You are on page 1of 12

KLAIPĖDA 2010 M. KOVO 3 D.

, TREČIADIENIS
ISSN 1822-5330. Numeris 20 (766).

ORAI KLAIPĖDA AKTUALIJOS


0 °C KLAIPĖDA MOKYTOJAS
-5 °C TURI MAŽINTI ĮTARIA MOKINIŲ
ATLIEKŲ KIEKĮ VILIONĖMIS
2 psl. 6 psl.

POLITIKŲ SLĖPYNĖS
AKTUALIJOS

ATSIPRAŠĘS
L.KARALIUS
KALTINO KITUS

PO PRIVATUMO ŠYDU
6 psl.

KLAIPĖDA

AMŽINOS
PROBLEMOS –
„PAMIŠĖLIO
UŽRAŠUOSE“
4 psl.

Viešų asmenų privatumo riba Lietuvoje


aiškiai neapibrėžta, todėl žiniasklaida
pati sprendžia, kuriuos asmeninio
politiko gyvenimo aspektus viešinti.
K.Vanago/BFL nuotr., „15min“ montažas

GARSENYBĖS Į skandalus įklimpę politikai nuo mo teritorija. Ar visuomenei tymuose nėra griežtai regla- Tai du pagrindiniai principai, no viešo asmens skundą dėl jo
juos persekiojančios žiniasklai- turi rūpėti politikų seksuali- mentuota, kas yra privatus kurių nereikia pamiršti“, – aiš- privataus gyvenimo pažeidi-
ŽADA MADOS dos vis dažniau ginasi burtažo- nė orientacija, su kelintu su- gyvenimas. kino D.Velkas. mo pagrįstu, kai buvo domi-
CUNAMĮ džiu „Tai mano asmeninis reika- tuoktiniu gyvena viešas as- „Kitaip sakant, įstatymas Teisininkas atkreipė dė- masi viešo asmens šeimyni-
12 psl. las“, esą viešo asmens statusas muo ar kiek nesantuokinių pasako, kad visuomenė turi mesį, kad kiekvienos situa- niu gyvenimu, santykiais su
nepanaikina jų teisės į privatu- vaikų jis turi, kur ir su kuo teisę žinoti ir apie viešo as- cijos vertinimas yra labai in- kitu žmogumi. Tačiau teig-
mą. Tačiau visuomenė linkusi ma- vyksta atostogauti, kokią re- mens asmenines savybes, ku- dividualus, ir kartais tai, kas ti, kad visi vieši asmenys ga-
nyti, kad politikas privalo jai bū- ligiją išpažįsta, su kuo bend- rios, galbūt, kai kurių viešų as- vienu atveju gali būti pripa- li turėti panašių pretenzijų
ti visiškai atskaitingas, atsakinė- rauja, kokią paskolą yra pasi- menų įsitikinimu, yra privatus žinta kaip viešo asmens tei- ar kad visais panašiais atve-
ti net ir į nemalonius klausimus ėmęs iš banko? reikalas. Antra vertus, vieša- sės į privatumą pažeidimas, jais bus pripažintas viešo as-
apie asmeninį gyvenimą. Kaip „15min“ sakė žur- sis asmuo taip pat turi teisę į kitu atveju gali būti viešojo mens teisės į privatumą pa-
nalistų etikos inspektoriaus privatų gyvenimą ir tam tikrą intereso tenkinimas. žeidimas, būtų neteisinga“, –
„15min“ domėjosi, kur patarėjas teisės klausimais jo slaptumą, tik ši teisė labiau „Buvo atvejų, kai žurnalis- sakė D.Velkas.
prasideda politikų privatu- Deividas Velkas, šalies įsta- apribota nei privataus asmens. tų etikos inspektorius pripaži- Nukelta į 5 psl.

Įsidėkite skelbimą
greitai ir patogiai!

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

2 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

Sąvartyne gausėja atliekų –


gresia dar vienas mokestis
JURGITA
net 92 proc. visų surinktų atlie-
ANDRIEJAUSKAITĖ kų, vos vienas procentas atlie- Kalotės sąvartyne iš atlie-
j.andriejauskaite
kų yra kompostuojama ir tik 7 kose susikaupusių dujų
@15min.lt proc. antrinių žaliavų perdir- dar šiemet ketinama pra-
bama. Pagal ES reikalavimus, dėti gaminti elektros
„Jei atliekų kiekis nemažės, po 6–7 keliama užduotis per artimiau- energiją. „15min“ nuotr.
metų reikės naujo sąvartyno“, - įsi- sius dvejus metus panaudoti
tikinęs bendrovės Klaipėdos regio- pusę atliekų ir tik pusę gaben-
no atliekų tvarkymo centras direk- ti į sąvartyną. Žvelgiant dar to-
torius Šarūnas Reikalas. liau, 2020 metais į sąvartyną
vežamų atliekų turės sumažė-
Tokią informacija jis patei- ti iki 35 proc.
kė vakar uostamiestyje vykusia-
Laukiama jėgainės
me Klaipėdos regiono plėtros ta-
rybos posėdyje, kuriame buvo Viliamasi, kad sąvartyno
tvirtinamas Klaipėdos regiono gyvavimo laiką padės gerokai
komunalinių atliekų tvarkymo pailginti Klaipėdos laisvojo-
planas iki pat 2019 metų. je ekonominėje zonoje atsira-
Planą padėjusi rengti bend- sianti termofikacinė elektri-
rovės „Ekokonsultacijos“ pro- nė. Skaičiuojama, kad tai būtų
jektų vadovė Rasa Uselytė po- pigiausias būdas šalinti atlie-
sėdyje dalyvavusiems minis- kas, kiti būdai – apdirbti me-
terijų, savivaldybių ir kitų ins- chaniškai arba atliekas pūdy- Bendrovė „Fortum Heat Lie- tų į krosnį ar reaktorių. Tai taikomas, tačiau jei bus veža- trahuojamos dujos, kurios su-
titucijų atstovams pasakojo, kad ti ir gaminti iš jų dujas atsiei- tuva“ į termofi kacinės elektri- sąvart yno g y vavimo laiką ma tokiais kiekiais, kaip dabar, sidaro esant biodegradavimo
šiuo metu į sąvartyną atkeliauja tų brangiau. nės statybas investuos apie pu- pailgintų 15–20 metų“, – sa- turėtų būti sprendžiama apie procesui, jos generatoriuje virs
sę milijardo litų. kė Š.Reikalas. Nuo 2012 me- apmokėjimą iš atliekų turėto- elektros energija. Šiuos darbus
Naujoji jėgainė ne tik ga- tų Aplinkos ministerija siūlo jų“, – kalbėjo Š.Reikalas. planuojama spėti atlikti jau šie-
Šiuo metu į sąvartyną atkeliau- rantuos daliai miesto šildy- įvesti naują valstybinį mokes-
Išgaus dujas
met“, – sakė jis. Pasak direkto-
mą ir elektrą, bet pasitarnaus tį už atliekų šalinimą sąvarty- riaus, esama įvairių vizijų – to-
ja net 92 proc. visų surinktų atlie- ir aplinkosaugine prasme – jo- nuose. Skaičiuojama, kad to- Uždarytame Kalotės są- kiose zonose ateityje galėtų at-
kų, vos vienas procentas atliekų yra je bus deginamos komunali- nos atliekų šalinimas bus įver- vartyne, anot Š.Reikalo, sirasti vėjo jėgainės
nės atliekos. tintas 75 Lt. jau šiemet turėtų bū- ar net būtų sta-
kompostuojama ir tik 7 proc. antri- „Jei atliekos būtų degina- „Jei atliekos neatvažiuos į ti pradėtos išgau- tomos saulės
nių žaliavų perdirbama. mos, į sąvartyną patektų 25 sąvartyną ar jų atvažiuos ma- ti dujos. „Kalo- baterijos.
proc. to kiekio, kuris patek- žai, valstybinis mokestis nebus tėje bus eks-

įdomu
Jaunimo centre verda įvairios iniciatyvos Naujakiemio suaugusių- kiu dideliu traukos objektu. ir kitas. Jau tapo tradicija kas diečiai. Pasitaiko,
GINA KUBILIŪTĖ
jų mokyklos patalpose (Si- Atėjusieji čia randa kuo užsi- antrą šeštadienį organizuoti kad vaikai atsive-
g.kubiliute@15min.lt
monaitytės g. 24) įsikūrusias imti ar net patys organizuo- stalo žaidimų vakarus. da ir savo tėvus, kad
Prieš pusmetį uostamiestyje ati- erdves lanko būriai jaunųjų ja didelius koncertus. Kiti centro lankytojai mo- parodytų, kuo jie čia
darytas Atviros erdvės jaunimo klaipėdiečių. Jaunimo centras suskirs- kosi groti gitara, sportuoja, užsiima.
centras sulaukia vis didesnio su- Šio centro steigėjai nė pa- tytas į atskiras erdves: sporto, šoka, dalyvauja fakyrų tre- Centro darbuo-
sidomėjimo. tys negalvojo, kad jis taps to- muzikos, šokių, konferencijų niruotėse, organizuoja paro- tojai pasakojo, kad šiuo
das, įvairias varžybas. metu yra kuriamos vi-
„Jaunimas yra labai ini- daus taisyklės.
ciatyvus, patys siūlo, daly- Tiesa, ir dabar yra lai-
vauja projektuose. Pas mus komasi tam tikrų reikala-
v yrauja neformali aplinka, vimų – pavyzdžiui, už ne-
jaunimas gali jaustis lais- išplautą savo arbatos
vai. O plotas ir įvairūs užsi- puodelį kiek-
ėmimai jiems suteikiami ne- v iena s t u-
mokamai“, – pasakojo cent- ri sumokėti
ro darbuotoja Violeta Joku- po 50 centų.
bynaitė. Atviros erd-
vės jaunimo
Vaikai atsiveda tėvus
centras vei-
Centro atstovai juokavo, kia nuo an-
Jaunimas vos pusmetį veikian- kad čia renkasi įvairus jau- tradienio iki
čiame centre randa įvairios nimas – nuo pankų iki vadi- šeštadienio,
veiklos. G.Kubiliūtės nuotr. namųjų fifų. Laukiami 14–29 nuo 12 iki
metų lankytojai, tačiau kar- 21 va la n-
tais užsuka ir vyresni klaipė- dos.

orai
KOVO

3
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
laikysis apie 0 °C.
Protarpiais snigs.
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+13 °C
+4 °C
+6 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+10 °C
+5 °C
-2 °C
Ateinančią naktį Lietuvoje
šals nuo 4 °C iki 8 °C. Madridas +10 °C Roma +15 °C
Rytoj dieną 0-4 °C šalčio.
Maskva 0 °C Talinas -2 °C
Saulė teka 07:04 Sniegas nesiliaus.
Saulė leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10:54 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Pilnatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C

Kunigunda, Nonita (Nona), Tulė, Kaunas 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Uosis. Klaipėda 0 °C -5 °C -1 °C -5 °C -1 °C debesuota lietus perkūnija
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

PAJŪRIS / 3
www.15min.lt/miestai

Norėtų skraidinti ir į Hamburgą naujas perspektyvas vokie- pusantrų metų turėtų maty- tuvoje paliktų maždaug 50
Palangos oro uostas per pirmuosius du šių metų mėnesius AURELIJA
KRIPAITĖ čių turistams, keliaujantiems tis pagerėjimas. tūkst. Lt.
aptarnavo beveik 12,8 tūkst. keleivių. „15min“ nuotr. į Lietuvos pajūrį. Kol kas derybos dėl Ham- Dabar iš Palangos skrai-
a.kripaite
@15min.lt Toks maršrutas buvo itin burgo yra įstrigusios, nes, dinama dviem kryptimis – į
populiarus 2006–2007 me- skrydžių organizatorių tei- Kopenhagą ir Rygą.
Vienintelis iš trijų šalies oro uos- tais. gimu, turistų skaičius iš Pa- Netrukus vėl bus skraidi-
tų, pernai nepatyręs nuostolių, Anot susisiekimo vicemi- langos būtų per mažas. nama į Oslą ir Maskvą. Vasa-
Palangos oro uostas siekia, kad nistro Rimvydo Vaštako, Pa- „Dėl šio tikslo turi susi- rą į Palangą užsakomaisiais
iš čia keleiviai būtų skraidinami langos oro uostas kol kas dir- vienyti visas regionas, kad reisais bus skraidinami ir
į Hamburgą. ba be nuostolių, tačiau tai są- prisiviliotų daugiau keliau- baltarusiai.
lyginis dalykas. tojų“, – teigė jis. Pirmieji šių metų mėne-
Anot oro uosto vadovės Vilnius ir Kaunas, užsiti- Skaičiuojama, kad turis- siai Palangos oro uostui bu-
Jolantos Jucevičiūtės, kol kas krinę naujas skrydžių kryp- tų grupė, atskridusi lėktu- vo optimistiški – per jį kelia-
deramasi dėl skrydžių į Ham- tis nuostolingai dirbs dar kurį vu ir maždaug pusei savai- vo beveik 16 proc. daugiau
burgą. Ši kryptis esą atvertų laiką, tačiau vidutiniškai po tės apsistojusi pajūryje, Lie- turistų nei pernai.

Laivus stebės
atidžiau
Nuo šiol stiprinama žve-
jybos kontrolė Šiaurės Atlanto
vandenyse.
Praėjusią savaitę Žuvinin-
kystės departamente lankėsi Eu-
ropos Komisijos Jūrinių reikalų
ir žuvininkystės generalinio di-
rektorato inspektoriai, atsakin-
gi už žvejybos kontrolę tarptau-
tiniuose vandenyse.
Vizito metu buvo aptartos
naujosios Šiaurės vakarų Atlanto
žvejybos organizacijos (NAFO)
reguliuojamoje akvatorijoje su-
gautų žuvų kiekių deklaravimo
taisyklės, kuriose numatytas
naujas palydovinės žvejybos
laivų stebėjimo sistemos žinu-
čių siuntimo būdas.
Palydovinė žvejybos laivų
stebėjimo sistema leidžia Žu-
vininkystės departamento Žve-
jybos stebėjimo centro specia-
listams nuolat stebėti Lietuvos
žvejybos laivus ir gauti duome-
nų apie jų veiklą bet kuriame
pasaulio taške. Nuo šiol NAFO
vandenyse žvejojantys Lietuvos
žvejybos laivai kasdieninius ir
savaitinius pranešimus sau-
giu ryšiu privalės siųsti ne tik
NAFO sekretoriatui, bet ir Eu-
ropos Komisijai. Duomenų pa-
teikimas dar vienai institucijai
leis sustiprinti žvejybos kontrolę
Šiaurės Atlanto vandenyne.

Daugėja bedarbių

Vasario mėnesį į Klaipėdos


darbo biržą kreipėsi 1973 be-
darbiai, tai – 154 asmenimis,
arba 7 proc., mažiau nei sau-
sio mėnesį.
Nedarbas Klaipėdoje kovo
1 d. siekė 12,8 proc. – 0,6 proc.
didesnis negu vasario 1 d. Praė-
jusiais metais tuo pat metu ne-
darbo lygis siekė 6,2 proc. Di-
džiausias nedarbas yra Klaipė-
dos rajone (13,2 proc.), kiek ma-
žesnis Klaipėdos mieste (12,8
proc.), mažiausias jis Nerin-
gos savivaldybėje (4,9 proc.).
Kovo 1 d. Klaipėdos darbo bir-
žos klientais buvo 20,3 tūkst.
bedarbių.
Lietuvos darbo biržos duo-
menų bazėje vasario mėnesį
buvo užregistruotos 523 lais-
vos darbo vietos, skirtos Klai-
pėdos darbo biržos teritorijai.
Tai 120 vietų, arba 19 proc., ma-
žiau nei sausio mėnesį. Per va-
sario mėnesį buvo įdarbinti 798
asmenys. Palyginti su 2009 m.
tuo pačiu laikotarpiu, įdarbi-
nimas išaugo 9 proc.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

4 / KLAIPĖDA
www.15min.lt/klaipeda

renginiai
KLUBAI
Amžinos problemos –
„Pamišėlio užrašuose“
Trečiadienis, kovo 3 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. džiazo kvartetas
„I_four“.
Ketvirtadienis, kovo 4 d.
„Laisvasis teatras“ penktadienį
Džiazo restoranas „Kurpiai“ Klaipėdos universiteto Menų fa-
21.30 val. grupė „Sound Bite kulteto Mokomajame teatre pri- „Pamišėlio užrašuose“ vai-
pristato Jamiroquai projektą. statys pirmąjį savo darbą – monos- dina aktorius N.Gedminas.
„Laisvojo teatro“ nuotr.
Naktinis klubas „Kiwi“ pektaklį „Pamišėlio užrašai“.
22 val. studentų naktis.
Spektaklio statytojai bando
atsakyti į klausimus, ar šian-
PARODOS
dien sugrįžti prie N.Gogolio
laikmečio ir tematikos yra
tikslinga, ar šiuolaikinį, am-
žinai skubantį žiūrovą gali
sudominti ir sujaudinti vieno
carinės Rusijos kanceliarijos
klerko tragiškas likimas.
Pasak režisieriaus Tomo
Jašinsko, mažo žmogaus te-
ma tebėra aktuali ir šiandien.
Pagrindinis „Pamišėlio užra-
šų“ herojus Aksentijus Ivano-
vičius Popryščinas (aktorius
Nerijus Gedminas) yra mažy-
Klaipėdos dailės parodų rūmai tis sraigtelis galingoje biuro-
Tarptautinė šiuolaikinio meno kratinėje mašinoje.
bienalė „Jaunieji Europos kūrėjai“ Jo darbas nesudėtingas,
2009–2011: drąsūs jaunųjų meni- bet labai monotoniškas. Jis
ninkų debiutai“. mano, kad yra vertas geres-
Baroti galerija nio darbo ir aukštesnių pa-
Algirdo Petrulio (1915-2010) reigų. Tik, deja, nesuvokia,
kad tam neturi nei talento,
tapybos paroda.
nei sugebėjimų. O čia dar įsi- kuriuos jo būdo ir charakte- Vėliau jis buvo parodytas lis pristatytas išrankiam Ru- magistrantūroje. Vaidini-
pina meilė departamento di- rio bruožus atpažįstame sa- kituose Lietuvos miestuose. sijos žiūrovui tarptautiniame mą palankiai sutiko įvairaus
rektoriaus dukrai. vyje. Tačiau negi išdrįsime tai Jaunojo režisieriaus debiutas monospektaklių festivalyje amžiaus, išsilavinimo ir net
„Mažasis žmogus“ po tru- pripažinti. buvo pastebėtas bei palankiai „Solo“, Maskvoje. tautybių žiūrovai, tarsi pa-
putį ištrina ribas tarp realy- įvertintas ir teatro specialis- Spek ta k lis tapo ne t i k tvirtindami, kad N.Gogolio
Spektaklis keliavo
bės ir iliuzijų pasaulių. Jų su- tų. 2009 balandį „Pamišėlio „šviežio režisieriaus“ diplo- kūryba nei kiek neprarado
per Lietuvą
siliejimas tragiškas. užrašai“ buvo parodyti tarp- miniu darbu, bet ir sėkmin- savo vertės.
Popryščinas yra nevykė- Spektaklio premjera įvy- tautiniame teatrų festivalyje gais stojamaisiais egzaminais Spektaklis klaipėdiečiams
lis ir vidutinybė. Jo svajonės, ko Palangos „Ramybės“ kul- „Faces without masks“ Make- – T.Jašinskas šiuo metu tęsia bus rodomas penktadienį,
fantazijos ir elgesys atrodo tūros klube jau daugiau kaip donijos sostinėje Skopjėje, o profesines studijas Maskvos 18 val., Klaipėdos univer-
juokingi. Bet tik tol, kol kai prieš metus. tų pačių metų spalį spektak- V.Mejerholdo teatro centro sitete.

Klaipėdoje – karinių koncertas


„Manto namai“
Vestuvinių fotografijų paroda. oro pajėgų diena Smuiko virtuozo pasirodymas
Karinių oro pajėgų orkestras. Klaipėdos koncertų salėje penk- saulio smuikininkų. Kritikai vo Vakarų pasaulyje.
tadienį laukia išskirtinis Serge- dažnai pabrėžia jo savitumą, Šiandien orkestro gastro-
jaus Krylovo bei Lietuvos kame- stebinančią techniką, kremi- lių maršrutuose užfi ksuotos
rinio orkestro koncertas „Balsai ir nį garsą ir stulbinantį muzikos beveik visos Europos šalys,
kaprisai“. Klausytojai išgirs klasi- pojūtį. „Muzika – sritis be pa- Šiaurės ir Pietų Amerika, Ja-
cizmo, ankstyvojo romantizmo ir baigos, joje visada kažką ma- ponija, Egiptas, Pietų Afri-
XX a. pabaigos kūrinius. tai priekyje“, – sako smuiko kos Respublika. Jam daugy-
virtuozas. bę kartų plojo garsiausių Eu-
Koncerto solistas bei orkest- Šiemet besiruošiantis mi- ropos koncertų salių klausy-
ro meno vadovas S.Krylovas sa- nėti savo penkiasdešimtmetį, tojai. Pasirodymų Lietuvoje ir
vo demonišku virtuoziškumu Lietuvos kamerinis orkestras, gastrolių metu orkestras bend-
klaipėdiečius žavėjo daugiau įkurtas profesoriaus Sauliaus radarbiavo daugeliu kitų iški-
kaip prieš metus. Rusų tauty- Sondeckio, yra vienas iškiliau- lių menininkų.
P.Domšaičio galerija bės S.Krylovas šiuo metu sa- sių ir pasaulyje vertinamų mū- Pasirodymas Klaipėdos
Paroda „Okeanijos slėpiniai“. Dariaus ir Girėno dienos mi- ve sieja su Italija. Jis laikomas sų šalies orkestrų. Jis pirmasis koncertų salėje penktadienį
nėjimas Kaune. KOP nuotr.
vienas iš penkių geriausių pa- iš Lietuvos orkestrų debiuta- prasidės 18 valandą.

S.Krylovas laikomas vienu iš ge-


riausių smuikininkų pasaulyje.
Klaipėdos koncertų salės nuotr.

Šiandien pavakarę Klaipėdos aps- ga dedikuojama Lietuvos ka-


krities viešojoje I.Simonaitytės bib- ro aviacijos ir Laikinosios sos-
Klaipėdos etnokultūros centras liotekoje vyks Lietuvos karinių oro tinės 90-mečiams paminėti.
Raimundo Urbono fotoparoda pajėgų dienos paminėjimas. Leidinį sudaro nuo 1921 me-
„Kraštas prieblandoje“. tų Lietuvoje rengiamų aviaci-
Nemokamame renginy- jos švenčių apybraižos.
je koncertuos Lietuvos ka- Renginyje svečiuosis Liud-
KITI RENGINIAI
riuomenės Karinių oro pajė- vikas Rimantas Žiemys, kuris
Ketvirtadienis, kovo 4 d. gų orkestras. pristatys fotografijų parodą
Kultūrpolis Renginyje taip pat bus pri- „Kaunas iš paukščio skrydžio“.
18 val. Viešųjų paskaitų ciklas statyta Karinių oro pajėgų ka- Joje atsiskleidžia iš aukštybių
„4! Žymūs vardai apie Fluxus, pitono Gintauto Deksnio kny- pamatytas Kauno grožis, žy-
J.Mačiūną ir J.Meką“. Paskaita: ga „Kilkime...“. miausios ir labiausiai lankomos
„Jurgis Mačiūnas – menininkas ar G.Deksnys pasakos apie miesto vietos bei vaizdai.
antimenininkas?“. J.Meko filmo aviacijos švenčių organizavi- Nemokamo renginio pra-
peržiūra. mo subtilybes, lakūnų triukus džia I.Simonaitytės bibliote-
ore ir įvairius nutikimus. Kny- koje – šiandien, 17 val.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 5
www.15min.lt/aktualijos

kinas
„Kuždesių sala“ Politikų slėpynės –
po privatumo šydu
LINA BALSYTĖ
bes. Lakmuso popierėlis – at- Iškelta ne viena byla
sakymas į klausimus, koks vi- Paklausta, ar Lietuvoje yra
l.balsyte@15min.lt
suomenės interesas nukentė- precedentų, kai vieši asme-
Atkelta iš 1 psl. tų, jei visuomenei tokia infor- nys kreipėsi į teismą dėl jų tei-
CINAMON Lietuvos politikai supranta macija nebūtų pateikta? sės į privatumą pažeidimo,
„Kuždesių sala“ (mistinis skirtingai, apie ką, būdami vie- D.Velko įsitikinimu, tam L.Meškauskaitė sakė, kad tokių
siaubo trileris) 12:45 15:45 18:45 šais asmenimis, privalo kalbė- tikrais atvejais visuomenė turi bylų šalyje buvo ne viena.
21:45 ti, o ką gali nutylėti. Tuo tarpu teisę žinoti net ir labai intymias „Viena valstybės pareigū-
„Keliamieji metai“ (komedija) žiniasklaida pati sprendžia, ko- viešo asmens gyvenimo deta- nė, užimanti labai aukštas pa-
11:30 14:00 16:15 18:30 21:00 kius politiko asmeninio gyveni- les, nes tai, kaip jis gyvena, tu- reigas, buvo pareiškusi ieški-
mo aspektus viešinti. Žiniask- ri įtakos ir sprendžiant apie jo nį laikraščiui, paviešinusiam
„Nenugalimas“ (biografinė laidos atstovai sekė ir fotogra- dalykines savybes ar profesinį faktą, kad ji viena augina ne-
drama) 11:45 15:15 21:15 favo „darbiečių“ lyderį Viktorą aktyvumą, pasaulėžiūrą. santuokinį sūnų. Teismas šio-
„Numylėtieji kaulai“ (siaubo Uspaskichą bei moterį, įvardin- Paklaustas, ar tai reiškia, kad je byloje pripažino teisės į pri-
trileris) 12:15 15:00 17:45 20:30 tą politiko meiluže. Privačioje rinkėjai turi teisę žinoti, kokia vatumą pažeidimą ir priteisė
„Vyrai, kurie spokso į ožkas” parlamentarės Astos Baukutės politiko seksualinė orientacija, valstybės pareigūnei piniginę
(komedija) 18:00 20:00 teritorijoje jie tikrino gautas ži- D.Velkas teigė, kad labai dažnai kompensaciją, – pasakojo advo-
nias apie neprižiūrimą politikės atsakymas gali būti – taip. katė. – Teismas pripažino, kad
„Valentino diena“ (romantinė šunį, įkyriai klausinėjo Seimo buvo pažeista ir vieno žinomo
komedija) 11:00 13:30 19:00 nario Roko Žilinsko apie jo sek- žmogaus teisė į privatumą, kai
21:30
„Persis Džeksonas ir Olimpo
sualinę orientaciją, sekiojo pas-
kui parlamentarą Ligitą Kerna-
Lietuvoje žiniasklaidoje buvo paviešinta jo
seksualinė orientacija. Dar po-
dievai: žaibo vagis“ (filmas gį, tikslindamiesi, kiek nesan- įsivaizduojama, ra atvejų, kai pripažintas teisės Pasak L.Meškauskaitės, svarstant,
tuokinių vaikų šis turi. į privatumą pažeidimas – kny-
visai šeimai) 14:30 17:00 kad laisvė su- goje atskleista viešo asmens liga
ar pažeista viešo asmens teisė į
privatumą, svarbu, kokios jo gyve-
„Vilkolakis“ (siaubo trileris) Kas turi rūpėti
11:05 22:00 visuomenei
teikia galimybę ir žiniasklaidoje paviešinta in- nimo detalės buvo atskleistos ir ar
formacija apie dainininko ne- jų paviešinimas buvo reikšmingas
„Princesė ir varlius“ (lietu- Žurnalistų etikos inspekto-
daryti ką nori. santuokinį sūnų.“ visuomenei. G.Savicko/BFL nuotr.
viškai įgarsinta animacinė riaus patarėjo D.Velko teigimu, Advokatė paaiškino, kad
komedija) 10:45 13:15 Sakė L.Meškauskaitė.
tam tikrais atvejais domėjimasis minėto dainininko pokalbiai sąlygoja, kad teismai už viešo sak politologo, šių ribų nubrė-
„Zero 2“ (juodojo humoro ir detalių viešinimas apie poli- „Jeigu politikas tokį daly- buvo įrašinėjami be sutikimo asmens privatumo pažeidimą žimas priklauso nuo visuome-
komedija) 19:30 tiko antrą santuoką gali būti tik ką nuslepia, bet vėliau paaiš- – vakarėlio metu jis buvo stebi- baudžia arba švelniai, arba vi- nės konservatyvumo, demokra-
smalsumo tenkinimas ir todėl kėja, kad jis neteisėtai protega- mas, buvo fiksuojama, su kuo sai nebaudžia, todėl visa siste- tijos trukmės ir jos įsitvirtinimo
„Įsikūnijimas“ (fantastinis)
– viešo asmens teisės į privatu- vo kažkokią grupę, artimą savo jis bendravo. Būtent tai teis- ma ne visiškai veikia taip, kaip bei panašių dalykų.
16:00
mą pažeidimas. Tačiau jei poli- pažiūromis, ar įvyko kažkas, ko mas pripažino teisės į privatu- turėtų veikti. „Į viešo asmens privatų
tikas deklaruoja, kad buvo ve- jis nebuvo viešai deklaravęs ir mą pažeidimu. gyvenimą žiūrima labai įvai-
„Princesė ir varlius“ Kas turi nubrėžti ribas?
dęs vienintelį kartą ir brangina pan., manau, kad tokiu atveju riai. Šis požiūris priklauso nuo
Bausmės per švelnios
savo santuoką, tuomet informa- atsiranda objektyvi visuome- Seimo Etikos ir procedū- valstybės. Pavyzdžiui, Jungti-
cijos apie jo antrąją santuoką nės teisė žinoti tokią informa- L.Meškauskaitės teigimu, rų komisijos pirmininkas Al- nėse Valstijose skandalai, su-
viešinimas tenkina visuome- ciją“, – sakė specialistas. nors Lietuva yra ratifikavusi Eu- gimantas Salamakinas įsiti- siję su labai intymiomis viešo
nės viešąjį interesą. Pasak advokatės Liudvikos ropos žmogaus teisių pagrindi- kinęs, kad nubrėžti ribą tarp asmens privataus gyvenimo
Žurnalistų etikos inspekto- Meškauskaitės, svarstant, ar pa- nių laisvių apsaugos konvenci- to, apie ką žurnalistai turi in- detalėmis, yra visuomeninio
riaus tarnybos specialisto teigi- žeista viešo asmens teisė į priva- ją ir nors mūsų šalyje yra ir ati- formuoti visuomenę, o apie ką ir politinio gyvenimo norma
mu, galima pasitikrinti, ar tam tumą, svarbu, kokios jo asme- tinkamų nuostatų Civiliniame rašyti nereikėtų, turi patys ži- – šioje valstybėje visuomenė
tikros informacijos paviešini- ninio gyvenimo detalės buvo bei Baudžiamajame kodeksuo- niasklaidos atstovai. ir žiniasklaida diskutuoja la-
mu būtų tenkinamas viešasis atskleistos ir ar šių detalių pa- se, sukurti mechanizmai ap- Politologas doc. Algis Kru- bai jautriomis temomis“, – sa-
interesas žinoti viešo asmens viešinimas buvo reikšmingas saugoti viešų asmenų privatu- pavičius teigė, kad skirtingose kė A.Krupavičius.
privataus gyvenimo aplinky- visuomenei. mą neveikia. visuomenėse formuojasi skir-
„Interesas žinoti tam tikrą „Priežasčių yra labai daug. tingos viešo asmens privataus Visą straipsnį skaitykite
www.15min.lt
informaciją turi būti teisėtas ir Tai žinių, noro ir patirties sto- gyvenimo ribų tradicijos. Pa-
pagrįstas. Interesas yra pagrįs- ka. Taip pat – iškreiptas žodžio
tas tada, kai nuo fakto, kurį no- „laisvė“ suvokimas. Lietuvoje Tabu – sveikata, religija ir šeima
rima žinoti, priklauso politiko įsivaizduojama, kad laisvė su- Politologas A.Krupavičius teigė manąs, kad trys pagrindinės sri-
priimami sprendimai. Jei tai tik teikia galimybę daryti ką nori. tys, kurios neturėtų būti eskaluojamos žiniasklaidoje – tai viešo
smalsumas, tai nėra pagrindas Tačiau demokratinėje visuome- asmens sveikata, religiniai įsitikinimai ir šeima.
tokią informaciją viešinti“, – sa- nėje nėra viskas galima. Todėl „Religiniai įsitikinimai, pagal politinio korektiškumo taisykles,
kė L.Meškauskaitė. Advokatės šių teisinių mechanizmų dar turi būti paliekami privačiai sričiai. Kaip ir viešo asmens šei-
teigimu, jei parlamentarai, pa- nesugebame įgyvendinti, ne- ma bei sveikata, – įsitikinęs politologas. – Tai dalykai, kurie pri-
vyzdžiui, piktnaudžiauja savo mokame identifikuoti priva- valo būti gerbiami kaip asmeninis viešo asmens reikalas. Jei vis
tarnybine padėtimi, visuome- tumo pažeidimo“, – pasakojo tik žiniasklaidoje šiomis temomis diskutuojama, turi būti laiko-
nė ir žiniasklaida turi teisę do- advokatė.
masi saiko taisyklės.“
mėtis šiais veiksmais. Ji pažymėjo, kad visa tai
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Atsiprašęs kaltę vertė kitiems


GEDIMINAS
sausio 13 dieną. „Kadangi Sei- siog užsiminė, jog tėvą planuo- nelabai gerai dirbančios Vy- sias piemuo“. „Dabar noriu pa- tas Salamakinas užsiminė, kad
CIBULSKIS mo narys turi teisę laiką tarp po- jama operuoti. riausybės“. Be to, kaltino per- sakyti, kad jis net ne piemuo. L.Karaliui gresia apkalta. 15min.lt
sėdžių planuoti savarankiškai, Dar vienas L.Karaliaus nu- nelyg šią istoriją išpūtusius žur- Piemuo yra garbinga profesija, žiniomis, Tautos prisikėlimo
g.cibulskis
@15min.lt buvau suplanavęs grįžti į pra- sižengimas – išvykdamas Sei- nalistus. aš pati vaikystėje ganiau avis. Iš partijos frakcija Seime jau pa-
tęstą sesiją, dėjau visas pastan- mo narys paliko savo parla- Komisijos narė Dalia Tei- tiesų jis yra Linas Karalius, ne rengė apkaltos L.Karaliui teks-
Dėl egzotiškų kelionių sausio mėne- gas, bet man nepavyko“, – kal- mentaro kortelę ir už jį Seimo šerskytė sureagavo į L.Karaliaus piemuo“, – sakė EPK narė. tą ir laukė Seimo etikos sargų
sio Seimo posėdžius praleidęs Linas bėjo L.Karalius. posėdžiuose 13 kartų balsavo prašymą paneigti savo žodžius EPK pripažino, kad L.Karalius sprendimo.
Karalius vakar Etikos ir procedūrų Politikas aiškino sausį ap- Krikščionių partijos frakcijos vienoje TV laidoje, kai pasakė, pažeidė Seimo statutą, Valsty- „Prisikėlėliai“ taip pat jau
komisijoje (EPK) atsiprašė už kilusį lankęs Tailandą, Kambodžą, seniūnas Aleksandras Sacha- kad jis „nėra joks karalius, o pa- bės politiko elgesio kodekso yra pradėję rinkti para-
skandalą, bet teisinosi, jog gėdinga Singapūrą, Vietnamą. Taip rukas. L.Karalius aiškino bal- prasčiau- nuostatas ir paže- šus dėl už jį balsavusio
jo istorija užsimezgė netyčia, o dėl pat grįždamas buvo Maskvo- savimo kortelę netyčia palikęs mino Seimo au- A.Sacharuko. Apkal-
skandalo kaltino kitus: savo padėjėją, je ir Varšuvoje. frakcijos patalpose. toritetą, o ne- tą galima inicijuo-
žurnalistus ir „suinteresuotus poli- L.Karalius posėdyje atsiprašė Parlamentaras taip pat dar dalyvaudamas ti, jei jos tekstą
tikus“. Tai neapsaugojo jo nuo griež- dėl kilusio triukšmo ir priminė sykį pakartojo, kad skandalas Seimo darbe pasirašo
to etikos sargų sprendimo. atsisakęs vieno mėnesio Seimo dėl jo kelionės per pratęstą Sei- neatliko savo ne ma-
nario atlyginimo. Pasak politi- mo sesiją sukeltas „ne be suin- konstitucinės žiau nei
Krikščionių partijos frak- ko, kalbas, esą per praleistą Sei- teresuotų poli- priedermės. 36 par-
cijos narys EPK pasakojo, kad mo Sveikatos reikalų komi- tikų pagalbos“ Tačiau dėl lamenta-
buvo suplanavęs Azijoje sutik- teto posėdį jis slaugė tėvą, ir taip esą „no- bausmės po- rai.
ti Naujuosius metus. Iš Lietu- paskleidė jo padėjėja, o ne rima atitrauk- litikui palikta
vos jis išvyko gruodžio 29-ąją jis pats. Ji esą apie tai užsi- ti dėmesį nuo apsispręsti Sei-
ir planavo grįžti sausio 12-ąją. minė paaiškinime, kurį pa- mui. EPK pirminin-
Politikas teisinosi dėl netikėtų teikė komitetui. Politikas kas Algiman-
aplinkybių nespėjęs į lėktuvą, aiškino, kad įvyko nesu-
todėl nedalyvavo ir pratęstoje sipratimas: prieš išvykda-
Seimo sesijoje, prasidėjusioje mas į Aziją jis padėjėjai tie-

Seimūnų automobilių kriminalas


Vilniaus apygardos prokuratūra EPK nariams persiuntė
13 bylų, kuriose įvairioms frakcijoms priklausantys parlamen-
tarai įtariami supainioję interesus arba nuslėpę dalį informa-
cijos apie automobilių nuomą. „Baigiame tirti ir svarstysime
gal po poros savaičių. Ten yra didžiulė medžiaga. Kiekvienam
Seimo nariui surašyta po 20–30 puslapių, reikia atlikti tyrimą, D.Teišerskytė atsiėmė savo žodžius, kad L.Karalius – piemuo,
kuo jie prasižengė“, – sakė EPK vadovas A.Salamakinas. nes „piemuo yra garbinga profesija“. Š.Mažeikos/BFL nuotr.

Lenktynės su laiku
Ministerijos pirkinys – visureigiai su kaprizais Seimo komitetas vakar pri-
tarė siūlymui įteisinant tiesio-
GEDIMINAS CIBULSKIS paskelbė pirkimų konkursą, ku- kos apsaugos kontrolės įran- cialistas Romualdas Pauliuke- kio draudimo nėra – esą egzis- ginius merų rinkimus keisti
riuo su Europos Sąjungos struk- ga pirkimo už beveik 5,25 mln. vičius akcentavo, jog svarbiau- tuoja tik „3M“ plėvelės tiekėjų 6 Konstitucijos straipsnius.
g.cibulskis@15min.lt
tūrinių fondų parama siekė įsi- Lt. 2009 metų gamybos auto- sias kriterijus konkurse buvo rekomendacija, kad iš pradžių Pagal Valstybės valdymo
Aplinkos ministerija (AM) už dau- gyti 158 visureigius. Konkursas mobiliai „KIA Sportage“ šių me- mažiausia kaina: „konkurso są- rekomenduojama automobilių ir savivaldybių reikalų komi-
giau nei 5 mln. Lt įsigijo 68 visurei- buvo perskeltas į du atskirus – tų pradžioje iškeliavo į regioni- lygose nebuvo specialių sąlygų neplauti automatinėse plovyklo- teto siūlomą modelį, tiesiogiai
gius, kurių plovimui praverčia spe- 68 ir 90 padidinto pravažumo nius aplinkos apsaugos depar- dėl dažymo būdo, išskyrus ga- se, o plaunant rankiniu būdu, 4 metams renkamas meras bū-
ciali instrukcija. automobilių – pirkimus. tamentus Lietuvoje. rantinį laikotarpį“. nenaudoti aukšto slėgio siurb- tų vykdomoji institucija, atskai-
Pirmąjį konkursą laimėjo Įdomu tai, kad ministro įsa- „KIA Auto“ direktorius Gin- lių. „Pageidavus buvo pateikta tinga taryboms ir gyventojams.
Pernai vasarą pavaldi Valsty- „KIA Motors “ atstovė Lietuvo- kymu minėti automobiliai turi taras Kaukėnas tvirtino, kad konkreti instrukcija, kaip gali- Jis nebūtų savivaldybės tary-
binė aplinkos apsaugos inspekci- je „KIA Auto“ – ji pernai lapkri- būti tamsiai žalios spalvos. Ta- reikiamos spalvos automobi- ma plauti „3M“ plėvele klijuotus bos narys. Jo kandidatūrą galė-
ja, dabar jau prijungta prie Aplin- tį su AM pasirašė sutartį dėl 68 čiau „KIA Auto“ tokios spalvos lių neturėjo ne tik KIA, bet ir automobilius“, – sakė direkto- tų kelti partijos, į merus galėtų
kos apsaugos agentūros (AAA), keturračių su papildoma aplin- visureigių neturėjo. Todėl bu- kitos 6 konkurse dalyvavusios rius. „15min“ turimose visurei- pretenduoti ir tos savivaldybės
vo pagaminti juodi automobi- bendrovės. „Dėl šios priežasties gių nuotraukose aiškiai mato- gyventojas, iškėlęs savo kandi-
liai, vėliau apklijuoti specialia konkursui buvo pateiktas siū- mas ant automobilio priklijuo- datūrą, pranešė BNS.
tamsiai žalia plėvele. lymas, kuriame nurodyta, kad tas užrašas: „Leistinas automo- Reaguodamas į siūlymą, vi-
AM viešųjų ryšių vyr. spe- KIA automobiliai bus apklijuo- bilio plovimo būdas – rankinis. daus reikalų ministras Raimun-
ti reikalaujamos spalvos spe- Plauti aukšto spaudimo srove ir das Palaitis pareiškė, kad siū-
cialiai automobiliams skirta šepečiais draudžiama“. lymas iš naujo pradėti Konsti-
kompanijos „3M“ plėvele“, – R.Pauliukevičius akcentavo tucijos keitimo procedūrą už-
aiškino jis. sutarties nuostatą, kad tiekėjas kirstų kelią surengti tiesioginius
AM neužkliuvo, kad toks užtikrina automobilių eksploata- merų rinkimus jau 2011 metais:
automobilių dekoravimo bū- vimo garantinį laikotarpį 5 me- „Per likusį iki rinkimų laiką ne-
das sukels papildomų prob- tams. Tokią garantiją gamintojas būtų spėta pakeisti Konstitu-
lemų juos eksploatuojant: jų suteikė ir „3M“ plėvelei. cijos ir priimti reikiamų įsta-
Aplinkosaugininkai turės atsargiai plauti nau- negalima plauti aukšto spau- tymų ir kitų teisės aktų patai-
juosius automobilius. S.Chadasevičiaus nuotr. dimo srove arba šepečiais. Plačiau skaitykite sų, taip pat pasirengti patiems
G.Kaukėnas tikino, jog to- www.15min.lt rinkimams.“

Aiškinasi dėl moksleivių gundymo


Elektrėnų savivaldybės, vyko ir keli pedagogai. Direk-
komiksas
Švietimo ir mokslo ministerijos torius teigė po šventės sulaukęs
ir Vaiko teisių sergėtojų akiraty- anoniminių skundų, esą vaka-
je atsidūrė 2 mokytojos iš Vie- rėlio įkarštyje dvi mokytojos
vio gimnazijos, pernelyg atsipa- ėmė flirtuoti su abiturientais,
laidavusios abiturientų šimta- ant stalų šoko jaudinančius šo-
dienio vakarėlyje. Esą jos šoko kius, o paskui su dviem 18-me-
striptizą ir užsidarė su 2 jaunuo- čiais užsidarė antrame aukšte
liais miegamajame. esančiame kambaryje. 25 ir 30
Pasak gimnazijos direkto- metų pedagogės neneigia, kad
riaus Gintaro Dobilaičio, vasa- dalyvavo vakarėlyje ir girtavo,
rio 12 dieną apie 50 moksleivių tačiau tikina su abiturientais
šventė šimtadienį privačioje vi- neflirtavusios, o miegamajame
Ar patinka šiandienos komiksas? Turite naujų idėjų? Labai laukiame jūsų nuomonės: komiksas@15min.lt Piešė J.Račinskas
loje, rašo Delfi.lt. Į vakarėlį at- su jais esą tik kalbėjosi.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Tiesia draugystės tiltą


Rusija ir Prancūzija dvišalius santy- to neturintis sandoris dėl gink- rybomis, tuo tarpu JAV, Pran- D.Medvedevas dar kartą
kius pakylėjo į naują lygį, išplėsda- luotės, sudarytas tarp Rusijos ir cūzija ir kitos šalys pasisakė už paragino kurti naują Europos
mos bendradarbiavimą politinėje, NATO narės. Žinia apie Mask- naujas sankcijas Teheranui, ku- saugumo sistemą ir pridūrė,
ekonominėje bei karinės ginkluo- vos planus įsigyti „Mistral“ kla- ris tęsia raketų bandymus. kad Rusijos siūlymai nėra do-
tės srityse. sės karo laivų sukėlė didelį ne- D.Medvedevas taip pat dė- gma ir juos būtų galima tobu-
rimą Gruzijai, taip pat Baltijos kojo N.Sarkozy už „drąsą ir va- linti. Ankstesnis Rusijos siūly-
Po dvišalio Prancūzijos pre- valstybėms. lią“, kurią jis parodė, kai 2008 mas susilaukė nemažai kriti-
zidento Nicolas Sarkozy ir Rusi- N.Sarkozy aiškino, jog, sie- metų rugpjūtį tarpininkavo kos, ypač dėl raginimo nustoti
jos vadovo Dmitrijaus Medve- kiant įgauti Rusijos pasitikėjimą, deryboms dėl Rusijos karinio kliautis tokiomis organizacijo-
devo susitikimo pranešta, kad reikia jį rodyti ir patiems. konfl ikto su Gruzija užbaigi- mis kaip NATO.
Paryžius ir Maskva pradėjo „ek- D.Medvedevas Paryžiuje mo. Jis teigė, kad NATO, ku- Taip pat Rusija ir Prancū-
skliuzyvines derybas“ dėl ke- pareiškė, kad Maskva pasiren- rią Rusija laiko JAV dominuo- zija pasirašė reikšmingą susi-
turių modernių prancūzų ga- gusi svarstyti galimybę skelbti jama Šaltojo karo laikų atgy- tarimą, pagal kurį prancūzų
mybos karinių laivų pardavi- Iranui tikslines sankcijas dėl jo vena, neprisidėjo prie to kari- „GDF Suez“ tampa dujotiekį
mo Rusijai. Tokiuose „Mistral“ branduolinės programos. Veto nio konflikto užbaigimo. „Tai „Nord Stream“ tiesiančio kon-
Nepaisant diplomatinio nerimo dėl Rusijos spaudimo mažes-
nėms savo kaimynėms, N.Sarkozy (c.) rūpi ekonominė ir strate-
klasės laivuose gali būti sutelk- teisę Jungtinių Tautų Saugumo rodo, kad mes patys turėtume sorciumo dalininke. Šio kon-
ginė glaudesnių santykių su Maskva nauda. AFP/Scanpix nuotr. ti visi karinei operacijai būtini Taryboje turinti Rusija iki šiol spręsti europinius klausimus“, sorciumo 51 proc. akcijų val-
pajėgumai. Tai būtų preceden- ragino nesutarimus spręsti de- – nurodė jis. do Rusijos dujų monopolinin-
kė „Gazprom“. „Nord Stream“
laikomas konkurentu JAV ir
Europos Sąjungos remiamam
„Nabucco“ dujotiekio projek-
tui, pagal kurį planuojama du-
jas iš Centrinės Azijos telkinių
tiekti Europai per Turkiją, ap-
lenkiant Rusiją.

Koalicija subyrėjo
Ukrainos Aukščiausiosios
Rados pirmininkas Volodymy-
ras Lytvynas vakar pranešė, kad
valdančioji koalicija, suforma-
vusi ministrės pirmininkės Ju-
lijos Tymošenko vadovaujamą
vyriausybę, subyrėjo.
„Mūsų partneriai iš „Mūsų
Ukrainos-Liaudies savigynos“
(MU-LS) pasitraukė iš koalici-
jos ir tuo sustabdė arba nutrau-
kė koalicijos darbą“, – pažymė-
jo V.Lytvynas.
Demokratinių jėgų koalici-
ja Aukščiausiojoje Radoje bu-
vo sudaryta 2008 m. gruodį. Į
ją įėjo J.Tymošenko bloko, bu-
vusio prezidento Viktoro Juš-
čenkos MU-LS susivienijimo ir
V.Lytvyno bloko frakcijos.
Šiandien Ukrainos par-
lamente ketinama surengti
balsavimą dėl nepasitikėjimo
J.Tymošenko vyriausybe.
Naują koaliciją tikisi suda-
ryti naujai išrinkto prezidento
Vladimiro Janukovyčiaus rė-
mėjai – Regionų partija.

Čilėje tvarką
palaiko kariai

Stipraus žemės drebėjimo


nuniokotame antrame pagal
dydį Čilės mieste Konsepsjone
minios alkanų ir piktų žmonių
padeginėjo parduotuves ir pra-
dėjo plėšikauti. Apie prasiveržu-
sią smurto bangą taip pat pra-
nešama iš kitų žemės drebėji-
mo nuniokotų miestų.
Tvarką šiuose miestuose
mėgino atkurti sustiprintos
policijos pajėgos ir kariai. Mė-
Puslapis parengtas pagal BNS, BBC ir „15min“ inf.

ginant sutramdyti siautėjan-


čią minią vienas žmogus bu-
vo nušautas, o dar per 160 bu-
vo sulaikyti.
Pranešama, kad šeštadienį
anksti ryte kilęs 8,8 balo stip-
rumo žemės drebėjimas ir cu-
namis pareikalavo mažiausiai
723 žmonių gyvybės. Negana to,
nusiaubtą šalį krečia pakarto-
tiniai smūgiai – nuo šeštadie-
nio užfiksuota per 120 stipres-
nių nei 5 balai drebėjimų.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI
MIESTAI
www.15min.lt/reklama

Siūlo darbą Grožis, sveikata Statyba, remonto darbai Transportas Perka


Padedame įsidarbinti Didžiojoje Bri- Ateik į Joganandos studiją centre! Daugiabučių namų elektros instaliacijos Perkame įvairių markių automobilius, gali
tanijoje. Yra kreditavimo galimybė. Pirmas jogos užsiėmimas nemoka- renovavimas, techninė priežiūra, doku- būti su defektais ar be jų iki 15000 Lt. Pa-
Tel. 8 618 79843. siimame patys. Tel. 8 648 21921.
mas. www.jogananda.lt, Tel. 8 602 mentacija. Atestuota bendrovė. Tel. 8
Tarptautinė minkštų baldų gamybos 70016. 687 13130. UAB "Autostabila" suras Jums reikiamą
automobilio detalę. Pristatome į vie-
įmonė siūlo darbą TECHNOLOGUI,
Maisto papildais ir japonų sukurta ir Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir- tą. Tel. 8 646 78878, el. p. autostabila@
SIUVĖJOMS, BALDŲ APTRAUKĖJAMS.
išbandyta metodika padedu IŠSIGYDYTI tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą. balticum-tv.lt .
Teirautis telefonu: 8 611 62508.
PIKTYBINIUS SVETIMKŪNIUS. Skam- Tel. 8 618 00700.
binti ANTRADIENIAIS 10-15 val., tel.
8 610 72505.
Poilsis, turizmas, Nekilnojamasis turtas
Keičiu 1 kambario neprivatizuotą butą į
pramogos 2-3 kambarių neprivatizuotą butą. Tel. 8
• Veido ir vokų 677 02354.
operacijos Šeši Skandinavijos verslininkai nori
kompanijos Klaipėdoje. Nuostabios va-
• Atlėpusių ausų
korekcija
karienės, SPA žaidimai, karšti vakarėliai.
Merginos, tikrai būsite pamalonintos.
Mokslas
• Krūtų formos korekcija Siųskite savo kontaktus su nuotraukomis Pigūs vairavimo kursai (A ir B) Birutės 11a, Tel.
• Kūno riebalų išsiurbimas į hot.nice.weekend@gmail.com. 8 673 05428, http://vairavimas.balt.net.
• Pilvo sienos patempimas
• Lūpų storinimas
• Raukšlių gydymas Paslaugos
• Prakaitavimo mažinimas Iš/ į Londoną saugiai ir greitai veža- Teikiame kompiuterių remonto pas-
Doc. dr. Rokas Bagdonas me siuntinius. Lietuvoje pristatome laugas. Aptarnaujame įmonių IT ūkį.
S.Nėries g. 3, tel. 8 686 85385 iki durų. Važiuojame kas dvi savai- Liepų g. 48B, Tel. 8 46 415880, 8 670
www.plastikoschirurgai.lt tes. Tel.: 8 687 58503, 8 640 21005, 18602, www.esv.lt.
+447786271449. www.lietuvalondonas. Didelių ir vidutinių skylių gręžimas.
com Kiaurymes gręžiame įvairaus gylio,
įvairiu kampu. Tel. 8 687 13130.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tar-
pus. EKOvata, termoputa, polistireno Kilimų, minkštų baldų valymas. Va-

.
granulėmis. Konsultuojame visoje lymas po statybos ir remonto darbų.

skelbkites
Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363.

SMS žinutėmis Parduoda


1. Žinutės tekste rašykite:
Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
durys, garažo vartai, plastikiniai langai
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
minimaliomis kainomis. Santechnikos
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
įranga ir darbai. Tel.: 8 603 10867, 8
2. Sulaukę atsakymo žinutės, 640 17207.
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.

Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą jantys švediški anoduoto aliuminio
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. profilių langai. Pertvarų, terasų
montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). gmail.com. Minijos 2, Klaipėda.
Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036, 8
46 496873.

Mokamos linijos telefonu


Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).

Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“

KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS


Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.)
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt Nemokama pirminė psichologo pagalba kiekvieną darbo dieną nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555

„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”


Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Teniso ateitis
AURIMAS TAMULIONIS
a.tamulionis@15min.lt

Akvilei Paražinskaitei dar tik 13


Sutikti žiemiškai AURIMAS
TAMULIONIS
metų, bet ji jau yra Europos (iki a.tamulionis
14 metų) čempionė. Prieš jauno- @15min.lt
sios tenisininkės kirčius Lietuvo-
je krenta ir kur kas vyresnės var- Iš Vankuverio žiemos olimpinių žai-
žovės – A.Paražinskaitė yra šalies dynių į gimtinę grįžę Lietuvos spor-
jaunių (iki 16 metų) čempionė. Ta- tininkai gūžėsi nuo šalčio – olimpie-
lentinga tenisininkė kortuose ža- čius pasitiko žvarbus oras ir negau-
visi belgės Justine Henin žaidimu sus gerbėjų būrelis.
ir svajoja vieną dieną tapti pirmą-
ja pasaulio rakete. Daugiau nei 30 valandų
A.Paražinskaitė. trukmės kelionės išvarginti
Pusantrų metų dešiniaran- Asm. archyvo nuotr. sportininkai kiek sušilo arti-
kę septintokę treniruojantis mųjų glėbiuose, juos pradžiu-
Arūnas Balžekas neslepia, jog – O mokslams tenisas ne- gino gėlių puokštės, tačiau kal-
A.Paražinskaitė anksti išsisky- trukdo? bai pasisukus apie parodytus
rė iš savo bendraamžių. – Nelabai. Mokytis sekasi ge- rezultatus, olimpiečių veidai Lietuvos olimpiečiai (iš kairės) – M.Vaičiulis, M.Strolia, A.Novoselskis,
„Akvilė išsiskiria didžiuliu rai, gaunu gerus pažymius. Ži- vėl surūgo. V.Rumiancevas ir I.Terentjeva grįžo skirtingų nuotaikų. I.Gelūno nuotr.
noru, darbštumu, tikslo sieki- noma, dėl treniruočių ar varžy- „Labai pavargau. Nesaky-
mu. Ji turi jausmą, kuris jai lei- bų kartais tenka praleisti pamo- siu, kad pasirodžiau gerai. Pa- šimas, tokie ir rezultatai. Laiko Slidininkai savo pasiek- dysiu geresnius rezultatus. O
džia greičiau suprasti, įsisavin- kas, atsilieku nuo klasės drau- sirodžiau blogai, tikėjomės ge- pasiruošti netrūko, trūko koky- tais rezultatais liko patenkin- sportuoti toliau tikrai esu nu-
ti techninius dalykus. Tačiau gų, bet vėliau pasiveju. Aišku, riau, bet taip išėjo. Sau kėliau bės“, – teigė I.Terentjeva. ti. „Savo pasirodymą vertinu siteikęs, – teigė M.Vaičiulis. –
be darbo kažką pasiekti teni- kai labai svarbu nueiti į mokyk- aukštesnius tikslus. Ką aš galiu gerai, nes parodžiau vieną ge- Realiai, koks buvo pasirengi-
Žada toliau sportuoti
se yra neįmanoma“, – aiškino lą, tenka praleisti ir treniruotes, daugiau pasakyti“, – nedžiūga- riausių rezultatų karjeroje. Tie- mas, tokie buvo ir rezultatai.
A.Balžekas. bet tai nutinka rečiau. vo iš trečiųjų per karjerą olim- Kur kas geresnėmis emo- siog realizavau tas galimybes, Nežinau, ar pasiruošimo są-
Jaunosios jo auklėtinės šie- – Kokios tavo svajonės te- pinių žaidynių grįžusi 25 metų cijomis iš Vankuverio dalijosi kurioms tą dieną buvau pasi- lygos iki Sočio olimpinių žai-
met laukia tikras varžybų ma- niso kortuose? Irina Terentjeva. žiemos olimpinių žaidynių de- ruošęs. Komandiniame sprinte dynių pagerės, tačiau tikiuosi,
ratonas. A.Paražinskaitė pla- – Šiemet norėčiau kuo ge- Slidininkė, Vankuveryje biutantai – slidininkai Mantas netgi šiek tiek viršijome lūkes- kad viskas bus gerai.“
nuoja dalyvauti 25–30 turnyrų. riau pasirodyti „Orange bowl“ pasirodžiusi blogiausiai iš visų Strolia ir Modestas Vaičiulis, vy- čius, nes planavome aplenk- Iš Vankuverio į Lietuvą ant-
Sezono pradžia talentingai te- jaunučių (iki 14 metų) pasaulio dalyvautų olimpiadų, negalėjo rų komandiniame sprinte užė- ti tik porą varžovų“, – pasako- radienį taip pat sugrįžo slidi-
nisininkei kol kas klostosi tie- teniso čempionate JAV. Ką man pasakyti, ar tęs karjerą iki 2014- mę 18-ą vietą bei parodę aukš- jo M.Strolia. ninkas Aleksejus Novosels-
siog pasakiškai – laimėti Euro- reiškia kuo geriau? Norėčiau ųjų žaidynių Sočyje. „Nesu šim- čiausią rezultatą iš visų Lietu- „Ar tokių rezultatų ir tikė- kis ir kalnų slidininkas Vita-
pos (iki 14 metų) ir Lietuvos (iki užimti pirmą vietą. Turnyras tu procentų apsisprendusi. Ga- vos sportininkų. jausi? Nežinau, galbūt. Įgavau lijus Rumiancevas. Ilgai ilsė-
16 metų) čempionatai. vyks lapkričio mėnesį, o lapkri- liu šiandien pasakyti, kad ne, o „Grįžau patenkintas, nes patirties, susipažinau su aplin- tis slidininkai laiko neturės
– Kada žengei pirmuo- čio 29 dieną man sueis 14 metų, rytoj – kad taip. Arba atvirkščiai. patyriau daugiau, nei tikėjau- ka ir tikiuosi, kad kitoje olim- – savaitgalį jų laukia Lietuvos
sius žingsnius teniso kortuo- tad pergalė būtų nuostabiausia Dar daug laiko – ketveri metai“, si. Žaidynių organizacija vei- piadoje, jei į ją pateksiu, paro- čempionatas.
se? – „15min“ paklausė A.Pa- gimtadienio dovana. – tiesaus atsakymo vengė Lie- kė nepriekaištingai, tik šiek
ražinskaitės. – Kas yra tavo idealas? tuvos trispalvę Vankuverio žai- tiek oras gąsdino prieš pirmuo- D.Rasimovičiūtė iškovojo sidabrą
– Kai buvau 5 metų. Pati- – Labiausiai sergu ir palai- dynių atidarymo ceremonijoje sius startus“, – įspūdžiais dali-
ko, kad tenisas yra labai azar- kau Ričardą Berankį. Iš tenisi- nešusi I.Terentjeva. josi M.Strolia. Savaite anksčiau iš Vankuverio olimpinių žaidynių sugrįžusi
tiškas, reikalauja darbštumo. ninkių man labiausiai patinka Slidininkė, olimpiadoje už- „Esu laimingas. Oras Lietu- rinktinės lyderė biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė Otepėje
Taip pat privalumas, jog čia belgė J.Henin. ėmusi 49-ą ir 64-ą vietas, pridū- voje vėsesnis, šalčiau, daugiau (Estija) vykstančiame Europos U26 (iki 26 metų) čempionate
viskas priklauso nuo tavęs vie- rė jau išanalizavusi nuviliančių sniego. Olimpiniame kaimelyje vakar iškovojo sidabro medalį. 26 metų lietuvė 15 km asmeni-
Visą interviu skaitykite nėse lenktynėse iš 20 šūvių nepataikė tik kartą ir distancijoje
nos – jeigu pralaimėjai, kaltin- www.15min.lt rezultatų priežastis. „Slidžių te- ir pačiame Vankuveryje sniego
ti gali tik pati save. palas ar dar kažkas tikrai nebu- visai nebuvo, šilta. Grįžę namo iš viso sugaišo 50 min. 51,9 sek. Nuo taip pat kartą šaudyklo-
vo blogas. Priežastys slypi pa- pamatėme, kas yra tikra žiema“, je suklydusios varžybų nugalėtojos 23 metų vokietės Kathrin
Hitzer D.Rasimovičiūtė atsiliko 37,9 sek.
Planuoja naujovių siruošime. Koks buvo pasiruo-

krepšinis
– antrino M.Vaičiulis.

soje su kliūtimis, taikiniais ir


AURIMAS
turės pataikyti į krepšį pradė-
KUCKAILIS
a.kuckailis
@15min.lt
dami bei baigdami distanciją.
Konkursą laimės greičiausiai
trasą įveikęs žaidėjas.
„Žalgiris“ stengsis nepaleisti šiaudo
Be tradicinių konkursų, „Erelių“ ir „Žvaigždžių dienos“ or- TOMAS ta baigėsi lengva šeimininkų bet niekas nežino, kaip susi- šiek tiek geriau jaučiasi. Po
„Vilkų“ rungtynių, LKL „Žvaigždžių ganizatoriai dar neatsklei- GRIGALEVIČIUS pergale (89:65), į Kauną užsa- klostys rungtynės. „Žalgiris“ truputėlį bandome iš tos duo-
dienos“ renginyje kovo 20 dieną Pa- dė kitų tradicinių konkursų t.grigalevicius komuoju reisu vakar atvykęs tikrai gerai žaidžia namuose, bės išlipti ir kiekviena pergalė
nevėžyje žiūrovai išvys naują kon- – „Oro karaliaus“ ir „Snaipe- @15min.lt T.Pačėsas netiesiogiai užsi- yra namų komanda ir manau, mus tempia į viršų, – aiškino
kursą – „Įgūdžių slalomas“. rio“ – dalyvių. Aišku, kad Vil- minė, jog dvikovos favoritais kad mums bus sunku“, – pa- „Žalgirio“ strategas. – Norint
niaus „Lietuvos ryto“ koman- Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šian- laiko kauniečių ekipą. sakojo T.Pačėsas. laimėti prieš „Prokom“ reikia
„Įgūdžių slalomas“ nėra da galės deleguoti du atstovus, dien laukia mūšis su staigmenas „Lietuviai mūsų nelaikė Priešingoje barikadų pu- įmesti daugiau taškų nei jie,
naujas konkursas pasaulyje. nes Donatas Zavackas be at- Eurolygos „Top-16“ etape žerian- favoritais, nes jie apie krep- sėje šiandien stovėsiantis apsiginti, sustabdyti jų lyde-
NBA lygoje per „Žvaigždžių sa- rankos į konkursą pateko kaip čia Gdynės „Prokom“ ekipa, kuriai šinio pajėgumą sprendžia „Žalgirio“ vyriausiasis trene- rius. Kalbant apie šansus pa-
vaitgalį“ jis rengiamas ne pir- taikliausias LKL krepšininkas vadovauja lietuvis Tomas Pačėsas. iš geografi nės padėties. Visi ris Darius Maskoliūnas ban- tekti į ketvirtfi nalį, sąžinin-
mus metus. Stengsimės pada- (63,9 proc. taiklumas). Visų Norint nepaleisti praėjusią savai- manė, kad nuvažiuos į Len- dys pratęsti pergalių Euroly- gai pasakysiu, kad mes nie-
ryti viską, kad įdomumu ir di- konkursų nugalėtojų ir nau- tę rungtynėse su Malagos „Unica- kiją ir lenkams įkrės, bet taip goje seriją. ko neskaičiuojame. Mes tie-
namiškumu šis konkursas ne- dingiausio rungtynių žaidė- ja“ sugriebto šiaudo kauniečiams neišėjo. Manau, kad rezul- „Po pergalės prieš „Uni- siog ruošiamės rungtynėms,
nusileistų stipriausiai pasaulio jo laukia piniginiai prizai – reikalinga tik pergalė. Ir kuo di- tatą lemia įvykiai aikštelėje, caja“ žaidėjai psichologiškai ir viskas.“
lygai“, – vakar pristatydamas po 4 000 litų. desniu skirtumu. sudėtis, žaidimo kokybė ir
būsimą LKL šventę Panevėžy- Įdomi rokiruotė įvyko ir panašūs dalykai. Mūsų pa-
je sakė Lietuvos krepšinio ly- „Visų žvaigždžių“ rungtynių „Žalgiris“, kaip ir „Unica- dėtis gera ir šį etapą stengsi-
gos (LKL) generalinis direk- starto penketuose. Į „Vilkų“ ja“, po keturių G grupės turų mės baigti kuo geriau. Turė-
torius Linas Gilys. starto penketą buvo išrinkti kol kas turi tik vieną pergalę, tume labai dideliu skirtumu
Žaidėjai rungtyniaus tra- net keturi žalgiriečiai ir Vil- tuo tarpu įspūdingai „Top-16“ pralaimėti „Žalgiriui“ ir Ma-
niaus „Lietuvos ryto“ gynė- etape rungtyniaujanti „Pro- lagos „Unicaja“ komandai,
jas Steponas Babrauskas. „Kad kom“ ekipa (3 perg. ir 1 pral.) kad prarastume šansus ko-
šiam nebūtų liūdna, Dainius dalijasi pirmą grupės vietą su voti dėl patekimo į ketvirtfi-
Šalenga geranoriškai savo vie- Maskvos CSKA. Nors prieš mė- nalį. Aišku, viskas įmanoma.
tą užleido dar vienam Lietuvos nesį Gdynėje vykusi Lenkijos Bandysime kuo mažiau pra-
čempionų ekipos žaidėjui Ar- čempionų ir „Žalgirio“ akista- laimėti Kaune. Eisime kautis,
tūrui Jomantui. Tad D.Šalenga
renginyje nedalyvaus“, – sakė
šventės organizatoriai.
„Tai nėra paprastos rungty- Lietuviai mūsų nelaikė favo-
nės. Reikia ir šou. Kol kas pagal
bendrą pergalių ir pralaimėji-
ritais, nes jie apie krepšinio pajė-
mų santykį atsiliekame, todėl gumą sprendžia iš geografinės pa-
reikia laimėti“, – sakė „Erelių“
komandos rinkimų lyderis Jo-
dėties. Visi manė, kad nuvažiuos į
nas Valančiūnas. Lenkiją ir lenkams įkrės, bet taip „Žalgiriui“ norint G grupėje užimti bent antrą vietą
Kol kas pagal visas žaistas
rungtynes „Vilkai“ pirmauja
neišėjo. būtina kuo didesniais skirtumais laimėti likusias rung-
tynes namuose su „Prokom“ ir išvykoje su CSKA bei ti-
J.Valančiūnas žadėjo šou.
Š.Mažeikos/BFL nuotr.
santykiu 3:1. Pernai taip pat kėtis palankių varžovų rezultatų. A.Koroliovo nuotr.
Sakė T.Pačėsas.
pergalę šventė „Vilkai“.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

10 / ETERIS
www.15min.lt/eteris

tv kovo 3 d. www.15min.lt/tvprograma

18.25 19.10 21.30 21.20 18.45

„Susitiksime virtuvėje“ „Kakadu“ „Žaidimo pabaiga“ „Teisė žinoti“ „Elizos aistros“


06.55 „Avataras“ (kart.). 07.25 „Simpsonai“ (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (29). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (93) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (15). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.00 Sveikatai ir laimei „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Toks žinios. 09.15 „Penkių žvaigždučių atostogos“ (3). 09.45
sūkuryje“ (850). 10.00 „Emilija“ (12) (N-7). 10.50 Prieš (13). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (N-7) (kart.). 10.00 gyvenimas. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. Vedėja TV serialas „Meilės paslaptys“ (10) (N-7). 10.45 „Saulės
srovę (N-7) (kart.). 11.35 Farai (N-7) (kart). 12.15 Dar 09.30 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 10.00 Valan- „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.10 Z.Kelmickaitė. 12.00 Pinigų karta (kart.). 13.00 Ryto gaudytojas“. Drama. JAV, 1996 m. (N-7). 12.55 „Sva-
pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ da su Rūta (kart.). 11.30 Paskutinė instancija (kart.). Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.10 „Juodasis riteris“ (9, suktinis (kart.). 14.30 Gustavo enciklopedija (kart.). jotoja“. Drama. JAV, 2005 m. 14.50 „Glaso saulėlydis“.
(4). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (8). 14.05 „Hana 12.30 Kambarių plėšikai (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 10). 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (209). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Laida rusų kalba. Drama. Rež. B.Ray. Vaid. H.Christensenas, P.Sarsgaardas,
Montana“ (17). 14.35 „Avataras“ (37). 15.05 „Simpso- 13.05 „Kalnietis“ (26). 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 Autopilotas (kart.). 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (30). Ch.Sevigny. JAV, Kanada, 2003 m. (N-7). 16.30 „Cho-
nai“ (5/4) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (7) (N-7). 16.35 (14). 14.35 „Meilės sparnai“ (102). 15.35 „Mano nuo- 15.35 „Vaiduoklių istorijos“ (15). 16.05 Juokingiausi 15.45 „Švelnusis Benas“ (6). 16.15 TV serialas „Namelis ristai“. Drama. Prancūzija, Šveicarija, Vokietija, 2004 m.
„Svetimas veidas“ (52) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (41) dėmė“ (82). 16.35 „Likimo kerai“ (54). 17.35 „Širdžių žmonės ir gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (3). 17.45 prerijose“ (19). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžu- 18.15 Dokumentinis serialas „Penkių žvaigždučių atos-
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kri- ėdikės“ (42) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių dystė“ (28) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su togos“ (3). 18.45 TV serialas „Elizos aistros“ (5) (N-7).
minalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Am- Orai. 19.10 Kakadu (N-7). 19.40 Abipus sienos. 20.30 žibintų gatvės“ (24) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Krimi- vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 19.45 Ieškokime geriausio! Prekių ir paslaugų TV gidas.
žini jausmai“ (33) (N-7). 19.40 Akistata (N-7). 20.30 Dar Premjera. TV serialas „Mano mylimas prieše“ (3). 21.00 nalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Senis“ (126) (N-7). 19.55 Stilius. Gyvenimo būdo žur- Vedėja K.Šeštokaitė (kart.). 20.00 „Balticum TV“ žinios.
pažiūrėsim... TV parodijų šou (N-7). 21.10 TV serialas Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou (N-7). 21.30 Sankirtos. 21.00 To dar nebuvo... 21.30 Geras filmas. nalas. Vedėja V.Baublienė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 20.15 Dokumentinis serialas „Žalieji automobiliai“
„Svetimi“ (13) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 „Žaidimo pabaiga“. Trileris. JAV, Kanada, 2006 m. (N-14). Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. (1). 20.45 TV serialas „Nusikaltimų įkalčiai“ (26) (N-7).
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. 23.40 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Politinių debatų laida. 21.50 „Balticum TV“ žinios. 22.05 „24 valandos“. Krimi-
TV serialas „Melo teorija“ (9) (N-7). 23.00 TV serialas „CSI 22.40 Premjera. TV serialas „Mentalistas“ (1). JAV, 2008 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Tegyvuoja meilė!“ Drama. Vedėja R.Miliūtė. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. nalinis trileris. Rež. L.Mandoki. Vaid. Ch.Theron, C.Love,
Niujorkas“ (6/5) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ m. (N-7). 23.40 Premjera. TV serialas „4400“ (4/33) (N- JAV, 2005 m. (N-7). 02.20 Bamba. Interaktyvusis šou 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 S.Townsendas, K.Baconas, D.Fanning. JAV, Vokietija, 2002
(17) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (6) (N-14). 7). 00.40 TV serialas „Išrinktieji“ (29) (N-14). suaugusiesiems (S). TV serialas „Vienos kriminalinė policija“ (24) (N-7). m. (N-7). 00.00 Programos pabaiga.

tv kovo 4 d. www.15min.lt/tvprograma

06.55„Avataras“ (kart.). 07.25„Simpsonai“ (N-7) (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (30). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (94) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (16). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.05 Laiko ženklai. „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Forumas. TV“ žinios. 09.15 „Žalieji automobiliai“ (1). 09.45 „Nu-
sūkuryje“ (851). 10.00 „Emilija“ (13) (N-7). 10.50 Mu- (14). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). Dok. laidų ciklas (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (kart). Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Lietuvos globėjo sikaltimų įkalčiai“ (26) (N-7). 10.45 „Kovos taisyklės“.
zikinė karuselė (kart.). 11.50 Asistentai (kart.). 12.20 09.30 Nauja versija (kart.). 10.00 Nuo... iki... (kart.). 10.00 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). švento Kazimiero pagerbimo iškilmės ir vyskupo Arūno Karinė drama. JAV, Kanada, Didžioji Britanija, 2000 m.
3-ias butas (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ 10.55 Abipus sienos (kart.). 11.50 Žalioji akademija 11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.00 „Elge- Poniškaičio konsekracija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus (N-7). 12.55 Gera muzika. 13.05 „Geišos išpažintis“.
(5). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (9). 14.05 „Hana (kart.). 12.25 Ne vienas kelyje (kart.). 13.00 Žirgų tų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, 2007 m. (N-7). arkikatedros. 13.40 Teisė žinoti (kart.). 14.45 Klausimė- Romantinė drama. JAV, 2005 m. (N-7). 15.35 „Ištiki-
Montana“ (18). 14.35 „Avataras“ (38). 15.05 „Simpso- lenktynės. 13.05 „Kalnietis“ (27). 14.05 „Tomo ir Džerio 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (210). 14.30 lis (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. Lietuvos žydų masis sodininkas“. Drama. Vokietija, Didžioji Britanija,
nai“ (5/5) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (8) (N-7). 16.35 nuotykiai“ (15). 14.35 „Meilės sparnai“ (103). 15.35 Muzikinė popietė. 15.00 Girių horizontai (kart.). 15.35 bendruomenės laida. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (31). 2005 m. (N-7). 17.45 Prancūzmečio ženklai Lietuvoje.
„Svetimas veidas“ (53) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (42) „Mano nuodėmė“ (83). 16.35 „Likimo kerai“ (55). 17.35 „Vaiduoklių istorijos“ (16). 16.05 Juokingiausi žmonės ir 15.45 „Švelnusis Benas“ (7). 16.15 „Namelis prerijose“ Sofija Tyzenhauzaitė, Platelių dvaro šeimininkė (kart.).
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, „Širdžių ėdikės“ (43) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (4). 17.45 Nepaaiški- (20). 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (39) (N-7). 18.15 18.15 Dokumentinis serialas „Žalieji automobiliai“ (1).
kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 19.07 Orai. 19.09 „Čiuku čiuku traukinuku...“ 19.12 nami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gat- Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.45 TV serialas „Meilės paslaptys“ (10) (N-7). 19.45
„Amžini jausmai“ (34) (N-7). 19.40 Nuodėmių dešimtu- Kakadu (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 Kambarių vės“ (25) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 18.40 Orai. 18.45 „Senis“ (127) (N-7). 19.55 Gamtos Ieškokime geriausio! Prekių ir paslaugų TV gidas. Vedėja
kas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 TV serialas „Svetimi“ plėšikai. Realybės šou (N-7). 21.30 Dviračio šou. Humoro Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su patruliai. Ekologijos laida. Vedėjas D.Butkus. 20.25 Lo- K.Šeštokaitė (kart.). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15
(14) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina- Lietuva. 21.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 Geras terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Dokumentinis serialas „Nuskendusių laivų paslaptys“
21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV seria- lai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Nakties paukščiai“. filmas. „Gydytojas iš Kaprio“. Melodrama. Vokietija, 2005 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Eurovizijos (26). 20.45 TV serialas „Paveldėtojai“ (24) (N-7). 22.15
las „Specialusis būrys“ (4/12) (N-14). 23.00 TV serialas Veiksmo trileris. Rež. B.Malmuthas. Vaid. B.D.Williamsas, m. (N-7). 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas. Tiesioginė „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Marokas“. Romantinė dra-
„Kaulai“ (4/25) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ L.Wagner, R.Haueris, S.Stallone. JAV, 1981 m. (N-14). 23.40 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Ką daryti?“ (N-7) transliacija. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.30 ma. Rež. L.Marrakchi. Vaid. M.El Alaoui, M.Boujenah,
(18) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (7) (N-14). 00.40 Sveikatos ABC (kart.). (kart.). 00.50 Tauro ragas (kart.). 01.20 Bamba (S). Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. R.Simozrag. Marokas, Prancūzija, 2005 m. (N-14).
2010 kovo 3 d., trečiadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Skaitmeninis kodas: horoskopai kovo 3 d.


15 k
g

šviesos greičiu
Avinas. Nors ir turite problemų, apie kurias
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 nenorite garsiai kalbėti, tačiau jas bent iš dalies
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr turėtų kompensuoti pasisekimas darbe ar tarp
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
priešingos lyties asmenų. Pasistenkite atkurti
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt draugiškus santykius su bendradarbiais.
Jautis. Galite susipainioti savyje, kils daug
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
minčių, daug klausimų sau ir aplinkiniams.
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr Vienas šviesolaidis atstoja šim-
Daug kas seksis, bet susidursite ir su nemen-
tus varinių laidų. Iš kiekvieno
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
g.gasiulis
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd komis provokacijomis. Ieškokite kompromiso.
@15min.lt kliento namų šie laidai atveda-
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
mi į ryšio stotį, sujungtą su cent- Labiau įsiklausykite į reikalavimus.
Kad ir ką sakytų skeptikai, žinia, rine stotimi. I.Gelūno nuotr. Dvyniai. Galite nustebinti ar sudominti pa-
15 kg
jog Lietuva pirmauja pagal švie- žįstamus ir nepažįstamus žmones savo neį- 15 kg
solaidinio interneto plėtrą Euro- prastu elgesiu, keistokais argumentais. Jūsų
poje ir pagal šį rodiklį yra penk- idėjoms atsiras bendraminčių. Tuo tarpu ne-
ta pasaulyje, yra ko gero geriau- pritariantieji kol kas kukliai tylės.
sia naujiena šįmet. Nes tai – in- Vėžys. Tai diena, kuomet keršto, pykčio, tam-
vesticijos į ateitį. sos jėgos, iki tol pasislėpusios, ima veikti agre-
syviai ir atvirai. Galima
15 kg klasta, provokacijos,
Atsiradus galimybei tink- barniai. Yra didelis pavojus pakliūti į apgau-
lu sujungti kompiuterius, pir- lingų ideologijų tinklą.
miausia buvo naudojama esa- interneto vartotojų Lietuvoje. o kitame atkoduojami spe-

x
ma infrastruktūra – telefono li- Kadangi paskutines dešimtis cialia įranga, naudojant Liūtas. Stenkitės visą dieną išlikti ramus,
nijos. Poreikiams augant, išras- metrų sudaro varinis kabelis, specialias šviesą skaidan- nereaguokite karštakošiškai į įvairias pasta-
ta DSL technologija, leidžianti tai riboja maksimalią spartą čias prizmes. su daugybe vakarėlyje darytų bas, nes taip galite išprovokuoti konfliktą. Ne-
vienu metu gana sparčiai nar- iki maždaug 100 Mbps. nuotraukų, „online“ žaidimais, blogas metas, jei norite atnaujinti savo garde-
Kas iš to? robą.
šyti internete ir kalbėti telefo- Šviesolaidžio laidui pin- be to, tas pats laidas naudoja-
nu. Tačiau poreikiai toliau au- gant, atsirado galimybė jį at- Aišku, daugeliui „gigabi- mas skaitmeninei televizijai. 15 kg
Mergelė. Patirsite įvairių nesusipratimų, ga-
go, o naujausios technologijos vesti iki pat buto. Ši techno- tinių“ greičių šiuo metu ne- Tai yra dabar, o ateityje lau-
7 3 5 9 2
lite likti įskaudinti dėl to, kad nesusikalbėsi-
net idealiomis sąlygomis vari- logija vadinama „Fiber to the reikia, o ir patys kompiuteriai kia trimatė televizija, internetu te su artimu žmogumi. Užuojautos nesitikėki-
niu laidu sugeba praleisti tik Home“ (FTTH, liet. „Šviesolai- daugiau nei kelių šimtų mega- prenumeruojamos laidos, įvai- te nei iš artimųjų, nei iš draugų arba kolegų –
3 9 2 7
iki 100 megabitų per sekundę dis iki būsto“). Tai suteikia be- 9
bitų per sekundę greičio nesu- 1 6
rių paslaugų perkėlimas į vir- vargu ar kam rūpės jūsų problemos.

x
(Mbps) srautą. veik neribotą duomenų srau- geba apdoroti. Tačiau todėl jau tualią erdvę (pvz., e.sveikata, 15 kg
Svarstyklės. Neprisiimkite įsipareigojimų,
4 1 6 8Čia nelieka nieko kito, kaip
ieškoti naujos įrangos. Tiks-
tą. Tiksliau, šiuo metu „bui-
tinėmis“ sąlygomis namams 7 4 3
įžangoje rašiau – tai investicija
į ateitį. Juk jau dabar vos kelių 6 8
kuomet su gydytoju bendrau-
jama virtualiai; e.saugumas, 9 15 kg kurių negalite įgyvendinti – vargu ar jūsų keti-
nimams bus lemta išsipildyti. Žiūrėkite, kam
8 9 4 5 9 8 4 2

x
liau – laidų, kurie sugebėtų galima teikti apie 10 gigabitų minučių aukštos raiškos vaiz- arba namų teritorijos stebėji- padedate, – netikęs draugas, bloga kompani-
praleisti didesnį informacijos per sekundę (Gbps) greitį, ta- do įrašas „sveria“ kelis šim- mas net15nebūnant
kg namuose; ja gali pakenkti jūsų ateičiai.
srautą. O kas gali būti greičiau čiau laboratorijose jau pasiek- tus megabaitų. Nusiųsti tokį e.mokykla ir t.t.). Visam tam
9 8
už šviesą?
Taigi buvo sukurtas švie-
tas tūkstančius kartų didesnis
greitis – apie 50–60 terabitų per
7
failą draugui ar įkelti į „Face-
book“ 10 Mbps greičiu trunka
9
reikės didelio srauto pralai-
dumo, o čia vėl grįžtame prie
Skorpionas. Šiandien nusiteikite tvarky-
ti susikaupusius smulkius reikalus. Gali už-
7 5 8 3
solaidis. Beveik neribotas ga-
limybes suteikiantis laidas su-
sekundę (Tbps).
Kaip tai sugebama pasiek-
5 1
apie pusę minutės. Tas pats ir
6 8
to paties šviesolaidžio... klupti lavina susitikimų, skambučių ir darbo
su dokumentais. Už sąžiningą darbą galite bū-
Šviesolaidinio interneto lyderės
5 8 3 7 6 3 1 5 9 7
domino interneto tiekėjus vi- ti? Pirma, priešingai nei vari- ti įvertinti pagyrimu.
same pasaulyje. Tačiau kadan- niame laide, šviesolaidyje nėra Ne pelno organizacijos „FTTH Council Europe“ konferenci- Šaulys. Neblogas laikas, tačiau pasistenki-

2 1 6 5 2 interneto plėtrą 6 pirmauja Lietuva5(18 proc.),


gi buvo sąlyginai brangus, jis aplinkos trukdžių. Be to, švie- joje Lisabonoje praėjusią savaitę paskelbta, jog Europoje pa- te nepervertinti savo galimybių: situacija pa-
dažniausiai buvo tiesiamas tik sa neišspinduliuojama į išo- gal šviesolaidinio sirodys geresnė nei yra iš tiesų. Gali kilti ne-
į daugiabučius ir tik iki rūsio, rę, o lieka stiklo pluošte, to-

x
numatytų rūpesčių dėl užsieniečių ar dėl ne-
4 6 2 4 – po Pietų 8 Korėjos (53 proc.), Ja-
antroje vietoje Švedija (12 proc.), trečia Norvegija (11 proc.).
gyventojams nuo paskirsty- dėl sklinda kur kas toliau ne- Pasaulyje Lietuva liko penkta tikėtų svečių.
mo dėžutės atvedant varinį in- gu variniais laidais. Ir, svar- ponijos (34,5 proc.), Honkongo (34 proc.) ir Taivano (25 proc.). Ožiaragis. Metas gan sudėtingas – rizikuo-
Y terneto kabelį. Ši technologija biausia, šviesolaidžiu
# 89 vienu EASY
Interneto plėtros lygis apskaičiuojamas imant bendrą namų # 90
ti neverta. Stenkitės išspręsti klausimus, susi-
vadinama „Fiber to the Buil- metu galima siųsti ne vieną ūkių skaičių ir lyginant jį su šviesolaidinį internetą turinčių jusius su mokesčiais, neišlaidaukite. Neištiki-
ding“ (FTTB; liet. „Šviesolai- signalą, o daugybės skirtin- vartotojų skaičiumi. Dėl objektyvumo tyrime nedalyvauja ma- mybė irgi gali virsti problema – tai metas, kai
dis iki namo“). Ją turi ir didžio- gų spalvų signalus, kurie vie- žosios šalys, turinčios iki 200 tūkst. namų ūkių. paaiškėja senos paslaptys.
ji dalis vadinamųjų kabelinių name laido gale užkoduojami,

x
Vandenis. Šiandien sugebėsite daug nuveik-
ti, jei planingai naudosite laiką. Tačiau gali at-
skani idėja sudoku 15 kg
sitikti ir taip, kad didžiąją dienos dalį malsite
liežuviu. Nepiktnaudžiaukite artimos aplin-
kos žmonių paslaugumu.
Vyniotinis su obuoliais
2ir spanguolėmis 5 8 9 2

x
? Žuvys. Nusiraminkite, nesiblaškykite, šian-
dien imkitės tik to, ką būtina atlikti. Verčiau
5 Reikės: 6
pakelio šaldytos sluoks-
niuotos tešlos, 4 obuolių, 100 g
9 3 6 2 1 15 kg
viską darykite ramiai, taip išvengsite klaidų.
Saugokite gerus santykius su artimaisiais bei

4 spanguolių,
1 a. 3 9100vanilinio cu-8 1 6 9 1 6 5
g medaus, kolegomis.
šaukštelio Dienos horoskopai visiems ženklams
kraus (vyniotiniui pabarstyti),
2 41ti),kiaušinio (vyniotiniui aptep-
šiek tiek miltų (skardai pa-
9 5 1 4 9 7 www.15min.lt/horoskopai

barstyti).
7 2 8 6
Atšildę tešlą plonai ją iškočiokite.
1 3Įdarui skirtus obuolius nulupkite, išim-
4 8
kite sėklalizdžius ir supjaustykite skiltelėmis. Spanguoles nusau-
6 5 8 3 mano augintinis
3 sinkite.4 Sudėkite
te vyniotinį. 8Orkaitęantįkaitinkite
5 iki9180 laipsnių temperatūros.
2
tešlos obuolius, spanguoles ir medų. Susuki-
Skar- 2 7 3 4
dą pabarstykite miltais, sudėkite vyniotinį. Išplakite kiaušinį ir juo
8 patepkite vyniotinį,3apibarstykite jį vaniliniu cukrumi.
7
Kepkite 20–30 minučių. Galite patiekti ir vieną, bet labai skanus su
6 5 1 7
6ledais ir plakta grietinėle. 8 2 6 1
Y # 91 EASY lengvas
Labai # 92

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

x
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langely- Vardas – Pepis.
je rašykite: 15MIN SU (gautas skai- Veislė – nimfa.
čius) Vardas Pavardė Miestas. Vie- Amžius – 5 mėn.
nas iš teisingą atsakymą atsiuntusių Mėgsta – viską, kas blizga.
7 2 3 9 5 4 1 # 90 3 8 6 9 7 2 5 4 1 # 91 6 žmonių
2 9 4burtų 1 7tvarka
8 5 laimės
3 # 92
knygą 5 1 4 8 9 2 7 3 6 Moka – numauti žiedus nuo pirštų, pasisveikinant pakelti dešinę
1 4 8 5 6 2 7 2 9 5 8 1 4 7 6 3 5 „Pokalbiai
8 1 2 6su Sigitu
3 4 7 9
Parulskiu“. 8 3 6 5 7 4 2 1
Atvirai 9 kojytę, taip pat apsisukti pagal komandą.
Šios skanios idėjos autorė Aleksandra Vasiljeva bus apdovanota apie
2 1 7 6 9 8 3 7 1 4 3 5 6 8 2 9 4 7 3 9 5 8 1 2 6 9 2 7 1 3 6 8viską4 5 Šeimininkė – Giedrė.
kokybiškais austriškais prieskoniais „Kotanyi“.
9 3 1 7 4 5 2 9 6 8 5 3 7 4 1 2 2 4 6 3Nesibaigiantys
8 1 7 9 sudoku
5 - 1 4 3 6 2 8 5 9 7
3 9 5 Siųskite
8 7 1ir jūs
6 savo patiekalo receptą
4 7 2 bei 6 nuotrauką
8 1 3 9rubrikai
5 9 5 8 7www.15min.lt/sudoku
4 2 6 3 1 7 9 8 3 4 5 6 2 1 Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
5 6 4 „Skani 3 9 adresu receptai@15min.lt.
2 8 idėja“ 5 3 1 2 4 9 6 7 8 1 3 7 5 9 6 2 4 8 6 5 2 9 1 7 4 8 3
6 8 2 3 1 7 4 6 4 3 1 2 5 9 8 7 3 1 4 8 7 5 9 6 2 2 8 1 7 5 3 9 6 4
8 7 9 4 3 6 5 8 2 9 7 6 3 1 5 4 8 9 2 6 3 4 5 1 7 3 6 5 4 8 9 1 7 2
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Žada mados cunamį AUDRĖ


zainerių, šiais metais mados „Mados infekcija“ – tai ren- pažino, kad ją įkvepia kasdie-
psichologės komentaras
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
gurmanams pristatysiančių ginys, kuris pakylėja ir priver- nis gyvenimas, kuriame daug Psichologė-
DOMEIKAITĖ psichoterapeutė
naujausias savo kolekcijas. čia parodyti, ką darai. Juk dar- mados ir teatro, bei jame pasi-
a.domeikaite
@15min.lt
„Be „Mados infekcijos“ ne- bai geriausiai kalba apie žmo- taikantys objektai. Apie tai bus
būtų ir manęs“, – atvirai dė- nes“, – sakė drabužių kūrėjas ir naujausia jos kolekcija.
Vis garsiau kalbama apie kovo 25–27 kingumą festivaliui išreiškė Vitalis Čepkauskas. Negirdintis, bet visada be-
Kaip pažadinti moters geismą?
dienomis naujoje Vilniaus erdvėje dizaineris Giedrius Paulaus- Festivalio veteranu save va- sišypsantis dizaineris Giedrius Laba diena, su žmona gyvename kartu 20 metų. Jai sek-
– Nacionalinėje dailės galerijoje – kas, šiais metais savo kolekci- dinantis Ievos Ševiakovaitės ir Šarkauskas žadėjo, kad jo ko- sas dešimtoje vietoje, bet kai nori, tai viskas tvarkoje. Nesu-
vyksiantį festivalį „Mados infekci- joje žadantis iš džinso ir kariš- Jolantos Rimkutės duetas džiau- lekcija kalbės už jį patį. prantu, kodėl moterims taip mažai norisi. Man patiktų kas-
ja“. Šiais metais 10-metį švęsiantis kų elementų sukurti siurrealiz- gėsi, kad dalyvavo visuose „Ma- Be Lietuvos kūrėjų, žiū- dien, na gerai, būtų bent triskart per savaitę. Gal galite pa-
festivalis truks ilgiau – tris dienas, o mo paveikslą. dos infekcijos“ festivaliuose. Šie- rovai išvys nemažai užsienio tarti, kaip ją priversti užsinorėti sekso. Ji daug dirba, gal to-
savo kolekcijas pristatys 24 Lietuvos Dizainerė Gabrielė Januš- met kūrėjos pristatys linksmą meistrų kolekcijų pristatymų: dėl ir atsisako... Pavargau jos prašyti kas vakarą. Nejau nėra
ir užsienio šalių dizaineriai. kevičiūtė susidomėjo donorys- ir spalvotą kolekciją. ispanės kūrėjos Elenos Mar- kokių „vaistų“ ar dar ko? Anzelmas.
tės tema, todėl ir naujausia savo Ne tik Lietuvoje, bet ir už- tin prekės ženklo „Martin La- Laba diena, Anzelmai. Prievarta, žinoma, čia nieko nepakeisi.
„Mums jau dešimt metų, kolekcija skatins žmones tapti sienyje apdovanota dizaine- mothe“ žiemos kolekciją „Mud Apskritai prievarta niekada nepasiteisina ir yra nepateisinama
nors festivalis nė karto negavo fiziniais ir dvasiniais rė Agnė Kuzmic- Eaters“, vokiečių kūrybinio su- jokioje situacijoje, nebent žmogaus, darančio nusikaltimą, ža-
valstybės paramos, o vis dar sėk- donorais. „Ma- kaitė prisi- sivienijimo „Starstyling“ atsto- lojančio save ir kitus, atžvilgiu. Tuo tarpu švelnus spaudimas,
mingai vyksta išlaikomas pri- dos infekcija“ vų Katjos Schlegel ir Kai Seifried nekalta manipuliacija, – kodėl gi ne? Ką turiu omeny, paklau-
vačių rėmėjų ir žmonių, ku- – taip pat sa- duetą su kolekcija „Jessica Nu- site jūs? Nejaugi taip visiškai ir neįsivaizduojate, kas tai galė-
rie perka bilietus“, – pabrėžė votiška do- ssbaum“, vienos originaliausių tų būti? Sakysite, jau tūkstančius tų „vaistų“ išbandėte? Ir gė-
festivalio prodiuserė Re- norystė“, – Latvijos kūrėjų Ligos Bangos les dovanojote, ir vakarienę ruošėte, ir į restoraną, teatrą, kon-
nata Mikailionytė. tiki meni- kolekciją, svečių iš Prancū- certą, kiną kvietėte, apatinį trikotažą pirkote, ir vis tiek nieko!!!
„Pirmą kartą festiva- ninkė. zijos darbus. Pavargote tikėtis ir laukti? Suprantu... Tikrai sunku, kai nesu-
lis vyks tris dienas – tai Bilietais į festivalį nuo tampa seksualiniai poreikiai. Tiesą sakant, turiu jus nuliūdin-
mums didelis iššūkis. kovo 5 dienos pradės pre- ti, kartais yra tokių atvejų, kad nieko čia nepadarysi. Prigimtis
Žiūrovų laukia mados kiauti „Tiketa“. Bilietų kai- yra prigimtis. O kartais tiesiog seksualinis nesuderinamumas.
cunamis!“ – progno- na – nuo 40 iki 200 Lt. Net jei mylite vienas kitą ir abu labai norite, kad kitas jaustų-
zavo festivalio meno „Esame lankstūs kainai. si laimingas...
vadovė, dizaine- Yra žmonių kategorija, kurie Vis dėlto, kaip manote, o kodėl jūsų žmona tiek daug dirba? Ar
rė Sandra Strau- nori sėdėti pirmose eilėse, – jos todėl, kad jai labai patinka jos darbas, ir ji be jo tiesiog negali
kaitė. bus brangiausios, bet yra žmo- gyventi, ar tokiu būdu ji bėga nuo artumo, intymumo su jumis,
Būtent nių, kurie tiesiog mėgsta mū- ar tiesiog žmona yra tiek apsikrovusi darbais todėl, kad šeimai
šioms dviem sų festivalį – jiems kainos trūksta pinigų, nes jūs neuždirbate tiek, kad ji galėtų mažiau
moterims fes- tikrai bus prieinamos“, – ti- dirbti? Tuomet žmona galėtų daugiau ilsėtis, ji būtų labiau at-
tivalio įkūrė- kino R.Mikailionytė. sipalaidavusi ir galbūt norėtų dažniau mylėtis. Jei tai yra pas-
joms dėkojo tarasis atvejis, ar jūs galėtumėte daugiau dirbti, gabūt papildo-
visas būrys „Mados infekcijos“ sielos - S.Straukaitė Straipsnio fotogaleriją
ir R.Mikailionytė. J.Kalinkso nuotr. mai uždarbiauti? Jei ji savo darbu bėga nuo artumo su jumis,
Lietuvos di- rasite www.15min.lt gal verta pradėti taisyti santykius, investuoti į emocinio klimato
šeimoje gerinimą, išsiaiškinti, ko žmona norėtų iš jūsų, kaip ji

Lietuviškasis „Eurovizijos“ finalas įsivaizduoja gerus santykius tarp vyro ir moters, kokios yra jos
svajonės ir pan. Jei jūsų žmona yra darboholikė, ji taip jaučiasi
realizuojanti save ir tai yra pagrindinis jos gyvenimo variklis, o
Rytoj, kovo 4-ąją, paaiškės, kas taps skutiniame – trečiajame – ture seksas iš tikrųjų užima tik dešimtąją vietą jos prioritetų sąraše,
Lietuvos atstovu „Eurovizijos“ dainų triumfavo grupė „InCulto“, Eve- ko gero, situacija beviltiška... Bet viltis miršta paskutinė!
konkurse. Dėl galimybės pasirody- lina Sašenko ir Merūnas.
ti po mūsų šalies vėliava susirungs Galimybę varžytis dėl tei- Klausk Ramunės – seksas@15min.lt
12 grupių ir atlikėjų. sės atstovauti Lietuvai gegužės
25–29 dienomis Osle vyksian-
Po pirmojo atrankos turo į čiame „Eurovizijos“ konkurse

porelė
nacionalinės „Eurovizijos“ at- gavo ir komisijos sprendimu į
rankos finalą komisijos ir žiūro- nacionalinės atrankos fi nalą
vų sprendimu pateko daininin- buvo nusiųsti atlikėjai: grupė „Inculto“ sieks pergalės su energinga daina
kė Aistė Pilvelytė, Sasha Song su „Eden“, Ramūnas Difartas bei „East European Funk“. I.Gelūno nuotr. Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
Nora bei Monika Linkytė. Jūratė Miliauskaitė. savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
Antrajame atrankos ture Kultinė Lietuvos grupė „In- mus. Klausimus galite siųsti el. palaikymo štabas. vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
sėkmė lydėjo atlikėjus „Aga- Culto“ šiandien, kovo 3-iąją, paštu klausimai@15min.lt. Ry- „Eurovizijos“ dainų konkur-
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
mą“, Ruslaną Kirilkiną ir Do- 14 val., 15min.lt portale su- toj ištikimiausi „Inculto“ gerbė- so nacionalinės atrankos fina- .lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
natą Montvydą, kurį, diskva- rengs tiesioginę konferenciją, jai rinksis stebėti grupės pasi- las bus tiesiogiai transliuoja- in.lt
lifikavus dėl taisyklių pažei- kurios metu linksmieji vyru- rodymo Vilniuje, klube „Tams- mas per Lietuvos televiziją ry-
dimo, pakeitė „Amberlife“. Pa- kai atsakys į skaitytojų klausi- ta“, kur įsikurs oficialus grupės toj 21.20 val.

„Oskarų“ šou
Nepateisino lūkesčių
su žvaigždėmis
fotoakimirkos Nekantriai lauktas scenos
legendos Whitney Hous-
Iš Pietų Afrikos kilusi ak- ton (nuotr.) sugrįžimas, re-
torė Charlize Theron tapo pas- gis, virto fiasko.
kutiniąja paskelbta garseny-
be, kuri šių metų laureatams Atlikėja savaitę buvo
įteiks „Oskarus“ per sekma- peikiama už „nuvilian-
dienį, kovo 7-ąją, vyksiančią čius“ koncertus Austra-
82-ąją Kino meno ir mokslo lijoje. Pirmadienio rytą
akademijos apdovanojimų ji išskrido iš Sidnėjaus
ceremoniją. atrodydama itin pras-
Be žavingosios Ch.Theron, tai. W.Houston stabte-
apdovanojimuose pasirodys lėjo keletą kartų nusi-
„Oskarus“ pelniusi aktorė ir fotografuoti su gerbė-
režisierė Kathy Bates, taip pat jais, kurie kadrus su dainininke tai įrodė ir kai ku-
Queen Latifah, Robertas Dow- išplatino savo socialinio tink- rie svetainėje „YouTube“ publi-
ney jaunesnysis, Samuelis L. lo „Twitter“ profiliuose. Atlikė- kuojami filmukai.
Jacksonas, Johnas Travolta, ja atrodė išsiblaškiusi, o šypse- W.Houston turas pavadin-
pernai „Oskarus“ pelniusios na netikra. tas „Nothing But Love tour“
Holivudo žvaigždės – Seanas 46-erių W.Houston ryžosi yra skirtas 2009-aisiais išleis-
Pennas, Kate Winslet ir Pene- surengti pirmąjį savo turą per to jos albumo „I Look To You“
lope Cruz. 22 metus. Į jos pasirodymus reklamai.
82-oji apdovanojimų ce- Australijoje veržėsi tūkstančiai Gerbėjų teigimu, pasirody-
remonija vyks Los Andželo gerbėjų, negailinčių pinigų bi- mai iš W.Houston pareikalavo
„Kodak Theatre“ rūmuose. lietams. Tačiau visą laiką neti- daug jėgų ir tai buvo matyti. Jai
Garbė vesti renginį teko ak- lo jų skundai, žiūrovai išeida- pritrūkdavo kvėpavimo, balsas
Visi tarsi jau priprato matyti išties neeilinį Lady GaGos įvaizdį. Tačiau pasisėmusi įkvėpimo galvos apdan-
toriams Steve‘ui Martinui ir galui „nuo vandenyno dugno“ – užsidėjusi didžiulį deimantais puoštą omarą – ji ir vėl sugebėjo šokiruo- vo vidury koncerto ir reikalau- „atsisakė išdainuoti“ jos viziti-
Alecui Baldwinui. Šou juokų ti. Britų žurnalistai kaipmat ėmė juokauti, kad nuo šiol atlikėja bus pravardžiuojama ne „Pokerface“, o davo grąžinti pinigus. Beje, pa- ne kortele tapusias aukštas na-
tikrai nepritrūks, nes šiųme- „Lobsterface“. Tiesa, kiek vėliau populiarioji dainininkė parodė ir kitą, nė kiek ne mažiau įmantrią „skry- matyti W.Houston kai kuriems tas. Kai kuriuos įžeidė ir tai, kad
tėje ceremonijoje taip pat tu- bėlę“ – ji užsidėjo didžiulį juodą gėlės formos galvos apdangalą, kuris beveik dengė akis. Dailymail.co.uk atsiėjo iki 1 600 Lt. atlikėja pasiėmė 20-ies minu-
rėtų pasirodyti ir garsųjį Bo- teigimu, buvo akivaizdu, kad Lady GaGa per tokį „grožį“ vos matė, kur eina. Pabrėžiama, kad po keletą Internete buvo pasirodę ko- čių pertrauką vieno šou metu
ratą įkūnijęs Sacha Baronas kartų per dieną Londone pasirodydama vis su kitu pribloškiančiu apdaru, Lady GaGa nori pritraukti kuo mentarų, kad dainininkė trau- tam, kad nusišluostytų prakaitą
daugiau dėmesio šiuo metu Anglijoje vykstantiems jos turo koncertams.
Cohenas. kė pro šalį ir atrodė išsekusi, ir patobulintų makiažą.