You are on page 1of 12

KLAIPĖDA 2010 M. KOVO 1 D.

, PIRMADIENIS
ISSN 1822-5330. Numeris 19 (765).

ORAI KLAIPĖDA AKTUALIJOS


+4 °C SVAIGALAI SEIMAS TIKISI
0 °C PAAUGLIAMS – „LEGALIZUOTI“
BE KLIŪČIŲ ATOSTOGAS
2 psl. 5 psl.

PASAULIS

PASAULĮ
TALŽĖ
STICHIJOS
7 psl.
TURGUS KRATOSI
NAUJŲ PANČIŲ
KLAIPĖDA Senajame turguje cigare-
tėmis prekiaujama kioske.
ANIKĖS MĮSLĖ G.Kubiliūtės nuotr.
„15min“ montažas.
GYVA IKI ŠIOL
4 psl.

PRAMOGOS

FILMO APIE
TADĄ BLINDĄ
STARTAS
10 psl. Šiuo metu Klaipėdos savivaldy- mas nuskambėjo Miesto ūkio ninkas Vid- nėmis prekėmis pa-
bėje svarstomos naujos taisyklės, komiteto posėdžio metu. mantas Pleč- skatintų dar aktyviau
kurias patvirtinus, turgavietėse „Jokia paslaptis, kad Se- kaitis. siūlyti rūkalus iš po
būtų uždrausta prekiauti akcizi- najame turguje prekiaujama Tačiau Nau- 5?7=N=B‰GDF9?‰G skverno. Mūsų teritori-
nėmis prekėmis. Toks siūlymas kontrabandinėmis cigaretė- jojo turgaus va- 8F5I8Þ=5ACG joje cigaretėmis prekiau-
nemaloniai nustebino turgavie- mis. Geriau iš viso uždrausti dovas Liudas Bu- jama kioske. Kam reikia tai
čių vadovus. akcizinių prekių pardavimą, tautas mano priešin- uždrausti? Geriau tegul dir-
tada bus lengviau kovoti su ne- gai. Anot jo, uždraudus ba žmonės, o ne į darbo biržą
Priėmus naująsias taisykles, legaliais prekeiviais“, – moty- prekybą cigaretėmis, kon- eina. Juk moka visus mokes-
turgaviečių teritorijose nebe- vuodamas, kodėl pateiktas toks trabandinių rūkalų atsiras- „Nelegalius cigarečių pre- čius“, – savo argumentus žė-
būtų galima pardavinėti ciga- pasiūlymas, „15min“ aiškino tų dar daugiau, nei jų pasi- keivius mes jau išvaikėme. rė L.Butautas.
rečių, alkoholio. Toks pasiūly- Miesto ūkio komiteto pirmi- taiko dabar. Draudimas prekiauti akcizi- Nukelta į 3 psl.

Gyvas
žmonių portalas

www.ikrauk.lt
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

2 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

Svaigalai nepilnamečiams –
kioskuose ir parduotuvėlėse
AURELIJA
Tai atskleidė uostamiesčio jai vis aktyviau ėmė pranešti – aiškino pareigūnė. niausiai nusižengia mažosios
KRIPAITĖ pareigūnų vykdytas reidas po apie tai, kad paaugliai gali ne- Buvo patikrintos šešios pre- parduotuvės. „Bandėme pro-
įvairias prekyvietes, kur gali- trukdomai įsigyti ir alkoholio, kybinės įmonės, keturiose iš jų vokuoti įvairiais būdais ir di-
a.kripaite
ma įsigyti alkoholio ir rūkalų. ir cigarečių. nepilnamečiai nevaržomai ga- džiųjų prekybos centrų dar-
Reido metu
@15min.lt
Anot Klaipėdos apskrities VPK „Paaiškėjo, kad ne be reikalo lėjo įsigyti svaigalų. Pareigūnai buotojus – nepavyko. Daugiau- pamatėme, kad
Nepaisant griežtų įstatymų, ciga- Nepilnamečių reikalų pareigū- žmonės skundžiasi – reido me- stebėjosi, kad pardavėjai ne tik siai bėdų kelia būtent mažosios
retės ir svaigalai nepilnamečiams nų veiklos poskyrio viršininkės tu pamatėme, kad prekybinės neprašė dokumentų, bet ir net parduotuvės ir kioskai“, – tei-
prekybinės įmo-
yra lengvai pasiekiami. Violetos Lideikytės, gyvento- įmonės labai atsipalaidavusios“, nepakėlė akių į pirkėjus. Daž- gė V.Lideikytė. nės labai atsipa-
Reidų bus dar daugiau laidavusios.
Nepilnamečiai svaigalų gali įsigyti be di-
Svarstoma, kad draudi-
delių sunkumų. Tai atskleidė uostamiesčio Sakė V.Lideikytė.
pareigūnų vykdytas reidas. „15min“ nuotr. mų nepaisoma ne tik dėl eko-
nominio sunkmečio, kai svar- dimai prekiauti alkoholiu ne-
biausia pelnas. „Gali būti, kad pilnamečiams, gali būti dar la-
darbuotojai yra tiesiog abejin- biau laužomi.
gi. Bet negi jie nepamąsto apie Ypač atidžiai bus prižiū-
savo vaikus. Šįkart reidas už- rimos parduotuvės ir
truko 4 valandas, net nea- kioskai, esan-
bejoju, kad pavaikščio- tys šalia mo-
ję ilgiau tokių nusi- kyklų.
žengimų būtume
išaiškinę dar dau-
giau“, – įsitikinu-
si pareigūnė.
Reidus, kai bus
tikrinamos preky-
binės vietos, ketina-
ma rengti dar dažniau.
Baiminamasi, kad atšilus
orams ir paaugliams pra-
dėjus vakaroti lauke, drau-

švietimas
Kurčiųjų mokykla blaškoma tarp kelių „auklių“
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdin- Dėl šios švietimo įstaigos, Vaidas Bacys. Pagal numaty- „Daug metų miname mi- me veiksmų su savi-
čiųjų pagrindinėje mokykloje ne- kuria rūpinosi Klaipėdos aps- tą reformą, šia mokykla turė- nisterijos slenkstį, aiškinda- valdybe, ši mokyk-
ramios nuotaikos - iki šiol neaiš- krities viršininko administra- tų rūpintis savivaldybė, tačiau mi, kad mokykla, kur mokosi la, kaip ir profesinės
ku, kam ji turi priklausyti panai- cija, į uostamiestį atvyko švie- šioji prašo išspręsti finansavi- kurtieji, yra ypatinga ir finan- ar konservatorijos,
kinus apskritis. timo ir mokslo viceministras mo klausimus. savimo skaičiavimo metodika bus pavaldi minis-
pagal mokinio krepšelį mums terijai“, – teigė jis.
yra netinkama“, – sakė mokyk- Viceministras pa-
Viceministro V.Bacio (viduryje) teigimu, nesu- los direktorė Edita Andrijaus- žadėjo aplankyti
sitarus su savivaldybe, Klaipėdos kurčiųjų ir kienė. Savivaldybės Sociali- ir pačią mokyklą,
neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla kurį lai-
nių reikalų departamento di- įsikūrusią Smilte-
ką būtų pavaldi ministerijai. A.Kripaitės nuotr.
rektorė Nijolė Laužikienė tvir- lės gatvėje.
tino, kad pirmiausia turi būti
išspręstas įstaigos finansavimo
klausimas, savivaldybė mokyk-
los tikrai nesikrato. „Vyriausybė
turi išspręsti specialiosios mo-
kyklos finansavimo klausimą,
nes tai specifinė mokykla, joje
vaikai ne tik mokosi, bet ir gy-
vena“, – teigė ji. Vaiko išlaiky-
mas šioje įstaigoje kainuoja ke-
lis kartus daugiau nei paprasto-
je mokykloje. Iš 32 čia besimo-
kančių vaikų – beveik pusė yra
iš kitų savivaldybių.
Anot V.Bacio, jei nebus su-
sitarta su savivaldybe, ši mo-
kykla kurį laiką bus pavaldi
ministerijai. „Kol nesuderinsi-

orai
KOVO

1
PIRMADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
2-7 °C šilumos. Lis ir bus
vėjuota. Ateinančią naktį ir
rytoj dieną oro temperatū-
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+18 °C
+5 °C
+8 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+9 °C
+10 °C
+2 °C
ra nuo 2 °C šalčio iki 2 °C šilu-
mos. Prognozuojama šlapdri- Madridas +11 °C Roma +20 °C
ba, pereinanti į sniegą. Maskva -1 °C Talinas -1 °C
Saulė teka 07:09
Saulė leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 10:45 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Pilnatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius +4 °C 0 °C +1 °C -4 °C 0 °C

Albinas, Antanina, Eudokijus, Kaunas +5 °C 0 °C +1 °C -4 °C +1 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Eudora, Rusnė, Talgaudas. Klaipėda +4 °C 0 °C +1 °C -2 °C +1 °C debesuota lietus perkūnija
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

KLAIPĖDA / 3
www.15min.lt/klaipeda

Turgus kratosi naujų pančių


Jokia paslaptis, kad turgavietė-
se vyksta ir prekyba kontraban-
dinėmis cigaretėmis. Ši prekė vi-
lioja ieškančius pigesnių rūkalų.
S.Mažeikos/BFL nuotr.

V.Plečkaitis pasiūlė turgavietėse uždrausti prekiauti akcizinėmis prekėmis,


esą, tai padėtų išguiti kontrabandinių prekių pardavėjus. „15min“ nuotr.

„Vis kapeika prie kapei- Reikia stiprių argumentų bą akcizinėmis prekėmis turi
GINA
kos. Tačiau, jei politikai nu- Klaipėdos savivaldybės būti motyvuotas. „Sunku pa-
KUBILIŪTĖ
spręs uždrausti – mes turė- Licencijų, leidimų ir varto- sakyti, ar toks draudimas pa-
g.kubiliute
sime paklusti“, – pridūrė pa- tojų teisių apsaugos skyriaus žeidžia teisės aktus. Reikėtų Kas čia tokio, kad turguje pre-
@15min.lt
šnekovė. vedėja Zita Žižytė teigė, kad išnagrinėti patį sprendimą, jo kiaujama cigaretėmis? Tai nėra
Atkelta iš 1 psl. Tiesa, tenka pripažinti, jog kol kas tai yra tik pasiūlymas, poreikį, motyvus“, – komenta-
Kioske cigaretės pardavi- Senajame turguje iki šiol klesti kurį turės įvertinti politikai. vo E.Šatas. nusikalstama veika, reikia toleran-
nėjamos ir Klaipėdos Senaja- nelegali prekyba cigaretėmis. „Jei tarybos nariai vis tik pri- Projektas dėl turgaviečių tiškiau žiūrėti.
me turguje. Prie įėjimo nuolat stoviniuoja ims tokį sprendimą, kioskuo- taisyklių turi būti nagrinėja-
„Sunku pasakyti, ko poli- žmonės, siūlantys įsigyti kon- se ir parduotuvėse, kurios pa- mas jau kitame miesto tary- Sakė R.Kubilienė.
tikai siekia tokiu pareiškimu. trabandinių cigarečių. Turga- tenka į turgaviečių teritorijas, bos posėdyje, kuris rengia- negalios privačioms turgavie- Tilžės turgus. Tuo tarpu Mies-
Kas čia tokio, kad turguje pre- vietės direktorė pripažino, kad nebebus galima prekiauti al- mas dėl korekcijų savivaldos tėms. Pavyzdžiui, rinkliavas to valdžia kontroliuoja dvi įmo-
kiaujama cigaretėmis? Tai nė- kova su jais prilygsta kovai su koholiu ir cigaretėmis“, – aiš- įstatyme. prekybininkams savivaldy- nes „Senąjį turgų“ bei „Naują-
ra nusikalstama veika, reikia vėjo malūnais. „Mūsų kova – kino Z.Žižytė. bės kontroliuojamose turga- jį turgų“.
Privačiam turgui
tolerantiškiau žiūrėti“, – stebė- tai tik pasirėkavimai, pasišū- Konkurencijos tar ybos vietėse kaip ir anksčiau nusta- Projekte taip pat nurodo-
negalios
josi Senojo turgaus direktorė kavimai. Tiesiog prašome juos Teisės ir konkurencijos poli- tys taryba, tuo tarpu privačio- ma, kad turgavietėse negalima
Ramutė Kubilienė. Anot jos, išeiti, tačiau daugiau nieko ki- tikos skyriaus vedėjo Elono Kol turgaviečių vadovai ne- se – jų vadovybė. pardavinėti pirotechnikos prie-
turgus nuomoja vietą kioskui to negalime daryti“, – pasako- Šato teigimu, sprendimas už- rimauja, aiškėja, jog naujosios Klaipėdoje šiuo metu yra monių, neskrostos paukštienos,
ir už tai gauna pajamų. jo R.Kubilienė. drausti turgavietėse preky- taisyklės, jei jos bus priimtos, vienas privatus vadinamasis ančių ir žąsų kiaušinių.

Nemokamai sterilizuoja gyvūnus


Iki kovo 9 dienos klaipėdiečiai ne- klinika“. Tarnyba savo lėšo- Gyvūnų globėjai nuolatos nyba atrinks dalį gyventojų,
mokamai arba su nuolaidomis gali mis sterilizuos keliasdešimt gauna pensininkų, negalią tu- kurie dėl savo turtinės ar tam
sterilizuoti savo augintinius. benamių gyvūnų. „Pifo“ at- rinčių žmonių ir kitų mažas tikros socialinės padėties ne-
stovų teigimu, artėjant pa- pajamas gaunančių gyven- turi galimybių už savo lėšas
Kuponus dalija gyvūnų vasariui, pravartu užkirsti tojų prašymus bent iš dalies sterilizuoti augintinio.
globos tarnyba „Pifas“, uos- kelią naujų benamių kačiu- paremti jų augintinių ar glo- Specialistų tvirtinimu,
tamiestyje bendradarbiau- kų ar šuniukų vadų atsira- botinių operaciją. sterilizacija ir kastracija yra
dama su „Lino veterinarijos dimui gatvėse. Pagal šiuos prašymus tar- humaniškiausias ir efekty-
viausias būdas užtikrinti, kad
kasmet Lietuvoje atsiras vis
mažiau benamių ir gatvėse
paliktų, apleistų, kenčiančių,
o vėliau masiškai gaudomų ir
naikinamų gyvūnų.

Įsidėkite skelbimą
Dėl gyvūnų sterilizacijos
galima kreiptis tarnybos te-
lefonu 8 651 11666.

greitai ir patogiai!

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse Kasmet daugiau nei 10 tūkst.
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. gyvūnų Lietuvoje yra užmig-
domi ar kitaip sunaikinami.
„15min“ nuotr.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

4 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

renginiai
KLUBAI
Pirmadienis, kovo 1 d.
Anikės mįslė gyva iki šiol
Džiazo restoranas „Kurpiai“ AURELIJA gianti į gėlės žiedą? Pasakoja-
21.30 val. gyvos muzikos KRIPAITĖ ma, kad skulptūros prototipas
vakaras su M.Liutiku, L.Urbiku ir a.kripaite – Anikė iš Taravos miestelio,
K.Jatautaite. @15min.lt gyvenusi XVII a. netoli Kara-
liaučiaus, anksti liko našlaitė.
Antradienis, kovo 2 d. Ar Teatro aikštės mergaitė basa, Septyniolikos ji ištekėjo už ku-
Džiazo restoranas „Kurpiai“ ar apsiavusi? Kokios gėlės žied- nigo Johano Partacijaus. Į jų
21.30 val. grupė „Maestro“. lapį Anikė iš tiesų laiko ranko- vestuves buvo pakviestas ir
je? – tokie ir panašūs klausimai garsus Karaliaučiaus poetas
KONCERTAS ir dabar dar tebėra galvosūkis Simonas Dachas. Rašytojas iš
Antradienis, kovo 2 d.
klaipėdiečiams. Nesvarbu, kad pirmo žvilgsnio pamilo nuo-
prabėgo pora dešimčių metų po taką. Iš tos meilės gimė eilė-
Klaipėdos koncertų salė Taravos Anikės skulptūros atsta- raštis „Taravos Anikė“. Vėliau
18 val. Petro ir Luko Geniušų tymo Teatro aikštėje. našle likusi Anikė dar du kar-
koncertas. tus ištekėjo.
Fotografas, rašytojas, tuo- Įstabią istoriją tyrinėjęs
PARODOS metinio uostamiesčio dienraš- A.Stanevičius stebėjosi, kaip
čio redaktorius Antanas Sta- meilė, užgimusi prieš kelis
nevičius pasakojimą apie gra- šimtmečius, liepsnoja vis karš-
žiąją mergelę Anikę, įkvėpusią čiau. Vis dar skamba daina
poetą Simoną Dachą, sudėjo Anikei, o skulptūra išgyve-
į iliustruotą apybraižą „Tara- no šitiek istorinių lūžių. Tie-
vos Anikės mįslė“. Šis autorius sa, 1939-aisiais Anikė paslap- Taravos Anikė, tapusi Klaipėdos simboliu, slepia kelių šim-
kiek anksčiau jau buvo išlei- tingai dingo. tmečių istoriją. Jos mįslę bando įminti Antanas Stanevičius
dęs knygą apie Anikę iš Tara- naujojoje knygoje „Taravos Anikė“. A.Kripaitės nuotr.
Susirūpino atstatymu
vos vokiečių kalba.
A.Stanevičius prisiminė torius. Jis prisiminė, kaip po
Įkvėpė meilė
pažintį su Klaipėdoje viešė- straipsnio apie H.Radzivilą
Skulptūra, nuo kurios daž- jusiu Hainsu Radzivilu, sieku- ėmė plūsti klaipėdiečių laiš-
niausiai gidai pradeda turis- siu, kad būtų atstatyta skulp- kai apie Anikę.
tams pasakojimus apie Klai- tūra. „Teatro aikštėje tuo metu Klaipėdos dramos teatro
Klaipėdos dailės parodų rūmai
pėdą, tapo vienu lankomiau- jau buvo numatyta statyti mo- rekonstrukcija rūpinęsis ar-
Tarptautinė šiuolaikinio meno
sių objektų senamiestyje. Be dernią skulptūrinę kompozi- chitektas Saulius Manomaitis
bienalė „Jaunieji Europos kūrėjai“
mergaitės neįsivaizduojami ciją. Ji jau netgi buvo pradėta taip pat ėmė aiškinti, kad Teat-
2009-2011: drąsūs jaunųjų meni-
jokie atvirukų, skirtų uosta- gaminti. Tačiau pamažu lai- ro aikštei labiau derėtų XX am-
ninkų debiutai“.
miesčiui, rinkiniai. kai ėmė keistis ir imta vis la- žiaus pradžios paminklas nei
Baroti galerija Dažnam darosi smalsu, biau kalbėti apie Anikės grąži- modernistinis kūrinys.
Algirdo Petrulio (1915-2010) kas toji kuklioji mergaitė, žvel- nimą“, – pasakojo knygos au- „Kai tam pritarė ir v yk-
tapybos paroda. domasis komitetas prasidėjo
Buvo dingusi skulptūros fotografijų paieš-
Bronzinė Anikės iš Taravos skulptūra atidengta 1912-aisiais. kos, analizė, kol pagaliau bu-
vo rastas nedidelis Anikės
Pasakojama, kad ją pamačiusi Smiltynės kopų želdintojo žmo-
modelis, pagal kurį ir atsta-
na kūrinyje atpažino savo dukterį Gerdą. Kai uostamiestyje
tyta skulptūra. Taip pamažu
kalbą rėžė Hitleris, Anikė vienintelė jam buvo atsukusi nuga-
kaupėsi visa informacija, kol
rą. Po karo Anikė dingo. 1989-ųjų lapkričio 18 d. iškilo naujai
visa tai sugulė į knygą“, – tei-
sukurta Anikės skulptūra.
gė autorius.

koncertas Parodoje – romantiški


P.Domšaičio galerija
Paroda „Okeanijos slėpiniai“.
Įspūdingas Geniušų pavasaris vestuvių momentai
Šiandien, pirmąja pavasario die- pianti paroda, kurioje žiūro-
ną, Klaipėdos visuomenei bei sve- vai turės galimybę išvysti žino-
čiams bus pristatyta vestuvinės fo- mų Klaipėdos fotografų darbų
tografijos paroda naujuose „Man- gražiausios ir bene daugiausiai
to namuose“. emocijų suteikiančios šventės
– vestuvių – tematika.
Įspūdingi fotografų darbai Parodos lank y tojai tu-
bus eksponuojami iki vestu- rės galimybę kovo 1 dieną, 18
vių parodos „Hera“, vyksian- val., parodos atidarymo me-
čios kovo 18–21 dienomis, pa- tu iš arčiau susipažinti su fo-
baigos. tografais bei ekspresyviais,
Parodoje dalyvauja žinomi jausmingais jų darbais. Foto-
fotografai iš Klaipėdos: Vikto- grafų kūriniai dalyvaus kon-
Rytoj Koncertų salėje
rija Vaišvilaitė Skirutienė, Ado- kurse, kurio metu bus išrink-
laukiama Petro ir Luko
Geniušų koncerto.
mas Tirkšliūnas, Žaneta Ple- ti geriausi darbai, o nugalėto-
Klaipėdos etnokultūros centras Organizatorių nuotr. kaitienė, Vaiva Jokužienė, Do- jai bus įvertinti ir apdovanoti
Raimundo Urbono fotoparoda vilė Čižaitė, Inga Padgursky- Vestuvių parodos organizato-
„Kraštas prieblandoje“. tė, Egidijus Jankauskas, Filip rių įsteigtais prizais.
Petro ir Luko Geniušų programa fonu“, – pasakojo jis. bo atlikau. Dabar, kai prisėdu Butkin ir svečias iš Vilniaus – Paroda atidaroma šian-
KITI RENGINIAI „Šventasis pavasaris“ rytoj, 18 va- Lietuvos muzikos ir teat- prie fortepijono, jau ne viską Viktoras Morozovas. dien, 18 val., „Manto namuo-
landą, Klaipėdos koncertų salėje ro akademijos profesorius P. nuo pat pradžių turiu moky- Anot organizatorių, tai įkve- se“ ir veiks iki kovo 21 d.
žada įspūdingos ir kontrastingos Geniušas pasakojo apie bū- tis, ne viską ugdyti.“
muzikos vakarą. simą pasirodymą prieš iš- Koncerte Lukas ir Petras Vienoje parodoje bus eksponuojamos
vykdamas į A.Skriabino pia- Geniušai gros Igorio Stravins- kelių uostamiesčio fotografų kūriniai.
Scenoje skleisis ypatin- nistų konkursą Italijoje, kur kio baletą „Šventasis pavasa-
goji P.Geniušo charizma ir yra pakviestas kaip vertini- ris“, kuris XX amžiaus pra-
virtuoziški L.Geniušo talen- mo komisijos narys. Lietuvo- džioje nužymėjo esminius
to šuorai. je jis ir Lukas susitiks tik kon- naujos epochos bruožus ir
Tėvas ir sūnus gyvena skir- certo išvakarėse. iki šiol laikomas vienu įspū-
tinguose miestuose ir netgi Devyniolikametis jaunuo- dingiausių šiuolaikinės mu-
skirtingose valstybėse: Petras lis šiuo metu mokosi Maskvos zikos opusų.
– Vilniuje, o jo sūnus Lukas – P.Čaikovskio konservatorijos Originali baleto partitūra
Maskvoje. „Atstumas neturi antrame kurse. Jo pedagogė skirta simfoniniam orkestrui.
reikšmės, mes repetuojame te- yra močiutė Vera Gornosta- Klaipėdoje skambėsiančią kū-
I.Simonaitytės viešoji biblio- lepatiškai“, – juokavo P. Geniu- jeva, pas kurią kadaise stu- rinio versiją fortepijonui ketu-
teka šas. „Nedažnai grojame dvie- dijavo jo tėvas. Per dieną po rioms rankoms sukūrė pats
17.30 val. Gerlacho palėpėje se. Mes nesame fortepijoninis 4–6 valandas prie fortepijono I.Stravinskis, o Geniušų due-
pristatomas vokiečių režisieriaus duetas. Mokame savo partijas, praleidžiantis Lukas pasako- tas ją pakoregavo savaip, nes
Benjamino Hezenbergo filmas o atsisėdus prie instrumentų jo, jog „muzika, jeigu neatsi- gros dviem fortepijonais.
„Miegalius“. atsiranda bendras alsavimas. duodi jai visa siela, yra bever- Koncerto pradžia – rytoj,
Idėjas kartais aptariame tele- tė. Vaikystėje labai daug dar- 18 val., Koncertų salėje.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

AKTUALIJOS / 5
www.15min.lt/aktualijos

analitikė komentuoja
VILIJA
TAURAITĖ
„Legalizuos“ atostogas
GEDIMINAS
SEB banko Tikimasi, kad sutvarkius Seimo sta-
CIBULSKIS
vyriausioji analitikė tutą nebesikartos panašios istorijos
g.cibulskis
kaip L.Karaliaus viešnagė egzotiškuo-
@15min.lt
se kraštuose vykstant parlamento po-
Ekonomikos atsitiesimo metas sėdžiams. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Nors Konstitucinis Teismas (KT) dar
2009-ieji Lietuvos ekonomikai buvo sudėtingiausi per pas- prieš penkerius metus nurodė reg-
taruosius 16 metų. Šalyje pagamintas bendrasis produktas, lamentuoti Seimo narių atostogas,
palyginti su 2008 m., sumažėjo net 15 proc. Panašų ūkio tautos išrinktųjų poilsio tvarka ne-
nuosmukį Lietuva patyrė tik išsivaduodama iš planinės So- nustatyta iki šiol. Akivaizdu, jog ne
vietų Sąjungos rinkos. Po gilaus nuopuolio vis dažniau kal- vienam parlamentarui patogesnė da-
bama apie 2010-aisiais laukiantį šalies ūkio atsitiesimą. bartinė situacija: kelis mėnesius per
Lietuvos ekonomikos atsigavimas prasidės nuo ekspor- metus jie dirba laisvu grafiku, o ir per
to pagyvėjimo. Tik tuomet, kai įsibėgės eksportuojan- neoficialias atostogas gauna pinigų
čių bendrovių pardavimai, jos ims duoti daugiau užsaky- parlamentinei veiklai vykdyti.
mų Lietuvos įmonėms, kelti atlyginimus ar priimti daugiau
darbuotojų. Įkandin atsigaus ir gyventojų vartojimas. Prog- KT 2005 metų vasarį kons-
nozuojama, jog svarbiausių Lietuvos eksporto rinkų – Vo- tatavo, kad Seimo nariai, kaip ir
kietijos, Baltijos šalių, Lenkijos, Rusijos – ūkio padėtis bus visi dirbantys mirtingieji, turi eiti
geresnė nei 2009-aisiais. Po skaudžių atlyginimų „apkarpy- kasmetinių mokamų atostogų.
mų“ lietuviška produkcija tapo pigesnė ir patrauklesnė už- Tačiau parlamentarai per 5 me-
sienio pirkėjams. tus taip ir nesugebėjo numatyti
Vis dėlto ekonomikos atsigavimo kelias nebus klotas rožė- ėjimo atostogauti mechanizmo:
mis. Pirmoje metų pusėje įmones „krestelėjo“ elektros pa- kada konkrečiai tai būtų galima
brangimas. Galimas daiktas, jog ir užsienio rinkų atsigavi- padaryti, kiek atostogos truktų
mas bus lėtesnis nei tikimasi. Statistiniai rodikliai kol kas ir t.t. Seimo Etikos ir procedūrų
atspindi tik gležnus eksporto, pramonės ar transporto at- komisija (EPK) pasiryžo regla- praėjusioje kadencijoje, daugelis teikęs saikingai optimistiškai“, iš atostogų mechanizmas, jei-
sitiesimo požymius, o kiti sektoriai – mažmeninė prekyba, mentuoti tautos atstovų poilsį Seimo narių klausė: „kam čia to kad atostogas reglamentuojan- gu staiga tektų sušaukti neei-
statyba – išlieka prislėgti. Ekonomika stiprės gana lėtai, to- tik dabar, parlamento valdybos reikia? Viskas ir taip aišku, kad čios Seimo statuto pataisos bus linę sesiją, o politikas tuo me-
dėl bedarbių toliau daugės, o vidutinis darbo užmokestis prašymu griežtindama Seimo Seimo narys gali kada nori išvyk- įtvirtintos. Tačiau prieš tai par- tu viešėtų kur nors Afrikoje ar
nedidės ar dar šiek tiek sumažės. statutą, kad sudrausmintų po- ti“. Bet taip negalima. Dabar pa- lamento etikos sargai dar turės Azijoje. Pasigirdo siūlymų, jog
SEB banko prognozėmis, ekonomika 2010 m. paūgės sėdžių nelankiusius, už kolegas sipila vienas skandalas po kito“, parengti siūlymus, kaip sure- tokiu atveju Seimo nariui turė-
1 proc. Be abejo, tai gera žinia – šalies ūkis turėtų būti gy- balsavusius ir kitaip prasižen- – dėstė A.Salamakinas. guliuoti pačią atostogų ėmimo tų būti kompensuotos sugrįži-
vesnis nei praėjusiais metais. Vis tik „pliusą“ šiemet ekono- gusius parlamentarus. Paskutinis skandalas kilo, tvarką: jų trukmę, laikotarpį, mo išlaidos.
mika fiksuos ir dėl to, jog pernykštis nuosmukis buvo itin kai Krikščionių partijos frakci- kada Seimo narys gali atosto- „Reiktų spręsti šią prob-
gilus. O ir gyventojams savo kailiu jaučiamo pagerėjimo dar Malonus neapibrėžtumas
jos narys Linas Karalius viešė- gauti, ir kitus dalykus. lemą ieškant analogijų su pa-
teks luktelėti. Paklaustas, kodėl parlamen- damas egzotiškuose kraštuose našiais atvejais kituose dar-
Norėtų kompensacijų
tarų atostogos nereglamentuo- praleido visus sausio mėnesio buose, kai atsiranda būtiny-
Daugiau komentarų - www.15min.lt tos iki šiol, etikos sargų vado- posėdžius, o už jį per Seimo po- KT nutarime teigiama, kad bė staigiai iškviesti kokį nors
vas Algimantas Salamakinas sėdžius balsavo frakcijos kolega parlamentarai gali atostogauti svarbų darbuotoją. Matyt, kaž-
pasiūlė klausti tų, kurie praė- Aleksandras Sacharukas. tik ne sesijų metu ir kai nevyksta koks kompensavimas turi bū-
jusioje kadencijoje vadovavo Didžiausios Seime Tėvy- komitetų ar komisijų posėdžiai. ti. Bet tai galbūt labiau teori-
Masinis protestas Visagine Seimui, pirmininkavo EPK ir
dirbo su Seimo statutu – pats
nės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijos seniū-
Jeigu būtų šaukiama neeilinė ar-
ba pratęsiama eilinė sesija, jie
niai atvejai, nes labai retai iš-
kyla ypatingos aplinkybės. Pa-
Visagine šeštadienio vidurdie- Jie v ylėsi sulaukti dota- jis tuo metu vadovavo Jauni- vyzdžiui, jeigu kompensacijų
nį per 3000 gyventojų susirinko cijų iš Vilniaus. mo ir sporto reikalų komisijai. mokėjimo perspektyva egzis-
į protesto akciją, kurioje pikti-
nosi išaugusiomis šildymo kai-
Akcijos metu buvo priimtos
keturios rezoliucijos, kuriomis
Tačiau politikas patvirtino, jog
ne vienam parlamentarui pato-
Seimas turbūt vienintelė insti- tuotų ir šiuo metu, vasarį tur-
būt būtume apsiėję be tos neei-
nomis ir ketinimais didinti pen- prieštaraujama valdžios ketini- gesnis dabartinis neapibrėžtu- tucija visoje valstybėje, kurioje nėra linės sesijos“, – sakė J.Razma,
sinį amžių. mams iki 65 metų ilginti pensi- mas. Vieša paslaptis, kad tarp oficialių atostogų. prisiminęs vasario 11-ąją su-
nį amžių, reiškiamas nepasiten- sesijų dažnas Seimo narys ke- šauktą vienos dienos neeilinę
Protesto akcijoje daly- kinimas išaugusiomis šildymo liauja paslidinėti ar į šiltus kraš- Situaciją apibūdino A.Salamakinas. sesiją, per kurią Seimas atlei-
vavę visaginiečiai skundėsi, kainomis, išsakyti norai didin- tus. Vieni važiuoja slapta, va- do generalinį prokurorą Al-
kad uždarius Ignalinos ato- ti užimtumą bei prieštarauja- dovaudamiesi statuto nuosta- nas Jurgis Razma atkreipė dė- privalėtų į ją susirinkti net jei- gimantą Valantiną ir paskyrė
minę elektrinę (IAE) šildy- ma, kad į Visagino savivaldy- ta, kad laikotarpiu tarp sesijų mesį į kitą atostogų galvosūkio gu atostogautų. Išimtys taiko- užsienio reikalų ministru Au-
mo kaina šiame mieste pa- bės teritoriją būtų suvežamos parlamentaras savo darbą or- aspektą – būtų nelogiška poil- mos tik Seimo pirmininkui ir dronių Ažubalį.
didėjo beveik keturis kar- radioaktyvios atliekos iš Euro- ganizuoja pats. Kiti prašo Sei- siaujančiam Seimo nariui skir- jo pavaduotojams – jie gali eiti EPK dar kartą svarstys mi-
tus, daugiau nei du kartus pos Sąjungos valstybių. mo valdybos sutikimo, kad juos ti pinigų parlamentinei veiklai atostogų ir per sesijas. nėtas Seimo statuto pataisas ry-
brango karštas vanduo, ne- Pernai gruodį uždarytos išleistų išvykti į užsienį asme- finansuoti. Praėjusią savaitę vykusiame toj. Vėliau jos bus teikiamos par-
gana to, regione padaugėjo IAE regionui valst ybė šie- niniais reikalais. Po įvairių skandalų sustip- EPK posėdyje komisijos nariai lamento valdybai ir ji spręs, ar
bedarbių, o pensininkams met žada skirti 80 mln. litų „Kiek žinau, kai buvo ban- rėjo visuomenės spaudimas, pradėjo diskutuoti, koks turėtų dėl jų įtvirtinimo balsuos par-
sumažintos išmokos. paramos. doma reglamentuoti atostogas todėl J.Razma sakė esąs „nusi- būti parlamentarų atšaukimo lamentarai.

=×ac_Uiam`‹h]gUjc_fUi^U[mg`Yg kino repertuaras

 ?fUi^U[mg`]ê]f×]fX]Yg`][ca]ggYf[U_Ug_Yhj]fhUggiUi[žgd`UbYhcg
[mjYbhc^Ug"HU]XUßb]Uig]Ua]fh]Ygdf]YßUgh]g"

 ?fUi^U[mg`‹gY_Uid]Ug]W\c`YghYfc`]c^ib[]b]U]bic&)aYhêUaß]Uig"
HU]dUV`c[]bU[mjYb]ac_c_mVž ]×jU]nX{"

A
UbcX]U[bcn‹!×]fX]Yg`][U]f_fUi^U[mg`]ê =×aYX]W]bcg×U`h]b]êgiß]bc^Ui. df]dUß]bc _UX_fUi^U[mg`]êVã_`‹dU[Yf‹^c"ÖÞ]bUbh
UhYfcg_`Yfcn‹ !dUgU_c^Uj]`b]Yh‹>iX]hUG" jUX" Å[mjmV‹g Y`YaYbhUgÆ cncbUg C' g_Uh]! ^ãgê×Y]acgdUjY`X{ hU]aUbbYh]_‹hU !df]dUß]bc^]g"
ÃHU][]a]b‹gdUjY`XUg"BY^iXfig[mjYb]ac bU XY[icb]Yg fY]_U`]b[c gjY]_Uhcg Zib_W]^cag !Bm_ghUbYhWY`]i`]hcdcßma]U]";U``U]_ch‹gX]Yhcg3Å"
VãXUg W\c`YghYfc`]g ghfYgU]"""AUbcVfc`]i] ]×g]g_mf]a{/ bcfaU`]nic^U _fUi^U[mg`]ê ]f ×]fX]Yg BY bYg]`U]_Ui" H]_ `U]_i dUg]f]b_Ui cncbchYfUd]^{
dYfbU]bYhcdYfUjcißg]_]a×ig]Ug_fUi^U! Vã_`ž cncbUg dfcZ]`U_h]×_U] [U`] UdgUi[ch] bic Cncb{ df]dUß]bc ]f Ub_g~]Ui g_Ydh]×_U] big]hY]_žg
[mg`Yg" CdYfUW]^U g_Uiga]b[U [mXmaUg W\]fif[]b]c £g]_]×]ac/ X]X]bU UhgdUfia{/ bU]_]bU aUbcVfc`]g"BYgcncbUg]×ac_cam`‹h]gUjc_fUi^U!
]`[Ug]fVfUb[ig VYh_fUi^U[mg`‹ghYVY_U`! dUhc`c[]b]iga]_fccf[Ub]naig [mXcßU]nXUg/dU! [mg`Yg" 5[b‹H5FJM85=H‰ „Valentino diena“
_‹^U hY_gcdYfich]]f^cXY×]bž_c^{"HcgUi [Yf]bU [mjYb]ac _c_mVž djn" gYf[Ubh hc_]ca]g
bY`]b_‹^UiDfUX‹^UiXca‹h]g Uf£aUbcaU `][ca]g_U]dX]UVYhUg dgcf]Un‹ j]f×_]b]achfU_hc CINAMON „Vyrai, kurie spokso į ožkas”
gighUVXmh]hfcaVê]fW\c`YghYfc`]cd`c_×! ]f_h"/cncbUg[mXchUah]_fUgbYjU]g]b[iacfã×]g „Kuždesių sala“ (mistinis siaubo (komedija) 18:00 20:00
hY`]êUhg]fUX]a{_fUi^U[mg`‹gY"=fgifUXUi" Uf`mh]b‹ggjY]_Uhcggihf]_]aig/9I]f>5J[mjYb! trileris) 12:45 15:45 18:45 21:45 „Valentino diena“ ( romantinė
J]g_{ UdgjUfg~]ig] Ygi _f]h]×_U fY_`UaU hc^U] VYg]fãd]bUbhmggUjcZ]n]bY bYfj]bY dg]W\]bY ?`U]d‹Xc^Y A]b]^cg["& =_cfd"
bY`UVU]dUg]h]_]idUg]f]b_UiaUbh]b_Ua{ gjY]_UhU fY[i`]Uf]U]Uh`]Y_UcncbchYfUd]^cgdfcWY! „Keliamieji metai“ (komedija) komedija) 11:00 13:30 19:00 21:30
HY`"(*'%)%%%UfVU,*$*-%%,'"
aYhcX{"HU]cncbchYfUd]^U" XãfUg" 8Ui[Y`]g dUgUi`]c gdcfhc aYbc ]f jYfg`c 11:30 14:00 16:15 18:30 21:00 „Vilkolakis“ (siaubo trileris) 11:05
£ßmamV]êbUiXc^Ug]cncbchYfUd]^U _UX^êgUj]^Ui! kkk"a]fUaYXU"`h „Nenugalimas“ (biografinė 22:00
;U]jU_fUi^c]bXUag hU]f]×jU]nXUVãhêVYdf]Y_U]×hê
ÖÞ]bUiUhjY^ê _U]cncbUggigh]df]bc_fUi^U[mg! drama) 11:45 15:15 21:15 „Princesė ir varlius“ (lietuviškai
;mXcaUcncbchYfUd]^UgYf[Ubh`‹h]b‹a]g_j‹dUj]ac
`Yg]fÖ]×h]fdX‹ÅW\c`YghYfc`]cd`c_×hY`Yg dU[Yf]bc GjY]_U]f[U]j] hU_ê`][ca]g Wi_f]b]iX]UVYhi]f^c_cad`]_UW]^ca]g „Numylėtieji kaulai“ (siaubo įgarsinta animacinė komedija)
cf[Ub]nacVã_`ž gUj]^Uih{ ]×jU]nX{"AUbcdUߣg! GUjcVãgYb{dccncbchYfUd]^cgdUjUX]b~]UiÖgjY]! ×]fX]Yg]f_fUi^U[mg`]ê`][ca]g hfcZ]b‹a]gcdca]g a]! 10:45 13:15
hUaUa dc cncbc _ifgc gigh]df‹^c _fUi^U[mg`]ê
trileris) 12:15 15:00 17:45 20:30
_U ]f [U]j]Å" >Ui dc _Y`]ê dfcWYXãfê ]×bm_c Z]n]×_U] [fYbU £jU]f]ca]g`‹h]b‹a]g]bZY_W]^ca]g]f_h"?cbgi`!
Y`Ugh]b[iaUg ]×bm_chfcaVU] ^]gbYh`]cj‹g]d`]_h] ^ibhUa] UhYfcg_`Yfcn‹g ]f ×]fX]Yg bYdU_Ub_Uaiac „Persis Džeksonas ir Olimpo „Zero 2“ (juodojo humoro kome-
hic^U×Y]acg[mXmhc^Ug dYX]UhfUg ifc`c[Ug []bY_c`c!
]fdUa]f×c £hUad{VY]bYa][{"BYVã~]UiachYf]g g]adhcaU] Ã gib_iaUg _c^cgY Xigi`mg bicjUf[]g [Ug Ub[]cW\]fif[Ug YbXc_f]bc`c[Ug _cgaYhc`c[Ug" dievai: žaibo vagis“ (filmas visai dija) 19:30
VYh"""[YfU]×jU]nXUVY]gUj]^UihUaUb![Yfc[mXm! _fUi^cgdãXß]c×c_~]c^]aU] cXcgdUV`m×_]aUg [U`jcg 5h`]Y_Uacgg_mX`]Ui_‹g j]XUigcf[UbêYW\cg_cd]^cg šeimai) 14:30 17:00 „Įsikūnijimas“ (fantastinis) 16:00
acfcX]_`]g" g_UigaUg"DUg]^ihUiYbYf[]b[U]fXUfV]b[U;mXmhc^Ug VY]_fUi^U[mg`]êhmf]aUgUdUfUhiÖ8cdd`YfÅ $
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Liberalų sąjūdis kelia galvą Liberalų sąjūdis (LS) nusprendė mo“, – tvirtino partijos pir-
labiau išryškinti savo balsą val- mininkas Eligijus Masiulis.
dančiosios koalicijos kvartete. Li- Jis pabrėžė, kad liberalai ne-
beralai nesijungs prie Tautos pri- sijungs į „jokius laikinus po-
Viena iš
sikėlimo partijos (TPP) ir Libera- litinius darinius“. siūlomų idėjų –
lų ir centro sąjungos (LiCS) bend- Apie ketinimą bendradar-
ro bloko Seime. Be to, jie pažėrė biauti su TPP, galbūt net su- paskelbti šešėli-
kritikos dabartinės Vyriausybės darant bendrą frakciją Sei- nių pinigų „am-
mokesčių politikai. me, praėjusią savaitę paskelbė
LiCS atstovai. Ši partija ir TPP nestiją“.
„Sveikindamas dviejų Per- šiuo metu parlamente turi mi-
mainų koalicijos partnerių – nimalų frakcijai sudaryti rei- prieš metus įv ykdytas mo-
LiCS ir TPP – apsisprendimą kiamą narių skaičių – po 7 na- kesčių didinimas buvo klai-
bendradarbiauti, LS pareiš- rius. Tačiau liberalcentristas da. Tačiau liberalai pabrėžė,
kia, kad į naujai formuoja- Žilvinas Šilgalis yra pagrasi- kad partija neabejoja Vyriau-
mą darinį nesijungs“, – sako- nęs trauktis iš frakcijos, todėl sybės ir Permainų koalicijos
ma šeštadienį Raseinių rajo- šiai iškiltų grėsmė sugriūti. LS gebėjimais.
ne priimtame partijos tary- Seime turi 11 atstovų. Matydama pirmuosius Lie-
E.Masiulio (k.) vadovaujamas LS nenori šlietis prie Gin-
tauto Babravičiaus (2-as iš kairės) LiCS ir A.Valinsko TPP bos pareiškime. LS tar ybos nariai savo tuvos ūkio atsigavimo ženklus,
kuriamo bendro bloko Seime. Š.Mažeikos/BFL nuotr. „Netik ime politinėmis posėdyje savaitgalį taip pat partija ragina koaliciją 2011
vestuvėmis iš išskaičiav i- pripažino, kad daugiau nei metais atšaukti visus laikinai,
sunkmečio periodui, padidin-
tus mokesčius. Taip pat siūlo
pratęsti biudžeto išlaidų ma-
žinimą dar 2 metams, ryžtin-
gai vykdyti valstybės objektų
privatizavimą, o lėšas, gautas
iš privatizavimo, nukreipti
pensijų reformai fi nansuoti.
Liberalai ragina pertvarkyti
„Sodrą“ taip, kad ji priartėtų
„prie asmeninio kaupiamojo
pensijų draudimo.“
Dar viena idėja – paskelb-
ti šešėlinių pinigų „amnesti-
ją“. Juos išviešinusios įmonės
ar asmenys turėtų nuo jų su-
mos sumokėti 10 proc. pajamų
mokesčio. Tokiu būdu esą bū-
tų mažinamas šešėlinio vers-
lo mastas.
Be to, LS siūlo įteisinti
lankstesnius darbo santykius,
remti smulkų ir vidutinį verslą
padengiant jam suteiktus kre-
ditus, per šiuos metus žymiai
sumažinti verslą kontroliuo-
jančių institucijų ir pareigū-
nų skaičių.

Nusitaikė į karių
maitinimą

Krašto apsaugos minis-


terija (KAM) siūlo sumažinti
kompensacijas maistu neap-
rūpinamiems kariams.
Šiuo metu vienos paros
maitinimosi išlaidų piniginė
kompensacija kariui ir šaukti-
niui, neaprūpinamam maistu,
siekia 18,5 lito, tačiau ją siūlo-
ma sumažinti iki 14,8 lito. Tokį
mažinimą KAM parengtame
Vyriausybės projekte siūloma
taikyti iki šių metų pabaigos,
Puslapis parengtas pagal BNS ir „15min“ inf., Š.Mažeikos/BFL nuotr.

o kitąmet ketinama sugrąžin-


ti dabar galiojantį kompensa-
cijos dydį.
Tokioms kompensacijoms
per mėnesį vidutiniškai yra
skiriama apie 4 mln. litų, o
jas gauna apie 7200 karių, ne-
įskaitant savanorių.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Žemę talžė stichijos


Pirmadienis, kovo 1 d.

Įkrauk.lt savaitė 2010 02 22-28


Šią savaitę „Įkrauk“ reporteriai informavo apie avarijas,
sniego valymo darbus, aktyviai reagavo į žiniasklaido-
je aptariamas aktualijas, tokias kaip L. Karaliaus nepa-
reigingumas ir „Eurovizijos“ atranka.

Per stiprų drebėjimą Santjage griuvo til- Savivartis „netilpo“ po viaduku


tai ir pastatai, skausmingų padarinių ne-
išvengta ir kituose arti epicentro esan- Apie netradicinį eismo įvykį portalui 15min.lt pranešęs skaity-
čiuose miestuose. AFP/Scanpix nuotr. tojas rašo, kad „savivartis važiavo pakeltu kėbulu ir trenkėsi į
Vakarinio aplinkkelio tiltą“. „15min“ redakcija patikrino,kad
Gamtos stichijos savaitgalį baugi- miesto Konsepsjono. mo maždaug 50 valstybių ir te- lių nuostolių nepadarė. greičiausiai į eismo įvykį patekusios mašinos vairuotojas apie
no milijonus žmonių: Pietų Ame- Per žemės drebėjimą žuvo ritorijų nuo Naujosios Zelandi- 1960 metais Čilėje kilus 9,5 incidentą policijai nepranešė, nes duomenų apie tai neturėjo
riką supurtė galingas žemės dre- mažiausiai 300 žmonių, nunio- jos iki Japonijos buvo paskelb- balo stiprumo žemės drebėjimui nei miesto, nei rajono Kelių policijos pareigūnai.
bėjimas, po kurio visame Ramia- koti arčiausia epicentro esan- tas cunamio pavojus. Baimin- žuvo 1,6 tūkst. žmonių.
jame vandenyne paskelbtas cuna- tys miestai. tasi, jog per Ramųjį vandenyną
Europoje – audra
mio pavojus, o vakar pietvakarių Čilės prezidentė Michel- besiritančios cunamio bangos
Europą užklupo audra. le Backelet 6 šalies regionuo- gali išaugti iki 5 metrų aukščio. Čilei besilaižant žemės dre-
se paskelbė „katastrofos pa- Laimei, liūdniausio scenarijaus bėjimo žaizdas, vakar gamta jau
Sugriuvę tiltai ir pastatai, dėtį“. išvengta. Kai kuriuose Hava- siautėjo kitame Žemės pusru-
gatves nusėjusios stiklo ir ply- Anot prezidentės, drebėji- jų salų pakrantės ruožuose cu- tulyje – Portugaliją, Ispaniją ir
tų nuolaužos, prieglobsčio ieš- mas paveikė per 2 mln. žmo- namio bangos aukštis viršijo 2 Prancūziją talžė audra. Kai kur
kantys gyventojai – maždaug nių: didelėje sostinės dalyje metrus, tačiau daugelyje vie- vėjo gūsiai siekė 150 kilometrų
taip vakar atrodė 8,8 balo sti- nutrūko elektros, komunika- tų jos aukštis svyravo ties 1,7– per valandą. Audra pareikalavo
prumo žemės drebėjimo nu- cijų ir vandens tiekimas, ap- 1,8 metro. mažiausiai 16 žmonių gyvybės:
siaubta centrinė Čilė. griuvo pastatai ir gatvės. La- Apie 50 tūkst. gyventojų bu- Portugalijoje žuvo 10-metis ber-
Galingas drebėjimas šalį biausiai nukentėjusių mies- vo evakuota ir iš Japonijos pa- niukas, trys žmonės žuvo Ispani-
supurtė šeštadienį, 3 val. 34 tų gyventojai keliavo laiki- krančių, kurioms grėsė cuna- joje, dar 12 – Prancūzijoje.
min. vietos (8 val. 34 min. Lie- nai apsistoti pas draugus ar mio smūgis. Čia užfiksuotos 90 Audra be elektros paliko per
tuvos) laiku, jo epicentras bu- gimines. cm aukščio bangos, nepadariu- milijoną Prancūzijos gyventojų, Vilniaus kelininkai siautėja
vo Ramiajame vandenyne 35 „Mes dedame visas pa- sios didelių nuostolių. o kai kuriose gyvenvietėse kilo
„15min“ skaitytojas Deivis pranešė apie sniego valymo dar-
metrų gylyje ties Čilės Mau- stangas, kad atstatytume pa- Cunamis pasiekė ir Rusijos potvyniai. Vakar vakare audros
bus. „Vilniaus kelininkai siautėja: štai tokia technika bando
lės regiono krantais, maždaug grindinių paslaugų tiekimą. teritoriją – Sachalino saloje už- debesys slinko link Danijos.
sniego likučius nuvalyti, o sniegas taip ir lieka gatvės krašte.
325 km į pietvakarius nuo sos- Tačiau dar liko daug darbo“, fiksuota 80 cm aukščio banga,
tinės Santjago ir 115 km į šiau- – sakė Čilės prezidentė. o ties Kamčiatkos pusiasaliu – Daugiau pasaulio naujienų Kažin kiek kainuoja toks prabangus valymas?“ – rašo vyras.
rę nuo antro pagal dydį šalies Po galingo žemės drebėji- 40 cm banga. Jos taip pat dide- www.15min.lt „Įkrauk“ skaitytojas Arūnas, priduria, „kad tas pats traktorius
pastebėtas ir Goštauto gatvėje per rytinį piką.“

Italai sukilo
prieš premjerą

Lino Karaliaus išprusimo spragos


15min.lt skaitytojas Džo-
nas stebisi Seimo nario
Lino Karaliaus išprusimu.
Dešimtys tūkstančių italų
Praėjusį antradienį Seimo
šeštadienį dalyvavo mitinge
narys, užuot dalyvavęs Sei-
prieš premjero Silvio Berlus-
mo Etikos ir procedūrų ko-
coni planus reformuoti teisin-
misijos posėdyje, kur turėjo
gumo sistemą, įteisinant gali-
mybę jo kadencijos metu likti būti svarstomas jo elgesys,
nebaudžiamam. išvyko į Klaipėdą, kur vai-
Prieš S.Berlusconi šiuo metu kams pasakojo apie alkoho-
vyksta du procesai dėl korup- lio ir narkotikų žalą. Deja, kaip pastebi skaitytojas, į dėstyto-
cijos. Italijos premjeras stumia jo vaidmenį įsijautęs Seimo narys „puikiai“ pademonstravo
įstatymų projektus, kurie ga- savo žinias – net nesugebėjo ant lentos teisingai užrašyti eti-
rantuotų jam teisę 18 mėnesių lo alkoholio formulės. Jis rašė, kad ji yra H2C5OH, kai net
atidėti teisminį procesą bei su- moksleiviai puikiai žino, jog tai yra C2H5OH.
teiktų galimybę nutraukti pro-
cesą, jei jis trunka pernelyg il-
gai. Pats S.Berlusconi teigia,

Portalas „Įkrauk“
Puslapis parengtas pagal BBC ir „15min“ inf.

kad tapo politinio persekiojimo


auka, o šalies teisėjus neseniai
kažką
palygino su Talibanu. itytojai. Jei pastebėjote
Dalis mitinguotojų nešė pla- yra skirtas Jums, mieli ska ite nau jien ų iš
nalistai, jei tur
katus su užrašais „Prieš įstaty- įdomaus, ko nepamatė žur ite jom is su visa Lietu-
pasidalink
savo miesto ar miestelio, ai pap ras ta,
mus visi lygūs“, piktindamiesi nuotraukas, video) vis
šalies premjero siekiu išvengti va! Įkrauti žinią (tekstą, nau jien ų por tale
itytojų
tereikia užsiregistruoti ska t.
http://www.ikrauk.l
teisingumo. „Šiandien tikrasis
Talibanas yra S.Berlusconi, kuris rmacijos
autorinę naujieną, už info
nori supančioti teisėjų rankas“, Įkrauti galima tik savo naujienos autorius.
s ją įkrovęs
– sakė Italijos Žaliųjų partijos patikimumą atsako pat
vadovas Angelo Bonelli.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

Parduoda
Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės
durys, garažo vartai, plastikiniai langai
minimaliomis kainomis. Santechnikos
įranga ir darbai.Tel.: 8 603 10867,
8 640 17207.
7 SKELBIMAI + 2 NEM0KAMAI

NEM0KAMAS PATALPINIMAS
P0RTALE TURGUS.PLIUS.LT
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- Erika. Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34 274. skelbimaiklaipeda@15min.lt
jantys švediški anoduoto aliuminio
profilių langai. Pertvarų, terasų
montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@
gmail.com. Minijos 2, Klaipėda. Statyba, remontas Paslaugos Transportas
Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036, Daugiabučių namų elektros instalia- Automobilių dujų įranga, autoelek-
8 46 496873. Didelių ir vidutinių skylių gręžimas. Kilimų, minkštų baldų valymas. Va-
cijos renovavimas, techninė priežiūra, Kiaurymes gręžiame įvairaus gylio, trikas, signalizacijos, diagnostika,
dokumentacija. Atestuota bendrovė. lymas po statybos ir remonto darbų. autoremontas. Tel.: 8 604 69088,
įvairiu kampu. Tel. 8 687 13130. Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363.
Tel. 8 687 13130. 8 698 40276, 8 671 63069.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
Meistro pagalba: santechnika, elektra, EKOvata, termoputa, polistireno granu- Perkame įvairių markių automo-
tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite lėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje. bilius, gali būti su defektais ar be
meistrą. Tel. 8 618 00700. Tel. 8 689 68528. jų iki 15000 Lt. Pasiimame patys.
Tel. 8 648 21921.
Teikiame kompiuterių remonto
paslaugas. Aptarnaujame įmonių IT Superkame automobilius. Gali būti
www.krizesiveikimas.lt ūkį. Liepų g. 48B. Tel.: 8 46 415880, nevažiuojantys, daužti, be TA. Atsi-
skaitome iš karto. Tel. 8 608 31329.
8 670 18602, www.esv.lt.
UAB „Raguvilė“ atlieka: valymo po UAB „Autostabila“ suras Jums reikiamą
statybos ir remonto darbų, kasdienį automobilio detalę. Pristatome į vietą.
valymą biuruose ir namuose, akmens Tel. 8 646 78878, el. p. autostabila@

. masės plytelių impregnavimo, santech- balticum-tv.lt .

skelbkites nikos ir vidaus inžinerijos, teritorijų


apželdinimo ir priežiūros darbus.
Tel.: 8 683 83994, 8 683 83997.
Nekilnojamasis turtas
Keičiu 1 kambario neprivatizuotą butą
SMS žinutėmis į 2-3 kambarių neprivatizuotą butą.
1. Žinutės tekste rašykite:
Tel. 8 677 02354. Perka
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) Perkame mišką su žeme arba iškirti-
mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325,
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau www.dzukijosmediena.lt.
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. Grožis, sveikata
2. Sulaukę atsakymo žinutės, • Veido ir vokų
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami: operacijos
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) • Atlėpusių ausų
(tarpelis) PATVIRTINU. korekcija
• Krūtų formos korekcija
Dėmesio! • Kūno riebalų išsiurbimas
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas • Pilvo sienos patempimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą • Lūpų storinimas
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. • Raukšlių gydymas
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų • Prakaitavimo mažinimas
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
Doc. dr. Rokas Bagdonas
S.Nėries g. 3, tel. 8 686 85385
www.plastikoschirurgai.lt

Mokamos linijos telefonu


Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. Mokslas
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, Danzos šokių studija prrima naujus narius į solo ir porinius lotynų, hip hopo,
go-go, show dance, vaikų, pilvo šokius, aerobikos treniruotes. 60 Lt/mėn.
(skelbimas iki 20 žodžių). H. Manto g. 7, „Manto namai“ II a. Tel. 8 682 99709, www.danzos.lt.
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, Pigūs vairavimo kursai (A ir B) Birutės g. 11A. Tel. 8 673 05428,
(skelbimas iki 20 žodžių). http://vairavimas.balt.net.

Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“
Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.)
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt Siūlo darbą
Darbas aptarnaujančiam personalui Italijoje italų arba prancūzų k. UAB BAKENA:
tel. 8 687 11651, www.bakena.com.
Padedame įsidarbinti Didžiojoje Britanijoje. Yra kreditavimo galimybė.
Tel. 8 618 79843.
Tarptautinė minkštų baldų gamybos įmonė siūlo darbą TECHNOLOGUI,
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk” SIUVĖJOMS, BALDŲ APTRAUKĖJAMS. Teirautis telefonu: 8 611 62508.

Nuo šiol skelbimai priimami


Personalo atrankos ir nuomos kompanija „Headex“ ieško mėsos iškaulintojų
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose ir išpjaustytojų darbui Olandijoje, veršienos perdirbimo fabrike. Reikalavimai:
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse panašaus darbo patirtis, vokiečių arba anglų kalbos žinios, atsakingumas.
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Privalumai: vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis. Kompanija
siūlo: motyvuojantį atlyginimą, ilgalaikį darbą, visas socialines garantijas
ir nemokamą apgyvendinimą. CV siųsti el.p. info@headex.lt

Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Britai nerimauja
Artėjant Lietuvos ir Didžiosios Brita-
nijos tenisininkų Daviso taurės Eu-
Olimpinė ugnis užgeso
Daugiau nei dvi savaites pasaulio
ropos–Afrikos zonos II grupės ma- dėmesio centre buvusios XXI žiemos
čui mūsų šalies rinktinė vakar pra- olimpinės žaidynės baigėsi. Rekordi-
dėjo treniruotes. Tuo tarpu nerimas nis 2 tūkst. 622 sportininkų skaičius
britų spaudoje vis stiprėja. išsidalino paskutinius iš 86-ių kom-
plektų medalius, Vankuveryje užge-
„Įtampa ir drebulys nėra so olimpinė ugnis, o estafetę perė-
neįprasti žmonėms, kuriems mė Sočis, kur sportininkai vėl susi-
mokami pinigai už Didžiosios rinks jau tik 2014-aisiais.
Britanijos teniso vardo stipri-
nimą. Tačiau paprastai jie pa- Olimpinių žaidynių šei-
sireiškia birželio viduryje, kai į (ATP 198) žaidimas. mininkai medalių atv ykė-
Vimbldoną susirenka ryškiau- „Mačiau, kaip R.Berankis liams nebuvo dosnūs. Kana-
sios pasaulio teniso žvaigždės. žaidė San Chosė turnyre JAV dos atletai, neskaičiuojant nak-
Visgi šios savaitės Daviso tau- (lietuvis ten pasiekė geriausią tį iš sekmadienio į pirmadienį
rės išvyka į niekada nelankytą rezultatą per šalies teniso isto- vykusių prestižiškiausių ledo
teritoriją – Lietuvą – kelią net- riją, nukeliavęs iki ATP turny- ritulio varžybų fi nalo, kuria-
gi didesnį nerimą“, – savaitga- ro ketvirtfinalio, kur nusileido me kovėsi šeimininkų ir JAV
lį rašė britų žurnalistas Barry tik ispanui Fernando Verdasco rinktinės, bei vyrų 50 km sli-
Flatmanas. (ATP 10) – red. past.). R.Beran- dinėjimo rungties, iškovojo
Paskutinis iš lietuvių olim-
Jo teigimu, Vimbldone vi- kis atrodė tikrai labai gerai“, – net 13 aukso medalių. Kana- piadoje pasirodė kalnų sli-
sada galima pasitikėti Andy baiminosi britų rinktinės ka- diečiai šiuo pasiekimu pakar- dininkas V.Rumiancevas, ta-
Murray'umi, ketvirtąja planetos pitonas Johnas Lloydas. tojo žiemos olimpinių žaidy- čiau jis nebaigė slalomo
rakete. Tačiau Vilniuje, kai ko- „Be to, Lietuvoje jį dar pa- nių rekordą, kurį 1976-aisiais rungties. AFP/Scanpix nuotr.
vo 5–7 dienomis vyks Lietuvos laikys triukšmingų sirgalių mi- pasiekė Sovietų Sąjunga, o
ir Didžiosios Britanijos koman- nia, todėl iškovoti taškų viene- 2002-aisiais – Norvegija. Ne- Daugiausia apdovanojimų
dų mūšis, korte jo nebus. tų varžybose su R.Berankiu ga- gana to, laimėję vyrų ledo ri- Vankuveryje iškovojo ameri-
Labiausiai britams, kurių li būti labai sunku. Tačiau tu- tulio finalą, jie galėjo šį rezul- kiečiai – iki vakar vakaro tu-
rinktinė vakar atvyko į Vil- rime pasistengti, o tada tikėtis tatą ir pagerinti. rėjo 36-is. Tai taip pat yra nau-
Rekordine savo sportinin-
nių, nerimą kelia geras 19-me- pergalės dvejetų varžybose“, – Visgi, kad ir kaip susiklos- jas žiemos olimpinių žaidynių kų sėkme žaidynių organizatoriai
čio Ričardo Berankio (nuotr.) dėstė J.Lloydas. tė mėgstamiausios kanadiečių rekordas.
sporto šakos lemiamos rung- Tuo tarpu vieniems meda- kiek pridengė visą olimpiadą akis
Ž.Ilgauskas turėtų grįžti tynės, Vankuverio olimpiados lių rikiuotės favoritams rusams badžiusius skandalus.
šeimininkams šios žaidynės ši olimpiada susiklostė tiesiog
Žydrūnas Ilgauskas (nuotr.) artimiau- buvo sėkmingiausios per vi- košmariškai. Rusijos atletai niją, nemokamame koncerte būtų nė karto prašovusi 15 km
siu metu viešai turėtų pranešti sugrįž- są šalies istoriją. Anksčiau per iškovojo 15 medalių, bet tik 3 žmones sužeidusi griuvusi už- asmeninėse lenktynėse, ji bū-
tantis į Klivlando „Cavaliers“ klubą, vienerias žaidynes, vasaros ar aukso, ir pasirodė blogiausiai tvara prie scenos ir t.t. tų iškovojusi sidabrą. Tačiau
kuriame rungtyniavo visą savo kar- žiemos, kanadiečiai daugiau- per visą šalies istoriją. Pasaulio spauda net prami- „būtų“ olimpinėse žaidynėse
jerą NBA lygoje – 14 metų. sia buvo iškovoję 10 aukso ap- Mūsų kaimynai latviai džiau- nė Vankuverio žaidynes „blo- nesiskaito.
dovanojimų. gėsi dviem, o estai – vienu si- giausiomis per visą istoriją“, Kitų mūsų sportininkų star-
Tuo vakar neabejojo di- dabro apdovanojimais. o britų laikraščiai, turėdami tai buvo nuviliantys. Taip, ko-
Investicija atsipirko
džiausio JAV sporto tinklala- omenyje, jog 2012 metais va- mandinėse sprinto slidinėji-
Blogiausios žaidynės?
pio ESPN šaltiniai. Be to, „klevo lapo“ šalies saros olimpiada vyks Londo- mo lenktynėse Mantas Strolia
Iš „Cavaliers“ komandos 34 atstovai pagerino žiemos olim- Rekordine savo sportinin- ne, rašė – „puikus pavyzdys, ir Modestas Vaičiulis liko 18-i,
metų Ž.Ilgauskas buvo išmai- pinių žaidynių šeimininkų re- kų sėkme žaidynių organizato- kaip nereikia rengti olimpinių bet tarp 22 komandų, iš kurių
nytas vasario 17 dieną, tačiau medžioklę įsijungė ir Portlan- kordą, kuris anksčiau taip pat riai kiek pridengė visą olimpia- žaidynių“. dvi net nepasiekė finišo.
praėjusią savaitę jis susitarė su do „Trail Blazers“, tačiau, anot buvo 10 aukso medalių. dą akis badžiusius skandalus. O Atidarymo ceremonijoje ša-
Kaip sekėsi lietuviams
Vašingtono „Wizards“ ekipa dėl pranešimų, Big Z pravardžiuo- Įdomu, kiek visa tai kaina- jų Vankuveryje buvo kaip reta lies trispalvę nešusi slidininkė
paleidžiamojo rašto. jamas vidurio puolėjas atsuko vo? 117 mln. Kanados dolerių daug – tragiška Gruzijos rogu- Lietuvos sportininkai Van- Irina Terentjeva užėmė 64 ir 49
Tapęs laisvuoju agentu 220 visiems nugarą ir nusprendė (maždaug 283,1 mln. Lt). Bū- tininko Nodaro Kumaritašvilio kuveryje nestebino. Vienintelė vietas, o Aleksejus Novoselskis
cm ūgio vidurio puolėjas sulau- grįžti atgal į Klivlandą bei pa- tent tiek kanadiečiai per pas- žūtis, nesibaigiančios avarijos biatlonininkė Diana Rasimovi- liko 71-as bei 53-ias.
kė didžiulio kitų NBA lygos ko- kovoti dėl savo svajonės – NBA taruosius penkerius metus in- mirtina pramintoje Vislerio ro- čiūtė, nors ir darydama daugy- Paskutinis iš lietuvių star-
mandų dėmesio. Ž.Ilgauską į savo čempionų žiedo. vestavo į programą „Valdyk nu- gučių centro trasoje, dėl blogo bę klaidų šaudykloje, sugebėjo tavo kalnų slidininkas Vitalijus
gretas viliojo Atlantos „Hawks“, Tiesa, pagal NBA lygos tai- galėtojų pakylą“, siekdami iš- oro sąlygų nukeliamos varžy- kautis dėl aukštesnių vietų. Ge- Rumiancevas, tačiau slalomo
Denverio „Nuggets“, Dalaso „Ma- sykles lietuvis su „Cavaliers“ su- kovoti kuo daugiau olimpinių bos, tirpstantis sniegas, lietus, riausiai jai sekėsi 7,5 km sprin- varžybų jis nebaigė jau pirmaja-
vericks“ ir Jutos „Jazz“ koman- tartį galės sudaryti ne anksčiau medalių. Investicija jiems atsi- neišsiskleidęs olimpinės ugnies to varžybose, kur D.Rasimo- me važiavime. Slalomo milžino
dos. Pastaruoju metu į lietuvio kaip kovo 21 dieną. pirko su kaupu. stulpas per atidarymo ceremo- vičiūtė liko 25-a. Tiesa, jei ne- rungtyje jis liko 59-tas.

Apgynė lygos taurę futbolas


Anglijos futbolo lygos taurė siveržė į priekį, kai jau 5-ąją
Iš 13-os „A lygos“ pretendentų, licencijas gavo trys
antrus metus iš eilės suspindo mačo minutę Jamesas Mil- Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
„Manchester United“ futboli- neris sėkmingai realizavo 11 Licencijavimo komitetas pirmaja- Pirmajame sprendimų priė-
mimo etape teisės preten-
ninkų rankose. metrų baudinį (0:1). me sprendimų priėmimo etape tei- duoti į „A lygą“ suteikiančios
Visgi jau po 7 minučių sę pretenduoti į „A lygos“ pirme- licencijos negavo net šalies
Ketvirtą kartą per visą klu- pusiausvyrą taikliu smūgiu nybes suteikiančias licencijas sky- čempionas Panevėžio „Ekra-
bo istoriją (1992, 2006, 2009 atstatė „Manchester Uni- rė trims, o į „I lygos“ – dviem šalies nas“. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
ir 2010 metais) turnyro nu- ted“ puolėjas Michaelis Owe- futbolo klubams.
galėtojais tapusi Mančeste- nas (1:1).
rio vienuolikė vakar 90 tūkst. Rungtynių didvyriu tapo Iš viso į „A lygos“ licencijas
žiūrovų talpinančiame Lon- Wayne'as Rooney. Puikią spor- pretendavo 13-a, o į „I lygos“
dono „Wembley“ stadione fi- tinę formą pastaruoju metu – 7 klubai. UEFA-A licencijos
nalinėse rungtynėse 2:1 (1:1) demonstruojantis puolėjas buvo suteiktos Marijampolės
palaužė Birmingemo „Aston 74 mačo minutę nesuklydo ir „Sūduvai“, Tauragės „Taurui“
Villa“ klubą. išplėšė taurę „raudoniesiems ir Pakruojo „Kruojai“. Tie-
„Aston Villa“ pirmoji iš- velniams“ (2:1). sa, pastariesiems dviem klu-
bams „A lygos“ namų varžy-
bas teks žaisti alternatyviame
Puslapis parengtas pagal LFF, AP, Timesonline.co.uk ir „15min“ inf.

stadione tol, kol namų stadio-


nas bus sutvarkytas ir atitiks KA ir Teledema“ – neįgyvendino „Šių metų licencijavimo pro- pakankamai laiko ir pastangų
reikalavimus. dviejų ar daugiau kriterijų. cese yra nemažai debiutantų, spėjo susitvarkyti dokumentus.
Teisę pretenduoti į „A ly- „I lygos“ licencijos buvo su- dalis siekia pereiti iš žemesnės Kitiems dar trūksta tam tikrų
gą“ suteikiančias licencijas teiktos Alytaus „Vidzgirio“ ir lygos į aukštesnę, todėl turi at- patikslinimų ar formų, ypač kal-
pirmajame etape negavo net „Šilutės“ ekipoms. Vieno kri- likti darbų, su kuriais anksčiau bant apie finansinius kriterijus.
šalies čempionas Panevėžio terijaus pritrūko Alytaus „Aly- nesusidurdavo. Kita priežastis Buvo kuriozų, kai dokumentų
W.Rooney pelnė „Ekranas“. Jis, kaip ir Gargž- čiui“, dviejų – Kėdainių „Nevė- – dalis klubų atlieka struktūros nesuderino finansininkai ir au-
pergalingą įvartį. dų „Banga“ bei „Šiauliai“, ne- žiui“, o Kėdainių „Lifosa“, Jo- tobulinimą, keičia dalininkus dito atstovai. Bet manome, kad
AFP/Scanpix nuotr. įgyvendino po vieno privalo- navos „Lietava“ ir Kretingos ar plečiasi. Sunkumų klubams nemažai klubų turi galimybes
mo kriterijaus. „Minija“ dar turi trūkumų vi- sukėlė ir tai, kad tam tikrą laiką pataisyti dokumentus ir įgyti li-
Dar septyni į aukščiausią ša- sose srityse. ne visi buvo apsisprendę, kurio- cencijas po apeliacijos.“
lies futbolo čempionatą nusitai- LFF licencijavimo skyriaus je lygoje sieks dalyvauti“, – aiš- Pateikti apeliacijas bei patiks-
kę klubai – „Klaipėda“, Klaipė- vadovas Laurynas Zibolis tei- kino L.Zibolis. linančią dokumentaciją licenci-
dos „Atlantas“, FBK „Kaunas“, gė, jog rezultatai nėra džiugi- Licencijavimo skyriaus va- jų negavę klubai gali iki 2010 m.
VMFD „Žalgiris“, „Mažeikiai“, nantys, tačiau tam yra įvairių dovo teigimu, kai kuriems klu- kovo 4 dienos. Apeliacijos bus
Vilniaus „Vėtra“ ir Kauno „LK- objektyvių priežasčių. bams trūko visai nedaug: „Įdėję svarstomos kovo 9-ą.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Filmo apie Tadą Blindą startas


su muštynėmis ir maudynėmis
AUDRĖ
šiais laikais tu- Ž.Naujokas.
DOMEIKAITĖ ri drąsos kur- Jose, be Anot filmo prodiuserio Ž.Naujoko, žiemiškos
ti lietuvišką dv iejų a k to- scenos labai reikšmingos, nes atskleidžia svar-
a.domeikaite
filmą. Matau rių vaikų, per- bias paslaptis. „BannanaWorkshop“ nuotr.
@15min.lt
profesiona- sonažus sukū-
Šuoliuojantys žirgai, bėgantys šu- liai dirban- rė profesiona-
nys, sniege besigrumiantys kaili- čią koman- lai A.Kaniava,
niuoti ponai, po vandeniu neriantys dą ir jei vis- V.Petkevičius ir
narai, miško takeliu sniego motoci- kas taip pat Dainius Kazlaus-
klu lekiantis operatorius su kamera vyks ir to- Visai jauną Tadą Blindą vai- kas. O kur dar ei-
– tokių netikėtų vaizdų Vilniaus pa- liau, rezul- dina aktorius M.Čepulis. klūs žirgai ir grės-
krašty galėjo išvysti į mišką užsukę tatas bus tik- mingos išvaizdos
prašalaičiai. Čia paskutinėmis žiemos rai gražus.“ šunys! Kad suspė-
dienomis buvo filmuojamos pirmo- Nepaisydamas lietaus per- tų ir įspūdingai nufilmuotų po-
sios scenos lietuviškam filmui „Tadas merktų drabužių, aktorius par- nus ant lekiančių žirgų, operato-
Blinda. Pradžia“. bloškė ant žemės savo kolegą riams teko patiems joti ant žirgo
aktorių Vidą Petkevičių – taip ir važiuoti sniego motociklais. Į Straipsnio fotogaleriją
Tiesa, šiose scenose žiūro- sukuriami dar keli pirmieji fil- pagalbą pasitelkti kaskadinin- rasite www.15min.lt
vai išvys Blindą dar tik vaiką, mo kadrai. „Svarbiausia pačio- kai bei narai padėjo sukurti fil-
pusilgiais juodais plaukais, bet je pradžioje užduoti gerą toną mo scenas vandenyje. „Ir akto-
jau žvelgiantį ryžtingu žvilgsniu. – tada ir visas filmas bus nufil- riai įsijautę, ir vaikai, ir gyvūnai
„Vaidinu Tadą Blindą vaikystė- muotas sėkmingai“, – įsitikinęs gerai vaidina“, – džiaugėsi filmo
je. Jis yra kaip Robinas Hudas – A.Kaniava. prodiuseris. Užbaigus žiemos
tik lietuvis, – su pasididžiavimu Nors žiemos scenoms fi l- scenas, fi lmavimo darbai bus
savo herojų pristatė jaunasis ak- me suplanuotos tik 4 fi lmavi- pratęsti tik gegu-
torius Marius Čepulis, nebijan- mo dienos, prodiuseris Žilvinas žės pabaigoje,
tis nei darbo ankstyvais rytais, Naujokas tikino, kad jos – labai o galutinį re-
nei pliaupiančio lietaus, nei pri- svarbios. „Čia fi lmuojamas zultatą žiū-
verstinio gulėjimo ant sniego. – vienas fragmentas iš Tado rovams ža-
Vakar labai daug bėgiojau ir rė-
kiau, vaidinau su arkliais, šuni-
mis. Kartais sušąla kojų pirštai,
Blindos vaikystės, maždaug
15 metų prieš tuos įvykius,
kurie dominuos filme.
dama pa-
teikti dar
šiemet.
Išbandyk mobiliąją versiją
bet šiaip nieko – aš juk vaidinu Šios scenos – vie-
tokį „fainą“ Blindą.“ nos kertinių,
Sniegą tirpdantis lietus ne- nes atsklei-
sutrukdė režsieriaus Donato Ul- džia svar-
vydo kino juostai „Tadas Blinda. bias pa- A.Kaniava filme vaidina lenkų
Pradžia“ pagauti žiemos vaizdų, slaptis“, poną Adamą. I.Gelūno nuotr.
tačiau iš aktorių ir kūrybinės gru- – sakė
pės pareikalavo nemažai kant-
rybės ir jėgų. „Matot, kaip atro-
dau gerai? Aš ne su šitais drabu-
žiais filmuojuosi, kol pietaujam
visus rūbus ir batus stengia-
si greitai išdžiovinti, – juokda-
masis paaiškino aktorius And-
rius Kaniava, kuriam filme teko
lenkų pono Adamo vaidmuo. –
Šlapia galingai, nuo ryto mau-
domės, bet ką darysi, kad tas lie- Tavo telefone, Sužinok daugiau
tuviškas oras taip mus maudo. kad ir koks jis bebūtų www.15min.lt/mobile
Nepaisant to, man labai džiu-
gu, kad yra tokių žmonių, kurie

tv kovo 1 d. www.15min.lt/tvprograma

15.05 Anim. serialas „Simpsonai“ (5/2) (N-7). 15.35 TV se- 15.35 TV serialas „Mano nuodėmė“ (80). 16.35 TV serialas 15.00 Tauro ragas. Laida medžiotojams (kart.). 15.35 Ani- 15.15 Dok. serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (28). 15.45 TV 14.30 „Nefritinio skorpiono prakeiksmas“. Komedija. JAV,
rialas „Nuodėmingoji“ (5) (N-7). 16.35 TV serialas „Svetimas „Likimo kerai“ (52). 17.35 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida. macinis serialas „Vaiduoklių istorijos“ (13). 16.05 Juokin- serialas „Švelnusis Benas“ (4). 16.15 TV serialas „Namelis Vokietija, 2001 m. 16.20 „Vaiduoklis ir Tamsa“. Nuotykių
veidas“ (50) (N-7). 17.40 TV serialas „Naisių vasara“ (39) 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. giausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „Detektyvas Ka- prerijose“ (17). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžudys- drama. Vaid. M.Douglasas, V.Kilmeris, T.Wilkinsonas. JAV,
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, krimi- Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir las“ (1). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 TV serialas tė“ (26) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su verti- 1996 m. (N-7). 18.15 Dokumentinis serialas „Ekstremalioji
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas T.Ališauskas (N-7). 19.40 Nuo... iki... Gyvenimo būdo žur- „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (N-7). 20.00 Žinios. mu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV kulinarija“ (25). 18.45 Dokumentinis serialas „Pasaulinė
„Amžini jausmai“ (31) (N-7). 19.40 Be grimo (N-7). 20.30 nalas. Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 20.30 Premjera. TV serialas 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. serialas „Senis“ (124) (N-7). 19.55 Idėjų metas. Vedėjas sunkvežimių ekspedicija“ (69). 19.45 Ieškokime geriausio!
Gyvenimas yra gražus (N-7). 21.10 TV serialas„Svetimi“ (11) „Mano mylimas prieše“ (1). Lietuva, 2010 m. 21.00 Nauja 20.25 Europa - Lietuvai. Informacinė laida. 20.30 Sąmokslo D.Burkauskas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Prekių ir paslaugų TV gidas. Vedėja K.Šeštokaitė. 20.00
(N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 versija. Publicistikos laida. Vedėja A.Zacharevičienė (N-7). teorija. Tiesioginė diskusijų laida. Vedėjas A.Klivečka. 21.30 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Ve-
TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV serialas „Nusi- 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Geras filmas. „K-19“. Trileris. Rež. K.Bigelow. Vaid. H.Fordas, 21.20 Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių uždarymas. dėjas G.Vaičekauskas. 20.45 Kino akademija. „Intymiausios
vylusios namų šeimininkės“ (5/22) (N-7). 23.00 TV serialas Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. L.Neesonas, S.Spruellas. JAV, 2002 m. (N-7). 00.05 Žinios. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. paslaptys“. Drama. Rež. P.Leconte. Vaid. S.Bonnaire, F.Luchini.
„CSI Majamis“ (7/22) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybinin- 22.40 „Demaskavimas“. Veiksmo. Rež. B.Levinsonas. Vaid. 00.19 Kriminalai. 00.22 Verslas. 00.25 Sportas. 00.28 Orai. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 Vankuverio žiemos Prancūzija, 2004 m. (N-7). 22.35„Balticum TV“ žinios. 22.50
kai“ (15) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (4) (N-14). M.Douglasas, D.Moore, D.Sutherlandas. JAV, 1994 m. (N-14). 00.35 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 01.35 Kunfu olimpinių žaidynių uždarymas (tęs). 00.00 Programos Dokumentinis serialas „Pasaulinė sunkvežimių ekspedicija“
01.45 Programos pabaiga. 01.15 TV serialas„Išrinktieji“ (27) (N-14). išmintis. TV žurnalas (kart.). 02.05 Bamba (S). pabaiga. (69). 23.50 Programos pabaiga.

tv kovo 2 d. www.15min.lt/tvprograma

15.05 Anim. serialas „Simpsonai“ (5/3) (N-7). 15.35 TV se- 14.35 TV serialas „Meilės sparnai“ (101). 15.35 TV serialas 15.00 Kunfu išmintis. TV žurnalas (kart.). 15.35 Animaci- 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (29). 14.30 „Apakinti aistros“. Romantinė drama. Rež.
rialas „Nuodėmingoji“ (6) (N-7). 16.35 TV serialas „Svetimas „Mano nuodėmė“ (81). 16.35 TV serialas„Likimo kerai“ (53). nis serialas „Vaiduoklių istorijos“ (14). 16.05 Juokingiausi 15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (5). 16.15 TV serialas P.McGuiganas. Vaid. J.Hartnettas, R.Byrne, M.Lillardas. JAV,
veidas“ (51) (N-7). 17.40 TV serialas „Naisių vasara“ (40) 17.35 TV serialas „Širdžių ėdikės“ (41) (N-7). 18.45 Žinios. žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „Detektyvas Kalas“ (2). „Namelis prerijose“ (18). 17.15 TV serialas „Diagnozė: 2004 m. 16.30 „Konė ir Karla“. Kriminalinė komedija. Rež.
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, krimi- 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. Pramoginė- 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 18.45 TV serialas žmogžudystė“ (27) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida M.Lembechas. Vaid. N.Vardalos, T.Collette, D.Duchovny. JAV,
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (23) (N-7). 20.00 Žinios. (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 2004 m. (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas
„Amžini jausmai“ (32) (N-7). 19.40 Prieš srovę. (N-7). 20.30 (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. Tiriamosios žurnalistikos 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ (125) (N-7). 19.55 Žurnalisto G.Vaičekauskas (kart.). 18.45 TV serialas„Seranų šeimynėlė“
3-ias butas. Pramoginė laida (N-7). 21.10 TV serialas „Sveti- laida. Vedėja R.Janutienė. 20.30 Premjera. TV serialas„Mano 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00 Tarp miesto ir kaimo. TV tyrimas. Publicistikos laida. Vedėja R.Sinkevičienė. 20.25 (69). 19.45 Ieškokime geriausio! Prekių ir paslaugų TV gi-
mi“ (12) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. mylimas prieše“ (2). 21.00 Gyvenimas pagal moteris. Gyve- žurnalas. Vedėja V.Čereškienė. 21.30 Geras filmas. „Tegyvuo- Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 das. Vedėja K.Šeštokaitė (kart.). 20.00 „Balticum TV“ žinios.
21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV serialas nimo būdo laida. 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas ja meilė!“ Drama. Rež. R.Curtisas. Vaid. H.Grantas, L.Linney, Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Pinigų karta. Ve- 20.15 Dokumentinis serialas„Penkių žvaigždučių atostogos“
„Kalėjimo bėgliai“ (4/21) (N-14). 23.00 TV serialas „CSI kri- V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. A.Rickmanas, L.Neesonas, E.Thompson, C.Firthas. JAV, 2003 dėjas A.Tapinas. Pertraukoje - 22.04 Loterija„Perlas“. 22.30 (3). 20.45 TV serialas „Meilės paslaptys“ (10) (N-7). 21.45
minalistai“ (10/4) (N-14). 00.00 Eurolygos apžvalga. 00.05 22.38 Orai. 22.40 „Amerikietiškieji kalneliai“. Veiksmo. Rež. m. (N-7). 00.05 Žinios. 00.19 Kriminalai. 00.22 Verslas. Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Jamakasiai: mūsų laikų samu-
TV serialas„Derybininkai“ (16) (N-7). 01.00 TV serialas„Suk- J.Stuartas. Vaid. C.Stedelin, I.B.Nelsonas, B.Hinkley. JAV, 1997 00.25 Sportas. 00.28 Orai. 00.35 „Nedo Kelly gauja“. Istori- „Vienos kriminalinė policija“ (23) (N-7). 23.45 Programos rajai“. Kriminalinis veiksmo. Prancūzija, 2001 m. (N-7). 23.40
čiai Ričiai“ (5) (N-14). 01.50 Programos pabaiga. m. (N-14). 01.05 TV serialas„Išrinktieji“ (28) (N-14). nė drama. JAV, 2004 m. (N-14). 02.40 Bamba (S). pabaiga. Programos pabaiga.
2010 kovo 1 d., pirmadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Kino kodas: savaitės filmai


15 k
g
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
horoskopai kovo 1 d.
Regbis ir politika
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt Avinas. Nesiklausykite gandų ir spėlionių,
verčiau remkitės tikrais faktais. Jei pasiduo-
rolandas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
maskoliūnas
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr Apie ką mes čia site emocijoms, galite sugadinti dieną ne tik
sau, bet ir kitiems.
„Nenugalimas“
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
r.maskoliunas
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt („Invictus“)
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt Jautis. Gyventi pagal įprastą ritmą jums nie-
JAV, 2010 m., 105 min. kaip nepavyks. Prabus „karštosios“ jūsų savy-
Siužetas ir kontekstas Režisierius Clintas Eastwoodas. bės: audringos emocijos, neužgesinama mei-
Pietų Afrika – viena iš dau- Vaidina: Morganas Freemanas, lė, lošimų potraukis. Jūs dabar gyvenate nuo-
Mattas Damonas. jautomis, tuoj tuoj kažkas įvyks, ir tada žiūrė-
gelio europiečių kolonijų, ku-
rioms po Apartheido santvar- Įvertinimas 3/4
site, kaip elgtis toliau.
kos panaikinimo teko ieško- „Nenugalimas“
15 kg
Dvyniai. Būna ir blogesnių situacijų – tokia
tis naujos savo šalies ir visuo- nuomone jums reikėtų vadovautis šią dieną, 15 kg
menės tapatybės. Susitaikyti kadangi ji bus nelengva. Itin prasta situacija
dviem priešiškoms pusėms. susitikęs su N.Mandela, pati- ir bręstančius pokyčius. Tie- tinis, tačiau ne tai svarbiausia. jauniems Dvyniams, kadangi šie mylės žmo-
Tai pavyksta retai, ką liudija kėjo bręstančiais pokyčiais ir sa, kartais filmas pavojingai M.Freemano personažas – dar gų, kurį saisto santuokos pančiai.
nesibaigiantys kruvini konflik- netikėtai pačiam sau tapo ne- balansuoja ant propagandi- vienas vienišas C.Eastwoodo
tai buvusiose Afrikos žemyno formaliu prezidento padėjėju, nės juostos ribos. Labai jau herojus, turintis aiškius gyve- Vėžys. Jei esate suplanavęs rimtą pokalbį, de-
kolonijose. Pietų afrikiečiams vienijant tautą. viskas sklandu: atėjo toleran- nimo principus, kurie impo- rybas, diskusiją – pasistenkite, kad jie įvyktų
pasisekė, nes jungiamąja gran- tiškasis Mandela, atleido savo nuoja net priešininkams. Su- pirmojoje dienos pusėje.
15 kg Popiet greičiausiai
Reziumė apims nuovargis, irzlumas.
dimi tapo legendinis Nelsonas priešams ir revoliucija protuo- sipriešinusiame pasaulyje po-

x
Mandela (M.Freemanas), ku- Filmas pagrįstas faktais. se įvyko – buvę ponai susitai- litikams reikia ieškoti ne ski- Liūtas. Jums seksis šiandien tvarkyti turti-
ris po 24 metų, praleistų kalė- PAR rinktinė iš tiesų netikėtai kė su buvusiais vergais. Iš tie- riančių, o vienijančių požymių. nius, finansinius reikalus. Skaičiuokite kiek-
jime, tapo šalies prezidentu. laimėjo Pasaulio taurę beveik sų ne viskas taip paprasta: Pie- Tokios asmenybės kaip Gandis vieną centą, antraip rizikuojate prarasti tūks-
Ieškodamas, kas galėtų padė- iš karto po naujojo prezidento tų Afrikoje ir dabar itin dide- arba Mandela įrodė, kiek daug tančius. Nedalykite pažadų, nesišvaistykite
ti suvienyti šalį, jis pasirinko inauguracijos. C.Eastwoodas lis nusikalstamumas, o pagal galima pasiekti, nenaudojant tuščiais žodžiais.
regbio komandą, kurioje žai- sėkmingai pasirinko istorijos išprievartavimų skaičių šalis, prievartos. Ir žiūrint „Nenu- 15 kg Mergelė. Šiandien jausitės ypač energingas,
dė tik baltieji. Komandos kapi- simbolį – regbį, iliustruojan- atrodo, tebepirmauja pasauly- galimą“, galima patikėti tuo,
jūsų esybė tiesiog žaižaruos, o aplinkinius už-
tonas Fransua (M.Damonas), tį įsisenėjusį šalies konfliktą je. Filmo vaizdelis gan idealis- kaip tas buvo atlikta.
degsite savo idėjomis. Kažkoks žmogus ar net
7 3 5 9 2
keletas jų gali „užminti jums ant žaizdos“, to-

Kai vaiduokliai neteisingai3kužda dėl išgyvenimai išsiverš visa jėga.

x
Siužetas ir kontekstas
9 na Dolores (M.Williams). Ta-
2 7 9 15 kg
1
Svarstyklės. Jei ko nors nesupratote, nesi- 6
varžykite paprašyti išsamesnio paaiškinimo.
Apie ką mes čia
4 1 6 8 7 4 3 6 8 9
15 kg
1954 metai. JAV teismo čiau salą užklumpa neregė- Kita vertus, neskubinkite įvykių. Greičiausiai
vykdytojas, Antrojo pasauli- ta audra, o Tedžio tyrimas at- „Kuždesių sala“ bus sunku susilaikyti nepasigyrus ar tuščiai

x
nio karo veteranas Tedis De-
nielsas (L.DiCaprio) su kole-
skleidžia neįtikėtiną, šokiruo-
jančią istoriją. 8130 min.
(„Shutter Island“)
JAV, 2010 m., 9 4 5
15 kg
9
nepasipuikavus.
8
Skorpionas. Nebus sėkmingos dienos, įgy-
4 2
Režisierius Martinas Scorsese.
9 8 7 9
ga Čaku (M.Ruffalo) atvyksta į
Reziumė Vaidina: L.Di Caprio, vendinant darbo užduotis. Papulsite kaip į
salą, kurioje senas karo fortas
B.Kingsley, M.Ruffalo. užburtą ratą, suksitės tarp savų idėjų, gaišite
paverstas kalėjimo tipo bepro- Režisieriaus M.Scorsese var-
Įvertinimas7 4/4 5 8 3 5 „neišgrynintos“.
1 6 8
laiką, o jos bus neįgyvendinamos ar valdžiai
tnamiu itin pavojingiems psi- das – filmo kokybės garantas,
pasirodys
chiniams ligoniams nusikaltė- kuriam beveik nebūna išimčių.
liams. Jiems reikia išsiaiškin-
ti, kaip iš kameros pabėgo ligo-
Šįkart siūlomas gan klastingas
(žiūrovams) psichologinis de-
5 8 3
„Kuždesių sala“
7 6 3 1 5 9
Šaulys. Šiandien nedalykite tuščių pažadų –
jei neketinate laikytis žodžio, apskritai nie-
7
nė, patekusi čia dėl savo vaikų tektyvinis trileris. Jame sapnų
2 ribą1tarp psichinio li- ma šio režisieriaus6gerbėjams.
5
konkuruoti realybę. Kur tuomet riniai – visai tai puikiai pažįsta-
2 žodį. Vykdykite 6 prisiimtus 5
ko nežadėkite. Nenešiokite paskalų, apgal-

x
nužudymo. Keista, bet įstaigos kuriamos vizijos pinasi su tik- nubrėžti vokite kiekvieną
įsipareigojimus.
4 sukrėti- 6tinė, tokia reikšminga
2 4 kils pavojus
8 nukryp-
vadovas, dr. Krolis (B.Kingsley) rove, kol jas tampa sunku at- gonio ir tiesiog jautraus žmo- Ir tas lemiamas taškas – pasku-
ne itin noriai bendradarbiau- skirti vieną nuo kitos. Stiprios gaus, patyrusio gilų filmo he- Ožiaragis. Šiandien
ja su detektyvais. Netrukus pa- psichologinės traumos – kaip mą? Meistriška L.DiCaprio ir rojaus frazė, viską sustatanti į ti į nereikšmingas smulkmenas. Gera diena
aiškėja, kad ir Tedis čia atsi- ta, kurią patyrė Tedis, laisvinęs EASY
B.Kingsley vaidyba, klaustro- # 89
savo vietas. Taip ir turi baigtis EASY # 90
tiems, kurie nutars pabūti vieni. Bendrauti
rado, norėdamas įminti visai Dachau koncentracijos stovyk- fobiška ligoninės atmosfera, geras filmas, paliekantis ne- nusiteikusiems patartina valdyti emocijas,
kitą paslaptį – surasti žmogų, los kalinius, virsta alinančiais žiūrovo emocijas sustiprinan- mažai erdvės interpretacijai ir diskutuoti atsargiai – šiandien laimės tole-
dėl kurio kaltės žuvo jo žmo- gyvenimo palydovais ir gali nu- tys muzikos ir garso efektų de- mūsų vaizduotei. rantiškiausi.

x
Vandenis. Rekomenduojama susidaryti aiš-

sudoku
kų darbų planą ir griežtai jo laikytis, antraip
poligonas nuvargsite15 kg
belakstydamas,
site. Vakarą skirkite sau.
ir nieko nenuveik-

x
Taisyklės: Žuvys. Jokiu būdu nesiskolinkite pinigų.
2? 5 8 9 2
U K C
Kiekviename žodyje turi būti panau- Nežinia, kada galėsite juos atiduoti, o laiku
dota raidė, esanti dėlionės vidu- neatidavęs prarasite pasitikėjimą. Planuo-
5 6 9 3 6 2 1
15 kg
ryje. Negalima žodyje panaudo- kite išlaidas ir ištversite finansinių nesklan-
N V E ti raidės daugiau kartų negu nu- dumų metą.
4 3 9 8 1 6 9 1 6 5
rodyta dėlionėje. Galima naudo-

B L ti raides, giminingas duotosioms Dienos horoskopai visiems ženklams

O (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“, www.15min.lt/horoskopai


jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei-
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
2 4 9 5 1 4 9 7
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
7 2 8 6
„geriausias“ jau negali būti).
ieškau namų
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
1 3 4 8 6 5 8 3
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė- 3 4 8 5 9 2 2 7 3 4
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 8 3 7 6 5 1 7
6 8 2 6 1
EASY lengvas
Labai # 91 EASY # 92

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustuku pa-
žymėtame langelyje esantį skaičių siųskite
anekdotai SMS žinute numeriu 1378 (žinutės kaina tik
1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
– Kodėl jūs išėjote iš ankstesnio darbo? TELE2 abonentai). Žinutės langelyje rašyki- Amžius – apie 1,5 mėn.
– Dėl nuovargio. te: 15MIN SU (gautas skaičius) Vardas Pavar- Veislė – gražuoliai mišrūnai.
– Kokio nuovargio? dė Miestas. Vienas iš teisingą atsakymą at- Iš kur – šunelius netoli mokyklos rado vaikai ir atnešė į globos na-
– Nežinau, tiesiog jie pasakė, kad labai nuo manęs pavargo. siuntusių žmonių burtų tvarka laimės knygą mus „5 pėdutės“. Manoma, kad šuniukai prieš tai gyveno kamba-
„Pokalbiai su Sigitu Parulskiu“. ryje ir tiesiog buvo išmesti į lauką, nes buvo švarūs, nesulysę, vi-
Jaunuolis išvažiuoja tarnauti į armiją. Stotyje jį išlydi daili mergina. siškai
# 89 8 Praėjusią
6 7 2 savaitę
3 9 5dvi4 J.Crusie
1 # 90
kny- 3 8
6 9 7 2 5 4 1
Atvirai # 91nebijo6 žmonių,
2 9 4netgi
1 7džiaugiasi
8 5 3 jų draugija.
# 92 Šuniukai
5 1 4 nau-
8 9 2 7 3
– Aš tavęs lauksiu! - sako ji vaikinui.
3 gas 4 8 5Rimvydas
9 1laimėjo 6 2 7 Čepulis 2 9
5 8 1 4 7viską6 3
apie jiems šeimininkams
5 8 1 2 bus6 atiduoti
3 4 7paskiepyti.
9 Šuneliai 8turėtų
3 6 už-
5 7 4 2 1
– Manęs ilgai nebus, gal geriau eik namo, – atsako jai būsimas
5 (atsiimti
4 2 1 leidykloje
7 6 9 „Svajonių
8 3 kny- 7 1
4 3 5 6 8 2 9 augti vidutinio
4 7ūgio.
3 9 5 8 1 2 6 9 2 7 1 3 6 8 4
karys.
6 gos“,
8 9 A.Goštauto
3 1 7 4g. 5 4-1,2Vilnius, tel. 9 6
8 5 3 7 4 1 2 2 4 6 3 8 1 7 9 5 1 4 3 6 2 8 5 9
anekdotai@15min.lt 4 (8-5)
2 32122794).
9 5 8 7 1 6 4 7
2 6 8 1 3 9 5 Kreiptis į Nataliją,
9 5 8tel.7(8 4
620)
2 15481.
6 3 1 7 9 8 3 4 5 6 2
1 7 5 6 4 2 8 3 9 5 3 1 2 4 9 6 7 8 1 3 7 5 9 6 2 4 8 6 5 2 9 1 7 4 8
9 5 6 8 2 3 1 7 4 6 4 3 1 2 5 9 8 7 3 1 4 8 7 5 9 6 2 2 8 1 7 5 3 9 6
2 1 8 7 9 4 3 6 5 8 2 9 7 6 3 1 5 4 8 9 2 6 3 4 5 1 7 3 6 5 4 8 9 1 7
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Daugiausiai uždirbę dienos citata


Stengiuosi neati-

atlikėjai
Savaitinis amerikiečių žurnalas to sąrašo lydere buvusi pop-
Pirmasis dešimtukas
1.
2.
3.
„U2“
Bruce‘as Springsteenas
Маdonna
108,6 mln. JAV dolerių (275,3 mln. Lt)
57,6 mln. JAV dolerių (146 mln. Lt)
47,2 mln. JAV dolerių (119,6 mln. Lt)
trūkti nuo realybės.
Pagundų pavyksta
išvengti todėl, kad
„Billboard“, laikomas vienu pa- karalienė Madonna, šįsyk kiek 4. „AC/DC“ 43,6 mln. JAV dolerių (110,5 mln. Lt) augau apsupta nar-
tikimiausių muzikos ir pramogų smuktelėjo. Pagal 2009-ųjų už- 5. Britney Spears 38,9 mln. JAV dolerių (98,6 mln. Lt) kotikų, sekso, alko-
industrijoje, paskelbė geriausiai darbį ji atsidūrė trečioje vieto- 6. Pink 36,3 mln. JAV dolerių (92 mln. Lt)
2009-aisiais uždirbusių muzikan- je – Madonna gavo 47,2 mln. 7. „Jonas Brothers“ 33,6 mln. JAV dolerių (85,2 mln. Lt) holio ir mirčių.
tų sąrašą. JAV dolerių (beveik 120 mln. 8. „Coldplay“ 27,3 mln. JAV dolerių (69,2 mln. Lt) Dailymail.co.uk sakė populiari
Lt), tačiau jos pajamos vis tiek 9. Kenny Chesney 26,6 mln. JAV dolerių (67,4 mln. Lt) 29-erių atlikėja Alicia Keys.
Lydere su didele persvara labai solidžios. 10. „Metallica“ 25,6 mln. JAV dolerių (64,9 mln. Lt)
tapo airių grupė „U2“. 2009- Pirmajame geriausiai už-
aisiais gavusi daugiau kaip dirbančių atlikėjų dešimtuke
108 mln. JAV dolerių (apie 275 po Madonnos seka rokeriai šlavusi Beyonce tapo 13-ta, JAV dolerių (43,9 mln. Lt).
mln. Lt) ji užėmė garbingą pir- „AC/DC“, popatlikėja Brit- uždirbusi 23,6 mln. Jam įkandin seka kartu su

/porele
mąją eilutę. Daugiausiai pini- ney Spears, Pink, broliai JAV dolerių (apie Beyonce„Grammy“ apdo-
gų garsieji rokeriai surinko už „Jonas Brothers“, „Cold- 59,8 mln. Lt), vanojimų favorite buvu-
parduotus įrašus ir koncertuo- play“, amerikiečių kantri o velionis Mi- si Taylor Swift, surinku-

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt


dami – jų turas „360° Tour“ atlikėjas Kenny Chesney, o chaelas Jack- si 17,2 mln. JAV dolerių
laikomas vienu didžiausių ir pirmąjį dešimtuką baigia le- sonas liko 20- (43,6 mln. Lt).
brangiausių per visą muzikos gendinė „Metallica“. as, surinkęs
istoriją. Nemažai pelno jie su- Praėjusiais metais itin 17,3 mln.
sirinko ir per savo interneto sėkmingai apdovanojimus
svetainę U2.com.
Savo artimiausią kon-
kurentą – 60-ies ameri-
kiečių atlikėją Bruce‘ą
Springsteeną – šis at-
likėjas surinko 57,6
porelė
mln. JAV dolerių Savaitės porele tapo
(apie 146 mln. Lt),
„U2“ aplenkė beveik Dainius ir Brigita
dvigubai . Tiesa, kri- Sako, kad per dvejus metus jie supra
to, jog yra sukurti vienas kitam.
tikai B.Springsteeną Kai yra kartu – jie patys laimingiau
si žmonės, kai jie toli vienas nuo
kito – jie vis tiek laimingiausi, nes žino,
ypač giria, mat muzi- kad kažkur toli tokiu pat
ritmu plaka mylimo žmogaus širdis
kantas sugebėjo praė- .
jus 35 metams po savo
debiutinio albumo pa- „15min“ porelės konkursas!
sirodymo ir vėl pakilti
Atsiųskite mums pačią originalia
į muzikos industrijos usią savo
nuotrauką, parašykite, kiek laiko jūs
aukštumas. draugaujate
ir už ką labiausiai vienas kitą mylit
2008-aisiais pirma daugiausiai e. Kiekvieną
P r aėju- pirmadienį skelbsime porą-nuga
lėtoją ir
siais me- uždirbusių sąraše buvusi įteiksime jai 300 Lt vertės kvietimus
į „Vichy“
Madonna, 2009-aisiais nusilei- vandens parką Vilniuje. Laiškų lauki
tais „Bill- ame adresu
do „U2“ ir B.Springsteenui. konkursai@15min.lt
boa rd“ AFP/Sipa/Scanpix nuotr.
paskelb-

Jimas Carrey tapo seneliu


Būdamas 47-erių aktorius Jimas Kaip pranešė Dailymail. socialinio tinklo „Twitter“ pro-
Carrey tapo seneliu – jo dukra Jane co.uk, 22-ejų Jane Carrey pa- filyje. Mažylis, gavęs Jacksono
(nuotr. k.) pagimdė berniuką. gimdė sūnų šeštadienį Los Riley Santanos vardą, kaip ra-
Andžele. šė Jimas Carrey, gimė 3,48 kg
Sąlyginai jaunu seneliu ta- svorio ir laikosi gerai, kaip ir
pęs žinomas komikas didžiuo- naujai iškepta mamytė.
damasis savo mažuoju anūku Jimo Carrey mylimoji ak-
net išplatino jo nuotrauką savo torė Jenny McCarthy taip pat
pasidalino džiaugsmu „Twit-
ter“ svetainėje, džiaugdama-
si tapusi „garbės močiute“ ir
gražiu sveiku berniuku.
Jane Carrey yra komiko
ir jo buvusios žmonos Me-
lissos Womer, su kuria jis iš-
siskyrė 1995-aisiais, dukra.
Šiuo metu ji siekia daininin-
kės karjeros.

fotoakimirka
Mėginimai pamėgdžioti legendą
Reperio Kanye Westo mergina
Amber Rose (nuotr. k.), gar-
sėjanti skusta galva, įmant-
riais apdarais ir kartais pro-
vokuojančiu elgesiu, šįsyk
nutarė patraukti dėmesį ko-
pijuodama garsiąją aktorę,
dainininkę ir modelį Grace
Jones (nuotr. d.).

27-erių modelis, ne-


retai kaitinantis vyrų
aistras savo išraiškin- vo daryti žurnalui „Complex“.
ga figūra, dalyvavo fo- Nuotraukose Amber Rose at-
tosesijoje. netinį iššūkį atšvęsti paskel- kartoja 1978-aisiais įamžintą
K.Westas, paleidęs savo nau- biant keletą seksualių savo Grace Jones pozą, kuri vėliau
jąjį tinklaraštį KanyeWest.com, merginos nuotraukų. Įvairių tapo jos 1985-ųjų albumo „Is-
nusprendė šį sau iškeltą inter- vertinimų susilaukę kadrai bu- land Life“ viršeliu.