You are on page 1of 7

3/3/2010 Untitled Document

ம திய நிதியைம ச ப ரணா க ஜி ேலட பெஜைட பத


ேபா, ''ெபாமக ேசைவ ெச!"# அறகடைளக',
ஆதாயேதாேடா வ யாபார ேநாகேதாேடா ெசய)படா), அைவ
வ*வ ல ச+ைக உப- வரா.

அேதசமய#, பல அற கடைள அைம.க',


இ0த சடைத தள தி வ* வ ல
ெகா-மா1 ேக- வ2கி3றன. இவ கள
ேகா*ைகைய ஏ61ெகா7- 10
லச உப- வ2மான# ெப1#
அறகடைளக' இன8 வ*வ லைக
ெபறலா#!'' எ31 அறிவ தா .

இப, மதிய நிதி அைம ச அறிைக


தாக) ெச!த ம1நாேள, அ0த பகீ
வ ஷயைத ெட)லி ேபால< ஸா
ெவள8 ச ெகா7- வ0தன .
ஆ3மிகதி3 ெபய*) ஆரம# உ2வாகி
வ*வ ல ெப6ற ஒ2 ஆ', வ பசார
இைடதரகராக?# ெகாக பற0த
வ வகார# அ..!

ெவ- ைச @ல# வ பசார# நடபதாக வ0த


தகவலி3 அபைடய ), ெட)லி ேபால< ஸா
கட0த சில மாதA களாகேவ ஒ2 #பைல க7காண வ0தன . அ0த
#ப) கட0த 26- # ேததி சிகிய. அதி) சிகிய கிய .'ள8
ெட)லிய ) ஆரம#, சா!பாபா ேகாய ) எ31 நடதிய ேதா-, ஆ3மிக
ப ரசார .'ள8யாக இ2ப# ெத*0த. அவ3 ெபய ஷிB ரா
திவ ேவதி!

'வ பசார சாமியா ' திவ ேவதி ப6றி ெட)லி ேபால< வடாரதி)
வ சா*ேதா#.

''திவ ேவதி த3ைன 'இ சாதா*' சா எ31# ெசா)லி ெகா7-


இ2கிறா3. இ சாதா* சா எ3றா), இவ3 கCதி) பா#. (வ ஷப)
ப -கபடதா3..!) ஒ31 இ2#. ெபாவாக
1/7
3/3/2010 Untitled Document
நாகேதவைத, மன8தன83 உ2வ# எ-# எ31#
த3ைன ெகா3றவைர பழி வாA# எ31#
நிைறய சின8மா கைதகைள ந#.# ெபா
ஜனAகைள ஈ கேவ F-த) அராGனாக த3
கCதி) எேபா# பா#ைப ைவெகா7டா3
இ0த ஷிB ரா சாமியா . ஒ2பக# ஷி H
சா!பாபாவ 3 பத , சா, ஆ3மிக 2, ப ரசாரக ,
ெமேடஷ3, ம2வ# என மா3 ேதா)
ேபா திய .லியாக பகலி) ஆ3மிக ெதா7-
ெச!வ0த இ0த சாமியா ... இர?கள8) பல
வ .ஐ.ப - கள83 இ ைசைய தண #
ேகவலமான 'ெநெவா 'ைக"# நடதி வ0தா3.
அ?# நா- Cக நடதிய 2கிறா3 இ0த
கி)லா ேவஷதா*...'' எ31 3ேனாட#
த0தவ க', சாமியா*3 J வாசிரமைத ெசா)ல
ெதாடAகினா க'.

''32 வயதான ஷிB ரா சாமியா2 ெசா0த ஊ ,


அலகாபா அ2கி) இ2# சிரF! அேயாதி ய லி20 ெவள8ேயறிய
ராம , லLமண ம61# சீ ைத ஆகிேயா த3 தலி)
தAகிய 20ததாக Fறப-வ இ0த சிரFதா3. ளசிதாஸ தன
'ரா# ச* மான' எCதிய# இ0த ஊ*)தா3. இAகி20 இபய2
அசிAக# ப த ஆ' கிள#ப வ0தி2ப ெகா-ைமதா3.

ஒ3பதா# வ. வைர பத ஷிB ரா, ெட)லி ேவைல ேத வ0
'பா ராய)' நசதிர ேஹாடலி) ெசN* ேவைலய )
ேச 0தி2கிறா3. ப 3ன ெட)லி லாOப நக*) மசாO ேவைலைய
ெதாடர... அேபாேத அவP வ பசார .ேராக க' @ல# ெதாட .
ஏ6பட. அ0த ெதாழிலி) ஈ-படேபா... 1997- ) ேபால< ஸி)
மாெகா7- ெஜய + ெச3றா3. அத3ப ற த3 ெதாழிைல
ம< 7 -# 1998- ) ெதாடAகி, இ3P# இ3P# ைஹெடகாக ேபா!... 12
வ2டAக ப ற ம< 7 -# ைகதாகி"'ளா3!

வ பசார ெதாழிைல ெதா!வ 3றி"# பயமி3றி"# ெதாடர இவ3


ேபா-ெகா7ட சாம தியமான திைரதா3 ஆ3மிக ேவஷ#! இ0த கபட
சாமி இரவ ) ஜQ3 ேப3 அண 0, இைடதரக அவதார# எ-பா3.
3னா' வ பசார .ேராக எ3றா+#, சாமியா ேபா ைவய ) காவ
2/7
3/3/2010 Untitled Document
உ-தி, தாய ) ப ரசA க# ெச!த இவைன பத களாக பா க வ0த பல
ேபால< அதிகா*க# இவ3 ம< ச0ேதக# வர வ )ைல. கட0த @31
மாதAகளாக இவ3 ெதாட . ெகா'# வாைகயாள க' ப6றிய
வ வரAகைள ெதாைல ெதாட .க' @ல# ரகசியமாக க7காண 
வ0தேபாதா3... 'ஓ அவனா நQ!' எ31 உஷாரானா க' ேபால< ஸா .

தன ந3றாக ந#ப ைக வ0த ப றதா3 றிப ட


வாைகயாளா க ெப7கைள சைள ெச! வா3 இ0த ஆ'சாமி'!
அப ந#ப ைக ெப6ற ஒ2 வாைகயாளைர மிர தAக
ஒைழக ைவத ேபால< ஸா , தாAகேள
நசதிர ேஹாடலி) S# எ- தAகி,
.திய வாைகயாளராக ந
வ பசார ெப7கைள ேக- ... ைக"#
கள?மாக இவைன ப தா க'. அப
ைகதானேபா#Fட, க2ம# ப த இ0த
#ப) காவ நிற ண யா) கைத
மைறெகா7டதா3 ெகா-ைம!

இவைன ேபால< ப தேபா ஐ0 இள#


ெப7 க# சிகினா க'. இதி) வ மான
பண ெப7 , ெட)லி ப)கைலகழக
க)T*ய ) நி வாக இய) ப# ெப7,
சின8மா பய 6சி க)T*ய ) ப# ெப7
எ31 உய 0த அ0த ெகா7டவ க'!
சின8மா பய 6சி க)T* ெப7,
#ைபைய ேச 0த ஒ2 LAக இலாகா
அதிகா*ய 3 மக' எ31 19 த) 22 வயL
ெப7க'! இப உய -#ப ெப7க',
பண பUசமி)லாதவ க' எப இ0த
பகீ சாமியா*ட# மடAகினா க' எ3பதா3 ெப*ய அதி சி!'' எ3றா க'.

ேபால< அதிகா* பAகO சிAகிட# ேபசிேனா#. ''இ0த ேபாலி சாமி த3


வாைகயாள க வ பசார ெப7கைள ேத-வத6 வசதியான
வழியாகதா3 ஆ3மிகைத ேத 0ெத-தி2கிறா3. அைத எ)ேலா 2#
ந#.வத6காக, ைறப ஆ3மிக வ ஷயAகைள ஓரள?
க61ெகா7டதா3 இவPைடய கி*மின)தனதி3 உ ச#! மதிய
ப ரேதசதி) ஒ2 மடதி) ேச 0 ஆ3மிகதி) சில வ ஷயA கைள
க6றி2கிறா3. அAேக இர7- வ2ட பய 6சி ப 3ன த3ைன
Hசா!பாபா பதராக?#, அ6.த சதிக' ெகா7ட அசாதிய
றவ யாக?# கா ெகா7- C வ சி) Q இறAகிவ டா3. இத3
வ ைளவாக, பத கள83 எ7ண ைக Fய. பாபா கா3J , Lவாமி
V
பமான0 மகாராO, இ சாதா* சா எ31 ஏராளமான பட ெபய கள8)
பத க' சிலி ெகா7- இவைன ேத வ0தா க'.

ெட)லி' இ2# கா3J எ3கிற பதிய ) தா3 ஆ3மிககான


அதிவாரைத ேபாடா3. அAேக பதி மண# கமC# ேகாய ைல க,

3/7
3/3/2010 Untitled Document
ெப7கைள த3Pைடய வைலய ) சிக ைவக ெதாடAகினா3.
ஒ3பதா# வேப பத இவ3 ெசா6ெபாழி?கள8) ெபாள0 கனா3.
லச கணகான பத க' வ0தன . ஏக பதின8 வ ரதனான ராமன83
அவதார கைதகைள"#, பல ஆ3மிக கைத கைள"# ெசா)லி ப ரமிக
ைவ# ைட)தா3 இவன ெபஷாலி..!'' எ31 ெசா)லி,
சாமியா ச#ப0தபட ஒ2 வேயா
Q சி.- ைய ந#மிட# ெகா-தா . அதி)
உ'ள ெசா6ெபாழி? காசிகைள பா தா), சதியமாக இ -பாF
ஆசாமி எ31 ச0ேதகேம வரா ேபாலி20த. ெதாட 0 ேபசிய ேபால< 
அதிகா* பAகO, ''ெப*ய ெப*ய றவ க ெகா-கப-#
ம*யாைதகைள ேபா31, இவ3 நட0 வ2#ேபா மல கைள W?வ,
61# ற0த ன8வ க இைணயாக தன8யான இ2ைகய )
அமரைவப, இவ3 கCதி) பா#. ெநள8வத6கான ெச- அகைள
ெச!வ எ31 ஊதிய நிைறயேவ அயாக' ைவதி20தா3.
அவ கைளேய ராதி*ய ) ெப7க' சைள பாகாவல களாக
ைவெகா7டானா எ31# வ சா* வ2கிேறா#.

ெமேடஷ3 ப6றி பகலி) இவ3 எ-# வ.க ெட)லிய 3


மிக ெப*ய -#பAகைள ேச 0த ெப7க# அைமகளாக
இ20தி2கிறா க'. தா3 றிைவ# ெப7கைள தாேன ேநரயாக X)
ெச!தி2கிறா3. அவ கைள ேபசி ேபசி மயகி, பணைத"#
வ ெடறி0தா3 அ0த ெப7கள83 க6ைப வ ைல வாAகிய 2கிற
இ0த திமிAகில#. வ-
Q ெப7க', க)T* மாணவ க', வ -தி
மாணவ க', ேவைல ேத-# ெப7க', நபாைச, மாடலிA ஆைச ெகா7ட
ெப7க' எ31 ம-மி3றி, உ சகடமாக ப'ள8 சி1மிக' வைர தன
ெதாழி+ வைல வசிய 2கிறா3
Q . தா3 அPப ய இடAக
ேபா# ெப7கள8) சில2 ஐயாய ர# பதாய ர# எ31 பண#
ெகா-தி2கிறா3. ெப*ய இட ெப7க ேவ1
ஏேதேதா வா1திக' ெகா-தி2கிறா3. அெத)லா#
எ3னெவ31 வ சா* வ2கிேறா#. அேதா-, இவன8ட#
வாைக யாள களாக இ20தவ கள8) அதிகார சதி
மிகவ க# உ7டா எ31 வ சா* வ2கிேறா#...''
எ3றா . அரL ைமயAகள8) ெப*ய ேவைலகைள
பத6காக ெப7கைள ஒ2 க2வ யாக இ0த ஏடாFட
சாமியா பய3ப-திய7டா எ3ப ேபால< ஸி3 ஒ2
ச0ேதக#.

ேலாக) ேடஷ3 ேபால< ஸா2 இ0த சாமிய 3 தி)+)+க'


அரச) .ரசலாக ெத*0ேத இ20# இதைன நாளாக க7-
ெகா'ளவ )ைலயா#. சிற. ேபால< அதிகா*க'தா3 க7ண ைவ
வைளதன .

''ெட)லிய ) ம-ம)லா, தன ெசா0த ஊ2 பகதி) ச#ரா?


எ3ற கிராமதி+# அறகடைள ெதாடAகி, ஆரம# க சா!பாபா
ேகாய ைல"# உ2வாகினா3 இ0த ஆ'. அவ6றி) பண#,
ந3ெகாைடக# ெகாய. இத6காக 'திவ ேவதி ர' ெதாடAகினா3.
ேம+# ெட)லிய +# தன ெசா0த ஊரான சிரF+# ஏராளமான
4/7
3/3/2010 Untitled Document
ெசா கைள வாAகி வ தி2கிறா3. ெட)லிய ) @31 இடAகள8)
ஜ#ெம31 ப )A, நில# எ)லா# உ'ள. ெசா0த ஊ*) 200 ப-ைக
ெகா7ட ஒ2 ம2வமைனைய"# க வ2கிறா3. இவன சேகாதர
ஒ2 டாட ... அவ2காகதா3 இ0த ம2வமைனைய க
ய 2கிறா3'' எ31 தகவ) ெசா)+கிறா க' ேபால< ைற 'ேளேய!

சாமியா*3 சா!பாபா ேகாய ) @31 மா கடடதி) உ'ள. இத3


கீ Yபதி ய +# த) மாய +# சா!பாபாவ 3 சிைலக#
Jைஜககான ெபா2க# இ2#. இேத
ேகாய லி) ஜ# ைவZணவா ேதவ ய 3
ைகேகாய ) அைமைப"# உ2வாகி
ைவ'ளா3. இவ3 ைகதான ப ற# அ0த ேகாய லி)
தின# காைலய +# மாைலய +# ஆரதிக'
நடகிற. பத க# வ0தபதா3 இ2கிறா க'..!

ஆரமதிலி20 ஏராள மான ைட*க# வAகி


கணக# ேபால< ஸா*3 ேசாதைனய ) கிைட'ள. இதி)
வ பசாரதி) ஈ-பட ெப7கள83 ெதாட .கேளா- கட0த 10 வ2ட வAகி
கண க# ப ரமிகைவ#ப உ'ள. உ' நா- தல< - தவ ர,
ெவள8நா-# இ0த சாமியா பண# அPப ய தகவ+# ேபால< 
வ சாரைணய ) ெத*ய வ0'ள!

வ சாரைணய 3ேபா, ''எதைன நா'தா3 இ0த 'ெதாழி ைலேய' பா ப?


நQA க' வ0 எ3ைன ப காவ டா+# நாேன எ)லாவ6ைற"# ஏற
கவ சி- , ஊ*) உ'ள ஆபதி*ைய க த ைகேயா-
ெவள8நா) ெச) ஆக இ20ேத3. அத6 ' அவசரப- (?) வைள
வ X க''' எ31 சாமியா*3 தி2வா! மல 0ததா#! ''அரL ய 2ப )
இட# ேக- அவன வP# அ)லா ெகா72க... ெட)லிய ) @31
அரசாAக வ-கைள
Q வாடைக எ-, அA 50 ெப7கைள தAகைவ
வ பசாரதி) ஈ-ப-திய 2கா3 இ0த சாமியா . இவேனா-
ெதாட .ைடய 200 வ பசார ெப7கள8), ரZயாைவ ேச 0த ெப7க#Fட
அடக#! இ0த ஆ' ைகதான அ-த நிமிடேம எ)ேலா2# பற0வ டன .
இவP ெட)லி தவ ர ம6ற ெமேரா நகரAகள8) உ'ள ெநெவா 
ப6றி வ சா*கிேறா#'' எ31 ப ரமிேபா- ெசா)+# ேபால< ஸா , @31
கடடAக', இ2ப ஏக நில#, கைடக', ெசாL கா க', சி..
தயா*# நி1வன#, பதி*ைக இதY அ சக# எ31 ெசா
பயைல ெசா)லி வா! ப ளக ைவகிறா க'.

இர7- பதி ெதாைல காசிக' ேம6பயா*3 ஆ3மிக


ெசா6ெபாழி?கைள 'ப ைர# ைடமி') தின0ேதா1# ஒள8பரப வ0த
காெமைய எ3ன ெசா)ல! இைதவ ட உ ச கட அநியாய# உ7-.
அதாவ, இ0த ஆள83 ஆ3மிக பதி ெசா6 ெபாழி? .வ .- ய ) இர7-
ெமாைப) எ7க# ெவைச வ லாச# தரப-'ள. இ0த
ெமாைப) எ7ைண 'Fகி' ச 'சி) ேபா- பா தா)... இவ நட#
ராதி* ெநெவா கான 'ெஜ! ேமதா' வ பசார வ ள#பர ெவ- ைச வ2#.
இதி) வ*ைசயாக ெப7கள83 ஆ)ப# இ2மா#!

5/7
3/3/2010 Untitled Document
காவ ைய ைவேத ஜாலி ப7ண ெகா720த இ0த நப*3 ைக
அரசிய) சாய# ெகா-கிற ேவைலக# ஆர#பமாகிவ டன! ''ெபேரா)
Xச) வ ைலையய, எதி கசிக' காவ0த எதி .கைள கலகலக
ைவகேவ இ0த ேபாலி சாமியா வ வகாரைத இ0த ேநர# பா 
ெட)லிைய ஆ# அரL ைகய ) எ-த'' எ3பேத அ0த ேப L.

''இ0த வ வகாரதி) 3னா' ப .ேஜ.ப . எ#.ப - க' சில2#, த6ேபாைதய


சமாOவா எ#.ப - க' சில2#Fட சிக F-#'' எ31 ேஹZய#
ெசா)பவ க# இ2கிறா க'.

த3ைன உ+கி எ- வ சா*# ேபால< ஸா*ட#, 'உட) பசிைய


தQ ப#Fட ஒ2வைக ஆ3மிக#தா3. அத6 உத?வ தவறி)ைல''
எ31 ஒ2 தவைத இ0த -பாF அவ Yவ ட... வ சாரைண
ேபால< ஸா ெகாதி ேபா! @ைலய ) த'ள8 ெமாகினா களா#!

ப ல அரசிய) ப ரக க# இவன பக) ேநர ஆ3மிக


ெசா6ெபாழி? அைம. ராZரபதி பவைனய"'ள ெட)லி
நா ப ளாகி) இவன ெசா6ெபாழி? இர7- வ2ட# 3.
நட0த. இைத ஏ6பா- ெச!தவ க', ப .ேஜ.ப - ைய ேச 0த எ#.ப -
க'. இதி) மைற0த கிஷ7லா), வ ஜயமா ம)ேஹாரா ம61#
(கி*ெக வர
Q ) கீ தி ஆஸா ேபா3ற எ#.ப - கேளா-... ப .ேஜ.ப -
ய 3 சில எ#.எ).ஏ- க# கல0ெகா7- ெம!சிலி தா களா#.
சமாOவா எ#.ப - யான ஆ .ேக.சிA ம61# ஹ*Zமா எ3கிற
மாவட கெலட ஒ2வ2#Fட இவர நிகY சிய ) கல0ெகா7ட
பத களா#!

6/7
3/3/2010 Untitled Document

ப டைத பா தா), 'காUசி.ர# ேதவநாத 2 க' வ வகார#


ேபாலேவா' எ3ற அலற) எCவ நியாயேம! ஆனா), இ ேகாைவ
மாவடதி3 கைடேகாய ) அைம0தி2# மைலேயார
கிராமமான ப[ ேகாய ) தி2வ ழாவ ), பல பா க 'பார#ப*ய
தாச க'' அரAேக61# பதி காசி!

வ2ட0ேதா1# மாசி மகத31 ேகாய )கள8) வழிபா- நடதிய


ப 3ன , 'கவாள வதி"லா
Q ' நைடெப1வ வழக#. சாமியாயப
வதி"லா
Q வ2# பார#ப*ய தாச க', வாைழபழAகைள தAகள
வாய ) கBவ ெகா'கிறா க'. அேபா அவ க 3னா)
ம7ய -கிறா க' ெப7 பைதக'. திXெரன ஆேராஷமாக
சாமியா-# தாச க', வாய ) கBவ ைவதி2# வாைழபழைத,
அ0த ெப7 பைதகள83 வாய ) திண கிறா க'. L6றி+#
ேவைக பா தப நி6# ெபாமக', படபடெவன க3னதி)
ேபா- ெகா'கிறா க'. இ0த மாதி* தாச கள8ட# இ20 பழ#
ெப1# ெப7க' ெப2#பா+# ழ0ைத வர# ேக- வ2பவ களா#.
இ0த பழ ப*மா6ற ப ற பல2 ழ0ைத ப ற0'ளதாக
அ0த ஏ*யாவாசிக' ெசா)கிறா க'!

6 ஆ7-க 3. வைரய ) லசகணகான பத க' F-#


காரமைட அரAகநாத ேகாய ) தி2வ ழாவ +#, இ0த கவாள வதி
Q
உலா நட0தி2கிற. ப)ேவ1 ஊ கள8) இ20 வ0தி20த
ெபாமகள83 எதி . காரணமாக, அA கவாள# ெகா-ப
நி1தப- , ப[ அளவ ) L2Aகிவ ட!

- அ.L.ராO
- சேராO க7ப

7/7