You are on page 1of 5

mga lihim na kasulatan sa biblia

Sunday, December 5, 2010

ang dalawampu't apat na matatanda

24 ANCIANOS
Dumating ang panahon na ang Diyos ay nag-umpisa ng lumikha ng mga naisip niyang mga bagay
tulad ng Langit na kanyang magiging luklukan, daigdig na magiging tuntungan ng Kanyang mga paa
at iba-iba pang mga bagay sa kalangitan at sansinukob.Lumikha ang Diyos ng magiging katulong sa
kanyang mga gagawin. Nagsalita ang Diyos ng ganito: AGAHAC JIRIUM JIURJITNUM
JIURJITSUM JACJAHAHAC ROGOTAC YOPALUM MEDERAT INEHATISET CORPUS
SIOMBENET, pagkasabiy biglang may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kanan ng
Kanyang noo at ito'y Kanyang hinaplos ng kanang hinlalatong daliri, at ang mga butil ng pawis ay
naging labing-anim na mga espiritu na kahalintulad ng Diyos ang mga hitsura nito. Nag-isip muli ang
Infinito Diyos, at sa ilang sandali pa'y nagsalita uli ng ganito: LUCJINUM.Nang ito'y mabigkas,
may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos, at nang ito'y haplusin ng
Kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis na ito ay naging walong espirito na gaya
din ng Kanyang kaanyuhan. Sa mga kahiwagang ito, ang 24 Ancianos ay nabuo.
Ang 24 na mga espiritong ito ay siyang mga naging katulong ng Diyos sa lahat ng Kanyang paglikha
sa buong sansinukob tulad ng paglikha ng tao. Ganito ang nakasulat sa Biblia: Genesis 1:26, sinabi
ng Diyos: NGAYON, LALANGIN NATIN ANG TAO AYON SA ATING LARAWAN. Sila ang mga
kasama ng Diyos nang likhain ng mga ito ang tao.
Ayon sa lihim na karunungan, ang pangalan ng mga hinlalatong daliri ng Diyos na ginamit sa
paghaplos ng mga butil ng pawis na naging 24 espiritu, at kung iyong malaman, kailanman ay hindi
ka dadanas ng paghihirap sa kabilang buhay. Kaya ang pangalang iyon ay itinago sapul ng ito'y
ipinahintulot ng Diyos na makarating sa kaalaman ng tao.Ang pangalan ng kanang hinlalatong daliri
ay: MEPHENAI at sa kaliwang hinlalatong daliri naman ay JPHATON. Mapalad ang sino mang
mag-iingat ng mga pangalang ito dahil kilalanin siya ng Panginoon sa panahong darating.
Ang 24 Ancianos ay binigyan ng Diyos ng kanya- kanyang mga pangalan at tungkulin, na kung
hahalungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito'y nagtatangan ng mahiwagang kapangyarihan.
Ito ang kanilang mga pangalan:UPH MADAC, ABO NATAC, ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM,
PERSALUTIM, MITIM, AMALEY, ALPACOR, AMACOR, ALPALCO, ALCO, ARAGO, AZARAGOE,
LUXBEL, ISTAC, INATAC, ISLALAO, TARTARAO, SARAPAO, MAGUGAB, MARIAGUB at
MAGUB. Ang mga ito ay ang pinakaunang pangalan ihinayag . Maliban dito ay marami pang ibang
pangalan na ginamit sa bawat paglalang ang 24 Ancianos.

Isa sa mga tungkulin ng 24 Ancianos ay ang pagbantay sa mga oras sa bawat araw, ang pinakauna
ay siyang nagbabantay sa oras ng Ala una, at hanggang sunod-sunod ang mga ito hanggang
matapos ang eksaktong 24 oras sang-ayon sa kani-kanilang numero. Sila rin ang tagamasid ng
lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito'y maging tama o maging mali man, kaya ang
mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito. Sa Apocalipsis ni Juan o Pahayag
11:16 ay nabanggit ang 24 Ancianos at sinasabi: "AT ANG 24 NA MATATANDANG NAKAUPO SA
KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NANGAGPATIRAPA AT SUMAMBA SA
KANYA."
MGA TUNGKULIN NG 24 ANCIANOS
1. UPH MADAC - Ito ang pinakaunang espirito sa 24 Ancianos, maliban sa pagbabantay sa unang
oras pagkaran ng hating Gabi siya ang nagdesinyo ng Araw sang-ayon ng tungkuling ibinigay sa
kanya ng Infinito Diyos. Gumawa siya ng maraming desinyo at ito'y inipresenta niya sa kanyang mga
kasamahan at sa Panginoon, at pumili sila at napagkaisahan nilang lahat ang hugis o hitsura ng
araw na siyang nagbibigay liwanag sa mundo sapul pa noon hanggang sa kasalukuyanat sa
darating pang panahon.
2. ABO NATAC - Ito ang pangalawang espirito ang siyang gumawa ng desinyo upang magkaroon ng
Buwan na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa panahon ng gabi. Ganoon din ang ginawa niya,
marami ring nilikha at ang mga ito'y inilahad sa kanyang mga kasamahan at sa Infinito Diyos, at
kanilang napagkaisahan ang porma ng buwan na nasa kasalukuyan ngayon.
3. ELIM - taga pagbantay sa alas tres ng umaga hanggang 3:59 AM
4. BORIM - taga pagbantay sa alas 4:00AM hanggang 4:59 AM
5. MORIM - taga pagbantay sa alas 5:00AM hanggang 5:59AM
6. BICAIRIM - taga pagbantay sa alas 6:00AM hanggang 6:59AM
7. PERSALUTIM- taga pagbantay sa alas 7:00AM hanggang 7:59AM
8. MITIM- taga pagbantay sa alas 8:00AM hanggang 8:59AM
******Ang mga espiritong ito ay hindi tumanggap ng iba pang katungkulan. Ang kanilang ginawa ay
ang paglagalag lamang labas pasok sa mundo, at maging taga pagbantay ng Diyos
9. AMALEY - Ito ang pangulo at unang ministro ng mga mandirigmang arkangeles. Siya si San
Miguel Arcanghel Sa kanyang balikat nakasalalay ang pakikipaglaban sa mga masasama upang
magkaroon ng katiwasayan sa lupa at sa langit man. Si San Miguel ay nakatalagang taga pagbantay
sa alas 9:00AM hanggang 9:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa unang araw sa
bawat linggo, ito ang araw ng linggo, kaya Siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito upang
maiiwasan ang ano mang sakuna o mga pangyayaring hindi mangyari. Siya rin ang espiritong
tagahatid balita at mensahero ng Infinito Diyos sa buong kalangitan. Ito ang panawag kay San
Miguel: ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI PRODEO ET IN DEO MORI.
10. ALPACOR Ito ang ginagawang kalihim ng Siete Arkanghelis sa buong sansinukob, Siya si San
Gabriel na kung saan ay tagatala sa lahat ng nakatagong kababalaghan sa buong sanlibutan at
kalawakan.
Si San Gabriel ang taga pagbantay sa alas 10:00AM hanggang 10:59AM sa bawat araw, Siya rin
ang tagapagbantay sa bawat araw ng Lunes, kaya sa mga nakakaalam nito, mabuti daw siya ang
tawagan sa araw na ito upang maligtas sa lahat na kapahamakan. Ito ang panawag kay San
Gabriel, ESTO MIHI LORICA ET TRIBUI ME IMPARTITUDEMEM IMPARTIENDO.
11. AMACOR Ito ang prinsipe ng anghel na hukom at siya rin ang nagbibigay sa biyayang
pangkalangitan na kung saan ay siya rin ang Mayordomo ng Infinito Diyos. Ang anghel na ito ay
kilalang-kilala sa pangalang San Rafael, siya ang tagapagbantay sa oras na alas 11:00AM sa bawat
araw at Martes naman ang kanyang binabantayan na araw sa bawat lingo. Siya ang dapat tawagin
sa araw na ito para sa kaligtasan sa mga kapahamakan. Ito ang panawag kay SanRafael: ESTO
MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORISE ET ANIMAE.
12. APALCO Ito ang anghel na ginawang Hustisya Mayor sa langit. Ppunong Tagapamahala sa
mga bagay pangkalangitan at tagapag-rekomenda sa Diyos ng kaparusahan na dapat gagawin,
Siya rin ang taga-bigay ng karunungan upang magagamit ang kaluluwa at katawang lupa ng tao.

Ang anghel na ito ay nakikilalang si San Uriel na nakatalaga sa pagbabantay sa oras ng alas 12 ng
tanghali at siya rin ang tagapagbantay sa mga araw ng Mierkules, kaya dapat siya tatawagan sa
araw na ito upang maligtas sa ano mang sakuna. Ito ang panawag kay San Uriel. ACCENDE ME
IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR.
13. ALCO Ito ang espiritong taga-hain o taga-panalangin sa Diyos ng ano mang magaling na gawa
ng tao, siya rin ang tumatanggap at tagapagbigay-alam sa makataong pangangailangan, patungkol
sa Diyos. Ang anghel na ito ay si San Seatiel na siyang bantay sa araw ng Huebes at oras na tuwing
ala una ng hapon araw-araw, kaya dapat siya ang tawagan sa araw na ito: Ito ang panawag kay San
Setiel: LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS PETE MIHI A DEO
INDULGENTIAM PECCATORIUM MIHI PULCRUM.
14. ARACO Ito ang espiritong ginawang ingat-yaman at biyaya. Siya ang humahawak ng susi
upang maibigay ang kayamanan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang anghel na ito ay si San Judiel, ang
taga biyaya at tagapagkaloob ng awa ng Diyos. Siya rin ang naatasang magbabantay sa araw ng
Biernes, kaya siya dapat ang tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag kay San
Judiel: CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM ESTO MIHI UMBRACULOM
ET FACME ISSIDUM INCOMPETENDO DOMINO.
15. AZARAGUE Ito ang espiritong tagapag-alaga ng Langit at Lupa, at siya ang taga tulong at
taga-ampon sa lahat na espiritong nasasakupan ng Infinito Diyos. Siya si San Baraquiel ang bantay
sa oras ng alas 3 ng hapon sa bawat araw at naatasang magbabantay din tuwing araw ng Sabado,
kaya siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag sa kay San Baraquiel: AGNUS
VENITE SALVAME SALVATORE OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM
SEPARARE A DEO.
Si San Baraquiel ay ang pinakahuli sa Siete Arkanghelis na kilalang pitong mandirigma ng Diyos
Ama.
16. LUXBEL Ang espiritong ito ay ang pinakabunso sa mga espiritong unang gawa ng Infinito
Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Liwanag ng Langit dahil siya ang
pinakamalapit sa Diyos. Nang ang Diyos ay mag-umpisa na ng kanyang paglalang, bininyagan siya
ng pangalang BECCA, subalit sinuway nito ang Infinito Diyos kaya pinangalan siya nito muli ng
LUXQUER o LUCIFER. Ang kasaysayan ni Lucifer ay matutunghayan sa isang aklat na
pinamagatang DIEZ MUNDOS (Sampung Planeta). Sa aklat na ito ay matatagpuan ang iba-ibang
uri ng bawal na karunungan gaya ng pangkukulam, malik mata, pang-gagayuma at marami pang
iba.
17. ISTAC -taga pagbantay sa alas 5:00PM hanggang 5:59PM
18. INATAC- taga pagbantay sa ala 6:00PM hanggang 6:59PM
19. ISLALAO -taga pagbantay sa ala 7:00PM hanggang 7:59PM
20. TARTARAO -taga pagbantay sa alas 8:00PM hanggang 8:59PM
21. SARAPAO taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM
Ang limang espiritong ito ay hindi binyagan at hindi tumanggap ng tungkulin. Nang ang Panginoong
Jesucristo ay kasalukuyang nakabayubay sa krus,lumapit sila upang magpabinyag, nguni't hindi na
nangyari dahil sa mga oras na iyon ang ating Panginoon Jesus ay nalagutan ng kanyang hininga.
Ang huling tatlo ay ang SANTISIMA TRINIDAD Sila ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu
Santo. Ang salitang Santisima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit nagbanggit ito ng
Ama, Anak at Espiritu Santo, ganito ang sabi sa Mateo 28:19: HUMAYO KAYO AT GAWIN
NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG MGA BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN
NG AMA AT NG ANAK AT ESPIRITU SANTO. Ang tatlong ito ay pinaniwalaan ng marami kahit
kulang ang kanilang kaalaman tungkol dito.
22. MAGUGAB Ang espiritong ito ay nagpepresenta bilang Diyos Ama, na ang sabi ng iba ay
siyang unang persona sa Santisima Trinidad. Subalit bilang DiosAma, hindi siya ang Infinito Diyos,
kundi ibinigay lamang sa kanya ang karapatan at tungkulin na nagpakilala bilang Dios Ama. Siya
ang binigyan ng pagdesenyo sa mundo at sa lahat na nilalaman nito gaya ng iba-ibang uri ng mga
lumilipad sa himpapawid o mga gumagapang sa lupa, lalong lalo na ang tao.Siya ang taga
pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM.
23. MARIAGUB Ang espiritong ito ang pangalawang persona sa Santisima Trinidad, taglay niya

ang kabuuan ng Dios Anak at ang kapangyarihan sa pag ganap sa mga misteryong ginawa
ng Panginoon Jesucristo. Siya ang espiritong sumakatawan upang maligtas ang bawat nilalang na
tumanggap at mananpalataya sa Kanya.Siya ang taga pagbantay sa alas 10:00PM hanggang
10:59PM.
24. MAGUB Ito ang pangatlong persona ng Santisima Trinidad bilang Espiritu Santo, siya ang
gumanap upang maisagawa ang bagay na dapat mangyari sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang
kapangyarihan ay nabubuo at natutupad ang mga pangako ng Infinito Diyos sa mga Tao. Siya ang
taga pagbantay sa alas 11:00PM hanggang hatinggabi o 12:00MN....itutuloy
DAGDAG LANG PO*******
alas L.M. - gandang umaga po sa lahat,,,,tanung ko lang po tungkol sa 24 ancianos saan po gamit
ang mga ito?at merun din po ba na 24 matatandang babae?anu po ba ang mataas na grado na
maaaring ilaban sa kaitiman....di po kaya maka epekto sa aking pamilya kung akoy gagamot ng
spiritual>?salamat po .
sanfra Cisco - Lahat tayo ay biniyayaan at kakayahang manggamoKailangan lamang ng sakripisyo
at pagtawag sa kanilaPag nabuksan na ang iyong diwa handa ka bang maglingkod sa bayan
Panggagamot pamilya o ang katungkulan mo?
Ang antas ay napagsasanayan sa 24 ancianos isa lang ay mabigat na
pandakaking itim - ang isa sa gamit ng 24 ancianos ay pambakod sa sarili at maging sa looban
man ng bakuran
doble trese -medyo marami po ang nakikita nating grupo ng 24 ancianos. bawat grupo po ata ay
may kanya kanyang kakayahan. pero ang tanong po ay paano sila pagagalawin?
sanfra Cisco - Tulad po ng 7 Arkangeles
May kanya kanyang debusyon at panawagan at meron din pong isang Hukbo na sila
Maganda po ay matukoy ang pinagmulan o ang mga nakapagtangan na nito
Maaring isang tao sa bawat isa pangalan ng 24 ancianos o mga anghel
nekros nihon -hello sa lahat!! nagpaparamdm lang..
may sitas po sa revelation kung saan tinutukoy ang 24 ancianos..ang mga pngalan nila kung
isusulat sa pamamagitan ng sinturon o kayay nakapulupot sa inyo ay mabisa din pong
pangprotection sa araw araw lalo na at may lakad kayong importnte o mahalaga sa inyong
buhay.subok po ito.
********
maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng kaunting paliwanag.....kahit walang pahintulot...
Ang 24 na matatanda ay kasama na ng Dios kahit noong una pa man bago nalikha ang sanlibutan
at kung titingnan ang medalya na patungkol sa infinito ay kasama rin sila. Ayon sa ibang libro, ito
raw po ay susi ng medalyang ito....Ang tanong ay kung bakit kasama ito sa medalyang combati
spiritual?

medalya ng combati espiritual


Kung susuriin po ang medalya, ang 24 na letra, HAH; GNPAAN; MLEAGNA; at SMLTSPNG ay
kumakatawan po sa mga lihim na pangalan ng 24 na matatanda....hindi po ba?