You are on page 1of 10

1.

Murov zakon - Gordon Mur, koosniva intela je tvorac "Murovog zakona" koji
kae da se broj tranzistora duplira u integrisanim kolima na svakih 18 meseci. Iako
ne deluje kao neto epohalno, budui da ljudski mozak ne shvata eksponencijalnu
progresiju, primeri poput "putujueg trgovca" ili "izumitelja aha" nam daju realan
uvid koliko je taj napredak zastraujue veliki.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Prekidaki element - Prekida je osnovni gradivni element u digitalnoj logici.
Njegovo najbitnije svojstvo je da se kontrolie onim to provodi (u naem sluaju je
to struja, ali tehniki moe biti blo ta to ispunjava kriterijume). Prvi prekida koji je
napravljen, a da ispunjava uslov je relej. Postoje dve vrste takvih prekidaa - onaj
koji provodi i onaj koji ne provodi u neutralnom stanju.Generacije raunara se
razlikuju po tipu prekidakog elementa. Relej je naprava koja se koristi za prekidanje
ili uspostavljanje strujnog kola putem elektromagneta koji otvara i zatvara strujne
kontakte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Generacije raunara - Postoji pet generacija raunara, ako raunamo i nultu
generaciju (iji je osnovni gradivni element bio relej). Svaka generacija je imala
drugaiji prekidaki element osim tree generacije, gde je promena bila u samoj
organizaciji (prelo se sa pojedinanih elemenata na module). U treoj generaciji je
skok, tj. napredak bio kvanititativan, dok je u svim ostalim generacijama napredak
kvalitativan. Gradivni elementi po generacijama -

Nulta - relej

Prva - elektronke (elektronske cevi iz kojih je izvuen vazduh, sa jedne strane


katoda, sa druge anoda i filter u sredini koji slui kao kontrola)
Druga - Tranzistori BJT tipa
Trea - Tranzistori, modularno
etvrta - VLSI tranzistori, po ugledu na planarne tranzistore patentirane u Bellovim
laboratorijama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Simbol za XOR Kolo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Polusabira - Polusabira je kombinatorno kolo koje se sastoji od XOR i AND


kola. Njegova svrha je, kao to ime kae, da sabere brojeve. Sam proces sabiranja
brojeva se u binarnom sistemu svodi na sabiranje cifara, gde kao rezultat dobijemo
sumu i prenos. Budui da polusabira sam ne moe da izrauna ceo rezultat, on se
kombinuje sa jo jednim polusabiraem i OR kolom i ini kompletan sabira.
Polusabirac je kombinatorno kolo koje sabira 2 binarne cifre i vodi racuna o prenosu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Sabira Da bismo sabrali brojeve u binarnom sistemu, potrebno je da


saberemo 3 cifre tako to na sumu dve cifre dodamo prethodni prenos. To
ostvarujemo pomou dva polusabiraca I OR kola. Razlika izmeu polusabiraa i
sabiraa je u tome da kod sabiraa imamo tri ulaza i dva izlaza, a sabira sam
rauna tri cifre, dok polusabira ima po dva ulaza i izlaza i rauna dve binarne cifre.
Polusabirac je kombinatorno kolo koje sabira 3 binarne cifre i vodi racuna o prenosu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Dekoder Dekoder je kombinatorno kolo koje slui za dekodiranje ili


prepoznavanje stanja na ulazu. Ima n ulaza i 2n izlaza, gde je aktivan samo jedan
izlaz koji odgovara binarnoj cifri na ulazu. Postoje dekoderi 1 na 2, 2 na 4, 3 na 8, 4
na 16. Cesta funkcija je dekodiranje memorijske adrese.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Demultipleskser - Kombinatorno kolo sa jednim ulazom, N kontrola i 2n izlaza,


pri emu se ulaz proputa na onaj izlaz iji redni broj odgovara binarnom broju na
kontroli, dok je na preostalim izlazima vrednost 0.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Multiplekser - Multiplekser je kombinatorno kolo sa 2n ulaza, n kontrola i jednim


izlazom, pri emu se na izlaz prosleuje onaj ulaz iji redni broj odgovara binarnom
broju na kontrolama.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Memorijsko kolo - jednobitna elija koja moe da zapamti jednu logiku nulu ili
jednu logiku jedinicu. Izlaz ne zavisi od ulaza, ve od toga kada je poslednji put C
singal povuen i ta e vrednost i biti na izlazu. Sama sutina memorisanja i jeste da
izlaz ne zavisi od ulaza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. RS Flip Flop - Najelementarnije memorijsko kolo, ali nije organizovano kao
memorijska elija, ve je neophodno doraivanje u vidu dodavanja 2 NAND-a i
kontrolnog signala C da bi postala prava jednobitna memorija.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Data Flip Flop - Najjednostavnije memorijsko kolo koje ima dva stabilna stanja
tj bistabilno je. Data Flip Flop je u stvari RS Flip Flop nadograen sa 2 NAND-a i
kontrolnim signalom C. Budui da ovako napravljen Data Flip Flop ima samo 3 stanja
( ne radi nita, postavi 1 i postavi 0), a stanje 00 je nedefinisano, kombinuju se dva
data FF i pravi se Master-slave varijanta, a nedefinisanom stanju se dodeljuje
funkcija togglera tj "obrtaa signala"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. JK Flip Flop - Memorijsko kolo kod koje se javlja odlaganje tj kanjenje, to
omoguuje povratnu spregu. JK zamenjuje SR Flip Flop, jer SR ne mogu istovremeno
da budu aktivni, dok JK mogu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Zajednika struktura kombinatornih kola - Zajednika osobina


kombinatornih kola je da implementiraju buleanske funkcije. Imaju odreen broj
izlaza i ulaza, gde izlaz jednoznano zavisi od ulaza. Da bi se omoguio ovakav
nain rada koriste se pullup (koja je vezana za logiko 1) i pulldown grana (koja je
povezana sa logikim 0). Obe grane rade u protivfazi, to znai da ne smeju obe biti
u stanju 0 ili 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ROM je za trajnu memoriju na kojoj se ne moe nita upisivati, a koja
inicijalizuje startovanje raunara, iako sam naziv znai neto sasvim drugaije.
Iako ima "memory" u nazivu ROM je zapravo kombinatorno kolo i implementira
buleansku funkciju ija je tabilca je zapisana u njemu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. PLA je kombinatorno kolo koje je slino ROM memoriji, samo to je mnogo
efikasnij i jeftiniji zbog korienja NDF i KDF za pojednostavljivanje. Ako nam nije
neophodna brzina obrade u ureaju (poput kontrolera za ve mainu ili kontrolera za
lift), onda je PLA pravi izbor zbog svoje jednostavnosti pri dizajniranju.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.CLOCK
Sat kontrolise vecinu kombinatornih kola pomocu signala signal sata. Uvek mora da
je duzi od onog sta se meri. U praksi se koristi dvofazni ignal kome se smanjuje
aktivna a povecava pasivna faza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Digitalna logika je hardverski kurs koji se bavi komponentama racunara ona
se bavi njima pomocu dva pristupa top daun i batom ap metode

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.Simbol za NOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Simbol za AND

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Simbol za NAND

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Simbol za INVERTER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------