga vila žaisti už Milano futbolo klu- kraustys, mat šis jau buvo ta- Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
in.lt
„Like A Prayer“. yra Laglio miestelyje, kuris yra bą, gyvena viešbutyje. pęs miestelio pažiba.