You are on page 1of 10

1. Taxele percepute în fondul rutier: subiecţii şi obiectele impozabile.

Taxele rutiere sunt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a
drumurilor din afara perimetrului localităţilor. Anume pe baza acestora este constituit fondul rutier.
Sursele de constituire a fondului rutier sunt:
- defalcările de la accizele la benzină şi motorină;
- taxele de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică percepută de la
beneficiarii lor, care nu au relaţii fiscale cu bugetul republican şi care folosesc teritoriul ei pentru
trecerea cu vehicule, pentru transportul de încărcături şi de pasageri;
- taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM, cu
excepţia defalcărilor la bugetele administrativ teritoriale;
- taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculeor a căror masă totală, sarcină
masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise;
- mijloacele provenite de la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale;
- amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea
drumurilor, construcţiilor şi utilajelor rutiere; etc.1
Fondul rutier are o destinaţie specială fiind utilizat pentru finanţarea:
- întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale şi locale;
- proectării de drumuri;
- dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care deservesc drumurile;
- producerii de materiale de construcţie rutieră;
- administrareagospodăriei drumurilor, etc.
Modul de distribuire a mijloacelor fondului pentrudrumurile publice naţionale şi locale se
aprobă anual de Guvern, ţinîndu-se cont de faptul că cel puţin 50% din ele se vor utiliza pentru
finanţarea drumurilor naţionale. Mijloacele pentru întreţinerea drumurilor se determină conform
normativelor stabilite pentru un km de drum şi lungimii lor. Volumul mijloacelor necesare pentru
repararea drumurilor se aprobă de Guvern în conformitate cu nomenclatorul acestor drumuri.
Subiecţii impunerii cu impozit rutier sunt posesorii autovehiculelor, în dependenţă de tipul de
activitate care este desfăşurat şi taxa cu care se impozitează.
Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica
Moldova, folosite de către persoanele fizice în scopuri personale, iar de către persoanele juridice şi
persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător - în activitatea de întreprinzător:
motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de
autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion,
autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu
autopropulsie precum şi autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror
gabarite depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova. Fiecare taxă îşi
are obiectul său al impunerii în dependenţă de specificul acesteia. Obiectul impunerii şi cotele de
impozitare vor fi prezentate în punctual 5 al prezentei teme.

2. Cotele taxelor rutiere
-

pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM;
pentru folosirea drumurilor RM de către autovehiculele neînmatriculate în RM;
pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină
masică pe osie sau ale căror gabarite depăşeşte limitele admise;

1 Art.335 Codul Fiscal al Republicii Moldova
1

nu se efectuează. în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii. la data cînd autovehiculele sînt supuse reviziei tehnice /testării tehnice prima oară. Taxa nu se achită pentru autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice în scopuri personale. b) la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului. sînt supuse reviziei tehnice /testării tehnice de două ori pe an. gospodăria 2 . pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii pentru amplasarea publicităţii exterioare. Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei. Înmatricularea. în urma reviziei tehnice /testării tehnice. dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată. subiecţii impunerii achită taxa o singură dată. Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător. Întreprinzătorul individual. Taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin. Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă de către subiecţii menţionaţi anual. taxa achitată nu se restituie. Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă organelor fiscale de la sediul /domiciliul contribuabilului de către următorii subiecţi ai impunerii: a) persoane juridice. Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului. precum şi revizia tehnică /testarea tehnică a autovehiculului. inclusiv autovehiculele rebutate. noul posesor nu achită taxa.- pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj. printr-o plată unică şi în volum deplin. pentru autovehiculele nefolosite de persoanele juridice şi fizice în activitatea de întreprinzător. Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă /scoaterii din circulaţie. În cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pe perioada fiscală curentă a fost achitată. Taxa se achită indiferent de rezultatele reviziei tehnice /testării tehnice. taxa nu se achită. b) persoane fizice care practică activitate de întreprinzător. pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. la supunerea repetată a autovehiculului reviziei tehnice /testării tehnice în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune. Pentru autovehiculele care. autovehiculul a fost interzis în exploatare. precum şi pentru cele provizoriu neexploatate. Suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit. fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent. pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii cu amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere sunt prezentate la anexele titlului IX al codului fiscal şi sunt prezentate în anexă. Subiecţii impunerii achită taxa: a) la data înmatriculării de stat a autovehiculului. şi se indică în documentul de plată. specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia. Modul de calculare şi termenele de achitare a taxelor percepute în fondul rutier În cazul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM perioada fiscală este anul calendaristic. taxa nu se restituie. conform legislaţiei. În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut revizia tehnică /testarea tehnică din cauza necorespunderii lui normelor stabilite. Dacă. dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată. scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor. c) la data efectuării reviziei tehnice /testării tehnice anuale a autovehiculului. iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată. 3.

la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data eliberării actelor ce permit circulaţia cu depăşirea limitelor admise. Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul instituţiilor financiare. nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T. pentru fiecare obiect al impunerii. în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi. b) fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită. la data invitării specialistului la obiect. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor eliberează actele necesare pentru efectuarea lucrărilor doar la prezentarea copiei documentului de plată ce confirmă achitarea taxei. pe parcursul perioadei fiscale. . prin virament. pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor. Persoanele juridice subiecţi ai impunerii. trimestrial. În cazul lipsei instituţiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat. Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul instituţiilor financiare. Modul de calculare a masei totale.de către Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional”. sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşeşte limitele admise se calculează: a) pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova . a sarcinii masice pe osie şi a gabaritelor se stabileşte de Guvern. c) fiecare metru liniar de suprafaţă folosită. În cazul lipsei instituţiilor financiare la punctele de trecere a frontierei de stat. Subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor. darea de seamă privind achitarea taxei. pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală. b) pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova . sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise. în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă. o dare de seamă fiscală unificată. taxa se achită prin intermediul Întreprinderii de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional”. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală. b) pînă la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor. 3 . nu şi pentru intrare. în mărime deplină. În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul Republicii Moldova. de către Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” şi se achită la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova. precum şi posesorii de autovehicule de pasageri care efectuează rute internaţionale regulate pot achita taxa în prealabil.de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. printr-o plată unică: a) la data depunerii proiectelor şi. Subiecţii impunerii achită taxa. Taxa se achită în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă. La punctul de trecere a frontierei de stat. pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. prezintă. respectiv. se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării. Perioada fiscală este anul calendaristic. Taxa pentru folosirea drumurilor RM de către autovehiculele neînmatriculate în RM se calculează. care varsă sumele încasate la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. care varsă sumele încasate la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. ei vor prezenta originalul documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa copia acestuia.A. taxa se achită prin intermediul Întreprinderii de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional”. în numerar.V. la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. Taxa se achită prin intermediul instituţiilor financiare. prin înmulţirea cotei taxei cu: a) numărul de proiecte prezentate.

În acest caz.Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii pentru amplasarea publicităţii exterioare. o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei. Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate mai sus şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate. o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei. subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită. trimestrial. pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente.contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat . b) la data achitării taxei. subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor.punctelor de vulcanizare. printr-o plată unică. c) înmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate. b) fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară. Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor. În acest caz. taxa se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. Pentru perioadele fiscale următoare. Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere. taxa se calculează prin înmulţirea cotei taxei cu: a) numărul de proiecte prezentate. care trebuie să prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente. La calcularea taxei se iau în calcul ambele suprafeţe publicitare ale obiectivului (recto şi verso). taxa se calculează prin: a) înmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate. pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. o dare de seamă privind taxa calculată.de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată. Pentru obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor. subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită. subiectul impunerii prezintă: a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente. Pentru perioadele fiscale următoare. pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului. printr-o plată unică. În acest caz. subiectul impunerii prezintă: 4 . În acest caz. în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum în a cărui zonă de protecţie este amplasat obiectivul de publicitate exterioară o copie a documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.posturilor de prestare a serviciilor. Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii cu amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. o dare de seamă privind taxa calculată. inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor /subdiviziunilor . Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară. . care trebuie să prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului. Taxa se achită pînă la amplasarea publicităţii exterioare în zona de protecţie a drumurilor şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate. subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor. în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. prin intermediul instituţiilor financiare. taxa se calculează de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor. prin intermediul instituţiilor financiare. b) înmulţirea cotei taxei cu numărul: . trimestrial.

4. Daniela Vidaicu.de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată. Chișinău -2014. chiar și așa valoarea totală a sumelor încasate nu acoperă suma necesară restabilirii drumurilor. inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor /subdiviziunilor .a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente. În momentul de față unica posibilitate de a reuși întreținerea drumurlor naționale pe baza fondurilor rutierea este crearea unei strategii de lungă durată. În momentul actual mijloacele auto consumă diferite cantități de combustibil. care ar presupune inclusiv majorarea mică și treptate a impozitelor și taxelor.Vlad Vlaicu.deși această prevedere ar părea la prima vedere a fi una echitabilă în condițiile actuale însa nu este. Deasemenea o astfel de măsură ar fi doar în folosul comercianților de petrol care ar ridica excesiv prețul combustibilului. valoarea impozitului să fie inclusă în prețul carburanților – cum se face în unele sate europene 2. cel mai des întreținerea și restabilirea drumurilor facându-se primordial pe baza altor surse publicele ale statului sau din granturi străine. b) la data achitării taxei. Aureliu Rotaru.3 și alte venituri ale fondului rutier. Fondul rutier nu acoperă toate acese necesități de întreținere. În doctrina există opinia conform căreia valoarea impozitelor și taxelor ce constituie fondul rutier ar trebui să depindă de cât de des utilizează drumurile publice. agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum în a cărui zonă de protecţie este amplasat obiectivul de prestare a serviciilor rutiere o copie a documentului de plată ce confirmă achitarea taxei. mai alesp entru Republica Moldova. Concluzii În afară de taxele rutierea legea prevede în art. în lipsa unei strategii din partea statului toae aceste măsuri ar fi nefolositoare.268 5 . p. astfel în funcție de marcă și putere s-ar primi o inechitate între persoane. Viorica Boaghi. 2 Drept Fiscal .

Chișinău -2014 Legea fondului rutier Codul Fiscal al Republicii Moldova Regulamentul cu privire la constituirea si utilizarea fondului rutier 6 .Vlad Vlaicu. Aureliu Rotaru. Viorica Boaghi.Bibliografie Drept Fiscal . Daniela Vidaicu.

20 d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv cm3 1.90 c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv cm3 1.50 e) de peste 5001 cm3 cm3 1. Taxa.80 tonă 270 Remorci Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: a) de pînă la 20 t inclusiv tonă 225 7 . autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului: 2 3 4 a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv cm3 0.Anexe NOILE TARIFELE 2015 – pentru testarea tehnică obligatorie a vehiculelor Toate categoriile de vehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare. lei/unitate Motociclete 50 Pînă la 2000kg inclusiv 150 De la 2001kg la 3500kg inclusiv 200 De la 3501kg la 10000kg inclusiv 250 De la 10001kg la 20000kg inclusiv 300 De peste 20000kg 350 Remorci şi semiremorci pînă la 1000kg inclusiv 50 Remorci şi semiremorci de peste 1000kg 150 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova 2015 Nr. lei Obiectul impunerii Unitatea de măsură Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului: 1 a) de pînă la 500 cm3 inclusiv unitate 300 b) de peste 500 cm3 unitate 500 Autoturisme.60 b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv cm3 0. kg Suma taxei. crt.

6 t inclusiv unitate 1200 b) de la 1.Taxa. Obiectul impunerii de peste 20 t 5 Autoremorchere. lei Nr. cu masa totală: 6 a) de pînă la 1. tractoare Unitatea de măsură unitate 4500 unitate 2250 Autocamioane. orice alte autovehicule cu autopropulsie. crt. autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion.6 la 5 t inclusiv unitate 2250 c) de la 5 la 10 t inclusiv unitate 3000 d) de peste 10 t unitate 4500 a) de pînă la 11 locuri unitate 2925 b) de la 12 la 17 locuri inclusiv unitate 3600 c) de la 18 la 24 locuri inclusiv unitate 4275 d) de la 25 la 40 locuri inclusiv unitate 4725 e) de peste 40 locuri unitate 5400 Autobuze cu capacitatea:* 7 * Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului. 8 .

6 la 10 t inclusiv 40 50 c) de la 10 la 40 t inclusiv 75 85 Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe osie nu depăşeşte limitele admise).2 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova Nr. 4.Anexa nr. Microbuze şi autobuze cu capacitatea:* a) de 9 locuri 25 40 b) de la 10 la 16 locuri inclusiv 40 50 c) de la 17 la 24 locuri inclusiv 45 60 d) de la 25 la 40 locuri inclusiv 70 80 e) de peste 40 locuri 85 100 Remorci la microbuze 20 30 Remorci la autobuze 40 50 a) de pînă la 3. euro pentru intrarea pentru tranzitarea în ţară ţării 1. . Obiectul impunerii Taxa.6 t inclusiv 25 40 b) de la 3. numărul de locuri se calculează fără locul şoferului. crt. cu masă totală: 9 * Pentru microbuze şi autobuze.

10 .