You are on page 1of 4

Microsoft

Microsoft

เปป นบรริษท
ษั ผลริตและพษัฒนา

อษันดษับตต้นๆ ของโลก โดยผต้ผู้กก่อตษัตั้ง คคือ

Software

Bill Gates

และ

ททที่ประสบความสสาเรปจเปป น
Paul Allen

ในปท

1975

ภาย

ใตต้พษันธกริจททที่วก่า “a computer on every desk and in every home, running Microsoft
software.”

ทสาใหต้

Microsoft

กลายเปป นแบรนดด์อษันดษับ

3

ของโลกดต้วยกลยยุทธด์

ทางการตลาดและการเตริบโตเชริงรยุก
สริที่งททที่ทสาใหต้
ระบบปฏริบต
ษั ริการ
Software

Microsoft
DOS

ประสบความสสาเรปจในชก่วงแรกๆ กปคคือ การสรต้าง

ในชก่วงตต้นปท

1980

ใหต้กบ
ษั คอมพริวเตอรด์

IBM

และยษังไดต้ขาย

ใหต้กษับผต้ผู้ผลริตรายอคืที่นๆ อทกดต้วย หลษังจากททที่มก
ท ารเปริ ดตษัวในปท

บรริษท
ษั Microsoft กปเตริบโตขขตั้นเปป นอยก่างมาก โดยชก่วงตลอด
ตษัวระบบปฏริบษัตก
ริ าร
รวดเรปว ในปท

Windows

1990 Microsoft

และ

Microsoft Office

ไดต้เปริ ดตษัว

applications

ปท หลษังจากเปริ ด

กปไดต้รษับความนริ ยมอยก่าง

Windows 3.0

การปรษับปรยุงอยก่างสมบผู้รณด์ โดยไดต้มทการปรษับปรยุง

10

1986

ซขที่งถคือเปป นเวอรด์ชษันใหมก่ทที่ม
ท ท

Windows icons

และ

คลต้ายๆ กษับตษัวจษัดการไฟลด์และตษัวจษัดการโปรแกรม นอกจากนทตั้

Windows 3.0

ยษังเปป นระบบปฏริบต
ษั ริการแรกททที่มทการทดลองใหต้ตริดตษัตั้งลงบนเครคืที่อง

คอมพริวเตอรด์
Microsoft

เปริ ดตษัว

Windows 95

ในปท

1995

และ

Windows 98

ในปท

1998

ภายใตต้สโลแกนททที่วก่า “Where Do You Want to Go Today?” ซขที่งสโลแกนนทตั้ ถคือ
เปป นการผลษักดษันตษัวบรริษท
ษั เอง เปป นการชก่วยเพริที่มขทดความสามารถใหต้กษับบรริษท
ษั
และผต้ผู้บรริโภค ในชก่วงปลายปท
1995 Netscape

ไดต้เปริ ดตษัว

1990 Microsoft

Navigator Browser

เวอรด์ชน
ษั แรกของตษัวเองขขตั้น คคือ
ในชก่วงระยะเวลา
แขก่ง คคือ

1)

Excel, Word

ไดต้รวม
และ

5

และ

Microsoft

Browser

ไดต้เปริ ดตษัว

ในปท

Browser

Internet Explorer

ปท นษัตั้น

Microsoft

Internet Explorer

Power Point

ไดต้เขต้าสก่ผู้สงคราม

มท

3

ขษัตั้นตอนสสาคษัญในการเอาชนะคก่ผู้

กษับผลริตภษัณฑด์สสานษักงาน ประกอบดต้วย

ทสาใหต้ผต้ผู้บรริโภคของ

Microsoft Office

กลายมาเปป น

Life Without Walls” โดยบรริษท ษั เนต้นวก่าจะทสาอยก่างไร ใหต้คอมพริวเตอรด์ทที่ม ท ป ท ระสริทธริภาพมทความคต้ม ยุ คก่ากษับ สะทต้อนไดต้ดทในชก่วงภาวะเศรษฐกริจถดถอย ตก่อมา Software Microsoft ททที่มทอยก่ผู้ ถคือเปป นสริที่งททที่ ไดต้เปริ ดตษัวชยุด โฆษณาเพคืที่อโอต้อวดวก่า “I’m a PC” (คลต้ายๆ กษับโฆษณาเครคืที่องคอมพริวเตอรด์ของ Apple) ททที่ระบยุวา ก่ “Hello. I’m a PC and I’ve been made into a stereotype. iPhone AOL ทสาใหต้เกริดผต้ผู้ ไดต้ปลก่อยใหต้ใชต้ และ Apple 2000 และ Windows XP ในปท 2001 กต้าวเขต้าสก่ว ผู้ งการเกมเพคืที่อ ปท ตก่อมา ราคาหต้ยุนของ Microsoft ลดลงกวก่า ออกระบบปฏริบษัตก ริ ารตษัว Microsoft กปไดต้กลษับมาอทกครษัตั้งพรต้อมกษับคอมพริวเตอรด์ iTunes Microsoft ไดต้เปริ ดตษัวระบบปฏริบษัตริการ Vista ในปท แตก่กถ ป ผู้กตก่อวก่าวก่าเปป นระบบปฏริบษัตริการททที่มทปษัญหาและขต้อผริดพลาด ในชก่วงททที่ Mac” 3) Microsoft Microsoft ดอลลก่ารด์ ขณะททที่ผต้ผู้บรริโภคกปรอใหต้ทาง 2007 รก่วมมคือกษับ ไดต้ฟรท Internet Explorer Microsoft โดยอษัตโนมษัตริ Apple ประสบความสสาเรปจเปป นอยก่างมากจากแคมเปญ “Get a ไดต้สก่งผลกระทบกษับ Microsoft ทาง Microsoft จขงไดต้ตอบโตต้ดว ต้ ยการสรต้าง แคมเปญททที่ชที่ อ คื วก่า “Windows.” ซขที่งเปป น โฆษณาททที่เนต้นความหลากหลายของบยุคคลททที่มทความภาคภผู้มริใจในการเปป น เจต้าของเครคืที่องคอมพริวเตอรด์ สก่งผลใหต้ชก่วยสรต้างขวษัญกสาลษังใจใหต้กษับพนษักงาน และความภษักดทของลผู้กคต้า Microsoft ไดต้เรริที่มเปริ ดรต้านคต้าปลทกเลปกๆ คลต้ายกษับ “จยุดประสงคด์ของการเปริ ดรต้านคต้าเหลก่านทตั้ กปคคือ Apple Stores ในปท 2009 การสรต้างการมทสก่วนรก่วมเชริงลขก กษับผต้บ ผู้ รริโภค และการเรทยนรต้โผู้ ดยตรงเกทที่ยวกษับสริที่งททที่พวกเขาตต้องการ และวริธท การททที่พวกเขาซคืตั้อ” ทาง Microsoft ไดต้กลก่าวไวต้ในคสาแถลงการณด์ .ผต้ผู้บรริโภคของ Explorer บรริโภครายใหมก่ๆ ถขง และยษังเปริ ดตษัว แขก่งขษันกษับ 40 5 ปลก่อย Xbox Sony 2) Microsoft ลต้านคนในชษัที่วขต้ามคคืน Windows 2000 ในปท และ 2001 ทสาใหต้ Nintendo 2-3 ในปท ใหมก่ๆ ออกมา ขณะเดทยวกษัน Mac. iPod.

Bing. Yammer. Xbox Music. Lync. OneNote อยุปกรณด์ของหลายๆ คก่ายแลต้ว และ Office for iPad อยก่ผู้บน เปป นบรริการลก่าสยุดททที่เดรินตาม วริสษัยทษัศนด์นตั้ท Mission พษันธกริจของ Microsoft คคือ การชก่วยใหต้ผต้ผู้คนและธยุรกริจทษัที่วโลกตระหนษักถขง ศษักยภาพของพวกเขา เราจะมอบความมก่ง ยุ มษัที่นดต้วยการสรต้างเทคโนโลยททที่ท สามารถเขต้าถขงคนทยุกเพศทยุกวษัย และความสามารถของ Microsoft เปป นหนขที่ งใน .ปษั จจยุบษันบรริษท ษั ไดต้มทการใหต้บรริการ Software เพคืที่อความบษันเทริงภายในบต้าน ในชก่วงททที่สงคราม เนคืที่ อง ทาง ททที่ถคือหต้ยุน Internet Explorer 22% และ ททที่หลากหลาย และผลริตภษัณฑด์ Browser ไดต้ถคือหต้ยุนทางการตลาด Safari 8% ในปท 2009 Microsoft 66% วอต้างวก่ามษันจะใหต้ผลการคต้นหาททที่ดทขขตั้น ผลริตภษัณฑด์ของ Microsoft Windows รายไดต้บรริษท ษั หรคือประมาณ 6 และ เมคืที่อเททยบกษับ Firefox ไดต้เปริ ดตษัวเครคืที่องมคือคต้นหาตษัว ใหมก่ทที่เท รทยกวก่า “Bing” ซขที่งไดต้ทต้าทายความโดดเดก่นของ ททที่สยุดยษังคงเปป น ยษังคงมทอยก่ผู้อยก่างตก่อ Google และมทการกลก่า Microsoft Microsoft Office ททที่ใหต้ผลกสาไรสผู้ง คคือ ประมาณ 90% ของ หมคืที่นลต้านดอลลารด์ Vision “Mobile-First Cloud-First” Mobile กษับ Cloud ไมก่สามารถททที่จะแยกออกจากกษันไดต้ ถต้ามทแตก่ อยก่างเดทยวการใชต้งานจะจสากษัดมาก และถต้ามทแตก่ Cloud Mobile อยก่างเดทยวกปไมก่ สามารถททที่จะดขงประสริทธริภาพของมษันออกมาไดต้อยก่างเตปมททที่ เมคืที่อรวมทษัตั้งสอง อยก่างเขต้าดต้วยจขงทสาใหต้เกริดความสมบผู้รณด์ขขตั้น ปษั จจยุบษันในทต้องตลาดมทอยุปกรณด์ Mobile มากมาย Microsoft ททที่จะขยายความสามารถของอยุปกรณด์เหลก่านทตั้ อยก่างเตปมททที่ โดยใชต้ จขงมทเปต้ าหมาย Cloud ของ Microsoft เชคืที่อมตก่ออยุปกรณด์เหลก่านทตั้ เขต้าดต้วยกษัน ซขที่งเหปนไดต้จากการใหต้บรริการของ Microsoft หลายตษัว เชก่น Skype.

ผต้ผู้นสาอยุตสาหกรรมในการสรต้างสรรคด์นวษัตกรรมในการเขต้าถขง และสรต้าง ผลริตภษัณฑด์ทที่ม ท ค ท วามปลอดภษัยและงก่ายตก่อการใชต้ “วริสษัยทษัศนด์ของเรา คคือ การสรต้างเทคโนโลยททที่เท ปป นนวษัตกรรมททที่สามารถ เขต้าถขงทยุกคน และประยยุกตด์ใหต้เหมาะกษับความตต้องการของแตก่ละบยุคคล เทคโนโลยททที่ส ท ามารถเขต้าถขงไดต้จะชก่วยลดอยุปสรรคสสาหรษับคนพริการ และชก่วย ใหต้บยุคคลสามารถใชต้ประโยชนด์ไดต้จากความสามารถของพวกเขา” ประธาน Bill Gates Microsoft Corporation “เราจะตต้องมทการสรต้างสรรคด์สที่ง ริ ใหมก่ๆ ในพคืตั้นททที่ใหมก่ๆ ตก่อสต้ผู้ไปกษับแผนการ นษัตั้นของเราเพคืที่อททที่จะทสาใหต้บางสก่วนททที่ยากลสาบากในการเลคือก ในสก่วนททที่บาง อยก่างอาจจะเปป นไปไมก่ไดต้ถง ข แมต้วก่ามษันจะหนษักหนามากแคก่ไหน เรากปจะสรรหา วริธทจษัดการกษับมษันในทริศทางททที่ทสาใหต้ลผู้กคต้าของเราพขงพอใจ” องคค์ประกอบททที่ใชช้กกกำหนดภกำรกกิจ Vision Satya Nadella Mission ขององคค์กร ลผู้กคต้า (Customer) √ ผลริตภษัณฑด์และบรริการ (Products or √ √ √ √ Services) ทสาเล (Locations) เทคโนโลยท (Technology) ความอยก่ร ผู้ อด (Survival) ปรษัชญาองคด์กร (Philosophy) แนวความคริดตก่อตษัวเอง (Self-Concept) ภาพพจนด์ (Public Image) บยุคลากร (Employees) .