You are on page 1of 12

VILNIUS 2010 M. VASARIO 24 D.

, TREČIADIENIS
ISSN 1822-2749. Numeris 17 (965).

ORAI VILNIUS SPORTAS


0 °C GRAFITININKUS ILGAUSKAS VĖL
-3 °C NUTVĖRĖ TURĖTŲ TAPTI
UŽ RANKOS „KAVALIERIUMI“
3 psl. 9 psl.

BEDARBIAMS ŠIAUDU
AKTUALIJOS

NUO ETIKOS
SARGŲ SLĖPĖSI
PAS VAIKUS
6 psl.
TAMPA SAVAS VERSLAS
Studentė I.Labutytė gaminti papuošalus pradėjo prieš
Kalėdas, kai pritrūko pinigų dovanoms. Dabar mergina
papuošalus gamina ne tik artimiesiems, bet ir pardavi-
nėja juos užsakovams. J.Kalinsko nuotr.

VILNIUS

DUOBĖTŲ
GATVIŲ LOPYTI
NESKUBA
3 psl.

GARSENYBĖS

SUŽIBĖS
NAUJAME
TV SERIALE Nors Lietuvos darbo biržos duo- Valeika, laikinai pavaduojantis Darbo netekę šalies gyven- nybė teikiama darbo pa- turėjusi darbo ir pritrū-
12 psl. menimis nedarbo lygis Lietuvo- direktorių, sakė, kad vasario pa- tojai gali rinktis – užsiregis- tirties turintiems kusi pinigų kalėdinėms
je stabilizavosi, daugelis žmonių baigoje sostinėje buvo apie 60 truoti darbo biržoje arba ieš- žmonėms. Tačiau dovanėlėms, nusprendė
suka galvą, kaip prasimanyti pi- tūkst. bedarbių. „Kasdien už- kotis pragyvenimo šaltinio ki- ką daryti, jei šių pati draugams pagamin-
nigų. Vieni, viskuo nusivylę, lau- siregistruoja apie 300 žmonių, tais keliais. Personalo atrankos savybių neturi, ti papuošalų. Mergina net
kia darbo biržos pasiūlymų, kiti tačiau neretas užsiregistruoja specialistų tvirtinimu, sunk- o valgyti norisi? neplanavo, kad jos hobis
ryžtasi imtis to, apie ką nedrįsda- pakartotinai: jau buvo užsire- metis darbo rinką pakorega- Sumaniam ir jau po kelių mėnesių išsi-
vo pagalvoti ekonominės gerovės gistravęs, kurį laiką dirbo, ta- vo savaip: darbdaviai ieško- rankų neskuban- plėtos į mini verslą, pade-
laikotarpiu. čiau paskui vėl neteko darbo. dami darbuotojo kelia konk- čiam nuleisti žmogui dantį užsidirbti jei ne pra-
Galima sakyti, kad nedarbo ly- retesnius reikalavimus, dėme- gelbėjimosi ratu gali tapti net gyvenimui, tai bent pra-
Vilniaus darbo biržos direk- gis nebeauga, jis stabilizavosi“, sys atkreipiamas į originalius ir hobis. Vilniuje studijuojan- mogoms.
toriaus pavaduotojas Eugenijus – sakė E.Valeika. ir kūrybingus žmones, pirme- ti Inga Labutytė kurį laiką ne- Nukelta į 2 psl.
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

2 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

balsas
Ar kurtumėte
savo verslą?
Bedarbių šiaudu tampa
savas verslas AISTĖ pagrindiniu užsiėmimu: „Ne- lingus dokumentus restoranui
ALMANAITĖ seniai gavau darbą, todėl pa- pastebėjau, kad kliūčių kur kas
a.almanaite puošalai – tik mano hobis. Ži- mažiau – valdininkai irgi suin-
@15min.lt noma, neneigiu, kad jis duoda teresuoti verslininkų rėmimu“,
finansinės naudos, o tokiu atve- – pastebėjo M.Joby.
Pavelas, studentas Atkelta iš 1 psl. ju, jeigu netekčiau darbo, ma-
Vilniečiams pagelbės
Ne. Manau, kad neturiu „Nedirbau, todėl neturėjau nau, padėtų išgyventi.“
agentūra
tam pakankamai žinių. Ta- pinigų visų draugų dovanoms.
Kuria savo verslą
čiau savo verslo norėčiau – Sugalvojau, kad reikia kažką pa- Naują darbo vietą sau su-
kurčiau ką nors su informaci- gaminti“, –pasakojo I.Labutytė. Kelerius metus Lietuvoje sikūrė ir verslininkas Chors-
nėmis technologijomis. Anot jos, iš pradžių reikėjo pa- gyvenantį ir viename restora- tas Klausas – jo planus steig-
aukoti šiek tiek laiko ir investi- nų virėju dirbantį indą Mathew ti Vilniečių užimtumo skati-
cijų, kol internete susirinko in- Joby taip pat įkvėpė sunkmetis. nimo agentūrą (VUSA) palai-
formacijos apie papuošalų ga- „Seniai turėjau svajonę įkurti mino miesto savivaldybė. „Jau
mybą bei nusipirko tam reika- savo restoraną, tačiau vis ne- įsikūrėme, dabar beliko sude-
lingų priemonių. Vėliau, pasak būdavo palankių sąlygų. Da- rinti paskutinius klausimus dėl
merginos, reklamos jos dirbi- bar, kai užklupo sunkmetis ir finansų – tariamės su Lietuvos
niams nereikėjo, nes jie kalbė- darbovietėje mažiau uždirbu, darbo birža bei Socialinės ap-
jo patys už save: „Draugai įsi- su draugu nusprendžiau kur- saugos ir darbo ministerija, –
verdavo auskarus, o jais susi- ti savo restoraną“, – pasakojo pasakojo kovo viduryje vilnie-
žavėję kiti žmonės paprašyda- M.Joby. Iki kovo vidurio duris čiams darbo vietų pasiūlysian-
Tautvydas, vo mano kontaktų“. I.Labutytė atverti turinčio tailandietiš- tis Ch.Klausas. – Agentūros
anesteziologas sakė, kad užsakymų jai pakan- ko restorano bendraturtis sa- darbo esmė paprasta – kurti
Be abejo, todėl, kad sun- ka: „Šį savaitgalį, galima saky- ko, kad įgyvendinti svajonę pa- išliekamąją vertę turinčio dar-
kmečiu vieni išlošia, kiti pra- ti, ėjau į koncertą už savo aus- skatino ir sumažėjęs biurokra- bo vietas.“ Anot jo, nuo to, kiek
lošia. Jei turėčiau galimybių, karus“. Kartais savo darbus pa- tizmas. „Kai atvykau į Lietuvą, finansavimo gaus, priklausys
pirkčiau žemes, nekilnoja- reklamuojanti ir socialiniuose norėjau įkurti masažo saloną, ir tai, kiek darbo vietų Vilniuje
mąjį turtą, o paskui parduo- tinklalapiuose, I.Labutytė sa- tačiau dėl daugybės biurokrati- bus sukurta. Paklaustas, kokio Personalo atrankos specialistai ieškantiems darbo pataria būti ori-
čiau – nemažai uždirbčiau. ko nesitikinti, kad šis pragy- nių kliūčių šios minties atsisa- pobūdžio darbo vietas jis kurs, ginaliais: originaliai prisistatyti, sukurti neeilinį CV, galbūt netgi iš-
venti padedantis šaltinis taps kiau. Dabar tvarkydamas reika- Ch.Klausas pateikė artimiau- platinti skelbimą, jog ieškote „gero darbdavio“. J.Kalinsko nuotr.
sią planą: „Įrengsime dviračių
Svarbiausia – originalumas stovėjimo aikšteles prie lanko- gebu toleruoti su verslu susi- vaiko, bet ne suaugusio žmo-
Bendrovės „CV-Online LT“ rinkodaros vadovė Rita Koravaitie- miausių Vilniaus vietų“. jusias psichologines būsenas gaus pozicija.“
nė sakė, kad darbdaviai sunkmečiu konkrečiau kelia reikalavi- – konkurenciją, nežinomybę, Anot jos, žmonės dažnai
Aklavietė padeda
mus darbuotojams ir atkreipia dėmesį į originalius CV. „Leng- riziką, nesaugumą, jeigu ma- gąsdina save įsivaizduoja-
atsiskleisti
vas įkyrumas, kai žmogus kelis kartus paskambina paklausti, no svarbiausios vertybės yra momis nesėkmėmis: „svar-
kaip įvertintas jo CV, ar jis perskaitytas ir pan., kartais padeda Vilniaus darbo rinkos mo- asmeninė laisvė ir saviraiš- bu suvokti, kad baimė iškrai-
kymo ir konsultavimo tarny- kos galimybė, greičiausiai aš po mąstymą, riboja iniciaty-
atkreipti į save dėmesį, – sakė R.Koravaitienė. - Dėmesį galima
bos Karjeros planavimo sky- rizikuosiu kurti verslą“, – tei- vą, blokuoja mūsų gebėjimą
patraukti ir tokiais būdais, kaip žinomo žmogaus ar linksmo pa-
Donata, studentė veikslėlio įdėjimas į CV (vietoj savo nuotraukos).“
riaus vedėja, psichologė Lolita gė L.Kuginienė. veikti. Savo ruožtu, nevei-
Oi, ne. Toks laikmetis, kai Kuginienė sakė, kad pokyčius Ji pastebėjo, kad samdomo klumas pakerta pasitikėjimą
Ji pastebėjo, kad į kūrybinio darbo pozicijas pretenduojantys
daug įmonių bankrutuoja... gyvenime sąlygoja žmogaus darbo net ir sunkiomis sąlygo- savimi. Žmogus tarsi paten-
žmonės neturi laikytis jokių šablonų. R.Koravaitienė patarė ieš-
Manau, kad nerasčiau tokios mąstysenos, vertybių sistemos mis neatsisako tie žmonės, ku- ka į uždarą ratą, iš kurio išei-
kant darbo visų pirma apie tai pranešti visiems pažįstamiems:
rinkos, kuri atlaikytų visus pakitimai. rie vengia atsakomybės: „Pri- ti darosi pakankamai sunku.
„Peržiūrėkite telefono adresų knygelę, tačiau būkite atsargūs
sunkumus. „Neretai tuos pokyčius klausomybė nuo kitų reiškia Taigi paklauskime savęs, kas
su socialiniais tinklalapiais: darbdavys mato su kuo jūs drau-
Kalbino A.Almanaitė, inspiruoja žmogaus atsidūri- vengimą prisiimti atsakomybę blogiausio gali atsitikti? Ką aš
gaujate, kokių puslapių gerbėjas esate ir pan.“.
J.Kalinsko nuotr. mas aklavietėje. Jeigu aš su- už save ir savo gyvenimą. Tai prarasiu?“.

Istorinių rinkimų dvidešimtmetis


GEDIMINAS CIBULSKIS žį, nes Sąjūdis, kuris ėjo su Ne- nizuotus antruosius turus aiš- Pečeliūnas. Č.V.Stankevičius pa-
g.cibulskis@15min.lt
priklausomybės devizu, tą die- kią daugumą AT laimėjo Sąjū- sakojo per rinkimus nenujau-
ną pasiekė pergalę“, – įsitikinęs džio remti kandidatai. tęs, koks bus AT darbo rezulta-
Šiandien sukanka lygiai 20 metų nuo tuomečio AT pirmininko pava- Sąjūdis apie Nepriklauso- tas: „Buvo bendra mintis, kad
datos, kai po ilgos pertraukos lietu- duotojas, dabartinis Seimo vice- mybę viešai prakalbo 1989 me- sieksime Nepriklausomybės.
vių tauta vėl susirinko į visiškai lais- pirmininkas Česlovas Vytautas tų pradžioje, kai buvo renkami Tačiau Nepriklausomybės ak-
vus savo parlamento rinkimus. Stankevičius. atstovai į vadinamąjį SSRS liau- to neprojektavome.“
Pagrindiniai rinkimų var- dies deputatų suvažiavimą. Ne- Paskutiniai laisvi Seimo rin-
1990-ųjų vasario 24 dieną žovai buvo Sąjūdis ir jį remti at- priklausomybės atkūrimą nu- kimai prieš 1990 metų vasario 24-
Lietuvos žmonės ėjo į Aukščiau- sikūrusių demokratinių partijų matė 1990 metų vasario 3 die- ąją Lietuvoje įvyko 1926-ųjų ge-
sios ios Tarybos (AT), vėliau dar kandidatai, pasisakę už visišką ną patvirtinta Sąjūdžio rinki- gužę.Generaline repeticija 1990-
pakrikštytos ir Atkuriamuoju Nepriklausomybę, ir Lietuvos mų programa. „Atsimenu, kad ųjų vasario AT rinkimams tapo
Seimu, rinkimus. Šis parlamen- komunistų partija, siūliusi laips- AT narys Liudvikas Simutis po 1989 metais vykę rinkimai į SSRS
Lygiai prieš 20 metų į parlamentą išrinkti politikai netru- tas netrukus, kovo 11-ąją, pri- nišką pasitraukimą iš SSRS. Per Kovo 11-osios akto pasirašymo Aukščiausiąją Tarybą. „Nors vy-
kus pasirašė Kovo 11-osios aktą. Po metų šalis jau minėjo ėmė šalies Nepriklausomybės vasario 24 dieną vykusį pirmą- pareiškė, kad jo rinkimų prog- ko pagal sovietinius įstatymus,
atkurtos Nepriklausomybės metines. K.Vanago/BFL nuotr. atkūrimo aktą. „Ši data (vasa- jį rinkimų turą ir kovo pradžio- rama baigta“, – prisiminė AT ir jie buvo pakankamai laisvi“, –
rio 24-oji – aut. past.) reiškė lū- je kai kuriose apygardose orga- dabartinio Seimo narys Saulius pasakojo S.Pečeliūnas.

orai
VASARIO

24
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Trečiadienį įdienojus oro
temperatūra svyruos nuo 1 °C
šalčio iki 2 °C šilumos. Kai kur
pietiniuose rajonuose galimi
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+16 °C
+4 °C
+9 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+9 °C
+2 °C
-2 °C
krituliai. Susidarys plikledis.
Ateinančią naktį šals nuo 1 °C Madridas +12 °C Roma +17 °C
iki 7 °C, rytoj dieną bus apie
nulį. Daug kur krituliai, vieto- Maskva +1 °C Talinas -4 °C
Saulė teka 07:21 mis lijundra.
Saulė leidžiasi 17:44
Dienos ilgumas 10:23 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius 0 °C -3 °C +1 °C -1 °C +3 °C

Demetrija, Edelbertas, Elmaras, Kaunas 0 °C -3 °C +1 °C -1 °C +3 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Gedmantas, Goda, Motiejus. Klaipėda +1 °C -5 °C +1 °C -1 °C +3 °C debesuota lietus perkūnija
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

VILNIUS / 3
www.15min.lt/vilnius

Nutvėrė sienų terliotojus


AISTĖ
vivaldybės Civilinės saugos
ir viešosios tvarkos departa- Pareigūnai nusikaltimo vietoje nutvėrė jaunuolius, tepliojusius šį namą Pane-
ALMANAITĖ
mento direktorius Rimantas rių gatvėje. Savo ruožtu savivaldybės atstovas G.Tamošiūnas (nuotr.) atsklei-
a.almanaite dė, kad baigiamas rengti senamiesčio grafitų albumas, pagal kurį bus bando-
@15min.lt Ramanauskas.
ma atpažinti, kuri grupuotė kuriuos piešinius sukūrė. BFL, J.Kalinsko nuotr.
Rankų nenuleis
Vilniaus policija už rankos nutvė-
rė grafiti piešėjus, kurie buvo iš- Savivaldybės Kalbos kont-
marginę ne vieno pastato sieną, rolės ir administracinės veik-
tačiau pareigūnams įkliuvo tik los skyriaus vedėjas Gintaras
dabar. Už darbą viešosios tvar- Tamošiūnas atskleidė, kad
kos prižiūrėtojams savivaldybė šiuo metu savivaldybėje bai-
skyrė padėkas ir premijas. giamas rengti Vilniaus sena-
miesčio grafitų albumas, pa-
„Praėjusią savaitę važiuo- gal kurį bus bandoma atpa-
dami pastebėjome, kad du jau- žinti, kuri grupuotė kuriuos
nuoliai dažais purškia ant pas- piešinius sukūrė. „Bandysi-
tato sienos Panerių gatvėje. Pa- me bendradarbiauti su pas- Vilniaus meras vakar taip
matę mus vaikinai ėmė bėgti, tatų administratoriais, kad pat pristatė praėjusių metų
o mes – juos vytis“, – pasakojo šie irgi neliktų abejingi. Taip darbus miesto saugumo ir
Vilniaus apskrities vyriausio- gal netgi pavyks iškelti ieški- viešosios tvarkos srityje. Jis
jo policijos komisariato (VPK) nius piešėjams ir prisiteisti pasakojo, jog bene daugiau-
pareigūnas Artūras Romaške- žalos atlyginimą“, – kalbėjo sia įtakos turėjo susitarimas
vičius. Jo kolega Stasys Abuke- G.Tamošiūnas. Jo tvirtinimu, su policija, kad daugiau pa-
vičius antrino, kad maždaug savivaldybė kasmet išleidžia reigūnų mieste patruliuotų
19–20 metų amžiaus vaikinus šimtus tūkstančių litų tam, pėsti. „Pėsčiųjų patrulių bu-
sučiupti pavyko netoli piešimo kad uždažytų miesto centre vimas centre davė gerų rezul-
vietos: „Bėgdami jie išmėtė da- esančių pastatų sienas, iš- tatų: sumažėjo vietų, kuriose
žus ir sakė, kad grafiti – ne jų paišytas grafiti. „Kai kur už- šiukšlinama, jaunimas mažiau ir kiemus, prižiūrėsime, kad
darbas“. Tačiau pripažinti pie- dažyti sienų nepakanka, nes vartoja alkoholio viešojoje er- būtų deramai tvarkomos atlie- Saugi kaimynystė
šėjų kaltę padėjo namo savi- jos senos, o dažai pakenkia dvėje. Taip pat sumažėjo ap- kos, tarp jų – ir šunų ekskre- Bus tęsiama jau kelerius metus vykdoma projekto „Saugi kaimy-
ninkas, matęs vaikinus. autentiškam mūrui“, – sakė leistų pastatų, netvarkingų mentai parkuose“, – žadėjo nystė“ plėtra. „Skatiname žmones būti savo namo, savo kiemo
Policijai pavyko išsiaiškin- G.Tamošiūnas. statybviečių. Apokalipsė, kuri G.Tamošiūnas. šeimininkais. Iki šiol vyravo nuomonė, kad visas žmonių inte-
ti, kad sulaikytieji jaunuoliai Vilniaus miesto meras Vi- buvo pranašaujama, – neįvy-
Stiprins pajėgas resas baigiasi ties buto durimis, tačiau juk žmonės yra saugumo
mieste „ištapė“ ne vieną sieną. lius Navickas VPK pareigū- ko“, – sakė V.Navickas.
užtikrinimo dalis. Tik aktyviai bendradarbiaujant galime pasiek-
„Tai nuolatiniai grafiti piešėjai. nų darbą juokais prilygino Vicemeras Vidmantas
Jiems gresia baudos iki 2 tūkst. olimpinei rungčiai: Martikonis atskleidė, kad ti gerų rezultatų užtikrinant viešąją tvarką“, – kalbėjo VPK virši-
Lt“, – teigė Vilniaus miesto sa- „Sugauti už rankos tam bus stiprinamas Vie- ninkas Kęstutis Lančinskas.
darbo vietoje grafitų šosios tvarkos skyrius: „Įdar- Savivaldybė kartu su policija įgyvendindama projektą „Saugi kai-
piešėjų niekam nebu- binsime dar 10 žmonių, mynystė“ pradeda bendrauti su gyventojais jų pačių aplinkoje,
vo pavykę, gal net visoje jau surengta keletas susitikimų su bendruomenėmis, kurių Vil-
Tai nuo- Europoje niekas to nebu- niuje iš viso yra 61.
latiniai grafiti vo padaręs. Tai kaip olimpi-
nė rungtis“. Meras pareigū- pasiųsti iš kitų savivaldybės tam, kad viešosios tvarkos
piešėjai. Jiems nams įteikė padėkos raštus, skyrių. „Peržiūrėsime visą apa- prižiūrėtojai mieste galėtų
gresia baudos taip pat pažadėjo pinigines Šiemet savival- kad patruliai galėtų budėti vi- ratą, dar sumažinsime admi- dirbti visą parą, reikia 30–32
premijas. Kokio dydžio jos dybė eis jau pramin- są parą.“ nistracinių funkcijų ir kai ku- pareigūnų. Šiuo metu Viešo-
iki 2 tūkst. Lt. bus – savivaldybės vadovas tomis pėdomis. „Sieksi- Vicemero teigimu, tam riuos darbuotojus perkelsime sios tvarkos skyriuje dirba 24
neatskleidė: „Tai bus skati- me užtikrinti viešąją rim- neprireiks papildomų lėšų, į Viešosios tvarkos skyrių“, – pareigūnai, bet gatvėse budi
Sakė R.Ramanauskas. namoji priemonė.“ tį, švaresnius parkus, gatves mat patruliuoti žmonės bus sakė V.Martikonis. Anot jo, tik 18 jų.

Duobėtas gatves lopyti dar anksti incidentas


GEDIMINAS
GASIULIS
dienas, kadangi kitas būdas da-
bar yra negalimas. Visų pirma, Į duobę įvažiavę ir automobilį apgadinę vairuotojai,
Partrenkė žmogų ir paspruko
temperatūra per žema vadina- apsidraudę kasko draudimu, gali kreiptis į draudimo paslėptas aplinkiniuose Fabi-
g.gasiulis bendrovę dėl žalos atlyginimo. E.Ovčarenko nuotr. ANDRIUS VAITKEVIČIUS
@15min.lt majam karštam asfaltui. Antra, joniškių, Pašilaičių ar Šeškinės
a.vaitkevicius@15min.lt
jis dabar net negaminamas“, – mikrorajonų kiemuose. Neat-
Po pirmojo nežymaus atšilimo sosti- „15min“ aiškino Vilniaus sa- Vilniaus policija, tirianti antradie- metama galimybė, kad apga-
nės gatvėse atsivėrus duobėms vai- vivaldybės Komunalinio ūkio nio rytą įvykusios tragiškos avarijos dinto automobilio vairuotojas
ruotojai priversti laviruoti it kliūčių departamento Infrastruktūros aplinkybes, iki vakar vakaro nebuvo gali kreiptis į autoservisų dar-
ruože. Manevravimo įgūdžių vairuo- skyriaus vyr. specialistas Gin- suradusi nelaimės kaltininko. buotojus.
tojams reikės dar bent porą mėnesių, tautas Niaura. Jis ragino 10 cm Policija prašo atsiliepti ma-
mat duobes lopyti iš esmės numato- ir gilesnę duobę pastebėjusius Negyvas vyriškis gatvėje bu- čiusius eismo įvykį vilniečius ar
ma tik balandžio pabaigoje. sostinės vairuotojus praneš- vo aptiktas apie 6 val. ryto. Pa- ką nors žinančius apie paspru-
ti apie tai bendrovės „Grinda“ reigūnai iš karto įtarė, kad žmo- kusį vairuotoją ir jo automobi-
Dieną atidesniems vairuo- avarinei tarnybai (tel. visą pa- gų partrenkė ir mirtinai suža- lį. Skambinti telefonu Vilniuje
tojams dar pavyksta kai kurias rą (8 5) 215 21 12). lojo automobilis, kuris iš įvykio (8 5) 271 9401 arba 112.
duobes aplenkti, o naktį tau- „Kuo daugiau yra atšali- vietos nuvažiavo. Vėliau nusta-
pymo sumetimais mažiau ap- mo-atšilimo ciklų, tuo daugiau rėtų paaiškėti artimiausiomis kų, pvz., savivaldybės. tyta, kad 1983 m. gimęs vyras
šviestose gatvėse belieka pasi- duobių atsiranda, kadangi van- savaitėmis. „Tikimės, kad ma- „Įvažiavęs į duobę, ir, pa- buvo partrenktas Ukmergės
kliauti intuicija. Tačiau taisyti duo, patenkantis į plyšius asfal- žiau nei pernai nebus“, – sakė vyzdžiui, padangą ar ratlankį gatvėje, prie 284-uoju nume-
Apgadin-
skylėtų Vilniaus gatvių nesku- te, šaldamas pradeda jį ardyti. G.Niaura. Jo teigimu, pernai pažeidęs automobilio savinin- riu pažymėto namo. Nuo pa- to automobilio
bama, mat tam netinka oro są- Aš manau, pagrindinės duobės Vilniaus miesto savivaldybės kas turėtų kviesti policiją ir in- tirtų sužalojimų jis mirė vie-
lygos. Šiuo metu užtaisomos tik atsivers dar po kokių 1–3 atšili- gatvių remontui, ženklinimui, formuoti apie įvykį. Tokiu būdu toje. Pirminiais duomenimis, vairuotojas gali
giliausios ir didžiausią pavojų mų, nes kol kas buvo tik pirmas atitvarams ir kitiems darbams būtų gauta pažyma, kuri suteik- vyriškis automobiliu daugiau kreiptis į auto-
keliančios duobės. atšilimas, dar nesuspėjo ištru- buvo skirta apie 12 mln. Lt. Šiuo tų rimtą pagrindą žalos atlygi- kaip 100 metrų dar buvo vel-
„Šiuo metu oro sąlygos lei- pėti visas asfaltas“, – sakė pa- metu sostinės gatvių tvarky- nimui“, – „15min“ sakė „Lietu- kamas gatve. servisų darbuo-
džia tik užtaisyti tas didžiąsias šnekovas. mas fi nansuojamas iš pernai vos draudimo“ Transporto žalų Manoma, kad stipriai ap- tojus.
duobes naudojant vadinamąjį Lėšų gatvių remontui ski- sostinės savivaldybės biudže- vertinimo skyriaus vadovas Ma- gadintas automobilis gali būti
šaltą asfaltą – paprasčiausiai už- ria Lietuvos automobilių ke- te numatytų lėšų – 1,5 mln. Lt rijus Raliūga. Taip pat po eismo
lyginama duobė. Tai daroma be- lių direkcija. Koks fi nansavi- – avariniams tvarkymo darbams įvykio galima kreiptis tiesiogiai Policija tikisi, kad įvy-
veik visą žiemą, įskaitant ir šias mas tam bus skirtas šįmet, tu- (sniego išvežimui, gatvių lopy- į draudimo bendrovę. kio liudininkai atsilieps.
mui ir pan.). Svarbiausia apie žalą pra- A.Vaitkevičiaus nuotr.
nešti ne vėliau kaip per tris
Laikinas sprendimas Žala – kelininkams
dienas.
Bendrovės „Grinda“ direktorius Algimantas Vilūnas teigia, jog Į duobę įvažiavę ir automo- „Esame turėję tokių atvejų,
šaltas asfaltas neišsprendžia problemos, o ją tik nukelia. Todėl bilį apgadinę vairuotojai, apsi- kai klientai atvažiuoja daug vė-
ši technologija naudojama tik giliausioms, didžiausią pavojų draudę kasko draudimu, gali liau. Tada automobilį tiriame, ti-
keliančioms duobėms užlopyti. „Didžiausia bėda ta, kad gat- kreiptis į draudimo bendrovę kriname pakabą ir įvertiname,
vių dangos daug kur pasenusios, reikia jas pertiesti, o ne lopy- dėl žalos atlyginimo. Tokiu atve- ar gedimai tikrai galėjo atsiras-
ti. Nauja kelio danga tarnauja 12 metų, taigi ir problemų dabar ju draudimo bendrovė patirtus ti dėl duobių, ar tai tik įprastas
daugiausia seniau tiestose gatvėse“, – teigė A.Vilūnas. nuostolius išsiieško iš kelinin- automobilio nusidėvėjimas“, –
kų ar atsakingų kelio savinin- sakė M.Raliūga.
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

4 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

kinas
PASAKA
Parodose – gintaro renginiai
Trečiadienis, vasario 24 d.

grožis ir ispanų dailė


20 val. Pub‘e „Artistai“, šv.
Vasario 24 d., trečiadienis
Kazimiero g. 3, mistiški akus-
„Vienoje kilpoje“ 17:00 tinės hip-hop'o improvizacijos
„Gyvenimas gražus“ 17:10 žaidimai su „jama&W“. Įėjimas
„Mis Poter“ 17:30 Meno mylėtojai gali džiaugtis – lionienė ir kitos niu dailės nepranoktas „Los Caprichos“ nemokamas.
„Senovės Tibeto beieškant“ 19:00 šiandien ir rytoj Vilniuje bus ati- folkloro atlikė- muzieju- ciklas tapo savotiška F.Goyos 21 val. klube „Tamsta“, Subačiaus
darytos dvi išties dėmesio vertos jos bei saksofo- mi bei Is- vizitine kortele – jame atsivė- g. 11A, vyks dviejų jaunų grupių
„Mes nugalėsime“ 19:30
parodos. Taikomosios dailės mu- nininkas Petras p a n i j o s rė tragiškos dailininko kūry- „Avenue Acoustic“ ir „Rezervuota“
„Naujasis pasaulis“ 20:00 ziejus pristatys šiuolaikinės juve- Vyšniauskas. Karalys- bos nervas. koncertas.
„Budizmas šiuolaikiniame pasau- lyrikos ir Juodkrantės lobio ekspo- Tiesa, nederė- tės amba- Savo darbuose jis atsklei-
Ketvirtadienis, vasario 25 d.
lyje“ 21:00 zicijas, o Vilniaus paveikslų gale- tų apsigauti – ka- sada ket- džia visų visuomenės sluoks-
rijoje bus atidengti ispanų dailės dangi, pasak or- v irtadie- nių ydas – veidmainystę, me- 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje
„Išminuotojų būrys“ 21:30
genijumi tituluojamo Francisco ganizatorių, ne- nį Vilniaus lą, žiaurumą, kritikuoja baž- nuskambės Šv.Kristoforo orkestro
Vasario 25 d., ketvirtadienis Goyos darbai. buvo galimybės paveikslų nyčią, lakštuose pasirodo 16-ojo gimtadienio koncertas su
„Išminuotojų būrys“ 17:00 21:30 į Lietuvą atvežti galerijoje ir kaukai, šmėklos, raganos daugybe žinomų orkestro draugų
„Mis Poter“ 17:15 Taikomosios dailės muzie- originalių 1860– a t i d a r y s – sapnų ir vaizduotės kūdi- – solistų ir muzikantų. Bilietų
juje Lietuvos tūkstantmečio 1881 m. surinkto tarptautinę kiai, anot paties dailininko, kaina – 13–50 Lt.
„Vienoje kilpoje“ 19:00
programos „Baltų meno“ pa- Juodkrantės lo- dailės paro- „miegančio proto pagimdy-
Viktorina „Kovos klubas“ 19:00 19.30 val. Pub‘e „Artistai“ vyks
rodoje šįvakar bus pristatyti vi- bio dalies ekspo- dą „Francis- tos pabaisos“.
durinio neolito ir bronzos am- natų, kurie nuo co Goya. dainuojamosios poezijos vakaras
„Gyvenimas gražus“ 19:20 F.Goyos darbas
žiaus gintaro dirbiniai iš Juod- 1944 m. laikomi Los Ca- F.Goyos darbas TAU. Trijų dalių programoje pasi-
„Repriza“ 21:00 rodys Mykolas Jokubauskas, Eglė
krantės lobio rinkinio bei baltų Giotingeno uni- prichos“.
meną interpretuojanti šiuolai- versiteto muziejuje, paro- Ispanijos Valčiukaitė ir Gytis Ambrazevičius.
FORUM CINEMAS AKROPOLIS kinės juvelyrikos kolekcija. Iš- dos lankytojai pamatys tikslias Karalystės pirmininkavi- Įėjimas nemokamas.
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 12:15 plėstą „Baltų meną“ savo dai- šios, vienos iš vertingiausios ar- mo Europos Sąjungai pro-
14:15 16:45 19:15 21:15 nomis papuoš Veronika Povi- cheologinės gintaro kolekcijos, ga atidaromoje parodoje
„Numylėtieji kaulai“ 12:30 15:30 dirbinių kopijas. pristatomas vieno garsiau-
18:30 21:30 Jaunųjų šiuolaikinių juve- sių ispanų dailės genijaus
„Blogas policininkas“ 11:45 14:45 lyrų darbuose lankytojai galės F.Goyos grafi kos darbų cik-
18:00 21:00 pamatyti, kad baltiški archeti- las. Parodoje žiūrovai pa-
pai yra aktualūs ir šiandien: jie matys 78 šio ciklo lakštus,
„Nenugalimas“ 17:15* naujai suskamba šiuolaikinėse atspaustus 1806–1807 me-
„Valentino diena“ 10:30* 13:15 formose arba, priešingai, į tūks- tais Madride.
16:15 19:00 21:40 tantmečių senumo formas įsi- Pasak parodos organi- 20 val. klube „Tamsta“ vyks
lieja modernūs motyvai. zatorių, „Los Caprichos“ projekto „Kino pavasaris gyvai“
„Nasha Russia. Likimo kiau-
Paroda atidaroma šian- yra laikomi vienu iš paslap- vakaras. Vyks filmo „JAV prieš Johną
šai“11:00* 13:30 16:00 18:15 20:45
dien 16 val. Taikomosios dai- tingiausių, daugiausiai neį- Lennoną“ (rež. Davidas Leafas,
„Vilkolakis“ 15:15 17:30 19:40 21:50 Johnas Scheinfeldas, 2006 m.)
lės muziejuje (Arsenalo g. 3A). mintų mįslių palikusių pa-
„Princesė ir Varlius“ (LT) 10:15 12:45 Bilieto kaina – 6 Lt. saulio dailės šedevrų. Oficialus parodos atidary- peržiūra. Prieš ją – operos solisto
15:00 80 atspaudų serija, pir- mas – rytoj Vilniaus paveikslų Rafailo Karpio ir grupės pasiro-
Veržlus Ispanijos
„Įsikūnijimas“ 11:15* 20:00 mą kartą pasirodžiusi 1799 galerijoje (Didžioji g. 4), o lan- dymas, kurio metu jie pristatys
dvelksmas
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai: m. iš karto išgarsino jos kū- kytojai kviečiami nuo penk- legendinio Johno Lennono kūrybą.
žaibo vagis“ 14:30 17:15** „Baltų menas“ Lietuvos dailės muziejus rėją tiek gimtojoje Ispanijo- tadienio 11 val. Bilieto kai- Bilieto kaina – 15 Lt.
kartu su Latvijos nacionali- je, tiek ir už jos ribų. Užmoju na – 6 Lt.
„Alvinas ir Burundukai 2“ (LT)
10:45* 13:00
„Viskas ore!“ 17:45 „Be2gether“ vyks birželį
„Linkėjimai iš Paryžiaus“ 20:30
Muzikos ir meno netrukus. Planuojama,
FORUM CINEMAS VINGIS festivalis „Be2get- kad šiemet festivalio
her“, trejus metus scenose pasirodys
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 12:30* griaudėjęs prie keliasdešimt muzi-
14:40 17:15 19:30 21:30 Norviliškių pilies kos grupių iš įvai-
„Numylėtieji kaulai“ 11:50 14:50 Baltarusijos pasie- rių pasaulio šalių,
18:00 21:00 nyje, įvyks ir šie- taip pat ruošiama
„Blogas policininkas“ 12:30 15:15 met. Ketvirtoji mu- turininga meno ir
18:30 21:20 zikos fiesta numatyta pramogų programa
paskutinį birželio savait- su išskirtiniais projektais,
„Nenugalimas“ 21:10*
galį, 25–27 dienomis. kuriuose galės dalyvauti festi-
„Valentino diena“ 11:30 14:10 16:45 „Be2gether“ organizatoriai valio lankytojai. Prekybą festi-
19:20 22:00 ir šiemet ketina surengti įspū- valio bilietais žadama pradėti
„Zero 2“ (LT) 12:10 14:30 17:00 19:00 dingą trijų dienų muzikos ir nuo kovo 9 dienos 10 val. „Tike-
21:40 kūrybiškos atmosferos šventę tos“ kasose. Bilietas vienai die-
„Vilkolakis“ 14:10 16:30 18:50 21:10** gamtoje. Už festivalio komuni- nai kainuos 70 Lt, visoms die-
kaciją atsakingos Eglės Remei- noms – 120 Lt. Iki to laiko gali-
„Princesė ir Varlius“ (LT) 11:10 13:20 kaitės tvirtinimu, šiuo metu jau mybę įsigyti pigesnius bilietus
15:30 17:45 yra baigiamos derybos su atli- turi „Be2gether“ naujienlaiškio
„Įsikūnijimas“ 3D 11:00 15:00 20:00* kėjais – jų vardai bus paskelbti prenumeratoriai.
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“ 11:20* 13:50 16:20*
„Viskas ore!“ 19:10* 21:50
„Popiežė Joana“ 20:15
„Alvinas ir Burundukai 2“ (LT) 12:00*
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“
13:00* 15:30 18:15 20:45
„Tai kur, po velnių, tie Morganai?“
13:15* 18:00
„Linkėjimai iš Paryžiaus“ 15:45 20:30
* seansas vyks vasario 25 d.
** seansas nevyks vasario 25 d.

SKALVIJA
Trečiadienis, vasario 24 d.
„Vėjavaikė“ 17:00
„Prabusk! Kelyje su dzen meistru“
19:30
Programa „Budizmas Vakaruose:
Rytų išmintis šiuolaikiniame
gyvenime“ „Tobulo mokytojo
žodžiai“ 20:50
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

MIESTAI / 5
www.15min.lt/miestai

psichologės komentaras
RAMUNĖ
Naujovė skubančiam
jaunimui – mokomatai
PAJUODYTĖ
Psichologė-
psichoterapeutė

Kai gyvenimas nebetenka prasmės LAURA


Laba diena. Kreipiuosi, nes nežinau, į ką dar būtų galima „Lietuvos pašto“ vadovas A.Urbonas tvirtino, kad
GABRILAVIČIŪTĖ
kreiptis. Man labai įdomu, kaip psichologai paskatintų mane mokomatų nuoma – simbolinė, tačiau jis atsisa-
l.gabrilaviciute kė įvardyti, kiek tiksliai valstybės įmonė mokės
gyventi, jeigu aš visiškai to nenoriu? Nebeliko jokių dalykų, @15min.lt
kurie man būtų įdomūs arba teiktų norą gyventi. Man nusi- bendrovei ERP už šiuos aparatus. I.Gelūno nuotr.
bodo viskas. Pavargau ne fiziškai, bet dvasiškai. Man vis kyla Į Vilnių įžengė naujovė – mokoma-
klausimas, o kam tą ar kitą daryti? Kokia prasmė? „Naujo tai. „Lietuvos pašto“ ir bendrovės
namo ant pažeistų pamatų niekas nestato, bet pamatus gali- ERP vakar pristatyti aparatai ne-
ma pakeisti“. O jeigu žmogaus pamatai pažeisti? Man jau at- gaišindami daug laiko gyvento-
rodo, kad laikas eiti pas giltinę, nes pati ji tikrai neateis ma- jams leis atsiskaityti už daugiau
nęs. Tik dar kažkaip trūksta drąsos. kaip 1500 paslaugų.
Mindaugas, 21 m.
Sveikas, Mindaugai, nepaisant tave šiuo metu apėmusio „gy- Kol kas didžiuosiuose Vil-
venimo nuovargio“ ir bodėjimosi viskuo jausenos, vis dėlto at- niaus ir Kauno prekybos cent-
rodo, kad tau įdomu, ką aš atsakysiu, kaip bandysiu „paskatin- ruose yra įrengti penki mokoma-
ti tave gyventi“, ar ne? Tik nepamanyk, kad tavo rūpesčių neprii- tai. Jais naudodamiesi gyven-
mu rimtai – aš tik bandau pažvelgti į tavo situaciją kitu kampu ir tojai galės apmokėti sąskaitas
užmegzti ryšį su tavimi. Argi ne to tau labiausiai šiuo metu reikia už komunalines paslaugas, ka-
– ryšio: su pasauliu, žmonėmis, savo gyvenimu, savimi? Lyg ma- belinę televiziją, internetą, su-
tytum save patį stiklinėje telefono būdelėje – ten, už stiklo, ges-
mokėti draudimo, išperkamo-
tikuliuojantį, kažką aiškinantį žmogui aname laido gale, bet čia,
sios nuomos įmokas, papildy-
gatvėje, nesigirdi nė žodžio – visi judesiai ir pastangos atrodo ab-
ti mobiliojo telefono sąskaitas,
surdiškos ir beprasmės.
atsiskaityti su greitojo kredito
„Yra tik viena tikrai rimta filosofinė problema – savižudybė. Nu-
spręsti, ar gyvenimas vertas, kad jį gyventum, ar ne, – reiškia at- bendrovėmis.
sakyti į pagrindinį filosofijos klausimą (...). Pirmiausia reikia Kaip vakar surengtoje spau-
dos konferencijoje sakė „Lietu- Naudotis nesudėtinga
duoti atsakymą.“ Taip savo studiją apie absurdą „Sizifo mitas“
pradeda Albertas Camus. Paskatinti gyventi, kai žmogus visiš- vos pašto“ generalinis direkto- „Lietuvos pašto“ vadovas Kur rasti mokomatą?
kai to nenori, iš tikrųjų vargiai įmanoma. O kas, jei tavo savijauta rius Andrius Urbonas, ateityje paaiškino, kad naudotis mo-
Pirmieji mokomatai įrengti Vilniaus „Europos“ prekybos ir
su vadinamąja gyvenimo prasme neturi nieko bendra? Kaip tu mokomatuose bus galima papil- komatais nesudėtinga – terei-
verslo centre, pramogų ir verslo centre „Akropolis“, Savano-
pats galvoji, Mindaugai, kada ir kodėl kyla klausimas apie gyve- dyti transporto bilietus, įsigyti kia nuskenuoti brūkšninį sąs-
rių pr. ir Žirmūnų g. esančiose „Rimi Hypermarket“ bei Kau-
nimo neprasmingumą? Juk akivaizdu, kad skriedamas nuo kal- bilietų į kiną ar koncertą. kaitos kodą arba ranka įvesti
no prekybos centre „Savas“.
no snieglente, paniręs į kvapą gniaužiantį mėgstamo autoriaus „Turime pasižiūrėti, kaip vartotojo kodą ir įdėti pinigus.
romaną arba bučiuodamas mylimą žmogų neklausinėji apie gy- keisis žmonių įpročiai, kaip pri- Iki kovo 31 dienos mokomatais tus greičiausiai pamėgs jauni, ERP generalinis direkto-
venimo prasmę, o tiesiog gyveni. taps paslauga. Tik įvertinę re- bus galima naudotis nemokai. nuolat skubantys žmonės. rius Markas Zbarskis sakė, kad
zultatus galėsime kalbėti apie Vėliau, pasak „Lietuvos pašto“ projekto įgyvendinimas užtru-
Universalūs receptai ne visada veiksmingi Investicija už milijoną
plėtrą“, – sakė A.Urbonas. Jo tei- vadovo, mokestis galėtų siek- ko metus. „Samdėm žmones ir
Pasakyti tai, kas turėtų prasmę tau asmeniškai, kam tu, Mindau-
gimu, tam, kad mokomatų pa- ti iki 1 Lt. „Lietuvos paštas“ mokoma- nuomojomės gamyklą Kinijo-
gai, negalėtum likti abejingas – galėtų tik žmogus, kuris gerai
tave pažįsta, žino, kuo gyveni. Deja, tavęs nepažįstu, todėl galiu slauga apsimokėtų, ja turi pasi- Kaip sakė susisiekimo mi- tus nuomoja iš bendrovės ERP. je, sukonstravom patį įrengi-
tik spėlioti, paskatinti tave susimąstyti, kodėl, užuot gyvenęs pil- naudoti apie 3000 gyventojų per nistras Eligijus Masiulis, mo- „Šiandien nuoma simbolinė“, – nį, atvežėm į Lietuvą, sukūrėm
nakraujį gyvenimą, gyveni kažkokioje nuošalėje, stebi save iš ša- mėnesį. Jei paslauga taps popu- komatų atsiradimas nereiškia, paklaustas, kokia nuomos kai- programinę įrangą“, – vardi-
lies. Kurią akimirką prasilenkei su savo gyvenimu? Kas nutiko? liari, mokomatų tinklas Lietu- kad „Lietuvos paštas“ nebeteiks na, sakė „Lietuvos pašto“ vado- jo M.Zbarskis. Jo teigimu, per
Kodėl beveik bibliniais motyvais kalbi apie savo „pažeistus pa- voje iki metų pabaigos gali bū- finansinių paslaugų pašto sky- vas A.Urbonas. Jis atsisakė nu- visą tą laiką investicijos viršijo
matus“? Kas tokio tavyje tau atrodo „pažeista“? ti išplėstas iki 300. riuose. Anot ministro, mokoma- rodyti tikslius skaičius. milijoną litų.
A.Camus, kurį tau citavau, sako, kad reikia duoti atsakymą. Pras-
mingą atsakymą duoti gali tik pats sau. Universalūs receptai pa-
prastai nebūna veiksmingi, nebent... Nuoširdžiai darydamas ką
nors dėl kito žmogaus, negali jaustis gyvenimo nuošalėje. Jei ne-
Nuo ledo nuvaryti žvejai neslėpė įniršio
turi artimo žmogaus, dėl kurio galėtum ką nors padaryti, padir- AURELIJA KRIPAITĖ Nepaisant to, kad šalia įlan- vis tiek lipo ant ledo tikėda-
bėk savanoriu ten, kur reikalinga neatlygintina žmonių pagalba a.kripaite@15min.lt
kos stovi lentelė, skelbianti, jog miesi laimikio.
kitiems. Pabandyk gyventi jei ne dėl savęs, tai dėl kitų. Sėkmės! „Ši teritorija yra biologinis gam- Vakar ryte, nekreipda-
Prasidėjus atodrėkiui imta baimintis tos draustinis ir uosto ekvatori- mi dėmesio į lietų, ant le-
Klauskite Ramunės – seksas@15min.lt dėl žvejų saugumo. Klaipėdos jūrų uos- ja. Mėgėjiška žūklė ir kita veikla do būriavosi maždaug du
to atstovai, pasitelkę į pagalbą polici- draudžiama“, ji niekam neįdo- šimtai žvejų. Apie 10 val.
ninkus bei aplinkosaugininkus, vakar mi. Šimtai žvejų, nepaisydami ryto čia prisistatė uosto
nuo ledo Malkų įlankoje nuvijo apie 200 lietaus ir pamažu tirpstančio le- policijos pareigūnai bei
čia žvejojusių žvejų (nuotr.). do vakar, kaip ir kone kasdien, aplinkosaugininkai ir pa-
ragino žvejus susirinkus
daiktus lipti į krantą. Ne-
trukus ledu praplaukė vil-
kikas „Barta“ ir ledas dar
labiau sueižėjo.
Tačiau žvejai, tarp kurių žvejai ne tik rizikuoja gyvybė-
buvo net atvykėlių iš Šiaulių mis žvejodami ant laivų aižo-
bei Kauno, aiškino, kad ledas mo ledo, bet ir trukdo Tarptau-
neva dar pakankamo storio. tinės perkėlos darbui. Praplau-
„Čia iš pavydo viskas, nenori, kus laivams ledas ima kilnotis ir
kad užsidirbtume“, – neslėpė eižėti. Kivirčai su žvejais, anot
pykčio žvejai. pašnekovės, kartojasi kiekvie-
Visai kitaip situaciją įver- nais metais.
tino Klaipėdos valstybinio jū-
Pasijuto nuskriausti
rų uosto direkcijos atstovė Ge-
da Marozaitė. Pasak jos, stintų Stintų žvejyba Malkų įlan-
koje suaktyvėjo pastarosiomis
savaitėmis. „Tai pasakykit, kur
dabar žmonėms žvejoti? Niekur!
Visam pasaulyje uostas atvi-
ras visuomenei, o pas mus no-
ri jį visiškai uždaryti“, – vienas
per kitą aiškino žvejai.
Anot Uosto priežiūros sky-
riaus viršininko-vyriausiojo
inspektoriaus Juozo Saudargo,
žvejai klysta, aiškindami, kad
ledas tebėra storas. Praplaukus
vilkikui vakar buvo matyti, kad
ledas – vos dešimties dvylikos
centimetrų storio.
Įžūliems žvejams, nepai-
siusiems įspėjimų nežvejoti
ant ledo, gresia bauda nuo 200
iki 500 Lt.
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Nuo etikos sargų Liko tik formalumai


Liberalų ir centro sąjungos (LiCS)
narys Raimondas Šukys (nuotr.)
jau gali pratintis prie sveikatos
10 dieną“, – sakė A.Kubilius.
Jo teigimu, R.Šukys yra pats
tinkamiausias kandidatas eiti

slėpėsi pas vaikus apsaugos ministro portfelio. Jo


kandidatūrai pritaria tiek prem-
jeras Andrius Kubilius, tiek prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

Premjeras vakar patvirti-


šias pareigas ir tęsti sveikatos
apsaugos reformą.
Panašiai vakar kalbėjo ir
prezidentė. „R.Šukį, kiek jį
pamenu ankstesnėje Vyriau-
sybėje dirbantį ministru, ver-
no, jog artimiausiu metu pre- tinu labai gerai. Tai garbingas
zidentei teiks siūlymą skir- žmogus, teisininkas su geru iš-
ti dabartinį Seimo pirminin- silavinimu. Taigi tikrai manau,
kės pirmąjį pavaduotoją R.Šukį kad jeigu toks teikimas būtų,
sveikatos apsaugos ministru. aš jį vertinčiau teigiamai“, –
L.Karalius Klaipėdos M.Gorkio mo- „Liko tik biurokratinė proce- sakė D.Grybauskaitė.
kyklos auklėtiniams pasakojo apie dūra. Ministras pradės Buvęs sveikatos apsaugos
kvaišalų žalą. G.Kubiliūtės nuotr. eiti pareigas, kai ministras Algis Čaplikas
prisieks. Nėra ti- atsistatydino vasa-
kėtina, kad iki rio 10 dieną, sulau-
kovo 10 die- kęs nepalankių Sei-
nos kas nors mo pirmininkės Ire-
surengtų nos Degutienės ver-
neeili- tinimų. Šis ministro
nę sesiją. postas pagal koali-
Todėl mi- cijos sutartį pri-
nistras pra- klauso LiCS. Par-
dės pareigas tijos valdyba pirma-
eiti kovo dienį nusprendė į jį
deleguoti R.Šukį. Kas
pakeistų jį Seimo vi-
cepirminin-
ko poste,
LiCS kol
k a s ne -
at sk lei-
džia.

GEDIMINAS CIBULSKIS
tijos frakcijos narys mano, jog teikti asmeninį ir diplomati-
GINA KUBILIŪTĖ jam derėtų aiškintis tik Seimo nį pasus, kuriuose būtų maty-
redakcija@15min.lt
valdybai arba Seimo seniūnų ti, kada ir kokių valstybių sie-
sueigai. nas asmuo kirto.
Seimo Krikščionių partijos frakci- „Tai mane stebina“, – taip L.Karaliaus elgesį EPK ke-
jos narys Linas Karalius toliau ven- į šią žinią reagavo A.Salama- tino svarstyti vasario 10 die-
gia susitikimo su parlamento Eti- kinas. ną, tačiau politikas neatsakė į
kos ir procedūrų komisija (EPK). Va- Be to, L.Karalius pareiškė, EPK pirmininko skambučius,
kar jis vėl nepasirodė etikos sargų kad A.Salamakinas jį apšmeižė, jo nepavyko prisikviesti ir per
posėdyje, mat išvažiavo į Klaipėdą esą melagingai nurodydamas, patarėją, todėl klausimas bu-
mokiniams skaityti paskaitos apie kad ignoruojami EPK sprendi- vo atidėtas.
narkotikų žalą. mai. L.Karalius tikino į pirmąjį
Vaikai svarbiau
posėdį neatvykęs, nes nebuvo
Visus Seimo posėdžius apie tai informuotas „nei Sei- Klaipėdoje vakar lankę-
sausio mėnesį praleidęs po- mo Statuto numatyta tvarka, sis L.Karalius tvirtino, kad
litikas ir antrą kartą neatvy-
ko į EPK posėdį, kuriame ke-
tinta svarstyti jo elgesį. Vakar
nei kitais būdais“.
Krikščionių partijos frakci-
jos narys piktinosi ir EPK pir-
apie EPK posėdį jo padėjėja
buvo informuota pirmadie-
nį, kai pats politikas jau bu-
Išbandyk
etikos sargams buvo išdalytas
L.Karaliaus raštas, kuriame jis
aiškina negalįs atvykti į ko-
mininko pareiškimais, esą tu-
ri būti organizuojama apkalta,
jei L.Karalius melavo apie sa-
vo uostamiestyje. Nenorėda-
mas atšaukti suplanuoto su-
sitikimo su moksleiviais jis
mobiliąją versiją
misijos posėdį, mat susitinka vo tėvo ligą ir iš tiesų atosto- paprašė posėdį nukelti, esą
su rinkėjais ir skaito paskaitą gavo užsienyje, atidavęs savo vaikai jam svarbiau už jo el-
„Alkoholio ir kitų psichiką vei- kortelę frakcijos nariui Alek- gesio ataskaitą.
kiančių medžiagų daroma ža- sandrui Sacharukui, kad šis „Jau penkerius metus dir-
la žmogaus organizmui“ Mak- už kolegą balsuotų. bu alkoholizmo ir narkomani-
simo Gorkio pagrindinėje mo- A.Salamak inas pabrė- jos prevencijos srityje. Įdirbis
kykloje Klaipėdoje. žė išreiškęs savo asmeninę yra. Vaikai į mane žiūri kaip į
L.Karalius rašte taip pat nuomonę. žmogų iš televizijos, todėl la-
pranešė, kad EPK komisijai EPK nariai buvo gailes- biau klauso apie kvaišalų ža-
nepateiks jokių paaiškinimų tingi L.Karaliui ir nusprendė lą. Ką jiems pasakoja tėvai ar
dėl savo atostogų užsienyje jo laukti kitame savo posėdy- mokytojai – per vieną ausį įei-
ir dėl to, kad galimai melavo je. Jei nepasirodys ir kitą sy- na, per kitą – išeina“, – tikino
apie tėvo ligą, kai teisinosi, ko- kį, etikos sargai L.Karaliaus L.Karalius.
dėl sausį neatvyko į parlamen- elgesį svarstys be jo. Taip pat Anot jo, patys tėvai kreipė-
to posėdžius. Krikščionių par- komisija paprašė politiko pa- si į jį, nes nerimauja ir nori ap-
saugoti savo vaikus nuo plin-
Prasižengusiems – piniginės baudos tančios narkomanijos uosta-
miestyje.
EPK posėdyje sutarta, kad už neatvykimą bent į vieną plena-
M.Gorkio mokyklos direk-
rinį ar komiteto bei komisijos posėdį be pateisinamos prie-
torė Irina Narkevičienė teigė,
žasties Seimo narys bus baudžiamas nurėžiant 20 proc. at-
kad norą skaityti paskaitą iš-
lyginimo (apie 1 tūkst. Lt), o už mygtuko paspaudimą bal-
reiškė pats L.Karalius ir ji nė
suojant kolegos vardu – 25 proc. darbo užmokesčio (apie 1,3
tūkst. Lt). Tam, kad šios sankcijos įsigaliotų, dar turi pritar-
nesudvejojo priimti politiką. Tavo telefone, Sužinok daugiau
„Nemanau, kad jis yra blogas kad ir koks jis bebūtų www.15min.lt/mobile
ti Seimo valdyba ir parlamentas balsuojant. Šiuo metu par- autoritetas vaikams. Preven-
lamentarui, be svarbios pateisinamos priežasties praleidu- cijos srityje jis dirba ne pir-
siam daugiau kaip pusę Seimo posėdžių, kuriuose buvo bal- mus metus ir turi ką mokslei-
suojama priimant teisės aktus, to mėnesio atlyginimas maži- viams pasakyti“, – tikino mo-
namas trečdaliu. kyklos vadovė.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI
MIESTAI
www.15min.lt/reklama

Transportas Siūlo darbą Mokslas Grožis, sveikata


BRANGIAI IR GREITAI SUPERKAME ĮVAI- Bendrovė, užsiimanti knygų leidyba ir Siuntų gabenimo įmonei Vilniuje darbui „ŽINIJOS“ MC kviečia Į BUHALTERIŲ, Gydykitės patys ir būkite sveiki! UAB „Lo-
RIUS AUTOMOBILIUS. NUO 1978m. iki realizacija, priims į darbą 10 naujų dar- vakarais nuo 16 val. reikalingi sandėlio dar- KOMPIUTERIŲ, RAŠTVEDYBOS, FOTO- deksa“ prekiauja ir gydo medicininėmis
buotojų. Vilnius, tel. 8 607 05871. buotojai. Darbo pobūdis: siuntų rūšiavimas GRAFIJOS KURSUS. Tel.: 8 5 262 7924, dėlėmis, kurios yra užaugintos Lietuvos
2008m. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS biofabrike. Rengiame kursus ir apmokome
ir pakrovimas. Kreiptis darbo dienomis nuo 8 677 87497.
ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004. Įmonė siūlo nuolatinį darbą technikui-dezin- gydytis savarankiškai, suteikiame konsulta-
14 val. tel. 8 686 79012. KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR ciją ir aprūpiname gydymo metodika. Dėl
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus fektoriui Vilniuje. Apmokome. Reikalavimai:
automobilis, žinios veterinarijos, biologijos MOKESČIŲ PAGRINDŲ, VERSLO APS- informacijos kreiptis: info@lodeksa.com,
ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. Tel.: 8 5 Įmonei užsiimančiai slauga namuose tel.: 8 343 68 210, 8 620 73 600, www.
ar chemijos srityse. Tel. 8 5 2328382. CV reikalingos slaugytojos padėjėjos. KAITOS STANDARTŲ (VAS), DARBO
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981. TEISĖS, DARBO UŽMOKESČIO APSKAI- lodeksa.com.
siųskite faksu 8 5 2374525, el.p. vilnius@ Būtina patirtis! CV siųsti el.p. info@
dezinfa.lt. TOS, BIURO ADMINISTRAVIMO, PRO-
Skubiai superkame naudotus automobilius slauganamuose.lt. Maisto papildais ir japonų sukurta ir iš-
TOKOLO IR ETIKETO, SKAITMENINĖS bandyta metodika padedu IŠSIGYDYTI
gali būti su defektais. 1993 m. iki 2008 m. Reikalinga pardavėja su patirtimi prekiauti FOTOGRAFIJOS, SVETAINIŲ KŪRIMO PIKTYBINIUS SVETIMKŪNIUS. Skambinti
Tel. 8 608 77700. žalia mėsa. Tel. 8 670 38433. Transporto įmonei reikalingi tarptau- (TVS), EXCEL, WORD, ADOBE INDESIGN, ANTRADIENIAIS 10-15 val., tel. 8 610
tinių gabenimų vairuotojai (E katego- KULINARIJOS. Tel. 8 659 58087, www. 72505.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AUTOMO- Reikalingi vadybininkai (-ės) ir jų asisten- countline.lt.
rija), maršrutas Europa-Rusija. Geros
BILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI, SU DEFEKTAIS tai (-ės). Patirtis nebūtina, apmokome, Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100
darbo ir apmokėjimo sąlygos. Kreiptis Masažuotojų kursai visoje Respubliko-
ARBA NEVAŽIUOJANTYS. PASIIMAME įdarbiname. Tel. 8 607 11441. proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo
tel. 8 5 2403704. je, turintiems ir neturintiems medicininį narkotikų. Metodas negydomasis. Me-
PATYS. ATSISKAITOME IŠ KARTO.VILNIUS,
Restoranui„DA ANTONIO“ reikalingi virėjai. išsilavinimą. Tel. 8 676 41491. todistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 8
TEL. 8 607 09227. UAB „Terminal LT“ sandėliuose rei-
Gyvenimo aprašymą siųsti el.p. banga@ 601 95262.
antonio.lt arba teirautis tel. 8 698 72932. kalingos prekių rūšiuotojos. Darbo Mokau dirbti su MICROSOFT EXCEL. 15
Superkame įvairių markių automobilius. metų darbo kompiuteriu patirtis. Tel. 8 ODONTOLOGIJOS KLINIKOJE PROTEZA-
Tvarkingus, važiuojančius, nevažiuojan- pobūdis - lipdukų klijavimas ir pre-
Restoranui„Pomodoro“ reikalingos virėjos. kių komplektavimas. Darbas Minsko 628 79470. VIMAS METALO KERAMIKOS VAINIKĖLIU
čius, neeksplotuojamus bei daužtus. Tel. Tel. 8 650 13083, skambinti nuo 9.00 - 17.00 TIK 450 LT, IŠIMAMI PROTEZAI TIK 430 LT.
plente. Vilnius, tel. 8 5 2113114. El.p. NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI ĮVAI- INFORMACIJA TEL. 8 685 37570.
8 645 61877. val. Siųsti CV el.p. inga@pomodoro.lt dbc@girteka.lt. RIU LAIKU, VILNIUJE. Tel. 8 671 85185.

Paslaugos NORINTIEMS IŠMOKTI ANGLŲ IR PRAN-


CŪZŲ KALBŲ su užsieniečiu mokytoju, už
KRIZINĖS KAINOS - IŠSKIRTINĖ KOKYBĖ, NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. prieinamą kainą! Besimokantiems indivi-
EKOvata, termoputa, polistireno granu- dualiai nuolaida 40 proc. visiems lygiams,
teikiame pilnos apdailos ir rekonstrukci- VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ PRIE-
lėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje. grupėse valanda 20 Lt. Mokomasi suprasti
jos paslaugas, www.cesada.lt, Vilnius tel.: ŽIŪRA. TEL. 8 600 20022. bei bendrauti Tel. 8 670 94747. www.
8 620 52817, 8 619 42709. Tel. 8 689 68528.
Nemokamai išvežame nebenaudojamą mokymostudija.lt.
Laiptinių remontas. Kaina sutartinė. buitinę techniką – šaldytuvus, skalbyk- SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. Iki 500
Lt. Paskola tą pačią dieną. VILNIUS, tel. ŽINIJOS MC kviečia Į HOLISTINIO, KLA-
Tel. 8 689 38343. les, virykles ir kitus elektronikos prie- SIKINIO, TAŠKINIO MASAŽO kursus.
taisus. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8 8 648 32218.
Tel.:8 5 262 7924, 8 677 87497.
641 99000.
Nemokamai išvežame ir perdirbame
visą seną buitinę techniką. Aplinka rū- Vilniaus„Rasos“ specialioji mokykla
Plytelių klijavimas, visi apdailos darbai. pinkitės patogiai - nepalikite pavojingų priima mokytis specialiųjų poreikių
Vilnius, tel. 8 672 39142. elektronikos atliekų prie konteinerių ar 7-21 metų vaikus. Mokykla suteikia
pamiškėse. Tel. 1806, www.emp.lt. specialųjį pagrindinį išsilavinimą,
Nešiojamųjų kompiuterų, pagrindinių mokiniams skiriamas bendrabutis
plokščių remontas, instaliacija, priežiū- ATLIEKAME UŽŠALUSIO VAMZ- ir nemokamas maitinimas 4 kartus
ra, virusų valymas. Tel.: 8 699 41150, DYNO ATŠILDYMO DARBUS TEL. 8 per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19, tel.
8 608 23220. 640 53113. 8 5 2610980. Nekilnojamasis turtas Statyba, remonto darbai
Geras 16,96 arų sklypas Skaidiškėse, atvestos „A&J Langai“ parduoda aukštos kokybės
Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“ A1, komunikacijos, apšviestos gatvės, 79 000 medinius ir plastikinius langus. Sporto
A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuotojų Lt. Tel. 8 614 06262. g. 3, Vilnius, www.aj.lt. Tel.: 8 5 2736489,
profesinis mokymas. Kalvarijų g. 143 8 655 18969.
– 313, Vilnius. Tel.: 8 5 2700105, 8 640 Keičiu 2 kambarių (56,54 kv.m) butą Klai-
„ALUPLAST“,„REHAU“,„NEWLINE“ plas-
26689. El.p. info@draiveris.lt www. pėdoje į 1 kambario butą Vilniuje (galima
tikiniams langams, balkonams 55-60
draiveris.lt. TAIKOME NUOLAIDAS! Nemenčinėje) arba parduodu. Tel. 8 604 proc. nuolaida. www.puravida.lt. Tel.:
67944. 8 5 2350088, 8 685 05039.
Kovo 11-13 d. Vilniuje vyks seminaras Parduodami nauji butai prie miško Laz-
pagal gydytojo V.V.Sinelnikovo meto- AKCIJA! IKI 45 proc. NUOLAIDOS 5 ka-
dynuose, Jonažolių g. www.pavasaris.net. merų plastikiniams langams ir durims.
diką: kokios mintys, emocijos ir darbai Kaina nuo 3500/kv.m. Tel. 8 614 00903 Balkonų stiklinimas. Šarvuotos durys.
veda į piniginę sėkmę. Registracija tel.: Montavimo darbai. Konsultuojame
8 5 2333182, 8 676 83360, skype: si- nemokamai. www.toplangai.lt, tel. 8
gulda349. IŠNUOMOJU 12 HA ŽEMĖS SKLYPĄ
NETOLI PALANGOS, VĖJO ELEKTRI- 683 37573.
NIŲ PARKUI STATYTI. YRA GALIMYBĖ Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir-
Vairavimo mokykla „Dorkanas“ kviečia SKLYPO PLOTĄ PADIDINTI IKI 50 HA tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą.
registruotis dabar ir gauti 17 proc. nuo- TEL. 8 684 91587. Tel. 8 618 00700.
laidą! Taip pat A, B, C, D, CE kategorijų
Remontuojame ir reguliuojame plasti-
vairuotojų kursai. Tik nauji automobiliai.
Kursai išsimokėtinai iki 36 mėn. Vairuoto-
Kita kinius langus ir duris. Keičiame stiklo
jų, pažeidusių KET reikalavimus, papildo- paketus. Langai su vertikaliomis orlai-
PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS GYVEN- dėmis. Šarvuotos durys. www.langius.
mas mokymas. Studijuok KET nuotoliniu TOJUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA IR lt, tel.: 8 5 2310303, 8 650 97175.
būdu! Adresas: Antakalnio g. 54., www. SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8 656
dorkanas.lt, tel. 8 5 2340505. 81050. VIDAUS APDAILA, REMONTO, TINKAVIMO
DARBAI. DEKORATYVINIS TINKAS, DAŽY-
MAS. TEL. 8 684 66114.
Gyvūnai Vidaus durys: pušinės, faneruotos,
Vasario 11 d. Liudo Giros gatvėje pasimetė juodas nykštukinis pinčeris. Be uodegos, laminuotos. Pigiai. Montavimas ir pri-
be antkaklio. Vardas Gari. Radusiems atsilyginsiu. Tel. 8 670 87925. statymas per 3 d. www.duryspigiau.lt.
Tel. 8 652 92016.

Parduoda
Kalakutų ketvirčiai - 7.30, kalakutų far- Parduodu malkas, skaldytas trinkelėmis,
Perka
šas – 5.80, vištų sparneliai – 4.90, vištų rąstais. Įvairius kiekius. Atvežu nemokamai. „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spal-
kepenėlės - 5.07, broilerių filė – 11.70, Tel. 8 671 36601. votųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 t išsiveža-
vištų kumpeliai 4.89, vištų ketvirčiai me patys. Išvežame senus automobilius.
Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas, Meistrų g. 6, Vilnius (Vtorčermetas), tel. 8
– 5.39, broileriai – 6.59, natūralus viš- mažai naudoti. Remontas, garantija. Sta-
tų faršas – 3.79, antys - 10.50, kiaulie- 611 39330, 8 5 2165712.
nevičiaus g. 42, Vilnius. Tel.: 8 5 2483135,
nos šonkauliai – 7,49, liežuviai – 9.80, 8 687 78050. Lombardas. Aukso, sidabro, laužo ir dirbinių
sprandinė – 10.90, šoninė - 7.80, kiaulių supirkimas. Gedimino pr. 2, Vilnius.„Aukso
DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
kojos - 1.99, kiaulių uodegos - 3.60, Centro“ parduotuvė. Tel. 8 5 2622069.
NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
jūros ešerys - 7.90, natotenija – 6.20, 30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
jūros lydeka – 6.99, menkės filė - 7.90, g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366. visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
pangasijaus filė - 5.99, skorpionžuvės Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5, dzukijosmediena.lt.
filė - 6.00, strimėlė - 3.25, lašišų faršas tel. 8 37 408600.
– 6.50, skumbrė š./r.– 12.90, žuvies pirš- Perku mišką. Atsiskaitau iš karto. Tel.: 8 657
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys 74488, 8 610 65172.
teliai - 5.90, laukinių lašišų kepsneliai
švediški anoduoto aliuminio profilių
- 15.90, koldūnai (0,4kg) - 1.90, koldūnai Skubiai perku pigų 1-2 kamb. butą Vilniuje.
langai. Pertvarų, terasų montavimas.
(0,5kg) „Sibirskije“ – 3.50, blyneliai su Be tarpininkų. Tel.8 624 71335.
PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS
mėsa (0,5 kg) - 3.50, čeburekai šaldyti DURYS. www.sistemax.lt, el.p. info@ Superku„National Geographic“ žurnalus
(0,3 kg) – 2.99, šaldytos daržovės – 5.50. sistemax.lt. Lukšio g 16 - 409 kab. (4 anglų k. Skambinti tel. 8 618 18300.
Kaina su PVM! Mindaugo g. 42, Vilnius. a.), Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 608
Tel.: 8 5 2151873, 8 616 06460. 71644.
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Slidininkai – 18-ti
Pasitiki savo jėgomis
AURIMAS
KUCKAILIS Prieš kovo 5–7 d. Vilniu-
a.kuckailis
je vyksiantį Deviso tau-
@15min.lt rės mačą treniruotis kartu
su Lietuvos teniso rinktine
Į Lietuvą grįžęs pajėgiausias mūsų R.Berankis pradės sekma-
dienį. J.Kalinsko nuotr.
šalies tenisininkas Ričardas Berankis
kol kas nesiryžta prognozuoti artė-
jančio Daviso taurės mačo su britais
baigties, tačiau neabejoja, kad ko-
voti su varžovais bus sunku.
M.Strolia (c.) ir M.Vaičiulis (d.)
liko patenkinti savo rezultatu. Šiuo metu aukščiausią per
B.Čekanausko nuotr. savo karjerą 198-ą vietą ATP
klasifikacijoje užimantis R.Be-
Lietuvos vyrų slidinėjimo rinkti- jaudinosi, todėl kartais veržė- rankis iš turnyrų užsienyje grį-
nė komandinio sprinto varžybo- si į priekį toje vietoje, kur rei- žo geros nuotaikos. „Jausmas
se aplenkė keturias šalis ir, užė- kėjo palaukti, o kartais buvo tikrai geras. Vienas iš mūsų šie-
musi 18-ą vietą, pasiekė aukš- per daug atsargūs ten, kur bu- met užsibrėžtų tikslų yra patek-
čiausią Lietuvos sportininkų pa- vo galima pabandyti spustelė- ti į 200-tuką. Metų pradžia ge-
siektą vietą Vankuverio žiemos ti. Tiesa, vienu metu M.Strolia ra, tikiuosi taip ir toliau tęsti“,
olimpinėse žaidynėse. net pirmavo. Vis dėlto ir slidi- – interviu „15min“ sakė devy-
ninkai, ir trenerė jų pasirody- niolikmetis tenisininkas.
Iki tol geriausias rezultatas mu liko patenkinti. – Ar laukei tokio šuolio
priklausė biatlonininkei Dia- Lietuvos olimpinės misi- ATP reitinge? Ar tai buvo ne- nių pažiūrėti ir palaikyti! Man vienintelio savo padavimo pir- – Matysim, ar galima tai iš-
nai Rasimovičiūtei, kuri mo- jos Vankuveryje vadovės Vi- tikėta? tai buvo pirmas kartas, kai teko majame sete, kai padariau kele- naudoti. Tikiuosi, kad taip. Bri-
terų 7,5 km sprinto varžybose dos Vencienės nuomone, šie – Sunku pasakyti, ar laukė- žaisti tokioje didelėje arenoje. tą šiurkščių klaidų. Nežiūrint į tų komanda tikrai stipri ir aukš-
užėmė 25-ą vietą. Tiesa, ji tada du slidininkai iki galo atsi- me to dabar, ar vėliau, bet ge- Dar įstrigo, kad galėjau pama- tai, daugiau nepralaimėjau nė to lygio. Bus sunkūs mačai, bet
aplenkė net 53 varžoves. skleisti turėtų Sočio olimpi- rai jaučiau žaidimą, buvo pasi- tyti aukštas vietas pasaulio rei- vieno padavimo. kamuoliukas apvalus, taigi vis-
Lietuvos garbę vyrų slidi- nėse žaidynėse 2014 metais. tikėjimas savo jėgomis, pavy- tinge užimančių žaidėjų elge- Antrajame sete pav yko ko gali būti.
nėjimo sprinto lenktynėse gy- Žinoma, jeigu bus pakanka- ko gerai sužaisti keletą turny- sį ne tik korte, bet ir kaip jie at- žaidimą pratęsti iki pratęsimo – Ar teko kada susidurti
nę Mantas Strolia ir Modestas mai lėšų jų mokomajam pro- rų ir susirinkti taškų. sipalaidavę „durniuoja“ rūbi- (angl. tie-break), kuriame vėl su britų žaidėjais, kurie ren-
Vaičiulis bendrą 9,6 km ats- cesui – treniruočių stov yk- padariau vieną nedovanoti- giasi atvykti? Kaip jie atro-
tumą – kiekvienas tris kartus loms, varžyboms, trenerių ko- ną klaidą rezultatui esant 5:4 do korte?
po 1,6 km – įveikė per 19 min. mandai ir t.t. Britų komanda tikrai stipri ir mano naudai. Sėkmingai pri- – Yra tekę žaisti tik su Da-
43 sek. Antrojoje grupėje tarp Aukso medaliai rungties ėmiau F.Verdasco paduotą ka- nieliu Evansu 2007 metais jau-
11-os dalyvių mūsiškiai liko finale suspindo ant norve- aukšto lygio. Bus sunkūs mačai, muoliuką, žaidimas išsilygino, nių turnyre Kanadoje. Korte –
9-i, o bendrojoje įskaitoje – gų Oeysteino Petterseno ir bet kamuoliukas apvalus, taigi vis- tačiau atakuodamas iš dešinės geri, pajėgūs žaidėjai.
18-i ir nepateko į greičiausiųjų Petterio Northugo krūtinių šiek tiek nepataikiau. Tai nelei- – Ką galėtum pasakyti apie
10-tuką, tęsusį kovas dėl me- (19 min. 1,0 sek.). Atsilikę 1,3 ko gali būti. do man turėti net dviejų ga- lietuvių rinktinę?
dalių. Lietuviai pranoko Ki- sek. sidabru pasipuošė vokie- limybių laimėti setą. Vis dėl- – Lietuvos rinktinė yra tikrai
Sakė R.Berankis.
nijos (+ 0,5 sek.), Australijos čiai, o bronza tenkinosi rusai to manau, kad mačas pavyko gera. Visi esame daugiau ma-
(+ 18,4 sek.) slidininkus ir dis- (+ 1,5 sek.). – Kokio šuolio galima to- nėse, kaip ruošiasi prieš mačą, gerai. Žiūrėsim, kada vėl galė- žiau panašaus amžiaus. Atei-
tancijos nebaigusius britus Vakar vėlai vakare prie liau tikėtis? kada ilsisi ir t. t. Turbūt nebu- sim suremti raketes su tokio ly- nantį sekmadienį pradeda-
bei baltarusius. Beje, pasta- Vankuverio olimpiados star- – Laikas parodys. vo tokio dalyko, kuris labiau- gio žaidėjais. me treniruotis visi kartu, taigi
rieji fi nišo nepasiekė itin ku- to linijos turėjo stoti pasku- – Turnyras JAV turėjo pa- siai būtų įstrigęs. Tiesiog labai – Kokios nuotaikos prieš matysime, kaip pavyks pasi-
rioziškai. Paskutinio etapo tinis Lietuvos sportininkas likti daug įspūdžių. Kas la- gera atmosfera, paliekanti ge- Daviso taurės mačą? ruošti mačams. Tikimės lietu-
pabaigoje baltarusis pasuko – kalnų slidininkas Vitalijus biausiai įstrigo? ra jausmą. – Prieš Daviso taurę, kaip ir vių sirgalių pamatyti daugiau
ne į fi nišo tiesiąją, o ten, kur Rumiancevas. 24 metų atle- – Turnyras tikrai paliko daug – Kaip vertini savo dviko- visada, nuotaikos geros. nei anglų.
sportininkai keitė vienas ki- to laukė kartą dėl blogų orų teigiamų emocijų. Labiausiai vą su F.Verdasco. Po mačo is- – Britai po tavo įspūdingo – Įprasta, kad į ATP tur-
tą varžybų metu. jau atidėta slalomo milžino turbūt patiko žaisti centrinia- panas prisipažino, kad palikai pasirodymo JAV atvirai per nyrus tenisininkus lydi žmo-
Kaip Lietuvos tautinio olim- rungtis. me korte. Ta aikštė buvo paties- gerą įspūdį. Kaip greitai galėsi spaudą reiškia savo nerimą, nos, draugės, gal ir tave jau
pinio komiteto svetainei sakė ta ledo ritulio arenoje. Sėdimų įveikti ir tokius kaip jis? baiminasi, kad teks žaisti sve- kas lydi?
slidinėjimo trenerė Kazytė Naujausi Vankuverio vietų skaičius ten siekia apie 15 – Malonu, kad pavyko palikti timoje aikštėje ir daugiau nei – Kol kas nelabai... Kol kas
Strolienė, 23 metų M.Strolia ir olimpiados rezultatai tūkst. Pilnos tribūnos nesusi- gerą įspūdį. Mačą su F.Verdasco tris setus. Ar jie neperlenkia? tenka gyventi vienam kambary
20-metis M.Vaičiulis per daug www.15min.lt rinko, bet atėjo tikrai daug žmo- vertinu gerai. Nepavyko laimėti Galite tai išnaudoti? su Remigijumi Balžeku.

kaip pasiskelbti? krepšinis


Mokamos linijos telefonu
(tik iš fiksuotojo ryšio telefono):
Ž.Ilgauskas turėtų vėl tapti „kavalieriumi“
NBA lyga paskelbė neblokuosianti „Tai yra netiesa. NBA ne-
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita (skelbimas iki 20 žodžių viename mieste);
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita (skelbimas iki 20 žodžių trijuose miestuose). galimo Žydrūno Ilgausko sugrįži- uždraustų Ž.Ilgauskui grįžti
mo į „Cavaliers“ klubą, tad JAV ži- į Klivlandą, jei „Wizards“ iš-
niasklaida neabejoja, jog tik lai- pirktų jo kontraktą, o lietu-
SMS žinutėmis ko klausimas, kada lietuvis sugrįš vis panorėtų vėl vilkėti „Ca-
(Omnitel, Bitės, Tele2 abonentai): į Klivlandą. valiers“ marškinėlius“, – nau-
jienų agentūrai AP vakar nei-
Padavimas į vieno miesto laikraštį:
Kalbos, kad Vašingotono gė anonimišku išlikti norėjęs
1. Žinutės tekste rašyti: VLN (Vilnius), KNS (Kaunas)
„Wizards“ atleis 34 metų vi- NBA lygos atstovas. Ž.Ilgauskas: „Mano na-
arba KLP (Klaipėda) (tarpelis) skelbimo tekstas durio puolėją iš Lietuvos nu-
Nori grįžti į Klivlandą mai yra Klivlandas ir ne-
(ne daugiau kaip 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395. skambėjo iš karto po Ž.Ilgausko svarbu, kas nutiks atei-
2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, tekste mainų. Tokiu atveju, krepši- Taigi Ž.Ilgausko agentui tyje, taip bus visada“.
įrašyti: VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) ninkui būtų reikėję tiesiog pa- Herbui Rudoy v is garsiau Š.Mažeikos/BFL nuotr.
arba KLP (Klaipėda) (tarpelis) Patvirtinu. laukti 30 dienų ir jis būtų ga- kalbant, jog jis baigia įtikin-
Padavimas į 3 laikraščius (nacionalinis): lėjęs grįžti į „Cavaliers“, kur ti „Wizards“ prezidentą Er-
1. Žinutės tekste rašyti: N (nacionalinis) (tarpelis) skelbimo praleido visą savo karjerą NBA nie Grunfeldą atsisakyti lie-
tekstas (ne daugiau kaip 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395. lygoje – 14 metų. tuvio paslaugų – 220 cm ūgio
Puslapis parengtas pagal Marca.com, LTOK.lt ir „15min“ inf.

2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, Tačiau Los Andželo „Ti- vidurio puolėjui beveik ne-
tekste įrašyti: N (tarpelis) Patvirtinu mes“ dienraštis sukėlė tikrą beliktų kliūčių grįžti atgal į
(reikia išsiųsti 3 patvirtinimo SMS). sumaištį, paskelbęs, kad NBA Klivlandą. tas Ž.Ilgauską vilioja Dalaso landas ir nesvarbu, kas nu-
Mokestis už skelbimą (20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas vadovybė turinti įrodymų ne- Sutrukdyti vėl užsivilk- „Mavericks“, Denverio „Nug- tiks ateityje, taip bus visada“,
į kliento sąskaitą. va Ž.Ilgausko atleidimas bu- ti „Cavaliers“ aprangą lie- gets“ ir Atlantos „Hawks“ klu- – neslėpė lietuvis.
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas. vo sutartas dar prieš mainus tuviui galėtų tik kitos NBA bai. Tačiau sprendimas grįžti Tiesa, yra dar viena biu-
ir galimas lietuvio grįžimas lygos komandos. Anot pra- į Klivlandą ar pasirinkti kitą rokratinė taisyklė, kuri gali
bus uždraustas. nešimų, aktyviai į savo gre- komandą priklausytų tik nuo neleisti Ž.Ilgauskui šį sezoną
Biuruose paties Ž.Ilgausko. grįžti į Klivlandą ir pabandyti
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas) Vilnius. „Mano komanda yra „Ca- iškovoti NBA čempionų žiedą.
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038.
skelbimai@15min.lt
Pirkčiau Ž.Ilgauskui maistą, valiers“. Aišku, aš labai nu-
siminiau, kai sužinojau, kad
Tam, kad lietuvis galėtų atsto-
vauti „Cavaliers“ ekipai NBA
Laisvės pr. 60 1211 kab. (Spaudos rūmai), Vilnius
rūpinčiausi jo vaikais, jei tik lietu- mane iškeitė. Tačiau ne tiek, lygos atkrintamosiose varžy-
Tel./Faks. 8 5 2428065, 8 5 2460563. vis persikeltų į Atlantą. kad nenorėčiau grįžti. Aš su-
prantu, jog tai yra verslas. Vis
bose, jo kontraktą „Wizards“
turėtų išpirkti ne vėliau nei iki
slavija777@gmail.com
Žadėjo „Hawks“ lyderis Alas Horfordas. dėlto mano namai yra Kliv- kovo 1 dienos.
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Išmoningų menininkų rankose


prabyla ir musės, ir įrankiai
Sensacijomis neretai tampa vi- legraph.co.uk pasakojo ren- letą metų vakarėlyje. Man
sai įprasti dalykai, į kuriuos žmo- kantis vabzdžius savo namuo- buvo nuobodu ir išėjau pasi- M.Muhrasas šmaikščiuose
piešiniuose prikelia muses
nės sugeba pažvelgti kitu kam- se – pakampėse, prie lempų vaikščioti. Kai ant grindų pa-
naujam gyvenimui.
pu. Švedų fotografas Magnusas ir kitur, kur galėjo nugaiš- mačiau negyvą musę, iškart
Muhrasas išgarsėjo netyčia atra- ti musė. sumaniau ją pasiimti. Grįžęs
dęs negyvos musės potencialą, o Jas jis prikelia naujam gy- namo padėjau ją ant popie-
amerikietė Sayaka Granz suprato venimui sukurdamas tam tik- riaus lapo, nupiešiau jai ko-
galinti kurti vertingus meno kū- rą cirką ant popieriaus lapo. jas ir foną, o tada nufotogra-
rinius iš plastikinių įrankių. Smagiausia, kad tokiam „me- favau“, – pasakojo fotografas.
nui“ tereikia musių ir papras- Jo teigimu, negyvų musių pa-
Galbūt gyvūnų teisių gy- to pieštuko. Ir, žinoma, įam- slaptis – paprastumas.
nėjų nedžiugina linksmosios žinti kūrinį fotoaparatu. „Jos išpopuliarėjo, nes
švedo sukurtos nuotraukos Išradingojo M.Muhra- musių humoras kalba tarp-
su negyvomis musėmis, ta- so musės ant popieriaus la- tautine šmaikštumo kalba“,
čiau internautus jo sumany- pų tarsi žmonės – deginasi, – sakė M.Muhrasas.
mas neabejotinai sužavėjo laukia, šoka, jodinėja, plaka
Už sunaudotus įrankius
savo paprastumu. Švedijos kokteilius.
moka tūkstančius
Karlskugos mieste gyvenan- „Ši mintis kilo prieš ke-
tis fotografas Te- Vieni menininkai įkvė-
pimo kartais ieško net
inti S.Ganz kartais su-
Vienai skulptūrai pagam šiukšliadėžėje. O kai ku-
įvairių daiktų iš plastiko.
naudoja 500 ir daugiau rie – virtuvėje. Amerikie-
tė Sayka Ganz, sumaniu-
si skulptūromis paversti
įvairius plastikinius vir-
tuvinius įrankius, dabar
už savo dirbinius gauna
nemenką pelną. Musės ne tik „sportuoja“,
Didžiausias jos skulp- bet ir „rūpinasi“ buitimi.
t ū ras žmonės įsig y ja
net daugiau kaip už 30
Jos išpopu-
tūkst. Lt. liarėjo, nes mu-
Tiesa, tokia sėkmė
rei ka lauja daug ybės
sių humoras
kruopštaus darbo – su- kalba tarptauti-
dėt ing iausius darbus
S.Ganz kuria net po de-
ne šmaikštumo
vynis mėnesius. kalba.
Jos plastiko dirbi- Sakė M.Muhrasas.
niai būna nuo nedide-
lių, nesiekiančių pusės rį. Čia ji įvairius plastiki-
metro, iki išties įspū- nius daiktus, nuo peilių ir
dingų – beveik dviejų šaukštelių iki krepšių ir aki-
su puse metrų dydžio. nių nuo saulės rėmelių, su-
Į pastaruosius neretai skirsto pagal spalvas, kurių
tenka sudėti 500 ir dau- ji yra išskyrusi 20.
giau įrankių – šakučių, S.Ganz neslėpė, kad di-
peilių, lopetėlių, sam- džiąją dalį savo skulptūrų su-
čių ir kitų daiktų. renka iš šiukšliadėžių, rakan-
ę
Oranžinę plastikinę kat A meri k ietė savo dus jai dovanoja ir atiduoda
.
autorė pavadino „Fogo“ rūsyje turi ir specia- draugai, o dalį ji įsigyja lab-
lų rūšiavimo kamba- daros parduotuvėse.

tv vasario 24 d. www.15min.lt/tvprograma

12.15 Dar pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 13.05 „Padaužos bebriu- 07.30„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8). 07.55 Tegul kalba. 08.55 11.10 Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.10 „Juodasis riteris“ (7, 09.00 Eurovizijos dainų konkurso nacionalinės atrankos II turas 10.00 Šeimų dvikova -„Akropolio“ turnyras (kart.). 10.50 Auto-
kai“ (62). 13.35„Įspūdingasis žmogus-voras“ (3). 14.05„Hana Kakadu (N-7) (kart.). 09.30 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 8). 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (204). 14.30 (kart.). 11.00Toks gyvenimas. 12.00 Nacionalinė paieškų tarnyba fanai (kart.). 11.20 „Naša Raša“ (N-7). 11.50 Lietuva tiesiogiai
Montana“ (12). 14.35 „Avataras“ (32). 15.05 „Simpsonai“ 10.00 Valanda su Rūta (kart.). 11.30 Paskutinė instancija Muzikinė popietė. 15.00 Autopilotas (kart.). 15.35 „Vaiduoklių (kart.). 12.45 „Dainų dainelė 2010“ (kart.). 14.30 Gustavo enci- (kart.). 12.20„Super L.T.“ (N-7) (kart.). 13.10 Reporteris (kart.).
(4/21) (N-7). 15.35„Nuodėmingoji“ (2) (N-7). 16.35„Svetimas (kart.). 12.30 Oplia! 13.00 Žirgų lenktynės. 13.05 „Kalnietis“ istorijos“ (11). 16.05 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.40 klopedija (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Laida rusų 14.00 Teritorija (kart.). 14.50 Šeimų dvikova - „Akropolio“ tur-
veidas“ (47) (N-7). 17.40„Naisių vasara“ (36) (N-7). 18.25 Su- (21). 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (9). 14.35 „Meilės spar- Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). kalba. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (25). 15.45 „Švelnusis Benas“ nyras (kart.). 15.30 „Teletabiai“. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Šir-
sitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 spor- nai“ (97). 15.35 „Mano nuodėmė“ (77). 16.35 „Likimo kerai“ 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (20/1) (N-7). 20.00 (2). 16.15„Namelis prerijose“ (16). 17.15„Diagnozė: žmogžudys- džiai neįsakysi“ (99) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05 „Makgai-
tas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Amžini jausmai“ (29) (N-7). 19.40 (49). 17.35 „Širdžių ėdikės“ (38) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 tė“ (26) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 veris“ (64) (N-7). 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 „Naša Raša“
Akistata (N-7). 20.30 Dar pažiūrėsim... (N-7). 21.10 „Svetimi“ Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu (N-7). 19.40 Abipus sienos. Orai. 20.25 Sankirtos. 21.00 To dar nebuvo... 21.30 „Apga- Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Dailusis čiuožimas. Moterų trumpoji (N-7). 19.00 Žinios. 19.27 Orai. 19.30 Lietuva tiesiogiai. 20.00
(9) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 20.30 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.00 Baras„Pas Violą“. vikas“. Kriminalinė drama. JAV, 1997 m. (N-14). 23.30 Žinios. programa. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Vers- Žinios. Orai. 20.10 Šeimų dvikova -„Akropolio“ turnyras. 21.00
TV3 orai. 21.58„Loto 6“. Loterija. 22.00„Melo teorija“ (8) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 23.44 Kriminalai. 23.47 Verslas. 23.50 Sportas. 23.53 Orai. las. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 „Naša Raša“ (N-7). 22.25 „Tylos
23.00 „CSI Niujorkas“ (6/4) (N-14). 00.00 „Derybininkai“ (13) Sportas. 22.38 Orai. 22.40 Karštas vakarėlis (N-14). 23.40 00.00 „Raudonasis Merkurijus“. Trileris. Didžioji Britanija, 2005 22.04 Loterija„Perlas“. 22.05 Ledo ritulys. Ketvirtfinalio rungtynės. zona“ (77) (N-14). 23.25 Šeimų dvikova -„Akropolio“ turnyras.
(N-7). 00.55„Sukčiai Ričiai“ (2) (N-14). Pinklės žvaigždėms. 01.10„Išrinktieji“ (26) (N-14). m. (N-14). 02.05 Bamba (S). Pertraukoje - 22.45 Vakaro žinios, 22.50 Sportas, 22.55 Orai. 00.05 Reporteris. 00.57 Orai. 01.00 Lietuva tiesiogiai.

tv vasario 25 d. www.15min.lt/tvprograma

11.50 Asistentai (kart.). 12.20 3-ias butas (N-7) (kart.). 13.05 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). 09.30 FTB (Fak- 11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.00„Užkandinė ant 11.00 Forumas. 12.00 Ledo ritulys. Ketvirtfinalio rungtynės 10.50 Sveikatos kodas (kart.). 11.20„Naša Raša“ (N-7). 11.50
„Padaužos bebriukai“ (63). 13.35„Įspūdingasis žmogus-voras“ tų tyrimo biuras) (kart.). 10.00 Nuo... iki... (kart.). 10.55 Abipus ratų“. Veiksmo komedija. Honkongas, Ispanija, 1984 m. (N-7). (kart.). 13.45Teisė žinoti (kart.). 14.15 Klausimėlis (kart.). 14.30 Lietuva tiesiogiai (kart.). 12.20 Skonio reikalas (kart.). 13.10
(4). 14.05„Hana Montana“ (13). 14.35„Avataras“ (33). 15.05 sienos (kart.). 11.50 Baras „Pas Violą“ (kart.). 12.25 Ne vienas 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (205). 14.30 Muzi- Tele bim bam (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. Lietuvos Reporteris (kart.). 14.00 Ekstremalus išbandymasu (8) (N-7).
„Simpsonai“ (4/22) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (3) (N-7). kelyje (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 13.05 „Kalnietis“ (22). kinė popietė. 15.00 Girių horizontai (kart.). 15.35 „Vaiduoklių žydų bendruomenės laida. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (26). 14.50 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras (kart.). 15.30
16.35 „Svetimas veidas“ (48) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (37) 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (10). 14.35 „Meilės sparnai“ istorijos“ (12). 16.05 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.40 Eks- 15.45 Klausimėlis (kart.). 16.00 Slidinėjimas. Vyrų 4x10 km es- „Teletabiai“. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Širdžiai neįsakysi“ (100)
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. (98). 15.35 „Mano nuodėmė“ (78). 16.35 „Likimo kerai“ (50). trasensų mūšis (N-7). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 tafetė. 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05„Makgaiveris“ (65) (N-7). 18.00
19.00TV3 sportas. 19.05TV3 orai. 19.10„Amžini jausmai“ (30) 17.35„Širdžių ėdikės“ (39) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (20/2) (N-7). 20.00 Žinios. 18.40 Orai. 18.45 „Senis“ (123) (N-7). 19.55 Gamtos patruliai. Žinios. 18.17 Orai. 18.20 „Naša Raša“ (N-7). 19.00 Žinios.
(N-7). 19.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 19.07 Orai. 19.09„Čiuku čiuku traukinuku...“ 19.12 Kakadu (N- 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. E 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 19.27 Orai. 19.30 Lietuva tiesiogiai. 20.00 Žinios. Orai. 20.10
21.10„Svetimi“ (10) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 Kambarių plėšikai. Realybės 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00„Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Slidinėjimas. Moterų Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. 21.00 Reporteris. 21.52
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58„Loto 6“. Loterija. 22.00„Specia- šou (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. „Indokinija“. Romantinė drama. Prancūzija, 1992 m. (N-7). 00.30 4x5 km estafetė. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Orai. 21.55 „Naša Raša“ (N-7). 22.25 „Tylos zona“ (78) (N-14).
lusis būrys“ (4/11) (N-14). 23.00„Kaulai“ (4/24) (N-14). 00.00 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Aeon Fluks“. Veiksmo. JAV, Žinios. 00.44 Kriminalai. 00.47 Verslas. 00.50 Sportas. 00.53 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 „Ledo ritulys“. 23.25 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. 00.05 Reporteris.
„Derybininkai“ (14) (N-7). 00.55„Sukčiai Ričiai“ (3) (N-14). 2005 m. (N-7). 00.40 Sveikatos ABC (kart.). Orai. 01.00„Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 02.00 Bamba (S). Čekija, 1978 m. 23.00 Šiaurės dvikovė. Slidinėjimas (10 km). 00.57 Orai. 01.00 Lietuva tiesiogiai.
2010 vasario 24 d., trečiadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Skaitmeninis kodas: horoskopai vasario 24 d. 15 k


g

naršyklės paieškos
Avinas. Turėsite kontroliuoti save ir labai
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 taktiškai bendrauti su vadovais, kurie jums
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr gali priekaištauti dėl prastai atliekamų parei-
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg gų. Verslininkai gali turėti papildomų išlai-
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt dų, realizuodami projektus, susijusius su ne-
kilnojamuoju turtu.
refox“ bus, ko gero, mažiausiai jo funkcijų, dabar ji veikia greit go uždarytas korteles ir leidžia
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22 Jautis. Įgyvendinsite anksčiau kilusias idė-
skausmingas nepatyrusiems var- ir stabiliai. Nežinau kodėl, bet jas greit grąžinti... Ir, žinoma, ji
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
jas pradėti savarankišką verslą, ypač jeigu šis
totojams, nes ši naršyklė yra ne-
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg dabar man ji primena „Firefox“. veikia greit, sklandžiai bei sutei-
g.gasiulis
apkrauta funkcijomis bei pasi-
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd Gal kiek lėtesnė, bet tokia pat kia maksimalų saugumą. sumanymas bus realizuojamas su partneriais
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt iš užsienio. Bet jūs turėsite kaip reikiant padir-
žymi geru suderinamumu. Žo- paprasta, saugi, o ir lietuviškai Minusas pradedantiesiems
Kai kone visą dieną praleidi prie kom- džiu, naršyklė užsikraus ir pus- „kalba“. Didžiausiu „Chrome“ – naršyklė neturi lietuvybės. Ki- bėti, kad planai taptų realybe.
piuterio ir dažniausia naršai interne- lapius vartys greičiau, o dar ir privalumu įvardinčiau „greito tas absurdiškas minusas – nors 15 kg
Dvyniai. Gausite naujieną, kuri pakeis jūsų
te, imi ir susimąstai – gal įmanoma jausitės saugiau. Didelis pliu- rinkimo“ langą, kuris atsiran- naršyklė geriausiai susidoro- planus. Jus gali ilgam komandiruoti į užsienį, 15 kg
tai daryti patogiau? sas ir už lietuvybę, taip pat už da atvėrus naują kortelę. Jame ja su interneto standartų tes- kur turėsite atstovauti savo įstaigai. Stipriosios
tėvų apsaugą bei privatų naršy- rodomi dažniausiai lankomi tais, kai kuriuos tinklalapius lyties atstovai vėl įsimylės ir leisis ieškoti nau-
Kol kas dauguma vartoto- mą (neišsaugant lankytų tink- bei neseniai uždaryti tinklala- ji atvaizduoja su „klaidomis“ jų romantiškų nuotykių.
jų naudoja toli gražu ne pačią lalapių bei atsiųstų failų kieta- piai, taigi nesunku greit pereiti (nors gal tiksliau būtų sakyti – Vėžys. Galite tikėtis papildomų pajamų.
tobuliausią „Internet Explo- jame diske). į mėgstamus puslapius ar nety- jautriai reaguoja į programuo- Darbo užmokesčio priedo arba pelno, kurio
rer“ (IE), bet situacija gali kiek Tačiau keliantys aukštus čia puslapį išjungus į jį sugrįž- tojų paliktas klaidas). duos verslo projektas, –
15 kg štai kas jūsų laukia
pasikeisti. Bent Europoje. Mat reikalavimus naršyklei gali nu- netrukus. O štai meilės fronte ruoškitės nu-
„Safari“ –
kovo pradžioje, sivylimams.
laisvalaikiui
Europos Komi-

x
sijos reikalavi- „Apple Safa- Liūtas. Artimiausiu metu solidaus pelno duos
mu, operacinės ri“ naršyklė vadi- operacijos su vertybiniais popieriais. Tai bus jū-
sistemos „Win- nama greičiausia sų „arkliukas“, ir gaišti laiko kitiems reikalams
dows“ (XP, Vis- iš konkurenčių, jums nepatariama. Priešingu atveju visas jūsų
ta ar 7) varto- ir, matyt, ne be verslas gali nueiti šuniui ant uodegos.
15 kg
tojai Europoje, reikalo. Nors dir- Mergelė. Darbe galite turėti problemų dėl
naudojantys IE, bant „Windows“ nesutarimų su kolegomis. Jums nereikėtų im-
sulauks praneši- aplinkoje gali- tis jokių atsakomųjų veiksmų. Tegul kol kas
mo, siūlančio iš- ma pastebėti ne- viskas lieka kaip buvę, vėliau santykiai savai-
sirinkti naują nu- žymius striginė- me sunormalės.

x
statytąją (t.y. pa- „Windows“ vartotojai netrukus galės pasirinkti, jimus, puslapius ji 15 kg
. Svarstyklės. Laukia laikotarpis, kai galėsi-
grindinę) naršy- kurią naršyklę naudoti kaip nustatytąją atidaro greit, vei-
15 kg te aktyviai pasireikšti visose sferose. Jūs leng-
klę. IE iki šiol buvo kia stabiliai ir patikimai. vai padėsite finansinės sėkmės pamatus. Pa-

x
priverstinai „įskie- ti. Ko gero, didžiausias minu- Tiesa, tai reikalauja daug kom- sistenkite nepražiopsoti savo šanso: renkite
pyta“ į pačią operacinę sistemą, sivilti, mat dalies populiarių sas – mažas papildų skaičius. piuterio15resursų.
kg Tačiau „Safari“ svarbius susitikimus, derybas su partneriais.
tačiau EK nusprendė, jog taip su- funkcijų ji neturi, pavyzdžiui, Bet nėra ko stebėtis, juk ši nar- turi tokių funkcijų, kurių nerasi-
kuriamos nevienodos konku- valdymo pelės gestais, nerodo šyklė pati jauniausia... te kitose naršyklėse. Į akis krenta Skorpionas. Seksis tvarkyti visus reikalus,
rencinės sąlygos. Vartotojams atidarytų tinklalapių kortelių modernus „greito rinkimo“ lan- susijusius su pinigais. Galite tikėtis, kad pasi-
„Opera“ – įnoringiems pelnysite verslo srityje, laimėsite loterijoje, at-
bus siūloma rinktis vieną iš 5 atvaizdų, nėra „greito rinkimo“ gas, kaupiantis net 24 dažniau-
populiariausių naršyklių: tos lango ir t.t. Visam tam teks ieš- Nors gal tiksliau būtų saky- siai lankomus arba nustatytus gausite paskolintus pinigus. Darbe jums gali
pačios IE, „Firefox“, „Opera“, koti įskiepių (angl. add-in). Pri- ti, įnoringiems tinginiams. To- tinklalapius. Naršymo istorija, būti pasiūlytas naujas aukštas postas.
„Safari“ ir „Chrome“. valumas tai ar trūkumas – ga- kiems, kaip aš. Kuriems reikia įsiminti tinklalapiai (angl. book- Šaulys. Patariama atitrūkti nuo darbų ir vi-
Kadangi IE dauguma puikiai lima ginčytis. visko viename jau diegiant prog- marks) bei prenumeruojami RSS są dėmesį skirti šeimai. Darbe vis tiek bus pa-
pažįsta, pasistengsiu trumpai ramą, kurie tingi ieškoti, diegti peržiūrimi „iTunes“ grotuvo sti- lyginti ramu, o štai artimiesiems dabar tiesiog
„Chrome“ – jaunimui
aprašyti kitas naršykles. ir konfigūruoti papildus. „Ope- liaus aplinkoje – apačioje pava-

x
būtina jūsų pagalba. Pasistenkite suprasti ap-
Naršyklę „Google Chrome“ ra“ turi bene viską, ko gali pri- dinimai, o virš jų – sumažintas linkinius.
„Firefox“ – liaudžiai
buvau įsidiegęs prieš daugiau reikti: greito rinkimo langą, val- svetainės vaizdas. Be to, „Safa-
Ožiaragis. Verslininkams pelno duos pro-
Greita, lengvai valdoma ir nei metus, dar kai ji tik pasiro- dymą pelės gestais, integruotą ri“ yra visiškai saugi, puikiai at-
jektas, į kurį jau seniai numojote ranka. Tiems,
saugi – taip trumpai galima api- dė, ir nusivylęs atsikračiau. Ta- RSS skaityklę, „torrent“ klien- vaizduoja tinklalapius, turi pa-
kurie neturi nuosavos įmonės, kol kas teks ten-
būdinti „Firefox“ naršyklę. čiau per tą laiką ji smarkiai pato- tą, el. pašto klientą, leidžia blo- prastą vartotojo sąsają. Deja, lie-
kintis kukliu algos priedu ir vyresnybės paža-
Perėjimas nuo IE prie „Fi- bulėjo – dingo klaidos, pagausė- kuoti reklamas, atmintyje sau- tuvybės neradau.
dais paskirti į aukštesnį postą.

x
Vandenis. Dėkite visas pastangas darbams
skani idėja sudoku užbaigti, kadangi artimiausiu metu jūs grei-
15 kg
čiausiai važiuosite į užsienį pailsėti. Organi-
Keptas daržovėmis zuoti kelionę ir atlikti visus reikiamus forma-

7 3 5 9 2
lumus jums padės mylimas žmogus.
įdarytas karpis ?

x
Žuvys. Gerų rezultatų duos derybos su partne-

3 9 2 7 9 1 6
Reikės: 1,5 kg karpio, svogūno, riais, gausite trūkstamų lėšų savo verslui ir ga-
5 vidutinių morkų, 3 skiltelių lėsite rimtai susimąstyti apie jo plėtimą. O tie,
15 kg
česnako, pusės saldžiosios kurie neužsiima verslu, dirbs įprastą darbą.
paprikos, 3-4 š. majonezo,
1 š. sviesto, druskos, juodųjų pipirų,
4 1 6 8 7 4 3
Dienos horoskopai visiems ženklams 6 8 9
www.15min.lt/horoskopai
prieskonių žuviai, citrinos.
Žuvį nuvalome, apšlakstome citrinos sultimis ir gerai įtriname drus-
8 9 4 5 9 8 4 2
ka, pipirais ir prieskoniais žuviai. Pamarinuojame per naktį, kad
prieskoniai gerai įsigertų. 3 morkas sutarkuojame, sudedame smul- 9 8 7 9
kiai pjaustytą svogūną ir smulkiai pjaustytą pusę paprikos, įberiame
prieskonių žuviai ir gerai išmaišome. Česnako skilteles smulkiai su- 7 5 8 3 mano5augintinis
1 6 8
pjaustome, pakepiname svieste ir sumaišome su daržovėmis.
Gerai išmaišytas daržoves dedame į karpio vidų ir užsiuvame. Į ke-
pimo skardą pilame aliejaus arba vandens (galima maišyti vandenį
5 8 3 7 6 3 1 5 9 7
su aliejumi). 2 morkas perpjaunam į 4 dalis ir jomis išklojame skar-
dą, ant išklotų morkų dedame karpį ir kepame apie 1 val. 180 °C 2 1 6 5 2 6 5
temperatūroje. Baigiant kepti, karpį aptepame majonezu.
4 6 2 4 8
EASY lengvas
Labai # 89 EASY # 90

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

x
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langelyje ra- Vardas – Yuko Aik.
Veislė – Akita Inu.
šykite: 15MIN SU (gautas skaičius) Var-
Amžius – 4 mėn.
das Pavardė Miestas. Vienas iš teisin-
2
gą atsakymą atsiuntusių žmonių bur-
tų tvarka laimės dvi J.Crusie knygas:
5 8 9 2
Būdo bruožai – labai protingas, neišdaigininkas,
turintis savo „nuomonę“.
Mėgsta – vogti šlepetes ir tampyti savo antklodę.
Šios skanios idėjos autorė Eugenija Kepežinskaitė bus apdovanota
kokybiškais austriškais prieskoniais „Kotanyi“. 5 6
„Vyro medžioklė“ bei „Tik ne tu“.
9 Pramoga, juokas, laikas
sau, jausmų masažas... 3 6
Šeimininkai – Indrė ir Sigidijus. 2 1
4 www.15min.lt/sudoku
3 9 8 1 6 9 1 6 5
Siųskite ir jūs savo patiekalo receptą bei nuotrauką rubrikai Nesibaigiantys sudoku -
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
„Skani idėja“ adresu receptai@15min.lt.

2 4 9 5 1 4 9 7
2010 VASARIO 24 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Vėl tapo pora


„Formulės – 1“ lenktynininkas Le- Praėjo vos keletas savaičių
Lietuviškos žvaigždės
žibės naujame seriale
wisas Hamiltonas ir „Pussycat Dolls“ po to, kai garsenybės oficialiai
grupės vokalistė Nicole Scherzin- pranešė apie savo skyrybas, ta-
ger vėl kartu – tą įrodo paparacų čiau, atrodo, jiems sunku būti
kadrai, kuriuose pora užfiksuota vienam be kito. L.Hamiltonas
besibučiuojanti. ir N.Scherzinger buvo pastebė-
ti apsipirkinėjantys Holivu-
de, o buvęs „Formulės – 1“
čempionas negalėjo ati-
traukti rankų nuo myli-
mosios. Atlikėja nuste-
bino žurnalistus ir ki-
ta netikėta žinia – ji
pasakė, kad ketina
susituokti.
Linksmai nu-
siteikusi 31-erių
N. S c he r z i n g e r,
paklausta vienos
parduotuvių, ku-
rioje lankėsi, dar-
buotojų, ko ieško,
užtikrintai atsakė: Seriale „Mano mylimas prieše“ savo,
„Šiemet – vestuvi- kaip aktorių, jėgas išbandys dainininkai
nės suknelės“. V.Matačiūnaitė (d.) ir V.Valiukevičius-Milanno. Ekrane
pasirodys ir seniai televizijoje matyta R.Kurienė.
Pora po mažiau O vieną pagrindinių vaidmenų seriale atliks
ka ip dvejų met ų aktorius G.Girdvainis (k.). J.Kalinsko nuotr.
draugystės išsisky-
rė sausį, nes esą kiek- sifotografavę ir pakėlę šampa- dos buvęs mylimasis, kurį seri- Serialas itin sudominti turėtų ne
KRISTINA
vienas norėjo daugiau MAŽEIKAITĖ no taurę, aktoriai ir kiti grupės ale vaidina Vaidotas Valiukevi- tik Milanno ar Vilijos Matačiū-
dėmesio skirti savo nariai patraukė į balta užuolai- čius-Milanno. Tačiau Milanno naitės kūrybos gerbėjus, bet ir
k.mazeikaite
karjerai, ypač tą akcen- @15min.lt da atskirtą restorano teritoriją, pasirodymas seriale tuo neap- nostalgiją seniems lietuviškiems
tavo 25-erių L.Hamiltonas. kur išvydo pirmąją serialo da- siriboja – jis įkūnija vieną pa- filmams jaučiančius žiūrovus.
Nuo kovo 1-osios LNK televizijos lį. Daug dėmesio sulaukė neti- grindinių personažų – Augus- Seriale „Mano mylimas prieše“
eteryje startuoja naujas lietuviš- kėtas seksualios vilioklės Mil- to brolį dvynį Tomą. pasirodys filme „Tadas Blinda“
Pripažino santykius viešai kas serialas „Mano mylimas prie-
še“. Serialo premjeros metu akto-
dos – aktorės E.Driukaitės –
vaidmuo. Aktorė pačioje seri-
Serialo kūrėjai nauju darbu
bandys atskleisti, kuris jausmas
išgarsėjusi „panelė Kristina“ –
aktorė J.Matekonytė bei iš „Vel-
Nors pagrindinių „Saulė- „Negalėjome atvykti tuo riai lyg Holivudo žvaigždės sprag- alo pradžioje pasirodo itin pi- – meilė ar neapykanta – nuga- nio nuotakos“ puikiai pažįstamas
lydžio“ aktorių Roberto Pat- pat metu dėl gerbėjų. Jie kaip sint fotoaparatų blykstėms žengė kantiškoje scenoje – vilkinti lės serialo herojus ir ar turtas Pinčiukas – G.Girdvainis.
tinsono ir Kristen Stewart ro- pakvaišę. Turėjome pagaliau raudonu kilimu, kėlė šampano tau- gundančias prisegamas koji- yra svarbiau už artimuosius, o Straipsnio fotogaleriją
manas jau seniai vieša paslap- pasirodyti kartu, kaip pora, bet res bei pristatė naująjį lietuvišką nes ir perlų vėriniu pasipuo- mirtis – stipresnė už gyvenimą. rasite www.15min.lt
tis, pagaliau aktoriai tą pripa- tai buvo neįmanoma dėl viso kino kūrinį. šusi mergina ragauja braškes
žino patys. to dėmesio, stengėmės jį su- iš savo meilužio Huberto ran-
Bulvariniai leidiniai buvo
gražiąją porelę supiršę, teigė,
kad jie gyvena kartu, tvirtino,
valdyti“, – sakė R.Pattinsonas,
vaidinęs „Saulėlydžio“ filmuo-
se vampyrą Edvardą.
Sostinės viešbutyje „Artis“
įsikūrusiame restorane pirma-
dienį vienoje vietoje buvo gali-
kų... Ne ką blankesnis buvo ir
aktorės D.Michelevičiūtės per-
sonažas Liusė – viešbučio vi-
porelė
jog K.Stewart laukiasi ir dau- ma išvysti visas serialo žvaigž- rėja, žavi, taurelės nevengian- Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
gybę kitų dalykų. Tačiau ak- des ir kūrybinę grupę. Raudo- ti ir jokių kompleksų neturin- Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
toriai duodami interviu tik vis nu kilimu žengė viešbučio sa- ti dama. Vilniuje.
pasiskųsdavo, kaip juos var- vininkas Mykolas – Gediminas Pirmoje serialo dalyje ne- Už savaitės porelę balsuokite www.15min
.lt /porele
gina perdėtas dėmesys. Pir- Girdvainis, Mykolo žmona – Ja- trūks ir tragiškų išgyvenimų – Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
in.lt
masis apie santykius prabi- nina Matekonytė, geroji veteri- avarijoje žūsta Augustas, Mil-
lo R.Pattinsonas. Kalbėda- narė Miglė – Vilija Matačiūnaitė,
mas su Thesun.co.uk žurna- vilioklė Milda – Eglė Driukaitė,
listais jis paaiškino, kodėl jis Vaidotas Valiukevičius-Milan-
ir K.Stewart atskirai vyko į no, Arvydas Dapšys, Dalia Mi-
Britų kino ir televizijos me- chelevičiūtė, Tomas Rinkūnas,
nų akademijos (BAFTA) ap- Brigita Arsobaitė, Ramūnas Ši-
dovanojimus ir kokie jų san- mukauskas, Ramunė Kurienė,
tykiai iš tiesų. Andrius Paulavičius ir kiti. Nu-

stilius
Lady GaGa pati imsis mados
To ir reikėjo tikėtis – ekstravagan- kimui imtis naujų iššūkių įta- kažką naujo“, – teigė šaltinis,
tiškais apdarais garsėjanti Lady kos turėjo ir neegzistuojantis pridurdamas, kad 23-ejų atli-
GaGa ketina žengti į mados pa- dainininkės asmeninis gyve- kėją labai paveikė garsaus di-
saulį. Ir dirbti atlikėja ketina ne nimas. „Lady GaGa yra darbo- zainerio ir jos draugo Alexan-
su bet kuo, o su garsiaisiais „Ver- holikė, o kad nesu- derio McQueeno mirtis. „Ji vi-
sace“ mados namais. stotų dirbti, sada dievino madą, tad dabar
ji vis su- ji natūraliai subrendo tam, kad
Kaip pranešė Showbizs- galvoja kurtų drabužius pati“, – sakė
py.com, populiarioji hi- informatorius.
to „Poker Face“ atlikėja Nesen ia i L ad y
planuoja kooperuotis Ga Ga viename inter-
su dizainere Dona- viu tikino mėgstan-
tella Versace ir su- ti rengtis taip, kad
kurti ekscentriškų jos gerbėjai galėtų
drabužių liniją. ją mėgdžioti.
„Labai trokštu Ji taip pat pa-
turėti savo kolek- aiškino, kodėl
ciją. Tai dalykas, pasirinko bū-
kurį būtinai įvyk- ti šviesiaplau-
dysiu. Manau, kad ke, nors na-
Donatella yra ma- tūralūs jos
dos ikona. O muzika plaukai tam-
ir mada juk per pa- sūs. Pasi-
saulį keliauja kartu“, rodo, Lady
– tvirtino Lady Ga Ga ne-
Lady GaGa (k.) svajoja kurti
GaGa. Pasak norėjo būti
savo drabužių kolekciją ir no-
žurnalis- rėtų, kad tai būtų bendras jos panaši į skan-
tų šalti- ir dizainerės D.Versace kūrinys. dalingąją Amy
nių, troš- AFP/Scanpix nuotr. Winehouse.