You are on page 1of 2

26.01.2011.

Katedra za elektroniku
Elektronski merni sistemi, OE4EMS
prof. V. Drndarević
asistent V. Rajović

Teme diplomskih radova za školsku 2010/11 godinu1
1. Merač srčanog pulsa
Fizičke osnove merenja srčanog pulsa. Metode merenja srčanog pulsa. Projektovanje i testiranje
optoelektronskog senzora srčanog pulsa. Povezivanje senzora srčanog pulsa sa mikrokontrolerski
baziranim višenamenskim akvizicionim modulom VAM-01, interfejsna kola. Izrada mikrokontrolerskog
programa za obradu signala iz senzora srčanog pulsa i prikaz rezultata merenja na alfanumeričkom
LCD displeju. Rezultati testiranja.

2. Virtuelni osciloskop na bazi zvučne kartice
Princip rada i osnovne funkcije osciloskopa. Analogni i digitalni osciloskopi. Arhitektura i funkcije PC
baziranog digitalnog osciloskopa. Mogućnosti realizacije digitalnog osciloskopa na bazi zvučne
kartice (audio CODEC) PC računara. Hardverska organizacija zvučne kartice. Grafički korisnički
interfejs virtuelnog osciloskopa. Program aplikacije virtuelnog osciloskopa. Rezultati testiranja.

3. Ultrazvučni asistent pri parkiranju automobila
Osnovne funkcije i organizacije merno-indikacionog sistema koji služi kao pomoć pri parkiranju
vozila. Pregled metoda i senzora za merenje rastojanja i mogućnosti primene u sistemu za asistiranje
pri parkiranju vozila. Projektovanje i realizacija hardvera i softvera ultrazvučnog mikrokontrolerski
baziranog asistenta. Za indikaciju rastojanja automobila od prepreke koristiti niz LED dioda i zvučno
upozorenje tonom čija učestanos varira sa rastojanjem. Obezbediti mogućnost kalibrisanja sistema pri
nultom rastojanju između vozila i prepreke.

4. Pretvarač za upravljanje koračnim (step) motorom
Princip funkcionisanja i karakteristike koračnih motora. Upravljanje koračnim motorom. Metode
povećanja rezolucije: polukorak i mikrokorak. Namenski kontroleri i pobudna kola. Primena
mikrokontrolera za upravljanje koračnim motorom. Projektovanje i realizacija mikrokontrolerski
baziranog pretvarača za upravljanje step motorom. Pretvarač treba da sadrži korisnički interfejs za
zadavanje parametara rada motora.

5. Precizna elektronska vaga
Fizičke osnove merenja sile i naprezanja. Senzori sile. Merenje sile pomoću mernih traka. Interfejsna
kola. Projektovanje hardvera i softvera mikrokontrolerski bazirane precizne vage. Potrebno je
obezbediti temperatursku kompenzaciju, automatsku kalibraciju vage i cifarski prikaz rezultata
merenja. Realizacija laboratorijskog modela precizne vage korišćenjem interfejsnog kola VIK-1 i
mikrokontrolerske kartice VAM-01.

6. Analogni senzor sa samoidentifikacijom
Povezivanje mernih pretvarača po Plug-and-Play konceptu. Projektovanje pretvarača temperature sa
analognim izlazom za merni signal i 1-žičnim digitalnim interfejsom za očitavanje identifikacionih
podataka senzora. Jedno-žični Dallas Semiconductor komunikacioni protokol, osnove i primena.
Realizacija analognog pretvarača temperature sa ugrađenom 1-Wire EEPROM memorijom DS2431.
Povezivanje realizovanog pretavarača sa mikrokontolerskim modulom VAM-01 i izrada
mikrokontrolerskog programa za očitavanje identifikacionih podataka pretavarača. Rezultati
testiranja.

7. Instrumentacioni drajveri standardne arhitekture za virtuelnu instrumentaciju
Softverske osnove Virtuelne instrumentacije na bazi PC kompatibilne akvizicione kartice (DAQ
kartica). Standardna arhitektura instrumentacionog drajvera. Projektovanje instrumentacionog
1

Temu može da predloži i zainteresovani student/studentkinja. Konačan naziv teme i sadržaj rada biće
definisan u saradnji sa predmetnim nastavnikom.

Primer povezivanja senzora gasa sa mikrokontrolerom i obrada mernog signala. karakteristike i povezivanje. Merenje brzine doze. Projektovanje i realizacija GM sonde sa USB interfejsom. Povezivanje preko USB magistrale. Napajanje i povezivanje GM brojača. Merenje koncentracija gasova Metode merenja koncentracije gasova. Osnovne karakteristike senzora: osetljivost. Pregled komercijalno raspoloživih senzora koncentracije gasova. Virtuelni monitor jonizujućeg zračenja na bazi PC računara Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja. Primeri realizacije različitih mernih funkcija: generator signala proizvoljnog talasnog oblika. Izrada mikrokontrolerskog programa za brojanje impulsa i USB komunikaciju. Realizovati instrumentacioni drajver za određenu funkciju DAQ kartice (npr. 10. 8. princip rada. Funkcije i organizacija inteligentnog merača atmosferskog pritiska. Rekonfigurabilna merna instrumentacija sa funkcijama koje definiše korisnik Analiza mogućnosti implementacije koncepta softverski definisane arhitekture mernog instrumenta. 9. Realizacija laboratoriskog modela pretvarača korišćenjem Atmel AVR-USB-162 razvojnog okruženja. . Pobude senzora. linearnost. selektivnost.drajvera za Lab View ili LabWindows/CVI programsko okruženje za PC kompatibilnu akvizicionu karticu. 11. Kalibracija. Brojački merni sistemi. interfejsna kola. stabilnost i dr. Senzori atmosferskog pritiska. rezultati merenja. Testiranje sonde. Fizičke i hemijske osnove rada senzora gasova. hardverska arhitektura i softver. Realizacija hardverskog jezgra rekonfigurabilnog instrumenta pomoću FPGA programabilnih kola. Inteligentni merni pretvarač atmosferskog pritiska sa USB komunikacionim interfejsom Metode merenja atmosferskog pritiska. prikupljanje analognih ulaznih signala). ponovljivost. određivanje statičke funkcije prenosa testiranog kola/uređaja i dr. GM brojač kao detektor jonizujućeg zračenja.