You are on page 1of 2

Modul Latih Tubi SPM 2006 (Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam Tingkatan 4)

PELAJARAN 22 : IMAM ABU HANIFAH R.H.


BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Karya Imam Abu Hanifah r.h. yang terkenal dalam membicarakan harta pusaka ialah
A
B
C
D

Selain terkenal sebagai seorang ilmuan, Imam Abu Hanifah r.h. juga adalah ahli
A
B
C
D

Dapat membezakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih


Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w.
Menulis kitab Fiqh al Akbar
Berfikir secara kritis

Berikut adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah r.h. kecuali
A
B
C
D

perundangan
perusahaan
sejarah
perniagaan

Mengapakah Imam Abu Hanifah r.h.dikatakan pakar dalam bidang ilmu hadis?
A
B
C
D

Al-Faraid
Masail Usul
Masail al-Nawadir
Al-Alim Wal Mutaallim

seorang yang ikhlas


seorang yang pemurah
seorang yang suka memberi nasihat
seorang yang sukar menerima pendapat orang lain

Manakah yang berikut merupakan ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah r.h.?
I
II
III
IV

Beliau pernah dipenjara dan disebat 100 kali


Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam
Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad
Menentang pendapat gabenor yang bertentangan dengan fatwanya

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

13

Modul Latih Tubi SPM 2006 (Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam Tingkatan 4)

ISI TEMPAT KOSONG


1

Imam Abu Hanifah r.h. dilahirkan di ___________

Imam Abu Hanifah r.h. pernah berguru dengan ulama fiqh terkenal bernama
__________ selama 18 tahun

Imam Abu Hanifah r.h. pernah dihukum penjara dan disebat 100 kali oleh khalifah
kerana menolak jawatan___________ di Kufah
Lengkapkan carta mengenai kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah r.h.
dalam menentukan hukum.
Al-Quran

Al-Sunnah

Al-Qias

Kaedah menetukan
hukum

4 ________________

Al-Uruf

5 _________________

BAHAGIAN B
1 (a) Imam Abu Hanifah r.h. adalah salah seorang tokoh ilmuan terkenal.
(i)

Terangkan riwayat hidup beliau dengan ringkas.

[4 markah]

(ii)

Jelaskan dua sebab beliau digelar Abu Hanifah r.h.

[4 markah]

(b) Sebagai ilmuan terkenal beliau banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan
ilmu
(i)

Tuliskan dua karya peninggalan beliau.

(ii)

[2 markah]

Terangkan dua jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pada zamannya.


[4 markah]
(c) Terangkan tiga usaha Imam Abu Hanifah r.h. bagi mengukuhkan ilmu fekah dan
perkembangannya.
[6 markah]

14