You are on page 1of 39

TRNG I HC NGOI THNG

KHOA QUN TR KINH DOANH


B MN K TON KIM TON

BI TP
K TON TI CHNH 1
GVGD: ThS Trn Th Phng Tho

Nm 2015

CHNG 1: TNG QUAN K TON TI CHNH


Bi 1:
Phn nh vo s nht k chung cc nghip vu kinh t pht sinh ti cng ty sn xut dy
cp An Ton trong thng 5/2013 nh sau:
n v: Cng ty sn xut dy cp An Ton
a ch:
NHT K CHUNG
Thng 5/2013
n v tnh:
Ngy

C. t

ghi s S
(1)
1

(2)

Din gii

(*) (*) TK i
ng

(*)
(3)

(4)

(5) (6)

(7)

S pht sinh
N
(8)

C
(9)

Cng ty chi tin mt tm


ng cho nhn vin mua
hng l 12 triu ng

Cng ty mua 50 b qun


o bo h cho cng nhn
vin tr gi 15 triu ng
tr bng tin mt

K ton tnh lng phi


tr trong thng cho cc
b phn: cng nhn sn
xut 100 triu ng,
nhn vin qun l phn
xng 30 triu ng,
nhn vin qun l doanh
nghip 40 triu ng v
nhn vin bn hng 30
triu ng
2

Vay ngn hn ngn hng


chuyn tr n cho nh
cung cp s tin 80 triu
ng
5

Cng ty tr lng thng


ny cho cng nhn vin
bng tin mt

(*) Ghi ch: Tn cc ct (3) Ngy chng t, (5) ghi s ci, (6) S th t dng

Bi 2:
Cho tnh hnh ti sn v ngun vn ca cng ty c phn Bo Chu u thng 12/N nh
sau: (1.000)
Phng tin vn ti
ng trc cho ngi bn (P)
Tm ng cho CNV (NVA)
Nh ca, vn phng
Phi tr cng nhn vin
Tin gi ngn hng

200.000 Ngun vn kinh doanh


5.000 K qu di hn

785.000
22.000

33.500 Thit b dng c qun l

50.000

390.000 Li nhun cha phn phi

15.000

6.000 Tin mt ti qu
100.000 Thu phi np Nh nc

45.500
18.000

Vay di hn

60.000 Phi tr ngi bn

10.000

Hao mn ti sn c nh

75.000 Qu d phng ti chnh

20.000

Ngi mua ng trc

25.000 Phi thu khch hng (C)

15.000

105.000 Chi ph tr trc ngn hn

15.000

Qu u t pht trin

10.000 Qu khen thng phc li

2.000

Ngun vn XDCB

50.000 Vay ngn hn

Hng ha

Gp vn lin doanh
Thu GTGT c khu tr

100.000 C phiu ngn hn

20.000
5.000

10.000

Trong thng 12/N c cc nghip v kinh t pht sinh nh sau:

1. Vay ngn hn ngn hng 100.000 nhn bng tin gi ngn hng, nhn c giy
bo C
2. Nhn vin A thanh ton tm ng:
- Tin mua 400 o s mi, gi 72/o, cha bao gm 10% thu GTGT
- Chi ph vn chuyn o v nhp kho 400
S tin tm ng cn tha nhn vin A np li bng tin mt
3. Trch tin gi ngn hng np thu cho Nh nc, s tin 8.000
4. Nhn c 5.000 tin mt doanh nghip Thin Thanh ng trc tin hng
5. Bn 200 o s mi mua NV2 cho doanh nghip Thin Thanh, gi bn 120/o. Tin
hng tr vo s tin ng trc, cn li n.
6. Tnh tin lng phi tr trong thng cho nhn vin bn hng 5.000, b my qun l
doanh nghip 20.000
7. Chi ph khu hao TSC trong k cho b phn bn hng 2.000, b phn qun l
doanh nghip 7.000
8. Chi ph bn hng v chi ph qun l doanh nghip khc chi bng tin mt trong k
ln lt l 2.000 v 4.000 (cha bao gm 10% thu GTGT)
Yu cu:
a) Lp bng cn i k ton ngy 1/12/N
b) nh khon cc nghip v kinh t pht sinh
c) Xc nh kt qu kinh doanh
Bi 3:
Ngy 29/4/2014 ti cng ty TNHH Bnh Minh c cc s liu sau (n v 1.000 ng)
Tin gi ngn hng (TK112)

250.000

Thu GTGT c khu tr

20.000

Thu &cc khon phi np NN

30.000

Vay ngn hn (TK 311)

60.000

TSC hu hnh (TK 211)

1.300.000

Phi tr ngi bn (TK 331)

40.000

Hng ha (TK 156)

200.000

Tin mt (TK 111)

180.000

Nguyn vt liu (TK 152)

40.000

Qu u t pht trin (TK 414)

80.000

Hao mn TSC (TK 214)

Li nhun cha phn phi (TK 421)

120.000

Phi tr ngi lao ng

40.000

Khch hng B tr trc tin hng)

50.000
4

Vn u t ca CSH (TK 411)

1.270.000

Phi thu khch hng A (TK131)

50.000

Hng mua ang i ng(TK 151)

50.000

Trong thng 5 c pht sinh cc nghip v sau :


1. Hng mua ang i ng v nhp kho
2. Dng TGNH tr n cho ngi bn 15.000 v np thu 30.000
3. Mang 100.000 tin mt np vo ti khon TGNH
4. Chuyn 20.000 t li nhun cha phn phi sang Qu khen thng phc li
5. Mua c phiu u t ngn hn tr gi 80.000 tr bng tin gi ngn hng.
6. Mua mt l hng tr gi 30.000, thu GTGT c khu tr 10%, thanh ton bng
tin mt.
7. Chi ph vn chuyn l hng v nhp kho l 1.000, VAT 10%, thanh ton bng tin
mt
8. Bn l hng trn cho A vi gi 50.000, thu GTGT 10%, cha thu tin.
9. Chi ph vn chuyn l hng i bn l 3.000, VAT 10%, thanh ton bng tin mt.
10. Chi ph khu hao TSC ca b phn bn hng l 3.500, b phn qun l l 1.500
12. Tnh lng cho b phn bn hng 3.000 v b phn qun l 2.000
13. Kt chuyn tnh thu GTGT phi np (c khu tr) cui k k ton
14. Kt chuyn doanh thu, chi ph xc nh kt qu kinh doanh ca doanh nghip.
15. Kt chuyn KQKD sang ti khon LNCPP
Yu cu :
1. Xc nh X ?
2. nh khon cc nghip v trn
3. Phn nh ln s ti khon ch T (hoc lp bng cn i s pht sinh)
4. Lp bng cn i k ton

CHNG 2:
K TON DOANH THU V CC KHON PHI THU
Cu hi l thuyt:
1. Nu khi nim doanh thu theo VAS 14? Nu v cho v d cc loi doanh thu?
Phn bit doanh thu v thu nhp?
2. Nu cc iu kin ghi nhn doanh thu bn hng, doanh thu cung cp dch v
theo VAS 14?
3. Phn bit chit khu thanh ton v chit khu thng mi? Cho v d?
4. Nu cc khon lm gim tr doanh thu? Cch hch ton?
5. Nu kt cu ti khon phi thu ca khch hng? Ti khon phi tr ngi bn?
6. Nu kt cu ti khon d phng phi thu kh i? Khi no cn trch lp d
phng phi thu kh i?
Bi tp:
Bi 1:
Nghip v no phn nh doanh thu thc hin ca cng ty c phn ABC (kinh doanh
bnh ko, vn phng cho thu) v doanh thu l bao nhiu trong thng 2/2014:
a. Cng ty pht hnh 1.000.000 c phiu mnh gi 10.000, gi pht hnh 11.000/c
phiu, nhn bng tin gi ngn hng.
b. Nhn c giy bo c ca NH Vietcombank v vic khch hng Minh Anh
chuyn khon 10 triu ng trc cho l hng s giao vo u thng 5/2014.
c. Khch hng Thnh Cng tr 50 triu bng tin mt cho hp ng thu vn phng
t thng 2- thng 5/2014.
d. Vay ngn hng 90 triu ng tr trc cho nh cung cp.
e. Nhn c giy bo C ca ngn hng v li s d ti khon tin gi ngn hng
ca thng 2/2014 l 1.500.000 ng.
f. Khch hng Chu Anh tr 15 triu bng tin mt cho hp ng mua bn hng ha
thc hin t thng 12/2013.

g. Khch hng Kim Anh chuyn khon tr 10 triu cho l hng giao t nm
2012, bit cng ty trch lp d phng phi thu kh i 5 triu cho khon phi
thu ny.
h. Thanh l mt ti sn c nh nguyn gi 60 triu, khu hao 40 triu, thu c 15
triu, cha bao gm thu GTGT 10%, nhn bng tin mt.
i. Xut kho 1 l bnh ko tr gi 8 triu a n cc ca hng, siu th cho khch
hng dng th.
j. Xut kho 1 l bnh ko tr gi 10 triu lm qu tng cho cn b cng nhn vin.
k. Xut kho 1 l bnh ko tr gi 12 triu ng h tr em ngho trn a bn.
l. Nhn c l hng tr li ca khch hng tr gi 2 triu, cha bao gm thu GTGT
10% do hng khng m bo cht lng, doanh nghip nhp kho.
m. Xut hng tr gi 30 triu cho i l bn h.
n. Xut kho l hng tr gi 100 triu, cha bao gm thu GTGT 10%, tin hng
nhn , hng ang i trn ng, bit hp ng mua bn hng ha quy nh a
im giao nhn hng ha ti n v ngi mua.
o. Khch hng Anh Th t mua hng trn Internet, ch chuyn khon 3 triu
vo TK ngn hng ca cng ty. Nhn vin bn hng cng ty gi in xc nhn
n hng v c ngi i giao hng.
p. chun b cho ngy quc t ph n, cng ty pht hnh 200 voucher mua hng
tr gi 500.000, nhn bng tin mt.
q. Bn 50.000 c phiu cng ty STB vi gi 19.000/c phiu nhn c bo C,
bit mnh gi 10.000, gi mua ngy 12/8/2012 l 21.000.
Bi 2:
Tm hiu iu kin ghi nhn doanh thu i vi mt s mt hng sau:
- Kinh doanh phng tp gym: Cu lc b pht hnh th tp hng thng/hng qu?
- Cng trnh xy dng: Thi gian xy dng ko di qua nhiu k k ton?
- Dch v t vn k ton kim ton: K hp ng sau mi thc hin dch v?
- i l nhn bn h?
- Kinh doanh vn chuyn hng khng?
7

- Kinh doanh dch v lu tr?


- Kinh doanh dch v n ung?
Bi 3:
Ti cng ty Thi Dng kinh doanh thp, pht sinh cc giao dch sau trong nm ti
chnh kt thc vo 30/6/N. Cng ty bn thp vi gi bn nu thanh ton ngay l 11
triu ng/tn, bao gm thu GTGT l 10%. Cc giao dch t thng 1/N n cui
thng 6/N l:
T1: Bn hng thu ngay bng tin gi ngn hng: 13 tn
T2: Bn chu cho A: 50 tn, li tr chm l 2%/thng tnh trn gi bn nu thanh
ton ngay, thi hn tr chm 5 thng, tr mt ln khi o hn.
T3: Nhn c giy bo C ca ngn hng v s tin khch hng thanh ton tin
mua thp t nm N-2, s tin 300 triu.
T4: Khch hng B tr trc mt phn hp ng mua thp, thi hn giao hng l
15/7/N, s tin 40 triu.
T5: Khch hng nghip v T1 tr li 2 tn thp km cht lng. Cng ty Thi
Dng nhp kho li s thp km cht lng v tr li tin hng cho khch
hng.
T6: Khch hng mua tr chm t thng 2 thanh ton mt na tin hng. Cng ty
Thi Dng nhn c bo C ca ngn hng.
Yu cu:
1. nh khon cc nghip v kinh t.
2. Cui nm, c tnh 30% s phi thu ca khch hng A s kh i. Hy trch lp
d phng phi thu kh i.
3. S thp b khch hng tr li vo thng 5 l do km cht lng. Gi tr thun c
th thc hin c ca 2 tn thp ny ch l 8 triu ng. Gi nhp kho trung
bnh 1 tn thp l 6 triu ng/tn. Hy trch lp d phng gim gi hng tn
kho cho cng ty Thi Dng.
Bi 4:

Tm c bo co ti chnh hp nht nm 2012, 2013 ca cng ty c phn Nha Thiu


nin Tin phong v in vo bng sau (n v 1.000.000)
Nm ti chnh kt thc

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

Doanh thu thun


Gi vn hng bn
Li nhun sau thu
Phi thu ca khch hng
Yu cu:
1. Xc nh t trng li gp/doanh thu ca nm 2013 v 2012. Nhn xt.
2. Xc nh s vng quay cc khon phi thu v thi gian thu tin bnh qun ca
hai nm 2013, 2012. Nhn xt.
Bi 4: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh:
DOANH NGHIP BN

DOANH NGHIP MUA

NV1: Bn 1 l hng ha, gi bn 200 triu Mua mt l hng ha, gi 200 triu, thu
ng, thu GTGT 10% cha thu tin. Do

GTGT 10%. Do mua hng vi s lng

ngi mua hng vi s lng ln, doanh

ln nn ngi bn cho hng chit khu

nghip cho hng chit khu thng mi

thng mi 1%, tr vo s tin phi tr,

1% tr vo s tin phi thu

hng nhp kho

NV2: Bn 1 chic ti vi gi 30 triu, thu

Mua mt chic ti vi gi 30 triu, thu

GTGT 10%, cha thu tin. Khi giao hng

GTGT 10%, cha tr tin. Do cht lng

ngi mua phn nn v cht lng sn

hng km nn doanh nghip yu cu gim

phm, yu cu gim gi 2 triu (c thu

gi 2 triu

GTGT l 2,2 triu)


NV3: Bn 1 l qun o, gi bn 90 triu

Mua mt l hng, gi mua 90 triu, thu

ng, thu GTGT 10%, cha thu tin, gi

GTGT 10%, cha tr tin. Khi nhn hng

vn l 60 triu. Khi giao hng, ngi mua

pht hin mt s li, tr li ngi bn s

pht hin mt s li tr li s hng

hng tng ng vi s tin 18 triu ng

tng ng vi gi bn l 18 triu ng
NV4: Bn 1 l hng, gi bn 400 triu

Mua mt l hng, gi mua 400 triu ng,

ng, thu GTGT 10%, cha thu tin.

thu GTGT 10%, cha tr tin.

Ngi mua thanh ton sm trng thi hn

Doanh nghip tr sm tin hng bng

c hng chit khu thanh ton 1%

chuyn khon trong thi hn c hng


chit khu thanh ton 1%

Bi 5: Doanh nghip Minh Anh c s d u thng 1 nh sau:


TK 131A (d n): 60 triu
TK 131B (d c): 10 triu
Cc nghip v pht sinh trong thng:
1. Khch hng A tr li hng mt s sn phm do khng t yu cu. Hng b tr
li c gi xut kho l 5 triu ng, gi bn cha thu 10% l 8 triu ng.
Doanh nghip nhn li hng v tr vo s tin cn phi thu.
2. Khch hng A thanh ton n 40 triu ng bng chuyn khon.
3. Xut kho bn hng cho khch B vi gi xut kho l 30 triu ng, gi bn cha
thu l 45 triu ng, thu GTGT 10%, s tin cn li khch hng B cha thanh
ton.
4. Khch hng B chuyn khon thanh ton ht n sau khi tr chit khu thanh ton
c hng 2% trn gi bn c thu
5. Nhn c 12 triu khch hng C ng trc tin hng.
Yu cu: nh khon v ghi s chi tit TK 131 v s ci tng hp TK 131.
Bi 6: Khi thc hin nh gi n phi thu khch hng nh k trong nm, cng ty
Chu Anh thc hin xa s n phi thu khch hng nh Anh ( lp d phng 20
triu) s tin 32 triu ng. Trc khi xa s phi thu khch hng th ti khon D
phng phi thu kh i c s d C l 164 triu ng.
Yu cu: Cho bit nh hng ca nghip v xa s n phi thu khch hng n Bng
cn i k ton.
10

CHNG 3:
K TON HNG TN KHO V CHI PH GI VN HNG BN
Cu hi l thuyt:
1. Nu khi nim v phn loi hng tn kho theo VAS 02?
2. Trnh by cc nguyn tc k ton trong k ton hng tn kho?
3. Cng thc tnh gi hng tn kho mua ngoi? Cho v d?
4. Cng thc tnh gi hng tn kho t ch bin? Cho v d?
5. Khi nim chi ph sn xut chung c nh? Chi ph sn xut chung bin i?
Cc trng hp phn b chi ph sn xut chung c nh vo chi ph ch bin?
6. Trnh by cc phng php tnh gi tr hng tn kho?
7. Phn bit hai phng php k ton hng tn kho?
8. Nu khi nim v cch thc trch lp d phng gim gi hng tn kho?
9. Gi tr thun c th thc hin c ca hng tn kho l g? Khi no cn trch
lp d phng gim gi hng tn kho? Trnh by kt cu TK 2294?
Bi tp thc hnh:
Bi 1:
Cng ty Thng mi v Tip th Bn Thnh quyt nh a m hnh kinh doanh ngnh
hng in t theo chui v mang cng mt thng hiu Carings vo Vit Nam l mt
phng thc rt mi. Trung tm chuyn by bn nhng mt hng in t, in lnh
ln nh: T lnh, iu ho, my git, ti vi, u a VCD, DVD, k c cc mt hng
nh nht nh: l vi sng, my sy tcca cc nh sn xut ln trong ngnh in t,
in lnh ni ting th gii nh: JVC, Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung,
LG
Cc s liu lin quan n sn phm my sy tc Philips ca thng 1/09 nh sau:
1/1

tn kho u k

100 chic @ $10

10/1 mua vo

50 chic @ $12

15/1 mua vo

30 chic @ $ 9
11

17/1 xut bn

100 chic

20/1 mua vo

50 chic @ $10

31/1 tn kho cui k

130 chic

Yu cu:
1. Xc nh gi tr hng tn kho cui k, gi vn hng bn bit rng Trung tm p
dng phng php k khai thng xuyn hch ton hng tn kho v phng
php xc nh gi tr hng tn kho Nhp trc, Xut trc (FIFO);
2. Xc nh gi tr hng tn kho cui k, gi vn hng bn bit rng Trung tm p
dng phng php kim k nh k hch ton hng tn kho v phng php
xc nh gi tr hng tn kho Nhp sau, Xut trc (LIFO);
Bi 2:
C ti liu v s lng v n gi ca hng tn kho ti thi im cui k k ton nh
sau:
Hng tn kho

lng Gi

gc Gi bn c tnh Chi ph bn hng

(kg)

(1000/kg)

(1000/kg)

(1000/kg)

200

290

350

10

400

310

270

100

160

250

500

190

190

10

300

250

330

Yu cu:
-

Tnh gi tr thun c th thc hin c cho tng sn phm

nh khon trch lp d phng gim gi hng tn kho. Bit s d u nm TK


2294 l 0

Trnh by cc ch tiu lin quan trn Bng cn i k ton.

Bi 3: (kim k nh k)

12

Cng ty Hng v Ngt Ngo kinh doanh ko cn. Vo u thng 2, HVNN cn 500
kg ko tn mua t thng trc vi gi 100.000 /kg. Trong thng 2, HVNN mua
thm:
Ngy mua

Khi lng (kg)

n gi (/kg)

Tng chi ph ()

5/2

1.000

110.000

110.000.000

9/2

1.200

115.000

138.000.000

23/2

1.200

120.000

144.000.000

28/2

1.500

125.000

187.500.000

Trong thng 2, HVNN bn c 3.800 kg ko vi gi 145.000 /kg.


Yu cu:
1. Xc nh s ko cn tn vo cui thng 2 v tng gi vn ca s ko sn c
bn ca thng 2.
2. Gi s HVNN s dng phng php gi bnh qun gia quyn. Hy tnh gi tr
hng tn kho cui thng 2, gi vn hng bn ca thng 2, v li nhun gp ca
thng 2.
3. Gi s HVNN s dng phng php FIFO. Hy tnh gi tr hng tn kho cui
thng 2, gi vn hng bn ca thng 2, v li nhun gp ca thng 2.
4. Gi s HVNN s dng phng php LIFO. Hy tnh gi tr hng tn kho cui
thng 2, gi vn hng bn ca thng 2, v li nhun gp ca thng 2.
5. Vo ngy 28/2, gi mua loi ko tng t trn th trng gim xung cn
90.000 /kg. K ton ca HVNN phi lm g v bo co hng tn kho cui
thng 2 nh th no trn Bng cn i k ton cui thng 2?
Bi 4:
Ti cng ty sn xut khn m len Hong Nam k ton hng tn kho theo phng php
k khai thng xuyn, tnh thu VAT theo phng php khu tr, trong thng 7/N, c
cc ti liu v chng t sau (n v: 1.000 ng)
I.

Tnh hnh u k : tn kho 500 kg nguyn vt liu A, n gi 25.

II.

Trong thng 7/N, c cc nghip v kinh t sau :


13

1. Ngy 5/7, phiu nhp kho s 1, nhp kho s hng mua ca cng ty B, tin hng
cha thanh ton: 3.500 kg, gi mua ghi trn ha n: 90.000 (gi cha c thu
VAT 10%). Chi ph vn chuyn, bc d chi bng tin mt 4.500
2. Ngy 9/7, phiu xut kho s 5, xut 2.200 kg NVL A cho phn xng s 1
3. Ngy 13/7, phiu xut kho s 6, xut 1.000 kg NVL A cho xng gia cng An An
4. Ngy 21/7, phiu nhp kho s 2, nhp 800 kg NVL A, gi mua n v cha c
thu l 28, VAT: 10%.
5. Ngy 28/7, phiu xut kho s 7, xut 600 kg NVL A cho phn xng s 2
YU CU :
Ghi s chi tit mt hng A (theo mu) vi gi xut ln lt tnh theo phng php
nhp trc xut trc v bnh qun gia quyn lin hon

14

S CHI TIT VT T HNG HA


Thng 7/N
Tn hng: Len si A390

Quy cch: ..

M hng: A390
Chng t
S

Din gii

n gi
(ng/kg)

Ngy
S d u thng
Nhp kho
Xut kho
Xut kho
Nhp kho
Xut kho
Cng PS trong thng
S d cui thng

n v tnh: kg
Nhp
SL

TT (ng)

Xut
SL

TT (ng)

Tn
SL

TT (ng)

S CHI TIT VT T HNG HA


Thng 7/N
Tn hng: Len si A390

Quy cch: ..

M hng: A390
Chng t
S

Din gii

n gi
(ng/kg)

Ngy
S d u thng
Nhp kho
Xut kho
Xut kho
Nhp kho
Xut kho
Cng PS trong thng
S d cui thng

n v tnh: kg
Nhp
SL

TT (ng)

Xut
SL

TT (ng)

Tn
SL

TT (ng)

Bi 5: K ton hng tn kho


1. Mua mt l hng tng gi thanh ton cho cung cp A l 44 triu, bao gm 10%
thu GTGT, thanh ton bng tin gi ngn hng, hng nhp kho .
2. Chi ph vn chuyn l hng trn thanh ton bng tin tm ng l 4,2 triu, bao
gm 10% thu GTGT
3. Xut kho mt l hng chuyn xung cng Hi phng xut khu, gi xut kho 32
triu.
4. Nhn c bo C ca ngn hng v s tin chit khu thng mi t nh cung cp
A 1,1 triu, bao gm 10% thu GTGT.
5. ng trc cho ngi bn Y 50 triu bng tin gi ngn hng.
6. Nhn c ha n GTGT t nh cung cp Y cho n hng va giao, gi mua 60
triu, cha bao gm 10% thu GTGT. Cng ty tr nt s tin cn li bng tin mt.
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t trn.

Bi 6:
Ti doanh nghip thng mi X hch ton hng tn kho theo phng php k khai
thng xuyn v tnh thu GTGT theo phng php khu tr thu trong thng 1 nm
N c ti liu sau:
A. S d u k ca mt s TK: (n v tnh: 1000)
TK 156:

2.640.000

TK 331:

160.000 (d c)

TK 133:

28.800

B. Trong thng mt c cc nghip v kinh t pht sinh:


1. Ngy 2/1 mua mt l hng, ho n gi tr gia tng s 1:
+ Gi mua cha thu:
+ Thu gi tr gia tng 10%:
+ Tng gi thanh ton:

260.000
26.000
286.000

Tin hng cha thanh ton. Hng mua chuyn v nhp kho (PNK s 1), chi ph vn
chuyn thanh ton bng tin tm ng theo ho n:
+ Gi cc vn chuyn cha thu: 2.300
+ Thu gi tr gia tng 5%:
+ Tng gi thanh ton:

115
2.415

2. Ngy 6/1 mua mt l hng theo ho n gi tr gia tng s 2:


+ Gi mua cha thu:

180.000

+ Thu gi tr gia tng 10%:

18.000

+ Tng gi thanh ton:

198.000

Tin cha thanh ton. Hng nhp kho (PNK s 3).


3. Ngy 7/1 (phiu chi s 1) xut qu tin mt thanh ton tin mua hng ngy 2/1.
4. Ngy 8/1 mua mt l hng theo ho n gi tr gia tng s 3 :
+ Gi mua cha thu:

280.000

+ Thu gi tr gia tng 10%:

28.000

+ Tng gi thanh ton:

308.000

Tin cha thanh ton. S hng mua chuyn v nhp kho .


5. Ngy 10/1 nhn c giy bo n s 181 chuyn TGNH thanh ton tin mua hng
ngy 6/1.
6. Ngy 25/1 nhn bng k thanh ton tm ng ca nhn vin thu mua.
-

Mua hng ho v nhp kho, ho n gi tr gia tng:


+ Gi bn cha thu:
+ Thu gi tr gia tng 10%:
+ Tng gi thanh ton:

120.000
12.000
132.000

(PNK s 6)
-

Chi ph vn chuyn theo ho n 3.000 (cha c VAT) thu gi tr gia tng dch v
vn chuyn 5%

Yu cu: Lp nh khon k ton cc nghip v kinh t pht sinh

Bi 7:
18

Ti mt doanh nghip thng mi c cc nghip v pht sinh lin quan n hot ng


kinh doanh ca doanh nghip c k ton tp hp trong cc ti liu nh sau:
S d u k:
- Sn phm A tn kho l: 2.000 sn phm, n gi nhp kho l 15.000 ng/sn phm.
- Sn phm B tn kho l: 500 sn phm, n gi l 10.000 ng/sn phm
Cc nghip v kinh t pht sinh trong k:
1. Nhp kho 3.000 sn phm A gi mua 15.000 ng/sn phm, thu GTGT l 10%,
cha thanh ton cho ngi bn, chi ph bc d vn chuyn v n kho ca doanh
nghip l 3.000.000 ng, thu GTGT l 5%, tr bng tin mt.
2. Nhp kho 1.000 sn phm B gi mua 9.500 ng/sn phm, thu GTGT l 10%,
chi ph bc d vn chuyn hng v n kho ca doanh nghip 1.000.000 ng, thu
GTGT 5%, tt c thanh ton bng tin mt.
3. Xut kho 3.000 sn phm A, 500 sn phm B gi i bn, gi bn ln lt l 31.000
ng/sn phm v 21.000 ng/sn phm, cha gm thu GTGT 10%.
4. Xut kho 1.000 sn phm A v 500 sn phm B i tiu th, gi bn 33.000
ng/sn phm A v 22.000 ng/sn phm B, bao gm thu GTGT l 10%,
khch hng n tin hng.
5. Doanh nghip nhn c giy bo C ca ngn hng v s tin khch hng chp
nhn mua s hng gi i bn nghip v 3.
Yu cu: Tnh ton, nh khon cc nghip v kinh t pht sinh theo cc phng php
xut kho nhp trc xut trc (FIFO).

Bi 8:
Ti doanh nghip ABC hch ton thu GTGT theo phng php khu tr, p dng
phng php k khai thng xuyn, trong k c cc nghip v pht sinh nh sau:
1. Xut bn trc tip cho khch hng Xuyn Thanh 3.000 sn phm vi gi bn l
140.000 ng/sn phm, thu GTGT 10%, thu bng chuyn khon.
2. Rt tin gi ngn hng v nhp qu tin mt l 200 triu.

19

3. Xut bn tr chm cho khch hng Yaya 10.000 sn phm vi gi bn tr ngay


bao gm 10% thu GTGT l 154.000 ng/sn phm v gi bn tr gp gm
thu GTGT l 159.000 ng/sn phm. Khch hng s thanh tan cho doanh
nghip trong vng 15 k.
4. Xut 5.000 thnh phm cho doanh nghip Zangzing vi gi bn l 138.000
ng/sn phm, thu GTGT 10%, nhn v mt ti sn c nh hu hnh c
gi bn cha c thu GTGT 5% l 900 triu ng.
5. Thanh ton b tr cho doanh nghip Zingzang qua ngn hng.
6. Nhp kho 15.000 sn phm theo n gi tm tnh l 102.000 ng/sn phm,
ha n s giao sau.
7. Xut bn trc tip cho khch hng Khnh Thy 8.000 sn phm vi gi bn
gm 10% thu GTGT l 156.200 ng/sn phm, khch hng cha thanh ton.
Thi hn c hng chit khu thanh ton 1% l 10 ngy bt u k t ngy
xut hng.
8. Khch hng Khnh Thy thanh ton cho doanh nghip bng chuyn khon
trong thi hn c hng chit khu thanh ton.,
9. Nhp kho 18.000 sn phm vi n gi sn phm l 105.000 ng/sn phm,
cha gm thu GTGT 10%, tin hng cha thanh ton.
10. Xut sn phm tr gi 200 triu ng nh mt n v khc gia cng.
11. n v gia cng bo hon thnh cng vic gia cng. Chi ph gia cng cha
bao gm 10% thu GTGT c tnh bng 5% trn tr gi sn phm xut i gia
cng, doanh nghip cha thanh ton tin cho bn gia cng.
12. Doanh nghip nhn sn phm gia cng v nhp li kho. Chi ph vn chuyn
sn phm i v v l 420.000 ng (bao gm 5% thu GTGT), thanh ton bng
tin mt.
13. Thanh ton tin gia cng cho n v gia cng sn phm qua ngn hng.
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh. Bit rng doanh nghip p
dng phng php xut kho theo phng php nhp trc xut trc, sn phm tn
u k l 20.000 sn phm, n gi 102.000 ng/sn phm.
20

Bi 9:
Cng ty TNHH Ngc Mai (s dng phng php k khai thng xuyn i vi hng
tn kho v np thu GTGT theo phng php khu tr) trong k c cc ti liu lin
quan n hot ng kinh doanh nh sau:
Ti liu 1: S d mt s ti khon:
- Vt liu X: s lng 200 kg, n gi 10.000 ng/kg
- Vt liu Y: s lng 500 m, n gi 20.000 ng/m
Ti liu 2: Cc nghip v pht sinh trong k:
1. Nhn c 500 kg vt liu X do ngi bn chuyn n, nhn ha n v thanh
ton tin trong k trc, n gi mua nhp kho l 11.500 ng/kg, cha bao gm 10%
thu GTGT, chi ph bc d doanh nghip thanh ton bng tin mt l 250.000 ng.
2. Cn b vt t thanh ton tin tm ng:
- S tin tm ng 7.000.000 ng
- Vt liu Y nhp kho: s lng 300 m, n gi theo ha n ngi bn 18.000
ng/m, thu sut thu GTGT 10%
- Chi ph vn chuyn bc d 300.000 ng
- S tin cn li np vo qu
3. Xut cho b phn sn xut 400 kg vt liu X, 450 m vt liu Y dng trc tip sn
xut sn phm
4. Nhn c ha n 300 kg vt liu X do ngi bn chuyn n, n gi trn ha
n 11.000 ng/kg, cha bao gm thu GTGT 10%, s lng thc nhp trn phiu
nhp kho 280 kg, vt liu thiu cha r nguyn nhn, tin cha thanh ton, chi ph bc
d chi bng tin mt 1.000 ng/kg
5. Xut cho b phn bn hng 100 kg vt liu X, b phn qun l doanh nghip 150 m
vt liu Y dng sa cha thng xuyn ti sn c nh.
6. Mua 150 m vt liu Y bng tin mt, n gi mua nhp kho 18.000 ng/m, VAT
10%

21

7. Nhn c 20 kg vt liu X do ngi bn giao thiu nghip v 4, ng thi cn


xut kho tr li 50m vt liu Y km cht lng trong s vt liu mua nghip v 6,
ngi bn tr li bng tin mt.
8. Nhp kho 200 kg vt liu X, n gi 11.000 ng/kg, bao gm 10% thu GTGT,
cha thanh ton tin cho khch hng. Chi ph vn chuyn bc d doanh nghip chi
h ngi bn 200.000 ng, thu GTGT 5%
9. Tm ng cho cn b cung ng vt t s tin 5.000.000 ng bng tin mt
10. Nhp kho 100 m vt liu Y, n gi 22.000 ng/m, bao gm 10% thu GTGT
thanh ton bng chuyn khon. Chi ph vn chuyn bc d do khch hng thanh ton,
s tin thanh ton l 105.000 ng gm 5% thu GTGT
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh v ghi vo cc ti khon c lin
quan theo phng php bnh qun gia quyn, nhp trc xut trc.

Bi 10:
Ti doanh nghip k ton HTK theo phng php k khai thng xuyn, xc nh gi
tr HTK theo phng php nhp trc xut trc, trong k c cc ti liu c k ton
ghi nhn nh sau:
Tn kho u k:
- Vt liu P: S lng 400 kg, n gi 15.000 ng/kg
- Vt liu K: S lng 200 lt, n gi 25.000 ng/lt
Cc nghip v pht sinh trong k:
1. Mua vt liu P cha tr tin ngi bn A, s lng 500 kg, n gi cha thu
14.000 ng/kg, VAT 10%. Chi ph vn chuyn, bc d bng tin tm ng 330.000,
bao gm 10% thu GTGT. Doanh nghip kim nhn v nhp kho .
2. Mua vt liu K ca ngi bn B theo ha n s lng 200 lt, n gi 19.000
ng/lt, VAT 10% tr bng chuyn khon. S vt liu ny cui thng vn cha v
nhp kho.
3. Xut kho 400 kg vt liu P v 50 lt vt liu K dng cho sn xut sn phm

22

4. Nhn c vt liu P s lng 200 kg ca ngi bn C, cha tr tin. Cui thng


vn cha nhn c ha n, k ton ghi nhp kho theo gi tm tnh 12.000 ng/kg
5. Xut kho 50 kg vt liu P phc v bn hng v 20 lt vt liu K phc v qun l
doanh nghip.
6. Thanh ton tin cho ngi bn A nghip v 1 bng chuyn khon sau khi tr chit
khu thanh ton c hng l 1% gi cha thu
7. Xut kho 200 kg vt liu P dng cho sn xut sn phm
Yu cu: nh khon v phn nh vo s ti khon, bit doanh nghip thuc i
tng chu thu GTGT theo phng php khu tr.
Bi 11:
Cng ty c Duy hch ton hng tn kho theo phng php kim k nh k, tnh
thu GTGT theo phng php khu tr, c cc ti liu sau: (n v: 1.000)
S d u thng: TK 152: 130.000, TK 151: 60.000
Trong thng c cc nghip v kinh t sau:
1. u thng kt chuyn s d cc ti khon hng tn kho sang ti khon Chi ph mua
hng
2. Nhp kho nguyn vt liu mua t cng ty Thanh Thy, gi mua cha thu 120.000,
thu GTGT 10%, tin hng cha thanh ton, hng nhp kho . Chi ph thu mua
bng tin mt 1.650 bao gm thu GTGT 10%.
3. Nhp kho nguyn vt liu mua ang i ng thng trc tr gi cha thu 20.000,
thu GTGT 10%.
4. Mua nguyn vt liu t cng ty c Kin tr gi cha thu 80.000, thu GTGT
10%, tin mua nguyn vt liu tr bng TGNH, nhn c giy bo c t ngn
hng. n cui thng s nguyn vt liu trn vn cha v nhp kho
5. Trch TGNH tr cng ty THanh THy s tin mua hng t nghip v 2 trong thi
gian c hng chit khu thanh ton 2% (tnh trn tng gi thanh ton)
6. Bin bn kim k nguyn vt liu tn kho cui thng l 65.000, k ton kt chuyn
vo ti khon lin quan

23

7. Xc nh tr gi hng mua ang i ng cui thng v kt chuyn vo ti khon


lin quan.
8. Xc nh tr gi nguyn vt liu xut s dng trong thng v kt chuyn vo TK
lin quan. Bit 90% nguyn vt liu xut c s dng sn xut sn phm, 5% gi
tr nguyn vt liu xut dng cho phn xng, 3% gi tr xut dng cho b phn bn
hng, phn cn li dng cho qun l.
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh.
Bi 12:
Cng ty c Nhn hch ton hng tn kho theo phng php k khai thng xuyn v
tnh thu GTGT theo phng php khu tr. Trong thng 2/N c cc nghip v pht
sinh nh sau:
1. Mua cng c dng c ca cng ty Hng Giang theo gi cha thu l 50.000, thu
GTGT 10%. Tin mua cng c tr bng tin gi ngn hng ( nhn c giy bo
N). S cng c trn nhp kho .
2. Xut kho cng c dng c dng cho phn xng sn xut tr gi 10.000, d kin s
dng trong 4 thng.
3. Phn b gi tr cng c dng c xut dng t thng 1/N 1.500 cho b phn bn
hng, 1.000 cho b phn qun l doanh nghip
4. Nhp kho cng c mua t thng trc gi cha thu 20.000, thu GTGT 10%
5. Nhp kho bao b mua ca cng ty Minh Anh gi mua cha thu 25.000, thu GTGT
10%. Tin mua tr bng tin mt sau khi tr i chit khu thng mi c hng
2%
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh.
Bi 13:
Xng mc Thnh Danh chuyn sn xut bn gh hc sinh. Trong thng 10/2013, ti
xng c cc khon chi ph pht sinh nh sau:
Ni dung chi ph

CP NVLTT

CP NCTT

CP SXC

S lng g xut dng 1,6m3, gi 5


triu ng/ m3. Trong :
24

- ng bn gh 1,4 m3
-Sa li ca cho nh xng 0,2m3
S lng vn p dng: 10 tm, gi
400.000/tm. Trong :
- ng bn gh 8 tm
- sa li trn cho xng 2 tm
Sn dng cho sn phm 4 thng, gi
400.000/thng
Vec-ni dng cho sn phm 5 lt, gi
120.000/lt
inh cc loi dng lm sn phm 3
kg, gi 8.000/kg
Tin lng th: 100.000/ngy
- 1 ngy cng lm ca v trn
- 120 ngy cng lm sn phm
Tin in, nc, tin thu mt bng
10,5 triu
Anh Thnh t tnh tin lng qun l
phn xng cho mnh l 4 triu ng
Tng cng:

Tng s bn gh xng mc Thnh Danh ng c trong thng 10 l 100 b bn gh


thnh phm
Yu cu:
1) Phn loi chi ph v in cc s liu thch hp vo bng trn
2) Tnh gi thnh ca 1 b bn gh v nh khon cc nghip v pht sinh.
3) Gi s u thng 10 xng mc khng c sn phm d dang nhng cui thng
10/2013 c 4 b bn gh cha hon thnh, mc d dang l 50%. Hy tnh gi thnh
1 b bn gh trong trng hp ny.
25

CHNG 4:
K TON TI SN C NH V CHI PH KHU HAO
Ti liu: VAS03, 04, 06; Thng t 45/2013/TT-BTC ngy 25/4/2013 v hng dn
ch qun l, s dng v trch khu hao TSC.
Cu hi l thuyt:
1. Nu khi nim ti sn c nh hu hnh v ti sn c nh v hnh theo
CMKTVN s 03, 04?
2. Nu tiu chun ghi nhn TSC hu hnh v TSC v hnh theo CMKTVN?
3. Phn loi TSC theo hnh thi biu hin?
4. Cch xc nguyn gi TSC? Cho v d c th i vi trng hp TSC hnh
thnh t mua sm, t xy dng, trao i tng t v khng tng t, c nhn
biu tng, nhn gp vn lin doanh?
5. Phn bit cc hnh thc sa cha ti sn c nh? Nu nh hng ca cc hnh
thc ny ti cc bo co ti chnh?
6. Phn bit khu hao v hao mn TSC?
7. Cng thc tnh gi tr cn li ca TSC? Gi tr phi khu hao?
8. Nu phm vi trch khu hao TSC theo thng t 45/2013/TT-BTC?
9. Nu khi nim Gi tr thanh l c tnh?
10. Nu ni dung cc phng php trch khu hao theo thng t 45/2013/TT-BTC
v iu kin p dng cc phng php ny?
11. Phn bit TSC v bt ng sn u t?

Bi tp:
Bi 1 (Mua tr ngay):
Ngy 05/01/N, mua mt TSCHH phc v bn hng, gi mua cha thu l 100triu ,
thu GTGT 10% (Ha n sngy 05/01) v chi ph trc s dng l 1.050.000 ,
trong thu GTGT 50.000 . Ha n mua sm TSC thanh ton bng chuyn
khon (Giy bo N s, ngy 05/01). Chi ph trc s dng tr bng tin mt

(Phiu Chi s , ngy 05/01). Ti sn ny c a vo s dng ngay trong ngy


5/1/N.
K ton trong trng hp:
-

Doanh nghip mua l n v tnh thu GTGT theo phng php khu tr. Ti
sn c u t bng qu u t pht trin v s dng vo hot ng SXKD;

Doanh nghip mua l n v tnh thu GTGT theo phng php trc tip, s
dng ti sn vo hot ng SXKD, ti sn c u t bng qu u t pht
trin.

Bi 2 (Mua tr gp):
Ngy 01/09, n v kinh doanh tnh thu GTGT theo phng php khu tr, mua tr
gp mt thit b v s dng ngay ti phn xng sn xut vi gi mua tr tin ngay
cha thu GTGT l: 180 tr., thu GTGT 5%, li tr gp (khng chu thu GTGT) l
12 tr., gi mua tr gp cha thu GTGT l 192 tr. (Ha n GTGT s ngy
01/09). Thi gian tr gp trong 24 thng (vo ngy cui mi thng, bt u t thng
ny). Chi ph trc khi s dng gi s l 0 . Chi tin mt tr gp thng th nht.
K ton nghip v trn.

Bi 3 (Khu hao TSC):


Cn c bng tnh v phn b khu hao TSC thng 11/N, tng s khu hao trch trong
thng 11 l 43 tr., trong s khu hao TSC dng phn xng l 23tr., s khu
hao TSC phc v hot ng bn hng l 1,5 tr., s khu hao TSC phc v hot
ng qun l doanh nghip l 18,5 tr.. K ton trch khu hao TSC thng 11/N.
Ngy 1/12/N, doanh nghip u t mua sm mt xe ti dng lm TSC chuyn ch
hng em bn, nguyn gi 132 triu. Ti sn c a vo s dng ngay trong ngy,
doanh nghip trch khu hao trong vng 5 nm theo phng php khu hao gim dn
c iu chnh. K ton trch khu hao TSC thng 12/N

Bi 4 (Nhng bn):
27

Ngy 21/01, doanh nghip np thu GTGT theo phng php khu tr thu nhng
bn mt xe du lch ang s dng b phn qun l doanh nghip, nguyn gi 600 tr.
, khu hao 400 tr.. Gi bn 187 tr. , cha thu tin (trong gi bn cha thu:
170 tr., thu GTGT 17 tr.). Chi tin mt tr cho ngi mi gii 1 tr v tn trang ti
sn trc khi bn 15 tr .
K ton nghip v nhng bn TSC trn.
Bi 5 (Trao i TSC):
1. Ngy 1/5 em mt TSC hu hnh A c nguyn gi 28 tr., khu hao tnh
n ngy 1/5 l 10 tr. trao i ly mt TSCHH B tng t.
2. Ngy 10/5, cng ty Hi H tnh thu GTGT theo phng php khu tr, em
mt TSC hu hnh C c nguyn gi 80 tr. ( trch khu hao tnh n ngy
trao i l 45 tr. ), trao i vi cng ty Trng t ly mt TSC hu hnh D
khng tng t. Gi bn cha thu ca TSC em i trao i l 50 tr. , ca
TSC nhn v l 70 tr., thu sut thu GTGT u l 10%. Cng ty Hi H
thanh ton s cn n cho cng ty Trng t bng tin mt.

Bi 6 (Nng cp TSC):
Vo 1/1/N, Cng ty T mua mt chic my s dng cho hat ng kinh doanh. Tng
chi ph mua my l 33 triu. Thi gian s dng c tnh l 3 nm v gi tr thanh l
c tnh l 3 triu. Gi s s lng sn phm do chic my trn lm ra l 16.000 sn
phm nm N, 23.000 sn phm nm N+1 v 21.000 sn phm nm N+2.
a. Hy s dng cc thng tin trn in vo bng sau:
Chi ph khu hao
Phng

N+1

Gi tr cn li vo cui nm
N+2

N+1

N+2

php
KH u
S lng
sn phm
Khu hao
28

nhanh
b. Vo 1/1/N+1, chic my trn c nng cp vi chi ph pht sinh l 7 triu. Sau
khi c nng cp, tng thi gian s dng c tnh ca chic my tng ln l 5
nm (thi gian c tnh ban u l 3 nm) v gi tr thanh l c tnh ln l 6
triu (ban u l 3 triu). Gi s cng ty chn phng php khu hao theo
ng thng. Hy tnh chi ph khu hao cho nhng nm tip theo sau nhng
thay i v c tnh trn.
c. Vo ngy 31/12/N+4, chic my trn c nhng bn vi gi 7,5 triu. Hy
tnh gi tr hao mn ly k v gi tr cn li ca chic my vo ngy ny.
d. Ghi s kp nghip v nhng bn trn.

Bi 7 (Tng hp)
1. Thanh l mt ti sn c nh nguyn gi 240.000.000 ng hao mn 90%. Ti
sn thanh l bn thu bng tin mt l 20.000.000, cha bao gm thu GTGT 10%.
2. Nhn gp vn lin doanh bng mt TSC c gi tr c cc bn tho thun l
800.000.000 ng
3. Nhn li gp vn lin doanh l mt TSC c gi tr c tho thun l 700.000.000
ng
4. Mua quyn s dng t gi 1.000.000.000 ng thanh ton bng TGNH
5. Doanh nghip chuyn mt cn nh tr gi 1.000.000.000 ng v quyn s dng t
2.000.000.000 ng thnh bt ng sn u t. Bit khu hao ly k ca nh v quyn
s dng t tng ng l 300.000.000 ng v 1.200.000.000 ng.
6. Mua bt ng sn u t thanh ton bng chuyn khon gm 10% thu GTGT l
2.200.000.000 ng
7. Xut mt s sn phm c tr gi 200.000.000 ng, gi bn bao gm thu GTGT
l 286.000.000 ng nhn v mt TSC c tr gi 300.000.000 ng cha bao gm
thu GTGT. TSC ny c u t bng qu u t pht trin. Phn chnh lch
doanh nghip thanh ton cho khch hng bng chuyn khon.

29

8. c mt t chc phi chnh ph biu tng mt ti sn c nh c tr gi 200.000.000


ng s dng cho b phn qun l doanh nghip. Cc chi ph c lin quan nhn
c TSC ny v a vo hot ng l 15.000.000 ng chi bng tin mt.
9. Doanh nghip a mt s my mc thit b i gp vn lin doanh. Tr gi thit b
tnh theo nguyn gi l 80.000.000 ng, ti sn c nh ny c tnh khu hao
20.000.000 ng. Bn lin doanh ch chp nhn tr gi gp vn l 50.000.000 ng.
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh.
Bi 8:
Ti mt doanh nghip sn xut kinh doanh, c tnh hnh pht sinh v chi ph sa cha
ln nh sau: (n v: 1.000 ng)
1. Tp hp chi ph pht sinh
- Xut kho vt liu ph tng: 10.000
- Chi tin mt: 3.000
- Lng phi tr cng nhn vin: 2.000
2. Cng trnh sa cha hon thnh, c quyt ton theo thc t pht sinh v bn
giao cho b phn bn hng. K ton phn b chi ph sa cha ln ti sn c nh lm 2
ln.
3. D kin s sa cha ln mt ti sn c nh s dng b phn qun l doanh
nghip, chi ph k hoch: 15.000
Yu cu: nh khon cc nghip v kinh t pht sinh.
Bi 9:
Gladow Co. bt u hot ng kinh doanh t nm 2015, c nhng giao dch lin quan
n ti sn v hnh nh sau:
2/1: Mua bng pht minh, thi hn s dng 5 nm, tr gi 100 triu.
1/4: Li th thng mi (goodwill) tng t hp nht kinh doanh l 150 triu, phn b
trong 10 nm.
1/7: Mua nhng quyn thng mi (franchise), c s dng n ngy 1/7/2020, gi
250 triu.
1/9: Chi ph nghin cu xy dng h thng qun l cht lng cng ty l 40 triu, d
tnh phn b vo chi ph trong 1 nm.
30

Yu cu: a) nh khon cc nghip v pht sinh.


b) Ghi nhn cc bt ton lin quan ngy 31/12/2015
c) Cho bit nh hng n Bng cn i k ton v Bo co kt qu kinh doanh ngy
31/12/2015
Bi 10:
Xc nh chi ph khu hao thng 11/N v nh khon bit:
-

S d TK 214 ngy 31/10/N l 20,5 triu.

Mc trch khu hao ca ton cng ty thng 10 l 9,5 triu (trong tnh cho
Phn xng sn xut l 3 triu, b phn bn hng l 2 triu v b phn qun l
doanh nghip l 4,5 triu).

Trong thng 11/N c tnh hnh bin ng v TSC nh sau:


a. Ngy 1/11 mua dy chuyn sn xut A nguyn gi 120 triu dng trong
phn xng sn xut, thi gian trch khu hao l 10 nm theo pp khu
hao theo s d gim dn c iu chnh.
b. Ngy 1/11 thanh l mt xe my chuyn ch hng nguyn gi 36 triu,
thi gian trch khu hao d tnh l 5 nm.
c. Ngy 16/11, mua my iu ha dng cho vn phng cng ty, nguyn gi
162 triu, thi gian trch khu hao l 9 nm theo pp khu hao ng
thng.
d. Ngy 16/11 nhng bn mt thit b vn phng nguyn gi 96 triu, thi
gian trch khu hao d kin l 5 nm.

31

CHNG 5: K TON CHI PH KINH DOANH V


XC NH KT QU KINH DOANH
Cu hi l thuyt:
1. Khi nim chi ph theo VAS01? Phn bit chi ph kinh doanh v chi ph sn xut?
2. Nu cch xc nh cc ch tiu: Doanh thu thun, Li nhun gp, Li nhun thun
t kt qu hot ng kinh doanh, Li nhun khc, Li nhun trc thu TNDN,
Li nhun sau thu TNDN?
3. Chi ph thu TNDN c xc nh nh th no?
4. Trnh by cc ch tiu trn Bo co kt qu hot ng kinh doanh?
Bi tp thc hnh
Bi 1: Bng lng thng 12/N ti cng ty sn xut ung gii kht ABC nh sau:
B phn

Sn xut

Tng

Tng thu

Cc khon Cc khon ng

Thc lnh

lng

nhp

trch theo

khu tr

lng

bng

ng

lng

lng

gia thng chuyn

BHXH,

(tnh vo

BHYT

CP)

khon

56.000

70.000

23.000

12.000

20.000

4.000

Bn hng

37.000

50.000

20.000

Qun l

45.000

60.000

20.000

150.000

200.000

trc tip
Qun l
phn
xng

doanh
nghip
Tng

Yu cu: in vo nhng cn thiu v ghi nhn cc nh khon k ton.

Bi 2:
Cng ty sn xut chi tr em Bibo trong thng 12/N c cc ti liu v tin lng v
cc khon phi trch theo lng nh sau (n v: 1.000)
I- Tin lng cn n ngi lao ng u thng: 79.000
II- Cc nghip v pht sinh trong thng 12/N
1. Tr ht lng cn n cho cng nhn vin bng chuyn khon
2. Tnh tin lng phi tr cho ngi lao ng trong thng:
- CNV trc tip sn xut: PX1 l 400.000, PX2 l 200.000
- Nhn vin gin tip ti PX1 l 30.000, PX2 l 10.000
- Nhn vin qun l doanh nghip 60.000
- Nhn vin bn hng l 40.000
3. Tnh tng s tin t qu khen thng phc li phi tr cng nhn vin l 20.000
4. Tnh ra tng s tin n ca phi tr cho cng nhn vin trong thng 32.000, trong
cng nhn sn xut PX1 l 15.000, PX2 l 7.000, nhn vin gin tip PX1 l 1.500,
PX2 l 500; nhn vin bn hng l 2.000, nhn vin qun l doanh nghip l 6.000
5. Trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN theo t l quy nh
6. Cc khon khc khu tr vo lng ca ngi lao ng
- Phi thu khc: 20.000
- Thu thu nhp c nhn: 10.000
7. Tnh ra tin tr cp BHXH tr thay lng trong thng cho:
- Cng nhn vin b m au: 4.000
- N cng nhn vin ngh : 3.000
8. Np BHXH, BHYT, BHTN, KPC cho c quan qun l bng chuyn khon
9. Chi kinh ph cng on bng tin mt 1.850
10. Thanh ton ht lng, BHXH v tin thng cho cng nhn vin bng tin mt

33

11. Nhn c tin tr cp ca qu BHXH bng chuyn khon theo s tin tr cp


phi tr CNV nghip v 7
Yu cu:
1. Lp bng phn b tin lng v cc khon trch theo lng thng 12/N
2. nh khon cc nghip v pht sinh
Bi 3: Trch cc s ci TK 511 v 911 trong nm N ti mt doanh nghip (n v tnh:
1.000 ng)
TK 911
(632) 524.000

770.000 (511)

(635) 7.600

7.500 (515)

(641) 15.100

6.500 (711)

(642) 34.800

4.000 (8212)

(811) 2.500
(8211) 60.000
(421) 144.000
788.000

788.000

TK 511
(3333) 15.500

310.000 (112)

(521) 34.500

250.000 (111)

(911) 770.000

60.000 (131)
120.000 (136)
80.000 (334)

820.000

820.000

Yu cu: Lp bo co kt qu hot ng kinh doanh nm N, bit li vay trong nm N


l 3.000

34

BI TP TNG HP
Bi 1:
Cho tnh hnh ti sn, ngun vn ca cng ty Bo Chu u thng 12/N nh sau:
Ti sn c nh hu hnh

400.000 Ngun vn kinh doanh

825.000

Nguyn vt liu

80.000

Ti sn k qu di hn

22.000

Tm ng cho CNV

3.5000

Gp vn lin doanh

70.000

u t vo cng ty lin kt

90.000

Li nhun cha phn phi

45.000

Phi tr CNV

6.000

Tin mt ti qu

13.500

Tin gi ngn hng

85.000

Thu phi np Ngn sch

18.000

Vay di hn

60.000

Phi tr ngi bn

10.000

Hng ha tn kho

20.000

Qu d phng ti chnh

20.000

Ngi mua ng trc

5.000

Phi thu khch hng

15.000

THnh phm tn kho (5 sp X)

55.000

Chi ph sn xut kd d dang

35.000

Qu u t pht trin

10.000

Qu khen thng phc li

22.000

NGun vn xy dng c bn

150.000 Vay ngn hn

20.000

XDCB d dang

140.000 C phiu ngn hn

5.000

ng trc cho ngi bn

5.000

Cng c dng c

12.000

Hao mn TSC

75.000

Ti sn thu thu nhp hon li

15.000

Trong thng 12/N c cc nghip v pht sinh nh sau:


1. Nhng bn ton b s c phiu ngn hn ang nm gi, thu ngay bng tin mt vi
gi bn 35.000, chi ph hoa hng mi gii phi tr 1.000
2. Phn xng sn xut nhp kho 20 sn phm X hon thnh, gi thnh sn xut thc
t 15.000
3. B phn xy dng c bn bn giao v a vo s dng mt khu nh vn phng.
Quyt ton cng trnh theo chi ph thc t ghi nhn 120.000, cng trnh c u t
bng vn u t xy dng c bn, d kin s dng trong vng 10 nm.
4. Xut kho thit b cho phn xng c kh lp t ti sn c nh 5.000

5. Xut kho 20 thnh phm gi bn cho cng ty Ngc Khnh, gi gi bn bao gm c


thu GTGT 10% l 26.400. Chi ph vn chuyn cng ty Ngc Khnh thanh ton h
l 2.000
6. Cng ty Ngc Khnh thng bo bn c ton b s hng NV5, doanh nghip
nhn c giy bo c ca ngn hng v s tin hng sau khi tr chi ph hoa hng
l 5.000, cha bao gm 10% thu GTGT
7. Thanh l mt ti sn c nh khu hao ht t thng 9/N, nguyn gi 13.000 thu
c 1.000 bng tin mt, cha bao gm thu GTGT 10%
8. Nhn c thng bo v s li c chia t u t vo cng ty lin kt l 18.000
9. Mua c phiu ca cng ty Anh Dng u t di hn, mnh gi 30.000 (chim 3%
tng vn iu l ca cng ty Anh Dng), gi mua thc t 35.000 thanh ton bng
chuyn khon. Chi ph mi gii tr bng chuyn khon l 1.000
10. Xut bn trc tip 40 sn phm cho cng ty Ban Mai, gi bn 1.250/sn phm,
cha bao gm 10% thu GTGT. Ngi mua thanh ton 50% bng tin mt
11. Doanh nghip cho cng ty Ban Mai hng chit khu thng mi 50/sn phm tr
vo s tin cn phi thu
12. Tp hp chi ph bn hng pht sinh trong k:
- Chi ph qung co chi bng tin mt 13.200 ( bao gm 10% thu GTGT), doanh
nghip phn b trong 2 thng (thng 12/N v thng 1/N+1)
- Chi ph khu hao ti sn c nh: 5.500
- Tin lng nhn vin bn hng: 10.000
- Trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN theo t l quy nh (23% tnh vo chi ph v
9,5% khu tr lng)
- Vt liu, bao gi sn phm xut kho: 1.500
- Chi ph in nc v dch v mua ngoi khc cha thanh ton 3.850 ( bao gm
10% thu GTGT)
13. Tp hp chi ph qun l doanh nghip khc pht sinh:
- Trch lp d phng phi thu kh i: 4.500
- Tin lng b phn QLDN: 14.000
36

- Trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN theo quy nh (chi ph 23%, khu tr lng
9,5%)
- Tin in thoi v dch mua mua ngoi 8.250 ( bao gm 10% thu GTGT)
- Khu hao TSC 9.000
14. Kt chuyn thu GTGT
Yu cu:
-

nh khon cc nghip v kinh t pht sinh

Xc nh kt qu kinh doanh v lp bo co kt qu kinh doanh thng 12/N

Bi 2:
Tnh hnh ti sn, ngun vn ca cng ty Ngc Khnh u thng 12/N nh sau:
(1000)
TSC hu hnh

1.100.000

Phi thu ca khch hng

280.000

NVL tn kho

120.000

Qu khen thng phc li

85.000

THnh phm (500 sp)

200.000

Tin lng phi tr CNV

60.000

Tin mt ti qu

171.000

Hng gi bn

95.000

Tin gi ngn hng

230.000

Vay ngn hng

120.000

Phi tr ngi bn

115.000

Li nhun cha phn phi

110.000

Ngun vn kinh doanh

1.750.000

Hao mn TSC

75.000

CCDC tn kho

28.000

Qu d phng ti chnh

30.000

Tm ng cho CNV

22.000

Hng ha

55.000

Ngi mua ng trc tin hng

65.000

Thu v cc khon phi np NN 21.000

Trong thng 12/N c cc nghip v pht sinh:


1. Mua nguyn vt liu, gi mua theo ha n cha c thu VAT 10% l 25.000, ton
b tin hng thanh ton cho nh cung cp bng chuyn khon sau khi tr i chit
khu thanh ton 2% c hng (tnh trn tng tin thanh ton), vt liu c kim
nhn, nhp kho . Chi ph vn chuyn tr h ngi bn bng tin mt 1.500

37

2. Xut kho thnh phm giao cho khch hng B theo n t hng k kt, s lng
200 sn phm, gi bn cha c thu VAT 10% l 1000/sp. Khch hng nhn hng
v chp nhn thanh ton
3. Xut nguyn vt liu cho sn xut sn phm 55.000, cho qun l phn xng 7.500
4. Xut cng c dng c thuc loi phn b 2 ln dng cho sn xut 15.000, dng cho
qun l doanh nghip 4.000
5. Chuyn mt thit b sn xut tham gia gp vn lin doanh vo c s lin doanh
ng kim sot vi cng ty Thi Dng. Nguyn gi thit b 200.000, hao mn ly k
25.000. Gi tr vn gp c thng nht nh gi li l 220.000. Chi ph vn chuyn
chi h c s lin doanh thanh ton bng tin mt 2.100 ( bao gm c thu VAT
10%).
6. Chi ph khu hao TSC phn xng sn xut l 23.000, qun l doanh nghip l
10.500
7. Tnh tin lng phi tr cho cng nhn sn xut sn phm l 28.000, tin lng cho
qun l phn xng l 4.500
8. Trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN theo t l 20% chi ph, 10% lng.
9. Thanh ton tin qung co sn phm 30.000 bng tin gi ngn hng
10. Cui thng phn xng sn xut hon thnh nhp kho 250 sn phm, bit gi tr
sn phm d dang l 6.900
11. Xut kho gi bn 200 sn phm cho cng ty M
12. Cng ty B khiu ni v mt s sn phm km cht lng, n v chp nhn
gim gi cho s sn phm ny, mc gim gi bao gm c thu l 35.200
Thng tin b sung: Thu GTGT tnh theo pp khu tr, k ton hng tn kho theo pp k
khai thng xuyn v tnh gi hng tn kho theo pp nhp trc xut trc.
Yu cu:
-

nh khon cc nghip v kinh t pht sinh

Lp Bng cn i k ton ngy 31/12/N

Lp bo co kt qu kinh doanh thng 12/N

Lp bo co lu chuyn tin t thng 12/N


38

Nm ti chnh kt thc

31/12/2013

31/12/2012

Doanh thu thun

2.480.732

2.360.295

Gi vn hng bn

1.606.454

1.577.991

Li nhun sau thu

289.578

291.284

Phi thu ca khch hng

454.783

466.860

31/12/2011

39