You are on page 1of 8

FAKULTET TEHNIKIH NAUKA

GRAFIKO INENJERSTVO I DIZAJN

Digitalna obrada slike


izvetaj sa vebe 1.

predmetni nastavnik:

student:

dr. Vladimir Crnojevi

Nikola raji
broj indeksa F1579

Taka 3: Odrediti dimenzije uitane slike lena.tif (slika1), kao i raspon vrednosti piksela:
Komentar: Broj vrsta i kolona slike, najmanja i najvea vrednost piksela u slici mogu se oitati sa status
bara. Dimenzije slike: 512x512 piksela. Vrednost piksela 25(min)-245(max).

Slika 1 lena.tif i histogram lena.tif


Taka 4: Smanjiti sliku lena 4 puta po svim koordinatama (decimacija slike):
Komentar: Da bi se odradila decimacija slike, potrebno je u meniju Analysis odabrati Geometry, i u
okviru nje opciju Resize image. Nakon toga se upisuje za koliko se smanjuje slika, na primer za
smanjenje 4 puta treba ukucati 128. Izaberemo Zero order hold i kliknemo Apply.
Povrina slile je smanjena 16 puta, 4x4.

Slika 2 Decimirana slika 16 puta i njen histogram

Taka 5: Nad decimiranom slikom primeniti operaciju poveanja slike (interpolaciju) sa faktorom 4,
koristei istu opciju u CVIPTools programu kao u predhodnom koraku. Objasnigti zato se rezultat
interpolacije razlikuje od originalne slike?
Komentar: Originalna slika je prvobitno decimirana 16 puta (slika je predstavljena kao matrica). Svaka
druga vrsta i kolona su smanjeni. Samim tim su neki pikseli iz reda M i N izbaeni. Zatim je uraena
interpolacija slike, odnosno povean je broj piksela u slici. Najbri susedni pikseli su se mnoili i
rezultat je slika koja se razliku od originalne, zbog toga to fale odeeni pikseli koji bi uticali na otrinu
slike.

Slika 3 Interpolirana slika 4 puta nad decimiranom slikom i njen histogram


Taka 6: Ponoviti korake 4 i 5 sa faktorima decimacije-interpolacije 8 i 16.
Komentar: Nad originalnom slikom Lena.tif je uraena decimacija sa faktorom 8 i rezultat toga se
moe videti u slici 4. Zatim se nad slikom uradila interpolacija sa faktorom 16. I dobijena je slika sa
tzv. blokovskim efektom (slike 5), tj. ponovljeni su vrednosti piksela najbliih suseda. Kod
interpolacije najblieg suseda novi piksel dobija vrednost najblieg piksela originalne slike (koristi se
samo jedan piksel). Ovaj metod je najjednostavniji ali se javlja mozaik efekat.

Slika 4 Decimirna slika sa faktorom 8 i njen histogram

Slika 5 Interpolirana slika 16 pita nad decimiranom slikom i njen histogram


Taka 7: Ponoviti korake 4 i 5 koristei opciju linear interpolation umesto zero order hold prikom
decimacije/interpolacije slike sa faktorom 4. Komentarisati dobijeni rezultat. Zato su manje izraeni
blokski artifakti u linearno interpolisanoj slici, nego to je bio sluaj sa zero order hold metodom?
Komentar: Razlog je zato to operacija linear interpolation koristi binarnu interpolaciju od prostorne
rezolucije piksela, To znai da se nova vrednost dobija na osnovu etiri susedna piksela. Kod ove vrste
interpolacije, slika je mutnija, ali nema blokovskog efekta.

Slika 6 Decimirana slika 4 puta sa opcijom linear interpolation i njen histogram

Slika 7 Interpolirana slika 4 puta nad decimiranom slikom sa opcijom lineat interpolation i njen
histogram
Taka 9: Prikazati histograme originalne slike Lena.tif i slike dobijene nakon decimacije/interpolacije
sa faktorom 4 zero order hold metodom. Prikazivanje histogramima se vri izborom opcije show
histogram u meniju file.
Komentar: Na histogramu se vidi da se kod slike dobijene nakon decimacije/interpolacije sa faktorom
4 i zero order hold metodom izgubila otrina meu pikselima, to je rezultat decimacije i interpolacije.

Slika 8 Histogrami originalne slike Lena.tif i slike dobijene nakon decimacije/interpolacije sa


faktorom 4 i zero order hold metodom
Taka 10: Odrediti razliku izmeu originalne slike Lena.tif i dobijene nakon decimacije/interpolacije sa
faktorom 4 i zero order hold metodom.
Diskusija: Prvo izaberemo originalnu sliku Lena.tif pa izaberemo opciju Arith/Logic Utilities
Substract i u polju Second image izaberemo sliku dobijenu decimacijom/interpolacijom sa korakom 4 i
iz njenog histograma vidimo da se broj originalnih piksela smanjio. U ovim sluajevima se vri
evalizacija histograma, tj. razvlaenje histograma u eljeni opseg.
Slika 9- Razlika izmeu originalne slike Lena.tif i slike dobijene
nakon decimacije/interpolacije sa faktorom 4 i tero order hold
metodom i njen histogram

Taka 11: Oitati vrednost piksela sa slike Z.


Komentar: Vrednosti piksela Z se kreu u opsegu od 132 do 135.
Taka 12: Izvriti linearnu transformaciju vrednosti piksela Z u osnovni raspon 0-255. Lineatnu
transformaciju vrednisti piksela mogue je uraditi korienjem opcije Lienar Modification u podmeniju
Histograms menija Enhancment. Potrebno je za svakiu linearnu transformaciju uneti 4 parametra: Start,
End, Initial value i Slope. Opcija keep out of range data ouvava crednost piksela koji su izvan
transformacionog intervala. Opcija set of range data to 0 anulira vrednost piksela koji se nalaze izvan
transformacionog intervala.
Komentar: Linearna transformacija je uraena zato to program ne moe da oitava negativne vrednost.
Izgled slike je ostao indentian samo to je raspon piksela sad min 0 a max 255. Poto je formula za
izraunavanje slope=(end value inital value)/(end-start), au uvom sluaju je inital value 0, a end value
255 dobijamo da je slope (nagib) 0.995.
Linearnu transformaciju vrednosti piskela mogue je uraditi korienjem opcije menija
Enhancement>histograms>Linear Modification. Za svaku linearnu transformaciju treba uneti 4
parametra: Start, End, Inital value i Slope odnosno (255-0)/(135-(-132))=255/267=0.955

Slika 10 Slika Z posle lineatne transformacije vrednosti piksela slike Z u osnovni raspon 0.255 i njen
histogram
Taka 13: Izvriti deo po deo linearnu transformaciju vrednosti piksela originalne slike Lena, ako je
transformacije definisana sledeim takama (x,y)={(0,0),(100,25),(150,255),(255,255)}.

Slika 11 Start 0, End 100, Inital value 0, Slope 0,25

Slika 12 Start 150, End 250, Inital value 225, Slope 0.3

Slika 13 Start 100, End 150, Inital value 25, Slope 4


Taka 14: Prikazati sliku dobijenu u predhodnom koraku i odrediti njen histogram. Nad istom slikom
izvriti ekvalizciju histograma. Uporediti i prokomentarisati dobijene histograme, u odnosu na
histograme originalne slike Lena.tif.
Konetar: Histogrami slika nad koji je izvrena interpolacija i decimacija su slini, za razliku od
histograma originalne slike, ova dva su vie razvuena. Iz ovog moemo zakljuiti da u novoj slici
nedostaju pojedine vrednosti piksela, tj. da su neke vrednosti nepovratno izgubljne.

Slika 14 Slika 13 na kojoj je izvrena evalizacija histograma

Taka 15: Skalirati po vrednostima piksela sliku Lena.tif sa faktorima 1/16. Dobijenu sliku skalirati po
vrednostima piksela sa faktorom 16. Uporediti reskaliranu sliku Lena i obkasniti razliku. Sa koliko je
efektivno bio predstavljen svaki piksel u reskaliranoj slici. Skaliranje vrednosti piksela vri se pomou
opcije Multiply iz podmenija Arith/Logic menija Utilities. Izbor opcije With BYTE clipping vri nakon
skaliranja odsecanje necelobrojnog dela, tj. svi pikseli nakon skaliranja i dalje imaju celpbrojne
vrednosti.
Komentar: Uporedili smo reskaliranu i originalnu sliku Lena. Sa koliko je efektivno bita predstavljen
svaki piksel u reskaliranoj slici? Odgovor je 4, znai 16 nijansi sive. Razlog je zato to se prilikom
deljenja vrednosti piksela sa faktorom 1/16 gubi vrednost iza decimale. Dok je poetna slika bila
predsravljena sa 8 bita, tj. sa 256 nijansi sive.

Slika 15 Slika posle umanjenja vrednosti piksela

Slika 16 Dojena slika skalirana po vrednostima piksela sa faktorom 16