A kárpátaljai magyarság helyzete

(Lezárva: 2010.01.02.)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék...................................................................................................... 1 Bevezetés.................................................................................................................. 2 Kárpátalja rövid történelme................................................................................... 3 Ukrajna szuverenitása............................................................................................. 5 Kárpátalja gazdasága.............................................................................................. 7 Kárpátalja demográfiája........................................................................................ 8 A magyar érdekképviselet Kárpátalján............................................................... 10 Magyarellenesség Kárpátalján............................................................................. 12 A magyar nyelv és oktatás helyzete Kárpátalján................................................. 14 A magyar kultúra és médiafogyasztás helyzete Kárpátalján............................. 18 A magyar külügyminisztérium megítélése és lehetőségei................................... 19 Összegzés................................................................................................................ 20 Mellékletek............................................................................................................. 21

Készítette: Turner Gábor  (Szent Korona Rádió – elnök, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ­ elnökségi tag)

1

Bevezetés
Sok szó esik a határon túli magyarok helyzetéről a magyar politikai életben, és a médiában is. A  fősodrú média leginkább Erdéllyel (Románia), Délvidékkel (Szerbia) és Felvidékkel (Szlovákia)  foglalkozik.  2009­ben nagy botrányt váltott ki a Szlovákiában életbe léptetett nyelvtörvény, ami eset így a  jelenlegi Magyarországon is széles körben ismertté vált. A média szintén foglalkozott 2009 végén  Vajdaság (Délvidék) új statútumával. Nagy nyilvánosságot kaptak Sólyom felvidéki, szerbiai és  romániai látogatásai is, illetve azzal kapcsolatos kitiltásai. Erdély kapcsán naponta halljuk szinte az  RMDSZ­szel és Tőkés Lászlóval kapcsolatos híreket.  Kárpátaljáról azonban csend van. Az ottani magyarságot, mintha elfelejtette volna a határ innenső  része. Nem is hallunk róluk szinte, a médiában teljesen alul reprezentáltak. Dolgozatom  középpontjában ők állnak, mert szerettem volna a valós helyzetüknek utánajárni. Előismereteim  alapján tudtam, hogy az ő anyanyelvi oktatásukat ott is próbálják ellehetetleníteni és az ukrán állam  talán még kevésbé tolerálja a kisebbségeket (beleértve minden kisebbséget), mint a környező  országok bármelyike.  Ukrajna történelméből fakadóan még jobban félti területi integritását, mint a többi, környező fiatal  állam, és van is mitől: Oroszország folyamatos nyomás alatt tartja az országot1. A valós helyzetről  azonban nem létezik tanulmány, legalábbis az interneten nem található. A magyar  külügyminisztérium honlapján is elavult adatok vannak közzétéve. Az Ukrajnában élő magyar kisebbség morális, kulturális, nyelvi és politikai helyzetére  koncentráltam főleg. Természetesen az etnikai arányokra, demográfiai tendenciákra is igyekeztem  rávilágítani, mint az egyik kulcskérdésre az ottani magyarság megmaradásának szempontjából.  Kérdőíven kérdeztem meg közel ötven embert Csap, Ásvány, Eszeny, Szalóka, Nagydobrony és  Kisdobrony településekről, mely eredmény nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen kis létszámban  készült, egy szűk földrajzi területet lefedve és a tömbmagyarságban. Ezért jóval drasztikusabb lehet  a helyzet teljes Kárpátalját megvizsgálva a kérdőív általi, amúgy sem túl fényes eredményekhez  képest. A tendenciák azonban így is világosan látszanak egyes kérdések tekintetében, amiket a  külön fejezetekben, a témákhoz kapcsolódóan mutatok be.   Kielemeztem számos, Kárpátaljával foglalkozó híradást, cikket a 2008­as és 2009­es esztendőből,  amiknek segítségével még jobban árnyalni tudom a képet és az elmúlt egy év történéseinek tükrében  kerül bemutatásra Kárpátalja helyzete. Az aktualitások miatt gyakorlatilag csak az online média, az  internet hírforrásaira támaszkodtam. Ezen dolgozat kereteit bár meghaladja Kárpátalja történelmének, Ukrajna jelenlegi politikai  erővonalainak és Kárpátalja gazdaságának mélyreható vizsgálata és bemutatása, de megértéshez  elengedhetetlennek tartom ezeket a témákat is, így helyet kaptak a dolgozatban, ha csak felszínes  formában is.  1.  Az általam felvetett kérdésekről nem, vagy nagyon elavult adatokat találtam más forrásokban, így ezért vágtam bele 
egy saját felmérésbe. A kérdőíves felmérést jó lenne minden évben és összes járásra kiterjesztve elvégezni, hogy az  eredmények frissek, reprezentatívak legyenek és látszódjon a folyamat. Ez azonban külső segítséget igényelne. A  kérdőív minta megtalálható a „Mellékletek” résznél.

2

Kárpátalja rövid történelme2
Kárpátalja Szent István idejében vált először egy szervezett államnak a részévé. Előtte mindenféle  törzsek (szarmaták, germánok, szlávok, hunok stb.) szálláshelye volt hosszabb­rövidebb ideig.  Hosszú évszázadokon át azonban nem volt kiépítve, szervezetten belakva ez a terület, mert a  magyarok, mint természetes őrvidéket használták, hiszen a Kárpátok gyűrűje védelmezi a Kárpát­ medencét. Királyi birtokai inkább vadászterületként funkcionáltak a védelmi és hadi szerepen túl. A  Szent István szervezte negyvenöt vármegye közül kettő, Borsova (később Bereg) és Ung vármegye  alkotta Kárpátalját Az ugocsai és máramarosi hegyvidék a Magyar Királyság első századaiban még  nem volt része a vármegyerendszernek. 

1.ábra: Kárpátalja A Magyar Királyságnak hadfelvonulási területének is számított, hiszen a lengyel és kijevi (halicsi)  fejedelemségekhez ezen az országrészen keresztül vitt az út a hágókon át.  Ezeken a hágókon törtek be a tatárok is 1241­ben, és az akkori magyarság nagy részét elpusztították.  Csak azok maradtak életben, akik szétszórva az erdőkbe és a magas hegyek közé menekültek a  völgyekből. A tatárjárás után, az országrész benépesítése miatt került sor nagyszámú ruszinok  letelepülésére is. A 14. és 15. században a ruszinok újabb hullámai érkeztek a térségbe. Ez a  népesség mai napig nagy számban él Kárpátalján, bár nincsenek külön népként elismerve. Az Anjou­korban a terület gazdasági és politikai jelentősége megnőtt. Károly Róbert kénytelen volt  hadakozni az Abák és a Borsák nemzetségeivel. Számos magyar kisnemes elmenekült, így újabb 
2 Ezen fejezet egésze a http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1talja_t%C3%B6rt%C3%A9nete (2009.  december 30., 14:32), http://www.zselic.extra.hu/20070915_19_karpatalja/karpatalja.html (2009. december 30.,  15:02) és a http://www.karpatinfo.net/article47758.html (2009. december 30. 15:23) szövegek kivonata, 

összegzése. 

3

telepítések történtek Nagy Lajos uralma alatt. Főleg német ajkúak és ismételten csak ruszinok  érkeztek a megüresedett területre. Mohács után, a három részre szakadt országban Kárpátalja vármegyéi az északi rész (Habsburg) és  az erdélyi fejedelmek között cseréltek többször gazdát. A török ellen vívott, „tizenötéves háború”  (1597­1604) során Máramaros vármegye gyakorlatilag teljesen elpusztult.  II.Rákóczi György 1657­ben hadakat indított a lengyel trón megszerzésére, de a vállalkozás balul  sült el, és a lengyel seregek törtek be Magyarország területére, pontosan Kárpátaljára. Szintén ezen országrész szolgált I.Rákóczi Ferenc 1670­es, Habsburg­ellenes lázadásának bázisául,  így a bukása utáni megtorlást is ezen országrész szenvedte meg.  A Habsburg­ellenes harcokat továbbfolytatta Thököly Imre és Zrínyi Ilona ezekről a területekről.  II.Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc főbázisa is Bereg, Ung, Zemplén és Sáros megyék  voltak. Innen indultak a kuruc hadak, aztán ide is tértek vissza: 1710­re gyakorlatilag már csak  Kárpátalján volt számottevő kuruc ellenállás.  Az 1848­49­es forradalom és szabadságharc idején különleges szerep nem jutott Kárpátaljának,  azonban említésre méltó, hogy a ruszin azon kevés nemzetiség közé tartozott, ami nem fordult a  magyarok ellen és a szabadságharc oldalán fogott fegyvert. 1853­ban éhínség szedte áldozatait a vidéken. A Bach­korszakban, egészen az 1867­es kiegyezésig  az ukrán lett a hivatalos nyelv a Kárpátaljához tartozó vármegyékben. A széteső Osztrák­Magyar Monarchiában egyedül a ruszin kisebbséggel sikerült megegyezni és  Ruszka­Krajna néven autonómiát kaptak már a Károlyi­kormánytól, ami a Tanácsköztársaság  bukása után is fennmaradhatott, azonban a fokozatosan benyomuló román és cseh csapatok  megszüntették azt. Trianon következtében Kárpátalja nagy része az újonnan megalakult Csehszlovákiához került  Podkarpatszká Rusz tartományi néven. A cseh közigazgatás mindent elkövetett a magyarság  számának csökkentése érdekében: számos kiutasítás, a görög katolikus vallású magyarok  ruszinokká való minősítése, nyelvkorlátozás. Az elkobzott, majd újra szétosztott földeket a ruszinok  között osztották szét, akik ennek ellenére nem voltak megelégedve, mert a korábban megszerzett,  majd a csehek által is megígért autonómiájukat nem kapták vissza. A határmentén igyekezett Csehszlovákia minél több telepes falvat létrehozni, hogy megbontsa az  etnikai arányokat. A két világháború között a terület megmaradt agrárvidéknek, mert az új állam  gyarmatként kezelte Kárpátalját. Ipari és termelő beruházás nem történt, viszont minden kitermelt  nyersanyagot elszállítottak.  Az ún. első bécsi döntés nyomán Kárpátalja mintegy egyötöde, körülbelül kétezer  négyzetkilométernyi, döntően magyarlakta terület visszakerült Magyarországhoz. A megmaradt  vegyes népességű rész autonómiát kapott Csehszlovákiától. A tartomány első vezetője Andrej Bródy  lett, aki népszavazás kiírását követelte a terület sorsát illetően, azonban a csehek börtönbe zárták.  Utódja Avgusztin Volosin lett, a ruszin irányzat vezetője, aki megalakította a hírhedt Szics­ lövészgárdát, és már egy önálló kárpátaljai államról álmodott. 4

Volosin a magyar és rután vezetőket elhurcoltatta gyűjtőtáborokba. Az ukránt tette meg hivatalos  nyelvvé és betiltott minden más nemzetiségű sajtót. Kárpátalja neve Kárpátszka Ukrainá lett.  Volosin negyedéves kormányzása alatt olyan súlyos gazdasági, etnikai, vallási, kulturális válságot élt  át a térség, mint soha korábban. A rendet képtelen volt fenntartani és anarchisztikus állapotok  uralkodtak a területen. A magyar külügy kérte egész Kárpátalja visszacsatolását. Volosin is  követeléseket támasztott Magyarországgal szemben állítólagos, Kárpátalján történt beavatkozások  miatt3. 1939­ben Magyarország megtámadta Kárpátalját miután értesült Szlovákia önállósodási terveiről.  Gyakorlatilag az egész országrész visszatért, és helyreállt egy kis területen az ezeréves magyar­ lengyel határ is, ami pár hónappal később több százezer lengyelországi menekültnek adott egérutat. A magyar közigazgatás alatt újra a régi vármegyerendszer került bevezetésre. Számos  munkaprogram indult a hegyvidékiek életkörülményeinek javítására.  A második világháborúban a Szovjetunió elleni támadás felvonulási területeként szolgált az  országrész. Az első harcok egyes partizáncsoportok megjelenésével kezdődtek, majd 1944­ben a  Kárpátok hágóit is elérte a Vörös Hadsereg, azonban a Kárpátokban kiépített Árpád­vonalon nem  tudtak keresztül törni három nagy hadművelet során sem. A román átállás következtében a kiépített  erődrendszert délről kerülték meg a szovjet egységek, így a Kárpátok védőgyűrűjét fel kell adni.  Ezúttal Kárpátalja nem Csehszlovákiához került, hanem Szovjetunióhoz. A második világháború  után körülbelül 40 ezer magyar és sváb lakossal csökkent a terület népessége a  kényszermunkatáborokba szállítás következtében. A szovjet közigazgatás felosztása  következőképpen nézett ki a területre vonatkozóan: 13 járás, két területi jogú, 8 járási jogú város, 28  mezőváros, és 257 községi tanács. Gazdaságilag nem ment végbe nagyfokú fejlődés a szovjet megszállás ideje alatt, mert nem tartották  biztonságosnak ennyire nyugatra helyezni bármilyen termelő egységet.  1991­ben népszavazás keretében létrejött a független Ukrajna, melynek része maradt Kárpátalja is,  mint megye, több járásra bontva.

Ukrajna szuverenitása
Kárpátalját is magába foglaló államnak a szuverenitásával, területi integritásával és függetlenségi  kérdésével azért érdemes foglalkozni, mert ezekből a tényezőkből értjük meg igazán többségi  népnek a félelmeit és a kisebbséghez való viszonyát. Kárpátalja és Ukrajna történelméből látszik, hogy nincsenek messzemenő hagyományai a külön  ukrán államnak, és maga az ukrán népcsoport megnevezés is 16­17. századra tehető4.  3 A Sopron környékén már sikeresen harcoló Rongyos Gárdát átszállították a keleti területekre és történhettek fegyveres 
incidensek az ő kezdeményezésükre is, azonban ezek eltörpülnek amellett, hogy Volosin parancsára, a  Magyarországhoz tartozó Munkács várát megrohanták cseh csapatok, amit azonban megvédtek a magyar rendőrök és a  térségben állomásozó irreguláris egységek. 4   http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5­985.html    ­ 2009. december 30. 20:42

5

A jelenlegi Ukrajna területe az idők során Oroszország, Lengyelország és a Habsburg Birodalom  között voltak felosztva különböző arányokban, és soha sem volt szuverén állam Szovjetunió  felbomlásáig5. A jelenlegi Ukrajna nagyban függ a mai napig Oroszországtól, főleg energia téren,  aminek 2009 januárjában észlelni is lehetett a hatását, mikor az orosz­ukrán vita nyomán leállította  Oroszország a gázszállítást. 2009 végén pedig szintén hasonló vita zajlott az olajszállítással  kapcsolatban. Ezeknek az egyre sűrűbben megújuló energiavitáknak a forrása abban keresendő, hogy a 2004­es  „narancsos forradalom” után, az addig jellemzően oroszbarát kormányokat, már kevésbé Moszkva­ orientáltságú kormányok követték, ami Oroszország birodalmi számításait gyengíti. Természetesen,  ahogy az lenni szokott a politikában, a „narancsosok” is többszörös szakadáson mentek keresztül, és  az ország összekovácsoló főereje a túlfűtött, már­már nacionalizmus lett, legalábbis a Julija  Timosenko vezette kormányban. Ebbe az elképzelésbe belefér a Vörös Hadsereg elleni hősies harc  emlékének ápolása ugyanúgy, mint a kisebbségek jogainak elnyomása. Ez a kormányzat törekszik  az országot beléptetni a NATO­ba, és felvenni a lépést nyugattal.  Ők képviselik a „narancsos  forradalom” eredeti irányvonalát.6 Viktor Janukovics és a Régiók Pártja nevű formáció pedig leválva korábbi szövetségeseitől, ismét  oroszbarát politikát folytat, és nyíltan élvezi Oroszország támogatását. 2008 áprilisában pedig  Vlagyimir Putyin, akkori orosz elnök olyan kijelentéseket tett, ami megkérdőjelezi Ukrajna  államiságát, sőt, Kis­Oroszországnak nevezte az országot. Medvegyev 2009 végén tett nyilatkozata  szerint Ukrajnának össze kellene hangolnia jobban tevékenységét Oroszországgal.7 2009 szeptemberében Olaszországban is cikkezni kezdtek Ukrajnáról. A geopolitikai  helyzeteket  elemző „Limes” c. folyóirat szakemberei biztosak benne, hogy Ukrajna hamarosan három részre fog  szakadni az egyre súlyosbodó gazdasági válság és a geopolitikai átalakulások következtében. A  folyóirat "jóslatai" szerint Kelet­Ukrajna és Krím, vagyis Harkiv, Luganszk, Donyeck,  Dnyepropetrovszk, Zaporizsja, és Herszon megyék az Orosz Föderáció részévé fognak válni,  Központi Ukrajna, vagyis Csernyigov, Szumi, Zsitomir, Kijev, Poltava, Vinnica, Cserkasszi,  Kirovográd, Nyikolajev, Odessza, Hmelnickij és Csernyigov megyék egy új ún."Orosz Tömörülést"  fognak alkotni, Nyugat­Ukrajna, vagyis Rovno, Lemberg, Ternopil, Ivano­Frankivszk és Kárpátalja  pedig megőrzik semleges státuszukat. Voliny megye pedig elképzelhető, hogy Belorusszia  fennhatósága alá fog kerülni.8 Tényleges szeparatista tevékenységet csak a ruszinok folytatnak. Érdekes, hogy közülük sokan nem  ukránnak, hanem ruszinnak nevezik magukat. Nemzeti öntudatra az Osztrák­Magyar Monarchia  idején ébredtek, a 19. században, majd onnantól a mai napig gyakorlatilag megmaradt egy  öntudatos, de a magyarsághoz lojális népcsoport.  Elképzeléseiket békésen szeretnék megvalósítani. Azonban egyre többet szeretnénk elérni. 2008.  elején még csak önálló autonómiát követeltek, aztán 2008 végére már önálló államot szerettek volna  Kárpátalján létrehozni, amihez Oroszország segítségét is kérték és felállítottak egy árnyékkormányt  5 http://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna – 2009. december 30. 21:23 6 http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_digest&ID=180 – 2009. december 30. 21:45 7 http://www.nyf.hu/kekk/node/69 – 2010. január 1. 22:47 8   http://www.magyarszo.com/fex.page:2009­12­10_Szethullik_Ukrajna.xhtml   2010. január 1. 23:00 6

is. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (ukrán titkosszolgálat) már 2008­ban a feloszlatásukat kérte.  2009­ben Kárpátalja himnuszává a ruszin himnuszt kiáltották ki, amelynek nyomán eljárás is indult.  Szintén eljárás alá vonták a vezetőjüket, Dimitrij Szidor atyát, akit Ukrajna területi épségének  megbontásával vádolnak.9 Kárpátalja elszakadásáról, Ukrajna széthullásáról azonban nemcsak a ruszinok és nyugati elemzők  beszélnek, hanem aggódnak ezen egyre magasabb tisztségben lévő ukrajnai politikusok is.  Ungvár polgármestere, Szerhij Ratusnyak, 2009. december eleji nyilatkozatában 10 azt fejtegette,  hogy Kárpátalja 90%­a el akar szakadni Ukrajnától. „Ez egy komoly tény, mellyel számolnunk kell”  ­ nyomatékosítva gondolatait. Majd így folytatta: „A kárpátaljai, a csernovci és krími mellett még  kb. tíz szubkultúra létezik. Ha nem fogjuk magunkat egységes nemzetként szeretni, nem tartjuk  magunkat szépnek és kivételesnek a sajátos sokszínűségében, akkor nem államként fogunk létezni,  és akkor a legjobb minta számunkra a jugoszláviai”  Sajátos módon védi Ukrajna az integritását: Európában példátlan módon tiltják a kettős és többes  állampolgárságot az alkotmány által. Tehát Ukrajnában mindenki csak ukrán állampolgárságú lehet.  2009­ben elfogadták azt a törvényt miszerint ötévi szabadságvesztéssel vagy komoly pénzbírsággal  szankcionálható a másik állampolgárság meglétének az eltitkolása. Aki másik ország  állampolgárságát önszántából veszi fel, az automatikusan elveszíti ukrán állampolgárságát az új  törvény szerint11. 2010­ben Ukrajnában is országgyűlési választások lesznek. Az ország sorsa nagyban függ majd az  eredménytől. Elválik, hogy egy oroszbarát formáció, vagy egy nyugatbarát formáció alakíthat­e  majd kormányt, és eszerint fognak alakulni az erőviszonyok. Döntő a választás a kisebbségek  helyzete miatt is, hiszen a nacionalisták újbóli hatalomra kerülése rontana a kisebbségek helyzetén.  Ellenben Viktor Janukovics hatalomra kerülése esetén várható enyhülés, aki ígéretet is tett a  kisebbségek elleni törvények visszavonására, és ha be is tartja azokat12, mert az ő kormányzása alatt  is születtek kisebbségellenes törvények.

Kárpátalja gazdasága
Kárpátalján a termelésben a mezőgazdaságnak jut mai napig döntő szerep. A megye gazdasága –  valamennyi ágát beleértve – alacsony hatásfokú, műszaki színvonalára és szervezettségére az  elmaradottság jellemző.13 A térség történelméből kiderül, hogy gyakorlatilag se Csehszlovákia, se  Szovjetunió nem vitt véghez iparosítást, modernizációt. Az egy főre jutó termékgyártás a megyében  az országos átlag felét sem éri el.  A munkanélküliség is ebben a megyében a legnagyobb. A legégetőbb kérdés pont ezért  foglalkoztatottság kérdése. A munkaügyi hivatalokban nyilvántartottak száma nem fedi a valóságot,  hisz jóval több a munkanélküli. Egyes vidékeken a 70­80%­ot is meghaladja a munkanélküliség14.  Ki így, ki úgy próbál a helyzetén javítani, sokszor nem legális megoldások születnek.  9 http://szentkoronaradio.com/elszakitva/2009_12_29_a­ruszinok­igaz­tortenete 2010. január 1. 23:23 10 http://szentkoronaradio.com/node/81005 2010. január 2. 11:00  11  http://szentkoronaradio.com/node/65663 2010. január 2. 11:12 12  http://www.felfold.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=9229 2010. január 2. 12:01 13  http://www.hhrf.org/kmksz/karpatalja/gazdasag.html 2010. január 2. 12:34      14  http://www.hhrf.org/kmtf/docu/tanulmany/burany/gazdasag.htm 2010. január 3. 09:54 7

A fiatalok teljes létbizonyságban szenvednek15. Bár Ukrajna gazdasága a kétezres évek eleje óta fellendülőben van, és ezek éreztették hatásukat  Kárpátalján is és a reálkeresetek is növekedtek általánosságban16., azonban a válság hatására 26,4%­ al esett vissza egész Ukrajna ipari termelése. 

A 2001­es népszámlálási adatok szerint a nemzetiségi megoszlás Kárpátalján: Nemzetiség Fő % ukrán magyar orosz román cigány szlovák német zsidó belorusz egyéb 1 001 149 151 533 31 318 31 183 14 631 5 645 3 578 2 419 2 821 8 883 79,89 12,09 2,5 2,49 1,17 0,45 0,29 0,19 0,23 0,71

Kárpátalja demográfiája

100 Összesen 1 253 160 A ruszin népet nem ismeri el Ukrajna önálló népként, így az ukránhoz vannak besorolva. A  karpatinfo.net egy 2009. áprilisi cikke17 szerint azonban hozzávetőlegesen 800.000 ruszin él  Kárpátalján. A cikk állítása szerint több mint 150.000 ruszin állampolgárságú igazolványt pedig ki  is osztottak már Kárpátalján.

2. ábra: A magyarok százalékos megoszlása Kárpátalján 15  http://tiszahat.repeta.hu/korkep 2010. január 03. 10:34 16  http://elib.kkf.hu/ewp_08/2008_1_07.pdf 2010. január 03. 11:12 17  http://www.karpatinfo.net/article90710.html – 2010. január 3.13:21 8

A magyarság azonban fogyó tendenciát mutat Kárpátalján, ugyanúgy, mint a többi elcsatolt  országrészben. Pontosabban, míg nagyjából ugyanannyi főt számlál a magyar népesség, vagy  többet,  mint a korábbi évekhez képest, addig arányaiban lesz egyre kevesebb a többségi néphez  viszonyítva. Míg 1910­ben a lakosság 30%­a (174 482 fő) volt magyar, 1930­ra ez már csak 15%  (109 472 fő) lett, 2001­re a magyarság aránya 12% (151 550 fő). 2. ábra: A magyar lakosság  százalékos arányának változása Kárpátalja mai területén (népszámlálási adatok alapján, 1880­2001) 

3.ábra: Magyarok népességaránya Kárpátalján 

4.Ábra: A magyarok megoszlása Kárpátalján

9

A magyar népesség 84%­a a magyar határ menti 20 kilométeres sávban tömörül. A többi 16% a  Tisza, Latorca, Borzsa felső folyásának vidékén szórványban él. A magyarok által lakott települések  száma 114, melyekből 78 magyar többségű. A magyarok vallási megoszlása a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapja18 szerint: 100.000 református, 65.000 római katolikus, 30.000 görög­katolikus, 2.000 izraelita (becsült  adatok).  (A külügyminisztériumi honlapon becsült adatként 200.000 főre teszik a magyarság  lélekszámát, de ott is elismerik, hogy nincs pontos adat a pontos számról, így a 2001­es  népszámlálási adatok kerültek feltüntetésre ebben a dolgozatban.) A   megkérdezettek   21%­a   gondolkozik   egy   gyermekes   családmodellben,   53%   két   gyermeket  szeretne, 26% pedig hármat. Háromnál többet senkit sem jelölt be. Az átlag így 2,05 gyermek, ami  csak a szándékot és a gondolkozást mutatja, nem a tényleges gyermekvállalást.  Nagy gondot jelent a kivándorlás is. A kérdőív által végzett felmérés szerint 21%­uk hagyná el a  szülőföldjét véglegesen, ha tehetné, 20%­a nem tudja eldönteni, 69% pedig maradna Kárpátalján.  Mint jeleztem ez az eredmény nem reprezentatív, de mégis aggasztó eredmény, hiszen a felmérés a  tömbmagyarságban készült, és nem a szórványban, ahol még nagyobb gondot jelenthet demográfiai  szempontból nemcsak a kivándorlás, hanem maga az asszimiláció is. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal összegzése19 szerint 1797 ukrán állampolgár kért  letelepedési engedélyt Magyarországon 2007­től 2009. I. félévéig. Ez a szám csökkenőben van: fel  annyian kértek engedélyt 2008­ban, mint 2007­ben. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy ebből  mennyi a határon túli magyar és mennyi a valóban ukrán. Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy  ez a tendencia azt mutatja­e, hogy a szülőföldjükön maradnak­e a magyarok, vagy csak azt, hogy  már nem Magyarország a célország számukra.

A magyar érdekképviselet Kárpátalján
Kárpátalján élő magyarság érdekvédelmét több szervezet is hivatott ellátni. A két legjelentősebb a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokratikus  Szövetség (UMDSZ). Ez a két szervezet sem mentes pártrivalizálásoktól és az egymás elleni  csatározásoktól. 1989­ben alakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), amely a kárpátaljai  magyarok legfontosabb érdekvédelmi szervezete, amit a magyar külügyminiszteri honlapja20 is  elismer. A szervezet célkitűzései között szerepel a kárpátaljai magyarság önazonosságának, nemzeti  kultúrájának és anyanyelvének megőrzése. A szövetség a rendszerváltás idején elérte a régi magyar  településnevek és az utcanevek visszaállítását, valamint az 1944­ben elhurcolt kárpátaljai magyarok  rehabilitációját. Politikai szinten a KMKSZ – Ukrajnai Magyar Párt külön frakciót alkot a  Kárpátaljai Megyei Tanácsban, a tanács egyik alelnökét is ez a formáció adja (Brenzovics László)  és a magyarlakta települések jelentős részében a KMKSZ adja az önkormányzati vezetőket. A 
18  http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Europa/ukrajna/altalanos.htm  ­ 2010. 

január 3. 22:10 19 http://www.bm­bah.hu/statisztikak.php ­ 2010. január 3. 22:56 20  http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Europa/ukrajna/erdekkepviselet.htm ­  2010. január 3. 23:02

10

magyarellenes rendeletek, törvények ellen ez a szervezet áll ki a leghatározottabban.  Másik jelentős politikai erő az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), amit a KMKSZ  hozott létre 1991­ben, de kiváltak, és külön utakon kezdtek el járni. Ez a szervezet ritkábban emeli  fel a szavát, és halkabban a magyarságot sújtó diszkriminatív rendelkezések és az esetleges  magyarellenesség ellen, de Viktor Janukovics támogatásáért cserében elérték, hogy az államfővé  választása esetén visszavonásra kerüljenek a kisebbségellenes törvények. Az UMDSZ­t szokták  hasonlítani az ottani MSZP­hez, mivel hasonló, kisebbségek szempontjából megalkuvó politikát  folytat és sokszor robban ki körülöttük mindenféle botrány. A Szülőföld Alap segített létrehozni az UMDSZ­el és a Kárpátaljai Magyar Oktatásért  Alapítvánnyal együttműködésben 2008. szeptember elsejével az Ungvári Nemzeti Egyetemen az  önálló magyar kart21, mely önmagában siker, de az azt övező botrány megtépázta a pártba vetett  bizalmát sok embernek. A Szülőföld Alap honlapján található pályázati eredmények22 szerint a  2007­es évben és 2008. első felében több részletben 56 millió forintot már átutaltak az érintett  szervezeteknek, melyeknek sorsa kérdéses, és a mai napig nem tisztázott23. Tovább rontotta az UMDSZ megítélését az a 2008­as Európai Emberjogi Bíróság strasbourgi ítélete,  miszerint a Gajdos István (UMDSZ) a 2002. március 31­ei ukrajnai parlamenti választásokon  választási csalást követett el Kovács Miklóssal (KMKSZ) szemben24.  További érdekvédelmi és szakmai szervezetek: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ),  Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség  (BMKSZ), Ungvidéki Magyarok Szervezete (UMSZ), Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség  (KMCSSZ), Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), Magyar Újságírók Kárpátaljai  Szövetsége (MUKSZ), Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács (KMÖT). Itt is  érvényesül az tendencia, hogy ezen szervezetek döntő többsége valamelyik két nagy szervezethez,  párthoz elkötelezett. Ezek között van aktívabb és kevésbé aktív szervezet ugyanúgy. Távlati célként minden magyar szervezet programjában szerepel az autonómia különböző formáinak  megteremtése. Ennek a célnak a megvalósítását a különböző szervezetek eltérő módon képzelik el.  A KMKSZ kidolgozta a nemzetiségi kulturális önkormányzat megalakításának és működésének  tervezetét, 1999 decemberében pedig javaslatot tett egy olyan, az ukrán törvényekkel összhangban  lévő önálló közigazgatási egység kialakítására, amely Beregszász központtal, Tisza­melléki járás  néven magában foglalná a kárpátaljai tömbmagyarság valamennyi települését.  A kérdőíves felmérés szerint a kárpátaljai magyar kisebbség politikai képviseletével mindösszesen  4%   elégedett,   a   többsége,   74%­a   részben   elégedett,   és   22%   azok   aránya,   akik   nincsenek  megelégedve. 

21 http://szentkoronaradio.com/elszakitva/2008_06_16_szeptember­1­jetol­magyar­kar­az­ungvari­

egyetemen ­ 2010. január 3. 23:45 22 http://www.szulofold.hu/data/files/90360414.pdf, http://www.szulofold.hu/data/files/111376609.pdf,  http://www.szulofold.hu/data/files/97378156.pdf – 2010. január 4. 01:12 23   Podrobnosti.ua internetes portál híradása szerint 2009­ben elsikkasztotta egy állami vállalat azt a pénzt,  amit útlevelek, személyi igazolványok, jogosítványok stb. iratok kiállítására kapott, így ideig szünetelni  kényszerült az állam az ilyen iratok kibocsájtását. Jól jelzi ez a kis híradás Ukrajna morális helyzetét, aminek  fényében a magyar karra szánt összeg eltűnése, és az általánossá vált korrupció nem is olyan meglepő. 24 http://szentkoronaradio.com/node/27471 ­ 2010. január 04. 10:23

11

Magyarellenesség Kárpátalján
A már említett, ukrán részről elfajuló nacionalista politika miatt a helyzet az utóbbi években  elmérgesedni látszik.  Korábban nem jellemző etnikai indíttatású támadásra is sor került Beregszászon 2009  augusztusában – adta hírül az ungvári Kárpáti Igaz Szó25. Ukrán fiatalok támadtak rá, és vertek meg  egy magyar fiatalt azért, mert társaival magyarul beszélt. A magyarellenes atrocitásról Lőrinc P.  Gabriella beregszászi költő számolt be az újságnak, aki maga is részese volt az esetnek. Elmondása  szerint mintegy tizenöten ültek és beszélgettek a város egyik parkjában, amikor hét ukrán fiatal  ment oda hozzájuk, és közölték velük, hogy nem beszélhetnek magyarul. Miután az egyik magyar  fiú tiltakozott, verni kezdték, s a többiek ezt tétlenül szemlélték – tette hozzá. A lap riportere az  ügyben megkereste a helyi rendőrség illetékes munkatársát, de tőle azt a tájékoztatást kapta, hogy az  esettel kapcsolatban nem történt hivatalos bejelentés. Az eset érdekessége, hogy Beregszászon  történt, ami döntően magyar többségű település.  Több emlékmű megrongálására is sor került a 2009­es esztendőben. A vereckei magyar emlékművet  2009. március elején megrongálták26. Kék, vörös és sárga festékkel mázolták be, horogkereszteket  és magyarellenes feliratokat fújtak rá.   A vereckei honfoglalási emlékmű megrongálva

Göncz Kinga, akkori külügyminiszter a budapesti ukrán nagykövettől kért magyarázatot az ügyben.  Felszólította az ukrán hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent az elkövetők kézre kerítésére és  példás büntetésére, követelte, hogy ukrán állami hozzájárulással állítsák helyre az emlékművet. Horváthné Fekszi Márta, a külügyminisztérium államtitkára szintén arra kérte Dmitri Tkacsot, hogy 
25 http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/090818/ht03.html  ­ 2010. január 4. 11:34 26  http://index.hu/kulfold/2009/03/09/megrongaltak_a_vereckei_emlekmuvet/  ­ 2010. január 4. 11:56     

12

az ukrán hatóságok tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a jövőben  hasonló atrocitások ne fordulhassanak elő. Ezzel szemben nyomozás nem is indult az ügyben, amit a magyar külügyminisztérium nem is  firtatott. A támadás után egy hónappal Pavlo Kononenko, a megyei belügyi főosztály vezetője  nyilatkozott, miszerint a vereckei emlékmű hivatalosan nem is létezik. Szerinte az egész országban  nő a bűncselekmények száma a gazdasági válság miatt. A tetteseket nem kerültek kézre ezidáig  (2010.01.02.).27 Az emlékmű helyreállítását a magyar konzulátus munkatársai kezdték el 2009 májusában, majd  csatlakozott hozzájuk Dmitro Tkacs, továbbá az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség számos  vezetője. 2009. március 15­ére virradó éjszaka Petőfi Sándor ungvári szobrát öntötték le festékkel. Pavlo  Kononenko elmondta, hogy nem bukkantak a tettesek nyomára. Hozzáfűzte, hogy rövidesen az  ilyen emlékművek közelében térfigyelő kamerákat szerelnek fel, s megerősítik a rendőri jelenlétet.28 A Kárpátalja megyei államhatalmi szervekhez közel álló zakarpattya.net.ua internetes portál 2009.  márciusi cikke szerint a vereckei emlékmű megrongálása 29 külföldi titkosszolgálatok provokációja,  akik érdekeltek Kárpátalja, Ukrajnától való leválasztásában30.  Ukrán soviniszta politikusokat tömörítő, Ukrán Nemzeti Egyesülés (UNO) felhívást tett31 közzé  2009. március végén, amiben követelik az összes magyar emlékmű lebontását, mert szerintük az  emlékművek megléte okot ad a támadásokra. „A provokátorok cselekedeteit az tette lehetővé, hogy  az ukrán társadalmi és politikai szervezetek tiltakozásai ellenére az ukrán államhatalmi szervek  megengedték a Kárpátalja gyarmati múltját jelképező magyar emlékművek felállítását, beleértve a  turulmadaras oszlopot a munkácsi várban és a honfoglalási emlékművet a Vereckei­hágón, ahol  kivégezték a Kárpát­Ukrajnát védő több száz gárdistát” ­ áll a közleményben.  2009 májusának végén Rahó tanácsának közgyűlése tiltakozását fejezte ki32, hogy a várost átszelő  Tisza egyik partjának szakaszát Szegedről nevezzék el. A tiltakozás szerint sérti az ukránok  méltóságát az elnevezés. A felháborodásra azután került sor, miután Rahó képviselőtestülete döntött  az ügyről. Ezután az egyik képviselő, Vaszil Bokotej a járási ügyészséghez fordult, hogy  érvénytelenítse a testület határozatát, amely szerinte "ukránellenes és nemzetiségi ellentéteket szít".  A képviselő úgy vélte, hogy a rahói városi tanács döntésével semmibe vette Ukrajna elnökének  rendeletét Kárpát­Ukrajna 70. évfordulójának a megünnepléséről, melynek értelmében az annak  létrehozásában szerepet vállalt személyekről kell utcákat, tanintézeteket elnevezni.  „Az elnök bizonyára nem vidékünk fasiszta magyar megszállása emlékének a megörökítésére  gondolt" ­ közölte a képviselő, aki kilátásba helyezte, hogy a képviselőtestület döntésének  érvényben maradása esetén a „régió öntudatos polgárai és hazafias erői" bojkottálni fogják Rahó 
27  http://szentkoronaradio.com/node/61663   2010. január 4. 12:24     ­  28 http://www.nol.hu/kulfold/ungvaron_meggyalaztak_petofi_sandor_szobrat 2010. január 4. 13:00 29 Az említett jelentés nem említi a Petőfi Sándor ungvári szobrának megrongálását, mert előbb készült, 

mint az újabb rongálás, de nyilvánvaló, hogy arra is vonatkoztatható ez a logika. 30    http://www.fn.hu/kulfold/20090311/titkosszolgalat_all_vereckei_emlekmu/  ­ 2010. január 04. 13:21     31  http://szentkoronaradio.com/node/59167 ­ 2010. január 04. 13:45      32  http://szentkoronaradio.com/elszakitva/2009_05_30_szeged­fasiszta­nev­az­ukranok­szerint ­ 2010.  január 04. 13:56

13

napjának a megünneplését. Ebből az apró eseményből is látszik a Kárpátalján uralkodó  magyarellenesség, ami „fasiszta” megszállásnak nevezi a történelmi, magyar fennhatóságot.  Szintén nem tesz jó a magyar­ukrán viszonynak, hogy olyan műsorok kerülnek adásra,  főműsoridőben, amiben a „Magyarország által gerjesztett kárpátaljai szeparatizmus”  a főtéma. Az  ukrán állami televízió központi (egyes) csatornáján 2009 novemberében sugárzott riportfilmben  megszólaltak a soviniszta Szvoboda (Szabadság) országos szövetség politikusai, akik szerint felháborító,  hogy „pofátlan” módon magyarul szeretnének tanulni a magyarok Kárpátalján. Az emlékművekről  elmondták, hogy azok mindegyike „egy­egy leplezett határkő”. Sajátos történelmi nézetük szerint a  magyarok 1100 éve ősi ukrán földeket foglaltak el, mely megszállásnak 1938­ban a kárpátaljai ukrán  szabadságharcosok vetettek véget a független Kárpátukrajna kikiáltásával, ami végül a bevonuló magyar  hadsereg által rendezett vérfürdő által vált semmivé. Ez a történelmi tézis egyébként megtalálható egyre  inkább az ukrán hivatalos történetírásban is. Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség  elnöke az ügyészséghez fordult az ügyben.33 A kérdőívet kitöltők 47%­a érzi magát „kis mértékben” hátrányosan érintve magyarsága miatt, 26%­ a nem érez semmilyen megkülönböztetést, 16%­a nagy mértékben érzi magát megkülönböztetve, és  11%­a   nem   tudta   eldönteni   a   kérdést.   Tehát   az   általam   megkérdezettek   63%­a   érzi   magát  hátrányosan megkülönböztetve magyarsága miatt.  

A magyar nyelv és oktatás helyzete Kárpátalján
A magyar nyelvű oktatás Kárpátalján jelenleg igen egyenetlen, szinte járásonként, körzetenként  változik. Azokban a járásokban, ahol nagyobb tömbben élnek magyarok, 1945 után nem szakadt  meg az oktatás az elemi és az általános iskolákban. Azonban léteznek olyan görög katolikus falvak,  ahol a magyar lakosságot ukránnak minősítették, így nem kaptak anyanyelvű oktatást. Egyetlen magyar nyelvű továbbtanulási lehetőséget csak az egy­kettő működő tanítóképző  szakközépiskola, és az Ungvári Állami Egyetem biztosít 1963­tól, de ott is csak magyar nyelv­  irodalomtanárok képzésénél. 2008­tól az Ungvári Nemzeti Egyetemen létezik önálló magyar kar.  A többi karon, és többi egyetemen minden tárgyat ukránul kell hallgatnia a magyaroknak. Egészen   1988­ig   nem   létezett   külön,   a   magyar   óvodák   számára   kibocsátott   tanmenet,   és   zenei  nevelésből még a mai napig nincs ilyen terv. A városokban pedig az 1989. évig egyáltalán nem volt  magyar nyelvű óvoda, még a zömében magyarok lakta Beregszászban sem. Kárpátaljának  tehát  1945 óta nincs olyan magyar nyelvű oktatási intézményhálózata, amely az óvodától a felsőoktatásig  biztosítaná a magyar nyelvű gyerekek magyar nyelvű oktatását. Legrosszabb   helyzetben   a   szórványmagyarság   van.   Számukra   semmilyen   anyanyelvű   oktatás  sincsen,   még   a   nagyobb   városokban   (Huszt,   Rahó,   Körősmező)   sem   indítanak   magyar   nyelvű  osztályokat, sőt, még fakultációkat sem tartanak magyar nyelvből.  Gondot jelentenek az olyan területek magyar nyelvű oktatása, ahol korábban nem volt anyanyelvű  oktatás, de mégis sikerült elindítani egy­egy osztályt, mert a szülők félnek, hogy a gyermeküknek  nem tudnak segíteni a tanulásban, és attól is tartanak, hogy gyerekük nem tud majd boldogulni  Ukrajnában, ha nem ukrán osztályba jár. 
33  http://www.mon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/a­magyarokat­szapuljak­fomusoridoben­az­ukran­

ujnacik/cn/news­20091119­05421520 ­ 2010. január 4. 14:01

14

Egy generáció nőtt fel sok helyen magyar nyelvű oktatás nélkül, amelynek természetes, hogy nincs  ilyen képzés.34 A KMKSZ­hoz köthető Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ) köszönhető a  szórványprogram beindítása, ami a szórványban élő magyarság oktatásán próbál javítani, de ők is  komoly szakember és pedagógus hiányban szenvednek a beszámolójuk alapján.35  A   kérdőíves   felmérés   alapján   95%   tudott   magyar   nyelven   tanulni,   a   megkérdezettek   21%­a  „nehezen”.   A   megkérdezettek   31%­a   azonban   nem   szeretné   anyanyelvi   oktatásban   részesíteni  gyermekét.   36%   azoknak   az   aránya,   akik   könnyen   tudtak   anyanyelvi   oktatásban   részesülni,   de  gyermeküket   nem   részesítenék   magyar   nyelvű   oktatásban.   A   szórványban   ezek   az   adatok   még  rosszabbak lehetnek. A magyar nyelvű oktatásra 2010­től nagy csapást mér az ukrán állam. A Szlovákiában hatályos  nyelvtörvényhez hasonlóan, de talán még drasztikusabban Ukrajnában is elkezdték korlátozni az  anyanyelvi oktatást és számos ponton nehezítik a magyar nyelvű diákok felsőfokú tanulmányait. 2009 áprilisban az ukrán törvényhozás elé került egy olyan nyelvtörvény, ami az ukrán nyelvet  engedélyezné csak a munkahelyeken, hivatalokban és köztereken. A törvényjavaslat csak ott  engedélyezné a kisebbségi nyelvek használatát, ahol a kisebbség többségben van. A  törvényjavaslatot a BJuT frakció (Timosenko pártja) képviselője Pavel Movcsan nyújtotta  be.36 Szeptemberben a szlovák nyelvtörvényre hivatkozva az Ukrán Néppárt kárpátaljai szervezetének  elnöke, Ivan Gabor kérte, hogy az ukrán törvényeket is szigorítsák a Szlovákiában hasonlatos  törvényhez, mert szerinte Ukrajnában a szlovákiaival ellentétes helyzet alakult ki, mivel egyes  megyékben a többségben lévő ukránok nem jutnak információhoz anyanyelvükön.37 2009. szeptember 30­án meg is született az ukránosító rendelet.  Az 1033. számú rendelet  értelmében a kárpátaljai iskolákban kizárólag államnyelven lehet beszélni októbertől. A rendelet  emellett megengedi, hogy azokban az intézményekben, ahol az oktatás az országban élő "nemzeti  kisebbségek" nyelvén történik, a magyarok nyelvét is alkalmazhatják az oktatás során.38 Dr. Tóth Mihály, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke elemezte az őszi  kormányrendeletet, és az elemzést közzétette. Véleménye szerint a rendelet nem csak hogy a  nemzetiségi nyelvek oktatásból történő kiszorítását célozza, emellett még alkotmánysértő is, hiszen  hatáskörét túllépve olyan területet (a nyelvhasználatot) szabályoz, melyet csak törvény erejével  lehetne.  A rendelet további részei szerint 2010­től csak ukrán nyelven lehet letenni az egyetemekre való  bejutáshoz szükséges érettségi és felvételi vizsgát. A rendelkezés következménye lehet, hogy még  kevesebb magyar szülő vállalja, hogy gyermekét magyar tannyelvű iskolába íratja, hiszen emiatt a 
34   http://www.hhrf.org/kmksz/magyarsag/oktatas1.html ­ 2010. január 4. 14:24      35 http://kmpsz.uz.ua/index.php/szorvanyprogram.html – 2010. január 14:56 36 http://szentkoronaradio.com/send/send/62312 – 2010. január 4. 15:32 37 http://szentkoronaradio.com/elszakitva/2009_09_06_ukran­sovinisztak­atvennek­a­tot­nyelvtorvenyt – 

2010. január 4. 15:47 38 http://kitekinto.hu/karpat­   medence/2009/10/05/kotelez_lett_az_ukran_nyelv_hasznalata_a_magyar_iskolakban 2010. január 4. 16:04   

15

diákok jelentős hátránnyal indulnak majd az egyetemi felvételin. A magyar tannyelvű iskolák  alacsony tanulói létszáma viszont egyre fenyegetőbb egész Kárpátalját nézve; félő, hogy pár éven  belül be kell zárni ezeket az intézményeket. Szintén a magyar nyelv használatának visszaszorulásával járhat a nem állami intézmények  támogatásának visszavonása is. A magyar nyelv és kultúra egyik legeredményesebb őrzői a magyar  nyelvű egyházi iskolák. 2009 szeptemberében több egyházi intézmény is hivatalos értesítést kapott a  megyei tanügyi osztálytól, miszerint ezen iskolákban a kötelező órák után járó bérköltségek  biztosítását október hónaptól kezdve felfüggeszti az ukrán állam. (A lépés azért is érte  felkészületlenül az intézményeket, mert noha a támogatások visszavonását már 2009. januárra  beharangozták, szeptemberig az addigi gyakorlat maradt életben.) A magyar tannyelvű egyházi  intézmények fennmaradása az állami résztámogatás felfüggesztésével így igen nagy veszélybe  került. 39 Nem készülnek magyar nyelvű tankönyvek sem. Az nem hatott újdonságként a kárpátaljai magyar  iskolákban, hogy a tankönyvek nem érkeztek meg az iskolakezdésre, mert ez már megszokott  jelenséggé vált évről évre. Az viszont annál szokatlanabb, hogy a kilencedikeseknek idén már  államnyelven kell tanulniuk a földrajzot, a jogismeretet és Ukrajna történetét. „Három ilyen  stratégiai fontosságú tantárgyat ukrán nyelven igazán színvonalasan oktatni nem lehet. A tanárnak,  aki évekig nem ezt tette, most hirtelen kellene egy rendelet alapján átállnia, a gyerek pedig, akinek  ezt a könyvet használnia kellene, szintén nem rendelkezik akkora szókinccsel, hogy ezt használni  tudja" – fejtette ki Szilágyi Lajos, a Mezővári II.Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója a  Kitekintőnek. 40 Az új körülményekkel még csak barátkoznak mind a pedagógusok, mind a diákok. „A mi tanáraink  úgy oldják meg, hogy csak a szakkifejezéseket ukránul és minden mást magyarul magyaráznak. A  könyveket a gyerekeknek odaadtuk, ukránul nem kérdezzük őket vissza" – mondta Pécsi Éva, a  Benei Magyar Tannyelvű általános iskola igazgatója.41 A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség levélben fordult az ukrán kormányfőhöz. A KMKSZ  felhívja Julija Timosenko figyelmét mind arra, hogy az államnyelven történő érettségi csökkenti a  felsőoktatásban résztvevő magyar hallgatók arányát, mind arra, hogy az ukrán nyelvű tankönyvek a  diákok tudásszintjének csökkenését vonhatja maga után. Ezek értelmében a szervezet levelében kért  a fenti rendelkezések átgondolását, illetve visszavonását. Mindemellett a KMKSZ a támogatás  nélkül maradt magyar líceumok finanszírozásának lehetővé tételét kérte az ukrán kormánytól.42 Magyarország részéről támogatás mutatkozik a kárpátaljai magyarok irányába. A KMKSZ  képviseletében, a Szülőföld Alap októberi, révkomáromi konferenciáján felszólaló Barta József  beszámolt a Kárpátalját ért hátrányos intézkedésekről. Medvigy István, a Szülőföld Alap és Szakképzési Kollégium tagjának ígérete:
39 http://kitekinto.hu/karpat­medence/2009/10/21/megint_elcsendesitenek_a_magyarokat 2010. január 4. 

16:12 40 http://www.dunatv.hu/otthon/ukrajna_oktatas.html – 2010. január 4. 16:23 41 http://kitekinto.hu/karpat­medence/2009/10/21/megint_elcsendesitenek_a_magyarokat ­2010. január 4.  16:12 42 http://kitekinto.hu/karpat­medence/2009/10/21/megint_elcsendesitenek_a_magyarokat ­ 2010. január 4.  16:12

16

„A magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények támogatására 88 millió forint jut majd, a  magyar nyelvű szak­ és felnőttképzés, valamint az esélyegyenlőséghez és felzárkóztatáshoz való  hozzájárulás 34,2 millió, a magyar nyelvű oktatási­nevelési intézmények pedagógiai  továbbképzésének támogatása 10 millió forint lesz"  Emellett további pénzeket különítenek el a magyar nyelvű szak­ és tankönyvek kiadására, oktatási  segédanyagok ellátási helyzetének javítására, valamint a magyar tannyelvű óvodák, általános és  középiskolák működésének technikai és módszertani segítésére – tett ígéretet. Persze, ezek semmit  sem érnék, ha az ukrán politikai vezetés ellenségesen áll továbbra is a magyar nyelvű oktatáshoz.43 A magyar külügyminisztérium illetékes szakállamtitkára, Faller Jenő hivatalába kérette 2009  novemberében Dmitrij Tkacsot, Ukrajna magyarországi nagykövetét, miután tudomására jutott a  kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás helyzete. Faller azért kezdeményezte a találkozót, hogy  tájékoztatást kérjen az ügyben. Az MTI­nek így nyilatkozott a szakállamtitkár: a Külügyminisztérium úgy látja, a mostani lépés  egyenes következménye a magyar részről többször kifogásolt 461/2008 sz. oktatási miniszteri  rendeletnek, amely fokozatosan ukrán tannyelvűekké alakítaná át a nemzetiségi oktatási  intézményeket.  A szakállamtitkár kérte, hogy az ukrán kormány tegyen lépéseket a tankönyvkiadással kapcsolatos  probléma haladéktalan megoldása érdekében, továbbá ismét szorgalmazta az oktatási miniszteri  rendelet felülvizsgálatát.44 Balázs Péter, a magyar külügyminiszter 2009. decemberi kijevi látogatása során számonkérte az  ukrán oktatási miniszteren a kárpátaljai magyar oktatást ért támadásokat. Válaszában Ivan  Vakarcsuk biztosította a magyar felet, hogy a tanintézetek 10. osztálya számára elkészültek a magyar  nyelv és irodalom tankönyvek, a szaktantárgyak tankönyveinek magyar fordítása pedig folyamatban  van, a könyveket a szeptemberi iskolakezdés előtt átvehetik a diákok. A külügyminiszter kérésére  Ivan Vakarcsuk azt ígérte, hogy megvizsgálják: van­e lehetőség legalább a magyar nyelv és  irodalom szakon magyarul felvételizni.45 A 2010­es tanévkezdés majd megmutatja, hogy mennyire volt hathatós a magyar külügy  közbenjárása, és mennyire gondolta komolyan az ígéreteit az ukrán fél. Az sem lesz mellékes  szempont, hogy a választások után milyen kormányzat jön létre, és az mennyire fogja tolerálni a  kisebbségeket.

A magyar kultúra és médiafogyasztás helyzete Kárpátalján
43 http://kitekinto.hu/karpat­medence/2009/10/03/tobb_tizmillio_forint_karpataljai_oktatasra ­ 2010. január 

4. 16:43 44 http://www.umdsz.uz.ua/news2009/november/20091116­idehaza.html ­ 2010. január 4. 16:56 45 http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Aktualis/Szovivoi_nyilatkozatok/BP_Kijev_091223.htm ­ 2010. január  4. 17:02

17

Az 1945 után a magyar kultúra és hagyományok ápolása nehézzé vált egészen a Szovjetunió  felbomlásáig, Ukrajna létrejöttéig. Ezután indulhatott meg a kultúra és hagyományok ápolása  intézményesen. A kulturális helyzet nagyban eltér itt is a tömbmagyarságban és a szórványban. Míg a  tömbmagyarságban kiépültebb az iskolarendszer, ami sokszor vállal fel Kárpátalján is kulturális  szerepet, és a meglévő egyesületek, színházak is nagyobb számban vannak jelen, addig a határtól  messzebb élő magyarság helyzete jóval rosszabb. Jól mutatja ezt a KMKSZ 2009­es  programsorozata46, aminek döntőrészét magyar többségű területeken, tömbmagyarságban rendezték.  Más szervezet munkásságáról nem is érhető el ilyen összefoglaló. A kérdőívet kitöltők között 42% válaszolta azt, hogy van lehetősége a magyar kultúrát ápolni, 39%­ nak nincs lehetősége, 19% pedig nem tudja. A   kérdőívet   kitöltők   között  47%  válaszolta  azt,  hogy  van  lehetősége  hozzájutni   magyar  nyelvű  irodalomhoz, 36% nehezen, 17%­nak pedig nincs lehetősége. A kérdőívet kitöltők között 44% válaszolta azt, hogy van lehetősége magyar többségű szórakozó  helyre járni, 42%­nak ritkán, 14%­nak pedig nincs lehetősége. A határhoz közel élő tömbmagyarság médiafogyasztását döntőrészben az anyaországi, határon  átnyúló sugárzású tévé­ és rádióadók teszik ki. A kérdőívre válaszolók többsége is az RTL Klubot  és a Duna TV­t jelölték meg.  Helyi kisebb­nagyobb újságok is vannak: mint a Kárpáti Igaz Szó a legrégebbi, mely nemrég  kettévált „fekete” és „zöld” kiadásúvá a KMKSZ és UMDSZ csatározásai nyomán.  A KMKSZ  saját hetilappal is rendelkezik, ami a Kárpátalja nevet viseli, melynek kiadását a Szülőföld Alap  támogatja. Létezik még a Kárpátaljai Magyar Krónika, a Közoktatás és a BeregInfo nevű kisebb  lapok. Internetes portálok ezen sajtótermékek online kiadását jelentik, de Kárpátalján egészen kis  mértékben van elterjedve az internet, és kevesen is tudják megfizetni az általános szegénység miatt. Megemlítendő még, hogy a Kárpátaljai Állami Televízió­ és Rádiótársaságot törvény kötelezi a  kisebbségi műsorok készítésére, amire fenntart egy magyar szerkesztőséget is, és heti egy­két  órában van magyar nyelvű rádió és tévéadás is. A   kérdőíven   megkérdezettek   74%­a   válaszolta   azt,   hogy   van   lehetősége   magyar   nyelvű   média  fogyasztására, 22%­nak nincs, 4%­nak pedig csak ritkán.

A magyar külügyminisztérium megítélése és lehetőségei
A Magyar Köztársaság 2007­ben lépett be a schengeni övezetbe, ami megnehezítette a nem EU­s  országokban élő, határon túli magyarság helyzetét, így a kárpátaljaiakét is. A Magyar  Igazolvánnyal47 igaz igénybe vehető számos kulturális, diák, utazási, pedagógusi kedvezmény,  azonban ezek a Magyar Köztársaság területén élnek csak és a beutazáshoz mindenképpen schengeni  vízumra van szükség, aminek megszerzése körülményes és anyagi áldozatokkal jár. 
46 http://www.hhrf.org/kmksz/aktualis/rendezvenyek.html 2010. január 4. 17:34 47 http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=magyar_hu&j=magyar_hu – 2010. január 4. 17:43

18

Talán ennek vagy a diplomáciánk vélt gyengesége nyomán alakult ki olyan vélemény, miszerint a  kérdőíven megkérdezettek 40%­a nem elégedett a magyar kormányok lépéseivel.  Olyan nézetek fogalmazódtak meg a lapokon, miszerint az anyaország elfelejtette az ott élőket,  amely véleményhez hozzájárulhatott a 2005­ben, népszavazáson elutasított kettős állampolgárság  alanyi jogon való megadása. (Kárpátalján ma már ez nem is lehetséges, hiszen nem lehet valaki  kettős állampolgár, ami szabályozás ellen kötelessége lenne felszólalnia a mindenkori magyar  külügyminisztériumnak.)  Csak a megkérdezettek 8%­a elégedett, a maradék 52% pedig részben elégedett a magyarországi  kormányok Kárpátaljáért tett intézkedéseivel. A mindenkori magyar kormánynak a feladata odafigyelni a határon túli magyarságra olyan  mértékben, hogy meggátolja az asszimilációjukat, segíteni az önrendelkezésüket, kiállni értük  minden szinten. Kárpátalja esetében az oktatásra és a nyelvi korlátozásokra kell különösen  koncentrálni, és meg kell gátolni a tényleges etnikai alapon szerveződő, magyarságot ért  támadásokat.  Az oktatáshoz természetesen Magyarországnak forrásokat kell biztosítani, aminek útját figyelemmel  kell kísérni, és ellenőrizni a felhasználását a nagymértékű korrupció és bűnözés miatt.  Elő kell segíteni a szórványban lévők helyzetének javulását, mert mint kiderült, az ő helyzetük a  legsúlyosabb. Ez főleg intézményhálózatot és szakembereket igényel. A szegénység felszámolásában is segítséget nyújthat a mindenkori magyar kormány további,  Kárpátalján történő beruházással és a vállalkozók Kárpátaljára történő befektetési kedvének  növelésével, a lehetőségek feltárásával (olcsóbb munkaerő, kedvezőbb földrajzi fekvés Oroszország  felé stb.). Egy diplomáciai eszköz lehet a mindenkori magyar kormány kezében az, hogy Ukrajna még nem  NATO és EU­s tag. Feltételekhez kell kötni Magyarország támogatását a csatlakozást illetően,  aminek szigorú kisebbségvédelmi garanciákkal, akár autonómiával kell járnia. Ameddig nincs napirenden Ukrajna csatlakozásának kérdése, addig a diplomáciai eszközök  kimerülnek a nemzetközi fórumokon való felszólalásokban, a nagykövetek és felelősök  számonkérésében. Sokat jelentene mind az ott élőknek, mind diplomáciai téren, ha sűrűbben jelennének meg a magyar  külügyminisztérium emberei Kárpátalján és a helyszínen tájékozódnának. A helyzet megoldása több tényezős véleményem szerint. Sok múlik a 2010­es ukrán parlamenti  választásokon, hogy melyik erő kerül hatalomra. Egy már­már sovinisztának tekinthető,  nacionalista, nyugatbarát kormányzat születik­e, vagy egy mérsékeltebb, oroszbarát formáció kerül  hatalomra? Ezzel kapcsolatosan a mindenkori magyar kormánynak is erőteljes fellépésre lesz  szüksége, hogy valóban megtörténjenek azok a kisebbségvédelmi intézkedések, amiket a magyar  külügy és a kárpátaljai magyarság is már kiharcolt, de csak ígéretek szintjén léteznek. 

19

Az ott élő magyarok aktivitásán is sok múlik. Ismeretterjesztő programok keretében lehetne  ismertetni a politikai, kulturális, oktatási képviseletük, megmaradásuk lehetőségeit és be kell vonni  az ottani magyarság minél nagyobb részét a programba.  Az lenne az igazi eredmény, ha a különböző meglévő pártok, és szervezetek legalább stratégiai  kérdésekben, a kárpátaljai magyarság érdekében együtt tudnának működni, és ebben az  együttműködésben aktív szerepet kaphatna a mindenkori, magyarországi kormányzat is. A szegénység felszámolása nagyban az ukrán állami költségvetésen múlik, hogy mennyire tudja  Ukrajna gazdaságát fellendíteni, és mennyire hajlandó Kijev Kárpátalja fejlesztésére is pénzt szánni.

Összegzés
A dolgozatból kiderül, hogy Kárpátalja helyzete rossz, de korántsem reménytelen. A szegénység, a  népességcsökkenés, az anyanyelvű oktatás elégtelensége és a politikai képviselet jelentik a  legnagyobb gondot jelenleg.  A népességcsökkenés problémája, illetve a többségi nemzethez képest viszonyított aránya is égető,  amiket a kérdőíves felmérés eredményei is alátámasztottak.  Bebizonyosodtak sajnos azok az előismereteimen alapuló információk is, miszerint a kárpátaljai  magyarok anyanyelvű oktatását próbálják ellehetetleníteni. A probléma megoldására látszik esély,  de ez majd a 2010­es tanévkezdéskor derül majd ki. A politikai érdekképviselet terén is van mit fejlődnie a magyarságnak Kárpátalján. Jellemző a  széthúzás, és a pártrivalizálások. Fontos lenne, hogy az ottani politikai vezetők se korrumpálják  magukat, hanem inkább mutassanak példát a magyarság számára. Érdekes lenne elkészíteni ezt a dolgozatot a 2010­es állapotokat elemezve  egy év múlva és  összehasonlítani ezzel a dolgozattal, ami a 2009­es állapotokat mutatja be. A kérdőíves felmérést is  érdemes lenne újra, és nagyobb számban elvégezni. Remélem, hogy a dolgozatommal érdekes és hasznos információkkal tudtam szolgálni Kárpátalját  tekintve, és sikerült felvázolnom azokat a problémákat, amik valóban jelen vannak Kárpátalján, és  sikerült a hozzájuk tartozó minimális lépésekre tanáccsal szolgálni.

20

Mellékletek Kérdőív
Karikázással jelölje meg az Ön véleményét legjobban tükröző választ. Nevet és más adatot NEM kérünk  feltüntetni. Teljesen névtelen és a szabad akaraton nyilvánul a kérdőív kitöltése. Megjegyzést bárhova írhat a  teszt karikázásán túl.    Életkor:........     Nem: férfi/nő 1. Mi a véleménye a magyarság helyzetéről Ukrajnában (Kárpátalján)? Kiváló   Jó  Nem tudom  Rossz 2. Éri hátrányos megkülönböztetés magyar származása miatt? Nagy mértékben  Kis mértékben   Nem tudom 3.Tudott­e anyanyelvén tanulni? Igen  Nem Ha nem, miért nem:  Nem ér megkülönböztetés

 Nehezen

4. Ön szerint könnyebben vagy nehezebben tud­e anyanyelvű oktatásban részesülni egy magyar ma, mint pár  éve? Könnyebben Nehezebben  Nem tudom Ha nem, miért nem: 5.A leendő gyermekét szeretné anyanyelvi oktatásban részesíteni? Igen  Nem  Nem tudom Ha nem, miért nem: 6.Van­e lehetősége a magyar nyelvű irodalomhoz jutni?   Van  Nincs  Van, de nehezen 7.Van­e lehetősége magyar többségű szórakozóhelyre járni? Van  Nincs  Ritkán 8.Van­e lehetőség a magyar kultúra ápolására (néptánc, népdalok stb.) Van  Nincs  Nem tudom 9.Van­e lehetősége magyar nyelvű médiafogyasztásra? (újság, TV, Rádió) Van Nincs  Ritkán Ha van, melyek azok: 10. Elégedett­e a magyar kisebbség politikai képviseletével Ukrajnában? Igen  Részben  Nem Ha nem, miért nem: 11.Elégedett­e a magyarországi kormányok  Kárpátalján élő magyarokért tett lépéseivel? Igen  Részben  Nem Ha nem, miért nem: 12. Hány gyermekes családban gondolkozik? Egy  Kettő Három  Négy  Négynél több  Nem akarok gyermeket Ha nem, miért nem: 12.Ha tehetné elköltözne­e Kárpátaljáról véglegesen? Igen  Nem  Soha  Nem tudom 

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful