You are on page 1of 5

Doba pozivivizma

Realizam i prerafaeliti

“ono ne-lijepo” Realizam Od 30-ih do 90-ih .Idealizam .čovjek-društvo .svakodnevno. .Egzistencija .panteizam .Pojedinac pod psihološkosociološkim vidom moderniza m .duh .g.Socijalan pitanja .. Politička prava .Osjećaji romantiza m Revolucij a 1848.

Slika shopenhauera kiekegaarda nietschea s citatima + comte .

.

• Spoznaja. a ne samo mimesis • Zrcalo stvarnosti • Socijala tematika • Pojedinac .okolina .