You are on page 1of 52

Nabrojati 5 nacela obligacionog prava (5 nacela sadrzanih u ZOO

)
1. Nacelo autonomije volje
2. Nacelo savesnosti i postenja
3. Nacelo zabrane prozrokovaja stete
4. Nacelo ravnopravnosti strana
5. Nacelo zabrane zloupotrebe prava
Izvori obligacija po ZOO
1. Ugovor
2. Prouzrokovanje stete
3. Sticanje bez osnova
4. Poslovodstvo bez naloga
5. Jednostrane izjave volje
6. Zakon, druge pravnorelevantne cinjenice koje neposredno preko zakona predstavljaju izvor
obl.
Formalni izvori obligacionog prava (5 zakona(koji su izvor)obligacionog prava)
- ZOO
- Porodicni zakon
- Zakon o nasledjivanju
- Zakon o prometu nepokretnosti
- Zakon o visini zatezne kamatne stope
4. Koji su formalni izvori obligacionog prava
a. SGZ
b. Zakon o visini zatezne kamtne stope
c. Zakon o prometu nepokretnosti
d. Zakon o nasledjivanju
5. Najvazniji formalni izvor obligacija je ZOO, pre njega je prof.Konstatinovic 1969. doneo Skicu
za zakonik o obligacijama i ugovorima.
6. Koji je formalni izvor obl.prava ZOO, i koji je pravi naziv za Konstatinovicevu Skicu Skica za
zakonik o obligacijama i ugovorima.
7. Da li se SGZ smatra formalnim izvorom obligacionog prava? NE
8. Navesti tri oblika nacela slobode ugovaranja (nacela privatne autonomije):
- Nacelo opstosti i dispozitivnosti
- Nacelo ravnopravnosti
- Nacelo zabrane stvaranja i iskoriscavanja monopolskog polozaja
- Nacelo neformalnosti (konsensualnosti)
9. U obligacionom pravu najvazniji je Zakon o obligacionim odnosima koji je donet 30.marta
1978., stupio na snagu 1.oktobra 1978., koji sadrzi 6 izvora obligacija, a od kojih je najvazniji
ugovor.
10. Navesti nacela koja deriviraju iz nacela savesnosti i postenja
- Nacelo zabrane zloupotrebe prava,
- Nacelo jednake vrednosti davanja
- Nacelo zabrane prouzrokovanja stete,
- Nacelo suznosti ispunjavanja obaveza
- Nacelo postovanja dobrih poslovnih obicaja - Nacelo mirnog resavanja sporova
- Nacelo postupanja pravnih lica u skladu sa opstim aktima
- Nacelo odredjene paznje u izvrsavanju obaveza i ostvarivanju prava

11. 5 pravnih instituta kojima se stiti nacelo jednake vrednosti davanja
1. Raskid ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti
2. Odgovornost za pravne nedostatke stvari
3. Odgovornost za fizicke nedostatke stvari
4. Prekomerno ostecenje

5. Zelenaski ugovor
12. Nacelo slobode ugovaranja – strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama
prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obicaja, da svoje odnose urede po svojoj volji. Dva
izuzetka:
- zakonsko pravo prece kupovine
- ugovor o osiguranju
13. Obavezno zakljucenje ugovora je jedan od izuzetaka od jednog od osnovnih nacela u materiji
ugovornog prava nacela slobode ugovaranja
Primeri obaveznog zakljucenja ugovora u nasem pravu su:
1. Zakonsko pravo prece kupovine
2. Ugovor o osiguranju
14. Najvazniji formalni izvor obligacionog prava kod nas je ZOO.
Medjutim on ne regulise citavu materiju obligacionog prava, tako on nije regulisao ni neke
imenovane ugovore obligacionog prava kao sto su npr.
1. posluga
2. poklon
15. Dopuniti nacelo formulisano u clanu 10. ZOO
Strane u obligacionim odnosima su slobodne da, u granicama prinudnih propisa,
javnog poretka i dobrih obicaja, svoje odnose urede po svojoj volji.
16. Pravne cinjenice iz kojih nastaju obligacije su izvori obligacija, a kod nas u glavi I ZOO su
pobrojani njih 5 a to su?
Ugovor,
prouzrokovanje stete,
sticanje bez osnova,
jednostrana izjava volje,
poslovodstvo bez naloga
17. Navedite izvore obligacionog prava, koji se nalaze u drugom delu zakona (ZOO)
Ugovor,
prouzrokovanje stete,
sticanje bez osnova,
jednostrana izjava volje,
poslovodstvo bez naloga
18. Poredjati po redosledu kako stoji u ZOO:
1. Opsti deo
2. Ugovori
3. Merodavno pravo u slucaju sukoba republicnih zakona
4. Prelazne i zavrsne odredbe
19. Nacelo konsensualizma:
a. postojalo u rimskom pravu
b. ugovor nastaje prostom saglasnoscu volja
c. suprotan formalnom ugovoru
d. vazi u nasem pravu
20. Kako glasi nacelo monetarnog nominalizma?
Kad obaveza za predmet ima svotu novca, duznik je duzan platiti onaj br.novcanih jedinica na
koji obaveza glasi, izuzev kad zakon odredjuje sto drugo.
21. Kako se zove najznacajnije nacelo uopste u gradj.pr autonomije volje
kako se to nacelo
naziva u obl.pravu
privatne autonomije Dati primere izuzetka. __obaveza zakljucenja

ugovora, izbor saugovaraca, saglasnost treceg
I kako se zove kada se da pre ugovora
___dozvola , a kako posle zakljucenja ugovora ___odobrenje ?
22. Opsti rok zastarelosti je 10 godina.
Kod kojih ustanova vaze sledeci rokovi?
a. 1 god...-placanje komunalnih usluga
b. 2 god..-obaveza jemca kod dospelosti glavne obligacije..
c. 3 god...-isplata zakupnine, subj.rok za naknade stete...
Opsti rok zastarelosti je 10godina, izuzetno taj rok moze biti i duzi od opsteg a to je _za krivicna
dela__ i po kom zahtevu __ostecenog__.
23. Klizna skala je:
a. definicija
b. suprotna nacelu monetarnog nominalizma
c. najcesca kod ugovora o gradjenju
d. protivna nasem pravu
24. Standardi paznje po ZOO
dobar domacin, dobar privrednik i dobar strucnjak
Koja su dva glavna standarda ponasanja pazljivog u ugovorima ili obligaciji ? dobar domacin,
dobar privrednik ,
a koji je poseban standard u nekom zanimanju? dobar strucnjak
Obligacije i podela
1. Pravna veza dva subjekta koja proizvodi obaveze za obe strane naziva se sinalagma, a u
nasem jeziku jos korelacija, a moze se vrsiti u skladu sa postovanjem prinudnih propisa, javnog
poretka i dobrih obicaja.
2. Obligaciono pravo u objektivnom smislu je:
a. deo gradjanskog prava
b. skup pravnih pravila i normi koje uredjuju obl.pravo
c. najcesce sredstvo u pravnom prometu
d. koristi se u naturalnoj privredi
3. Subjektivno obligaciono pravo je:
a. imovinsko
b. neprenosivo
c. deluje erga omnes
d. utuzivo

e. relativnog karaktera
f. prenosivo
g. neimovinsko
h. neutuzivo

4. Obligacioni ugovor:
a. njime se sticu stvarna prava, narocito pravo svojine
b. stvara prava i obaveze na osnovu kojih se moze zahtevati prenos prava svojine
c. ima translativno dejstvo
d. ima obligaciono dejstvo
Obligacioni ugovor:
a. dvostrani i stvara obaveze za obe strane
b. dvostrani pravni posao
c. zakon za stranke
d. ima obligaciono dejstvo
Obligacioni ugovor:
a. saglasnost volja najmanje dve strane
b. zakon za stranke
c. dvostrani pravni posao

d. najvazniji izvor obligacija
- saglasnost volja dva ili vise lica kojima se postize neko obligaciono pravno dejstvo.
5. Sta je obligaciono pravni odnos?
- Obligacija je pravna veza izmedju dve strane, poverioca i duznika, na osnovu koje poverilac ima
pravo da od duznika zahteva odredjeno ponasanje a ovaj je duzan da to ucini.
Obligacioni odnos:
a. prenosi stvarna prava, posebno pravo svojine
b. stvara prava i obaveze na osnovu kojih se moze zahtevati prenos stvarnih prava
c. ima obligaciono dejstvo
d. ima translativno dejstvo
Obligacija/obligacioni odnos:
a. zakon za stranke
c. imovinsko pravni odnos

b. deluje erga omnes
d. veza izmedju dve odredjene strane

6. Kada na jednoj strani imamo poverioca koji moze traziti ispunjenje od bilo kog duznika, onda je
to __pasivna solidarna__, i kada postoji jedan duznik koji moze ispuniti dug u potpunosti bilo
kome, ali pre nego sto bilo ko od poverilaca zatrazi __aktivna solidarna__.
7. Kada poverilac kod alternativnih obligacija ne izvrsi izbor, sta se desava?
To pravo prelazi na duznika.
8. Osnovno nacelo koje se tice novcanih obligacija u nasem pravu je nacelo monetarnog
nominalizma, a njemu suprotno je nacelo monetarnog valorizma.
9. Trpljenje je:
a. negativna
b. licna
c. pozitivna opbl.
d. novcana

10. Zatezna kamata isplacuje se u slucaju:
a. postoji u genericnim obavezama
b. kada je u pitanju subjektivna docnja
c. novcane obaveze
d. padom dužnika u docnju bez obzira da li je time prouzrokovana šteta poveriocu
e. kada duznik padne u docnju
f. visina se odredjuje prema visini kamate koju gradjani placaju na stedne uloge po
vidjenju
u mestu ispunjenja
Zakonska zatezna kamata je: da se zaokruze tacni odgovori
a. duguje se zbog neispunjenja obaveze
b. predstavlja objektivno pravo
c. isplacuje se u novcu
d. duguje se kumulativno sa naknadom stete
11. Pasivne solidarne obligacije:
a. docnja poverioca prema jednom sol.duzniku proizvodi dejstvo i prema ostalim
b. docnja jednog sol.duznika prema poveriocu proizvodi dejstva i prema ostalim, pa su i
ostali sol.duznici u docnji
c. poravnanje jednog sol.duznika deluje i na ostale mimo njihove volje
d. priznanje duga jednog sol.duznika proizvodi dejstva i prema ostalim sol.duznicima
Pasivne solidarne obligacije:

a. priznanje duga jednog duznika, ne proizvodi dejstvo prema ostalim
b. poravnanje jednog sol.duznika ne proizvodi dejstvo prema ostalim
c. docnja jednog ne proizvodi dejstvo prema ostalima
d. kada poverilac padne u docnju prema jednom duzniku, nije u docnji prema svima
prema

a. kada poverilac padne u docnju prema jednom solidarnom duzniku on je u docnji i
ostalim saduznicima
b. kada duznik padne u docnju to ima dejstvo i prema ostalim saduznicima, i oni su u

docnji
c. otpust duga jednom sol.duzniku znaci otpust za sve, samo ako to nije ograniceno na
poverioca i odredjenog saduznika
d. priznanje duga jednog solidarnog duznikaima dejstvo i za ostale solidarne duznike
a. prenov koji je sa poveriocem zaključio jedan solidarni dužnik nema dejstvo prema
ostalim
dužnicima
b. priznanje duga koje vrši jedan solidarni dužnik nema dejstvo prema ostalim dužnicima
c. docnja jednog solidarnog dužnika nema dejstvo prema ostalim dužnicima
d. docnja poverioca prema jednom solid.dužniku nema dejstvo prema ostalim dužnicima
odnos

12. Sta se desava u alternativnim obl., kada dodje do propasti stvari krivicom poverioca?
__duznikova obaveza prestaje,
Ali ako duznik ima pravo izbora, moze trziti naknadu stete I izvrsiti preostalu cinidbu, a ako
pravo izbora ima poverilac-on moze dati naknadu stete I traziti preostali predmet
13. Ako se jednom solidarnom duzniku otpusti dug, sta se desava sa ostalim? U kojoj meri se
smanjuje obaveza ostalih saduznika?
-smanjuje se za deo koji pada na duznika kom je poverilac oprostio dug
14. Sta se desava ako u alternativnim obl. stvar propadne krivicom duznika, a on je imao pravo
izbora?
Moze ispuniti preostalu prestaciju

15. Ako u alternativnim obligacijama poverilac ima pravo izbora koje ne izvrsi?
a. obligacija se gasi
b. pravo izbora prelazi na duznika
c. pravo izbora ima sud
d. pravo izbora ima trece lice koje je odredio poverilac
16. Kada se placa zatezna kamata:
a. duzniku u docnji sa ispunjenjem obaveze
b. duznik u docnji sa isplatom novcane obaveze
c. duznik u docnji sa ispunjenjem novcane obaveze svojom krivicom
17. Definicija fakultativne obligacije:
- Факултативне облигације имају један предмет, једну једину обавезу, али овлашћено
лице може ту правну ситуацију изменити тако што ће извршити другу чинидбу или ће
захтевати извршење друге чинидбе.
Sta se desava ako predmet propadne usled dogadjaja za koji ne odgovara nijedna strana, sa
duznikovom obavezom?
Dug se svodi na preostale moguce predmete.
18. Redosled naplate solidarnih obligacija?
-pasivne-poverilac moze da trazi od kog duznika hoce I koliko hoce
-aktivne-duznik moze bilo kom poveriocu, ili prvom koji zatrazi
19. Alternativne obligacije, ako dodje do propasti stvari, nijedan nije kriv a poverilac nije imao
pravo izbora, sta se desava?
-preostali predmet

Kad obligacija ima jednu obavezu a duznik se moze osloboditi predajom druge stvari __fakultativna obligacija__. kada pravo izbora pripada trece licu koje on ne izvrsi. koje nastaju s obzirom na _________________. to se zove __fakultativna__ obligacija. duguje se naknada stete 21. da se dopise: alternativne. Kod alternativnih obligacija. ugovor je nistavan b. nema dejstva prema svima 4. 26. Saglasnost 2 volje koja proizvodi neko obligaciono pr. Kakvo dejstvo ima novacija kod pasivnih solidarnih obligacija? (4 ponudjena. i proizvode sledeca pr. a u nasem jeziku (navedi 3 naziva):…pakt. uglavak…. 24. 30. Kod alternativnih obligacija. sto je protivno zakonom (zaokruzi jedan tacan) a.ali se ispunjenje obaveze moze zahtevati samo u domacem novcu. ali netacno 27. ostaje na snazi. a pravo izbora je pripadalo duzniku: a. prestanak… obligacionog odnosa. Ako jedan solidarni duznik prizna dug poveriocu: 1. sporazum. ne secam se. prestanak. 2 tacna odg) -prema jednom duzniku ima za sve ili samo za jednog.ali se ispunjenje obaveze moze zahtevati samo u domacem novcu. fakultativne.dejstvo naziva se:…ugovor…. ostaje na snazi. ostaje na snazi.20. sta se tad desava? Svaka strana moze zahtevati od suda da izvrsi izbor. Kada jedno lice duguje predaju jedne stvari a oslobadja se obligacije kada preda drugu stvar ___________________________. 28. obligacija se svodi na preostalu mogucu cinidbu b.dejstva … nastanak. Sta poverilac moze da zahteva od duznika kod fakultativnog potrazivanja? -drugi predmet 29. ako poverilac moze da trazi drugu stvar _fakultativno potrazivanje_ a ako stvar propadne a za to nije kriva nijedna strana duznik obaveza se gasi__.ali se ispunjenje obaveze moze zahtevati samo u domacem novcu. 25. Date su vrste obligacija. u trenutku nastanka obaveze c. buduci da _____________________________. prema kursu u trenutku ispunjenja obaveze d. nema dejstva prema ostalim saduznicima 2. ako je zakljucena samo ograniceno sa tim duznikom 23. u slucaju da zbog nekog dogadjaja. Ako je dogovoreno da duznik ispuni svoju obavezu u stranoj valuti. ima dejstva ako su i poverioci solidarni 3. izvrsenje jedne obaveze postane nemoguce. Kada duznik umesto jedne stvari moze da da drugu i tako ispuni obavezu. prema kursu koji odredi sud Promene obligacija . gasi se c. kumulativne civilne i naturalne obligacije cilja i obligacije sredstva 22. za koje nije odgovorna nijedna strana.

ne vazi ako je prethodna obligacija nevazeca b. u casu kada je ustupanje izvrseno. Kada cedent odgovara za veritet kada je cesija izvrsena ugovorom sa naknadom. d. kada postoji odgovornost za bonitet ako je ugovoreno___. culpa levisima 6. troskova ustupanja i troskova postupka protiv cesusa. kao i za bonitet kamata. sporazum kojim ranija obaveza prestaje. nezaplenjiva b. culpa levis in apstracto c. Kada duznik treba da pokaze paznju kao u sopstvenim poslovima. a dužnik nije znao za nedostatak ranije obaveze d. culpa levis in concreto d. 3. ne vazi kod solidarnih obligacija c. kao i za bonitet kamata. U cemu se mora sastojati razlika izmedju stare i nove obligacije da bi se prenov ugasio? -predmet -kauza(osnov) 9. a nova nastaje b. je bez dejstva ako je ranija obaveza već ugašena 5. a imace dejstva ugovora o pristupanju duga u vreme kada je poverilac dao pristanak. i visina odgovornosti za bonitet je uvek ogranicena: do visine onog sto je cedent primio od cesionara. potrazivanje naknade stete koja je ucinjena namerno c. je bez dejstva ako je ranija obaveza rušljiva. potrazivanje naknade nematerijalne stete koje nije priznato pismenim sporazumom ili pravosnaznom sudskom odlukom e. potrazivanje naknade materijalne stete u vidu novcane rente usled smrti. zaključen sa jednim solidarnim dužnikom je bez dejstva sa ostalim solid.do koje visine i sta jos podrazumeva ta odgovornost __do visine onog sto je cedent primio od cesionara. 4. Koja potrazivanja se ne mogu pregbijati? a. Definisite preuzimanje ispunjenja. -preuzimanje ispunjenja -preuzimanje duga -pristupanje dugu . dužnicima c. Prenov/ novacija je: a. Navedi tri promene duznika. ta paznja se zove: a. troskova ustupanja i troskova postupka protiv cesusa. Kod kojih ugovora se odgovara za veritet __teretnih_. 8. potrazivanje materijalne stete koje nije priznato pravosnaznom odlukom ili pismenim sporazumm 2. 7. a poverilac nije znao za njegovu prezaduzenost niti je morao znati. culpa lata b. kada za bonitet ako je ugovoreno. preuzimalac je bio prezaduzen. kao i za vreme dok ne da saglasnost. Ugovor o preuzimanju duga imace dejstvo ugovora o preuzimanju ispunjenja kada poverilac odbije da da saglasnost.1. Zaokruzi tacne iskaze u vezi novacije: a. povrede ili ostecenja zdravlja d. Ugovorom izmedju duznika i treceg lica moze se trece lice obavezati duzniku da ce ispuniti obavezu koju on ima prema poveriocu.

kaucija 3. odnosno namere da se izvrsi novacija_.ugovor o preuzimanju duga d.ako je glavni duznik pao pod stecaj . licno sredstvo obezbedjenja 6. dosudjuju se kada duznik padne u docnju. kapara d. ugovorna kazna b. Kaucija je vrsta zaloge na pokretnoj stvari. 12. Posebni slucajevi ustupanja potrazivanja? -ustupanje umesto ispunjenja -ustupanje umesto naplacivanja -ustupanje radi obezbedjenja 11. Izuzeci od tog pravila su: 1. Sudski penali: a. Stvarna obezbedjenja a. solidarnost duznika e. . ugovor o pristupanju dugu 13. Kako se zove vrsta jemstva gde poverilac moze da trazi ispunjenje tek posto je prvo pozvao duznika supsidijarno jemstvo. po pravilu se uracunava u cenu d. tj. to je solidarna obligacija 7. pa na zaokruzivanje. hipoteka b. Obezbedjenje obligacije 1. Predmet I kauza Prenov se ne pretpostavlja i paralelno ce postojati i stara i nova obl ako___nema animus novandi. znak da je ugovor zakljucen e.ugovor o ustupanju ugovora b. po cemu se moraju razlikovati stara i nova obligacija. ugovor o preuzimanju ispunjenja c.kad je ocigledno da se ne moze naplatiti iz duznikovih sredstava 2. akcesoran ugovor c. Kod promene duznika. Kapara je: a. kod kojih ugovora se duznik oslobadja obaveze: a. Objekt je najcesce novac ili HOV.10. Koje su tri specijalne vrste cesije. Licna obezbedjenja a. isplacuju se iskljucivo u novcu c. stvarno sredstvo obezbedjenja f. odustanica d. Kako se zove kada vise jemaca garantuje za istog duznika i koji je to tip obligacije? -sajemstvo.preuzimanje duga . Kod kojih ugovora se duznik oslobadja obaveze.bankarska garancija 2. Sluzi ili za obezbedjenje zakljucenja ugovora ili za obezbedjenje ispunjenja ugovorne obaveze.preuzimanje ispunjenja . Kod novacije.za ovo nisam sigurna b. zaloga c. 4. realan ugovor b. iznos se ne moze menjati 5. jemstvo c. ponudjeni odgovori.

ugovorena 9. fakultativno potrazivanje 12. Solidarno jemstvo – jemac odgovara poveriocu kao glavni duznik za celu obavezu i poverilac moze da zahteva njeno ispunjenje kako od glavnog duznika.udvojenu kaparu 3. 11. Koja je to osbina ugovorne kazne posto ona zavisi od glavnog ugovora? Sporedna obaveza (akcesornost) 18. 20. sud umanjuje ugovornu kaznu po sluzbenoj duznosti ili kad je nesrazmerno visoka 3. jednostranobavezan. sud menja ugovornu kaznu ako je preniska 4. bitna forma-ad solemnitatem g. Gde vazi pretpostavka solidarnog jemstva? Kod ugovora u privredi 17. Obaveze jemca su: 15. tako i od jemca ili od obijice istovremeno. naknadu stete I vracanje kapare 19. Ugovorna kazna prema nasem pravu je: a. sacinjen u pismenoj formi Kada poverilac moze da trazi ispunjenje od jemca bez prethodnog poziva duznika da ispuni svoju obavezu? Ako je ocigledno da se iz imovine glavnog duznika ne moze ostvariti ispunjenje obaveze (i ako je duznik pravno lice koje je palo pod stecaj) i kod solidarnog jemstva. realna d. Alternativna obligacija b. druga strana moze: 1zahtevati ispunjenje. koji je to poseban oblik jemstva solidarno jemstvo i nastaje iz ugovora o jemstvu. forma javne isprave f.8. Pozitivna obligacija . Koje su tri osobine jemstva? Jednostrano obavezan. Kakav je ugovor o jemstvu? Imenovan. zakonska b. 2. akcesoran ugovor. 13. ad probationem (dokazna) e. Kada poverilac moze traziti ispunjenje i od duznika i od jemca. Ugovorna kazna prema nasem pravu za slucaj zadocnjenja je? a. Ugovorna kazna pa zaokruziti 1. akcesoran 10. alternativna obligacija c. pisana c. Ako obavezu ne ispuni onaj ko je kaparu primio. Kako se zove novcani iznos koji se daje za obezbedjenje obaveze zakljucenja ugovora i obezbedjenje za njegovo izvrsenje (ispunjenje ugovorne obaveze)? Kaucija 14. Kod jemstva za naknadu stete uspostavlja se odnos izmedju: (zaokruziti tacan odgovor) Jemac-duznik 16. fakultativna obligacija d. Kakva je forma ugovora o jemstvu? () a. sud moze umanjiti ugovornu kaznu-po zahtevu duznika 2. kumulativna obligacija b.

Kada pravno zainteresovano trece lice ispuni obligaciju duznika. Kada duznik duguje jedan predmet. a moze se osloboditi obaveze predajom drugog predmeta. Kumulativna e. Kada se duznik moze osloboditi obaveze deponovanja stvari u sud? 1. a ako duznik umesto jednog predmeta predje drugi to je fakultativno potrazivanje. to je fakultativna obaveza. Akcesoran-sporedan 22. kada je poverilac poslovno nesposoban (maloletnik). 7. Prebijanje – kompenzacija nije moguca kod: (koja potrazivanja nisu kompenzabilna): 1. dogadja se personalna subrogacija i poverilac tada za postojanje i naplativost potrazivanja u vreme ispunjenja ne odgovara. da su potrazivanja kompenzabilna 5. potrazivanja stvari ili vrednosti koje su duzniku bile date na cuvanje.c. ako je stvar takva da moze propasti ili se pokvariti Duznik je duzan prodati stvar bez odlaganja na najpogodniji nacin i o nameravanoj prodaji obavestiti poverioca kad god je to moguce. Kada moze prodati stvar bez javne prodaje: 1. 3. Kad poverilac moze isplatu svog potrazivanja da zahteva bilo od jemca bilo od duznika ili od obojuce zajedno onda se takva vrsta jemstva zove___solidarno jesmtvo___ a ukoliko stranke nisu drugacije ugovorom odredile primenjuje se _supsidijarno__ Prestanak obligacije 1. ili posudu ili koje je duznik bespravno uzeo ili zadrzao. kada je poverilac u docnji 2. Obligacija sredstva d. a po izvrsenoj prodaji o postignutoj ceni i njenom polaganju kod suda. Kada poverilac mora obavezno da primi ispunjenje obaveze i kada se tome protivi duznik? Duzan je primiti ispunjenje od svakog lica koje ima neki pravni interes da obaveza bude ispunjena. duznik moze pod odredjenim uslovima stvar prodati na javnoj prodaji. da su oba potrazivanja dospela 3. da oba potrazivanja glase na novac ili druge zamenljive stvari istog roda i kvaliteta 2. kada je poverilac nepoznat 3. Imenovan c. da se da kompenzaciona izjava 4. Jednostrano obavezna –moze biti b. potrazivanja koja poticu iz zakonske obaveze izdrzavanja 4. 6.obligacija cilja 21. kada je nepoznato prebivaliste ili boraviste poverioca 4. nezaplenjiva potrazivanja 2. Realan d. Kada dodje do nemogucnosti ostvarivanja prestacije a nije kriva nijedna strana. potrazivanje naknade stete pricinjene ostecenjem zdravlja ili prouzrokovanjem smrti 3. a nema zakonskog zastupnika 4. ako stvar ima tekucu cenu ili je male vrednosti u poredjenju sa troskovima prodaje 2. potrazivanje koje je dospelo tek posto je trece lice stavilo zabranu na poveriocevo potrazivanje prema duzniku 5. . Odustanica prema nasem pravu je a. 5 uslova za kompenzaciju 1. potrazivanja nastala namernim prouzrokovanjem stete 6. 2. Umesto polaganja dugovane stvari kod suda. obaveza se gasi. da su potrazivanja uzajamna 5.

338. Duznik ima pravo da obavezu ispuni pre roka ako je rok ugovoren iskljucivo u njegovom interesu. ako stvar ima tekucu cenu ili je male vrednosti u poredjenju sa troskovima prodaje 2. od zalogodavca 3. onda je kod nenovcanih obligacija mesto izvrsenja u kome je duznik u vreme nastanka obaveze imao svoje sediste.usled proteka vremena i otkazom . i ona nastaje ___na osnovu zakona____. Kako se zove nacin kada isplatilac dolazi na mesto poverioca _zakonska subrogacija__. 10. a ako se ne moze odrediti ni po prirodi posla ni okolnostima.prebijanje . Uslovi gasenja (prestanka) obligacije su? .ispunjenje . navesti tri slucaja? 1. 2. koja ga posledica pogadja __poverilacka docnja__ Ako primi isplatu. od jemca 2. 415. ZOO). st. Kada se zakonom ili ugovorom predvidi da poverilac moze umesto dugovanog zahtevati od duznika neki drugi odredjeni predmet i to tako da je duznik duzan predati mu taj predmet ako poverilac zahteva rec je o ___fakultativno potrazivanje___. protivnika pobijanja kod Paulijanske tuzbe 16. Kada poverilac mora primiti isplatu od treceg lica. Prestanak obligacije. ZOO) b) kod cesije: Cesus moze prebiti cesionaru ona svoja potrazivanja koja je do obavestenja o ustupanju mogao prebiti cedentu.na osnovu sudske odluke . a moze biti i kod solidarnih obligacija a) kod jemstva: jemac moze prebiti duznikove obaveze prema poveriocu sa duznikovim potrazivanjem od poverioca (cl.jemac 2. ali samo za onoliko koliko iznosi deo duga tog saduznika u solidarnoj obavezi (cl. st. a uvek ima to pravo kod novcanih obaveza. Koji su izuzeci kod obaveze uzajamnosti kod kompenzacije? (Dve situacije kada se kod kompenzacije ne zahteva nacelo uzajamnosti?) Cesija i jemstvo.polaganje u depozit i prodaja dugovane stvari . duznik se ne oslobadja obaveze vec ___dolazi do zakonske subrogacije__ 17. 12.na osnovu samog zakona 11. 14. 2. a kod novcanih mesto u kome poverilac ima sediste. ako je stvar takva da moze propasti ili se pokvariti 15. Kada poverilac moze traziti isplatu od treceg i pored protivljenja duznika? -kada treca lica imaju pravni interes 9. Koja lica mogu isplatiti duznikov dug protivno znanju i volji duznika? 1. odnosno prebivalistete. . Primenjuju se pravila o __fakultativnim___ obavezama i _alternativnim_ obavezama. 13. odnosno prebivaliste ili boraviste.usled smrti strane u obligacionom odnosu . a u nedostatku prebivalista boraviste. ukoliko dospevaju pre roka za ispunjenje ustupljenog potrazivanja ili u isto vreme.8. Mesto izvrsenja obaveze duznika odredjuje se na osnovu pravnog posla i zakona . c) I solidarni duznik moze potrazivanje svog saduznika prema poveriocu prebiti sa poveriocevim potrazivanjem.otpustanje duga . uslovi za prodaju stvari bez javne drazbe: 1.zalogodavac Ako poverilac ne primi isplatu od njih. On mu moze prebiti cak i svoja potrazivanja koja u casu kada je obavesten o ustupanju nisu bila dospela.

docnju duznika 2. U kom mestu se ugovor smatra zaključenim? . da je duznik u docnji od trenutka dospelosti obaveze 4. 22. obveznica 24. deluje erga omnes d. __kad je stvar male vrednosti___ 2. duznik ima pravo prema ZOO. a naknadna ___odobrenje___ Kakve su posledice i u prvom i u drugom slucaju ako ona izostane? -ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Dies interpellat por nomine. da trazi dokaz o isplati i to: (Nabroj dve isprave o dugu prema ZOO): 1. docnju poverioca 3.19.. Kada ce duznik moci da proda deponovanu stvar 1.onog časa kada ponudilac primi izjavu ponuđenog da ponudu prihvata. stvara prava i obaveze za obe strane c. (Navesti 3 prava duznika kada poverilac padne u docnju) 1.. formalni izvor prava b. prestaje da tece kamata 4. duznik stice pravo na naknadu stete koju trpi zbog poverioceve docnje.saglasnost volja dva ili vise lica kojom se postize neko pravno dejstvo. a kada je reč o fizičkim licima imao svoje prebivalište u trenutku kada je učinio ponudu. to se zove __dozvola_. smatrace se da ugovor nije ni nastao 4. 2.. sta se desava ako bez krivice obe strane jedna ne moze da ispuni svoju obavezu? -ugovor prestaje po sili zakona 21. 20. 3 dejstva polaganja stvari u sud -prestaje duznicka docnja -rizik slucajne propasti stvari prelazi na poverioca -prestaje kamata ako su novcane 26. Kako se zove nacin ispunjenja kada isplatilac dolazi na mesto poverioca isplata sa subrogacijom i ona nastaje na osnovu ugovora i zakona. Kada ispunjenje poslovno nesposobnog poverioca gasi obligaciju? -kad je nesumnjivo I dospelo 25.. 1.. 23. Kada se smatra da je ugovor zaključen? . Kako se zovu ugovori u kojima jedna strana uredjuje sadrzinu? . Ugovor je: a. Kad je za zakljucenje nekog ugovora potrebna prethodna saglasnost III lica. priznanica 2.. Nabrojati bar 3 posledice poverilacke docnje. prestaje docnja duznika 2. rizik slucajne propasti ili ostecenja stvari prelazi na poverioca 3. odnosi se na: 1. Prilikom ispunjenja obaveze.u mestu u kome je ponudilac. kada su u pitanju pravna lica imao svoje sedište. troskovi cuvanja stvari prelaze na poverioca 5. 3. zakon za stranke . Prestanak ugovora usled nemogucnosti ispunjenja.Ugovori sa unapred odredjenim bitnim elementima i uslovima ili Ugovori po pristupu ._ako je stvar nepodesna za cuvanje_ a kada ce biti obavezan da je proda odmah__ako stvar moze da propadne ili da se pokvari__.

ugovor o podzakupu. dvostrani ugovori c.Ugovori po pristupu . 9. ugovor se ne smatra zaključenim b. odgovornost za pravne i materijalne nedostatke 11. odrediv(odredjen) 7. Sta znaci: res inter alios acta alis neque necore neque protest (po V. a svakako ima pravo na _naknadu stete__. uvek su dobrocini c. Bogisicu OIZ) Res inter alios acta. 10. 8. ugovor o kupoprodaji nepokretnosti 15. javno obecanje nagrade 13. b. Ako su ugovorne strane posle postignute saglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne tačke za kasnije: a. drugima ne moze ni stetiti ni koristiti. Jednostrano obavezni dvostrani pravni poslovi su (vise tacnih): a. d. jednostrani raskid ugovora d. Dvostranoobavezni ugovori: a. aliis neque nocet neque protest. Simulovan ugovor – definicija Nepostojeci ugovor-kad je zakljucen jedan ugovor a strane trecim licima predstavljaju neki drugi. sinalagmaticki. d. a druga strana je savesna. ako je jedna strana imala nedopustenu pobudu. Navedite 3 ugovora za koje ZOO predvidja obaveznu pismenu formu -ugovor o gradjenju. zakonskim normama b. Koji ugovori mogu biti jednostrano obavezni? a. ugovor o licenci.definicija i koji jos naziv postoji za takav ugovor Adhezioni 5. ugovor o građenju. Ugovor ne sme biti u suprotnosti sa: a. dvostrani pravni poslovi d. a u odr slucajevima moze __traziti raskid__. ugovor o jemstvu e. dobrim obicajima c. smatra se zaključenim a o sporednim tackama odlučuje sud c.Ugovor o poklonu. ugovor o posluzi c. Koje osobine treba da ima predmet ugovora? -moguc. ugovor o kupoprodaji nepokretnosti . jemstvo 12. . 14. ne secam se sta je bilo ponudjeno 6. Navesti tri formalna ugovora. ugovor ce se ponistiti b.u prevodu znaci Stvar/posao zakljucen medju jednima. dopusten. Kod dvostrano teretnih ugovora jedna strana moze ukoliko druga ne izvrsi prestaciju da __zahteva ispunjenje__. javnim poretkom d. uglavnom dobrocini b.

Dobročini se tumače u smislu manje teškom za dužnika. Ugovor je zakljucen u formi ad solemnitatem ista forma se trazi i za: a. ne uzima se doslovno znacenje c. posebne pogodbe b. opsti uslovi ugovora c. Taj bitan posebni uslov je ___forma____. ostava f. odredbe treba tumaciti tako da ugovor ostane na snazi b. Usmene pogodbe o sporednim tackama bice punovazne pod sledecim uslovima: 1. u teretnim ___kako bi se ostvario pravican odnos uzajamnih davanja__. Šta je essentialia negotii? osnovni element ugovora – zaokruživanje 19. odredbe treba tumaciti tako da vode punovaznosti ugovora i u skladu sa tim ciljem d. ugovor nije ni nastao d. nejasne odredbe treba primeniti onako kako glase c. Pravila kod tumacenja: a. 17. 18. kupoprodaja sa obrocnom otplatom cene b. izmene i dopune osim izuzetno c. namere ugovarača . 24. __ako se izmene/pogodbe odnose na sporedne tacke__ 2. Kako se tumače nejasne odredbe kod ugovora po pristupu. Zaokruzi formalne ugovore: a. posluga c. Kada postoje nejasne odredbe u ugovoru one se tumace u dobrocinim ugovorima na nacin _u smislu koji je manje tezak za duznika_. 22.subjektivni pristup. U slucaju da dodje do kolizije opstih uslova ugovora i posebnih pogodbi. trazi se zajednicka volja koju su stranke zaista imale d. Pri tumacenju ugovora: a. prema kontekstu 21. uzima se doslovno znacenje reci b. Tradicionalno tumacenje ugovora je .istraživanje smisla i domašaja odredaba ugovora na osnovu unutrašnje volje. odredbe treba uvek tumaciti pomocu ostalih.16. vaze: a. zakup g. Ako je ugovor zakljucen u posebnoj formi.Zakon predviđa da kada je reč o ugovoru koji je zaključen na unapred odštampanom sadržaju ili kada je ugovor bio na drugi način pripremljen i predložen. odredjuje sud 25. kod ugovora po pristupu __u korist strane koja je pristupila__. vazi samo ono sto je u toj formi izrazeno. ugovor o prometu nepokretnosti e. jemstvo d. nejasne odredbe se tumače u korist strane koja je pristupila. trazi se nesto tipa sto bi prosecni ljudi ugovorili 23. 20. ugovor o punomoćstvu . jednostrani raskid b. specijalno punomocje d. __da sadrzina nije u suprotnosti sa sadrzinom ugovora__ 3. a kako kod dobročinih? . u celini. Za nastanak nekih ugovora je pored bitnih opstih uslova potreban i poseban uslov. __da postignuta forma nije u suprotnosti sa ciljem zbog koje je forma propisana__ 26.

33. ugovor 34. Forma ugovora o dozivotnom izdrzavanju: a. forma javne isprave e. neograničen rok 32. bitna b. Dokazna 29. pravno lice za odgovornost koju prouzrokuje njegov prgan prema trecem d. to znači da: b. Ovlascenje na osnovu kog se vrsi zastupanje (zastupanje se moze zasnivati na) 1. f. dokazna c. d. lice koje je izazvalo udes motornim vozilom u pokretu c. i zatraži odobrenje zastupnika u roku od 30 dana. Ko nije deliktno sposoban (vise tacnih odgovora): a. Zaokruziti koja lica su deliktno sposobna: a. lice nesposobno za rasudjivanje f. realna c. zahteva novi rok od 30 dana d. Forma ugovora o prometu nepokretnosti je: a. maloletnici mladi od 7god. zakon 2. lice mladje od 18 godina c. Kod zastupanja. maloletnici preko 7 godina b. (Ako saugovarac poslovno nesposobnog lica u roku od 30 dana ne da odobrenje. pismena e. realna 28. lice mladje od 7 godina b. sta se desava sa ugovorom?) Ako lice zaključi pravni posao sa poslovno nesposobnim licem. maloletnici ispod 10god. akt nadleznog organa 3. zakonska d. nije odobrio c. lice starije od 7 godina 31. opsti akt pravnog lica 4. lice mladje od 14 godina d.27. javne isprave d. b. e. Ko ima deliktnu sposobnost? a. zakonska f. zastupnik vrsi poslove licno. maloletnici izmedju 14 i 18god. maloletnici mladji od 14god. lica nesposobna za rasudjivanje. poslovno nesposobno lice e. bitna forma b. 30. koje ne dobije. poslovno nesposobna lica. c. zahteva novi. ali postoje ona 3 odstupanja pa da se navedu -ako je ugovorm predvidjena mogucnost prenosenja ovlascenja -ako je zakonom dopusteno .

punomocje za slanje ponude c. Sta znaci tacito reconductio / da se zaokruzi -precutno osnazenje ugovora 42. poziv ponudiocu od strane ponuđenog da izmeni ugovor 44. Punomocje prestaje: (na zaokruzivanje) -prestankom pravnog lica -smrcu punomocnika 39. Kakvo je dejstvo ponude ako je došlo do smrti ponudioca. kod ugovornih obaveza pravni osnov se pretpostavlja da postoji iako nije izrazen c. za prenos svojine pored pravnog osnova neophodan je i nacin sticanja e. Zakasneli prihvat ponude je: . Ukoliko zastupnik prekoraci ovlascenja. a ponudilac je znao ili je mogao znati da je izjava otposlata __ugovor je zakljucen___ .Ponuda obavezuje naslendike ponudioca 46. ako prozilazi drugacije iz__svrhe I cilja koje je trebalo da se postigne odnosno. izmene i dopune ugovora sem kod sporednih odredbi 43. kod teretnih ugovora. forma je potrebna za: a. ako ugovor bude ponisten zastupnik i zastupani odgovaraju solidarno 36. neprihvatanje ponude b. Kada ponuđeni izjavi da prihvata ponudu. ugovor je nastao u svakom slucaju (treca savesna lica ne treba da ispastaju) b. 41. ponudu b.nova ponuda. nova ponuda sa zamenjenim ulogama c. Ako je izjava o prihvatanju koja je ucinjena blagovremeno. a kako kada naknadno da saglasnost ___odobrenje____ i kakvo je dejstvo te naknadne salglasnosti ___retroaktivno__. a zastupani to ne odobri tada (vise tacnih): a. iz prirode pravnog posla___ 47. a ponuđeni je još nije prihvatio? . Ako je smrt. izjava o prihvatanju ponude d. Kada se daje ponuda za neki ugovor koji je formalan. ugovor o razmeni je podoban pravni osnov za prenos svojine b. a to znači da su u odnosu na prvu ponudu ponudilac i ponuđeni zamenili svoja mesta. 45. odlucujuce pobude i motive ne ulaze u pravni osnov 40.ili nesposobnost za rasudjivanja. zaokruzite kada jesu: a. po pravilu.a interesi zastupanog zahtevaju preduzimanje pravnogt posla bez odlaganja 35. kod apstraktnih obligacija pravni osnov postoji iako nije vidljiv d. Kada treci daje saglasnost za zakljucenje ugovora to je ___dozvola___.-ako postoje takve okolnosti koje sprecavaju zastupnika da licno obavi radnje predvidjene ovlascenjem. uslovno prihvatanje ponude d. Pravni osnov i kauza nisu uvek sinonimi. ugovor je nastao ako da odobrenje zastpani c. ali istovremeno predloži da se unesu neke izmene ili dopune. stigla ponudiocu posle isteka roka za prihvatanje. ponuda se__ostaje na snazi__izuzev. nastupila pre prihvatanja ponude. šta predstavlja ta izjava: a.

Postoji nesaglasnost volja.. a ako u prihvatu ima izmena takodje se smatra novom ponudom. a po isteku roka za prihvatanje ponude__izjavu da nije vezan ponudom__ 48. ugovor u takvom slučaju nije zakljucen ako ponudilac odmah. 50. da se zaokruzi tacan odgovor da li obavezuje u slucaju smrti ili nespopsobnosti jedne strane? .obavezuje. U nasem pravu kada dodje do ukrstanja ponuda (1 tacan): a. sporne odredbe se tumace u smislu koji je manje tezak za duznika . A kada cutanje znaci prihvatanje kod poslvodstva bez naloga? __lice u ciju nadleznost spada obavljanje profesionalne delatnosti kad se ponudio drugom da izvrsava njegove naloge ____ 54.-pitanje br. Ukoliko nesto drugo zakonom nije odredjeno ponuda upucena neodredjenom broju lica koja sadrzi bitne elemente ugovora cijem je zakljucenju namenjen je _opsta ponuda 1. ugovor nije ni nastao b. Kada ce cutanje biti prihvatanje ponude. Postoji nesaglasnost volja. zabluda o pobudi moze dovesti do ponistenja ugovora c.Ipak. Postoji nesaglasnost volja. ugovorne stranke odgovaraju za pravne i materijalne nedostatke. Dopuniti recenice. navesti 2 primera -kad postoje stalni poslovni odnosi izmedju ponudjenog I ponudioca -kod ugovora o osiguranju 49. Cutanje kod ponude nacelno ne obavezuje a ponuda ucinjena sa zakasnjenjem predstavlja novu ponudu sa obrnutim stranama.nova ponuda Ako prihvati ponudu ali sa zadocnjenjem. 51. Kod ponude. Ako ponudjeni cuti smatra se da. sud ce na njihov zahtev odluciti da li je ugovor nastao d. Postoji nesaglasnost volja. strane ce naknadno sporazumeti c. ali se smatra da je ugovor nastao 52. Dejstva teretnih ugovora (ponudjeni odgovori): a.. ili i pre prijema izjave.U vreme kada ponudilac primi izjavu ponudjenog da prihvata ponudu. Ponuda je prihvacena u koje vreme? ..47.. ako to proizilazi iz namere strana. obicaja ili prirode posla 53. a najkasnije prvog idućeg radnog dana po prijemu izjave...nije prihvatio Ako prihvata ponudu i predlozi da se ona izmeni. a tu odgovornost mogu i ugovorno iskljuciti ili ograniciti b.. nedopustena pobuda ce dovesti do ponistenja ako je druga strana znala ili morala znati za to d.

sticalac moze traziti naknadu stete i srazmerno smanjenje cene 3. Da li jednostrani raskid ugovora moguc kod potpune evikcije? a. rezultata.da se dopuni: . ne 9. pribavioceva odgovornost moze biti ugovorom ogranicena . civilna d. pribavilac nije znao. licna.da b.na snizenje cene . Kada prodavac odgovara kupcu za materijalne nedostatke. nije dao svoj pristanak na takvo ograničenje.Evikcija je pravno uznemiravanje pribavioca kojim neko lice ističe svoje pravo na stvari koje je postojalo pre pribaviočevog sticanja. da li je: a. . c. 3. odnosno da li mu je činjenica postojanja nedostatka bila poznata. ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. d. Definišite pravne i materijalne nedostatke stvari: . odnosno da li mu je činjenica postojanja nedostatka bila poznata.2.na raskid ugovora .Prenosilac u teretnom ugovoru odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaska rizika na sticaoca bez obzira na to da li je bio savestan. a za koje pravo pri zaključenju ugovora s naknadom. blagovremeno obaveštavanje. skrivenost. b. 10. pozitivna 7. a odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaska rizika na sticaoca. Šta su i koji su uslovi za materijalne nedostatke stvari? . nema odlike koje su izricito ili precutno ugovorene d. sta moze da trazi sticalac u nasem pravu?) Koja prava ima kupac usled materijalnih nedostataka ispunjenja . obligacija sredstva c. Materijalni nedostatak stvari postoji kada: a.pravo na ispunjenje . (Kod odgovornosti za materijalne nedostatke. nije predvidjena 6. za narocitu upotrebu c. obligacija cilja. kauzalna b. a pribavilac ima pravo na restituciju i ima pravo na naknadu stete. odn. stvar nije podobna za redovnu upotrebu b.Prenosilac u teretnom ugovoru odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u času prelaska rizika na sticaoca bez obzira na to da li je bio savestan. Kako se zove odgovornost proizvodjaca za materijalni nedostatak robe? Odgovorsnot proizvodjaca stvari sa nedostatkom 8. Prenosilac odgovara za pravne nedostatke ispunjenja. 4. postojanje mane u trenutku prenosa prava. ako je savestan. Kod potpune evikcije: 1. Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni su: postojanje nedostatka. U slucaju potpune evikcije ugovor prestaje po sili zakona. to je kakva obligacija? a.na naknadu stete 5. Kod odgovornosti za materijalnu stetu. ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. sticalac moze traziti naknadu stete 2. a odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaska rizika na sticaoca. što znači da je dužan da štiti pribavioca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

promitent moze da istakne beneficijaru sve prigovore koje ima prema stipulantu na osnovu ugovora u korist treceg 19. kada postoji fakticko uznemiravanje b. nije moguce ponistenje ugovora) a. stipulant ima pravo da zahteva od promitenta da ispuni ugovorenu obavezu beneficijaru b. smanjenje i iskljucenje odgovornosti ugovorom.kada postoji? . kada postoji prekomerno ostecenje. sticalac moze traziti naknadu stete i srazmerno smanjenje cene 3. Obaveze ugovaraca kod ugovora u korist treceg: a. 18. a u nekim slučajevima po pravilima o garanciji za ispravno funkcionisanje prodate stvari (tehnička roba) 16. ugovor prestaje ex lege b. pribavioceva odgovornost moze biti ugovorom ogranicena 14. sticalac moze traziti naknadu stete 2. Ukoliko nesto nije odredjeno prenosilac odgovara za materijalne nedostatke a) prenosilac odgovara za pravne nedostatke b) prodavac odgovara za materijalne nedostatke c) kupac odgovara za materijalne nedostatke d. poravnanje d.11. sticalac moze traziti raskid ugovora i srazmerno smanjenje cene 3. stipulant ne moze da opozove korist za beneficijara posle zakljucenje ugovora d. Evikcija postoji: a. posluge i ostavae? . Ako predata stvar nije sabrazna uzorku ili modelu prodavac prvenstveno odgovara po pravilima o odgovornosti za materijalne nedostatke. kad je kupac pristao na vecu cenu zbog osobite naklonosti (praetium affectionis) . 17. Kod delimicne evikcije 1. ne moze postojati odgovornost ni za materijalne ni za pravne nedostatke na stvari. Kada postoji odgovornost za materijalne nedostatke kod poklona.ako prenosilac nije znao za pravo treceg 12. beneficijar ima pravo da zahteva neposredno ispunjenje obaveze od promitenta c. Na koje ugovore ne moze da se primeni prekomerno ostecenje (kod cega.Delimicna evikcija je kada usled prava treceg lica drzavina pribavioca ogranicena na jedan deo stvari ili kada pribavilac nema na stvari ovlascenja koja bi trebao da ima. ali ne i na raskid govora d.Kako su sva tri ugovora dobrocina. kada je lisen prava samo po sadrzini d. kada je lisen prava samo po obimu 13. pribavioceva odgovornost moze biti ugovorom ogranicena Delimicna evikcija . Kod potpune evikcije: a. ugovore zakljecene na javnoj prodaji b. 15. Kod potpune evikcije 1. postoji pravo na raskid ugovora i srazmerno snizenje cene c. aleatorne ugovore (ugovori na srecu) c. postoji pravo na snizenje cene. kada je pribavilac lisen prava u potpunosti c. sticalac moze traziti naknadu stete 2.

Navedi precizno 2 slucaja kada nedopustena pobuda dovodi do nistavosti ugovora -kod teretnih-kad je druga strana znala da je nedopustena pobuda uticala na zakljucenje ugovora -kod dobrocinih-kad druga strana nije znala (cl. zabluda o prirodi ugovora. d. osnovu ugovora 26. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju moze se ponistiti: a. b. Javno obećanje nagrade može se opozvati: a) onako kako je i učinjeno b) ako je lice već izvršilo određenu radnju c) ako nije određen rok za izvršenje 22. prevara c. prirodi ugovora c. zabluda o bitnim svojstvima predmeta e. 24.. ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su ugovarači imali . Definicjia konverzije i primer: . Sud ce odobriti zahtev ostecene strane da mu se smnji obaveza na razumnu meru u roku od 5 god. prekomerno ostecenje 28. zbog prekomernog ostecenje i zelenaskog b. predmeta ugovora e.20. zbog prekom. zabluda o bitnim svojstvima predmeta 29.pobudi ugovora f.Kada ništav ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora. bitnih svojstava predmeta b. u pogedu licnih osobina ugovaraca d. Ugovor ce biti apsolutno nistav. od zakljucenja ugovora. o motivu. d. ako se ugovaraci nisu sporazumeli. ugovor zakljucen sa detetom mladjim od 7 godina d. c.ostec a ne zelen. nedopustena kauza. Koji su ugovori u nasem pravu apsolutno nistavi (ponudjeni odgovori): a. ni zbog jednog c. Na zelenaski ugovor se primenjuju pravila ZOO o apsolutnoj nistavosti i delimicnoj nistavosti ugovora. odnosno ako postoji nesporazum oko: a. ugovor zakljucen sa licima mladjim od 7 god. zabluda o kauzi b. Kod zelenaskih ugovora dopisati (ostavljeno 3 mesta) kakvo subjektivno stanje je potrebno da postoji kod ostecenog? -nedovoljno iskustvo -lakomislenost -zavisnost 23.53 ZOO) 30. onda će među ugovaračima važiti taj drugi ugovor. Kod prekomornog oštećenja moće se tražiti: a) poništenje b) ugovor se može jednostrano raskinuti c) tražiti od suda raskid ugovora d) tražiti oglašenje ništavosti 21. nedopusten predmet f. Apsolutno nistavi ugovori su: a. zbog zelenaskog a ne zbog prekomernog ostecenja (provereno kod Pavica!) 25.

33. Ugovor bez naknade je nistav kada postoji___nedopustena____pobuda koja predstavlja__razlog za zakljucenje ugovora_ 35. a to je moguce kod rusljivih ugovora. ako postoji zabluda o licnim osobinama ugovaraca d. Razlozi rusljivosti ugovora su: a. zabluda o bitnim svojstvima predmeta c.na zaokruzivanje -prirodi -predmetu -kauzi 34. ug. Zablude koje dovode do rušljivosti u našem pravu su: -o motivu -o licnosti -o bitnim svojstvima predmeta -o okolnostima koje su bitno uticale na odluku da dodje do zakljucenja ugovora 36. ako postoji zabluda o predmetu b. Mogucnost osnazivanja ugovora je konvalidacija. zabluda o prirodi ugovor e. ako postoji zabluda o bitnim svojstvima predmeta odlucujucim za ugovor c. psihicka prinuda) c. ako postoji zabluda o prirodi U kojim slucajevima je ugovor rushljiv: a. i ako ona nije bila ni uslov ugovora ni odlucujuca pobuda zbog koje je ugovor zakljucen. ako postoji zabluda o predmetu. da je prvi ugovor nistav i da taj ugovor ispunjava punovaznost nekog drugog ugovora 2.Ukoliko je jedna odredba nistava u ugovoru. Koji su razlozi za rusljivost ugovora? -ogranicena poslovna sposobnost -mane volje -lezija 37. Konverzija se vezuje za apsolutno nistave ugovore koja su dva uslova : 1. ug. Primer: ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za zivota se konvertuje u ugovor o poklonu 31. Zablude koje vode apsolutnoj nistavosti . 38. U kojim slucajevima je ugovor rusljiv?: a.u vidu kada su ugovor zaključili i ako se može uzeti da bi oni zaključili taj ugovor. zakljucen pod pretnjom d. zabluda o osnovu b. ako on moze opstati bez nistave odredbe. da li se ugovor ponistava? Nistavost neke odredbe ugovora ne povlaci nistavost i samog ugovora. kod laesio enormis d. kod prinude (ako je vis compulsiva da. zakljucen sa licem mladjim od 7 godina . da bi stranke zakljucile taj drugi ugovor ako ima isti cilj 32. kauzi ili prirodi posla b.

d.Ugovor je rušljiv: a.(nesavesnoj strani se ne vraca dato) 4. materijalni nedostaci c. zbog neispunjenja e. 43. vrsi se povracaj stvari opstini 39.. ako postoji zabluda o pobudama kod ugovora bez naknade Sta od navedenog vazi za rusljive ugovore: 1. od suda se trazi zahtev 41. usled pravnih i materijalnih nedostataka d.. 44. proizvodi dejstvo za ubuduće (ex nunc) c.ako je izvršen ugovor kome nedostaje forma. ako je zaključen pod prevarom d. ako je predmet nemoguć b. Kada jedna strana u dvostranom ugovoru ne moze da izvrsi prestaciju zbog dogadjaja za koji ne postoji odgovornost nijedne strane. a ugovor je izvršen . naknada stete 3. ako postoji prekomerno oštećenje e. kod dobrocinih b. vazi pravio nemo plus audi. ako ga je zaključio maloletnik mlađi od 7 godina f. po pravilu se zaključuje u formi u kojoj je zaključen ugovor koji se raskida. nov ugovor b. usled nedopustenih motiva kod jedne ugovorne strane 42. ugovor prestaje po sili zakona b. ukoliko postoji zabluda o bitnim svojstvima predmeta c. tada ispunjenje konvalidira formu . Sporazumni raskid ugovora je: a. ugovor: a. c. ugovor prestaje po sili zakona b. Ako ugovor nije ispunjen a ni jedna strana nije kriva onda se po zakonu desava: a.moze se traziti povracaj datog 2. ako postoji zabluda o prirodi ugovora c. prestaje jednostranim raskidom c. zablude o bitnim svojstvima predmeta . Jednostrani raskid dvostrano obavezujucih ugovora je moguc: a.kod zelenaškog ugovora 40. ukoliko je ispunjenje izvršeno u pretežnom delu ili u celini. Koji su uslovi za konvalidaciju nistavih (relativno) ugovora? Odgovor: .ako je zabrana manjeg značaja.u slucaju potpunog izvrsenja nije moguc d. potpuno neispunjenje obaveze d. potpuna evikcija – prestaje po sili zakona b. Raskid ugovora je moguc: a.

bez obzira na to da li je druga strana znala ili morala znati_ugovor. sta druga strana ima pravo? -nemam odgovor I msm da je pitanje lose formulisano 50. odgovornost 1. i to ako je ona bitno uticala na zakljucenje ugovora. fizicke mane stvari. Uslovi su: -ostecenje poverioca-I namera -krivica duznika -nesavesnost treceg lica 56.5 godina 51._dobrocini. Navesti uslove pod kojima pobuda moze uticati na punovaznost ugovora: . 57. 49. a druga strana je znala za to ili morala znati . Raskid ugovora za uzastopnim obavezama . Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji je actio Pauliana.45.kada nedopustena pobuda bitno utice na volju za zakljucenje ugovora jedne strane.ako je druga strana znala za prevaru treceg _ Ugovor ce se ponistiti bez obzira ako je u pitanju. odgovornosti za materijalne nedostatke 3. Upisati rokove: Prevara . Definicija stete u nasem pravu: . ukoliko postoji zabluda o motivu c. Ukoliko jedna strana raskine ugovor sa kamatom. Kada se jednostrano raskida dvostrano obavezni ugovor? promenjene okolnosti. Kog prava mogu stranke slobodno da se odreknu: 1. Ugovor bez naknade ce biti bez dejsta ako je zakljucen sa pobudom koja je nedopustena. odgovornosti za pravne nedostatke 2.___je teretni.subjektivni rok je 1 godinu a objektivni 3 godine Pravo ostecene strane kod zelenaskog ugovora . raskida ugovora zbog promenjenih okolnosti Steta. kod dobrocinih b.kod dobrocinih poslova jer motivi ulaze u kauzu 52. Teretni ugovor se uvek moze raskinuti jednostranom izjavom volje kada ____promenjene okolnosti. usled pravnih i materijalnih nedostataka d. prekomernog ostecenja 4.zbog neispunjenja 54. zbog neispunjenja 53. Jednostrani raskid dvostrano obavezujucih ugovora je moguc : a.kada jedna strana moze raskinuti ugovor povodom buducih obaveza ako je iz okolnosti ocigledno da one nece biti ispunjenje . a kad moze povodom vec ispunjenih (na dopunjavanje) ako njihovo ispunjenje bez izostalih ispunjenja nema interesa za nju 55. zbog neispunjenja ____Da li je moguc kod zablude o motivu?ne Ako je prevaru izvrsilo trece lice ugovor se moze ponistiti ako. fizicke mane stvari.

Steta je umanjenje necije imovine I sprecavanje njenog uvecanja. Šteta koja je nastala iz neke prethodne obaveze je šteta koja povlači koju odgovornost? Odgovor: ugovornu odgovornost za štetu 8. da se napisu 3 osnova (3 osnova delik. Gradjanska deliktna odgovornost. Kod deliktne odgovornosti koji oblik krivice se podrazumeva a. po ZOO) -krivica -stvoreni I odrzavani rizik -pravicnost 4.javnih demonstracija ili manifestacija odgovornost organizatora priredbi odgovornost zbog uskracivanja neophodne pomoci odgovornost u vezi sa zakljucenjem ugovora odgovornost u vezi sa vrsenjem poslova od opsteg interesa 3. vrsenje subj. slucaj e. Sta iskljucuje protivpravnost: a. ___teorija neposredne uzrocnosti__________ 6. 3. Za koje od navedenih slucajeva se ugovorom NE MOZE iskljuciti odhovornost a. u našem pravu je najzastupljenija teorija _adekvatne uzrocnosti__. nuzna odbrana f. culpa levis d.ugovorna odgovornost za stetu i za stetu koja nastane iz samog delikta . 4. ___teorija uslova___ 2. vrsenje sluzbene duznosti c. Definicija ugovorne odgovornosti -je odgovornost za stetu koja nastaje unutar povrede neke ranije obaveze 7. prava b. namera b. culpa levissima 5. gruba nepaznja c. Nabroj još bar dve druge teorije: 1. Za utvrđivanje subjektivne odgovornosti. krajnja nuzda e. pristanak ostecenog 11. deliktna odgovornost.kao I nanosenje drugome fizickog ili psihickog bola ili straha 2. Kad se moze iskljuciti krivica? a. vrsenje sluzbene duznosti . Odgovornost za vec postojecu obavezu .vanugovorna. obicna nepaznja d. dozvoljena samopomoc d. 9. 5. vrsenje subjektivnog prava b. dolus b. 1. Posebni slucajevi odgovornosti (5 da se napise) odgovornost usled teroristickih akata.odg. 2. visa sila 10. culpa lata c.

kako se odredjuje odgovornost. i ako se ne moze odrediti koliko je ko doprineo solidarna odgovornost. nad kim vrsi nadzor na osnovu zakona. culpa levissima 13. Kada sud moze osuditi maloletnika odnosno kada ce maloletnik / dusevno bolesno odgovarati za stetu _ako je materijalno stanje maloletnika bolje od mat. imalac stvari 15. nesavesni drzalac opasne stvari 3. Ako se ne moze utvrditi deo odgovornosti za stetu koji otpada na jedno lice. a nema dovoljno sredstava. dolus b. a stetu je pricinilo vise lica koja su na neki nacin povezana. lice koje je ucinilo stetu b.c. Kad neko lice odgovara za stetu koju je pricinilo lice koje nije sposobno za rasudjivanje.stanja ostecenog___ . Po osnovu krivice odgovara: 1. Kada jedno lice prouzrokuje stetu ali je u medjusobnoj vezi sa dva ili vise lica tako da se ne moze utvrditi tacno koje je lice ucinilo stetu: . 22. Pretpostavka krivice u našem pravu u oblasti deliktne odgovornosti odnosi se samo na sledeći oblik krivice: a. nuzna odbrana e. odluke nadleznog organa.stanja ostecenog__. roditelj deteta do 7 god c. krajnja nuzda 12. 1 tacan odgovor a. culpa levis d.nehat)__ a blazi oblici krivice su __obicna nepaznja(culpa levis)_____i __culpa levissima(najlaksa nepaznja)__ 14. 20. Ako dokaze da je vrsio nadzor na nacin koji je obavezan Ili da bi steta nastala i pri brizljivom vrsenju nadzora 21. imalac motornog vozila koji u pokretu pri udesu nacini stetu trecem licu 4. culpa lata c. sud procenjuje s obzirom na okolnosi 19. ugovora duzno da vrsi nadzor. odgovornost za drugoga d. stetnik za svoju radnju 2. ne odgovara niko b. lice koje solidarno odgovara za saobracajnu nesrecu d. ugovora ili akta pravnog lica. __ako se ne moze naplatiti od lica koje je bilo duzno da vrsi nadzor___ i to je odgovornost po osnovu_______pravicnosti_______. odgovornost je podeljena na jednake delove d. roditelji maloletnika bice duzni da nadoknade stetu pod sledecim uslovima: 1. Kada je maloletno lice odgovorno za stetu. roditelj lica starijeg od 7 godina Kada vise lica ucine stetu odvojeno podeljena odgovornost. Ko je odgovoran za dusevno zaostale i kada se moze osloboditi odgovornosti? Lice koje na osnovu zakona. U nasem pravu postoje dve vrste krivice__dolus(namera)___i __culpa(nepaznja.je vrsio nadzor na nacin koji je obavezan Ili da bi steta nastala i pri brizljivom vrsenju nadzora. odluke nadleznog organa. moze se osloboditi odgovornosti ako dokaze da: .stanje roditelja bolje od mat. Ko odgovara po osnovu krivice a. ___da je mat. odgovaraju solidarno c.odgovaraju solidarno 18.

da se dopiše -deca -bracni drug -roditelji -vanbracni drug 4. ako je postupao sa paznjom koja se zahteva u pravnom prometu b. Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti za postupke deteta do 7god ako: a. ako dokaze da je vodila brizljiv nadzor 2. kada je dete bilo povereno drugom licu i ako je to lice odgovorno. Ukoliko je maloletnik izvrsio stetu dok se nalazi u skoli. kada su brizljivo vrzili nadzor d. ____da maloletnik nije sam u stanju da plati naknadu_ I to je po osnovu _ pravicnosti. Ko ima pravo na naknadu za pretrpljeni duševni bol usled invaliditeta (4 srodnika) . ____ Ako dokaze da je vrsio nadzor na nacin koji je obavezan __ 2. a on za to nije odgovoran . 25. 23. _roditelj____ 2. __lice koje je duzno da vrsi nadzor___ 3. steta prouzrokovana visom silom 2. Ko odgovora za stetu koju prouzrokuje maloletnik stariji od 7 godina 1. slucaj 3. odgovornost 1. a odgovornosti se oslobadja: 1. Ukoliko je maloletnik stariji od 7 a mladji od 14 godina pricinio stetu dok se nalazio u skoli. odgovara skola.2.da se dopiše -bracni drug. iskljuciva krivica treceg lica 4. osim u 2 slucaja : 1. ukoliko su roditelji pruzali rdjav primer detetu i lose ga vaspitali. 28. kada je maloletnik odgovoran za stetu c. Ko ima pravo na naknadu za pretrpljeni duševni bol usled smrti bliskog lica (4 srodnika) . je dete bilo povereno nekoj ustanovi ili licu b. odgovarace: skola. -deca -roditelji -braca I sestre 3. Imalac opasne stvari se oslobada odgovornosti: a. ___maloletnik_ Naknada stete. ako mu je stvar oduzeta na protivpravan nacin. 27.iskljucenje odgovornosti roditelja za dete do 7 godina 1. _____ da bi steta nastala i pri brizljivom vrsenju nadzora ___ 24. Kada se roditelj moze osloboditi odgovornosti za stetu koju pricini maloletno lice .

pravicnost ili rizik. 3 slučaja kada se može osloboditi odgovornosti: .. Za stetu od opasne delatnosti odgovara __lice koje obavlja delatnost__. pravicnost. licna c.c. ne odgovara niko 2. licne 4. Za stetu koja potice od nje odgovarace trece lice. predvidjeni i otklonjivi rizik. organizator ce odgovarati za: a. Koja pretpostavka vazi o odgovornosti za opasne stvari ili opasne delatnosti. Odgovornost za opasnu stvar.nesavesni drzalac-lice koje je bespravno uzelo stvar 2. 12. 10. 8. negativne Imajuci u vidu podele obligacija kod odgovornosti vlasnika opasne stvari kakva je obligacija: a.Odgovarace imalac stvari ako je steta proizasla iz neke skrivene mane ili skrivenog svojstva stvari na koje mu imalac nije skrenuo paznju. Kada je nesumnjivo da je stetu prouzrokovalo jedno lice koje je povezano sa nekim drugim licima a ne moze se utvrditi koje od njih je prouzrokovalo stetu: 1. obligacija cilja 13. 7. Imalac je opasnu stvar dalo trecem licu. b.Kada je imalac opasnu stvar predao licu koje nije osposobljeno ili nije ovlasceno njome da rukuje. 5. pozitivna d. u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Ako je imaocu opasna stvar oduzeta na protivpravni nacin. telesnu povredu b. za stetu koja od nje potice mogu da odgovaraju sledeca lica: 1. Ko odgovara za stetu od opasne stvari imalac i po kom osnovu krivica. Kod javnih okupljanja ljudi. U koja dva slucaja ce odgovarati ipak imalac? . civilna b. odgovaraju solidarno 3. 6.odsustvo uzrocnosti. ako je steta nastupila s obzirom na uzrok koji se nije mogao predvideti. ako je prouzrokvanju stete doprineo stetnik d. . i . civilne 2. smrt . obligacija cilja 3.imalac ako stvar nije obezbedio 9. i ko je obara? Pretpostavka uzrocnosti. krivica.delimicna krivica ostecenika ili 3 lica. 4. c. . Odgovornost imaoca opasne stvari spada u koju vrstu obl 1.iskljuciva krivica ostecenika odnosno 3 lica. koji je osnov njegove odgovornosti: a. obara je imalac takve stvari 11. otkloniti.

16. drzava ali ima pravo regresa od lica koja su stetu prouzrokovala 21. Kada odgovaraju preduzece i zaposleni zajedno za stetu. Ko odgovara za štetu usled terorostičkih napada. a ako je šteta pričinjena od opasne stvari nevezano da li se lice ponasalo kako je trebalo . Kod odgovornosti organizatora priredbi.c. kakave osobine treba da ima gibanje mase? -guranje mase koja stisne ljude do ograde I povredi ih (Antic) 17. javnih demonstracija? Odgovor: Za štetu odgovara država čiji su organi prema važećim propisima bili dužni da takvu štetu spreče. ako je skrivljeno. krivicnim delom d. Pravno lice neće odgovarati kada štetu pričini zaposleni __ako dokaze da se ponasao kako je trebalo___. Pravo na naknadu stete nemaju lica: 1. drzava ako se ne zna gde je pocinilac d. Prilikom teroristickih akata. Odgovornost organizatora priredbi u zatvorenom prostoru nastaje odgovornost usled __smrti__ i ___telesne povrede___. pomagac i podstrekac. bez obzira na stepen krivice 25. 23. javnih demonstracija i manifestacija: . 18. pomagaci_________ 3. organizator. __ ucesnici_______ 20. ali ona ne moze biti veca od onoga ___sto bi umrli davao licu koje je pomagao ili izdrzavao___. ono ima pravo na naknadu u vidu __novcane rente__. opsti nered__ 15. ako je steta prouzrokovana: a. unistenjem (ostecenje) imovine fizickog lica d. unistenjem imovine pravnog lica 19.akata. povredu imovine pravnog lica 14. ___podstrekaci. telesnom povredom c. javnih demonstracija i manifestacija a. onaj ko je stetu prouzrokovao b. i to zbog __nekih izvanrednih okolnosti kao sto je gibanje mase. javnih demonstracija i manifestacija moze se dobiti naknada za stetu nastalu: a. Kada poslodavac ima pravo regresa od zaposlenog na zaokruzivanje -ako je stetu prouzrokovao namerno ili krajnjom nepaznjom 24. drzava ako je pocinilac nepoznat c.javnih demonstracija ili manifestacija. Kada neko usmrti neko lice koje je pomagalo ili izdrzavalo neko drugo lice. namerno b. Ako lice izazove smrt drugog lica duzno je __da naknadi troskove sahrane_.ucesnik. ako smrt nije nastupila odmah ima obavezu __da snosi troskove lecenja__ i ___naknadi izgubljene zarade___ a prema licu koje je poginuli izdrzavao ima obavezu ___naknade stete u vidu novcane rente_ 22. ___organizatori_____________ 2. Ko nema pravo na naknadu shtete koju duguje drzava kod teror. smrcu b. povredu imovine fizickog lica d. Ko odgovara za stetu usled teroristickih akata. Drzava odgovara za stetu nastalu usled teroristickih akata. namera i krajnja nepaznja c.

Krivicnim delom d.kada je isplata izvršena u zabludi Isplata nedugovanog (zaokruziti sve tacne odgovore) a. 29. kad je ugovor ništav d. kad dužnik isplati dug poveriocu (cedentu) a došlo je do cesije o kojoj nije obavešten 30. isplata nedugovanog(pavic)platio kako bi izbegao prinudno izvrsenje ili neku drugu prinudu verovanje da dug postoji kad se zna da dug ne postoji osim ako je zadrzao pravo na povracaj pre ispunjenja uslova 31.26. poslovodja bez naloga smatra se nalogoprimcem.ako onaj ciji je posao naknadno odobri ono sto je izvrseno. Poslovodstvo bez naloga. ako je znao da nije duzan.kada se zna da dug ne postoji . Pravno neosnovano bogacenje ce postojati u slucaju: a. Ako nalogoprimac ne proda stvar za nalogodavca duzan je da _vrati stvar_ inace je__on kupac__ 33. Odnos tuzbe zbog neosnovanog bogacenja i tube za naknadu stete je alternativan . Odgovornost zaposlenog kod pravnog lica. isplata pre roka ili uslova c. Skrivljeno bez obzira na stepen krivice 28. ako je prouzrokovao namernom ili krajnjom nepaznjom d. Namerno b. Preduzece ce imati pravo regresa od zaposlenog ako je steta pricinjena (1 tacan): a.kod isplate pre roka ili ispunjenja uslova . ako je prouzrokovao skrivljeno bez obzira na stepen krivice 27. Namerno i krajnjom nepaznjom c. sta se desi kad gospodar naknadno da saglasnost: . zaposleni stetu prouzrokovao namerno b. verujući da je dužan plati ono što nije bio dužan . zna da dug ne postoji b. osteceni ce moci da trazi naknadu direktno od zaposlenog___ako je stetu prouzrokovao namerno__ A pravno lice ce imati pravo regresa od zaposlenog ako je stetu pricinio_namerno ili krajnjom nepaznjom Napisati stepene krivice. a sa tuzbom zbog neispunjenja ugovorne obaveze je iskljuciv. ali je isplatu izvrsio da bi izbegao prinudu c. ako je znao da nije duzan b. verovanje da dug postoji b. zna da dug ne postoji ali je isplatio da izbegne prinudu c. Isplata nedugovanog postoji __________ Odgovor: .kada neko. koji je od pocetka radio po nalogu gospodara posla . ako je prouzrokovao stetu krivicnim delom c. dupla isplata d. 32. dvostruka isplata d. a odnos sa svojinskom tuzbom je iskljuciv. Osteceni ce moci da se obrati neposredno zaposlenom za naknadu stete ako je a. bez osnova isplati naknadu stete savesnom pribaviocu Isplata nedugovanog postoji: a.

34.nuzno poslovodstvo -kako bi otklonio neku stetu . kao da je od pocetka imao nalog 35. Prema nacinu utvrdjivanja poverioca. 2. na ime. a.transformise se u ugovor o nalogu. Definicije 3 vrste poslovodstva bez naloga: . na donosioca Naknada 1. kondikcija i tuzba za naknadu stete __alternativni___ c. Šta se dešava kad neko i pored zabrane vrši tuđe poslove (koja prava ima/nema i šta se dešava kad dođe do štete) – zaokruživanje -poslovodja ima obavezu na naknadu stete cak I kad je ona nastala bez njegove krivice 39. Nacelno se u nasem pravu dosudjuje naturalna restitucija kao naknada materijalne stete. Napisati u kom je odnosu kondikcija sa ostalim tuzbama. Definicija za nedopusteno vrsenje tudjih poslova (nedopusteno poslovodstvo bez naloga) Kad se neko protiv zabrane gospodara posla prihvati tudjeg posla. ali je u 4 sluchaja moguca i novcana. kada gospodar posla naknadno da saglasnost poslovodji: . iskljucivi c. poslovodja postaje nalogoprimac. to deluje od nastanka posla. Odnos kondikcije i tuzbe za neispunjenje a. kondikcija i svojinska tuzba ___iskljucivi____ b. Neosnovano obogacenje -kad nema pravnog osnova u nekom pravnom poslu ili zakonu . kondikcija i tuzba zbog neispunjenja ugovorne obaveze _iskljucivi_ .pored svakog je stajala mala crtica gde je trebalo dopisati samo jednu rec u kakvom su odnosu 37. po naredbi. 3.nepravo poslovodstvo. -kako bi pribavio neku ociglednu korist . uzajamni 36. prelaz imovine iz jednog lica u imovinu drugog lica 41. suspidijarni b. 38. pa navesti ta 4 slucaja: -ako sud nadje da s obzirom na okolnosti ne treba naturalna -kad se naturalnom ne nadoknadjuje citava steta -kad naturalna nije moguca -kad osteceni zahteva novcanu 2. Kod poslovodstva bez naloga.korisno poslovodstvo. -ko se prihvati tudjeg posla u nameri da za sebe zadrzi koristi 40. Princip po kome sud uzimajuci u obzir okolnosti koje su nastupile posle prouzrokovanja stete odredjuje visinu naknade: Princip integralne naknade stete . hartije od vrednosti mogu biti: 1.

3. Naknada stete kao posledica necije smrti se odredjuje novcano. Kako se zove naknada stete zbog krsenja neke vec postojece obaveze? ugovorna 7. 2. . Kada moze novcana restitucija umesto naturalne (tri crte. Razlika u imovini ostecenog izmedju stanja u kom bi bila da nije bilo stete - izmakla dobit 5. _novcana____ koja se daje usled pretrpljenog ___fizickog ili psihickog bola ili straha__ 13. Ko ima pravo na naknadu stete zbog smrti bliskog lica? Bracni drug Deca Roditelji Braca i sestre Vanbracni drug 16. Pravo na naknadu neimovinske stete . nuzda. moralna__ koja se daje u slucaju __povrede prava licnosti___ 2. zastarelost potraživanja nakande štete iz ugovora zastareva za koje vreme _za vreme koje je odredjeno za zastarelost te obaveze__ 12. ___naturalna. Steta koja je nastala iz neke prethodne obaveze je steta koja povlaci koju odgovornost? -ugovornu 4. Kada nastupa zastarelost naknade štete i potraživanja: 1. mada tu ima vise da se pise) -ako sud nadje da s obzirom na okolnosti ne treba naturalna -kad se naturalnom ne nadoknadjuje citava steta -kad naturalna nije moguca -kad osteceni zahteva novcanu 14. b. zaokruziti od ponudjeniha. samopomoc c. Kada će sud odbiti zahtev oštećenog za novčanu naknadu štete? -ako se moze izvrsiti naturalna 9. telesne povrede i oštećenja zdravlja isplaćuje se u vidu: novčane rente 16. Naknada nematerijalne stete ima dva oblika: 1. krajnja nuzda 15. a ne moze biti veca od onoga sto bi osteceni dobijao od poginulog da je ostao u zivotu. 11. Zastarelost naknade štete subjektivni rok _____3 godine______ objektivni rok _____5 godina____. Naknada zbog smrti. Visina novcane rente se odmerava s obzirom na sve okolnosti slucaja. Kada dospeva naknada štete i po kojim cenama? -naknada stete dospeva od trenutka prouzrokovanja stete po cenama u vreme donosenja prvostepene sudske odluke 10.prenosivo ako je utvrdjeno pravosnaznom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom strana 8.3. Izuzetak od naknade stete.

17.. prenosivo. Novčana naknada nematerijalne štete je: a. 21. 28. 26. nanošenja duševnog bola. ali nije prenosivo pr. Kod stete ucinjene u stanju nuzde osteceni moze od kojih lica traziti nadoknadu? . Novcana naknada za nematerijalnu stetu se daje u kojim slucajevima (3 crte)? -za sve fizicke bolove -dusevne bolove -strah 19. dozvoljena u slučaju pretrpljenog fizičkog i duševnog bola i straha c. U slucaju smrti nekog lica koje se sve vrste stete duguju tu je bilo 5 stavki da se dopise -troskovi sahrane -troskovi lecenja -izgubljena zarada -naknada stete licima koje je poginuli izdrzavao -naknada stete licima koje je poginuli redovno pomagao 25. Kada je preminuli izdrzavao ili redovno pomagao za zivota imaju pravo ___novcanu rentu___ . prenosivo. kada je time učinjeno krivično delo d. Kada osteceni trazi novcanu restituciju. nedozvoljena b. ako je prehodno isplaćena materijalna šteta 20. a kad novčana satisfakcija? Pitanje 12. Da li je dozvoljena novčana naknada nematerijalne štete? a.. d. a ona ne sme biti veca __od onog sto bi dobijala od umrlog da je ostao u zivotu_ 23. nije prenosivo b.od lica koje je krivo za nastanak opasnosti stete ili od lica od kojih je steta otklonjena ali ne vise od koristi koju su imala od toga 18. nije b. Uslovi za uskracivanje neophodne pomoci? (3 uslova) Ugrozenost zivota ili zdravlja Nezilaganje samog sebe takvoj opasnosti Najvisi stepen predvidjanja date posledice 22. osim u slucaju novcane rente 27. poslovima d. a nece je dobiti ukoliko: mora naturalna restitucija. Kako se zove steta koja nastaje usled smanjenja pasive i povecanja aktive u imovini jednog lica? -stvarna steta . jeste ako je prvo nadoknadjena imovinska šteta c. pr c. Kad se daje moralna. po opstim pravilima obl. Pravo na novcanu naknadu materijalne stete a. nasledivo. samo za povredu ličnosti.

Predstavlja gubitak koji je neko pretrpeo usled verovanja u tudju izjavu volje.ne secam se) . u ostavarenje ugovora. ako __je teretni_. Prevara od strane treceg lica utice na ugovor.29. Koja lica imaju pravo na novcanu rentu ___lica koja je poginuli izdrzavao. Koji ugovor uvek može da se poništi kada prevaru učini treće lice. Naknada nuznih i korisnih troskova kad je u pitanju nesavesno lice (na zaokruzivanje) -ovo pretp. a on se nije zakljucio a onaj koji je verovao nije dobio uvecanje imovine kako je ocekivao? (tako nesto) Da se dopise kako se zove ta steta? U pitanju je negativni interes. Kada prodavac kod ugovora prodaji i privredi neodgovara za nedostatke stvari: a. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans pa na zaokruzivanje -ne treba slusati onog ko se poziva na svoju sramotu Pacta sunt servanda -razgovor je razgovor a ugovor je strankama zakon 2. buduća stvar d. Zaokruziti kod kojih pr. osteceni treba da se dovede u imovinsko stanje u kome bi se nalazio da nije verovao u odredjenu izjavu volje ili ostvarenje ugovora. kada je stvar propala pre prodaje c. Ona dolazi u obzir samo u slucaju kada je ponisten ugovor koji je nistav ili rusljiv. Prodaja je ništava: a. Ako zakonski zastupnik ne da odobrenje za zakljucenje ugovora maloletnika sta ce se smatrati? 1. a bez obzira na to kod _dobrocinih__ ugovora? 2. redovno pomagao ili koja bi posle ostvarivcala pravo na izdrzavanje____ i zbog cega se isplacuje naknada za ostecenje zdravlja? potpuna ili delimicna nesposobnost za rad. a onaj koji je verovao da ce dobiti uvecanje imovine koje je ocekivao je NEGATIVAN INTERES (steta zbog poverenja).da je kod sticanja bez osnova 31. kada je stvar van prometa b. poslova postoji paralelizam formi (pa je bilo nekoliko opcija. kao i u slucaju kada su vodjeni pregovori za zakljucenje ugovora. Steta koja je nastala verovanjem da ce se ugovor zakljuciti. d. kada je stvar propala u potpunosti pre zaključenja ugovora c. Naknadom ove stete. odn. uglavnom vise tacnih odg. 1. kada stvar nije u prometu b. Steta koja je nastala verovanjem da ce se ugovor zakljuciti a nije. -dobrocini 3. . 30. tuđa stvar 2.

kad je u pitanju ugovor u prodaji kod koga je osnovna obaveza kupca__isplata cene_ .. kupoprodaja sa pravom preče kupovine 10. Bitni elementi prodaje sa obrocnim otplatama cene -stvar. 11. iznos pojedinih otplata. Navesti tri modaliteta ugovora o kupoprodaji kod kojih prodavac ima povoljniji položaj od onog koji ima kod osnovnog vida kupoprodaje. racunajuci I onu koja je izvrsena u casu zakljucenja ugovora. formalan. kupoprodaja sa zadrzavanjem prava raspolaganja (prava svojine). kupoprodaja sa pravom otkupa. trenutan I trajni. bitna. kakva je to obligacija: a. Forma ugovora o prometu nepokretnosti je: a. cena -ukupan iznos svih obrocnih otplata. b. d. c. genericna. c. dokazna. S obzirom na podelu obligacija. kupoprodaja sa zadržavanjem prava raspolaganja (prava svojine).kauzalan. zakonska. Kupoprodaja nepokretnosti. ___mesto prebivalista poverioca__ 4. pozitivna b. forma javne isprave. realna 8.intuitu persdonae-moze a ne mora. po pristupu I sa sporazumno odredjenom sadrzinom 7.kod kupoprodaje sa obročnom isplatom cene. f. e. kupoprodaja sa pravom trazenja povoljnijeg kupca. obligacija cilja (rezultata) . ako nije odredjeno ugovorom. Dejstvo prestanaka ugovora sa obrocnom otplatom obaveze -u sl. Mesto ispunjenjenja kod kupoprodaje. njihov broj I njihovi rokovi -Odredba kojom kupac moze odustati od ugovora ako o tome u pismenom obliku obavesti prodavca u roku od 3 dana od dana potpisivanja isprave . osobine: -ad solemnitatem -forma javne isprave zakonska teretan. -razuman rok posle zakljucenja ugovora 6.raskida prodavac je duzan dvratiti kupcu isplacene iznose I kamatu na njih -a kupac vracda stvar u stanju u kom je bila I nadoknadu za upotrebu stvari 12. 9. pismena. individualizovana 5.-ovde ugovor nije ni nastao 3. kupoprodaja sa pravom otkupa. d.. Kupoprodaja sa zadržavanjem prava svojine je moguća kod: više ponuđenih. Cetiri modaliteta kupoprodaje u kojima je prodavac u povoljnijem polozaju su: Kupoprodaja sa pravom prece kupovine. Kada nije ugovoren rok kod ugovora o prodaji. jedno tačno: .

22. sa pravom otkupa 2. kada prema ZOO postoji ako je kupac ______________________. pismena b. a predmet ugovora ______________________stvar. a ako to ne učini. a kakav kad je proda u roku? Definicija prodajnog naloga: Odgovor: Prodajni nalog je ugovor kojim se jedna strana. a trece lice je bilo nesavesno u kom roku ___6 nmeseci subj. ugovorena e. 15. 5 godina objektivni____. a u drugim slučajevima po propisima za neispunjenje obaveze. kakav je polozaj nalogodavca prema trecem. imenovan b. bitna 14. formalan c. I navesti jos 3 bitna elementa ovog ugovora (osim stvari i cene). nikad nije duzan b. ako nalogoprimac stvar proda. Ako je doslo do povrede prava prece kupovine. ako stvar ne proda ____nalogoprimac je kupio stvar-prema njemu je prodavac___ 20. Nesto za ugovor o kupoprodaji sa obrocnim otplatom cene. teretan 21. _____polozaj vlastodavca____________ a kakav prema nalogoprimcu. zakonska c. javne isprave d. nalogoprimac obavezuje da određenu pokretnu stvak koju joj je prodala druga strana. formalan ugovor b. nalogodavac. da se zaokruzi 23. Kupoprodaja u kojoj prodavac ima povoljniji polozaj (na dopisivanje) 1. proda za određenu cenu u određenom roku ili da je u tom roku vrati nalogodavcu. duzan je ako je pravo zakupa nesumnjivo c. dvostrano obavezan c. Pribavilac stvari duzan je da stvar preda zakupcu po ZOO: a. 19. Kod prodajnog naloga. Prodajni nalog je: a. sa pravom prece kupovine 3.zaokruzi tacne odgovore a. realna f.rok. duzan je ako je savestan . smatra se da je tu stvar kupio. Prema ZOO stvar ima nedostatke. Prodaja sa pravom prece kupovine . kauzalan 17. Kada se ne ispuni ugovor po uzorku i modelu. jednostrano obavezan d.13. odgovara se po pravilima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari . Forma ugovora o kupoprodaji sa obrocnim otplatama cene: a. Data je definicija prodajnog naloga i u kakvom polozaju je nalogodavac prema nalogoprimcu ako stvar ne proda i ne vrati je u roku. ako je bio upisan u zemljisnu knjigu d. od kog trenutka ___prenosa svojine na trece lice_ i sta ima pravo da trazi lice u ciju korist je ustanovljeno __da se prenos ponisti I da se stvar ustupi njemu pod istim uslovima___ 18. sa pravom trazenja povoljnijeg kupca 16.

Kod ugovora o razmeni šta je potrebno da bi proizveo pravna dejstva – zaokruživanje Stvar-odredjena 26. poklonoprimac. Navesti dva razloga zbog kojih poklonodavac može raskinuti ugovor o poklonu: 1. Mesoviti poklon 4. Obaveze stranaka kod ugovora o razmeni 1.animus donandi 3. Kod ugovora o poklonu ona 3. zbog osiromašenja (nedostatka nužnih sredstava za život) poklonodavca 30.da vrednost prestacije jednog I drugog ugovora nisu iste 2.nuzni naslednici. dvostranoobavezan. . zbog nezahvalnosti (neblagodarnosti) poklonoprimca i 2. kao bitan element se pojavljuje i __kamata_.24. Bitni elementi ugovora o zajmu su predmet zajma i to je ___stvar__ i __rok_ Pored toga kada je zajam _teretan__ ugovor. Poklon za slucaj smrti 5. Kod poklona sa nalogom ko moze biti korisnik naloga . 34.stanje pogorsalo posle zakljucenja ugovora___. aleatoran. Odgovornost za pravne i fizicke nedostatke 3. Obaveza predaje stvari 2. Kakav je ugovor o razmeni (zaokruziti): a. Da bi uzajamni poklon ima to dejstvo. neophodna su 3 uslova: 1. neformalan c. Ugovor o razmeni a. teretan c. Obaveza prijema stvari 25. ali je on ne mora ispuniti ako nije znao da je ovaj insloventan_ i ako ____se mat. Poklon sa nalogom ili teretom 2. karakteristican za starije privrede i robonovcane odnose d.poklonodavac. kauzalan 28. Nabrojati 5 posebnih vrsta poklona? 1. dvostranoobavezan d. a ne dejstvo teretnog ugovora. Uzajamni poklon 3.predmet poklona 31. izvor obligacionog prava uokviren nacelima 27. Osnovna obaveza zajmodavca je __predaja stvari_. akcesoran b. prenosi svojinu b. trece lice koje je ovlastio poklonodavac) 32. teretni. Poklon u opste korisne svrhe 29.lica koja mogu da traze ponistenje poklona . primaoci izdrzavanja i poverioci po paulijanskoj tuzbi 33.

a. konsensualan b. a ako je ugovoren kao teretan. Beskamatan zajam. teretan Zajam sa kamatom: a.kamata 37. bitna forma f. realan ugovor b.stvar 2. dobrocin b. c. dvostrano obavezan. Kakav je ugovor zajam sa kamatom? a. Drugi bitan elemenat zajma je rok. ko moze traziti predaju stvari i u kom roku / na dopisivanje. mešovit b. konsenzualan b. pogodan za prenos svojine 40. pismena forma d. Predmet zajma su uglavnom zamenljive stvari. dokazna forma Zajam je a. realan b. 39. 36. d. c. odnosi se na potrosne stvari d. Kod zajma. forma javne isprave e. na zaokruzivanje. predmet su zamenljive stvari. Nabroj 3 bitna elementa zajma 1. jednostrano obavezan d. pogodan za prenos svojine Ugovor o zajmu je: a. onda se kao bitan elemenat pojavljuje i kamata. Zajam je: a. postoji pravna pretpostavka da je s kamatom c. a mogu biti i odredjena kolicina zamenljivih stvari. teretni Ugovor o zajmu je a. realni ugovor b. Zajmoprimac-pravo da trazi predaju zastareva u roku od 3 meseca od dolaska zajmodavca u docnju a u svakom slucaju u roku od godinu dana od zakljucenja ugovora 38.35. jednostrano obavezan.rok 3. predmet potrosna stvar . apstraktan c. osnov za sticanje svojine c. zakonska c. dvostrano obavezan c.

ako stvar ima nedostatak koje se ne moze otkloniti 47.u sl. samo ne u nevreme. šta može zakupac -u casu predaje. 1. 50. Navesti 3 obaveze zakupca 1. nikad nece biti duzan c. pribavilac ce biti duzan da stvar preda zakupcu: a. Kada kod nas zakupac moze da trazi ispunjenje od podzakupca -radi naplate svojih potrazivanja od zakupca nastalih iz zakupa. zakupac moze raskinuti ugovor ili traziti snizenje zakupnine 49. Zakupac može jednostranom izjavom volje raskinuti ugovor. a zakljucio je ugovor o zakupu i stvar predao pribaviocu. a moze i pre roka ali je onda duzan ___obavestiti zajmodavca__ i __naknaditi mu stetu__. jednostranoobavezan c. Kako se zove naknada koju zajmoprimac daje zajmodavcu? kamata 45. obaveza naknade stete I zastite___ 43. Zajmoprimac je duzan da vrati stvar__u ugovorenom roku_. dvostranoobavezan Beskamatni zajam a. pozitivna b.kad trajanje zakupa nije odredjeno niti odredivo 2.obaveza placanja zakupnine 2. pridrzavajuci se pravila o otkaznom roku__ drugoj strani. realan ugovor b. za predmet ima zamenjivu stvar 41. nije podoban da prenese svojinu d. Zakup prestaje__istekom roka__ .d. a ako stranke nisu ugovorile rok __kad zajmodavac zatrazi__. 44. samo ako je pribavilac u vreme kad je kupio stvar znao da postoji ugovor o zakupu .kad je drzanje zakupljenih stvari opasno po zivot 3. Zajam pa ogromno pitanje kako je bio realan pa je sad konsenzualan pa glavna obaveza zajmodavaca ___predaja stvari. 46. ali moraju ostaviti ___primeren rok. uvek ce biti duzan b. d.obaveza vracanja zakupljenje stvari 48. Ukoliko stvar ima nedostatak koji se ne može otkloniti. Kada je vlasnik stvari prodao stvar.otkaza zbog otudjenja stvari 4. Kakva je obaveza zajmoprimca? a.obaveza upotrebe stvari prema ugovoru 3. moze zahtevati isplatu od podzakupca koje ovaj duguje zakupcu po osnovu podzakupa. 42. ukoliko tako ne prestane strane mogu __jednostranom izjavom volje da dodje do otkaza__. nedeljiva c.

a koji element mogu i stanke predvideti) Posao poslenika Nagrada Rok 62. Kada zakupac moze jednostranom izjavom volje raskinuti ugovor? 55. teretan.nedozvoljen podzakup b. jednostrano obavezan 57. jednostavan 56.. (ne secam se kako je glasilo tacno pitanje pa necu puno da lupetam) 54. mora ako je znao da postoji ugovor o zakupu c.neplacanje zakupnine 59. Ovlascenje kod ugovora o zakupu se izdaje: U vidu dozvole. kauzalan b. postujuci odredjeni otkazni rok__ koje stranke mogu. Kakav je ugovor o podzakupu a..kad stvar upotrebljava protivno ugovoru c. ne mora da preda stvar zakupcu nikada b. Definicija prekarijuma i koji je to ugovor? -besplatna upotreba stvari koja nije odredjena vremenski. kauzalan. slozen c. Ugovor o zakupu zaklj na odredjeno vreme prestaje__samim protekom vremena na koji je zakljucen___ a ukoliko se ne moze odrediti rok na osnovu mesnih obicaja itd__onda prestaje otkazom koji svaka strana moze dati drugoj..51. Ako zakupodavac proda stvar. sa sporazunmo odredjenom sadrzinom. intuit personae. Posluga. Nabroj 2 bitna i element o kom se najcesce stranke dogovaraju kod ugovora o delu (bitni elementi ugovora o delu. onda prenosilac (jedan tacan odgovor): a. 52. Pravna priroda podzakupa Imenovan.. Kad zakupodavac moze jednostranom izjavom volje da raskine ugovor sa zakupoprimcem a. 61. d. (Pretpostavljam) 60. Obaveze poslenika kod ugovora o delu Obaveza izvrsenja posla Obaveza naknade stete usled nedostatka posla Obaveza predaje predmeta posla .

Navesti bar 3 obaveze nalogodavca. Ugovor u prodaji(ima clan u ZOO) 64. . složen d. 67. Predmet nemoze biti nepokretna stvar. vlastodavca. jednostrano obavezan 65. .obaveza naknade štete 69. 71. bestelesna d. tudja stvar 70. Predmet ostave ne moze biti a.obaveza naknade štete Navesti tri ovlascenja vlastodavca kod ugovora o punomocju .obaveza naknade troškova i predujmljivanja novca. nepokretna c. Kad vlastodavac jednostrano raskine ugovor o punomocju to je ____opoziv___. reč je o ugovoru o delu. .obaveza naknade troškova i predujmljivanja novca. a za treca lica ce vaziti od kad _saznaju za opoziv.obaveza isplate naknade.neprava . inace nema dejstva_____. ___neprava ostava___ pre svega se primenjuju pravila o kom ugovoru ___zajma___. kada ostavoprimac ima mogucnost da zamenljive stvari potrosi. kakvo dejstvo ima ugovor: -zastupani je u obavezi samo ukoliko odobri prekoracenje. u slučaju sumnje. . . imenovan c. Elementi ostave su primanje pokretne stvari. Trece savesno lice ne moze biti osteceno-ugovor ostaje na snazi a zastupnik I zastupani su solidarno odgovorni ako ovaj odbije da da odobrenje 68. a u pogledu _____vremena I mesta vracanja___pravila o ugovoru o ostavi 73. on ce vaziti izmedju ugovorenih strana od trenutka ___opoziva___. Posebne vrste ostave 1. predmet moze biti nepokretna stvar. onda je i predmet ostave nepokretna stvar. Predmet ugovora o ostavi je odredjena stvar pokretna stvar.obaveza isplate naknade. 72. Kod ostave. Ako se neko lice obaveže da napravi stvar sa sopstvenim materijalom.63. buduca stvar b. Ugovor o delu je: a. Zastupanje. Napisati 5 nacina za prestanak ugovora o punomocju: opoziv otkaz istekom roka smrt punomocnika prestanom pravnog lica smrt vlastodavca 66. i cuvanje uz obavezu vracanja. ali ako je ugovor o ostavi zakljucen kao ugovorni sekvestar . a kada je ugovorena kao ugovorni sekvestar. dobročin b. kad zastupnik prekoraci granice ovlascenja.

zajam c. za ostavorimca nastaje obaveza __prijema__. prodajni nalog b. a ostava svakako podrazumeva i ____vracanje__ (tako nekako) 75. Kod kojih od navedenih ugovora jedno lice stiče pravo na upotrebu stvari uz obavezu da je po isteku roka vrati? a. Zakljucenjem ugovora o ostavi. ostava e. ostava f. posluga d. zakup c. ostava u nuždi f. tako da ih ostavoprimac može smešati i smešane čuvati je skupna ostava. Kod ugovora o ostavi. neprava ostava a. zajam b. a ako je u pitanju ostava sa naknadom kao____dobar domacin.trezorna 6. prekarijum c. 78. beskamatni zajam d.ostava u nuzdi 74. zakup pokretnosti b.zakup nepokretnosti c. kupoprodaja b.skupna 3. nalog a. 76. posluga e. zajam c. a ako se radi o ostavi u nuzdi___sa povecanom paznjom___. a prvenstvena obaveza kod ostave je ____cuvanje__. prekarijum e. razmena a. beskamatni zajam b. ostavoprimac treba da se ponasa kao_kao u svojim stvarima. kupovina na probu b. posluga 80. neprava ostava c. podzakup a. razmena nepokretnosti c. zakup d.kvantitativna 7. Zaokruziti ugovore kod kojih se prenosi pravo svojine: a. dobar privrednik__. zakup nepokretnosti c. kupoprodaja b. Kada više ostavodavaca preda stvar na čuvanje. kupoprodaja sa pravom otkupa d. Obaveze ostavoprimca Prijem Cuvanje Vracanje kako on treba da se ponasa prema ostavodavcevoj stvari –pitanje 76.ugovorni sekvestar 5. prekarijum e. 77. prekarijum 79. pravo prece kupovine . zakup pokretnih stvari d. neprava ostava d. kupoprodaja d.2. Kojim se ugovorima stice pravo upotrebe: a.ugostiteljska 4. podzakup e.

Kako se zove lice sto duguje: kod ugovora o delu __narucilac___ kod zajma __zajmoprimac____ kod zakupa ____zakupoprimac__ 83.NET FORUMA Nedelja. U mestu u kome je ponudilac imao svoje sedište/prebivalište u trenutku kada je ponudu učinio. zajmodavac kod zajma __kamata___ c.2014 Test danas kod Hibera (sa rešenjima): 1. Za štetu koju prouzrokuje mlađi maloletnik odgovaraju (navesti lica): . dužnosti (otprilike tako je bilo formulisano) . pokretne? Posluga/ zajam/ ostava 84.e.sud ne vodi računa o nedostacima rušljivih ugovora po služ. Kod kojih imenovanih ugovora su nepotrosne stvari. Zaokružiti tačne iskaze koji se odnose na relativno ništave (rušljive) ugovore: . Kada se smatra da je ugovor zaključen? Onog časa kada ponudilac primi izjavu ponuđenog da ponudu prihvata. poslenik kod ugovora o delu __nagrada____ 82.maloletnik . zakup 81. 4. Kako se zovu naknade koje dobija: a. Zatezna kamata se naplaćuje (zaokružiti tačan odgovor) .10.proizvode pravno dejstvo sve do poništenja . Kako se zove ugovor gde jedno lice besplatno upotrebljava tudju stvar ugovor o posluzi.26. zakupodavac kod zakupa ___zakupnina__ b.kad dužnik padne u docnju kod novčane obaveze . a kako ugovor gde upotrebljava uz naknadu zakup OVO DU TESTOVI KOJI SU BILI I SKINUTI SU SA MOJEPRAVO.zahtev za poništenje mogu podneti samo ovlašćena lica . Navesti 5 zakona koji predstavljaju formalne izvore obligacionog prava: - Zakon o obligacionim odnosima Porodični zakon Zakon o nasleđivanju Zakon o visini zatezne kamatne stope Zakon o prometu nepokretnosti 2.i još jedan razlog koji nije bio tačan odgovor 5.kad dužnik svojom krivicom padne u docnju kod novčane obaveze bilo je još ponuđenih odgovora (ne mogu da se setim) 3. zamenljive.

roditelji .. ne mogu da se setim 2. a) podzakup b) neprava ostava c) beskamatni zajam d) prekarijum e) poklon 5.. Bitni objektivni elementi ugovora o delu ______________________ ______________________ koji je jos naknadni element koji mogu uracunati ____________________. Koja su prava kupca koji je blagovremeno obavestio prodavca o materijalnim nedostacima? - pravo na ispunjenje na sniženje cene na raskid ugovora na naknadu štete Utorak. Forma ugovora o kupoprodaji sa obročnim otplatama cene (zaokružiti tačne odgovore): - pismena javne isprave zakonska bitna dokazna 10.a kada je u obavezi da je proda odmah: kada stvar može propasti ili se pokvariti 7. ali uz ostavljanje primerenog otkaznog roka.. stranke mogu dati otkaz. habet. a kada rok nije određen.2014 E ovako. latinska izreka Bogisica nemo ipso iure. kod kojih ugovora se odredjena stvar daje na upotrebu uz obavezu vracanja. pitanja su se vrtela sa prethodnih testova samo malo izmenjeno. Kada dužnik može da proda deponovanu stvar iz slobodne ruke (bez javne prodaje)? a) ako je stvar nepodesna za čuvanje b) ako stvar ima tekuću cenu ili je male vrednosti u poređenju sa troškovima prodaje ..18. danas je test kod Hibera bio srednje katerogije.11...... 3.. dužan je da naknadi a) troškove lečenja i ostale troškove u vezi sa lečenjem i b) naknadu po osnovu izgubljene zarade zbog nesposobnosti za rad.... 8. a ako smrt nije nastupila u trenutku. a lica koja je preminuli izdržavao ili redovno pomagao imaće pravo na naknadu u obliku novčane rente. Obligacija prestaje _________________. U slučaju smrti nekog lica štetnik je dužan da naknadi troškove sahrane. Koji su jos nacini prestanka? ________________________ . predmet ugovora moze biti _______________ _______________ _______________ ili _______________ a ako nisu ostvareni svi ovi uslovi sta se desava sa ugovorom _____________..... Kada je ugovor o zakupu zaključen za određeno vreme prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen. 9. 4.lice koje je bilo dužno da vrši nadzor 6. 1.

naknade štete/b] Ona latinska izreka je bila nemo plus iuris transfere. Dodala bih jos neka pitanja sa testa koje kolege nisu navele: Osnovno nacelo kod ugovora je n. U slucaju smrti bliskog lica. a kod prouzrokovanja stete je n. prekomerno ostecenje a) javna prodaja b) aleatorni ugovori v) kupoprodaja po uzorku ili modelu g) prodaja po specifikaciji 10. Ono za predmet ugovora: moguć dopušten određen ili odrediv a ako te osobine nema ugovor je apsolutno ništav. II grupa 1. Glavni formalni izvor prava kod nas je ZOO.. uglavnom na zaokruzivanje i tacan odgovor je [b]Niko ne može preneti više prava nego što sam ima. kupoprodaja sa obrocnim otplatama cena forma? a) pismena b) bitna v) zakonska g) dokazna d) realna dj) ugovorna 9. ugovorna kazna u slucaju zadocnje a) poverilac ima pravo na naknadu stete iako ne postoji krivica duznika b) poverilac moze traziti da mu se isplati razlika do potpune naknade stete ako je steta veca od ugovorne kazne v) poverilac ima kumulativno pravo g) poverilac ima pravo na ugovornu kaznu cak iako steta nije ni nastala 8. latinska izreka Polozila kod Hibera. a profesor Konstantinovic doneo je Skicu za za zakonik o obligacionim odnosima .________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 6. moze na osnovu odredjenih okolnosti da promeni naknadu stete naziva se _________________. Test je ovaj put bio ok. autonomije volje. nazim Skice 2. tako nesto.. 2 nacela. donet koje godine 1978. princip po kome sud. odustanica 3. koje godine je donet zakon o obligacionim odnosima. koja sve lica imaju pravo na naknadu ____________________ ____________________ ____________________ 7.

. Ja sam zaokruzio nesto tipa da je on (sticalac) obavezan da preda zakupljenu stvar samo ako je bio obavesten da postoji zakup.1.. ono teska materijalna situacija. jer nemamo uvid u test 1. vise odgovora da se zaokruzi. tako nekako Ali nznm dal je to bilo tacno 7.Ko ima pravo na naknadu stete zbog smrti bliskog lica (3 je trebalo da se dopise) 7.Kako najcesce prestaju obligacije i koja su jos 5 razloga za prestanak 3. Nesto kod obligacionog odnosa. Pitanja na testu su mi bila: 1.Koje osobine treba da ima predmet ugovora (ono dopusten. Kada se cutanje ponudjenog smatra prihvat ponude . Kod ovog pitanja voditi racuna da ne pomesate nacine prestanka ugovora i nacine prestanka obligacija..Da se zaokruzi 1 tacan odgovor. sta onda taj sticalac/kupac radi (tako nekako).11.po osnovu krivice. Kod ugovora o zakupu. i bilo je 5 crtica.2015 Test sto je bio 27.2014 Evo i ja polozila u ponedeljak kod Hibera posle predugih godinu dana. najmanje 5 da se napisu 9. to je bilo lako 4. moja grupa. kada zakupodavac proda stvar.U kojim slucajevima se ne moze pozvati na prekomerno ostecenje (na zaokruzivanje. koji je objektivni uslov: ocigledna nesrazmera i koji su subjektivni.Definicija integralne naknade stete pa da se prepozna sta je. najmanje 4 da se napisu 8. Obligacioni ugovor.20.. jer su to razlicite stvari. ne ugovorena bitna.. Kupoprodaja sa obrocnim otplatama cene: zakonska.Obligacija obicno prestaje ispunjenjem a postoje jos nacina. Ja sam napisao: subjektivna . ne forma javne isprave Prekomerno ostecenje nije dozvoljeno kod ovih ugovora: apstraktni adhezioni aleatorni ugovor o poravnanju Data definicija da prepoznate koji princip? Princip integralne naknade štete Kod ugovora o delu.. kod Djurdjevica.Sta znaci Nemo plus iuris ad alium. Mislim da je to bilo tacno . i ko po kom osnovu odgovara. Za evikciju.Bili su ponudjeni ugovori i trebalo je da se zaokruzi kod kojih ugovora lice ima pravo da upotrebljava stvar ali da je vrati po isteku roka 10.Nesto iz ugovorne kazne na zaokruzivanje ali ne mogu da se tacno setim pitanja 2.pozeljno je bilo svih 5 napisati 5..zbog povecanog rizika. sa obrocnom otplatom cene (na zaokruzivanje) 8.28. Osnovi deliktne odgovornosti 3 odgovora. ne dokazna pismena.ja sam polozio. pa nadoknadjuje stetnik po osnovu pravicnosti.Kakva je forma kod ugovora kupop. stanje nuzde itd. I ugovorna kazna u slucaju zadocnjenja. Sreda. (na zaokruzivanje) 4. 4 ponudjena) 6. A element koji se jos cesto ugovara je rok. da se zaokruzi vise tacnih odgovora. objektivna . objektivni elementi su posao poslenika i nagrada. Kod zelenaskih ugovora. moguc.2 crtice na dopisivanje 6. Četvrtak. Potrazivnja koja su nekompenzabilna. Posebne vrste poklona...Da se nabroje bitni elementi kod ugovora o delu 9. ali ne znam tacnost svih resenja.. i po osnovu pravicnosti kada ne moze da se dobije naknada od lica koje je duzno da naknadi. odredjen ili odrediv) i sta ako ih nema 5. pa da se zaokruzi 1 tacan odgovor 2. da se zaokruzi vise tacnih odgovora 3.

troskovi lecenja. Sta obuhvata novcana naknada materijalne stete.za stetu koja je od nje oduzeta mogu odgovarati sledeca lica: 1.onoliko koliko se secam. 2)Ugovorna obaveza mora imati dopustenu kauzu.Bilo je i neko pitanje vezano za ponudu ali se ne secam.smrcu 3.___________________ 5.da se zaokruzi 7)Ukoliko je za ugovor propisana bitna forma(forma ad solemnitatem) a)predugovor mora biti u istoj formi b)ponuda mora Biti u istij formi c)sporazumni raskid takvog ugovora mora biti u istoj formi d)opoziv punomocja za zakljucenje tog ugovora mora biti u istoj formi.U kojim slucajevima je duzan da stvar proda bez javne prodaje?____.Latinskoj maksimi" Ab initio nullum.10._____(pretpostavljam da je ovde odgovor ukoliko je stvar male vrednosti.Drzava odgovara za stetu usled teroristickih akata.Po ZOO.Ako je smrt ili nesposobnost za rasudjivanje jedne strane nastupila pre prihvatanja ponude.Ako je imaocu stvar oduzeta na protivpravan nacin.On odgovara za naplativost potrazivanja samo .30.zajam je: realan ugovor jednostranoobavezan ugovor ugovor koji ima za predmet zamenljivu stvar ugovor koji nije podoban da bude osnov za prenos prava svojine (zaokruzi svaki tacan odgovor) 4._____. 4 crtice. 3)Duznik se oslobadja obaveze polaganjem stvari u sudski depozit ili javnom prodajom. 1).kao ni ostala dva.Ustupilac odgovara za postojanje potrazivanja u casu kad je ustupanje izvrseno. mislim da je to tacno Petak. naknada izgubljene zarade.telesnom povredom 2.osim ako je ustupanje izvrseno ____________________.ukoliko je nedopustena ili ______ ili _______ ugovor je nistav. 3._________.unistenjem imovine fizickog lica 4. ja sam napisao: troskovi sahrane.semper nullum" odgovarajuca izreka po Bogisicevom OIZ-u je _________________.ponuda obavezuje _______________.1.ukoliko je kvarljiva i moze propasti ali 3 razlog ne bi znala) 4)Obaveze kod poslenika u Ugovoru o delu __________.kakvo to dejstvo ima na obligaciju(gasi se ili ne) i na ostale saduznike. 2.osim ako suprotno ne proizilazi iz ____________________. Danasnji test kod Djurdjevica je izgledao ovako: 1. uopsteno.28.samo ako je steta nastala: 1.da se zaokruzi.javnih demonstracija i manifestacija.unistenjem imovine pravnog lica (zaokruzi svaki tacan odgovor) 6.2015 Ispit kod Djurdjevica.01.Kada u pasivnoj solidarnoj obligaciji poverilac otpusti dug sporazumom sa jednim duznikom.2015.__________ 5)Da se zaokruze licna sredstva obezbedjenja obligacije a)odustanica b)kapara c)kaucija d)ugovorna kazna 6)Kod prekomernog ostecenja a)odnosi se na sve dvostranoobavezna ugovore b)samo na kupoprodaju c)zahteva se i subjektivan element d)ovaj institut je deo naseg pozitivnopravnog sistema. novcana renta za lica koja je poginuli izdrzavao.___________________ 2.

4.Jednostrani raskid dvostranoobaveznih.________________________.da se dopuni.da se zaokruzi.kod punomoćja.kod smrti koja je davala izdrzavanje ili redovno pomagala.________________ 2.Iskljucenje protivpravnosti.druga strana ima pravo da. da se zaokruzi.2..2015 Test kod Hibera u četvrtak: 1. erga omnes.trazi sustinu.hoce i sam da kaze.sasvim dovoljno.da se dopuni.nego ga konkretno interesuje ono sto je sustina pitanja. ako nalogoprimac ne izvrsi podaju stvari .ako ne moze da se izvrsi usled vise sile. 9.21.. U vezi sa dokazivanjem ispunjenja(isplate).napisacu! Bilo je mnogo njih danas koji su oslobodjeni testa! Sreda.. 8.2.ako se setim. Polozio sam kod Hibera. Profesor je vise nego korektan.napisacu...2015 Danas kod Djrdjevica test: 1..ako se setim. da se zaokruzi oko ugovora o zakupu vise tacnih : imenovan... 10. da se zaokruzi jedan odgovor da li poverilac novcane obaveze mora da primi nepotpunu isplatu duga (4 ponudjena: mora.sticalac ima obavezu da preda stvar zakupopcu... Sve preporuke za Hibera. mora ako je obaveza dospela pre nekog datuma 2000.nisam primetio da je izlazio iz svog kruga.jedini problem je sto ne trpi neku pricu okolo.potpuno neizvrsenje kad je kriva strana koja je primila kapara.e) (ne znam odgovor) 7. mora ako ima poseban interes.i po kom osnovu. nacelno su utuzive i jos neki ponudjen odgovor koga ne mogu da se setim. da se dopuni. 7. 3.da se zaokruzi. a drugoj grupi je bilo nesto u vezi sa rentom.ZOO poznaje dve vrste isprava. ne moze se zakljucivati kao ugovor po pristupu. nacelno su neprenosive. realan.jednostrani. 7. da se zaokruzi od 4 ponudjena koji su posebna odgovornost za stetu 9.Kod zajma.prijatno iskustvo.Kod alternativnih. 6.valjda da se zaokruzi koji su 2stranoobavezni. kapara je na zaokruzivanje . ima trenutnu prestaciju i jos nesto ne secam se 8.tako nesto.kod otudjenja zakpuljene stvari. sluzi kao akontacija.malltene da citira deo odgovara iz knjige. kod prodaje sa nalogom.Naknada stete.i ne vrati stvar nalogodavcu na njihov odnos se primenjuju pravila o. akcesoran.Prilikom ispunjenja svoje obaveze..pa sad da se dopuni po kom osnovu je davano izdrzavanje.sta se desava? Ostala dva ne mogu da se setim. da se dopuni recenica sporazum koji prethodi zakljucenju ugovora je (predugovor) 4. (ugovor po pristupu) je ugovor kod koga jedna strana odredjuje uslove i jos nesto u tom stilu (ne secam se) 6. 3.ugovoru (da se dopuni) i jos nesto u vezi sa tim (ne secam se) 10..a drugoj grupi je bilo obrnuto.druga strana ima pravo da tuzi?pa da se zaokruzi. ali je netacan 2.hoce da pomogne studentu.________________ Ako zastupnik prekoraci granice ovlascenja prilikom zakljucenja ugovora.duznik ima pravo da zahteva od poverioca dokaz o tome..dobio sam 6.a duznik ima pravo izbora.pa da se dopuni.da se zaokruzi kom slucaju. obligacije deluju.na osnovu njegove izjave. sluzi kao znak da je ugovor zakljucen Subota. 5... da se dopuni iz zakona koje su vrste stete. da se dopuni (3 u 1) (realan) ugovor je ugovor u kome se predaje stvar.. da se dopuni: osnazenje ugovora se zove (konvalidacija: i moze biti primenjena na (rusljive ugovore) 5. 2.a nije data saglasnost. ne mora.ako je prekoraceno punomocje.pa vi samo da zavrsite njegovu recenicu.valjda u kom slucaju se moze preneti potrazivanje novcane rente.ne mogu da se setim.nisam siguran..To su: 1.ja sam ucio iz djurdjevicevih predavanja.18.da se dopuni nesto.pre predaje zakupcu. .

Koja lica imaju pravo na naknadu stete usled smrti bliskog lica? a. Kod ugovora o delu. _____ 6. _____ Uz. _____ b. ugovor je _________ 3. a tacna su dva: ako je placen zbog posebne naklonosti i u slucaju javne prodaje 4. dolazi uglavnom ______. 2 bitna elementa navesti: a. a bila je ona da niko ne moze preneti drugome vise prava nego sto sam ima. toliko se secam. _____ e. kod Hibera. _____ 9. Do prestanka obligacije. a ostala pitanja su . to postoji 1 jedan poseban: c. ______ ili ______ U suprotnom. mozda nije bas tacno formulisano. ______ c. bitni elementi ugovora o delu pa dopuniti 2 crte. a moze biti bitno i pa dopuniti 3. a ostali nacini su: a.2015 Pismeni danas kod Hibera 1. _____ b. koja lica imaju pravo na naknadu materijalne stete u slucaju smrti lica 5. Nesto vezano za ugovornu kaznu zbog neispunjenja (na zaokruzivanje) 4. a ako nema te osibine ugovor je pa dopisati 2.Kakav predmet mora da bude da bi ugovor proizvodio pravno dejstvo? a. Kada ne moze doci do prekomernog ostecenja? (na zaokruzivanje) 8. ______ b. pa ponudjeno da se zaokruzi svaki tacan odgovor. Evo testa od danas. Nesto kod jednostranog raskida zbog promenjenih okolnosti valjda (na zaokruzivanje) 7. neka latinska izreka. _____ Bilo je jos jedno pitanje.Sreda. navesti na koji nacin prestaje obligacija ponudjeno vise linija 6. 1. _____ b. Forma ugovora sa obrocnim otplatama cene (4 ponudjena odgovora na zaokruzivanje) 5. predmet obaveze mora biti pa ponudjene 3 linije. prekomerno ostecenje ne dolazi u obzir.4. _____ c. _____ c.Sta znaci nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (zaokruzivanje) 2.01. kojeg ne mogu da se setim. _____ d.

Nisam znala ni na sta se tacno odnosi Bilo je da se dopise koja je posledica necega. a nije tacno!) b. Poslovodstvo bez naloga i Jednostrana izjava volje . formalni izvor obligacionog prava b. Lica koja odgovaraju za opasnu stvar: _____________ _____________ _____________ 7.Na zaokruzivanje. ex nudo pacto obligatio non nascitur (gomila ljudi je ovo zaokruzila. zakon za stranke 5.Da se nabroje izvori obligacija. 10. Anatocizam je: a. d. dura lex sed lex c. . izreka "Razgovor je razgovor. pa pet slobodnih linija. 2. Ugovor je: a. ____________________ 4. pa onda na latinskom nekoliko ponudjenih. ____________________ 5. ____________________ 3. Trebalo je zaokruziti pacta sunt servanda.2015 1. po kojim pravilima se to resava? 6. promenjene okolnosti i jos jedno pitanje iz posebnog dela. dvostrani pravni posao koji stvara obavezu za jednu stranu c. na latinskom: a. a ugovor je zakon za stranke" iz Opsteg imovinskog zakonika. koje opcije ima druga strana? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 8. Sticanje bez osnova. 3. i ako obe strane imaju pravo na povracaj datog. 4. 2. Secam se ovih pitanja sa testa juce . 1. pacta sunt servanda d. Kada je kriva strana koja je primila kaparu. vazi u nasem pravu b. d.Ugovor. Razgovor je razgovor a ugovor je strankama zakon. a sve je bilo da se zaokruze svi tacni odgovori. Utorak. Neprava ostava je: a. Nabroj 5 bitnih elemenata kupoprodaje sa obrocnim otplatama 9. kauzalna d. 3. osnovno nacelo obligacionog prava je ________________ a kod naknade stete ______________ 3.____________________ 2.4. ____________________ 2. neimenovana b. To je ono .07. Prouzrokovanje stete. 1. konsensualna c. navedi izvore obligacija iz II glave ZOO (nastanak obaveza) 1.bila vezana za ugovornu kaznu. zabrana kamate na kamatu c.

Kada je dozvoljena imovinska naknada neimovinske stete (dusevni fizicki bol i strah) Subota. a njemu suprotno je . Bilo je 4 ponudjenih odgovora a dva je trebalo zokruziti. Ako se jednom solidarnom duzniku otpusti dug. Ispod je pisalo da se navede jedan primer iz naseg prava. To bi bio slucaj kada se ugovor o raspodeli i ustupanju imovine za zivota konvertuje u ugovor o poklonu.. odgovori su postavljeni u negaciji.nacelo monetarnog valorizma -. Toga se secam. sta se desava sa ostalim? (pisalo je zaokruzi sve tacne) trebalo je dva da se zaokruze a) važi i za ostale ..Da se navede osnovno nacelo ugovornog prava (Nacelo slobode ugovaranja . Ugovor o beskamatnom zajmu je (da se zaokruzi vise).( ovo sam imrovizovala.6..I neko pitanje vezano za kaparu. ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su ugovarači imali u vidu kad su ugovor zaključili. Tako nekako.2015.pisalo je zaokruzi svaki tacan odgovor.2015 1. da se dopise da je to konverzija.5.Rodielji deteta do 7 godina se mogu osloboditi odgovornosti (4 linije da se napise kako) 9. pa treba biti vrlo koncentrisan.. To je ono -kada uspostavljanje ranijeg stanja nije moguce ili kad sud smatra da nije nuzno da to ucini odgovorno lice . .Zatim pitanje da se nabroje najmanje tri slucaja kada ce se umesto naturalne restitucije dosuditi novcana naknada stete.Navedeno je pravilo da ukoliko ništav ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora..autonomije volje) i nacelo koje se tice naknade stete (Nacelo zabrane prouzrokovanja stete kao derivat nacela savesnosti i postenja). tipa . koje vaze. .Bilo je pitanje koje se tice anatocizma (kamata na kamatu) na zaokruzivanje . Kada postoji isplata nedugovanog (da se zaokruzi vise) 6. da se zaokruzi 1 ogovor 3. Četvrtak.. U situaciji kada su posebne odredbe ugovora u suprotnosti od bitnih..Bilo je neko pitanje na zaokruzivanje vezano za neki ugovor ali se ne secam koji .kada ostecenik zahteva novcanu naknadu a okolnosti konkretnog slucaja ne opravdavaju naturalnu restituciju .ako je za raskid ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu. ne secam se tacno detalja) 5.kada uspostavljanje ranijeg stanja ne uklanja stetu u potpunosti . Trebalo je zaokruziti da se na kamatu kada dospe za naplatu nece racunati nova kamata i da je ovo pravilo predvidjeno u nasem pravu.osim ako ponudilac ne.u primerenom roku.27. Navesti 5 valjda karakteristika ugovora sa obrocnom otplatom 10.. . a bila je a vreme poslana. samo obratiti paznju.. ugovor onda. Navesti formalne izvore o. može testovi se ponavljaju od pitanja kojih se secam bilo je: 1. Kada je odgovor da se prihvata ponuda stigao posle isteka roka za prihvatanje. koje mogucnosti ima druga strana pa da se dopisu tri mogucnosti.prava 2.. oko motiva 4. onda će među ugovaračima važiti taj drugi ugovor. Pitanje u vezi sa kazuom.načelo monetarnog nominalizma -.28.Osnovno nacelo koje se tice novcanih obligacija u nasem pravu je . Karakteristika jemstva je (subsidijarnost) 8. 7.(da se dopiše) 2..

nece biti nistav i ceo ugovor koji su uslovi (da se napise) -ukoliko ugovor može da opstane bez te odredbe i ukoliko ta odredba nije bila ni uslov ni odlucujuca pobuda za zakljucenje ugovora 6.Odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja moze da postoji samo kod sledecih ugovora(zaokruzi SVAKI tacan odgovor): a)ugovor o prodaji b)ugovor o zajmu c)ugovor o zakupu d)ugovor o posluzi 4.osnovna obaveza zajmoprimca kod ugovora o zajmu je:(zaokruzi SVAKI tacan odgovor) a)negativna obligacija b)obligacija sredstva c)nedeljiva obligacija d)genericna obligacija 2.za steto od opasne stvari odgovara to lice.licu koje nije zaposleni da se njome sluzi(savesni drzalac).kod dobročinih ugovora kakva pobuda utiče -nedopuštena.na zakljucenje ugovora (da se dopiše) 5.a ako je ostava ugovorena kao ____________________ ugovor.to ne moze biti _________________ stvar.Nacelo jednake vrednosti(ekvivalencije prestacija)u dvostranim ugovorima stiti se sledecim pr.ostecenik moze traziti naknadu od: 1)lica__________________________________ 2)ili od lica_______________________________ 5.Predmet ostave je odredjena stvar.onda to ne moze biti ni ____________________ stvar.instrumentima:(zaokruzi SVAKI tacan odgovor) a)odgovornost zbog uskracivanja neophodne pomoci b)odgovornost organizatora priredbi c)izmenom ili raskidom zbog promenjenih okolnosti d)odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja 3.b) ali ako je ograničeno samo za tog dužnika ostali odgovaraju SOLIDARNO za ostatak obaveze 3. a služi ili za obezbedjenje zaključenja ugovora ili obezbedjenje ispunjenja ugovorne obaveze.Po vladajucem shvatanju.i kada -kada je bitno uticala. .Ukoliko je neka sporedna odredba ugovora nistava.Ima dvojaku funkciju i može se javiti pre ili posle zakljucenja ugovora.Najmanje 3 posledice poverilačke docnje 1)prestaje docnja dužnika 2)kod novčanih prestaje da teče kamata 3)rizik slučajne propasti stvari snosi poverilac 4.a ako se ostava shvata kao _______________ ugovor.S obzirom da se obligacije dele prema razlicitim kriterijumima.Izuzetno.Ako imalac opasne stvari poveri stvar 3. Osim predmeta.onda je bitan element i ___________________.imalac ce i dalje biti odgovoran u dva slucaja: 1)__________________________________________________ 2)_________________________________________________ 6.bitan element ostave je i ___________________. to je -kaucija(bilo je da se dopiše šta je) Evo pitanja na danasnjem testu kod Karanikicke(cega se secam): 1.Kad neko prouzrokuje stetu u stanju nuzde.

rok).Razlog za jednostrani raskid dvostrano obavezujuceg ugovora u nasem pravu je moguc kod: (zaokruzi SVAKI tacan odgovor) a)delimicna evikcija b)psihicka prinuda c)neispunjenje obaveze(osim u neznatnom delu) d)zabluda o bitnim svojstvima predmeta 8.a u svakom slucaju to pravo prestaje istekom roka od ____________________(obj.shodno se primenjuju odredbe o:(zaokruzi TACAN odgovor) a)odgovornosti prenosioca za pravne nedostatke ispunjenja b)odgovornosti kupca za materijalne nedostatke c)odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke d)na ugovor o kupovini na probu 9.7.na odgovornost prenosioca kod ogovornosti za materijalne nedostatke.Ako za odredjeni slucaj nije propisano sto drugo.Pravo traziti ponistenje ugovora koji je rusljiv zbog prevare prestaje istekom roka od ____________________(subj.rok). .