You are on page 1of 2

N

aj
no
wsz
ymo
del
ra
ki
et
Ino
ok,
zsy
st
eme
mko
mpe
nsu

cymn
ach
yl
en
ies
to
kui
asy
met
ry
cz
nymi

oz
ami
.
O
bra
caj
ąc
asi
ęnab
oki
śr
odk
owacz
ęś
ćra
ki
ety
,ko
mpens
uj
enac
hyl
en
ies
to
kupo
dcza
str
awe
rs
owan
ia
(
do1
0sto
pni
)
,zmn
ie
js
za

cnac
i
sknak
ost
ki
użyt
kown
ik
a.A
symet
ry
cz
nako
nst
ru
kcj
apł
oz
yro
zkł
ad
aci
ęż
ar
u
żyt
ko
wni
ka
,zmn
ie
js
za

cte
nde
ncj
er
ak
ie
tdoz
anu
rz
ani
asi
ęwś
ni
eg
u.S
er
ial
i
mit
owa
na.
C

ża
r:
12
40g(
1r
ak
ie
ta
) K
ol
or
y:
cz
er
won
y
Wag
auż
yt
kown
ik
a:
50-
11
0kg P
okr
owi
ec
:nawy
pos

en
iu
Ro
zmi
ar
ybu

w:35
-4
7 C
ena
:64
9zł

Aut
oAdapt
iveC
h as
sis
A
mor
tyz
ac
jabo
czn
a-wyg
in
aj
ącas
ięn
aboki
śr
odk
owac

śćr
aki
et
y,
k
omp
ens
ujen
ach
yl
eni
est
okup
odc
zast
ra
wer
sowa
ni
a,
zmni
ej
sz
aj
ąc
n
aci
s
knako
st
ki
uży
tk
owni
ka
.
I
nn
owac
j
a A
ACpo
le
ganaz
as
to
sowa
ni
ui
de
ipo
dpó
rk
ipo
dpi
ęt
ę,
(o
d
d
awn
aspr
awd
zonewra
ki
et
achr
ozwi
ąz
ani
e,

at
wia

cepo
dch
odz
eni
e
p
odgó

)wosi
popr
ze
czn
ejr
ak
iet
y.
Dzi
ęk
iel
as
ty
cz
nymłą
cz
ni
kompł
yt
a
g
łó
wnao
dch
yl
asi
ępo
dwp
ływe
mna
ci
sk
u,d
opa
sowu

cwy
chy
le
ni
ebu
ta
o
dpo
w i
ed
ni
odos
tr
omoś
ci
tr
awer
so
waneg
ote
re
nu.R
ezu
lt
at
?Amo
rt
yza
cj
a
b
ocz
nako
mpe
nsu
jepo
wyż
ej1
0°na
chy
le
ni
ast
okuwcz
as
iet
ra
wer
su
.St
opy
s
ąut
rzy
manewpoz
yc
ji
pozi
ome
j,
cou
ła
twi
ama
rs
zic
hr
oni
prz
edn
ie
kor
zy
st
ny
m
o
bci
ąż
eni
emkos
te
kiko
la
n.

E
rgonomi
cFr
ame
As
ymet
ry
cz
nakon
str
uk
cj
apło
zyr
ozk
ład
aci
ęża
ruż
ytk
owni
ka
,zmni
ej
sz
aj
ąct
end
enc
je
ra
ki
etd
ozan
urz
ani
asi
ęwśni
egu.
Wzor
owa
nynaan
ato
mii
st
opyer
gon
omi
czn
yksz
tał
t
r
aki
et
ysp
ra
w i
a,
żeob
ci
ąże
niej
es
tró
wnomi
ern
enaca
łe
jpo
w i
er
zc
hnip
ło
zy.
Wczas
ie
mar
sz
unac
is
knaśn
ie
g j
es
twkaż
dymmiej
s
cuta
kis
am,c
ozap
obi
egaz
apa
dani
usi
ę
r
aki
et
ida
jedo
sko
nał
ąst
abi
l
iz
acj
ę.

Nat
uralSt
ep
P
odwój
niep
rz
egub
owakons
tr
ukc
jap
łyt
ynośn
ejumoż
li
wian
atu
ral
ni
euł

eni
est
opy
imak
symal
ni
eef
ekt
ywnąpr
acęws
zys
tk
ic
h mi
ęśnin
óg.
Ł
ącz
eni
eprz
egub
owepoz
w a
lan
anat
ura
ln
e wyg
ięci
est
opy-
jakp
odc
zas
chod
zen
ia
n
a b
osa
ka.Dl
at
egop
orus
za
nies
ięn
ie
zal

niecz
ywg ór
ę,
czywdół
,j
es

atwi
ej
sz
e
i
bar
dzi
ejk
omfor
to
we.Wi
ąza
nieś
le
dzi
ruc
hsto
pynies
tawi
aj
ącż
adny
chop
oró
w,
s
pra
wia
jąc
,żer
ak
iet
ast
aj
esi
ępra
wien
iewy
czuwal
na.

Wy
łąc
znyd
yst
ry
but
or:P
.H.
U.A
MCs
p.
j.u
l.Ni
wy2
1Kr
akó
w t
el
.01
265
6708
8 i
nf
o@a
mc.
kr
ako
w.p
l www.
amc
.k
rak
ow.
pl
/i
noo
k
RXM /RXL
Męs
kii
kob
iec
ymodel
rak
ie
tAXM/AXL
,
zpr
ze
zna
cze
ni
emdo wy
poży
cz
aln
i.
Ci
ę
żar
:1
070g/95
0g(1r
aki
et
a)
Wag
auży
tk
owni
ka
:50
-1
10kg/5
0-
100k
g
Ro
zmi
ar
ybut
ów:
35-
47/34
-42
Ko
lo
r:
cz
er
wony/z
ie
lo
ny
P
okr
owi
ec
:nawy
pos

en
iu
C
ena
:4
15zł
Wył
ącz
nyd
yst
ry
but
or:P
.H.
U.A
MCs
p.
j.u
l.Ni
wy2
1Kr
akó
w t
el
.01
265
6708
8 i
nf
o@a
mc.
kr
ako
w.p
l www.
amc
.k
rak
ow.
pl
/i
noo
k