P. 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

|Views: 1,026|Likes:
Published by pookwara6

More info:

Published by: pookwara6 on Mar 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

แผนการจั ดการเรี ยนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ หนุวยที่
6 เก!"
เร# ่ $ ระ%%ส่ริ ยะ จ&านวน ' (ั่ ว)ม$
(ั *นมั+ยมศ,ก-า.ี ที่ ' !า/เรี ยนที ่
0 .ี การศ,ก-า 0110
ผู้สน นา$สาววรา!ร2์ )ท"ิลา )ร$เรี ยนวัด
เ3า.ิ่ นท$
...................................................................................................
....................................................................
45 มาตร6านการเรี ยนรู้ ว 754
เข้ าใจวิ วัฒนาการของระบบสุ ริยะ กาแล็ กซี และเอกภพ การ
ปฏิสัมพันüภายในระบบสุริ ยะและnลuอสิงมี1ีวิuบนÏลก มีกระบวนการ
สบเสาะuาuวามร้และจิuวิ¡ยาuาสuร ส อสารสิ ง¡ี เรี ยนร้และนาuวามร้
lปใ1้ประÏย1น
05 ผลการเรี ยนรู้ ที ่/าดหวั$
สบu้นข้อมลเกี ยวกับสวนประกอบของระบบสุริ ยะ และอüิ บาย
uวามสั มพั นü ภายในระบบสุ ริ ยะ และnลu อสิ งแวuล้ อมและสิ งมี 1ี วิ u¡ี อย บน
Ïลก
'5 จ่ ด.ระส$/์การเรี ยนรู้
l. ส บu้นข้อมลเกี ยวกับสวนประกอบของระบบสุ ริ ยะlu้
2. อüิบายส วนประกอบของระบบสุริ ยะlu้
3. อüิ บายuวามสั มพั นü ภายในระบบสุ ริ ยะ และnลu อสิ งแวuล้ อมและ
สิ งมี 1ี วิ u¡ี อย บนÏลกlu้
85 สาระการเรี ยนรู้
ระบบสุ ริ ยะ ประกอบu้วยuวงอา¡ิ uย และบริ วาร ซ งเป็ นเพี ยง
จุuเล็ก_ จุuuน งในกาแล็กซี¡าง1้างเnอก มีลักLuะuล้ายlขuาวuร อ
0าบ เส้นnานuนยกลางประมาu l ปี แสง
15 กระ%วนการจัดการเรี ยนรู้
154 3ั *นน&าเ3ูาสุ้%ทเรี ยน
1. นักเรี ยนเปรี ยบเ¡ี ยบuวามสัมพันü ของนักเรี ยนกับระบบ
สุริ ยจักรวาล Ïuยใ1้uาuามuอlปนี
 นักเรี ยนอย uาแuน งใuของu้ อง Ïรงเรี ยน uม บ้ าน
uาบล อาเภอ จังuวัu ประเ¡u ¡วี ป Ïลก ระบบสุ ริ ยะ กาแล็ กซี และ
เอกภพ
2. นักเรี ยนวิ เuราะu ข้ อuวามu อlปนี "เu็ uuอกuQ้ า สะเ¡ อนu ง
uวงuาว" uมายuวาม ว าอย างlร
3. uรแจ้งจุuประสงuการเรี ยนร้
4. นักเรี ยน¡าแบบ¡uสอบก อนเรี ยน uน วยการเรี ยนร้ ¡ี 6
เพ อประเมินuวามร้พ น_าน ของนักเรี ยนแuละuน
5.2 3ั *นสน
1. นักเรี ยนจัuกลุ มกลุ มละ 5 uน Ïuยuละเพuและuวาม
สามารu uรแจ้งใu้นักเรี ยน¡ราบวาnลงานของนักเรี ยนuอnลงานของ
กลุ ม และกาuนuบ¡บา¡uน้ า¡ี ของนักเรียนuามuมายเลข¡ี lu้ รับ
uังนี
uมายเลข l uกLาใบงาน รั บ - ส งอุปกรu
uมายเลข 2 และ 3 ¡ากิจกรรม และสรุปnลการ
¡ากิจกรรม
uมายเลข 4 บัน¡กnล และuอบuาuามในการ¡า
กิจกรรม
uมายเลข 5 นาเสนอnลการ¡ากิจกรรมuน้า1ั น
เรี ยน
2. แuละกลุมuกLาเร องระบบสุริ ยะจากuนังส อเรี ยน
สาระการเรี ยนร้พ น_าน วิ¡ยาuาสuร ม.3 uนวยการเรี ยนร้¡ี 6 เร อง¡ี
40 และจากส อมัลuิมีเuีย เร อง ระบบสุริ ยะ
3. แuละกลุมรวมกันอภิปรายการ¡ากิ จกรรมuามใบงาน¡ี l
เร อง ระบบสุริ ยะและวงÏuจรของÏลก แล้วใu้นักเรี ยน¡ากิจกรรม และ
ลงมอปฏิบัuิกิจกรรมสังเกuและบัน¡กการ¡ากิ จกรรม uามuน้า¡ี ¡ี lu้
รั บมอบuมาย
4.นักเรี ยนแu ละกลุ มนาเสนอnลการ¡uลอง¡ากิ จกรรมและ
อภิปรายnลการ¡ากิจกรรม 15' 3ั *นสร่.
1. uรและนักเรี ยนรวมกันอภิปรายnลการ¡า
กิจกรรม เพ อใu้lu้nลสรุปกิจกรรม
แนวสร่. ระบบสุริ ยะ ประกอบu้วยuวงอา¡ิuยและบริ วาร
ซ งเป็ นเพี ยงจุ uเล็ ก_ จุ uuน งในกาแล็ กซี ¡าง1้ างเn อก มี ลักLuะ
uล้ายlขuาวuร อ0าบ เส้นnานuนยกลางประมาu l ปี แสง
2. uร และนักเรี ยนร วมกันอภิ ปราย ปฏิ สัมพันü
ภายในระบบสุริ ยะและnลuอสิ งแวuล้อม และสิ งมี1ีวิuบนÏลก
3. uร เปิ uÏอกาสใu้ นักเรี ยนซั กuามข้ อสงสั ย

6. ส# ่ / แหลุ$การเรี ยนรู้
6.1 ส# ่ การเรี ยนรู้
1. uนังสอเรี ยนสาระการเรี ยนร้พ น_านวิ¡ยาuาสuร
ม.3 uนวยการเรี ยนร้ 6 เร อง¡ี 40 ของบริ Lั¡ อักLรเจริ Q¡ัuน อจ¡.
จากัu
2. ส อมัลuิมีเuีย เร อง ระบบสุริ ยะ
3. ใบงาน¡ี l เร อง ระบบสุริ ยะและวงÏuจรของÏลก
6.2 แหลุ$การเรี ยนรู้
-
7. การวัดผลและการ.ระเมินผล
7.1 วิ+ีการวัดและ.ระเมินผล
7.1.1 uรวจใบงาน¡ี l เร อง ระบบสุริ ยะและวงÏuจรของ
Ïลก
7.1.2 uรวจแบบ¡uสอบกอนเรี ยน
7.2 เ/ร# ่ $ม#วัดและ.ระเมินผล
7.2.l ใบงาน¡ี l เร อง ระบบสุริ ยะและวงÏuจรของÏลก
7.2.2 แบบ¡uสอบuลังเรี ยน
7.3 เก29์การวัดผล.ระเมินผล
ใบงาน นักเรี ยนu้องlu้uะแนนlมน้อยกวาร้อยละ 70 จงจะ
uอวาnานเกu1

8. %ันท,กผลหลั$สน
8.1 ผลการสน
...........................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
8.2 .ั:หา / ่.สรร/
...........................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
8.3 3ู เสนแนะ / แนวทา$แกู;3
...........................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
ลง1 อ .......................
...........................n้ สอน

(..................................................)
วัน
¡ี .......เuอน.....................พ.u. .............
<%$านที่ 4
ระ%%ส่ริ ยะ
และว$)/จร3$)ลก

จ่ด.ระส$/์การเรี ยนรู้
l. อüิบายส วนประกอบของระบบสุริ ยะlu้
2. อüิบายuวามสัมพันüภายในระบบสุริ ยะlu้

/&า(ี *แจ$
ใu้นักเรี ยนปฏิบัuิกิจกรรมuามuาแนะนา
่.กร2์การทดล$
l. กระuาLuัuเป็ นระบบสุริ ยะ
2. กระuาLuัuเป็ นรปÏลก
3. กรรlกร
วิ+ีการสรูา$แ%%จ&าล$
45 แ%%จ&าล$ระ%%ส่ริ ยะ
¡าแnนระบบสุริ ยะ (uuาอüิบายเพิ มเuิมในภาunนวกuนังสอ
เรียนสาระการเรี ยนร้ พ น_านวิ ¡ยาuาสuร ม.3 uน วยการเรียนร้ 6
เร อง ระบบสุริ ยะ ของบริ Lั¡ อักLรเจริ Q¡ัuน อจ¡. จากัu)
05 แ%%จ&าล$ว$)/จร3$)ลก
สร้างแบบจาลองวงÏuจรรอบÏลก (uuาอüิบาย
เพิ มเuิมในภาunนวกuนังสอเรี ยนสาระ การเรี ยนร้
พ น_านวิ¡ยาuาสuร ม.3 uนวยการเรี ยนร้¡ี 6 เร อง
ระบบสุริ ยะ ของบริ Lั¡ อักLรเจริ Q¡ัuน อจ¡. จากัu)
'5 !ิ.รายกั%เ"# ่ นวุาแ%%จ&าล$นี *<(ูสา+ิตยุา$;ร
3.l ¡าlมมีกลางวันกลางuน
3.2 ¡าlมอุuuภมิและ1วงเวลากลางวันในµuร้อน และµu
uนาวจงแuกuางกัน
เ=ลย<%$านที่ 4
ระ%%ส่ริ ยะและว$)/จร3$)ลก
การ!ิ.ราย
3.l เกิ uจากการเuล อน¡ี ของÏลกและuวงอา¡ิ uย
บริ เวuใu¡ี Ïลกuันเข้าuาuวงอา¡ิ uย ก็ จะเป็ น1 วง
กลางวัน และบริ เวuใu¡ี uันออกก็จะม uเป็ นเวลา
กลางuน uังภาพ
3.2 u้ าบ้ านของนักเรี ยนอย ¡างซี กÏลกเuน อ เม อซี กÏลก
u้ านนี uั นเข้ าuาuวงอา¡ิ uย บริ เวuนี จะอบอุ นจนu ง
ร้ อน เรี ยกว า µu ร้ อน ในเวลาเuี ยวกั น¡างซี กÏลกใu้
จะuั นออกu างจากuวงอา¡ิ uย ¡าใu้ บริ เวuuั งกล าว
uนาวเย็ น จ งเป็ นµu uนาว เม อเวลาn านlปuร งปี ก็
จะเปลี ยนlปuามการÏuจรของÏลก
ตอบ
ตอบ
แสงอา¡ิuย
µuร้อน¡างซีกÏลก
เuน อ
ซีกÏลกเuน อ
uวงอา¡ิuย
ซีกÏลกเuน อ
µuuนาว¡างซีกÏลก
เuน อ
ตอบ
ตอบ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->