You are on page 1of 8

Kt qu k thi tuyn sinh chuyn Ton nm hc 2015 - 2016 trng PTNK

STT
110
276
320
330
359
415
416
471

SBD
NK150110
NK150277
NK150322
NK150332
NK150361
NK150419
NK150420
NK150475

H
Ng Hong
inh Nho
L Thanh
Trn Thanh
Nguyn Minh
Hong L Tr
Ha Huy
Nguyn inh Vng

Tn
Anh
Bo
Bnh
Bnh
Chu
Cng
Cng
Dng

Phi
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

480
514
534
563
608
651
809

NK150484
NK150520
NK150540
NK150570
NK150617
NK150662
NK150823

Nguyn Trn Tin


Nguyn nh
V B Anh
Nguyn L Thi
Tiu Pht
Nguyn Minh
Nguyn Vn Phc

Dng
Duy
Duy
Dng
t
c
Hu

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

890
937
972
997
1079
1248
1287
1309
1338
1363
1589
1628
1696
1906
1937

NK150907
NK150956
NK150991
NK151017
NK151099
NK151273
NK151313
NK151336
NK151366
NK151392
NK151620
NK151661
NK151732
NK151948
NK151981

L Xun
Hong B
Nguyn Khnh
Thn c
Trn Th Qunh
Mai L ng
o Minh
Nguyn Tun
Bi Minh
Bi Thnh
Trn Hong
Phm Kha
Hunh T Hong
Kiu Trng
Nguyn nh Bo

Hong
Huy
Huy
Huy
Hng
Khoa
Khi
Khi
Kit
Lam
Long
Lun
Minh
Ngha
Ngc

Nam
Nam
Nam
Nam
N
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
N

1977
1980
2005
2055
2063

NK152023
NK152026
NK152051
NK152104
NK152112

Lm ng Song
L Nguyn Khi
Trn Minh
Dng Minh
Nguyn ng Phc

Nguyn
Nguyn
Nguyn
Nht
Nht

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

2139
2241
2298
2447

NK152188
NK152295
NK152354
NK152505

Trn Ngc Tuyt


Tng Li
Lm Hu
Nguyn nh

Nhi
Pht
Phc
Qun

N
Nam
Nam
Nam

2496
2506
2574
2760
3140
3178
3194
3257
3378
3384

NK152556
NK152566
NK152635
NK152825
NK153210
NK153249
NK153265
NK153328
NK153452
NK153458

L Nht Vn
Nguyn L Nht
Nguyn Th Linh
Nguyn Phi
V Quang
Thi Thnh
V Quang
Hong
Hong Quc
Trn Hong

Qunh
Qunh
Tm
Thn
Trnh
Trung
Trng
Tng
Vit
Vit

N
Nam
N
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

2016 trng PTNK


Ni sinh
Vnh Long
H Ch Minh
k Lk
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
Tp HCM
Bnh Dng

Vn KC
5.25
5.25
6.25

Bnh Dng
Tp HCM
Tp HCM
H Ch Minh
H Ch Minh
Quy Nhn
H Ch Minh

5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
5.25
4.5

Tp HCM
Tp HCM
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
Tp HCM
Ninh Thun
H Ch Minh
Lm ng
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
Tp HCM
ng Nai
C Mau
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh
H Ch Minh

5.25
6.75
5.5

6.5
4.25
4.75
6.75
5.25
5.75
4.5

4.75
5.75
5.25
3.75
5.5
3.75

Anh KC

9.75
8.25
9.75
8.75
9.25
9.75

6.5
6.8
8.3
7.4
7.3
7.6
7.9

7.25
8.5
8.75

7 8.8
5.9
7.1
9.1
5.3
8.4
6.6
8.6
6 8.6
5 8.4
5 6.3
8.9
7.1

8.75
9.25
8.5
9.5
8.75
8.75
9.5

Vn

Sinh

5.5
9

9.5
8.75
9.5
5.5

9
8.25
9
9.75
9

8.6

9.75
5 9.25
8.5

6.8
5 8.1
8.1
4 5.5
4 9.3

9.75
10
8.25
9.75
8.75

6.8
9.3

Ha
9
9

5.4
6 8.3
7.4
8.8
8.3
5 7.9

5
5.25
5.25
4.5

Ton KC
9
8

6 9.75
10
9.25
6 8.75

3.5

4.5

H Ch Minh
C Mau
ng Nai
Bnh Dng
An Giang
Tp HCM
k Lk
Tp HCM
H Ch Minh
H Ch Minh

5.5
5.5
5.5
3.75
5.25
4.25
5.25
6.5
4.75
5.75

8.3
4.4
6.1
7.4
8.3
4.9
8.4
8.5
5.5

8 7.75
9.75
9.5
9
8.5
7 9.75
10
10
7.5
9.75

Anh
6.2
5.1

Tin

Ton
6.75
6.75
6.5

9
9.75
5.4

4.2
5.7

8
6
6 7.75
8.25
6.75
6.75

35.5
34.05
36.05
35.9
39.55
36.6
35.9

7
8.5
7.5
7
4.75
6.25
8.75
5.5

7.5

7
4.6

6.25
7.25
6

5.3

6.25
6.5

8.25
8

3.5

7.25
6.25
7.25
7.75
7

6.3

8.25
7.75
7.5
7.75

6.6

7.25
9.5
7.25
8

Ton
36.75
35.75
34.4
40.55
41.9
40.3
35.05
34.65

34.05
34.15
37.35
34.35
34.8
34.9
36.35
34.1
35.35
35.4
37.05
37.15
35.1
0 34
36.35

Tin-Tin

Tin-Ton
35.75
40.55
41.9
40.3
35.05
34.65
35.5
34.05
36.05
39.55
36.6

34.15
37.35
34.35
34.9

37.05
37.15
35.1
34
36.35

36.05
39.6
35.6
34.25
37.55

36.05
39.6

35.25
41.05
5 38.3
35.25

35.25
41.05
38.3
35.25

37.55

7.75
7.75
9
8

5.3

6.5
8.5
7.75
9

4.6

7.75
7.25

37.3
35.15
39.1
36.15
35.05
38
35.65
42.9
36.25
35.5

36.15
35.05
38

36.25

38.15

L-Ton
36.75
35.75
34.4
40.55
41.9
40.3
35.05
34.65
34.05
36.05
35.9
39.55
36.6
35.9

39.55

Ha

Sinh

S-Ton

40.55
41.9
40.3
35.05

34.05
36.05

Anh
35.55
32.35

Vn

35

28.85
33.95

31.55

36.6
35.9

34.05

35.55

37.35
34.35

37.35
34.35

34.9

34.9
31.05

39.35

19.5

34.1
35.35
35.4
37.05
37.15
35.1
34
36.35
36.05
39.6

32.9
37.05
37.15
35.1
34
36.35

29.6

26.6

36.05

34.25
34.55

29.05

K Chuyn
30
29
27.9
31.55
32.15
32.3
29.05
30.4
27.25
27.3
29.3
28.9
31.05
29.1
28.9
32.05
27.9
28.6
28.85
27.8
28.65
29.1
28.1
31.1
28.9
29.05
29.9
28.85
26.75
28.6
29.05
31.35
27.85
26.75
29.8
28

33.8

41.05
38.3

41.05
38.3

37

32.8

31.55
31.05
27.25

37.3

31.7

35.15

35.15

36.15

36.15
35.05
38
35.65

38

36.25

36.25

32.55

29.95

29.55
27.4
30.1
28.15
28.55
29.5
27.9
33.9
28.5
28.25