You are on page 1of 10

1

I HC THI NGUYN
TRNG I HC CNG NGHIP

---------------------------------------

NGUYN NH THU

NGHIN CU KIN TRC, NG DNG IMS V


GII PHP TRIN KHAI IMS TI VNPT
Chuyn ngnh: K thut in t

LUN VN THC S K THUT

Thi Nguyn - 2013


S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

M U
Vit Nam l mt trong nhng nc c tc pht trin rt nhanh v vin
thng do c cc chnh sch ci m ca nh nc trong lnh vc ny, vic ny ko
theo s pht trin nhanh chng ca c s h tng mng. Cc nh khai thc mng
Vit Nam lin tip ra i v tham gia vo th trng vi cc trang b hin i to
ra mi trng cnh tranh si ng v iu ny mang li nhiu li ch cho ngi
dng.
S pht trin vi tc chng mt ca cc dch v a phng tin vi yu
cu v bng thng v cht lng dch v cao m ra mt k nguyn mi trong
lnh vc cng ngh vin thng. Cng vi , s pht trin nhanh chng ca cc
mng di ng v c nh, cc mng truyn dn qua v tinh lm ny sinh cc
tng v kh nng hi t cc mng ny. l khi ngun phn h a truyn
thng IP IMS ra i v pht trin.
IMS l mt kin trc c thit k nhm mc ch chuyn tip cc dch v
a phng tin qua cc mng di ng v IP, s dng cng mt loi giao thc chun
cho c cc dch v di ng cng nh IP c nh. IMS ban u c 3GPP (t chc
chun ho cc cng ngh mng thng tin di ng t bo) nh ngha v phin bn
u tin c thit k ring cho mng di ng trin khai cc ng dng IP trn
mng di ng 3G. Tuy nhin, ngy nay cc phin bn k tip ca IMS c nh
ngha c lp vi phn truy nhp v khng cn gii hn trong phm vi mng di
ng. IMS l s la chn ti u cho vic cung cp dch v hi t v a phng tin,
cng nh cho php cung cp cc dch v IP trn c mng di ng v c nh vi
QoS c m bo. Ti Vit Nam, VNPT l doanh nghip v ang cung cp cc
dch v mng NGN cng nhn thy nhu cu pht trin cng ngh hi t mng c
nh v di ng trong mt h tng mng thng nht l cn thit.
Xu hng hi t cng hnh thnh v bt u c thc hin trn thc t,
s chuyn ha m hnh kinh doanh trn mng Vin thng v ang din ra. Nhiu
nh khai thc ln Vit Nam c mt lng ln khch hng truyn thng v s
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

hu cc mng truy nhp khc nhau, cnh tranh h mong mun cung cp nhiu
dch v mi cho khc hng. Mi trng truyn thng a dch v l mong mun ca
cc nh cung cp dch v nhm cung cp cho khch hng cc dch v phong ph v
tin tin nht. Hin nay, s hi t gia chuyn mch knh v chuyn mch gi cng
nh s hi t c nh vi di ng l tin thc y cho s pht trin nhanh chng
ca cc cng ngh/gii php c tnh tch hp cao v in hnh y l gii php
iu khin IMS c kh nng h tr iu khin chung cho mi loi hnh dch v cng
nh lin kt nh cung cp ni dung to nn s a dng phong ph trong cc dch v
gia tng trn nn mng vin thng mi. Cc nh khai thc vin thng ln Vit
Nam nh VNPT, Vietel.. ang tng bc trin khai cc cng ngh ny vo mng
ca mnh.
Vy, i vi Tp on Bu chnh vin thng Vit Nam vic la chn l trnh
nh th no, s dng gii php ca hng no ang thc s quan tm . Vi mc ch
tm hiu, nghin cu v phn h a phng tin IP trong mng NGN v gii php
k thut ca cc hng vin thng trn th gii, qua nh gi v xut phng
n k thut trin khai phn h a phng tin IP cho mng vin thng ca VNPT.
Tc gi thc hin bn lun vn c ta Nghin cu kin trc, ng dng IMS
v gii php trin khai IMS ti VNPT.

S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

CHNG 1. NGHIN CU CU TRC IMS


1.1 TNG QUAN
1.1.1 NH NGHA IMS
IMS (Internet Protocol Mutimedia Subsystem) l thut ng: Phn h a
phng tin giao thc Internet.
Cc mng di ng v c nh c s pht trin rt to ln trong vng 20 nm
qua. i vi mng di ng, cc h thng th h u tin (1G) c gii thiu vo
gia nhng nm 1980. Cc mng th h ny cung cp cc dch v c bn cho thu
bao, ch yu da trn dch v thoi v cc dch v lin quan n thoi. Sang th h
th 2 (2G), vo nhng nm 1990, mng di ng cung cp mt s dch v d liu v
cc dch v b sung khc, phc tp hn cho thu bao. Th h th 3 (3G) hin nay,
cho php truyn d liu vi tc cao hn nhiu, v cung cp cc dch v a
phng tin cho thu bao.
i vi cc mng c nh, mng PSTN v ISDN ch yu cung cp dch v
thoi v dch v truyn hnh. Nhng nm gn y, vic bng n cc thu bao v nhu
cu s dng Internet. Ngi dng c th s dng ng truyn Internet ngy cng
cao, v d dng ADSL. Kt ni Internet cho php ngi dng s dng cc dch v
trao i theo thi gian thc: chat, tr chi trc tip, VoIP.
Hin nay, xu hng hi t gia mng di ng v c nh, cng vi s bng
n v u cui di ng. Cc thit b ny tch hp sn nhiu ti nguyn cho cc ng
dng. Cc u cui c cc ng dng lun kt ni mng. l mt s pht trin c
bn ca kh nng cung cp ng dng. Cc ng dng khng cn tn ti ring bit
cc thc th ch c giao din trao i thng tin vi ngi dng m cn c nhng
trao i thng tin ngang hng (peer-to-peer) vi cc thc th khc, v d: chia s
duyt web. Do , khi nim ng dng cn c nh ngha li. ng dng trn thit
b khng ch cn l vic cung cp giao din quay phm v thc hin cuc gi cho
ngi dng. Kh nng kt ni c nh ngha li l kh nng thit lp kt ni
ngang hng da trn cc thit b h tr giao thc IP. y l yu t c bn cho vic
hp nht gia u cui di ng v u cui c nh ni ring, s hp nht di ng
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

v c nh ni chung.
cc ng dng trn nn giao thc IP trao i vi nhau, chng ta cn c
mt c ch thch hp. Mng thoi hin nay cung cp c ch ny l rt hn ch.
Mun thit lp phin kt ni ngang hng, mng thit lp mt kt ni ad-hoc gia hai
u cui thng qua mng IP. Hn ch kt ni IP ny ch p ng vi nhng mi
trng mt nh cung cp dch v trn Internet, mt h thng ng; trao i gia cc
nh cung cp dch v l hn ch.
Do , chng ta cn mt h thng mang tnh ton cu, h thng IMS. IMS
cho php cc ng dng chy trn cc u cui h tr giao thc IP c th d dng
thit lp kt ni ngang hng im - im, hoc kt ni im - nh cung cp ni dung
(peer-to-content).
Khi nim IMS c nh ngha nh sau:
IMS l kin trc ton cu, c lp vi truy nhp; iu khin dch v v
kt ni da trn giao thc IP. Kin trc ny cho php cung cp nhiu loi dch
v a phng tin ti ngi dng thng qua cc giao thc thng dng trn
Internet.
Kh nng kt hp gia tnh di ng v mng IP quyt nh ti s thnh cng
ca dch v trong tng lai. Hnh 1.1 th hin kh nng iu khin dch v, cc kt
ni IP ca kin trc IMS, khng ph thuc vo mng truy nhp. IMS l cng ngh
chnh hin thc ha s thng nht ca cc mng truy nhp.

S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Hnh 0.1 Kin trc IMS h tr s hi t di ng v c nh

1.1.2 TIN TRNH CHUN HO IMS


IMS c D n hp tc v vin thng th h th 3 (3GPP 3rd Generation
Partnership Project) gii thiu u tin trong phin bn th 5 (Release 5) vo thng
3/2002 vi cc tnh nng x l cuc gi c bn. IMS c m t l mt cu trc
chun ha truy nhp khng gii hn trn nn IP, c kh nng thch ng vi cc
mng thoi, s liu v di ng. Cng vi 3GPP, trong nm 2002 3GPP2 cng a ra
chun ha IMS ca ring mnh. V c bn 3GPP IMS v 3GPP2 l ging nhau tuy
nhin gia chng cng c mt vi khc bit nh l gii php tnh cc hay h tr
cc phin bn IP.
u nm 2004, 3GPP tip tc chun ha IMS vi Release 6. Phin bn ny
tp trung sa cha cc thiu st Release 5 (tnh cc, qun l cht lng dch v)
v b sung mt s c tnh mi (h tr truy nhp t cc mng khc nhau). Release 6
c hon thnh vo thng 3/2005. Nhng kt qu chun ha IMS trong Release 6
ca 3GPP c ETSI TISPAN s dng thc hin chun ha phin bn NGN R1.
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

y c coi nh mt s khi u cho hi t c nh - di ng trong IMS.


Release 7 c 3GPP chun ha theo 3 pha v c hon thin vo khong
thng 3 9/2007 h tr cho truy nhp vi mng bng rng c nh. Thng 6/2007,
ETSI TISPAN kt hp vi 3GPP tip tc chun ha xy dng cu trc mng
IMS chung nhm h tr cc kt ni c nh v cc dch v mi nh IPTV. Cu trc
ny c chun ha bt u t phin bn Release 8. Hin nay phin bn ny vn
ang c tip tc hon thin.
u nm 2008 phin bn Release 9 bt u c chun ha vi mt s tnh
nng nh: Gii php cho dch v thoi v video trong min chuyn mch knh, tnh
nng h tr di ng WiMAX - LTE, WiMAX UMTS.
Ngoi 02 t chc chun ha trn, Lin minh Di ng m OMA (Open
Mobile Alliance) cng ng vai tr quan trng trong tin trnh pht trin cc dch v
IMS. Tuy nhin, trong khi 3GPP v 3GPP2 tip tc pht trin v chun ha kin
trc li IMS, xy dng cc dch v c bn IMS nh l thoi, video v dch v hi
ngh, th OMA tp trung pht trin sng to, thit k nhiu ng dng v dch v
khc nhau trn nh ca kin trc IMS.

1.1.3 LI CH CA IMS
IMS, tm dch l h thng con a phng tin IP, khng n thun l mt
nn tng dch v (service plaftorm) m l mt kin trc mng dng thao tc,
qun l v iu khin cc dch v a phng tin n ngi dng c nh v di
ng. IMS nh ngha mt lp qun l dch v chung cho tt c cc loi hnh dch
v a phng tin, c lp vi loi hnh mng truy nhp m ngi dng ang kt
ni. IMS xy dng trn nn mng li IP v cho php nhiu mng truy nhp khc,
bao gm c mng di ng ln mng c nh, kt ni vi nhau thng qua lp dch v
chung cung cp cc gi dch v hi t.
Mt trong nhng mc ch u tin ca IMS l gip cho vic qun l mng
tr nn d dng hn bng cch tch bit chc nng iu khin v chc nng vn ti
thng tin. Mt cch c th, IMS l mt mng ph (overlay), phn phi dch v trn
nn h tng chuyn ni gi. IMS cho php chuyn dn t mng chuyn ni mch
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

sang chuyn ni gi trn nn IP, to thun li cho vic qun l mng thng tin di
ng. Vic kt ni gia mng c nh v di ng gp phn vo tin trnh hi t
mng vin thng trong tng lai. IMS cho php ngi dng c th s dng mt hay
nhiu loi thit b khc nhau, di chuyn t mng ny sang mng khc m vn c th
dng cng mt dch v.
Kin trc IMS cung cp nhiu gi tr gia tng cho nh cung cp mng, ngi
pht trin ng dng, ngi cung cp dch v cng nh ngi s dng cc thit b
u cui. Kin trc IMS gip cc dch v mi c trin khai mt cch nhanh
chng vi chi ph thp. IMS cung cp kh nng tnh cc phc tp hn nhiu so vi
h thng ti khon tr trc hay tr sau. IMS ha hn mang n nhiu dch v a
phng tin, giu bn sc theo yu cu v s thch ca tng khch hng, do tng
s tri nghim ca khch hng (customer experience).
Vi IMS, nh cung cp mng s khng ch lm cng tc vn ti thng tin
mt cch n thun m tr thnh tm im trong vic phn phi dung lng thng
tin trong mng, ng vai tr quan trng trong vic m bo cht lng dch v cng
nh kp thi thay i p ng cc tnh hung khc nhau ca khch hng.
Nh vy IMS to thun li cho cc nh cung cp dch v trong vic xy
dng v trin khai cc ng dng mi, gip nh cung cp mng gim chi ph trin
khai, vn hnh v qun l, ng thi tng li nhun nh cc dch v mi. V cui
cng IMS mang li nhng dch v mi hng n s tin nghi cho khch hng.
IMS l mt chun da trn mng vin thng ton IP m n s dng c mng
c dy v khng dy hin ti vi s a dng cc dch v a phng tin bao gm:
audio, video, vn bn v d liu. Cc dch v da trn IMS c th c phn chia
thnh ba loi sau:
Dch v Non real time nh dch v tin nhn a phng tin v phn phi
ni dung a phng tin.
Dch v Near real time v d nh Push to talk qua mng thng tin di ng
t bo v dch v chi Game.
Dch v Real time nh thoi, audio/video, hi ngh da trn nn chuyn
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

mch gi.

1.1.4 NG LC TRIN KHAI NGN-IMS


ng t vin cnh cng ngh, NGN da trn mt kin trc mi. Vi mng
chuyn mch gi cho php tch bit tng truyn ti v tng iu khin. Mng truyn
ti da trn cng ngh IP, vi kh nng h tr cho tt c cc loi dch v, s dng
cng ngh MPLS m bo cht lng dch v.
Mng truy nhp ca NGN l mng truy nhp bng rng h tr truy nhp dch
v thoi, d liu v nhiu dch v khc. Truy nhp bng rng c th s dng thng
qua h thng truy nhp c nh nh DSL, cp quang hay truy nhp v tuyn bng
thng rng.
Ti tng dch v, kin trc mng NGN cho php thu bao truy nhp ti bt k
dch v no thng qua mng thu bao hay nh cung cp dch v. Hn na, NGN
gii thiu phng thc truy nhp dch v thng qua bt k mng truy nhp hay thit
b nh s chuyn vng ca mng di ng hin ti.
Cc doanh nghip kinh doanh dch v vin thng nn tp trung u t xy
dng kin trc mng NGN nhm :
a) u t vo NGN tit kim chi ph
i vi kin trc mng truyn thng nh PSTN/ISDN i hi h tng mng
ring t truy nhp n iu khin, mt h thng qun l/tnh cc c lp. Nh vy
trong h tng mng bao gm rt nhiu chng loi thit b, dn n chi ph vn hnh
bo dng, h thng hot ng khng hiu qu. Nu xy dng h tng mng NGN
IP ha hon ton c th gim c s chng loi thit b- tit kim chi ph vn
hnh bo dng, hn na cc thit b mi nhiu tnh nng hn. Nh vy chi ph cho
ton b h thng gim.
b) u t tng doanh thu thng qua vic cung cp cc dch v mi
Kin trc NGN-IMS cho php trin khai mt lot cc dch v mi c th
thay th doanh thu t dch v thoi. Dch v thoi s truyn qua h thng VoIP, kt
hp vi hnh nh, hi tho truyn hnh vi cht lng cao p ng nhu cu khch
hng.
S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn

10

Chc nng a truy nhp vn c trong kin trc IMS. Nu iu ny c m


rng ra vi s iu khin vic nhn bit truy nhp v logic dch v cho cc dch v
a phng tin, th IMS cung cp mt cch cho cc nh khai thc di ng v c
nh cui cng phn phi ng ngha hi t c nh - di ng. iu ny s cho php
cc dch v c phn phi c th thch ng vi cc c tnh v kh nng ca thit
b c la chn hin ti v phng thc truy nhp mng ca n
Vic trin khai NGN-IMS m rng kh nng cung cp dch v cho nhiu
khch hng m khng b gii hn cng ngh truy nhp, a l.
Khch hng ti cc thnh ph ln c cung cp h thng truy nhp vi
bng thng ln, a dng cng ngh truy nhp. Thc hin mc tiu truy nhp mi
ni v hi t di ng c nh.

1.2 CC YU CU K THUT TRONG H THNG MNG


C th thy rng mc tiu xy dng mng IMS nhm: T hp cc xu hng
cng ngh mi nht; Hin thc Internet di ng; To c s h tng chung trin
khai nhiu dch v a phng tin; To mt c ch tng li nhun nh vic b sung
dch v trn mng di ng. t c mc tiu 3GPP a ra 6 yu cu c bn
cho mng li IMS nh sau: H tr thit lp cc phin a phng tin IP; H tr c
ch tho thun cht lng dch v QoS; H tr tnh nng lin mng vi cc mng
Internet v mng chuyn mch knh; H tr chuyn vng (roaming); H tr iu
khin dch v phn phi n khch hng; H tr nhanh chng khi to dch v m
khng yu cu phi hp chun.

1.2.1 THIT LP CC PHIN A PHNG TIN IP


IMS c th phn pht nhiu dch v trong c c dch v truyn thng
audio v video. Yu cu l cn thit IMS h tr cung cp cc phin a phng
tin trn cc mng chuyn mch gi. Cc truyn thng a phng tin trc y
cng c 3GPP chun ha trong cc phin bn trc, tuy nhin n c thin
hng cho mng chuyn mch knh ch khng phi dnh cho mng chuyn mch
gi.

S ha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn

http://www.lrc-tnu.edu.vn