You are on page 1of 4

B U C U R E Ş T I 19 2 8 88676 ION RUSU ABRUDEANU DEPUTAT DE ALBA I CARTEA ROMANEASCĂ^ 1 9 2 8 . DAR NEDREPTĂŢIT STUDIU 1STORIC-POLITIC DE ION RUSU ABRUDEANU DEPUTAT DE ALBA „ C A RT E A .R O M Â N E A S C Ă " .MOȚII C A LVAR U L U N U I P O P O R E R O I C .

.

Toţi scriitorii acestor vremi preistorice nu pot preciza aproape nimic în mod cert. la care ştiu personal că s'a dedicat d. că a sunat ceasul împlinirii vremii şi pentru urmaşii martirilor Horia. mai ales în ceeace priveşte trecutul îndepărtat al Munţilor Apuseni ai Transilvaniei. adevărul istoric. care există. C. pentru toate popoarele dornice de îmbogăţirea Aurul. C. în înţelepciunea şi patriotismul său îndeobşte recunoscute. le-a ascultat păsurile şi le-a studiat trecutul lor glorios şi scump tuturor Românilor. Renunţând deci la această sarcină. In orice caz se poate afirma. DACIA ÎNAINT E DE E PO C A RO MANA Dintre toate popoarele. Ion I. care dovedesc orga-ntearea lor într'un stat compact şi independent. numai întrucât îmi stau în ajutor isvoare istorice bazate pe urme pozitive. fost şi actual prim-ministru al României Mari. Cu atât mai puţin poate fi aceasta în intenţia mea. este încă foarte puţin. urmând unei chemări providenţiale. asupra problemei de viaţă a Moţilor. de 20 de ani încoace. încât orice problemă ce ni se înfăţişează ca adevăr istoric din viata acestor popoare este dela început contrazisă şi bănuită. exprimat de şeful guvernului d. începând cu Adam şi Eva. G. care au populat Dacia înainte de Daci şi de Romani. compusă din d-nii miniştri h\zx. Cipăianu şi G. în Septembre 1927. din cauza bogăţiilor el în aur şi argint. asupriţi şi ţinuţi în mizerie şi întunerec de regimul maghiar numai din cauza virtuţilor lor strămoşeşti şi a trecutului lor eroic. nu pot stabili adevărul curat. unde a stat de vorbă cu ei. luată de astă-dată în scopul bine determinat de a se înfăptui cu inimă şi fără întârziere tot ceea-ce ar putea ajuta la prosperitatea economică şi culturală a Moţilor. adică al Moţilor. Brătianu. Lapedatu. singuri dela Daci ne-au rămas oarecare urme. încolo este atât de întunecoasă epoca neamurilor. C. care întrece cu mult puterile şi mijloacele mele. că din timpurile cele mai vechi regiunea munţilor metaliferi ai Ardealului a format per manent un punct de atracţie deosebită. din însăşi Iniţiativa personală a d-lui Ion I. a fost totdeauna „ochiul dracului" pentru toţi muritorii. acest metal preţios. atât de năpăstuiţi sute de ani dearândul. dar trebue să recunosc că d. cu convingere şi căldură. Brătianu. Hotărârea aceasta fermă. . care au locuit in Dacia înainte de Romani. Cloşca. Ion I. Crişan şi Avram lancu. a descins incognito în mai multe rânduri prin satele şi pela vetrele Moţilor. care încă de pe timpul regimului unguresc şi fiind ministru în România Mică. 'şi-a zis. PA R T E A Î N TÂ I A DIN TIMPURILE PREISTORICE PANA LA VENIREA UNGURILOR IN DACIA CAPITOLUL I. Brătianu. depune o muncă neobosită. fără tăgadă. din fericire. sistematică şi folositoare pentru ducerea la îndeplinire a gândului celui bun şi mare. Acest luminat bărbat de stat. C. Brătianu este singura personalitate politică de mâna întâia din tară. Din clipa aceea fericită pentru soarta viitoare a bravilor Moţi.P R E FA Ţ A Mult discutata chestiune a Moţilor a avut însfârşit onoarea să fie pusă la ordinea zilei. Tătărescu. o comisiune de trei. este desigur rezultatul meditaţiunilor serioase şi al studiului profund. Ion I. Dar şi aici ceeace voiu putea spune. mă voiu mărgini să amintesc pe scurt despre locuitorii preistorici de pe pământul României-Mari de azi. Fără a jicni pe nimeni.