You are on page 1of 2

ACHIZ I ȚII

PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr._2___
Privind reziliarea
La contractual nr._12__ din ”_17__” iunie 2013
Prezentul accord este semnat astăzi ”_13___” iunie 2014, în

or. Leova,

( localitatea)

între Primăria Sărata – Răzeși , în persoana d-lui
( denumirea autorității contractate)

Ivan Tomșa

( numele, prenumele și funcția)

și _„_I I Favorit Carcea_” în persoana d-lui __V Carcea_______. în continuare ”
Părți”, care au încheiat prezentul accord despre următoarele:
1. Părțile, în legătură cu faptul că a expirat termenul contractului N =12 din
17 iunie 2013, iar după expirarea termenului de valabilitate a contractului
nu este posibilă achitarea serviciilor , părțile au ajuns la accord comun de
prelungire a contractului Nr.50669_”__17_” ___iunie 2014 ( numit în
continuare Contract).
2. Din momentul intrării în vigoare a prezentului accord, Păr țile se consideră
obligate să respecte drepturi și obligații indicate in contract.
3. Prezentul accord este încheiat în 2 exemplare originale, cite unul pentru
fiecare parte.
4. Prezentul accord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare
după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.
5. De a prelungi prezentul contract cu valabilitate de 1 an , în suma de
49914,07__ lei_____ lei la Art._________.

_____________
(semnatura)

L.Ș.

Primăria Sărata –Răzeși
(semnatura)

L.Ș.