Perkembangan Kendiri

roy89amy@gmail.com

Pengertian Konsep Personaliti
Perkataan personaliti berasal daripada bahasa

latin daripada perkataan persona bermaksud topeng. Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh individu secara unik. Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang

roy89amy@gmail.com

Tafsiran Personaliti :
Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya

hidup sesorang individu Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebangai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupanya. Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal, corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya.

roy89amy@gmail.com

Carl Guztav Jung (1875-1961)
Dilahirkan di Kesswil, Switzerland. Doktor sakit jiwa Meminati kerja-kerja Sigmund Freud Membina teori berdasarkan pengalaman

sendiri Gelaran professor daripada University Of Basel

roy89amy@gmail.com

Klasifikasi Personaliti
Menurut Carl Jung (1923)terdapat tiga jenis personaliti iaitu : Ekstroveit  - Lebih kepada dunia luaran dari dalaman  - Aktif, rileks, mudah bercakap Introvet  - Menumpukan aspek dalaman  - Sifat pemalu, sensitif, pasif Ambivet  - Mempunyai ciri Ekstraveit dan Introvet

roy89amy@gmail.com

Eduard Spranger mengelaskan perkembangan personaliti kepada enam jenis : Kognitif – Seorang berintelek Berekonomi – Cenderung kepada aspek yang praktik Keindahan – Cenderung menghayati keindahan Bermasyarakat – Suka berkawan Berkuasa Politik – Kemahuan menguasai orang lain Beragama – Mencari perpaduan di antara alam dan manusia

roy89amy@gmail.com

Sigmund Freud
Mengasaskan teori psikoanalisis Beliau percaya manusia dibentuk semenjak

manusia dilahirkan sehinggalah umur lima tahun Dilahirkan di moravia, Jerman. Bidang neurofisiologi dan neuropsikitari

roy89amy@gmail.com

Teori Psikoanalisis
Sigmund Freud membahagikan asas kepada aspek mental kepada tiga bahagian : Alam Sedar – Individu dalam keadaan sedar Alam Prasedar – Pengalaman di bawah sedar tetapi boleh menjadi sedar apabila mengingat semula Alam Bawah Sedar – mengandungi pengalaman dan memori diman individu tidak sedar kewujudanya.
 

roy89amy@gmail.com

Komponen Personaliti
Id – personaliti bawah sedar tidak dapat

membuat penilaian dan tidak mementingkan logik, nilai, moral dan etika. Ego – terbentuk melalui pengalaman sejak 1tahun dimana kanak2 mengetahui tidak semua yang diperlukan id dapat dipenuhi segera. Superego – menggabungkan moral dan nilai masyarakat. Mengawal kehendakid dan mempengaruhi ego dalam mencari jalan terbaik.
roy89amy@gmail.com

PERKEMBANGAN PERSONALITI BERDASARKAN TEORI PSIKOANALISIS
Peringkat oral

Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0 hingga 18 bulan. Keseronokan dan kepuasan bayi itu boleh dicapai melalui mulut. Peringkat dubul  Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis. Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur.
  

roy89amy@gmail.com

Peringkat kubul

Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya. Ini dapat dibuktikan dengan kanakkanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya. Peringkat latency  pada masa ini pemikiran seksual mula berkembang. Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya. Peringkat genital  lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini. Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

roy89amy@gmail.com

Teori Trait
Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku Personaliti, Bentuk Badan dan Perlakuan  - Endomof  - Berbadan gemuk dan bulat  - Periang, kuat makan dan tenang
     

- Mesomorf - Tubuh tegap, keras dan kuat - Tegas, bertenaga agresif dan berani
roy89amy@gmail.com

   

- Ektomof - Kurus, tinggi dan lembut - Pendiam, beremosi, pemalu tetapi cerdik

roy89amy@gmail.com

Teori Trait Gordon Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang
 

  

 

mengawal tingkah laku. - Trait Kardinal - Individu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat - Trait Pusat - Kesabaran, kejujuran, kemurungan dan ketegasan berpengaruh pada situasi terhad - Trait Sekunder - Sifat yang mengawal manusia secara roy89amy@gmail.com spesifik

Teori Trait Raymond Catell

- menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapatrait - Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang  membenarkan kita membuat ramalan.  - 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang  merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara  jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analis  faktor

roy89amy@gmail.com

Teori Humanistik
Melihat manusia sebagai insan yang baik dan

murni. Roger 1959 – Pengalaman individu berperanan mentukan personaliti seseorang. Maslow 1968 – Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi, individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama. Selepas manusia mencapai keperluan tersebut, manusia akan mencari keperluan roy89amy@gmail.com keselamatan hidup.

Teori Behaviourisme
Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses

perkaitan Manusia cenderung kepada keseronokan Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran

Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran, pengalaman masa Lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang.

roy89amy@gmail.com

Faktor Perkembangan Personaliti
Faktor Kebakaan

- pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi  perkembangan personaliti individu Faktor Pengalaman Awal  - Latar belakang sekolah  - Pengaruh keluarga  - Peranan Media  - Pemakanan  - Pengaruh sosiobudaya

roy89amy@gmail.com

Peranan guru dalam perkembanga personaliti
Memahami tingkah laku murid Sensitif dengan potensi murid Menerima perbezaan Memahami keperluan murid Membina imej positif

roy89amy@gmail.com

Konsep kendiri
Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan

personaliti seseorang individu. Carl roger 1950, konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya. Jenis kendiri  - Kendiri positif  - Kendiri negatif

roy89amy@gmail.com