You are on page 1of 88

கிராம நி வாக அ

பாட தி ட ம

வல ேத

பாட

(கிராம நி வாக தி

றி

க ,

பைடக )

 பாட தி ட
 வ வா

ைற, வ வா

 வ வா

நி வாக அல க

 வ வா

ைற அ

நி வாக ,

வல க

ப நிைல

 கிராம நி வாக அ

வல பணி நியமன

 கிராம நி வாக அ

வல க

 கிராம கண

பணிக

 ச

ைற

க பா கா

 வ வா

கடைமக

 நில வைகபா க , நிலவாி விதி
 வ வா

ெதாட பானைவ

ைற

ைறக

நிைறேவ ற ப

யன

தி ட க

தி ட க

வழ க ப

சா

றித க

த. இராமகி
ேபா

ண . எ .கா .,
நாய க

,

ேதனி மாவ ட

T.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.co.in Facebook: www.facebook.com/RamakrishnanTheni

1

À¡¼ò¾¢ð¼õ,

கிராம நி வாக தி
1. கிராம ம
ெபா

வ வா

நி வாக தி

க . (கிராம நி வாக அ

நல தி ட க
ப டா ம

ெசயலா க தி
ப ேவ

சா

பைடக

(Basics of Village Administration)

கிராம நி வாக அ

வல க

வலாி

(கி.நி.அ)காவ

ைற

, பணிக , கடைமக
உத த , அரசி

ப ேவ

ப ேக ற , வ மான சாதி ஆதரவ ற விதைவ, தி மணமான நிைல,

றித க

ெப

ெபா

பாி

ைரக

ெச த

உ பட வினா க

அைமயலா )
2. கி.நி.அ பராமாி

ப ேவ

வ வா

நி வாக ஆவண களான "அ" பதிேவ , ப டா, சி டா, அட க

யன.

3. கி.நி.அ பராமாி

4. நில களி

வைகபா

5. தீ ைவக

நி ணயி த

ஒ ெவா
றி த அ

பச

வி

பைட க

வ வா

உ ளி ட ப ேவ

ேக

பா திய ப ட

7. வ வா

தீ வாய (ஜமாப தி)- ேநா க , அதைன நட

கிராம - வ ட கண

கைள

பதிேவ க

நில களி

த , கிராம

ேபா

.

பைட விவர க .

ைறக

றி த அ

வல , அதைன

த க

ளியிய

வ வா

றி த அ
பாசன

ெச த , தி

(RSO-12) ப சாய

8. இய ைக சீ ற களி
9. கிராம க

தா

கண

/ விவர க

6. அர

வைரயைற, ஆவண பதி க

தயாாி

பத கான கால

ெச த , திய ப டா க

பதிேவ க , க ண களி

ெதாட

பைட விவர க .

ைடய கண

வழ

த ,

க விக , வைரபட க

கைள

தா

ெச த .

கி.நி.அ ப

நகர களி

நில ஒ பைட

ெச த

/

மைன இட

ஒ பைட

ெச த

ெதாட பான

பைட விவர க .

10. கா நைடக
11. கிர

பா

ெர

12. நில வ வா
13. அர


ெச

ைணக

கிவி

ெர

14. நில களி

வழ

த .

உ ளி ட தீ ைவ விதி

த வில களி க ப டைவ.

ெசா தமான நில களி

விவர க , "ஏ"

காக நில க

ஆ கிரமி

றி பாைண ம

"பி"

க , நில ஆ கிரமி

உாிைமக

16. வய , தி மண நிைல, வ மான ,
17. அட க , சி டா ம

1905

றி த அ

றி பாைண (A Memo & B Memo) வழ

உைடைம ஆவண , ப டா, ப டா வழ

15. ரய வாாி உைடைமயாள களி

ச ட

யி

த ,
ெபா

றி

பைட

ப டா வழ

த .

க .

விசாாி

நைட ைறக .

இதர கிராம பதிேவ கைள பராமாி த

அத

நக க

வழ

றி த

நைட ைறக
18. நில அளைவ, நில உ பிாி
19. இ திய அரசியலைம பி

ெச த
சர

நைட ைறக

51 ஏ (ஜி)இ

கா க , ஏாிக , ஆ க , ம

வன வில

ல வைரபட

விவாி

ளஅ

தக

றி த விபர க .

பைட கடைமகளி

உ ளி ட இய ைக,

றி பி

ளவா

ஆகியவ ைற கா பைத

உ திெச த .
20. ப ேவ

தைல

21. தி விழா க
22. வ வா

களி

கீ கி.நி.அ வ
கிராம தி

ச ட

ெபா

றி த அ

23. வன ப தி நில க

றி த அ

24. ச தன மர க

இதர மதி

25. ஆதிவாசிக


/ பழ

கிைட க ெச வதி

யின
கி.நி.அ ப

ேநர
விழா களி

வ வா
ேபா

கி.நி.அ

றி த விவர க .
வலாி

சிற

கடைமக .

பைட விவர க .

பைட விவர க .
மி

த மர கைள வி ற

றி த விவர க

அவ க

றி த அ

பைட விவர க

பா கா

, அரசி

- த. இராமகி

உதவிக
ண . எ .கா .,

T.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.co.in Facebook: www.facebook.com/RamakrishnanTheni

2

கிராம நி வாக அ

வல ேத

கிராம நி வாக தி அ பைடக
(Basics of Village Administration)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------வ வா
தமி

நா

வ வா

ள நி வாக அைம

ைற ஆ

ைற (Revenue Department)

. ெபா

த , நிலவாி ட

ெதாட

, இய ைக சீ ற களி

ம வா

அளி த , ேபாிட

நி வாக ,
ப ேவ

றித க

நில

பணிகளி ஆ

ேமலா

ற . வ வா

த ,

, ச ட


அளி த ,

தணி த , ெபா

ெசய ப

த , நில

ற நில உ சவர

ைற அர

ெசயலாி

நிவாரண

தி ட க

த , நில அளைவ, நக
கி

தலவாிக

ேபாிட

க நல

றிய

வகி கிற . நிலவாி

பராமாி

ைம ம

த , ச

நிைல அதிகாாி ஆவா . அர
அைம

கண

, ெப ைம

பாதி க ப டவ க

வழ

சீ தி

கிய

ைடய ேம வாிக , உ

பராமாி

கான சா

பழைமயான

நி வாக தி

கிராம நில உாிைம ஆவண க

ம க

களி

உ ளி ட

ெசயல நி வாக அளவி

வலக

தைலைம

உ ச

ெசயலக தி

ள .

அர ெசயலாி

கீழான

ைறக , ம

1. ஆைணய , வ வா

ைற தைலவ க

நி வாக , ேபாிட ேமலா

ைம ம

ேபாிட தணி

ைற

Commissioner, Revenue Administration, Disaster Management and Mitigation Dept.
2. ஆைணய , நில நி வாக

ைற

Commissioner, Land Administration
3. ஆைணய , நில சீ தி

ைற

Commisioner, Land Reforms
4. ஆைணய , நில அளைவ ம

பதிேவ க

ைற

Commissioner, Survery and Settlement
5. இய

ந , நக

ற நில உ சவர

நிலவாி

ைற

Director, Urban Land Ceiling and Land Tax

வ வா
வ வா

ைறயி

ைறயி
தைலவ

Administration) ஆவா .
ேபாிட ேமலா
இத

வலக

ைம ம
ெச

கிய

"வ வா

நி வாக
பிாி

நி வாக ஆைணய

ைறயான

27.05.2003

ேபாிட தணி
ைன எழிலக

வ வா

வளாக தி

நி வாக

ைற

.

(Commisioner of Revenue

" வ வா

நி வாக ,

ைற" என ெபய மா ற ப

ள .

உ ள .

T.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.co.in Facebook: www.facebook.com/RamakrishnanTheni

3

வ வா

நி வாக அல க

 வ வா

மாவ ட க

- 32

 வ வா

ேகா ட க

- 77

 வ வா

வ ட க

- 229

 வ வா
 வ வா

வ ட க

- 1136

கிராம க

(1.4.2013, இ

*

-16671

உ ளப , ஆதார : தமி நா

வ வா

ைற அ

அர வைளதள )

வல க

ப நிைல

அர ெசயலாள ,
வ வா
வ வா

ைற.

நி வாக ஆைணய , வ வா

ேமலா

ைம ம

நி வாக , ேபாிட

ேபாிட தணி

மாவ ட வ வா
சா ஆ சிய / வ வா

ைற.

வல

ேகா டா சிய

வ டா சிய

டல

ைண

வ டா சிய
வ வா

ஆ வாள

கிராம நி வாக அ

வல

தைலைமயிட
வ வா

ைண வ டா சிய
உதவியாள

இளநிைல உதவியாள , த ட ச ,
பதிவைற எ

கிராம உதவியாள

வலக உதவியாள

T.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.co.in Facebook: www.facebook.com/RamakrishnanTheni

4

த ேபா ஆ சியேர உ ளா . ைண ாிகி இர ளன. இேத பணியிட தி பணியம ைற வல (District Revenue Officer)" உ ளா .facebook. T. தமி நா ேகா ட நி வாக "வ வா வ வா 77 வ வா ேகா ட அ கிற . ேத த வ வா 229 வ வா உய கிராம காணி த . வ ட க (Tahsildar) இ ல கிறா . மாவ ட பிாி க ப நீதிவழ க அைன உ ளட கி மாவ ட நி வாக ைத நட தி ெச ைகயி "மாவ ட வ வா மாவ ட மாவ ட நி வாக மாஜி பணிக வ பணி காக வ கிற . மாவ ட ஆ சியாி இய கிய வழ க ப ட . வ வா வ ட க ஒ ெவா (Revenue Taluks) வ வா பிாி க ப வ ட தி நி வாக கடைமகைள ஆ உதவியாள க நி வாக அ வலக நி வாக அ உ ளன. பதவி உய நியமி க ப கிறா .எ . இவ ெதா தி-1 ேத த ப வ ேகா ட க ேகா ட களாக உ ளன. வ வா கீ நியமி க ப கி வல க ம வ ட களாக ெசய ப கிற .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. வ வா வல (Revenue Divisional Officer) கீ லமாகேவா.co. கெல ட கைள ெபா ேஹ நியமி தா . கார நி வாக நிலவாி வா பிர கிய தனிேய பிாி க ப வ இ வ வி ட ேபாதி கால தி நீதி வழ அ ேகா ட க ஒ ெவா ேர டாக ைறகைள வ வா ைற ெகன (Revenue Divisions) இர அ ல ளன. தம ெகன நி ணயி க ப ட வல பணியி கள ஆ வாள க . றன .ஏ.வ வா மாவ ட க தமி நா (Revenue District) நி வாக வசதி காக 32 மாவ ட களாக பிாி க ப ஆ கிேலய ஆ சிகால திேலேய மாவ ட ெப றி வார பிர த . . இவ வ டா சிய . ஆகிேயாாி வ வா றன .in Facebook: www. அதிகாாி (Sub Collector) என அைழ க ப வா .com/RamakrishnanTheni 5 . அ சமய சில இட களி அவ சா ஆ சிய லமாகேவா ஐ. அ அ ல வ டா சிய பதவி ஆ வால க . உதவியாளா க . வ வா பணிகைள தைலைமயிட ைண வ டா சிய . தமி நா வ டா சிய க ேகா ட அளவி கிராம ம நி வாக ைண இளநிைல டல அ ைண வல க றன . ம ைண ாிகி வ டா சிய க . த ேபா வைர மாவ ட நி வாக தி ஆ சிய களி வ வா ளன.

லமாகேவா நியமி க ப கிறா . பா . லமாகேவா. நி ணயி க ப ட கடைமக இவ க ேநர இவ .in Facebook: www. பதவி உய கிராம ெபா இ பணியிட க நியமன உதவியாக கிராம உதவியாள ளன. இவ றி 12506 ஆ . பதவி உய அ (பி கா) களாக பிாி க ப ப அ பணியா வல க கி றன . கிராம நி வாக த உய வ வா தமி நா அ அ உ ளன. கிராம நி வாக அ (Village Administrative Officer) ஆ லமாகேவா ஆ வாள (ReveuneVillages) மதி க ப ட கிராம நி வாக அ இவ க வ வா தம ெகன நிணயி க ப ட பணிகைள 16671 வ வா கிராம க அ வ ட ளன.facebook.co. சில ) வல க நி வாக களி இ . நி வகி க ப கிற . லமாகேவா. கிராம நி வாக பாக நியமி க ப கிறா க . உ ளன.com/RamakrishnanTheni 6 . கிராம களாக பிாி க ப வழி ேநர ம நி வகி க ப கிற . T. கிராம .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.வ வா வ ட க ஒ ெவா வ வா தமி நா (Revenue (Reveune Firkas) வ ட 1136 வ ட வ ட க Inspector) ஆ வல களி க காணி ப ட வ வா கிராம க ஒ ெவா வல பதவியா வ ட ெதா வ வா கிராம க பாக ேத வாைணய ( நியமன வல கைள ெச கிறா .

ேத ஜூைல-1 இ கேவ வ பின இ க ேவ அ .facebook. க வி த தி ெச ய ப 30 பின / பழ ன? அர நிர ப ப ைறயாம த ப ட வ வர வல பதவி தமி வய பி ப / தா ஆ வய / யின மிகாம மிக பி ப த ப ட 40 வய மிகாம .கிராம நி வாக அ 1. இதர வ உாிய பயி சி விவர கால நில அளைவ பயி சி இர இ ைல. கிராம நி வாக அ ேத க ம .சி. கிராம நி வாக அ பணியி ேச டா வல க த நா க 6. கிராம நி வாக அ வ வா ேத 21 ெதாட பானைவ க வி த தி ம கிராம நி வாக அ ேத வாைணய எ வல பணி நியமன வல பதவியிட தி கான பணி நியமன அ ேகா ட அ 3. கிராம நி வாக அ வல யா ? வல / சா ஆ சிய வல பதவி நியமி க ப ேவா கான பிைண ெதாைக எ வள ? எ . பி ப ெதாைக நி ணயி க ப மாத தி த பின ெதாட ப வ த தி கா மாத .எ ல .1000.co. அளி க ப கான த தி கா த தி கா பின பின எ ன? 6 வார கால கிராம நி வாக பயி சி த வல க த ப ட வ .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.ஒ எ வள றா கால ? க . 2. வய வர த ப ட ேத வ பின நா எ பணியாள .சி / எ மிக பி ப பிைண ஒ . கிராம நி வாக அ ேநர வல பதவி நியமன தி .2000 என ள . ப வ சியான ஆ . சி ஆ வய ெத க ப . வ த ப டவ ெச 4. இ ெதாைகயிைன பணியி ேச த .in Facebook: www.எ . ப வ தி ேத சிெபற ேவ ய யாைவ? i) கிராம நி வாக அ வல அதிகார க கடைமக ii) கிராம காதார iii) கிராம கண க நைட ைற T.com/RamakrishnanTheni 7 .கிராம நி வாக அ வல க பின த ேவ ைற அர ெசலவி 5.

கிராம நி வாக அ இர ேத டா சி வல க பணி ாி தமி மாவ ட தி ெமாழி அறி ேத வி ேத அர ெமாழி ெபறவி ைல கிராமேம தைலைமயிட ஆ கால வைர அ ேகேய வசி க ேவ தமி நா நிைல தமி நி வாக ஆைணயரா தா பணி ாி . 10.7. க டாயமா? தமிைழ ஒ சிெபறாதவ க பணியாளா ேத வி .com/RamakrishnanTheni 8 .in Facebook: www. வல க ஆ . ஓ ேம ைற ெபா அர தமான பணி விதிக பணியாள க திய விதிக . கிராம நி வாக அ அதிகாாிக மாவ ட தி iii) நி வாக காரண க ெவளிேய வ வா ெச எனி .facebook. அ வா வ ட க ேகா ட தி தைலைமயிட எ ? ப ளி இ தி கேவ யா ? ெச ய படலா . தமி நா )விதிக யாைவ? நட ைத விதிக . ேத பாடமாக எ பணியி ேத ேச த இர ேத வாைணய சி ெபறேவ னறிவி பி றி சி நட .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. அ வா பணியி வி வி க ப வ .co. கிராம நி வாக அ i) வ வா வல க பணியிட மா த க ேகா ட அ வலரா ii) மாவ ட ஆ சியரா வல களி கிராம நி வாக அ தா அ கிராம தி 9. அவ க ெப றி காக வ வா பணி மா த க 8. கிராம நி வாக அ வல க கிராம நி வாக அ அ ம வல க பைட விதிக . ைம பணிக (ஒ ெபா T.

in Facebook: www. கா நைட ப 16.com/RamakrishnanTheni 9 .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. திேயா ஓ திய பதிேவ ைட பராமாி த .கிராம நி வாக அ (அரசாைண எ 1. ற ெதா ேநா க ப றி ய ம ெச த சாவ களி அர க கைள பராமாி த . ற ேபா நில க ேபா ற அர கைள பா கா த .1987 ப கைள பராமாி த 2. அ வல க தகவ ப . . கிராம கண : 581. ச க களி 7. வ மான சா ஆகியைவ வழ வ . பிேள ம அறி ைக அ 9. கிராம உதவியாள களி ெதாிவி றி தான பாி ெகா ப றிய பதிேவ ைட பராமாி த . வள கட ட இய ைக இ கா நைட ேநா க பாைத க ெசா சா த . நிலவாி. கட வ வல க ம ம நி ணய ெச ய ப டைவ) பயிரா தி வாி ம கடைமக . அறி ைக அ ேசத ைத வ வா . கிராம தி 21. ய வல க பிட சா நிக றவாளிகளி ச க விேராத ெசய க நடமா ட ைத றி தான அறி ைக அ த . ேம உதவி ெச த . ெபா ம க வ கிக ம ம நக க வழ அட க 5. த ெகாைல.04. ம அ ெபற சி டா த . விசாரைணக ஏ பா 11. தீ விப அ இற ைர அறி ைக அ ற த யவ றி த ேபா ம ஆ வாள மதி பி தகவ ெகா 8.இ றி த பாி 4. ெகாைல. அபிவி பணிக 03. 19. பணி பா அர த ேசரேவ ய ெதாைககைள த 3. ஒ பணியிைன க கைள த உடன ம நடவ ப ம ைக எ ேம ைழ த . பிற ம 6. இ த உட ேபா ம காணி பி ன களா ஏ ப ட ஆகியைவ ேபா றி காவ உதவி ாித . 10. ச ேவ க கைள பராமாி ப . சாதி சா . அசாதாரண மரண க ைறயின மதி த . நில ஆகிரமி வ தகவ 13. ெவ றிகரமாக நைடெபற ேசைவ நி வன க அளி த 17. 15. ைர அறி ைக அ த . ேதைவயான விவர க 18. 12. க டட க . 20. ச ேதக தி கிடமான அ நிய க T. ெசா பதிேவ கைள பராமாி த . ெவ ள . காணி ப . மர க . ெபா ெசா க சி பணிக த . நா க . ைதய க றி உய அ வல க திேயா ஓ திய வழ 14.facebook. காலரா. காணாம ேபான க கைள ப றி அறி ைக த .co.

நா றி பராமாி (அரசாைண எ 34. உாிய ேநர தி த .co. கிராம அளவி பராமாி சாிபா கட இ பதிேவ வ டா சிய அ த ைற. அர அ வ ேபா 28.ச ட - அைமதி ென சாி ைக த . பதி ல த . 30. நா :29. வ வா ைற அ வல க ம ற ைற அ வல க ஒ ைழ அளி த . ஒ ேப ற கைள த ஒ ேப நடவ ைக எ த . T. நல தி ட கைள நைட ைற ப த பணிகைள நிைறேவ ற . ச ப த ப ட பணிக 26. பாசன ஆதார கைள க கா வா களி காணி த ஆ கிரமி க .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. கண ெக ம அளி க ப ெச வ . கிராம அளவி வ ட க Register) எ 31 பதி மா ற வைரயி ஒ பதிேவ வி பைன நாள ச ப த ப ட ஆவணகைள நாள பராமாி த .1999) (Loan Ledger) ம ச ப தமாக காலா ஒ இதர வ கண ைற வ ட கண கைள ட த வல க 36. வ வா 35.ஏாிகளி இ லாம த நீ வழ பாசன த . நில பதிேவ கைள கணினிமயமா ெகா ளிவிவர க ம வல க ேவா ப காவ ய ைறயின அ வ ேபா இ தயாாி வ வா அறி ைக அ ஆ வாள .com/RamakrishnanTheni 10 . ச ட . நீதி நா நிக சி நட த வ டா சிய ட மைன ப டா / ஓ திய தி ட களி ஒ ைழ த . 23. அறி ைக அ எ ப ம க உைட கைள த ப றி த . உய அ கால ைற ேதா : 212.facebook. க ள சாராய கா அ (Sale Statistic வைர பராமாி த . த (Computerisation) பணி ஒ ைழ த 33. 22. அவ ைற ைமயாக பராமாி த . (Transfer of Registry)அத 32. க ள தனமாக மண 25.in Facebook: www. நில ப டா / ம க மீ அறி ைக அ ப உாிய ஆவண கைள தயாாி த 29. ம ைக எ நட த உடேன அறி ைக அ த காக கிராம அளவி 24. ேத த ற க நடவ ெதாட ஒ ைழ த . த பணிகைள ெச வ .வ ைகைய ெதாிவி ப .04. ளிவிவர கைள ேசகாி பதி 27.

co. ேதனி மாவ ட T. இராமகி ம இற ப சீ (கி தி ரசீ ) றி த பதி க றி த பதிேவ .com/RamakrishnanTheni 11 .facebook. பிாி காக எ த ப கா வ லான நிலவாிைய வ கியி பி பி வஜா கண றி ெதா ெதாைகயிைன கா பச கிராம கண றி த கண தீ ைவ விதி பதிேவ வி த . ப டா ஆகிய நா நிலவாி த கா விவர ப மா த கைள கா :5 மக ய பி உாிைமைய வி ப பர ைப விவர கைள எ எ பயி களி ச ப ட பர பி கிராம கண 6ஆ கண விவர மா த . ப ) பதிேவ . பா கி .வ எ :17 கிராம கண எ :18 நிலவாி ெச கிராம கண எ :19 கிராம தி பிற கிராம கண எ :20 கிராம தி ெப த மைழ ஒ ெவா .கிராம கண நிைலயான "அ பதிேவ ல கைள (A Register) கா பி அ பதிேவ நில தி உ ளட க ெதா பர ைப பா எ :1 கிராம தி கிராம கண எ :1A சா ப :2 அட க கிராம கண எ :2 C அர கிராம கண எ :2 D கிராம தி :3 ற ேபா கி நீ களி பா கா கிராம கண எ :6 த கிராம கண எ :6A கிராம கண எ :7 "ைபச கிராம கண எ :10-I சி டா கிராம கண எ :10-II ப டாவாாியாக நிலவாி ேக கிராம கண எ :12 கிராம கிராம கண எ :13 கிராம களி கிராம கண எ :14 கிராம கண எ :15 எ :16 கண கி ப ஒ ெவா வ டா திர பா (வஜா = த . ய ைம (Demand) உ ள நிலவ வா தினசாி வ கைள கா ப டாதார களிடமி கமான ப பி நி ணய பி வ 13 ஆ எ இ சா க கண க ப ட கண கி க ெச வத கான ய வாாியாக ஒ ெவா ப டாதர ெச கா ப மாத கைடசியி த ேவ ய ஆ ய ேக . ஒ பைட . மதி ைப உ ளட க (Field) அவ றி நிைலயான பதிேவ கிராம கண உ ளட க க தினா வ தியத காக வழ க ப ..RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.in Facebook: www.த. இதர மா த க உ ளட க அ பதிேவ உ ள மர களி பதி களி பதிேவ .கா . ப டாதர நிலவாிைய தாமதமாக ெச கிராம கண விதி க ப ய . இதி ணீ கா கமான விவர ப சி பாசன ஆதார கைள எ மா த கைள த ைத மாதவாாி சா ப ப றிய எ கிராம கண தீ ைவ ெச ய ப ட ெவ ேவ கிராம கண ல ஏ ப . ண . ேபா நாய க . எ .

in Facebook: www. ஒ ேபாக பயி ேபாக ந ெச த ேதைவயான த யி நில க ஆ றி ெகா க . ன? மைழைய ெப மள ெச . மயான என பல வைகபா க ல ஒ பைட . T. எ ன? ம மானாவாாி நில கைள உ ளட கிய விவசாய ப டா நில எ ன ப . ற ேபா எ ப அர ெசா தமான இட க வா எ ன? கா ற ேபா ற ேபா ற ேபா . நில க த யி றி ெகா ன? பாசன வசதி. . ெப ந ெச .co.facebook.நில வைகபா க . இதி வ ற ேபா உ ெச ய படாத மான பாைத ற ேபா . ன? அரசா க பாசன ஆதார களி தர ம ைறக ள நில ப தி மானாவாாி என ப . ம மானாவாாி எ ப ெச த ேதைவயான நி ணய ெச ய ப கிற . பதி ெச ய ப ட பாசன ஆதார தி ெச நில க நிலவாி தி ட தி நில இ ேபா எ ப எ இ ேபாக பயி ேபாக ந ணி தர ம வயன பாலான பாசன வசதி ெப கி ெச எ நில ப திக றன.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.ம ெச பச ப டா நில ய பதி ெச ய ப ட பாசன ஆதார தி ஒ நீ பாசன வசதி ெபற ேம ப ட மான விவசாய நில ந ஒ ெச ல ெச யந இ த யன. இத உடைமதார க ப டாதார க என ப வ . நீ நிைல ற ேபா . இத க ாிய தீ ைவ ஆகியவ றி ெச நில க நில ைதவிட ச அ அ பைடயி கிண க த தர ஆ ல . ப டா என ப . நி ணயி க ப கிற .com/RamakrishnanTheni 12 . நிலவாி விதி ந ெச நில எ ப எ ஒ ேபாக ந வயன பச த ணீ சாதாரண ப வ தி ேபாக ந ஆ ெச நில க ஒ த ணீ சாதாரண ப வ தி ஆ யந ணி என ப .ந த . ந ந பி என ப வ ெச ஆ .

T. தீ ைவ ஜா வாி (LC). உ ளி டைவ கண கிட ப பச தர . உ தி. எ ன? நில தி ஜா ணி கிய விைள ெபா ளி அளவிலான சராசாி தானிய விைல ச க ம டா ேபாக பயி அேத நீ பாசன ஆதார ைத தர தீ ைவ ட தீ ைவயி தி" என ப இர சாிபாதி விதி க ப டா ேபாக பயிாிட ப ட . எ அைம த அர ெசா தமான இட க . உ தி. சில மாவ ட களி "அனாதீன " எ அைழ க ப கிற .? நிலவாி தி ட மதி ேச ைக. றி ெச ய ப ட கால தி பி ட நில தி தி ெகா நிலவாி எ ப ம தர தீ ைவ.in Facebook: www.facebook. ன? நிலவாி (தீ ைவ ) விதி க ப உாிைம ெகா டாடாத நிலயி த ப என ன? என ப தீ ைவ ஏ ப ட தாி எ றா வசி பிட க ந த என ப வசி பிட ப தியி ற ேபா ம க நிலவாி தி ட தி ேபா அைவ தீ ைவ ஏ ப ட தாி என ள . ஊ ப தியி வைக ப ந த த ப ட இட க ற ேபா ஊாி எ றா ம க ந த எ சில நில க வைக ப . பச ெமா த தி கழி க ப நில அபராத நிைலயான வ மீதி நிலவாி ன? ெச யி ெகா விதி மாவ ட ஆகிய அ ச கைள தி அ ராத .ந த எ றா எ ன? விவசாய நில அ லாத. ற ேபா கழி க (வஜா க ). வயன .co.com/RamakrishnanTheni 13 . ஜா தி எ றா ேபாக ந எ . தீ ைவ ஜா ஆ .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. இ தைகய தீ ைவ . ப வ கால கழி க ஒ வ வா 20 ஆ நி ணயி க ப ட . இத பாசன பர பி அ "பச இர ெச வதா ல தி ஜா மிைகவாி (LCS). நில க எ வா தீ ைவ நி ணயி க ப கிற .

01. பைவ). இர மாத ப த டா வ வ (ஆ (ெபாிய ஏாிக ).com/RamakrishnanTheni . அைவ ஆ க ). நா கா வ 5 வ றா வ (சிறிய ஏாிக ). ஆய க ஒ ேம ப ட இ ெப வத காக பதி பாசன ஆதார களி ெச ய ப ட நில க சா ப ஆய க நீ என ப T.2013 ெதாட கி 30.co. 1423 தீ வாய ஒ ெவா (ஜமாப தி) எ பச ஆ வ டா சிய அ ப டாதார களிட எ ன? வி வல கண தீ வாய அ ல ெச ய நடவ ப கிராம கண க க க ப ட ஒ பி சாிபா ஜமாப தி என ப . 14 . "தீ ைவ ஜா பச ற ேபா ஆ ஆ எ என க.2014 வைரயிலான பச பச வ வா அர தி" ஆ கில ஆ இ நில க பயிாிட ப ட பர பி தீ ைவ. த பாசன ஆதர கைள அைவகளி க ய கால ைத கண கி ள . ஜூ -30 கிற . ஐ தா ைடக ).RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. ெபா ம களிட ைக ேம ெகா ள ப ம க .in Facebook: www. நிக ெப வ வா உடன யாக தீ .facebook. ேம இேத நாளி . பாசன ஆதார க ந ெச தீ ைவ விதி பிைன ஒ ஆய க வ சா ப (எ நீ ெகா களாக பிாி க ப நீ ெகா வ வைர நீ ெகா ( ள .தீ ைவ ஜா தி எ ெச றா எ ன? நில க ஆதார தி அ ல ல ஆ எ ப எ கிராம கண இ ஒ ஏ ப விதி க ப நீ பாசன த ணீ ன? க பராமாி க ப ஆ ைற பச ஜூைல-1 இ ஆ ெதாட கி அ என ப தஆ .07.06. ஆய க ஒ பாசன ஆதார தி நில க ஆய க சா ப என ப நீ ெப வத காக பதி ெச ய ப ட .

ற ேபா கிண க இைவகளி ஒ ெவா 3ஏ க ேம ஆய க இ இ த மாதிாி கிண கைள பாசன ஆதர களாக பதி ெச நில க ற மானா ஆய க ாிய தீ ைவ விதி க ேவ . வா ல ம இைண இத ல ஓைட கைரயி க ட ப ட கிண க பாசன ெப நில க ற த ய வா கிண க ணீ கா எ ெபய .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.facebook. (Relinguishment) ள ைக ப நில க (ைகவிடலா ). தீ ைவ விதி க ேவ .com/RamakrishnanTheni 15 . மா த ைக நடவ மா த ைக நடவ ேபாக இ லாத நில க ைக மீ நடவ ைக. இ ெகா ணீ வர க ெச ய ப o நீதிம த தீ ைவ நி ணய ெச வ o நில ெசா த கார தாேம ேம ெகா o வாாி அ வத ெதாிவி கலா .ஒ பைத ஏ ேபா ெகா மீ ள உாிைமைய தானாகேவ ற ேந களி அதிகார அ த வ டா சிய . இசா ஏாி ஒ வ வா கிராம தி நில கைள ஆய க இண க (கா ெபௗ ஏாி அைம தி நில களாக ெகா ) ெச ய ப ட இ நிலவாி தி ட தி ேபா சாதாரணமாக தவறாம இர அ ப டா மா த மதி ேபாக ந நீ பா கிைட க மானா ேந பைடயி ற தீ o 12 ஆ க ேம அ நில உாிைமைய வி ெகா த ஒ வி பாைண அ ப டாதார தன ெகா உாிைமைய வி உ கலா பைடயி அ நில களி பயிரா (Compound) ெச ேபாி நடவ ெகா ள நிலவாி தி ட ஆ . T. கா திற த அ ல கிண க . ஆ .co. ெச டான தீ ைவ இண க ப டாதார இைச வல அ ேம ப ட கிராம களி ட ஏாி ஆ நில க டா ேபாக தி ைக ப .in Facebook: www. இத அ த நில க ெச ய ப .

ேவைலவா றித க தி ட க திய தி ட க  நில ைகயக ப  ெபா ம க ல நிைறேவ ற ப ஓ தி 2011 ேம த ெசய ப த தி ட க ம திய அரசி தி ட களி திய தி ட களி நிதி தவி ட ெதாைக பயனாளிக மாத ேதா . அர த ைறதீ  அ மா தி ட ெச த . நில உாிைம மா ற  நில ஒ பைட . ஓ த தி ட  நில ஆவண கைள கணினிமயமா க  அரசா அ த )  சி பாசன கண ெக  ேதசிய ம க தி ட கைள ெபற ப ேவ தி ட .facebook. ம . கணவனா 8.200.in Facebook: www. இவ றி . மைன ஒ பைட க வி. ஆதரவ ற மா 5. ஆதரவ ற விதைவக 6. ைறேய .300.co.300 அளவி எ சிய ெதாைக ம மாநில அரசி . இ திரா கா தி ேதசிய மா 3. T. க பா கா திேயா ஓ 2. .com/RamakrishnanTheni 16 .வ வா  ச ைற க பா கா ஓ த .தி க கிழைம ேதா கா ேசைவைய வழ . ஆதரவ ற ேவளா 7. 1000 வழ க ப கிற .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. 50 வயதாகி திற தி ட க ஓ இ திரா கா தி ேதசிய திற திய தி ட க திய தி ட ைடேயா ஓ ஓ ைடேயா ஓ ஓ திய தி ட திய தி ட திய தி ட திய தி ட ெதாழிலாள க ஓ திய தி ட ைகவிட ப ட. சா வழ  ெபா ம க  ம க ெதாட தி ட (அைன கிராம களி ெதாைக பதிேவ அறிவி க ப ச அதிக தயா ெச த .  ேம கா ஆக உய  ம க தி ட இதர ப ேவ 1. ஆதரவ ற ெப தி மணமாகாத உைழ க ஓ திய தி ட திறன ற ஏைழ ெப க கான திய தி ட . இ திரா கா தி ேதசிய விதைவக 4. ஏைனய நிதி தவி ட த ப கிற .

விைலயி லா ேவ . ேசைல வழ தி ட . ைண வ டா சிய . இற சா  இதர பி ப  . வழ றித த ப ேடா (OBC)சா ப தி தமி நா . மி றித றித  பிற அ ைற  வ மான சா பி ப தி ட க டல தி ட களி ப பைட தவ ைண வ டா சிய ம க ெபற வழ க ப கிற . வழ க த தி உ ளவ க ைண வ டா சிய . பின / சீ மரபின (MBC/DC) சா த க வி.பிற ச  தலைம சாி  ெபா க  விப  ந க பா கா உழவ பா கா ப ைக தி ட . கிைர ல வழ க ப றித (கிராம த ப டதாாி சா  கணினி வழி ப டா. க வி. றித தி ட களி மிக பி ப ட .facebook. ேவைலவா ைண வ டா சிய ம பய ப ேவ றித க க ம ெபற வழ க ப கிற .000) ேதா நிவாரண தி ட ( .20. நிவாரண தி ட ( . சி டா. ம வ டா சிய [சா றித க ])ஆவ . அரசி சம நிைலயி (தைலைமயிட ைகக . ேவைலவா ச ச ைகக . மி வ வா  சாதி சா  இ றித பிட சா  ஆதரவ ற விதைவ சா .com/RamakrishnanTheni ைண 17 .000)  விைலயி லா மி விசிறி. T.20.RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo. பைட தவ த ப டவ ) றித வழ க ப பின (BC) சா ம யன ப தமி நா தி ட .co.in Facebook: www. அர சா தி ட களி ெபற றித . ேவைலவா வ வா ைற த ப டவ த சா றித க ற களி ம ல அர சா அரசி த க வி. இ சா சா அரசி றித சம நிைலயி (தைலைமயிட ைண வ டா சிய . இ சா ம ைண வ டா சிய . டல வழ க த தி உ ளவ க றித ைண றித . ம வ டா சிய [சா றித க ])ஆவ .

அரசியலைம வழ க ப வதா ேம ெச சா (Professionals) ம உ ளி ட ெச பவ க அட கா . மிக றித ஆவா .த.00.co. ேவைலவா வ டா சிய ஆவா .000 ம த அரசி இதர பி ப றித இ றித வல ஆவ . இ சா விதைவயாக இ மா டா . தி ட களி ப றித (OBC)எ மிக ய பி ப த தி பைட தவ சா / பி ப த க டா .RAMAKRISHNAN Email: tr_krishnan4603@yahoo.00.com/RamakrishnanTheni 18 . ஆ ளதா தா வ மான ப தின . ேம பவ க . வ . இராமகி ேபா ண . எ .facebook. இ சா ம திய அர சா வழ க த தி பைட தவ இ ப க றித . தணி ைக ெதாழி வ . ேவைலவா சா ஆ சிய / வ வா ஆதரவ ற விதைவ எ ப ப தி ம ெபற வழ க ப கிற . ம லா ட வ றித ம திய அரசி வசதிபைடதவராக (கிாீமிேலய . ேதனி மாவ ட T. அர ம ச த க வி. தி ட களி வ பின (ST) சா தமி நா அரசி ைகக . நாய க . ம பி ப த ப ட வ பினராக இ பேதா எ பைத உ திப த ேவ அத மாத ச பள பி அ மா ப பதா எ பைடயி ஓரா அவர . இ சா ெபற ம வழ க அதிகார பி ப க சா பதவியி ம றித க வி. தி ட களி ஆதரவ ற விதைவ சா ப அைன றி .000 எ ற வர பி வ மான வ மான தி ) இ ேம ப ட வழ கறிஞ .6.4000 இ ஆதரவ ற மிகாம விதைவயாக ெப ற அ வல ச த ப ேடா பின ம திய அர ைகக .இ வ .in Facebook: www. வழ க ப கிற .ஆதி திராவிட வ தமி நா அரசி பின (SC) சா அர ம ச ம திய அர சா ைகக . கிாீமிேலய வர பி விவசாய வ மான றித ஆ த சாதி ேதா ம ம ம லா வ மான .6.. விவாகர த ப ட வ ப ெபற சா பின . ெதாழி அட வல ஆவ . ஆதரவ ற விதைவ பி ப றித றித (Destitute widow) பவைர இதர பி ப த க வி. ேவைலவா வ டா சிய பேதா ெப றவ ேகா ட அ த ப ேடா (OBC) சா த ேகா ட அ வைகயிலான மாத வ மான சா ஆ சிய / வ வா சா க ெபற வழ க ப கிற . இ சா ட இட ெப த ப ேடாராக இ ைற பணிகளான ம பின வழ க . வழ க த தி பைட தவ பழ றித . .கா .

த ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் கி஭ொ஫ நிர்லொக அ ிகொரி த ர்வு – 2014 பொடக்குமிப்புகள் ஬ரு஬ாய்த்துறந ப௄னம் ஬஫ங்கப்தடும் சான்றுகள் : 1) சா஡ிச்சான்று . 11) தள்பிச்சான்றுகள் ச஡ாறனந்஡஡ற்காக ஬஫ங்கப்தடும் சான்று . 7) திநப்பு / இநப்பு சான்று . 5) ஬ாரிசுச்சான்று . 6) சசாத்து ஥஡ிப்புச் சான்று. 4) ஢ாட்டிணச்சான்று . சீர் ஥஧திணர் சா஡ிச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர்கள் ஦ா஬ர் ? **** ஡றனற஥஦ிடத்து துற஠ ஬ட்டாட்சி஦ர் / ஥ண்டன துற஠ ஬ட்டாட்சி஦ர் / துற஠ ஬ட்டாட்சி஦ர்கள் ( சான்று ) 3) ஆ஡ி஡ி஧ா஬ிடர் ஥ற்றும் இ஡஧ திற்தட்ட ஬குப்திணர் ( OBC ) சா஡ிச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார் ? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 4) த஫ங்குடி஦ிணர் சா஡ிச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ா஬ர் ? **** ஬ரு஬ாய் டகாட்ட அலு஬னர் / சார் ஆட்சி஦ர் ஥ற்றும் ஥ா஬ட்ட ஆ஡ி஡ி஧ா஬ிடர் ஢ன அலு஬னர் 5) சசன்றண ஥ா஬ட்டத்஡ில் த஫ங்குடி஦ிணர் சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர்கள் ஦ா஬ர் ? **** ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ரின் ட஢ர்ப௃க உ஡஬ி஦ாபர் ( சதாது ) ஥ற்றும் ஥ா஬ட்ட ஆ஡ி஡ி஧ா஬ிடர் ஢ன அலு஬னர் 6) சா஡ிச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) ஋வ்஬பவு எட்ட ட஬ண்டும் ? **** ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) எட்ட ட஡ற஬஦ில்றன 7) ஡ாழ்த்஡ப்தட்ட ஬குப்திணர் சான்நி஡ழ் சதந ஡கு஡ி஦ாண஬ர்கள் ஦ா஬ர் ? ***** இந்து . ஥ிகவும் திற்தட்டடார் . 9) ஆ஡஧஬ற்ந ஬ி஡ற஬ச் சான்று . சீக்கி஦ர் ஥ற்றும் புத்஡ ஥஡த்ற஡ சார்ந்஡஬ர்கள் 8) ஆ஡஧஬ற்ந அணாற஡ கு஫ந்ற஡களுக்கு ஋ந்஡ ஬குப்திணருக்காண சா஡ிச்சான்நி஡ழ் ஬஫ங்கப்தடுகிநது ? . 8) ஆ஡஧஬ற்ந கு஫ந்ற஡ச் சான்று . 12) க஠஬ணால் றக஬ிடப்தட்ட஬ர் சான்று சொ ிச்சொன்று 1) ஢ி஧ந்஡஧ சா஡ி சான்று அட்றட ஬஫ங்கும் ப௃றந ஋ந்஡ ஆண்டு ப௃஡ல் ஢றடப௃றந஦ில் உள்பது ? **** 1988ம் ஆண்டு 2) திற்தட்டடார். 10) கனப்பு ஡ிரு஥ணச்சான்று . 3) ஬ரு஥ாணச்சான்று. 2) திநப்திட / இருப்திடச் சான்று .

..டி/ஆர்.சி. 12) ஋ப்டதாது ஬ற஧ த஫ங்குடி஦ிணர் சான்று ஬ட்டாட்சி஦஧ால் ஬஫ங்கப்தட்டு ஬ந்஡து ? ***** 11 – 11 – 1989 ஬ற஧ 13) சா஡ி சான்நி஡஫ின் உண்ற஥ ஡ன்ற஥ சரிதார்க்கும் ஥ா஬ட்ட ஬ி஫ிப்புக் குள௃஬ின் ஡றன஬ர் ஦ார்? **** த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் 14) சா஡ி சான்நி஡஫ின் உண்ற஥ ஡ன்ற஥ சரிதார்க்கும் ஥ா஢ின ஬ி஫ிப்புக் குள௃஬ின் ஡றன஬ர் ஦ார்? **** அ஧சுச் சச஦னர். இ஬ர்கபில் ஦ா஧஬து எரு஬ர். ஆ஡ி஡ி஧ா஬ிடர் ஢னத்துறந பிமப்பிட / இருப்பிடச் சொன்று 1) திநப்திடம் ஋ன்தது ஋ற஡ குநிக்கும் ? ***** எரு஬ர் திநந்஡ இடம் 2) இருப்திடம் ஋ன்தது ஋ற஡ குநிக்கும் ? ***** எரு஬ர் ச஡ாடர்ந்து ஬சிக்கும் இடம் 3) திநப்திட/ இருப்திடச் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) ஋வ்஬பவு எட்ட ட஬ண்டும் ? **** ஬றுற஥க்டகாட்டிற்கு கீ ழ் உள்ப஬ர்கள் இ஧ண்டு ரூதாய்க்கு ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன / court fee stamp எட்ட ட஬ண்டும் **** ட஬ண்டும் ஬றுற஥க்டகாட்டிற்கு ட஥ல் உள்ப஬ர்கள் தத்து ரூதாய்க்கு ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன / court fee stamp எட்ட . த஫ங்குடி஦ிணர் ஋ன்று சா஡ி சான்நி஡ழ் ஬஫ங்கு஬஡ற்கு அ஬ர்கள் சார்ந்஡ சப௄க அற஥ப்தின் அங்கீ கா஧ம் சதந ட஬ண்டும். 20/04/1990 ) 10) ஥஡ம் ஥ாநி஦ சதற்டநார்களுக்கு திநந்஡ கு஫ந்ற஡களுக்கு ஋ந்஡ சா஡ிற஦ குநிப்திட ட஬ண்டும் ? ***** ஥஡ம் ஥ாறும் ப௃ன்பு சதற்டநார்கள் ஋ந்஡ சா஡ிற஦ சார்ந்து இருந்஡ார்கடபா அந்஡ சா஡ிற஦ குநிப்திட்டு சான்நி஡ழ் ஬஫ங்க ட஬ண்டும் 11 ) ச஡ாள௃ட஢ா஦ால் தா஡ிக்கப்தட்ட ஢தர் சா஡ி சான்நி஡ழ் டகட்கும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் அ஬஧ால் றகச஦ள௃த்஡ிட ப௃டி஦ா஡ டதாது அ஬ர் சார்தாக ஦ாச஧ல்னாம் றகச஦ள௃த்஡ிடனாம்? ***** ஥னு஡ா஧ரின் ஬ாரிசு. கி஧ா஥ ஢ிர்஬ாக அலு஬னர்... ஥னு஡ா஧ற஧ ஢ன்கு அநிந்து இருக்கும் ஢தர்.***** திற்தட்ட ஬குப்திணர் 9) கனப்பு ஡ிரு஥஠ம் சசய்஡஬ர்கபின் கு஫ந்ற஡களுக்கு ஦ாருறட஦ ( ஡ந்ற஡ / ஡ாய் ) சா஡ிற஦ குநிப்திட ட஬ண்டும்? ***** ஡ந்ற஡஦ின் சா஡ி #### ( கனப்பு ஡ிரு஥஠ம் சசய்து சகாண்ட த஫ங்குடி஦ிணருக்கு திநந்஡ கு஫ந்ற஡க்கு.. ஥த்஡ி஦ அ஧சு கடி஡ ஋ண் 12035/6/90஋ஸ். ஥னு஡ா஧ற஧ த஧ா஥ரித்து ஬ரும் ஢தர் .

த஠ி ஬ரு஥ாணம். சசாத்து ஥ற்றும் ஢ினம் ப௄னம் ஬ரும் ஬ரு஥ாணம் நொட்டினச்சொன்று (Nationality Certificate ) 1) ஢ாட்டிணச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார் ? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் . ஬ாடறக ஬ரு஥ாணம்.4) திநப்திடச்சான்று டகாருத஬ர் ச஡ாடர்ந்து ஋த்஡றண ஆண்டுகள் அ஬ர் டகாரும் இடத்஡ில் ஬சித்து இருக்க ட஬ண்டும் ? ***** ஍ந்து ஆண்டுகள் 5) இருப்திடச்சான்று டகாருத஬ர் ச஡ாடர்ந்து ஋த்஡றண ஆண்டுகள் அ஬ர் டகாரும் இடத்஡ில் ஬சித்து இருக்கட஬ண்டும் ***** ஏ஧ாண்டிற்கு ட஥ல் 6) திநப்திட / இருப்திட சான்நி஡ழ் டகாருத஬ர் ஡ாக்கல் சசய்஦ ட஬ண்டி஦ சான்நா஬஠ங்கள் ஋ற஬? ***** குடும்த அட்றட . ஬ரி சசலுத்஡ி஦ ஧சீது 7) திநப்திட / இருப்திட சான்நி஡ழ் ஬஫ங்கிட அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் லரு஫ொனச்சொன்று 1) ஬ரு஥ாணச்சான்று ஬஫ங்க அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார் ? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) ஬ரு஥ாணச் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) ஋வ்஬பவு எட்ட ட஬ண்டும் ? ***** ஬றுற஥க்டகாட்டிற்கு ட஥ல் உள்ப஬ர்கள் தத்து ரூதாய்க்கு ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன / court fee stamp எட்ட ட஬ண்டும் 3) ஬ரு஥ாணச் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் ஬ட்டாட்சி஦஧ால் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் 4) ஬ரு஥ாணச்சான்று ஋வ்஬பவு கானத்஡ிற்கு சசல்லுதடி஦ாகும் ? ***** ஆறு ஥ா஡ கானம் 5) ஬ரு஥ாணச்சான்று ஬஫ங்க ஋ன்சணன்ண சான்நா஬஠ங்கள் சரிதார்க்க ட஬ண்டும்? ***** குடும்த அட்றட஦ில் உள்ப ஬ரு஥ாணம். ஥க்கள் ச஡ாறக க஠க்சகடுப்பு ஆ஬஠ங்கள். ஬ாக்கபர் தட்டி஦ல் . தத்஡ி஧ங்கள்.

குடும்த அட்றட஦ில் உள்ப குடும்த உறுப்திணர்கள் ஬ித஧ம் 4) ஬ாரிசுச் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் ஬ட்டாட்சி஦஧ால் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : தசொத்து ஫ ிப்புச் சொன்மி ழ் 1) சசாத்து ஥஡ிப்புச்சான்நி஡ழ் ஋஡ற்கு த஦ன்தடுகிநது? ***** எப்தந்஡க்கா஧஧ாக த஡ிவு சசய்஦வும்.000 க்கும் ரூ200 கருவூனத்஡ில் சசலுத்஡ ட஬ண்டும் 4) சசாத்து ஥஡ிப்புச்சான்நி஡ழ் டகாருத஬ர் சசாத்஡ின் ஥ீ து ஬ில்னங்கம் இல்றன சான்று ஋த்஡றண ஆண்டுகளுக்கு சதற்று ச஥ர்ப்திக்க ட஬ண்டும்? **** த஡ின்ப௄ன்று ஆண்டுகளுக்கு . ஬ாக்கபர் தட்டி஦ல் . எப்தந்஡ப்புள்பி ஥ற்றும் ஌னங்கபில் கனந்து சகாள்பவும் சசாத்து ஥஡ிப்புச் சான்நி஡ழ் த஦ன்தடுகிநது 2) சசாத்து ஥஡ிப்புச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) ஋வ்஬பவு எட்ட ட஬ண்டும் ? ***** தத்து ரூதாய்க்கு ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன / court fee stamp எட்ட ட஬ண்டும் 3) சசாத்து ஥஡ிப்புச்சான்நி஡ழ் கட்ட஠ம் ஋வ்஬பவு ? ***** சசாத்து஥஡ிப்பு ரூ50. ஥க்கள் ச஡ாறக க஠க்சகடுப்பு ஆ஬஠ங்கள்.2) ஢ாட்டிணச்சான்று ஋஡ற்கு த஦ன்தடுகிநது ? **** கடவுச்சீட்டு ( Passport ) . தத்஡ி஧ங்கள். த௃ற஫வு ஬ிறட ( Visa ) ஆகி஦ற஬ சதறு஬஡ற்கு 3) ஢ாட்டிணச்சான்நி஡ழ் டகாருத஬ர் ஡ாக்கல் சசய்஦ ட஬ண்டி஦ சான்நா஬஠ங்கள் ஋ற஬? ***** குடும்த அட்றட .000 ஬ற஧ ரூ100 அ஡ற்க்கு ட஥ல் எவ்ச஬ாரு ரூ50. ஬ரி சசலுத்஡ி஦ ஧சீது லொரிசுச் சொன்று (Legal Certificate ) 1) ஬ாரிசுச் சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார் ? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) ஬ாரிசுச் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்த ஥னு஬ில் ஬ிண்஠ப்த கட்ட஠ம் ( ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன/ court fee stamp ) ஋வ்஬பவு எட்ட ட஬ண்டும் ? ***** இ஧ண்டு ரூதாய்க்கு ஢ீ஡ி஥ன்ந ஬ில்றன / court fee stamp எட்ட ட஬ண்டும் 3) ஬ாரிசுச் சான்நி஡ழ் டகாருத஬ர் ஡ாக்கல் சசய்஦ ட஬ண்டி஦ சான்நா஬஠ங்கள் ஋ற஬? ***** அசல் இநப்பு சான்நி஡ழ்.

சுகா஡ா஧ப்த஠ிகள் ---. இநப்பு த஡ி஬ாபர் ஦ார்? ***** கி஧ா஥ ஢ிர்஬ாக அலு஬னர் ( VA O ) 6) திநப்பு இநப்பு த஡ிவுகள் கட்டா஦஥ாக்கப்தட்ட சட்டம் ஋து? திநப்பு இநப்புகள் த஡ிவுச்சட்டம் ***** 19/1969 ஥ற்றும் ஡஥ிழ்஢ாடு திநப்பு இநப்புகள் த஡ிவு ஬ி஡ிகள் 2000 7) ஡஥ிழ்஢ாட்டில் ஡ிருத்஡ி஦ற஥க்கப்தட்ட திநப்பு இநப்புகள் பு஡ி஦ சச஦ல் ஡ிட்டம் ஋ப்டதா஡ினிருந்து சச஦ல்தட்டு ஬ருகின்நது? ***** 01 – 01 -2000 ப௃஡ல் சச஦ல்தட்டு ஬ருகின்நது 8) இ஦க்க ஊர்஡ிகபில் ஢ிகள௃ம் திநப்பு.஥ா஬ட்டப் த஡ி஬ாபர் ***** துற஠ இ஦க்குணர். இநப்பு த஡ி஬ாபர் ஦ார் ? ***** இந்஡ி஦ ஡றனற஥ப் த஡ி஬ாபர் 2) ஡஥ிழ்஢ாடு ஥ா஢ின அப஬ில் திநப்பு ஥ற்றும் இநப்பு த஡ி஬ாபர் ஦ார் ? ****** சதாது சுகா஡ா஧ம் ஥ற்றும் காப்பு ஥ருந்து இ஦க்குணர் --.கூடு஡ல் ஥ா஬ட்டப் த஡ி஬ாபர் 4) ஢க஧ாட்சி ஥ற்றும் ஥ா஢க஧ாட்சி தகு஡ிகபில் திநப்பு. இநப்பு த஡ி஬ாபர் ஦ார்? ***** ஢க஧ாட்சி ஥ற்றும் ஥ா஢க஧ாட்சி ஆற஠஦ர்கள் 5) கி஧ா஥ ஊ஧ாட்சி அப஬ில் திநப்பு. இநப்றத ஋ங்கு த஡ிவு சசய்஦ ட஬ண்டும் ? **** திநப்பு.State bureau of health intelligence --. ஬ி஡ி – (5/3) ) .5) சசாத்து ஥஡ிப்பு சான்நி஡ழ் ஋வ்஬பவு கானங்களுக்கு சசல்லுதடி஦ாகும்? ***** ஬஫ங்கப்தட்ட ஢ாபினிருந்து ஆறு ஥ா஡ங்கள் சசல்லுதடி஦ாகும் 6) சசாத்து ஥஡ிப்புச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் ஬ட்டாட்சி஦஧ால் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் பிமப்பு இமப்புச் சொன்று 1) ட஡சி஦ அப஬ில் திநப்பு. இநப்பு த஡ி஬ாபர் ஦ார்? ***** ஥ா஬ட்ட ஬ரு஬ாய் அலு஬னர் --.துற஠ ப௃஡ன்ற஥ப் த஡ி஬ாபர் 3) ஥ா஬ட்ட அப஬ில் திநப்பு. இநப்பு ஢ிகழ்ந்஡ தின்பு ஬ாகணம் ப௃஡ல் ப௃஡னாக ஢ிற்கும் இடம் 9) திநப்பு அல்னது இநப்பு ஡க஬ல்கறப ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் த஡ி஬ாபரிடம் ஡஧ட஬ண்டும் ***** 21 ஢ாட்களுக்குள் ( திரிவு-8.ப௃஡ன்ற஥ த஡ி஬ாபர் ****** இற஠ இ஦க்குணர்.

அடுத்஡ த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் அ஬ரின் குடும்த ப௃க஬ரிக்கு அஞ்சல் ப௄னம் அனுப்திற஬க்கட஬ண்டும் 17) கு஫ந்ற஡஦ின் சத஦ர் குநிப்திடப்தடா஥ல் த஡ிவு சசய்஦ப்தட்டு உள்ப திநப்பு த஡ி஬ில் ஋வ்஬பவு ஢ாட்கள் ஬ற஧ கட்ட஠ம் சசலுத்஡ா஥ல் சத஦ற஧ த஡ிவு சசய்து சகாள்பனாம்? ****** 12 ஥ா஡ங்கள் ஬ற஧ 18) கு஫ந்ற஡஦ின் சத஦ர் குநிப்திடப்தடா஥ல் த஡ிவு சசய்஦ப்தட்டு உள்ப திநப்பு த஡ி஬ில் ஋வ்஬பவு ஢ாட்கள் ஬ற஧ கட்ட஠ம் சசலுத்஡ி ***** சத஦ற஧ த஡ிவு சசய்து சகாள்பனாம்? ஋வ்஬பவு கட்ட஠ம் சசலுத்஡ ட஬ண்டும்? 12 ஥ா஡ங்களுக்கு ட஥ல் 15 ஆண்டுகள் ஬ற஧ ரூ 5 கட்ட஠ம் சசலுத்஡ ட஬ண்டும் 19) திநப்பு இநப்பு குநித்஡ த஡ிவுகறப சரிசசய்஡ல் ஥ற்றும் ஢ீக்கம் சசய்஬஡ற்காண ஬ி஡ி ஋து? **** ஡஥ிழ்஢ாடு திநப்புகள் ஥ற்றும் இநப்புகள் ஬ி஡ி 11 திரிவு 15 20) அ஦ல்஢ாட்டில் ஢ிகள௃ம் இந்஡ி஦ குடி஥க்கபின் திநப்பு இநப்றத ஋ங்கு த஡ிவு சசய்஦ ட஬ண்டும்? . தத்து 14) திநப்பு சான்நி஡ழ் ஋ந்஡ தடி஬த்஡ில் ஬஫ங்க ட஬ண்டும்? ***** தடி஬ம் 5 15) இநப்பு சான்நி஡ழ் ஋ந்஡ தடி஬த்஡ில் ஬஫ங்கட஬ண்டும் ? ***** தடி஬ம் 6 16) திநப்பு இநப்பு சான்நி஡ழ் டகட்டு ஬ிண்஠ப்தம் சசய்஡஬ர்களுக்கு ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் சான்நி஡ழ் ஬஫ங்க ட஬ண்டும்? ***** ப௃ப்தது ஢ாட்களுக்குள் ஬஫ங்க ட஬ண்டும். த஡ிவு சசய்஬஡ற்கு ஋ங்கு ஆற஠ சதநட஬ண்டும்? ***** குற்ந஬ி஦ல் ஢டு஬ர் ஢ீ஡ி஥ன்ந஡ில் ஥னு ஡ாக்கல் சசய்து ஢ீ஡ி஥ன்ந ஆற஠ சதந ட஬ண்டும் 13 ) ஢ீ஡ி஥ன்ந ஆற஠ சதநப்தட்ட திநப்பு இநப்பு த஡ிவுகளுக்கு கான஡ா஥஡க்கட்ட஠ம் ஋வ்஬பவு சசலுத்஡ ட஬ண்டும்? **** ரூ. ஥னு஡ா஧ர் ப௃ப்தது ஢ாட்கள் ப௃டிந்஡ தின்பும் ஬ாங்க ஬஧஬ில்றனச஦ணில்.10) திநப்பு இநப்பு ஢ிகழ்வு ஢டந்து 21 ஢ாட்கள் ப௃டிந்து ஆணால் 30 ஢ாட்களுக்குள் த஡ிவு சசய்஡ால் ஋வ்஬பவு கான஡ா஥஡ கட்ட஠ம் சசலுத்஡ ட஬ண்டும்? ***** ரூதாய் இ஧ண்டு ( ஬ி஡ி 9 ) 11) திநப்பு இநப்பு ஢ிகழ்வு ஢டந்து 30 ஢ாட்கள் ப௃டிந்து ஆணால் ஏ஧ாண்டு ப௃டி஬஡ற்குள் த஡ிவு சசய்஡ால் ஋வ்஬பவு கான஡ா஥஡ கட்ட஠ம் சசலுத்஡ ட஬ண்டும்? த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : ***** ரூதாய் ஍ந்து ( ஬ி஡ி 9/2 ) 12) திநப்பு இநப்பு ஢ிகழ்வு ஢டந்து ஏ஧ாண்டிற்குள் த஡ிவு சசய்஦஡ற஡.

***** இந்஡ி஦ குடி஥க்கள் சட்டத்஡ின் தடி (citizenshipCitizenship act 1945) இந்஡ி஦ தூ஡஧கங்கபில் த஡ிவு சசய்஦ ட஬ண்டும். VAO ஋வ்஬பவு ஢ாட்கள் ற஬த்து இருக்க ட஬ண்டும்? ***** த஡ிவு ஆண்டு ப௃டிந்஡தின்பு 12 ஥ா஡ங்களுக்கு ற஬த்து இருக்கட஬ண்டும். அவ்஬ாறு த஡ிவு சசய்஦ா஥ல் இந்஡ி஦ா ஡ிரும்திணால் இங்கு ஬ந்து டசர்ந்஡ 60 ஢ாட்களுக்குள் த஡ிவு சசய்஦ ட஬ண்டும் 21) கிறடக்கசதநாற஥ சான்நி஡ழ் (Non availability certificate ) ஋ன்தது ஋ன்ண? **** குநிப்திட்ட ஋ந்஡ எரு திநப்பு அல்னது இநப்பு ஢ிகழ்வு த஡ி஦ப்தடா஥ல் இருந்஡ால் த஡ி஬ாபர் தடி஬ம் 11ல் ஬஫ங்கும் சான்நி஡ழ் “கிறடக்கசதநாற஥ சான்நி஡ழ் “ ஋ணப்தடுகிநது. திநப்பு இநப்பு தற்நி஦ ஡க஬ல்கறப ஬ட்டாட்சி஦ர்க்கு ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் அனுப்பு஡ல் ட஬ண்டும்? ***** ப௃டிந்஡ ஥ா஡ ஬ித஧ங்கறப ஢டப்பு ஥ா஡ம் 5ம் ட஡஡ிக்குள் அனுப்தட஬ண்டும் 23) திநப்பு இநப்பு த஡ிட஬டுகறப. ஬ட்டாட்சி஦ர் ஋வ்஬பவு ஢ாட்கள் ற஬த்து இருக்க ட஬ண்டும்? ***** த஡ிவு ஆண்டு ப௃டிந்஡தின்பு இ஧ண்டு ஆண்டுகளுக்கு ற஬த்து இருக்கட஬ண்டும். அ஡ன்தின்பு காப்புறு சார் த஡ி஬ாபர் ( Sub Registrar ) ஬சம் எப்தறடப்பு சசய்஦ ட஬ண்டும் 25) ஥ருத்து஬஥றண஦ில் ஌ற்தட்ட இநப்பு ஢ிகழ்வுகளுக்கு உரி஦ கா஧஠ங்கறப ஥ருத்து஬ அலு஬னரிட஥ிருந்து ஋ந்஡ தடி஬த்஡ில் சதநட஬ண்டும்? ***** த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : தடி஬ம் 4 ஆ ஭லற்ம குறந்த ச்சொன்று 1) ஆ஡஧஬ற்ந கு஫ந்ற஡சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? ***** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) ஆ஡஧஬ற்ந கு஫ந்ற஡ச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் ஬ட்டாட்சி஦஧ால் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** ஌ள௃ ஢ாட்களுக்குள் 3) ஆ஡஧஬ற்ந கு஫ந்ற஡ ஋ன்தது ஋து ? ***** ஡ாய் ஥ற்றும் ஡ந்ற஡ இ஫ந்஡஬ர்கள் ஆ ஭லற்ம லி தலச்சொன்று 1) ஆ஡஧஬ற்ந ஬ி஡ற஬ச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? **** டகாட்டாட்சி஦ர் / சார் ஆட்சி஦ர் . 22) கி஧ா஥ ஢ிர்஬ாக அலு஬னர். அ஡ன்தின்பு ஬ட்டாட்சி஦ர் ஬சம் எப்தறடப்பு சசய்஦ ட஬ண்டும் 24) திநப்பு இநப்பு த஡ிட஬டுகறப.

2) ஆ஡஧஬ற்ந ஬ி஡ற஬ச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** ப௃ப்தது ஢ாட்களுக்குள் கயப்பு ிரு஫ணச்சொன்று 1) கனப்பு ஡ிரு஥஠ச்சான்று ஬஫ங்கும் அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) கனப்பு ஡ிரு஥஠ச்சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் 3) கனப்பு ஡ிரு஥஠ச்சான்று சதந ஡கு஡ி உறட஦஬ர்கள் ஦ா஬ர்? ***** எரு஬ர் ஆ஡ி஡ி஧ா஬ிடர்/ த஫ங்குடி஦ிணர் இண஥ாகவும் ஥ற்சநாரு஬ர் ட஬று இணத்ற஡ சார்ந்஡஬஧ாகவும் இருத்஡ல் ட஬ண்டும் பள்ரிச்சொன்று த ொதயந் ற்க்கொக லறங்கப்படும் சொன்று 1) தள்பிச்சான்று ச஡ாறனந்஡஡ற்க்காக ஬஫ங்கப்தடும் சான்று ஬஫ங்க அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) தள்பிச்சான்று ச஡ாறனந்஡஡ற்க்காக ஬஫ங்கப்தடும் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் ***** சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : கணலனொல் தகலிடப்பட்டலர் சொன்று 1) க஠஬ணால் றக஬ிடப்தட்ட஬ர் சான்று ஬஫ங்க அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர் ஦ார்? **** ஬ட்டாட்சி஦ர் 2) க஠஬ணால் றக஬ிடப்தட்ட஬ர் சான்று ஬஫ங்கடகாரும் ஬ிண்஠ப்தம் சதற்ந ஋த்஡றண ஢ாட்களுக்குள் சான்று ஬஫ங்கப்தட ட஬ண்டும் ? ***** த஡ிறணந்து ஢ாட்களுக்குள் 3) ஋த்஡றண ஆண்டுகள் எரு சதண் ஡ன் க஠஬றண ஬ிட்டு திரிந்து ஬ாழ்ந்஡ால் “க஠஬ணால் றக஬ிடப்தட்ட஬ர்“ ஋ன்று கரு஡ப்தடு஬ார்? ***** ஍ந்து ஆண்டுகள். .

Museums ) 4) ஥ா஢ின புற஡சதாருள் இற஠ அலு஬னர் ஦ார் ? ( Associate Treasure Trove Officer ) ***** கண்கா஠ிப்பு ச஡ால்சதாருள் அநிஞர் ( Superintending Archaeologist ) 5) இந்஡ி஦ புற஡சதாருள் சட்டத்஡ின்தடி ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ருக்கு இற஠஦ாண அ஡ிகா஧ம் சதற்ந அலு஬னர்கள் ஦ா஬ர் ? ***** ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ரின் ட஢ர்ப௃க உ஡஬ி஦ாபர் ஥ற்றும் ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ரின் கூடு஡ல் ட஢ர்ப௃க உ஡஬ி஦ாபர் 6) புற஡சதாருள்கறப றக஦ாள்஬து தற்நி஦ ஬஫ிகாட்டு஡ல் ஆற஠ ஋து ? ***** ஬ரு஬ாய் ஢ிறன ஆற஠ ஋ண் 197 7) ஋வ்஬பவு ஥஡ிப்புக்கு அ஡ிக஥ாக இருந்஡ால் புற஡஦ல் தற்நி அ஧சுக்கு ஡க஬ல் ச஡ரி஬ிக்கட஬ண்டும் ? ***** ரூ 10 ஥ற்றும் அ஡ற்க்கு ட஥லும் 8) புற஡஦ல் கண்சடடுத்஡வுடன்... அருங்காட்சி஦கம் ( Director. கண்சடடுத்஡஬ர் அது தற்நி ஦ாருக்கு ஡க஬ல் ச஡ரி஬ிக்கட஬ண்டும் ? ***** ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர்க்கு ( ஋ள௃த்து பூர்஬஥ாக ) 9) புற஡஦றன ஦ாரிடம் எப்தறடக்கட஬ண்டும் ? ***** ஬ட்டாட்சி஦ர் 10) ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் புற஡஦ல் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப ஋஡ில் ச஬பி஦ிட ட஬ண்டும் ? ****** 1) ஥ா஬ட்ட அ஧சி஡ழ் .1907 3) ஥ா஢ின புற஡சதாருள் அலு஬னர் ஦ார் ? (Treasure Trove Officer) ***** இ஦க்குணர் .2) உள்ளூர் ச஥ா஫ி ஢ாபி஡ழ் 11) ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் புற஡஦ல் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப உள்ளூர் ச஥ா஫ி இ஡ழ்கபில் ஋த்஡றண ப௃றந ச஬பி஦ிடட஬ண்டும்? **** ஢ான்கு ப௃றந 12) ஬ட்டாட்சி஦ர் புற஡஦றன ஋ங்கு தாதுகாப்தாக ற஬க்க ட஬ண்டும் ? ****** கருவூனம் .புத ஬ல்கள் 1) இந் ி஬ புத தபொருள் சட்டம் எந் ஆண்டு அமுல் ஆனது ? ***** 1878 2) இந்஡ி஦ புற஡சதாருள் சட்டத்஡ின்தடி ஢ட஬டிக்றக ஋டுப்தது ச஡ாடர்தாண ஥ா஢ின அ஧சு ஬ி஡ி ஋ப்டதாது ச஬பி஦ிடப்தட்டது? **** 20 .08 .

.... ஡ிரு஬ாரூர் ... ஡ஞ்றச கறனக்கூடம் 15) ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் .. ஢ாறக ஥ா஬ட்டங்கபில் கண்சடடுக்கப்தடும் புற஡஦ல்கள் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப..13) கண்சடடுக்கப்தட்ட புற஡சதாருள் உரிற஥஦ற்நது ஋ன்று ஆற஠ ச஬பி஦ிடும் அலு஬னர் ஦ார் ? ***** ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் 14) ஡ஞ்சாவூர் ...இ஧ண்டு ஥ா஡ங்களுக்குள் ட஥ல்ப௃றந஦ீடு சசய்஦ட஬ண்டும் 17) புற஡஦றன அ஧சுக்கு றக஦கப்தடுத்஡. ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் ஋ந்஡ ஬ி஡ி஦ின் தடி ஢ட஬டிக்றக ஋டுக்கட஬ண்டும்? ***** புற஡சதாருள் சட்டம் 16ன் தடி 18) ஌னம் ஬ிடப்தட்ட புற஡஦ல் த஠ம் ஋ந்஡ ஬ி஡ி஦ின் கீ ழ் கண்சடடுக்கப்தட்ட஬ருக்கு ஬஫ங்க ட஬ண்டும் ? ***** புற஡சதாருள் சட்டம் திரிவு 11 19) ஌னம் ஬ிடப்தட்ட புற஡஦ல் த஠ம் டகட்டு என்றுக்கு ட஥ற்ப்தட்ட஬ர் உரிற஥ டகாரிணால் ஋ந்஡ அடிப்தடி஦ில் திரித்து ஬஫ங்க ட஬ண்டும் ? **** புற஡சதாருள் சட்டம் திரிவு 12 ன் தடி கண்சடடுத்஡஬ர்க்கு 75 % உரிற஥டகாருத஬ர்க்கு 25 % ஬஫ங்கட஬ண்டும் ( அணால் இ஡ில் ஥ாற்நம் சசய்து ஬஫ங்கவும் ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ருக்கு ப௃ள௃ அ஡ிகா஧ம் உண்டு ) 20) புற஡஦ல் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப ஥றநத்஡஬ர்கள் ஥ீ து ஋ந்஡ சட்ட திரி஬ின்கீ ழ் ஢ட஬டிக்றக ஋டுக்கப்தடுகிநது ? ***** புற஡சதாருள் சட்டம் திரிவு 20 ப௃஡ல் 22 ஬ற஧ 21) புற஡சதாருள் சட்டம் 20ன் தடி ஬஫ங்கப்தடும் ஡ண்டறண ஋ன்ண ? **** ஏ஧ாண்டு சிறநத்஡ண்டறண 22) புற஡சதாருள் சட்டம் 21 ஥ற்றும் 22ன் தடி ஬஫ங்கப்தடும் ஡ண்டறண ஋ன்ண ? ***** ஆறு஥ா஡ம் சிறநத்஡ண்டறண அல்னது அத஧ா஡ம் அல்னது இ஧ண்டும் டசர்த்து 23) ச஡ய்஬஢ம்திக்றக உள்ப சதாருள்கறப ஋ங்கு தாதுகாப்தாக ற஬ப்தது ? இந்து அந஢ிறன஦த்துறந அருங்காட்சி஦கம் .஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் ஦ாருக்கு அனுப்தட஬ண்டும் ? **** சச஦னாபர். கண்சடடுக்கப்தட்ட புற஡சதாருள் உரிற஥஦ற்நது ஋ன்று ஋ந்஡ திரி஬ின்கீ ழ் ஆற஠ ச஬பி஦ிடட஬ண்டும்? ***** புற஡சதாருள் சட்டம் திரிவு 9 த ொகுப்பு :புத் ன் சொத்தூர் 16) புற஡சதாருள் உரிற஥஦ற்நது ஋ன்று ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் ச஬பி஦ிட்ட ஆற஠ற஦ ஋஡ிர்த்து ஦ாருக்கு ட஥ல்ப௃றந஦ீடு சசய்஦ ட஬ண்டும் ? ஋வ்஬பவு ஢ாட்களுக்குள் ட஥ல்ப௃றந஦ீடு சசய்஦ட஬ண்டும் ? ***** சிநப்பு ஆற஠஦ர் ஥ற்றும் ஬ரு஬ாய் ஢ிர்஬ாக ஆற஠஦ர் ..

உரிற஥ டகா஧ப்தடா஡ சதாருட்கள் ஋வ்஬பவு கானத்஡ிற்கு தின்பு ஌னம் ஬ிடப்தடட஬ண்டும்? ***** ப௄ன்று ஥ா஡ கானத்஡ிற்கு தின்பு லருலொய் த ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் ர் ீ லொ஬ம் ( ஜ஫ொபந் ி ) 1) தசனி ஆண்டு ஋ன்தது ஋ந்஡ ஥ா஡ம் து஬ங்கி ஋ந்஡ ஥ா஡ம் ப௃டிப௅ம்? **** ஜூறன ஥஡ம் து஬ங்கி அடுத்஡ ஆண்டு ஜூன் ஥ா஡ம் ப௃டிப௅ம் 2) ஬ரு஬ாய் ஡ீர்஬ா஦ம் ( ஜ஥ாதந்஡ி ) ஋ப்டதாது ஢டத்஡ப்தடும்? **** ஌ப்஧ல் ஥ா஡ம் ப௃஡ல் ஜூன் ஥ா஡த்஡ிற்குள் .. ஬ாரிசு இல்னா஡ ஢தரின் அறசப௅ம் சசாத்துக்கள் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப VAO ஦ாருக்கு ச஡ரி஬ிக்க ட஬ண்டும் ? ***** கா஬ல்துறந ப௄னம் குற்ந஬ி஦ல் ஢ீ஡ித஡ிக்கு ச஡ரி஬ிக்க ட஬ண்டும் 4) உ஦ில் ஋ள௃஡ா஥ல் ஥஧஠ம் அறடந்து஬ிட்ட ஬ாரிசு இல்னா஡ ஢தரின் அறச஦ா சசாத்துக்கள் தற்நி஦ ஬ித஧ங்கறப VAO ஦ாருக்கு ச஡ரி஬ிக்க ட஬ண்டும் ? ***** ஬ட்டாட்சி஦ர் 5) சாறன஦ில் கண்சடடுக்கப்தட்ட உரிற஥ டகா஧ப்தடா஡ சசாத்துக்கறப ( சதாருள்கறப ) VAO ஦ாரிடம் எப்தறடக்க ட஬ண்டும் ? ***** கா஬ல்துறந 6) உரிற஥டகா஧ப்தடா஡ அறசப௅ம் சதாருட்கள் ஥ீ து கா஬ல்துறந ஋ன்ண ஢ட஬டிக்றக ஋டுக்க ட஬ண்டும்? **** ப௃஡ல் ஡க஬ல் அநிக்றக த஡ிவுசசய்து.. 7) அ஧சி஡஫ில் அநி஬ிப்பு ச஬பி஦ிடப்தட்ட..24) டசா஫஥ன்ணர்கள் கான கறன஢஦ப௃றட஦ புற஡஦ல்கள் ஋ங்கு தாதுகாப்தாக ற஬க்கப்தடுகின்நண ? ஡ஞ்றச கறனக்கூடம் உரித஫ தகொண்டொடப்படொ தசொத்துக்கள் 1) உரிற஥ சகாண்டாடப்தடா஡ சசாத்துக்கள் தற்நி஦ ஆற஠ ஋து ? ***** ஬ரு஬ாய் ஢ிறன ஆற஠ ஋ண் 197 2) உரிற஥ சகாண்டாடப்தடா஡ சசாத்துக்கள் ஋ன்தது ஋ற஬ ? **** (1) உ஦ில் ஋ள௃஡ா஥ல் ஥஧஠ம் அறடந்து஬ிட்ட. சதாருள்கறப ஬ட்டாட்சி஦ர் அலு஬னகத்஡ில் எப்தறடக்க ட஬ண்டும்..(II2) சாறனகள் ஥ற்றும் ஬஡ிகள் ீ ப௃஡னி஦ண஬ற்நில் கண்சடடுக்கப்தட்ட அறசப௅ம் சசாத்துக்கள் 3) உ஦ில் ஋ள௃஡ா஥ல் ஥஧஠ம் அறடந்து஬ிட்ட... குற்ந஬ி஦ல் ஢ீ஡ித஡ிக்கு ச஡ரி஬ிக்க ட஬ண்டும்.... ஬ாரிசு இல்னா஡ ஢தரின் அறசப௅ம் ஥ற்றும் அறச஦ச் சசாத்துக்கள் ..

த஦ணாபிகபின் குறநந்஡தட்ச ஬஦து ஋ன்ண ? ஥ற்றும் அ஬ர்கபின் **** உடல் குறநதாடு ஋த்஡றண ச஡஬ிகி஡ம் இருக்கட஬ண்டும் ? ஬஦து 45 ஥ற்றும் உடல் குறநதாடு 50 ச஡஬ிகி஡ம் அபவும் அ஡ற்க்கு ட஥லும் 5) அன்ணபூர்஠ா அந்ட஡ா஡஦ா ஡ிட்டத்஡ில் ஬஦து ப௃஡ிர்ந்஡ ப௃஡ி஦஬ர்களுக்கு ஥ா஡ம் ஋த்஡றண கிடனா உ஠வு ஡ாணி஦ம் ( அரிசி ) இன஬ச஥ாக ஬஫ங்கப்தடுகிநது ? ***** 10 கிடனா அரிசி 6) ஡஥ி஫க ப௃஡ல்஬ரின் உ஫஬ர் தாதுகாப்பு ஡ிட்டம் ஋ப்டதாது ப௃஡ல் ஢றடப௃றந஦ில் உள்பது ? .ரூ500. ஢டப்பு ஆண்டு 2014 – 591 = தசனி ஆண்டு 1423 ) *********************************** 1) ஥னு ஢ீ஡ித் ஡ிட்ட ப௃காம் ஢டத்து஬஡ற்கு அ஧சு அனு஥஡ித்துள்ப சசனவு ஋வ்஬பவு ? **** ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் ஡றனற஥஦ில் ஢றடசதற்நால் --.ரூ1000. ஡றனற஥஦ில் ஢றடசதற்நால் --. த஦ணாபிகபின் குறநந்஡தட்ச ஬஦து ஋ன்ண ? **** 60 ஬஦து 4) ஆ஡஧஬ற்ந ஥ாற்றுத்஡ிநணாபிகள் (உடல் ஊணப௃ற்டநார்) ஏய்வூ஡ி஦ ஡ிட்டத்஡ில் த஦ன்சதந. ஥ா஬ட்ட ஬ரு஬ாய் அலு஬னர் துற஠ ஆட்சி஦ர் / சார் ஆட்சி஦ர் / டகாட்டாட்சி஦ர் ஡றனற஥஦ில் ஢றடசதற்நால் -. 2) 44 ஬றக஦ாண ச஡ா஫ினார்கள் ச஡ா஫ினில் ஈடுதடும்டதாது ஬ிதத்஡ிணால் ஌ற்தடும் கா஦ங்கள் ஥ற்றும் உறுப்புகள் தா஡ிக்கப்தட்டால் அ஧சிணால் ஬஫ங்கப்தடும் ஢ி஬ா஧஠த்ச஡ாறக ஋வ்஬பவு ? **** Rs 7500/ ப௃஡ல் Rs 15000/ ஬ற஧ 3)ஆ஡஧஬ற்ந ட஬பாண்ற஥ ச஡ா஫ினாபர்கள் ஏய்வூ஡ி஦ ஡ிட்டத்஡ில் த஦ணறட஦ .3) ஜூன் ஥ா஡த்஡ிற்கு தின்பும் ஜ஥ாதந்஡ி ஢டத்து஬஡ற்கு ஦ார் அனு஥஡ிற஦ சதந ட஬ண்டும்? ***** ஬ரு஬ாய் ஢ிர்஬ாக ஆற஠஦ர் 4) ஜ஥ாதந்஡ி ஢டத்தும் அலு஬ன஧ாக ஦ார் ஢ி஦஥ிக்கப்தடு஬ார் ? **** துற஠ ஆட்சி஦ர் ஢ிறனக்கு ச஥஥ாண஬ர்கள் 5) ஬ரு஬ாய் டகாட்ட அலு஬னர் ஡ன் ஋ல்றனக்குட்தட்ட ஋த்஡றண ஬ட்டங்களுக்கு ஜ஥ாதந்஡ி ஢டத்தும் சதாறுப்பு அலு஬ன஧ாக ஢ி஦஥ிக்கப்தடு஬ார் ? **** என்று அல்னது இ஧ண்டு ஬ட்டங்கள் 6) ஥ா஬ட்ட ஆட்சி஦ர் ஥ற்றும் ஥ா஬ட்ட ஬ரு஬ாய் அலு஬னர் ஋த்஡றண ஆண்டுகளுக்கு எருப௃றந எரு ஬ட்டத்஡ிற்கு ஬ரு஬ாய் ஡ீர்஬ா஦த்஡ின் (ஜ஥ாதந்஡ி) அலு஬ன஧ாக இருப்தார்கள்? ***** ஍ந்து ஆண்டுகளுக்கு எருப௃றந 7) தசனி ஆண்டு ஋ன்தது ஋ப்தடி க஠க்கிடப்தடுகிநது? ***** ஢டப்பு ஆண்டு – 591 = தசனி ஆண்டு ( உ஡஧஠஥ாக.ரூ500.

.. சிறு ஬ி஬சா஦ி 2... ஬ரு஬ாய்த்துறந.... ஢ின அபற஬ த஦ிற்சி ஋வ்஬பவு கானத்஡ிற்கு ஬஫ங்கப்தடும் ? ***** எரு ஥ா஡த்஡ிற்கு ..5 ஌க்கர் ஢ஞ்றச அல்னது 5 ஌க்கர் புஞ்றச ஢ினத்஡ிறண ஬ி஬சா஦ம் சசய்ப௅ம் ஢ினத்஡ிணர்கபாக இருக்க ட஬ண்டும் 9) ஆ஡ி ஡ி஧ா஬ிடர் ஢னத்துறந஦ில் ஬ட்டு ீ ஥றணப்தட்டா ஬ாங்கி஦ ஋வ்஬பவு ஢ாட்களுக்குள் ஬டு ீ கட்ட ட஬ண்டும் ? ***** ஆறு ஥ா஡ கானத்஡ிற்குள் 10) ஢ினத் ஡ீர்ப்தா஦ம் ஋ங்கு உள்பது ? ***** சசன்றண 11) ஡஥ிழ்஢ாடு ஢ின஬ரிச்சட்டம் ஋ப்டதாது சகாண்டு ஬஧ப்தட்டது ? ***** 1966 12) எட்டு சார்புக்கு ஋த்஡றண சாட்சிகள் ட஬ண்டும் ? ***** இ஧ண்டு 13) ஬஧ாகம் ஋ன்தது ஋ன்ண ? ***** ஬ரி 14) ஡஥ிழ்஢ாடு சதாது ஢ம்தகங்கள் சட்டம் ஋ந்஡ ஆண்டு சகாண்டு ஬஧ப்தட்டது ? **** 1961 15) த஫ங்குடி஦ிணர் ஆ஧ாய்ச்சிற஥஦ம் ஋ங்கு உள்பது ? ***** ஊட்டி த ொகுப்பு புத் ன் சொத்தூர் : 16) குடி ஥஧ா஥த்து சட்டம் ஋ந்஡ ஆண்டு இ஦ற்நப்தட்டது ? ***** 1858 17) கி஧ா஥ ஢ிர்஬ாக அலு஬னர்க்கு. 19 .8 – 2005 7) ஡஥ி஫க ப௃஡ல்஬ரின் உ஫஬ர் தாதுகாப்பு ஡ிட்டம் ***** தற்நி஦ அ஧சாற஠ ஋து ? அ஧சாற஠ ஢ிறன ஋ண் 540 .25 ஌க்கர் ஢ஞ்றச அல்னது 2....**** 15 .5 ஌க்கர் புஞ்றச ...9 ......2005 8) ஡஥ி஫க ப௃஡ல்஬ரின் உ஫஬ர் தாதுகாப்பு ஡ிட்டத்஡ில் த஦ன்சதந குறு ஬ி஬சா஦ி ஥ற்றும் சிறு ஬ி஬ச஦ா஦ின் ஡கு஡ி ஋ன்ண ? **** குறு ஬ி஬சா஦ி 1.

SATTUR .BUDDHAN -.

SATTUR .BUDDHAN -.

SATTUR .BUDDHAN -.

.G Mizah.ik kw. . Nkyhz.jk.? 14.l mstpy. epyk. Cell No : 98651 30130 . kw. gzpahw.nghOJ ngah. Nkyhz. Nghplh.G 10) fpuhk Kd. Neubj.fis chpa gjpNtLfspy.njhif toq.Fk. Nghd.j.05.wd? tUtha.Ls. vj. vjw.l .Wk. ahUld.SATTUR 1.2003 www.sd? 12506 3) kf.fs. cjtpj.J tUk.jkhd gzpfisf. eph. kw.? kf.thfj.> fh.ik kw. khw.Wk.thf mYtyh. njhlh.jpw.d. arivukadal.Fl. eph.thf mYtyh. Neubj.l eph. Kjd.sdh. Jiw ahhpd.gl.ghf . 5) Nghplh. Nghd. tUtha.fg. khw.fsplk. Jiw mjpfhhpfs.thf mikg.Fk.gth. Jiw 6) khtl.FfpwJ? rpwg. Jiw 8) tUtha.Fk. epfOk.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.Ue. jzpj.1980 fpw.thfk.J guhkhpg.? fpuhk eph.thfj. Jiwahf . njhlh.jid fpuhk eph.fpuhk eph.gpw.F KJnfOk.Wk.F Kd. rk. Jiw vJ? tUtha.G nfhz.aq.FtJ vJ? tUtha.jpy.w gzpahsh.lJ? 27. nra.thfj.zk. tUtha.rPg. eph.wq. gjpe. 7) KjpNahh.thfk.rpah.thfk. 2) jkpofj.thf Mizah.wpaikahjj.thfj. nkhj. 11) tUtha. gzpaplq.aq.fs. ahuhy.jy. fPo. eph.ke. Jiw vd vg. 9) khtl. ahh. ftdpf.l Ml.G vJ? fpuhk eph.? khtl. jzpf.wpdh.w gzpfs.F Kd. mikg. Jiw 4) tUtha.fspd. ftdpf.11.ik mjpfhhp ahh. 1) epy chpikapy. cs.ag.gLfpd.Wk.j.BUDDHAN -. eph. Nghplh.wk. eph.gl.

gb Nkw.fs. mjpfhuk.jhh. gjpT nra.L eilKiwg.gl. fpuhk rl.gl.ag. igry.G ve.J fpuhkj.Ff.lg.sJ? Section 45 of CRPC 15) vj.Jiwf.lJ? 1871 19) tUtha. .Ffisg.fs. vd.jg.j Mz.s tof.F ghJfhg. Fwpj.jid &gha.Ue.l mjpfhuk.ke.J fhty.rl.gpw.thf mikg.jdh. gLj.lJ? www. ve. ahuhfTk.gl.Fl.Ls.G ve.SATTUR 12) muR Miz epiy vz.lJ? 1878 21) ntl. gLj. arivukadal.j Mz.com இவை புத்தகமாக உள்ளது. xopg.a KbAk.ija fpuhk eph. mjpfhuk.j Regulation gb nray. gphptpy. vJ? 249 13) Ke. gb toq. vjd.L tug.lJ? Act – 111 of 1889 18) Cattle trespass act -1 ve.lJ? 1980 23) fpuhk mYtyh.fs.wq.gl. ahUf.l xOq.W gpufldg.jg. nra. kjpg.jpd. toq.thfj.ijf.l nrhj.wk.F cjtpahf .thf Kiwapy.bahd. fh.lk. nra.fg. nghJ eph.gl.Fk. Cell No : 98651 30130 .zk.G mturr.gl.lJ? Act -1 of 1889 17) gpwg.gl.jkhf cs.jg.wg. $wg.gl.thf mjpfhhpfshf 20) Treasure Trove Act -6 ve.fg. ftdpj. $wg.j Mz.BUDDHAN -.? & 50 % 16) vr.lJ? Regulation 11 of 1816 Regulation 4 of 1921 14) Fw.gl. 22) fpuhk eph.J rk.Gg.gl.G .L nfhz.? fpuhkf.Ak.? fpuhk nghJ eph. rl. nfhLf. mjpfhhpfs.Ue.L khw.> jiyahhpfs.

BUDDHAN -- SATTUR
13.11.1980
24) fpuhk mYtyh; xopg;Gr; rl;l vz; vJ?
10 / 80
25) fpuhk mYtyh; xopg;Gr; rl;lk; vg;nghOJ eilKiwf;F te;jJ?
14.11.1980
26) gFjp Neu mYtyh; xopg;G vr;rl;lk; gb KbTf;Ff; nfhz;L tug;gl;lJ?
3 / 81
27) Kjd; Kjyhf vj;jid fpuhk mYtyh;fs; khepy mstpy;
epakpf;fg;gl;ldh;?
12>506
28) fpuhk eph;thf mYtyh; gjtp jkpo;ehL muRg; gzpahsh; Njh;thizf;
FOtpd; fl;Lg;ghl;by; vg;nghOJ te;jJ?
12.12.1980
29) mjd; muR Miz vd;d?
muR Miz vz; 2747
30) fpuhk eph;thf mYtyh;fspd; jFjpahf muR eph;zak; nra;j jFjp vJ?
v];.v];.vy; rp Njh;rr
; p
31) mjw;fhd muR Miz vd;d?
muR Miz vz; - 1287
32) ve;j Mz;by; gjtpapy; ,Ue;jth;fSf;F ,r;rYif toq;fg;gl;lJ?
6.7.1988 -,y; ( 14.11.1980 md;W gjtpapypUe;Njhh;)
33) muR Miz 954 ,d; Kf;fpaj;Jtk; vd;d?
Fiwe;j gl;r jFjp nfhz;l Kd;dhs; fpuhk
mYtyh;fSf;fhd gzpr; rYif gw;wpaJ
34) fpuhkj; jiyahhp kw;Wk; ntl;bahd; Nghd;Nwhh; vg;nghOJ
epue;jukhf;fg;gl;ldh;?
6.7.1995
35) fpuhk cjtpahsh;fs; vd;w gzp ve;j Mz;by; Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ?
1995 ,y;

www. arivukadal.com
இவை புத்தகமாக உள்ளது.

Cell No : 98651 30130

BUDDHAN -- SATTUR
36) muR Miz vz; 521 ,d; rpwg;G vd;d?
fpuhk cjtpahsh; gzp tiuaWg;G
37) fpuhk cjtpahsh;fspd; gzp ve;j Mz;L tiuaWf;fg;gl;lJ?
17. 6. 1998,y;
38) fpuhk mYtyh;fs; vq;F jq;fpg; gzpahw;w Ntz;Lk;?
nghWg;Gf; fpuhkj;jpy;
39) fpuhkf; fzf;Ffs; vq;F itj;Jg; guhkhpf;f Ntz;Lk;?
fpuhk eph;thf mYtyfj;jpy;
40) gapuha;T vt;thW nra;a Ntz;Lk;?
xt;nthU khjKk;
41) gpwg;G ,wg;Gf; fzf;Fg;

guhkhpg;G ahUila gzp?

fpuhk eph;thf mYtyh;
42) thf;fhsh; gl;bay; jpUj;jk; Fwpj;j tpguq;fis ahUf;F mspf;f Ntz;Lk;?
tl;lhl;rpah;
43) fpuhk mYtyh;fSf;fhd Gjpa fl;blk; ve;j Mizg;gb fl;lg;gl;lJ?
muR Miz vz; 212
44) ve;j ehs; m.M.vz; 212 nfhz;L tug;gl;lJ?
29.4.1999
45) fpuhk eph;thf mYtyfj;jpy; ve;j kzpapypUe;J vJtiu fl;lhakhf
,Uf;f Ntz;Lk;?
10.00 kzpKjy; 12 kzp tiu
46) ve;jr; Rw;wwpf;ifapd; mwpTiufisf; fpuhk mYtyh;fs; jtuhky;
filgpbf;f Ntz;Lk;?
R.m.vz;. 5 (1) 79816 / 03
47) muR Rw;wwpf;if vz; 5 (1) 79816 / 03 vg;nghOJ ntspte;jJ?
13.11.2003
48) fpuhk eph;thf mYtyh;fs; gzp kw;Wk; flikfs; gw;wpa murhiz vJ?
vz; 581 ( ml;ltiz xd;W)

www. arivukadal.com
இவை புத்தகமாக உள்ளது.

Cell No : 98651 30130

BUDDHAN -- SATTUR
49) rhjpr;rhd;W ahhplk; ngw Ntz;Lk;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
50) $l;LwT rq;fq;fspy; fld; ngw rpl;lh kw;Wk; mlq;fy; ahhplk; ngw
Ntz;Lk;?
fpuhk eph;thf mYtyhplk;
51) gpwg;G ,wg;G gjpNtl;ilg; guhkhpg;gth; ahh;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
52) ,Ug;Gg;ghij fz;fhzpg;gpw;F ahh; Vw;ghL nra;a Ntz;Lk;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
53) fhy;eilr; rhtbfspd; fzf;F ahuhy; guhkhpf;fg;gLk;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
54) nghJr; nrhj;Jf;fs; gw;wpa gjpNtL ahhplk; ,Uf;Fk;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
55) Nrit epWtdq;fSf;Fj;

Njitahd tpguq;fis ahhplk; ngw Ntz;Lk;?

fpuhk eph;thf mYtyhplk;
56) fpuhk mjpfhhpapd; kpf Kf;fpakhd flik vJ?
epy Mf;fpukpg;Gf;fisj;
57) fpuhkj;jpy; epfOk;
ahh;?

jLg;gJ

r%f tpNuhjr; nray; Fwpj;j mwpf;ifiaj; jahhpg;gth;
fpuhk eph;thf mYtyh;

58) fpuhkj;jpw;F tUk; re;Njfj;jpw;fplkhd egh;fisf; fz;fhzpg;gth; ahh;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
59) rl;lk; xOq;ifg; Ngz Kd;ndr;rhpf;if eltbf;ifahf fpuhk eph;thf
mYtyh; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
fpuhk mstpy; mikjpf; FOitf; $l;Ljy;
60) muR njhlq;Fk; eyj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jk; gzp vq;fpUe;J
Muk;gkhFk;?
fpuhkq;fspy; (fpuhk eph;thf mYtyh; %yk;)
61) ghrd Mjhuq;fisf; fz;fhzpf;Fk; gzp ahUilaJ?

www. arivukadal.com
இவை புத்தகமாக உள்ளது.

Cell No : 98651 30130

BUDDHAN -- SATTUR
fpuhk eph;thf mYtyh;
62) fpuhk mstpy; vj;jid tUlq;fSf;F tpw;gid Gs;sp tpguk; gw;wpa
gjpNtl;il fpuhk eph;thf mYtyh; guhkhpg;ghh;?
%d;W Mz;Lfs;
63) fpuhk eph;thf mYtyh; kDePjp ehs; elj;j ahUf;F xj;Jiog;G ey;f
Ntz;Lk;?
tl;lhl;rpaUf;F
64) gjpT khw;wk; rk;ke;jkhd Mtzq;fis vJtiu guhkhpf;fg;gl Ntz;Lk;?
ehsJ tiu
65) epyg;gjpNtLfisf; fzpdp kakhf;FjYf;F ahUila xj;Jiog;G mtrpak;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
66) vjd;gb ehl; Fwpg;G fpuhk eph;thf mYtyh; jahhpf;f Ntz;Lk;?
muR Miz vz; 212
67) ve;j Mz;bypUe;J ehl;Fwpg;G jahhpf;Fk; gzp fpuhk eph;thf mYtyUf;Ff;
nfhLf;fg;gl;lJ?
29.4.1999
68) ehl;Fwpg;ig

ahUf;F mDg;g Ntz;Lk;?
tl;lhl;rpaUf;F

69) vt;tsT ehl;fSf;F xUKiw fpuhk mstpy; fld; gjpNthL
rhpghh;f;fg;gLk;?
fhyhz;bw;F xU Kiw
70) fpuhk fzf;Ffs; ve;jf; fzf;FfSld; rhp ghh;f;fg;gLk;?
tl;lf; fzf;FfSld;
71) fs;sr; rhuhak; fha;r;RNthh; gl;baiyj; jahhpg;gth; ahh;?
fpuhk eph;thf mYtyh;
72) fs;sr; rhuhak; fha;r;RNthh; gl;baiy ahUf;F mDg;g Ntz;Lk;?
tUtha; mYtyh;fs; kw;Wk; fhty; JiwapdUf;F
73) fpuhk eph;thf mYtyhpd; ,lxJf;fPL ve;j tpjpapd; gb Nkw;
nfhs;sg;gLk;?

www. arivukadal.com
இவை புத்தகமாக உள்ளது.

Cell No : 98651 30130

jFjpaw. xU khjj.l tFg.fhd gpizj.SATTUR nghJ tpjp 22 74) Neub epakdj.e.thW nrYj.fg. Kjy. njhif vt.j gl.F cs.jpw.Lk.tsT? & 1000% 80) ml.? mQ.Lk.rf.tsT? gpizj. jFjp fhz.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.Gj.tsT? & 2000% 78) vg.jFjp gw.nghOJ tpLtpf.fg.ry. rhh.Fs.gLk.tsT fhyj.ba gpizj.Fj.thf mYtyUf.f Ntz.jtUf. ahUf.jpw.sJ? khtl.Wk.wtuhth.wpa tpjp vd. Kjy.? gzp Xa.lth. mYtyfj. njhif vg.j ehs.d? 21 taJ epiwT ( #iy khjk. vj.f Ntz. njhifahf 82) gpizj. njhifia tpLtpf.jpy. 85) fpuhk eph.F taJ tuk. njhifia mspf.gLj.ltiz tFg.jpw.njhif . itg. arivukadal.Fs.fhd gpizj. Fiwahky.gl.j tajpw.Fk.? gzpapy.tpj.? xU khjj. www.L Mz.F mspf. gapw. gUtj.jg. mjpfhuk.jid Mz.F Nkw. Nrh.thf mYtyh.W) 75) ve.Fk. 79) gpw.gLk.d? tpjp 12 (m) (1) 77) fpuhk eph.? .LfSf.tpd.gl.Lfs.rpah. goq. njhif vt. Cell No : 98651 30130 . .nghOjpw. 76) Fiwe. fy.igr.njhif vt.F epy msitg. NrUgth. 84) gzpapy.FbapdUf.wth.uz.j Ntz. gjtpf.BUDDHAN -.jpy.f Ntz.y.rp vt. ehsd.iy 81) gpizj.Lk.G kw.jpw. njhif vt. NghJ 83) gpizj. toq.Uf.G vd. gpizj.e.? 30 taJ KbTw.l Ml.

ntw.Lk. ngw.njhif vt. ehL tUtha.gLk.? kPz.? gapw. Kiw Njh.tsT? MW thuq. gb 96) gapw.jpy.Lk.L t#ypf.fg.rl.f Ntz. vt.? elj. fzf. 1864 98) .F fUjg. ngw.lhk.rp ngUk.whk.gb mspf.sg.gsk.fg. Kiw gapw. Njwhjth.gLk. vjw.if Nkw.d nra. t#y. Cjpa cah.Lk. rl.rp ngwhjth.d? gzpapypUe.j Ntz.jpy.d nra.J ntspNaw.w rk.rp ngw.Wk. 97) vr.a Ntz.Lk. 89) %d.? muRf.Lk.L thlifg. gapw.d eltbf. gUtk.gLk. 93) ve.Wk.a Ntz.gb rk.gLk.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.lg.Lk.j tpjpapd. jtWgth.rp fhyk.fpw.uz.? gzp ntspNaw. gapw.? epy msitj. vd.rpapy.tpy. 91) . 87) gapw.fg.fhd fzf. 88) Kjy. tpjp vJ? Jiz tpjp (1) 92) %d.rp ngw top nra. nfhs. Kiw gapw. Njh. Cell No : 98651 30130 .gLk. kw.thWf. gbfis jpUk.gilf. 90) fpuhk eph. gbapid vt. epiy vd.rp ahuhy. gapw.BUDDHAN -.tpw.whtJ Kiwg.? epythp ghf.T vOj Ntz. arivukadal.gsk. gb Fiwe. Njh.Lk.why.fg.Lk.rp fhyj.tpy.wk.g t#ypf. kw.gLfpwJ? jkpo. vd.gsk.wp ngw Ntz.F 95) gapw.fpahf www.w rk. nfhs.Wk.r tPl.SATTUR 86) epy msitg. gapw.rpapy.gLk.F vLj.thW mspf. vd.jg.Jf.rp fhyj.gl.Wk.lk.? jFjp fhz. kw.thfg. fhyk.W Njh.gLth. mspf.sg.fpy. nrYj.j gl.? Jiz tpjp m (1) kw.iw xg.j. vtw.rpapy.r.f Ntz. kw.rp Kbtpy. Njhw.fs. m (11) 94) gapw.Wk. Jiwahy.wg.Ak.

thf mjpfhhpfspd.Fs.wp gzp epf.jj. Njh.4.gpd.fhd gzp ml.Ffs.fg. M) fpuhk Rfhjhuk.lhk.fSf.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.Fk. ntw. Nfhl.ag. ve.jpw. 101) fpuhk eph.T 104) .T ahuhy. Cell No : 98651 30130 .Ffs. fpuhk fzf.Jk. mjpfhuk.BUDDHAN -.F 102) khtl.fk.lj.thf mYtyiuf.tpy.SATTUR 99) jFjpfhz. epiy jkpo.j tpj Kd. ve.lhl.? .thf mYtyh.wk.iyf.ltid vjd.wp ngwhjth. ntw.rpaUf..Tf.thf mYtyiu khtl. gjtp khw.Tfspy.gl.ag. ahUf.fSk.? Nfhl. nghUe. 100) fpuhk eph.lj. ntw.) fpuhkf.Fs. fpuhk eph. eilKiw Ehy.nghOJ ntspahdJ? 3. fzf. nkhopj.tpy.Wthh.Lk.uz. Njh.F 2.1984 www.lj.jy.uz. tpjpKiwfs.Fs. jha. ahUf.wk. nra.lhk.l Ml.sJ? murhiz vz.d? ve. jtw gpw nkhopiaj.fhf 103) jkpioj.ij) kw. gb jahhpf.Wk.? m) fpuhk eph. arivukadal.Fs. Fbikg. guhkhpj.fSf.thff. ( elj.Ak. nkhopj. flikfSk.uz. 581 108) murhiz vz.gLth. gzpahsh.F ntspNa vjw.wp ngw Ntz.Lk. epiy vd. Njh. 581 vg.thf mYtyh.thf mYtyh.jg. fhuzq. 106) muRg.? fpuhk eph.:107) fpuhk eph. nra. ve. epiy jkpo.jpw.nje. nra. . nkhopahff.fhfg.rpah.glyhk. gUtj.jj.Ls.sJ? khtl.j vy.jpw. gjtp khw. elj. gzpfs.dwpGkpg.l fpuhk eph.? eph. tpjpfs.Fs. gzp khw.thf mYtyh. Njh.gLk.fSf. Njh. nfhz. FO 105) .wp ngw Ntz.jpw. nkhopj. Njh. epiy jkpo.? muR gzpahsh. mjpfhuq.lhk.

fg. vOjg.iyiaf.jpy.lhl.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.wpaJ? fpuhkf. gug. 118) fpuhk miktplk. vOjp 113) ifahy.gl.fg.? ‘m’ gjpNtl. %yk.gplg. 111) epyGyd.F 115) eilKiwapy.gLk. arivukadal. khWjy.Wk. www. fhzg.jpypUe. Kjy.ag. tl.thW jahhpf. vjpy. 121) epyj.gJ vJ? tUtha. Vw.gid nra.itia vjd.SATTUR 109) murhiz vz.wd? Nghyp Mtzq.F toq.jpd. fhfpjq. 110) muR epyq. 119) xU fpuhkj.fs.gLk. gFjpahf . mwpa KbAk.lhl.fs. vjpy. %yk.ld? ifahy. ngaUk.rpah.G kw.a vd. Fwpg.Lk.fs.fg. njhifia vt. 116) gjpNtl. gjpT nra.jpd.ag.jpd. vy. fzf.gLk. fzf.jf. . vJ? ‘m’ gjpNtL 120) fpuhk kf.fs.? ‘m’ gjpNtl.gl.d nra. mYtyfj.by. tuyhw. gjpNtL vJ? ‘m’ gjpNtL 112) ‘m’ gjpNtLfs. Cell No : 98651 30130 .G gw. fpuhkj.Wf.bd.F xg.Ug. Fwpg. %yk.thW tpw.thW mwpayhk.l gpujp vq.gLk.rpah.Wf. vt.J ahUf. jPh.bd.by.G 117) xU fpuhkj.thf mYtyUf.? mNj fpuhk eph. mYtyfj.j.gilf. $Wk. khWjiyf. chpik KiwAk.BUDDHAN -.bd.fg.gLk. 581 ve. 114) kPz.jpd.fisg. fhl.gLk.ilr.F guhkhpg.Lk.? ‘m’ gjpNtl.gLfpd.F rhpghh. vt.gLk.? ‘m’ gjpNtl. %yk.jy. nrUfyhf ntw. Mtzk. itf.? tl.

gl.L gpwg.fg. fPo.jpd. ve. xg.fg.s Ie.lk.gkpLgth.Fz.L) thhpahf mikAk.lk. epiyapYs.Gjy. ahh. gphpT 34 (2) .lhl.bd. rl.fg. Mz.lk.Gr.gl.by.dq.lhl.ehL [kPd.Fk.J rka mwf. cs. fPo. nfhz.Wk.Wk. uaj. ahuhy.gilg.gpf. ve.dhk.lJ vd.uz.L .sJ? 1951 Mk.F .rpah. 133) ghfk. 131) jkpo. epy msit vJthhpahf mikAk. fPo.l .Uf.d.f.lhl.L tug.G kw.jpd. arivukadal.Lld.J thhp khw.jpapd.ehL . my.fl.wg.jhl.L rl. gjpT nra. gpujp NtW vq.gl.gl. (2) .SATTUR 122) ‘m’ gjpNtl.? gFjp (thh.G Nghd.nghOJ A gjpNtL tl.rpah. mYtyfj.d.gl.? ‘m’ gjpNtl. mspf.? tl.lJ? 1951 132) Njtjhrp . toq.jpy. www.fs.jg.s tUtha.e.lj.Wk.lJ? 1963 127) vg.ehL .com இவை புத்தகமாக உள்ளது. rl. ifnahg.G> epy xg.? tl.wpy.ag.aw.fis cilaJ? .BUDDHAN -. 125) fpuhkq.lj.fhd mj. kw. gphptpy. 124) khWjYf.d cs.jpy.dhk.fspd.fg.gLk.j Mz. gphpT 17 (1) (gp) kw.jid ghfq. vjpy.gLk.rpah.gjw.lhd Miz vz. xs. gjpNtl. 123) epy vLg.L x1x MtJ rl.gLk.w khWjy. Mz.wpy.sJ? 1948 Mk. mYtyfj. guhkhpf.lisr.L 130) B gjpNtl. NghJ 128) jkpo.fg.rpf. cs. vd. xopg.J gphpTfs.yJ fPo. xopg. rhpghh.wr.bd. rl.j Mz.? [khge. Cell No : 98651 30130 .lJ? 1948 129) B gjpNtL vj. 126) jkpo.fs. gFjp xd. ve.

wpaJ? ml.l ePz. jpl. kw. Fj. fz. Cell No : 98651 30130 .jid gphpTfs. fPo. gFjp vJ? gphpT – 4 139) tUtha. 3.gilfs.l xg.uhZtj.gl.fg.dj. cs. 19 gj.BUDDHAN -. nfhilfs. 138) rpwg.jf.s nfhilfisf.fg. 3102 ve.dhs. 4.jg. nfhLf. gphpT 1 Kjy.jif epyq. Fj.Fhpa xg.Fk.sd? 8 135) COWLES gjpNtl.L ntspte. 15 – 22 (3) vijf. fpuhkgzpf.lfhy epyf. jrge. 4 tiu mlq.gjpNtL vz.j Mz.gFjpapy. vj. Kjy.FhpaJ 142) tl. rkaf. ghjpf.gilfs. mspf.j Kd.gl.ghrdj. vg.NdwptUk.jp 1 .jpdUf.sd? gphpT – 2 137) tUtha.jidf. . Fwpf.by. ePz.l fhy epyf.lq.lg. Fj.jiffs.l rpwg. ePz. mwf.F toq. jpahfpfSf. Kd. 13 vJ gw.fs. cs.l . www.gl.gilf.uhZtj. nfhilfs.Fk.ag. epiy Miz vz.jpdUf.SATTUR 1.gLk.gilfs.jif gw.wpaJ? xj. $WfpwJ? ePh.12.jJ? 23.wp ve.F nra.G epge.jpdUf.fshy.y.fg. gFjp vjidg. 134) epge. nfhilfs.Fk.1947 141) muR Miz vz.ltizapy.gl.gl.l epy xg. arivukadal.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.Lkid tpjpfspd. gphpT $WfpwJ? gphpT – 5 140) murhid vz. epy xg.gw.l xg. 5.Fl.lfhyf.gilfs.fg. nfhilfs.wpaJ? murpay.g. 2.fhj Vida nfhilfs. epy Miz vz.Wk.bd. gjpNtl.G tPl.gw. cs. 136) . 3102 vijg.jidf.

af.Wk.gb nfhilaspf.SATTUR 143) gFjp 8 vJ gw.gl.gLfpwJ? %d. .wpaJ? jPh.izf.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.l epyq.Lkidfs.fg. mspf.ag.? mr.dj. .fg. 145) DC lards vd. arivukadal.jpid xt.fspf.yJ tPl.l tPl. 150) C gjpNtL vjgw.d? xg. gjpNtL 148) ePz. Fj. gpw .fs.d.Lk.gl. gjpT nra.fs. gjpNtL 149) ve.fs.ag.gil nra.BUDDHAN -.nthU gphptpd.gLk.ag.f Ntz.gil nra.fg.lfhyf. vjpy.wpaJ? 144) xt. nfhLf.d. Jtf.lfhyf.? chpik khw.jpy.sJ? gphpT 3 www.j epiyg.l epyq.gl.f Ntz. Fwpj.jiff.? Miz vz.gl.jpYk.wpaJ? epy vLg.jg. 19 gj.L kidfisg.G nra. my.ag.fs.gLk.gw. nfhilfs.jpdUf.l epyf.Ff. gphptpy.fs.jjhf cs.wk. 146) xg.gw. guhkhpf.fg.it nrYj.nthU gphptpd.Jtjpdpd.jiffs.F vd. fPo. ve.wpaJ? ePz.sJ? FWfpa fhyf. gjpNtL vijg.gl. tpyf. epiy vz.lq.fj.wk.fg.rpl.jid gFjpfshfg. 151) C gjpNtL vj. $lhJ? ghuhjPdk.jif 153) gphpT 2 vJ Fwpj.jp 2 .wpaJ? Fj. vd.l epyq.j Mizg. 24 .gl.d nra. Cell No : 98651 30130 . Fj.izf.J xg. gw. Fj.why. vij .jif 154) tUtha. fPo. cs.W 152) gphpT 1 vijg.l . fPOk.gil epyq. 147) chpik khw. gjpT nra.Lk.l khjphp gbtj.

gpwg. 1 vJg.a Ntz.F Nky.by.? epyj. kPwg.g.l epyq.Gr.fs.yJ mjw.fs. njhif nrYj.? www. mDNghfj. fPo.jif epge.Lk.j ahh.wpa fzf.fspy. 2 .F 165) fpuhkf.by.fSf.? mlq. ngwg.jpy. 159) Fj. njhlh.juTfis .jidfs.F? fpuhkj.j Mizfis cs. fzf.fs.f Ntz.gpLfpwJ? gphpT 19 A 161) .wpAs.gw. vjid mDrhpj. 157) ve.Lk.j cj.gl.gl.gl. khjthhp rhFgb fzf.jpd. gphpT vJ nfhilahspfSf.j egh.gjpNtl.Wk. arivukadal. 166) .gl Ntz. Fwpg.Lk.Fr.gjpNtl.g. fPo.f mDkjpf.BUDDHAN -. mjw.jiffshfg.rp kw.lj. vij vOj Ntz.gpj. eltbf.Uf. gpwg.e. Fj.d? 5 my.lg.jpd.Ff.J vOJg. 160) 1948 Mk.fg.F Nkw.J tpguq.? epy Mf.lj.Fk.jif? 5 tUlq.gLk.F mspf.L epge. fpuhkg. fzf.lfhyf.fis mg. cj.fs. eltbf.lJ ePz.d.Gwg.? gphpT 19 – A .? tl.gth.l fhyf. muir Vkhw.gl.ag.jid tUlj. Cell No : 98651 30130 .jf.J itj.y. gjpag. Fj.Lk.Wgth.F vz.fpy.j Mizfis 163) ve.jhky.gl.ij me.Ls. vOj Ntz.sd? efuhl. fPo.e.F vz.jpd. kPJ vjd. Rw.fis Fj.L jkpo.jif vd. gjpT nra.Lk.ehL xxv1 MtJ rl.s epyq. gjpNtL gw. fzf.jpw.wpf. rl.juTfis 164) fpuhkf.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.gLj.gjpNtL 13 – Aia mDrhpj.fspd. Fiwthd tUlf.thf mYtyh.jidfis kPwp mDgtpg.j epyq.jif 156) vj. vd.if vLf.? fpuhk eph.jpd. fPo.sgb .jifj.if vLf. Fj.SATTUR 155) FWfpa fhyf.f Ntz.J . vJ thhpahf vOj Ntz. 162) vjd.l rhFgb tpguq.rp epyq.gpj. ePz. Mz.why. Fj. gjpT nra.fpukpg.fs.Lk.Lk. 158) efuhl.

glhj gug. nkhj. fzf.lha. mtw.Lk.e. gha. khj .? ePh.j khjk.F Kd.fSf.G elg.j rhFgbapy.gLk. 177) gaph. ve.? rhFgb nra.jq.fy.jpw.? fpuhkf.Lk.F 1 – A vJgw.fspd. fzf.j gpd. fzf. tiu 170) .F 178) fpuhkf. fzf. Ma. xj.gl. 20 Mfpa fzf. 168) .d.Lk. fzf.fs. 172) .FtJ vJ? fpuhk mlq.fy.igAk. rhpghh.rg.thf mYtyUf.F mDg.fzf. Ma.jpypUe.Lk.F mDg.j.F 174) fpuhkf. khjk.Lk.F Kd. 171) fpuhkf.Fld. Nrh.gl.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.? fpuhk eph.r. ahUf.gPl.wpa RUf.jf.FfSld.j khjk. vjpy.F mlq.fg. Ma. gha.jf. khj filrpf.jf.Wk.fg.L #d.? kWtUlk. ve.F Kd.lj. 176) fyk. Kjy. nkhj.jq.fpd.jj. 2 Kjy. tiu guhkhpf.Fld. ve. ehSf.? nkhj.by. kf#y. fopf.J ve. kjpg.uy. 173) tUtha.thf mYtyh. fzf. 175) .gpid vjpy. gjpT nra.bayhFk.Wjpapy.L khh. fzf.fs.? 25 Mk. Fwpf.rg.thh.lk.iw ahUf.Gthh.j khjk.l> ePh.nthU khjKk.s gug.r. guhkhpf.Lk.jpUf. gl.? Vg. gjpNtl. mstpy.igAk.? tUtha.khjf. vjDld. fzf.gLk.thsh. kjpg.jid tUtha.f Ntz.F ve. arivukadal.T jpl.NtW gaph.gLfpwJ? www. g+kpapy.F Mjhukhf tpsq.BUDDHAN -. xj.ij ve.gplg.. 10 tiu vit Fwpg.jf. Cell No : 98651 30130 .if fpuhk eph. gug.F 1 – A kw.e.fkhd tptug.Gfspd.F xt.SATTUR Gy thhpahf> gaph. cs. tpguq.e.j khjj.thsh.f. fzf.jpUf. #d.f Ntz.f Ntz.ag.thsh.f Ntz. Kjy. Kba guhkhpf.Lk. gw. ehSf.gl. mLj.r.f Ntz.f Ntz.j Mz.l ntt.r. thhpahf 167) khh. 169) .F 1 .wpa tpguk.? FWtl.gNtz.

arivukadal.? . Nghf rhFgbf.fs. my.gLk.jpy.? fpuhk eph.whk.fg.Lk.lh khWjYf. fzf.fSila ngah. Vw.Ff. vit? Kjy.F jFe.jif rhFgbahsh.gjhy. vOjg.y. 186) .thsh.thf mYtyh.g.J fzf.lh khWjy.gLk.BUDDHAN -. 3.l eghpd. Fwpg. Nghf rhFgb tpguq.fis vjd.gl. nra.Ffspd.Gg.eilfspd. Cell No : 98651 30130 . fPo.SATTUR Vg. /mZ Nghfjhuh.fzf. gjpT nra.? fpuhkf.fpy.uz. Nghf rhFgb 188) . Gjpjhf vg. Kjy. 182) gl.fSila ngah. ahUila mYtyfj.juf. fzf.lhl.Zf.? tUtha.fisg.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.f.ag.gLk.fg.gl.r.gLk.fs. Gjpa fzf.? tl.lhk. Mjhuj.nfhg. gjpTfspypUe.J elg.? ePh.baJ vd. RUf. gb 183) gl.e. vd gjpT nra. gjpT nra. 180) epyq.Rk. tiu 179) fhy.fg.d. mjpf mf. Mfpa tpguq. gphpj. grypapy. khjk.gjpNtL Vd. . vjd.gw.Wjhuh.F Neuhf vit gjpag.fiuAld.lhk.jthW 181) elg.uz. jahhpf. 189) .F mj.Gf. nghJ Rfhjhuk.F Jtq.gilapy. www.Ffs. 6 . Nghf rhFgb .? ifg.U gphpTfs.rpah. gha. tpguk.j tpguk.ija grypapy.gpl Ntz.? Ke. ahh.gLk.? Fj.F vz.ag.Nt vz.a Ntz.yJ epy msth.Fg.gl Ntz.jpy.fis vOJgth. khh.r.uy. mYtyfj.jpw.Wk. mbg.gkpl Ntz.gLk.jhl. gb khWjy.gl NtzLk. ahUila ngah. epiyik kw.nghOJ Jtq. vOjg. 187) fyq. khjk.rpahf ahh.d? %d.Lk. 184) fyk.J .l khWjy.fspd. guhkhpf. Ma.bapUg. fzf.fg. 185) rh.

G vt.a Ntz. vJ? #iy 197) Njhg.lhy.fh. cs. cs. fhl. vjpy.fs. nra. 2 – f jahh. Fwpg.jpa rhFgbapd.j khjj.F epyq. Kjy. rpy v.ifia ahUf.? www.blq. 198) #d.dk. fzf.gw. gaph.s epyq. khj .gl Ntz. fl. $W:fUk.? fyk.Lk.fs.r. %yk. rhFgbapd. Nghf. gw.if 195) B nkNkh mwpf.r.fSf. 18 –M 193) muR Gwk.d jahhpf.F epyq.thsUf.F vz.fs.l Ntz.fis vjd. Ma.jpy.Wjpg.fis ve.F vjpy. ngWk.wpy.Lk. mLj.fspd.wpa tpguq.L tuNtz. fPo.nthU khj . Mf. Kjy.F mDg.BUDDHAN -.s gaph.l Ntz.Lk.jp 199) #d.baJ vd.ik vjpy.lk. thhpahff. ePh. Fwpg.y.? xt. gha. fPo.gplg.wpiy> fliy> thio> gUj.SATTUR 190) fyk.ghf xt.G kw. Mjhuj.rg. Mfhj epyq.jf. gug.gl Ntz. rhFgbapd. me.y.y. nfhz.fspd.fpa tpguq.G> ntw.Lk.Wjpapy.? tUtha.ry.Lk.? grypapd. cs. 200) guh%y.ry. khjk.id kuq.thW gjpT nra.f Ntz. . njhlh. 18 .fs.com இவை புத்தகமாக உள்ளது. arivukadal. mlq.gpl Ntz.d? gha.g Ntz.Lk. 191) ifg.fs.Nghf.j tpguk.Lk.gpl Ntz. muR gha. khjj.Gfs.? fyk.jpd.18 201) Gwk. fyk. .fis ve.s kuq. fPo.yhj epyq. .F 196) grypapd.y.Lk. . fzf. gQ.rh. 194) muR Gwk.Fr.jpy. Fwpg.? #iy khjj.Lk.WjpapYk.r. vd. Nghf.fpd.? fyk. khj .> njd. Cell No : 98651 30130 .nthU khjKk.jr.tjw.gplg. 18 . 18 .Wk.F epyk. 192) fpuhkf.fpukpg.? B nkNkh mwpf.fspy. jd.gl. Fwpg.gb fhl.

F Neuhf 210) vJgw.? khjh khjk. 205) cs.fspd.F 1> 1. nra. vOjg. fzf.jf.shl.a Ntz.gpl Ntz. rhpahfg.y.Gfs.iff.BUDDHAN -.fpy.? 1> 1. 208) gapuha.? fyk.V ahUf.gl. arivukadal. Cell No : 98651 30130 .F 204) fpuhkf. xg.J nfhs. fzf.thsUf. Ma.gilf. vOj Ntz.zPh.syhk.Nghf. gb 202) Gwk.thW jahh.f Ntz. rhFgb tpguq.Zf.fg.F 1> 1.rp epWtdq.Lk.Lk.fspy. tUk.fhd murhid vz. 211) fpuhkj.Wk.jpd. 212) mjw.SATTUR 2 – C fzf.fs.F epyq.F epy kuq. 209) vjw.Gfs. mwpe.wpa tpguq. epiyik Fwpj.fis tUtha.? rh.19 .Lk.fspd. fPo.j Fwpg.? tUtha.gLk.Lk. ahh.F tUgth.gpf.ag.gl Ntz.fpd.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.gb vjpy.? Fbahdth.Fj.? tUtha.g Ntz.Nghf.f Ntz. 207) fpuhkj.Lk.bait vit? Gwk. ghrdj.y. .T nra.L> muR ePh. vJ? murhiz epiy vz.? gaph.fs. gjpthfpAs. 6 . Fwpg. Ma.F mDg.Nt vz.jpd. tpguq.fs.18 203) fpuhkf. vjpy.Uf.l epyq. Fwpg. fhz.fpd.fs. thapyhf jz. tphpthf . gaphplg. . ve.thsh.sjh vd ahh.Lk.jpw. 329 213) muR fbj vz.V 206) fpuhkf. ghrdk. fzf.fpypy.fs. fzf.F 5 kw.j tpguq.gl.V vt. Ma.fis 2 –C fzf. vd. mlq. nra.d? 38230 www.? fyk.F Neuhff. jzpf.thsh.

.sJ? tUtha.jid gphpTfisf. vNjhL xg. nra.nghOJ fpuhkj. nfhz.jr.slf.thf mYtyh.? C 227) fpuhkf.gLj.F fzf.gilf.jPuzk.gpl.jpd.? [khge.wwpf.fk.F vJ cs.Ls.fplg. Rw.Lk.f Ntz.? 10 – 1 > Kjy. 15 % tiu 217) .F vz.f Ntz.j Ntz.2 vj.F jhf.f Ntz.gLk.gg.BUDDHAN -.gpl Ntz. fzf. xg.bUf.Lk.jid ahh.thf MizauR Rw. xg.jpy. NghJ 225) Ke.gplg. nray.F 1V 221) Gwk. . gjpT nra.Ffis ahhplk.Sgb vjpy.? me.08.rpahf vt.Nghf.fs.gpl.6 223) epythp js. Fwpg.jf.lJ? www.F vz.F vz.F vz.gk. Cell No : 98651 30130 .com இவை புத்தகமாக உள்ளது.itia vjDld.? fpuhkf.ag.lhk.jpapd.rpah. fzf.uz.2 f.F mj.m – gjpNtL 220) .F epyg.gLk.jjw.f Ntz. fzf.Lk.? fpuhkf.J ve.je.wwpf.? fpuhkf.F vNjhL rhpahf . . 226) fpuhkf.e. .? tl.fy.nghOJ . mYtyfj.Uf. fzf.bUf. 219) fzf.jf.nghOJ mDg.l tp].fpy.jhl. fzf. Nghf . fzf. Nghf rhFgb vjDld.if vg.if 215) Rw. fzf.gl.F vz.tsT ifnahg. fz.? fzf.gaph. 218) vg.ija fzf.Lk.jf. fpuhk eph.lJ? 20.f Ntz.2004 216) rhpghh.? gryp Kbtpy.lhl.? fpuhkf.wwpf.fzf.5 224) vg. fzf.SATTUR 214) . eph. 7 222) Kjy. arivukadal.Lk.j. xg.Lk.ifapy. . nkhj. .gLk.gl.> jPh.f.ag.F vz.Uf.Lk.

jq.Lk. vg.fg. 2 – C vjDld. khw. ve. cs.Gfspd.Nf rpjwpf.fs. vit Fwpg.jf. fPo.? gphpT – 3 234) cs.F 228) muR Gwk. epy vz.y. gjpT nra.lhl. 236) .y.fpYs. fzf.fspy.fisg.2 – C 229) muRj. Nghf.thf mYtyh. 233) Mq.SATTUR ehd.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.gb vOj Ntz.lg.l tpguq.e. fzf.jg. cs.LfSf.Lk. Njhg.? fpuhkf. Fj.wq.nghOJ jzpf. vg.Gfisf. jdp kuq.Jthhp chpikapy.gLj.l fhyf.F vz.fpy.fs.gl. fzf.? gphpT – 4 235) fpuhkf.lit vit? ePz.if fpuhk eph.? fpuhkf. NghJ www.jiffs. tUk.jiffs.s kuq.fs.rpah. chpikia tpl. .s ku tpguq.jg.Gfs.jf.Gfs.jj. jPh.Nghf.shl.jpUf.fhq.Ltpl.gplg.s Njhg. fPo.jpd.iff.fs. Njhg.fs.gl.l fhyf.Fk.F vz. ve.gLfpd. Fj.lq.F 18 m – tpy.gLk. $lhJ? uaj.BUDDHAN -.F cl. fplf.jj. 231) tUtha.lf. gphptpy.Gjiyg.s epyq.jj.19 . fzf. ngw Ntz.jg. gphptpy. gjpag.fpy.gphptpy.sd? gphpT – 1 230) gphpT – 2 .fSila nrhe.fSld. xj. ve. tUk.? 5 Mz. cs.? tUtha.J ahUila xg.j Ntz.e. 239) vg. ve. vjd.fs.f Ntz.wd? FbfSila nrhe.? tl. NrUk.F xU Kiw 238) grypapd.Lk.Lk.by.? Fbkf.thaj. cs. Cell No : 98651 30130 . fhl. fzf. Njhl. arivukadal. 237) . . gjpNtl.l Gwk. mwptpf.rp epWtdq. Njhg. fhl. 232) ePz.

F 2F 251) gadw. fzf.gplg.BUDDHAN -.ayhj epyk.slf. fzf.gha.sp tpgug.gJ vJ? fpuhkf. 18 .y. fzf.gl.F vJ cs. gjpNtlhf .gpd.a .d nra.. fzf. fyk.lJ vjpy. fzf.Fk.SATTUR 240) fpuhkf.fs.wpaJ? fpzWfs. tUk.F – 2 247) muR ePh.? mlq.lJ? ePf. arivukadal.? gphpT – 2 248) nryT njhif gw.y.J 243) fpuhkf. Cell No : 98651 30130 . RUf.gJ vJ? fpuhkf.jpy.gl. fzf.F vz.y.? D 241) fpuhkj.gl. -2 vjpypUe.jid gphpTfis cilaJ? 2 gphpT 244) ejp ePh.fspd.F 2 E vd.gplg.F 2F 252) Gs.fkhf .F 2 f. . fzf.F 2 f.jf.F 2 vj.F 2 . vjd.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.Lk.sp tpguf.? fpuhkf. fzf.y. Fwpg. ePh.fisf. Fwpg. fzf. fzf.ghrd Kiw gw. nra.f Ntz.Ug. fzf.F vz. 246) vJ xU Gs.rg. $Wk. tpguq.J jahhpf.F 2F www.Ug.r.gpLfpwJ? gphpT – 1 245) gphpT – 2 vJ gw.fpy.l tpguq.gb vJ? fpuhkf.2 .wp vJ Fwpg. ifNalhf cs.fpypUe.ag.fg.f. fzf.gl. fPo.gLfpwJ? fpuhkf. 249) fpuhkf.l gug. fzf.sJ? fpuhkf.lJ 250) fpuhkf.w gaph.fy. ghrd Mjhuq. gOJ ghh. tpgug.fk. ve.F D 242) fpuhkf.fg.wp gphpT 2 . mlq.gl.

fs.? gjpT ngw.gplg. gbtj.gpf. cs.lh khWjy.lit M) jdp eguhy. 262) gphpT – 3 .jpd.w ifg.fhf tpw.gphpT vJ gw.gl.? xt. Fwpg.uz.gilg. ve. vit Fwpg.? chpikia tpl.fg.? .F vz. 3 255) fpuhkf.gpl Ntz.F vz. fzf.fpf. ngah.Lk. thq.Lk. vjpy.gLk. gl. gphptpy.gid nra.fg. khWjy.y.gl.LtpLjy.juT tptuq. nfhz. gw. fzf.G vg. Fwpg.gphpTfs.fspd.? gphpT -2 258) gl.wpaJ? www. Nghy vOj Ntz.l G mwpf.gpw.jg.SATTUR 253) tl.ag. arivukadal.whh.F 256) gphpT 1 .Lk.d Fwpg. tUk.F Vw.lit 265) .s cl.ju khWjy.y. gjpNtL vJ? fpuhkf. vijf. .gl Ntz.gLtJ vJ? fpuhkf. tUk. Cell No : 98651 30130 .jg.y.lit vit? m) murhy. Mfpad 263) gphpT 3 .fhd cj.nthU gphpT rk.lhk.wp 257) xg.Lk.gphptpy. thq. 260) vtw. cl. tUlhe. 3 vj. fzf.jug.fis 261) khWjYf.BUDDHAN -.? fyk.8 .gpl Ntz.? gphpT – 3 259) gphpT – 4 . ghf.jid gphpTfisf.Fk.f gad.gplg.iw gphptpd.F 2F 254) Gyd.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.lJ? ehd.gw.gl.ke. gjpTfspd. fhz.if jahhpf.jid? 5 264) tUtha. vj.Wjhuhpd.y.l khWjy.fs.lh vz.y. vd. jiyg.gl.fisf.

Lk. Ntz.Lk.Lk. fhl.w Mizapd.gphptpy.y.lJ.? Miz vz. mDNghfk.yJ nfhil Mfpatw.wp $wg.a Ntz.d.w epyq.Lk. 275) fpuhkf.wpYs.Ue.? muir 270) gjpNtl. fzf. ve.sJ? www.fhf fopf.BUDDHAN -.ag. arivukadal. Nrh.Lk.fk. rhp ghh. fzf.bd.fy.fisr.d nra. 274) gphpT thhpahff.gl.wp .fspd.gl.jg. vJgw. mlq.gid my. ifg.a Ntz. nra. 273) Kd.wpaJ? 12 Mz.? gphpT thhpahff. Cell No : 98651 30130 .fkhd fpuhkf.jit fzf.wg.? fpuhk m – gjpNtL> mlq.jitfis vd.jid gphpTfisAilaJ? . 271) vtw. ifg.l khWjy.f Ntz.fplg.ahj epyk.y.j.gl Ntz. RUf. 4 vj. fyk. 3 A cs. fopj.F vz. fopit (Benz deduction) 276) fpuhkf.fspy. Miz vz. Nghpy.? murpiwf.? gphpT thhpahfr. gphptpy.wpd.fg.uz.wg. 8> 9> 10 .j vz.gw.iwf.gl.gLtJ vg. tpw.F Nky.F vz. vd.gl.yJ khw. ahiur. Nghpy.? gphpT – 4 268) tUtha. nra.glNtz.gid my.wk. Fwpg. cs.s khwjy. NrUk.lh 272) vjd. khw.wpaJ 269) thhprw. Vw.gw. tpw. 1 rpl.gl. 4 vtw.d nra.SATTUR ePjp kd.lJ 267) thhpR Kiwahy. fzf.Lk.W epyq.L 277) rka epiyaq.Fk. RUf.F – 3 . khw. gw.> 10 . 31 (7) vJgw.Ls.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.grypapy. fopf.j gpd.gplg.Lk.sJ? fzf.sJ? jdp egh. 266) gphpT 3 .F vz.y.ff .lJ ve.LfSf.fs.fSf.

BUDDHAN -.fis fp.uz.fpf. 5 vt. fzf. Mz.4 .? .baJ vJ? fyk.Fgth.fhf ahh.fpAs. 284) murpiw fopTfs.Lk.L 20% fopT 283) .jg.gLk.lhl.wpaJ 279) murpiwf.SATTUR fzf.fg.F murpiwf.fg. .jpy.thW miof.fpAs.lhz.L vijg.F 282) .Lk. mYtyh.F 285) rk.L Mz. fopTj.F Nkw.Lk. 5 tiu 280) fopT vg.Fz.fhff. 281) vj.gLgtJ gw.if epue.L KOtJkhf 3) ghf.fpAs.L 15% fopT 6) ghf.fpia KOikahff. nfhLf.gl.d.w fhhpaq.jp khjj.LfSf.y.ep.? grypapd.s njhifia vd.com இவை புத்தகமாக உள்ளது.L 10% fopT 5) ghf.s .fp tpguq.uz.juTfspypUe.J vOj Ntz.l ghf.? fpuhk eph.gl.s Kjyhz.F njhpf.uz.ke.LfSf. fopTf.J vLj.ltUf. gphpT – 1 .gw.? tq.F vz.fpapy.lhkhz. fzf.thf mYtyh.mYtyh.Lk.s 3 Mk.d nra. Mz. guhkhpf. 1 Kjy. Cell No : 98651 30130 .j Ntz.fpAs.s 5 Mk.a Ntz. ahUf. fzf. ahh.rpaUf. fopit nfhLf.gl Ntz. arivukadal. njhifia toq.Lk. fopf. filrp fp].f.F vz. Kiw 1) elg.fSf.L KOtJkhf 4) ghf.jid Mz. ghf.f Ntz.fhd cj. 287) fpuhkf.nghOJ toq.LfSf.gLfpwJ? www.fg.f Ntz.f Ntz.lhd fopT ghf.? fp.? tl.fpAs.juf.s 4 Mk. nrYj.fg.ep. Mz.G Mz. 286) kPjKs. 278) gphpT .wpaJ? kw.L KOikahf 2) ghf.uz.Lk.

jg. 14 .lg.G Vw.F vz. fzf.it tpguq.? fyk. gjpa Ntz. . vt.Ffs. toq.gilapy. cs. www.G Fwpj. Cell No : 98651 30130 . ghjpg.dk.F 288) gUtepiy ghjpg. 292) js. fzf.gLk. vj.y.Sgb njhlh.gLk. 296) gphpT 3 vj. jPh.fg. fPo.fspy.5 .Sgb nra.Lk. .gLk. 25% f.? mrhjhuz epiyapy. 9 .? 22 fyq. gphpTfs.juT ve.fs.jid fyq.fs. vjpy.thW guhkhpf.juj.fspy. vjpy. fzf.y.Lk.jpd.BUDDHAN -. gFjpapy.J fpuhk eph. cs.5 290) fpuhkf. Fiwthf tpisr.fpwJ? epythp js.fhd cj.y. .fspy.jid fyq. ghjpg.SATTUR t[h fzf.sJ? gjpNtL fpuhkf.Sgbf. arivukadal.Lk. js.5 gphpT – 2 294) vjd. guhkhpf.fis vt.F vz.ghrd Mjhuj.ghrd thhpahf > Gythhpahf 298) gaph.F vz.Fk. fzf.thf mYtyh. . NghJ tUtha.wd? fpuhkf.s tpguq. mbg.d. thhpahf 299) jPh.fs.sd? gUtepiy khWjyhy. ju Ntz.G vw. guhkhpf.f Ntz.gLfpwJ? tptrhapfspd.? ePh. .ry.com இவை புத்தகமாக உள்ளது. gphpT 1 .ag. 293) epiyahd epue.f Ntz.gLfpd.gl. vj.gilapy.d nra. ghjpg.Lk. mbg.d.thW tpguq.? fpuhkf.ghd tpguq. epiy vz.Sgb 289) epythp js.? gjpdhW 297) ePh.Ug. gb 295) gphpT 1 kw.Lk.W 291) ve. 2 fzf.Sgb vjd. NghJ muR vd.f Ntz. Nfhhpf.gb epythp js.G Vw.jid? %d. fhl. 5> gphpT 3 .jj.ifapd.Sgbfs.Ls.F vz.gpd.it js.Wk.

fs. NghJ இதன் ததாடர்ச்சி புத்தகமாக உள்ளது.gaph. www.ry.it vg.Sgb nra.SATTUR 300) juj.com இவை புத்தகமாக உள்ளது. Cell No : 98651 30130 . nra.? ed.gLk.Uf. 25% Fiwthf .ag. arivukadal.wp tpisr. NghJkhd Mjhukpd. தமட்டீரியல் / புத்தகம் தெற ைிரும்புெைர்களுக்கு இந்த எண்வை (98651 30130) ததாடர்பு தகாள்ளவும்.nghOJ KOikahfj. js.Fk. jPh.BUDDHAN -.

gBÂz½.¯k«Vïk[ K.00 \è Ö¦D : ÖékÄ ÃluE ç\BD. e P. . TRB.ØÄ_k«Vë 92456 39613 98652 48084 91506 83076 S. åÍ>kªD \«Ý>½. w w Ãèï¹_ c^ákìï^ å¦ÝmD gBÂz½l[ μ« ÃluE ç\BD.«V\JìÝ] G.xò¼ïÄ[ r t nØÃöBmç« K. ÃluE z¤©Aï^ ÖékÄD! ÖékÄD!! ÖékÄD!!! suÃçªÂz ¶_é! éÞÄD >sì! ØåÞÄD Wtì!! .BUDDHAN -. II.¼å«D : ïVçé 10. TET ¼>ìAï¹_ Øku¤ØÃu® ¶«· . QVl® .SATTUR gBÂz½ ÖékÄ©ÃluE ç\BD \V]ö ¼>ì¡ Š 2014 VAO Ãèï^ Š þ«V\ WìkVïD g r o åV^ : 04.05. Îö÷ª_ ÃluE ç\BD w “gBÂz½ \«Ý>½ ÃluE ç\BD” \â|¼\.ØÄ_k«Vë M.2014.xÝmßÄVt Š 94429 57604 y a t i a c s p n GROUP I. e c 94863 01705 92458 33209 74187 24575 P.

¸Å©Aß ÄV[® & ¸Å©A© Ã]¼k| A) ýkD5. «Vþ D) Øå_. ýkD 6 D) ýkD 3. g>«kuÅ s>çkßÄV[® kwºzkm A) kâ¦VâEBì B) ¼ïVâ¦VâEBì C) mçð kâ¦VâEBì D) \õ¦é mçð kâ¦VâEBì 7.6. ýkD 7 B) ýkD 1. kâ¦VâEBì D) 15 åVâï^. ¼>V©A C) ÃÅçk. kVFÂïV_ ¶òþ_ ï⦩Ã⦠þð® 12. mçð kâ¦VâEBì 8. ¶«· AÅD¼ÃVÂþ_ c^á \« sk«ºï^ ïVâ|D Ã]¼k|? A) 2A B) 2C t i a C) 2B c s p n e c r t n . Îò z|DÃÝ]uz. ÃwM. \V]ö sªV 1. kVçw & Øku¤çé B) Øå_. ïDA 5. *[ B) *[. cÓÍm. Îò 2C Ãâ¦Vs[ý. ¦ÃÄ_ Ãlìï^ (Duffasal Crops) A) ïòDA. e g r o D) 2F 10. ýkD 2 C) ýkD 3. ÖÄV °ö ¨[Ãm? A) Îò kòkVF þ«V\Ý]_ ¶ç\Ím ¶¼> þ«V\Ý]_ gBÂïâ| Ãz]ïçá ØïVõ¦ °ö B) Îò kòkVF þ«V\Ý]_ °ö ¶ç\Í]òÍm Î[®Âz ¼\uÃ⦠þ«V\ºï¹_ c^á Wéºïçá gBÂïâ| Wéºïçá ØïVõ¦ °ö. C) zwVF JéD ÖçðÂï©Ã⦠þð® D) g®.1974 w . ¼ÄVáD. kâ¦VâEBì C) 30 åVâï^.Ø>Vz©A : N.4. ïðkªV_ çïs¦©Ã⦠g>«kuÅ ØÃõï^ {FÆ]BÝ]â¦D ¨©ØÃV¿m Ø>V¦ºï©Ãâ¦m? A) 15. ¼ÄVáD C) \ÂïVß¼ÄVáD. D) None BUDDHAN -. ¼ïVâ¦VâEBì B) 15 åVâï^. kVFÂïV_ \u®D {ç¦Âïç«l_ ]ÅÍ> ¶_ém J½B kVFÂïVo[ JéD ÖçðÝmÂï⦩Ã⦠þð®. C) μ« þ«V\Ý]_ c^á °ö D) Ö«õ| kòkVF þ«V\Ý]_ ¶ç\Ím gBÂïâ| Ãz]ïçá ØïVõ¦ °ö 11.1981 B) 25. 94433 02311 AMMA ]â¦D ¨[Ãm? A) Assured Maximum Service to Marginal Peoples in All Village B) All Peoples get Maximum Servies to all C) All India Marginal Peoples medication act.3.E[ªßÄVt þ«V\ WìkVï ¶Kkéì. ¶]ïÃâÄD ¨Ý>çª A¹B\«ºï^ WìðBD ØÄFB©Ãâ|^ám? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 9. ÃÅçk 3. ¶ªVyª\ ¨[Ãm? A) yìçk °uÃ⦠>ö· B) yìçk °uæV> >ö· C) ïkM©¸_éV\_ s¦©Ã⦠>ö· D) kVö· Ö_éV> Wéºïçá ¶«· ¨|©Ãm 4. w w y a gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄ ÃluE ç\BD 2 . ïA_ Ãâ¦V \u®D \ßÄ©Ãâ¦V ¨[Ãm? A) ¼>V©A. >Ä ÃÍ>D A) åVâ½[ Ãõç¦ÂïVé ïVk_ ÃèBVáìïÓÂz kwºï©Ã⦠֪VDï^ B) kòkVF >«Âí½B ÃVĪ g>V«ºïçá© ÃVmïVÂï kwºï©Ã⦠֪VDï^ C) ¼ïVsKÂz kwºï©Ã⦠100 za WéD D) >ì\ ÄVçéïÓÂz ¼ÄVwìïVéÝ]_ kwºï©Ã⦠Wéºï^ 13.1986 C) 1.SATTUR 2. ïðkªV_ çïs¦©Ãâ¦kì ÄV[® ¨Ý>çª åVâï¹_ BV«V_ kwºï©Ã|þÅm? A) 15 åVâï^. Ãò©A kçïï^. *[ D) \«D. mÅ¡Â þð® ¨[Ãm? A) ÀìkáD W«D¸B þð® B) g®.11. \ÞÄ^. ýkD 4 6. ïDA.1975 D) 1.

22. 22. x>_ kz©A ÃVĪ g>V«D ¨ª©Ã|km? A) 8 to 10 \V>ºï^ ÄVzýÂz Àì ÃVĪD B) kò¦D x¿k>uzD gBÂïâ| WéºïÓÂz >õ§ì ØïV|ÂïÂí½B W«Í>« ÃVĪ g>V«ºï^ C) 5 to 8 \V>ºï^ gBÂïâ| WéºïÓÂz >õ§ì ØïV|ÂïÂí½B Àì ÃVĪD D) J[® \V>ºïÓÂz zçÅkVï Àì kwºïÂí½B ÃVĪ g>V«ºï^ 15. 21.BUDDHAN -. g]]«Vs¦ì \u®D Ö>« ¸uÃ⦠kz©¸ªòÂz ÄV]ßÄV[® kwºzD ¶]ïV«D ØÃuÅ ¶Kkéì? A) kòkVF ¼ïVâ¦VâEBì B) kâ¦VâEBì C) ÄVì gâEBì D) mçð kâ¦VâEBì 25. >ïk_ ¶¤¥D cöç\ßÄâ¦D åç¦xçÅ©Ã|Ý>©Ã⦠gõ|? A) 2010 B) 2008 C) 2005 D) 2004 22. e g r o 3 . 8 16. záD. g]]«Vs¦ì åéÝmçÅl_ kwºï©Ã⦠Tâ|\窩Ãâ¦Vs_ ¨Ëká¡ ïVéÝmÂz^ T| ï⦠¼kõ|D? A) Îò gõ| B) 2 gõ| C) 3 gõ| D) g®\V>D 21. Îò ÃÄo gõ| ¨[Ãm? A) °©«_ x>_ \Vìß kç« B) Éçé x>_ É[ kç« C) É[ x>_ Éçé kç« D) Éçé x>_ gïüâ kç« 23. {ç¦. kòkVF þ«V\D ¨[Ãm? A) ØÃVm\Âï^ °uÃ|Ý]ÂØïV^km B) ¶«· WìkVï E® ¶éz C) c^áVâE \[ÅÝ>V_ °uÃ|Ýmkm D) ¶Ëk©¼ÃVm \Vu¤ ¶ç\ÝmÂØï^km 28. þ«V\ ïðÂz 24 ëV\öÂï©Ã|km? A) h[ to ¼\ B) °©«_ to \Vìß C) Ûªkö to ½ÄDÃì D) ½ÄDÃì to åkDÃì 19. w w y a t i a c s p n gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD e c r t n . w .9144 metre D) 0. tï¡D ¸uÃ⼦Vì.SATTUR 14. WéÂzÝ>çï kwºzk>uz >ç¦ØÄFB©Ã⦠AÅD¼ÃVÂz Wéºï^. ÄV]ßÄV[® BVì BVòÂz kwºïéVD? A) ¶«· ¶ºÿöÝm ¶«ÄVçðl_ Øk¹lâ|^á kz©¸ªì B) BVòÂz ¼kõ|\VªVKD C) ¸Å\VWéÝ]ªì D) ¶ï]ï^ 27. þ«V\ ïðÂz ¨õ 12Âz ÄDÃÍ>©Ã⦠þ«V\ïðÂzï^ ÿµïõ¦ku¤_ ¨çk? A) 2A. 23.9544 metre 17. ¸uÃ⼦Vì. Ãwºz½lªòÂz ÄV]ßÄV[® kwºzD ¶]ïV«D ØÃuÅ ¶Kkéì? A) kòkVF ¼ïâ¦VâEBì B) mçð kâ¦VâEBì C) kâ¦VâEBì D) \Vk⦠gâEBì 26. 21. A) °ö. 24. xÍç>B þ«V\ WìkVïÝ]_ ÃèAöÍ>kì. kVFÂïV_ B) ¼\FÂïV_ (\) \Í>Øk¹ C) \BVªD D) Öçk ¶çªÝmD 20. \çwBá¡ ïðÂþ¦©Ã|km? A) *â¦ö_ B) ØÄ[½*â¦ö_ C) t_o *â¦ì D) Öku¤_ ¨m¡D Ö_çé 18. æì\«¸ªì gþ¼BVòÂz ÄV]ßÄV[® kwºzD ¶]ïV«D ØÃuÅ ¶Kkéì? A) kâ¦VâEBì B) ¼ïVâ¦VâEBì C) mçð kâ¦VâEBì D) ÄVì gâEBì 24.8900 metre C) 0. 24 B) 10(1). 10(2). Îò þ«V\Ý]_ åç¦xçÅl_ c^á ¶ Ã]¼k|ï^ A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 30.9900 metre B) 0. 24 D) 4. 5 C) 1. 24. A) þ«V\ x[E© B) ïìðD C) âØ«l[ g¸æì D) Ökìï^ ¶çªkòD 29. þ«V\ WìkVï ¶Kkéì ÃèÂþ«V\Ý]_ A) z¤lòÍm ÃèAöB ¼kõ|D B) z½lòÂï ¼kõ½B]_çé C) ¼>çk °uý[ >ºïéVD D) ÃèAö¥D kâ¦Ý]_ z½lòÍ>V_ ¼ÃVm\Vªm. 7. 9A. ONE YARD (Îò ØïÛD) ¨[Ãm? A) 0.

T| Ö_éV¼>Vì B) ¶Í> Ö¦Ý]_ ¶ÐÃÄD ØÄFkì C) BVòÂz ¼kõ|\VªVKD D) Öçk ¶çªÝmD Äö 35.31. skÄVBÝ Ø>VaéVáìï^ 37. ¶¦ºï_ Ã]¼k| ëV\öÂï ¼kõ½B ïVéD? A) Éçé x>_ É[ kç« B) É[ x>_ Éçé kç« C) °©«_ x>_ \Vìß kç« D) Öçk ¶çªÝmD Äö w . e g r o d 3 t i a 3 1 3 2 4 3 38.25 °Âïì A[ØÄF 1. ýkD 7 D) ýkD 3. NOTA ¨[Ãm? A) BVòÂzD kVÂï¹Âï sò©Ãt_çé B) z¤©¸â¦ ïâEÂz kVÂï¹ÂïéVD. A) kâ¦VâEBì B) mçð gâEBì WçéÂz Ä\[Ãâ¦kìï^ C) kòkVF gFkVáì D) Öçk ¶çªÝmD Äö 41. ýkD 9 40. w w gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD 4 . C) BVòÂzD kVÂï¹Âï ¼>çkl_çé D) ¶çªÝm ïâEÂz kVÂï¹ÂïéVD 33. ØÃVòÝmï :a) E® skÄVl 1) å[ØÄF 0. x]¼BVì c>sÝØ>Vçï BVòÂz kwºïéVD? A) cçwÂzD ]ŪuÅkì B) g«>kuÅkì C) 65kB]uz ¼\uÃ⦠WéD Ö_éV>kìï^ D) Öçk ¶çªÝmD Äö 36. A) Äâ¦D Š οºz B) Wékö kó_ C) Ãl«VF¡ Ãè D) Öçk ¶çªÝmD 32.50 ØÇ (or) 1. z® skÄVl B) E®. ýkD 6 C) ýkD 5. þ«V\ WìkVï ¶Kkéö[ >çéBVB Ãè.00 °Âïì ¼\_ A[ØÄF 2.50 °Âïì A[ØÄF 2. z®. A) E®.00 ØÇ (or) 10 °Âïì ¼\_ a A) 2 B) 2 C) 1 D) 1 b 4 4 2 4 y a c 1 c s p n e c r t n . A) ¶¦ºï_ B) ¶ Ã]¼k| C) Aé©Ã¦©Ã]¼k| D) Öçk ¶çªÝmD Äö 42. kòkVF yìkVBD (Jamabandhi) å¦ÝmD ¶]ïV«D ØÃuÅ ¶Kkéìï^. ýkD 8 B) ýkD 8. ØÃò skÄVl C) ØÃöB skÄVl D) E®. ÖékÄ Tâ|\窩Ãâ¦V BVòÂz kwºïáVD? BUDDHAN -.00 ØÇ (or) 2.00 ØÇ (or) 5. cwkì ¶ç¦BVá ¶âç¦ ØÃÅÝ >z]BVªkìï^.SATTUR A) WéD. kòkVF þ«V\Ý][ k«éVu® z¤©A (Descriptive Memoir) c^á Ã]¼k|.00 °Âïì c) z® skÄVl 3) Wé\uÅ skÄVB ío d) skÄVBÝØ>VaéVáìï^ 4) å[ØÄF 1. sÃÝm å¦Í>V_ þ«V\ WìkVï ¶Kkéìï^ ¨[ª ØÄFB ¼kõ|D? A) 24 \è ¼å«Ý]uz^ ¶¤Âçï ØÄFB ¼kõ|D B) ¶¤Âçï ØÄFBV\_ >ïk_ ¶¹Ý>V_ ¼ÃVm\Vªm C) ¨m¡D ØÄFB ¼kõ½B]_çé D) Öçk ¶çªÝmD >k® 39.50 °Âïì b) Øî skÄVl 2) å[ØÄF 1.00 ØÇ (or) 2. ÖÅ©AÃ]¼k| gþBku¤uïVª ýkºï^? A) ýkD 6. ¶ Ã]¼k| ¨[Ãm? A) Aéºï¹_ °uÃ|D WçéBVª \V®>_ïçá ïVâ|D Ã]¼k| B) Ãlì Ø>V¦ìÃVª Ã]¼k| C) Wéºï¹_ °uÃ|D \V®>_ïçá ïVâ|D Ã]¼k| D) Öçk ¶çªÝmD >k® 34. ÖÅ©AßÄV[®.00 ØÇ (or) 5.

A) ¶¦ºï_ B) ïðÂz ¨õ 3 C) ïðÂz ¨õ D) ïðÂz ¨õ 59. þ«V\Ý]_ \V>kVö ÄVzý ïðÂz. sÃÝm WkV«ðÝ Ø>Vçï ÄJï ÃVmïV©A ]â¦Ý][ ÿµ ¶Ð\] kwºzD ¶Kkéì. A) Aé ¨õ ë©A ¶½©Ãç¦l_ WìðlÂï©Ã|þÅm.SATTUR 43. A[ØÄF Wéºï^ ¶½©Ãç¦l_ WìðlÂï©Ã|þÅm. A) 11 ØÄ[â B) 25 ØÄ[â C) 1 °Âïì D) 2 °ÂïòÂz¼\_ 48. A) gÂþ«t©A ØÄF>kòÂz ØïV|Âï í½B ¶¤s©A B) ¶Kkéï z¤©A C) þ«V\ WìkVï ¶Kké«V_ kòkVF gFkòÂz ¶Ð©AD ¶¤Âçï D) B. A) \Vºï_BD B) ï>¡. A) å[ØÄF 2. 46. A) ¨õ 3 B) ¨õ 5 C) ¨õ 4 D) ¨õ 6 gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD 5 . Wé ΩÃç¦ kwºïÂí½B Wé©Ã«©A. w w y a B) 2-D t i a C) 2-E c s p n e c r t n .00 °Âïì B) A[ØÄF 3. ÄVzÃ] ØÄFB©Ã⦠Øk˼k® Ãlìï¹[ ë©çÃ¥D \ïó_ \]©çÃ¥D Ãu¤B ÄòÂï\Vª Ãâ½B_. 49. A) kâ¦VâEBì B) kVâ¦VâEBì (ÄJïÃVmïV©A ]â¦D) C) k⦠kwºï_ ¶Kkéì D) ¼ïVâ¦VâEBì 51. Aé[ïçá¥D ¶çkï¹_ °uÃ|D \V®>_ïçá¥D ïVõ¸ÂzD þ«V\ WìkVï ¶KkéïÝ]_ ÃV«V\öÂï©Ã|D WçéBVª Ã]¼k|. A) ïðÂz ¨õ 1 B) ïðÂz ¨õ 1A C) ¶¦ºï_ D) ïðÂz ¨õ 3 54. þ«V\ Aé[ï¹[ Ã]¡ï¹[ \V®>_ïçá ïVõ¸ÂzD kò¦VÍ]« Ã]¼k|. B) ÄJï Wçé ÄVìA ¶½©Ãç¦l_ WìðlÂï©Ã|þÅm. 1A çk kòkVF gFkVáòÂz ¶Ð©Ã ¼kõ|D? A) 29D ¼>] B) 30D ¼>] C) 25D ¼>] D) \V>Ý][ ïç¦E åV^ 55. åïì©AÅ Wékö s]Âï©Ã¦ ¼kõ½B zçÅÍ> ÃâÄ Wé©Ã«©A. Û©] ØÄFB ¶Ð\]Âï©Ã⦠ØÄVÝmÂï^. Ãòk Wçé ÃV]©A °uÃâ| Wékö >^Óý ØÄFB©Ã|D ¼ÃVm ëV\öÂï©Ã¦¼kõ½B ïðÂz. A) ïðÂz ¨õ 1 B) ïðÂz ¨õ 1A C) ïðÂz ¨õ 2 D) ïðÂz ¨õ 3 53. C Ö«õ|D 50. C) å[ØÄF. A) ¶¦ºï_ B) ïðÂz ¨õ 1 C) ïðÂz ¨õ 3 D) Eâ¦V 56. A) ïðÂz ¨õ 2 B) ïðÂz ¨[ 2C C) ïðÂz ¨õ 2F D) ïðÂz ¨õ 2E 57. >MBVì Wéºï^ ¨Ý>çª gõ| ïVéÝ]uz ¼\_ ¶Ð¼ÃVïD ÖòÍ>V_ Ãâ¦V \V®>_ ØÄFBéVD. >ç¦ gçð Ã]¼kâ½_ Ã]¡ ØÄFB©Ã⦠Wéºïçá A) Wé\uÅkìïÓÂz ΩÃç¦ ØÄFBéVD B) Tâ|\çª Ãâ¦VÂïáVï ¸öÝm ØïV|ÂïéVD C) zÝ>çïÂz s¦éVD D) ¨m¡D ØÄFBÂí¦Vm.50 °Âïì C) cßÄ ¶á¡ Ö_çé D) Öçk ¶ªçÝmD 45. A) 10 gõ|ï^ B) 12 gõ|ï^ C) 15 gõ|ï^ D) 20 gõ|ï^ 44. ‘B’ Ø\¼\V ¨[Ãm. kòkVF mçÅl[ ØÃV®©¸[ ÿµ c^á AÅD¼ÃVÂþ_ c^á \« sëºï^ ïVâ|D Ã]¼k|. þ«V\Ý][ çï©Ãu® WéÝç>¥D \uÅ ¨_éV kçïBVª Wéºïçá¥D ¸ö¡ïáVï Aé ¨õ câ¸ö¡ kVöBVï ¶çªÝm sk«ºïÓD ïVâ|D Îò xÂþB\Vª þ«V\ ïðÂz. w A) 2-F .00 °Âïì.00 °Âïì. Û[ª_ C) WéD D) ïé©çà 47. A[ØÄF 4. å[ØÄF 1. A) ¶¦ºï_ B) ¶ Ã]¼k| C) B Ã]¼k| D) Eâ¦V 52. þ«V\Ý]_ ÀìÃVFßÄ©Ã⦠멸[ sk«ºïçá ïVõ¸ÂzD ïðÂz. D) ÃÂïºï^ ¶½©Ãç¦l_ WìðlÂï©Ã|þÅm. ¶Ým\V_ ïâ¦ðD. e g r o D) 2-C 58.BUDDHAN -. þ«V\ WìkVï ¶Kkéì ÎËØkVò \V>xD ¨[> ¼>]Âz x[A ïðÂz ¨õ 1.

A) ¨õ 21 B) ¨õ 22 C) ¨õ 23 D) ¨õ 24 68. Wé cßÄk«DA Äâ¦Ý][ ý nÍm åÃì ØïVõ¦ Îò z|DÃÝ]uz ¶]ïÃâÄ\Vï ¨Ëká¡ >« °Âïì WéD ÖòÂïéVD? A) 5 >« °Âïì B) 10 >« °Âïì C) 15 >« °Âïì D) 30 >« °Âïì 71. Wé ¨|©Aß Äâ¦Ý][ý Wéºïçá çïBï©Ã|ÝmD ¼ÃVm (>MBVì ¼Ãß· kVìÝç> JéD) WéÝ][ cöç\BVáòÂz ¶«· kwºzD Ø>Vçï. D) óöB c>BÝ]uz x[AD ¶_ém ¶>[ \çÅ¡Âz ¸[AD ØÄVÝç> Û©] ØÄFBÂí¦Vm. e g r o 6 . þ«V\Ý]_ ØÃF> \çwl[ ¶á¡ \çwïðÂþ_ Ã]¡ ØÄF¥D ¼å«D. 69. \çwïðÂz ¨[Ãm ïðÂz ¨õ.00 \è kç« B) ¶Í>åV^ ïVçé 8. A) Ö«õ| B) J[® C) åV[z D) nÍm 72. ΩÃç¦ ØÄFB©Ã⦠\çªçB \uÅkòÂz suÃçª ØÄFBéV\V? A) suÃçª ØÄFBéVD B) suï í¦Vm C) ¶Ð\] ØÃu® suÃçª ØÄFBéVD D) WÃÍ>çª Ö_çé 75. BUDDHAN -. Wé ΩÃç¦ ØÃuÅ WéÝç> ¨Ý>çª gõ|ïÓÂz ¸[ ¶Ð\] ØÃu® suÃçª ØÄFBéVD? A) 10 gõ|ï^ B) 14 gõ|ï^ C) 20 gõ|ï^ D) suÃçª ØÄFB x½BVm.I B) 10 . A) ÄÍç> \]©A ý B) kaïVâ½ \]©¸[ ý C) kaïVâ½ \]©¸_ 150% D) ÄÍç> \]©A (¶) kaïVâ½ \]©A Öku¤_ ¨m zçżkV. Tâ|\çª Î©Ãç¦ ØÃuÅkì ¨Ëká¡ ïVéÝ]uz^ ¶Í> Ö¦Ý]_ T| ï⦠¼kõ|D? A) 12 \V>ºï^ B) Ö«õ| kò¦ºï^ C) g® \V>ºï^ D) WÃÍ>çª ¨m¡D Ö_çé 74. w w y a t i a c s p n gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD e c r t n .00 \èkç« D) \]BD 12. 10 .60. B) ÃVÂþçB ï⦠>k®D ÃâÄÝ]_ Û©] å¦k½Âçï c¦¼ª ¼\uØïV^áéVD.SATTUR A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 66. >tµåV| Wéß æì]òÝ> (Wé cßÄk«DA) Äâ¦D ÖBuÅ©Ã⦠gõ|? A) 1966 B) 1961 C) 1962 D) 1960 70. þ«V\Ý]_ cuÃÝ] ØÄFB©Ã|D ïM\ºïçá© Ãu¤ Ã]¥D gõ| Ã]¼k|. ¶]_ 150% 76. ÿµïõ¦ íu®ï¹_ ÄöBVªm ¨m? A) þ«V\ WìkVï ¶Kkéì Wékö ÃVÂþ>V«òç¦B ¶çÄ¥D ¶_ém ¶çÄBV ØÃVò^ïçá Û©] ØÄFm kó_ ØÄFB ¶]ïV«D ØÃu®^áVì.C 63.A D) 10 . A) ïVçé 6.I ïðÂçï (Eâ¦V) ¨Ý>çª gõ|ïÓÂz ÎòxçÅ A]>Vï ¨¿> ¼kõ|D? A) åV[z B) nÍm C) ¨â| D) ÃÝm 64. þ«V\ºï¹_ ]ªÄö kó_ïçá ïVõ¸ÂzD ïðÂz? A) 12 B) 13 C) 14 D) 14 ¸ 65. Ãâ¦V kVöBVï çï©Ãu¤_ c^á WéºïÓÂz s]Â辶 ¼kõ½B Ã_¼k® kçï yìçk Öªºï¹[ sk«Ýç> ïVâ|D Ã]¼k|? A) 10 . >õ§ì yìçk s]©A Ãu¤ ïVâ|D Ã]¼k|? A) ïðÂz 6 B) ïðÂz 5 C) ïðÂz 7 D) ïðÂz 4 62. kÛV ïðÂz ¨[Ãm? A) ¨õ 2 B) ¨õ 3 C) ¨õ 4 D) ¨õ 5 61. A) ΩÃç¦ Wéºï^ B) gBÂïâ| C) íâ| gBÂïâ| D) ÖÅçk w . 73. Wé ΩÃç¦ ØÃuÅkì ΩÃç¦ ØÃuÅ åV¹_ ÖòÍm________gõ½uz^ WéÝç> ÄVzý ØÄFB ¼kõ|D.00 \èkç« 67.30 \è kç« C) xÍç>B åV^ Ö«¡ 12.II C) 10 . C) ¶çÄ¥D ØÄVÝmÂï^ ÖòÂzD ¼ÃVm ¼å«½BVï ¶çÄBV ØÄVÝmÂïçá Û©] ØÄFBéVD. Îò ÃVĪ g>V«Ý]oòÍm ÄVzýÂz Àì Øîk>uïVï Ã]¡ ØÄFB©â¦ Wéºï^.

ÃÄo gõ| WçÅk禥D \V>D A) ½ÄDÃì B) \Vìß C) É[ D) Éçé 85. Îò kòkVF þ«V\Ý]_ °ö ¶ç\Í]òÍm Î[®Âz ¼\uÃ⦠þ«V\ºï¹_ c^á Wéºïçá gBÂïâ| WéºïáVï ØïVõ¦ °ö. \> ü>VêºïÓÂzD ¶>uz »aBD ØÄFk>uzD kwºï©Ã⦠֪VDï^. Î[®Âz ¼\uÃ⦠Öò ÃVĪ g>V«ºï¹oòÍm ÃVĪD ØÃÅ Ã]¡ ØÄFB©Ã⦠Wéºï^. \Vk⦠gâEBì ·wuE xçÅl___________gõ|ïÓÂz Îò xçÅ Îò kâ¦Ý]uz kòkVFÝ yìkVBÝ][ ¶Kké«Vï Öò©ÃVì. A) WÄV °ö B) ÖÄV °ö C) kuÅV> °ö D) ku®D °ö 80. xçÅBuÅ ÀìÃVĪÝ][ JéD cð¡© Ãlìï^ Ãlö¦©Ãâ¦V_ ¶>uz ÄV>V«ðÝ >õ§ì yìçk ¼ÃV_ ¨Ý>çª \¦ºz ¶]ïÃâÄ ¶Ã«V>D s]ÂïéVD? A) 2 \¦ºz B) 4 \¦ºz C) 5 \¦ºz D) 10 \¦ºz 83.SATTUR ~ ¶ g Ö ~ ¶ Ö g 79. ØÃVòÝmï :kz©A yìçk T>D 1) Ö«õ¦VD kz©A Š ¶) nÍ]_ Îò ÃVïD 2) J[ÅVD kz©A Š g) J[¤_ Îò ÃVïD 3) åV[ïVD kz©A Š Ö) g¤_ Îò ÃVïD 4) nÍ>VD kz©A Š ~) åV[þ_ Îò ÃVïD A) B) C) D) 1 2 3 4 e c r t n . kòkVF >«Âí½B ÃVĪ g>V«ºïçá© ÃVmïVÂï kwºï©Ã⦠֪VDï^.77. ØÃVòÝmï :kz©A Àì ØïV|ÂzD ïVéD 1) x>_ kz©A Š ¶) 5 x>_ 8 \V>D 2) J[ÅVD kz©A Š g) 3 x>_ 5 \V>D 3) åV[ïVD kz©A Š Ö) 8 x>_ 10 \V>D 4) Ö«õ¦VD kz©A Š ~) kò¦D x¿kmD 1 2 3 4 ¶ g ~ Ö ¶ ~ g Ö BUDDHAN -. A) gBÂïâ| B) ΩÃç¦ Wéºï^ C) íâ| gBÂïâ| D) ¯üÝ] Wéºï^ 78. e g r o g Ö ~ ¶ g ~ Ö ¶ ~ g ¶ Ö g ~ ¶ Ö 81. >u¼ÃVm åç¦ØîD ÃÄo gõ| A) 1421 B) 1422 C) 1423 D) 1424 86. ÎËØkVò Ãïo gõ|D Ø>V¦ºzD \V>D A) nªkö B) °©«_ C) h[ D) Éçé 84. w w y a t i a c s p n gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD 7 . A) ïVö© Ãlìï^ B) «V¸ Ãlìï^ C) ¦ÃÄ_ Ãlìï^ D) »ò Ãlìï^ 82. Îò ÃòkÝ]uz ¼\_ ¯tl_ ¶®kç¦ ØÄFBV\_ c^á ÄVzý ØÄFB©Ã⦠Ãlìï^. A) >ì\V>VBD B) ]ÄÃÍ>D C) ØÄVÍ>D D) þ«V\ »aBD A) B) C) D) w . A) ¼>kV>VBD B) >ì\V>VBD C) ¸«D\>VBD D) >ÄÃÍ>D 88. A) åV[z B) nÍm C) g® D) ÃÝm 87.

ST) Ãwºz½lªì Ö> kz©¸ªòÂþ禼B °uÃ⦠]ò\ðD D) ¶çªÝmD Äö 103. Wé ¶áçkß Äºþol[ ÀáD? A) 10 *â¦ì B) 50 ¶½ C) 20 ØïÛD D) 20 *â¦ì 93. \çw ïðÂz ëV\öÂï ¼kõ½B ïVéD? A) Éçé x>_ É[ kç« B) É[ x>_ Éçé kç« C) °©«_ x>_ \Vìß kç« D) Öçk ¶çªÝmD 97. A) ¼>kV>VBD B) >ì\V>VBD C) ¸«D\>VBD D) >ÄÃÍ>D 90. þ«V\ WìkVï ¶Kké«V_ kóoÂï©Ã|D köÖªºï^. A) ¶Ã«V>DÖ[¤ 30 åVâïÓÂz^ Ã]BéVD B) ¶Ã«V>D Ö[¤ 21 åVâïÓÂz^ Ã]BéVD C) 41 åVâï¹_ Ã]B¼kõ|D D) ¨©¼ÃVm ¼kõ|\VªVKD Ã]BéVD.SATTUR 89. C) kâ¦VâEBòÂz ¶¤Âçï ØÄFB ¼kõ|D D) Öçk °mt_çé. ï¦_ Àì \⦠¶á¡ C) gu¤[ >õ§ì ¼kïD D) Öçk ¶çªÝmD 104. e g r o 8 . þ«V\ WìkVï ¶Kké«V_ kwºïÂí½B Ã]¼k| åï_ï^.ïé©A ]ò\ðD ¨[Ãm? A) xuÃ⦠kz©¸ªòÂzD. A) Wékö B) þsâ Ø«[â C) ¼\izi D) ¼ÛV½ 91. ¸uÃ⦠kz©¸ªòÂz Ö禼B °uÃ⦠]ò\ðD B) ¸uÃ⦠kz©¸ªì tï¡D ¸uÃ⦠kz©¸ªòÂz Ö禼B °uÃ⦠]ò\ðD C) >VµÝ>©Ã⦠kz©¸ªì (SC. GT ¨[Ãm? A) «l_¼k mçÅBV_ ëV\öÂï©Ã|km B) ØÃVm©ÃèÝmçÅBV_ ëV\öÂï©Ã|km C) Wé ¶áçkÝ mçÅBV_ ëV\öÂï©Ã|km D) Öçk ¶çªÝmD w . 98. w w y a t i a c s p n gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD e c r t n . A) Wékö B) ¶«· ï¦[ï^ C) kò\Vª kö D) A \u®D B 99. ÖªVD>V««V_ ÖªVD WéºïÓÂz Û*[>V«òÂzß ØÄKÝ>©Ã¦ ¼kõ½B Ø>VçïÂz ØÃBì. A) ÖÅ©çà Ã]¡ ØÄFB ¼kõ|D B) ÖÅ©çà Ã]¡ ØÄFBÂí¦Vm. ¶¦ºï_ ¨[Ãm? A) ¸«] kò¦D Wé©ÃB[ÃVâ| sëD B) ÃlìÄVzý sëD C) Àì©ÃVĪ sk«ºï^ D) Öçª ¶çªÝmD 96. ¸Å©A å¦Í>V_ Ã]çk. ¼k]BìïÓÂzD \u®D Ö>« \>Ý]uzD ØÄVÍ> cüBVïÝ]uz kwºï©Ã⦠֪VDï^. A) ¶ Ã]¼k| B) ¶¦ºï_ \u®D Aé©Ã¦ ·k½ C) Eâ¦V åï_ D) Öçk ¶çªÝmD 100. 94. ÖÅ©A. A) Éçé 1 x>_ É[ 30 kç« B) ¶Â¼¦VÃì 16 x>_ ¸©«kö 28 kç« C) nªkö 16 x>_ ½ÄDÃì 31 kç« D) °©«_ 16 x>_ gïüâ 15 kç« 102.¼kéV (Vela ) °uÅ ÖÅÂïD ¨[Ãm? A) ï¦_ Àì c^kVºzD ¶á¡ B) °öï¹[. g®ï^. «V¸©Ãlìï^ ÄVzý ïVéD.Wé ¶áçk ¨[Ãm? A) kâ¦Ýç> ¶½©Ãç¦BVï ØïVõ¦m B) Äm«Ýç> ¶½©Ãç¦BVï ØïVõ¦m C) ØÄËkïÝç> ¶½©Ãç¦BVï ØïVõ¦m D) ¼ïVðÝç> ¶½©Ãç¦BVï ØïVõ¦m 101. ¶ç¦BVáD Ø>öBV> åÃì þ«V\Ý]_ ÖÅÍm sâ¦V_ þ«V\WìkVï ¶Kkéì. t[ªÐ kVÂzÃ]¡ ÖBÍ]«Ý][ JéD ¼ÃVâ½l¦ ¶]ï ÃâÄ ¼kâÃVáìï¹[ ¨õèÂçï? A) 15 + NOTA B) 63 + NOTA C) 31 + NOTA D) 47 + NOTA 95. Ã^¹ß ÄV[® Ø>VçéÍ>>uïVï ÄV[® kwºzD ¶]ïV«D Ãç¦Ý> ¶Kkéì A) \Vk⦠gâEBì B) kâ¦VâEBì C) mçð kâ¦VâEBì D) \Vk⦠kòkVF ¶Kkéì 92.BUDDHAN -.

A) WçéBVªm B) gâ¼Ä¸Âï x½BV>m C) ¼\_ xçÅX| ØÄFB ÖBéV>m D) ¼\_ xçÅX| ØÄFBéVD 106. B) WéÝ][ sçáßÄçá© ØÃV®Ým \V®Ã|D. ¼ïVç¦ Ãlì ÄVzý (Summer) ïVéD. AÝ>D C) xüÜD. tÂL. ÖÅ©A Wﵡ Ö¦Ý]_ B) Ø>V¦ìA kâ¦Ý]_ ¨ºz ¼kõ|\VªVKD C) >u¼ÃVm kEÝmkòD Ãz]l_ D) ¶çªÝm Ö¦Ý]KD 107.Aç>B_ Ø>V¦ìÃVª Ä⦠gõ|? A) 1878 B) 1978 C) 1778 D) 2007 108. þòi½B[. A) \Vìß 1 x>_ É[ 14 kç« B) É[ 1 x>_ ØÄ©¦DÃì 14 kç« C) Ûªkö 1 x>_ °©«_ 30 kç« D) Öçkï¹_ ¨çk¥D ¶_é.¸Å©A. AÝ>D B) ÖÍm. åé ]⦠c>sï^ ¨Í> Ä\BÝç> (\>D) ÄVìÍ>kòÂz kwºïéVD? A) ÖÍm. þç«õ¦ì gþBçk.06. B ï_ D) Öçk ¶çªÝmD 111. Ö«õ| þ«V\ºï^ ÄÍ]ÂzD Ö¦Ý]_ c^á ÄÍmï_? A) ‘B’ ï_ B) ‘A’ ï_ C) A. e g r o 9 . >twï ¶«· kwºzD sçél_éV t[sEö. Wékö kó_ ØÄF¥D ïVéD? A) nªkö to °©«_ B) ¸©«kö to ¼\ C) Éçé to ¶Â¼¦VÃì D) A \u®D B Äö 117. xüÜD. Îò >« °Âïì ¨[Ãm? A) WéÝ][ >[ç\çB ØÃV®Ým \V®Ã|D. w w y a t i a c s p n gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD e c r t n .Ãâ¦V \VuÅ gçð. æÂþBD. 116.kVö· ¨[Ãm? A) ÖÅÍm¼ÃVªkòÂz kwºzkm B) clò¦[ ÖÅ©ÃkìïÓÂz ØïV|©Ãm C) ]ò\ð\Vï>kòÂz ØïV|©Ãm D) sõð©¸Ý¼>VòÂz ØïV|©Ãm 110. \Vu®Ý]ŪVo (c¦_ »ªxu¼ÅVì) c>sÝØ>Vçï A) kBm k«D¸_çé B) kò\Vª k«D¸_çé C) 60% ¼\_ »ªÝ][ ¶á¡ D) ¶çªÝmD 113.SATTUR 105. A) z|Dà ¶âç¦ c^á ¶çªkòÂzD B) Øk^çá (ÄìÂïç«) z|Dà ¶âç¦ c^á ¶çªkòÂzD C) 30. ÖÅ©A Ã]¡. A) ¸Å©A. AÝ>D D) ¶çªÝmD 112. Îò åÃì ïVðV\_ ¼ÃVªV_ åÃì ¨Í>Wçél_ ÖÅÍ>k«Vï ïò>©Ã|kVì? A) ïVk_ WçéB AïVì ¼>]l_ ÖòÍm 10 gõ|ï^ B) AïVì x>_ >ïk_ ¶¤Âçï ¼>]l_ ÖòÍm 7 gõ|ï^ C) »«VâE \[Å yì\Vª ¼>]çB ØÃV®Ým D) Öçk ¶çªÝmD 115. \Âï^ Ø>V¦ìA xïVD å¦Ý> >z]¥^á ¶Kkéìï^? A) \Vk⦠gâEBì B) ¼ïVâ¦VâEBì C) ¶çªkòD D) \Vk⦠kòkVF ¶Kkéì w . D) Öçk ¶çªÝmD 114.Aç>Bçé ïõ| ¸½Ý>kòÂz úz cõ¦V? A) Aç>Bo_ ÃV] B) Ö_çé C) Aç>Bo_ ïV_ÃV] D) ¶çªÝmD Äö 109. C) ÃVFßÄ_ g>V«D ØÃVòÝm \V®Ã|D.2011 x[ ØÃuÅ ÃßçÄ (¶öE) z|Dà ¶âç¦ c^á ¶çªkòÂzD D) »ö_ c^á ¶çª>m z|DúïÓÂzD 118.BUDDHAN -.

¶çªÝm ¶«EçÅ ïa¡(Beriz Deduction)ïçá ïVõ¸ÂzD ïðÂz? A) ïðÂz ¨õ 4 B) ïðÂz ¨õ 8 C) ïðÂz ¨õ 12 D) ïðÂz ¨õ 16 127. A) kâ¦VâEBì B) ¼ïVâ¦VâEBì C) mçð kâ¦VâEBì D) ¼\uïõ¦ ¶çªkòD 123.þ«V\ WìkVï ¶Kkéì A) »«VâE Î[¤BÝ][ ¸«]W] B) þ«V\Ý][ ¶«E[ ¸«]W] C) k⦠¸«]W] D) Öçk ¨çk¥D ¶_é.ØÃáÝ] ¨[ÅV_? A) \> kaÃV| Ø>V¦ìÃVªm B) Ãâ¦V \V®>_ Ø>V¦ìÃVªm C) þ«V\ ïðÂþ_ Îò kçï D) Öçk °mD Ö_çé 121. 94433 02311 gBÂz½ \«Ý>½ ÖékÄÃluE ç\BD 10 .119.¶öü¦Vâ½_ ¨¿]B ‘Ø\âöBVé÷BV’ ¨[Å ±_ c^á ÃVïºï¹[ ¨õèÂçï? A) 3 B) 2 C) 4 D) 5 130. s\Vª sÃÝm å¦Í>V_ þ«V\ WìkVï ¶Kkéì A) »«VâE \[Å gçðBì JéD ¶¤ÂçïØÄFB ¼kõ|D B) kâ¦VâEBòÂz >ïk_ Ø>ösÂï ¼kõ|D C) ØÃVm©ÃèÝmçÅÂz >ïk_ Ø>¤sÂï¼kõ|D D) BVòÂzD Ø>ösÂï ¼kõ½B]_çé 125. 124. A) Ô. w w y a t i a c s p n e c r t n .«l_.þ«V\ WìkVï ¶Kkéö[ Ö¦ ÎmÂÿ| ¨Í> ØÃVm s]l[ý ¼\uØïV^áÃ|þÅm? A) 22 B) 21 C) 23 D) 24 129.1000 C) Ô.E[ªßÄVt þ«V\ WìkVï ¶Kkéì. ÃwM. þ«V\ ïðÂzïçá A) ØÃVm\Âï^ ÃVìçkl¦ ¶®\]ÂïéVD B) cöB ïâ¦ðD ØÃu®Â ØïVõ| ¶Ð\]ÂïéVD C) ¶Ð\]Âï í¦Vm D) A \u®D B Äö 120.500 D) ¨m¡D Ö_çé 128. e g r o Ø>Vz©A : N.g>«kuÅ zwÍç> ÄV[® ¶¹ÂzD ¶]ïV«D ØÃuÅ ¶Kkéì.¶â¦kçª kz©A \u®D Ãwºz½lªì þ«V\ WìkVï ¶Kké«Vï ¼>ìÍØ>|Âï©Ãâ¦V_ ØÄKÝ> ¼kõ½B ¸ðÝØ>Vçï.x>[x>o_ kVèçé >ïk_ ¶Ð©Ã⦠å﫺ï^? A) kV´º¦[ to ÃV_½¼\Vì B) \Vü¼ïV to kV´º¦[ C) ÃV_½¼\Vì to ¼¦VÂþ¼BV D) kV´º¦[ to xDçà w .SATTUR 122. Ä⦠¯ìk\uÅ zwÍç> (Illegilimate Child) ¨[Ãm? A) xçÅBuÅ ]ò\ðÝ][ JéD ¸ÅÂzD zwÍç> B) ÖÍ]B z½¥öç\ ØÃÅV> >DÃ]Bö[ zwÍç> C) Øk¹åV| kVµ ÖÍ]Bö[ zwÍç>ï^ D) Öçk ¶çªÝmD BUDDHAN -.2000 B) Ô.ïVö©Ãlì ÄVzý ïVéD A) °©«_ 16 x>_ gïüâ 15 kç« B) \Vìß 1 x>_ Éçé 31 kç« C) É[ 15 x>_ ¶Â¼¦VÃì 10 kç« D) Öçkï¹_ ¨çk¥D ¶_é 126.

SATTUR 1-a 2-a 3-a 4-a 5-a 6-b 7-b 8-b 9-b 10-b 11-b 12-b 13-b 14-b 15-b 16-c 17-c 18-c 19-b 20-c 21-c 22-b 23-c 24-b 25-a 26-a 27-b 28-d 29-b 30-a 31-a 32-a 33-a 34-a 35-b 36-d 37-a 38-c 39-c 40-d 41-b 42-c 43-b 44-d 45-d 47-a 48-d 49-d 50-b 51-b 52-a 53-b 54-c 55-a 56-b 57-b 58-b 59-b 60-b 61-d 62-a 63-b 64-b 65-b 66-b 67-d 68-d 69-b 70-c 71-b 72-a 73-c 74-c 75-b 76-b 77-c 78-d 79-b 80-b 81-c 82-d 83-d 84-c 85-c 86-d 87-a 88-b 89-c 90-d 91-b 92-d 93-a 94-d 95-d 96-c 97-b 98-d 99-b 100-d 101-b 102-c 103-a 104-a 105-d 106-a 107-b 108-a 109-a 110-b 111-d 112-d 113-a 114-b 115-a 116-d 117-c 118-c 119-a 120-b 121-a 122-a 123-b 124-b 125-c 126-a 127-d 128-a 129-c 130-a .BUDDHAN -.

vªj rªj®¥g¤âY« xUtU¡F nk‰g£lt®fŸ bgaÇš T£lhf x¥gil brŒayh«. x¥gil brŒayh« B. »uhk¡ f®z« B. . A.1995 C. No. 18 taJ B.4. got« 4 B.12. CHENNAI A. F¿¥ã£l fhy« k£L« D. jÄœehL rh®Ãiy¥ gÂfŸ C. mªj #hâÆdiu¤ jÉu ntW vtU¡F« ɉf¡TlhJ D.ÉilfŸ 1. TlhJ 17. »uhk îthf mYty®fŸ Ñœ¡fhQ« vªj¥ ãÇÉ‹ Ñœ tU»‹wd® A. TlhJ D.1987 4. gFâ neu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢ r£l« 15/84 B. »uhk îthf mYty®fsJ gÂfS« flikfS« És¡f¥bgW« muR Miz v© A. 1961 M©L Ãy¢ Ó®¤âU¤j r£l« C. 1905 M©L Ãy M¡»uÄ¥ò r£l« III/1905 B. »uhk îthf mYtyiu nfh£l všiy¡FŸ kh‰W« mâfhu« bg‰wt® A. RSO 15(2)(5) 15. ‘A’ gântL www. 22 taJ D. jÄœehL mik¢R¥g ÉâfŸ B. »uhk îthf mâfhÇ Ãakd¤â‰F nj®î brŒa¥gL»‹w M©o‹ #]iy khj Kjš ehŸ m‹W v¤jid taJ Ãu«ãÆU¡f nt©L«? A. F¿¥ã£l fhy« k£L« B. jiyahÇ M»nah® KGneu¥ gÂahs® M¡f¥g£l òâa bga® A. muR Miz v© 625 (tUthŒ) ehŸ 6. 3 M©LfŸ D. M¡ukz« F¿¤j »uhk îthf mâfhÇ jahÇ¡f nt©oa m¿¡if A. tUthŒ nfh£l mYty® C. gFâ neu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢ r£l« 17/83 D. muR Miz v© 2747 (tUthŒ) ehŸ 12. »uhk îthf mYty® v¤jid M©L g Ko¤j¥ã‹ ïsÃiy cjÉahsuhf khw ÉU¥g khWjš nruyh« A. V¥uš Kjš ehŸ Kjš kh®¢ 31 tiu D. ïâš vJîÄšiy 10. ‘B’ gântL B.4. 20 taJ 8. s n a m a r . »uhk cjÉahs® D. bt£oah‹ 3. »uhk fz¡F v©.2 á£lh D. t#h fz¡F D. ‘ã’ bknkh D. RSO 20 D. tUthŒ¤ Jiw fz¡FfŸ vªj tifahf M©lhf¡ bfh©L jahÇ¡f¥gL»wJ A.ramans. Ãgªjidíl‹ C.tnpsctamil. grÈ C. No. ‘m’ gântL © THE RAMAN'S BOOKS. »uhk îthf mâfhÇ bghW¥ò t»¡F« »uhk¤ij¥ g‰¿a mid¤J Étu§fS« ml§»aJ A. 21 taJ C.www. ïâš vJîÄšiy 16. »uhk¤âš brŒa¥gL« gÆ®fŸ F¿¤j Étu§fis¥ gâî brŒí« fz¡F A. r_f¤âš jhœ¤j¥g£ltU¡F Ãy x¥gil brŒifÆš Éâ¡f¥gL« áw¥ò Ãgªjid A. m¡nlhg® Kjš ehŸ Kjš br¥l«g® 30 tiu 14. jÄœehL îthf¥ gÂfŸ D. w ww 6. Ãy gântL B. tUthŒ M©lhd grÈ v‹gJ A. ml§fš 13. »uhk îthf mYty® g mik¥ò¡F K‹ ïUªj giHa »uhk f®z«-K‹á¥ gjÉfŸ vªj r£l¥go xÊ¡f¥g£lJ? A. ãÇî 5 k‰W« ãÇî 7 11.7.in 1 of 14. nfh£lh£á jiyt® D.1999 D.in 1 »uhk îthf eilKiwfŸ BASICS OF VILLAGE ADMINISTRATION bfhŸF¿tif Édh .2 ml§fš C. xJ¡» it¡f¥g£l Ãy¤ij x¥gil brŒayh« A.2 C. Kªija »uhk îthf mik¥ãš gFâ neu bt£oah‹. 8 M©LfŸ C. jftš gântL D. 6 M©LfŸ 9. muR Ãy M¡ukz§fis mf‰Wjš F¿¤j r£l« A. 1996 M©L Ãy M¡ukz âU¤j r£l« D. 5 M©LfŸ B. tUthŒ îthf Miza® 7. ku« el nt©L« B. #khgªâ B. Ãy M¡ukz« F¿¤J M¡ukzjhuU¡F vªj ãÇÉ‹ Ñœ neh£O° tH§f¥gL« A. muR Miz v© 212 (tUthŒ) ehŸ 29. jhnk gÆ® brŒa nt©L« 18. ïâš VJÄšiy 5. ‘C’ 12. x¥gil brŒa jFâahd Ãy§fŸ F¿¤j ÉâahdJ in .1980 B. RSO 10 C. gFâ neu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢ r£l« 4/81 C. ãÇî 3 k‰W« ãÇî 4 C. kht£l M£áa® B. got« 2 C. #]iy Kjš ehŸ Kjš #]‹ 30 tiu C.tnpsctamil. ãÇî 6 k‰W« ãÇî 7 D. #dtÇ Kjš ehŸ Kjš or«g® 31 tiu B.in Download more model question papers visit www. ãÇî 1 k‰W« ãÇî 2 B. guhÔd« brŒa¡TlhJ C. RSO 12 B. Ãgªjidíl‹ C. gFâ neu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢ r£l« 10/80 2. »uhk K‹Ó¥ C. muR Miz v© 581 (tUthŒ) ehŸ 29.

M©L KGtJ« Ú® »il¥gJ D. tUthŒ nfh£l mYty® C. B gântL B. kht£l M£áa® B. Ú®¥ghrd¤âš Kjš tif v‹gJ A. grÈ Ú¡f« C. 1966 B. FMB-š r«kªj¥g£l òy v©Âš in . òw«ngh¡F »zWfŸ Étu« B. »uhk¤âš xU egU¡F cŸs Ãy§fË‹ Étu§fis m¿a cjî« fz¡F A.ramans. 1864 D. 40 ju V¡f® D. jil Miz¥ gântL D. 10 ju V¡f® B. tUthŒ Ô®tha« B. m. j‹dh®t mik¥òfis x‹W nr®¤jš D. 8 Kjš 10 tiu Ú® »il¥gJ 22. 2 ju V¡f® jÄœehL Ãy Ó®âU¤j r£l¤â‹ Ñœ xU FL«g¤â‰F bkh¤j tu«ò A. 5 ju V¡f® D. 39. á£lh D. ïu©L M©LfŸ D. Ãy ghJfh¥ò¥ gântL B. 37. eh‹F M©LfŸ jÄœehL gÆÇL« F¤jifjhu® ghJfh¥ò r£l« 1955‹ Ñœ gâî brŒa¥g£lt®fŸ Étu§fis »uhk¡ fz¡FfŸ gâî brŒjš A.tnpsctamil. ïâš VJÄšiy »uhk îthf mâfhÇ¡F jFâfh© gUt« v‹gJ A. 40. FMB òy¢RtL 29. 3M« fz¡F C. _‹W M©LfŸ C. ‘m’ gântL C. fz¡F v© 7 B. 10 M©LfŸ D. á£lh D. ‘m’ gântL C. 8 Kjš 10 khj« tiu Ú® »il¥gJ C. s n a m a r . 30 ju V¡f® B. A k‰W« B jtW 24. Ô®it #h°â D. MWfŸ XilfŸ mšyJ thŒfh mšyJ thF M»at‰¿‹ fiufËš bt£l¥gL« »z‰¿‹ bga® A. #khgªâ v‹gJ A. fz¡F v© 10V D. 1961 C. jÄœehL tUthŒ tNš r£l«. jÄœehL ef®òw ÃytÇ r£l«. fz¡F v© 1V C. 5 Kjš 8 khj« tiu Ú® »il¥gJ B. ‘m’ gântL D.in Download more model question papers visit www. Jwî »zWfŸ Étu« 25. rh® M£áa® jhœ¤j¥g£nlhU¡fhd rh‹¿jœ tH§f mâfhu« bg‰wt® A. mid¤J« jtW 30. ò‹brŒ . òy¢Rto B. 4 Kjš 8 tiu Ú® »il¥gJ C. 3 Kjš 5 khj« tiu Ú® »il¥gJ 21. gântL ‘1-A’ ã‰gL¤j¥g£nlh®/Äfî« ã‰gL¤j¥g£nlh® rh‹¿jœ tH§F« mYty® A. grÈ #h°â C. 6 Kjš 12 tiu Ú® »il¥gJ D. »uhk îthf mâfhÇ B. . CHENNAI 34. midtU« x‹whf mk®ªJ c©Qjš 31. Descriptive memoir mšyJ tuyh‰W Étu§fŸ C. á£lhÉš C. grÈ Fiw¥ò D. ïâš vJîÄšiy 23.in 2 19. grÈ #h°â C.gânt£o‹ Kfîiuahf »uhk¤âd mid¤J Étu§fisí« bjÇÉ¥gJ A. XilfŸ B. 35. ml§fš B. 2 Kjš 4 tiu Ú® »il¥gJ B. rh® M£áa® C. »zWfŸ 26. k©ly/jiyikÆl¤J Jiz t£lh£áa® D. 1 tUl« C. 1991 28. www. 38. ml§fš fy« 7š B. kht£l MââuhÉley mYty® B. jÄœehL Ãy¢Ó®âU¤j r£l«. ‘m’ gânt£oš fy« 11š D. 7 M©LfŸ 20. »uhk fz¡FfŸ »uªj¥ gântL v‹gJ A. fhšthŒfŸ C. 25 ju V¡f® fšÉ/kU¤Jtkid ngh‹wit¡F Ãy§fŸ th§f mDkâ mË¡F« mâfhu« bg‰wt® A. grÈ #h°â B. 33.tnpsctamil. w ww © THE RAMAN'S BOOKS. Ãy gântL C. mªj grÈ¡fhd fz¡F Ko¤jš C. jÄœehL r®nt k‰W« všiyfŸ r£l«.gântL 27. m. muád® D. muR¡F nrunt©oa bjhiffis tNÈ¡f mâfhu« mË¡F« r£l« A.in 2 of 14. xU M©L B. ïU nghf eŠir Ãy§fŸ Étu« D. Kiwa‰w ghrd« (irregular irrigation) D. xU nghf e‹brŒ Ãy¤âš ïu©lh« nghf gÆ® brŒjhš Éâ¡f¥gL« tÇ A. 3 M©LfŸ B. Ú®¥ghrd¤âš 2-M« tif v‹gJ A.khdhthÇ òw«ngh¡F Ãy§fS¡F muR ghrd Mjhu¤âÈUªJ Ú® vL¤jš Éâ¡f¥gL« Ô®it A. ml§fš v¤jid M©Lf£F xUKiw òâjhf vGj nt©L« A. 15 ju V¡f® C. A k‰W« B rÇ B. Ãy Ó®âU¤j Mizahs® C. t£lh£áa® »uhk îthf mâfhÇ khjªnjhW« mt® »uhk¤âš òâjhf gÆÇl¥g£l/mWtil brŒa¥g£l Étu§fis mD¥ò« fz¡F A. TLjš eŠbrŒ B. fz¡F v© 6 jÄœehL Ãy Ó®âU¤j r£l¤â‹ Ñœ 5 eg®fŸ bfh©l FL«g¤â‰F mâf¥g£r c¢rtu«ò A. 36. bjhuî D. xU Ma¡f£Ll‹ ïizªj Ãy¤â‰F ntbwhU ghrd Mjhu« _y« Ú® ghrd¤â‰F vL¡f¥gLtJ A.www. tUthŒ nfh£l mYty® x¥gil brŒa¡Tlhjit v‹w tif¥gh£o‹ Ñœ tU« Ãy§fŸ F¿¤j gântL A. »uhk fz¡FfËš Ãiyahd khWjšfŸ k£L« c¤juî v© ehŸ Étu§fSl‹ F¿¡f¥gL« gântL A. 15 ju V¡f® C. 32. »uhk îthf mâfhÇ D.

»uhk ua¤J¡fŸ bghJ ghrd fhšthŒ ngh‹wt‰iw jhnk nk‰bfh©L brŒtJ A. rªij kâ¥ã‹ mo¥gilÆš B. CHENNAI A. t£lh£áa® C. t£lh£áa® D. ek¡F ehnk â£l« D. kht£l tUthŒ mYty® C. jhœ¤j¥g£nlh® vd rh‹W tH§f mâfhu« bg‰wt® A. kht£l M£áa® 55.tnpsctamil. muR vL¤J¡ bfh©l Ãy« v‹gJ A. 5 C.6 r. Jiz t£lh£áa® B. 14-C 52. 250 r. gÆuhŒî B. »uhk fz¡F v©. xU »uî©L v‹gJ A. . »uhk jhd« C. k©ly Jiz t£lh£áa® © THE RAMAN'S BOOKS.Û D. ÃytÇ tNš D.in Download more model question papers visit www. »uhk tiugl« D. 7 50. r«kªj¥g£l »uhk îthf mâfhÇ B. t#h fz¡F B. 7 C. 100 r. 200 r. 106 r. ïl«.Û D.Û 59. 107. tUkhd¢ rh‹W (Income Certificate) tH§F« mâfhu« bg‰w mYty® A. xU V® v‹gJ A. t£lh£áa® 53. 500 r. 10000 r. fhtš Jiw D. »uhk« KGtj‰Fkhf bghJ kâ¥ã‹ mo¥gilÆš D. öa á£lh D.Û C. òw«ngh¡F Ãy§fŸ F¿¤j Étu§fŸ C. ãw¥ò/ïw¥ò gântL B.Û D. ‘D’ °bf£¢ v‹gJ A. 6 B.tnpsctamil. gH§FoÆd® rh‹W tH§F« mâfhu« bg‰wt® A.19 v‹gJ A. got« 2 44. kht£l M£áa® B. 10(2) v‹gJ A. ãw¥ò/ïw¥ò gâî C. 1000 r.Û C. xU bA¡nl® v‹gJ A. V‰g£LŸs trâfis¡ fz¡»š bfh©L 58. 222. tUthŒ MŒths® B.Û B. r«kªj¥g£l Cuh£á C. 6 B. tÇ gh¡»¡fhf muR vL¤J¡ bfh©l Ãy« B. 104 r.Û 61. tUthŒ nfh£l mYty® D. rh‹¿jœ Érhuiz D. Fokuhk¤J 54. tUthŒ nfh£lh£áa® C. FMB vd¥gLtJ A. ÃytÇ tNš in . nfh®itahf mikªj Ãygu¥ò D.Û B. Ãy clikahs® Étu§fŸ ml§»aJ 62. 232.96 r. ï›Étu§fŸ gâa¥gL« »uhk fz¡F v©. x¥gil Étu§fŸ gântL C. ml§fš B.Û B. òw«ngh¡F Ãy§fS¡fhd tiugl§fË‹ bjhF¥ò D.www. M¡uk¤âÈUªJ Û£l Ãy« C. öa ml§fš C. kht£l M£á¤ jiyt® 43. beLŠrhiy¤ Jiw D. g£lhthÇahf mid¤J Ãy§fS¡F« Éâ¡f¥gL« tÇ Étu§fŸ B. 2 C g£lh B.Û C. 12 B. 11 v‹gJ A. ‘m’ gântL C. tUthŒ Ãiy Miz v© 13.97 r. 4 63. mâfg£r ÉiyÆ‹ mo¥gilÆš C. »uhk fz¡F v©. Cuh£á x‹¿a« C. »uhk îthf mâfhÇ khjªnjhW« brŒa nt©oa Äf K¡»akhd òy¤j¡if¥ g A. 3 46. kahd«/nkŒ¢rš jiu/fšyh°F¤J/njh¥ò M»at‰¿š ÉF« ku§fis guhkÇ¥gJ A. Jiz t£lh£áa® D. g£lhÉ‹ got« 49. fz¡F v©. t£lh£áa® www. xU g£lhɉF nf£ò¤ bjhifia¡ fh£oY« mâfkhd bjhif tNyhÆU¥ã‹ mjid tuî it¡f nt©oa »uhk fz¡F A. »uhk fz¡F v©. bghJ¥g¤Jiw 42. s n a m a r . j¡if¡F trâahf »uhk tiugl¤â‹ ghf§fŸ C. òy§fË‹ ïU¥ãl¤ij¡ f©Lão¡f cjîtJ C.in 3 41. r«gªj¥g£l Cuh£á B. 7 MB efš B. »uhk¤âš cŸs mid¤J òy§fS¡F« msîfSl‹ ToaJ B. 14‹ go muR MizÆ‹ fhuzkhf ÃytÇ jŸSgo brŒa¥g£lhš. »uhk¤âš òijaš VJ« »il¡f¥g£lhš f©Lão¤jt® bga®. »uhk fz¡F v©. 6 v©gJ A. ef®¥òw ÃytÇ Éâ¡f mo¥gil m«r« A. fztdhš ifÉl¥g£lt® v‹w rh‹W tH§f fzt‹ É£L¢br‹W v¤jid M©LfŸ flªâU¡f nt©L«? C. Ãuªju t#h D.97 r. ehŸ. xU§»izªj Ãy¥gu¥ò 57. fz¡F v©. x¥gil brŒa¥g£l Ãy Étu§fŸ D. ït‰¿š VJÄšiy 56. kahd«/nkŒ¢rš jiu/fšyh°F¤J/njh¥ò áW FG« M»ait îthf« brŒtJ A. j©Ù® Ô®it fz¡F C. nfh£lh£áa® B. 5 D. 10(1) D. Ãy x¥gil gântL 47. j©Ù® Ô®it fz¡F 51. fz¡F v©. w ww 45. kiH¡fz¡F 48.in 3 of 14. 9 D. t£lh£áa® D. 262. tUthŒnfh£l mYty® C.Û 60. muR Ãy§fËš ÉF« ku§fË‹ cÇikia mDgÉ¡f mË¡F« Miz A. C® bghJ ntiy â£l« B. fz¡F v©. 7 MB D. kâ¥ò ngh‹w jftiy cldoahf ahU¡F mD¥g nt©L«? A.ramans. A.

ïw¥ò gâÉ‹ Kj‹ik gâths® ah®? A. 9(3) 4. 25. Ãy msit¤Jiw MŒths® D.76 r. Úâk‹w MizÆ‹ gâî Éâ B. ïa‰if ïl®ghLfŸ D.01.6 r.12.6.1999 74. 5 d 1 4 1 2 81. t£lh£áaU¡F mD¥ò« m¿¡if 71. efuh£áfŸ k‰W« khefuh£á¥ gFâfËš ãw¥ò k‰W« ïw¥òfis gâî brŒgt®fŸ A. ãw¥òfŸ k‰W« ïw¥òfŸ gâÉ‹ âU¤âaik¡f¥g£l òâa brašâ£l« jÄœeh£oš vªj ehŸ Kjš brašg£L tU»‹wJ.12 B. s n a m a r . r«gªj¥g£l bghJ Rfhjhu¤Jiw 66. fhyjhkjkhf gâî Éâ C.1999 B. ãÇî .mo C.in 4 of 14. ãÇî . Cuh£á jiyt® C.ramans. 11. got«-4 . 13. jÄHf¤â‹ Kj‹ik¥ gâths® ah®? A. 30 eh£fŸ C. FHªijÆ‹ bgaiu gâî brŒí« Éâ F¿pLfŸ: A.tnpsctamil.mo B.ãw¥ò¥ gântL B. 6 D. bghJ Rfhjhu« k‰W« muR jiyik kU¤Jt® D.in Download more model question papers visit www. r«kªj¥g£l ng%uh£á B. khÃy Kj‹ik¢ brayhs® 78. xU gFâ KGtJ« Ãy tÇ u¤J brŒa c¤juî ãw¥ã¡f¥gL« jUz« A.01. ãÇî . bghJ¢ Rfhjhu« k‰W« fh¥ò kUªJ ïa¡Fd® C.tnpsctamil. »uhk îthf mYty® 72.01. ãÇî . ÃytÇ k‰W« bjhl®òila nkš tÇfŸ Éâ¤jš k‰W« tNȤjš B. 9 2. xU gântL C.mo 69. khjªâu òythÇahd rhFgo j¡if D. 18/1969 C. FHªijÆ‹ bg‰nwh® tá¡F« ïl« C. ïU khj¤âš bgŒj kiHÉtu§fŸ B. 13 77. A. ãw¥ò mšyJ ïw¥ò¤ jftšfis gâthsÇl« Ãfœî elªj ehËÈUªJ v¤jid eh£fS¡FŸ ju nt©L« A. efuh£á Miza® 76. 1969-M« M©L ãw¥ò ïw¥ò gâî¢ r£l« brašgL¤J« Kj‹ik¤ Jiw vJ? A. ïa‰if Ó‰w§fshš ghâ¡f¥g£lt®fS¡F Ãthuz« k‰W« kWthœî mˤjš C. got« 4 B. efuh£á Miza® B. 01. w ww A. got«-3 .www. A. ãw¥ò F¿¤j rh‹¿‹ got v© A. 15 eh£fŸ B. ãw¥òfŸ k‰W« ïw¥òfŸ ngh‹wt‰iw »uhk¥ gŠrha¤J¡fËš gâî brŒgt®. 01. ãw¥òfŸ k‰W« ïw¥òfŸ r£l« (k¤âa¢ r£l«) 75.01. ng%uh£á mYtyf« C. got«-5 .4. r«gªj¥g£l Ãy mst® C. th®L cW¥ãd® D.ãw¥ò m¿¡if brŒí« got§fŸ D. got«-2 . efuh£á k‰W« khefuh£á¤ jiyt®fŸ D. 10 3. xU rJu Û£l® v‹gJ A. khefuh£á Miza® k‰W« mYty®fŸ D. gaz¤â‹nghJ ãwªj FHªij F¿¤J gâî brŒa nt©oa ïl« A. 12. m{khŒZ v‹gJ A. 25. Mu«g Rfhjhu Ãiya« 67. got« 6 C.2000 D.4 r. »uhk cjÉahs® B. bghJ¥g¤ Jiw C. . ngÇl® nkyh©ik k‰W« ngÇl® j¤jš D. ãw¥ò k‰W« ïw¥ò¥ gâîfis gâî brŒí« gâths®fis¥ g‰¿ F¿¥ãL« ãÇîfŸ A. 24/1976 73. got« 3 65.kU¤JtkidÆš neÇ£l ïw¥ò¡fhd fhuz¤â‰FÇa kU¤Jt¢ rh‹W C. khefuh£á Miza® C. D. ãw¥ò. 7 C.3. Ñœ¡f©lt‰WŸ vJ rÇahd ïiz A. FHªij ãwªj ïl« B. mwÃiya¤ Jiw B. t£l jiyik mst® B. t£lh£áa® mYtyf« D. 17/1970 B. bghJ¢ Rfhjhu« k‰W« fh¥ò kUªJ ïa¡Fd® C.2000 C. got« 5 D. bgUbtŸs« fhuzkhf nguÊî C. CHENNAI 79.in 4 64. ng%uh£áfËš ãw¥ò/ïw¥ò gâî F¿¤j gÂfŸ eilbgW« ïl« A. t£lh£áa® 68. c£ãÇî brŒJ g£lh kh‰w« brŒa c¤juÉL« mâfhu« bg‰wt® A. a 2 1 4 3 b 3 2 3 1 c 4 3 2 4 1. khÃy Kjšt® B. bghU¤Jf: A. ïit mid¤J« 70. Ñœ¡f©lt‰¿š vJ tUthŒ îthf« g‰¿a jftšfËš rÇahdJ A.mo D. tUthŒ¤Jiw Kj‹ik MŒths® B. bghJ¢ Rfhjhu¤ Jiw D. 45 eh£fŸ D. 19/1996 D. efuh£á k‰W« khefuh£á Miza®fŸ in . r«kªj¥g£l kht£l M£áa® mYtyf« D. ïit mid¤J« www. gâîfŸ Éâ D. gÆ® rhÉ ÚÇ‹¿ fhŒjš B. 11 r. ntsh©ik¤ Jiw © THE RAMAN'S BOOKS. 5. 21 eh£fŸ 80. 10.4. C.cÆu‰w ãw¥ò m¿¡if brŒí« got§fŸ 82. B.

1988 C. »uhk mYty®. s n a m a r . kWkz« brŒahjt® 96.1980 C.11. v©.1977 92. Kânah® XŒñâa« bgWgt®fS¡F ïytr r¤Jzî mÇá tH§f¥gL»wJ. fz¡F¥ãŸis B. kWkz« brŒahjt® C. C. kht£l tUthŒ ts®¢á mYty® B. Ñœ¡f©l vªj M©L Kânah® XŒñâa¤ â£l« m¿Kf¥gL¤j¥g£lJ A. »uhk îthf mYty® C.1976 93. fhiy 10 Kjš 2 k tiu D. Mjut‰w Kânah® XŒñâa¤ â£l« B. 1. Mjut‰w Éjit XŒñâa¤ â£l¤âš ga‹bgw ÉjitfS¡fhd Fiwªjg£r taJ tu«ò A.4. khj¤âš Kjš thu« (7 eh£fËš) B.11. taJ îza« brŒa¥glÉšiy 2. 1988-M« M©oÈUªJ muR Ñœ¡f©l ïªj â£l¤âid brašgL¤â tU»‹wJ A. khjªnjhW« 90. 48 D. kÂa¡fhu®. 15.tnpsctamil. f®z« k‰W« jiyahÇ. 45 C. ÉjitfS¡F r¤Jzî k‰W« mÇá tH§f¥gL»wJ C.in 5 83. âdK« 8 k neu« 88. kÂa¡fhu® 85. M©LnjhW« D. Mjut‰w ntsh©ik¤ bjhÊyhs®fŸ XŒñâa¤â£l« D. Ãuªju rhâ¢rh‹W m£il tH§F« â£l« C.288 r_f ey« k‰W« r¤Jzî¤ â£l¤Jiw ehŸ 29. 10.1974 D.4/81 . njâ: 17. Mjut‰w ÉjitfŸ B.1990 D. 50 95. Kânah® XŒñâa¤ â£l« bjhl§f¥g£l M©L A. kÂa¡fhu®. Mjut‰w clš CdK‰wt®fS¡F D. 1947 A. jiyahÇ. »uhkKÅÓ¥. m‹d¥ó®zh â£l« Ñœ¡f©l eg®fS¡fhf V‰gL¤j¥g£lJ A. 25 taJ Ãu«ãat®fŸ. kht£l msÉš Kj‹ik mâfhÇahf ïUªJ r£l« xG§F k‰W« Ãy« r«gªj¥g£l mid¤J gÂfŸ k‰W« â£l brayh¡f¤â‰F bghW¥ghdt® A.3. A. 65 taJ 3.6.11. gFâ neu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢r£l« mKY¡F tªj M©L A.1981 Kjš 91. »uhk îthf cjÉahs® D. 50 taJ C.in Download more model question papers visit www. th¡fhs® milahs m£il tH§F« â£l« D.1982 C.521. 16. Ñœ¡f©l r£l¥go jÄœehL gFâneu »uhk mYty®fŸ xÊ¥ò¢r£l« xÊ¡f¥g£ld. Mjut‰w clš CdK‰nwh® XŒñâa¤ â£l« bjhl§f¥g£l M©L A. B. clš CdK‰wt®fS¡F ïytr nt£o nriy tH§f¥gL»wJ 99.11.1975 Kjš B. v©.4/80 . tUthŒ MŒths® 89.ramans. kWkz« brŒahjt® B. tUthŒ îthf Miza® B. w ww 86. f®z«. 21.11. 1. a 1 4 4 2 b 2 3 3 3 c 3 2 1 4 d 4 1 2 1 97.1997-‹ go A.11. 1962 B. A. 40 taJ Ãu«ãat®fŸ. 40 B.1981 87.1998-š Ñœ¡f©l ahtU¡F g ÉâfŸ tiuaW¡f¥g£lJ.5/9 .04. 10. 55 taJ D. kht£l M£áa® C. Mjut‰w clš CdK‰nwh® XŒñâa¤ â£l« C. muR Miz v©. fztdhš ifÉl¥g£l bg©fS¡F C. 60 taJ F¿pLfŸ: A.04. 15 eh£fËš C. Kânah® XŒñâa« bgW« gadhËfËš Äfî« taJ K⮪njh® 98. 20.12. 60 taJ B. »uhk îthf mYty® gÆuhŒî brŒJ rk®¥ã¡f nt©oa fhy¡bfL A. tUthŒ g¤Jiw 7(2). 1992 © THE RAMAN'S BOOKS. 45 taJ Ãu«ãat®fŸ. 1. »uhk îthf mYty®fŸ j§fŸ mYtyf¤âš f£lhakhf ïU¡f nt©oa neu« A. f®z«. CHENNAI 1. fhiy 10 Kjš 12 k tiu C. 14. B.tnpsctamil. bjhGnehŒ. 1987 D.1980 B.www. Mjut‰w Éjit XŒñâa¤ â£l« in .02. bt£oah‹ C. Kânah® cjɤ bjhif â£l« B.1975 B. .6. murhiz v©. jÄœeh£oš 14. thÇR¢ rh‹W tH§F« â£l« www. 18 taJ Ãu«ãat®fŸ. bt£oah‹. kdnehŒ. 3/81 . 65 taJ 94.in 5 of 14.1962 Kjš C.1980-¡F K‹d® xU tUthŒ »uhk¤â‰F Ñœ¡f©l gÂahs®fŸ gÂah‰¿ tªjd® A. D. clš Cd« 50% mj‰F nkY« cŸs Mjut‰w clš CdK‰wt®fŸ XŒñâa« bgw Fiwªjg£r taJ C. fztdhš ifÉl¥g£l bg©fS¡F r¤Jzî tH§f¥gL»wJ D. v©.1987 D. kWkz« brŒahjt® D.1980 B. v©. tUthŒ MŒths®. ghÇrthí k‰W« mta« ïHªJ tUthŒ <£l Koahj eg®fŸ cjɤbjhif bgw Fiwªjg£r taJ tu«ò A.6. 1. fhiy 8 Kjš 12 k tiu B.1974 Kjš D. 1. khÃy tUthŒ brayhs® D. gh®ita‰nwh®. jiyahÇ. ït®fËš ahUÄšiy 84. 45 taJ 4. bghU¤Jf: A. fz¡F¥ãŸis D.

jhœ¤j¥g£nlh® D. kDjhuÇl« neuo Érhuiz v›thW rh‹W bjhiyªjJ v‹gij m¿a És¡f« kDjhuÇl« bg‰W mD¥òjš D. M©LfŸ k‰W« mj‰F nkš mt® nfhU« ïl¤âš tá¤âU¡f nt©L«. kht£l M£áa® C. 500 %ghŒ Éšiy¡ f£lz« 113. kht£l M£áa® C. Äfî« ã‰gL¤j¥g£nlh® C. 10 D.288 1.1982 101. 11 M©LfŸ D..www.2005 D. murhiz v©. ïU¥ãl¢rh‹W nt©LkhÆ‹ mt® bjhl®ªJ mªj ïl¤âš v¤jid M©LfS¡F nkš tá¡f nt©L«. CHENNAI 112. »U¤Jt Ó®kuãd® B. ï¢rh‹W »il¡f¥bgwÉšiy v‹w fhtš Ãiya¤â‹ m¿¡if C.. murhiz v©. tWik nfh£o‰F nkš cŸst®fŸ ïU¥ãl¢ rh‹W bgw brY¤j nt©oa f£lz«. t£lh£áa® D. MW khj« C. A.771 D. mWgJ eh£fŸ 111. jhœ¤j¥g£lt®fis¤ jÉu jhœ¤j¥g£lt® fS¡fhd rYiffis bgw jFâahdt®fŸ A. MââuhÉl® tF¥ò mšyJ gH§FoÆd® k‰W« ã‰g£l tF¥ãd®.3. Ó¡»a® 104. 1. 10 %ghŒ C. »uhk îthf mYty® B. thÇR¢ rh‹W kDÉš Ñœ¡f©l %ghŒ¡fhd Éšiy f£lz« x£oÆU¡f nt©L«. 7 M©LfŸ C.in 6 of 14. MW eh£fŸ B. C. thÇR¢ rh‹¿id tH§Fgt® A. t£lh£áaÇ‹ cjÉahs® C. A.. murhiz v©. ïUgJ %ghŒ Éšiy¡ f£lz« B. 10 M©LfŸ B. fy¥ò¤ âUkz« v‹gJ Ñœ¡f©l tF¥ãdÇ‹ âUkz« A.. 7 C. w ww © THE RAMAN'S BOOKS.tnpsctamil.2000 B. t£lh£áa® B. Äfî« ã‰g£l tF¥ãd® k‰W« »¿°Jt ã‰g£nlh® C. k©ly Jiz t£lh£áa® 103. nt£o nriy tH§Fjš 4. »uhk îthf mâfhÇ www. t£lh£áauhš tH§f¥gL« tUkhd¢ rh‹¿jœ Ñœ¡f©l fhy§fËš k£L« bršY«. A. ãw¥ãl¢rh‹W bgw nt©LkhÆ‹ kÅj‹ bjhl®ªJ . gŸË¢rh‹W bjhiyªJ nghdj‰F É©z¥ã¡f nt©oa Mjhu§fËš Ñœ¡f©l vJ rÇahdJ? A.964 C. murhiz v©. nfh£lh£áa® D.. rh⢠rh‹¿id bghU¤jk£oš »uhk îthf mYty® jdJ m¿¡if ah® _y« t£lh£áa® mYtyf¤â‰F mD¥òth®? A.in 6 100. tUkhd¢ rh‹¿jœ bgw (tWik nfh£o‰F Ñœ cŸst®fŸ) C.10. 25 116. fztuhš ifÉl¥g£lt® vd¢ rh‹W tH§f m¥bg© . 4. 70 %ghŒ B. bghU¤Jf: A.. a 3 4 4 1 b 4 2 3 2 c 2 3 2 3 d 1 1 1 4 102.995 B. D. gH§Fo tF¥ãd® 106. A.4. 10 M©LfŸ C. »uhk cjÉahs® _y« B. A... Mjut‰w mdhij FHªijfŸ bg‰nwh® ahbu‹W« Étu« bjÇahjt®fŸ ngh‹wt®fS¡F tH§f nt©oa rh⢠rh‹W A.ramans. ãuhkz®fŸ C. 15 M©LfŸ 110. fhtš Ãiya¤âš tH§f¥g£l Kjš jftš m¿¡ifÆ‹ ãuâ (FIR) B. A. rh® gâths® _y« D.2002 C. ïªJ t‹Åa® D. thÇR¢ rh‹W bgw D. ã‰gL¤j¥g£nlh® B.. 250 %ghŒ 109. . 107. 1 M©L B. 10. 50 %ghŒ D. br‹id kht£l¤âš Mâ âuhÉl® rhâ¢rh‹W tH§F« mâfhu« bg‰wt® A. ïu©L %ghŒ Éšiy¡ f£lz« C. ïªJ MââuhÉl® k‰W« kj« kh¿a MââuhÉl® B. brh¤J kâ¥ò¢ rh‹W bgw 114. Jiz t£lh£áa® _y« 105. ïytr r¤Jzî mÇá tH§Fjš 3.. jiyikÆl¤J Jiz t£lh£áa® D. 5. Ó®kuãd® k‰W« »¿°Jt® (mšyJ) K°ä« D. ïit mid¤J« rÇ 115. 5 B. rh⢠rh‹¿jœ bgw B. khj« xUKiw mÇá tH§Fjš 2. kht£l M£áaÇ‹ ne®Kf cjÉahs® B... m‹dó®zh â£l« bjhl§f¥g£l M©L A.11. B. MW M©LfŸ D.tnpsctamil. M©LfS¡F nkš fztÇ‹ bjhl®ã‹¿ thH nt©L«. clš CdK‰nwh® XŒñâa« F¿pLfŸ: A. s n a m a r . tUthŒ MŒths® _y« C. 5 M©LfŸ D... jiyikÆl¤J Jiz t£lh£áa® in . A. gŸË k‰W« fšÿÇÆ‹ mrš rh‹¿jœ bjhiyªJÉ£lhš mªegU¡F ïtuhš rh‹W tH§f¥gL»wJ.in Download more model question papers visit www. Ñœ¡f©l vªj rh‹W bgw 10 %ghŒ¡fhd f£lz Éšiy brY¤j nt©L«.. 50 %ghŒ Éšiy¡ f£lz« D. 15 M©LfŸ 108. A.

in Download more model question papers visit www. Ãy¥gântL B2 © THE RAMAN'S BOOKS. »uhk¡ fz¡F v© . ïuhQt¤âd® B.. nfh£lh£áa® B.. jÄœehL ïdh« xÊ¥ò r£l« ãw¥ã¡f¥g£l M©L A. Ãgªjid¡F£g£l Ãy x¥gilfŸ k‰W« Ú©lfhy Ãy¡F¤jiffŸ gântL.. Ñœ¡f©lt‰WŸ vJ rÇahdJ? A.. »uhk¡ fz¡F v©. t£l¥gântL v©. 8 ãÇîfŸ 132. m£ltiz ïd¤jt® D. ‘<’ gântL B..2 D.. 1951-M« M©L ïa‰w¥g£l jÄœehL ïªJ rka mw¡f£lis¢ r£l« ãÇî 34(2) Ñœ¡f©l ïªj ghf¤âš cŸsd.1 C. ïw¥òfŸ gâthsuhf ïU¥gt® A.3 D.2 D. A..2-ïš ml§»ÆU¥gJ A. ml§fš B. »uhk¡ fz¡F v© . grÈÆ‹ cŸsl¡f« B. å£L kid¡ bfhilfŸ C. Ãy x¥gilfis¥ g‰¿ajhF«. VÇ k‰W« fhšthŒ C. Ú®ghrd¤ â£l§fshš ghâ¡f¥g£lt®fŸ D.. ghiw k‰W« k© 127.tnpsctamil.3 137. bfho ehŸ C. ãÇî-2 2. #kh gªâÆ‹ nghJ 121. gH§FoÆd®fŸ 130. ïdh«fŸ r«gªj¥g£ljhF«. ‘B’ gânt£o‹ cŸsl¡f« D. ãÇîfshf guhkÇ¡f nt©L«.15 . A. t£lh£áa® D.. ‘A’ gântL C. bghU¤Jf: (Ãy¡F¤jiffŸ gântL) A.in 7 117. xU tUthŒ »uhk¤â‰F v¤jid ‘m’ gântLfŸ guhkÇ¡f¥gL»‹wd. 1960 C. Kânah®fŸ B. »uhk¥ gŠrha¤JfË‹ ãw¥òfŸ.22(3)-ï‹ Ñœ Twg£LŸsthW. á£lh k‰W« g£lh www. fy¥ò¤ âUkz¢ rh‹¿id tH§Fgt® A. B.. x‹W C. 10 ãÇîfŸ C. ‘D’ gântL ïdh«fË‹ c£ãÇÉ‹ gântL 124. 15 ãÇîfŸ D. fy¥ò¤ âUkz¢ rh‹¿id t£lh£áa® Ñœ¡f©l v¤jid eh£fËš tH§f¥gl nt©L«. »uhk¡ fz¡F v© . ãÇî-3 tUthŒ Ãiy Miz v©. »uhk¡ fz¡F v© . s n a m a r . A. á£lh C. 45 eh£fËš 118. ‘A’ gânt£o‹ cŸsl¡f« C. 1951 B.www.. Ãy« B. 134. A.. FoauR âd¤j‹W D. VÇ k‰W« Ú®ÃiyfŸ D. ïu©L D. A. »uhk¡ fz¡F v© . ghf« . ‘m’ gântL C. x›bthU tifÆ‹ Ñœ cŸs Ãy¤â‹ gu¥igí« Ô®it åj¤ijí« fh£LtJ. .1 B. ghf« . ïªJ rka mw¡f£lis¢ r£l« ãÇî 34(2)-ï‹ Ñœ ÉtÇ¡f¥g£l . D. ‘A’ gânt£oš cŸsgo ‘B’ gânt£oš kh‰w« brŒJ mjid v¥bghGJ t£lh£áa® mYtyf¤âš rk®ã¡f nt©L«? A. jÅahÇ‹ g£lh kidfŸ 122. 10 eh£fËš D. »uhk¡ fz¡F v© . muR òw«ngh¡F ïl§fŸ D. ghf« .2 C. F¤jif k‰W« ïju Ãgªjid¡F£g£l bfhilfŸ. k¤âa muá‹ Ãy vL¥ghš ghâ¡f¥g£lt®fŸ C. »uhk¡ fz¡F 1-A cŸsl¡f« C. ãÇî-1 1.. ãÇî-3 3. rhFgo brŒa¥g£l bt›ntW gÆ®fË‹ gu¥igí« kfNš kâ¥igí« g‰¿a RU¡fkhd Étu¥g£oaš ïJ A... g£lh D. ãÇî-7 135. ïua¤JthÇ mšyhj Ãy§fŸ C.. ‘B’ gântL ïdh«fË‹ Ãiy¥òy gântlhF«. ‘A’ gântL ïuhQt Ãy¤ij k£L« F¿¥ã£L¡ fh£L« B.tnpsctamil. 15 eh£fËš B. ãÇî-10 D. Cuh£á¤ brayhs® D.4 131. CHENNAI A. v£L 126. ãÇî-4 4.in 7 of 14. 1963 D. Ñœ¡f©l vªj ïl§fËš ‘B’ gântL guhkÇ¡f nt©L«. ghf« . »uhk îthf mâfhÇ 119. ïuhQt mâfhÇfŸ B. kht£l M£áa® C. ‘B’ gântL D.4 136. ãuhkz®fŸ C.3 B. w ww 123. ‘c’ gântL D. C.. A. ml§fÈš gâa¥g£l rhFgo Étu§fis Ñœ¡f©l gânt£oš x›bthU khjK« òythÇahfî« gÆ® thÇahfî« vGj¥gl nt©L« A. A. 16 ãÇîfŸ B. ‘C’ gântL ïdh«fË‹ c£ãÇÉ‹ gântL D..13 ïit x¤â K‹nd¿ tU« Ú©lfhy Ãy¡F¤jif Ãy§fS¡fhd ãÇî A.1 B. nk 1-M« njâa‹W B. »uhk¡ fz¡F v© . bfhL¡f¥g£LŸst‰WŸ vJ Ãy cÇik g£lhɉfhd Ãy¥gântL. »uhk¡ fz¡FfŸ mid¤J« ïJ r«gªj¥g£lit. 7 eh£fËš C. ïua¤JthÇ Ãy§fŸ B. á£lhÉ‹ cŸsl¡f« 125. Ãy x¥gilfŸ F¿pLfŸ: in . Ãy¥gântL B1 B. A.. 1977 129. A... MW B. ‘X’ gântL 128.. Ñœ¡f©l vªj¥ gântL òy‹fisí« mitfËš V‰gL« khWjšfisí« fh©ã¡F« Ãiyahd gântL A. gŠrha¤J¤ jiyt® C.. C. »uhk cjÉahs® B..ramans. A. njtjhá D. ãÇî-11 B. ãÇî-15 C. rh® M£áa® 120. a 3 3 4 1 b 1 4 3 2 c 4 1 2 3 d 2 2 1 4 133.

IªJ ãÇî 154.2-¡F E cŸsl¡f« in .. kht£l tUthŒ mYty® 139. t£lh£áaU¡F 145. ïju Ú® ghrd Mjhu§fŸ 152. Ú®nj¡f â£l¤jhš Ãu¥g¥ bg‰wit C. .in Download more model question papers visit www. cÇikia É£L ÉLjš D. tUthŒ¤ JiwÆ‹ bghW¥ã‹ Ñœ cŸs muR òw«ngh¡»š cŸs ku Étu§fis fh£L« gântL A..306 B. »uhk¡ fz¡F 1-¡F D cŸsl¡f« B.5 D. eâÚ® ghrd Kiw B.. »uhk¡ fz¡F v©.bknkh jah® brŒJ Ñœ¡f©l ït®fËš ahU¡F mD¥g nt©L«? A.4-¡F D cŸsl¡f« C. bj‹idku§fŸ ngh‹w Ãuªju gÆ®fŸ cŸs Ãy§fŸ D. á£lh bgWjš C.5-C 150.2-¡F C cŸsl¡f« B.5-¡F C cŸsl¡f« D. Jiz t£lh£áa® D. 3 B. CHENNAI 149. Ãy§fŸ C. mD¥g nt©L«. ghrd fhšthŒfË‹ M¡»uÄ¥òfis mf‰Wjš C. x¥gil D. »uhk¡ fz¡F v©. t£lh£áa® D. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F 1-A cŸsl¡f¤âš cŸs fz¡if fz¡F v©-1 cl‹ ãuâ khj« 25-M« njâ¡FŸ . j©Ù® Ô®it Éâ¥ò g‰¿ fh£L« gântL A. w ww 141. »uhk msÉš jahÇ¡f¥gL« m¿¡iffS¡F mo¥gil Mjhukhf És§FtJ A. »uhk tUthŒ fz¡F D. nfhJik rhFgoahF« Ãy§fŸ B. »uhk¡ fz¡F v©. A.3 C. tUthŒ MŒthsU¡F B. nfh£lh£áa® C. gÆ®fshd beš. t£lh£áa® B.2-¡F cŸsl¡f¤âš ãÇî 1ïš ïl« bgWtJ A. FofSila brhªj njh¥òfŸ B. x›bthU »uhk¤â‹ ml§fÈš rhFgo Étu§fis¢ rÇahf gâa¥g£LŸsjh vd bjÇɤJ¡ bfhŸs Foahdt®fis mDkâ¡F« murhiz v© A.5 v¤jid¥ ãÇîfËš guhkÇ¡f¥g£L tU»‹wJ? A. »uhk¡ fz¡F v©. murhiz v©. 4 153. á£lh òŸË Étu« C. 1-V fz¡FfŸ jah® brŒJ khj khj« . muR òw«ngh¡F Ãy§fËš M¡»uÄ¥ò brŒj Étu§fis JšÈakhf x›bthU khjK« gâî brŒjš D. »uhk¡ fz¡F v©.. kht£l tUthŒ MŒthsU¡F C.. ml§fÈš cŸs ãiHfŸ ãÇî 1-ïš 151. »uhk¡ fz¡F v©.ramans. »uhk¡ fz¡F v©. _‹W ãÇî D.in 8 138.2-¡F C cŸsl¡f« D. bfhŸS.4 D. Ñœ¡f©l ïªj fz¡F t£l ‘G’ m¿¡if jah® brŒa ga‹gL»wJ A. murhiz v©. gÆ® nk«gh£L â£l« C.. Cuh£áÆš x¥gil¡f¥g£l òw«ngh¡»š cŸs ku§fŸ C. murhiz v©. A.3-ïš vGj¥g£LŸsJ A. »uhk îthf mYty® B. »uhk¡ fz¡F v©.in 8 of 14. VÇ tUthŒ fhšthŒfis ïd« f©l¿jš B.. »uhk¡ fz¡F v©. 4-A D. bfhŸS. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk fz¡F ml§fš B. ÑœbfhL¡f¥g£LŸs K¡»akhd »uhk fz¡F if¥g‰W Ãy¤ijí« k‰w všyh tifahd Ãy§fisí« ãÇîfshf v© c£ãÇî thÇahf mid¤J Étu§fS« fh£LtJ A.3-¡F B cŸsl¡f« 147. Ñœ¡f©l ïªj¡ fz¡F 3-M« v© fz¡»‹ if¥g‰W Ãy§fËš V‰g£l khWjšfË‹ RU¡fkhF«.426 C. murhiz v©. »uhk¡ fz¡F v©.329 © THE RAMAN'S BOOKS.tnpsctamil. »uhk¡ fz¡F v©. ïit mid¤J« 142. »uhk¡ fz¡F v©.. ïu©L ãÇî C.tnpsctamil. ¡F »uhk îthf mYty® mD¥g nt©L«.6 www.. grÈÆ‹ Kjš khj¤âš mjhtJ #]iy khj¤âš rhFgoÆ‹ Ñœ fh©ã¡f nt©oaJ A..450 D. khjthÇ rhFgo fz¡F 146. kht£l M£áa® B. »uhk¡ fz¡F v©. B-bknkh m¿¡if v‹gâš Ñœ¡f©lt‰¿š vJ rÇahdJ? A. »uhk¡ fz¡F v©. tUthŒ MŒths® 143. g£lh òŸË Étu¡ fz¡F B. s n a m a r . »uhk¡ fz¡F v©.3 B... A. vŸ. »uhk¡ fz¡F v©. muá‹ tUthŒ Ãy§fŸ 148. »uhk¡ fz¡F v©. eh‹F ãÇî B. tUthŒ MŒths® C. tUthŒ grÈ 140. njh¥ò..3 ãÇî 2-ïš vGj¥g£LŸsJ A.www. »uhk îthf mâfhÇ mo¥gilÆš »uhk fz¡F 1. muR¤ njh£l§fŸ D.. 3-A C. »uhk ml§fš fz¡F D. »uhk¡ fz¡F v©.. x¥gil B..4 C.. t£l tH§fš mâfhÇfS¡F D. v©bzŒÉ¤JfŸ ngh‹w tw©l gÆ®fŸ cŸs Ãy§fŸ 144. »uhk¡ fz¡F 2-¡F D cŸsl¡f« C. »uhk¤âš Ú®ghŒ¢r¥g£l gu¥ã‹ Étu§fis fh©ã¡F« Étu¥g£oaš A. »uhk¡ fz¡F v©.2-F B.

13-M« e«g® fz¡»‹ got¤ânyna jahÇ¡f¥gL« RU¡fkhF« B. s n a m a r .10-o 164. »uhk¡ fz¡F v©. grÈ thÇahf khjªnjhW« tNÈ¡f¥g£l it¥ò C. jÄœehL TLjš Ô®it k‰W« TLjš j©Ù® tÇ r£l¤â‹ Ñœ Éâ¡f¥gL« tUthÆid fh©ã¡F« gântL vJ? A. mâf tNš Étu§fis¡ fh©ã¡F« fz¡F C. »uhk¡ fz¡F 17 B. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. ngh‹witfËÈUªJ tNyhd¤ bjhiffŸ D. 16-M« e«g® fz¡»‹ got¤ânyna jahÇ¡f¥gL« RU¡fkhF« 168. »uhk¡ fz¡F v©.8-V.. tNÈ¡f ïayhbjd fUj¥g£l gh¡» Étu§fis bjÇÉ¡F« Étu¥ g£oaš D. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F 13 D. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. ïit mid¤J« www.tnpsctamil. fUñy« 161. rh® gâths® D. »uhk¡ fz¡F 19-š gâî brŒa¥g£l Étu§fË‹go if¥g‰Wjhu® ahnuD« ïwªJÉ£lhš ït® bgaiu if¥g‰¿š ïUªJ Ú¡fî« mtU¡F©lhd thÇRjhu®fŸ bgaÇš gâî brŒaî« »uhk îthf mYtyuhš mD¥g¥gL« g£oaš A. 12-M« e«g® fz¡F C. cŸq® nkštÇ. »uhk¡ fz¡F v©.6 C.10-ã 163. »uhk¡ fz¡F v©. 11-M« e«g® fz¡F D.8 158.10-á D. »uhk¡ fz¡F 12 C. »uhk§fËš âdrÇ tNšfis fh©ã¡F« fz¡F vJ? A. fÂÅ _y« mrš g£lh got« tH§f¥gL»wJ 165. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©.. t£lh£áa® mYtyf« D. 15-M« e«g® fz¡»‹ got¤ânyna jahÇ¡f¥gL« RU¡fkhF« D. t£lh£áa® D. kht£l M£áa® mYtyf« B. xU ãuâíl‹ gz¤ij brY¤Jtj‰F t£lh£áa® mYtyf¤â‰F mD¥g nt©L«. Éiy kâ¥òŸs jhŸfshš totik¡f¥gL»wJ B.7-V cŸsl¡f« C. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F 14 B. »uhk¡ fz¡F v©.6-V cŸsl¡f« D.10-ï 162.. »uhk îthf mYty® B.in Download more model question papers visit www. »uhk¡ fz¡F 15 C. 10-š 2 ãÇî B.. j‰nghJ g£lh tH§F« Kiw A.15 bjÇÉ¡F« g£oaš A. »uhk¡ fz¡F v©. Ãyt®.10-V C. x›bthU grÈ¡F« vGj nt©oa fz¡F A. kht£l M£áa® 156. w ww © THE RAMAN'S BOOKS. îzÆ¡f¥g£l ehËš tNyhd j©lš (gz¤ij) fz¡F v©.15-š ïUrhš ekh mšyJ bryh‹ jh® brŒJ . »uhk¡ fz¡F 15 166.. 14-M« e«g® fz¡F 167. »uhk¡ fz¡F v©. fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. ïu©L ãÇîfis¡ bfh©lJ. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F v©. t£lh£áa® 159.10 C. . g£lh thÇahf if¥g‰¿ cŸs Ãy§fS¡F Éâ¡f¥gl nt©oa gšntW tif Ô®it ïd§fË‹ Étu¤ij fh£L« gântL A.5 B. »uhk¡ fz¡F v©.14-ã bjÇÉ¡F« Étu¥g£oaš A. g£lh ïšyhjtÇfËl« tNȤj Étu¥ g£oaš in . »uhk¡ fz¡F v©.in 9 of 14. »uhk¡ fz¡F v©. kht£l îthf Miza® C. A.9 160.. »uhk¡ fz¡F v©.ramans. 14-M« e«g® fz¡»‹ got¤ânyna jahÇ¡f¥gL« RU¡fkhF« C.10 B. grÈ thÇahf x›bthU khj filáÆY« x›bthU g£lhjhu® brY¤j nt©oa nf£ò tNš gh¡» fh£L« fz¡F A.10-á D.10-š 2-ãÇî D. g¢irÃw jhËš mrš g£lh tH§f¥gL»wJ C. t£lh£áa® C. ïâš xU ãÇî »uhk îthf mYtyuhš guhkÇ¡f¥gL»‹wJ.7 B.7-V cŸsl¡f« 157.7 D. 89-ã M»ait bjhF¡f¥g£L ahU¡F mD¥g¥gL»‹wd. »uhk¡ fz¡F v©. CHENNAI 169. g£lhjhu®fËl« ïUªJ tNš brŒa¥g£l bjhiffŸ t§»Æš brY¤Jtj‰F guhkÇ¡f¥gL« RU¡fkhd g£oaš B.www.9 B. 13-M« e«g® fz¡F B.10-V C. fÂÅ _y« g£lh efš got« tH§f¥gL»wJ D.8-V C. j©Ù® Ô®it Éâ¥gj‰F mâfhu« bg‰wt® A. mDkâ ï‹¿ òw«ngh¡F Ô®it Éâ¡f¥g£l jÇR k‰W« Ô®it Éâ¡f¥glhj jÇR M»a Ãy§fË‹ mDnghf« brŒa¥gL« òy¥gu¥igí« gštif tUthŒfisí« mj‰F©lhd nkš tÇfS« fh£l¥gL« gântL A. vÅš. »uhk¡ fz¡F v©. xU g£lhÉš if¥g‰Wjhu®fŸ brY¤j nt©oa ÃytÇ nf£ò v›tsî v‹gjid Ñœ¡f©l ïªj fz¡»‹ _y« bjǪJ bfhŸsyh« A.8 B. k‰bwhU ãÇit guhkÇ¥gt® A.9-V D. »uhk¡ fz¡F 18 170. »uhk¡ fz¡F 16 D.tnpsctamil.in 9 155.14-V v‹gJ A. A. 13-M« e«g® fz¡»‹ got¤ânyna jahÇ¡f¥gL« RU¡fkhF« B. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk îthf cjÉahs® C.10. tUthŒ îthf Miza® B. »uhk¡ fz¡F v©.

brh£L Ú®ghrd« D. 4 eh£fŸ D. »uhk§fËš cŸs bghJ f£ol§fŸ F¿¤j gânt£il guhkÇ¥gt® A. ïâš vJîÄšiy 183. »uhk¡ fz¡F v© 2 C. òy tiugl« C.Fs«. ïju fz¡FfŸ guhkÇ¡f¥gL»wJ C. ïJ »uhk fz¡FfË‹ mo¥gil gântL B. Ãy msita® ï‹¿ jÅahfnt »uhk îthf mYty® Ãy§fis ms¡f nt©L« D. »uhk îthf mYtyÇ‹ bghW¥ò B. fš gântL D. ÃytÇ k‰W« »uhk e¤j« bjhl®ghd fz¡Ffis fh£L»wJ C. »uhk¡ fz¡F v©. kiH¡fz¡F C. t£lh£áaÇ‹ bghW¥ò D. Ñœ¡f©lt‰¿š vJ rÇahdJ A. . B. »uhk îthf mYty®. 1½ kl§F xU nghf eŠir Ô®it C. ïJ Ñœ¡f©l »uhk¡ fz¡F v© A.tnpsctamil. xU ghrd Mjhu¤âÈUªJ rhFgo¡F bgWtj‰fhf gâî brŒa¥g£l Ãy§fŸ A. »uhk îthf mYty® 187.ramans. eh‹fh« tF¥ò . filá ehËš 178. 5 âd§fŸ C. »uhk¡ fz¡F v© x‹W (1) B. F£ilfŸ C.23 fh©ã¥gJ A.in Download more model question papers visit www. MW.in 10 171. #khgªâÆ‹ fz¡Ffis FiwªjJ v›tsî âd§fŸ K‹djhf jh¡fš brŒa »uhk îthf mYty® Ka‰á vL¡f nt©L«. bt¥gkhÅ C. CHENNAI www. gh©nlhÛ£l® B. îthf mYty® k‰W« tUthŒ MŒthsÇ‹ bghW¥ò D. 1 kl§F ïUnghf eŠir Ô®it B. VÇ òw«ngh¡F B. tUthŒ MŒthsÇ‹ bghW¥ò C. »uhk ‘m’ gântL g‰¿ vJ jtwhdJ? A. e¤j« òw«ngh¡F C. »uhk îthf mYty® Ñœ¡f©l ït‰¿š vªj khWjšfisí« brŒa¡TlhJ A. »uhk¤ jiytÇ‹ flik B. Mwh« tF¥ò . »uhk »is t§» ïa¡Fd® B. »uhk îthf mYty® B. »uhk gŠrha¤J cjÉahsÇ‹ flik C. khdhtÇ Ãy§fËš Éisí« gÆ®fis g‰¿aJ D. A. tUthŒ fz¡F D. VHh« tF¥ò . »uhk îthf mYtyÇ‹ flik 182. T£L Ma¡f£L C. xU nghf eŠirÆš xU grÈÆš Éij¡f¥g£L m¥grÈÆnyna mWtil brŒa¥g£lhš mJ A. xU g£lhjhu® brY¤j nt©oa ÃytÇ bjhif jhkjkhf brY¤âdhš ïj‰F t£oahf mguhj« tNÈ¡f¥gL»wJ. Ñœ¡f©l ïizfËš vJ rÇahdJ A. w ww 175. »uhk¡ fz¡F v©. jiyikÆl¤J Jiz t£lh£áa® bghW¥ò C. Jwî »zWfŸ 184. gÆ®¡fz¡F B.tnpsctamil. Iªjh« tF¥ò . »uhk¤âš if¥g‰W Étu« KGikahf m¿ayh« D. »uhk¤âš ua¤JthÇ cÇik KiwÆš cŸs gytif kâ¥òŸs if¥g‰WfË‹ v©Â¡ifia fh£L»‹wJ. »uhk¤âš thG« mfâfË‹ fl‹fisí« gânt£ilí« guhkÇ¥gt® »uhk îthf mYty® B.19 B.tw©l Ú® ÃiyfŸ 188. Ãy msitaiu muR gz« f£o tutiH¡f nt©L« 177. 2 kl§F ïUnghf eŠir Ô®it D. »uhk ml§fš v‹gJ A. r§»È¥ gântL 176. Étrha Ãy¡fz¡F 173.21 172. Ma¡f£L D. t£lh£áaÇ‹ bghW¥ò 181. »uhk îthf mYty® kht£l¤ â£l¡FG cW¥ãdiu nj®ªbjL¡»‹wh® C. 2½ kl§F ò‹brŒ Ô®it 185. o¥ngh gântL B. kiHia gâî brŒa kiHkhÅ ïšiyba‹whš vjid¡bfh©L kiHia msÉLth® A. »uhk cjÉahsÇ‹ flik D. tUthŒ MŒthsÇ‹ bghW¥ò B.14 C. #khgªâÆ‹ nghJ fz¡Ffis cÇa fhy¤âš jh¡fš brŒtJ A. »uhk îthf mYty® tUthŒ MŒths® k‰W« k©ly Jiz t£lh£áaÇ‹ T£L bghW¥ghF« 186.17 D. s n a m a r . fl‹ bfhL¤j t§» nkyhs® D. òw«ngh¡F »zWfŸ B. brÉ 174.in 10 of 14. »uhk¡ fz¡F v© 8 D. »uhk¡ fz¡F v©. VÇÆš j©Ù® ïšyhj rka¤âš M¡uÄ¥òfŸ brŒahjgo f©fh¡f nt©oaJ A. tUthŒ MŒths® D. 8 âd§fŸ B. Ma¡f£L Ãy§fŸ D. ïJ M©LnjhW« guhkÇ¡f nt©oa x‹W 179. kht£l ntsh© t§» ïa¡Fd® C. nk‰f©litfŸ mid¤J« 180.bgÇa MWfŸ B.www. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk fz¡Ffis¤ j¡if brŒifÆš bjhl®òila jhY¡fh fz¡Ffisí« jh¡fš brŒa nt©oaJ A. »uhk§fËš ÉtrhÆfŸ t§»fËš bg‰w fl‹fis k‰W« fl‹ gh¡»fis fl‹ gântL k‰W« gh¡» g£o buh¡f gântil guhkÇ¥gt® A. thŒ¡fhš k‰W« Xil¡ fiuÆš âwªj mšyJ _oa thŒ¡fhÈ‹ _y« ïiz¤J¡ f£l¥g£l »zWfŸ A.20-I ï›thW« miH¡fyh« A. »uhk¡ fz¡F v© 9 © THE RAMAN'S BOOKS. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk gŠrha¤J¤ jiyt® C. T£L Ma¡f£L Ãy§fŸ Ú® in . ghjurkhÅ D. »uhk¡ fz¡F v©.

ngÇ{ fÊî fz¡F C.in 11 189.13 198. Ñœ¡f©lt‰¿š vJ rÇahdJ? A. kht£l M£áa® 203. 2-E fz¡F D. murhiz v©. Ñœ¡f©lt‰¿š vJ M©LnjhW« òâajhf vGj¥gl nt©L«? A. 10 M©LfŸ 207.8 C.9. kWÓ® mik¤jš B. bghJ gÂfS¡fhf »uhk Ãy tUthÆš ïUªJ fÊ¡f¥gL« bjhif ï¡fz¡»š bfh©Ltu¥gL« A. 5 M©LfŸ D. Étrha Ãyk‰wt® B. murhiz v©. Ãy¤ij x¥gil¥ bg‰wt® Ñœ¡f©l v¤jid M©o‰FŸ Ãy¤ij ɉf¡TlhJ. Ãy x¥gil ÉâfË‹ Ñœ ïytr Ãy x¥gil vªj murhiz _y« tH§f¥gL»wJ? A.1947 D. â£l brayh¡f« C. ngÇl® nkyh©ikÆ‹ filá goÃiy A. s n a m a r . flnyhu RdhÄ »uhk§fËš bghW¥ò t»¡F« »uhk îthf mYtyÇ‹ K¡»a flikfËš x‹W A. 5(1). A.4 B. ïâš vJîÄšiy 196. »uhk¡ fz¡F v©. »uhk¡ fz¡F B. »uhk îthf mYty® ml§fÈš gÆÇl¥g£l gÆ®fË‹ Étu§fis rÇgh®¡f nt©oaJ A. rhFgo¡ fz¡F C. 13(1) 192. 10(2) vJ C. »uhk Cuh£á ngÇl® nkyh©ik¡ FG jiyt® A. M© thÇR bgaÇš C.327 B. »uhk¡ fz¡F v©. òd® thœtˤjš D. òy thÇahd Étu§fŸ murhiz v©.tnpsctamil. thuªnjhW« D. 2-C fz¡F ku¥g£lh D. 2-D ghrd Mjhu ßâahd Étu¥g£oaš D. jiyik MáÇa® / MáÇa®fŸ C. ï‹diy¤ jÉ®¡f Ú©l fhy â£l« Ô£lš 200.ramans. x›bthU grÈ¡F« guhkÇ¡f¥gl nt©L« B. murhiz v©. 2-D ghrd ßâahd Étu¥g£o 190.423 206.7. »uhk ml§fš B. 2-F fz¡F C. jh¡F« Ãiy 199. 10(3) D.12 D. K‹nd‰ghL D. »uhk îthf mYty® 201. flªj khj¤âš jahÇ¡f¥g£l gÆ® rhFgo Étu§fis ït® F¿¥gL« xU ehËš bghJ k¡fŸ gh®it¡F it¡f nt©L« A.223 tUthŒ¤ Jiw ehŸ 7.223-ï‹go á£lhÉš ïl«bgw nt©L« C. tÇt#h fz¡F D. ghrd fz¡F 197. »uhk§fËš kiH k‰W« òaš NwhtË fhy¤â‹ nghJ jhœthd mšyJ ïl® neÇL« gFâfËš thG« k¡fS¡F ghJfh¥ò K‹nd‰ghLfis¢ brŒgt® A. Cuh£á k‹w jiyt® D.236 tUthŒ¤ Jiw ehŸ 10.287 C.2011 C.in 11 of 14. trâ gil¤j å£L kid cŸst® D. nk‰f©lt®fŸ midtU« 205. K‹T£ona midtU¡F« czî V‰ghL brŒa nt©L« B. . murhiz v©.tnpsctamil. fh¥gh‰W« elto¡if B.249 tUthŒ¤ Jiw ehŸ 4. ngÇl® nkyh©ikÆ‹ Kjš goÃiy A. 3 M©LfŸ C. v‹w »uhk fz¡Ffis Ú¡»a murhiz v© k‰W« ehŸ A. »uhk îthf mYty® B.in Download more model question papers visit www. Étrha Ãy x¥gil tUthŒ îthf Miz 15ÉâÆ‹ Ñœ Ãy« x¥gil bgw K‹DÇik bg‰wt® A. r£lk‹w cW¥ãd® B. 8 M©LfŸ B. fhšeil kU¤Jt®fŸ © THE RAMAN'S BOOKS.9. bg© cW¥ãd® bgaÇš D. murhiz v©. tUthŒ MŒths® C.www. Ñœ¡f©l »uhk¡ fz¡FfËš âU¤âaik¡f¥g£l fz¡FfŸ A. kht£l M£áa® C. 10(1) B.253 tUthŒ¤ Jiw ehŸ 5.316 D. »uhk¡ fz¡F v©. RdhÄ miy tU»‹wjh vd fl‰fiuÆnyna mt® KfhÄ£L gh®¡f nt©L« D. MââuhÉl® k‰W« gH§FoÆd® C. CHENNAI 202. ïit mid¤J« 204. »uhk¤âš cŸs gšntW tifahd Ãy§fË‹ ghFgh£o‹go mt‰¿‹ gu¥gsîfis F¿¥ã£L jahÇ¡f¥gl nt©oa fz¡F A. M©L njhW« in . x›bthU ghrd Mjhu thÇahfî« x›bthU ghrd Mjhu _ykhf ga‹bgw¡Toa Ãy§fis F¿¥ã£L« guhkÇ¡f nt©oa fz¡F A. mid¤J« rÇ 193. âdªnjhW« C. FL«g¤ jiyt® bgaÇš B. 2-F fz¡F C. khjªnjhW« B. ïâš vJîÄšiy www. »uhk ml§fšfËš vªj xU kh‰wK« âU¤jK« kht£l tUthŒ MŒthsnu nk‰bfhŸth® D. 2-H fz¡F 195. murhiz v©. w ww 194. murhiz v©. t£lh£áa® D. v¢rÇ¡if C. murhiz v©. »uhk ml§fš. ngÇ{ fÊî fz¡F v‹gJ A. »uhk¡ fz¡F v©. Jiz t£lh£áa® D. »uhk¡ fz¡F v©.1990 191.10. t£lh£áa® B. 2-G fz¡F B. j©Ù® Ô®it¡ fz¡F B.2009 B. ghâ¥ò V‰gl¡ Toa gFâia fh£L« »uhk tiugl« x‹iw jah® ÃiyÆš it¤âU¡f nt©L« C. »uhk îthf mYty®. å£Lkid x¥gil¤ â£l¤âš Ñœ¡f©l ïªj cW¥ãdÇ‹ bgaÇš k£L« tH§f¥gL»wJ A.

»uhk cjÉahs® B. bj‹id 3.ramans. A.5 = 140 r. grÈ #h°â C.3. ïit mid¤J« 217. ïit mid¤J« in . FL«g m£il k‰W« âUkz miH¥ãjœ D. taJ rh‹W B. murh§f òw«ngh¡»š cŸs g¢ir ku§fŸ bt£l mDkâ tH§F« mâfhu« gil¤jt® A.Û. v¡fhuz¤ij¡ bfh©L« khj ïWâ¡F nkš »uhk îthf mYty® j‹ ifÆU¥ãš it¤âU¡f¡ TlhjJ. Äf¡ Fiwªj ÉiyÆš B. B. rhâ rh‹W got« D.in 12 of 14. 48. gŸË mšyJ fšÿÇÆ‹ kh‰W¢ rh‹¿jœ C.00 B. å£L tÇ ïuÓJ D. 50. Ô®it #h°â mguhj« B. 30. Cuh£á k‹w jiyt® 214. á£lh ml§fš k‰W« »uhk¤ Ô®it C. tUthŒ MŒths® B. jÅah® bjhʉrhiyÆš gÂòÇtj‰F C. ef®òw ÃytÇ D. D. CHENNAI 220. ÉtrhÆfŸ nfhU« á£lh Ñœ¡f©l vªj »uhk fz¡»ÈUªJ ju¥gL»wJ A. khÃy muR òw«ngh¡F Ãy§fis k¤âa muá‰F ïªj msÉš tNȤJ¡ bfh©L Ãykh‰w« brŒ»‹wJ A. 50. »uhk îthf mYtyÇl« rhâ rh‹W bgw¡ nfhÇ É©z¥ã¡F« É©z¥g¥ got§fËš vJ rÇahdJ? A.10(1) D.in 12 208. j©nlhuh 216. bghJk¡fŸ th¡F_y« C. C.10 C. r®nt v© k‰W« g£lh v© M»at‰¿‹ efš C. t§»Æš fl‹ bgw D. Ãykh‰w« ne®Éš »uhk îthf mYty® »uhk¤âš nf£ò Jiw¡F tH§FtJ F¿¤J ïJ _y« És«gu« brŒa nt©L« A.www.Û.00 C. bghU¤Jf (j‰nghJŸs 2C ku§fË‹ Éâ¥ò É»j§fŸ) A.00 D. a 1 2 3 4 b 2 1 4 3 c 3 4 2 2 d 4 3 1 1 215. ïit mid¤J« 219. ïit mid¤J« 221. ãw¥ò¢ rh‹W B. mid¤J« rÇ 218. tUkhd¢ rh‹W D. g£lh khWjY¡F©lhd É©z¥g¥got« B. 5.5 = 100 r. FL«g m£il efš B.in Download more model question papers visit www. gidku« 4. kht£l M£áa® 213. t§»Æš bg‰w flid <Lf£l 224. tH¡fkhd rªij kâ¥ò ÉiyÆš 211. tUkhd¢ rh‹W tH§Ftj‰F vJ K¡»a rh‹whf nfhu¥gL»wJ? A.tnpsctamil. 209. »uhk fz¡F v©. »uhk îthf mYty® tNÈ¡F« tÇfËš vJ jtwhd x‹W A.7.2006 B. 3 br©L B. ÃytÇ B.2008 210. 4. ïytr å£L kid x¥gil â£l« Koî¡F tªj M©L A. s n a m a r .2 B. kh‰W¢ rh‹¿jœ C.00 F¿pLfŸ: A. »uhk îthf mYty® D. Ô®it #h°â D.2007 D. É©z¥gjhuÇ‹ kD B. thuf« C.3. t£lh£áa® B. òËaku« 1. Äf mâfkhd ÉiyÆš D. 2. 2 br©L D. »uhk îthf mYty® xUtU¡F taJ¢ rh‹W bfhL¡f Ñœ¡f©l vjid V‰f nt©L«. khku« 2.10(2) www. á£lh k‰W« ml§fš bgw É©z¥gjhu® »uhk îthf mYtyÇl« rh‹whf mË¥gJ A.tnpsctamil. »uhk îthf mYty® C. FL«g m£il efš B. . »uhk cjÉahs® D. »uhk fz¡F v©. w ww 212. mâfkhd ÉiyÆš C. »uhk fz¡F v©. 3. efuh£á všiy¡FŸ å£Lkid x¥gil¤ â£l¤âš tH§f¥gL« Ãy¤â‹ msî A. »uhk fz¡F v©.12. »uhk îthf mYty® tNÈ¡F« tÇfËš vJ rÇahdJ A. tNš bjhif D. »uhk îthf mYty® xUtU¡F âUkz¢ rh‹W mË¡f ftÅ¡f nt©oaJ A. 31. tUthŒ MŒths® C. C. murh§f òw«ngh¡»š ga‹ jU« ÃiyÆš cŸs ku§fË‹ kfNš Vy« Él t£lh£áaU¡F K‹djhfnt m¿¡if mD¥ògt® A.2007 C. gŸËÆš kf‹ mšyJ kfis¢ nr®¡f B. ïit mid¤J« 223. 14. bghJ k¡fS¡F vªj xU K¡»a ga‹gh£o‰fhf »uhk îthf mâfhÇ ÉtrhÆfS¡F á£lh k‰W« ml§fš efš tH§F»wh® A. Ãy¢ Ó®âU¤j« r£l¤â‹go F¤jif k‰W« Ãykâ¥ò © THE RAMAN'S BOOKS. A. bg‰nwhÇ‹ M©L tUkhd F¿¥ò D. mid¤J« rÇ 222. ehËjœ k‰W« thbdhÈ _y« D. rhâ rh‹W C. tUthŒ nfh£l mYty® C.

A. %. ïit mid¤J« in . r£l¥ãÇî 62 238.5 B. A. »uhk fz¡F v©. »uhk îthf mYty®fŸ Ñœ¡f©l á£lh efš tH§f¡TlhJ A. rh® gâths® D.. %. g£lhjhuU¡F kidÉ k‰w« kf‹fŸ ïU¡f nt©L« D. thÇR rh‹W bg‰W ïU¡f nt©L« C. kht£l M£áa® C. òâa òy‹fis V‰gL¤jyh« B. el¥ò¥ grÈ gh¡» »°â khj§fËš 10-M« njâ¡FŸ f£l jt¿atU¡F k£L« ït® okh©L neh£O° v©. òâa »uhk e¤j¤ij njh‰WÉ¡fyh« C. ïj‰fhd e_dhÉš kf#® jah® brŒa nt©L« C. g©oif fhy ÉHh¡fŸ mšyJ ntW Ãfœ¢áfËš T£l beÇryhš cÆ® Mg¤J V‰gL« vd bjÇatªjhš ït® fhtšJiw¡F jftš mË¥gh®. òijašfŸ g‰¿ nkš mYty®fS¡F jftš bfhL¤jš C. A. %.000 C. bfhiy mšyJ j‰bfhiy ngh‹w r«gt§fŸ eilbg‰w ã‹ò »uhk îthf mYty® brŒa¡TlhjJ vJ? A.in 13 225. kf#® _‹W ãuâfshf jah® brŒJ. mâš VjhtJ á¡fš ïUªjhš . mt® bgaÇš g£lh gâth» ïU¡f nt©L«. 1923-M« tUl« 10-MtJ r£l« 8-MtJ ãÇî C.. %. »uhk îthf mYtyÇ‹ g k‰W« flikfËš Ñœ¡f©l vJ rÇahdJ? A. bfsutKŸs _‹W »uhk K¡»a°j®fis it¤J Érhuiz el¤j nt©L«.. D.. .. 9-ã C. ïâš mid¤J« rÇ 237. Ãy msit òy‹fË‹ všiyÆš khWjiy c©lh¡fyh« D. muR¡F brY¤j nt©oa ïju gh¡»fŸ vj‰fhf brY¤j nt©L« v‹w Ãiy¥gh£oid Ã%ã¡f nt©L«.in 13 of 14.in Download more model question papers visit www.8(1) C. neh£O° x¥òjš mË¡f nt©L«. A. VJÄšiy 232.. Kânah® XŒñâa« â£l¤âš FUl®. á£lh k‰W« ml§fš bg‰whY« fl‹ bgWgt® Ãy¤â‹ if¥g‰Wjhuuhf ïU¡f nt©L«. nkY« .1-I x¥òjš brŒayh« A. jftš bfhL¤jhš jftyhsÇ‹ bga®. okh©L neh£O° C. 1923-M« tUl« 8-MtJ r£l« 6-MtJ ãÇî B. %.. ïit mid¤J« 227. »uhk fz¡F v©. ïâš vJîÄšiy 230. »uhk îthf mYty® kf#® jah® brŒí«nghJ ftÅ¡f nt©oaitfŸ A. rh£áfË‹ th¡F_y« C. ÑnH F¿¥ã£LŸs rh‹W ïUªjhš k£Lnk á£lh k‰W« ml§fš bg‰w ÉtrhÆ fl‹ bgw tÊ c©L A.ramans. fhšeil¥ g£oaš k‰W« rhtofË‹ fz¡Ffis¥ guhkǤjš B. A. r£l¥ãÇî 52 C. grÈ gh¡» jÉu k‰w ïd§fËš t£lh£áanu .50. fhš ïHªjt®fS¡F tUkhd c¢rtu«ò v›tsî îzÆ¡f¥g£LŸsJ. r£l¥ãÇî 39 D. 1923-M« tUl« 13-MtJ r£l« 10-MtJ ãÇî 231.9(1) D. #¥â neh£O° k‰W« brh¤J g¤âu« D. t¡Ñš neh£O° B. »uhk fz¡F v©. t£lh£áa® B.5. g£lhÉš rh£á ifbaG¤J ngh£ltuhf ïU¤jš nt©L« C.. Éyhr«. tUthŒ MŒths® 239.10(1) 233.tnpsctamil. 11-ã B. t£lh£áa® B. w ww 228..6000 B. nfh£lh£áa® C. ïit mid¤J« 235. »uhk îthf mYty® D. mt® bgaÇš g¤âu« ïU¡f nt©L« B.. T£L g£lhthf ïU¡f nt©L« B... fÂÅkakh¡f¥g£l »uhk¡ fz¡F.. %. Ãy vL¥ò Ãy kh‰w¤â‹ _y« A. kuz Érhuiz nk‰bfhŸsš D.10... g¡fthj« k‰w« if...000 D. th¡F_y«.. 10(1) D. B.. braš eLtU¡F x‹W« všiyF£g£l fhtš JiwÆdU¡F x‹W« k‰bwh‹W jdJ mYtyf¤âš it¤âU¡f nt©L«.tnpsctamil. s n a m a r . gÆÇl¥g£l Ãy« mtU¡F brhªjkhf ïUªjhš k£Lnk mjid <Lfh£o fl‹ bgw Koí« D.5000 C. ïit mid¤J« www. ïâš vJîÄšiy © THE RAMAN'S BOOKS. r£l¥ãÇî 13-(A) B. B. fztdhš ifÉl¥g£l bg©fŸ XŒñâa¤ â£l¤â‰fhd taJ tu«ò 30 vÅš FL«g M©L tUkhd« v›tsî? A.000 B..www.. 226. Ãy msit òy§fËÈUªJ V‰gL¤j¥gL« òâa Ãy msit òy§fŸ r«gªjkhf kh‰w« brŒtJ A. 12-V 229. A. xU Ãy msit òy¤â‹ xU ghfnkh mšyJ ghf§fnsh mâf gu¥òilajhf ïUªjhš Ãy x¥gil.20. »uhk fz¡F v©. Kânah® XŒñâa« tH§FtJ F¿¤jhd gÂfis¡ ftŤjš D. CHENNAI 236. 1923-M« tUl« 12-MtJ r£l« 10-MtJ ãÇî D.000 D. ï‹go tNš brŒa c£g£ljšy. »uhk îthf mâfhÇ 234.

A.1969 B. cHt® ghJfh¥ò¤â£l« bjhl§f¥g£l M©L A.2898.tnpsctamil. É©z¥gjhu®fËl« Érhuiz nk‰bfhŸsš 245. xU khj¤â‰FŸ B.3. nfh£lh£áa® C. s n a m a r . t£lh£áa® 243. 14% B. »uhk¡ fz¡F v©. murhiz v©. »uhk îthf mYty® #¥â brŒí« nghJ KjÈš ïjid #¥â brŒ»wh®.8.12. A.000 D. mirí« brh¤ij #¥â brŒí« nghJ jahÇ¡f¥gl nt©oa got« A.š gâî brŒa nt©L«. 4.1897. got« 7 C. got« 5 D.11.2008 246. #¥â brŒa¥g£l brh¤Jfis Vy« ÉLtj‰F jFâgil¤jt® A. t£lh£áa® k‰W« »uhk îthf mYty® D. X® M©L¡FŸ C... murhiz v©.ramans.. td¤Jiw M¡ukz§fS¡fhf ã-bknkh t£lh£áa® tH§f¡TlhJ v‹D« murhiz A.4 in . 10% C.2. tUthŒ ehŸ: 11.24V-Æ‹ go tÂf neh¡f¤â‰fhd M©L¡ F¤jif tÇ v›tsî? A.2 C. x›bthU òy v©ÂY« M¡ukz§fis bga® M¡uĥ㋠j‹ik g‰¿a Étu§fŸ »uhk fz¡F .1970 ÉilfŸ 1D 21 D 41 B 61 A 81 B 101 A 121 B 141 C 161 A 181 D 201 C 221 D 241 D 2B 22 C 42 C 62 C 82 D 102 A 122 C 142 D 162 C 182 C 202 D 222 B 242 D 3D 23 B 43 C 63 D 83 B 103 D 123 B 143 C 163 B 183 D 203 B 223 C 243 A 4A 24 B 44 C 64 B 84 B 104 B 124 B 144 A 164 C 184 B 204 B 224 C 244 A 5C 25 B 45 A 65 A 85 A 105 A 125 B 145 D 165 B 185 D 205 A 225 D 245 A 6C 26 B 46 B 66 A 86 D 106 D 126 C 146 A 166 C 186 C 206 D 226 C 246 D 7A 27 C 47 A 67 D 87 B 107 B 127 A 147 C 167 B 187 D 207 C 227 D 247 A 8B 28 A 48 D 68 B 88 C 108 A 128 C 148 B 168 C 188 B 208 A 228 B 248 B © THE RAMAN'S BOOKS. %. ïªj flikia brašgL¤JtJ ïtÇ‹ bghW¥ò A. òw«ngh¡F Ãy§fis jÅ¥g£lt®fŸ if¥g‰¿ gy‹ mila Élhkš ghJfh¥gJ tUthŒ JiwÆ‹ flik. ïit mid¤J« 247. tUthŒ Ãiy v©. 25. 11.. CHENNAI 9A 29 C 49 B 69 D 89 D 109 C 129 B 149 A 169 B 189 C 209 D 229 A 249 D 10 D 30 A 50 A 70 C 90 A 110 A 130 B 150 C 170 A 190 A 210 D 230 A 250 A 11 B 31 B 51 C 71 D 91 C 111 C 131 D 151 C 171 B 191 B 211 D 231 D 12 A 32 C 52 B 72 B 92 A 112 B 132 A 152 B 172 A 192 A 212 B 232 D 13 B 33 D 53 D 73 B 93 C 113 D 133 C 153 B 173 D 193 A 213 A 233 D 14 D 34 A 54 A 74 C 94 B 114 D 134 D 154 D 174 A 194 A 214 B 234 C 15 B 35 A 55 B 75 B 95 A 115 A 135 B 155 C 175 A 195 C 215 A 235 D 16 D 36 A 56 A 76 B 96 D 116 A 136 B 156 C 176 A 196 B 216 C 236 D 17 C 37 C 57 A 77 B 97 D 117 C 137 C 157 A 177 A 197 C 217 D 237 A 18 A 38 B 58 D 78 D 98 A 118 D 138 A 158 A 178 D 198 B 218 D 238 D 19 A 39 B 59 D 79 D 99 B 119 B 139 C 159 C 179 B 199 B 219 C 239 B 20 B 40 A 60 B 80 D 100 B 120 D 140 A 160 C 180 B 200 D 220 C 240 A www. 17% 248. Étrha¤ bjhÊyhs®fis gâî brŒjš C.2004 C.000 249. got« 2 242.2001 D.. . tUthŒ ehŸ: 21.10 C.in 14 of 14.2003 D.tnpsctamil. mirí« k‰W« mirah¢ brh¤JfŸ D..1.2569. jÄHf Kjyik¢rÇ‹ cHt® ghJfh¥ò â£l¤âš cW¥ãd® Mtj‰F v›tsî gâî f£lz« brY¤j nt©L«? A. nfh£lh£áa® C. %. 7% D. %. %. mirah¢ brh¤JfŸ C. kht£l M£áa® B.100 B. murhiz v©. tUthŒ ehŸ: 10. A. gadhËfË‹ jFâia f©l¿jš D. M¡ukzjhuU¡F És¡f« nf£L mD¥g¥gL« neh£O°¡F M¡ukzjhu® Ñœ¡f©l eh£fS¡F t£lh£áaU¡F És¡f« mË¡f nt©L«. 15 eh£fS¡FŸ 250. »uhk¡ fz¡F v©.3247. »uhk¡ fz¡F v©. cHt® ghJfh¥ò¤ â£l« brašgh£oš »uhk îthf mYtyÇ‹ g§»š vJ jtwhdJ? A. kht£l M£áa® B. É©z¥ã¡F« mid¤J kD¡fisí« V‰wš B.in Download more model question papers visit www. 15.in 14 240.1986 C.3.www. Éiyía®ªj bghU£fŸ 241. got« 3 B.12. w ww 244.10. murhiz v©. MW khj¤â‰FŸ D. »uhk îthf mYty® D. »uhk¡ fz¡F v©.2005 B.3 D.1 B.10. mirí« brh¤JfŸ B.. tUthŒ ehŸ: 13.

b) 4 4) $.%"&N 7! . 4 6 a) < " / * " a) Revenue A 16) .12.) 3.Mš nghš brê¤J thœf . " 5 & . 1 ! b).) 8) 5 B ) $ J % &B -K & B 6 9 ' 6 a) 1981 * %* .) 1 d) 1990 1 3.11.6 $ a) 1 B & .! : . * * 2 A 1935 18) 2/ " 12.1989 11) 9 1 7 c) 1 b) $%* & c) "% # 7 %* + a) 10) 1 b) A 2 # 4E %*" ¼ # 4 '3 # 1 7% ! 1 a) & b) b) 1 (A9) 7! 3 a) 1956 7) c) . a) 6 c) P 2500 a) 17) # 9A B d) . 6 ! + / b) 2 a) 6) C7 .m›itah® TNPSC nry« 1) a) 2) b) " ) " %*+ 9 %) / .11. 5 b)1951 % 6 / d) P 4000 c) 6R 5/ * a) 1947 B *! . 7 5 .%+ + &B : a) P.+ d) c) P 400 / 6 7! 15) . B & %) c) # ) d) " ! ) 4# c) 1963 b)1960 1971 d) Posting Register & a) 1 # 2F .6 6 A-.1985 d) ( -. 1 B # 2 c) 11.. A b)1985 5 13) " ¾ 1 d) & d) #$% c) 1 b) P 300 4# ! 1* % " * B 2/4 c) 2-.+ .0 +/ & <) & C . ) " ! 3. 19) + # 12 . & 1 <) & +/ '5/B -. & B -.6 ) +/ 7 47 ) ! 5 d) B & ' d) d) 2 9 c) 3 ) #$% $ ) 8 5 % " * &1 . 200 12) 7% 2 b) 12. 8 1 7 # / 0 * 3. .<# b) # '3 # b) 2 b) B 3. a) 1 4# " ( 27 d) " $ . " a) A 1 B 22) .9$ A & #1* c) 1937 b) 5 4# & d) 2 d) % # 15 # " %B -. P 500 : c) COWLES % - c) a) .+ 1 d) c) 124 C c) C % # 20 c) $ " 2 " " 1 c) " 4# ! * .". % 5 a) 1 5) -. O & * & b) Cess 1 0 $! .1990 2 # 6A 6 0 a) 11.1986 +/ C%5 ! A: %& * b)P 1500 A. d) - # ".6 a) P 2000 14) 2% . 7 - " d) c)1988 22 : #$% . d) ! 2% 8 / *! & 8 1939 & 1951 7% 9 & / 134 / " d) " F C%5/ . 0 a) 3) ! c) # " d) #$% c) 4 4# 1956 -J A d) 3 4# A m›itah® TNPSC nry« . /%* 1*% 5 6 b) 20 C%5/ ( -) 3 4# -. 21) 25 5 b) 114 20) C # 5 1 b) " 3 . % &1 B # * 2004 / " J 8 3. / " 8 & 1947 ) $ (A- a) 104 -.12.

$% & c) # 16 c) 13 .1999 & a) . . & c) * 5/ % a) 29) $ b) 18 " " # 15 <) b) (A- a) 12 27) C 28) 1 b) # 864 . B A . $ a) 1 #1* B - . 33) 38) .1996 32) 2 . a) 2 37) 2 A 5/ % 37 / 2 A d) $+ W c) . .T 6 ! " / *#1 .) 6 c)30 */ 2 .1997 # 2 1 0 + '3 d) P 2000 % -.+ A - + $ / + & A . )1%* c) . A 30.< & . * 22 . " & 2 & 1 / .+ ! b) . # & . C A A a) 24) .) & 8 " ! 5 & .1993 7% ) A " )0 . $ b) 3 a) A 5/ % ! 2 - 39) - % 5 ! c) & 5/ % % / % C% .6 %* 18 1* ) - # 3 " & : c) 29. & c) $% " %! ! #$% / 1 ! d) ! " %* # 82 d) & 1 #97 B c) P1700 # A X7R 5 # 5 + C b) P 1500 * <) ".+ < * * . 6 / 7 b) B 1 A b) & b) 6 : / V d) d) B " & 1 % # 6 A.) 1 $ 9 d) " )J ( 7% " d) 4# -.1996+ * * b) : 9+ %* ! " / c) 4 & &B : -)0 / ) 9+ .11. " )J -. 35) & . d) C 5/ &! J 5/ % #$% c) * %! / d) / m›itah® TNPSC nry« . 26) B -. : b) 21 .m›itah® TNPSC nry« 23) ( -.) 21 30) 34) B -.< +/ 1 # 78 & b) 6 7! <) d) %* 1 % % c) C " * . 40) & * b) 9+ / C/ 2 # 3 (9) .T *5 %*+ b) C& %! 6 c) " S %* % %) S & ) A ! d) * " #$% " &+ d) 1 2 # * 1 a) # 14 & 25) 1 ! a) B -.4. 36) - b) 29. . 9 / ! 29. &B : 9 / " #$% <) # " & 1 .8.Mš nghš brê¤J thœf . .1.6 & / 16 6 a) a) ! 5/ % ) $ b) 6 c) a) # 17 d) d) ' 3 (A- ) A . .) 31) M A . A.) ! + 2. ! c) ! d) / 2 B -. 7 A # 7 1 /! + A # & ) : & ! c) 4 # 56 a) P 1000 . ! * a) ! $ c) 1 - &8 2/ " a) .) b) & .+ & a) 29.<) .6.< ! a) 2 " &B : .6 ) 7! 5 35 d) - J * 7% & # 9 (3) T -J B d) ! 5 9+2 * * # 1 (8) & : # ! . %+ / " % / & 2 a) 21 b)25 +/ 4 * 1%) W # 8 (1) [.

44) 0.) ) . %* b) .)9 8 A b) : : b) . . 6 2 %) d) .Mš nghš brê¤J thœf . % %*+/ / " ) B *5 A ". 2 5/ d) .T a) 0 42) &B 6 43) . 2 " c) . & %*& 7J .m›itah® TNPSC nry« 41) .) a) 48) .) ! b) 6 a) P 750 .( (%*6 + (A- 4 a) c) 6 \+ b) d) 65 %! d) P 1500 m›itah® TNPSC nry« .6 & . O 1 * ! & 47) 5 a) A " A. ".# " b) P 1000 B " 5 A- " # # %% & % % # 13 < *& 08 #$% %*+ _/ d) " d) #$% 1 1 # # 14 ! d) C& % * ! A # #9 # 7 d) ) -) % X7R c) P 1250 %) c) d) " %) & 2 c) 60 -) ) B 7 47 / * 1 c) * % %*+ + c) ` " b)55 5/ " ^ % c) ) c) * 5 # / %* / ) % *+ # 18 7 & 7% ] * %! -. ! ! 1 b) "% ) X7R . 2 5/ . 19 49) 9 ! C . + # 11 '3 # a) ) 5 4# & %* 45) a) 6 % $ / 10 4# / %*+ a) %* $% d) ! -. 7 / b) a) 50 50) 4 & # #$% ) ! * # 12 5 ) # 11 * /% ! ) " . %* c) .1 46) 5 2 " & % " [ b) ) 7 " * & &B A) %) 7 " a) .