You are on page 1of 12

VILNIUS ISSN 1822-2749. Numeris 18 (966). 2010 M. VASARIO 26 D.

, PENKTADIENIS

AKTUALIJOS PRAMOGOS MIESTAI SPORTAS ORAI

„VALSTIEČIAI“ PENKTADIENIO PADEGĖ „ŽALGIRIS“ +5 °C


KOALICIJAI INTERVIU SU AKTORE BENDRAKLASĖS SUGRIEBĖ 0 °C
SIŪLO PETĮ D.MICHELEVIČIŪTE PLAUKUS ŠIAUDĄ
6 psl. 11 psl. 5 psl. 9 psl.

VILNIUI ŠVENČIŲ
VILNIUS

AUTORIŲ TYKO
MOKESČIŲ
SPĄSTAI

BADAS NEGRESIA
3 psl.

Dizainerė Ieva Ševiakovaitė (nuotr. k.),


2003 m. festivalyje „Mados infekcija“ su
kolege pristačiusi pirmąją savo kolek-
ciją „LT identity“, dabar intensyviai ruo-
šiasi kovo mėnesį vyksiančiam jubilieji-
niam mados festivaliui. I.Gelūno nuotr.

PASAULIS

V.JANUKOVYČIUS
RINKSIS
NEUTRALUMĄ
7 psl.

GARSENYBĖS

LADY GAGA
ĮKVĖPĖ
ŪKININKĄ
12 psl. Vilniečių pamėgti festivaliai, lyg taikos – vieni nepasiduoda tinio kino festivalio „Kino pa- graži ir jubiliejinė. teatrališkosios „Sirenos“.
prie starto linijos išsirikiavę bė- sunkmečio pesimizmui ir ti- vasaris“ rengėjai šventės pra- Nors buvo kilę diskusijų, Festivalių organizatoriai
gikai, nekantriai laukia pavasa- ki šviesia ateitimi, kiti nepa- džios laukia su nekantrumu. vyks ar nevyks šiemet „Be- beveik vienbalsiai tvirtino,
rio – kovo mėnesį prasideda jų se- gražintos realybės fone kaip Šiemet festivalio programa ta- 2gether“, festivalis jau ma- kad ypač skaudus jiems men-
zonas. Pirmasis eilėje – kinoma- įmanydami mėgina suktis iš po dar platesnė nei ankstes- sina gerbėjus būsimai vasa- kas valstybės fi nansavimas –
nų pamiltas jau 15-asis „Kino pa- padėties, treti pripažįsta – niais metais. ros fiestai. vieni visai negauna lėšų, kiti
vasaris“, šiam festivaliui į nugarą ekonominė situacija smogė „Mados infekcijos“ orga- Gal be tokio didelio en- – tik trupinius, o komercinių
kvėpuoja taip pat jubiliejinė 10- itin skaudžiai. nizatoriai prisipažino, kad tuziazmo, tačiau pamažu sa- rėmėjų paieškos šiuo laiko-
oji „Mados infekcija“.
Netrukus, kovo 18 – balan- jiems, ka ip i r praėjusia is vo biudžetus tvarkosi ir mu- tarpiu itin sudėtingos.
Tiesa, tarp festivalių ren- džio 2 dienomis, vyksiančio metais, teko pataupyti, ta- zikaliųjų sostinės gyventojų
gėjų sklando skirtingos nuo- jubiliejinio Vilniaus tarptau- čiau festivalio programa bus pamėgtas „Vilnius Jazz“ bei Nukelta į 10 psl.

D9B?H58=9B=GÃ

Įsidėkite skelbimą
greitai ir patogiai!
ÔJ=9Þ=5IG=CG
ÞIJ=9G8=9B5

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
%%DG@" Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

2 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

balsas
Miesto valdžia
Kaimynai susivaidijo dėl namo išrašytu statybų leidimu. Bė-
prašo patarimo, AISTĖ
da ta, kad minimoje teritorijoje
ALMANAITĖ
kaip išbristi iš skolų a.almanaite
iki statybų nebuvo įregistruota
@15min.lt
jokio ūkinio pastato, todėl jo-
kios rekonstrukcijos negalėjo
Sostinėje iki šiol taikiai gyvenę būti. Matyt todėl savivaldybė ir
kaimynai susipyko dėl statybų: išdavė leidimą ne rekonstruk-
vienas kaimynas gavęs kito suti- cijai, o statyboms“, – aiškino
kimą rekonstruoti nedidelį ūki- V.Nenartavičius. Anot jo, pa-
nį pastatą bendros nuosavybės statyti namą panoręs kaimy-
žemėje, vietoj jo pastatė dviejų nas tiesiog pasinaudojo šalia
aukštų namą. Statybos inspekci- gyvenančiu K.Tumėnu ir pa-
ja jokių pažeidimų šioje situaci- kišo jam pasirašyti „rekonst-
Zigmas, medikas joje nemato, todėl kaimynai tie- rukcijos“ leidimą.
Galėčiau patarti jaunam sos ieško teisme.
Gyvena „ūkiniame“
darbingam jaunimui važiuoti į pastate
Amerikos Valstijas. Aš ten gyve- Vilniaus Naujakiemio gat-
nu jau dešimt metų ir nejaučiu vėje gyvenantis Kęstutis Tumė- Viktorui Kovganko Vil-
jokios krizės. O čia: kokia valdžia, nas jau keletą metų kovoja su niaus savivaldybė išdavė lei-
tokie ir žmonės. kaimynu, be jo sutikimo pasi- dimą statyti vieno aukšto ūki- K.Tumėnas ieškodamas tiesos dėl kaimyno
statybų bergždžiai mynė Verkių seniūnijos,
stačiusiu dviejų aukštų namą nį pastatą, vietoj kurio išdy-
savivaldybės, Valstybinės teritorijų plana-
bendros nuosavybės žemėje. go dviejų aukštų gyvenama- vimo ir statybos inspekcijos slenksčius. Vil-
„Prieš trejus metus pasirašiau sis namas. Anot K.Tumėno, nietis tikisi, kad teismas įpareigos kaimyną
sutikimą, kad leidžiu kaimy- naujame pastate apsigyveno nugriauti šį pastatą. J.Kalinsko nuotr.
nui rekonstruoti nedidelį ūki- V.Kovganko sutuoktinės duk-
nės paskirties pastatėlį. Jis pa- ra su savo šeima.
sistatė dviejų aukštų namą ir „15min“ nuvykus patikrin-
dabar man aiškina, kad gavo ti, ar namas ne ūkinis, o tikrai
mano leidimą statyboms“, – gyvenamas, neiškilo abejonių:
piktinosi K.Tumėnas. sienos tvarkingai nutinkuo- tų nuspręsti teismas, kurio pir-
Kęstutis, studentas Kaimyno statybos užga- tos, ant langų kabo užuolai- masis posėdis numatytas kovo
Tegul valdininkai nemoka sau vo ne tik K.Tumėno principus, dos, lauke nuo takelių nukas- 10 d. Tačiau tai, kad ūkiniame
premijų, tuomet sutaupytų. Be bet ir gresia dalies jo turto ne- tas sniegas. Galbūt dėl to, kad pastate gyventi draudžiama,
to, juk jie tam ir išrinkti, kad patys tekimu. „Gyvename viename beldėmės dieną, darbo metu, patvirtino ir V.Nenartavičius:
spręstų, o ne prašytų žmonių name trys kaimynai. Aplink niekas durų neatidarė. Tačiau „Statybos įstatyme yra nu-
pagalbos ieškant patarimų. namą esančią bendros nuo- šalia gyvenantis namo šeimi- rodyta, kad pastatas turi bū-
savybės žemę skirstėmės pa- ninkas V.Kovganko šypsoda- ti naudojamas griežtai pagal
gal gyvenamąjį plotą. Dabar masis tikino, kad „ūkinės pa- paskirtį, taigi ūkinės paskir-
man teisininkai aiškina, kad skirties pastate niekas negy- ties pastate gyventi negalima“.
gresia žemės persiskirstymas vena ir negyvens“. Paklaustas, Vis dėlto jis pripažino, kad įro-
– kadangi kaimynas pasistatė kodėl be kaimyno leidimo bend- dyti tokį pažeidimą būtų gana
didžiulį namą, jo gyvenamojo ros nuosavybės žemėje pastatė keblu. „Tai kas, kad ant langų
ploto padaugėjo“, – nerimavo didžiulį pastatą, V.Kovganko kabo užuolaidos – juk niekas
K.Tumėnas. tik patraukė pečiais ir patiki- nedraudžia ūkiniame pasta-
no, kad viskas legalu. te kabinti užuolaidų“, – kal-
Vietoj rekonstrukcijos –
Ar tikrai viskas legalu, turė- bėjo V.Nenartavičius.
statybos
Birutė, studentė
Jei tie, kur sėdi savivaldybėje, Valstybinės teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcijos
nežino, tai kokios gali būti
paprastų žmonių žinios šiuo Vilniaus teritorinio skyriaus
Tai kas, kad ant langų kabo
klausimu? Manau, kad valdžia vyriausiasis specialistas Val- užuolaidos – juk niekas nedrau-
mažai stengiasi, mažai galvoja demaras Nenartavičius patvir-
ir neieško sprendimų. tino, kad situacija sudėtinga ir
džia ūkiniame pastate kabinti
ją gali išaiškinti tik teismas. „Iš užuolaidų.
esmės pažeidimo nėra – pasta-
tas pastatytas su savivaldybės Sakė V.Nenartavičius.

Marius, fizikas
Visų pirma reikėtų vald-
žią „patvarkyti“, nes jie la-
bai daug pinigų „suvalgo“.
Manau, reikėtų grąžinti A.Zuo-
ką į valdžią – tvarkos buvo
daugiau. Apskritai reikia nau-
jos valdžios.
Kalbino A.Almanaitė,
J.Kalinsko nuotr.

orai
VASARIO

26
PENKTADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra 2-7 °C
šilumos. Kai kur gali palyti,
vietomis išsilaikys rūkas.
Ateinančią naktį bus nuo 2 °C
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+15 °C
+8 °C
+8 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+7 °C
+4 °C
+2 °C
šalčio iki 2 °C šilumos. Kai kur
nedideli krituliai. Rytoj dieną Madridas +11 °C Roma +18 °C
oro temperatūra 1-5 °C šilumos. Maskva +1 °C Talinas -1 °C
Saulė teka 07:16 Sinoptikai prognozuoja lietų.
Saulė leidžiasi 17:16
Dienos ilgumas 10:32 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Priešpilnis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius +5 °C 0 °C +3 °C 0 °C +5 °C

Aleksandras, Aurimė, Izabelė, Kaunas +5 °C +1 °C +3 °C -2 °C +6 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Jogintas, Sandra, Valburga. Klaipėda +4 °C +2 °C +2 °C 0 °C +4 °C debesuota lietus perkūnija
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

VILNIUS / 3
www.15min.lt/vilnius

Kaip nepakliūti į
mokesčių spąstus
sakojo Agnė. Kaip žinia, as- tė pateko į ligoninę, kur jai bu-
LAURA
GABRILAVIČIŪTĖ
muo, dirbantis pagal autori- vo atlikta apendicito operacija,
nę sutartį, atlyginimą gauna paaiškėjo, kad Sveikatos drau-
l.gabrilaviciute
@15min.lt už konkretų padarytą darbą. dimo moteris neturi.
„Vieną mėnesį gavau 7 tūkst. „Buvau šventai įsitikinusi,
Jeigu dirbate pagal autorinę su- Lt, kitą mėnesį 10 tūkst. ir pa- kad viskas tvarkinga. Bet pasi-
tartį ir dėl nereguliariai gauna- našiai. Per 2009-ųjų kovą, ba- rodė, kad žmonės, kurie dirba
mų pajamų kurį laiką negalėjote landį ir gegužę uždirbau labai pagal autorinę sutartį, tik po
mokėti „Sodros“ bei privalomojo padorią sumą, nuo kurios bu- trijų mėnesių įmokų mokėji-
sveikatos draudimo įmokų, prirei- vo mokami visi privalomi mo- mo – tai yra ketvirtą mėnesį –
kus kai kurių medicinos paslaugų, kėti mokesčiai. Vasarą tele- tampa apdrausti, o padarę bent
už gydymą gali tekti ir susimokė- vizijoje buvo pertrauka (bai- mėnesio pertrauką to draudi-
ti. Tokioje keblioje situacijoje at- gėsi sezonas – aut. past.), tris mo netenka“, – apie nemalo-
sidūrė vilnietė Agnė, pagal auto- mėnesius pajamų negavau ir nią staigmeną kalbėjo Agnė. Ji
rinę sutartį kurianti laidas vieno- nemokėjau įmokų“, – pasako- skaičiavo, kad pernai nuo jos
je televizijoje. jo moteris. autorinio atlyginimo buvo at-
Agnė sakė rugsėjį vėl pra- skaityta apie 3600 Lt mokesčių
„Gaunu autorinį atlygi- dėjusi dirbti pagal autorinę su- „Sodrai“ ir sveikatos draudi- Žilėnas „15min“ patvirtino, kad „Tai reiškia, kad žmogus susi- mumą ir būtum užtikrintas, kad
nimą, už kurį nuo praėjusių tartį. Atlyginimą už rugsėjį ji mui, tačiau už operaciją ir gy- žmogaus, sveikatos draudimo moka apie 2400 Lt, iškart tam- visiems metams ar kažkokiam
metų, kaip ir visi, dirbantys gavo spalį, už spalį – lapkritį, dymą ligoninėje teks susimo- įmokas mokančio nuo autori- pa draustu ir gali naudotis svei- laikotarpiui tu būsi apsidrau-
pagal autorines sutartis, mo- o už lapkritį – gruodį, taip pat kėti pačiai. nių pajamų, draustumas įsiga- katos priežiūros paslaugomis, dęs, kad nebūtų galvos skaus-
ku įmokas „Sodrai“ ir sveika- buvo atskaitomi ir mokesčiai. Valstybinės ligonių kasos lioja praėjus trims mėnesiams su sąlyga, kad ir už tą einamą- mo kas mėnesį prisiminti“, –
tos draudimui“, – „15min“ pa- Tačiau, kuomet gruodį vilnie- (VLK) atstovas spaudai Kazys po įmokų mokėjimo. jį mėnesį, ir už kitus jis mokės kalbėjo pašnekovė.
„Įsigalioja su sąlyga, kad po 72 Lt“, – dėstė K.Žilėnas. Jis Be to, ji priminė, kad įstaty-
jis ir toliau moka: ir ketvir-
Pagal autorines sutartis dirban- tą, ir penktą, ir šeštą mėnesį...
tys asmenys per nežinojimą gali at- Principas yra toks, kad žmo-
sidurti spąstuose – kurį laiką nega- gus kiekvieną mėnesį privalo Kodėl aš sumokėjusi tūkstan-
vus autorinio atlyginimo ir tuo metu
nemokėjus mokesčių, už kai kurias
sumokėti privalomojo sveika- čius litų mokesčių, dar turiu mo-
tos draudimo įmoką“, – aiški-
gydymo paslaugas gali tekti susimo-
kėti pačiam. K.Vanago/BFL nuotr. no K.Žilėnas. Jo teigimu, ku- kėti už gydymą ligoninėje?
rį nors mėnesį nesumokėjus Klausė Agnė.
įmokos žmogaus draustumas
nutrūksta. patikslino, kad būtinoji medi- me numatyta, jog 72 Lt per mė-
cinos pagalba teikiama nemo- nesį sveikatos draudimo įmo-
Savanoriškos įmokos
kamai, nepriklausomai nuo su- kas privalo mokėti visi, net ir
Paklaustas, ką daryti auto- mokėtų įmokų. negaunantys jokių pajamų (pa-
riams, jei keletą mėnesių paja- „Manęs tai netenkina. Ko- vyzdžiui, namų šeimininkės).
mų negauna ir todėl nuo jų ne- dėl aš sumokėjusi tūkstančius „Daugelis žmonių nežino, bet
gali būti atskaičiuotos, sveika- litų mokesčių, dar turiu mokė- prievolė mokėti tokias įmokas
tos draudimo įmokos, K.Žilėnas ti už gydymą ligoninėje?“ – re- yra“, – sakė K.Leontjeva.
paaiškino, kad tais mėnesiais toriškai klausė Agnė. Be to, jos teigimu, dirbantie-
įmoką galima sumokėti sava- ji pagal autorinę sutartį ir mo-
Kuriozų gali būti
noriškai. „Kiekvieną mėnesį to- kesčius mokantys tik tuomet,
daugiau
kiu atveju reikia sumokėti po kai gauna pajamų ligos atveju
72 Lt“, – sakė VLK atstovas. Kad gyventojams, gaunan- gali netekti ir ligos pašalpos.
Tačiau, jei nutiko taip, kad tiems pajamas pagal autorinę „Tai priklauso nuo to, kurį ket-
žmogus, mokėdamas įmo- sutartį, ši tvarka nėra patogi, virtį žmogus gavo pajamas“, –
kas padarė pertrauką ir staiga sutiko ir Lietuvos laisvosios aiškino ekspertė. Esą jei žmo-
jam prireikė medikų pagalbos, rinkos instituto ekspertė Ka- gus susirgo dabar, o už praei-
jis gali sumokėti trijų mėnesių etana Leontjeva. „Būtų logiš- tą ketvirtį jokių pajamų nega-
minimalaus atlyginimo dydžio kiau, jei metų pradžioje galė- vo ir mokesčių nemokėjo, ligos
įmoką ir vėl taps apdraustu. tum sumokėti tam tikrą mini- pašalpos jis negaus.

teisėtvarka
Vilniaus apylinkėse įkliuvo pusšimtis narkotikų prekeivių
Šiomis dienomis sostinėje ir jos tį kratų, paėmė nemažą kiekį puotė – viena pagrin-
apylinkėse sulaikyti 23 šioje te- įvairių narkotinių medžiagų, dinių ir pavojingiau-
ritorijoje veikę narkotikų pre- šaunamųjų ginklų, savigynos sių Vilniuje. Jos veik-
keiviai, priklausę tam pačiam priemonių, daiktų, pritaiky- los tyrimas užtruko ne
nusikalstamam susivienijimui. tų daryti kūno sužalojimus. vieną mėnesį.
Per tris pastaruosius mėnesius Du iš 23 sulaikytųjų – nepil- Per pirmąjį opera-
už grotų atsidūrė iš viso 50 gru- namečiai. cijos etapą, kuris vyko
puotės narių. Vakar paskelbta, kad Vil- praėjusių metų gruo-
niaus miesto 1 apylinkės teis- dį, buvo sulaikyti 27
Policijos ir prokuratūros mo ikiteisminio tyrimo teisė- asmenys. Jiems taip
pareigūnai šią savaitę vykdy- jai, išnagrinėję prokurorų pra- pat buvo pateikti įta-
tai sulaikymo operacijai pa- šymus, trečiadienį ir ketvirta- rimai dėl dalyvavimo
filmuotos medžiagos.
sitelkė antiteroristinių opera- dienį leido suimti 18 asmenų, ginkluoto nusikalsta- Nuotraukos iš policijos
cijų rinktinę „Aras“ ir kinolo- įtariamų neteisėtu dispona- mo susivienijimo veik-
gus, pranešė Vilniaus apygar- vimu narkotinėmis medžia- loje ir dėl neteisėto dis- gomis ginkluoto nusikalsta-
dos prokuratūra. Pareigūnai gomis turint tikslą jas platin- ponavimo labai dideliu kiekiu mo susivienijimo veikloje,
atliko pusšim- ti ir dalyvavi- narkotinių ir psichotropinių numato laisvės atėmimą nuo
mu ginkluoto medžiagų. Įtariama, kad jos šešerių iki dvidešimties metų
nusikalstamo buvo skirtos platinimui. arba laisvės atėmimą iki gy-
susivienijimo Gruodį atlikus kratas, bu- vos galvos.
veikloje. Įta- vo rastos didelės sumos pini- Jungtinės policijos pajėgos
riamiesiems gų, kuriuos gauja galbūt įgijo ir toliau skirs ypatingą dėme-
skirti suėmi- nusikalstamu būdu. Be to, ap- sį kovai su šios gaujos netei-
mo terminai tikti nemaži kiekiai narkoti- sėta veikla, tvirtina Policijos
nuo 1 iki 3 mė- nių ir psichotropinių medžia- departamentas savo prane-
nesių. gų, įvairių rūšių ir kategorijų šime, tuo leisdamas supras-
Kaip rašo- ginklų ir šaudmenų. ti, jog gauja dar nėra galuti-
ma Policijos Baudžiamasis kodeksas nai pažabota.
departamen- tam, kas dalyvavo šaunamai-
to pranešime, siais ginklais, sprogmenimis Naujausia informacija
minėta gru- ar sprogstamosiomis medžia- www.15min.lt
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

4 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

savaitgalio kodas kino repertuaras


Išleidžiam žiemą, kviečiam pavasarį Menininkų dirbtuvės rusijos laikomi „Yel- muzikos programą.
PASAKA
Vasario 27 d., šeštadienis
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“ 10:45* 13:15 16:00
„Valentino diena“ 14:15 17:30 20:15
g1hejrw2gjbsnx22
KARINA . „Lankas“ 12:30
ewt2ffrthy32hyttr
ZIMINAITĖ low Brick Road“. Kada – šeštadienį, 19 val. „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 18:45
r21rtgrtrt5grtrtg „Ant bangos“ 13:00
k.ziminaite
tgrtg2154rt87dfgf
Romantiškų ro- Kiek – 20–70 Lt 21:00
@15min.lt
rgrtrrthynghn88rt kenrolomuzikantųgru- „Rugpjūčio šventė“ 15:00
Įdomybės „Blogas policininkas“ 13:30* 18:45
pės pavadinimą įkvė- „Skafandras ir drugelis“ 15:15
Prieš porą mėnesių pirmąsyk per pė pasakiškas geltonų Šį sekmadienį Pavilnių ir „Nasha Russia. Likimo kiaušai“
„Išminuotojų būrys“ 17:00
visą savo gyvenimą pamilau snie- plytų kelias. Nors „Yel- Verkių regioninių parkų direk- 16:30 21:20
„Naujasis pasaulis“ 17:15
gą. Man širdis apsipylė krauju, kai low Brick Road“ susibū- cija kviečia vilniečius ir mies- „Vilkolakis“ 20:00
visas baltumas tižo, tižo ir sutižo. Ki- rė tik praėjusiais metais, to svečius į paskutinį žiemos „Irina Palm“ 17:30
„Alvinas ir Burundukai 2“ (LT) 11:45*
ta vertus, jau tuoj tuoj eisim rinkti grupės nariai jau dau- žygį – į vis dar snieguotas, bet „Gyvenimas gražus“ 19:30
* Seansas vyks vasario 27, 28 d.
žibučių, išlįs paukšteliai giedorė- giau nei penkerius me- po truputį jau prabundančias „Santuoka 19:30
liai. Gal ir neblogai, bet visų pirma
lapiuose yra sukaupu- tus grojo kitose Minsko Pavilnių regioninio parko te-
reikia pavasariui pasiruošti mora- sios šiek tiek saulės. grupėse. Įdomu, kuo baltarusių ritorijas.
„Pasaulis yra didelis ir išsigelbėji- FORUM CINEMAS VINGIS
mas slypi už kampo“ 21:15 „Kuždesių sala“ 11:50 14:50 18:00
liškai. Idealiai tam tinka paskuti- Ar smalsu, kaip atrodo me- šaunuoliai mus Žygeiviai į pas-
nis žiemos savaitgalis. nininko dirbtuvė? Atsakymą šį- nustebins? Ver- kutinę žiemos iškylą „Tušti namai“ 21:40 21:15
vakar pateiks šiuolaikinio meno ta patikrint. renkasi šį sekmadie- Vasario 28 d., sekmadienis „Keliamieji metai“ 11:30 13:50 16:40
Puiki vieta pradėti kelionę galerija „Vartai“ (Vilniaus g. 39). Kada – šešta- nį, 11 val., Šilo gatvės „Ant bangos“ 13:00 19:00 21:30
į pavasarį ir bundančią gam- Ji atvers duris į menininkų dirb- dienį, 21 val. poilsio aikštelėje prie „Nenugalimas“ 12:30 15:15 18:15
„Rugpjūčio šventė“ 13:30
tą neseniai Šv. Ignoto bažny- tuves: pristatys daugiau nei 20- Kiek – nemo- Pavilnių regioninio 21:00
čioje (Šv. Ignoto g. 6) pristatyta ies geriausių šiuolaikinių Lietu- kamai. parko informacinio „Lankas“ 15:00 21:20
„Zero 2“ 12:10 14:20 17:00 19:20 21:50
Romos Gudaitienės floristikos vos kūrėjų darbus, skirtus ne tik Lietuvos stendo. „Tušti namai“ 15:15
darbų paroda „Saulės kelionė pažiūrėti. nacionalinė Vilniečių my- „Blogas policininkas“ 12:20* 15:20
„Irina Palm“ 17:00
dangaus skliautu“. Autorės dar- Kada – penktadienį, 18 val. filharmoni- „Yellow Brick Road“ limas blusų turgus 18:45 21:30
„Skafandras ir drugelis“ 17:15
bai preciziški, labai meniški ir Kiek – nemokamai. ja, vis palepi- gyvuoja sekmadie- „Numylėtieji kaulai“ 11:40* 14:40
tikslūs. Ši liaudies menininkė Jei norisi ramybės, visada nanti vilnie- niais prekybos centro „Išminuotojų būrys“ 19:15 18:30 21:15
atskleidžia kitą, daugeliui ne- maloniai nuteikia dainuojamoji čius puikiais „Gedimino 9“ 4-aja- „Santuoka“ 19:30 „Valentino diena“ 13:30 16:10 19:00
matytą, augalų, žolelių pusę. poezija, ypač atliekama profe- svečiais iš už- me aukšte. Šį savait- „Pasaulis yra didelis ir išsigelbėji- 21:40
Turėtų būti spalvinga, juk net sionalų. Aktoriai, dainų autoriai sienio, šįsyk galį „blusturgiečiai“ mas slypi už kampo“ 21:30 „Įsikūnijimas“ 3D 11:00 15:00 20:00
sudžiūvusios gėlės savo žied- ir atlikėjai Kostas Smoriginas kviečia pasi- ruošia staigmeną –
ir Olegas Ditkovskis šįvakar klausyti rusų be gausybės prekių „Princesė ir Varlius“ 11:10 13:20
FORUM CINEMAS AKROPOLIS 15:30
R.Gudaitienės darbas pub'e „Brodvėjus“ (Vokiečių smuikinin- lankytojams pasiro-
„Kuždesių sala“ 12:30 15:30 18:30
g. 4 / Mėsinių g. 4) atliks gra- ko Sergejaus dys grupė „Brassbas- „Popiežė Joana“ 17:45
21:30
žiausias savo balades. Malovo. Lie- tardz“. Muzikantai ne „Viskas ore!“ 20:45
Kada – penktadienį, 20 val. tuvos naci- tik rūpinsis muzikine „Keliamieji metai“ 10:30 13:00 15:15
18:00 20:30 „Alvinas ir Burundukai 2“ 11:20
Kiek – 20 Lt ona liniam turgaus atmosfera, bet
simfoniniam orkestrui diri- ir stos už prekystalio. Ką gi jie „Nenugalimas“ 12:00 14:45 17:45 20:45 „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 13:15*
Svečiai 15:30 18:00 20:30
guos Modestas Pitrėnas. Jis siūlys pirkti? „Numylėtieji kaulai“ 12:15* 15:45
Šeštadienį Vilniaus ro- klausytojams šį kartą pateiks P.S. Sako, kad Francisco 19:00 21:40 „Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
ko bare „Bix“ (Etmonų g. 6) dviejų iškilių XX a. rusų kom- Goyos paroda Vilniaus paveiks- „Princesė ir Varlius“ (LT) 10:15 12:45 žaibo vagis“ 13:00* 15:45
viešės geriausia nauja „in- pozitorių – Sergejaus Prokof- lų galerijoje, Didžioji g. 4, išties 15:00 17:15 „Vilkolakis“ 18:15 20:45
die“ stiliaus grupe iš Balta- jevo ir Aramo Chačaturiano – verta dėmesio.

Naktiniai ritmai Jau pradėkite ieškotis


DOVILĖ
ewt2ffrthy32hyttr
FILMANAVIČIŪTĖ kaukių. Bus MASKARA-
r21rtgrtrt5grtrtg DAS. Įkvėpti gali bet kurios
d.filmanaviciute
tgrtg2154rt87dfgf
@15min.lt
rgrtrrthynghn88rt šalies karnavalas. Svarbiau-
sia, kad tai būtų ne LIŪDE-
Labas. Man atrodo, kad lėtai, bet SYS, o DŽIUGESYS! OH
užtikrintai kiemuose tirpstantis CARNAVAL!
sniegas atnešė daug gaivių idėjų Kada – nuo 21 val.
ir į mūsų galvas. Kalbu apie sosti- Kiek – 30–35 Lt.
nės naktinėtojus. Norisi ploti katu-
Pakeltos galvos
čių – šio savaitgalio renginiai žiau-
riai įdomūs. Tik iš kur gauti daugiau Labai geros žinios (kaip
laiko? Norėčiau, kad para būtų 56 ir labai blogos) dažniau-
valandų. Ech... siai ateina netikėtai. Jus-
to Fresh derybinių galių dėka turistiška, „žalia“, funky, or-
Karnavalas vokiečių modernistas Com- ganiška... Tai yra tyra muzikos
fort Fit gyvai gros „Satta“ bare. akimirka.“
Visame pasaulyje vasario Jau šįvakar. Šnekėti ir šnekėti būtų ga-
mėnuo yra žinomas kaip kar- Comfort Fit yra vienas dau- lima apie Comfort Fit pasieki-
navalo mėnuo – Rio de Žanei- giausiai pasiekusių instrumen- mus, bet geriau ateiti ir pabūti
ras, Mardi Grasas Naujajame tinio hiphop prodiuserių, ku- kartu su juo „Sattoje“. „Monday-
Orleane, Noting Hilas, Vene- rių dėka populiarėja ir pripa- jazz“ ketina susiimti ir atlikėjo
cija, Kolumbija .... žinimą įgyja visa pogrindinė pasirodymą paversti tikra poilsio
Rio turi SAMBODROMĄ. O bytmeikerių scena. Comfort akimirka: Bus daug komforto vi-
mes turėsime LOFTODROMĄ! Su Fit talentą pripažįsta ir techno siems! – kelia į viršų nykštį it per
PARADU, kuriam vadovaus vyr. super žvaigždė tėvukas Lau- akciją Justas Fresh. Būsiu!
DIRIGENTAS, su LOFTODRO- rent Garnier, kuris apie pasku- Kada – nuo 22 val.
MO karaliene, su perkusijom, tinį Comforto albumą pasa- Kiek – 10–15 Lt.
mobiliom skulptūrom, NO DJs kė: „Daug vandenėlio nutekė-
Gimimas
karnavaline Latino programa, jo nuo tada, kada aš klausiausi
DJ Mamania ir karnavaline šo- tokio kokybiško hiphop/pop/nu Vakar dienos šviesą išvy-
kėjų trupe. Jau šiąnakt! Švitri- soul/dope beats/electronic albu- do naujas internetinis radijas
gailos gatvę ant kojų keliančia- mo. Tai yra absoliučiai pritren- eteris.org. Eteris, kuris veža. Ta
me „Lofte“. kiama. Tikrai šviežia, tikrai fu- proga, vyrams eteryje diriguo-
janti bičiulė Justė kviečia į reivą
klube „Opium“. Šįvakar. Karš-
tos orgijos metu eteris.org lai-
dų vedėjai gros savo mėgstamą
muziką, kartu su jais – ir kvies-
tiniai svečiai.
Už pulto stos Kym Wild iš
„Metal On Metal“, Harvey Clef,
Misha Berloga. Gyvus pasiro-
dymus surengs „Repo seniai“
ir „Home production“. Tai-
gi, laukite Reivo! Reivo visom
prasmėm!
Kada – nuo 22 val.
Kiek – 10–15 Lt.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

MIESTAI / 5
www.15min.lt/miestai

Padegė bendraklasės plaukus


Kauno Šančių vidurinę mokyklą los direktorius Romanas Jasu-
Nekasdienis incidentas nutiko Kauno Šančių vidurinėje
vakar sukrėtė nekasdienis įvy- laitis piktu pokštu įtariamus
mokykloje. T.Urbeliono/BFL, A.Koroliovo nuotr.
kis: viduryje pamokos, klasėje bū- moksleivius pasikvietė į savo ka-
Aš šį įvykį
nant ir mokytojai, paaugliai pade- binetą. Pasak mokyklos vadovo,
gė priekyje sėdėjusios aštuntokės jiems pareikšti griežti papeiki- traktuoju, kaip
plaukus. mai. Iškviestam nukentėjusios
aštuntokės tėvui direktorius pa-
pasikėsinimą į
Nemalonaus įvykio liudi- tarė kreiptis į policiją. žmogaus sveika-
ninkai pasakojo, kad inciden- „Mes mokykloje ir dėl rūky-
tas įvyko per „nulinę“ lietuvių mo rašome pranešimus polici-
tą ar net gyvybę.
kalbos pamoką. Visoje klasė- jai. Aš šį įvykį traktuoju kaip pa-
Sakė R.Jasulaitis.
je pasklidus svilėsių kvapui pa- sikėsinimą į žmogaus sveikatą
moką vedusi mokytoja įtarė, ar net gyvybę. Reikia vai- mės“, – savo nuomonę išdėstė
jog kažkuris iš moksleivių pa- kus mokyti atsakomybės, mokyklos vadovas.
degė suolo kampą. Tik vėliau nes kas juos to išmokys, Manoma, kad padegti mer-
ji pamatė, kad svyla ilgaplau- kai sulauks 18-os? Prie gaitės plaukus mokykloje ne vie-
kės mergaitės plaukai. to reikia pratinti nuo nerius metus besimokantį aš-
Įtarimų šešėlis iš karto kri- mažu- tuntoką įkalbėjo naujas klasės prastu elgesiu mokykloje ne-
to ant už jos sėdėjusių mokslei- draugas. Negalutiniais duome- pasižymėjo.
vių. Jaunuoliai neneigė „papokš- nimis, būtent jis turėjo žiebtu- Kauno miesto policijos at-
tavę“. Nukentėjusi mergaitė iš vėlį. Šio vaikino elgesys – am- stovės spaudai Ramunės Ta-
pradžių ketino apie inciden- žinas pedagogų galvos skaus- randės teigimu, policiją vakar
tą niekam nepasakoti, ta- mas. Pasak direktoriaus, paau- pasiekė pranešimas apie in-
čiau kalbos greit pas- glio likimas dabar neaiškus. cidentą. „Šiuo metu renkami
klido visoje mokyk- Yra minčių jį perkelti duomenys, ikiteisminis tyri-
loje. Sužinojęs į Vaikų socializaci- mas dar nepradėtas. Visa me-
apie įvykį, jos centrą. Kitas iš džiaga bus perduota nepilna-
mokyk- „pokštavusių“ aš- mečių reikalų inspektoriams“,
tuntokų anksčiau – sakė policijos atstovė.

LOGIN 2010
Vilniuje prognozuos interneto ateitį
Kovo mėnesį Vilniuje į interneto kon- torius Benas Huntas, „Indi- panijos „Virgin Group“ inter-
ferenciją LOGIN 2010 suvažiuos tarp- go Kids“ dizaineris Zbignevas neto rinkodaros vadovas Ale-
tautiniu mastu pripažinti ekspertai, Gecisas. xas Hunteris. Jį taip pat papil-
kurie pasidalins mintimis apie inter- Žiniasklaidos transformaci- dys lietuviai – reklamos agen-
neto ateitį ir jo įtaką įvairioms gyve- ją interneto eroje analizuos vie- tūros „Love“ kūrybos vadovas
nimo sferoms. nos didžiausių Skandinavijos Tomas Ramanauskas, žinias-
žiniasklaidos grupių „Schibs- klaidos planavimo agentūros
„Siekiame, kad LOGIN ted“ viceprezidentas Bernhar- „Media House“ verslo vysty-
lankytojai suprastų, koks platus das Mohras, taip pat Kanados mo vadovas, tinklaraščio Dan-
interneto įtakos spektras. Todėl žurnalistas, dabar – prestižinės su.lt autorius Artūras Kokoški-
šalia ankstesniais metais rengi- verslo mokyklos INSEAD dėsty- nas ir kt. A.Hunter
nyje dominavusių rinkodaros tojas Matthew Fraseris. Didžiausia Baltijos šalyse
specialistų ir tinklaraštininkų Interneto rinkodaros temų į interneto konferencija LOGIN Daugiau informacijos
šiemet išvysime kur kas įvaires- šių metų LOGIN atvyks aptarti 2010 vyks kovo 18 d., Vilniaus apie pranešėjus - www.login.lt/
nių profesijų atstovų, atspindin- buvęs Richardo Bransono kom- „Siemens“ arenoje. pranesejai.
čių interneto plėtrą ir visa api-
mantį poveikį. Daugiau nei 30
labai skirtingų pranešėjų iš 8 ša-
lių padės pamatyti aiškesnį in-
terneto atnešamų pokyčių vaiz-
dą“, – sakė LOGIN sumanytojas
Arnoldas Rogoznyj.
Tarp LOGIN 2010 dalyvių –
nevyriausybinės organizacijos
„One Laptop per Child“ vadovas
Europoje Walteris De Brouwe-
ris, dienraščio „The Wall Stre-
et Journal“ įvertintas kaip vie-
nas įdomiausių mąstytojų apie
ateitį, o ispanų „Corriere della
Serra“ jį pavadino „verslo Vu-
džiu Alenu“. Kompanijos „Get-
Jar“, kurios būstinė įsikūru-
si Silicio slėnyje, vadovas Ilja
Laursas įtrauktas į įtakingiau-
sių 40-ies pasaulio asmenybių
mobiliųjų technologijų srity-
je sąrašą.
Dizaino evoliuciją
LOGIN 2010 metu aptars: kom-
panijos „Webgraph“ vadovas
Danas Rubinas, bendrovės
„Scratchmedia“ įkūrėjas, di-
zaino mokytojas ir knygų au-

M.Fraser
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Buvusi prokurorė
„Valstiečių“ žaidimas ieško teisybės
Dėl esą netinkamo darbo tiriant Kau- byloje atstovaujanti jos Perso-
no pedofilijos bylą atleista buvu- nalo skyriaus vyriausioji pro-
si prokurorė Genovaitė Ročienė va- kurorė Danutė Blažienė sakė,
kar paprašė, kad prie jos bylos bū- kad pagrindinė G.Ročienės at-
tų prijungta ir visa pedofilijos by- leidimo priežastis buvo ta, kad
los medžiaga. ji netinkamai kontroliavo, vado-
vavo ir pati atliko Kauno pedo-
Bylą nagrinėjantis Vilniaus filijos bylos ikiteisminį tyrimą,
apygardos administracinis tuomet, kai ikiteisminis tyrimas
teismas patenkino šį prašy- buvo atliekamas Kauno polici-
mą ir atidėjo bylos nagrinėji- jos pareigūnų. D.Blažienės tei-
mą. G.Ročienės advokatas Al- gimu, „būtent ten buvo praleis-
gimantas Kolpertas tvirtino, tas laikas surinkti pagrindinius
kad visa Kauno pedofilijos by- įrodymus, kurie toliau ir lėmė
los medžiaga, kuri sudaro 22 to- sunkią bylos eigą“.
mus, bus atšviesta ir prijungta A.Valantinas spalio 30-ąją
prie G.Ročienės bylos. skyrė nuobaudas septyniems
Buvusi prokurorė siekia, kad vadinamąją Kauno pedofilijos
būtų panaikintas pernai spalio bylą tyrusiems prokurorams.
30-ąją priimtas tuomečio Ge- Penki nubaustieji prokurorai
neralinio prokuroro Algiman- nusprendė teismui nesiskųsti.
to Valantino sprendimas ją at- Be G.Ročienės, į teismą kreipė-
leisti. Moteris norėtų būti grą- si ir tuometinė Kauno apylinkės
žinta į Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo pro-
R.Karbauskio (d.) vadovaujami valstiečiai liaudininkai kartu su Vytauto prokuratūros prokurorės parei- kuroro pavaduotoja, pažemin-
Gapšio (k.) vadovaujamais Seimo „darbiečiais“ pernai birželį parėmė gas. Jos advokatas teigia, jog ji ta iki apylinkės prokurorės, Rita
partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos seniūno Valentino Mazuronio buvo atleista neteisėtai. Čivinskaitė. Jos byla turėtų būti
kandidatūrą į Seimo opozicijos lyderius. K.Vanago/BFL nuotr. Generalinei prokuratūrai atversta kitą savaitę.

Valstiečių liaudininkų sąjunga va- sižvelgtų į kai kuriuos jų rei- bar turi minimalią 71 balso mos paramos. „Jeigu reikala-
kar pažadėjo paremti valdančiąją kalavimus. daugumą 141 nario Seime. vimai iš tiesų bus nepopulis-
koaliciją, jei šiai iškiltų grėsmė su- Pasak partijos vadovo Ra- Tačiau ją grasina palikti libe- tiniai ir rimti, yra galimybė Kauno pedofi lijos bylos me-
byrėti, tačiau iškėlė savo sąlygas. mūno Karbauskio, valstiečiai ralcentristas Žilvinas Šilgalis. susitarti. Premjeras reiškia vil- džiaga, kuri sudaro 22 tomus,
Seimo opozicijos nariai laukia, kol liaudininkai tikisi, kad Vyriau- R.Karbauskio nuomone, trapi tį, kad tai yra sėkmingo bend-
valstiečiai galutinai apsispręs, ku- sybė peržiūrės sprendimus dėl valdančioji dauguma „bus pri- radarbiavimo gera pradžia“, – bus atšviesta ir prijungta prie
rioje barikadų pusėje jie yra. lėšų skyrimo savivaldybėms, versta girdėti opoziciją“. teigė premjero patarėjas Vir- G.Ročienės bylos.
išmokų žemdirbiams, sugrą- Valstiečių liaudininkų ly- gis Valentinavičius.
Tris parlamentarus Sei- žins PVM lengvatas maisto deris neatmetė ir galimybės,
me turinčios partijos valdy- produktams, leidiniams bei kad Seime gali formuotis nauja
ba nusprendė nesijungti prie kuriam laikui atsisakys pla- valdanti dauguma. Opozicijai
valdančiosios koalicijos ir ne- nų iki 65 metų ilginti pensi- priklausantys socialdemokra-
reikalauti jokių postų, tačiau nį amžių. Taip pat svarstytas tų, Darbo partijos ir „Tvarkos ir
teisingumo“ atstovai jau kurį
laiką skelbia kuriantys alter-
natyvią Vyriausybės progra-
Mažumos sąlygomis dirban- mą. Tačiau R.Karbauskis tei-
ti Vyriausybė šioje krizės situacijoje gė, jog didelių darbų šiuo klau-
simu nėra padaryta.
bus priversta girdėti opoziciją. Socialdemokratų partijos
pirmininkas Algirdas Butke-
Mano R.Karbauskis.
vičius vakar vadino liaudinin-
pasiūlė paremti Permainų pageidavimas sustabdyti so- kų padėtį neapibrėžta ir sakė
koaliciją, jei parlamente bū- cialinių išmokų mažinimą, tikįs, kad šie per artimiausias
tų balsuojama dėl interpelia- kiti pasiūlymai. Juos valstie- savaites apsispręs, kurioje ba-
cijų ministrams ar nepasiti- čiai liaudininkai šiandien ke- rikadų pusėje mato save.
kėjimo visa Vyriausybe. Mai- tina išdėstyti valdančiųjų at- Premjeras Andrius Kubi-
nais valstiečiai liaudininkai stovams. lius pasveikino valstiečių liau-
pageidauja, kad valdantieji at- Valdančioji koalicija da- dininkų pareiškimą dėl gali-

fotoakimirka

Prie Seimo vakar susirinko kiaulių auginimo kompleksų kaimynystėje gyvenantys žmonės ir jų
bendraminčiai. Apie pusę šimto protestuotojų atvyko iš Pakruojo, Pasvalio, Kalvarijos, Mažeikių,
Šiaulių, Radviliškio rajonų. Juos palaikė žalieji ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Piketuo-
tojai reiškė nepasitenkinimą kiaulidžių skleidžiama tarša, kuri esą daro neigiamą poveikį aplinkai ir
žmonių sveikatai. Po piketo Seime vyko konferencija, skirta kiaulininkystės ūkių plėtros keliamoms
problemoms aptarti. J.Kalinsko nuotr.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

klasifikuoti skelbimai V.Janukovyčius rinksis neutralumą


Ukrainos šalies vadovo rinkimus jos Federacija, ir su ES, ir su
Prieš inauguraciją V.Januko-
Pranešimai laimėjęs Viktoras Janukovyčius JAV, ir su kitomis šalimis, ku-
vyčių palaimino Rusijos Orto-
vakar prisiekė šalies parlamen- rios daro įtaką pasaulio rai- doksų Bažnyčios patriarchas
Informuojame, jog nuo š.m. kovo mėn. 1 d. įmonė UAB „Čia, ten ir visur“ keičia te. Inauguracinėje kalboje jis nu- dai“, – „Ukrainian News“ ci- Kirilas – tai sukėlė Ukrainos na-
pavadinimą į UAB „Baltic Travel Partner“.
brėžė savo Ukrainos užsienio po- tavo naująjį prezidentą. cionalistų pyktį. Scanpix nuotr.
Pamestą Kološevskio Individualios firmos įm.k.2138621 registracijos pažymėjimą litikos viziją – esą valstybės san- Savo žodžius politikas ban-
laikyti negaliojančiu.
tykiai tiek su Rusija, tiek su Eu- dys pagrįsti ir pirmomis išvy-
ropos Sąjunga (ES), tiek su JAV komis į užsienį. V.Janukovyčius
turėtų būti lygiaverčiai. dar šią savaitę išvyks oficia-
laus v izito į Briuselį. Tie-
Kalbėdamas Aukščiausioje sa, jis išv yks sekmadienį ir
Radoje 59 metų V.Janukovyčius grįš į Ukrainą pirmadienio
pareiškė, jog Ukraina turi popietę.
būti europietiška, tačiau jo- Vizitas į Rusiją suplanuo-
kiems blokams nepriklau- tas kovo 5-ąją. Tačiau pokal-
santi valstybė: nesiekti na- biai su į prezidento inaugura-
rystės nei NATO, nei Rusijos ciją atvykusiais šios šalies at-
vadovaujamuose kariniuose stovais vyko jau vakar. ir prezidentė Dalia Grybaus- Regionų partijos lyde-
aljansuose. V.Janukov yčiaus prašy- kaitė. Jos teigimu, Lietuva ger- ris V.Janukovyčius vasario 7
„Ukraina renkasi tokią už- mu, Rusijos delegacija atidė- bia Ukrainos piliečių pasirin- dieną vykusiame antrajame
sienio politikos kryptį, kuri jo vakar planuotą išvykimą ir kimą ir yra pasirengusi toliau rinkimų ture įveikė premje-
leis mūsų šaliai pasiekti mak- pasiliko Kijeve tolimesniems plėtoti dvišalį bendradarbia- rą Juliją Tymošenko. Pastaro-
simalių rezultatų plėtojant ly- susitikimams. vimą ir dalintis savo Europos ji nepripažįsta pralaimėjimo
giaverčius ir abipusiškai nau- Naujojo prezidento inau- integracijos patirtimi, jei to ir tvirtina, esą rinkimai buvo
dingus santykius ir su Rusi- guracijos iškilmėse dalyvavo pageidaus Ukraina. masiškai klastojami.

klasifikuoti skelbimai
Parduoda Nekilnojamasis turtas
Kalakutų ketvirčiai - 7.30, kalakutų Parduodame įvairias MALKAS. Pristato- Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas, Keičiu 2 kambarių (56,54 kv.m) butą Klai-
faršas – 5.80, vištų sparneliai – 4.90, mažai naudoti. Remontas, garantija. pėdoje į 1 kambario butą Vilniuje (galima
me, kaina sutartinė. Tel. 8 619 10173. Stanevičiaus g. 42, Vilnius. Tel.: 8 5
vištų kepenėlės - 5.07, broilerių filė Nemenčinėje) arba parduodu. Tel. 8 604
– 11.70, vištų kumpeliai 4.89, vištų Parduodame malkas: uosio, beržo, 2483135, 8 687 78050. 67944.
ketvirčiai – 5.39, broileriai – 6.59, vištų juodalksnio, spygliuočių. 2-3 m ilgio
faršas natūralus - 3.79, antys - 10.50, rąsteliais. Mažiausias kiekis 30 kub.m. Parduodami nauji butai prie miško Laz-
kiaulienos šonkauliai – 7,49, liežuviai Tel.: 8 687 42930, 8 686 24515. dynuose, Jonažolių g. www.pavasaris.
– 9.80, sprandinė – 10.90, šoninė - 7.80, net. Kaina nuo 3500/kv.m. Tel. 8 614
kiaulių kojos - 1.99, kiaulių uodegos - DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS. 00903.
3.60, jūros ešerys - 7.90, natotenija – 6.20, NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
jūros lydeka – 6.99, menkės filė - 7.90, Geras 16,96 arų sklypas Skaidiškėse, at-
pangasijos file - 5.99, skorpionžuvės filė 30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko vestos komunikacijos, apšviestos gatvės,
- 6.00, strimėlė - 3.25, lašišų faršas – 6.50, g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366. 79 000 Lt. Tel. 8 614 06262.
skumbrė š./r.– 12.90, žuvies piršteliai Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g.
- 5.90, laukinių lašišų kepsneliai - 15.90, 5, tel. 8 37 408600.
koldūnai (0,4kg) - 1.90, koldūnai (0,5kg.) IŠNUOMOJU 12 HA ŽEMĖS SKLYPĄ
„Sibirskije“ – 3.50, blyneliai su mėsa (0,5 NETOLI PALANGOS, VĖJO ELEKTRI-
kg.) - 3.50, čeburekai šaldyti (0,3 kg.) BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys NIŲ PARKUI STATYTI. YRA GALIMYBĖ
– 2.99, šaldytos daržovės – 5.50. Kaina švediški anoduoto aliuminio profilių SKLYPO PLOTĄ PADIDINTI IKI 50 HA
su PVM! Mindaugo g. 42, Vilnius. Tel.: langai. Pertvarų, terasų montavimas. TEL. 8 684 91587.
8 5 2151873, 8 616 06460. PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS
DURYS. www.sistemax.lt, el.p. info@
KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros, turėklai,
baldai ir metalinės laiptų konstrukcijos.
sistemax.lt. Lukšio g. 16 - 409 kab.
(4 a.), Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 654 72829. 608 71644.

Paslaugos
Gydymo įstaigoje patyrėte žalą? Kokybiškai siuvu, taisau, dažau odinius Nemokamai išvežame nebenaudojamą Atšildome užšalusį vandentiekį. Tel. 8
Jums buvo suteiktos nekoky- drabužius. Vilnius, tel.: 8 5 2341471, 8 buitinę techniką – šaldytuvus, skal- 655 31406.
biškos medicininės paslaugos? 611 14249. bykles, virykles ir kitus elektronikos
Kreipkitės į mus, nes mes nepra- prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Tel. 8 641 99000. Iki 500 Lt. Paskola tą pačią dieną.
laimėjome nei vienos bylos prieš EKOvata, termoputa, polistireno granulė-
gydytojus ir gydymo įstaigas! VILNIUS, tel. 8 648 32218.
mis. Konsultuojame visoje Lietuvoje. Tel.
Asmenų, nukentėjusių nuo gy- 8 689 68528. Nemokamai išvežame ir perdirbame
dymo įstaigų ir ir gydytojų teiktų visą seną buitinę techniką. Aplinka
medicininių paslaugų asociacija. Kompiuterių priežiūra ir taisymas Jūsų rūpinkitės patogiai - nepalikite pa-
P.Lukšio 2-214 kab, LT- 08221 Vilnius, tel./ namuose Tel. 8 656 03626, www.itpa- vojingų elektronikos atliekų prie
faks.: (8-5) 237 58 62, faks.:(8-5) 237 58 26, slauga.lt. konteinerių ar pamiškėse. Tel. 1806,
Mob.tel. 868740002, www.medicinoszala. www.emp.lt.
lt, e./p.: info@medicinoszala.lt
ATLIEKAME UŽŠALUSIO VAMZ-
DYNO ATŠILDYMO DARBUS TEL. 8 Nešiojamųjų kompiuterų, pagrindi-
Plytelių klijavimas, visi apdailos dar- nių plokščių remontas, instaliacija,
bai. Vilnius, tel. 8 672 39142. 640 53113.
priežiūra, virusų valymas. Tel.: 8 699
41150, 8 608 23220.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

NEMOKAMI SKELBIMAI Daugiau informacijos rasite: www.turgusplius.lt


Dešimtys tūkstančių skelbimų technikos, telekomunikacijos, namų apyvokos daiktų, gyvūnų ir kt.

6Yarst\klƢs 6090 400 Lt Katinas Rapolas 1 Lt Apple iPhone 1 750 Lt 0asaæo YaGoYas 15 Lt Kaktos termometras 70 Lt Futbolo stalas 590 Lt
Barkodo spausdinimo funkcija, Vilnius Dovanojamas kastruotas, Vilnius Naujas, iPhone 3 GS 16 GB. , Vilnius Iliustruota knyga, Vilnius Termometras Bosieboo (Švedija), Vilnius 120 cm x 61 cm, aukštis - 81 cm, Vilnius
tel. +370 620 69574 ID: P494179 tel. +370 673 00830 ID: P493073 tel. +370 699 99610 ID: P403745 tel. +370 600 53100 ID: P353635 tel. +370 695 85636 ID: P398017 tel. +370 614 61080 ID: P426090

Mokslas Siūlo darbą


„ŽINIJOS“ MC kviečia Į BUHALTERIŲ, Masažuotojų kursai visoje respublikoje, Didžioje Britanijoje reikalingi padavėjai (- Įmonė siūlo pastovų darbą technikui-dezin- Minkštų baldų gamintoja AB „BAL-
KOMPIUTERIŲ, RAŠTVEDYBOS, FO- turintiems ir neturintiems medicininį iš- jos), valytojai (-jos) darbams viešbučiuose, fektoriui Vilniuje. Apmokome. Reikalavimai: TICSOFA“ siūlo darbą patyrusiems (-
TOGRAFIJOS KURSUS. Tel.: 8 5 262 silavinimą. Tel. 8 676 41491. restoranuose. Angliškai kalbantys išvyksta automobilis, žinios veterinarijos, biologijos ioms) siuvėjams (-oms). Darbas dviem
7924, 8 677 87497. apytiksliai per 2 savaites. Be anglų kal- ar chemijos srityse. Tel. 8 5 2328382. CV pamainomis. Visos socialinės garanti-
Mokau dirbti su MICROSOFT EXCEL. 15 bos– per mėnesį. Konstitucijos pr. 12-209, siųskite faksu 8 5 2374525, el.p. vilnius@ jos, nuo darbo rezultatų priklausantis
EFEKTYVUS ANGLŲ KALBOS KURSAI. PA- metų darbo kompiuteriu patirtis. Tel. 8 Vilnius, Tel.: 8 5 2752903, 8 676 35776. dezinfa.lt. atlyginimas. Tel. 8 682 21010, Visorių Ugniakuras 1 310 Lt
RUOŠIMAS EGZAMINAMS. NUOLAIDOS. 628 79470. g. 20, Vilnius. El.p. evaldas@balticso- Thorma Domino, Vilnius
Vilnius, Tel.: 8 5 2164477, 8 687 30299, 8 Siuntų gabenimo įmonei Vilniuje darbui Įmonei užsiimančiai slauga namuose
609 78048. El.p. info@lispcenter.com. NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI ĮVAI- vakarais nuo 16 val. reikalingi sandėlio reikalingos slaugytojos padėjėjos. fa.com. tel. +370 700 22999 ID: P476280
RIU LAIKU, VILNIUJE. Tel. 8 671 85185. darbuotojai. Darbo pobūdis: siuntų rūšiavi- Būtina patirtis! CV siųsti el.p. info@
FLAMENKO ŠOKIŲ PAMOKOS PRADEDAN- Nagų studijai reikalinga manikiūrininkė
mas ir pakrovimas. Kreiptis darbo dienomis slauganamuose.lt.
TIESIEMS. NAUJA PAVASARINĖ GRUPĖ. ŽINIJOS MC kviečia Į HOLISTINIO, KLA- - pedikiūrininkė, galinti priauginti nagus.
nuo 14 val. tel. 8 686 79012.
INFORMACIJA TEL. 8 610 27172, EL.P. SIKINIO, TAŠKINIO MASAŽO kursus. Reikalinga pardavėja su patirtimi prekiauti Tel. 8 606 26858.
AGNE@FLAMENCO.LT, WWW.FLAMEN- Tel.:8 5 262 7924, 8 677 87497. žalia mėsa. Tel. 8 670 38433.

Tapk
Sezoninis darbas padavėjams, barme-
CO.LT. nams, renginių organizatoriams Graiki-
UAB „Autoimpulsas“ siūlo darbą jos ir Kipro 4-5 žvaigždučių viešbučiuose.
Vairavimo mokykla „Dorkanas“ kviečia

reporteriu!
KRIZĖ? Pagerinkite savo anglų, vokiečių, patyrusiems krovininių automobi-
matematikos žinias ypač pigiai. Žvėrynas, registruotis dabar ir gauti 17 proc. nuo- Darbas legalus. Susidomėję siųskite savo
lių šaltkalviams bei šaltkalviams-
Vilnius. Tel. 8 5 2751857, 8 676 62180. laidą! Taip pat, a, b, c, d, ce kategorijų
autoelektrikams darbui krovininių
CV anglų k. su nuotrauka visu ūgiu el.p. 6uperheroMaus kaukƢ 133 Lt
vairuotojų kursai. Tik nauji automobiliai. uab.konceta@gmail.com, tel. 8 678 00423, Geleåinio åmogaus kaukơ ir ginklas
automobilių servise Vaidotuose. Tel. 8
KVIEČIAME Į KURSUS: APSKAITOS IR Kursai išsimoketinai iki 36 mėn. Vairuoto- 8 670 74177. tel. +370 700 22999 ID: P493273
655 54667, el.p. sbu@girteka.lt.
MOKESČIŲ PAGRINDŲ, VERSLO APS- jų, pažeidusių KET reikalavimus, papildo-
KAITOS STANDARTŲ (VAS), DARBO mas mokymas. Studijuok KET nuotoliniu
TEISĖS, DARBO UŽMOKESČIO APSKAI- būdu! Adresas: Antakalnio g. 54., www.
TOS, BIURO ADMINISTRAVIMO, PRO- dorkanas.lt, tel. 8 5 2340505.
TOKOLO IR ETIKETO, SKAITMENINĖS
FOTOGRAFIJOS, SVETAINIŲ KŪRIMO Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“ A1,
(TVS), EXCEL, WORD, ADOBE INDESIGN, A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuotojų
KULINARIJOS. Tel. 8 659 58087, www. profesinis mokymas. Kalvarijų g. 143
countline.lt. – 313, Vilnius. Tel.: 8 5 2700105, 8 640 Jei pastebi daug
26689. El.p. info@draiveris.lt www. 6portinƢ aYal\nƢ 90 Lt
draiveris.lt. TAIKOME NUOLAIDAS! įdomių dalykų, turi Reebok krepšinio kedai, 42 dydis, Vilnius
naujienų iš savo miesto tel. +370 645 16212 ID: P494247
Kovo 11-13 d. Vilniuje vyks seminaras
pagal gydytojo V.V.Sinelnikovo meto-
ar miestelio, pasidalink
diką: kokios mintys, emocijos ir darbai jomis su visa Lietuva.
veda į piniginę sėkmę. Registracija tel.:
8 5 2333182, 8 676 83360, skype: si- Užsiregistruok
gulda349.
http://www.ikrauk.lt
ir įkrauk žinią: tekstą,
Vilniaus„Rasos“ specialioji mokykla
priima mokytis specialiųjų poreikių nuotrauką, video. Nokia n900 1 700 Lt
7-21 metų vaikus. Mokykla suteikia Naujas su 24mơn. garantija, Vilnius
tel. +370 677 90424 ID: P494306
www.ikrauk.lt
specialųjį pagrindinį išsilavinimą,
mokiniams skiriamas bendrabutis
ir nemokamas maitinimas 4 kartus
per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19, tel.
8 5 2610980.
Perka
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 t išsiveža-
me patys. Išvežame senus automobilius.
Transportas Meistrų g. 6, Vilnius (Vtorčermetas), tel.
8 611 39330, 8 5 2165712.
BRANGIAI IR GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AUTOMO-
AUTOMOBILIUS. NUO 1978m. IKI 2008m. BILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI, SU DEFEKTAIS Brangiai superkame spalvotuosius meta-
TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽ- ARBA NEVAŽIUOJANTYS. PASIIMAME lus (varį, žalvarį, nerūdijantį plieną, cinką,
TUS. TEL. 8 688 20004. PATYS. ATSISKAITOME IŠ KARTO. VIL- šviną, magnį, aliuminį), akumuliatorius.
NIUS, TEL. 8 607 09227. Išsivežame patys. Tel.: 8 698 41237, 8
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus 676 10771.
ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. Tel.: 8 5 Superkame įvairių markių automobilius.
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981. Tvarkingus, važiuojančius, nevažiuo- Lombardas. Aukso, sidabro, laužo ir
jančius, neeksplotuojamus bei daužtus. dirbinių supirkimas. Gedimino pr. 2,
Skubiai superkame naudotus automobilius Tel. 8 645 61877. Vilnius. „Aukso Centro“ parduotuvė. Tel.
gali būti su defektais. 1993 m. iki 2008 m. 8 5 2622069.
Tel. 8 608 77700.
Superkame įvairių markių automo- Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS, GALI BŪTI bilius. Tvarkingus ir su defektais. Su- visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
SU DEFEKTAIS, ATSISKAITOME IŠ KARTO. tvarkome dokumentus, atsiskaitome dzukijosmediena.lt.
TEL. 8 675 71801. iš karto. Tel. 8 676 71261.
Perkame naudotus ekskavatorinius krautu-
vus ir ratinius ekskavatorius, 2000 – 2008
metų gamybos. Siūlyti įvairius variantus.
Baldai Tel. 8 612 86051.
Firma restauruoja minkštus baldus: keičia gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles. Perku mišką. Atsiskaitau iš karto. Tel.: 8
Gaminame nestandartinius čiužinius. Pensininkams taikome 10 proc. nuolaidą! Tel. 8 657 74488, 8 610 65172.
5 2736333, 8 5 2304584 (vakare), 8 61492247.
Superku „National Geographic“ žur-
nalus anglų k. Skambinti tel. 8 618
Statyba, remonto darbai 18300.

„ALUPLAST“,„REHAU“,„NEWLINE“ plas- Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir-


tikiniams langams, balkonams 55-60 tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą. Grožis, sveikata
proc. nuolaida. www.puravida.lt. Tel.: Tel. 8 618 00700.
8 5 2350088, 8 685 05039. Gydykitės patys ir būkite sveiki ! UAB „Lo-
Santechnikos darbai: maišytuvų, vonių,
„REHAU“ VOKIŠKI PLASTIKINIAI LANGAI unitazų, skalbimo mašinų prijungimas deksa“ prekiauja ir gydo medicininėmis
GAMINTOJO KAINOMIS. BALKONŲ STI- ir remontas. Vamzdynų keitimas. Tel. 8 dėlėmis kurios yra užaugintos,Lietuvos
KLINIMAS IR APDAILA. LANGŲ REMON- 684 33418. biofabrike. Rengiame kursus ir apmo-
TAS. PENSININKAMS NUOLAIDOS. Tel. 8 kome gydytis savarankiškai, suteikiame
5 2418718, Marija. VIDAUS APDAILA, REMONTO, TINKAVIMO konsultaciją ir aprūpiname gydymo me-
DARBAI. DEKORATYVINIS TINKAS, DAŽY- todika. Dėl informacijos kreiptis: info@
AKCIJA! IKI 45 proc. NUOLAIDOS 5 ka- MAS. TEL. 8 684 66114. lodeksa.com, tel.: 8 343 68 210, 8 620
merų plastikiniams langams ir durims. 73 600, www.lodeksa.com.
Balkonų stiklinimas. Šarvuotos durys. Vidaus durys: pušinės, faneruotos, la-
Montavimo darbai. Konsultuojame minuotos. Pigiai. Montavimas ir prista- Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100
nemokamai. www.toplangai.lt, tel. 8 tymas per 3 d. www.duryspigiau.lt. Tel. proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo
683 37573. 8 652 92016. narkotikų. Metodas negydomasis. Me-
Vonių restauravimas jūsų namuose. Taiko- todistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 8
ATLIEKU PLASTIKINIŲ LANGŲ SUREGU- 601 95262.
LIAVIMĄ, REMONTĄ. STIKLINU BALKONUS me nuolaidas, garantiją. 16 metų patirtis.
DARAU APDAILĄ. TEL. 8 652 40041. Tel.: 8 5 2422383, 8 688 29271.

.
skelbkites
Biuruose Vilniuje
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas).
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038
El. paštas: skelbimai@15min.lt
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai)
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Mob. 8 682 18824 Kita
El.paštas: slavija777@gmail.com PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS GYVENTO-
JUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA IR SLAUGA.
KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8 656 81050.
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

dienos citata
Ž.Ilgauskas dar nenusprendė,
Sugriebė šiaudą
kurioje komandoje baigs šį sezoną. AURIMAS TAMULIONIS
TOMAS GRIGALEVIČIUS
„Žalgiris“ Eurolygos „Top-16“
Šiuo metu jis yra pasinėręs į gilius redakcija@15min.lt
etape laimėjo po 2 metų pert-
raukos. A.Koroliovo nuotr.
svarstymus. Tačiau tikiuo- Kauno „Žalgirio“ krepšininkai iš-
si, kad iki savaitgalio jis saugojo teorines galimybes žengti
į kitą Eurolygos etapą. Lietuvos vi-
apsispręs. cečempionai Kauno sporto halėje
Sakė Žydrūno Ilgausko (nuotr.) agentas vakar po dramatiškos kovos 89:84
Herbas Rudoy. 34 metų krepšininkas va- (26:19, 24:22, 18:24, 21:19) palaužė
kar sulaukė išsvajotojo paleidžia- Malagos „Unicaja“ ir iškovojo pirmą-
mojo rašto iš Vašingtono „Wi- ją pergalę „Top-16“ etape.
zards“ klubo.
Norėdami išsaugoti viltis
Plačiau skaitykite patekti į kitą Eurolygos etapą
www.15min.lt
kauniečiai nebeturėjo teisės
klysti. Svyruodami ant bedu-

Čempionai be medalių gnės krašto žalgiriečiai mačą


pradėjo rezultatyvių atakų šk-
valu. Tačiau atitrūkti toliau
nei per vieną metimą šeimi-
ninkams neleido snūduria- Fotogaleriją rasite
vusi gynyba. www.15min.lt
Lygių varžovų dvikovą su-
jaukė nuo atsarginių suolo pa- miesi jie išplėšė sunkią per- kad mums beveik pavyko su- čiau pataikė daugiau tritaškių
Rusijos ledo ritulininkams olim- kilęs Martynas Pocius. Gynė- galę (89:84), pirmąją per ke- stabdyti greitą „Unicaja“ žai- (9 iš 21 prieš 6 iš 12) ir nežy-
piada baigėsi ketvirtfinalyje. jas prametė savo pirmąjį bau- tverias G grupėje sužaistas dimą. Tai buvo viena pagrin- miai laimėjo kovą „po lenta“
dos metimą, tačiau po to pa- rungtynes. dinių mūsų užduočių rungty- (31 prieš 29).
taikė šešis iš eilės (1 dvitaškį, nėse, nes tai mus žudė prieš dvi
Pergalė – labai svarbi „Prokom“ staigmena
3 tritaškius ir 2 baudas) ir su- savaites Malagoje“, – džiaugė-
krovė kauniečiams dviženk- Rezultatyviausiai nugalė- si pirmąją pergalę kaip vyriau- „Žalgiriui“ ši pergalė bu-
Dukart (2008 ir 2009 m.) pasaulio sioje žiemos olimpinių žaidy- lę persvarą (26:16). tojų gretose žaidė po 17 taškų siasis komandos treneris Euro- vo pirmoji po trijų pralaimė-
čempionai Rusijos ledo ritulinin- nių rungtyje galvoję rusai po Kauniečiai buvo pabėgę ir surinkę M.Pocius ir Dainius lygoje iškovojęs Darius Mas- jimų iš eilės G grupės starte.
kai antrose iš eilės žiemos olim- šio pralaimėjimo buvo priversti dar toliau (42:28), tačiau galin- Šalenga. Aleksandras Čapinas koliūnas. Vos kartą „Top-16“ etape kol
pinėse žaidynėse liko be apdova- krautis lagaminus kelionei na- gas varžovų aukštaūgių žaidi- (6 rez. perd.) pridėjo 14, o Ta- „Unicaja“ gretose išsiskyrė kas laimėjusi yra ir „Unicaja“,
nojimų. Be medalių iš Vankuverio mo, jų kovos dėl medalių Van- mas neleido „Žalgiriui“ galu- das Klimavičius (6 atk. kam.) aukštaūgiai: Robertas Archibal- kuri su „Žalgiriu“ dalinasi 3–
grįš ir olimpinių čempionų titulus kuveryje baigėsi. tinai perimti mačo kontrolės 12 taškų. das pelnė 17, Joelis Freelandas 4 grupės vietas.
gynę švedai. Tuo tarpu po slogaus starto į savo rankas (42:37). „Prie pergalės visi pridėjo sa- (8 atk. kam.) – 16 taškų. Po 12 Pirmauja dar vieną staig-
vis galingiau ant ledo atrodan- Po didžiosios pertraukos vo indėlį. Man geriau sekėsi iki taškų įmetė Omaras Cookas ir meną ketvirtajame ture patei-
Prieš olimpiadą finaline va- tys kanadiečiai pateko į pusfi- šeimininkai buvo susigrąži- pertraukos, o lemiamu rungty- Zabianas Dowdellas. kusi Tomo Pačėso vadovauja-
dinta Rusijos ir Kanados ledo ri- nalį, kuriame lazdas surems nę dviženklę persvarą (59:47), nių metu į priekį mus timptelė- „Žalgiris“ rungtynėse var- ma Gdynės „Prokom“ (Lenki-
tulininkų dvikova Vankuveryje su staigmeną pateikusiais slo- bet ji visa ištirpo lemiamame jo A.Čapinas ir T.Klimavičius“, žovų krepšį iš dviejų taškų zo- ja), kuri G grupės lyderių mū-
įvyko jau ketvirtfinalyje. Tačiau vakais. Pastarieji ketvirtfinaly- ket-virtajame kėlinyje (71:72). – sakė M.Pocius. nos atakavo pavydėtinu taik- šyje 88:81 ant menčių parvertė
didžiulę intrigą kėlusi akistata je vakar 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) įrodė Užvirė tikras nervų karas, pir- „Ši pergalė mums buvo la- lumu – tikslą pasiekė 66 proc. Ramūną Šiškauską su Maskvos
baigėsi vos prasidėjus grumty- savo pranašumą prieš 2006-ai- maujančios ekipos keitėsi kiek- bai svarbi. Džiugu, kad abso- dvitaškių (22/33). Palyginimui, CSKA (Rusija).
nėms ant ledo. Pasaulio vice- siais Turino olimpiadoje aukso vienos atakos metu. Visgi šal- liučiai visi, kurie buvo aikštė- „Unicaja“ pataikė tik 45 proc. Žalgiriečiai vėl žais namuo-
čempionai ir žaidynių šeimi- medaliais besidžiaugusią Šve- tesni pasirodė žalgiriečių ner- je, pridėjo savo indėlį. Visi bu- metimų (25/55). se, kur jų lauks mūšis prieš pui-
ninkai kanadiečiai tvirtai per- dijos rinktinę. vai. Taikliai mesdami baudos vo „užsivedę“, kovojo dėl kiek- Kauniečiai prarado dau- kią sportinę formą demonstruo-
ėmė iniciatyvą į savo rankas ir Kitą Vankuverio olimpinių metimus ir protingai ginda- vieno kamuolio. Galima sakyti, giau kamuolių (15 prieš 10), ta- jančią „Prokom“ ekipą.
užtikrintai laimėjo rezultatu 7:3 žaidynių ledo ritulio pusfina-
(4:1, 3:2, 0:0). Vienu metu antra- lio porą sudarys JAV ir Suomi-
jame kėlinyje šeimininkų pra- ja. Amerikiečiai ketvirtfinalyje tenisas
našumas buvo net 6:1. 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) įrodė savo pra-
„Kanadiečiai žaidė kaip go-
rilos, ką tik išleistos iš narvo“, –
varžovų užsidegimu po mačo
našumą prieš Šveicariją, o suo-
miai identišku rezultatu 2:0 (0:0,
0:0, 2:0) palaužė Čekiją.
A.Murray'us dar gali atvykti į Lietuvą
Ketvirtą vietą pajėgiausių pasaulio 22 metų tenisininkas po pirmoji Didžiosios Britanijos Daviso taurės reglamentą lais-
žavėjosi Rusijos rinktinės var- tenisininkų reitinge užimantis bri- netikėtos nesėkmės Duba- raketė A.Murray'us (ATP 4) vai keisti du žaidėjus galima
tininkas Ilja Bryzgalovas. Naujienos iš Vankuverio tas Andy Murray'us dar turi galimy- jaus (JAE) čempionate gali ap- apsigalvotų ir nuspręstų vis iki burtų traukimo pradžios li-
Tik apie auksą prestižiškiau- www.15min.lt bę aplankyti Lietuvą. sigalvoti ir atvykti į Vilnių pa- dėlto padėti savo šaliai kovo- kus ne mažiau nei dviem valan-
dėti savo šaliai kautis Daviso je su Lietuva. doms, apie permainas oficia-
taurės mače. Juolab kad tenisininkui ne- liai informuojant teisėją. Bur-
„Visaip gali būti. Juk Ričardo tikėtai atsirado papildomo lai- tų traukimo ceremonija numa-
jie tikrai prisibijo“, – vakar ofi- ko – A.Murray'us iš Dubajaus tyta kovo 4 dieną, ketvirtadienį,
cialioje Lietuvos Daviso taurės teniso čempionato pasitraukė 12 val.
interneto svetainėje svarstė Ri- jau antrajame rate, vakar rezul- Panašiai prieš porą metų
čardo Berankio treneris ir Lie- tatu 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 neprilygęs buvo pasielgę latviai, stipriau-
tuvos rinktinės kapitonas Re- 25 metų serbui Janko Tipsare- sią šalies tenisininką Ernestą
migijus Balžekas. vičiui (ATP 39). Gulbį (ATP 72) Daviso taurės
Jo auklėtinis, 198-as pa- „Niekada nėra malonu pra- mačui prieš moldavus įregis-
saulio klasifikacijoje 19-metis laimėti, tačiau prisipažinsiu, travę tik paskutinėmis akimir-
R.Berankis, kovo 5–7 dienomis jog šiame turnyre didelių per- komis.
Vilniuje vyksiančiame Davi- galių nesitikėjau. Žaidžiau po
so taurės Europos–Afrikos zo- ilgos pertraukos, pirmą kartą
nos II grupės mače tarp Lietu- po Australijos teniso čempio-
vos ir Didžiosios Britanijos tu- nato finalo, todėl dar nesu at-
rės aukščiausią reitingą iš visų gavęs turėtos sportinės formos.
tenisininkų. Užuot žaidęs kaip įprasta, kor-
te bandžiau visokias nau-
Nelaukta nesėkmė
joves“, – po pralaimėjimo
Dėl staiga išaugusio aiškino britas.
R.Berankio reitingo bri- Papildytirinktinės
tai ne kartą nuogąstavo sudėtį A.Murray'umi
savo žiniasklaidoje – mat britai turi beveik savai-
tarp jų kapitono Johno tę. Mat pagal
Lloydo paskelbtų rink-
tinės tenisininkų aukš-
čiausią reitingą turin-
tis 23 metų Jamesas
Wardas ATP klasifi-
kacijoje atsilieka dau-
giau nei pusšimčiu –
yra 252-as. Britai A.Murray'ų į rinktinės sudėtį gali įregistruoti
Tačiau svarstyklės dar iki kovo 4 d., 10 val. AFP/Scanpix nuotr.
gali persisverti į kitą pusę, jei
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Vilniui švenčių badas negresia


KARINA
ginys „Mados infekcija“ šiemet nėdamas geru žodžiu rėmėjus
vyks kovo 25–27 dienomis. Nors bei vien iš idėjos galinčią dirb- „Be2gether“ organizatoriai šiemet nesiti-
ZIMINAITĖ ki valstybės paramos, tačiau nenuleidžia
jis įsikurs naujoje vietoje – Nacio- ti komandą.
k.ziminaite rankų ir festivalį ketina surengti padeda-
@15min.lt nalinėje dailės galerijoje, orga- „Festivalis jau 10 metų gy- mi rėmėjų ir gerbėjų. I.Gelūno nuotr.
nizatoriai teigė neišsižadantys vuoja iš valstybės negavęs nė
Atkelta iš 1 psl. draugystės su Šiuolaikinio me- cento. Buvau išvykęs į stažuo-
Pirmojo Vilniuje pasirody- no centru. „Nuotaikos yra po- tę Londone, jų mados savaitės
siančio festivalio „Kino pavasa- zityvios ir geros vien jau dėl to, metu. Man kolegoms buvo ne-
ris“ vykdomojo direktoriaus Al- kad festivalis apskritai vyksta lengva pripažinti ir papasakoti,
girdo Ramaškos teigimu, festi- tokiu nelengvu metu, tiek kal- kad gyvename tik iš privačių rė-
valis didžiausios paramos šie- bant apie Lietuvos ekonomiką, mėjų ir bilietų pardavimų. Ten
met tikisi iš savo gerbėjų, kurių tiek kalbant apie situaciją pra- visi festivalių organizatoriai yra
kasmet sulaukia apie 50 tūkst. mogų pasaulyje. Vienaip ar ki- remiami ir skatinami valsty-
„Esame nusiteikę net perdaug taip planus koreguoti teko ne tik bės“, – pasakojo M.Morkūnas,
optimistiškai. Jaučiame didelį šiemet, bet jau ir pernai“, – pasa- pridurdamas, kad tikisi, jog
žmonių palaikymą ir malonų kojo šį festivalį jau 4 metus or- 10-metis bus proga Vilniaus sa-
spaudimą iš žiūrovų pusės – jie ganizuojančios renginių agen- vivaldybei ir Kultūros ministe-
daug tikisi, o mes tūros „Sick Service“ direktorius rijai atkreipti dėmesį į „Mados
nenorime jų nuvil- Mindaugas Morkūnas. Jo teigi- infekciją“.
ti ir siekiame tobu- mu, svarbiausias variklis – žiū-
Tikisi sėkmės
lėti“, – sakė jis. Anot rovai. „Pastaruosius metus jie
A.Ramaškos, šiemet „Kas bus, kas nebus –
festivalio rengėjai festivalis nepražus“. Maždaug
atrinko net per daug taip nusiteikę šiemet birže- vo ji. „Sirenos“ vyks tik spalį – Kaip koncentracijos
filmų, viršijo visus nu- lio 25–27 dienomis vyksiančio tad laiko dar yra ir tikėtina, kad stovykloje
matytus biudžetus. „Šiemet „Be2gether“ organizatoriai. Nebijome gali atsirasti komercinių rėmė- Spalio viduryje vyksiančio
kino derlius buvo labai geras, „Esame nusiteikę optimis- jų, bet A.Simanavičiūtė neslė- festivalio „Vilnius Jazz“ vadovas
parodysime labai daug – apie tiškai. Jokių blogų nuotaikų šių metų, esa- pė per daug nesitikinti. Antanas Gustys tikino besivado-
100 filmų, tarp jų nemažai ir nėra. Laikai sunkūs, bet rei- me užgrūdinti. „Ne taip lengva surasti rė- vaujantis „realiai pesimistinė-
lietuviškos produkcijos. Vilia- labai kia juos įveikti. Vienaip ar ki- mėjų versle – mūsų festivalis mis“ prognozėmis. Finansavi-
mės, kad ateis daug žiūrovų ir noriai taip, manome, kad festivalis Sakė A.Gustys. nėra toks matomas kaip koks mas nėra aiškus. „Pernai iš Vil-
festivalis nebus nuostolingas“, per- neturėtų patirti kažkokios di- Sunkmetis smogė „Kino pavasaris“. Išgelbėti ga- niaus savivaldybės gavome 20
– sakė „Kino pavasario“ vyk- k a bi- delės nesėkmės“, – teigė festi- skaudžiai lėtų bent jau grąžintas toks vals- tūkst. Lt. Sumos nedidelės, bet
domasis direktorius. Festiva- lietus į valio komunikacijos vadovė tybės finansavimas, koks buvo, ir jas mums svarbu gauti.
lis dalį lėšų šiemet gavo iš Kul- festivalį. Eglė Remeikaitė. Jos teigimu, Gerokai niūresnių nuotai- dabar turime jo trečdalį ar net Aš tikrai nusiteikęs, kad
tūros ministerijos, iš užsienio Vėliau- dėl sunkmečio festivalio prog- kų neslėpė Oskaro Koršunovo mažiau. Vargina nežinomy- 23-iasis festivalis bus. Nebuvo
fondų, rėmėjų, vis dar tikima- siai savai- rama nesumažės – bus mėgina- teatro (OKT), kuris organizuo- bė. Jei žinotume, kad biudže- nė vienų lengvų metų“, – sakė
si, kad prisidės ir Vilniaus sa- tę iki fes- ma taupyti kitose srityse. „Lie- ja teatro festivalį „Sirenos“, va- tas yra vienoks ar kitoks ir jis A.Gustys.
vivaldybė. Anot A.Ramaškos, tivalio bi- tuviai tikrai gali tikėtis žinomų dybininkė Aušra Simanavičiū- garantuotas, galėtume dirbti, Anot jo, „Vilnius Jazz“ fes-
apie 30 proc. viso biudžeto su- lietai bū- vardų iš užsienio, baigiam de- tė. „Radikalių minčių visai ne- kviesti trupes, o dabar yra taip tivalis niekada nebuvo lepina-
daro Lietuvos valdžios instituci- na išpirkti. rybas su tikrai įdomiomis gru- organizuoti šiųmetinių „Sire- – pažadama vieną, o paaiškėja mas. „Visada mums teko trupi-
jų skiriamos lėšos. „Kino pava- Tai mums pėmis, kurios šiuo metu yra ra- nų“ nebuvo, tačiau tiesa ta, kad kita. Jokie solidūs partneriai iš niai. Nebijome šių metų, esame
saris“ vyks Vilniuje, po to savai- svarbiausias dijo stočių topuose“, – intriga- optimizmu netrykštame. Fi- užsienio rimtai į mus nežiūri“, – užgrūdinti. Visą laiką esame kaip
tę Kaune, po dieną Klaipėdoje, rodiklis ir di- vo festivalio atstovė. nansavimą iš Kultūros minis- teigė OKT vadybininkė. Jos tei- koncentracijos stovyklos kaliniai
Šiauliuose ir Panevėžyje. džiausias įver- „Be2gether“ šiemet nesi- terijos gavome, nors jis yra ge- gimu, net svarstyta „Sirenas“, – tik kaulai ir oda“, – ironizavo
tinimas“, – sakė tiki valstybės paramos. Pa- rokai sumažintas, o juk ir taip kurios bus labai kuklios, pa- jis. A.Gustys pridūrė, kad kurti
Taupo protingai
organizato- sak E.Remeikaitės, organiza- nebuvo didelis. Žinoma, fes- vadinti „miniSirenomis“ ar ki- festivalį skatina tik noras, kad
Garsiausias lietuviško- rius, pa- toriai dar negavo pernai ža- tivalio meninė kokybė nuo to tu krizės nuotaikas atspindin- Vilniui – visų mūsų namams –
jo mados pasaulio ren- mi- dėtų lėšų. labai nukentės“, – apgailesta- čiu pavadinimu. svarbus atributas išliktų.

tv vasario 27 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Anim. serialas „Laslo stovy- 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir laimei 08.00 Krikščionio žodis. 08.15 „Tufiai ir Tuniai“ (29). 08.30 06.50 Programa. 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris.
(21) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (10, 11). kla“ (12). 06.55 Anim. serialas „Nenuorama Džunė Li“ (3). (kart.). 08.00 Gimnazistai (kart.). 09.00 Kainos kodas (kart.). „Pašėlę Tornberiai“ (40). 08.55 „Paslapčių sodas“ (37). 09.20 Publicistinė analitinė laida (kart.). 08.00 „Teletabiai“. 09.00
09.00 Apie ūkį ir bites. 09.30 Mamyčių klubas. 10.00 Filmas 07.20 Anim. serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių ko- 09.30 Animacinis serialas„Vaiduoklių istorijos“ (kart.). 10.00 „Aviukas Šonas“ (25). 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Olimpinės Kertinis akmuo. 09.30 Duok leteną! 10.00 Geras laikas. Lai-
vaikams.„Aš parsisiunčiau vaiduoklį“. Komedija. JAV, Kanada, manda“ (7). 07.45 Anim. serialas „Aladinas“ (79, 80). 08.35 Šeštadienio rytas. 11.00 Grožis ir estetika. TV žurnalas. 12.00 žaidynės. Ledo ritulys. Pusfinalio rungtynės. 11.45 Olimpinės da visai šeimai. Vedėja D.Zlatkauskaitė. 10.30 Dokumentinis
2004 m. 12.00 „Šeimos šventė“. Komedija. JAV, 2007 m. Anim. serialas „Dinozaurų karalius“ (5). 09.00 Karoluko ir Nepatvirtinta diagnozė (N-7) (kart.). 13.00 TV serialas „Juo- žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Moterų slalomas 2. 13.00 Pulsas. serialas „Gimę žudyti“. „Nuodingiausieji“ (N-7). 11.00 Penk-
13.40 „Tas pažįstamas jausmas“. Komedija. JAV, 1997 m. Pencės rytas. Laida vaikams. 09.30 Žalioji akademija. 10.00 dasis riteris“ (N-7) (kart.). 14.00 Totorių „Koresh“ imtynių I 13.30 Olimpinės žaidynės. Snieglentės. Lygiagretusis didysis toji pavara (12/8). 11.30 Reporteris (kart.). 12.15 „Naša
(N-7). 15.45 Be grimo (N-7) (kart.). 16.35 Gyvenimas yra Kino pusryčiai. „Lesė“. Nuotykių. JAV, 1994 m. 11.50 „Išlais- Europos čempionatas. 2009 m. (kart.). 15.00 Laiko ženklai. slalomas. Moterų finalas. 14.45 Olimpinės žaidynės. Akmensly- Raša“ (N-7). 13.10 Skonio reikalas. 14.00 Dokumentinis
gražus (N-7) (kart.). 17.10 Mados reidas. 17.40 Asistentai. vinti Vilį II“. Nuotykių. Prancūzija, JAV, 1995 m. 13.50 TV 16.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 16.30 Autopilotas. 17.00 dis. Moterų finalas. 16.00 Žinios. 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų serialas „Katastrofų pamokos“. „Stadionai“ (N-7). 15.00 Do-
18.10 Chorų karai. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. serialas „Ratuotas riteris“ (1). JAV, 2008 m. (N-7). 14.50 TV Ekstrasensų mūšis (kart.). 18.00 Nepatvirtinta diagnozė koncertas. 18.00 Loterija „Tuzinas auksinių“. 18.30 Olimpinės kumentinis serialas„Mitų griovėjai“ (119). 16.00 Žinios. Orai.
18.55 TV orai. 19.00 Chorų karai. Dainų konkursas. Tiesio- serialas„Deginanti aistra“ (105). 15.54 Nematomi. 16.00 TV (N-7). 19.00 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. žaidynės. Greitasis čiuožimas trumpuoju taku. Finalai. 500 m 16.05 TV serialas „Policijos nuovada“ (6/16) (N-7). 17.00 Ži-
ginės transliacijos tęsinys. 22.00 „Prezidento lėktuvas II“. serialas„Deginanti aistra“ (106). 17.00 Švarūs pinigai. 17.45 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 TV serialas „Juodasis ri- vyrų, 1000 m moterų, 5000 m vyrų. Estafetės. 20.00 Dok. f. nios. Orai. 17.05 TV serialas „Makgaiveris“ (67) (N-7). 18.00
Veiksmo. JAV, 2006 m. (N-14). 23.40 „Visa griaunantis me- Superkakadu (N-7). 18.00 Žvaigždžių duetai IV. 18.45 Žinios. teris“ (10) (N-7). 21.20 „Šnipų žaidimai“ (7, 8). Kriminalinis „Vankuveris 2010“: žaidynių vizija“. 20.25 Loterija „Perlas“. Žinios. Orai. 18.20 „Naša Raša“ (N-7). 19.00 Žinios. Orai.
las“. Drama. Didžioji Britanija, 2005 m. (N-14). 01.10 „Į neži- 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai IV (tęs.). trileris. Rusija, 2004-2008 m. (N-7). 23.15 „Nuosprendis iš 20.30 Panorama. 20.45 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio 19.10 Teritorija. 20.00 Žinios. Orai. 20.10 „Super L.T.“ (N-7)
nią“. Nuotykių komedija. Rež. J.Landisas. Vaid. J.Goldblumas, 22.00 „Čarlio angelai“. Veiksmo komedija. JAV, Vokietija, ateities“. Trileris. Rež. J.Heapas. Vaid. E.Robertsas, N.Mancuso, panorama. 21.30 Eurovizijos dainų konkurso nacionalinės at- (kart.). 21.00 Reporteris. 21.28 Orai. 21.30 „Meilė ir gin-
M.Pfeiffer, R.Farnsworthas. JAV, 1985 m. (N-14). 03.15 2000 m. (N-7). 00.00 „Ostinas Pauersas. Šnipas, kuris mane S.Rubinekas. JAV, 1996 m. (N-7). 01.05 Bamba. Interaktyvu- rankos III turas. 23.45 Vankuverio žiemos olimpinės žaidynės. klai“. Komedija. JAV, 1994 m. (N-7). 23.30 „Valentino diena“.
Programos pabaiga. suvedžiojo“. Veiksmo komedija. JAV, 1999 m. (N-7). sis šou suaugusiesiems (S). Kalnų slidinėjimas. Vyrų slalomas 2. 01.00 Programos pabaiga. Siaubo. JAV, 2001 m. (S). 01.30 Programos pabaiga.

tv vasario 28 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas „Yu-Gi-Oh! GX“ 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Laslo 06.49 Programa. 06.50 Televitrina. 07.05 Grožis ir estetika 08.15 Olimpinės žaidynės. Akmenslydis. Vyrų finalas. 06.50 Programa. 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris
(22) (N-7). 07.00 TV serialas „Laukinis gyvenimas“ (12, 13). stovykla“ (13). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džu- (kart.). 08.00 Girių horizontai (kart.). 08.30 Tarp miesto ir 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Tele bim bam. 11.00 (kart.). 07.40„Teletabiai“. 08.30„Gimę žudyti“.„Nuodingiausie-
09.00 Sveikas žmogus. 10.00 Filmas vaikams. „Nemalonu- nė Li“ (4). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir kaimo (kart.). 09.00 Tauro ragas. 09.30 Anim. serialas „Vai- Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Rungtynės dėl 3-iosios ji“ (N-7) (kart.). 09.00 Derliaus kraitė. 09.30 Autofanai. 10.00
mai dėl vyresniojo brolio“. Komedija. JAV, 2000 m. 11.40 Žvaigždžių komanda“ (8). 07.45 Animacinis serialas „Aladi- duoklių istorijos“ (kart.). 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 vietos. 12.45 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. Vyrų Žvejo biblija. 10.30 Sveikatos kodas. 11.00 Pradėk nuo savęs.
„Polė“. Nuotykių. JAV, 1998 m. 13.20„Piršlys“. Komedija. JAV, nas“ (81, 82). 08.35 Animacinis serialas„Dinozaurų karalius“ Sveikatai ir laimei. 12.00 Kunfu išmintis. 12.30 To dar nebu- slalomas 1. 14.30 Olimpinės žaidynės. Kalnų slidinėjimas. 11.30 Reporteris (kart.). 12.00 „Naša Raša“ (N-7). 13.00 „To-
Didžioji Britanija, Airija, 1997 m. (N-7). 15.20 Juokingiausi (6). 09.00 Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. „Greistokas. vo... (kart.). 13.00 TV serialas„Juodasis riteris“ (kart.). 14.00 Vyrų slalomas 2. 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios pai“. „Forbes“: 20 turtingiausių muzikos dievaičių (N-7). 14.00
Amerikos namų vaizdeliai. 15.50 Akistata (N-7) (kart.). Tarzanas - beždžionių valdovo legenda“. Nuotykių. Didžioji Sveikinimų koncertas. Tel. (8 5) 278 0803, mob. (8 618) 77 (su vertimu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dai- „Didžiausios pasaulio katastrofos“.„Kalnų sniego griūtys“ (N-7).
16.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7) (kart.). 17.30 Farai Britanija, 1984 m. (N-7). 12.20 Premjera. „Vieną kartą Ro- 654. 16.00 Girių horizontai. 16.30 Svarbus pokalbis. 17.00 nelė 2010“. Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas. 15.00 „Plėšrūno instinktas“. „Neprašytas miško svečias“ (N-7).
(N-7) (kart.). 18.10 TV serialas „Moterų alėja“ (2/16) (N-7). moje“. Nuotykių komedija. JAV, 2002 m. 13.55 Premjera. „Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.). 17.30 Kainos kodas. 18.00 Tiesioginė transliacija. 18.00 Olimpinės žaidynės. Dailusis 16.00 Žinios. Orai. 16.05 TV serialas „Policijos nuovada“ (6/17)
18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 TV serialas „Ratuotas riteris“ (2) (N-7). 14.50 TV serialas Dok. filmų ciklas „Valstybės kelias. Napoleonas Lietuvoje“. čiuožimas. Prizininkų parodomoji programa. 20.30 Pano- (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.05 TV serialas „Makgaiveris“ (68)
Savaitės komentarai. 19.30 TAIP arba NE. TV žaidimas. V „Deginanti aistra“ (107, 108). 17.00 Ne vienas kelyje. Laida Autorius R.Bružas. 19.00 Dokumentinis serialas „Ką dary- rama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Savaitė. Politinių (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.15 Teritorija (kart.). 19.00 Žinios.
20.00„Lietuvos metų moteris 2009“. Apdovanojimų teikimo apie saugų eismą. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 Žinios. ti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 naujienų laida. 21.15 Olimpinės žaidynės. Snieglentės PGS. Orai. 19.10 „Super L.T.“ (N-7) (kart.). 20.00 Žinios. Orai. 20.10
ceremonija. Tiesioginė transliacija. 22.00 „Transporteris“. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių „Top 5“. Ekstrasensų mūšis. Išskirtinės laidos (5) (N-7). 21.15 Meilės Vyrų finalas. 22.20 Olimpinės žaidynės. Ledo ritulys. Finalas. Skonio reikalas (kart.). 21.00 Žinios. Orai. 21.15 24/7. Savaitės
Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. (N-7). 00.00 „El Mariachi“. 19.30 2minutės šlovės. 21.30 „Maksimali rizika“. Veiksmo. istorijos. „Meilės pėdsakais“. Melodrama. Vokietija, 2006 m. Tiesioginė transliacija. 00.45 Transliacijos pertrauka. 03.30 aktualijų analizė ir komentarai. 22.15 „Pašėlusios naktys“. Kri-
Veiksmo. Meksika, JAV, 1992 m. (N-14). 01.30 „Karo rūkas“. JAV, 1996 m. (N-14). 23.35 Snobo naktis. „Vilardas“. Mistinis (N-7). 23.00 „Elgetų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių uždarymas. Tiesioginė minalinė drama. JAV, 1997 m. (N-7). 00.15 „Meilė ir ginklai“.
Biografinis. JAV, 2003 m. (N-7). 03.25 Programos pabaiga. trileris. JAV, 2003 m. (N-7). 2007 m. (N-7). 00.55 Bamba (S). transliacija. Komedija. JAV, 1994 m. (N-7). 02.15 Programos pabaiga.
2010 vasario 26 d., penktadienis
„ 1 5 M

pramogos / 11
I

N

www.15min.lt/pramogos

„Noriu padaryti ką

I O
horoskopai vasario 26 d.

E N
P

I
E N D
K T A

nors gražaus dėl kitų“


Avinas. Svarbu baigti tai, kas buvo seniai pradėta, ir su-
kaupti energijos bei informacijos naujiems planams įgy-
vendinti. Turėdami konfidencialios informacijos galite
išspręsti kai kurias problemas.
Jautis. Šiandien patartina ramybė, santūrumas, ypač
tekste, aš nežinau. Aš taip ne- atviliotų daugiau auditorijos Padidėjęs populiarumas ga- jei norite išvengti nesusipratimų meilės reikaluose. Nuo-
kristina lat kintančios nuotaikos trukdys artimiesiems ir aplinki-
sakyčiau ir aktorystės su reži- į mano šokio, muzikos ir po- li paskatinti daryti ir mažiau
mažeikaitė niams jus suprasti.
sūra neskirstyčiau hierarchi- ezijos spektaklius, kurie, žiū- populiarius darbus.
k.mazeikaite
@15min.lt
niu principu, o dėčiau lygybės rint iš vartotojiškos pozicijos, Ar šiuo metu vis dar rašo- Dvyniai. Šiandien jausite energijos stygių, sumažės pa-
ženklą. Manau, kad tai yra ly- yra nelabai populiarūs žanrai. te knygą? Kokia ji bus, kada sitikėjimas savimi. Galbūt nusivilsite kažkokiu susitari-
Nuo kovo mėnesio LNK eteryje giavertės profesijos, tik reika- pasirodys? mu, susitikimu ar pokalbiu. Reikėtų trumpam atitrūkti
pasirodysiančiame seriale „Ma- lauja truputėlį skirtingų suge- Taip, ji vis dar rašoma. Daug nuo įtemptų darbų, atsipalaiduoti.
no mylimas prieše“ bus galima bėjimų. Norėčiau akcentuoti, kas knygoje pradeda senti, kas
Vėžys. Būsite aktyvūs darbuose ir kontaktuose. Jeigu rei-
išvysti senokai televizijos etery- kad teatras yra komandinis buvo parašyta 2004 m., dabar
kės ginti savo interesus, kreipkitės pagalbos į patikimus,
je matytą aktorę Dalią Michele- darbas – žmogus, su kuriuo atrodo naiviai. Dirbu, rašau, fik-
gerai pažįstamus žmones. Pasistenkite būti taupesni. Ne-
vičiūtę (42 m.). „15min“ su akto- dirbi, praturtina tave. Teat- suoju įvykius, bet neturiu jokio laukite didelio dosnumo iš kitų.
re kalbėjosi apie naująjį vaidme- ras nėra tapyba, kai meni- vadinamojo „deadline'o“, nie-
nį, kasdienybės džiaugsmus ir kū- ninkas pasiėmęs dažus ga- kas manęs nespaudžia ir ne- Liūtas. Aplinkiniai šiandien gali jus klaidinti iš sava-
rybinius planus. li tapyti – čia yra būtina ko- skubina baigti darbą. Apie ką naudiškų paskatų arba tiesiog dėl neišmanymo. Nepro-
manda, nuo kurios priklauso bus knyga? Kai išeis, tada pa- vokuokite nemalonių pokalbių bei incidentų. Vakare bū-
Naujame seriale jūsų įkū- visa sėkmė. Režisierius be au- skaitysite ir pamatysite (juo- site nusiteikę nerūpestingai siausti su draugais.
nijama viešbučio virėja Liu- toriaus būtų niekas, kaip ir ak- kiasi). Šiai knygų mugei ne- Mergelė. Nesileiskite nukreipiami nuo pagrindinio tiks-
sė yra gyvybinga, tiesmuka, torius būtų niekas be re- spėjau, bet gal per metus su- lo, neieškokite lengvesnių kelių už tuos, kuriuos jau pra-
kartais net vulgarokų frazių žisieriaus. kurpsiu... (šypsosi). mynėte. Apdairiai elkitės su savais ir svetimais pinigais,
nevengianti moteris. Jūs nesate iš tų ak- Ar turite su kuo dalytis materialinėmis vertybėmis.
Dažnai man besifilmuojant torių, kurios dažnai kūrybos džiaugsmais?
Svarstyklės. Šiandien takto ir saiko jausmas tiesiog
kildavo klausimų ir aš sakyda- šmėžuoja televizijos Asmeniniame gyvenime?
būtinas. Galbūt kažkas siūlys investuoti, bendradarbiau-
vau režisieriui, kad taip kaip ekrane. Galbūt ma- Ne (kvatojasi). Bet turiu visą
ti. Didelė tikimybė, jog tai verta jūsų dėmesio, ypač jeigu
mano personažas aš niekada note, kad televizija savo komandą, savo spektaklių
projektas buvo brandintas ilgai.
neišdrįsčiau pasakyti. O reži- – pigus būdas išpo- žmones, su kuriais dalinuosi
sierius atsakydavo, kad taip puliarėti? savo džiaugsmais. Skorpionas. Tikriausiai kažkam itin prireiks jūsų pa-
pasakytų Liusė. Aktorius vi- Iš tikrųjų jau se- Kokie įvertinimai jums galbos, geranoriškų patarimų. Atsukti nugarą reikštų ap-
sada turi paklusti režisieriui, niai buvau toje vaiz- yra svarbiausi? temdyti tarpusavio santykius, prarasti pasitikėjimą. Pasi-
nes režisierius mato visumą dų dėžėje. Turbūt Vienareikšmiškai – drau- stenkite išvengti posūkio į santykių atšalimą.
ir žino, kaip visi komponen- nevertinu nei taip, gų įvertinimai. Tačiau Šaulys. Galimos smulkios permainos dalykinėje sfero-
tai susisies. nei taip. Kai daly- man visados yra svar- je. Tikėtini bendri reikalai su žmonėmis, kurie jums daug
Mano personažas Liusė vavau laidoje „Pa- bu kritinės pastabos, tai reiškia arba reiškė praeityje. Pravartu labiau pasirūpinti
ieško pozityvaus santykio su gauk kampą“ su- man yra neįkainojama. savo sveikata ir grožiu.
žmonėmis ir su pasauliu, yra pratau, kad dau- Kartą, kuomet viešėjau
geranoriška, nuoširdi, atvira gelis žmonių apie kūrybinėse dirbtuvė- Ožiaragis. Šiandien galite padaryti klaidų sudarinė-
ir tiesi – frazių nevynioja į va- mus, kaip akto- se Zalcburge, vienas dami sutartis, tvarkydami dokumentus, pinigų ir verslo
tą. Tai personažas iš tos kar- rius, iki tol nie- austrų režisierius reikalus, tad pasistenkite viską daryti atidžiai, atsakingai,
tos, kurią yra palietęs hipių ko nežinojo. Ga- davė pastabą. Jis nepasiduoti įtartinam spaudimui, įkalbinėjimams.
judėjimas. li teatre išdirb- sakė: „Šypsokis, Vandenis. Padaugės išlaidų ir smulkių rūpesčių, galbūt
Esate ne tik aktorė, bet ir ti 10-15 metų ir dėkok, bet niekuo susijusių su vaikais. Tikriausiai suvoksite, kaip nepama-
režisierė („Neparašyta va- niekas, išskyrus netikėk“. Objek- tuotai švaistėte pinigus pramogoms ar niekniekiams. Ne-
saros istorija“). Ar režisūra tuos žmones, ku- tyvumas yra sli- leiskite, kad jumis manipuliuotų abejotini asmenys.
aukštesnis karjeros laipte- rie lankosi teat- dus dalykas, ypač Žuvys. Kitų aplaidumas, lengvabūdiškumas šiandien
lis negu aktorystė? ruose, tavęs neži- šiame darbe. ne juokais ves jus iš kantrybės. Pasistenkite nesipykti su
Žmonės dažnai vertina nos. Televizija duoda momen- kolegomis, vadovybe, ieškokite kompromiso. Yra pavojus
ir sako: „o, matai, jis režisie- tinį populiarumą. Norėčiau, Visą interviu skaitykite
www.15min.lt apsigauti, sudarant sutartis.
rius...“ Ką jie įdeda po ta po- kad mano darbas televizijoje

PenKtAdieniS – ÔJ=9Þ=5IG=CG
ÞIJ=9G8=9B5
sudoku
7 3 5 ? 9 2
3 9 2 7 9 1 6
SKUMBR Ė
4 1 6 8 7 4 3 6 8 9
DUd`]hig]5h`UbhcjUbXYbmbY]fJ]XifßYa]c
8 9 4 5 9 8 4 2
^ãfc^Y"Ôj]Yß]UUh`Ubh]b‹g_iaVf‹f]YV] hj]fhcg
ghfi_hãfcg gUj]hcg_cb]c">]`UVU]aU]gh]b[U  9 8 Atlantinė 7 9
8skumbrė
bYg^c^Y[Uigidc`]bYgc~]ê^êf]YVU`êfã[×~]ê"
J]XifßYa]cfY[]cbc[mjYbhc^U]Uh`Ubh]bž 7 5 3 5 1 6 8
g_iaVfžXUßb]Uig]U]_YdU`Ui_c_Ydgb]b‹gYUbh su žolelėmis
[fchY`]ê">]h]Yg]c[gihjYfhUhc_]UadUfic×]ac
VãXi]"HU]ddUhUh`Ubh]b‹g_iaVf‹`UVU]g_Ub]_YdhU
5 8 3 Þij]gbid`Ui_]hY]f[YfU]
7 6 3 1 5 9 7
2 1 6 5 2 6 5
j]gUcf_U]h‹^YUfVUUdj]fhUVU`hU^UaYjmbY"Df]Y bigUig]b_]hY _Y`]cgYj]YhcgY
×]cgßij]Yg`UVU]h]b_UU]hfYgb]cg_cb]cdf]Yg_cb]U] £d^Ui_]hYßijê×cbig"
G_iaVfYg£hf]b_]hYXfig_U 
4 6 2d]d]fU]g 4 8
Ã[Ufghm~]cg _f]YbU] _Uf]g"
hUf_ichUW]hf]bcgß]YjY`Y
VY]gai`_]bhca]gßc`Y`‹a]g]f
?]Y_j]Yb{dYb_hUX]Yb£×j]Yß]{g_iaVfž 
EASY gihf]bhU]g`Uifê`UdY`]U]g"
# 89 EASY lengvas
Labai # 90
j]`_Y×Yf]ig hibêZ]`‹ ^ãfê`]Yßij]ig]fY×Yf]c 5d×`U_ghm_]hYW]hf]bêgi`h]a]g
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
]fU`]Y^ia]"?c`ßij]gaUf]bicg]g 
Z]`‹UhjYßUaY£dUfXichijYg. tuku pažymėtame langelyje esan-
[YfU]£_U]h]b_]hY`Ui_c_Ydgb]bž 

VILNIUJE: [fchY`Yg]×hYd_]hYU`]Y^ia]" tį skaičių siųskite SMS žinute nume-


Þij]gUbh[fchY`]ê_Yd_]hY(Ã) riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
5fW\]hY_hê["('#'% :UV]^cb]×_]ê["&U  a]bihYg]×_]Y_j]Ybcgdig‹g" vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
>Ug]bg_]c["%* ÔY×_]b‹g["'&  =×_Ydig]{ßij£[U`]hYdUVUfghmh] TELE2 abonentai). Žinutės langelyje ra-
J]f×i`]×_]ê["($ Þ]faãbê["&" ×j]Yß]U]gdf]Yg_cb]b]êßc`Y`]ê šykite: 15MIN SU (gautas skaičius) Var-
das Pavardė Miestas. Vienas iš teisin-
KAUne:
`UdY`]U]g"

D"@i_×]c["*$"
2 5
DUh]Y_]hYgiW]hf]bcgg_]`hY`‹a]g"
8 9 2
gą atsakymą atsiuntusių žmonių bur-
tų tvarka laimės dvi J.Crusie knygas:
„Vyro medžioklė“ bei „Tik ne tu“. Pramoga, juokas, laikas

KLAiPĖdOJe: 5 6 9 8Ui[]Ui]bZc!
3 6 2 1
sau, jausmų masažas...

kkk"]_]"`h Nesibaigiantys sudoku -


<Yf_UigAUbhc[",("
4 3 9 8 1 6 9 1
www.15min.lt/sudoku
6 5
2 4 9 5 1 4 9 7
2010 VASARIO 26 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Taps pora ir ekrane


Garsusis Johnny Deppas pirmąsyk losofu egzistencialistu Jeanu- J.Deppas pasidžiaugė ne tesnėse serijose buvo labai
Atsisveikinimas
su E.Čivinsku
ekrane pasirodys kartu su savo my- Paulu Sartre'u. tik bendradarbiavimu su my- daug šalutinių siužeto linijų, KRISTINA MAŽEIKAITĖ
limąja Vanessa Paradis. Šiuo metu J.Deppas kartu limąja V.Paradis ir A.Jolie, bet kartais net pats susipainioda- k.mazeikaite@15min.lt
su A.Jolie fi lmuojasi juostoje ir vaidmeniu naujoje „Ka- vau. Bet naujoje bus labai
Holivudo numylėtinis su „Turistas“ (angl. „The Tourist“). ribų jūros piratų“ labai smagu“, – Šį trečiadienį pasaulį palikusio
prancūzų aktore ir daininin- Jis pripažino, kad yra pakerėtas dalyje. „Dievinu sakė jis. legendinės grupės „Vairas“ ly-
ke pasirodys naujame fi lme, kolegės talentų. „Ji maloni mo- kapitoną Dže- derio Edmondo Čivinsko (nuotr.)
kuris vadinsis „My American teris ir labai rimtai žiūri į dar- ką. Anks- artimieji nusprendė, kad daini-
Lover“ (angl. „Mano meilužis bą. Buvau jos sužavėtas ir man ninkas bus pašarvotas ir palaido-
amerikietis“). Abi garsenybės didelis malonumas dirbti kar- tas Mažeikiuose, kur pastaruoju
gyvena drauge nuo 1998-ųjų, tu“, – A.Jolie gyrė metu ir gyveno.
tačiau vienoje juostoje dirbs J.Deppas.
pirmą kartą. Pastaruo- Grupės „Vairas“ lyderis
„Vanessa vaidins prancū- ju metu akto- šį trečiadienį užgeso Kauno
zų feministę Simone de Be- riui tiesiog medicinos universiteto kli-
auvoir, o aš atliksiu jos meilu- lyja jam pa- nikų reanimacijoje. Hepa-
žio Nelsono Algreno, kuris yra čiam patin- tito B kamuojamas 49 metų viliuosi, kad ryte spėsiu atsi-
tikras mačo, vaidmenį“, – sa- kančiais fil- dainininkas jau savaitę buvo sveikinti su Edmondu“, – kal-
kė J.Deppas. 46-erių aktorius mais. nugrimzdęs į komą. Atlikėjas bėjo geras E.Čivinsko bičiulis
ir 37-erių prancūzė V.Paradis beveik 4 metus grūmėsi su klas- Romas Dambrauskas, organi-
augina dukterį Lily-Rose, ku- tinga liga. Pirmus simptomus zavęs lėšų rinkimą ir sunkiai
riai dabar 10 metų ir sūnį Jac- E.Čivinskas pajuto 2006 metų sirgusio E.Čivinsko palaiky-
ką, kuriam 7-eri. pavasarį, po Kovo 11-osios pro- mo koncertus.
Simone de Beauvoir – ga Šiauliuose vykusio koncer- Šeštadienį Londone buvo
XX a. prancūzų rašytoja ir fi- to. Su kitais muzikantais prie suplanuotas Edmondo Čivins-
losofė, parašiusi garsią knygą šventinės vakarienės stalo sė- ko ir aktorės Nijolės Narmon-
„Antroji lytis“. Ši yra apie mo- dusiam atlikėjui pasidarė blo- taitės koncertas. Anapilin išė-
terų priespaudą, feminizmą ir ga. Tyrimus atlikę Klaipėdos jusį Edmondą šiame koncer-
atvirus santykius su garsiu fi- medikai nustatė, kad į orga- te pasiryžo pakeisti jo bičiu-
nizmą yra patekęs hepatito B lis R.Dambrauskas.
užkratas. E.Čivinskas įtarė,
kad virusas į organizmą pate-
Vanessa ko prieš du dešimtmečius per- Laidotuvės
pilant kraują po avarijos. Nors Su velioniu bus galima at-
vaidins feministę, atlikėjas nuolat vartojo vaistus, sisveikinti šį šeštadienį Ma-
o aš atliksiu jos 2009 metų pabaigoje liga pa- žeikių muzikos mokykloje,
ūmėjo. Ligonio žmona įtaria, esančioje Vl.Burbos g. 9.
meilužio vaidmenį. jog tam įtakos turėjo aktyvus Šv. mišios vyks senojoje Ma-
V.Paradis ir J.Deppas kartu jau 12 metų, gyvenimo būdas. žeikių bažnyčioje sekma-
tačiau tik dabar jie ryžosi nusifilmuoti „Daugeliui gali atrody-
Sakė J.Deppas. dienį, 10.30 val. Laidotuvės
viename filme. AFP/Scanpix nuotr.
ti keista, kad aš nepasirody- įvyks Mažeikių rajone esan-
siu laidotuvėse. Man pačiam čiose Geidžių kapinėse, va-
Madonna įvairenybės labai apmaudu, bet šeštadie-
nį turiu būti Londone. Labai
sario 28 d., 12 val.

ėmėsi J.Luzo
karjeros
Lady GaGa įkvėpė ūkininką
Išskirtinis Lady GaGos (nuotr. k.) Mano sužadėtinė Marti pajuo- kad daugiau nei 2-iejų metrų karuselė
apdaras per Britų muzikos apdo- kavo, kad galėčiau pagaminti aukščio kaliausė-Lady GaGa kol Šioje rubrikoje „15min“ pristato Lietuvos garsenybes, kurios per
vanojimus įkvėpė paukščių išpuo- panašią baidyklę, tą ir pada- kas puikiai sergsti jo kviečius. savaitę labiausiai šypsojosi ar liūdėjo, nusipelnė ar „prisidirbo“.
lių nukankintą ūkininką. riau“, – pasakojo linksmai nu- N.Brittenas pridūrė, kad tokia
siteikęs N.Brittenas. Jis pridū- baidyklė gali sukelti revoliuci- Smagu
Britų fermeris pažvelgė į rė, kad įprastos kaliausės ne- ją ūkininkų pasaulyje – galima Lietuvaitė Rasa Abramavičiūtė, studijuojan-
kaliausės kūrybą išradingai ir benubaidė vis atskrendančių pagaminti daugiau ne tik Lady ti Šiaurės Londone Midlsekso universitete ap-
savo lauke pasistatė šiaudinę paukščių, tad teko būti išra- GaGos, bet ir kitų bauginančių rangos dizainą, pirmadienį laimėjo F.A.D. (Fas-
dainininkės kopiją (nuotr. d.), dingesniems. Įdomiausia tai, garsenybių kaliausių. hion Awareness Direct – tai labdaros organi-
aprengęs ją atlikėjos zacija, remianti jaunus žmones ir siekianti nu-
rūbo imitacija. Ūki- tiesti tiltą tarp studijų ir darbo madų pramonė-
ninkui Nigeliui Britte- je) konkursą, rengtą kartu su„Vauxhall Fashion
nui įgriso balandžių iš- Scout“. Rasa, įveikusi daugiau nei 100 konku-
puoliai jo kviečių lau- rentų iš 34 Didžiosios Britanijos universitetų ir
koledžų, laimėjo piniginę premiją ir stažuotę
kuose, todėl vyras nu-
pas garsiąją Vivienne Westwood. Kaip puiku!
tarė ieškoti sprendimo,
kaip išsaugoti savo pa-
Jaunasis Madonnos (nuotr.) jamų šaltinį.
Graudu
meilužis Jesusas Luzas pasira- 27-erių vyras tiki- Gerbėjams suuodus, kad Lietuvos naciona-
šė sutartį su įrašų kompanija no, kad idėja jam šovė linės „Eurovizijos“ atrankos antrojo turo nu-
galėtojo Donato Montvydo daina „Running
ir pirmąjį savo singlą turėtų į galvą su sužadėtine
Fast“ pažeidė konkurso taisykles, Lietuvoje
išleisti dar iki vasaros. Žino- stebint Britų muzikos
įvyko tikras skandalas ir daug vilčių teikęs at-
ma, prie jo karjeros prisidėjo apdovanojimus per te-
likėjas buvo diskvalifikuotas. Pats 22-ejų atli-
popkaralienė – čia neapsieita leviziją. kėjas pirma teigė neprisimenantis Bosnijoje ir
be jos ryšių. „Mes juokėmės iš La- Hercegovinoje atlikęs tą patį kūrinį kitu pava-
Thesun.co.uk pranešė, esą dy GaGos aprangos ir vis dinimu. Et, labai liūdna, kad iki konkurso prisi-
Madonna pasinaudojo savo aptarinėjome įspūdingą minti, kad daina jau dainuota, nepavyko.
įtaka, kad modelis gautų su- jos peruką. Ji neabejoti-
tartį su anksčiau jai atstova- nai atrodė labai baisiai.

porelė
vusia įrašų kompanija „War-
ners“. Pranešama, kad pir-
masis 23-ejų brazilų modelio
singlas, pavadintas „We Came Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
From Light“, turėtų pasirody- kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
ti gegužės pradžioje. vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
Garsioji J.Luzo globėja ir Už savaitės porelę balsuokite www.15min
mylimoji Madonna jo naudai .lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
padarė net keletą sau nebū- in.lt
dingų dalykų. Popkaralienė
itin retai leidžia naudoti jos
kūrinius reklaminėse kampa-
nijose. Tačiau tam, kad „War-
ners“ vadovybė pasirašytų su-
tartį su brazilu, ji sutiko pasko-
linti reklaminei kampanijai
„Stateside“ jau klasika tapu-
sius savo kūrinius „Vogue“ ir
„Like A Prayer“.