You are on page 1of 12

VILNIUS 2010 M. KOVO 3 D.

, TREČIADIENIS
ISSN 1822-2749. Numeris 20 (968).

ORAI VILNIUS AKTUALIJOS


0 °C MAŽAMETĖ MOKYTOJAS
-6 °C ŽUVO IŠKRITUSI ĮTARIA MOKINIŲ
PRO LANGĄ VILIONĖMIS
2 psl. 6 psl.

POLITIKŲ SLĖPYNĖS
AKTUALIJOS

ATSIPRAŠĘS
L.KARALIUS
KALTINO KITUS

PO PRIVATUMO ŠYDU
6 psl.

AKTUALIJOS

MINISTERIJOS
PIRKINYS SU
KAPRIZAIS
6 psl.

Viešų asmenų privatumo riba Lietuvoje


aiškiai neapibrėžta, todėl žiniasklaida
pati sprendžia, kuriuos asmeninio
politiko gyvenimo aspektus viešinti.
K.Vanago/BFL nuotr., „15min“ montažas
SPORTAS

GRĮŽUSIUS Į skandalus įklimpę politikai nuo mo teritorija. Ar visuomenei tymuose nėra griežtai regla- Tai du pagrindiniai principai, no viešo asmens skundą dėl jo
OLIMPIEČIUS juos persekiojančios žiniasklai- turi rūpėti politikų seksuali- mentuota, kas yra privatus kurių nereikia pamiršti“, – aiš- privataus gyvenimo pažeidi-
dos vis dažniau ginasi burtažo- nė orientacija, su kelintu su- gyvenimas. kino D.Velkas. mo pagrįstu, kai buvo domi-
PASITIKO ŽIEMA džiu „Tai mano asmeninis reika- tuoktiniu gyvena viešas as- „Kitaip sakant, įstatymas Teisininkas atkreipė dė- masi viešo asmens šeimyni-
9 psl. las“, esą viešo asmens statusas ne- muo ar kiek nesantuokinių pasako, kad visuomenė turi mesį, kad kiekvienos situa- niu gyvenimu, santykiais su
panaikina jų teisės į privatumą. vaikų jis turi, kur ir su kuo teisę žinoti ir apie viešo as- cijos vertinimas yra labai in- kitu žmogumi. Tačiau teig-
Tačiau visuomenė linkusi many- vyksta atostogauti, kokią re- mens asmenines savybes, ku- dividualus, ir kartais tai, kas ti, kad visi vieši asmenys ga-
ti, kad politikas privalo jai būti ligiją išpažįsta, su kuo bend- rios, galbūt, kai kurių viešų as- vienu atveju gali būti pripa- li turėti panašių pretenzijų
visiškai atskaitingas, atsakinė- rauja, kokią paskolą yra pasi- menų įsitikinimu, yra privatus žinta kaip viešo asmens tei- ar kad visais panašiais atve-
ti net ir į nemalonius klausimus ėmęs iš banko? reikalas. Antra vertus, vieša- sės į privatumą pažeidimas, jais bus pripažintas viešo as-
apie asmeninį gyvenimą. Kaip „15min“ sakė žur- sis asmuo taip pat turi teisę į kitu atveju gali būti viešojo mens teisės į privatumą pa-
nalistų etikos inspektoriaus privatų gyvenimą ir tam tikrą intereso tenkinimas. žeidimas, būtų neteisinga“, –
„15min“ domėjosi, kur patarėjas teisės klausimais jo slaptumą, tik ši teisė labiau „Buvo atvejų, kai žurnalis- sakė D.Velkas.
prasideda politikų privatu- Deividas Velkas, šalies įsta- apribota nei privataus asmens. tų etikos inspektorius pripaži- Nukelta į 5 psl.

GARSENYBĖS

ŽADA MADOS Įsidėkite skelbimą


CUNAMĮ
greitai ir patogiai!
12 psl.

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

2 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

Iš prekeivio atėmė kioską


AISTĖ
gusią nuomos sutartį. no, kad bandelių prekeiviui trū- kad jie nereiškia man priekaiš-
ALMANAITĖ Į „15min“ redakciją vakar ko tvarkos jausmo: „Kas antrą tų dėl to, kad įsikraustymas ir
a.almanaite
kreipėsi Piotras Andruškevičius Mes esame uždara įmonė, to- dieną jam reikėdavo sakyti pas- taip užtruko du mėnesius“, –
ir pasiskundė, kad Kalvarijų tur- tabas dėl netinkamų higienos sakė A.Barauskas.
@15min.lt
gaus valdžia be jokio įspėjimo dėl turime teisę patys spręsti, kam sąlygų, maisto laikymo taisyk- Tuo metu įsižeidęs P.Andruš-
Vienoje pagrindinių Vilniaus tur- iškraustė jį iš turgavietėje nuo- skirti prekybos plotą, o kam ne. lių ir pan.“. kevičius ketina Kalvarijų tur-
gaviečių, Kalvarijų turguje, vakar mojamo kiosko. „Kalvarijų tur- gaus vadovybę paduoti į teis-
Sakė A.Barauskas. Naujas nuomininkas
užvirė konfliktas: bandelių pre- guje jau kokius penkerius me- mą dėl neteisė-
mokės daugiau
keivis su visa savo manta buvo iš- tus prekiauju bandelėmis. Visa- Vilnietis pasakojo sąžiningai bę ir prašiau pratęsti sutartį, ta- to iškraus-
prašytas iš kiosko, kuriame iki tol da viskas buvo tvarkoje, kol tur- mokėjęs nuomą – 50 Lt per mė- čiau jie vis sakydavo „vėliau, vė- Bendrovės „Kalvarijų tur- tymo.
prekiavo. gui vadovavo „Šnipiškių ūkis“. nesį už maždaug 6 kvadratinių liau“. To paties prašiau ir po nau- gus“ direktorius tikino, kad
Tačiau prieš gerą pusmetį pa- metrų ploto kioską. jųjų metų, bet niekas nenorėjo jau atsirado naujas nuomi-
Prekybininkas skundžia- sikeitus valdžiai, nebeturiu ra- „Turėjau terminuotą sutar- pasirašyti su manimi sutarties, ninkas, norintis išsinuo-
si, kad tai – susidorojimas su mybės. Galiausiai, šiandien bu- tį, pasirašytą dar su „Šnipiškių o dabar visai iškraustė“, – pasa- moti geroje vietoje, prie
juo, tuo tarpu Kalvarijų tur- vau iškraustytas iš savo nuomo- ūkiu“. Ji baigėsi praėjusių metų kojo P.Andruškevičius. pat įėjimo į turgų, esantį
gavietės vadovai teisinasi ne- jamo kiosko be jokio perspėji- gruodžio mėnesį. Visą mėnesį kioską. Be to, anot turgaus
Kalta netvarka
matę reikalo pratęsti pasibai- mo“, – guodėsi prekybininkas. vaikščiojau pas turgaus vadovy- vadovo, naujas nuomininkas
Bendrovės „Kalvarijų tur- pasiūlė dešimt kartų didesnę
Bandelėmis prekiaujantis P.Andruš- gus“ administracijos direkto- nuomos kainą.
kevičius iš savo nuomojamo kiosko rė Genovaitė Meilūnienė sa- Paklaustas, kodėl nepaprašė,
vakar buvo išprašytas I.Gelūno nuotr. kė, kad sprendimą iškrausty- kad senasis nuomininkas mo-
ti prekeivį priėmė turgaus di- kėtų daugiau, A.Barauskas ko-
rektorius. „Galiu pasakyti tik mentavo: „Maža ką Piotras da-
tiek, kad tas žmogus buvo prob- bar sako. Kai jis rašė prašymą,
lemiškas, nuolat turėdavome norėjo, kad pratęstume jam su-
su juo bėdų“, – trumpai paaiš- tartį ta pačia kaina“.
kino G.Meilūnienė. A.Barauskas teigė, kad
Pats turgaus direktorius Au- P.Andruškevičius turėjo iš-
drius Barauskas sakė, kad sutartis sikraustyti jau nuo sausio.
su P.Andruškevičiumi pasibai- „Mes neprivalėjome jo per-
gė jau gruodžio 31 d. „Mes esa- spėti papildomai. Tiesiog
me uždara įmonė, todėl turime į kioską turi atsikrausty-
teisę patys spręsti, kam skirti ti nauji nuomininkai, to-
prekybos plotą, o kam ne. Ma- dėl daugiau delsti nebe-
nau, kad turime pakankamai galėjome. Džiaugiuosi,
argumentų, kodėl Piotrui su-
tarties galime nebepratęsti“, –
teigė A.Barauskas. Jis paaiški-

nelaimė
Žuvo mažylė
Vakar sostinėje užfiksuota
skaudi nelaimė - iškritusi pro
4-ajame aukšte esantį langą
žuvo 3 metų mergaitė.
Nelaimė įvyko vidurdie-
nį Švitrigailos gatvėje, prie-
šais Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentą.
Iškritusį vaiką pirmieji paste-
bėjo ugniagesiai, jie ir iškvie-
tė greitąją. Gydytojai mergai-
tę dar bandė atgaivinti, ta-
čiau ji mirė.
Policija nustatė, kad, pir-
miniais duomenimis, mer-
gaitės mama tris savo vaikus
paliko prižiūrėti kaimynei. Ši
kažkur trumpam išėjo. Tuo
metu mergaitė atsidarė lan-
gą ir iškrito.
Policija rado vyrą, mačiu-
sį nelaimę. Jis patvirtino, kad
mergaitė pro langą iškrito pati.
Pasak liudininkų, vaikas kri-
to ant šaligatvio.
Vilniaus policija dėl nelai-
mės pradėjo ikiteisminį tyri-
mą ir aiškinasi visas nelaimės
aplinkybes.

orai
KOVO

3
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Šiandien oro temperatūra
laikysis apie 0 °C.
Protarpiais snigs.
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+13 °C
+4 °C
+6 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+10 °C
+5 °C
-2 °C
Ateinančią naktį Lietuvoje
šals nuo 4 °C iki 8 °C. Madridas +10 °C Roma +15 °C
Rytoj dieną 0-4 °C šalčio.
Maskva 0 °C Talinas -2 °C
Saulė teka 07:04 Sniegas nesiliaus.
Saulė leidžiasi 17:58
Dienos ilgumas 10:54 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė – Pilnatis.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C

Kunigunda, Nonita (Nona), Tulė, Kaunas 0 °C -6 °C -2 °C -7 °C -2 °C


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
Uosis. Klaipėda 0 °C -5 °C -1 °C -5 °C -1 °C debesuota lietus perkūnija
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

VILNIUS / 3
www.15min.lt/vilnius

Sereikiškių pertvarka stabčioja bams ir šiuo metu baigia ruoš- jant norime, kad ES fondai fi-
AISTĖ ALMANAITĖ
ti inžinerinių tinklų bei infra- nansuotų rekonstrukciją 100
a.almanaite@15min.lt
struktūros projektą. Prižiūrėti proc.“, – pasakojo R.Dūdonis.
Vilniuje kovo pabaigoje turėtų pra- rekonstrukciją patikėta bend- Jis tikino, kad visi formalumai
sidėti Sereikiškių parko rekonstruk- rovei „Vilniaus kapitalinė sta- turėtų būti sutvarkyti per kovą,
cija. Tiesa, kol kas išlieka rizika, kad tyba“. Jos direktorius Renatas kitaip darbų atlikimo terminas
parkas rekonstrukcijos šiemet gali Dūdonis tikino, kad kol kas gali vėluoti: „Geriausias metas
ir nesulaukti, jei Ūkio ministerija iš laukiama visų reikiamų lei- tvarkyti želdynus yra pavasa-
ES fondų neskirs darbams reikalin- dimų, o tada Sereikiškių par- ris, vėliau gali būti vėlu.“
gų 18 mln. litų. ke bus imamasi pirmųjų dar- Paklaustas, kas bus, jei-
bų – medžių genėjimo, želdy- gu Ūkio ministerija pinigų
Vilniaus miesto savivaldy- nų tvarkymo. neskirs, R.Dūdonis sakė, kad
Kol kas neaišku, ar kovo pabaigoje turinčios prasidėti rekonstrukcijos metu bės įmonė „Vilniaus planas“ jau „Lygiagrečiai su leidimų lau- tuomet būtų greitai ieškoma
Sereikiškių parkas bus užrakintas, ar atviras lankytojams. J.Kalinsko nuotr. išdavė leidimą Sereikiškių par- kimu vyksta ir derybos su Ūkio alternatyvių investuotojų, ta-
ko rekonstrukcijos žemės dar- ministerija, kuriai tarpininkau- čiau pridūrė: „Deja, šiuo me-
tu greitai rasti tokių investuo-
tojų, kurie galėtų skirti milijo-
nus, sunku.“
Jeigu pinigai rekonstrukci-
jai, kaip tikimasi, bus skirti, sa-

Be želdinių
sutvarkymo, ran-
govas turės per-
kasti parko takus,
sutvarkyti alė-
jas ir aikštes, fon-
tanus, suoliukus,
įrengti tinkamą
apšvietimą.
vivaldybė skelbs konkursą ir iš-
rinks rangovą, kuris vykdys dar-
bus. Be želdinių sutvarkymo,
rangovas turės perkasti parko
takus, sutvarkyti alėjas ir aikš-
tes, fontanus, suoliukus, įreng-
ti tinkamą apšvietimą.
Turėtų atsirasti
naujų objektų
Užsimoję sutvarkyti Serei-
kiškių parką Vilniaus miesto sa-
vivaldybės vadovai žadėjo, kad
parke turėtų atsirasti ne viena
kavinė, žaidimų aikštelė, netgi
oranžerija. Vis dėlto greičiau-
siai šiemet šių objektų dar ne-
bus. „Kol kas nėra parengta nei
vieno projekto atskiram objek-
tui įrengti, yra tik savivaldybės
projektiniai pasiūlymai“, – pa-
tikslino „Vilniaus plano“ vy-
riausiais architektas Mindau-
gas Pakalnis.
R.Dūdonio tvirtinimu, kol
kas neaišku, kada bus pradėta
ieškoti investuotojų šiems objek-
tams. „Už ES lėšas sutvarkysi-
me tik patį parką, jo infrastruk-
tūrą. Atskirus objektus finan-
suos kiti šaltiniai“, – teigė jis. Ti-
kimasi, kad investuotojų pavyks
pritraukti patraukliais pasiūly-
mais: siūlant pavadinti alėją,
skverą jų vardu ar pan.

Nepasitiki meru
Vilniaus miesto tarybos
Lietuvos lenkų rinkimų akci-
jos (LLRA) frakcijai vakar pa-
reiškus nepasitikėjimą sostinės
meru Viliumi Navicku, opozici-
jai priklausančios frakcijos de-
rina interpeliacijos tekstą.
LLRA frakcija kaltina merą
esą nepagrįstu mokesčių didini-
mu, darbo vietų švietimo, kultū-
ros ir sporto srityse naikinimu,
valstybės politiko vardo žemi-
nimu bei krikščioniškų verty-
bių paminimu, leidus seksua-
linių mažumų eitynes.
Kol kas neaišku, kada spren-
dimo projektas dėl nepasitikė-
jimo meru bus pateiktas tary-
bos balsavimui.
V.Navickas jam ruošiamą
interpeliaciją yra pavadinęs
„vandens drumstimu“.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

4 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

kinas
PASAKA
Kovo 3 d., trečiadienis
Mažasis teatras švenčia netektis
Išlydės rašytoją
„Išminuotojų būrys“ 17:00 21:15 AUDRĖ
rą, kiekvieną savaitę šienauju teikė Algirdas Brazauskas, tė, Jokūbas Bareikis, Ramū-
DOMEIKAITĖ žolę. Ji taip greitai atauga! Dar vėliau tapęs ir Mažojo teatro nas Cicėnas, Leonardas Po-
„Irina Palm“ 17:15 tie krienai, kurie gal ir nau- krikštatėviu. Nors režisierius bedonoscevas, Audrius Bru-
a.domeikaite
„Santuoka“ 17:30 19:15 @15min.lt dingi, bet labai negražiai at- ir teatro vadovas norėjo tyliai žas, Vytautas Rumšas jaunes-
„Deizė Diamond“ 19:30 rodo! O kur dar kurmiai. Tie- paminėti teatro sukaktį, vis nysis ir kiti.
Vilniaus mažasis teatras, švęsda- siog krienų ir kurmių kraštas. dėlto šventę žiūrovai sutiks „Mistro“ premjera, režisuota
„Naujasis pasaulis“ 20:00
mas 20-ies metų jubiliejų, prista- Suprantu, kad tai beprasmiš- kartu su visa R.Tumino akto- paties R.Tumino, taps garsiosios
„Lankas“ 21:00 to dvi premjeras. Žiūrovai jau iš- ka, bet vis tiek šienavau ir šie- rių ir mokinių karta – scenoje M.Ivaškevičiaus pjesės „Mada-
Kovo 4 d., ketvirtadienis vydo Rimo Tumino mokinio Artūro nausiu. Labai norėjau Mažą- pasirodys Gintarė Latvėnai- gaskaras“ tęsiniu. „Šiuolaiki-
Areimos „Freken Juliją“, o kovo 5–6 jį teatrą padaryti amžinuoju nio dramaturgo
„Mano vaivorų naktys“ 17:00
dienomis bus parodyta R.Tumino gražiu sodu.“ misija – stengtis
„Rugpjūčio šventė“ 17:15 režisuota pirmoji Mariaus Ivaške- Prisiminęs vi- palįsti po reži- Šiandien į paskutinę kelionę bus
„Santuoka“ 19:00 vičiaus „Mistro“ dalis. są ilgą teatro kū- sieriumi, po jo palydėtas žinomas rašytojas,
rimo, kovojimo maniera. Ko ge- prozininkas ir vertėjas Juozas
Viktorina „Kovos klubas“19:00 Aputis (nuotr.).
„Kas šiandien yra teatras? dėl šios svajo- ro, jeigu būčiau
„Išminuotojų būrys“ 21:00 Kas šiandien yra mūsų valsty- nės ir paga- rašęs šią pjesę 73-ejų J.Aputis užgeso sekma-
„Pasaulis yra didelis ir išsigelbėji- bė? Mes reikalaujame vizijos, liau jos išsipil- ne R.Tuminui, dienį Vilniuje po ilgos ir sunkios li-
strategijos, bet galbūt Gumilio- dymo istoriją, ji būtų kitokia. gos – limfmazgių vėžio. Vakar ra-
mas slypi už kampo“ 21:15
vas (Levas Nikolajevičius Gu- R.Tuminas pa- O skaitant jau šytojas buvo pašarvotas Vilniaus
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje. Su
FORUM CINEMAS AKROPOLIS miliovas – vienas iš populia- brėžė, kad teat- parašytą pjesę
juo galima atsisveikinti šiandien
riausių ir kontroversiškiausių rui tikruosius buvo lengviau-
„Kuždesių sala“ 12:30 15:30 18:30 nuo 9 iki 14 val. Karstas bus išlydė-
XX a. Rusijos istorikų, namus su- sia įsivaizduo-
21:30 tas 14 val. J.Apučio amžinojo poil-
– red. past.) teisus, sa- ti būtent Ma- sio vieta taps Antakalnio kapinėse
„Keliamieji metai“ 10:30** 13:00 kydamas, kad „ne kal- žojo teatro ak- esantis Menininkų kalnelis.
15:15 18:00 20:30 ba ir ne teritorija vie- torius, nes aš Su iškilaus rašytojo vardu yra
„Nenugalimas“ 12:00 14:45 17:45 nija tautą, o svajonės“, juos geriausiai siejamas novelės atgimimas 7–8
20:45 – fi losofi škai apie savo- pažįstu“, – sakė nese- dešimtmetyje.
jo teatro jubiliejų kalbė- niai iš Amerikos grįžęs 1986 metais J.Apučio nove-
„Numylėtieji kaulai“ 15:45 19:00
jo jo įkūrėjas R.Tuminas, M.Ivaškevičius. lių rinktinė „Gegužė ant nulūžu-
21:40
palygindamas jį su že- R.Tumino režisuoto „Mistro“ centre – Adomo Ši premjera – jau sio beržo“ įvertinta Nacionaline
„Princesė ir Varlius“ (LT) 10:15* mės lopinėliu. – Turiu Mickevičiaus biografija ir likimas, o kartu – kovo 5 ir 6 dieno- premija. Rašytojas – Vyriausybės
12:45* 15:00* 17:15* aš sodą, kuriame „tikro“ herojaus, kurio galbūt nesąmoningai mis. Bilietų kaina – meno ir Nacionalinės kultūros ir
kiekvieną vasa- ilgimės šiandien, paieškos. VMT, I.Gelūno nuotr. 25–65 Lt. meno premijų laureatas.
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“ 13:15 16:00
„Valentino diena“ 14:15 17:30
20:15
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 18:45
21:00
„Blogas policininkas“ 18:45
„Nasha Russia. Likimo kiaušai“
16:30 21:20
„Vilkolakis“ 20:00*

FORUM CINEMAS VINGIS


„Kuždesių sala“ 11:50 14:50 18:00
21:15
„Keliamieji metai“ 11:30 13:50
16:40 19:00 21:30
„Nenugalimas“ 12:30 15:15 18:15
21:00
„Alisa stebuklų šalyje“ (LT) 22:00*
„Zero 2“ 12:10 14:20 17:00 19:20
21:50
„Blogas policininkas“ 15:20 18:45
21:30
„Numylėtieji kaulai“ 14:40 18:30
21:15
„Valentino diena“ 13:30 16:10
19:00 21:40
„Įsikūnijimas“ 3D 11:00 15:00
20:00**
„Princesė ir Varlius“ 11:10 13:20
15:30
„Popiežė Joana“ 17:45
„Viskas ore!“ 20:45
„Alvinas ir Burundukai 2“ 11:20
„Vyrai, kurie spokso į ožkas“ 15:30
18:00 20:30
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“ 15:45
„Vilkolakis“ 18:15 20:45
* Seansai kovo 3 dieną nevyks
** Seansas kovo 4 dieną nevyks

SKALVIJA
Kovo 3 d., trečiadienis
„Vėjavaikė“ 17:00
„Zero“ 19:20
„Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“
21:10
Kovo 4 d., ketvirtadienis
„Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“
16:00
„Kelionė per Lietuvą“ 18:00
„Vėjavaikė“ 20:00
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 5
www.15min.lt/aktualijos

Slėpynės po privatumo šydu


LINA BALSYTĖ
tiko antrą santuoką gali būti tik nų. Teismas šioje byloje pripa-
smalsumo tenkinimas ir todėl žino teisės į privatumą pažeidi-
l.balsyte@15min.lt
– viešo asmens teisės į privatu- mą ir priteisė valstybės parei-
Atkelta iš 1 psl. mą pažeidimas. Tačiau jei poli-
Lietuvoje gūnei piniginę kompensaciją,
Lietuvos politikai supranta tikas deklaruoja, kad buvo ve- įsivaizduojama, – pasakojo advokatė. – Dar po-
skirtingai, apie ką, būdami vie- dęs vienintelį kartą ir brangina ra atvejų, kai pripažintas teisės
šais asmenimis, privalo kalbė- savo santuoką, tuomet informa-
kad laisvė su- į privatumą pažeidimas – kny-
ti, o ką gali nutylėti. Tuo tarpu cijos apie jo antrąją santuoką teikia galimybę goje atskleista viešo asmens li-
žiniasklaida pati sprendžia, ko- viešinimas tenkina visuome- ga ir žiniasklaidoje paviešin-
kius politiko asmeninio gyveni- nės viešąjį interesą.
daryti ką nori. ta informacija apie daininin-
mo aspektus viešinti. Žiniask- Žurnalistų etikos inspekto- ko nesantuokinį sūnų.“ Anot
laidos atstovai sekė ir fotogra- riaus tarnybos specialisto teigi- Sakė L.Meškauskaitė. advokatės, minėto dainininko
favo „darbiečių“ lyderį Viktorą mu, galima pasitikrinti, ar tam bes ar profesinį aktyvumą, pa- pokalbiai buvo įrašinėjami be
Uspaskichą bei moterį, įvardin- tikros informacijos paviešini- saulėžiūrą. sutikimo – vakarėlio metu jis bu-
tą politiko meiluže. Privačioje mu būtų tenkinamas viešasis Pasak advokatės Liudvikos vo stebimas, buvo fiksuojama,
parlamentarės Astos Baukutės interesas žinoti viešo asmens Meškauskaitės, svarstant, ar pa- su kuo jis bendravo. Būtent tai
teritorijoje jie tikrino gautas ži- privataus gyvenimo aplinky- žeista viešo asmens teisė į pri- teismas pripažino teisės į pri-
nias apie neprižiūrimą politikės bes. Lakmuso popierėlis – at- vatumą, svarbu, ar paviešin- vatumą pažeidimu.
šunį, įkyriai klausinėjo Seimo sakymas į klausimus, koks vi- tos asmeninio gyvenimo deta-
Bausmės per švelnios
nario Roko Žilinsko apie jo sek- suomenės interesas nukentė- lės buvo reikšmingos visuome-
sualinę orientaciją, sekiojo pas- tų, jei visuomenei tokia infor- nei. „Interesas žinoti tam tikrą L.Meškauskaitės teigimu,
kui parlamentarą Ligitą Kerna- macija nebūtų pateikta? informaciją turi būti teisėtas ir nors Lietuva yra ratifikavusi Eu-
gį, tikslindamiesi, kiek nesan- D.Velko įsitikinimu, tam pagrįstas. Interesas yra pagrįs- ropos žmogaus teisių pagrindi- Pasak L.Meškauskaitės, svarstant,
tuokinių vaikų šis turi. tikrais atvejais visuomenė turi tas tada, kai nuo fakto, kurį no- nių laisvių apsaugos konvenci- ar pažeista viešo asmens teisė į
teisę žinoti net ir labai intymias rima žinoti, priklauso politiko ją ir nors mūsų šalyje yra ir ati- privatumą, svarbu, kokios jo gyve-
Kas turi rūpėti, o kas – ne
viešo asmens gyvenimo deta- priimami sprendimai. Jei tai tik tinkamų nuostatų Civiliniame nimo detalės buvo atskleistos ir ar
Žurnalistų etikos inspekto- les, pvz. kokia politiko seksua- smalsumas, tai nėra pagrindas bei Baudžiamajame kodeksuo- jų paviešinimas buvo reikšmingas
riaus patarėjo D.Velko teigimu, linė orientacija, nes tai, kaip tokią informaciją viešinti“, – sa- se, sukurti mechanizmai apsau- visuomenei. G.Savicko/BFL nuotr.
tam tikrais atvejais domėjimasis jis gyvena, turi įtakos ir spren- kė L.Meškauskaitė. goti viešų asmenų privatumą
ir detalių viešinimas apie poli- džiant apie jo dalykines savy- neveikia. „Priežasčių yra labai visa tai sąlygoja, kad teismai už bei panašių dalykų.
Iškelta ne viena byla
daug. Tai žinių, noro ir patir- viešo asmens privatumo pažei- „Į viešo asmens privatų gy-
Tabu – sveikata, religija ir šeima Paklausta, ar Lietuvoje yra ties stoka. Taip pat – iškreip- dimą baudžia arba švelniai, ar- venimą žiūrima labai įvairiai. Šis
Politologas A.Krupavičius teigė manąs, kad trys pagrindinės sri- precedentų, kai vieši asme- tas žodžio „laisvė“ suvokimas. ba visai nebaudžia. požiūris priklauso nuo valsty-
tys, kurios neturėtų būti eskaluojamos žiniasklaidoje – tai viešo nys kreipėsi į teismą dėl jų tei- Lietuvoje įsivaizduojama, kad Politologas doc. Algis Kru- bės. Pavyzdžiui, JAV skandalai,
asmens sveikata, religiniai įsitikinimai ir šeima. sės į privatumą pažeidimo, laisvė suteikia galimybę dary- pavičius teigė, kad skirtingose susiję su labai intymiomis vie-
„Religiniai įsitikinimai, pagal politinio korektiškumo taisykles, L.Meškauskaitė sakė, kad tokių ti ką nori. Tačiau demokratinė- visuomenėse formuojasi skir- šo asmens privataus gyvenimo
turi būti paliekami privačiai sričiai. Kaip ir viešo asmens šei- bylų šalyje buvo ne viena. je visuomenėje nėra viskas ga- tingos viešo asmens privataus detalėmis, yra visuomeninio ir
ma bei sveikata, – įsitikinęs politologas. – Tai dalykai, kurie pri- „Viena valstybės pareigūnė, lima. Todėl šių teisinių mecha- gyvenimo ribų tradicijos. Pa- politinio gyvenimo norma“, –
užimanti labai aukštas pareigas, nizmų dar nesugebame įgyven- sak politologo, šių ribų nubrė- sakė A.Krupavičius.
valo būti gerbiami kaip asmeninis viešo asmens reikalas. Jei vis
buvo pareiškusi ieškinį laikraš- dinti, nemokame identifikuoti žimas priklauso nuo visuome-
tik žiniasklaidoje šiomis temomis diskutuojama, turi būti laiko- Visą straipsnį skaitykite
čiui, paviešinusiam faktą, kad ji privatumo pažeidimo“, – pasa- nės konservatyvumo, demokra-
masi saiko taisyklės.“ www.15min.lt
viena augina nesantuokinį sū- kojo advokatė. Ji pažymėjo, jog tijos trukmės ir jos įsitvirtinimo
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

Kaltę vertė kitiems


GEDIMINAS
sausio 13 dieną. Jis aiškino sau- seniūnas Aleksandras Sacha- bar noriu pasakyti, kad jis net nuostatas ir pažemino Seimo au-
Įtarimai
mokytojoms
Elektrėnų savivaldybės,
Švietimo ir mokslo ministerijos
ir Vaiko teisių sergėtojų akiraty-
CIBULSKIS sį aplankęs Tailandą, Kambo- rukas. L.Karalius aiškino bal- ne piemuo. Piemuo yra garbin- toritetą, o nedalyvaudamas Sei- je atsidūrė 2 mokytojos iš Vie-
džą, Singapūrą, Vietnamą. Taip savimo kortelę netyčia palikęs ga profesija, aš pati vaikystė- mo darbe neatliko savo konsti- vio gimnazijos, pernelyg atsipa-
g.cibulskis
@15min.lt pat grįždamas buvo Maskvoje frakcijos patalpose. je ganiau avis. Iš tiesų jis yra tucinės priedermės. Tačiau dėl laidavusios abiturientų šimta-
ir Varšuvoje. Parlamentaras taip pat dar Linas Karalius, ne piemuo“, bausmės politikui palikta apsi- dienio vakarėlyje. Esą jos šoko
Dėl egzotiškų kelionių sausio mėne- L.Karalius posėdyje atsi- sykį pakartojo, kad skanda- – sakė EPK narė. spręsti Seimui. EPK pirminin- striptizą ir užsidarė su 2 jaunuo-
sio Seimo posėdžius praleidęs Linas prašė dėl kilusio triukšmo ir las dėl jo kelionės per pratęs- EPK pripažino, kad L.Karalius kas Algimantas Salamakinas liais miegamajame.
Karalius vakar Etikos ir procedūrų priminė atsisakęs vieno mė- tą Seimo sesiją sukeltas „ne pažeidė Seimo statutą, Valsty- užsiminė, kad L.Karaliui gre- Pasak gimnazijos direkto-
komisijoje (EPK) atsiprašė už kilusį nesio Seimo nario atlyginimo. be suinteresuotų politikų pa- bės politi- sia apkalta. riaus Gintaro Dobilaičio, vasa-
skandalą, bet teisinosi, jog gėdinga Pasak politiko, kalbas, esą per galbos“. Be to, kaltino perne- ko elgesio rio 12 dieną apie 50 moksleivių
jo istorija užsimezgė netyčia, o dėl praleistą Seimo Sveikatos rei- lyg esą šią istoriją išpūtusius kodekso šventė šimtadienį privačioje vi-
skandalo kaltino kitus: savo padėjėją, kalų komiteto posėdį jis slau- žurnalistus. loje, rašo Delfi.lt. Į vakarėlį at-
žurnalistus ir „suinteresuotus poli- gė tėvą, paskleidė jo padėjėja, Komisijos narė Dalia vyko ir keli pedagogai. Direk-
tikus“. Tai neapsaugojo jo nuo griež- o ne jis pats. Ji esą apie tai užsi- Teišerskytė torius teigė po šventės sulaukęs
to etikos sargų sprendimo. minė paaiškinime, kurį patei- sureagavo į anoniminių skundų, esą vaka-
kė komitetui. Politikas aiškino, L.Karaliaus rėlio įkarštyje dvi mokytojos
Krikščionių partijos frak- kad įvyko nesusipratimas: prieš prašy mą ėmė flirtuoti su abiturientais,
cijos narys EPK pasakojo, kad išvykdamas į Aziją jis padėjėjai paneig- ant stalų šoko jaudinančius šo-
buvo suplanavęs Azijoje sutik- tiesiog užsiminė, jog tėvą pla- ti savo žo- kius, o paskui su dviem 18-me-
ti Naujuosius metus. Iš Lietu- nuojama operuoti. džius v ie- čiais užsidarė antrame aukšte
vos jis išvyko gruodžio 29-ąją Dar vienas L.Karaliaus nu- noje TV lai- esančiame kambaryje. 25 ir 30
ir planavo grįžti sausio 12-ąją. sižengimas – išvykdamas Sei- doje, kai pasa- metų pedagogės neneigia, kad
Politikas teisinosi dėl netikėtų mo narys paliko savo parla- kė, kad jis „nėra dalyvavo vakarėlyje ir girtavo,
aplinkybių nespėjęs į lėktuvą, mentaro kortelę ir už jį Seimo joks karalius, o D.Teišerskytė atsiėmė savo žodžius, kad L.Karalius – piemuo,
tačiau tikina su abiturientais
todėl nedalyvavo ir pratęstoje posėdžiuose 13 kartų balsavo paprasčiausias nes „piemuo yra garbinga profesija“. Š.Mažeikos/BFL nuotr. neflirtavusios, o miegamajame
Seimo sesijoje, prasidėjusioje Krikščionių partijos frakcijos piemuo“. „Da- su jais esą tik kalbėjosi.

Ministerijos pirkinys – visureigiai su kaprizais


ti 158 visureigius. Konkursas bu- Įdomu tai, kad ministro įsa- juos eksploatuojant: jų negalima
GEDIMINAS CIBULSKIS
vo perskeltas į du atskirus – 68 ir kymu minėti automobiliai turi plauti aukšto spaudimo srove ar-
g.cibulskis@15min.lt
90 padidinto pravažumo auto- būti tamsiai žalios spalvos. Ta- ba šepečiais. G.Kaukėnas tikino,
Aplinkos ministerija (AM) už daugiau mobilių – pirkimus. čiau „KIA Auto“ tokios spalvos jog tokio draudimo nėra – esą eg-
nei 5 mln. Lt įsigijo 68 visureigius, ku- Pirmąjį konkursą laimėjo visureigių neturėjo. Todėl buvo zistuoja tik „3M“ plėvelės tiekė-
rių plovimui praverčia speciali ins- „KIA Motors “ atstovė Lietuvo- pagaminti juodi automobiliai, jų rekomendacija iš pradžių au-
trukcija. je „KIA Auto“ – ji pernai lapkri- vėliau apklijuoti specialia tam- tomobilių neplauti automatinė-
tį su AM pasirašė sutartį dėl 68 siai žalia plėvele. se plovyklose, o plaunant ran-
Pernai vasarą pavaldi Valsty- keturračių su papildoma aplin- AM viešųjų ryšių vyr. specia- kiniu būdu, nenaudoti aukšto
binė aplinkos apsaugos inspekci- kos apsaugos kontrolės įranga listas Romualdas Pauliukevičius slėgio siurblių. „Pageidavus bu-
ja, dabar jau prijungta prie Aplin- pirkimo už beveik 5,25 mln. Lt. akcentavo, jog svarbiausias kri- vo pateikta konkreti instrukci-
kos apsaugos agentūros (AAA), 2009 metų gamybos automobi- terijus konkurse buvo mažiau- ja, kaip galima plauti „3M“ plė-
paskelbė pirkimų konkursą, ku- liai „KIA Sportage“ šių metų pra- sia kaina: „konkurso sąlygose vele klijuotus automobilius“, –
riuo su Europos Sąjungos struk- džioje iškeliavo į regioninius AAA nebuvo specialių sąlygų dėl da- sakė direktorius. „15min“ turi-
tūrinių fondų parama siekė įsigy- padalinius. žymo būdoį“. „KIA Auto“ direk- mose visureigių nuotraukose
torius Gintaras Kaukėnas tvirti- matomas ant automobilio pri-
no, kad reikiamos spalvos auto- klijuotas užrašas: „Leistinas au-
mobilių neturėjo ne tik KIA, bet tomobilio plovimo būdas – ran-
ir kitos 6 konkurse dalyvavusios kinis. Plauti aukšto spaudimo
bendrovės. „Dėl šios priežasties srove ir šepečiais draudžiama“.
pateiktas siūlymas, kuriame nu- R.Pauliukevičius akcentavo, kad
rodyta, kad KIA automobiliai bus pagal sutartį užtikrinamas auto-
apklijuoti reikalaujamos spalvos mobilių eksploatavimo garanti-
specialiai automobiliams skir- nis laikotarpis 5 metams. Tokią
ta kompanijos „3M“ plėvele“, – pat garantiją gamintojas suteikė
aiškino jis. ir „3M“ plėvelei.
Aplinkosaugininkai turės atsargiai plauti nau- AM neužkliuvo, kad toks
juosius automobilius. S.Chadasevičiaus nuotr. automobilių dekoravimo bū- Plačiau skaitykite
das sukels papildomų problemų www.15min.lt

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749. Dienraštis platinamas
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Tiesia draugystės tiltą


Rusija ir Prancūzija dvišalius santy- to neturintis sandoris dėl gink- rybomis, tuo tarpu JAV, Pran- D.Medvedevas dar kartą
kius pakylėjo į naują lygį, išplėsda- luotės, sudarytas tarp Rusijos ir cūzija ir kitos šalys pasisakė už paragino kurti naują Europos
mos bendradarbiavimą politinėje, NATO narės. Žinia apie Mask- naujas sankcijas Teheranui, ku- saugumo sistemą ir pridūrė,
ekonominėje bei karinės ginkluo- vos planus įsigyti „Mistral“ kla- ris tęsia raketų bandymus. kad Rusijos siūlymai nėra do-
tės srityse. sės karo laivų sukėlė didelį ne- D.Medvedevas taip pat dė- gma ir juos būtų galima tobu-
rimą Gruzijai, taip pat Baltijos kojo N.Sarkozy už „drąsą ir va- linti. Ankstesnis Rusijos siūly-
Po dvišalio Prancūzijos pre- valstybėms. lią“, kurią jis parodė, kai 2008 mas susilaukė nemažai kriti-
zidento Nicolas Sarkozy ir Rusi- N.Sarkozy aiškino, jog, sie- metų rugpjūtį tarpininkavo kos, ypač dėl raginimo nustoti
jos vadovo Dmitrijaus Medve- kiant įgauti Rusijos pasitikėjimą, deryboms dėl Rusijos karinio kliautis tokiomis organizacijo-
devo susitikimo pranešta, kad reikia jį rodyti ir patiems. konfl ikto su Gruzija užbaigi- mis kaip NATO.
Paryžius ir Maskva pradėjo „ek- D.Medvedevas Paryžiuje mo. Jis teigė, kad NATO, ku- Taip pat Rusija ir Prancū-
skliuzyvines derybas“ dėl ke- pareiškė, kad Maskva pasiren- rią Rusija laiko JAV dominuo- zija pasirašė reikšmingą susi-
turių modernių prancūzų ga- gusi svarstyti galimybę skelbti jama Šaltojo karo laikų atgy- tarimą, pagal kurį prancūzų
mybos karinių laivų pardavi- Iranui tikslines sankcijas dėl jo vena, neprisidėjo prie to kari- „GDF Suez“ tampa dujotiekį
mo Rusijai. Tokiuose „Mistral“ branduolinės programos. Veto nio konflikto užbaigimo. „Tai „Nord Stream“ tiesiančio kon-
Nepaisant diplomatinio nerimo dėl Rusijos spaudimo mažes-
nėms savo kaimynėms, N.Sarkozy (c.) rūpi ekonominė ir strate-
klasės laivuose gali būti sutelk- teisę Jungtinių Tautų Saugumo rodo, kad mes patys turėtume sorciumo dalininke. Šio kon-
ginė glaudesnių santykių su Maskva nauda. AFP/Scanpix nuotr. ti visi karinei operacijai būtini Taryboje turinti Rusija iki šiol spręsti europinius klausimus“, sorciumo 51 proc. akcijų val-
pajėgumai. Tai būtų preceden- ragino nesutarimus spręsti de- – nurodė jis. do Rusijos dujų monopolinin-
kė „Gazprom“. „Nord Stream“
laikomas konkurentu JAV ir
Europos Sąjungos remiamam
„Nabucco“ dujotiekio projek-
tui, pagal kurį planuojama du-
jas iš Centrinės Azijos telkinių
tiekti Europai per Turkiją, ap-
lenkiant Rusiją.

Koalicija subyrėjo
Ukrainos Aukščiausiosios
Rados pirmininkas Volodymy-
ras Lytvynas vakar pranešė, kad
valdančioji koalicija, suforma-
vusi ministrės pirmininkės Ju-
lijos Tymošenko vadovaujamą
vyriausybę, subyrėjo.
„Mūsų partneriai iš „Mūsų
Ukrainos-Liaudies savigynos“
(MU-LS) pasitraukė iš koalici-
jos ir tuo sustabdė arba nutrau-
kė koalicijos darbą“, – pažymė-
jo V.Lytvynas.
Demokratinių jėgų koalici-
ja Aukščiausiojoje Radoje bu-
vo sudaryta 2008 m. gruodį. Į
ją įėjo J.Tymošenko bloko, bu-
vusio prezidento Viktoro Juš-
čenkos MU-LS susivienijimo ir
V.Lytvyno bloko frakcijos.
Šiandien Ukrainos par-
lamente ketinama surengti
balsavimą dėl nepasitikėjimo
J.Tymošenko vyriausybe.
Naują koaliciją tikisi suda-
ryti naujai išrinkto prezidento
Vladimiro Janukovyčiaus rė-
mėjai – Regionų partija.

Čilėje tvarką
palaiko kariai

Stipraus žemės drebėjimo


nuniokotame antrame pagal
dydį Čilės mieste Konsepsjone
minios alkanų ir piktų žmonių
padeginėjo parduotuves ir pra-
dėjo plėšikauti. Apie prasiveržu-
sią smurto bangą taip pat pra-
nešama iš kitų žemės drebėji-
mo nuniokotų miestų.
Tvarką šiuose miestuose
mėgino atkurti sustiprintos
policijos pajėgos ir kariai. Mė-
Puslapis parengtas pagal BNS, BBC ir „15min“ inf.

ginant sutramdyti siautėjan-


čią minią vienas žmogus bu-
vo nušautas, o dar per 160 bu-
vo sulaikyti.
Pranešama, kad šeštadienį
anksti ryte kilęs 8,8 balo stip-
rumo žemės drebėjimas ir cu-
namis pareikalavo mažiausiai
723 žmonių gyvybės. Negana to,
nusiaubtą šalį krečia pakarto-
tiniai smūgiai – nuo šeštadie-
nio užfiksuota per 120 stipres-
nių nei 5 balai drebėjimų.
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI
MIESTAI
www.15min.lt/reklama

Statyba, remonto darbai Mokslas Ieško darbo Nekilnojamasis turtas Parduoda


„ALUPLAST“, „REHAU“, „NEWLINE“ plas- Masažuotojų kursai vsioje Respublikoje, Parduodami nauji butai prie miško Laz- DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS.
tikiniams langams, balkonams 55-60 31 m. vyras (dirbantis slenkančiu grafi-
turintiems ir neturintiems medicininį iš- dynuose, Jonažolių g. www.pavasaris.net. NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS NUO
proc. nuolaida. www.puravida.lt. Tel.: 8 5 ku) ieško papildomo darbo. Galiu dirbti
silavinimą. Tel. 8 676 41491. Kaina nuo 3500/kv.m. Tel. 8 614 00903 30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir S.Žukausko
2350088, 8 685 05039. statybos srityje, pramonėje. Domina g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8 5 2107366.
NEMOKAMI ANGLŲ KALBOS KURSAI tik rimti pasiūlymai. Turiu automobilį, Kaunas, Partizanų g./Butrimonių g. 5,
AKCIJA! IKI 45 proc. NUOLAIDOS 5 ka-
merų plastikiniams langams ir durims. ĮVAIRIU LAIKU, VILNIUJE. Tel. 8 671 B kategorija. Tel. 8 607 67141. Perka tel. 8 37 408600.
Balkonų stiklinimas. Šarvuotos durys. 85185.
Brangiai superkame spalvotuosius metalus
Montavimo darbai. Konsultuojame
nemokamai. www.toplangai.lt, tel. 8
Siūlo darbą (varį, žalvarį, nerūdijantį plieną, cinką, šviną,
Ekologiškas kuras – BRIKETAI ir GRANULĖS
UAB„Loksodroma“ Rasų g. 39, Vilnius. Tel.:
683 37573. Kovo 11-13 d. Vilniuje vyks seminaras magnį, aliuminį), akumuliatorius. Išsivežame 8 5 2639047, mob.: 8 609 54145, 8 671
„Erotic cafe“ reikalingos žavios, drą-
pagal gydytojo V.V.Sinelnikovo meto- sios, mėgstančios bendrauti padavė- patys. Tel.: 8 698 41237, 8 676 10771. 04203.
Įstikliname balkonus berėmėmis ir rė- diką: kokios mintys, emocijos ir darbai
minėmis stumdomomis sistemomis. jos dirbti apsinuoginusios (top – less). Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas,
veda į piniginę sėkmę. Registracija Lombardas. Aukso, sidabro, laužo ir dirbinių
Tel.: 8 5 2303060, 8 620 87003. Daugiau Siūlome saugų, linksmą ir įdomų darbą mažai naudoti. Remontas, garantija. Sta-
tel.: 8 5 2333182, 8 676 83360, skype: supirkimas. Gedimino pr. 2, Vilnius.„Aukso
informacijos www.app.lt. draugiškame ir jauname kolektyve bei nevičiaus g. 42, Vilnius. Tel.: 8 5 2483135,
solidų vakarietišką uždarbį – nuo 2500 Centro“ parduotuvė. Tel. 8 5 2622069.
sigulda349. 8 687 78050.
Laiptinių remontas. Pašto dėžučių kei- Lt (mažiausiai nuo 100 Lt per dieną).
timas. Tel. 8 635 53335. Perku mišką. Atsiskaitau iš karto. Tel.: 8 657
Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“ A1, Labai palankus darbo grafikas, puikiai 74488, 8 610 65172. PLASTIKINIAI LANGAI GAMINTOJO KAI-
Meistro pagalba: santechnika, elektra, tvir- A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vairuotojų tinkantis studijuojančioms merginoms NOMIS (1 KV.M - NUO 89 LT). GARANTIJA,
tinimai, apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą. profesinis mokymas. Kalvarijų g. 143 (12.00 - 19.00 arba 17.00 - 24.00 val.). GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. TEL.: 8
Tel. 8 618 00700. Mielai mokysime Jus šio darbo įgūdžių. „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir 5 2139712, 8 601 11080.
– 313, Vilnius. Tel.: 8 5 2700105, 8 640 spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 t
Atvykusias iš kitų miestų apgyvendinsi-
Remontuojame ir reguliuojame plastikinius 26689. El.p. info@draiveris.lt www. išsivežame patys. Išvežame senus
me. CV siųsti oldtaun@aiva.lt, tel.: 8 685 BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys
langus ir duris. Keičiame stiklo paketus. Lan- draiveris.lt. TAIKOME NUOLAIDAS! automobilius. Meistrų g. 6, Vilnius
23726, 8 699 78811, 8 5 2121349. švediški anoduoto aliuminio profilių
gai su vertikaliomis orlaidėmis. Šarvuotos (Vtorčermetas), tel. 8 611 39330, 8
durys. www.langius.lt, tel.: 8 5 2310303, langai. Pertvarų, terasų montavimas.
Vilniaus„Rasos“ specialioji mokykla Gusto blyninė ieško virėjų, padavėjų ir indų 5 2165712. PLASTIKINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS
8 650 47129. plovėjų. Kreiptis tik su darbo patirtimi. Mes
priima mokytis 7-21 metų vaikus, DURYS. www.sistemax.lt, el.p. info@
Vidaus durys: pušinės, faneruotos, turinčius protinę negalią. Mokykla siūlome visas socialines garantijas. Atranka sistemax.lt. Lukšio g 16 - 409 kab. (4
laminuotos. Pigiai. Montavimas ir pri- suteikia specialųjį pagrindinį išsi- vyksta nuo 10:00 iki 17:00 val. nuo pirma- a.), Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 608
statymas per 3 d. www.duryspigiau.lt. lavinimą. Galima įgyti šaltkalvio dienio iki penktadienio. Tel. 8 606 04445, 71644.
Tel. 8 652 92016. ir siuvėjos specialybes. Mokiniams CV siųsti el.p. gusto@gusto.lt.
skiriamas bendrabutis ir nemokamas
Nuolaidos. Betonavimas, mūras, stogų
dengimas, apšildinimas, trinkelių klo- maitinimas 4 kartus per dieną.Vilnius,
Įmonė siūlo pastovų darbą technikui-dezin-
fektoriui Vilniuje. Apmokome. Reikalavimai:
Grožis, sveikata
jimas, apdaila, renovacija. Tel.: 8 648 Vitebsko g. 19, tel. 8 5 2610980. automobilis, žinios veterinarijos, biologijos Maisto papildais ir japonų sukurta ir iš-
08363, 8 648 08312.
ar chemijos srityse. Tel. 8 5 2328382. CV bandyta metodika padedu IŠSIGYDYTI
siųskite faksu 8 5 2374525, el.p. vilnius@ PIKTYBINIUS SVETIMKŪNIUS. Skambinti
dezinfa.lt. ANTRADIENIAIS 10-15 val., tel. 8 610

. Įmonei, užsiimančiai slauga namuose,


72505.

skelbkites reikalingos slaugytojos padėjėjos. Būtina


patirtis! CV siųsti el.p. info@slaugana-
muose.lt.
Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100
proc. blaivybę, nerūkymą. Blaivybę nuo
narkotikų. Metodas negydomasis. Me-
todistas V.Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 8
Knygų prekybos įmonei reikalingi įvairūs
darbuotojai. Apmokome, atlyginimas 601 95262.
SMS žinutėmis laiku. Tel. 8 607 05871.
1. Žinutės tekste rašykite: Minkštų baldų gamintoja AB„BALTICSO- Paslaugos
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) FA“ siūlo darbą patyrusiems (-ioms) siuvė- Atšildome užšalusį vandentiekį. Tel. 8 SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. Iki 500 Iš/ į Londoną saugiai ir greitai vežame
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau jams (-oms). Darbas dviem pamainomis. 655 31406. Lt. Paskola tą pačią dieną. VILNIUS, tel. siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų.
Visos socialinės garantijos, nuo darbo Važiuojame kas dvi savaites. Tel.: 8 687
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. rezultatų priklausantis atlyginimas. Tel. 8 648 32218.
Kompiuterių priežiūra ir taisymas 58503, 8 640 21005, +447786271449.
8 682 21010. Visorių g. 20, Vilnius. El.p. Jūsų namuose Tel. 8 656 03626, www.
2. Sulaukę atsakymo žinutės, Taisau mikrobangų krosneles ir automatines www.lietuvalondonas.com
evaldas@balticsofa.com. itpaslauga.lt. skalbimo mašinas. Pirksiu sugedusias. Be
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
Naujai besikuriančiam filialui reikalingi NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS išeiginių. Tel. 8 672 81883.
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) vadybininkai (-ės), asistentai (-ės) ir par- VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ PRIE-
(tarpelis) PATVIRTINU. davėjos - konsultantės. Patirtis nebūtina, ŽIŪRA. TEL. 8 600 20022. Nešiojamųjų kompiuterų, pagrindinių
apmokome. Tel. 8 606 17869.
plokščių remontas, instaliacija, priežiū-
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
Naujam telekomunikacijų projektui reika- ra, virusų valymas. Tel.: 8 699 41150,
Dėmesio! lingi jauni, ryžtingi pardavimo vadybininkai.
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
8 608 23220.
lėmis. Konsultuojame visoje Lietuvoje.
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas Patirtis nebūtina. Tel. 8 657 98111.
Tel. 8 689 68528.
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą ATLIEKAME UŽŠALUSIO VAMZ-
Rinkos tyrimų ir konsultacijų kompa- Plytelių klijavimas, visi apdailos darbai. DYNO ATŠILDYMO DARBUS TEL. 8
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. nijai „Viseo“ reikalingi operatoriai (-rės) 640 53113.
Vilnius, tel. 8 672 39142.
telefoninėms apklausoms atlikti. Visos
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
soc. garantijos. Amžius neribojamas,
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP apmokome. Galimybė darbą derinti su
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). studijomis. Kontaktinis tel. 8 5 2499924,
Cv siųsti el.p. renata@viseo.lt.

UAB „Autoimpulsas“ siūlo darbą


Mokamos linijos telefonu patyrusiems krovininių automobilių
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. šaltkalviams bei šaltkalviams-auto-
elektrikams darbui krovininių auto-
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, mobilių servise Vaidotuose. Tel. 8 655
(skelbimas iki 20 žodžių). 54667, el.p. sbu@girteka.lt.

8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, UAB „Greitasis kurjeris“


(skelbimas iki 20 žodžių).
ieško laiškininkų
Pilaitėje
Biuruose Vilniuje Suteikiame visas socialines
A.Goštauto g. 40B, (11 aukštas).
garantijas, stabilų, laiku
mokamą atlyginimą.
Tel.: 8 5 2336535, 8 685 77038
El. paštas: skelbimai@15min.lt Gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės.
Reikalavimai:
Laisvės pr. 60, 1211 kab. (Spaudos rūmai) Sąžiningumas,Atsakingumas.
Tel./Faks.: 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Mob. 8 682 18824
Tel. 8 600 66344 Vitalijus
El.paštas: slavija777@gmail.com
Tel. 8 674 83133 Daumantas

„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”


Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Visi jūsų žodiniai skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

Teniso ateitis
Akvilei Paražinskaitei dar tik 13
metų, bet ji jau yra Europos (iki
14 metų) čempionė. Prieš jauno-
sios tenisininkės kirčius Lietuvoje
Sutikti žiemiškai
krenta ir kur kas vyresnės varžovės
– A.Paražinskaitė (nuotr.) yra šalies
jaunių (iki 16 metų) čempionė.

Talentinga tenisininkė
kortuose žavisi belgės Justine
Henin žaidimu ir svajoja vie-
ną dieną tapti pirmąja pasau-
lio rakete.
1,5 metų dešiniarankę sep-
tintokę treniruojantis Arū-
nas Balžekas neslepia, jog nuoja dalyvauti 25–30 turnyrų.
A.Paražinskaitė anksti išsisky- Sezono pradžia talentingai te-
rė iš savo bendraamžių. nisininkei kol kas klostosi tie-
„Akvilė išsiskiria didžiuliu siog pasakiškai – laimėti Euro-
noru, darbštumu, tikslo sieki- pos (iki 14 metų) ir Lietuvos (iki
mu“, – aiškino A.Balžekas. 16 metų) čempionatai.
Jaunosios jo auklėtinės šie- Lietuvos olimpiečiai (iš kairės) – M.Vaičiulis, M.Strolia, A.Novoselskis,
met laukia tikras varžybų ma- Interviu su A.Paražinskaite V.Rumiancevas ir I.Terentjeva grįžo skirtingų nuotaikų. I.Gelūno nuotr.
ratonas. A.Paražinskaitė pla- www.15min.lt
su šimtu procentų apsispren- kė nepriekaištingai, tik šiek M.Strolia. „Ar tokių rezultatų
AURIMAS
skelbimai TAMULIONIS
a.tamulionis
dusi. Galiu šiandien pasakyti,
kad ne, o rytoj – kad taip. Arba
tiek oras gąsdino prieš pirmuo-
sius startus“, – įspūdžiais dali-
ir tikėjausi? Nežinau, galbūt.
Įgavau patirties, susipažinau
@15min.lt atvirkščiai. Dar daug laiko – josi M.Strolia. su aplinka ir tikiuosi, kad kito-
Kita Baldai ketveri metai“, – tiesaus atsa- „Esu laimingas. Oras Lietu- je olimpiadoje, jei į ją pateksiu,
Šeimyninė kavinė „Irisė“. Banketai - 50 Lt, Firma restauruoja minkštus baldus: keičia Iš Vankuverio žiemos olimpinių žai- kymo vengė Lietuvos trispal- voje vėsesnis, šalčiau, daugiau parodysiu geresnius rezultatus.
gedulingi pietūs - 25 Lt, pietūs su nemo- gobeleną, vatiną, poroloną, spyruokles. Ga- dynių į gimtinę grįžę Lietuvos spor- vę Vankuverio žaidynių ati- sniego. Olimpiniame kaimelyje O sportuoti toliau tikrai esu nu-
kamu pristatymu į biurus - 10 Lt. Algirdo miname nestandartinius čiužinius. Pensi- tininkai gūžėsi nuo šalčio – olimpie- darymo ceremonijoje nešusi ir pačiame Vankuveryje sniego siteikęs, – teigė M.Vaičiulis. –
g. 28, tel. 8 600 00520. ninkams taikome 10 procentų nuolaidą!
Tel. 8 5 2736333, 8 5 2304584 (vakare), čius pasitiko žvarbus oras ir negau- I.Terentjeva. visai nebuvo, šilta. Grįžę namo Realiai, koks buvo pasirengi-
Gyvūnai 8 61492247. sus gerbėjų būrelis. Slidininkė, olimpiadoje už- pamatėme, kas yra tikra žiema“, mas, tokie buvo ir rezultatai.
Keičiame minkštų baldų gobeleną, ėmusi 49-ą ir 64-ą vietas, pridū- – antrino M.Vaičiulis. Nežinau, ar pasiruošimo są-
Vasario 23 d. Vilniuje dingo Sibiro haskis
juodai baltos spalvos. Viena akis mėlyna,
spyruokles, poroloną. Remontuojame Daugiau nei 30 valandų rė jau išanalizavusi nuviliančių Slidininkai savo pasiek- lygos iki Sočio olimpinių žai-
užsakovo namuose. Tel.: 8 5 2410096, 8
kita pusiau. Laukiame informacijos - atsi-
602 31615.
trukmės kelionės išvarginti rezultatų priežastis. „Slidžių te- tais rezultatais liko patenkin- dynių pagerės, tačiau tikiuosi,
lyginsime. Tel. 8 604 80222. sportininkai kiek sušilo arti- palas ar dar kažkas tikrai nebu- ti. „Savo pasirodymą vertinu kad viskas bus gerai.“
mųjų glėbiuose, juos pradžiu- vo blogas. Priežastys slypi pa- gerai, nes parodžiau vieną ge- Iš Vankuverio į Lietuvą ant-
Transportas Poilsis, turizmas, gino gėlių puokštės, tačiau kal- siruošime. Koks buvo pasiruo- riausių rezultatų karjeroje. Tie- radienį taip pat sugrįžo slidi-
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS, GALI BŪTI SU pramogos bai pasisukus apie parodytus šimas, tokie ir rezultatai. Laiko siog realizavau tas galimybes, ninkas Aleksejus Novosels-
DEFEKTAIS, ATSISKAITOME IŠ KARTO. TEL. rezultatus, olimpiečių veidai pasiruošti netrūko, trūko koky- kurioms tą dieną buvau pasi- kis ir kalnų slidininkas Vita-
8 675 71801. Šeši Skandinavijos verslininkai nori
kompanijos Vilniuje. Nuostabios
vėl surūgo. bės“, – teigė I.Terentjeva. ruošęs. Komandiniame sprinte lijus Rumiancevas. Ilgai ilsė-
BRANGIAI IR GREITAI SUPERKAME ĮVAIRIUS „Labai pavargau. Nesaky- netgi šiek tiek viršijome lūkes- tis slidininkai laiko neturės
vakarienės, SPA žaidimai, karšti va-
AUTOMOBILIUS. NUO 1978m. IKI 2008m.
karėliai. Merginos, tikrai būsite pa- Žada toliau sportuoti
TVARKINGUS, SU DEFEKTAIS ARBA DAUŽ- siu, kad pasirodžiau gerai. Pa- čius, nes planavome aplenkti – savaitgalį jų laukia Lietuvos
malonintos. Siųskite savo kontaktus
TUS. TEL. 8 688 20004.
su nuotraukomis į hot.nice.weekend@ sirodžiau blogai, tikėjomės ge- Kur kas geresnėmis emo- tik porą varžovų“, – pasakojo čempionatas.
Nebrangiai pervežame baldus, pianinus gmail.com. riau, bet taip išėjo. Sau kėliau cijomis iš Vankuverio dalijosi
ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. Tel. 8 5
2619780, 8 650 16240, 8 601 34981.
aukštesnius tikslus. Ką aš galiu žiemos olimpinių žaidynių de- D.Rasimovičiūtė iškovojo sidabrą
daugiau pasakyti“, – nedžiūga- biutantai – slidininkai Mantas
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AUTOMO-
Pranešimai vo iš trečiųjų per karjerą olim- Strolia ir Modestas Vaičiulis, vy-
Savaite anksčiau iš Vankuverio olimpinių žaidynių sugrįžusi
BILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI, SU DEFEKTAIS Dingusį Vilniaus Vytautų klubo registracijos rinktinės lyderė biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė Otepėje
pinių žaidynių grįžusi 25 metų rų komandiniame sprinte užė-
ARBA NEVAŽIUOJANTYS. PASIIMAME pažymėjimą laikyti netekusiu galios. (Estija) vykstančiame Europos U26 (iki 26 metų) čempionate
PATYS. ATSISKAITOME IŠ KARTO.VILNIUS, Irina Terentjeva. mę 18-ą vietą bei parodę aukš-
Š.m.kovo mėn. 15d. 11val. bus atstatomi vakar iškovojo sidabro medalį. 26 metų lietuvė 15 km asmeni-
TEL. 8 607 09227. Slidininkė, Vankuveryje čiausią rezultatą iš visų Lietu-
Vilniaus mst., Rokantiškių Sodų 9-osios g.3 nėse lenktynėse iš 20 šūvių nepataikė tik kartą ir distancijoje
Superkame įvairių markių automobilius. sklypo riboženkliai. Kviečiame dalyvauti pasirodžiusi blogiausiai iš vi- vos sportininkų.
iš viso sugaišo 50 min. 51,9 sek. Nuo taip pat kartą šaudyklo-
Tvarkingus, važiuojančius, nevažiuojan- sklypo kad.nr.0101/0036:778 savininką. sų dalyvautų olimpiadų, nega- „Grįžau patenkintas, nes
čius, neeksplotuojamus bei daužtus. Tel. IĮ „TOPOKADA“, tel. 8 674 52172, el.p. je suklydusios varžybų nugalėtojos 23 metų vokietės Kathrin
lėjo pasakyti, ar tęs karjerą iki patyriau daugiau, nei tikėjau-
8 645 61877. topokada@gmail.com. Hitzer D.Rasimovičiūtė atsiliko 37,9 sek.
2014-ųjų žaidynių Sočyje. „Ne- si. Žaidynių organizacija vei-

krepšinis
„Žalgiris“ stengsis nepaleisti šiaudo
TOMAS GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius@15min.lt

Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šian-


dien laukia mūšis su staigmenas
Eurolygos „Top-16“ etape žerian-
čia Gdynės „Prokom“ ekipa, kuriai
vadovauja lietuvis Tomas Pačėsas.
Norint nepaleisti praėjusią savaitę
rungtynėse su Malagos „Unicaja“
sugriebto šiaudo kauniečiams rei-
kalinga tik pergalė. Ir kuo dides- „Žalgiriui“ norint G grupėje užimti bent antrą vietą
niu skirtumu. būtina kuo didesniais skirtumais laimėti likusias rung-
tynes namuose su „Prokom“ ir išvykoje su CSKA bei ti-
„Žalgiris“, kaip ir „Unica- kėtis palankių varžovų rezultatų. A.Koroliovo nuotr.
ja“, po keturių G grupės turų
kol kas turi tik vieną pergalę, zultatą lemia įvykiai aikštelė- Priešingoje barikadų pusė-
tuo tarpu įspūdingai „Top-16“ je, sudėtis, žaidimo kokybė ir je šiandien stovėsiantis „Žalgi-
etape rungtyniaujanti „Pro- panašūs dalykai. Mūsų padė- rio“ vyriausiasis treneris Darius
kom“ ekipa (3 perg. ir 1 pral.) tis gera ir šį etapą stengsimės Maskoliūnas bandys pratęsti
dalijasi pirmą grupės vietą su baigti kuo geriau. Turėtume la- pergalių Eurolygoje seriją.
Maskvos CSKA. Nors prieš mė- bai dideliu skirtumu pralaimė- „Po pergalės prieš „Unica-
nesį Gdynėje vykusi Lenkijos ti „Žalgiriui“ ir Malagos „Uni- ja“ žaidėjai psichologiškai šiek
čempionų ir „Žalgirio“ akista- caja“ komandai, kad prarastu- tiek geriau jaučiasi. Po trupu-
ta baigėsi lengva šeimininkų me šansus kovoti dėl patekimo tėlį bandome iš tos duobės iš-
pergale (89:65), į Kauną užsa- į ketvirtfinalį. Aišku, viskas įma- lipti ir kiekviena pergalė mus
komuoju reisu vakar atvykęs noma. Bandysime kuo mažiau tempia į viršų, – aiškino „Žal-
T.Pačėsas netiesiogiai užsimi- pralaimėti Kaune. Eisime kau- girio“ strategas. – Norint laimė-
nė, jog dvikovos favoritais lai- tis, bet niekas nežino, kaip su- ti prieš „Prokom“ reikia įmesti
ko kauniečių ekipą. siklostys rungtynės. „Žalgiris“ daugiau taškų nei jie, apsiginti,
„Lietuviai mūsų nelaikė fa- tikrai gerai žaidžia namuose, sustabdyti jų lyderius.“
voritais, nes jie apie krepšinio yra namų komanda ir manau,
pajėgumą sprendžia iš geogra- kad mums bus sunku“, – pasa- Rungtynes gyvai sekite
finės padėties. Manau, kad re- kojo T.Pačėsas. www.15min.lt
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

10 / ETERIS
www.15min.lt/eteris

tv kovo 3 d. www.15min.lt/tvprograma

06.55 „Avataras“ (kart.). 07.25 „Simpsonai“ (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (29). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris (kart.). 08.00
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (93) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (15). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.00 Sveikatai ir laimei „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Toks „Naša Raša“ (N-7). 08.30 „Teletabiai“. 09.00 Kas tu toks?
sūkuryje“ (850). 10.00 „Emilija“ (12) (N-7). 10.50 Prieš (13). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (N-7) (kart.). 10.00 gyvenimas. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. Vedėja (kart.). 09.35 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras
srovę (N-7) (kart.). 11.35 Farai (N-7) (kart). 12.15 Dar 09.30 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 10.00 Valan- „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). 11.10 Z.Kelmickaitė. 12.00 Pinigų karta (kart.). 13.00 Ryto (kart.). 10.20 Derliaus kraitė (kart.). 10.50 Autofanai
pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ da su Rūta (kart.). 11.30 Paskutinė instancija (kart.). Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.10 „Juodasis riteris“ (9, suktinis (kart.). 14.30 Gustavo enciklopedija (kart.). (kart.). 11.20 „Naša Raša“ (N-7). 11.50 Penktoji pavara
(4). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (8). 14.05 „Hana 12.30 Kambarių plėšikai (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 10). 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (209). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Laida rusų kalba. (12/8) (kart.). 12.20 „Super L.T.“ (N-7) (kart.). 13.10
Montana“ (17). 14.35 „Avataras“ (37). 15.05 „Simpso- 13.05 „Kalnietis“ (26). 14.05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 Autopilotas (kart.). 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (30). Reporteris (kart.). 14.00 Teritorija (kart.). 14.45 Šeimų
nai“ (5/4) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (7) (N-7). 16.35 (14). 14.35 „Meilės sparnai“ (102). 15.35 „Mano nuo- 15.35 „Vaiduoklių istorijos“ (15). 16.05 Juokingiausi 15.45 „Švelnusis Benas“ (6). 16.15 TV serialas „Namelis dvikova - „Akropolio“ turnyras (kart.). 15.30 „Teletabiai“.
„Svetimas veidas“ (52) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (41) dėmė“ (82). 16.35 „Likimo kerai“ (54). 17.35 „Širdžių žmonės ir gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (3). 17.45 prerijose“ (19). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžu- 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Širdžiai neįsakysi“ (104) (N-
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kri- ėdikės“ (42) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių dystė“ (28) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su 7). 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? 18.00
minalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Am- Orai. 19.10 Kakadu (N-7). 19.40 Abipus sienos. 20.30 žibintų gatvės“ (24) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Krimi- vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 „Naša Raša“ (N-7). 19.00 Ži-
žini jausmai“ (33) (N-7). 19.40 Akistata (N-7). 20.30 Dar Premjera. TV serialas „Mano mylimas prieše“ (3). 21.00 nalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Senis“ (126) (N-7). 19.55 Stilius. Gyvenimo būdo žur- nios. 19.27 Orai. 19.30 Lietuva tiesiogiai. 20.00 Žinios.
pažiūrėsim... TV parodijų šou (N-7). 21.10 TV serialas Pirmas kartas su žvaigžde. Realybės šou (N-7). 21.30 Sankirtos. 21.00 To dar nebuvo... 21.30 Geras filmas. nalas. Vedėja V.Baublienė. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Orai. 20.05 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras. 21.00
„Svetimi“ (13) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 „Žaidimo pabaiga“. Trileris. JAV, Kanada, 2006 m. (N-14). Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 „Naša Raša“ (N-7). 22.25
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. 23.40 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Politinių debatų laida. „Tylos zona“ (80) (N-14). 23.25 Šeimų dvikova - „Akropo-
TV serialas „Melo teorija“ (9) (N-7). 23.00 TV serialas „CSI 22.40 Premjera. TV serialas „Mentalistas“ (1). JAV, 2008 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Tegyvuoja meilė!“ Drama. Vedėja R.Miliūtė. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. lio“ turnyras (kart.). 00.10 Reporteris (kart.). 01.02 Orai
Niujorkas“ (6/5) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ m. (N-7). 23.40 Premjera. TV serialas „4400“ (4/33) (N- JAV, 2005 m. (N-7). 02.20 Bamba. Interaktyvusis šou 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 (kart.). 01.05 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.
(17) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (6) (N-14). 7). 00.40 TV serialas „Išrinktieji“ (29) (N-14). suaugusiesiems (S). TV serialas „Vienos kriminalinė policija“ (24) (N-7). Vedėjas E.Jakilaitis (kart.).

tv kovo 4 d. www.15min.lt/tvprograma

06.55„Avataras“ (kart.). 07.25„Simpsonai“ (N-7) (kart.). 06.30 „Mikė Pūkuotukas ir Tigras“ (30). 07.00 „Fantas- 07.10 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (kart.). 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 06.54 TV parduotuvė. 07.10 Reporteris (kart.). 08.00
07.55 „Zoro. Špaga ir rožė“ (94) (N-7). 08.55 „Meilės tiškasis ketvertas“ (16). 07.30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 07.40 Muzikinė popietė (kart.). 08.05 Laiko ženklai. „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Forumas. „Naša Raša“ (N-7). 08.30 „Teletabiai“. 09.00 Kas tu toks?
sūkuryje“ (851). 10.00 „Emilija“ (13) (N-7). 10.50 Mu- (14). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (N-7) (kart.). Dok. laidų ciklas (kart.). 09.00 „Detektyvas Kalas“ (kart). Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 Lietuvos globėjo (kart.). 09.35 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras
zikinė karuselė (kart.). 11.50 Asistentai (kart.). 12.20 09.30 Nauja versija (kart.). 10.00 Nuo... iki... (kart.). 10.00 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.). švento Kazimiero pagerbimo iškilmės ir vyskupo Arūno (kart.). 10.20 Pradėk nuo savęs (kart.). 10.50 Sveikatos
3-ias butas (N-7) (kart.). 13.05 „Takas ir Džudžu galia“ 10.55 Abipus sienos (kart.). 11.50 Žalioji akademija 11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.00 „Elge- Poniškaičio konsekracija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus kodas (kart.). 11.20 „Naša Raša“ (N-7). 11.50 Lietuva
(5). 13.35 „Įspūdingasis žmogus-voras“ (9). 14.05 „Hana (kart.). 12.25 Ne vienas kelyje (kart.). 13.00 Žirgų tų karalius“. Nuotykių. Izraelis, Lietuva, 2007 m. (N-7). arkikatedros. 13.40 Teisė žinoti (kart.). 14.45 Klausimė- tiesiogiai (kart.). 12.20 Skonio reikalas (kart.). 13.10
Montana“ (18). 14.35 „Avataras“ (38). 15.05 „Simpso- lenktynės. 13.05 „Kalnietis“ (27). 14.05 „Tomo ir Džerio 14.00 „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“ (210). 14.30 lis (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. Lietuvos žydų Reporteris (kart.). 14.00 Ekstremalus išbandymas (9) (N-
nai“ (5/5) (N-7). 15.35 „Nuodėmingoji“ (8) (N-7). 16.35 nuotykiai“ (15). 14.35 „Meilės sparnai“ (103). 15.35 Muzikinė popietė. 15.00 Girių horizontai (kart.). 15.35 bendruomenės laida. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (31). 7). 14.45 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras (kart.).
„Svetimas veidas“ (53) (N-7). 17.40 „Naisių vasara“ (42) „Mano nuodėmė“ (83). 16.35 „Likimo kerai“ (55). 17.35 „Vaiduoklių istorijos“ (16). 16.05 Juokingiausi žmonės ir 15.45 „Švelnusis Benas“ (7). 16.15 „Namelis prerijose“ 15.30 „Teletabiai“. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Širdžiai
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, „Širdžių ėdikės“ (43) (N-7). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. gyvūnai. 16.40 „Detektyvas Kalas“ (4). 17.45 Nepaaiški- (20). 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (39) (N-7). 18.15 neįsakysi“ (105) (N-7). 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10
kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 19.07 Orai. 19.09 „Čiuku čiuku traukinuku...“ 19.12 nami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gat- Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. Kas tu toks? 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 „Naša Raša“
„Amžini jausmai“ (34) (N-7). 19.40 Nuodėmių dešimtu- Kakadu (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 Kambarių vės“ (25) (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 18.40 Orai. 18.45 „Senis“ (127) (N-7). 19.55 Gamtos (N-7). 19.00 Žinios. 19.27 Orai. 19.30 Lietuva tiesiogiai.
kas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 TV serialas „Svetimi“ plėšikai. Realybės šou (N-7). 21.30 Dviračio šou. Humoro Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su patruliai. Ekologijos laida. Vedėjas D.Butkus. 20.25 Lo- 20.00 Žinios. Orai. 20.05 Šeimų dvikova - „Akropolio“
(14) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina- Lietuva. 21.00 „Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30 Geras terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 turnyras. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 „Naša
21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6“. Loterija. 22.00 TV seria- lai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Nakties paukščiai“. filmas. „Gydytojas iš Kaprio“. Melodrama. Vokietija, 2005 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Eurovizijos Raša“ (N-7). 22.25 „Seksas ir miestas“ (1/1) (N-14).
las „Specialusis būrys“ (4/12) (N-14). 23.00 TV serialas Veiksmo trileris. Rež. B.Malmuthas. Vaid. B.D.Williamsas, m. (N-7). 23.20 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. dainų konkurso nacionalinės atrankos finalas. Tiesioginė 22.55 Šeimų dvikova - „Akropolio“ turnyras (kart.).
„Kaulai“ (4/25) (N-14). 00.00 TV serialas „Derybininkai“ L.Wagner, R.Haueris, S.Stallone. JAV, 1981 m. (N-14). 23.40 Sportas. 23.43 Orai. 23.50 „Ką daryti?“ (N-7) transliacija. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 23.30 23.40 Reporteris (kart.). 00.32 Orai (kart.). 00.35 Lie-
(18) (N-7). 00.55 TV serialas „Sukčiai Ričiai“ (7) (N-14). 00.40 Sveikatos ABC (kart.). (kart.). 00.50 Tauro ragas (kart.). 01.20 Bamba (S). Vakaro žinios. 23.35 Sportas. 23.40 Orai. tuva tiesiogiai (kart.).

Kitokiame Kaziuko Turguje vilniečiai šaukštų nedroš


Tuntas pavasariškai nusiteiku- Pasak Dalios, Kitokiame sarinis Kaziuko turgus taps dar
sių entuziastų, krūva nuo au- Kaziuko turguje sau mielą viena smagia Kitokio Vilniaus
prekystalį ar meninę erdvę tradicija.
sies iki ausies besišypsančių
ras kiekvienas.
muzikantų, dizaineriai ir virėjai,
Po spalvinga popierine Turgaus dalyviai:
studentai ir ne vieną dešimtme- girlianda susiburs gausybė Sandra Malaškevičiūtė (Spindi
tį suskaičiavę amžini jaunuo- lietuviško dizaino projektų Jewellery), Nerijus Erminas, Laura
liai, menininkai ir tiesiog gerą ir fenomenų , vyks visus Tulaitė, Martynas Kazimierėnas,
akį turintys miestiečiai – toks ir apdovanosianti loterija, Darius Petrulaitis, Paulius Vitkaus-
dar didesnis būrys gražių žmo- beveik anoniminis plaka- kas, Rūta Kiškytė, Živilė Ir Angelė
tų aukcionas, labdaringų (Stikliukai), „Vienasdu“ komanda -
nių jau šį savaitgalį pasveikins
mainų akcija, ne tik akis, Agnė Kučerenkaitė, Eglė Skuodai-
pavasarį KITOKIAME Kaziuko
bet ir skrandžius pama- tė, Vytautas Gečas, Julius Bučelis,
Turguje. lonins aštriadančiai arba Marija Puipaitė, Tauras Stalnionis,
patys saldžiausi skanės- Nerijus Keblys, taip pat „Swims“
Alternatyva tradiciškoms ilgametėms links- tai. Kino pavasario ko- kaliošai Ir „Bensimon“ batai, „Hap-
mybėms tapsiantis renginys Vilniuje, jaukia- manda, ne tik prekiaus peak“, Agency Love, Saldus Trupi-
me Dizaino Inovacijų Centro kieme (Maironio festivalio suvenyrais, bet nėlis, E&R Praspaliauskas, Gabrielė
g. 3) šurmuliuos lygiai tris dienas (kovo 5-7 ir papasakos apie atei- Mataitytė, Rasos ir Jurgitos kiauši-
dienomis). nantį festivalį kuris prasi- niai, „E4u“, Justė Balčiūnaitė, Aura
„Norėjome į vieną vietą suburti visus alter- dės kovo 18d. bei patars Navanglauskaitė, Daukante Suba-
natyvios kūrybos gerbėjus, kurie galėtų pasi- kokį filmą ir kada reiks čiūtė Ir Ugnė Menkevičiūtė, Kristina
dalinti ne tik savo gera nuotaika, bet ir pui- pažiūrėti. Mikalauskaitė, Agne Giedrienė, Rasa
kiomis idėjomis. Tad nieko nelaukę, kartu su Be to, po „Daiktų vieš- Joni (Joni Art), Margarita Žukauskai-
Vilniaus dailės akademija, sukvietėm krūvą bučio“ stogu užgimęs tė, Luka, Design Spot, Daiktų Vieš-
tokių gerbėjų po viena girlianda. Patikėkite, „Popierinis baras“ trans- bučio ir ŠMC parduotuvės rinktinė,
tikrai neteks pasimesti ieškant kažko ido- formuosis į „Design spot“ ir pasiūlys visą ve- „Beveik anoniminio plakatų aukciono“ meilės Nauris Kalinauskas, Marius Kasparavičius,
maus! Be to, drąsiai pažadam, kad Kitoks žimą karštame šokolade ir meduje mirkytų dainų rinktinė. Dole ir Mija (Muku), Orideko, Spicy Look, „Dre-
Kaziuko Turgus bus vienas jaukiausių pava- vaflių, kibirą imbierinės arbatos ir šviežių sul- Dizaino Inovacijų Centro kiemas garsiai amhunter“ (Artūras Bujokas, Skaiste Kerpytė,
sario šauklių: svečiai galės ir akis paganyti, ir čių bei kitų gardumynų. šurmuliuos kovo 5-7 dienomis, nuo 11 iki Artūras Builovas ir Regina Misiūnienė), Kino
įspūdžiais pasidalinti, ir ausis pamaloninti. Be Čia pat, prie simbolinio diskžokėjų pulto 16 valandos. pavasario komanda, Ikimokyklinio amžiaus
viso to, smaližiausim, dalyvausim loterijoje ir stos sostinės diskotekininkams puikiai pa- Kitoks Kaziuko Turgus – tai tik vienas iš vaikų katalikiškas dienos centras ir projektas
mainysimės“, - pasakojo viena iš Kitokio Ka- žįstamos Aušrinė Ramanauskaitė Deficitas, „Daiktų viešbučio“ projektų. Vilniečiai ir mies- „Atvira Bendruomenė“ iš pal. Jurgio Matulai-
ziuko Turgaus organizatorių ir „Daiktų vieš- Rūta Kiškytė. Trankų svingą plėš chuliga- to svečiai jau turėjo progą apsilankyti Dizaino čio Šeimos Pagalbos Centro Nevyriausybinės
bučio“ šeimininkė Dalia Mauricaitė. niškieji „Rythm Junkie“. O taip pat skambės ir Kalėdiniame turguje. Tikimasi, kad pava- Organizacijos. $
2010 kovo 3 d., trečiadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Skaitmeninis kodas: horoskopai kovo 3 d.


15 k
g

šviesos greičiu
Avinas. Nors ir turite problemų, apie kurias
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 nenorite garsiai kalbėti, tačiau jas bent iš dalies
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr turėtų kompensuoti pasisekimas darbe ar tarp
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
priešingos lyties asmenų. Pasistenkite atkurti
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt draugiškus santykius su bendradarbiais.
Jautis. Galite susipainioti savyje, kils daug
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
minčių, daug klausimų sau ir aplinkiniams.
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr Vienas šviesolaidis atstoja šim-
Daug kas seksis, bet susidursite ir su nemen-
tus varinių laidų. Iš kiekvieno
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
g.gasiulis
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd komis provokacijomis. Ieškokite kompromiso.
@15min.lt kliento namų šie laidai atveda-
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
mi į ryšio stotį, sujungtą su cent- Labiau įsiklausykite į reikalavimus.
Kad ir ką sakytų skeptikai, žinia, rine stotimi. I.Gelūno nuotr. Dvyniai. Galite nustebinti ar sudominti pa-
15 kg
jog Lietuva pirmauja pagal švie- žįstamus ir nepažįstamus žmones savo neį- 15 kg
solaidinio interneto plėtrą Euro- prastu elgesiu, keistokais argumentais. Jūsų
poje ir pagal šį rodiklį yra penk- idėjoms atsiras bendraminčių. Tuo tarpu ne-
ta pasaulyje, yra ko gero geriau- pritariantieji kol kas kukliai tylės.
sia naujiena šįmet. Nes tai – in- Vėžys. Tai diena, kuomet keršto, pykčio, tam-
vesticijos į ateitį. sos jėgos, iki tol pasislėpusios, ima veikti agre-
syviai ir atvirai. Galima
15 kg klasta, provokacijos,
Atsiradus galimybei tink- barniai. Yra didelis pavojus pakliūti į apgau-
lu sujungti kompiuterius, pir- lingų ideologijų tinklą.
miausia buvo naudojama esa- interneto vartotojų Lietuvoje. o kitame atkoduojami spe-

x
ma infrastruktūra – telefono li- Kadangi paskutines dešimtis cialia įranga, naudojant Liūtas. Stenkitės visą dieną išlikti ramus,
nijos. Poreikiams augant, išras- metrų sudaro varinis kabelis, specialias šviesą skaidan- nereaguokite karštakošiškai į įvairias pasta-
ta DSL technologija, leidžianti tai riboja maksimalią spartą čias prizmes. su daugybe vakarėlyje darytų bas, nes taip galite išprovokuoti konfliktą. Ne-
vienu metu gana sparčiai nar- iki maždaug 100 Mbps. nuotraukų, „online“ žaidimais, blogas metas, jei norite atnaujinti savo garde-
Kas iš to? robą.
šyti internete ir kalbėti telefo- Šviesolaidžio laidui pin- be to, tas pats laidas naudoja-
nu. Tačiau poreikiai toliau au- gant, atsirado galimybė jį at- Aišku, daugeliui „gigabi- mas skaitmeninei televizijai. 15 kg
Mergelė. Patirsite įvairių nesusipratimų, ga-
go, o naujausios technologijos vesti iki pat buto. Ši techno- tinių“ greičių šiuo metu ne- Tai yra dabar, o ateityje lau-
7 3 5 9 2
lite likti įskaudinti dėl to, kad nesusikalbėsi-
net idealiomis sąlygomis vari- logija vadinama „Fiber to the reikia, o ir patys kompiuteriai kia trimatė televizija, internetu te su artimu žmogumi. Užuojautos nesitikėki-
niu laidu sugeba praleisti tik Home“ (FTTH, liet. „Šviesolai- daugiau nei kelių šimtų mega- prenumeruojamos laidos, įvai- te nei iš artimųjų, nei iš draugų arba kolegų –
3 9 2 7
iki 100 megabitų per sekundę dis iki būsto“). Tai suteikia be- 9
bitų per sekundę greičio nesu- 1 6
rių paslaugų perkėlimas į vir- vargu ar kam rūpės jūsų problemos.

x
(Mbps) srautą. veik neribotą duomenų srau- geba apdoroti. Tačiau todėl jau tualią erdvę (pvz., e.sveikata, 15 kg
Svarstyklės. Neprisiimkite įsipareigojimų,
4 1 6 8Čia nelieka nieko kito, kaip
ieškoti naujos įrangos. Tiks-
tą. Tiksliau, šiuo metu „bui-
tinėmis“ sąlygomis namams 7 4 3
įžangoje rašiau – tai investicija
į ateitį. Juk jau dabar vos kelių 6 8
kuomet su gydytoju bendrau-
jama virtualiai; e.saugumas, 9 15 kg kurių negalite įgyvendinti – vargu ar jūsų keti-
nimams bus lemta išsipildyti. Žiūrėkite, kam
8 9 4 5 9 8 4 2

x
liau – laidų, kurie sugebėtų galima teikti apie 10 gigabitų minučių aukštos raiškos vaiz- arba namų teritorijos stebėji- padedate, – netikęs draugas, bloga kompani-
praleisti didesnį informacijos per sekundę (Gbps) greitį, ta- do įrašas „sveria“ kelis šim- mas net15nebūnant
kg namuose; ja gali pakenkti jūsų ateičiai.
srautą. O kas gali būti greičiau čiau laboratorijose jau pasiek- tus megabaitų. Nusiųsti tokį e.mokykla ir t.t.). Visam tam
9 8
už šviesą?
Taigi buvo sukurtas švie-
tas tūkstančius kartų didesnis
greitis – apie 50–60 terabitų per
7
failą draugui ar įkelti į „Face-
book“ 10 Mbps greičiu trunka
9
reikės didelio srauto pralai-
dumo, o čia vėl grįžtame prie
Skorpionas. Šiandien nusiteikite tvarky-
ti susikaupusius smulkius reikalus. Gali už-
7 5 8 3
solaidis. Beveik neribotas ga-
limybes suteikiantis laidas su-
sekundę (Tbps).
Kaip tai sugebama pasiek-
5 1
apie pusę minutės. Tas pats ir
6 8
to paties šviesolaidžio... klupti lavina susitikimų, skambučių ir darbo
su dokumentais. Už sąžiningą darbą galite bū-
Šviesolaidinio interneto lyderės
5 8 3 7 6 3 1 5 9 7
domino interneto tiekėjus vi- ti? Pirma, priešingai nei vari- ti įvertinti pagyrimu.
same pasaulyje. Tačiau kadan- niame laide, šviesolaidyje nėra Ne pelno organizacijos „FTTH Council Europe“ konferenci- Šaulys. Neblogas laikas, tačiau pasistenki-

2 1 6 5 2 interneto plėtrą 6 pirmauja Lietuva5(18 proc.),


gi buvo sąlyginai brangus, jis aplinkos trukdžių. Be to, švie- joje Lisabonoje praėjusią savaitę paskelbta, jog Europoje pa- te nepervertinti savo galimybių: situacija pa-
dažniausiai buvo tiesiamas tik sa neišspinduliuojama į išo- gal šviesolaidinio sirodys geresnė nei yra iš tiesų. Gali kilti ne-
į daugiabučius ir tik iki rūsio, rę, o lieka stiklo pluošte, to-

x
numatytų rūpesčių dėl užsieniečių ar dėl ne-
4 6 2 4 – po Pietų 8 Korėjos (53 proc.), Ja-
antroje vietoje Švedija (12 proc.), trečia Norvegija (11 proc.).
gyventojams nuo paskirsty- dėl sklinda kur kas toliau ne- Pasaulyje Lietuva liko penkta tikėtų svečių.
mo dėžutės atvedant varinį in- gu variniais laidais. Ir, svar- ponijos (34,5 proc.), Honkongo (34 proc.) ir Taivano (25 proc.). Ožiaragis. Metas gan sudėtingas – rizikuo-
Y terneto kabelį. Ši technologija biausia, šviesolaidžiu
# 89 vienu EASY
Interneto plėtros lygis apskaičiuojamas imant bendrą namų # 90
ti neverta. Stenkitės išspręsti klausimus, susi-
vadinama „Fiber to the Buil- metu galima siųsti ne vieną ūkių skaičių ir lyginant jį su šviesolaidinį internetą turinčių jusius su mokesčiais, neišlaidaukite. Neištiki-
ding“ (FTTB; liet. „Šviesolai- signalą, o daugybės skirtin- vartotojų skaičiumi. Dėl objektyvumo tyrime nedalyvauja ma- mybė irgi gali virsti problema – tai metas, kai
dis iki namo“). Ją turi ir didžio- gų spalvų signalus, kurie vie- žosios šalys, turinčios iki 200 tūkst. namų ūkių. paaiškėja senos paslaptys.
ji dalis vadinamųjų kabelinių name laido gale užkoduojami,

x
Vandenis. Šiandien sugebėsite daug nuveik-
ti, jei planingai naudosite laiką. Tačiau gali at-
skani idėja sudoku 15 kg
sitikti ir taip, kad didžiąją dienos dalį malsite
liežuviu. Nepiktnaudžiaukite artimos aplin-
kos žmonių paslaugumu.
Vyniotinis su obuoliais
2ir spanguolėmis 5 8 9 2

x
? Žuvys. Nusiraminkite, nesiblaškykite, šian-
dien imkitės tik to, ką būtina atlikti. Verčiau
5 Reikės: 6
pakelio šaldytos sluoks-
niuotos tešlos, 4 obuolių, 100 g
9 3 6 2 1 15 kg
viską darykite ramiai, taip išvengsite klaidų.
Saugokite gerus santykius su artimaisiais bei

4 spanguolių,
1 a. 3 9100vanilinio cu-8 1 6 9 1 6 5
g medaus, kolegomis.
šaukštelio Dienos horoskopai visiems ženklams
kraus (vyniotiniui pabarstyti),
2 41ti),kiaušinio (vyniotiniui aptep-
šiek tiek miltų (skardai pa-
9 5 1 4 9 7 www.15min.lt/horoskopai

barstyti).
7 2 8 6
Atšildę tešlą plonai ją iškočiokite.
1 3Įdarui skirtus obuolius nulupkite, išim-
4 8
kite sėklalizdžius ir supjaustykite skiltelėmis. Spanguoles nusau-
6 5 8 3 mano augintinis
3 sinkite.4 Sudėkite
te vyniotinį. 8Orkaitęantįkaitinkite
5 iki9180 laipsnių temperatūros.
2
tešlos obuolius, spanguoles ir medų. Susuki-
Skar- 2 7 3 4
dą pabarstykite miltais, sudėkite vyniotinį. Išplakite kiaušinį ir juo
8 patepkite vyniotinį,3apibarstykite jį vaniliniu cukrumi.
7
Kepkite 20–30 minučių. Galite patiekti ir vieną, bet labai skanus su
6 5 1 7
6ledais ir plakta grietinėle. 8 2 6 1
Y # 91 EASY lengvas
Labai # 92

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

x
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langely- Vardas – Pepis.
je rašykite: 15MIN SU (gautas skai- Veislė – nimfa.
čius) Vardas Pavardė Miestas. Vie- Amžius – 5 mėn.
nas iš teisingą atsakymą atsiuntusių Mėgsta – viską, kas blizga.
7 2 3 9 5 4 1 # 90 3 8 6 9 7 2 5 4 1 # 91 6 žmonių
2 9 4burtų 1 7tvarka
8 5 laimės
3 # 92
knygą 5 1 4 8 9 2 7 3 6 Moka – numauti žiedus nuo pirštų, pasisveikinant pakelti dešinę
1 4 8 5 6 2 7 2 9 5 8 1 4 7 6 3 5 „Pokalbiai
8 1 2 6su Sigitu
3 4 7 9
Parulskiu“. 8 3 6 5 7 4 2 1
Atvirai 9 kojytę, taip pat apsisukti pagal komandą.
Šios skanios idėjos autorė Aleksandra Vasiljeva bus apdovanota apie
2 1 7 6 9 8 3 7 1 4 3 5 6 8 2 9 4 7 3 9 5 8 1 2 6 9 2 7 1 3 6 8viską4 5 Šeimininkė – Giedrė.
kokybiškais austriškais prieskoniais „Kotanyi“.
9 3 1 7 4 5 2 9 6 8 5 3 7 4 1 2 2 4 6 3Nesibaigiantys
8 1 7 9 sudoku
5 - 1 4 3 6 2 8 5 9 7
3 9 5 Siųskite
8 7 1ir jūs
6 savo patiekalo receptą
4 7 2 bei 6 nuotrauką
8 1 3 9rubrikai
5 9 5 8 7www.15min.lt/sudoku
4 2 6 3 1 7 9 8 3 4 5 6 2 1 Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
5 6 4 „Skani 3 9 adresu receptai@15min.lt.
2 8 idėja“ 5 3 1 2 4 9 6 7 8 1 3 7 5 9 6 2 4 8 6 5 2 9 1 7 4 8 3
6 8 2 3 1 7 4 6 4 3 1 2 5 9 8 7 3 1 4 8 7 5 9 6 2 2 8 1 7 5 3 9 6 4
8 7 9 4 3 6 5 8 2 9 7 6 3 1 5 4 8 9 2 6 3 4 5 1 7 3 6 5 4 8 9 1 7 2
2010 KOVO 3 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Žada mados cunamį AUDRĖ


zainerių, šiais metais mados „Mados infekcija“ – tai ren- pažino, kad ją įkvepia kasdie-
psichologės komentaras
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
gurmanams pristatysiančių ginys, kuris pakylėja ir priver- nis gyvenimas, kuriame daug Psichologė-
DOMEIKAITĖ psichoterapeutė
naujausias savo kolekcijas. čia parodyti, ką darai. Juk dar- mados ir teatro, bei jame pasi-
a.domeikaite
@15min.lt
„Be „Mados infekcijos“ ne- bai geriausiai kalba apie žmo- taikantys objektai. Apie tai bus
būtų ir manęs“, – atvirai dė- nes“, – sakė drabužių kūrėjas ir naujausia jos kolekcija.
Vis garsiau kalbama apie kovo 25–27 kingumą festivaliui išreiškė Vitalis Čepkauskas. Negirdintis, bet visada be-
Kaip pažadinti moters geismą?
dienomis naujoje Vilniaus erdvėje dizaineris Giedrius Paulaus- Festivalio veteranu save va- sišypsantis dizaineris Giedrius Laba diena, su žmona gyvename kartu 20 metų. Jai sek-
– Nacionalinėje dailės galerijoje – kas, šiais metais savo kolekci- dinantis Ievos Ševiakovaitės ir Šarkauskas žadėjo, kad jo ko- sas dešimtoje vietoje, bet kai nori, tai viskas tvarkoje. Nesu-
vyksiantį festivalį „Mados infekci- joje žadantis iš džinso ir kariš- Jolantos Rimkutės duetas džiau- lekcija kalbės už jį patį. prantu, kodėl moterims taip mažai norisi. Man patiktų kas-
ja“. Šiais metais 10-metį švęsiantis kų elementų sukurti siurrealiz- gėsi, kad dalyvavo visuose „Ma- Be Lietuvos kūrėjų, žiū- dien, na gerai, būtų bent triskart per savaitę. Gal galite pa-
festivalis truks ilgiau – tris dienas, o mo paveikslą. dos infekcijos“ festivaliuose. Šie- rovai išvys nemažai užsienio tarti, kaip ją priversti užsinorėti sekso. Ji daug dirba, gal to-
savo kolekcijas pristatys 24 Lietuvos Dizainerė Gabrielė Januš- met kūrėjos pristatys linksmą meistrų kolekcijų pristatymų: dėl ir atsisako... Pavargau jos prašyti kas vakarą. Nejau nėra
ir užsienio šalių dizaineriai. kevičiūtė susidomėjo donorys- ir spalvotą kolekciją. ispanės kūrėjos Elenos Mar- kokių „vaistų“ ar dar ko? Anzelmas.
tės tema, todėl ir naujausia savo Ne tik Lietuvoje, bet ir už- tin prekės ženklo „Martin La- Laba diena, Anzelmai. Prievarta, žinoma, čia nieko nepakeisi.
„Mums jau dešimt metų, kolekcija skatins žmones tapti sienyje apdovanota dizaine- mothe“ žiemos kolekciją „Mud Apskritai prievarta niekada nepasiteisina ir yra nepateisinama
nors festivalis nė karto negavo fiziniais ir dvasiniais rė Agnė Kuzmic- Eaters“, vokiečių kūrybinio su- jokioje situacijoje, nebent žmogaus, darančio nusikaltimą, ža-
valstybės paramos, o vis dar sėk- donorais. „Ma- kaitė prisi- sivienijimo „Starstyling“ atsto- lojančio save ir kitus, atžvilgiu. Tuo tarpu švelnus spaudimas,
mingai vyksta išlaikomas pri- dos infekcija“ vų Katjos Schlegel ir Kai Seifried nekalta manipuliacija, – kodėl gi ne? Ką turiu omeny, paklau-
vačių rėmėjų ir žmonių, ku- – taip pat sa- duetą su kolekcija „Jessica Nu- site jūs? Nejaugi taip visiškai ir neįsivaizduojate, kas tai galė-
rie perka bilietus“, – pabrėžė votiška do- ssbaum“, vienos originaliausių tų būti? Sakysite, jau tūkstančius tų „vaistų“ išbandėte? Ir gė-
festivalio prodiuserė Re- norystė“, – Latvijos kūrėjų Ligos Bangos les dovanojote, ir vakarienę ruošėte, ir į restoraną, teatrą, kon-
nata Mikailionytė. tiki meni- kolekciją, svečių iš Prancū- certą, kiną kvietėte, apatinį trikotažą pirkote, ir vis tiek nieko!!!
„Pirmą kartą festiva- ninkė. zijos darbus. Pavargote tikėtis ir laukti? Suprantu... Tikrai sunku, kai nesu-
lis vyks tris dienas – tai Bilietais į festivalį nuo tampa seksualiniai poreikiai. Tiesą sakant, turiu jus nuliūdin-
mums didelis iššūkis. kovo 5 dienos pradės pre- ti, kartais yra tokių atvejų, kad nieko čia nepadarysi. Prigimtis
Žiūrovų laukia mados kiauti „Tiketa“. Bilietų kai- yra prigimtis. O kartais tiesiog seksualinis nesuderinamumas.
cunamis!“ – progno- na – nuo 40 iki 200 Lt. Net jei mylite vienas kitą ir abu labai norite, kad kitas jaustų-
zavo festivalio meno „Esame lankstūs kainai. si laimingas...
vadovė, dizaine- Yra žmonių kategorija, kurie Vis dėlto, kaip manote, o kodėl jūsų žmona tiek daug dirba? Ar
rė Sandra Strau- nori sėdėti pirmose eilėse, – jos todėl, kad jai labai patinka jos darbas, ir ji be jo tiesiog negali
kaitė. bus brangiausios, bet yra žmo- gyventi, ar tokiu būdu ji bėga nuo artumo, intymumo su jumis,
Būtent nių, kurie tiesiog mėgsta mū- ar tiesiog žmona yra tiek apsikrovusi darbais todėl, kad šeimai
šioms dviem sų festivalį – jiems kainos trūksta pinigų, nes jūs neuždirbate tiek, kad ji galėtų mažiau
moterims fes- tikrai bus prieinamos“, – ti- dirbti? Tuomet žmona galėtų daugiau ilsėtis, ji būtų labiau at-
tivalio įkūrė- kino R.Mikailionytė. sipalaidavusi ir galbūt norėtų dažniau mylėtis. Jei tai yra pas-
joms dėkojo tarasis atvejis, ar jūs galėtumėte daugiau dirbti, gabūt papildo-
visas būrys „Mados infekcijos“ sielos - S.Straukaitė Straipsnio fotogaleriją
ir R.Mikailionytė. J.Kalinkso nuotr. mai uždarbiauti? Jei ji savo darbu bėga nuo artumo su jumis,
Lietuvos di- rasite www.15min.lt gal verta pradėti taisyti santykius, investuoti į emocinio klimato
šeimoje gerinimą, išsiaiškinti, ko žmona norėtų iš jūsų, kaip ji

Lietuviškasis „Eurovizijos“ finalas įsivaizduoja gerus santykius tarp vyro ir moters, kokios yra jos
svajonės ir pan. Jei jūsų žmona yra darboholikė, ji taip jaučiasi
realizuojanti save ir tai yra pagrindinis jos gyvenimo variklis, o
Rytoj, kovo 4-ąją, paaiškės, kas taps skutiniame – trečiajame – ture seksas iš tikrųjų užima tik dešimtąją vietą jos prioritetų sąraše,
Lietuvos atstovu „Eurovizijos“ dainų triumfavo grupė „InCulto“, Eve- ko gero, situacija beviltiška... Bet viltis miršta paskutinė!
konkurse. Dėl galimybės pasirody- lina Sašenko ir Merūnas.
ti po mūsų šalies vėliava susirungs Galimybę varžytis dėl tei- Klausk Ramunės – seksas@15min.lt
12 grupių ir atlikėjų. sės atstovauti Lietuvai gegužės
25–29 dienomis Osle vyksian-
Po pirmojo atrankos turo į čiame „Eurovizijos“ konkurse
nacionalinės „Eurovizijos“ at- gavo ir komisijos sprendimu į
rankos finalą komisijos ir žiūro-
vų sprendimu pateko daininin-
kė Aistė Pilvelytė, Sasha Song su
nacionalinės atrankos fi nalą
buvo nusiųsti atlikėjai: grupė
„Eden“, Ramūnas Difartas bei
„Inculto“ sieks pergalės su energinga daina
„East European Funk“. I.Gelūno nuotr.
porelė
Nora bei Monika Linkytė. Jūratė Miliauskaitė. Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Antrajame atrankos ture Kultinė Lietuvos grupė „In- mus. Klausimus galite siųsti el. palaikymo štabas. Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
sėkmė lydėjo atlikėjus „Aga- Culto“ šiandien, kovo 3-iąją, paštu klausimai@15min.lt. Ry- „Eurovizijos“ dainų konkur- Vilniuje.
mą“, Ruslaną Kirilkiną ir Do- 14 val., 15min.lt portale su- toj ištikimiausi „Inculto“ gerbė- so nacionalinės atrankos fina- Už savaitės porelę balsuokite www.15min
.lt /porele
natą Montvydą, kurį, diskva- rengs tiesioginę konferenciją, jai rinksis stebėti grupės pasi- las bus tiesiogiai transliuoja- Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
in.lt
lifikavus dėl taisyklių pažei- kurios metu linksmieji vyru- rodymo Vilniuje, klube „Tams- mas per Lietuvos televiziją ry-
dimo, pakeitė „Amberlife“. Pa- kai atsakys į skaitytojų klausi- ta“, kur įsikurs oficialus grupės toj 21.20 val.

„Oskarų“ šou
su žvaigždėmis
Iš Pietų Afrikos kilusi ak-
torė Charlize Theron tapo pas-
kutiniąja paskelbta garseny-
be, kuri šių metų laureatams
įteiks „Oskarus“ per sekma-
dienį, kovo 7-ąją, vyksiančią
82-ąją Kino meno ir mokslo
akademijos apdovanojimų
ceremoniją.
Be žavingosios Ch.Theron,
apdovanojimuose pasirodys
„Oskarus“ pelniusi aktorė ir
režisierė Kathy Bates, taip pat
Queen Latifah, Robertas Dow-
ney jaunesnysis, Samuelis L.
Jacksonas, Johnas Travolta,
pernai „Oskarus“ pelniusios
Holivudo žvaigždės – Seanas
Pennas, Kate Winslet ir Pene-
lope Cruz.
82-oji apdovanojimų ce-
remonija vyks Los Andželo
„Kodak Theatre“ rūmuose.
Garbė vesti renginį teko ak-
toriams Steve‘ui Martinui ir
Alecui Baldwinui. Šou juokų
tikrai nepritrūks, nes šiųme-
tėje ceremonijoje taip pat tu-
rėtų pasirodyti ir garsųjį Bo-
ratą įkūnijęs Sacha Baronas
Cohenas.