You are on page 1of 12

VILNIUS 2010 M. KOVO 1 D.

, PIRMADIENIS
ISSN 1822-2749. Numeris 19 (967).

ORAI SPORTAS AKTUALIJOS


+4 °C OLIMPINĖ SEIMAS TIKISI
0 °C UGNIS „LEGALIZUOTI“
UŽGESO ATOSTOGAS
9 psl. 5 psl.

VILNIAUS POTVYNIAI:
VILNIUS

POMĖGIO
PUOŠTIS KRIZĖ
NENUMARINO
3 psl.
ISTORIJA IR DABARTIS
Profesorius K.Kilkus rodo žyme-
nį ant Lietuvos mokslų akade-
mijos bibliotekos sienos, įamži-
nusį, kiek per 1931 m. potvynį
buvo pakilęs Neries vanduo.
I.Gelūno nuotr.

PASAULIS

PASAULĮ
TALŽĖ
STICHIJOS
7 psl.

PRAMOGOS

FILMO APIE
TADĄ BLINDĄ
STARTAS Atšilusiam orui tirpinant sniegą tu rasti potvynių pėdsakai ant Gamtos mokslų fakulteto de- riose surenkama dalis Neries lankioms oro sąlygoms, nuo
10 psl. Neryje kyla vandens lygis. Spe- rūsio sienų, didžiausią XX a. kanas profesorius Kęstutis baseino vandens, todėl jis ne užliejimo Vilniaus neapsau-
cialistai tvirtina, kad tokio dide- sostinės potv ynį įamžinu- Kilkus. Anot jo, visi kiti rei- visas atkeliauja iki mūsų. Ly- gotų sovietmečiu pastatytos
lio potvynio, koks buvo 1931-ųjų sios nuotraukos liudija, kad kalingi faktoriai jau yra: di- ginant su XX a. pradžia, Ne- vandeniui pralaidžios betoni-
pavasarį, kai pro Katedros aikštę Neris ne kartą buvo užlieju- delės sniego sankaupos, gana ries lygis yra nukritęs. O ir kri- nės Neries krantinės. „Kran-
reikėjo irtis valtimi, greičiausiai si Vilnių. gilus įšalas. „Potvyniui susi- tulių dažniausiai sulaukiame tinės buvo pastatytos esteti-
nebus, tačiau rizika, kad Neris gali „Patvinusi upė buvo ir daryti padeda ir upėje esan- mažiau nei anksčiau“, – aiški- niais sumetimais, kad mieste
išsilieti iš krantų, yra. Tam trūksta 1951 m., ir 1958 m. Iki to, kad čios ledų sangrūdos“, – vardi- no K.Kilkus. nebūtų pelkės, kuri po potvy-
tik stipraus ir šilto lietaus. Vilniaus žemiausia dalis – jo K.Kilkus. Jis pabrėžė, kad Vilniaus Gedimino techni- nio pavirsdavo visišku šabakš-
Katedros aikštė – būtų užlie- šiandien potvynio tikimybę kos universiteto (VGTU) Van- tynu su išvirtusiais medžiais
Istorinės žymės ant mies- ta, trūksta tik vieno – šilto ir mažina visuotinė moderni- dentvarkos katedros docen- ir krūmais“, – sakė jis.
to pastatų, Valdovų rūmuose labai stipraus lietaus“, – tei- zacija, urbanizacija. „Baltaru- tas Mindaugas Rimeika sakė,
archeologinių tyrinėjimų me- gė Vilniaus universiteto (VU) sijoje yra Vileikos marios, ku- kad susidarius potvyniui pa- Nukelta į 2 psl.

Gyvas
žmonių portalas

www.ikrauk.lt
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

2 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

Potvyniai: istorija ir dabartis


AISTĖ
ALMANAITĖ
a.almanaite
@15min.lt

Atkelta iš 1 psl.
Vilniaus apskrities prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos
vyresnysis inspektorius Ri-
mas Girdzijauskas sakė, kad
ugniagesiai nėra specialiai
rengiami gelbėjimo darbams
potvynio metu: „Žmonių gel-
bėjimas potvynio metu prily-
ginamas skęstančiųjų gelbėji-
mui nesant ekstremaliai situa-
cijai. Potvynio atveju, žmogaus
gelbėjimui iš vandens ugniage-
siai gelbėtojai turi valtis bei na-
rų įrangą“. Anot jo, dėl strategi- Praėjusiame šimtmetyje smarkiausiai Neries vanduo išsiliejo 1931 m.
jos ir veiksmų, susidarius eks- Potvynio metu žmonės plaukiojo valtimis po dabartines Žygimantų,
tremaliai padėčiai mieste, lieka T.Vrublevskio, Tilto, Olimpiečių gatves. Atslūgus potvyniui tvarkant Kated-
atsakingas savivaldybės admi- ros požemius juose buvo rasti LDK valdovų palaikai. Vilnius.skynet.lt nuotr.
nistracijos direktorius. Jo dar-
bas yra surinkti specialią gru-
pę ir nedelsiant spręsti, kokių Šiuo metu sniegas gana gra-
veiksmų imtis, iš kur evakuo- žiai tirpsta. Jei neužeis staigus šil-
ti žmones.
Prieš beveik šimtmetį, kuo- tas lietus, viskas bus gerai, potvy-
met Vilniuje dar nebuvo tokios nio išvengsime.
griežtai reglamentuotos savi-
valdos, patvinus upei, prie Ne- Sakė M.Rimeika.
ries gyvenantys žmonės patys
pasirūpindavo valtimis, gu- bėjimo darbai. Buvo valomi ir lės galerija paverstoje Katedroje,
miniais batais ir kita reikalin- pertvarkomi šventovės rūsiai“, Šv.Kazimiero koplyčioje.
ga amunicija. – apie skaudžius padarinius pa- Archeologas Egidijus Oža-
sakojo V.Dolinskas. Jo tvirtini- las, tyrinėjęs atstatomų Valdo-
Atrado valdovų palaikus
mu, būtent per šiuos tvarkymo vų rūmų požemius, pasakojo,
Nacionalinio muziejaus Lie- darbus buvo išardyti iki tol už- kad ant rūmų rūsių sienų
tuvos Didžiosios Kunigaikšty- mūryti kai kurie praėji-
tės (LDK) Valdovų rūmų direk- mai. Vienas iš tokių už- T.Vrublevskio gatves ir Nerį pa- jo apsisaugoti kitais bū-
torius Vydas Dolinskas teigė, mūrytų praėjimų archeo- siekdavusią ties Karaliaus Min- dais, kaip tik evakuodamiesi
kad nors Vilnius tvindavo ko- logus atvedė į slaptą LDK daugo tiltu. arba persėsdami į valtis“, – teigė
ne kiekvieną pavasarį, istoriš- valdovų kapavietę. „Buvo „Matyt iki tol Vilnia norma- A.Kunsevičius.
kai įsimintiniausias potvynis surasti visi valdovų palai- liai tekėjo ten, kur norėjo, o
buvo 1931 m. Po šio potvynio, kai, tarp kurių ir Barboros paskui jai buvo sukliudy-
užliejusio visą Katedros aikš- Radvilaitės kūnas. Taip pat ta, todėl ji išsiverždavo
tę ir jos požemius, buvo atrasti po potvynio buvo atrasta ir iš krantų. Gal dirbti-
LDK Valdovų palaikai bei Vla- Vladislovo Vazos širdis“, – noje vagoje buvo di-
dislovo Vazos širdis. sakė V.Dolinskas. desnė tvanka“, – sa-
„Potvynis labai nuniokojo Istoriko tvirtinimu, vė- kė E.Ožalas. Jis tiki-
Katedrą, sugriovė medinius pa- liau visi per atsitiktinumą no, kad tai tik prielaida:
matus, todėl nuslūgus vande- atrasti palaikai buvo perlai- „Lieka dar daug neatsa-
niui buvo pradėti Katedros gel- doti tuo metu Vilniaus dai- kytų klausimų. Mes neži-
puikiai matosi senųjų potvy- nome, ar labai snieguotos žie-
nių žymės. „Ant rūsio sienų mos anuomet būdavo, ar Vil-
archeologai rado senųjų Vil- nia bei Neris labai stipriai už-
niaus potvynių žymių. Mano- šaldavo“.
ma, kad tai XVII–XVIII a. po- VU Istorijos fakulteto Ar-
tvyniai. Vėliau rūmų nebebu- cheologijos katedros profeso-
vo, jie buvo sunaikinti, tad ir rius Albinas Kunsevičius pa-
išsiliejusios upės vanduo po- sakojo, kad anksčiau Neris bū-
žemių nebepasiekdavo“, – pa- davo kitaip prižiūrima
sakojo E.Ožalas. – žmonės bandė tvar-
kyti Neries pakrantes
Potvynių priežastys
kaip išmanė. Dažniau-
Archeologo tvirtinimu, siai pakrantėse būda-
galima daryti išvadą, kad po- vo sudedami rąstai.
tvyniai Valdovų rūmus pra- „Tačiau rąstai neap-
dėjo lieti tada, kai buvo užpil- saugodavo nuo pava-
ta senoji Vilnios vaga, tekėju- sariais kylančio van-
si pro dabartines Šventaragio, dens. Žmonės negalė-

orai
KOVO

1
PIRMADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
2-7 °C šilumos. Lis ir bus
vėjuota. Ateinančią naktį ir
rytoj dieną oro temperatū-
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+18 °C
+5 °C
+8 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+9 °C
+10 °C
+2 °C
ra nuo 2 °C šalčio iki 2 °C šilu-
mos. Prognozuojama šlapdri- Madridas +11 °C Roma +20 °C
ba, pereinanti į sniegą. Maskva -1 °C Talinas -1 °C
Saulė teka 07:09
Saulė leidžiasi 17:54
Dienos ilgumas 10:45 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Pilnatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius +4 °C 0 °C +1 °C -4 °C 0 °C

Albinas, Antanina, Eudokijus, Kaunas +5 °C 0 °C +1 °C -4 °C +1 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Eudora, Rusnė, Talgaudas. Klaipėda +4 °C 0 °C +1 °C -2 °C +1 °C debesuota lietus perkūnija
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

VILNIUS / 3
www.15min.lt/vilnius

„Vilniaus švenčių“ nebus


AISTĖ ALMANAITĖ
a.almanaite@15min.lt
Sostinės savivaldybėje numarinta
Pomėgio puoštis
krizė nenumarino
idėja įkurti naują įstaigą „Vilniaus
šventės“, turėjusią perimti kai ku-
riuos „Vilniaus – Europos kultūros
sostinės“ (VEKS) organizuotus ren-
ginius. Renginių kuravimą perima
pati savivaldybė, tačiau jos kišenė-
se švilpauja vėjai.

Metų pradžioje Vilniaus sa-


G.Babravičius sakė, kad
vivaldybė buvo sumaniusi įkur- „Vilniaus švenčių“ idėja
ti įstaigą „Vilniaus šventės“, ku- atidedama geresniems lai-
ri galėtų organizuoti paprastes- kams. J.Kalinsko nuotr.
nius VEKS renginius, pavyz-
džiui „Gatvės muzikos dieną“, „Stengsimės, kad visi ren-
„Tebūnie naktis“ ir kt. Viešajai giniai įvyktų, kad nenutrūktų
įstaigai „Vilniaus festivaliai“, tradicijos, tačiau, aišku, jie bus
kuri gyvuoja jau 7 metus, pla- mažesnių apimčių. Kai kuriuos
nuota palikti sceninius, užda- renginius, pavyzdžiui, „Me-
rose erdvėse vykstančius ren- ną netikėtose erdvėse“ galbūt
ginius. „Deja, politikams min- jungsime prie „Sostinės die-
tis kurti naują įstaigą nebuvo nų“, – pasakojo E.Žalpys.
priimtina, todėl idėja „numa- Paklaustas apie renginių fi-
rinta“. Lauksime geresnių lai- nansavimą, skyriaus vedėjas op-
kų ir gal prie „Vilniaus šven- timizmo nestokojo: „Artimiau-
čių“ sugrįšime“, – „15min“ sa- siu metu eisime pas politikus,
kė Vilniaus vicemeras Gintau- prašysime pinigų. Be to, jeigu
tas Babravičius. savivaldybei pavyks ką nors pri-
Jis tvirtino, kad VEKS orga- vatizuoti ir atsiras papildomų G.Guntorius tikino, kad ketvirtadienį atidaroma paroda – edukaci-
nizuotus renginius perims savi- pinigų, jų gausime – mūsų sri- nio pobūdžio. Žmonės joje galės ne tik paganyti akis, bet ir sužinoti
valdybės Kultūros skyrius. Ta- tis prioritetinė, tad jai teks da- daugiau apie juvelyriką. T.Urbelionio/BFL, organizatorių nuotr.
čiau, ar renginiai įvyks – kol kas lis papildomų lėšų.“
neaišku. „Priimant savivaldy- Kultūros ir meno skyriaus kaip pernai. Be to, pas mus ne- Lago tik nusijuokė: „Tai kaip „Prieš du dešimtmečius gin-
AISTĖ
bės biudžetą jame nebuvo nu- vedėjas pasiguodė, kad bent jau ALMANAITĖ būtina pirkti: parodos tikslas – baletas su hiphopu – nepaly- taro dirbiniai niekam nebuvo
matyta, kad savivaldybė finan- „Gatvės muzikos dienai“ nerei- edukacinis. Rengsime paskai- ginami dalykai. Kiekvienas įdomūs, nes jie buvo vienodi,
a.almanaite
suos „Vilniaus šventėms“ turė- kia didelių piniginių injekcijų. @15min.lt tas, mokysime žmones, kaip at- turi savo klientus, į kuriuos ir neišvaizdūs. Daugelis juokė-
jusius pereiti renginius. Turime Be to, E.Žalpys užsiminė, kad skirti, kur kokie akmenys, kur orientuojasi.“ si ir iš mūsų, kai daugiau nei
labai mažą biudžetą, todėl jeigu yra iniciatyvų ir iš šalies: „Sma- Šią savaitę Vilniuje jau 7-ąjį kartą kokia medžiaga.“ „Visais laikais žmonės buvo prieš dešimtmetį nusprendė-
renginiai ir vyks, jie bus labai gu, kad sulaukėme palaikymo bus surengta juvelyrikos paroda pasiskirstę – kiekvienas pirkdavo me imtis gintaro verslo“, – atvi-
Gelbėjo Kalėdos
kuklūs“, – teigė G.Babravičius. iš Užsienio reikalų ministeri- „Amber Trip“. Organizatoriai sako, papuošalus pagal savo kišenę ir ravo V.Mizgirienė.
Vicemerui antrino Kultūros ir jos, kuri skatina gegužę orga- kad parodos dalyvių šiemet bus ma- Juvelyrams sunkiausias me- skonį. Ne išimtis ir šiandiena“, – Anot jos, dabar žmonės su-
meno skyriaus vedėjas Edmun- nizuoti Tautų mugę Gedimino žiau, tačiau lankytojų tikimasi su- tas buvo pernykštis ruduo. „Ru- kalbėjo ir G.Guntorius. Anot jo, prato gintaro vertę, vertina jį,
das Žalpys. prospekte.“ laukti kaip ir ankstesniais metais denį bendroje rinkoje prekyba pigūs karoliukai – ne konkuren- „Aišku, pirmųjų pozicijų ne-
– esą papuošalai žmonėms rūpi ir juvelyriniais dirbiniais smuko tas klasikinei juvelyrikai. užleidžia auksas ir sidabras,
sunkmečiu. 20–30 proc. Tačiau dabar viskas tačiau jau suprantama, kad ir
fotoakimirka atsigauna. Lėtai, bet situacija ge-
Populiarėja gintaras
iš gintaro galima padaryti įdo-
„Ne visi sugeba atvykti, ne rėja“, – sakė G.Guntorius. Šiemet, anot juvelyrų, bus mių, gražių papuošalų. Nere-
visi gali susimokėti už dalyva- Šią tendenciją patvirtino madingi stambūs, masyvūs tai parodose nugirstu žmones
vimą parodoje. Tačiau nėra taip ir dizainerė, juvelyrikos dir- juvelyrikos dirbiniai, puošti aikčiojančius ir besistebinčius,
blogai – vis tiek bus apie 80 proc. binių salono „Yurga“ savinin- dideliais akmenimis. „Išlieka kad vienas ar kitas dirbinys tik-
dalyvių, kurie dalyvaudavo anks- kė Jurga Karčiauskaitė-Lago: populiarūs augmenijos moty- rai pagamintas iš gintaro“, – pa-
čiau“, – sakė juvelyrikos parodą „Rudenį jau buvome išsigan- vai, paukščių, žuvų fragmentai. sakojo V.Mizgirienė.
„Amber Trip“ organizuojantis dę – vyravo visiškas štilis. Ta- Į madą grįžta sovietmečiu buvęs Pašnekovė sakė pastebėju-
Giedrius Guntorius. čiau atėjo Kalėdos, Valentino populiarus raudonasis auksas“, si, kad ypač gintaro dirbinius
Jo tvirtinimu, lankytojų diena, tad situacija vėl grįžo į – tendencijas vardino dizaine- mėgsta italai – jie perka dide-
parodoje tikimasi sulaukti ne senas vagas.“ J.Karčiauskaitė- rė J.Karčiauskaitė-Lago. lius ir brangius gintaro papuo-
mažiau nei ankstesniais metais: Lago teigė, kad net ir sunkme- Kartu su vyru gintaro mu- šalus. „Vokiečiai perka juvely-
„Labai daug svečių atvažiuoja čiu žmonės neatsisako puoštis: ziejų-galeriją Vilniuje bei Ni- riką, papuoštą gintaro gaba-
iš užsienio – JAV, Japonijos, Tai- „Vien duona sotus nebūsi“. Ju- doje valdanti Virginija Mizgi- liukais, o lietuviai mėgsta au-
vano, Turkijos ir t.t. Vien sve- velyrė taip pat pripažino, kad rienė pastebėjo, kad kuo toliau, torinius gintarinius dirbinius,
čiais apgyvendiname pusę „Re- nors didžioji dalis jos klientų tuo daugiau dėmesio skiriama mielai perka baltojo ar melsvo-
val Hotel Lietuva“ viešbučio“, – yra užsieniečiai, brangiausius ir vadinamajam Lietuvos auk- jo gintaro papuošalus“, – sakė
džiaugėsi G.Guntorius. dirbinius vis dėlto perka lie- sui – gintarui. verslininkė.
Lietuvos ornitologų draugija paskutinę kalendorinės žiemos Šį ketvirtadienį parodą ati- tuviai. „Šiaip užsienio ir Lie-
savaitę lankė Vilniaus vaikų globos namų auklėtinius ir pasako- darysiantis verslininkas sakė tuvos pirkėjai nesiskiria – visi
jo jiems apie inkilus. Ornitologų akciją šeštadienį Vingio par-
nemanantis, kad lankytojai daug matę, gali palyginti, todėl
ke užbaigė renginys „Kelionė paukščių takais“, kurio metu inkilai
gali aplenkti parodą: „Bilietų yra labai reiklūs“, – pasakojo
Pirmųjų pozicijų neužleidžia
sugrįžtantiems paukščiams buvo įkelti į medžius. I.Gelūno nuotr.
kainų nekėlėme, viskas taip pat J.Karčiauskaitė-Lago. auksas ir sidabras, tačiau jau su-
Paklausta, ar verslui kojos
nekiša pastaruoju metu išpo-
prantama, kad ir iš gintaro galima
puliarėję pigūs papuošalai padaryti įdomių, gražių papuošalų.
iš karoliukų ir menkaverčių
akmenukų, J.Karčiauskaitė- Sakė V.Mizgirienė.

Įsidėkite skelbimą Žuvo gaisre


Šeštadienį per gaisrą Vil-

greitai ir patogiai! niuje žuvo žmogus. Ugnis įsi-


siautėjo prieš vidurnaktį Pylimo
gatvėje, 11-uoju numeriu pažy-
mėtame 4 aukštų name.
Iš pradžių iš degančio bu-
to 2-ame aukšte ugniagesiai iš-
gelbėjo du žmones. Netrukus
iš pastato buvo išvesti dar trys
dūmais apsinuodiję nukentė-
jusieji. Visi penki asmenys iš-
vežti į ligoninę. Be to, gaisra-
vietėje buvo rastas nenustaty-
Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose tos tapatybės bei lyties apde-
„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse gęs kūnas.
Nelaimės vietoje darbavosi
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. penki ugniagesių gelbėtojų eki-
pažai. Dėl ko kilo gaisras, vakar
dar nebuvo aišku.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

4 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

Dzūkiškasis Kaziukas kino repertuaras


PASAKA
Kovo 1 d., pirmadienis
Šiemet Kaziuko mugės metu vyks ir „Dzūkų
„Tušti namai“ 17:00
dienos“, tad, be įprastų pasirodymų, netrūks
dzūkiškų šokių bei dainų. Etno.lt nuotr. „Irina Palm“ 17:15
„Naujasis pasaulis“ 18:00
„Išminuotojų būrys“ 19:00 21:15
„Santuoka“ 19:15 21:00
„Rugpjūčio šventė“ 21:30
Kovo 2 d., antradienis
„Ant bangos“ 10:30
„Lankas“ 11:00
„Tušti namai“ 12:15 21:45 „Valentino diena“
„Skafandras ir drugelis“ 13:30
„Keliamieji metai“ 11:30 13:50
„Pasaulis yra didelis ir išsigelbė-
16:40 19:00 21:30
jimas slypi už kampo“ 15:00 21:15
„Nenugalimas“ 12:30 15:15 18:15
„Išminuotojų būrys“ 17:00 19:30
21:00
„Irina Palm“ 17:15
„Zero 2“ 12:10 14:20 17:00 19:20
„Naujasis pasaulis“ 17:30 21:50
„Santuoka“ 19:15 20:00 „Blogas policininkas“ 15:20 18:45
Viena laukiamiausių miesto šven- Anot etnologo Liberto Klim- dinti prekyba išaugo iki spal- Mugės akcentas – Dzūkų die- 21:30
čių, tikras pavasario šauklys – kas- kos, Kaziuko mugė iš sostinė- vingos trijų dienų Kaziuko mu- nos Vilniuje. FORUM CINEMAS AKROPOLIS
met gatves šurmuliu pripildan- je vykstančių tradicinių šven- gės. Turėdama šimtmečių tra- Linksmybės prasidės nuo „Numylėtieji kaulai“ 14:40 18:30
„Kuždesių sala“ 12:30 15:30 18:30
ti Kaziuko mugė. Ji šiemet vyks čių išsiskiria – visų pirma gilia diciją, rodydama rankų darbo penktadienio ryto, kai oficia- 21:15
21:30
kovo 5–7 dienomis ir pateiks vil- istorine tradicija. „Ši mugė ki- išmoningus gaminius, vaišin- liai bus atidaryta mugė. Visas „Valentino diena“ 13:30 16:10
niečiams išties turtingą renginių lusi iš šventojo karalaičio Ka- dama kulinarinio paveldo val- dienas Gedimino prospek- „Keliamieji metai“ 10:30 13:00
19:00 21:40
programą, tradicinius amatinin- zimiero pagerbimo procesijų, giais, džiugindama unikalio- te, prie Nacionalinio dramos 15:15 18:00 20:30
„Įsikūnijimas“ 3D 11:00 15:00
kų dirbinius ir pristatys jaunąją rengiamų nuo 1604 metų. Lai- mis vilnietiškomis verbomis, teatro ir Rotušės aikštėje ne- „Nenugalimas“ 12:00 14:45 17:45
amatininkų kartą. kui bėgant bažnytinę šventę ly- mugė neturi tils muzika, bus galima 20:00
20:45
lygių ap- stebėti įvairius folklo- „Princesė ir Varlius“ 11:10 13:20
„Numylėtieji kaulai“ 15:45 19:00
Alternatyvioji Kaziuko mugė link i- ro ansamblių, iliuzio-
21:40
15:30
Lukiškių aikštė, kovo 5–6 d. (13–17 val.), kovo 7 d. (12–16 val.) niuose nistų ir kitokius pasi-
„Princesė ir Varlius“ (LT) 10:15 „Popiežė Joana“ 17:45
Alternatyvioji Kaziuko mugė – tradiciniu tampantis jaunimo pro- kraš- rodymus. Per Kaziuką
tuose“, vyks ir specialios mi- 12:45 15:00 17:15 „Alvinas ir Burundukai 2“ 11:20
jektas jaunimui, kuris jau antrus metus stebins ne tik kruopščiai
atrinktais studentų darbais – keramika, eksperimentine juvelyri- – teigė šios Vilniaus bažnyčio- „Persis Džeksonas ir Olimpo die- „Vyrai, kurie spokso į ožkas“
ka, šilku, bet ir pernai pripažinimo sulaukusiu Kaziuko fotopaštu, profesorius. se. Šeštadienį Lukiškių vai: žaibo vagis“ 13:15* 16:00* 15:30 18:00 20:30
Šiemet aikštėje bus atidaryta
Peržiūrų išparduotuve, „MND“ ir „Kukuart“. Be to, Lukiškių aikš- „Valentino diena“ 14:15 17:30 „Persis Džeksonas ir Olimpo
mugė bus „Alternatyvioji Kaziu-
tės viduryje lauks stalo žaidimų aikštelė, stalo futbolas, daiktų mai- 20:15 dievai: žaibo vagis“ 15:45
ne tik gausi ko mugė“, Rotušės aikš-
nykla, garso kubas, teatro sportas, „Veloklinika“, rekordinis, net 9
meistrų iš vi- tėje iškilmingai prasidės „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ „Vilkolakis“ 18:15 20:45
metrų, komiksas Kaziuko tematika, taip pat tarptautinio projekto
sos Lietuvos, „Dzūkų dienos“. Dzūkai 18:45* 21:00*
„Menų fabrikas“ („ArtFactory“) dalyviai – tarptautinis jaunimas,
bet ir pasižy- džiaugsis savo krašto gro- SKALVIJA
kuris pristatys savo kūrybinę programą. Alternatyviosios Kaziuko „Blogas policininkas“ 18:45
mės specialia žiu, pristatys dirbinius, o
mugės akcentu taps jaunimo pastatytas paminklas, skirtas atmin- kultūrine prog- šeštadienio vakarą vai- „Nasha Russia. Likimo kiaušai“ Kovo 1 d., pirmadienis
ti visiems pasibaigusiems ir būsimiems konkursams paminklui rama, kurią ren- nikuos ugnies šou. 16:30 21:20 „Persona non grata” 15:00
Lukiškių aikštėje statyti. Paminklą kurs jaunimo judėjimas „Pa- gia Vilniaus etni- Daugiau informaci- „Vilkolakis“ 20:00 „Vėjavaikė“ 16:45
saka iš rūsio“, o prisidėti galės kiekvienas norintis. nės kultūros centras. jos www.etno.lt
* seansai kovo 2 dieną nevyks „Zero“ 21:00
Kovo 2 d., antradienis
iš arti FORUM CINEMAS VINGIS
„Kuždesių sala“ 11:50 14:50 18:00
„Zero“ 17:00

Joanai Gedmintaitei mieli moteriški buities darbai 21:15


„Viskas ore!“ 20:45
„Neris ir jos krantai“ 19:00
„Vėjavaikė“ 20:30
KARINA Daugelis žemaičius įsivaiz- tinka mano balsui, tai tikra sva- skaityti knygas, siuvinėti, siū-
ZIMINAITĖ duoja kaip storakakčius, užsi- jonių opera. ti, megzti ir valgio pagaminti –
k.ziminaite
spyrusius. Aš stengiuosi nesu- Nemažai koncertuojate, kaip kiekviena moteris turbūt.
@15min.lt reikšminti tų „regioninių“ sa- kur jums maloniausia dai- Ir karoliukus verti, miške pa-
vybių. O aš... Nesu iš lengvų nuoti? sivaikščioti, paslidinėti... Vai-
Šviesiaplaukė 35-erių operos so- žmonių, kurie greitai nusivilia Saviems. Nors tai savotiškai kystėje norėjau išmėginti dai-
listė Joana Gedmintaitė daugeliui ar palieka, ką pradėję. Pastebiu sunku. Geriausia saviems sve- lųjį čiuožimą, bet taip ir nepa-
pažįstama kaip projekto „Triumfo tą ir namuose, buitiniuose daly- tur (juokiasi). Grįžti į Rietavą ir vyko, o dabar jau baisu. Žinau,
arka“ dalyvė, „bohemiečių“ trupės kuose. Jei kas netvarkingai gu- ten koncertuoti yra labai sun- kad išeisiu ir būsiu kaip karvė
narė ir tiesiog gražaus balso savi- li, būtinai turiu atrišti, gražiai ku. Nežinau, kodėl. Širdis dre- ant ledo. Baisu, kad ko nesusi-
ninkė. Moteris su šypsena pasako- išpakuoti. ba, nors įprastai koncertuose laužyčiau.
jo ne tik apie darbus teatre, bet ir Ar yra opera, kurioje la- taip nebūna. Kodėl dalyvavote „Triumfo
apie žemaičių savybes, primirštas bai norėtumėte sukurti per- Su kokiu atlikėju norėtu- arkoje“, juk pripažinimo jums
gėles, „bohemiečių“ istoriją ir ne- sonažą? mėte sudainuoti duetu? netrūksta?
meilę mikrofonams. Taip, labai norėčiau pasirodyti Visada turėjau slaptą sva- Tiesiog manęs labai gražiai
Gaetano Donizetti operoje „Lucia jonę dalyvauti spektaklyje, ku- prašė, kad dalyvaučiau... Kita
Dainuoti svajojote nuo de Lammermoor“.Ma- riame vaidina ir mano profeso- vertus, tai buvo nauja patirtis.
vaikystės? nau, ji rė Irena Milkevičiūtė. Su mikrofonu dainuoti anks-
Kiek save prisimenu (juo- Ką veikiate be dainavimo? čiau labai retai kada tekdavo,
kiasi), visada dainuodavau. Ar Kaip atrandate laiko sau, ko- tai visai kita specifika. Saky-
namuose, ar laukuose, ar miš- kių turite pomėgių? čiau, tai ne man (šypsosi). Mik-
ke – visada traukdavau dainas. Visiems turbūt tas laikas rofonas ir aš dirbame ne kartu,
Muzika nuo pat mažens ma- per greitai bėga. Juokauju, kad o jei su stovu mikrofonas – išvis
ne viliojo. dar nepriėjau iki to, kad pagalvę tragedija (juokiasi). Kai dainuo-
Nedomino jokia kita neščiausi į teatrą, bet jau grei- ju turiu gestikuliuoti, vaikščio-
profesija? tai reikės. Aišku, kiek lieka lai- ti, o mikrofonas sukausto. Sako,
Kaip ir Asmik Grigorian, ko, stengiuosi skirti savo vai- blogam šokėjui viskas trukdo,
labai svajojau apie baletą. kui, vyrui ir gėlėms. Pastaro- tai man „Triumfo arkoje“ su-
Bet žinojau, kad balerina sios yra mano pomėgis. Mėgs- kliudė mikrofonai. Po to, žino-
niekad netapsiu, galimy- tu jas auginti, tačiau dabar ma, susigyvenau, bet pradžio-
bių nebuvo, tad svajonės jos yra nuskriaustos ir nu- je buvo sunku. Šiaip buvo sma-
liko svajonėmis. Nuo ma- vytusios. Fiziškai nepajė- gu, juk kita aplinka, kitoks pa-
žų dienų pirmenybę tei- giu. Artėja pavasaris siruošimas. Turi labai greitai
kiau dainavimui. ir nežinau, ką dary- išmokti kūrinius, būti visada
Esate žemaitė, o ti – ar jų sumažin- pasirengęs.
žemaičiai garsėja ti, bet labai gaila...
kaiptvirtobūdožmo- Yra tų pomėgių ir Visą interviu skaitykite
nės. Kokia jūs? daugiau – mėgstu www.15min.lt
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

AKTUALIJOS / 5
www.15min.lt/aktualijos

analitikė komentuoja
VILIJA
TAURAITĖ
„Legalizuos“ atostogas
GEDIMINAS
SEB banko Tikimasi, kad sutvarkius Seimo sta-
CIBULSKIS
vyriausioji analitikė tutą nebesikartos panašios istorijos
g.cibulskis
kaip L.Karaliaus viešnagė egzotiškuo-
@15min.lt
se kraštuose vykstant parlamento po-
Ekonomikos atsitiesimo metas sėdžiams. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Nors Konstitucinis Teismas (KT) dar
2009-ieji Lietuvos ekonomikai buvo sudėtingiausi per pas- prieš penkerius metus nurodė reg-
taruosius 16 metų. Šalyje pagamintas bendrasis produktas, lamentuoti Seimo narių atostogas,
palyginti su 2008 m., sumažėjo net 15 proc. Panašų ūkio tautos išrinktųjų poilsio tvarka ne-
nuosmukį Lietuva patyrė tik išsivaduodama iš planinės So- nustatyta iki šiol. Akivaizdu, jog ne
vietų Sąjungos rinkos. Po gilaus nuopuolio vis dažniau kal- vienam parlamentarui patogesnė da-
bama apie 2010-aisiais laukiantį šalies ūkio atsitiesimą. bartinė situacija: kelis mėnesius per
Lietuvos ekonomikos atsigavimas prasidės nuo ekspor- metus jie dirba laisvu grafiku, o ir per
to pagyvėjimo. Tik tuomet, kai įsibėgės eksportuojan- neoficialias atostogas gauna pinigų
čių bendrovių pardavimai, jos ims duoti daugiau užsaky- parlamentinei veiklai vykdyti.
mų Lietuvos įmonėms, kelti atlyginimus ar priimti daugiau
darbuotojų. Įkandin atsigaus ir gyventojų vartojimas. Prog- KT 2005 metų vasarį kons-
nozuojama, jog svarbiausių Lietuvos eksporto rinkų – Vo- tatavo, kad Seimo nariai, kaip ir
kietijos, Baltijos šalių, Lenkijos, Rusijos – ūkio padėtis bus visi dirbantys mirtingieji, turi eiti
geresnė nei 2009-aisiais. Po skaudžių atlyginimų „apkarpy- kasmetinių mokamų atostogų.
mų“ lietuviška produkcija tapo pigesnė ir patrauklesnė už- Tačiau parlamentarai per 5 me-
sienio pirkėjams. tus taip ir nesugebėjo numatyti
Vis dėlto ekonomikos atsigavimo kelias nebus klotas rožė- ėjimo atostogauti mechanizmo:
mis. Pirmoje metų pusėje įmones „krestelėjo“ elektros pa- kada konkrečiai tai būtų galima
brangimas. Galimas daiktas, jog ir užsienio rinkų atsigavi- padaryti, kiek atostogos truktų
mas bus lėtesnis nei tikimasi. Statistiniai rodikliai kol kas ir t.t. Seimo Etikos ir procedūrų
atspindi tik gležnus eksporto, pramonės ar transporto at- komisija (EPK) pasiryžo regla- praėjusioje kadencijoje, daugelis teikęs saikingai optimistiškai“, iš atostogų mechanizmas, jei-
sitiesimo požymius, o kiti sektoriai – mažmeninė prekyba, mentuoti tautos atstovų poilsį Seimo narių klausė: „kam čia to kad atostogas reglamentuojan- gu staiga tektų sušaukti neei-
statyba – išlieka prislėgti. Ekonomika stiprės gana lėtai, to- tik dabar, parlamento valdybos reikia? Viskas ir taip aišku, kad čios Seimo statuto pataisos bus linę sesiją, o politikas tuo me-
dėl bedarbių toliau daugės, o vidutinis darbo užmokestis prašymu griežtindama Seimo Seimo narys gali kada nori išvyk- įtvirtintos. Tačiau prieš tai par- tu viešėtų kur nors Afrikoje ar
nedidės ar dar šiek tiek sumažės. statutą, kad sudrausmintų po- ti“. Bet taip negalima. Dabar pa- lamento etikos sargai dar turės Azijoje. Pasigirdo siūlymų, jog
SEB banko prognozėmis, ekonomika 2010 m. paūgės sėdžių nelankiusius, už kolegas sipila vienas skandalas po kito“, parengti siūlymus, kaip sure- tokiu atveju Seimo nariui turė-
1 proc. Be abejo, tai gera žinia – šalies ūkis turėtų būti gy- balsavusius ir kitaip prasižen- – dėstė A.Salamakinas. guliuoti pačią atostogų ėmimo tų būti kompensuotos sugrįži-
vesnis nei praėjusiais metais. Vis tik „pliusą“ šiemet ekono- gusius parlamentarus. Paskutinis skandalas kilo, tvarką: jų trukmę, laikotarpį, mo išlaidos.
mika fiksuos ir dėl to, jog pernykštis nuosmukis buvo itin kai Krikščionių partijos frakci- kada Seimo narys gali atosto- „Reiktų spręsti šią prob-
gilus. O ir gyventojams savo kailiu jaučiamo pagerėjimo dar Malonus neapibrėžtumas
jos narys Linas Karalius viešė- gauti, ir kitus dalykus. lemą ieškant analogijų su pa-
teks luktelėti. Paklaustas, kodėl parlamen- damas egzotiškuose kraštuose našiais atvejais kituose dar-
Norėtų kompensacijų
tarų atostogos nereglamentuo- praleido visus sausio mėnesio buose, kai atsiranda būtiny-
Daugiau komentarų - www.15min.lt tos iki šiol, etikos sargų vado- posėdžius, o už jį per Seimo po- KT nutarime teigiama, kad bė staigiai iškviesti kokį nors
vas Algimantas Salamakinas sėdžius balsavo frakcijos kolega parlamentarai gali atostogauti svarbų darbuotoją. Matyt, kaž-
pasiūlė klausti tų, kurie praė- Aleksandras Sacharukas. tik ne sesijų metu ir kai nevyksta koks kompensavimas turi bū-
jusioje kadencijoje vadovavo Didžiausios Seime Tėvy- komitetų ar komisijų posėdžiai. ti. Bet tai galbūt labiau teori-
Masinis protestas Visagine Seimui, pirmininkavo EPK ir
dirbo su Seimo statutu – pats
nės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų frakcijos seniū-
Jeigu būtų šaukiama neeilinė ar-
ba pratęsiama eilinė sesija, jie
niai atvejai, nes labai retai iš-
kyla ypatingos aplinkybės. Pa-
Visagine šeštadienio vidurdie- Jie v ylėsi sulaukti dota- jis tuo metu vadovavo Jauni- vyzdžiui, jeigu kompensacijų
nį per 3000 gyventojų susirinko cijų iš Vilniaus. mo ir sporto reikalų komisijai. mokėjimo perspektyva egzis-
į protesto akciją, kurioje pikti-
nosi išaugusiomis šildymo kai-
Akcijos metu buvo priimtos
keturios rezoliucijos, kuriomis
Tačiau politikas patvirtino, jog
ne vienam parlamentarui pato-
Seimas turbūt vienintelė insti- tuotų ir šiuo metu, vasarį tur-
būt būtume apsiėję be tos neei-
nomis ir ketinimais didinti pen- prieštaraujama valdžios ketini- gesnis dabartinis neapibrėžtu- tucija visoje valstybėje, kurioje nėra linės sesijos“, – sakė J.Razma,
sinį amžių. mams iki 65 metų ilginti pensi- mas. Vieša paslaptis, kad tarp oficialių atostogų. prisiminęs vasario 11-ąją su-
nį amžių, reiškiamas nepasiten- sesijų dažnas Seimo narys ke- šauktą vienos dienos neeilinę
Protesto akcijoje daly- kinimas išaugusiomis šildymo liauja paslidinėti ar į šiltus kraš- Situaciją apibūdino A.Salamakinas. sesiją, per kurią Seimas atlei-
vavę visaginiečiai skundėsi, kainomis, išsakyti norai didin- tus. Vieni važiuoja slapta, va- do generalinį prokurorą Al-
kad uždarius Ignalinos ato- ti užimtumą bei prieštarauja- dovaudamiesi statuto nuosta- nas Jurgis Razma atkreipė dė- privalėtų į ją susirinkti net jei- gimantą Valantiną ir paskyrė
minę elektrinę (IAE) šildy- ma, kad į Visagino savivaldy- ta, kad laikotarpiu tarp sesijų mesį į kitą atostogų galvosūkio gu atostogautų. Išimtys taiko- užsienio reikalų ministru Au-
mo kaina šiame mieste pa- bės teritoriją būtų suvežamos parlamentaras savo darbą or- aspektą – būtų nelogiška poil- mos tik Seimo pirmininkui ir dronių Ažubalį.
didėjo beveik keturis kar- radioaktyvios atliekos iš Euro- ganizuoja pats. Kiti prašo Sei- siaujančiam Seimo nariui skir- jo pavaduotojams – jie gali eiti EPK dar kartą svarstys mi-
tus, daugiau nei du kartus pos Sąjungos valstybių. mo valdybos sutikimo, kad juos ti pinigų parlamentinei veiklai atostogų ir per sesijas. nėtas Seimo statuto pataisas ry-
brango karštas vanduo, ne- Pernai gruodį uždarytos išleistų išvykti į užsienį asme- finansuoti. Praėjusią savaitę vykusiame toj. Vėliau jos bus teikiamos par-
gana to, regione padaugėjo IAE regionui valst ybė šie- niniais reikalais. Po įvairių skandalų sustip- EPK posėdyje komisijos nariai lamento valdybai ir ji spręs, ar
bedarbių, o pensininkams met žada skirti 80 mln. litų „Kiek žinau, kai buvo ban- rėjo visuomenės spaudimas, pradėjo diskutuoti, koks turėtų dėl jų įtvirtinimo balsuos par-
sumažintos išmokos. paramos. doma reglamentuoti atostogas todėl J.Razma sakė esąs „nusi- būti parlamentarų atšaukimo lamentarai.

=×ac_Uiam`‹h]gUjc_fUi^U[mg`Yg Maskvoje – nė žodžio


apie tilto skulptūras
 ?fUi^U[mg`]ê]f×]fX]Yg`][ca]ggYf[U_Ug_Yhj]fhUggiUi[žgd`UbYhcg
[mjYbhc^Ug"HU]XUßb]Uig]Ua]fh]Ygdf]YßUgh]g" Vilniaus meras Vilius Navickas,
vakar su savivaldybės ir versli-

 ?fUi^U[mg`‹gY_Uid]Ug]W\c`YghYfc`]c^ib[]b]U]bic&)aYhêUaß]Uig" ninkų svita išvykęs į Maskvą, tei-


HU]dUV`c[]bU[mjYb]ac_c_mVž ]×jU]nX{" gė vizito metu nežadąs kelti Ža-
liojo tilto skulptūrų atnaujinimo

A
UbcX]U[bcn‹!×]fX]Yg`][U]f_fUi^U[mg`]ê =×aYX]W]bcg×U`h]b]êgiß]bc^Ui. df]dUß]bc _UX_fUi^U[mg`]êVã_`‹dU[Yf‹^c"ÖÞ]bUbh klausimo.
UhYfcg_`Yfcn‹ !dUgU_c^Uj]`b]Yh‹>iX]hUG" jUX" Å[mjmV‹g Y`YaYbhUgÆ cncbUg C' g_Uh]! ^ãgê×Y]acgdUjY`X{ hU]aUbbYh]_‹hU !df]dUß]bc^]g"
ÃHU][]a]b‹gdUjY`XUg"BY^iXfig[mjYb]ac bU XY[icb]Yg fY]_U`]b[c gjY]_Uhcg Zib_W]^cag !Bm_ghUbYhWY`]i`]hcdcßma]U]";U``U]_ch‹gX]Yhcg3Å" „Esu aiškiai pasakęs, kad
VãXUg W\c`YghYfc`]g ghfYgU]"""AUbcVfc`]i] ]×g]g_mf]a{/ bcfaU`]nic^U _fUi^U[mg`]ê ]f ×]fX]Yg BY bYg]`U]_Ui" H]_ `U]_i dUg]f]b_Ui cncbchYfUd]^{ dėl visų paminklų ar kapų re-
dYfbU]bYhcdYfUjcißg]_]a×ig]Ug_fUi^U! Vã_`ž cncbUg dfcZ]`U_h]×_U] [U`] UdgUi[ch] bic Cncb{ df]dUß]bc ]f Ub_g~]Ui g_Ydh]×_U] big]hY]_žg
montų ar tvarkymų vyksta de-
[mg`Yg" CdYfUW]^U g_Uiga]b[U [mXmaUg W\]fif[]b]c £g]_]×]ac/ X]X]bU UhgdUfia{/ bU]_]bU aUbcVfc`]g"BYgcncbUg]×ac_cam`‹h]gUjc_fUi^U!
]`[Ug]fVfUb[ig VYh_fUi^U[mg`‹ghYVY_U`! [mg`Yg" 5[b‹H5FJM85=H‰ rybos tarp Lietuvos ir Rusijos
dUhc`c[]b]iga]_fccf[Ub]naig [mXcßU]nXUg/dU!
_‹^U hY_gcdYfich]]f^cXY×]bž_c^{"HcgUi [Yf]bU [mjYb]ac _c_mVž djn" gYf[Ubh hc_]ca]g užsienio reikalų ministerijų“, V.Navickas su delegacija į Vil-
bY`]b_‹^UiDfUX‹^UiXca‹h]g Uf£aUbcaU `][ca]g_U]dX]UVYhUg dgcf]Un‹ j]f×_]b]achfU_hc – vakar BNS sakė V.Navickas. nių grįš rytoj. I.Gelūno nuotr.
gighUVXmh]hfcaVê]fW\c`YghYfc`]cd`c_×! ]f_h"/cncbUg[mXchUah]_fUgbYjU]g]b[iacfã×]g Pasak jo, kai ministerijos su-
hY`]êUhg]fUX]a{_fUi^U[mg`‹gY"=fgifUXUi" Uf`mh]b‹ggjY]_Uhcggihf]_]aig/9I]f>5J[mjYb! sitars, tada bus sprendžiama apie geresnes sąlygas Lietuvos
J]g_{ UdgjUfg~]ig] Ygi _f]h]×_U fY_`UaU hc^U] VYg]fãd]bUbhmggUjcZ]n]bY bYfj]bY dg]W\]bY J]`b]i^Y GUjUbcf]êdf"%%5" ir dėl tilto skulptūrų. verslininkams ir aptarti bend-
bY`UVU]dUg]h]_]idUg]f]b_UiaUbh]b_Ua{ gjY]_UhU fY[i`]Uf]U]Uh`]Y_UcncbchYfUd]^cgdfcWY! HY`")&%&))**UfVU,*+*$+++(" Žaliojo tilto papuošimai rus miestų projektus.
aYhcX{"HU]cncbchYfUd]^U" XãfUg" 8Ui[Y`]g dUgUi`]c gdcfhc aYbc ]f jYfg`c pastatyti 1952-aisiais. Eks- Be V.Navicko, Vilniaus sa-
£ßmamV]êbUiXc^Ug]cncbchYfUd]^U _UX^êgUj]^Ui! kkk"a]fUaYXU"`h pertų nuomone, surūdijusias vivaldybės delegacijoje bus jo
;U]jU_fUi^c]bXUag hU]f]×jU]nXUVãhêVYdf]Y_U]×hê
ÖÞ]bUiUhjY^ê _U]cncbUggigh]df]bc_fUi^U[mg! skulptūras reikia remontuoti. pavaduotojai Romas Adomavi-
;mXcaUcncbchYfUd]^UgYf[Ubh`‹h]b‹a]g_j‹dUj]ac
`Yg]fÖ]×h]fdX‹ÅW\c`YghYfc`]cd`c_×hY`Yg dU[Yf]bc GjY]_U]f[U]j] hU_ê`][ca]g Wi_f]b]iX]UVYhi]f^c_cad`]_UW]^ca]g 
Šie darbai kainuotų apie 60 čius ir Stanislovas Šriūbėnas,
cf[Ub]nacVã_`ž gUj]^Uih{ ]×jU]nX{"AUbcdUߣg! GUjcVãgYb{dccncbchYfUd]^cgdUjUX]b~]UiÖgjY]! ×]fX]Yg]f_fUi^U[mg`]ê`][ca]g hfcZ]b‹a]gcdca]g a]! tūkst. litų. Skulptūras planuo- administracijos direktorius
hUaUa dc cncbc _ifgc gigh]df‹^c _fUi^U[mg`]ê _U ]f [U]j]Å" >Ui dc _Y`]ê dfcWYXãfê ]×bm_c Z]n]×_U] [fYbU £jU]f]ca]g`‹h]b‹a]g]bZY_W]^ca]g]f_h"?cbgi`! ta atnaujinti praėjusį rudenį, Vytautas Milėnas, miesto ta-
Y`Ugh]b[iaUg ]×bm_chfcaVU] ^]gbYh`]cj‹g]d`]_h] ^ibhUa] UhYfcg_`Yfcn‹g ]f ×]fX]Yg bYdU_Ub_Uaiac hic^U×Y]acg[mXmhc^Ug dYX]UhfUg ifc`c[Ug []bY_c`c! tačiau dėl pinigų stygiaus res- rybos nariai Raimundas Alek-
]fdUa]f×c £hUad{VY]bYa][{"BYVã~]UiachYf]g g]adhcaU] Ã gib_iaUg _c^cgY Xigi`mg bicjUf[]g [Ug Ub[]cW\]fif[Ug YbXc_f]bc`c[Ug _cgaYhc`c[Ug" tauravimo darbai atidėti. na ir Vidas Urbonavičius. Mero
VYh"""[YfU]×jU]nXUVY]gUj]^UihUaUb![Yfc[mXm! _fUi^cgdãXß]c×c_~]c^]aU] cXcgdUV`m×_]aUg [U`jcg 5h`]Y_Uacgg_mX`]Ui_‹g j]XUigcf[UbêYW\cg_cd]^cg
acfcX]_`]g" Vilniaus atstovai su Mask- pareigas laikinai eis vicemeras
g_UigaUg"DUg]^ihUiYbYf[]b[U]fXUfV]b[U;mXmhc^Ug VY]_fUi^U[mg`]êhmf]aUgUdUfUhiÖ8cdd`YfÅ $

vos vadovais ketina kalbėtis Gintautas Babravičius.


2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Liberalų sąjūdis kelia galvą Liberalų sąjūdis (LS) nusprendė mo“, – tvirtino partijos pir-
labiau išryškinti savo balsą val- mininkas Eligijus Masiulis.
dančiosios koalicijos kvartete. Li- Jis pabrėžė, kad liberalai ne-
beralai nesijungs prie Tautos pri- sijungs į „jokius laikinus po-
Viena iš
sikėlimo partijos (TPP) ir Libera- litinius darinius“. siūlomų idėjų –
lų ir centro sąjungos (LiCS) bend- Apie ketinimą bendradar-
ro bloko Seime. Be to, jie pažėrė biauti su TPP, galbūt net su- paskelbti šešėli-
kritikos dabartinės Vyriausybės darant bendrą frakciją Sei- nių pinigų „am-
mokesčių politikai. me, praėjusią savaitę paskelbė
LiCS atstovai. Ši partija ir TPP nestiją“.
„Sveikindamas dviejų Per- šiuo metu parlamente turi mi-
mainų koalicijos partnerių – nimalų frakcijai sudaryti rei- prieš metus įv ykdytas mo-
LiCS ir TPP – apsisprendimą kiamą narių skaičių – po 7 na- kesčių didinimas buvo klai-
bendradarbiauti, LS pareiš- rius. Tačiau liberalcentristas da. Tačiau liberalai pabrėžė,
kia, kad į naujai formuoja- Žilvinas Šilgalis yra pagrasi- kad partija neabejoja Vyriau-
mą darinį nesijungs“, – sako- nęs trauktis iš frakcijos, todėl sybės ir Permainų koalicijos
ma šeštadienį Raseinių rajo- šiai iškiltų grėsmė sugriūti. LS gebėjimais.
ne priimtame partijos tary- Seime turi 11 atstovų. Matydama pirmuosius Lie-
E.Masiulio (k.) vadovaujamas LS nenori šlietis prie Gin-
tauto Babravičiaus (2-as iš kairės) LiCS ir A.Valinsko TPP bos pareiškime. LS tar ybos nariai savo tuvos ūkio atsigavimo ženklus,
kuriamo bendro bloko Seime. Š.Mažeikos/BFL nuotr. „Netik ime politinėmis posėdyje savaitgalį taip pat partija ragina koaliciją 2011
vestuvėmis iš išskaičiav i- pripažino, kad daugiau nei metais atšaukti visus laikinai,
sunkmečio periodui, padidin-
tus mokesčius. Taip pat siūlo
pratęsti biudžeto išlaidų ma-
žinimą dar 2 metams, ryžtin-
gai vykdyti valstybės objektų
privatizavimą, o lėšas, gautas
iš privatizavimo, nukreipti
pensijų reformai fi nansuoti.
Liberalai ragina pertvarkyti
„Sodrą“ taip, kad ji priartėtų
„prie asmeninio kaupiamojo
pensijų draudimo.“
Dar viena idėja – paskelb-
ti šešėlinių pinigų „amnesti-
ją“. Juos išviešinusios įmonės
ar asmenys turėtų nuo jų su-
mos sumokėti 10 proc. pajamų
mokesčio. Tokiu būdu esą bū-
tų mažinamas šešėlinio vers-
lo mastas.
Be to, LS siūlo įteisinti
lankstesnius darbo santykius,
remti smulkų ir vidutinį verslą
padengiant jam suteiktus kre-
ditus, per šiuos metus žymiai
sumažinti verslą kontroliuo-
jančių institucijų ir pareigū-
nų skaičių.

Nusitaikė į karių
maitinimą

Krašto apsaugos minis-


terija (KAM) siūlo sumažinti
kompensacijas maistu neap-
rūpinamiems kariams.
Šiuo metu vienos paros
maitinimosi išlaidų piniginė
kompensacija kariui ir šaukti-
niui, neaprūpinamam maistu,
siekia 18,5 lito, tačiau ją siūlo-
ma sumažinti iki 14,8 lito. Tokį
mažinimą KAM parengtame
Vyriausybės projekte siūloma
taikyti iki šių metų pabaigos,
Puslapis parengtas pagal BNS ir „15min“ inf., Š.Mažeikos/BFL nuotr.

o kitąmet ketinama sugrąžin-


ti dabar galiojantį kompensa-
cijos dydį.
Tokioms kompensacijoms
per mėnesį vidutiniškai yra
skiriama apie 4 mln. litų, o
jas gauna apie 7200 karių, ne-
įskaitant savanorių.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje. 390,300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje,
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. pavasaris
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Žemę talžė stichijos


Pirmadienis, kovo 1 d.

Įkrauk.lt savaitė 2010 02 22-28


Šią savaitę „Įkrauk“ reporteriai informavo apie avarijas,
sniego valymo darbus, aktyviai reagavo į žiniasklaido-
je aptariamas aktualijas, tokias kaip L. Karaliaus nepa-
reigingumas ir „Eurovizijos“ atranka.

Per stiprų drebėjimą Santjage griuvo til- Savivartis „netilpo“ po viaduku


tai ir pastatai, skausmingų padarinių ne-
išvengta ir kituose arti epicentro esan- Apie netradicinį eismo įvykį portalui 15min.lt pranešęs skaity-
čiuose miestuose. AFP/Scanpix nuotr. tojas rašo, kad „savivartis važiavo pakeltu kėbulu ir trenkėsi į
Vakarinio aplinkkelio tiltą“. „15min“ redakcija patikrino,kad
Gamtos stichijos savaitgalį baugi- miesto Konsepsjono. mo maždaug 50 valstybių ir te- lių nuostolių nepadarė. greičiausiai į eismo įvykį patekusios mašinos vairuotojas apie
no milijonus žmonių: Pietų Ame- Per žemės drebėjimą žuvo ritorijų nuo Naujosios Zelandi- 1960 metais Čilėje kilus 9,5 incidentą policijai nepranešė, nes duomenų apie tai neturėjo
riką supurtė galingas žemės dre- mažiausiai 300 žmonių, nunio- jos iki Japonijos buvo paskelb- balo stiprumo žemės drebėjimui nei miesto, nei rajono Kelių policijos pareigūnai.
bėjimas, po kurio visame Ramia- koti arčiausia epicentro esan- tas cunamio pavojus. Baimin- žuvo 1,6 tūkst. žmonių.
jame vandenyne paskelbtas cuna- tys miestai. tasi, jog per Ramųjį vandenyną
Europoje – audra
mio pavojus, o vakar pietvakarių Čilės prezidentė Michel- besiritančios cunamio bangos
Europą užklupo audra. le Backelet 6 šalies regionuo- gali išaugti iki 5 metrų aukščio. Čilei besilaižant žemės dre-
se paskelbė „katastrofos pa- Laimei, liūdniausio scenarijaus bėjimo žaizdas, vakar gamta jau
Sugriuvę tiltai ir pastatai, dėtį“. išvengta. Kai kuriuose Hava- siautėjo kitame Žemės pusru-
gatves nusėjusios stiklo ir ply- Anot prezidentės, drebėji- jų salų pakrantės ruožuose cu- tulyje – Portugaliją, Ispaniją ir
tų nuolaužos, prieglobsčio ieš- mas paveikė per 2 mln. žmo- namio bangos aukštis viršijo 2 Prancūziją talžė audra. Kai kur
kantys gyventojai – maždaug nių: didelėje sostinės dalyje metrus, tačiau daugelyje vie- vėjo gūsiai siekė 150 kilometrų
taip vakar atrodė 8,8 balo sti- nutrūko elektros, komunika- tų jos aukštis svyravo ties 1,7– per valandą. Audra pareikalavo
prumo žemės drebėjimo nu- cijų ir vandens tiekimas, ap- 1,8 metro. mažiausiai 16 žmonių gyvybės:
siaubta centrinė Čilė. griuvo pastatai ir gatvės. La- Apie 50 tūkst. gyventojų bu- Portugalijoje žuvo 10-metis ber-
Galingas drebėjimas šalį biausiai nukentėjusių mies- vo evakuota ir iš Japonijos pa- niukas, trys žmonės žuvo Ispani-
supurtė šeštadienį, 3 val. 34 tų gyventojai keliavo laiki- krančių, kurioms grėsė cuna- joje, dar 12 – Prancūzijoje.
min. vietos (8 val. 34 min. Lie- nai apsistoti pas draugus ar mio smūgis. Čia užfiksuotos 90 Audra be elektros paliko per
tuvos) laiku, jo epicentras bu- gimines. cm aukščio bangos, nepadariu- milijoną Prancūzijos gyventojų, Vilniaus kelininkai siautėja
vo Ramiajame vandenyne 35 „Mes dedame visas pa- sios didelių nuostolių. o kai kuriose gyvenvietėse kilo
„15min“ skaitytojas Deivis pranešė apie sniego valymo dar-
metrų gylyje ties Čilės Mau- stangas, kad atstatytume pa- Cunamis pasiekė ir Rusijos potvyniai. Vakar vakare audros
bus. „Vilniaus kelininkai siautėja: štai tokia technika bando
lės regiono krantais, maždaug grindinių paslaugų tiekimą. teritoriją – Sachalino saloje už- debesys slinko link Danijos.
sniego likučius nuvalyti, o sniegas taip ir lieka gatvės krašte.
325 km į pietvakarius nuo sos- Tačiau dar liko daug darbo“, fiksuota 80 cm aukščio banga,
tinės Santjago ir 115 km į šiau- – sakė Čilės prezidentė. o ties Kamčiatkos pusiasaliu – Daugiau pasaulio naujienų Kažin kiek kainuoja toks prabangus valymas?“ – rašo vyras.
rę nuo antro pagal dydį šalies Po galingo žemės drebėji- 40 cm banga. Jos taip pat dide- www.15min.lt „Įkrauk“ skaitytojas Arūnas, priduria, „kad tas pats traktorius
pastebėtas ir Goštauto gatvėje per rytinį piką.“

Italai sukilo
prieš premjerą

Lino Karaliaus išprusimo spragos


15min.lt skaitytojas Džo-
nas stebisi Seimo nario
Lino Karaliaus išprusimu.
Dešimtys tūkstančių italų
Praėjusį antradienį Seimo
šeštadienį dalyvavo mitinge
narys, užuot dalyvavęs Sei-
prieš premjero Silvio Berlus-
mo Etikos ir procedūrų ko-
coni planus reformuoti teisin-
misijos posėdyje, kur turėjo
gumo sistemą, įteisinant gali-
mybę jo kadencijos metu likti būti svarstomas jo elgesys,
nebaudžiamam. išvyko į Klaipėdą, kur vai-
Prieš S.Berlusconi šiuo metu kams pasakojo apie alkoho-
vyksta du procesai dėl korup- lio ir narkotikų žalą. Deja, kaip pastebi skaitytojas, į dėstyto-
cijos. Italijos premjeras stumia jo vaidmenį įsijautęs Seimo narys „puikiai“ pademonstravo
įstatymų projektus, kurie ga- savo žinias – net nesugebėjo ant lentos teisingai užrašyti eti-
rantuotų jam teisę 18 mėnesių lo alkoholio formulės. Jis rašė, kad ji yra H2C5OH, kai net
atidėti teisminį procesą bei su- moksleiviai puikiai žino, jog tai yra C2H5OH.
teiktų galimybę nutraukti pro-
cesą, jei jis trunka pernelyg il-
gai. Pats S.Berlusconi teigia,

Portalas „Įkrauk“
Puslapis parengtas pagal BBC ir „15min“ inf.

kad tapo politinio persekiojimo


auka, o šalies teisėjus neseniai
kažką
palygino su Talibanu. itytojai. Jei pastebėjote
Dalis mitinguotojų nešė pla- yra skirtas Jums, mieli ska ite nau jien ų iš
nalistai, jei tur
katus su užrašais „Prieš įstaty- įdomaus, ko nepamatė žur ite jom is su visa Lietu-
pasidalink
savo miesto ar miestelio, ai pap ras ta,
mus visi lygūs“, piktindamiesi nuotraukas, video) vis
šalies premjero siekiu išvengti va! Įkrauti žinią (tekstą, nau jien ų por tale
itytojų
tereikia užsiregistruoti ska t.
http://www.ikrauk.l
teisingumo. „Šiandien tikrasis
Talibanas yra S.Berlusconi, kuris rmacijos
autorinę naujieną, už info
nori supančioti teisėjų rankas“, Įkrauti galima tik savo naujienos autorius.
s ją įkrovęs
– sakė Italijos Žaliųjų partijos patikimumą atsako pat
vadovas Angelo Bonelli.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

Ieško darbo Grožis, sveikata Nekilnojamasis turtas Statyba, remontas


Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100 Keičiu 2 kambarių (56,54 kv.m) butą „A&J Langai“ parduoda aukštos ko-
31 m. vyras (dirbantis slenkančiu grafiku) ieško papildomo darbo. Galiu proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo Klaipėdoje į 1 kambario butą Vilniuje kybės medinius ir plastikinius lan-
dirbti statybos srityje, pramonėje. Domina tik rimti pasiūlymai. Turiu narkotikų. Metodas negydomasis. Me- (galima Nemenčinėje) arba parduodu. gus. Sporto g. 3, Vilnius, www.aj.lt.
automobilį, B kategorija. Tel. 8 607 67141. todistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, Tel. 8 604 67944. Tel.: 8 5 2736489, 8 655 18969.
8 601 95262.
Parduodami nauji butai prie miš- „ALUPLAST“, „REHAU“, „NEWLINE“
NEMOKAMAS SEMINARAS: norintiems ko Lazdynuose, Jonažolių g. Kaina plastikiniams langams, balkonams
įveikti antsvorį, depresiją, išsivaduoti nuo 3500/kv.m. www.pavasaris.net. 55-60 proc. nuolaida. www.puravida.lt.

. nuo alkoholio ir tabako. KVIEČIAME Tel. 8 614 00903 Tel.: 8 5 2350088, 8 685 05039.

skelbkites
KOVO 3 d. 18.00 val., GEDIMINO PR.
9 (4a.). Tel. 8 617 43627. Parduodu 2 kamb butą Naujoje Vilnioje, AKCIJA! IKI 45 proc. NUOLAIDOS 5
47 kv.m, izoliuoti kambariai, vonia ir kamerų plastikiniams langams ir
Odontologijos klinika siūlo aukščiau- tualetas atskirai. Labai šiltas. 180000 durims. Balkonų stiklinimas. Šar-
sios kokybės dantų gydymą bei naujos Lt Tel. 8 603 87129. vuotos durys. Montavimo darbai.
kartos išimamus VALPLAST protezus už Konsultuojame nemokamai. Tel.
Perka 1-2 k. butą Vilniuje (gali būti ap-
SMS žinutėmis geriausią kainą. Jūsų laukia malonus
personalas ir geriausios kvalifikacijos leistas, su skolomis). Tel.: 8 5 2464833,
8 683 37573. www.toplangai.lt.

1. Žinutės tekste rašykite: gydytojai. Tel. 8 5 2757999. 8 607 66059. Meistro pagalba: santechnika, elektra,
tvirtinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) meistrą. Tel. 8 618 00700.
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. Tapk Baldai Nebrangiai klijuoju plyteles, at-
lieku kitus remonto darbus.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
kraujo Keičiame minkštų baldų gobeleną,
spyruokles, poroloną. Remontuojame
Tel. 8 652 22283.
Santechnikos darbai: maišytuvų, vo-
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
donoru! užsakovo namuose. Tel.: 8 5 2410096,
8 602 31615.
nių, unitazų, skalbimo mašinų prijun-
gimas ir remontas. Vamzdynų keitimas.
Tel. 8 684 33418.
Vidaus durys: pušinės, faneruotos,
Dėmesio! Siūlo darbą laminuotos. Pigiai. Montavimas ir
pristatymas per 3 d. Tel. 8 652 92016.
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas www.duryspigiau.lt.
„Erotic cafe“ reikalingos žavios, Reikalingi tarptautinių maršrutų vai-
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą drąsios, mėgstančios bendrauti ruotojai darbui su tentinėmis pus-
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. padavėjos dirbti apsinuoginusios priekabėmis ir autotraukiniais. Dar-
(top – less). Siūlome saugų, links- bo pobūdis - tolimieji reisai Lietuva
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų mą ir įdomų darbą draugiškame - Europa, Europa – Rusija, reisai po Perka
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP ir jauname kolektyve bei solidų ES (trukmė apie 4 savaitės). Tolimųjų
vakarietišką uždarbį – nuo 2500 reisų vairuotojo darbo patirtis – ne „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). Lt (mažiausiai nuo 100 Lt per die- mažiau kaip 2 metai. Siūlome: gerą ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 t
ną). Labai palankus darbo grafikas, laiku mokamą darbo užmokestį, darbą išsivežame patys. Išvežame senus
puikiai tinkantis studijuojančioms su automobiliais VOLVO, MERCEDES. automobilius. Meistrų g. 6, Vilnius
merginoms (12.00 - 19.00 arba 17.00 Tel. 8 616 99039. (Vtorčermetas), tel. 8 611 39330,
- 24.00 val.). Mielai mokysime Jus 8 5 2165712.
Mokamos linijos telefonu šio darbo įgūdžių. Atvykusias iš kitų UAB „Telemarketing” reikalingi
miestų apgyvendinsime. CV siųsti pardavimų vadybininkai telefonu Brangiai superkame spalvotuosius
metalus (varį, žalvarį, nerūdijantį
Pranešimai
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. oldtaun@aiva.lt, tel.: 8 685 23726, Vilniuje. Darbo laikas dienomis
(9.00 – 16.30) arba vakarais (16.30 plieną, cinką, šviną, magnį, aliumi- Firmos UAB „Takora“ (Įm.k. 2346751)
8 699 78811, 8 5 2121349.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, – 21.15). Reikalavimai: gera dikcija, nį), akumuliatorius. Išsivežame patys. antspaudą laikyti negaliojančiu.
Darbas aptarnaujančiam persona- mokėjimas bendrauti, atsakingumas. Tel.: 8 698 41237, 8 676 10771.
(skelbimas iki 20 žodžių). Radusiems buvusį pavogtą Lietuvos
lui Italijoje italų arba prancūzų k. Amžius neribojamas, apmokome.
Lombardas. Aukso, sidabro, laužo ir studento pažymėjimą Nr.85736 laikyti
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, UAB BAKENA: tel. 8 687 11651, Geras atlyginimas, soc. garantijos.
dirbinių supirkimas. Gedimino pr. 2, negaliojančiu.
www.bakena.com. Tel.: 8 5 2734838, 860830171.
(skelbimas iki 20 žodžių). Vilnius. „Aukso Centro“ parduotuvė.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą techni- UAB viešbutis „Lietuva“ ieško dar- Tel. 8 5 2622069.
kui-dezinfektoriui Vilniuje. Apmokome. bo patirties turinčios indų plovėjos
Perkame mišką su žeme arba iškirti-
Reikalavimai: automobilis, žinios vete-
rinarijos, biologijos ar chemijos srityse.
darbui Vilniuje. Darbas pamainomis,
didelėje virtuvėje su modernia įranga.
mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, Transportas
Biuruose Vilniuje www.dzukijosmediena.lt. AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS, GALI BŪTI
Tel. 8 5 2328382. CV siųskite faksu 8 5 Tel.: 8 5 2314855, 8 652 84623.
2374525, el.p. vilnius@dezinfa.lt. Perku mišką. Atsiskaitau iš karto. SU DEFEKTAIS, ATSISKAITOME IŠ KARTO.
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas). Juvelyrinių dirbinių gamybos įmonei TEL. 8 675 71801.
Tel.: 8 657 74488, 8 610 65172.
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038 Įmonei, užsiimančiai slauga namuose, reikalingi darbuotojai (pageidautina
reikalingos slaugytojos padėjėjos. moterys) itin kruopščiai papuošalų BRANGIAI IR GREITAI SUPERKAME ĮVAI-
El. paštas: skelbimai@15min.lt Būtina patirtis! CV siųsti el.p. info@ gamybai. Darbo pobūdis: stiklo ka- RIUS AUTOMOBILIUS. NUO 1978m. IKI
slauganamuose.lt. roliukų liejimas. Atlyginimas priklauso 2008m. TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai) nuo pagaminto kiekio. Darbo vieta: ARBA DAUŽTUS. TEL. 8 688 20004.
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563. Minkštų baldų gamintoja AB „BAL- Metalo g., Vilnius. Apmokome. CV siųsti
TICSOFA“ siūlo darbą patyrusiems el.p. recruit@jpmanufactory.lt Nebrangiai pervežame baldus, piani-
Mob. 8 682 18824 nus ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukš-
(-ioms) siuvėjams (-oms). Darbas
El.paštas: slavija777@gmail.com dviem pamainomis. Visos sociali- les. Tel. 8 5 2619780, 8 650 16240,
nės garantijos, nuo darbo rezulta- UAB „Autoimpulsas“ siūlo darbą 8 601 34981.
tų priklausantis atlyginimas. Tel. 8 patyrusiems krovininių automobi-
682 21010. Visorių g. 20, Vilnius. lių šaltkalviams bei šaltkalviams- SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AU-
El.p. evaldas@balticsofa.com. autoelektrikams darbui krovininių TOMOBILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI,
automobilių servise Vaidotuose. Tel. 8 SU DEFEKTAIS ARBA NEVAŽIUO-
Naujai besikuriančiam filialui reika- 655 54667, el.p. sbu@girteka.lt. JANTYS. PASIIMAME PATYS. AT-
lingi vadybininkai (-ės), asistentai SISKAITOME IŠ KARTO. VILNIUS,
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk” (-ės) ir pardavėjos - konsultantės. TEL. 8 607 09227.
Patirtis nebūtina, apmokome. Personalo atrankos ir nuomos
Nuo šiol skelbimai priimami Tel. 8 606 17869. Superkame įvairių markių automo-
kompanija „Headex“ ieško mėsos
bilius. Tvarkingus, važiuojančius, ne-
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose Naujam telekomunikacijų projektui
iškaulintojų ir išpjaustytojų darbui
važiuojančius, neeksplotuojamus bei
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse Olandijoje, veršienos perdirbimo fa-
reikalingi jauni, ryžtingi pardavi- daužtus. Tel. 8 645 61877.
brike. Reikalavimai: panašaus darbo
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. mo vadybininkai. Patirtis nebūtina. patirtis, vokiečių arba anglų kalbos
Tel. 8 657 98111. žinios, atsakingumas. Privalumai:
Optikos salonų tinklas „EAGLE VI- vairuotojo pažymėjimas ir nuosa-
SION“ ieško optikos salono konsul- vas automobilis. Kompanija siūlo: Parduoda
tantės (-o) darbui Vilniuje. Darbo motyvuojantį atlyginimą, ilgalaikį
Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami darbą, visas socialines garantijas DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS. NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
patirtis optikoje - privalumas. CV 30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366.
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt siųsti el.p. ingrida@eaglevision.lt., ir nemokamą apgyvendinimą.
CV siųsti el.p. info@headex.lt Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5, tel. 8 37 408600.
Tel. 8 656 39346.
Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas, mažai naudoti. Remontas, garantija.
Stanevičiaus g. 42, Vilnius. Tel.: 8 5 2483135, 8 687 78050.
PLASTIKINIAI LANGAI GAMINTOJO KAINOMIS (1 KV.M - NUO 89 LT). GARANTIJA,
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. TEL.: 8 5 2139712, 8 601 11080.

BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys švediški anoduoto aliuminio


profilių langai. Pertvarų, terasų montavimas. PLASTIKINIAI LANGAI.
ŠARVUOTOS DURYS. www.sistemax.lt, el.p. info@sistemax.lt. Lukšio
g. 16 - 409 kab. (4 a.), Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 608 71644.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Britai nerimauja
Artėjant Lietuvos ir Didžiosios Brita-
nijos tenisininkų Daviso taurės Eu-
Olimpinė ugnis užgeso
Daugiau nei dvi savaites pasaulio
ropos–Afrikos zonos II grupės ma- dėmesio centre buvusios XXI žiemos
čui mūsų šalies rinktinė vakar pra- olimpinės žaidynės baigėsi. Rekordi-
dėjo treniruotes. Tuo tarpu nerimas nis 2 tūkst. 622 sportininkų skaičius
britų spaudoje vis stiprėja. išsidalino paskutinius iš 86-ių kom-
plektų medalius, Vankuveryje užge-
„Įtampa ir drebulys nėra so olimpinė ugnis, o estafetę perė-
neįprasti žmonėms, kuriems mė Sočis, kur sportininkai vėl susi-
mokami pinigai už Didžiosios rinks jau tik 2014-aisiais.
Britanijos teniso vardo stipri-
nimą. Tačiau paprastai jie pa- Olimpinių žaidynių šei-
sireiškia birželio viduryje, kai į (ATP 198) žaidimas. mininkai medalių atv ykė-
Vimbldoną susirenka ryškiau- „Mačiau, kaip R.Berankis liams nebuvo dosnūs. Kana-
sios pasaulio teniso žvaigždės. žaidė San Chosė turnyre JAV dos atletai, neskaičiuojant nak-
Visgi šios savaitės Daviso tau- (lietuvis ten pasiekė geriausią tį iš sekmadienio į pirmadienį
rės išvyka į niekada nelankytą rezultatą per šalies teniso isto- vykusių prestižiškiausių ledo
teritoriją – Lietuvą – kelią net- riją, nukeliavęs iki ATP turny- ritulio varžybų fi nalo, kuria-
gi didesnį nerimą“, – savaitga- ro ketvirtfinalio, kur nusileido me kovėsi šeimininkų ir JAV
lį rašė britų žurnalistas Barry tik ispanui Fernando Verdasco rinktinės, bei vyrų 50 km sli-
Flatmanas. (ATP 10) – red. past.). R.Beran- dinėjimo rungties, iškovojo
Paskutinis iš lietuvių olim-
Jo teigimu, Vimbldone vi- kis atrodė tikrai labai gerai“, – net 13 aukso medalių. Kana- piadoje pasirodė kalnų sli-
sada galima pasitikėti Andy baiminosi britų rinktinės ka- diečiai šiuo pasiekimu pakar- dininkas V.Rumiancevas, ta-
Murray'umi, ketvirtąja planetos pitonas Johnas Lloydas. tojo žiemos olimpinių žaidy- čiau jis nebaigė slalomo
rakete. Tačiau Vilniuje, kai ko- „Be to, Lietuvoje jį dar pa- nių rekordą, kurį 1976-aisiais rungties. AFP/Scanpix nuotr.
vo 5–7 dienomis vyks Lietuvos laikys triukšmingų sirgalių mi- pasiekė Sovietų Sąjunga, o
ir Didžiosios Britanijos koman- nia, todėl iškovoti taškų viene- 2002-aisiais – Norvegija. Ne- Daugiausia apdovanojimų
dų mūšis, korte jo nebus. tų varžybose su R.Berankiu ga- gana to, laimėję vyrų ledo ri- Vankuveryje iškovojo ameri-
Labiausiai britams, kurių li būti labai sunku. Tačiau tu- tulio finalą, jie galėjo šį rezul- kiečiai – iki vakar vakaro tu-
rinktinė vakar atvyko į Vil- rime pasistengti, o tada tikėtis tatą ir pagerinti. rėjo 36-is. Tai taip pat yra nau-
Rekordine savo sportinin-
nių, nerimą kelia geras 19-me- pergalės dvejetų varžybose“, – Visgi, kad ir kaip susiklos- jas žiemos olimpinių žaidynių kų sėkme žaidynių organizatoriai
čio Ričardo Berankio (nuotr.) dėstė J.Lloydas. tė mėgstamiausios kanadiečių rekordas.
sporto šakos lemiamos rung- Tuo tarpu vieniems meda- kiek pridengė visą olimpiadą akis
Ž.Ilgauskas turėtų grįžti tynės, Vankuverio olimpiados lių rikiuotės favoritams rusams badžiusius skandalus.
šeimininkams šios žaidynės ši olimpiada susiklostė tiesiog
Žydrūnas Ilgauskas (nuotr.) artimiau- buvo sėkmingiausios per vi- košmariškai. Rusijos atletai niją, nemokamame koncerte būtų nė karto prašovusi 15 km
siu metu viešai turėtų pranešti sugrįž- są šalies istoriją. Anksčiau per iškovojo 15 medalių, bet tik 3 žmones sužeidusi griuvusi už- asmeninėse lenktynėse, ji bū-
tantis į Klivlando „Cavaliers“ klubą, vienerias žaidynes, vasaros ar aukso, ir pasirodė blogiausiai tvara prie scenos ir t.t. tų iškovojusi sidabrą. Tačiau
kuriame rungtyniavo visą savo kar- žiemos, kanadiečiai daugiau- per visą šalies istoriją. Pasaulio spauda net prami- „būtų“ olimpinėse žaidynėse
jerą NBA lygoje – 14 metų. sia buvo iškovoję 10 aukso ap- Mūsų kaimynai latviai džiau- nė Vankuverio žaidynes „blo- nesiskaito.
dovanojimų. gėsi dviem, o estai – vienu si- giausiomis per visą istoriją“, Kitų mūsų sportininkų star-
Tuo vakar neabejojo di- dabro apdovanojimais. o britų laikraščiai, turėdami tai buvo nuviliantys. Taip, ko-
Investicija atsipirko
džiausio JAV sporto tinklala- omenyje, jog 2012 metais va- mandinėse sprinto slidinėji-
Blogiausios žaidynės?
pio ESPN šaltiniai. Be to, „klevo lapo“ šalies saros olimpiada vyks Londo- mo lenktynėse Mantas Strolia
Iš „Cavaliers“ komandos 34 atstovai pagerino žiemos olim- Rekordine savo sportinin- ne, rašė – „puikus pavyzdys, ir Modestas Vaičiulis liko 18-i,
metų Ž.Ilgauskas buvo išmai- pinių žaidynių šeimininkų re- kų sėkme žaidynių organizato- kaip nereikia rengti olimpinių bet tarp 22 komandų, iš kurių
nytas vasario 17 dieną, tačiau medžioklę įsijungė ir Portlan- kordą, kuris anksčiau taip pat riai kiek pridengė visą olimpia- žaidynių“. dvi net nepasiekė finišo.
praėjusią savaitę jis susitarė su do „Trail Blazers“, tačiau, anot buvo 10 aukso medalių. dą akis badžiusius skandalus. O Atidarymo ceremonijoje ša-
Kaip sekėsi lietuviams
Vašingtono „Wizards“ ekipa dėl pranešimų, Big Z pravardžiuo- Įdomu, kiek visa tai kaina- jų Vankuveryje buvo kaip reta lies trispalvę nešusi slidininkė
paleidžiamojo rašto. jamas vidurio puolėjas atsuko vo? 117 mln. Kanados dolerių daug – tragiška Gruzijos rogu- Lietuvos sportininkai Van- Irina Terentjeva užėmė 64 ir 49
Tapęs laisvuoju agentu 220 visiems nugarą ir nusprendė (maždaug 283,1 mln. Lt). Bū- tininko Nodaro Kumaritašvilio kuveryje nestebino. Vienintelė vietas, o Aleksejus Novoselskis
cm ūgio vidurio puolėjas sulau- grįžti atgal į Klivlandą bei pa- tent tiek kanadiečiai per pas- žūtis, nesibaigiančios avarijos biatlonininkė Diana Rasimovi- liko 71-as bei 53-ias.
kė didžiulio kitų NBA lygos ko- kovoti dėl savo svajonės – NBA taruosius penkerius metus in- mirtina pramintoje Vislerio ro- čiūtė, nors ir darydama daugy- Paskutinis iš lietuvių star-
mandų dėmesio. Ž.Ilgauską į savo čempionų žiedo. vestavo į programą „Valdyk nu- gučių centro trasoje, dėl blogo bę klaidų šaudykloje, sugebėjo tavo kalnų slidininkas Vitalijus
gretas viliojo Atlantos „Hawks“, Tiesa, pagal NBA lygos tai- galėtojų pakylą“, siekdami iš- oro sąlygų nukeliamos varžy- kautis dėl aukštesnių vietų. Ge- Rumiancevas, tačiau slalomo
Denverio „Nuggets“, Dalaso „Ma- sykles lietuvis su „Cavaliers“ su- kovoti kuo daugiau olimpinių bos, tirpstantis sniegas, lietus, riausiai jai sekėsi 7,5 km sprin- varžybų jis nebaigė jau pirmaja-
vericks“ ir Jutos „Jazz“ koman- tartį galės sudaryti ne anksčiau medalių. Investicija jiems atsi- neišsiskleidęs olimpinės ugnies to varžybose, kur D.Rasimo- me važiavime. Slalomo milžino
dos. Pastaruoju metu į lietuvio kaip kovo 21 dieną. pirko su kaupu. stulpas per atidarymo ceremo- vičiūtė liko 25-a. Tiesa, jei ne- rungtyje jis liko 59-tas.

klasifikuoti skelbimai
Paslaugos Mokslas
Kokybiškas skalbimo mašinų ir šal-
dytuvų taisymas kliento namuose.
Atšildome užšalusį vandentiekį.
Tel. 8 655 31406.
Anglų kalbos kursai visiems! Šnekamoji,
verslo anglų kalba. Keliaujantiems į KRIZIŲ ĮVEIKIMO
Tel.: 8 5 2326600, 8 682 40894. užsienį, suaugusiems ir vaikams. Ryte,
dieną, vakare. Naugarduko g. 41, Vilnius.
CENTRAS
Kompiuterių priežiūra ir taisymas Nešiojamųjų kompiuterų, pagrin- Tel.: 8 5 2331551, 8 605 01587. www.krizesiveikimas.lt
Jūsų namuose Tel. 8 656 03626, dinių plokščių remontas, instalia- Tel. 8 640 51555
www.itpaslauga.lt. cija, priežiūra, virusų valymas. FLAMENKO ŠOKIŲ NAUJOS GRUPĖS
Tel.: 8 699 41150, 8 608 23220. PAMOKOS ANTRADIENIAIS IR KET-
Taisau mikrobangų krosneles ir Vairavimo mokykla„Dorkanas“ kviečia
VIRTADIENIAIS 17.45. INFORMACI- registruotis dabar ir gauti 17 proc.
automatines skalbimo mašinas. JA TEL. 8 610 27172, EL.P. AGNE@
Pirksiu sugedusias. Be išeiginių. Plytelių klijavimas, visi apdailos nuolaidą! Taip pat, A, B, C, D, CE ka-
FLAMENCO.LT. tegorijų vairuotojų kursai. Tik nauji
Tel. 8 672 81883. darbai. Vilnius, tel. 8 672 39142.
Intensyvūs buhalterinės apskaitos kur- automobiliai. Kursai išsimokėtinai
Taisome kompiuterius, televizorius, sai: nuo 0 iki balanso. 80 val.- 700Lt. iki 36 mėn. Vairuotojų, pažeidusių
monitorius, skaitmeninius fotoapa- ATLIEKAME UŽŠALUSIO VAMZ- (užsiregistravusiems anksčiau sutei- KET reikalavimus, papildomas mo-
ratus, vaizdo kameras, garso apara- DYNO ATŠILDYMO DARBUS. kiama 10 proc. nuolaida). Naugarduko kymas. Studijuok KET nuotoliniu
tūrą, mikrobangų krosneles, telefonus. TEL. 8 640 53113. g. 41, Vilnius. Tel.: 8 5 2331551, 8 678 būdu! Adresas: Antakalnio g. 54,
Skalbimo mašinas, šaldytuvus, elektri- 13026. www.dorkanas.lt, tel. 8 5 2340505.
nes virykles ir kt. Vilnius, Kauno g. 34,
8 5 2331469, 8 655 22234. Intensyvūs kompiuterių kursai grupė-
se ir individualiai. Ryte, dieną, vaka- Vilniaus „Rasos“ specialioji mo-
re. Naugarduko g. 41, Vilnius. Tel.: 8 5 kykla priima mokytis 7-21 metų
2331551, 8 678 13026. vaikus, turinčius protinę negalią.
Puslapis parengtas pagal LFF, AP, Timesonline.co.uk ir „15min“ inf.

Mokykla suteikia specialųjį pagrin-


Masažuotojų kursai visoje Respublikoje, dinį išsilavinimą. Galima įgyti
turintiems ir neturintiems medicininį šaltkalvio ir siuvėjos specialybes.
išsilavinimą. Tel. 8 676 41491. Mokiniams skiriamas bendrabutis
ir nemokamas maitinimas 4 kartus
Masažuotojų kursai visoje Respublikoje, per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19,
turintiems ir neturintiems medicininį tel. 8 5 2610980.
išsilavinimą. Tel. 8 676 41491.
NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“
ĮVAIRIU LAIKU, VILNIUJE. Tel. 8 671 A1, A, B, C, CE kat. C ir CE kat.
85185. vairuotojų profesinis mokymas.
Kalvarijų g. 143 – 313, Vilnius. Tel.:
NORINTIEMS IŠMOKTI ANGLŲ IR PRAN-
8 5 2700105, 8 640 26689. El.p.
CŪZŲ KALBŲ su užsieniečiu mokytoju,
info@draiveris.lt www.draiveris.lt.
už prieinamą kainą! Besimokantiems
TAIKOME NUOLAIDAS!
individualiai nuolaida 40 proc. visiems
lygiams, grupėse valanda 20 Lt. Moko-
masi suprasti bei bendrauti Tel. 8 670
94747. www.mokymostudija.lt. Kovo 11-13 d. Vilniuje vyks semina-
ras pagal gydytojo V.V.Sinelnikovo
Pigiausi A ir B vairavimo kursai. metodiką: kokios mintys, emocijos
Ir kursai EKSTERNU per 10 dienų. ir darbai veda į piniginę sėkmę.
Vilnius, www.autoeksternas.lt. Registracija tel.: 8 5 2333182,
Tel.: 8 5 2793751, 8 670 41313. 8 676 83360, skype: sigulda349.
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Filmo apie Tadą Blindą startas


su muštynėmis ir maudynėmis
AUDRĖ
šiais laikais tu- Ž.Naujokas.
DOMEIKAITĖ ri drąsos kur- Jose, be Anot filmo prodiuserio Ž.Naujoko, žiemiškos
ti lietuvišką dv iejų a k to- scenos labai reikšmingos, nes atskleidžia svar-
a.domeikaite
filmą. Matau rių vaikų, per- bias paslaptis. „BannanaWorkshop“ nuotr.
@15min.lt
profesiona- sonažus sukū-
Šuoliuojantys žirgai, bėgantys šu- liai dirban- rė profesiona-
nys, sniege besigrumiantys kaili- čią koman- lai A.Kaniava,
niuoti ponai, po vandeniu neriantys dą ir jei vis- V.Petkevičius ir
narai, miško takeliu sniego motoci- kas taip pat Dainius Kazlaus-
klu lekiantis operatorius su kamera vyks ir to- Visai jauną Tadą Blindą vai- kas. O kur dar ei-
– tokių netikėtų vaizdų Vilniaus pa- liau, rezul- dina aktorius M.Čepulis. klūs žirgai ir grės-
krašty galėjo išvysti į mišką užsukę tatas bus tik- mingos išvaizdos
prašalaičiai. Čia paskutinėmis žiemos rai gražus.“ šunys! Kad suspė-
dienomis buvo filmuojamos pirmo- Nepaisydamas lietaus per- tų ir įspūdingai nufilmuotų po-
sios scenos lietuviškam filmui „Tadas merktų drabužių, aktorius par- nus ant lekiančių žirgų, operato-
Blinda. Pradžia“. bloškė ant žemės savo kolegą riams teko patiems joti ant žirgo
aktorių Vidą Petkevičių – taip ir važiuoti sniego motociklais. Į Straipsnio fotogaleriją
Tiesa, šiose scenose žiūro- sukuriami dar keli pirmieji fil- pagalbą pasitelkti kaskadinin- rasite www.15min.lt
vai išvys Blindą dar tik vaiką, mo kadrai. „Svarbiausia pačio- kai bei narai padėjo sukurti fil-
pusilgiais juodais plaukais, bet je pradžioje užduoti gerą toną mo scenas vandenyje. „Ir akto-
jau žvelgiantį ryžtingu žvilgsniu. – tada ir visas filmas bus nufil- riai įsijautę, ir vaikai, ir gyvūnai
„Vaidinu Tadą Blindą vaikystė- muotas sėkmingai“, – įsitikinęs gerai vaidina“, – džiaugėsi filmo
je. Jis yra kaip Robinas Hudas – A.Kaniava. prodiuseris. Užbaigus žiemos
tik lietuvis, – su pasididžiavimu Nors žiemos scenoms fi l- scenas, fi lmavimo darbai bus
savo herojų pristatė jaunasis ak- me suplanuotos tik 4 fi lmavi- pratęsti tik gegu-
torius Marius Čepulis, nebijan- mo dienos, prodiuseris Žilvinas žės pabaigoje,
tis nei darbo ankstyvais rytais, Naujokas tikino, kad jos – labai o galutinį re-
nei pliaupiančio lietaus, nei pri- svarbios. „Čia fi lmuojamas zultatą žiū-
verstinio gulėjimo ant sniego. – vienas fragmentas iš Tado rovams ža-
Vakar labai daug bėgiojau ir rė-
kiau, vaidinau su arkliais, šuni-
mis. Kartais sušąla kojų pirštai,
Blindos vaikystės, maždaug
15 metų prieš tuos įvykius,
kurie dominuos filme.
dama pa-
teikti dar
šiemet.
Išbandyk mobiliąją versiją
bet šiaip nieko – aš juk vaidinu Šios scenos – vie-
tokį „fainą“ Blindą.“ nos kertinių,
Sniegą tirpdantis lietus ne- nes atsklei-
sutrukdė režsieriaus Donato Ul- džia svar-
vydo kino juostai „Tadas Blinda. bias pa- A.Kaniava filme vaidina lenkų
Pradžia“ pagauti žiemos vaizdų, slaptis“, poną Adamą. I.Gelūno nuotr.
tačiau iš aktorių ir kūrybinės gru- – sakė
pės pareikalavo nemažai kant-
rybės ir jėgų. „Matot, kaip atro-
dau gerai? Aš ne su šitais drabu-
žiais filmuojuosi, kol pietaujam
visus rūbus ir batus stengia-
si greitai išdžiovinti, – juokda-
masis paaiškino aktorius And-
rius Kaniava, kuriam filme teko
lenkų pono Adamo vaidmuo. –
Šlapia galingai, nuo ryto mau-
domės, bet ką darysi, kad tas lie- Tavo telefone, Sužinok daugiau
tuviškas oras taip mus maudo. kad ir koks jis bebūtų www.15min.lt/mobile
Nepaisant to, man labai džiu-
gu, kad yra tokių žmonių, kurie

tv kovo 1 d. www.15min.lt/tvprograma

15.05 Anim. serialas „Simpsonai“ (5/2) (N-7). 15.35 TV se- 15.35 TV serialas „Mano nuodėmė“ (80). 16.35 TV serialas 15.00 Tauro ragas. Laida medžiotojams (kart.). 15.35 Ani- 15.15 Dok. serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (28). 15.45 TV 14.45 Šeimų dvikova -„Akropolio“ turnyras. TV žaidimas. Ve-
rialas „Nuodėmingoji“ (5) (N-7). 16.35 TV serialas „Svetimas „Likimo kerai“ (52). 17.35 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida. macinis serialas „Vaiduoklių istorijos“ (13). 16.05 Juokin- serialas „Švelnusis Benas“ (4). 16.15 TV serialas „Namelis dėjas V.Sinkevičius (kart.). 15.30 „Teletabiai“. 16.00 Žinios.
veidas“ (50) (N-7). 17.40 TV serialas „Naisių vasara“ (39) 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. giausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „Detektyvas Ka- prerijose“ (17). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžudys- Orai. 16.05 TV serialas„Širdžiai neįsakysi“ (102) (N-7). 17.00
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, krimi- Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir las“ (1). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 TV serialas tė“ (26) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su verti- Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? TV žaidimas. Vedėjas
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas T.Ališauskas (N-7). 19.40 Nuo... iki... Gyvenimo būdo žur- „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (N-7). 20.00 Žinios. mu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV V.Sinkevičius. 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 „Naša Raša“
„Amžini jausmai“ (31) (N-7). 19.40 Be grimo (N-7). 20.30 nalas. Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 20.30 Premjera. TV serialas 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. serialas „Senis“ (124) (N-7). 19.55 Idėjų metas. Vedėjas (N-7). 19.00 Žinios. 19.27 Orai. 19.30 Lietuva tiesiogiai.
Gyvenimas yra gražus (N-7). 21.10 TV serialas„Svetimi“ (11) „Mano mylimas prieše“ (1). Lietuva, 2010 m. 21.00 Nauja 20.25 Europa - Lietuvai. Informacinė laida. 20.30 Sąmokslo D.Burkauskas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.00 Žinios. Orai. 20.05 Šeimų dvikova - „Akropolio“ tur-
(N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 versija. Publicistikos laida. Vedėja A.Zacharevičienė (N-7). teorija. Tiesioginė diskusijų laida. Vedėjas A.Klivečka. 21.30 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. nyras. TV žaidimas. Vedėjas V.Sinkevičius. 21.00 Reporteris.
TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV serialas „Nusi- 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Geras filmas. „K-19“. Trileris. Rež. K.Bigelow. Vaid. H.Fordas, 21.20 Vankuverio žiemos olimpinių žaidynių uždarymas. Publicistinė analitinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas. 21.52
vylusios namų šeimininkės“ (5/22) (N-7). 23.00 TV serialas Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. L.Neesonas, S.Spruellas. JAV, 2002 m. (N-7). 00.05 Žinios. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. Orai. 21.55„Naša Raša“ (N-7). 22.25 TV serialas„Tylos zona“
„CSI Majamis“ (7/22) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybinin- 22.40 „Demaskavimas“. Veiksmo. Rež. B.Levinsonas. Vaid. 00.19 Kriminalai. 00.22 Verslas. 00.25 Sportas. 00.28 Orai. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 Vankuverio žiemos (79) (N-14). 23.25 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. TV
kai“ (15) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (4) (N-14). M.Douglasas, D.Moore, D.Sutherlandas. JAV, 1994 m. (N-14). 00.35 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 01.35 Kunfu olimpinių žaidynių uždarymas (tęs). 00.00 Programos žaidimas (kart.). 00.10 Reporteris (kart.). 01.02 Orai (kart.).
01.45 Programos pabaiga. 01.15 TV serialas„Išrinktieji“ (27) (N-14). išmintis. TV žurnalas (kart.). 02.05 Bamba (S). pabaiga. 01.05 Lietuva tiesiogiai (kart.). 01.30 Programos pabaiga.

tv kovo 2 d. www.15min.lt/tvprograma

15.05 Anim. serialas „Simpsonai“ (5/3) (N-7). 15.35 TV se- 14.35 TV serialas „Meilės sparnai“ (101). 15.35 TV serialas 15.00 Kunfu išmintis. TV žurnalas (kart.). 15.35 Animaci- 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (29). 14.45 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. TV žaidimas.
rialas „Nuodėmingoji“ (6) (N-7). 16.35 TV serialas „Svetimas „Mano nuodėmė“ (81). 16.35 TV serialas„Likimo kerai“ (53). nis serialas „Vaiduoklių istorijos“ (14). 16.05 Juokingiausi 15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (5). 16.15 TV serialas Vedėjas V.Sinkevičius (kart.). 15.30 „Teletabiai“. 16.00 Ži-
veidas“ (51) (N-7). 17.40 TV serialas „Naisių vasara“ (40) 17.35 TV serialas „Širdžių ėdikės“ (41) (N-7). 18.45 Žinios. žmonės ir gyvūnai. 16.45 TV serialas „Detektyvas Kalas“ (2). „Namelis prerijose“ (18). 17.15 TV serialas „Diagnozė: nios. Orai. 16.05 TV serialas „Širdžiai neįsakysi“ (103) (N-7).
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, krimi- 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. Pramoginė- 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 18.45 TV serialas žmogžudystė“ (27) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? TV žaidimas.
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (23) (N-7). 20.00 Žinios. (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. Vedėjas V.Sinkevičius. 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20„Naša
„Amžini jausmai“ (32) (N-7). 19.40 Prieš srovę. (N-7). 20.30 (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. Tiriamosios žurnalistikos 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ (125) (N-7). 19.55 Žurnalisto Raša“ (N-7). 19.00 Žinios. Orai. 19.15 LKL čempionatas.
3-ias butas. Pramoginė laida (N-7). 21.10 TV serialas „Sveti- laida. Vedėja R.Janutienė. 20.30 Premjera. TV serialas„Mano 20.25 Akistata su Lietuva. 21.00 Tarp miesto ir kaimo. TV tyrimas. Publicistikos laida. Vedėja R.Sinkevičienė. 20.25 Vilniaus „Sakalai „ - Vilniaus „Perlas“. Tiesioginė transliacija iš
mi“ (12) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. mylimas prieše“ (2). 21.00 Gyvenimas pagal moteris. Gyve- žurnalas. Vedėja V.Čereškienė. 21.30 Geras filmas. „Tegyvuo- Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Vilniaus. Per pertrauką - Žinios. 21.00 Reporteris. Publicisti-
21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV serialas nimo būdo laida. 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas ja meilė!“ Drama. Rež. R.Curtisas. Vaid. H.Grantas, L.Linney, Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Pinigų karta. Ve- nė analitinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas. 21.52 Orai. 21.55
„Kalėjimo bėgliai“ (4/21) (N-14). 23.00 TV serialas „CSI kri- V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. A.Rickmanas, L.Neesonas, E.Thompson, C.Firthas. JAV, 2003 dėjas A.Tapinas. Pertraukoje - 22.04 Loterija„Perlas“. 22.30 „Naša Raša“ (N-7). 22.25 TV serialas„Tylos zona“ (80) (N-14).
minalistai“ (10/4) (N-14). 00.00 Eurolygos apžvalga. 00.05 22.38 Orai. 22.40 „Amerikietiškieji kalneliai“. Veiksmo. Rež. m. (N-7). 00.05 Žinios. 00.19 Kriminalai. 00.22 Verslas. Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas 23.25 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. TV žaidimas
TV serialas„Derybininkai“ (16) (N-7). 01.00 TV serialas„Suk- J.Stuartas. Vaid. C.Stedelin, I.B.Nelsonas, B.Hinkley. JAV, 1997 00.25 Sportas. 00.28 Orai. 00.35 „Nedo Kelly gauja“. Istori- „Vienos kriminalinė policija“ (23) (N-7). 23.45 Programos (kart.). 00.10 Reporteris. Publicistinė analitinė laida (kart.).
čiai Ričiai“ (5) (N-14). 01.50 Programos pabaiga. m. (N-14). 01.05 TV serialas„Išrinktieji“ (28) (N-14). nė drama. JAV, 2004 m. (N-14). 02.40 Bamba (S). pabaiga. 01.02 Orai (kart.). 01.05 Programos pabaiga.
2010 kovo 1 d., pirmadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Kino kodas: savaitės filmai


15 k
g
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
horoskopai kovo 1 d.
Regbis ir politika
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt Avinas. Nesiklausykite gandų ir spėlionių,
verčiau remkitės tikrais faktais. Jei pasiduo-
rolandas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
maskoliūnas
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr Apie ką mes čia site emocijoms, galite sugadinti dieną ne tik
sau, bet ir kitiems.
„Nenugalimas“
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
r.maskoliunas
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt („Invictus“)
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt Jautis. Gyventi pagal įprastą ritmą jums nie-
JAV, 2010 m., 105 min. kaip nepavyks. Prabus „karštosios“ jūsų savy-
Siužetas ir kontekstas Režisierius Clintas Eastwoodas. bės: audringos emocijos, neužgesinama mei-
Pietų Afrika – viena iš dau- Vaidina: Morganas Freemanas, lė, lošimų potraukis. Jūs dabar gyvenate nuo-
Mattas Damonas. jautomis, tuoj tuoj kažkas įvyks, ir tada žiūrė-
gelio europiečių kolonijų, ku-
rioms po Apartheido santvar- Įvertinimas 3/4
site, kaip elgtis toliau.
kos panaikinimo teko ieško- „Nenugalimas“
15 kg
Dvyniai. Būna ir blogesnių situacijų – tokia
tis naujos savo šalies ir visuo- nuomone jums reikėtų vadovautis šią dieną, 15 kg
menės tapatybės. Susitaikyti kadangi ji bus nelengva. Itin prasta situacija
dviem priešiškoms pusėms. susitikęs su N.Mandela, pati- ir bręstančius pokyčius. Tie- tinis, tačiau ne tai svarbiausia. jauniems Dvyniams, kadangi šie mylės žmo-
Tai pavyksta retai, ką liudija kėjo bręstančiais pokyčiais ir sa, kartais filmas pavojingai M.Freemano personažas – dar gų, kurį saisto santuokos pančiai.
nesibaigiantys kruvini konflik- netikėtai pačiam sau tapo ne- balansuoja ant propagandi- vienas vienišas C.Eastwoodo
tai buvusiose Afrikos žemyno formaliu prezidento padėjėju, nės juostos ribos. Labai jau herojus, turintis aiškius gyve- Vėžys. Jei esate suplanavęs rimtą pokalbį, de-
kolonijose. Pietų afrikiečiams vienijant tautą. viskas sklandu: atėjo toleran- nimo principus, kurie impo- rybas, diskusiją – pasistenkite, kad jie įvyktų
pasisekė, nes jungiamąja gran- tiškasis Mandela, atleido savo nuoja net priešininkams. Su- pirmojoje dienos pusėje.
15 kg Popiet greičiausiai
Reziumė apims nuovargis, irzlumas.
dimi tapo legendinis Nelsonas priešams ir revoliucija protuo- sipriešinusiame pasaulyje po-

x
Mandela (M.Freemanas), ku- Filmas pagrįstas faktais. se įvyko – buvę ponai susitai- litikams reikia ieškoti ne ski- Liūtas. Jums seksis šiandien tvarkyti turti-
ris po 24 metų, praleistų kalė- PAR rinktinė iš tiesų netikėtai kė su buvusiais vergais. Iš tie- riančių, o vienijančių požymių. nius, finansinius reikalus. Skaičiuokite kiek-
jime, tapo šalies prezidentu. laimėjo Pasaulio taurę beveik sų ne viskas taip paprasta: Pie- Tokios asmenybės kaip Gandis vieną centą, antraip rizikuojate prarasti tūks-
Ieškodamas, kas galėtų padė- iš karto po naujojo prezidento tų Afrikoje ir dabar itin dide- arba Mandela įrodė, kiek daug tančius. Nedalykite pažadų, nesišvaistykite
ti suvienyti šalį, jis pasirinko inauguracijos. C.Eastwoodas lis nusikalstamumas, o pagal galima pasiekti, nenaudojant tuščiais žodžiais.
regbio komandą, kurioje žai- sėkmingai pasirinko istorijos išprievartavimų skaičių šalis, prievartos. Ir žiūrint „Nenu- 15 kg Mergelė. Šiandien jausitės ypač energingas,
dė tik baltieji. Komandos kapi- simbolį – regbį, iliustruojan- atrodo, tebepirmauja pasauly- galimą“, galima patikėti tuo,
jūsų esybė tiesiog žaižaruos, o aplinkinius už-
tonas Fransua (M.Damonas), tį įsisenėjusį šalies konfliktą je. Filmo vaizdelis gan idealis- kaip tas buvo atlikta.
degsite savo idėjomis. Kažkoks žmogus ar net
7 3 5 9 2
keletas jų gali „užminti jums ant žaizdos“, to-

Kai vaiduokliai neteisingai3kužda dėl išgyvenimai išsiverš visa jėga.

x
Siužetas ir kontekstas
9 na Dolores (M.Williams). Ta-
2 7 9 1
15 kg
Svarstyklės. Jei ko nors nesupratote, nesi- 6
varžykite paprašyti išsamesnio paaiškinimo.
Apie ką mes čia
4 1 6 8 7 4 3 6 8 9
15 kg
1954 metai. JAV teismo čiau salą užklumpa neregė- Kita vertus, neskubinkite įvykių. Greičiausiai
vykdytojas, Antrojo pasauli- ta audra, o Tedžio tyrimas at- „Kuždesių sala“ bus sunku susilaikyti nepasigyrus ar tuščiai

x
nio karo veteranas Tedis De-
nielsas (L.DiCaprio) su kole-
skleidžia neįtikėtiną, šokiruo-
jančią istoriją. 8130 min.
(„Shutter Island“)
JAV, 2010 m., 9 4 5
15 kg
9
nepasipuikavus.
8
Skorpionas. Nebus sėkmingos dienos, įgy-
4 2
Režisierius Martinas Scorsese.
9 8 7 9
ga Čaku (M.Ruffalo) atvyksta į
Reziumė Vaidina: L.Di Caprio, vendinant darbo užduotis. Papulsite kaip į
salą, kurioje senas karo fortas
B.Kingsley, M.Ruffalo. užburtą ratą, suksitės tarp savų idėjų, gaišite
paverstas kalėjimo tipo bepro- Režisieriaus M.Scorsese var-
Įvertinimas7 4/4 5 8 3 5 „neišgrynintos“.
1 6 8
laiką, o jos bus neįgyvendinamos ar valdžiai
tnamiu itin pavojingiems psi- das – filmo kokybės garantas,
pasirodys
chiniams ligoniams nusikaltė- kuriam beveik nebūna išimčių.
liams. Jiems reikia išsiaiškin-
ti, kaip iš kameros pabėgo ligo-
Šįkart siūlomas gan klastingas
(žiūrovams) psichologinis de-
5 8 3
„Kuždesių sala“
7 6 3 1 5 9
Šaulys. Šiandien nedalykite tuščių pažadų –
jei neketinate laikytis žodžio, apskritai nie-
7
nė, patekusi čia dėl savo vaikų tektyvinis trileris. Jame sapnų
2 ribą1tarp psichinio li- ma šio režisieriaus6gerbėjams.
5
konkuruoti realybę. Kur tuomet riniai – visai tai puikiai pažįsta-
2 žodį. Vykdykite 6 prisiimtus 5
ko nežadėkite. Nenešiokite paskalų, apgal-

x
nužudymo. Keista, bet įstaigos kuriamos vizijos pinasi su tik- nubrėžti vokite kiekvieną
įsipareigojimus.
4 sukrėti- 6tinė, tokia reikšminga
2 4 kils pavojus
8 nukryp-
vadovas, dr. Krolis (B.Kingsley) rove, kol jas tampa sunku at- gonio ir tiesiog jautraus žmo- Ir tas lemiamas taškas – pasku-
ne itin noriai bendradarbiau- skirti vieną nuo kitos. Stiprios gaus, patyrusio gilų filmo he- Ožiaragis. Šiandien
ja su detektyvais. Netrukus pa- psichologinės traumos – kaip mą? Meistriška L.DiCaprio ir rojaus frazė, viską sustatanti į ti į nereikšmingas smulkmenas. Gera diena
aiškėja, kad ir Tedis čia atsi- ta, kurią patyrė Tedis, laisvinęs EASY
B.Kingsley vaidyba, klaustro- # 89
savo vietas. Taip ir turi baigtis EASY # 90
tiems, kurie nutars pabūti vieni. Bendrauti
rado, norėdamas įminti visai Dachau koncentracijos stovyk- fobiška ligoninės atmosfera, geras filmas, paliekantis ne- nusiteikusiems patartina valdyti emocijas,
kitą paslaptį – surasti žmogų, los kalinius, virsta alinančiais žiūrovo emocijas sustiprinan- mažai erdvės interpretacijai ir diskutuoti atsargiai – šiandien laimės tole-
dėl kurio kaltės žuvo jo žmo- gyvenimo palydovais ir gali nu- tys muzikos ir garso efektų de- mūsų vaizduotei. rantiškiausi.

x
Vandenis. Rekomenduojama susidaryti aiš-

sudoku
kų darbų planą ir griežtai jo laikytis, antraip
poligonas nuvargsite15 kg
belakstydamas,
site. Vakarą skirkite sau.
ir nieko nenuveik-

x
Taisyklės: Žuvys. Jokiu būdu nesiskolinkite pinigų.
2? 5 8 9 2
U K C
Kiekviename žodyje turi būti panau- Nežinia, kada galėsite juos atiduoti, o laiku
dota raidė, esanti dėlionės vidu- neatidavęs prarasite pasitikėjimą. Planuo-
5 6 9 3 6 2 1
15 kg
ryje. Negalima žodyje panaudo- kite išlaidas ir ištversite finansinių nesklan-
N V E ti raidės daugiau kartų negu nu- dumų metą.
4 3 9 8 1 6 9 1 6 5
rodyta dėlionėje. Galima naudo-

B L ti raides, giminingas duotosioms

O (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,


jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei- 2 4 9 5 1 4 9 7
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti). 7 2 dovanojami8 6
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
1 3 4 8 6 5 8 3
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė- 3 4 8 5 9 2 2 7 3 4
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 8 3 7 6 5 1 7
6 8 2 6 1
EASY lengvas
Labai # 91 EASY # 92

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustuku pa-
žymėtame langelyje esantį skaičių siųskite Naida Bielkius
anekdotai SMS žinute numeriu 1378 (žinutės kaina tik
1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
Apie 2 metų labai energinga,
tačiau paklusni kalytė. Drau-
Maždaug 4 metų labai draugiš-
kas ir mielas pūkuoto kailio šu-
– Kodėl jūs išėjote iš ankstesnio darbo? TELE2 abonentai). Žinutės langelyje rašyki- giška su žmonėmis ir kitais šu- niukas. Mažytis – ūgio iki žmo-
– Dėl nuovargio. te: 15MIN SU (gautas skaičius) Vardas Pavar- nimis. gaus kelių.
– Kokio nuovargio? dė Miestas. Vienas iš teisingą atsakymą at-
– Nežinau, tiesiog jie pasakė, kad labai nuo manęs pavargo. Šie gyvūnėliai glaudžiasi Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vil-
siuntusių žmonių burtų tvarka laimės knygą niaus skyriaus gyvybės vagonėliuose, įsikūrusiuose savivaldybės
„Pokalbiai su Sigitu Parulskiu“. įmonės „Grinda“ teritorijoje (L.Giros 131, Vilnius). Jeigu norėtumė-
Jaunuolis išvažiuoja tarnauti į armiją. Stotyje jį išlydi daili mergina.
# 89 8 Praėjusią
6 7 2 savaitę
3 9 5dvi4 J.Crusie
1 # 90
kny- 3 8
6 9 7 2 5 4 1
Atvirai te,#kad
91 Naida6 arba
2 9Bielkius
4 1 taptų 5 3 šeimos #nariu,
7 8 jūsų 92 paskambinki-
5 1 4 8 9 2 7 3
– Aš tavęs lauksiu! - sako ji vaikinui.
– Manęs ilgai nebus, gal geriau eik namo, – atsako jai būsimas 3 gas 4 8 5Rimvydas
9 1laimėjo 6 2 7 Čepulis 2 9
5 8 1 4 7viską6 3
apie 5 8
te Rūtai (8 686 1 2arba
57137) 6 Miglei
3 4 7(8 6759 96094). 8 3 6 5 7 4 2 1
karys. 5 (atsiimti
4 2 1 leidykloje
7 6 9 „Svajonių
8 3 kny- 7 1
4 3 5 6 8 2 9 4 7 3 9 5 8 1 2 6 9 2 7 1 3 6 8 4
6 gos“,
8 9 A.Goštauto
3 1 7 4g. 5 4-1,2Vilnius, tel. 9 6
8 5 3 7 4 1 2 Daugiau naujų
2 namų
4 6 ieškančių
3 8 1augintinių
7 9 5 rasite: 1 4 3 6 2 8 5 9
anekdotai@15min.lt 4 (8-5)
2 32122794).
9 5 8 7 1 6 4 7
2 6 8 1 3 9 5 www.15min.lt/naujienos/augintiniai/dovanojami
9 5 8 7 4 2 6 3 1 7 9 8 3 4 5 6 2
1 7 5 6 4 2 8 3 9 5 3 1 2 4 9 6 7 8 1 3 7 5 9 6 2 4 8 6 5 2 9 1 7 4 8
9 5 6 8 2 3 1 7 4 6 4 3 1 2 5 9 8 7 3 1 4 8 7 5 9 6 2 2 8 1 7 5 3 9 6
2 1 8 7 9 4 3 6 5 8 2 9 7 6 3 1 5 4 8 9 2 6 3 4 5 1 7 3 6 5 4 8 9 1 7
2010 KOVO 1 D., PIRMADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Daugiausiai uždirbę dienos citata


Stengiuosi neati-

atlikėjai
Savaitinis amerikiečių žurnalas to sąrašo lydere buvusi pop-
Pirmasis dešimtukas
1.
2.
3.
„U2“
Bruce‘as Springsteenas
Маdonna
108,6 mln. JAV dolerių (275,3 mln. Lt)
57,6 mln. JAV dolerių (146 mln. Lt)
47,2 mln. JAV dolerių (119,6 mln. Lt)
trūkti nuo realybės.
Pagundų pavyksta
išvengti todėl, kad
„Billboard“, laikomas vienu pa- karalienė Madonna, šįsyk kiek 4. „AC/DC“ 43,6 mln. JAV dolerių (110,5 mln. Lt) augau apsupta nar-
tikimiausių muzikos ir pramogų smuktelėjo. Pagal 2009-ųjų už- 5. Britney Spears 38,9 mln. JAV dolerių (98,6 mln. Lt) kotikų, sekso, alko-
industrijoje, paskelbė geriausiai darbį ji atsidūrė trečioje vieto- 6. Pink 36,3 mln. JAV dolerių (92 mln. Lt)
2009-aisiais uždirbusių muzikan- je – Madonna gavo 47,2 mln. 7. „Jonas Brothers“ 33,6 mln. JAV dolerių (85,2 mln. Lt) holio ir mirčių.
tų sąrašą. JAV dolerių (beveik 120 mln. 8. „Coldplay“ 27,3 mln. JAV dolerių (69,2 mln. Lt) Dailymail.co.uk sakė populiari
Lt), tačiau jos pajamos vis tiek 9. Kenny Chesney 26,6 mln. JAV dolerių (67,4 mln. Lt) 29-erių atlikėja Alicia Keys.
Lydere su didele persvara labai solidžios. 10. „Metallica“ 25,6 mln. JAV dolerių (64,9 mln. Lt)
tapo airių grupė „U2“. 2009- Pirmajame geriausiai už-
aisiais gavusi daugiau kaip dirbančių atlikėjų dešimtuke
108 mln. JAV dolerių (apie 275 po Madonnos seka rokeriai šlavusi Beyonce tapo 13-ta, JAV dolerių (43,9 mln. Lt).
mln. Lt) ji užėmė garbingą pir- „AC/DC“, popatlikėja Brit- uždirbusi 23,6 mln. Jam įkandin seka kartu su

/porele
mąją eilutę. Daugiausiai pini- ney Spears, Pink, broliai JAV dolerių (apie Beyonce„Grammy“ apdo-
gų garsieji rokeriai surinko už „Jonas Brothers“, „Cold- 59,8 mln. Lt), vanojimų favorite buvu-
parduotus įrašus ir koncertuo- play“, amerikiečių kantri o velionis Mi- si Taylor Swift, surinku-

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt


dami – jų turas „360° Tour“ atlikėjas Kenny Chesney, o chaelas Jack- si 17,2 mln. JAV dolerių
laikomas vienu didžiausių ir pirmąjį dešimtuką baigia le- sonas liko 20- (43,6 mln. Lt).
brangiausių per visą muzikos gendinė „Metallica“. as, surinkęs
istoriją. Nemažai pelno jie su- Praėjusiais metais itin 17,3 mln.
sirinko ir per savo interneto sėkmingai apdovanojimus
svetainę U2.com.
Savo artimiausią kon-
kurentą – 60-ies ameri-
kiečių atlikėją Bruce‘ą
Springsteeną – šis at-
likėjas surinko 57,6
porelė
mln. JAV dolerių Savaitės porele tapo
(apie 146 mln. Lt),
„U2“ aplenkė beveik Dainius ir Brigita
dvigubai . Tiesa, kri- Sako, kad per dvejus metus jie supra
to, jog yra sukurti vienas kitam.
tikai B.Springsteeną Kai yra kartu – jie patys laimingiau
si žmonės, kai jie toli vienas nuo
kito – jie vis tiek laimingiausi, nes žino,
ypač giria, mat muzi- kad kažkur toli tokiu pat
ritmu plaka mylimo žmogaus širdis
kantas sugebėjo praė- .
jus 35 metams po savo
debiutinio albumo pa- „15min“ porelės konkursas!
sirodymo ir vėl pakilti
Atsiųskite mums pačią originalia
į muzikos industrijos usią savo
nuotrauką, parašykite, kiek laiko jūs
aukštumas. draugaujate
ir už ką labiausiai vienas kitą mylit
2008-aisiais pirma daugiausiai e. Kiekvieną
P r aėju- pirmadienį skelbsime porą-nuga
lėtoją ir
siais me- uždirbusių sąraše buvusi įteiksime jai 300 Lt vertės kvietimus
į „Vichy“
Madonna, 2009-aisiais nusilei- vandens parką Vilniuje. Laiškų lauki
tais „Bill- ame adresu
do „U2“ ir B.Springsteenui. konkursai@15min.lt
boa rd“ AFP/Sipa/Scanpix nuotr.
paskelb-

fotoakimirka
Mėginimai pamėgdžioti legendą
Reperio Kanye Westo mergina
Amber Rose (nuotr. k.), garsėjan-
ti skusta galva, įmantriais apda-
rais ir kartais provokuojančiu el-
gesiu, šįsyk nutarė patraukti dė-
mesį kopijuodama garsiąją ak-
torę, dainininkę ir modelį Grace
Jones (nuotr. d.).

27-erių modelis, neretai


kaitinantis vyrų aistras savo vo daryti žurnalui „Complex“.
išraiškinga figūra, dalyvavo Nuotraukose Amber Rose at-
fotosesijoje. netinį iššūkį atšvęsti paskel- kartoja 1978-aisiais įamžin-
K.Westas, paleidęs savo nau- biant keletą seksualių savo tą Grace Jones pozą, kuri vė-
jąjį tinklaraštį KanyeWest.com, merginos nuotraukų. Įvairių liau tapo jos 1985-ųjų albumo
nusprendė šį sau iškeltą inter- vertinimų susilaukę kadrai bu- „Island Life“ viršeliu.