You are on page 1of 1243

. - [. .

] ,
. ., . .
- ( : Abasia) - [. (. .) basis ,
] (.) - ,
(., , ).
- - [. Abax (Abakos); . Abacus ] 1. ,
,
- 18 . - ; ,
, . 2. (.). -
.
- [. Abaca < ] 1.
(: ). 2. ,
, , , , . (:
).
- - [. Abat-Jour] ,
, ; .
- - [. Abbas (Abbatis) < Abba- ] 1.
. 2.
; . - -.
- [. Abbatissa] .
- [. Abdicatio] ;
.
- - [. Abdomen - ] (.),
, .
- - [< . Abdomen (Abdominis) ] (.). . .,
. .
- [. Aberratio - ] 1. (.). :
. 2. (.).
, . 3. (., .).
, .

- - [. Abwehr] .
- - [. Absatz] 1. ,
. 2. .
- - [. Absetzer < Absetzen ]
.
- - [. Abyssal - < .]
.
- - [. Abituriens (Abiturientis) ] 1.
, . 2.
.
- [. Abjuratio ]
, , .
- - [. (Casus) Ablativus ()] (.).
(., ), ;
- - . ., (< -).
- - [. Ablaut] (.). ,
. ., . Gehen ging gegangen.
- [. Ab. - , - Lac (Lactis) ] (. .).

; , , .
- [. Abolitio , ] (.). 1.
. 2. ;
. 3. ,
.
-

[<

Abolitio

(.).

-18 . -19 .
; .
- - .
-

[.

Abonnement]

(., - , - ,
.); .

- - [. Abonnent < .]
.
- - [. Abordaje < Bord () ]
-
.
- - [. Aborigines < Aborigine , ]
, , (
).
- - [. Abortus] ; ,
.
- - [< . Abortivus ] (.).
.
,
.
- - [ . Macher ] (.). ,
.
- [. Abrasio - , ] 1. (.).
- . 2. (.).
.
- - (). , .
- - [< . Abrasio - ].
- (.). -
, , ,
. (, .).
- ;
.
- [. Abracadabra] 1. ,
; . 2.
, .
- [. Abreviatura] 1. ;
., . . (= ), . (= ). 2. ,

; ., (= ). 3.
(.). .

[.

Abrege]

.
- - [. Abriss , ] 1. , . 2.
(.). ,
. 3.
,
.
- [. Abrogatio] (.). .
- - [. Absence - ] (.).
, .
- - [. Absinthe] (-) .
- - [< . Absens () ] 1.
: . 2.
.
-

[.

Absolutus

: , ( ,
). .
- - [< . Absolutus - ; ]
,
, ; ,
, .
- .
- [< . Absolutus - ; ] ,
; .

(.).

, . -
, .
- , . (.). ( 273, 16
C).

- (.). ,
.
- . .
[. Absolutio - ] 1. (.).
,

2.

: .
- [. (Absorbentis) ] (., .).
, .
- [< . Absorbeo - ] (.). ,
.
[. Absorptio - ] - (., .).
, , .
- [. Abstinens (Abstinentis) ] ,
, , , .
[. Abstinentia] 1. . 2.
.
-

(.

1)

, .
[. Abstractio - , ] 1.

:
).

,
2.

.- - -20 . -
; .
- - .
- [. Absurdus - , ] , .
- - ; , .
- [. Abscessus] (.).
; .
[. Abscissa ] (.).
.

[. Abulia ] (.).
.
- [. Abzug] (.). , (.
) , .
- [. Abstrich] (.). ,
.
[. Agauos , ] ,
; (6-15
) ; ;
.
- [. Agalma (Agalmatos) lithos ]
, ; , , .
- [. Agamemnon] ,
, ;
.
[. Agamia ] 1. . 2. (.).
.
[. Agamos gonos ] (.).
.
-- [ -]
; ( ),
( ) .
- - (.). . .
- [. Agens (Agentis) ] 1. , ,
, . 2.
, ,
. 3. : ,
, ., ., .
. - 1)
. ., . 2)
. ., .

- 1. , (. , . 2) 2.
.
- . .
. - ;
, . ., . .
- - , .
[. Agitatio , ] ,
,

.
- - 1. . 2. (.).
, . 3. (.).
.
[< . Agglomero ] 1. (
. 2. (.). ,
. 3.
() .
[. Agglutinatio ] 1. (.).
,
;
. 2.
(, .)
.
- - , (, .,
).
- - ,
(. , . 2).
- - [. Agnates] :
.
[. Agni ] : .
[. A (. ) gnosis , ] (.).
.

- - .
- [. A (. ) gnosis , ]
,
.
[< . Agogd ] (.).
( ),
.
[. Agonia ] ;
.
[. Agora ] 1. . 2. ,
.
[. Agora Phobos ] (.).
- ,
, .
[< . Aggravo , , ]
, .
- [. Agremdnts ] , ,
. .
-

[.

Agrarii < Ager (Agri) ,

1.

, . 2. ;
.
-

[<Agrarius

; .
- [. Agrafe) - 1. (.). -
, . 2. (.).
( ), , .
[. A (. ) grapho ] (.).
( ).
- [. Aggregatus ; ] 1. (.).
,
(., ). 2. (.). ,
(., , ). 3.
.

-: - (.).
- (, ).
- [. Agrment ] (.).

.
[. Agrg] ; ,
(.) .
[. , ]
.
- - ; , (.,
); , (., ).
- - ; ,
.

[.

Agricultura

(, ).
. [< . Agros ] ;

.,

.
- ; ,
.
[. Agros logos ]
; ,
(, .) .
- - .
(. Agros nomos ] -

, ,
.
- ; -
;
.

- ; ,
.
- ;
; .
- [<. .] ,
( ).
[. Adaptatio , ] 1. (.).

. ., () . -
, - .
- [. Adapter < .] ,
.
- - , .
[. Adajio , ] (.). 1.
. 2.
(, - , ,
.). 3. : , .
-

[.

Adaequatus] ()

.
- [< . Addo , ] (,
) , .
- [< . ] .
- [. ] (.).
-.
[. Adn oma ] (.).

.)

.
- [. Adeptus ] (.). ,
.
- [< .] , .
- - (.). . .

- [< . Adventus ] -
, .
- [< . Adventicius , ] ; , (.,
.). - ,
.
- [. Adverbium] (.). .
[< . Adverbium ] (.).
.
- - (.). .

[.

Advectio ]

(, .).
.
- [. Advocatus] ,
; .
- 1. (.) 2. .
- (.). , .
- [. Adiabatos ] (.).
,
.
- [. Adjectivus] ( .). .
[. Adynamia ] ( .). - , ,
, .
[. Aditi ] ,
; .
- [< . Aditio ] ( .). .
. - ; ,
.
- [. Adultre] , .
- [. Adjunctus , ] 1.
. 2. :

, .
- - ( .). .
- .
- [. Adjutant < .] ( .).
, .
- [. Administrator ] :

.,

1.

2.

.
[. Administratio - ] 1.
- . 2. ( ). .
3. ;
.
- - 1. ,
.

.,

.,

2.

3.

. ., .
[< . Administro , ] ,
; - (
) .
- [. Admiraal < .]
- . - 1)
; . 2) ( .).
, ,
.
- [. Admiralitat < .] ( .). -
; .
- [. Adonisis ( ,
)] (.). ;
; .
[. Adoptatio] ( .). .

[. Adoratio] , .
- [. Adrenaline] ,
; ; .
- [. Adresse] 1.
( ) . 2.
(.). .
- [. Adressant < .] , ,
.
- [. Adressat < .] 1. , ,
. 2. , .
- (.) - ,
, , .
- - , .
- - ,
- .
[. Adsorption] - ( ., .).
(. ).
- [< . Aer ]
.
- - ,
.
[. Aration ] , ;
.
[. Aer enchyma ] (.).
, .
- [< . Aer ] ;
: , , . ., , .
- [< . Aer bios ] (.). ,
(. ).

[. Aerobics < . Aer bios ] ,


: ;
() -
( 60-70- );
: .
-

[.

Aer

bios ]

(.).

.
- ,
950 . , - 9 - 10 ; 350 - 380
.
- [. Aer genos ] (.).
, .
- [. Aer grapho ] ( .). ,
.
- 1. ( .).
( ). 2. , .
[. Aer dinamika] ,

.
- [. < .]
. - .
- [. Aer (. Zoli)] (.). ;
, ;
, , , , .

[.

Aer

therapeia

(.).

( .).
- [. Aer lithos ] .
- - , .
[. Aer logos ] ,

.

- (.). ,

; .
- [. Aer metreo ] ,
; .
- , (
) .
- - .
-
; .
- [. Aer nautds ] ,
(., ) ; .
- 1. (., ) ;
. 2. .
[. Aer nomos ] ,
.
- [. Aroplane] .
- [. Aer (. )] (.). ,
; ,

.
[. Aer ponos ]
;

,
(., , ).
- - , ,
; .
- - . .
- [. Aer statos ]
; (.,
, ); .

[. Aer statikd ] ,
( ) .
-

[.

Aer

taxis

, -
( .) , .
- - [. Aer . tank , ]
-
.
[. Aer (teri)toria]
50 -
(. ).
- [. Aer. (.)]

(.

) . - (4 - ) ;
.
- [. Aer phyton ] ,
.
- - .
- , .
. - ; : ; ., , .
[. Aer (. )]
.

(.).

; .
- [. Avant - garde] 1.(.). ( ) ,

().

2.

(.)

, .
- [. Avant - gardisme] 20 . - ,

; .

- - .
- - ,
.
- [. Avanat salle ] , :
, .
(. Avant loge ) - : ,
.
- [. Avant - ] ,
- .
- [. Avant - poste] :
,
.
- [. Avance] ,
.
[. Avant - scene] ,
.
- [. avantage] (.). , .
[. aventure] 1. ,
,
. 2. , .
- - ; ,
, .- [.
]

.
- - ; .
[. avaria] , (., ,
) , .
- ,
[ : (Augeias - ) ,
30 - ;
() ] .

- [< . augd ] ;
, .
- [. augur] : ,
. - ,
[ , (I .
. .) ] .
. [< . Augustissimus ( )] :
- ,
( ) . ., .
- () -

13

( - 4 - 5 .) ,
] .
- - . .
[. Avenida] ,
: ; , .
[. Avenue] ,
: , ,
; .
- [. Avers] ;
(. ).
[< .]
(

- 3 );
.
-

[.

Authentikos

, .
- ; : ,
. ., . .
- , ;
, .
- - , ; .

- - , ;
.
- - , .
-

(,

...)

.
- - .
- - .
- - , .
- - - , ,
.
- - ,
.
- [. Aviateur] , ;
.
- , ; .
[. Aviation] 1. () ;
. 2. ;
.
- - ,
; (., , ).
-

[.

Aviette]

(.).

.
1 [. Avviso ] (.). ,
, .
2 [. Avviso] :
.
[< . A vista , ] (.). ,
.
- - ,
(, , .).

- [. Aulos]
.
[. < Actek] ;
, ;
; .
- [. Over all! () ] 1. (.). ,
. 2. (.).
.
[. Aurora] : ,
( ).
- [. Australis . Pithdkos ]
(.). ,
; ( .) .
- [. Australis < ] (.). ,
.
- - , - 19 .
- 20 . - -
;
.

[.

Autarkeia

1.

,
. 2.
(, ) : ,
.
[. Auto < . Auto] (.). , .
-1 [< . Autos ] ;
: , ; ., . . . .
-2

, ; ., . . .
.
-3 ; : ,
.; . .

- ; ,
, .
- - . .
- ; .
- (. - .).
.
- [. Autobus < . () .
() ] .
[. Autos gamos ] (.).
, ,
; , ., ,
.
- [. Autos genesis ] ,

.
- [< . Autogends - , ] : , - (.). ,
( ); .
- , (,
) ( ) .
- [. Autographos] 1. ,
. 2. ,
; .
- , ,
.
- . .
- [. Autodidaktos] (.). , ,
, ; .
- , .
-

[.

Autodrome]

- , ,
.
- [. Autocar ] 1. . 2. (. .). .
- - .
[. Autos Kephald ]
.
- [. Autoclave] ,
;
,
.
- .
-

[.

Autokratds]

.
[. Autokrateia] ,

; , .
- [Avt() . ol(eum) ]
, .
- [. Autos lusis ] (.).
.
- - ,
- .
[. Autos logos ]

).
- [. Automatos ] 1. ,
, ,
. 2. (.). ,
; - .
- (. , . 1) (,
).

- - , , .

1.

. 2.
.
- - 1. , ;
- , . 2.
(.). , (., ).
- [. Automobile] ()
() ,
.
- [. Automobilisme] 1. . 2.
.- - , .
[. Automotrice] ,
;
() ;
.
- [. Autos onoma ( onuma) ]
, .
[. Autonomia] , , - ; .
- - .
- - 1. ; . ., . . 2.
, ;
. ., . . . .
- - ( .)
.
- (.).
.
- - .
- [. Autogyre < .] .

- [. Auctor , ]
(, , ) ,
.
- . .
- - (, ) ,
.
- [< . Autoriser , ] .
- [. Autoritaire < .]
, .
- [. Autoritt < .] 1. ,
. 2. , .
[-2 . (. )] . (. 2).
- - (. , . 8).
- [-2 . (. )]
.
[. Autos , , serum (. )]
.
-

1.

. 2. ,

;

).
[. Autostrada]
;
.
- - .

[.

Autos

typos

(.).

1.

(, .)
. 2. .

[. Autos tomd ] (.).


-
(.,

);

.
- - .
[. Autos . transfusio ] (.).
.
- - (.). - ,
.
- [. Autos Trophd ] :
- (.).
,
;
(. ).
[. Autos opsis , ]
.
- [. Autochthones]
; .
- - (.). (: ,
.). . .
- [. Autos choreao , ] ,
:
, .
(. ).
- [. Autos chroma ]
,
.
- , .
- (.). -
(. ).
- [. Avoir ] (.).
.

- [< . Avunculus , ] (.,


, ) -
; ,
, , , ;
.
- - .
- [. Hasard , < .
- Zahr ] (., ,
.).
- [. Asbestos ] ,
; , ;
.
- - (.). ;
.
- [() . lithos ] ;

, ;
.
- - ,
; ;

.
- [. Asgard] : - .
- [. Asen]
; .
- - (.).
( . . VIII ) [ M
A - (), ] .
- [. Azimut < .] 1. (.).

. 2. (.). ,

3.

(.).

. (.) ,
.
- [. Azote < .] , ,
; -

(78%).

()

; ;
; .
- - ,
.
[(. ) . Haima ] (.). ,
.
- (.).
( ).
- [< .] (., .).
, .. ; ,
.
- [. A (. ) Theos ]
.
- - ; , .
[. Athena] : ,
,

).
[< . Atherd ] ,
.
- - (.). ;
.
- [. Athetos ] (.).
( ) ;
.
- [. A (. .) thyreos ] (.).
.1

- [. Athletes ] 1.
, (, ) . 2.
.
- - , .
[< . Athlesis ] ,
, , .
- - ().
[. Agiasmos ] (.). .
[.] :
(., , ).
- - [. Aiantes]
:

() .
- [. Aietes] :
, ,
.
- [. - .] 1. -
: . 2. : .
- - ,
; ; 1952 . [
(Einstein, 1879 - 1955) ] .
- [. Ajran ] ,
, , .
- [. Iceberg . Isberg ] ,
.
[. Acaddemia ,

1.

. 2. .
-
.

- 1. , ,
. 2. : (-16 - -19 .).
()
.
- - 1. . 2. ,
., - - 1.
. 2. ( ) ;
. - ( ),
;
. - (40 - 50 ).
- .
-
.
- ,

, () ,
. 3.
, . 4. (. 2) .
[. Acajou < ( - ) ]
; , .;
( ).
- [. Acarus - Caedo - ] ;
.
[. Acarus . logos ]
, .
[. Aqua cultura , ] .
- [. Aqua . lung ]
- (
1943.).
- - , .
- [. Aqua ] , ,
- , .

[.

Aqua

metreo ]
- [. Aqua . nautes
] ; .
- [. Aqua planum ]
; ,

.
- [. Aquarelle < .] 1. ;
.

2.

3.

.
- - , .
- [. Aquarium ] 1.
, , . 2.
, ,
.
[. Aquatinta < .] 1. - -
. 2. .
[. Aqua . typos ]
, ().
[. Aquatorium] 1. (.).
.

2.

(.).

-.
[. Acquaforte] , .
- [< . Aquaeductos ] ,
, , ,
, .; .
- [. Acquisitor ]
,
.
-

[.]

- ,
. [. Acclamatio]
, , .

[. Akklimatisation] - 1.
, ; . 2.
()
.
[. Akme ] (.).
.
- [. Akme ] -
-20 .- ;
, .
[. Accolade] (.). (),
(, ,
.).
[. Accomodatio] , . .
- [. Accompagnement < .] ,
; , ,
.
- - (, ).
- .
- [. Akoniton, . Aconitum]
(); .
- [. Accord, . Accordo] (.).
.
- [. Accordon] ,
.
- - .
- [< . Accordo ] (.). (,
.); .
- [. Acre] . ;
4.047 . .

[.

Akratophoros

() .
, .
[< . Accredo ] 1. (.).
. 2. (.).

()

3.

,
.
- - 1. (.).
. 2. ,
, ,
(. , . 3).
- [. Akkreditiv < . Accredo ] 1.

(,

2.

(.).

.
[. Akribeia] (.) .
- [< . Acer (Acris) , ] ;

.
- [< Acer (Acris) ]
, .
- - , .
[< . Akrobateo ]
- ,
(,, .).
- [. Akrobolistes (.) ] :
,
.

[.

Akros

kephale

- [. Acer (Acris) oleum ] ,


;
.
[. Akros megas (megalu) ] ,
() ;
( , ) .
- [. Akros , onoma ( onyma) ] ,
(.1).
- [. Akron , . peto ] (.)
; .-
(. ).
- [. Akropolis ]
, , .
- [. Akrostichis] ,
.
- [. Akroterion] (.).
(., ).
- . .
- [. (Casus) accusativus] (.). ;
, ., , , ;
.
- [. Accumulator ] 1.,
. 2. ,
. ., .
[. Accumulatio] - 1. (., .). (.,
) . 2. (.).
, - , , .
.
[. Acus punctio ]
- (. ;
., , -).
- [. Accuratus] 1. , ().
2. , ().

[. Akustikos ] 1. ,
. 2. .
- - .
- [. Accoucheur ] .
-

[<

Allantoeiees ]

(, ,
- ) - ; ,
.
- [< Alarme ] ,
.
- [. Allh] () .
[Provans. alba ] : .
- [. Albatros] ;
;
.
[. Albedo ] (.). , ,
.
- [Albedo . metreo ]
.
- [. Albigeois < . .] -12-13
.-: , , .
- [< . Albus ]
, .
- [. Albinos] ,
.
- [.] .
- [< . Albus ]
.
[. Albizzia] .

- [. Album] 1.
, , . 2.
, , , . .
[. Alborada] 1. ,
. 2. .
- [. Albumine < . albumen ]
; , ,
;

( , , .).
[. albumen () . Uron ] (.).
; .
[. Algebra < .] ,

.
-1 [.] (.). - () ;
,
.
-2 [. Algol (.) < Algo (rithmic) l(anguage)
] - ,
(. ); .
1958-1960.
[. Alga . logos ]
, - - .
;

.
- [. Algorithme < . . (.
Arithmos- - - )] (.).
.
[. Al(uminium) . grapho ] (.) . .
- ,
; , .
- [ . Al(cohol)dehyd (Rogenatum)
] ,
.

[. Hallebarde < .]

.
-

[.

Alabastros]

1.

( ). 2. ;
, .
[. Allegoria] ,
.
[. Allegretto] 1.
( ) . 2.
.
[. Allegri ! -
) - (.). - ,
.
[. Allegro ] 1.
. 2.
(, , ).
- [. Aleuron ] ,
.
- [(. Alevriti) . lithos ] ,
.
- [. Aleuron metreo ] ,
.
- [< . Aleuron ] (.).
; .
-

[.

Allelon

()
- .
- - : ( )
- (.,
),
.

(.

- [. Allelon ] ,
.
- - , .
[. Allos ergon ] (.).

;

, .
[Alergia . logos ] ,
, .
- - (.). ,
.
-

(.).

,
- .
- - ;
, . [
] .
- [< . Alexo ] .
- [. Alvoles] 1.
, . 2. ,
, ; .
- - (.). (., , ).
- (.). , .
- [. Althing] .
[. Alia] ,
.
- [. Alliance] , (, ).
., .
[. Alibi , ] (.).
; ,
,
.

- [. Alligator < .] ;
, - .
[. Alidada < .]
, , (
) .
- [. Alizarine < .] (.). ,
;
, .
[. Alleluia < . ]
: , .
- [. Alimentum , ] ,

(, , ).
[. Alliteratio] (.). -
. ,
().
- [. Alcazar < .] : - .
- [. Alcalde < . , ]
: .
[< . Alcali ] (.) .
[. Alcali < . -) . metreo ]
,
.
- [. Alcali ]
.
- [. Alcali (< . -) . eidos ] (.).
;
; ;
.
- [. Alcve < .] , .
- [. Alkohol < .] 1. . 2. :
, .

- (.). .
- - ; .
- - ; .
- (.).
.
-- [. Alma mater ]
(
).
- [. Almanach < .] ,
.
- - [
] .
- [< . Kantara , ] - (.). ,
.
!

[.

Hullo(a)] ,

; : ! !
- [. Allos , ] ,
.
- [. A (. ) logismos , ]
, ; .
- - ; , .
- [. Allod < . .] :
( ).
[. Aloe - (.).
; ;
.
- [. Allos morphe ] (.). ,
(., . .- - -: -, -).
- [. Allos , morphe ] (.).
,
.

- [. Allos , onoma ] ,
.
- [. Allonge ] 1. (.). ,
. 2. (.). : ,
. 3. (.).
, .
-

.).
[. Allos pathos ] ,
[
. (1755-1843)] .
[. Allos tropos ]
.
- [. Allos phond ] (.). ,
.
- [. Allos chthon ] (.).
(, , ),
,
.
- [. Allos , choreo , ]
, : , ,
(. ).
[. Allos , choros ]
(.
).
1 [.-. Alpaga Alpac < ]
1. (. ) ;
. 2. .
2 [. Alpaka < .] (.). ,

[. Al pari ] (.). :
, .
.
- [. Alpenstock] ,
, ; .
- - , .
- .
- [. Alpinisme < ] , .; ,
.
- ; .
-

. ., . .
[. Al secco ]
(. ).
- [. Alto] 1. ,
. 2. ,
. 3. .
- [. Altus . Azimut (. )] (.). . .

.
[. Altration]
( ); : , ,
.
- [ < . Alterno ]
: ,
.
[. Alternative] (.).

.
- - (.). ;
.

- [< . alterno , ]
, .
[. Alternatio ] 1. (.).
(., - , - ). 2. ,
.
- [. Altus . grapho ] (.).
.
- [. Altus . metreo ] (.).
.
- - (.). . .
- - .
[. Altitudo ] (.).
.
-

[.

Altruisme]

, .
- - .
- [<. Alluvio , ] (.). ,
, .
- - (.). , (, .).
[. Allusion ] (.).

.
- - , ;
(. ) .
- [< . Alumen () ] ,
; .
[ . Therme , ]
(., ,
,

.).

(:

- - ,
, , .
- [. Alunite < ] , ,
.; , .
- [. Allure] (, ,
.).
[. Alpha] .
(.). - ; , ; . - (.). ,
;
. - (.) - ;
.
- [. Alphabetos, - ()
() ] .
- - , [
() - ] .
[. Al fresco ]
(. ).
[. Al-kimhya] ;

,
.
- - .
- - [. Al-Quran] , .
- [. Amazon ( )] (.). 1.
. 2. .
- - ; (.) - ;
; [. ()
, ] .
[. Amalgame < .] ,
.

- 1. (.). ;
. 2. (.). ; . 3.
(.- .). . 4. (.).
, .
- [. Amaryllis] ; ,
, , ;
, .
- - (.). ; , .
- [. Amballage ] (.).1. . 2.
.
- [. Ambar] , ;
.
- [. Ambo valens () , ]
(.). (., ,
, ) .
- [. Ambon] : ,
.
[. Ambitio] ; .
[. Amblys , stoma ] (.).
.
- [. Ambo ceptor ] ,

().
- [. Ambre < . Ambar] . .
[. Embrasure] 1. (.).
, . 2.
.
[. Ambrosia] 1.
,
. 2. , .

[. Ambrosia] : ,
, (.,
, ).
[< . Ambulatorius ]
,
.
- - .

.
- [ Embouchute] -, (. 3).
[. Amoibe , ]
, ; ;
.
- - (.). , .
- [. Amoibe , kytos ] (.).
,
( ).
[. Amethystos] ;
.
[. Amlioration < . melior ] ,
(. ).
[. A (. ), Men - Rheo- ]
.
- [. A (. ) . mensa , ,
] -(.). ,
, . .,
, . (. . )
(. ).
- - 1. ( )

.). 2. (.).
.

; 1944.
( ).
[. A (. .), metron opsis ]
(, . .),
()
.
- [< . Ammoniakon , ]
, ;
.
- [Am(iak-) . eidos , ] ,
.
- - ,
( : ).
[< . Amolon ] ,
; ,
; .
- [. Amulon (. )]
; , ; . . .
- [.

Amulon

(. )] (.).

.
[. < Amulon ] ;
.
- [<. Amulon ] 1. ,

; . 2. ,
,
, .
- [. Amulon (. )]
; - .
- (.).
.
! [. Amen < . .] (). , !

- - (.). ;
.
- ,
.
- [. A (. .) mitos ] (.).
- , ;
. ;
(: ).
[. A (. .) mnesis ]
.
- [. Amnion] ,
( - ) - .
[. Amnestia (, ), ]

.
- [ Amoq ] - ;
. ; , .
- - , . ; .
XXI .- . - ).
- - , ,
.
- - , .
- - , .
- [ < . Ammoniakon , ] 1.
,
. 2. ,
; ( ).
- - , ,
; .
- [. A (. ) . moralis ] 1.
, . 2. .
., .

, , . (. , . 1).

[.

Amortisatio

1.

2.

(, .) ;
- . 3. (.).

4.

(.).

. 5. (.).
.

Amortificatio < .

()

]
.
- - (.).
.
- [. Amorphos] 1. . 2. (., .).
(., , , ).
[. Ampelos , grapho ] ,
.
[. Ampelos therepeia ]
.
[. Ampelos , logos ]
.
- [< . Ampel ] :
-(.). ,
;
().
- - [ Ampere (17751836) ] .
- - .
- [< . Empire ] (.). (-19 .
.) . ;
I - ;

( , ,
.).
[. Amplitudo , ] 1. (;
) ; . 2.
.
[. Amplificatio , ] (.).
-

().
[. Emploi] , ,
, .
[. Ampulla] 1.
.

2.

(.).

(.,

.
[. Amputatio] -

(.,

.
- [. Amuletum < .] ,
(, ,
; , .
- - . .
[. Amunicya < .] 1.
( ): , , , ,
. 2. (, .).
- [. Amour < .] : ,
; ( ).
- - [. Amphi , , ,
] , , (., )
, (., ).
[. amphibios ] 1. ,
(., , ); . 2. ,

, ,
.
-, - - , ,
.
- [. Amphibolos , ]
, .
[. amphibolia , ] (.). ,
.
- [(. Amfiboli) lithos ] ,
; .
- [. Amphibrachys < Amphi brachys ] 1.
: ,
, - . 2. - (., ):
, , - .
- [. Amphitheatron] 1. :
. 2. :

, .
- [. Amphi pus (podos) ] (.).
, .
[. Amphitrite] : ,
.
-. -. [. amphora < .] :
,
.
- [< . Anabasis , ] 1.
(-4 . . .) ,
-

. 2. (-2 .
.

.)

- [< . Anabaptizo ] -16 .


: - ,
, ,
; .
- - .
- [. Anabiosis , ] (.). :

(., , ) ;
.
- [< . Anabole ] (.).
,
; (.
, . 2). . .
- [. Ana ] (.).
.
[. Anagramma] (.). ,
, ., - , - , - .
- [. Anadiplosis ] (.).

.
- [. an (. ), aer bios ] (.).
,

(. ).
- - (.).
.
[. Anathema] (.). ; , .
- [. Anakoluthos ] (.). ,
,
. : , ,
(. ).
[. Anaconda] (6- 9
); .

- - , ,
, ;
, . [ ] .
- [< . Analges ]
.

[.

(.).

.
- [. Annales < Annus ] 1. ,
(); . 2.
.
- [. Analekta ]
.
- [. Analysis ]
(. ). -
, .
- - 1. , (.,
, ) . 2. (.).
( ,
.), .
- , .
- - ; .
- ,
.
- ,
.
- - 1. , . 2. (.).
, , .
- - (.). . .
- [. Analogos ] (.).
, .
[. Analogia ] ,
.
- - ; .

- -
.
[< . Analogeion ]
: , .
- [. Annal < . Anus ] (.).
. ., .
- [. an (. ) alphabetos , ]
; . .,
().
- [. Anamnesis ] (.).
;
.
- [. Anamorphosis ]
, (.,
).
- [< . Anamorphosis ] ,
; .
- [. Ananas] ;
; .
- [. Anapaistos] 1. : ,
. 2. -
(., ): ,
.
-

[<

Anaplasma

; .

[.

Anarchia

1.

. 2.
(.). , , . - (.).

, .
- - - ,
, ,
.

- - .
--

()

; .
- - ,
(. ).
- [. Anastomosis ] (.). ,
( ).
- - .
[< . Anatome ] 1. ,
. 2. . ., .
- ,
.
- , .
- - .

,
. - ,
- .
- [. Ana toxikon ] ,

(.,

, , . ).
[. Ana phylaxis , ]
, .
[. Anaphora , ] 1. (.).
- (, )
() . 2. .
- [. Ana (. )] :
,
(. ).

- [. Anachoretes] , .
- [. Anachronisme < . ] 1.
;
, . 2. ,
; .
- [. ; ] (.).

.
- (.). ,
.
- [. Hangar] ,
.
[. Angareia]
(., , )
.
[. Angina] ,
(: ). - ;
, .
[. Angeion grapho ]
(

.
[. Angeion logos ]
, .
[< . Angeion ] ,
.
- [. Angeion (. )] (.).

: , ,
, .
- [. Angeion , stoma eidos ,
] ,
.

- - , -2
.-; -7 - 10 .- .
- [. (Danse) anglaise ()]
; .
- [. Anglaisite] ,
( ); .
- - ;
.
- [. Anglicisme] (.).
.
- - .
- .
- - ( ), -5
.- .
- [. Anglo (< ) . philos ]
.
- - .
[. Anglo (< ) . phobos ]
.
- - (.). ; ;
. [
A- ] .
- - ; , , ,
, ; -
; , ,
[ ( ) [.
]

(.).

1.

). 2. ,
.
[. Andantino] (.). 1.
( ). 2.
, .

- - - , ;

.
- - ;
[ - - ]
.
[. Androgynos < ( ) ]
(.).
(. ).
- [. Andr (Andros) eidos , ]
: , .
[. Andr (Andros) logos ]
, .
[. Andromede] 1. :
, ;
. 2. (.). ,

( ).
[. Andr (Andros) phobos , ]
.
[. Aneurysma ] (.).
; ,
.
- [. A (. .) neuron ] B1 -
,

; ,
-.
- [. Anekdotos ()]
, .
- - ; , .
[. Anaimia < an (. ) Haima )] (.).
.

- [. Anemos grapho ] ,
.
- [. Anemos , klino grapho ]

.
- [. Anemos metreo ]
, .
[. ] ,
.
[. Anemos phileo ]
; , , ,
, .
[. Anemos choreo ] ,
.
- [. A (. ), neros eidos ] -
; , .

[.

Anaisthesia

(.).

; .
- - ,
.
- (.). ; .
[. Annexio ]
, .
- - , .
- , .
- - (.). . .

[.

Anthologia

] ,
, .

- [. Anthos chloros ]
(), ,
, ().
- [. Anthrax (Anthrakos) ] .
- [< . Anthrax ] (.). (, ,
.) , .
- [< . Anthra ] (.). ,
.
- [(. ) Perperuuli china ] ,

.
- [< . Anthrax ] , ;
; ;
1832 . .
- [< . Anthrax ]
; .
- -- [< . Anthropos ]
; . .,
, . . .
- - , ().
- [. Anthropos genesis , ]
- -
.
- [. Anthropos genos ]
, . ., . . . . .
. . .
() -
( ),
(: ).
[. Anthropos grapho ] 1.
. 2.
.

- [. Anthropoeides] (,
, , .).
- - .
[. Anthropos logos ] ,
, , .
- - .
- ,

. -
(, , , , .),
,
.
- [. ]
.

[.

Anthropos

metreo

- -
.
- [. Anthropos morphe , ] 1.
,
: , . 2.
.
- - , ., .
- [. Anthropos onoma ]
.
[. Anthropos sophia ]
, - ,
.
- - .
[. Anthropophagia < Anthropos phagomai ]
, .
- [. Anthropos . Centrum ]
, ,

, ;
.
[. Anisos tropos , ] 1.
(.). (., , )
. 2. (.).
-

.,

, - .
- [. Aniline < .] ;
.
- [< . Animal ] ,
.
- [< . Animalculum ] -17 .-:
, ,
- ; .-
,
(. ; . ).
-

[<

Animal

.
- [< . Anima ] ,
.
- - .
- [. Ana ion ]
(), .
[. annihilatio , ] (.).
-
-
.
-1 [. Anker ] 1. ,
. 2. (.). ,
.

-2 [. Anker ] 1. (.).
, . (). 2. :
.
- - (.). ,
- .
[. Enqukte] 1. ,
. 2.
.
- [. Ankylosis] (.). ,
.
[. Ankylos , , ]
, .
- - (.). , .
- [. Enclave]
,

(., -
,
- [. Anodos ]
(. ).
[. Anomalia ] ;
, . -
,
.

[.

Anomia

: ,
.
[. Annona < Annus ] 1. : 1)
, . 2) ;
: , . 2.
: .
- [. Anonymos ] 1. ,
. 2. , .
- [. Anonymos] , (, ).

- [. Annonce]
. .
- , .
- [. Anorak < .] ,
; ( .), .
- - .
- [. Anormal] .
[. An (. ) osme ] (.). ,
.
[. Annotatio ] , .
, .
- .
- [. Anopheles , ]
.
[. An (. ), . oxy(genium) .
] .
[. an (. ) . ox(ygenium) .
, .
- [. Ensemble , ] 1.

2.

, ,
. 3.
(, , , ..).
- [. entablement] (.).
,

.
- [< . Antagonisma ] ,
.
- - ; .
- - , .

[. Entente ] ;
, ; 1904-07 ,
- ( ) .

[.

Ant()

, .
[. Ant() ]
- , , ,
, .
[. Antenna ] -

() ().
-

[.

Ante

natalis

] ,
.
- [. Antaios] : - ,
- - , ,
( ) ; (),
.
- [. Anti , ] ,
, . ., . .
-

[.

Anti

,
;
(, .) .
- [. Anti , ] ,
.
- [. Antidaktylos] , .
- - .
- [. Antidoton (.)]
, .
- [. Anti ] ,
;
, .

[< . Antithesis ] (.). ,


.
- [. Antithesis ] :
() .
[. Antiquus (. ) ] (.). ,
( ).
- [. Antiquarius] ,
.
- - ; .
- [. . Antiquarium] .
- - , (, .)
- ; .
- [. Anti klino , ] (.).
, (. ).
- [. Anti . coagulatio ,
]
.
- - ,
.
-

; .
- , .
- [. Antiquus ] 1. (,
, .). 2.
(., ).
-

(.).

.
[. Antilope] ,
( ).
- - .

- - , .
- - .

[.

Antinomia]

(.).

.
[. Antipatheia] ,
(. ).
- - ; .
- - .
- - :
4 - , ;
() .
- (.). ;
(

.)

.
- [. Anti pyretos -] (.).
.
- [. Anti pyretos -] (.).
.
- [. ] 1.
. 2. (.).

.
- - , (
).
- [. Anti . rabies ]
.
-

.
- , (. ).
- - ; .

- [. Anti seismos ]
.
- - ; .
-

[.

Antisemitisme]


.
-

.
[. Anti septikos ] 1.

2.

; ,
(, , .).
- - 1. ,
. 2. , ,
, .
- - ; .
-

[.

]
,
Anti

.
-

.
- [. < Antistrophe ] (.).
: , .
- - ,
() .
- - (),
,
.
- - , .
- , ,
(., ).

- [. . -] (.).
.
- - ,
.
- [. Antiphonos ] ,
.
- [. Antifreeze < . . ]
, ;

frictio

.
-

[.

Anti

- (.). ,
(., ) .
- [. Anti .fungus ]
, .
[. Antichristos] :

.
- - ,
.
[. Anticipatio] 1. ,
. 2. ;
.
- - .
- [. Antonyme < .] (.). ,
(., - , - ).
[. ] (.). -
- ; ., -
, - .
- [. Entracte] 1.
, , . . 2.

(),

[. Entrechat] : ,
.
- - (.). . .
[. Entre] 1. : -
( ). 2. :
.
- [. Entrekote - , ,
( ).
- [. Entrepreneur] : ,
, ,
, .
[. Entreprise] : , ,
.
- [. Entresol] 1. . 2.
().
-,

...

(.).

...
-- [. Entourage] (.). ;
.
- [. Annuitt < . Annuit ] 1.
: ,
. 2. .
[. An (. ) Uron ] (.).
.
- [. En face ] , (.
).
[. Enfilade] ,
.
- [. Enfleurage]
.

- [. Agchi therion ] (.).

;
.
- [< . En chef ] I :
- (., , -).
- [. Anschlag] , .
, .
-

[.

Anschliff

, ;

.
- [. Anschluss ] ,
;
1938 ;
1945 , .
- [. Handspaak] 1. ( .).
. 2. (.-.). , -
, .
- [] ;
.
- [. Anchovies (.) < .] ; , .
- [. an (. ) Hudor - ] (.).
, .
- [. An (. ) hydor ]
( ), .
- - .
- [. Aoristos] (.). ,
.
[. Aorta] ,
(
).

- - (.). .
- [< . Apagoge ] :

.
[. Apatheia ] 1. ,
, . 2. - -
.
- [. Apanage] (.). :
,
( -13 - 17 .-).
- [. Apparatus , ] 1. ,
. ., .
. 2. ,
. 3. , .
4. (.). ,
. ., . . ,

.,

: .

; , , . .
-

[.

Appareil]

1.

;
( ). 2. (
)

3.

(. ).
- [. Appartheid - ]

(),

, ,
.
- [. Appartement , ] (.). ,
.

[. Appassionato] (.). 1. , ,
( ). 2.
(.
).
- (.). . .
- [< . Apatao ] ,
, ; ( ,
).
- [. A (. ) patris (patridos) ] (.).
, ().
- [. Apache] 1. , ,
. 2. : (, ,
).
- [. Appel] (.). : ,
, .
- - , .
[. appellatio ] :
,
.
- .
- [. Appendix ] (.). .
- - (.). .
- [. Apritif] ,
.
- [. Upper-cut] : .
[< . Apertus , ] (.).
, .

[.

A(d)

perception

, .

(.).

- [. Apex ] (.). 1. ,

2.

.
- [. Apis < .] : ,
.
[. A (. ) plasis ] (.).
.
- [. A (. .) plane , ]
, ;
.
- [< . Applico , ]
( ).
[< . Applico , ] (.).
; .
[. Applicatio , ] ,
().
[. Applique , ] 1.
. 2. , .
- [. Haploos ] .
- [. Applaudissement] ,
.
- [. Aplomb] , ,
.
[. A (. .) pnoe ] ;
(.,
).
[. -, ] (.).
.
[. Apogeion] 1. (.). (
)

. 2. (.) ; .

- [. Apodeiktikos ] , ,
. - - ,
(, .,
, ).
[. Apposition ] (.).
- .

[.

Apothema

(.).

; : .
- [. Apotheosis ] 1. (.). ,
. 2. (.).

. 3. (.). :
.
-

[.

Apokalypsis

, ,
.
- - (. ).
[. Apokope ] (.).
., -.
- [. Apokryphos , ]
,
( ).
- [. A (..) polis ] , .
- - , .
- [. Apolitikos ]
- .

.
- [. Apologos ] -.
- - (.). , ;
, .

1.

. 2. (., .). , .
[. Apologia , ] (.).
, , ( ).
- [. Apollon] : ,
, .
[. Apoplexia < Apollesso , ] (.).
, ,
.
- - - (.). , .
[. Aporia] :
; (5 . . .). .
- [. Apo (, ) Selene ]
,
.
[. Apostasia] (.). .
[. Apostata ] (.). .
[. A posteriori] (.). ,
(. ).
-

(.).

, (. ).
- [< . Apostilbo , ] (.).
;
.
- [. Apostrophos ]

, , ,
; ., . Jeanne d-arc ( de Arc-) :
-.

[. Apostrophe ] -

.
[<. Apophatikos ] , ,
( ); . .
- [. Apophthegma ]
,
.
- [. Apophysis , ] 1. (.).
. 2. (.). . 3.
(.).
.
[. Apo-, phone ] (.). , .
- [. Apo- , chroma () ]
,
.
- [. Apo (. )] (.).
, .
[. Apraxia ] (.).
;
.
- [. Appret] (, .),
, , .
(., , , ) .
[. Appretur <.] 1. , , .
() . 2.
.
[. A priori] (.). , ,
(. ).
- [. Apriori] (1724-1804 .) -
, ,

- (.). , (.
).
[. Approbatio ] - 1.
, . 2. -
.
[. Appropriatio] (.). , (
.).
- [. Approche ] (.).
.
- [. A (. .). pteron ]
, (. ).
- [. Agent (de Police)] : .
[. Aggio] (.). :
); , (. 2).
- [. Agiotage] 1. :
- ()
() . 2. ,
, .
[. Agitation] (.). ,
.
-1 [< . H jour , ] (.).
,

.
-2 [. H jour ] 1. , . 2.
:
.
-

(,

.).
- [. Are] : : 100. ( 1 /100).
- . .

- [. ] : ,
, .
- [. Arabesques < . ] 1.
,

, ( ). 2. .
- -
.
- - .
- , , ,
.
- - , ;
;
,
[ - - ] .
- [.] , - , .
- . .
[. Aranea . logos ] ,
.
[< . Arranger ] (.).
( )
( ).

[.]

.
- ,
; ,
, [ ] .
- [< . Arachion ]
; ;
; .
- [. Arachne ]
(, , .).

- [. Arachne , ] (.).
.
[. Arachne - logos -]
, .
-

[.

Arbalete]

-; .
- [. Arbitre] 1. ; . 2.
(.). .
- [. Arbitrage]
; .
- [. Arbor . lithos ] ,
.
- [< . ARbor ] , .
- [< . Argentum ] ,
; - [< . ]
; .
[. Argot] (.). , .
- [< . Argos ] , ,

.
- - (.) ;
[ ] .
- [. Argo ( ) ]

.
- - (.). ,
().
- [. Argumentum ] 1. (.). ,
. 2. (.). ,
() .

[.

Argumentation]

(.).

1.

(.

, . 1) ( ). 2.
.
- [. Argus < . Argos] 1. : ,
(
, ). 2. (.). . 3.
; - .
- - (
, ).
- [. Ardor , . metreo ]
(. ).
- [. Arealis < Area , ] 1.
, . .
. 2. (.). * .
[. Arena] 1. :
, . 2.
, . 3. (.). ,
.
[. Arenda] 1.
; . 2. .
- - , () ; ,
.
[. Areo (. ) grapho
] ,
(, , ,
.).
[. Areola ] ,
. .
- [. Araios , metreo ] ,
, .
- [. Areopagus < . Araios pagos ] 1. (.).
,
. 2. (., .).

. 3. :
.
- [. Ares] : ,
( ).
- [. Arretierer < .] : ,
( ,
); .
[. Arthron algos , ] (.).
.
- [< . Arthron ] (.). .
- [< . Arthron ] ,
.
[. Arthron logos ] ,
.
- [. Arthron ] (., .). , .
- [. Arthron pus (podos) ] (.).
.
[. Arthron tome ] (.).
(., .).
[. Aria] -
, , , .
[. Ariadme] :
, ( ),
.
- [. Aridus , , ] : . (, ),
. . -
;

- - ;
. 1851.
- [. Arias]

(,

...)

-19

.-

, ,
;

[ (
) ,
] .
- [. Arriere-] ,
.
- (.). (. ).
[. Arietta] (.). .

[.

Arithmetike

(techne)

()]

,
.
[. A (. ) rhythmos ] (.).
.
- - 1. . 2. (.).
.
- [. Arithmos grapho ] ,

.
-

[.

Arithmos

metreo ]

,
.
- [.] : ( -), - - .
[. Arioso] ,
.
- - (. 1) .

[. Aristokratia] 1. :
,

2.

, . 3. (.).
,
(., ).
-

, .
-

(.

1)

.,

. .
- - . .,
.
- [< . Aristos ]
.
- . .
- - .
- [< . Arcus ] (.). ,
- , , , ,
, -
: , . .
[. Arcus] .
[. Arcade] (.). (),
; .
- : [
A - ,
] .
[. Arkatur] (.). , .
- [. Arc-boutanc] d(arqit.). ;
.

- [. Arquebuse] ,
( -14 - 16 .).
- [. Arlecchino] (. .
) - ,
.
[. Arlequinade] ,
.
[. Armada ] ,
. II- ,
1588
( , .
-

[.

Armadillo]

( ); .
- [. Armagnac] .
- [. Armator , , ]
, , , ,
, .
[. Armatura , ] 1.
(., , ,
.). 2. . 3.
: .
- - , .
- , .
- - .

(,

, .) .
[. Arme] 1. (,
, ) . 2. ; .
- : ,
. 3. ,
. 4. (.).
. ., .

- [. Airo , genesis , ]
, .
- [. Aromate < .] , ,
.
- - ; .
- (.). ;
, , ., .
- [. Aoro , morphosis ]
- ,
; .,
(:
).
[. Arpeggio ] (.). ,
, .
- [. Arsenal < .] 1.
. 2. (.). , . 3. (.). ,
.
- - (.). -
; .-
.
- [< . Arsenicum ] (.). .
- [. Artsien < . .] : -
, ,

( .). -
.
- - ,

;
[. Artemis (Artemidos)] : ;
( - )
( ).

[. Arteria] 1. (.). ,
. 2. (.). .
- - (.). .
[. Arteriola; - (. ) . ]
, , .
- - (.). ,
,
.
- [. Arte factus , ]
(.). ,
( )

.
- [. Article] (.). : ,
,
, , (., . Der, Die, Das; Ein, Eine).
- [. Articulus , ] 1. ,
. 2. (.). :
, .
[. Articulatio] (.).
.
[. Artillerie] 1.

2.

(,

.). 3. ,
.
- - , (. , .
2) .
- [. Artiste] ,
; .
- - (.). , . .,
. .
- [. Artischoke] .

-, -, ... - (.). . , ,
...

[.

Harfe]

47 ,
. - , (. ).
- - .
- :
.
- [< . Archaios ] 1. ,
. 2. (.). ,
, .
[< . Archaios ] 1. ,
. 2. .
- - ,
.
[< . Archaios ] :
.
- [. Arche , allaxis ]
- ,
( ); .-
.
- [. Archaios anthropos ]
(, ,
.),
;
.
- [. Archaios] , .
- - ,
; : .- [. Arche
, ] (.). ,
.
- [. Arche enteron ] ,
.

- [< . Archaios ] ;
. ., .
[. Archaios grapho ] ,
.
- - .
[. Archaios logos ] ,
-
(
).
- [. Archaios pterys ] (.).
; - .
- [. Archaios ornis ] (.).

.
- [. Archetypon] (.). , ,
.
- [< . Archaios ]
.
- [< . Arche ; , ] ,
. ., .
.
- - , , () ;
.
- [< . Archiereys ] (,
) .
-

[.

Archiepiskopos]

; .
- [. Archivum] 1. ,
. 2. ,
, . 3.
, , . .
- - ; .

- - .
-

Archivolto]

,
.
- [. Archimandrites] .
- - , .
-

[.

Arche

.
[. Architektonike (techne) ()] 1.

,

. 2. (.). .
- - ; .
[. Architectura] 1. ,
; . 2. .
- [. Arcitrave < .] (.). ,
.
- [. Archon () , ] (.).
, .
[. Arktikos ] - ,
.
[. Arktos ge , ]
,
(), ()
.
- < .] 1. , 16
(71,12 ); . 2. (.).
, (
).
- [.] ; ,
.

- [. As] 1. -,
,
. 2. () .
- [. Assamblage]

; .
[. Assemble ]
. - , -
.
- - ; (, ), .
[. A secco ] ;

(. , ).
- - , .
[< . Assainissement ]
; .
[. A (. ) septikos ] (.).
-
, .
- [. Assessor ] ,
: , .
: .
[. Astheneia] (.). , .
- - (.). .
-

(.).

,
.
[. Asthenes ops ] (.).
.

[. Asthma] ,
.
- - , ,
.
- [. Assignat] (.). ,
(1789-1796 .).
[. Assignation] (.). .
- .
- ,
() .
[. Asymmetria] .
[. Assimilatio] - 1.
. 2. (.).
. 3. (.).
, (. ).
- [. Asyndeton] ;
; .
- [. A (. ) synchronos ]
; (. ).
- - .
- , , ,
, .
- [. Assistens (Assistentis) , ] 1.
, ,
. 2. : ,
. 3. ,
. 4. ,
.
- ( )
.

[. A (. ) systole ]
: .
[. Assurer ] ,
; ,
. .
- [. Askaris (Askaridos) ] ,
.
- - , .
[.Askesis ] ,
.
- [. Asker] : .
- [. ] ; ,
.
-

1.

, ( .)

2.

.
- [. Asklepios] :
( ).
- [. Askos , mykes ] ;
.
- [. A (. ) . scorbutus ]
( C).
[. Assaut] (.). :
(: ).
- [. Assonance] (.). ,
.
[. Assorti ]
. ., . .
- [. Assortiment] ():
().

[.

Associated

Press]

; 1848 .
- [. A (. .) (. )] ,
,

.
[< . Associo ] 1.
, . 2. , . ., . 3.
(.). ,
, .
[. A (. .) sperma ]
; - .
- [. Aspectus , ] 1. (.).
, , , . 2.
(.). , -
. ., ( ) ( ).
- [. Iaspis (Iaspidos) , ( )] ,
( ).
- [. Aspirans (Aspirantis) ] ,
-

- ).

- ).
- [< . Aspiratio , ] (.).
(, ., . , , ).
- [< . Aspiro ] 1. (.).
( ). 2. (.). ,
, .
[. Aspiratio ] (.).
(
).
- - . .

[.

Aspis

(Aspidos)]

.
( : Astasia) [. A (. .) stasis ]
(.). ,
() ; .
[. Astarte < . .] ,
.
- [< . Astatos ] ,
1940 . .
- [. Aster eidos ] (.). ,
,
.
- - , .
- [. A (. ) stigme ]
(, ) ,

.
- (.). . .
[. Astron ] ;
, .
- [. Astragalos ; ]
, ;
.
-

[.

Astralis]

, .
- [< . Astron ]
; : , . ., .
- ,
.
- , ,
- , .

[. Astron gnosis ]
.
- [. Astron grapho ] ,
.
- [. Astron dromos ; ] ,
.
- [. Astron eidos ] (.).
, ,

.
- [. Astrolabon] ; -18
, - (
).
[. Astron latreia ]
; .
- - ; .

[.

Astrologia]

;
( );
.
[. Astron metreo ] ; (
, .).
[. Astron (. navigatia)]
-
.
- - , .
[. Astron nautike ] ,
.
- [. Astron onyma ]
, ., ; -
.

- - .

[.

Astronomia] - ,

, , , .
- - .
() - ,
.
[. Astron (. )]
, .
- ,
.
- ,
.
- ;
.
- - (.). , .
[. . Asphaleia ]
.
- [. Asphaltos] , ,
, .
- - , , ,
. ; , , .
.
[. A (. ) sphyzo ] (.).
( ).
[< . Askidion ] 1. (.). ,
- (. ,
. 2); , . 2.
(.). , .
- [< . Askos , ] (.).
; , , ;
.

- [< . Atavus , ] 1. (.).


,
. 2. (.). , .
- [. ] 1. :
, ,

2.

, , . 3.
, .
[. Ataraxia] , ; .
(. 460-370 . . .) .
, ; .-
.

[.

Ataxia

(.).

; ***
.
- - .
[. Attach] 1.
, -. .,
. 2.
.
-- [. Attach-case < .]
; .. .
[. Atellana] . ;
- ( - );
, ,
.
[. Atelier] , ,
();

().

.
- [. Attenuer , ] ,
, ,
; .
-

[.

Attentat]

(.).

- [< . Attestor ] 1.
. -
( 1872 .
;

1944-1962

).
.

2.
3.

, , ,
( ). 4. ,

.
[. Attestatio ] ,
; , , .
- [< . Attikos ] (.). 1.
. 2. ()
.
- - -
[ - - ] .
[. Atimia ] :
.
- (.). , .
- - (.). .
- [. Attitude] - -
, .
-

[.

Attikismos]

, (

- .
- [. Atlas (Atlantos)] 1. : ,
, , , . 2.
(.). ,
().
-1 - 1. . 2. , ,
. . ., . .

] .
-2 [. Atlas ] .
-, - (.). . , .
- [. Atmos metreo ]
.
[. Atmos sphaira , ] 1.
. 2. (.).
; . 3. ; ,
760 .
- - .
- , , , .
- ( ) .
- [. Atoll < ]
( ).
- [. Atomos ] ,
; -20
.
-

, .
- - , .
- ,
- .
- - 1. , . .,
. 2. . .,
. .
-

, .
- - ;
.

[. Atonia ] (.).
.
- - (.). .
( : ) [. Attorney] :
, ,
. - ,
-.
-- ( : -) [. Attorney-General]
, - : -
; ;
- - ,
.
[. Attractio ] 1. ().
(., ) . 2. (.).
, . .,
.
- [. Attraction] 1. ,

2.

() : , , .
- [. Attributum , ] 1. (.).
, . 2. . 3.
(.). , .
-

(.).

( ).
- - (.). ; .
- [. Atrium] (.). : ,
.
- - , , ,
;
( ), .
[. A (. ) trophe , ] 1.
, ( - )

2.

(.).

, .
[. Augmentatio] (.). , , .
[. Audientia ]
.
- [. Audio , ]
(.). , . ., .
; .
[. Audio , . logos ]
, ;
( ,
.).
- [. Audio . metreo ]
.
- [. Auditor ] :
( ) ,
.
[. Auditorium] 1. ,
, . 2. ,
.
-

[.

Audio

phone

,
.
- - . .
- [. Aul] (
) .
[. Aura ] (.). , ;
.
- [. Aurum . Mykes ] ,
; ,
.

- [< . Auricula, . ] (.).


, .
- [. Auripigmentum ] ,

.
[. Auscultatio ] (.).
(, .) -
(,
).
- [. Auspicium < ]
; .
- - - ; .-


[ . - (W. Roberts-Austen, 1843-1902) ]
.
- [. Out ] (.). : ,
. -:
, , . .
(. ).
- [. Outbreeding] (.). ,
, - (. ).
- [. Outboard] ; , .
- - (.). . -.
[.-. Auto] -13 - 18 .-:
- .
- [. Autobahn]
.
[. Auto da fe ]
:
.
- [. Outrigger] ,
.

- [. Outside ] :
, ; .
- [. Outsaider - (.). 1. -
. 2. : ,
.
- [. Auxano , ]
.
- [< . Auxo ()]
, .
- [. Auctio ()] ,
, .
- - , .
- - , .
[. Aphasia ] (.).

; .
- [. Apo Helios ] (.). , ,
. ,
(. ).
( : ) [. Affaire ]
, ; .
- [< . Afferens () ]

()

(:
); . : .
- - ; .
- [. Affectus , ]
(, , ) .
[. Affectatio] , (,
, ).
- - .

- [. Aphthai] (.).

.
- [. Affinage ] (.). (,
, ) .
[< . Affiner ] (.).
.
[. Affirmatio] (.). , .
- [. Affixus ] (.). ,
( ) . .: --- -, - -
.

[.

Affiche

, .
[< . Afficher] , ,
.
[. Aphonia ]
.
- [. Aphorismos ] ,
, .
- [. Afrikaans] () -

);

.
- -, .
- [< . Affrico , ] (.). ;
: , , , , , .
[. Aphrodite] :
, (
).
[. Absida < .] (.).
.

- [. Aftershock]
.
- [. Achates] , , ;
, ,
.; .
- [. Acheron (Acherontos)] :
.
- -... - (.). . , ...
- [. Achilleus] (.). ,
. - ,
( , ;
).
[< . Achilos ] (.).
.
[. A (. .). chole ] (.).
;
.
- [. Achromatos - ] ,
. ,
.
- [< . Achromatos ] ; .
[. Achromatos opsis ]
, .
- - . ., .
.
- , (., ,
).
-

[.

Achselband]

), : (
) - , , ;
.

(.).

( , ).
- [< . Accelero ] 1. ,

. 2. ,
.
[. Acceleratio]
( )
; -19 .- .
- [. Accelero .
] (,
.).
- [. Accessoire] 1. . 2. - 1)
, , , . 2) (.).
- .
[. Axia logos ] ,
.
[. Axioma] 1.
, ,
. ., . . 2.
(.). ; ,
.
- ,
. ., .
- - ; , . .,
.
- - ;
.
- [. Axolotle < Actek.] (.). , .
- [. Axon - ] (.). , (. 2).
[. Axon ,etrep ]
.

- [. Actus] 1. . ., . 2.

3.

. - ,

-.

4.

5.

(.).

. - (. , . 5)
; (, ).
- [. Activus ] 1. ,
. 2. (.). ,
(, .)
(. ). 3. (.). .
- [< . Activus ; ] (.). , .
[< . Activus ] 1.
. 2. ,
(, .).
- , ; (. ,
).
- - , (. , . 1) ;
, .
- - ; -
.
[< . Aktis (Aktinos) ] .
-
,

,);

(,

( );
.
- [< . Aktis (Aktinos) ] ,
.
- [. Aktis (Aktinos) grapho ] ,
.
- [. Aktis (Aktinos) lithos ]
; (. ).

- [. Aktis (Aktinos) metreo ] ,


, .
- ,
.
- - ( )
; .
- [. Aktis (Aktinos) mykes (myketos) ]
,

, (., ); :
.
-

[.

Aktis

(Aktinos)

morphe

- ,

.,

(.

).
- [< . Aktis (Aktinos) ] : - (.).
,
.
- [. Acteur] (.). .
- [. Activus] 1.
,

(.

).

2.

. 3. (.). ().
- - ,
.
[. Actrice] (.). .
- [. Actualis] ,
; .
-, -, , - - . ,
, , .
- [. Accentus] 1. ,
, . 2. (.).

: . 3. (.). ,

( , , . .). 4. (.).
( , .);
.
- , (. , . 2, 3).

[.

Accentus

logos

,
.
[. Accentuation , ] 1. (.).
. 2.
.
- [. Acceptus ] 1. (.).
- . 2. (.).
,

3.

(.).

.
- [. Acceptans (Acceptantis) ] (.). ,
.
[< . Accepto ] (.).
.
- [< . Acceptor ] (.).
,
-

[<

Accessio

(.).

,
.
- ( ) [. Accessorius ]
(.). , .
[. Action] 1. ,

( ) . 2.
.
[. Accidentia , ] 1. (.). ,
. 2. (.). , ,
.

- [< . Acidens (Accidentis) ]


(.). , . () (.). : , , , ,
. .
- [. Accise] :
, , , ,
. 2. (.). .
- [. Actionnaire] (. , . 1) ,
.
- [. ?] .
- - (.). ,
[
() - (-A) ,
] .
- [.-.] -16 .- 1932
.-; .
[.] .
- [. Asik ] : ,
, .
- [. Askenazi] .
- [< . Acetum ] (.). .
- [. Azetylen < . Acetim ] ,
; .
- - ,
( : ).
- [< . Acetum ] , ;
.
- [. Acidus (. )] (.).
, .
- [< . Acidus ] (.).
.

[. Acidus . metreo ] (.).


.
[. Acidus . phileo ]

(. ).
- [. Acidus . phileo ]
(. . ) ( ).
- - ; .
- - ,
, ; -16 .- .-
.
- [. Achterluik] (.). 1. -
(.), . 2.
,
- [. Achterpiek] (.).
;
, (.) .
-

[.

Achtersteven]

(.).

, (.)
.
- [. ] : .
[. Agitato] (.). , .
- [. Ahasver < . .] :
,
; .
- - .


- [. Baal] < . .] (,
.) .
- -, ,
[
.
, - ]
.
- - (.). , .;
[ B-
] .
- - - ,
(1760-1797.) .
- [. Babouin] .
- [. Bugey] ; 60-
( );
1972 .
- [. Bagage] 1. , ,
, . 2. (.).
.
- [. Bagatelle , ]
, ; .
- [. Bagaudae < .] (.). . -3 -5
.-: - ,
, .
- [. Baggermaschine < .] (.).
.
- [. Bagguette] ,
.

- - , ; [Y.
Baddeley - , ] .
- [. Bediane] ;
. .- ;
. . - ,
;
.
- [. Badminton < . .] ;

().
- - .
[. Baukis (Baukidos)] . .
[. Base < .] 1. , . 2. ,

),

, , . 3.
,

. ., - . 4.
- , . .,
. 5. , . . 6.
. 7.
(.). , .
- [. Basaltes] , ,
; , .
- (.). ,
; , ,
. [ ,
1840 ] .
[. Basilica < .]
; .
- [. Basis , . ] (.).
;
(. ).
- [. Basis ] 1.

; (,
, ). 2.
, (. 1). 3.(.). , (. 7).
- [. ] , .
[. Basis phileo ]
(. ).
[. Bazooka] ,
.
- [< . Bathos ] , 200- 2 000
.
- [. Bathys bios ] ,
(500 - ).
[. Bathos metreo ] .
- [. Bathys . planum ]

.
-

[.

Bathos

skaphos

.
[. Bathos sphaira ]
- , .
- [. Bathos lithos ] (.).
.
- [. Bathos metreo ] ,
.
- [. Bathos chroma ] ,
, . .
, . .
.
[. Bay ] : ,
(. , ).

- [. Bayadre < .] :
; , .
- [. ] .
[. ] - ;
.
[. Bajka] ; .
[. Baiocco] :
.
-

[.

Bayram

( ).
- - -19 . ,
;
,
, - .
- [.] (, );
, .
-1 [. Bac] ; .
-2 [. Bac] (.). ,
, .; .
-3 - .
-

[.

Baccalaureus]

1.

( ):
. 2. : ,
.
[. < .] 1.
, , , , . 2.
, .
- [.< .] .
1 [. Baccarat < . .] . 2 . .

- [< . .] ;
.
- [. Baken]
(, .).
-

[.

Backenbart]

.
- [. Bakchos] : , (.
).
[. Bacchanalia < Bacchus ] 1.
: . 2. (.).
; .
[. Bakcheios] (.). :
, , - .
- - : ()
, .
-, - - . , .
-1 [. Balle ] 1. (., ,
, ) . 2.
; . 3.
(., ) .
-2 [. Bal] ; .
- [. < .] 1. (.). ,
; ,
( , ). 2. (.).
; . 3.
, , .
[. Ballade] 1. (.). ,
. 2. (.).
.
- - ( ).

[.]

- [. Balance] - . .,
. -
. - (.). ,
. - (.). ,
.
- [. Balancier] 1. ,
. 2. 3. (.).
.
- .
- [. Ballast] 1. (, .),
. 2. (
), (
). 3. (.). , . 4.
, . ,
.
[. Balata] 1. . 2.
; ,
.
- ;
.
- [. Baldacchino] 1. (
). 2. . 3. (.). ,
.
[. Ballerina] () .
- [. Ballet < .] 1. . 2.

; .
- [. Ballettmeister] .
- - , .
- , , .
- [. ] ,
; .

- () , ;
, , .
- - , , , ,
[ ***
; 539 . (. .)
] .
[. Ballista < . Ballo ()] :
: - .
[< . Ballo ()] 1. ,

. 3. ,
( )
( ).
- - .
- ,
;
() .
- [< . Ballo ()] - ;
(, .),
(: ).
- ,

.)

(,
,

, , .
-

[.

Balcon] 1.

. 2. (., .). .
-- - 2 .
[. Balneum . therapeia ]
,
, .
- - .

[. Balneum . logos ]
, ,
.
- [. Ballon] 1. , ,
. 2. , . 3.
, .
- [. Ballonnet] ,
;
.
- (: ) - ( );
;

.
[. Balustrade] (, ,
.).
- [ Bambu]
, ; ,
, . - (
); (. ,
).
- [. Bumper] ,
.
- [. Banalit] (.).
, ,
., ;
.
- [. Banal] , ; .
., .
- [. Banano] 1. ; ,
;
( - , ;
; ). 2. - .
[. Banda] , .

- [. Bandage] 1. (
) . 2. (.).
, ,
.
- - (. 1) .
[. Banderilla] ,
().
[. Banderillero] ,
.
- [. Banderole] 1. (,
.), ; . 2.
, ,
.
-

[.

Bandwagen]

;
.
- [. Bandito] ; .
- - , , .
[.-.] .
- - ; .
! [.] : , ; !
- - ; ,
; .
- [. Banque] 1. : ,

-,

. 2. ,
. 3.
,
. 4. : ,
( ) . 5. .

- [. Banc h broches] :
( ) .
-1

[Banquet]

.
-2 [. Banquette] (.).
(, .).
- [. Banquier] :
.
- [. Bank-note] ,
.
[. Banco] ,
-.
-

[.

Banqueroutier]

, .
-

[.

Banterg

<

;
.
- 1.
; ; .
2. , .
- - :
- - (
).

.
[. Banjo < .] .
- [.] ; ;
.
- [< . Baptizo ] -
; ; ,
.

- - .
-1 [. Bar] 1. , ,
-.
-2 [. Baros ] .
-3 [. Bar] (.-.).
, , .
-4 [. Bar] (.).
.
- [. Baraque] 1. . 2.
(.).

.
[.] (21/2 );
( ).
- [. Barranco (.) ] ,

.
- [. Barrage Robura]
()

).

[.

Barratry]

(.,

.).

.
- [< . Barbaros ]
, ;
.
- [. Barbaros] 1. , . 2. (.).
: (, ).
[. Barbecue] :
, .

(. ).
- - ; ,
.
- [. Barbotine] (.). ()
; ,
.
- [. Bard] (.). -
( , ).
- [. Barrel] :
.
- [. Bas-relief] ,

(. ).
- [. Barge] (.). .
- [. Barretter]
.
- - -,
. , 1572 24 .
- - ; .
- [. Barrire] 1. , ,
(., , .); . 2. , . 3.
(.). , .
[. Barricade] (.,
, , ) .
- [. Barril ] :
; 76 96 .
- [< . Barys ] (.).
, ; .-
; - 1836-
( - ).

- [. Barrister] : ,
.
[. Barys sphaira , ] (.).
, ; , .
- [< . Barys ] , ;
.
- [. Baritono] 1. , .
2. . 3. ;
.
- [< . Barys ] ,
; ,
- .
- - .
- [. Bark] ; 3 - 5 .
[. Barca] ;
; ,
; .

[.

Barcarola

<

1.

() . 2.
.
- [. Barkas] 1. . 2.
; ,
.; .
- [. Barkentine] ;
.
- [. Barman] - .
- [. Barn] (.).
; 10-24 2.
[. Baros gramma ; ]
.

- [. Baros grapho ] ,
.
[. Baros therapeia ]
.
- ;
.
[. Barocco] -16 - 18 .
(

);

.
- [. Baros metreo ]
; .
-

[.

Baron]

, .
[. Baroness < .] .
- [. Baronet] :
.
- [. Baros skoreo ] 1.
. 2.
.
[. Barge] , ; .
- [. Barter -, ] :
- ,
.
- [.] ;
; .
- [. Barghout]
.
- [. Basso] 1. ; , . 2.
; . 3.
. 4. - ,
.

-- [. Basset-horn] .
- [. Basileus] , :
; : .
[. Basiliskos] 1. ;
. 2. , ,
.
- [.] - :
, .
- - .
- (, ,
.) .
1 [.] .
2 [. Basma ] (.). 1. (, ,
) ; . 2.
( ), ;
.
- [. < .] (1918-1924 .):
.
- [. Bastardus] (.).
; .
[. Bastille] -
-14 - 18 .; , 1789 14 ,
; .
- [. Bastion] 1. -
. 2. (.). , .
[. Bastonada ] :
.
- [. Bastern] ,
; .
- - (: ).
[. Bataille] (.). .

- [. Bataillon] ,
(, 3-4) ; .
- - - : ()
,
.
- - .
- [< . Bataille ] , .
[. Batterie] 1. ,
; , .
2. , . 3.
. 4.
,
, . ., .
- [. Batata] ,
; ; .
[. Butterfly ] ;
.
- [] ;
; ,
.:

-20

.-

: .- 1930- , ., .
- - (.). . .
- [. Batiste]
.
- [. Battement , ] 1. : (. )
. 2. :
.
- [. Beton ] 1. . 2.
, . .,
. 3. ; .

[. Batrachos logos ]
, .
- [. Batoude] ,
, .
- [. Baule] ,
.
[. Baccara] .
-

[.

Bakteria

.
[ . haima ] (.).
; .
- (, , ).
- - , .
- [ . lysis ] ,
.
- - .
[ . logos ] ,
.
- .
- [ . phagos , ] ,
.
[(. ) . uron ]
.
- [ . caedo ] ,
.
- [.] .
- [.] (.).1. -
. 2. (, ), ,
.
- [. Backstein ] .

[.

Basibuzuk

1.

(.).

-18 - 19 . 2. (.,
.). , .
[. Bacillum ] .
- [. Bacchus < .] : , ,
( ).
- [.] : ,
; ( ; ., ).
[< . .] ;
; .
- - , ;
[ B-
, ] .
-

[.

Bedlam

)] ; -, .
- [. Bad lands ]
, .
- [. Badawin] .
- [. Beuf s]
.
[< . Baiser ]
.
- [< . ] ,
; .
- , .
- [. Bij de wind] (.). ,
900-
.

- [. Baseball] -

; .
- [. Back] (., .). (, ).
- [. Bcarre] (.). ,
.
- [. Bcasse] ; ;
.
[. Bekes] ,
.
- [. Bacon] ,
.
- [. Back-hand] (.). : ,
, - (.
).
-

() [
B- (1847-1922) ] .
[. Belladonna] ;
(
.); .
- [< . Belemnon ] ;
.
- [. Bellerophontes] : -
; , .
- [. Bel , tage ] 1. ,
. 2. :
.
- - ; .

[.<

Belles-

(, ).

- [. Belvedere] (.). 1.
, , . 2. (.,
- , :
).
- - [. Beelsebul < .] 1. (.).
. 2. : , .
[. Bel canto ] (.).

, .
- [. Bemolle] (.). 1. .
2. : . ., .
- [< . .] ,
( ) .
-

[.

Bndictine]

(,

).
- - , -6 .
.
- [. Bnfice , ] ,
- .
- - , .
- [. Beneficum ] 1.

(,

. 2. :
.
- [. Benzine] , ;
.
- [. Benzol] ,
; , ,
. .
- [< . Benthos ] ( .). , ,
(. ).

- [. Benthos ] (.). , .
(. ).
- [. Bentonite < . .] ;
, , .
- [. Baignoire] :
.
- [. Beige] ; .
- [. Berberine] , ,
(.- B) ;
; .
[. Bergamasca < . .] ;
.
- [. Bergamotta] 1. . 2.
, ;
.
- [. Berg (. )] :
, I-; 1807 .
[. Burglary] :
.
- [. Bergschlag]
( ) .
[< . .] .
- [. Bereiter] ; .
- [. Bret] , ()
.
- - ( )

(.

- -
B- (1748-1822 .) ] .

).

- [. Beriberi < Beri - ] (),


:
B1- .
- [. Berillos] 1. ,
. 2. (,
, .).
- - , ,
; .
- - - ,
; 1950 . ( - .
(B, ) - ] .
-

[.

Bersagliere]

.
- [. Beereuse] (.). (
.
- - . .
- [. Berkshire < . .] ,
.
- [< . .] (.).
().
- [. Best] :
(., , );
.
-

[.

Bestiarium

<

Bestia

,
.
- [. Bestseller] : ,
.
[. Beta] B - .
- (.). ,
.

- [< . Beta ] ,
.
- - (.). (-)
; ,
.
- [. Betel]
, ; .
- [. Bton] - ,
., .
- [. Btonniere] ,
: , , .;
.
- - .
- - . .
- [.Bchamel < . .] .
- [. Besmet] ,
, ;
.
- [. . Behemoth]
; ; ;
.
- [< . Bis ] ;

.,

. . .
- [. Bi(s) . ] :
- 20 -
.
[. Bis . Ander (Andros) ] .
- - (.). . .
- .

[. Biblia (. Biblion )]
( , , .) .
- - .
[. Biblion grapho ] 1.
. 2.
- . 3.
, . 4. :
, .
- - .
- , .
[. Bibliotheke] 1. , ,
- . ; ; . 2.
. 3. ,
. ., .
.
- - .
- - ,
().
[. Biblio logos ] 1. ,
, .; . 2.
, .
- - , .
[. Biblion mania ; ] ,
.
- [. Biblion taphos ]
,
; , .
- [. Biblion phileo ] ;
.
[. Bis . gamos ]
.

[. Bigoudi] (,
.); .
[. Bidet] , .
-

[<

-19

.]

, .
- [. Bidon] .
-
(

[.

Bidonville]

),

.
[< . Biennale (.) ]
, (. ,
).
- [. Bief]
.
- - . .
- [. Beryllos] ; , .
- [. Bivouac]
(, .).
- [. Beefsteaks (.).]
.
- [. Bezaan] (.). 1. (-). 2.
-.
- - () .
- , .
- - .

.
- [. Business] : ,
; .

- [. Businessman] : ,
; .
- [. Bison] ; .
- - (.). . .
- [. Bis Carbonat ] (.).
(., , ); , .
- - (.).
.
[. Bikini < . .] ,
.
- [< . .] -
,

.
- [. Bill] ,
: ,
(., .).
- [. Bis labialis , ] (.).
, ; (
: , , , ).
- [. Bis lateralis ] .
[. Bilboquet] 1. - ,

. 2. , , .
- [. Bildapparat] .
- [. Billet] 1. ,
, , . 2. (,

),

, , . ., .
. . 3. ,

- [. Billard] 1.
(). 2. ,
() .
[. Bilingua] (.). ( ) .
- -
; .
- [. Billion] ,
:

();

( ).
- [. Bilis ruber ] (.). ( ).
- [. Billon] 1. . 2.
, .
- - [
. , 1851 .
] .
- [. Bis metallum ] (.). , ,
,
.
- - ,
: .
- [. Beams (.)] (.). ,
.
- [. Beam , (. )]
;
.
- [. Binaire] 1. ; , . 2.
(.). . ., . -
.
- [. Bini auris ]
- ,
; ,
.

[.

Bingo]

.
- [. Binocle]
; .
- [. Binoculaire] : -
(. . ) . -
- , .
- [. Bis . nomos , ] (.).
() ; (. ,
).
- [. Bis normalis ] (.).
-

()

.
- [< . Bios ] ;
: 1) , . ., .
. 2) . ., .

[.

Bios

(.

)]

,

(:
).
- [. Bios genetikos ,

(
)
.
- ,
-.
[. Bios , ge (. )]
, ;
.

- [. Bios , ge ]

,
.
- - .
[. Bios - , grapho - ]
; , .
-- [. Biosis < ]
; , . .,
. .
[. Bios (. )] ,

.
- [. Bios lithos ] (.). ,
(., ,
, , ).
- - .
[. Bios logos ] ,
.
- [. Biome] ,
(. ).
[. Bios - metreo - ]

; ;

.
- ,
, .
- [. Bios mykes ]

).
[. Bios ()] ,

; - ,
.
- - .
- [. Bion () ] (),
.
-

, ...) (-).
- , .
- [. Bios - Synthesis (. )]

.
[.Bios - Sphaira- ]
.
- [. Biotd - ]
, (.
).
[. Bios - , Tele - Metreo - ]

.
[. Bios - Technd - , ]

.
- [< . Biotos - ] H,
, , ,
, , .
-

[.

Biotite

<

.]

, - ;

; .
- [. Bios topos ]
, - (
).

- ,
.
- [. Bios (. )]
- ( ,
, .) .
[. Bios ] (.).
.
- ,
.
- [. Bios koinos ]
, -
(., , , ).
- , .
- [. Bis . patris (Patridos) ] (.).
, .
- [. Biplan] ,
( ) .
- - .
- [. Bis . polis , ] (.).
, ( ) ; .
[. Bijuterie < .] (, ,
.) (
).
[. < . Burse] 1. : ,
. - ,
- .
- , -
. - ,
. 2.
(.). .
! [. Bis ] ,
.; , .

- [. Bis sexualis , ] ,
.
- [. Bissector ] (.). ,
.
[. Bissectrice] (.). ,
.
- [. Biscuit] 1. , ,
, . 2. ;
.
- [. Bismuthum] 1. , ; . 2. ,
.
- - ,
(: ).
- [< . Byssos ] 1. ;
,

2.

.
- [. Bistre] ( ).
[. Bistro] , ().
- - .
- - .
- [. Bi(nary) (digi)t , ]
.
- [. Beting] (.). (),
.
- [< . Beat , ] 1.

(50-

):

, ;
;
(. ). 2. : 50-

; .
- [. Bitumen ] (,
, .) .
- 1.
, ;
, . 2.
, (
.) .
- [. Buvard] -
, , . .
- [. Buvette] ,
.
- [. Bulletin] 1.
. 2. .
3.

(.).

- ,
.
- [. Brger] (.). :
, .
- [. Burette]
.
[. Bureau] 1.
, , . 2.
, , . . .,
. . 3. ,
, .
- [. Bureaucrate] ,
(
).
[. Bureaucratie] , (. 1).
- .

- - 1.
,

2.

, .
- [. Buste] 1. ,
( ). 2. .
- [. Bstenhalter] , .
- [. Budget] 1. , ,
- ; . 2.
(.). .
- - - ; .-
,

[. ; ,
, . ,
] .
- [. Bis focus (. 1)] :
- , (
).

[.

Bifurcatio

(.,

.). .
- - . .
- [. Bis (. )] ;
.-
.
- [. Biceps ] ;
.
-

[.

Behaviorism

<

Behaviour

,

.
- - .
- [. Bleiweie - .

- [. Blanc ] 1. ,
;
- . 2.
, .
- - ,

(
) [-19 .
(B) ] .
- - .
[. Blanc-manger] .
- [. Blanc-fixe] ,
; , ,
. .
[. Blanchir] 1. :
; .
. 2. :
;
.
[. Blastema ; ] 1.
:

,
. 2. : ,
(, , .)
.
[< . Blastos ] (.). .
- [. Blastos , ] (.).

.
- [. Blastos , ]
,
.
- [. Blastos , () ]
.

[< . Blastos ] 1.
- ,
.

2.

.
- [. Blazer] - 1.
. 2. .
- [. Black rot] ; ,
; .
- [. Blende] 1. . 2. ,
. 3. , ,
.
- [< . Blink ]
, .
[. Blennos rheo ] (.).
, .
- [. Bluff] 1. , ,
, . 2. :
- , , ,
, .
- [< . Blepharis ] (.).
.
- [. ] ()
.
- [. Blindage] (.). ,
.
- [< . Blind ] (.).
;
.
-

[.

Blister]

1.

(.).
2.

(.).

- [. Blitz ] 1. (.). ()
(. ). 2. (),
.
- [. Blitzkrieg] ;
, ,
;
(1941-1945 ).
- [. Blitzturnier] () ,
(,
5 ); .
- [. Block] ;
. ., -. -.
-1 [. Block] 1. -
, , ;
; . 2. ,
. - .
-2 [. Bloc] 1. , , ..
, . 2. (.).
,
; . ., . -
,
. 3. - .
4. . .,
().

).

, :
. 5. (., 10-12 ) .
6. , ,

().

7.

(.).

( ), .
[. Blockade] 1. (.). , , .
. 2.
.
3. (.). .
-- - (.-.). .
- [. Blocage] : ; .

- - (. , . 3) ,

.
-

- .
- 1. ; . 2. (.-.).
. 3. (.).
:
(), (, ),
() .
- [. Bloc-notes]
.
- [. Block-ship] (.). ,
,
.
- [. Blockhaus] (.). ,
.
- [. Blues]
; , .
- [. Bloom] (.). ,
.
- [. Blooming] (.). ,
.
[. Boa] , 4
; .
[. Bobby] : .
[. Bobine] 1. : , ,
, , . 2. :
, .
3. ,
. 4. , .

[. Bob-sleigh] 1.
- (2-4 ) . 2.
.
- - (. 1) .
- [. Bogdohan] (.). .
- [. Boghead] ,
;
.
[< . Bodmerei]
: , .

.
[. Boy] 1. : ,
-. 2. :
.
-, . [. ] 1. ( I-] :
, .
2. (1945 ): ,
.
- [. Boycott < . .] 1.

. 2.
.
- .
- [. Boiler] (.). ,
;
.
- [. Boy-scout] :
.
-

-20

- [. Bocal] .
[. Bolero] 1.
; . 2. (,
) . 3. , .
- [< . Bolis (Bolidos) ] (.). ,
.
- [< . .] .
- 1962 (
- .
- [. Bold metreo ]
.
[< . .]
( 60- ).
- -

;
.
- - (:

1903 . );
, .
- [. Bombe]
() . - ,
.
- [. Bombarde] ,
.
- [. Bombardier] 1. (.). : - .
2. (.). ,
.
- ;
.

- [. Beau monde] (.).


.
-1 [. Bon] 1. : ,
. 2.
. 3. ,
.
-2 [< . Boom mori] 1. , , ,

,
; . 2. .
[. Bonne] (, )
.
- - 1. -
,
. 2. (.). : ,

] .
- - .
- [. Bonbonnire] .
- [. Bon vivant] - : ,
,
.
[. Bonze < .] :
.
- - .
[. Bonistique] ,
.
-

[<

Bonitas

, , , .
[< . Bonitas ] -

.

[. Bonification] ,
.
-1 [. Bor(ax) < .] ,
.
- , ;
.
-2 [. Bohrer ] ,
.
- [. Buraq] ; ,
.
- - ; ,
, .
- [. Borgis < .] - .
.
[. Bordereau] 1. ,
. 2. , .
- [. Bordure] 1. , ,
; . 2. ,
, . . 3.
(.). .
[< . .] 1. . 2. , .
- ;
;
.
[. Boreas] 1. : ;
. 2. (.). ,
.
- [(. Bori1) . ] ;
, ( )
; , ,
.
- , (. 2).

- , (. Bori1).
- - (.). , ;
[ ] .
- - , (:
) [ . Born- (1742-1791 .) .
-1 [. Bord Borte] 1. . 2.
, . . 3.
. 4. ,
( ). - . . - .
-2 [. Boort]
, ;
(., ).
- - .
-

, - .
- - .
- [. Boss] : , .
- [. Bosquet]
; .
- [< . .] 1. . 2. ,

-1 [. Botte ] .
-2 [. Boot] - , .
[< . Botane ] .
- - .
-
,

- [. Boat-deck] ,
- .
[. Bottega] : , ; .
- [. Botrys mykes ] (
) .
- [< . Botulus ] (.). ,
, .
- [. Bottes (.)] ,
; ,
.
- [. Bouling] (.) .
- [< . .]
( 17 ).
-1 [. Box] 1. . 2. ;
( ).
-2 [. Box , ] 1. (,
): , ,
. 2.
. 3. . 4.
. 5.
.
-3 [< . Boxcalf] , .
- [. Boxer] 1. . -

1900-1901

, --
( ) ( ). 2.

;
( - ); .
- [. Beauxite < . .] ,
.

- [. Boche] : (
).
- [. Bootsman] : (),

,
.
[. Boheme] 1. : ,
, , ,
. 2. .

[<

Bras

1.

, . 2.
.
- [. Brabanson < . .]
( ).
[. Bradys cardia ] (.).
(. ).
[. ] , .
! [. Bravissimo] , Bravo (
).
! [. Bravo] , ; !
[. Bravo] -17 - 18 . : .
- [< . Bravoure , ] , ,
().
- - ;
[
(1809-1852) ] .
- [< . Brack ] , ;
; .
- [. Braconnier] ; ,
() ,
.

, - - . , .
- - (.). , .
[. Bramra] (.). ;
(. ).
- [. Bramzeil] ()
.
-

[.

Bramsteng]

(.).

.
- [. Brander] 1.
, . 2.
, ,
.
- [. Brandwacht] 1. ,
(
). 2. , . 3.
.
- [. Brandmajor] (.). .
- [. Brandmister] (.). .
-

[.

Brandmauer]

() , .
- [. Brandspuit] 1. ,
. 2. ,
, ,
.
- - ; , , ;
, [ .
(B, 1850-1922 .) ] .
-1 [. Brasse] - ;
.
-2 [. Bras] (.). , (. )
.

- [. Bracelet] .
- [. Browning < . .] - .
- [< . .] (.). ;
; -
; .
[. Brachys - graphos - ]
(., ).
[. Brachys cardia ] (.).
.
- - (.). , .
[. Brachys cephale ] (.).
, ( )
(. ).
- [. Brachys morphe ]
, (.
).
- [. Brachion saura ] (.).
(24 ) .
- [. Brachion pus (podos) ] (.).
- ; .
- [. Brachistos chronos ] (.).
,
.
-, - - . .
- [. Braadspil] (.). .
[. Brahma] (.). ,
.
- - : , ; .
- - , -10 - 9 .- (.
.); .

- - ,
[, B- (-18 - 19 .)
] .
[. Breve] .
- [. < .] , , ,
, .
-- [. Breed-wimpel] (.). ,
,
.
- [. Breakwater]
; .
- [. Breloque] ,
.
- [. Bremsberg] (.).
; - , .;
.
[. Brandy < .]
( );
(, ).
- - .
- [. Bretelle] , .
, .
- [. Bretteur] (.). ,
, ; .
[. Breccia] (.). ,
.
- [. Brig] -18 - 19 .-:
.
[. Brigade] 1. , ,
; ,
. 2. ,

. 3. ,
. ., . 4. .
- [. Brigadier < .] 1. (. 3, 4) .
2. -18 .- : , .
- [. Brigantino] (.). (-16 - 18 .)
.
- [. Bridle] (.).
- , ,
- () ;
().
- [. Brise] ,
, - .
- [< . Brisant] ; - ,

().
- [. Briquette]
(., , , .).
- .
- [. Brillant] , .
- [. ] .
[. Brinza] .
- - . .
[. Bryon logos ] ,
.
- [. Brioche] () .
- [< . .]
.
- - (. ) ,
. . -8 .- . . -5 - 6 .-;
, ,
().

- [. Brumaire]
(22 20 ), 1793 .;
-8 18 (1799 9 )
,
.
-
(

[.

Briefing]

.
-1 [. Breeches (.)] , ,
; .
-2 [. Bridge] () ;
.
- [. Bridge-deck]

.
- [.]
.
- [. Brocart] ,
, . - ,
; .
- [. Brocatelle] 1. ,
. 2. .
-

[.

Broker]

(,

).
- [. Bromos , ] 1. ,
- . 2.
, .
- - (.). () .
- - (.). .
- [. Bronte - ] (.).
.

- [. Bronchos ] ,
.
- - . .
- - (.). .
- - (.). .
- [. Bronchos (. ) adden ] (.).
.
[. Bronchos (. ) grapho ]
,
.
[. Bronchos (. ) ektasis (. )]
(.).

.
[. Bronchos (. ) pneumonia
] (.). - (:
).

[.

Bronchos

skopeo ]

()
.
- - . ., . .
- [. Bronche - .
- (.). () ,
; .
[. Brochure] , , ,
.
- [< . Brooder]
() .
- .
- [. Bruderschaft ] :

- -
( ).
- [ . House ] ,
.
- [. Brouillon] .
- [. Brustwehr] -
.
[. Brutto] (, ).
. .
- [< . .] (, , , )
; .
- [. Bubon ] ,
(, , .).
- [. Beugel]
(., ).
- - . .
[. Buddha ; ] 1. :
, (
). 2. .
- - , -6 .- (. .)

.
- - .
- [. Boudoir] :
.
- [. Boeier] ,
.
- - , .

[.

Buza]

; .

- [< . Passement ] ,
.
[. Boei]
, .
- [. Bouquet] 1. (., , ,
)
. 2. (.). .
- [. Bukephalas ]
.
- [. Bouquiniste] , ,
.
- - , . .,
. - (,
).
[. Boucles ] ,
.
- [. Booklet , ]
.
- [. Bookmaker] :
( ).
- [. Bukolos ] (.). :
,

( . -2 .- ).
[. Bukolika ]
, , , ;
.
-

, , ,
[ XIV- - ,
] .
[. Bulla] 1. , . 2. ,
.

[< . . .] ,
() .
- [. Bulldog] ;
, .
- [. Bulldozer] ,
( ,
, .); .
- - ; .
[. Buld] (.).
- ().
- [. Boulevard]
(, ).
- (, , ) - , ,
(, , ).
- [. Bouillon] .
- [. Bullet] (.). : ,
.
- [. Boom] 1.
; ,
. 2. (.). , .
- [. Boomerang < .]
- ( )
.
[. Bungalow < .] 1. : .
2. : .
- [< . Bund ] -
-
( 1897-1921 ).
- [. Bundeswehr]
.
[. Bundesmarine] .

- [. Bundesrat ] 1. (18711918 .): - .


2.

):

3.

.
-

[.

Bundestag]

.
-1 [. Buhne] , ,
.
-2 [. Harbour Booms]
.
- [. Bunker] 1. ,
(., , )
; .
2. : . 3. : .
4. .
[.] ; (1 -
) , , ,
, .; .
- [. <. ] (.). ; .
- [. ] (.). , ,
, - , .
- [. Bunjuk] 1. ,
; (), -
; . 2.

.
- [. Bougie] -
,

(.,

.
- [. Burg] : ;
.
- [. Burggraf] : -
.

[.

Burgermeister]

1.

: () . 2.
, , :
,
.
- - , .
- [. Bourdon] .
[. Bourre] .
- - (
).
- [. Bourrette] ;
.
- - ,

[-14 . . (Buridan)
, ] .
[. Bouts-rims (.).] -
.
- [. Burlesque] , .
- [. < . Bauermeister ]
: .
- [. Burnus] 1. , ,

2.

; -19 .-.
[. Bourgeois] .

[.
,

Bourgeoisie]

1.

. 2.
: - ().
- - 1. . 2.
, ;

.,

.
1 [. Bursa ; ] -18 - 19 .-: ,
; .
2 [. Bursa ] (.). ,
( , ),
; , .
- - (.). (. Bursa2) .
- - ;
.-. .
- [. Bursch] : ,
- .- [.] . -
.
- [. Boussole] ,
( , ).
- [. Booster]

(.,

, ).
- [. Bustrophedon] ,
,
- ;
, , .
- [< .] (.). , ;
; (:
).
- - , ,
;
, .
- [< . But(yron) ] ,
;
.
- [. Buttafuori] ,
; .

- 1. (,
, .), . 2.
- , .
- [. Butterbrot] , ,
, ,
.
- [< .] (.). ;
.- [. ]
.
- [. Bootlegger] 20-
: (
).
- [. Boutonnire] (.). 1. ,
. 2. ,
.
- [. Bouffe] , , (
. ., -, -).
- [< . Bouffer , ()]
.
- [. Buffer] ,
( .) , .
- - (.). ,

.
-

[.

Buffet] 1.

. 2. : ,
. 3.
(, -, .).
- [. Bouffon] ,
; , .
[. Buffonada < .] ,
.

- [. Buchse] - ,
.
- [< . Boegseren] 1. ,
, . (: ). 2. ,
.
- [. Bush , ] :
, .
- [. Bushel] ( 36,4
), ( 35,2 ) .
- [.] .
- [< . Bosjesman ]
( );
(145-150 ), , .
-

[.

Bowsprit,

Boegspriet]

, ;
.- ,
; ,
.
- [. Boots (.)] .
- - . .
- [. Bocht] ,
.
- [. Buchhalter] .
- 1.
; . -
,

()

: .

().

2.


- [. Gabardine]
.
- [. Gabarit] 1.
(, , , , .). 2. (.-.)
,
. - (.-.).
,
.
-

[.

Gabion]

, ;

.
[. Gabbro] ;
; .
-

[ .
(G, 1760-1852 .) ] .
-

[.]

.
- [. Gavotte]
; .
-1 [. Gaz] 1. ,

, ,
(, ., , , ); . 2.
,
, .
-2 [. Gaze] .
- - . .
- ().

- - .
- 1. (, ,
.) . 2. ,

.
- [. Gaz (. 1) . ]
; .
- [. Gazoline] 1. ,

).

2.

.
- [. Gaz (. ) . ]
() ,
.
- [. Gazon] , .:
, , ;
, .
-

[.

Haz

(.

1)

()]

,
.
- - . .
- [. Guide-rope] ,
.
- - ,
;
;
[ G- (1856 .)
] .
- - ; 1/2 [
. (G. Galilei, 1564-1642 .)
] .
[. Gala] 1. :
(-, - .). 2. -17 - 18 .: .

- [. Gala lithos ]
() , ,
, . .

[.

Galanterie]

(, ,
, , , .).
- [. Galant] , .
[< . Galaktikos ] ,
, ,
; ; .
[< . () ] - ,
( ) .
- [. Gala (Falaktos) metreo ]

.
-1

1.

( , .
) -4 - 1 . . . 2. (.). .
-2 [< . Galla ] (.). ,
(, ,
.).
- - (.). (,
.),

(G, -2 . . .) ] .
- [< . Galena ] ,
; .
[. Galera] (-18 .
); ,
, .
[. Galleria] 1. ,
. 2.
( , ). 3.

, , ;
. 4. (.). , (, ).
5. (.). . 6. (.). , .:
( ); .
- [. Galette] 1. ,
; , ,
. 2. -
.
- 1. . 2.
.

(.).

.
- - ;
. ., .
[. ] .

[-

Gayphe

.
[- . Kaustikos ] 1. (.).
( ). 2.
(.). .
-

(.).

.
- [- . metreo ]
.
[- . plastike (. )]
(
)

()

, -
() .
- [- . stego ]

.

[- . stego ] (., .).

(, , .).
- [- (. )] (.).
(, , .] ,
.
- (.).
.
- [- . taxis (. )] (.).
( .) (
.), (., ) ,
.

[-

(.

)]

( ).
[- . typos ] (.). ,
.
- [- . tropos ] (.).

(, ) .
- - .
- ,
. -
[ .
(Galvani, 1737-1798 .) ] .
[. Gallera] : 1.
,

2.

.
- [. Galleon] .
- [. Galipot] ,
; , ;
.

- [< . .] 1. ,
.
- [. Galjoen] 1. , . 2. (.).
: ;

.
- , ,
( - ( G)
] .
- [. Gallicisme]
; .
[< . Galla ] ;
, .; ,
.
- - .
- .
- [. Gallon] ,
:
(3,5- 4,5 ).
- [. Galop]
( -19 . ); .
- [. Galla (. 2) ]
; .
- - .
- (.
1, . 2).
- [. Galon] (.). , .
1 [. Gamma ( ? ,
- )] 1.
. 2. (.).
: ,
.

2 [. Gamma] 1. - ?- .
-

(.).

, (
). 2. . 3. (.).
.
-- - ,
;
.
-- [. Gamma ( ) . globulos
] , ;
.-
(, , )
.
- - -
, , .
- - - .
- [. Gamache] , ,
.
- [. Gambit < .] ,

.
[. Gambuzia] (4 - 7 ) ,
.
[. Gametes (), gamete ()] (.).
;
. .
- [. Gametes (. ) genesis ]
()
.
- [. Gametes (. ) ]
(., , ) ,
.

- [< . Gamos , ]

.,

.
- [. Ganglion] (.). ;
.
[. Gangraina] ,
.
- [. Gangster]
: , .
- -
: - , ,
,
.
- - (.). . .
- [. Ganymedes] 1. :
, . 2.
; 1610 . 3. -
( 48 -).
- - (.). . .
- [. Kaoliang ] ,
(4 ) ( );
; .
- [. Garant] (.). ,
, ; .
[. Garantie] ,
; .
- ; .
- [. Garage] ,
, .
- [. Garde] - ,
- ;
.

- [. Garde-marine] :
,
; .
- [. Garde-robe] 1. . 2.
( .) ,
. 3. (,
.).

[.

Garigue]

, ,
.
-

[.

Garmsel] ,

-;

.
- [. Garnierite < . .]
; ,
.
-

[.

Garnison]

,
.
- [. Garnier, ] (,
, .)
.
- [. Garnissage] (.). ;

()

.
- [. Garniture]
(., , ) . 2. (.).
, .
[. Garrote] : .
- - (.). . .
- [. Garson] ,
: , .
- - (.). . .

- : ,
[. Gasconnade, (Gascogne)
, ] .
[. Gaster (Gastros) algos ] (.).
.
- [< . Gaster (Gastros) ] (.).
.
- [. Gaster (Gastros) , ]
; ,
. ., , .
- [. Gaster (Gastros) enteron ]
(.). - ;
.
- - .

[.

Gaster

(Gastros)

] ,
.
- [. Gastrolle]

(,

.
- [. Gaster (Gastros) lithos ] ,

.
- - , .
- [. Gastronome] 1.
. 2. ( ).

[.

Gastronomie]

1.

. 2. ,
.
- [. Gaster (Gsatros) pus (podos) ]
(.). - ; .

- [. Gaster (Gastros) ptosis ]


, , .
[. Gaster (Gastros) skopeo ]
(.). ()
, ( ).
[. Gaster (Gastros) stoma ]
,
.

[<

Gaster

()]

(.).

( );
.
- (.).
, .
- [. ]
; : Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus! , , !
- - () ; ,
; .
- - [
G?- (1777-1855 .) ] .
[. Gaucho] 1. : ,
-16 - 17 .-
;
; (. ) , . 2.
.
- [. Gaffel] (.).
(.), ;
- .
- [. Gachette] : .

[.

Ge

Gaia]

, ; ,
.
- [. Gag] , ,
.
- [. Gag-man] :
, .
- - (1845-1922) ;
1901 . ;

- ;
.
- [. Geyser] ,
.
- - ,
; .
- [. Game ] (.). ( ):
, .
[. Geiton gamos ] (.).
.

[.]

,
-

, , .
-

[.

Gelehrter

(.).

, ,
; , .
[. Gemma] ,
.
[. Gemmula ]
;
, ,
.
- - . .

-- [. ; ]
; . ., .
[. Genealogia] 1. , ;
. 2. ,
. 3. (.).
.
-

- ,
.
- , .
- [< . Genos ] (.).

,
-.
-- [. Genesis] ;

.,

, .
- [. Genesis] , .
- - , .

[.

Genos

(Geneos)

Nomos

,
-.
-

[.

-,

Gnral]
(

-,

).
-- - (.). .
-- [.Gnral en chef ] -18 .-:
. . ( ).
-- - : ,

- [. Generalbass] (.).
- ()
; -17- 18 .-.
--

1.

2.

, -:

.
- 1.
; . 2. (.).
.

3.


.
- [. Generalissimus ]

, ,
.
-

[.

Generalitt]

; .
-- - : ,
;
.
- [. ] , . .,
. . .

. -
.
- , , .
. -
( ). - . .
- . .
-- - , .
-- - , .

- [< . Genero , ] :
- (.). ().
- [. Generator ] 1. ,
. 2. ,
(, , . .) ;
. - .
- () - (),
.
[. Generatio ] 1. , ,
. 2. , . .,
.
- [. (Casus) Genetivus] (.). .

[<

Genetikos

.
- - .
- - 1. . 2. (.). .
.
[< . Genius] .
-

1.

. 2. () .
- [. Genitalis] ; .
- - , .
- [.] ; , ,
.
- [. Genom, . Genom(e) < . ]
,
( . 1920 .).
-

[.

Genos

(.

)]

- [. Genos , . caedo , ]

()

.
- [. Gentilis] , .
- [< . Ge ]
; , . ., ,
, .

(, .) .
- - .
[. Ge grapho , ] 1.

(, ,
, .). - ,

. 2.

.,

. .
[. Ge daizo ()] ,
(
)
().
- - .
- - .
- (.).
.
[. Ge , therme ,
] ,
.

- [. Ge eidos ]
,
,
, ,
.
- - .
[. Ge - Logos - ] ,
,
,
.
- - , .
- - ;
.
[. Ge manteia , ]
() .
- - .
[. Geometria] ,
.
- - 1. . .,
. - . . 2. ,

(,

. .). ., .
- ,
.
[. Ge nomos ]
(, , )
( - .
1963 .).
- ,
,

.

- [. Georgikos ] (.).
, , .
- - ;
[ (1729-1802) ] .
- - (.). ,

(. ).
- -
( ) ,
(: , , ).
- , (. 1).
[. Ge . tectura ] (.,
.). :
.
- [. Ge , tropos ]
(.).

( ), - ( ).
-
;
.
- [. Ge - , Phyton - ] (.).
,
(, ) (, ., ).
-

-,

.
-
; .
- - , (.
).
-: -
,

;
- (. . -2 .).
- [. Gupard]
; - ;
; .
- [. < Geranos ] 1. ;
; . 2. ;
.
- [. < . Herb] ,
(, , . .),
, , .
- - .

[.

Geron

,
.
[. Guerrilla < Guerra ]
.
- [. Guerrillas] (
I- 1808-1814 .).
- [. Girl-scout] .
- - .
- - .

; .
- [< . .] ,
; .
- - .
- - (.). . .
- [. Geron () ] :
( ) .

- - .
[. Geron () ]
.
- [. Gerundivum] (.). :

).
- [. Gerundium] (.). :

.
[. Gerusia] : .
-

[.

Geest]

,
.
[. Gestapo (.) < Geheime Staatspolizei -
] :
,

.
[.] .
- - (.). . .
[. Ghetto] ,

. ., .
.
- [. Guetre] ,
; .
- [. Gesteft] (.). , .
-

[.

Gestalt]

.
[. ]
; 20- ;
, . .

, ,
.
[. Guayle < Actek.]
;

.
[. Guarani] .
[. Guardia] 1. , . 2.
: .
- , 1917-18

( ).
,
1918-1920 .
- [. Guelfi] -12 - 15 . :
,
- - (
).
- ; .
- . .
- - . .
- . .
- [. Ghibellini] -12 - 15 . :
,
- (
).
- [. Gibbon] ,
( ); -
.
- [. Gig] (6 - 8 ).
- [. Gigas (Gigantos)] 1.
;

2.

) , , , .

(,

- - ,
(., ).
- [. Gigas (Gigantos) ]
(.). (35 -)
.
[. Gigas (Gigantos) ;
]

(.,

, , ) .
- - ; , .
-

[.

Guide]

;
.
- -
[ Gilbert- (1544-1603 .)
] .
- [. Gilde ] 1.
: ,

2.

. .,
.
- -
; ;
.
[. Guillotine < . .]

(1792 .) .
[. Gymnasion , - ,

, ( ).
- - (.). ; .
- - .

[. Gymnastika] .
-

[.

Gymnateia]

.
- [. Gynd Andr () ] ,
( ,
.).
- [< . Gingiva ] (.). .
[. Guinea] ; 21
.

[.

Gynaikdie

<

Gyne

(Gynaikos)

.
- - , .
[. Gyne (Gynaikos) ]
, ,
.
- - ,

.;
; -20 .- 50-
. . -.
- [. Gynaikeios , ] (.).
(-, ) .
- [. Guignol]
( . ).
-

[.

Guipure]

.
[. Ghirlanda] 1.
,

; . 2. .
- - ,
; .

-
]

[.

Gyros

skopen

; ,
; .
- - (.). . .
-

[.

Geus]

( ),
.

[.

Gurza]

, - ; .
[.] - (. ).
- [. Gladiator] :
, ,
.
- [. Glaci] .
- [. Glandes] (
: ).
- [. Glanzgold] ; ,
; .
- [. Glanzsilber] , ,
; .
1 [. Glaci] (.). .
2 [. Glaci ] .
-

(, ) [
Glauber- ] .
[. Glaukoma] (.). ,
; .

- [< . Glaukos ]
( , );
, .
- - .
[. Glacies . ]
, .
[< . .] ;
, ; .
- [. Gleukos , Metreo ]
.
- [. Gletscher] ,
262
*** , ; .
[. Glia ] , .
[. Glykys Haima ] (.).
() .
- [. Glykys Genos ] (.).
,

.
[. Glykys Uron ] (.).
(., ).
- [. Glykys Kolla - ] ;
(., ) .
- [. Glykys Lysis ]

.
- [. Glihende Wein ]
, ; .
[.] (.). ,
(, ).

- [. Glyptos , ] , .
[< . Glyptos , ]
.
-

[.

Glyptos

() ] (.).
; .
[. Glyptos , ,
] 1. , . 2.
.
[. Glissade ] (.). 1.
( ) . 2. (
) .
[. Glissando]
- ,
.
- [. Glisseur] ,
; .
- -
-
.
- [. Glyzerin] - , ,
; , , .
- [< . Glykys ] 1. , . 2.
, ;
.
- [. Global] 1. , , . 2.
. ., . .
- ,
.
- [< . Globus ] (.). - .
- [. Globulaire < . globulus ]
, .

- [. Globulus ] (.).
, ;
1947 .
-

[<

Globulus

,
.
- [. Globus ] ,
.
- , .
- [. Glockenspiel < Glocke , spiel
] - ,
.
[. Gloria , ] 1.

. 2.
(. , . 2) - -.
[. Glossa () ] (.).
,
.
[. Glossa laleo ]

(.,

),

.
- [. Glossarium] 1. (.).
(, ) ,
. 2. (.).
.
- - -11 - 13 .: -.
[< . Glossa ] -

(Hjelmslev, 1899-1965 .).

- [< . Glossa ] (.). .

[. Glotta gonos ] (.).


.
[. Glotta (. )] (.).
,
.
- [. Glykys gonos ] (.).
,
.
[< . Glykys ] ;
.
- [. Gluten (Glutinis) ] ,
, . .

[.

Gmina]

- 1815-1954 .- 1973
(1954-1972 .- ).
- [. Gneiss] , , ,
.
- [< . Gnosis ]
; . ., .
- [. Gnom] :
, .
[. Gnomd] (.). -
( ); .
- [. Gnomon ]
- ,
.
[. Gnosis logos ]
;
.
- - .
-

[<

Gnostikos

- ;

,
-

.
[.] ;
.
- [. Gobelin < . .] 1.
, , . 2.
(., , ).
-

[ - ] .
- [. Gogel-Mogel] ,
.
- - , ,
[ (Goethe)
] .
- ] :
- ,

; 1920 . . .
.
- [. Goal] 1. (.). (, ,
). 2. .
[. Golgoetha ] 1. ,
, ,
, . 2. (.). ;
( ).
- [. Goliards] (.). , .
- [. Goalkeeper] (.). (,
.).
- [. Golf] 1. -

( ). 2.

, (). 3. .
- [. Golf Stream]

).
- [.] ; 1912 .

(1927-)

- ;
1949 .
- [. Gommose < Gomme , ] (.).
- ( ) .
- [< . Gond ] ,
(, ).
- [. Gong < ] , ;
.
[. Gondola] 1.
, . 2.
, , (),
, , . 3. (.-.).
.
- [. Gondoliere] (. , .1)
; .
[. Gondoliera] ;
.
- [< . Gond , ]
; , . ., ,
.
- [. Gond -idion - ( )]
1. - ,
. 2. -
, .

- [. Gonia metreo ]
.

[.

Gonia

metreo

1.

,
,

. 2. ,
.
- [< . Gony ] (.). .
- [. Gonos Coccos ]
.
[. Gonorrhoia] -
; .
[. Gonfaloniere ] -13 - 15 .-
-: ,
.
- [.] , .
- [. Gorgon] : , ;
.
- - , ,
. - ,
, [
(Gordias)
; , ,
;
] .
[. Gorilla < .] (2 ),
; .
- [. Gorgette] ,
.

[.

Gotik]

, , .

,
; ;
.
- - - ;
; .
- [. Gaufre] , . ,
, ;
, .

[.

Gaufrer]

, , .
[. Gradatio]
; , .
- [. Gradiens (Gradientis) ] (.).
(
).
- (.,
); , .
- [. Gradus , ] (
). 1.
; 1/360 . 2. .
3. . 4. ()
. [. , ] (.). 1.
, ,
. 2.
.
- [. Gravis . metreo - ]
; .
[. Gravis . metreo - ]
,

;
.
- [. Graveur] (
); .

- , , ,
. .

[<

Gravitas

; .
[. Gravure] 1. (, , ,
.) . .
- [. Greisen] , ,
.
- [. Greifer] (.). -
, ;
(, .) .
- [. Gramme] :
.
- [. Gramma , , ]
; , . .,
, , .
[. Grammatikd] ,
(
); .
- - .
-

.
- [. Gramma , Phond , ]
,
(, ).
-

[.

Grnaum

; 0,062 ( ).
[. Granata] 1. .
- , . 2. (.). :
.
- [< . Granatus ]
; ;

(, .) ;
.- ;
.
- [. Grande] 1. (1931 ):
; . 2.
, , .
- [. Grandiose] , , ;
, .
- [. Granito] ,
, : .
- - , .
- [. Grand-pftience] - .
[. Granulum ]
, .
- [. Granulaire] .
[< . Granulum ] 1.
, (
). 2. (.). ,
, . 3. (.).
.
[. Granulom . () oma ]
(.). .
- [. Granulum . Kytos ]
,
(); .
[. Grasseyer]
() , -; .
[. Gratification] .
- [. Grattoir] ,

(,

(, ) .

),

[.

Graf]

: .
- 1) - ,

2)

: .
[. Graphd ] ,
, .; .
[< . Grapho ] ,
; .
- [< . Grapho ]
; : 1) . ., ,
. 2) , ,

.,

3)


().
- [. Graphikos , ] 1. ,

2.

, : ,
(, ).
[. Graphikd , ] 1. ,
() ; . 2. (.).
; ()
().
- - (. , . 1) .
- - ; ,
.
- [.< . Caraffa < .] -
(, .).
[. Grafin] .
- - (. , . 2)
( .).
-1 [< . Grapho ] 1.
(

);

, . 2. (
) , .
-2

[.

Graffito

, ,
.; , . .
- . .
- - , .
[. Grapho logos ] ,
() ;
.
- - .
[. Grapho mania ; ]
, .
[. Gratia ] , , (., ).
- [. Gratiae] : ,
(
).
- [. Grazioso] ; , .
- [. Gracht] : ;
.
- - . .
- [. Grader]
;

.
- - ; .
- [. Grape-fruit] 1. . 2.
, - .
- - . .
[.Graine] .

- [. Grenadier] (.).
: ,
;
.
- [. Grainage] , .
- [. Gricisme]
; .
-

()

[.

Gregorianus]

( ), 1582 .
XIII- (. . )
.
- [. Grivois] ;
. ., . . . .
- [. Grisaille < Gris ]
,

.
- [. Grisette] (.).
, : (,
.) - , , .
[. Grizzly]
; .
- [. Grille < . Griller ] (
),
.
- - , (.).
- [. Grillage ] ,
.
- [. Grimer < . .] 1.
, , . .,
. 2.
.
[. Grimace] .

- [. Grimeur] (. 1) .
[. Gringo] :

), (. ).
- [. Grippe] ,
.
- [. Grander] : ,
.
-1 [. Gryps] 1. :
; , ;
. 2. .
-2 [. Griff] 1.
() ,
. 2. (.). :
.
-3 [. Griffe] ,
; .
- [. Griffel]
. - (. ).
- [. Griffon] 1. , 1 (. 1). 2.
.
- [. Grog] -
, .
[. Gromada] . .
- [. Gross] : (144 ); - (, , , .)
.
- [. Grossbuch] : ;
.
- [. Grossmeister] 1. ,
; . 2. :
- .

-1 [. Grotte] ,
(, ,
): .
-2 [. Groot] -. -
- ( ) .
- [. Grotesque] 1. :
, ,
- ,
; . 2. (.). , .
- - (. 1) ; ,
-.
- [. Grosz < .] 1. : (: ). 2. (.). ;
. 3. ( 1/100)
( 1/100).
- [. Grubber] - -
.
- [. Groom]
: ,
; -.
- [. Grund] 1. , ; ,
. 2.
. 3. , (, ,
. .).
- [. Grundtouw] (.). 1.
,
. 2. ,
- .
[. Gruppetto] (.). ,
4 5 ; .
[. Guanaco < ]
(. ); ;
.

[. Guano] ;
.
- . .
- [. Gouache] 1. ,
. 2. .
- [. Gubernator] 1. :
. 2. :
. 3.
: .
[. Gubernius] (

1929

):

.
- [. Goudron] 1. ,

2.

, ;
.
- - (.). , ;
.
-

[.

Gouvernante]

(, ) .
- [. Gouverneur]
(, ) .
- - - .
- - . .
- [. Gulden < Gold ] ( - )
-15 - 19 .-;
(), .
- [. Gulyas] ;
.
[< . Gummi , ] (.).
;
.

- [. Gummi , ]
; .
- [. Gummi guttae ]
; ,
.
- [. Gummi , (. )]
; .
- [. Gummi . ]

; , .
- [< . Gummi , ] , .
[< . Gummi , ] ;
.
- [. Gourde] .
- [. Gourmand] ,
.
[. (.)]
.
- [< . Gut ] ;
, , , .
.
- [.Guttapercha < ]
, ; .
[< . Gutta ]
; .- ,
.


- - 1. . 2. ,
.
[ . Daguerreotypie < . .]

.
-

[.

Dadaesme]

(1914-1924
).
- .
- [ Davos-
,
] .
-

[<

Davris]

.
-

[.

Dasys

metreo

- .

[.

Dike]

(.).

, .
- [. Dime] :
().
- [. To digest , ]
: ,
( ) .
- [. Da capo] (.). , (
).
- [. Dakryon Aden ] (.).
.
[. Dakryon rheo ] (.).
.

- [. Dakryun kystis , ]
.
- [. Dacron] ;
.
- - (.
, - ).
- - ,
, ;
[
,
] .
- , .
[. Dame] 1. () . 2.
(.).

. 3. : ,
, .
[] ;
.
- [
-

] .
- [.] : (
); ; ,
, ;

-9

; -10
( ).

[ ()
,
;

;
, ] .
-
[ : 50 -
() ;
] .
- [. Dancing-hall ] ,
; .
- [. Dentiste < . Dens (Dentis) ] (.).
; .
- [< .] -
.
- - ,

(Darvin, 1809-1882)
] .
- - .
-
[
(DcArsonval, 1851-1940) ] .

- [. (Casus) Dativus] (.) .


[. Dato ] (.). .
--

[.

Dowing

Street]

;
(, , ).
[< . Daphne () Dafne] (5 ) ; ; .
- [. Daktylos] : ,
( ), ( ).
- [< . Daktylos ] (.). , .

[. Daktylos logos ] -
: .
- - .
[. Daktylos skopeo ]
;
; .
-19 . - 70- .
- [. Dasnakcakan] .
-

[.

Dasnakcutjun]

, 1890 .;
.
- - . [.]
: , ,.
- [. De] , : 1) , ,

.,

2)

.., .
- (.). : ()
(, .) -
(. ).
-
,

[.

Dbarcadere]

1.

:
2.

(.).

.
- [. Dbats] ,
- ; , .
- [. Debet ] (.). -
, ,
(.
).
- [. Debilis ] 1. . 2. (.).
, , .
- ;
.

- [. Dbit ] (, .)
, .
- [. Debitor] (.) .
- - (.) ,
().
- [. Dbut] 1. ;
. 2.
( ).
- [. Dbutant] , ,
, .
- , (.
, .1)
[< . Dbloquer] (.). () ;
(, ) .
-

[.

Dbauche]

-,

.
- - 1. . 2. ,
. 3. .
- 1. ,
(, .) 2. (.).
.
- [. Degeneratus] 1. , ,
. 2.(.). ,
, .
[. Dgnration] 1.

2.

(.).

.
[. Dgradation] -
; , .
[. Degressio ] 1. ,
. 2. (.). -
.

- - .
[. Dgustation] (
,

.
- [. Daidalos] :
,
;
.
- [. Dead weight] (.).
( - , . - ).
[. Deductio ] - (.).
-
(. ).
- (.) - ,
.
[. Devalvation] ,
,
(. . ),

[.

Devanagar]

).
-

, .
(., -).
[. Dviation] 1.
(

.2.

(., , ,
.).
- [. Devise] 1. ,
, . 2.
,
(, .). 3.
: , , . 4. (.). , .,

;
.
- () - (.).
[
] .
- [. Deuteragonistes] :
, .
- [. Ds-, -] , ,
, . ., , .

[.

Dshabill]

.
[. Dsavouer] ,
, .
[. Ds-, - (. )] 1.
,

2.

, , , .
- [. Dserteur] ,
.
[. Desiderata ] 1. (.). ,
. 2. , , , ,

.
- - .
[. Ds-, - . ]
, . - (.). 1. , ,
, , , . 2. ,
.
- ,
(. ).
- - (.,
).

- - , .
[. Dsinfection]
; .
- .
[. Ds-, - ]
, .
.
- , .
- - ,
.
[. Ds-, - . odor ] ()
;
- - , .
[. Dsorganisation] ,
; , ,
.

[.

Dsorientation]

1.

; . 2.
.
- (.). , (. ).
() - , -
,
, ; .
- [. Deadwood] 1.(.). 1. ,
. 2.
.
- [< . Deus ] -
(-17-18 .); , , ,
.

. 1887 .
- - .
- [< . Deuteros ] (.). ;

.
- - (.). ( ) ;
.
-

[.

De

jure]

(. -).
- [. Deck] (, ...) .
[. D] (., , )
.
- [. Deka ] ,

, . ., , .
-
,

[.


1825 .
- [. Deka gonia ] .
- - ; 10
.
[. Dcade < . Dekas () ] 1.

. 2. (.). (
): .
- [. Dcadence] , (.
).
- - , .
[. Dcadentisme]
(-19 . -20 .

):

, , ,

.
- [. Deka Hedra , , ] (.).
, .
- - ( ); 10
.
[. Dcalcomanie]
, , . ;
.- - . [ ,
] .
- - ( ); 10
.
-- [. Decanus] 1. :
. 2. :
, . 3. ; . 4. , .
- - :
. *
[< . Dcanter ]
; .
[. Decapitatio]
; .
- . .,
( ).
[. < Dcatir ]
.
- ( ); 10 .
- [. Ddckel] (.). :
( , , .)
(
).

.
- [. Declamator] ,
; .
[. Declamatio] -
; .
[. Declaratio] 1. ,
, ,
;

. 2.
.
, . 4. ,
. 5.
, ,
.

.
- .
- [< . Dclass]
(.,
, , , ).
- - , .
[. Declinatio] , ; .
- (. , . 1)
.
[. Decoloratio] .
[. Dcollet] 1. , ,
, ,
. 2. , .
- - 1. (). 2.
, ().
- (.). .

- 1. . 2. (.).
,
; , .
- - ,
; -
.
- , (., ).
-

[.

Dcor]

(.).

() , .
- [. Dcoratif] , ,
. ., . .
- [. Dcorateur] 1. . 2.
() , .
[. ]
; .
- - . .,
.
- [. Dekort] (.). ,
.
[. Decorticatio ] 1.
(, .)
. 2.

.
-

[.

Decorum

, , .-
[. ] (.). .
-

[.

Decrementum

: ,
.
- [. Decretum]
( ), .

[.

Decretalia

<

Decretum

, - ] ,
.
- .
-

- . -
,
.

[.

Decrescendo] (.).

(.
Krescendo).- [. Decurio (Decurionis] :
.
- [. Delegatus]
, , .

[.

Delegatio]

, ,
.
- [. Dlicatesse] ,
; .
- [. Dlicat] 1. , . 2. ,
, .
[. Delimitatio] :

.
- [. Delinquens (Delinquentis) ]
: ,
, ,
..
- [. Delirium] (.). ,
( ) .
-
.

[.

Delictum]

(.).

[. Delkredere < . Del credere ]


: ,

.
- ,
( ).
- - (.). ,
[
- () ] .
- [. Delta ( ) . Planum
] ;
(. ).
- - , .
- - -
.
- - , .
- [< Deluo ] (.). ,

.
- - , .
- [. Delphis (Delphinos)] 1.
; 70- ;
. 2. ,
.
- - ,
(. ).
- - , .
[. Demagogia] 1. ,

). 2. ;
.
[. Demarcation] 1.

).

- 1) , ,
. 2)
; ,
. 2. (.).
.
- [. Dmarche] (.).
(, , .).
[. Dmasqoer] (.). .

[.

Dementia]

.
- [. Demurrage] (.). ,
(. ) .

[.

Demeter]

Cerera).

,
(

- [. Demicoton] ;
-19 . -.

[.

Dmilitariser]

, ,
; .
-

;
, .
- [. Demi-monde] :
, .,
, . .
.
- [. Demi-mondaine] :
, .
- [< . Demi-saison ]
,
().

- [. Demiurgos] 1. :
, . 2. (.). , .
[. Dmobilisation] - 1.

. 2.
.
- - .
[. Demos grapho ] ,
( , .); .
- 1. . 2.
.
[. Demokratia] 1. ,
,
. - ,
. 2.
,
.

; .
-

.
-

- . .
- [. Daimon] 1. : ,
. 2. : , .

[.

Dmontisation]

, , .
- - 1. , , . 2.
() .
[. Daimon ; ]

( );
.
- - (. 1) .
- - , (. 2),
.
[. Demonstratio , ] 1.
,

. ., .
. 2. . .,
( ). 3.
. ., 4.(.). ,
-
. 5. , . 6.
, (.,
.).
- - 1. (. 5) ;
. ., . 2.
(. 2) - . ., . 3. (.).
(. 4) . ., .
-

[.

Dmontage]

, , .
, .
- - 1. ; , . 2. (.).
, ; . ., ;
.
[. Dmoralisation] - 1.
, . 2. ,
.
- [. Dmos] 1. :
; . 2. (.). : , .
-
.

-8-5

.-

[.

Dmotikos

- [. Dumping]

);

.
- [. Dempfer] 1. (.). , :
; . 2. (.).
: - .

.
- - . .
[. Dnaturalisation]
(. ).
- - ,
.
- [ . Denaturatus]
.
[. Dnaturation] -
. ,
.
- - , ;
.
[. Dnationalisation] - 1.

(,

.).

2.

.
- :
() .
[. Dandy] - :
, ; .
- - ; .

- [< . Dendron ]
,
, - .
-

[.

Dendron

1.

, ,
, . 2. (.).
,

. 3. (.). ,
- (. ,
. 2) - [< . ]
; . .,
.
- - , .
[. ]
, - - .
-

() - , .
[. Dendron metreo ]
, ;
-.
- (.). - .
[. Denier] 1. ()
; 9 . . 2.
.
[(. De-), . Nitr(ogenium) facio ]

(.).

() ;
.
- [. Dnominativ] (.). ,
. ., ( ),
( ).
[. ] (.).

.

[. Dnonciation] - (.).
.
- [. Densitas . meteo ] 1.
. 2.
, ,
(, .).
- [. Dentalis < Dens (Dentis) ] (.).
(); , ., , , .
- [. Denticulus ] (.).
()
.
[. Denudatio ] (.). ,
, , .
.
[. Denuntiatio ] (.). ,
.
- - (.). .
[. Deon (Deontis) ,
] ,
. (. ).
- , ,
, .
-

[.

Dpartement]

2.

1.

: . -
: . 3.
: ,
.

[.
2.

Dpeche]

1.

(, ).
- (.). ;
(. ).

[< . Depilo ,
.
[. Dpot] ,
. - .
- - (.).
(, , ), ;
(.,
.
- [. Depositum ] (.).
, (,

- - ).
- - (.). ,
-
.
- - (.). .
- - (.). (.,
),

(.).

( ).
- - (.). 1. , . 2. ,
-
.
[< . Depono ] 1. (.). . 2.
(.).

(
).
[. Depopulation] (.). ,
.
- [. Dport] :
- .

[. Deportatio] -
.
[. Depressio , ] 1. (.).
, . 2. (.).
, . 3. (., .).
, - . - (..). .
- [. Deputatus] 1.
; . 2.
.
[. Dputation]
, , ,
.
[. Dratisation < Rat - ] ,
.
[. Derby < . .] - .
- - . .
- [. Derivatus ] ;
- .
[. Derivatio , ] 1.
. 2.
. - ,
. 3. (.). , .
- - [. Derrick] ,
- , -
.

[.

Derma ]

(.).

,
.
- [< . Derma (Dermatos) - ,
;
, .; .
- [< . Derma (Dermatos ] (.). .

- [< . Derma ] (.).


(, ) .
- - ; .
[. Derma (Dermatos) logos ]
, .
- [. Derma (Dermatos) Mykes ]
(, , .),
.
- [. Derma (Dermatos) Mykes (Myketos)
] ,
.
- [. Derma grapho ] (.).
,
, ;
.
- [. Descente] 1.
- ( ) . 2.
- .
- .
- (. De-), . Celero . metreo
] (

.)

).
[(. De-) . Sensibilis ] 1.
(.).

. 2. (,
.)
(. ).
- [. Dessert] ,
; .
- ; 2400

(1,

09

);

- [< . Dessino ] -,
.
- [(. De-), . Syn chronos ]
-

( ).
- [.
< Dessus -, () , () Porte
] (.). ( ),
.
[< . Desquamo , ] 1. (.).
( );
- . 2. (.). .
- [< . Descriptif] .
- [. Desmos lyo - , ] (.).
,
.
- [. Desmos lysis - , ]
(.). ,
.
[. Desmos logos ] ,
.
[. Desmos , Ergon - ]
, .
- [. Despotes] 1.
: ,
. 2. (.). ,
; , .
[. Despoteia] 1. ;
- . 2. , .
- - ; .
[. De- (. -) (.
)] .

-, -... - . , ...
[. Destructio]
, . ., .
- - 1. . 2.

(.

). ., . . . .

(.).

(. ).
- [. Descendens (Descendentis)] .
- [. Dtail] 1. , . 2.
; .
- ,
.
- [< . Dtaill] .
- [< . Dtendre ] (.). 1.
- . 2. ,
; .
-

[.

Dtente]

(.).

(
).
[. Dtach] (.). :
,
.
[< . Deterior ] (.) , .
- [. Determinans (Determinantis)] 1. (.).

; . 2. (.). ,
.
- [< . Determino ]
,
.

- , .
- - .
- [. Detective] 1. ,
: ; 2.
(, ).
- , - -
,

()

. - ,
.
- [. Detector] 1. :

. 2. , (., ,
, ) . :

, .
- - 1. ,
. 2. , ,
.
[< . Detono - ]
,
.
1 - .
2 [. Detonner] (.). , ,
.
- [. Detritus ] 1. (.).

2.

,
(.).

; , ,
,
.
- [. De facto] , (. DeIure).

[. Defaecatio] 1. , . 2.
, . 3. :
.1 [. Defensive] (.,
.). , .
2 [. Defenziwa < . - () : .
- [. Deferns (Deferentis) ]
(. . - 2 .) :
,
.
[. De- (. -) Ferrum ]
.
- [. Defectus] , , , .
[. Defectus . logos ]
,
.
- - ,
.
[. Defectus . Skopeo ]
, .
- - ; , .
-

[.

Dfibreur]

.
- - ,
(
).
[. Dfil] (.).
(, , .). . . .
[. Definitio]
.

- [. < . Divisio ] , (-),


,
, .
- [. Deficit ] 1. . 2.

(.,

.
- - 1. ; . 2.
, .
[. ] - .
[< . Deflo ] (.).
.
-

[.

Deflecto

1.

. 2.
. 3. , , ,
, .
.
- [,
Flora- ; ., ,
De-] .
- [. De- (. -) Folium ]
, ;
( ).
- (. . ). (.,
) .
[. Deformatio] -
(, .).
- .
- [. Defroster] 1.
. 2. ,
( ).

- ;
,
.
- [. Dextrine] , ;
.
[< . Dexter ] (.). , .
- [. Decemvir < Decem Viri ] :
, .
- 1. ,

. 2.
.
- [< . Decem ]
; ( ). ., .
- - , , :
.
- - .
- - .
[. Decima ] 1.
. 2. . 3.
(.). ( ).
[< Decimalis ] ,
(., 1971
.).
- [. Decimalis] ; .
- .

,
,
. .; . -
.

[. Decimus ] (.).
;
.
- - ( ).
[(. De-) . Helmins (Helminthos) ]
(.). ; ,
.
[. De- (. -) . Hydor ] (.).
(. ).
- (.). -
.
- [. Dihkan] : .
- [. ; ]
;
.
- [. Diabts] ,
. ,
; . - ,

.
- - .
- [. Dia :
Genesis ]
.
- [. Diagnosis ] ,
.
- - .
- 1. ,
, . 2.
.
- - , .

- [. Diagonalis] 1. (.). ,
. 2.
.
[. Diagramma] 1. ,
(, .),
. 2.
.
[. Diadema] 1.
- () . 2.
- () .
- [. Diadochos , ]
, (323 . . .)
.
-

[.

Diathesis]

(.).

.
[. Diathermia ] (.).
,
.
- [< . Diakritikos ] (.)
, ,
( , ). ., . . ,
. ,. ,. .
- [. Dialektos] , ().
-

[.

Dialektike]

,
;
.
-

.
-
.

, .
- .
- - . , .
- [. Dialysis ] (.).
; , ,
.
- - ;
, .
- [. Dialogos] 1. . 2.
,
.
-

(.,

.
- - ;
.
- [. Diamant] 1. (.). , . 2. (.).
() .
- - (.). (
).
- [. Diametros ] ,
( ) ;
, , .
- - 1. ()
. ., . 2. (.). ,
(, .).
[. Diana] :
( .
- [< . Diapason ] 1. (.).
,

. 2. (.). , (, ,
.).
[. Diapausis , ] (.).
: ,
.
-

[.

Diapedesis

(,
;

.
- [. Dia . positivus ]
;
( ).
[. Diarrhoia] (.). ; .
- [. Diarthrosis] (.). .
- [. Dia Skopeo ]
,

.
[. Diaspora ] ( )
.
[. Diastasis , ] , .
[. Diastole ] (.).
- , ,
().
- [< . Diastrophe , ] (.).
,
.
- [. Diatome
] ,
.
- [< . Diatome ] ,
() ;
.

- [. Diatonikos ] :
- (.). ,
.
[. Diatrema , ] (.).
, ()
.
[. Diatribe - , (
),
.
- [. Diaphanes ] .
[. Diaphaneia ]
, .
- [. Diaphaneia metreo ]
, .
- [. Diaplaneia Skopeo ]
(.).

(.,

).
- [. Diaphysis] (.).
( ).
- [. Dia (. )]
.
- [. Dia Phond ] (.).
,
.
[. Daiphonia] (.). , (. 1).
[. Diaphragma ] 1. (.). ,

. 2. ,
- ,
.
- (. , . 2)
-
.

[. Dia , chronos ] (.).

(.

).
- [.] (.). (Digitalis-)
; .
- [. Diggers ] (.). - 17 .-
:

(
); ;
.
- [. Digesta] ,
533 . ;

(: ).
- [. Digitalis] 1. ( ). 2.
(.). ;
.
[. Digressio] (.). ; .
- (.). .
[< . Didaktikos ] 1.
- ,
; 2. , .
- - (. 1) ,
.
- [. Dise] (.).
.
-

[.

Dielectric]

(.).

(., , .); .
1 [. Diaita ]
.
2 [< . Dies ]
: ( ) .

[< . Diaita (. 1)] , .


- ; (. 1) .

Logos

).
-

(.

1)

- , .
- [.] 1. .
2. (): ,
. 3. : . 4.
(.). : .
[. Di(s) . vaccina (. )] (.).
, (.,
) .
[. ] 1. ; , ;
. 2. (.). , (. 3).
- - (. 1) .
[. Diversio , ] 1.

;
. 2. ,

[.

Divesificatio

] - .
- [. Diverticulum ] (.).
( , , )
.
- [. Divertissement]
,

, .

- [. Dividendum ] :
,
.
[. Division] ,
.
- [ . Division ] 1. ,
. 2.
(; ) .
- [. Di(s) . ] (.). ,
.
. - . -.
- [. Design , ]
, .
- [. Designer] -,
, , ,

, , , . .
[. Disaggio] (.). :

(. ).
[. Dys (; , )
Arthros , ] -
, .
- (.). ;
.
- [. Diesel < . .] ,
.
- ,
;
.
[. Dysenteria] ,
;
, .

[. Disjunctio ; ] -
; .
[. Dys (; , )
Osme ] .
[. Dys (; ) Uron ]
(.). .
- [. Dithyrambos] 1. : ,
;
: . 2. , ,
(: ).
[. Dilatatio] (.). ; .
- [. Dilato . Grapho ]
, .
- - ,
.
[.Dilato . metreo ]
,
.
[. ] 1. (.). ,
, , -
. 2. ,
- .
- [. Dilettante] ,
, ;
, .
- - ,
; .
- [. Diligence] ,

;
.

[.

()

1.

; . 2. :

. 3.
.
- [. Deals] (.).
.
-

[.

Diluvium

(.).

.
- [. Di(s) , . mthyle (. )
aniline (. )] ,
; ; ,
. .
[. Diminuendo] (.). , .
- [. Di(s) morphe ] 1. (.).

.

(, .); -
. 2. (.).
;
. 3. (.).
.
[. < .] (.).
- ,
.
- - 1. , (. 3). 2. (.). ,

( -
).
[< . Dynamikos ] 1. ,

()

. 2. , ,
(. - ). 3. (.). , . 4.
(.). .
-

1.

2.

(.1),

. ., .

,
,

- [< . Dynamis ] ,
; .
[< . Dynamis ] , .
- [. Dynamis Grapho ]
.
- (. , . 1.)
.
- [. Dinamis Metreo ]
; .
- .
- [. Denarius] 1. :
. 2.
: ; . 3. :
, , , ; .
- [< . .] ,
(, .) .
[. Dynasteia] ,

.
- [< . Dynatos ] (.).
.
- [. Dinghy] .
[. < .] ;
.
- [. Deinos Saura ] (.).
(20 - );
.
- [. Deinos Therion ] (.).
(4 - 5
).

- [< . Di(s) ] ( )
.
- ;
. . 1684 .
[. Dionisos] :
; (
).
-

[.

Dionysia]

; . -
.
- [. Dioptron ] 1.
. 2.
.
[. Dioptreia , ]
.
[. Dioptrika] ,
.
[. Dia , ] 1.
, (
) . 2. ,

(,

.); (. , . 2.)
, .
- [. Diorite] ;
.
-

[.

Dioskuroi

: ( - Polidevke),

;
,
.
- [. Dyo Physis ] (.).
, (. ).

- - (. ).
- [. Diploos dokos ] (.).
;
,
( 25 ).
-

[.

Diploos

kokkos

, -
(., , .).
- [. Diplome < .] 1.
,
. () (), (, )

2.

, .
- - , .
- [. Diplomate] 1. ,
,
. 2. (., .). ,
, .

[.

Diplomatie]

1.

, . 2.

; .
- - .
-
. -
,

- . .
[. Diploos ops ] ,
.

- [. Dieplood] (.). (. 1),


; 200 -
.
- [. Di(s) ] 1. ,
,
. 2. ,
, , .
- [. Deep - ] :
, .
[. Di(s) , logos ]
, (. .
).
- [. Diptychos ] 1.
: . 2. . 3.
.
- [. Direct ] (.). :
.
[. Directive]
, .
-

[.

Director]

.
- - 1.
, . 2. ,
.
[. Directorium] 1. (
, 1795-1799 .): -
. 2. (.,
, ).
[. Directrice] 1. (.). ,
,
. 2. (.).

3.

(.).

[. Directio ] ,
.
- [. Dirigeable] ,
; .
- [. < . Diriger ] ,

(, .). .
-

[.

Dirhim]

1.

. 2. :
; 1960 ; : . 3.
: ; 3,2 - 3,5 .
- ( ) - [. Dis-, . Dys-] ,
, , ;
, ., . . .
- [. Di(s) Sakcharon ] (.).
() ,
( ) (., , .).
- [. Dis-, . Dys- (. Dis-, Diz-)]
(,
).
[< . Disgrego ] (.).
.
[< . Dissemino ] (.).

. ., . .
- [. Dissenters < . Dissentio ]
- 16 - 17 . - : -
, () .
- - , .
[. Dissertatio ; ] ,

- [. Dissidens (Dissidentis) ] 1. ,

. 2. , ;
.
[< . Dissimilis ] 1. (.).
. 2.
(.). - ;
(. ).

[.

Dissimulatio

(.).

.
- [< . Dissipo ] (.).
.
[. Dissipatio] (;
).

(.).


.
- [. Disque < .] (). (.
).
- [. Discantus] 1. (). 2.
. 3. : ,
() .
- - (. 3) .
- 1. ;
. 2.
.
[. ] 1. , , ; .
2. (; .). . 3. (.). , (. 2).
- [. Diskobolos] (; .). .
[. Discothque < . Diskos
theke ] 1. (. ). 2. ,
; .
- [. Diskos mykes (myketos) ]
.

- [. Dis., . Dys- (. Dis-, Diz-) . Comfort


] (.). (, , ...).
- - (.). . ; .
.
- [ . Discount] (.). 1. . 2.
, .
- [. Discounter] (.).
, .
- (.) Diskontis ;
().
[. Discrditer]
, , ; ,
.
-

[.

Discretus]

-,

; (, ,
).
-

[<

Discrtionnaire

, ] .
[. Discriminatio ] , . .
, .
- [< . Discursus ] :
- (.). , ,
.

, ).
[. Discussio , ]
; , .
[. Dys lalia ] .
[. Dislocation] - 1. (.).

. 2. (.). . 3.
(.). ( ).

[. Dissolutio] (.). 1. . 2.
().
- [. Dissonance] 1. (.). ,
(. ). 2. (.).
,

3.

(.).

.
[. Dissociatio , ] 1. (., .).

2.

(.).

.
-
,

[.

Dispensaire]

() .
- [< . Disparatus] (.).
, : .,
.
- [. Dispache] (., .). :
, .
- [. Dispacheur] ,
.
- [. Dispatch] (., .). ,

.
[. Dispersio] (., .). , ;
. - (.).
( ).
- (., .).
( , ).
-

[.

Dispatcher]

-
, ,
,
.
[. Dyspepsia] (.). -
, .

[.

Display

(-

), ,
.

[.

Dispositio]

(.).

1.

. 2. -18 - 19 . :
.
-

[.

Disponens ()

.
- [< . Dosprositos ] (.).
; , (.)
;

(.

; , .-
.
[. Disproportion] ,
, .
- [< . Disputo , ] ,
, .
- - .
- [. Distalis] (.). ,
(. ).
[. Distantia] 1. ,
. 2. -
, . - ,
.

- [. Distillatus ]
() . ., : ,
.
- - 1. ( )
. 2. ; . .
[. Distillatio ] - ,
().
- [. Distichon] (.). ; .
[. Distorsio ] 1. (.). -
- . 2. (.). ,
.
[. Distribution] 1. , . 2. (.).

()

( ,
); .
- - (.).
() .
- [. District] 1. ,
(, ,
...): , . 2.

- .
[. Dys ( ) trofe ]
(.). , .
-

(.).

.
- (., ) ,
.
[. Disciplina] 1. ,
. 2. ,
, .
- - .
-

( ). - ,
.
- :
- .
[. Dys ( ) harmonia
] 1. (.). , . 2.
(.). , ; .
- - .
- [. Dbel ] ,
, ,

.
-

[]

.
- [. Dker < . Duco , ]
(), ,
, . .
- . .
- [. Dne] ,
, , .
- (.). [. Durus (.
)] ,
, , , ; ,
.
- [. Duratif] (.). (. ).
- [. Diurdsis] (.) .
- [. Diurdtikos] (.) .
- [< . Diurdtikos ] -

- [. Dur . metreo ]
.
[< . Diffamo ]
( ) .
- - ,
, ; ,
.
-

[.

Differens

(Differentis)

1.(.)

. 2. (.).
( ) .
-

[<

Differentia

1.

(.).

. 2. ,
.: , ()

.
- - (.). (. ,
.

1)

.
,

- ,
.
[ < . Differentia ] 1.
, , .
2. (.).
. 3. (.). ,
, , (. ).
- 1. , (. 1). 2. (.).
(. 1) , .
- - , ( ).
-

.
[ < . Diphthera ]
(

),

, (.
. ).
- - (.). . .
- [. Diphthongos] (.).
; .
- (.). .
- - () ;
; (. ).
[. Diffractio ] (.). ,
.
[. Dipsa mania ; ]
(.). (
).
- (.). . .
-,

(.).

.
[. Diffusio , , ] (.).

()
.
- - 1.
. 2. .
-

1.

2.

; , . 3. (.). (
).
[. Dicha ] (.).

; .
[. Dichotomia ] 1. ,
. . 2. (.).
, . .

- [. Di(s) chroma ] . .
(. , . 1) (., )
, .
- [. Di(s) chroma (Chromatos) ] (.).

.
- [. Di(s) chroma (chromatos) ]
.
- - , ,
, , ;
[
D- ] .
- [. Dikte] , (,
, . 2).
- [. Diktat] 1. ,
., . 2.
-
.
-

[.

Dictator]

1.

, . 2. (.).
: ,
.
[. Dictatura] 1.
. -
. 2.
: ; .
- [. Dictor ] ,
- , .
- [. Dicto . ] ,

.
[. Dictio] ; .

[. ] ;
.
- (: ) -

] .
- [. Dog ] .
[. Dogaressa] (.). .
[. Dogma] , ,

.
- [. Dogma (Dogmatos)] 1. :
, , . 2. , .
-

.
- .
- [.Dogmatikos] .
- [. Dodeka gonia ] (.)
.
- [. Dodekaedron <Dodeka hedra ]
.
[. Dosis] 1. -
. 2. (.) . 3.
, .
- - ,
.
- - ,
.
[. Dosis Metres ]
,
.
- ; .

[. Doina] .
- [. Dock] ,
, , .
- [. Docker] - .
- [. Documentum] 1.
; . 2.
.
- 1. (
). 2. (.). .
-

. - ,
, .
- [. Dollar]
. - ,

.
- - (.). ,
.
[. Dolichos kephald ] (.).
, ( )
(. ).
- [. Dolichos morphe ,
] ,
(. ).
- - . .
- [. Dolmen] ( ) , ,
.
-

[.

Doloman]

(.).

1.

, . 2. ,
.

- [. Dolomite < . .]
, ( ,
. ); .
[. Dolce] (.). .
[< .] .
- [. Domaine , ] 1.
: (, , )
. 2. : (,
, .).
[. Domesticus , ]
( ).
-

[.

Dominans

(Dominantis)

1.

, ; . 2. (.).
. 3. (.).
: ,
.
- [. Dominatus , ]

(-3

.-

.
-

.):

,
.
-

-13

.-

-
);

[, ] .
- [. Dominion] - ,
- (
: , , .);
.- : () .
- - , , .
[.-. Domino] 1. 28 ,

2.

;
-

; . 3.
.

[.

Domicilium

, .
.
-

[.

Daumkraft]

(;

, ) -
.
- .
[. Don]
, ;
.
[. Donna] ;

- [< . .] 1. ;
.
- .
[. Donia]
, ;
.
- - , ,

[
] .
- [. < . Dono] ] 1. ,
. 2. ,

(;

...)

(.

).
- [. Donjon] .
-


.
- [. Doppelend . ball ]
-

.
- [. Doppelzentner ]
; 100 -.
- [. - Doping] , ,
;

.
-

[.

Doge]

.
- - ,
( - - );

.
- [. Dormeuse] ,
).
- [. Dorsalis < Dorsum ] (.)
, (. ).
- (.). ,
; .
-

[.

Dortoir]

:
(, ).
- ,
]

,

.
[. Dossier] ,
, ; .
[. Dotatio] ,

- [. Dauphin] (1830
. ); .
- [. Doxa grapho ]

.
- [. Doctor ] 1. :
, ;
. 2. : -
( ).
3. (., .). .
- [. Doctoral < .] ,
. ; .
- - ,
.
- :
.
- - :
.
- [. Doctrina] ,
.
- [. Doctrinaire]
; , .
- [. Docens (Docentis) ]

); (
) .
- 1. , . 2.
.
[. Drague] 1. ,
(, , .)
. 2. (
) .
- - (. , . 1.) .

- [. Dragline] .
- [. Dragoman < .]
, .
- [. Dragon]
: ,
.
- [ < . Drap des dames ] (.).
.
- [. Drive] (.) :
.
- [. Drakon] 1.
; . 2. ( 20
); .-. . 3. (.).
. .
-

1:

. -

.
-2: - , [
] .
[. Drama , ] 1.
,
. 2. , ,
( ). 3. (.).
; .
- 1.
, . 2.
, .
-

().

1.

).

2.

(.).

- - 1. . 2. . 3.

. ; . . . ). - - ,
.
[. Dramaturgia] 1.
, . 2. , , . .
.
- - . .
[< . Draper] , ; ,
(; ).
[. Drage] 1. .
2. , .
- [. Drap] ;
.
[ . Drachme] 1. ;
. 2.
( 20 - 25 .); . 3.
(3, 73 ); .
[. Dracaena < .] ;
; .
- [. Drahgkan] - ;
1 (4, 26 ). ( ).
- [. Dreadnonght] -
, (
.)
[. Draisine < ..] (),
() ;
, .
- [. < .] 1. (; .). ,
. : . 2.
(.) .
- [. Dreg] , .

- [. Drell]
(, ); .
[< . Drain ] ,
().
- [. Drainage] 1. (
) , ;
, , . 2. (.). ,
. 3.
(.). ,
, . .
- [. Drencher] ,

.
- [. Dryas (Dryados)] : ,
.
- [. Dribbler] (.). .
-

[.

Dribbling]

(.).

.
-

.
- [. Dryo pithekos ]
; .- ,
( , , ).
- [.- . Drifter] ,
.
- [. Drogiste] ,
: .
[. Drosera] .
- [. Drosos metreo ] ,
.

[. Drosophila]
;
.
- [. Dromadaire] ; .
- - ; (16 -)
( -17 .-;
).
- [. Drossel] 1. (.). ,

. 2. (.) ,
.
- [. Throat] , ,
.
[. Druse ] 1. ;
( )
. 2. (.)
,
.
- [.] ;
, ( ) .
- [. Druide < .] ,
.
- - .
- [. Drumlin]
;
.
-

[.

Doyen]

(. , ).
- [< . Dualis ] ,

- (. ).
- - .

[<

Duo

.
- [. Du baiti < Du baiti
] ;
- .
- [.] : - .
- [. Double] :
(
).
- [. Doublage ] , (.
4.).
- [. Doublet] 1. (,
, . . ). 2.
, , . 3. . 4. (.).
.
- [. Dublicatus ]
, .
-

[.

Dubleur]

1.

. 2. :
,
. 3. : .
[< . Doubler] 1. ;

2.

, . 3. :
. 4.
.
- [. Doublon]
, .
- [. Duel] (
).
- - .

[. Duenia] : 1. ,
. 2. ,
.
- [. Duetto] 1.
.

2.

) .
- [. Duim] ; 1/ 28 (2, 54 ); .
- [. Ducato - -13-19 . ,
.
- [<. Duco , ] . .
- [.
Dulcinea - ,
- ] .

[.

Dulcis

facio ]

(.).

1.

. - (.).
. 2. .
- - - , ;
- (1899-1902) [.
() ,
] .
- - ;
.
- [ . Dumpcar]
, . .
- - , (85- 100%)
; .- , ,

.
;

[ D- ( )] .

- [. Dunst] 1.
( ).
.
- [.< Duodeni -] (; .).
; .
[. Duodecima ] (.). 1.
-12 . 2. -12 .
-

[<

Dipdecimus

- ,
12 .

[.

Duo

Poleo

,

, . (. ).
- [< . Doublet] 1. :
,
. 2. , (. 3.).
- [. Duplex ]
.
- [. <. ] .
- [. Duro ] (.). , (.
2).
[< . Durr ] .
- [. Durus ]
, , ; .
[< . Peso duro] .
- - . .
- [. Duumviratus < duo vir ] :
.

- [. Ductilis , . metreo ]
(, )
() .
[. Duce ]
.
[. Ducento ] (,
, ) : -13 , . .
, .

[.

Ejacutatio

(.). .
- - :

- . . (H, 1757-1794) ] .
- [. Ebonite] ,

( ), ,
.
- - . .
- - . .
- . .
-

[.

galitarisme

<

galit


.
- [. Eger] 1. ,
,
. 2. (.). (,
) : .
- - .
- ,
, .
- [. Eukterion] 1.
; , .

[.

Exaltatio]

.
- - ;
.

- [. Examen] (.). .
- [. Examinator] (.). .
-

.
- [. Exarchos]
.
[<. Exadgsis ] 1. (.)
( ) . 2. (.).
( ) .
[< . Exegetikos ]
; .
[< . Exsequor , ] 1. (.).
, ,
(. ). 2. (.).
.
- [. Exsecutor ] 1.
: , . 2.
: .
[. Exsecutio ] 1. :

. 2. :
.
[. Ekzema , ] ,

; .
- [. Exemplar ] (;
,

; , .

[.

Exemplifikation]

(,

; .
-
).

[.

Exercice]

- [< . Exsistentia ]
; -
, ,
.
- [. Exo , ]
; , . ., .

[.

Exo

(.

)]

,
; 1960- .
[. Exo gamos ] ,

.
- [. Exo genos , ]
. .,
.
[. Exo , derma ] (.). ,
.
- - (.). . .,
.
- [< . Exotikos , ]
( ),
.
- [. Exoterikos , ]
( ,

().

.
[. Exotikos , ]
(, -, ,
, .
- - 1. , .
2.(.). , . ., .

[. Aigis (Aigidos) ] : (
)

.
- [. goisme < . Ego ]
.
- , : , ,
.
-

[.

gotisme

<

Ego

, .
- [.Ego centrum ]
;
, , .
-

[.

Aigrette]

()

, .
[.] .
- [. Edelvaiss] ;

). - (
).
- [. Aedilis] : ,
, , . ,
, .
- [< . Editio ] (.). ,
. ., .
-

[.

Edictum]

(,

...)

.
[. Editio ] (
, , )
.
- [< . Hedra , , ] (.).
; ,
. ., . .

- - : ,
( .).
[. Evacuatio . ] , ,
, . ,
( ).
-

[<

Euangelion

(
).
-

1.

2.

.
[< . Eugenes , ]
,
.
- .
- [< . Eudaimonia , ]
- :
,
().
- [. Eventule]
, .
- [. Eu kaluptos ]
(155 - ) , ;
, .
[. Eukomos ] ,
; .
[. Eulogia ] ,
., .
- [. Eumenides] :
(. ).
[. Evolvens (Evolventis) ] (.)
, (Evolutis) .

[. Evolutio] 1. , , ,
. - (. .). , .
- 1. ,
, . 2. ,

, .
- .
- . ,
.
-

[.

Eupatrides]

):

.
- [. Eurys bathos ] :
- ,
(. ).
- ,
, [. Heureka ! -
,
] .
[< . Heurisko ]
,
.
- [. Eurys ] :
-

(. ).
- .
- - (.). - (.,
) .
- ,
( , , ...)
.
- (). .

- - (.). - ,
( ) ,
, .; , ,
, .
- [< . . ]
.
[. Euterpe] :
; ,
.
- [. Euphemismos] .
, ,

(;

); .
[. Euphonia] .
- . .
- [. Euphuism < . .] ,
, , .
- [. Esoterikos ]
, ; , (
, , ). .
.

- [< . , ] (.).

, ;
.
- , .
- [. Aither] 1. ,

). 2. , ,
. 3. ,
;

, . 4. :
, .

[. Ethike] 1. , - - . ;
.

2.

, ,
. ; . .
- - (.). . 2.
- - ;
- [. Aith(er) hyle - (.).
,
. - ;
, , . ,
,
. (: , ).
- [. ] ,
; , , .
- - (.). ,
; . - [.
, ] (.). , .
-

[.

Ethnikos]

.
- [. Ethnos genesis ] ,
.
- .

[.

Ethnos

grapho

1.

, -,
; . 2. .
[. Ethnos logos ] ,
( )
.
- [. Ethnos onyma ] ,
.

[.

Ethnos

- ,
, ;
-
.
- .
[. Ethos , logos ]
, .
[. Euphoria] , ,
, ,
; ,
.
- [. querre]
.
- [. Equalizer , ] (.).
,
.
- [. Aequator ] ,
( )
.
- [. Aequivalens (Aequivalentis)] ,
.
- - ,
; , .
-

.
[< . Aequilibris ]
, -
(; , .).
-, ... - (.). . -, ...
- [. Equipage] 1. , , .

2.

(, .).

[<

Equiper]

(,

.). (., , ).
1 [. Ecu] .
2 [. Ecu (.).< European currencu unit -
] (,

.).

( 1979 .).
[< . Eklampsis ] (.).
: ,
.
- [. Eclair] ,
.
-

[<

Eklektos

, , ,
.
- , .
- - , .
- - . .
- [. Ekklino metreo ]
, .
[< . Eklepsis ] (.). ,
.
[. Ekloge ] :
, .
- [ () . genesis ]
-
.
[. Oikos logos ] ,

.
- [. Oikonomos] (.). ; .

- [. Economizer] (.). 1.
. 2.

.
[() . metreo ]
,

.
[. Oikonomia ] 1.
; ; .
2. .
- . .
- -19 . -20 . :
- ;
,

[<

Oikonomike

1.

. .,
. . 2. ( .)
, . ., .
3. , .
- 1. , . 2.
-19 .- -20 . : .
-

[.

Ecossaise

]
;

1.

2.

.
- [. Ecran] 1.
,

. 2. (.). , ,
. .,
. 3. , ,

. ., . 4.
( ,
.)

, ,
.

(.).

,
(.,

.). .
-, -...- (.). . -, ...
[. Oikumene< ; ,
]
; (
), , .
- - [. Oecumenicus
] ,
; -19 .- ; 1948 .
.
- [. Ale] , .
[. Hellas (Hellados)] .
- [. Elasticus] , .
- , , ,
. .
- [< . Elatio ] (.). :
.
[. El Dorado ] 1. ,
-, .
. 2. (.).
.
- [. Elegant] , , .

[. Elegeia] 1. . 2.
. 3. :
, - .
- [< . Elevo ] 1.
,

. ( ,
, .). 2.
.
-
]

[.
1.

Elementum

,
,

, . 2. (.). ,

. 3.
. .,
. . 4.
: - (,
, , ); . 5. .
., .
- - 1. ; .
., . . 2.
, , . ., .
, [. Helene] :
, ,
; ; .
- [. Aileron]
, .
- [ < . Elephas (Elephantos) ]

(.).

(.,

,
,

;
.
- [. El exir , ]
, ,
; , . .,
. - (.). ,

,
.
- 1. (.). . 2. (.).
.
- [. Electrique] - .
- - 1. , . 2. ,
, ;
.
[() . Facio
]

-;

.
- - ,

..,

, , .
[< . Elektron ] 1. ,

. 2. - ,
-;
.
- [. Elektron hodos ] 1. (,
.).
. 2. , : ()
.
- ,
.
[- , . Enkephalos
grapho ]
.
[Eleqtro . Therapeia ]
; .

[Eleqtro- . Therme , ]

.
- [Eleqtro- . Car -
,

()

; ,
-
.
-

, .
-

.
- [. Elektron lysis ]

( ).

.
-

(.).

.
- - ,

, .
-

- ,

. -
, 300
000

, .
- - (.). .
- (.). .

(, -20 .-
).
- [. Elektron ] 1. ,
;

(. , . 2) .
3. , ;
.
- ,
, ; ,
.
- . .,
.
- ,
.
- [Eleqtro- skopeo ] (.). ,
.
- , ,
.
- [Eleqtro- . taxis , ] (.).

.
-
; ,
.
- .
- [Eleqtro- . tonos - ,

.
- ,
.
- (.) . .

- - ,

.
- [Eleqtro- . phone ]

.
-

[Eleqtro-

phoros


.
- [Eleqtro- . phoresis , ]
,
.

(
) .
-

1.

2.

.
- [. Electrum < . Elektron ( )]
, ; 25-50% .
-

(.)

[ -
(E)

-17

] .
[. Elisio] (.).
, .
[< . Elimino ] 1. (.).
, . 2. (.).
.
- [. Helling] 1. ,
-
. 2.
, .
3.

- () ; .
- 1. , ( 324 - - I
. .). 2.
.
-

) .
- .
- -
( - ).
- ; .
[. Elite , ] 1.
;
. 2. : ,
. 3. : .
- [. Elleipsis] (.) ,
( )
.
- [ . grapho ]
.
- [. Elleipsis (. ) eidos ] (.)
, -
.
[. Eloquentia] (.). .
[. . Elongatio < Elongo ] (.).
.
- [< . Eluo ] (.). ,
.
- [. Elf (.), Elfe (.)] :
.

- [. Email] 1. ,
,
; . - ,
.
2. , .
[. Emanatio] 1. - ;

, . 2. (.). , .
[. Emancipatio]

. ., .
[. Embargo] 1. , .
. 2.

.
[. Emblema ]
, .
[< . embold , ] (.).
(,
. .).
- - (.). .
- - .
[. Embryon logos ]
, .
- [. Embryon] ( ).
- [. Emigrans (emigrantis) ] ,
,
.

[<

Emigro

1.

). 2.
.

-, [. ] :
, , .
- [. Emissarius] ,
.
[. Emissio ] (.). ,
.
-

[.

Emittens

(Emittentis)

(.).

, , , .
[. motion] , ,
(, , .).
[. Empyema ] (.).
.
[< . ]
: ,
, ,.
[. Emperia ] 1. ,
. 2.
( ).
- [< Empeiria ] 1. ,
,
,

.
- , . 2.
, ( );
.
- - .
- .
-

- 19 .- ; .
- .
- - 1. . 2. (. 1)
; .

[. Ema]
( ); .
- (.). ,
.
[< . Emulsus ] 1.
, . 2. ;
.
- [< . Emulsus ] ,
.
[. Emphasis ] 1. (.).
, ,
. 2. (.).
.
-

[<

Emphatikos]

1.(.).

.,

. 2. (.).
(). 3. (.). :
- (., -, -, -).
[. Emhysema ] (.). 1.
, . 2. .
[. En - anthema ] (.).
.
- - . .
-

[.

Endon

Arteria]

(.).

( )
( : ).
- [. Endemos ] ,
.
[< . Endemos ]
.
-

; .

- [< . Dndon ]
, . .,.
[. Endon gamos ] ,

(, .). ;
.
- [. Endon genos , ]
. ., .
[. Endon derma ] (.)
,
.
- [. Endon thermos ] (.).
. ., .
- [. Endon kardia ] (.).
.
- - (.). .
- [. Endon karpos ] (.).
() .
- - .
[. Endon , krino
] ,
.
- [. Endon krino ] (.).
. .,
.

(.).

,
.
-

(. ).
- [. Endon skopeo ] (.).
(., ,
.) .

[. Endon skopeo ] (.).


- (., ,
, .)
() .
- [ . Endon sperma ] (.).
, .
- [. Endspiel] (
).
- [. Aeneus , . ]
(.). ,
.

; ,
, ,
.
- - ;
.
- - ,
.
[.Energeia ] 1. -
- ; (,
,

).

2.

, , , ,
.
- 1. ; , , ,
. 2. , , .
- [. En -, zyme , ] ,
.
[. En -, zoon ]
, .
- [.Enthusiasmos] , .
- - , ,
.

[<

.Ainigma

(Ainigmatos)

(.).

, .
[< . Enkaustike < Enkaio ]
; .
[. Enklitike] (.). - ,

.

[.

Encomienda

(-16-18 .-.).
- - . .
[. ]

.
- - ; .
[. Oinos logos ] .
- [. Henosis , ]
.
- [. ]1. ;
; , . 2.
.
[. ] ,
; .
- .
- [< . Entera ] (.).
.
- - .
[. Entomon logos ]
, .
[. En -, trope , ] (.).
,

. ( ),
( ).
[< .Enucleo (, )] (.).
(, ) ,
.
- [< . Enkephalos ] (.). .
[. Encephalos grapo ] (.).
,
(, ).
[. encyclica] ,
, , . .

[.

Encyclopdie]

( ),
.
- ,
.
- - ,
.
- - , ;
. - - 18 .
; ,

- - 1. . .,
. ., . 2.
; , .
[. Aiolos] : .
- , ;
.
- [. Eos lithos ] (.). 1.
,
. 2. - (

) , -19 .-
.
- [Eos] : (
).
- [. Eos kainos ] (.).
.
[. Eparchia] - ,
; .
- [. patage] (.). ; ,
.
[. Ependyma , ] (.).
,
.
- [. Epenthesis ] (.).
(., , . . . ).
- [< . Epi -, , -, ]
; : 1) , . .,
. . 2) . ., . 3)
. ., . . 4) . ., .
- [. Epi -, ]
(-17- 18 .)
( ).
-
,

[.

Epigonos

(, .).
[. Epigramma] 1. . 2.
: , , .
.
- [. Epigraphe] 1.
, ,
. 2. : , .
[< .Epigraphe ] ,
; .

[. Epidemia] .
- .
[. Epidemia (. ) ]

.
- [. Epidermis] 1. (.).
, . 2. (.).
, , , .
- [. Epi -, dia skopeo ]
,

(),

(,

.). .
- [. pidote < .]
; .
- [. Epeisodion] 1. , .
2. , , -
.
-

.
[. pizootie < . Epi - zootes
] .
[. pizootie (. ) . logos
]

-
.
[. Epithalamios ]
; .
- - [. Epi thele ] 1.
(.). ,
,

2.

(.).

- [. Epitheton] ,
,
.
- .
- - [. Epi - kardia ] (.).
.
- (.). .
- .
[. Epi krisis ] 1. (.).
;

2.

.
- [. Epikos] 1. . 2. (.). ,
.
- - 1. (341270 . . .) . 2. ,

3.

(.).

, .
- - 1. (. 1) . 2. (.). ,
,
.
[. e(x) - pilus ] (.). ,
.
- [. Epileptikos] ,
.
[. Epilepsia] ,
;
; , .
- [. Epilogos]
, .

- [. Epinette] , .
- [. Aipys ]
() (3 - ) ;
; - 17- 18 .-.
- [. Epi - skopeo ] ,

(, , .) .
- .
- [. Episkopos]
; .
[. Epistole] (.). .
- - ; .
- [. Epistrophe ] .
[. Epitaphios] .
- (.). . .
[.pur] ,
.
- [. Epiphysis ] (.). 1. . 2. .
- [. Epi - phyton ] (.). ,
, ( )
.
- [. Epi - . centrum ]
,
. ., . .
- [. Epi - cyklos ] (., .). ,
.
- [. Epode] ; ,
.

- [. paulette]
: , , ,
, .
- [. Eponymos] ,
, . .
- [. ponge ]
; , .
[. Epopoiea] 1. ,
.
2. , .
- [. Epos , ] 1.
( ) . 2.
, , (- ).
[. Epoche ] 1. ,

,
2.

( 2-10
). 3. (.). , .
- [. jecteur] ,
.
[. Aera] 1. , , ;
. . ( ,
) . 2.
, ; . 3. (.).
.
- [. Erato] : ,
, ; ,
.
- - ,
[ (Itterby) ] .
- [. Ergon , ] (.).
, (. )
.

- [. ergasterion] : ,
.
- [. ERgativus < . ERgates ] (.).

, - .
- [. Ergon grapho ] ,
.
[. Ergon nomos ]
,

, ,
,
- ; 40-
.
- [. Ergotisme < Ergot ]
.
- [. Airedale terrier -
.
[. Ere - , : ;
1/100
- [. Erebos ] :
, ; .-
.
-

[.

Hairesis]

1.

2.

(.).

, , ; .
- - .
- [. Erector < .] ,

.
[. Erectio ]
(
).

- [. Ersatz] ; .
[. Erythema ] (.).
.
- [. Erythros cytos ]
, .
- - (.). .
- [. Erinyes] :
, (
; . , . 1);
- - .
[. Eristika] , .
- [. Erker] (.).
,
; .
- [. Air -conditionee (.).]
: ;
(, .).
- [. Airlift] ,
.
- [. Ermitage , ]
, , .
-

.
[. Erosio ] 1.
( ). 2.
. 3. (.).
.
- [. Eros] (. ).
- [. Eros (Erotos)] :
( ).
-

[<

Rros

(Erotos)

, .

- [. Erotikos ] .
- .
[. Eros (Erotos) ;
]

.
- - (.).
[ Oersted- (1777-1851) ] .
- [. Eruditus ]
.
[. Eruditio] , ,
.
-

[.

Erzherzog]

: ;
.
[. Essai] ( ) - (
-

, , .
- ( ) - .
- - - [
.

[.

Essemtia

; ,
.
- [ -

.
- [< SS . Schutzstaffe )]
.
[. Aithesis , logos ]
, .

- - ; ,
.
- - 1. ,
. 2. :
, ;
.
[< . Aisthesis , ]

, .
- - 1. . 2. ,
.
- - 1. . 2.
.
- , (. 2).
[. Escadre] 1. -
. 2. -
.
[. Escadrille] ,
() .
- [. Escadron] ,
.
- [. Escalator]
; ( ,
.).
[. Escalation] ,
(
1965 -
).
- [. Escalope] ,
.
- [. Escarpe] (.). 1. ,
. 2.
.

- [. Esquire] : .
-

[.

Esquisse]

1.

(,

, ,
.). 2. ,
[. Esquimau] ,
.
- [. Escorte] ;
.
[.-. Escudo] ,
.
- [. Aesculapius] :
; ,
( ).
[. Espada] , .
- [. Espadron < . Espada ] (.).
.
- [< . Expand , ]
- ;
.
-

[.

Espagnol ]

.
- [. Esparcette] ;
.
- - , .
[. < . Esperer ]
, .
1887

.
[. Esplanade] 1. (.). ,
. 2. . 3. ,
; .

[. Estacade] ,
( ); ,
, , .
- [. Estampe] ,
( )
.
- [. Estampage] (.). , .
[. Estancia] - :
; .
[. Estafette] 1. , ,
.; ; ,
, ,
. . ;
( ,
). 2.
. 3. (.). ,
(, ).

[.

Estocade

(.).

; .
[. Estrade] 1. , ,
, . 2.
. . ,
.
- [. Aestuarium]
, .
[. Eschatos logos ]
;
( ) .
- [.talon] 1.
. ., . 2. ,
. 3. (.).
, .
- [. tape] 1. , ,
. 2. (.). , ,

. 3. ,

4.


, ;
, .
- [. tagere] ,
; .
- [< . tat ]
,
.
- - . .
- [. ternite] ,
.
-1 [. tiquette] ,
, ,
.; .
-2 [. tiquette] 1. ,
. . , . 2.
, .
- - . .
[. Etymologia] 1. ,

. 2. (.). ,
.
- [. Etymon] (.). ,
.
[. Aitia logos ] (.). 1.
. 2.
.
- [. tude] 1. -
, . 2. ,
. 3.

,
(
).
- - (. ,
. 2).
- (.). . .
- [. Etrusci] -
; -7-6 . . .
;
; .
[.Ephedra] ; .
- - , ;
; ( ,
.).
- [. Ephemeros ] ()
, (, ),
.
- . .
- [. Ephemeris (Ephemeridos] 1. (.).
, ; . 2.
(.). , .
-

[.

Ephemeros

1.

, . 2. , .
- [. Efendi] 1. :
- . 2. :
.
- - . .
- [. Effectus ] 1. ,
( ). 2. , ,
, . ., ,
(). 3. , ;
. ., . .

- .
- [. < .] ,
; .
- [. Epsomite < . .] ,
; .
[. Effusio , ] 1. (.).
. 2. (.). .
- [. Efuzia] .
- - (.). . .
- . .
- [. Echinos coccos ] 1. ,
. 2.
, ;
.
- - (.). .
- (., , )
, ;
,

, ;
] .
[. Echo (. ) . locatio ]
(., , )
;
.
- [. Echo (. ) . loot (. 1)]
(),

).
- [. Ex -, -] 1. ,
. ., . . 2.

.,

-.

[. Exedra] (.). 1. :
, 2.
: , .
- - (.). . .
- [<. Exsicco ]
,
; .
- - (.). . .
- [. Excavator < . Excavo ]
,
.
[. Excavatio , ] ()
, ,
.
- [< . Excudo , ] (.).
( - ):
, . =
( ). . .
[. . Excoriatoi] (.). ;
.
- [. Excrementum] .
- [. Excretum ]
, .

<

Excerno

;
.
- [. Excursus]
; .
- - .

[.
;

Excursio

1.

. 2. ,
.
- [. Ex libris ]
, ,
.
- [. Exodos] :
, , .
[. Ex -, - horos ] (.).
.

[.

Expansio]

.
- - .
- - .
- [. Expansif] ,
.
- - , .
[. Ex - , - patria
] ,
, .
- - (., , - .)
, , (. , . 3).
[. Expeditio] 1. ,
, . 2. . 3.
(.,, -, .)
, . 4. ,
. , . -
, (., ) .
- [. Experimentum] 1. .
2. , .

- - (. 1) .
-

.
- [. Expertus ] ,
, .
[. Expertise] 1. ()
,
. 2. .
[. Expiratio] ( ).
[. Ex -, - planto ] (.).

.
[. Explicatio , ] 1. ,
, . 2. (.).
, ,
,
. .
[. Explosion] (.).
.
- - , ,
.
[. Exploitation] - 1.
;
. 2. ,
. 3. , .
- - (.). , (. 3). ., -80 (1980 .
).
- [. Expos] 1. , .
; , . 2. : -
.
- - , .

[. Expositio , ] 1.
,
. 2. ,
. 3. ,
, .
; . 4. (.). ,
; .
-

[.

Exponatus

.
- [. Exponens (Exponentis) ]
,
().
- 1. (. ,
. 3). 2. (.). , (. 4).
- [. Expono , .
] , (. 4) .
- [. Export]
(. ). -
().
-

[.

Exporter]

.
- .
- [. Express] 1. ,
, , . 2.
, , .
-- [. Express (. )]

( 1-2 )
( ).
[. Expressio ] ,
; .

- - 1. . 2.
,

.
- [. Expressionisme] ,
, - 20 .-
;
, .
- - .

.
-

.
- [. Ex[rp,[tis ; ]
(, ), ,;
.
- , .
- - , .

[.

Expropriation] 1. (.).

(
). 2. ,
, .
-

[.

Extasis]

, .

[.

Extemporale]

: - -
.
- [. Extensivus ]
( ) , (.
). ., .
- [. Exterieur]
(. , . 3).

- - .

[.

Ex

-,

.
- [. Externus ] ,
.
-

.
[. Exstirpatio ] (.).
.
[. Extra , ] ,
( ). ., . .
- [. Extra] ;
: , , -, , . ., .
[. Ex -, - tradttio ] (.).
,
.
- [. Extravagant]
,

.
- - (. , . 6, 7),
(, - ). .,
. .
-

[.

Extraordinarius]

, .

(.).

.
[. Extra (inter)polatio , ]
:
.

- [. Extra sensus , ] .
. , (
)

).
[. Extra , . Sistole
] (.). , ,
.
- [. Extractus , ] 1. ,

(, .).
; . 2. (.). , .
, .
-

1.

()

2.

.
[. Extractio , ] 1. (.).
. 2. (.). , .
[< . Extraho , ] (.).

(,

.) .
- - . .
-

[.

Extremus

( ).
- , ,
.
- [< . Extremum ] 1. (.).
. 2. (.). , .
-

[.

Extremum

(.).

(
.
- [. Extra specto ]
.

- [<. Exsudo ] (.). ,.
- (.). .
-- - .
- (.). ,
.
- [. Excentrique < . Ex- , centrum
] 1. (.). - ,
, . 2. ,
, .
- , .
-

1.

(.).

. 2. (.). . 3. (.).

(, , ). 4.
(.). , , .
- [. Excentricit, . Exzentrizitt < . Ex , - ] (.).
. - , .
- [. Excessus ; ] 1.

-.

2.

, .
[. Excisio] (.). .
- [. Exhauster] (.).
(, ).
- [< . Exhibitio , , ]
- ,
( ).
[. Ex -, - humus ]
- .

[. Ektasis] (.). (.,


, ) .
[. Ektypos , ]
.

[.

Ektos

; , ., . .

[.

Ektos

(.).
,

, ,
.
- - ,
(, .). (. ).
- [. chafaud] ,
.
- [. chelon] 1. (.)
, ,
( ). 2.
: . 3.
, ,
.4. (.).
,
.
- (.). (. , . 1) ,
.
- .). . .


- - , .
-! [. Va banque] : (.
, . 4) .
- [. Vagantes ]
:

-,

(
).
- [. Vauxhall< . . Vaux Hall ]
,

),

(),

().
- [. Wagon] ,
.
- [. Wagonnet < .]
.
- [. Vade mecum ] (.). ,

( ).

. - [. Wadi]
.
[. Vase] 1. ,
, . 2. ,
.
- [. Vaseline] ;
.
- [.Vas dilato ]
.
- [. Vas constrictio ,
] .

- [. Vas motor ]
(.). ,
.
-

1918- 1933 . [. (Weimar) ,


1919 . ] .
- - [
(Weismann, 1834-1914 .) ] ; :
.
- [.] : (,
, ).

[.

Vacance

<

.]

(), ().
- [. Vacant(e)] , (,
).
- [. Vacuola (.). ] (.).
.
- [. Vacuum ] ,
; ,
.
-- 1. ,
.
2. .
-- - , .
- ( ) .
- [. Wakuf] :
,
.
- . .
[. Wallaby < .] .

- -
V- ] .

- (.). . .
- [. . Valdenses < ..] ,
-12 .- ;

( ).
- [. Waldschnepfe] .
[< . Valens (Valentis) ] (.).
.
- [. Valeur] : (. ,
. 6) ,
.
[< . (Radix) ()]
,

( ); .
- [. Valet] - () ; .
[. valuation ] (.).
.
[. Vali] : () .
- [. Validus oleum ]
; .
- [. Valise]
.

[<

.]

.
-

[.

Walkre

<

.]

: ( ),
,
(. ) , .

[.

Valorisation]

1.

. 2.
.
- . ( )
,
,
.
- [. Valse] 1. ;
. 2. (. 1) (,
.) .
[. Waldhorn]
, ;
.
[. Valuta] 1. ;
, . 2.
.
- [. Walze] ,

, , , .
[. Walhalla < . . - ]
: ,
.
- [. Vampire] 1. :
,

. 2. (.). ,
. 3. ; .
-

[.

Wampum

<

: .
- - (.). .

- - , ;

(
V- ] .

- [. Vandali] 1. , -5 .
,

2.

(.).

; .
- - ; (.
).
,

[ (Vende)
, -18 .

.
- [. Vendmiere < . Vindemia ] (.)
: (2223 21-22 ); 1793 .
1806 .-.
- [. Vanille < .] 1. . 2.

.
-

; .
- [.] (.). ,
.
-

[.

Ventose

<

(.).

: (19- 20
20-21 ); 1793 .
1806 .- .
- [. Ventouse] 1. (.).

2.

.
- [. Vapor ] (.).
.

[. Vaporetto < ] () ,
.
[< . Vapor ] (.).
; .
- [. Vapor . ]

.
[. Vara] ;
80- 100 -.
- - ( );
, .
- [. Varians () ] 1. ,
. 2.
- . 3. : -
.
[. Varians (Variantis) ] 1. (.).

. 2. : .
- [< . Vario , ] ,
,

(. , .1).
[. Variatio ] 1. , ,
. ,
, . 2.
, .
3. , . . 4. :
,
. - , .,

.
- - , .
- - .

-
.
[. Varot] ..
,
.
[. Vario ] , (.
).
- [< . < Varix (Varicis) (.). , ( )
- .
- [ . Variola () .
Eidos ] (.). .- [. Varius
, - . metreo ] 1.
; . 2.
().

. 3. (.).
.

[.]

[.

Warszawianka

<

.]

,
- 20 . .
- [. Vassal] 1. :
, ,
(). 2. (.). ,
; .
- [. Vassa;ot] (.). (. , . 1)
,
.
-

, , .

- - (.).
[ . (,
1866- 1925) ] .
- . .
- [< . Vasculum ] (.).
.
-1 [. watt < . .]
(736 ).
- [. Watt (.) < .] ,
(. ).
- [. water-machine]
.
- [. Water-closet] ,
.
- [. waterpas] .
[. Water-polo] (.). .
- [. Water-proof ultobi] (.) 1.
, . 2. .
- [. Water-jacket ] (.).

;
(), .
-

[.

Vaticanus]

; - - ;
. ( - 44 ,
. - 1. 000 ).
- [. Ouatine] ;
.
-1 -
[ Whatman .

-2 [. wattman] (.). , .
- [. watt (. vati) . metreo ]
.
- [. Waffel] ,
.
-

[.

Wachs

, ; , .
[. (Variola) vaccina () ]
,

(.).

; .
- .
- . .
- [. Wachtmeister] :
-; .
- [. wacht] 1. ; ,
. - :

( ) , . 2.
(.). ,
, .
- [. Wachter] ,
; .
- [< . .] - ,
- 18 .-;
;
.
- - .
- - [ .
(Weber, 1804-1891 .) .

- - ,
, , , ;
.
[< . Vegetarius ] ,
.
- [. Vegetativus] (.).
.
- -
(, , ). .
- , ,
, .

(.).

.
[. Vegetatio] (.). ,
. - , .
- - . 1) , , . 2)
,

.
[. Veda] : -
( ) (-6 .- . .).
[. Vedanta] -
.
-

); (.
).
[. Vesicula] , . - (.). ,
.
- - , ;
[ (Vesuvio)
] .
- (.). - . .

[< . Velaris ] (.). ,


.
- [. Velaris] (.). ,
(,
: , , ).
-

[.

whale-]

, ,
.
-

[.

Vlin

, .
- [. Velvet ]
, .
- , .
- - ; :
,

.,

.
- [Velo(sipedi) . ball ]
;
, .
- [- . dromos ; ]
, ; .
- , ( -20
. 30- ).
-

[.

Vlocipede]

, .
-

.
- - .
- - , .

- [. Velours ] 1.
. 2. ;
.

[.

Vena]

(.).

.
[. Vendetta] (
).
[. Vendita] (.). :
(
).
[. Vena Punctio ] (.). ;
.
, [. Venus (Veneris)] 1.
:

). 2.
; ,
; .
- - ; .

.
- () - (,
.).
[ ] .
[. Vena sectio ] (.).
; .
-

()

; -
- [
] .
-

[.

Vezel

( ).
[. Venta] 1. : ; . 2.
(.). (-19 . ):

).
- [. Ventil < .] 1. , .
(, ) ;
. 2. (.).
.
- - (. ).
[. Ventilatio] 1. ( );

2.

.
- [. Ventralis < Venter ] (.).
; (. ).
-1 - (.). . ., .
-2 - , (:
, .) [ ] .
- [. Vgtal , ]
, .
[. Veranda < .]
, , , .
- [. Verbalis] , .
- (.). ,
.
[. Verbena] ;
;
.
- [.- . Verdict < .] ,
(, ).
- [< . Vero , ]
, ,
-19 . .
- [.] - .

[.

Vrification]

(.).

, .
[. Werkblei] ,
; ,
, (., ,
, ).
- [. Wehrmacht < Wehr Macht ]
;
(1939 - 45 .).
- [. Verbeil] 1. ,
. 2. .
- [. Vermiculite] ;
.
- [. Vermicello]
-
.- - ,
[ -
Vermont- ] .
- [. Wermut] ,
( )
.
- 1.

()
2.

[
. (Vernier, 1580-1637 .). ] .
- [. Vernissage]
,
; .
- [. Veronalum] , .
- [. werp] ;
.

[. Verg] ,
.
- [. ] ; 1,06
-; .
- - 1.

,
1871

18

( ) . 2. (.).
, , .
[. Version] , -
().
- 1. (.). ,
. 2. .

[.

Versificatio] 1. .

2.

.
- [. Verticalis] 1. , (.
). 2. (.). ,
; .
- - ;
. - . - (.).
, (. 2).
- [. werf] .
- [. ] (
1/16 ), 4,4 -; .
- [. Virginal] (.). (.)
.
- [. West] 1. . 2. .
[. Vesta] 1. :
. 2. (.). .
- [. Vestalis] : ;
.

- [. western ] ,

( - );
(), ,
(: ).
- [. Vestibule]
(, .).
- [< . Vestibulum ] :
- (.).
,
; .
- [. Veteranus] 1. ,
; , . 2. (.). ,
, .
- - ; (. .
).
[. Veterinarius < ()] 1.
, -
. 2.
.
[. Veto ] 1. : ,

2.

:
( ) -
, ;
.
- [. Wechsel] ,

; .
[. Vexilum ] , ,
.

- [. Vector ] (.). ,
.
[???] 1. : ,
(-10-15 .). 2.
: .
- - [
- (1730- 1795 .) ] .
- [. Viadus < . Via duco ] ,
. .
- [. wyandotte]
.
- - .
- [. ]
- , .
- - (.). .
[. Vibratio] - , .
- - [. Vibrion] ,
(, ., ).
- [. Vibro . grapho ]
( ) .
- [. Vibro . metreo ] ,
, . ( )
.
- [. Vibro . skopeo ]
.
- [. Vibro . phone ]
( ).
- [. whig] (.). - 17- 18
. .

- [. wigwam < .] . (,
) ; ,
.
- [. Vigogne < . ] , .
- [. Video < . Video , ]
; -

.,

. .
-
,

[.

Video

.
- [. Video ] ,
.
- [. Video ] ,
( ).
- [. Video , . Eikon ]
.
- [. Vivarium < Vivus ] ,
,
.
! [. Vivat ] (.). : !
[. Vivace] (.). .
[. Viverra] ;
, , .
[< . Viviparus ] (.). (
) .
- - .

[.

Visa

1.

,
( ). 2.

, ,
.
[. Vis-h-vis] 1. (). , . 2.
.
- [. Vision] (.). ,
, ; .
- [. Visier < .] 1.
, ,
; . 2. , . 3. (.). ,

. 4. , (.
, .2).
[. Visieren] 1. . 2.
, .
- [. Visite] 1. ,
( ); . , , ,
; , . (:
). 2. .
[. Visitatio] ,
.
- [. Visiteur] , .
- [< .Visus ] (. ). ,

.
- [. Visualis] ; .
-
(, ).
- - ; ,
[ W. Withering- (1741- 1799 .)
] .
- [. Vicarius] 1. :
(, )

. 2. : -
, - .
- [. Viking (.)]
(-8- 11 .).
- [. Vicomte] ,
: , ;
.
[. Vicomtesse] .
[. Vocunia]
; .
[. Villa] , .
- [. Vilajet] -
.
- [. . Villani < . Villa ]
:
.
[. Villanella ]
- 15- 16 .-;
; -, , ,
. .-.
- [. Wilt] ,
; . - ,
, , , , .
- [. Wimpel] 1.
, (
). 2. ,

3.

, ,
(., ).
- [. Wimperg] (.).
,

[.

Vindicatio]

(.).

,
.
- - . .
- - . .
-- - . -.
- [. Vinaigrette]
,
, ; .
- [. Vignette] , ()
, .
- [< . Vinum ] (.). ,
.
- - , ;
.
- - .
-

[.

Winkel

; .
- [. Gwint < .] 1. . 2. .
-

] .
[. Viola] ,
.
- - .
[. Violino]
, .
- [. Violon] (.), , .
- [. Violoncello] ,
.
- - .

- [. Whipper] (.).
.
! [. Vira ]
: ! ! ( - ).
. !
-1 [. Virage ] 1. , ,
(, , .). 2.
,
.
-2 [. Virage] (.). ,
.
- - [. Virage-Fixage] (.).
2, () .
[. Wirgation < . Virga ] - (.).
.
- [. Virement ] ,
.
- [< . Virilis ] :
(, , ...)
(: ).
- [. Virtualis]
; .
- (.-.).
, ( , ),
.
- [. Virtuoso] 1. ,
(, .) . 2. ,
.
-

.
- (.).
.

- [. Virulentus ] (.).
( ).
- [. Virus ]

.
- - .
[. Virus (. ) . logos ]
, .
- - ; .
- [.-. < . Wiersze ] 1.
-16-18 .- . 2. .
[. Whisky] ;
.
[< . Viscosus ] 1. ,
,
. . 2. .
[. Viscosus . metreo ]
,
.
- [< . Viscosus ] (.). ,
;
.
- [. Whist] 1. . 2.
, .
- [< . Viscera ] (.).
, .
- [< . Vitalis ; ]
,
,
( ).
- - .

- [. Vitalis] ;
.
-

[<

Vita

,

;
.
- , . .,
.
- .
[. Vitis cultura ]
; .
- [. Vitrage]
(, .).

[.

Vitrine ] 1.

. 2. ,
., (, . ,
.).
[. Vitrum facio ] (.). .
- - .

[.

Victima

logos

, ,
, ,
.
[. Victoria] 1. :
( ). 2.
. 3. , -.
- [. Victoria regia ]

, ;
.
[. Victorina] :
.

- [ V , ] .
[.] - - .
-

[.

Vice

.,

.
-- - -
, - ;
.
-- - 1. . 2.
.
- - :
, -.
-- - .
-- - (. 3) .
- [. Vice ]
: , (
).
-

[.

Wodan,

: - ,
- (
).
- [. Vaudeville]
, .
- - .
[. , . Wojewoda] 1. :
; . 2. :
. - 1) (.). , . 2)
: - .
- [. Voyage] (., .) - .

- [. Voyageur] 1. . . 2. (.).
.
[. Vocabulum ]
.
[. Vocabularium] ,
.
- [. Vocale] .
., .
-

[.

Vocalise]

(.).

,
.
- 1. (.). . 2.
:

.
- [< . Vocalis ()] (.).
(. ).
- - 1. ;
. 2. .
- [< . Vocale] ;
.
-


[. .. V-
.
- [. Volant ] 1. :
,
. 2. ; .
- [ < . World speak
] - ,
; . 1880 .
: [. Volley] (.).
(., ).

- [. Voliere] ,
.
- [. Volvox] ;
( 0,2 -3 ;) .
[. Volkameria] ;
.
- [. Volontaire] (.).
; .
-1 - [
Volta- .
-2 [. Volte ] 1.
(). 2. , ( ). 3.
: .
1 - .
2 [. Volta] (.). ,
().
- - ,
.
-- - (.).
.
- - (. ); -18 .
-19 . : .
[. Voltiger] - . - :

- .
- [. Voltigeur]
; .
- -
.

[.

Volte-face]

.
- [. Volume .
Metreo ] .
- [< . Volume ]
;

.
-

[<

Voluntarius

(.).

; . 2.
,

3.

: ,
,

.
- - .
[. Voluta] (.). -
, ().
- [. Wolfram < . .] ,
-

, ,
.
- - .
-

.
- [. Wombat < .] ;
.
- - .
- - . .
- [. Votum] :
. () -

,
().
- [. Voile] 1.
, . 2. , . 3.
(.). ,
.
- [. Voilette] , (. 1).
- - , .

, .
- - , ,
.
- [. Vulgaris , ] 1. ,
,

2.

() .
- 1. [. Vulcanus , <Vulcanus (. , -2 .)]
1. ,
(),
. 2. [. V] :
( ).
- - 1. , ,
. . 2.
. 3. ,
. 4. ,

[< . Vulcanus ]
.
- - (.). ,

.
- - (.). .
- - .

[ . logos ] ,
, , .

[.

Vulcanus

fibra

(.

)]

, ,
; ,
, .
- [. Wunderkind ]
.


[-.] 1. (.). -
. 2. :
- .
[. Saal] (.). ;
.
- [. Salve !] ,
.
- [.] : ,
.
- [. Zamsza] ,
(, , .).
- - .
[. Zebre < .] - ;
.
- ( ) .
[. Zebu] ; ,
. - [. ]
: ; , , ;
(
).
-: - -
( ) [ -
] .
- [. Selze ] ,
, , .
-

[.

Simshobel]

() .
- [. Zenith < .] 1.
. 2. (.). ,

. - (.).
. ., . .
-

[.

Sneker]

(.).

.
[. Zero] ; .
- [. Zet] - - ;
(X)
(Y) .
- [. Zephyros] 1. ;
. 2. . 3.
: .
- [. Zigzag < .] .
- [. Zeugos mykes (myketos) ]
; ,
.
-

[.

Zeugos

morphe

- ,
.
[. Zeugos spora ] (.).

[< . Zigote ] (.). ,
(., , ).
- ( : ) [. Ziqquratu]
( ).
[. Zyme ] ,
.
-

[.

Singspiel]

( );
-18 .-.
- [. , . ] 1. . 2. .

--

[.

Sidwest,

Zuid-west]

1.

1.

. 2. - .
--

[.

Zidost,

Zuid-oost]

. 2. - .
- [. Zloty] .
- [< . Smyrna ] (.). (.), .
[. Zodiakos (Kyklos) ()] (.).
, (Eklitpikis)
.

12

.
- - [
(-4 . . .) ,
] .
- [. Sole (.). < . Solutio ] (.).
(., , , , ).
- [. Zomerhuis] : .

[.

Zone

; , . ., .
. .
-

.
- [. Song] . ., .- .
.
- [. Sonde] 1. - ,
. 2.
, .
3. ,
.
- [. Sondage] , .
- 1. . 2. (.).
, , .

- [< . Soon ]
: 1) . .,
,

2)

.,

.
- - (.). , .
-
.
[. Zoon latreia ]
(, )
.
- - .
[. Zoon logos ] ,
.
- - . (),
- .
- [. Zoon morphe ]
,
.
- [. Zoon nosos ]
, (.,
, .).
- .
- , .
- - (.). (. ).
- - (. ).
[. Zoon spora ]
.
- [. Zoon (. )]
- ,
.

- -
, , .
- - .
[. Zoon tome ] ,
;
.
- ,
.
-

[.

Zoon

phyton ]

( .),
.
- ,
.
[. Zoom choreo , ]
, .
- .
- - , , ,
;
, -
.: .- .
( - ,
- ).
- [. Zouave < .] 1. :
. 2. : .
- [. Zuidwester] 1. . 2.
, .
-

.
- [. Summer]
. ., .
- [. Sumpf] .

- (.). . .
[. Thalassa terapia]
.
[. Thaleia] : .
- [< . Thallos ] ,
.
- [. .] ,
; (
) .
- - , ,
.
-

-1.

2.

(.). .
- [< . Thallos ] (.).
(, .) ,
, .
- [< .] ;
.

[.

Thanatos

logos ]

,
, .
-
:

[.

Thanatos

<

Thanatos

]
,

(); ;
, .
- [. Theatron] 1. ,

. 2. , .

- - , ;
.
[. Thesa< .] , (. 1).
[. Thadauros ] ,
.
- [. Thesaurus < . Thesauros ]
; .
- - . .
- [. Thesis] 1. : ,
. 2. :
. 3. - , .
.
- [< . Theos ] ,
, - ,
.
- .
- [< . Theke] , , ]
; . ., , .
[. Thema] 1. , , ,
, . 2.
. 3. : ,
. ., : - (--), (--) .
-
.
- . .-

(.

; ,
, - ] .
- [. Thegn Thane] : ,
- .

- [. Theos broma ]
, ; , ;
; .
[. Theogonia ]
.

[.

]
,

Theodica

<

.
-

[.

Theaomai

dolichos

; , , ,
.

[.

Theos

kratos

.
- - ; .
[. Theologia]
; .

[.

Theorema]

.
- - ,
.
[. Theoria] 1.,

2.

, - ;
, . 3. ,
, .
4. , , (
).
- - .

[. Theosophia ] -
,
. . .
- [< . Theophoros ]
( ).
- [. Therapeutes] (. ).
[. Therapeia] 1. ,
;
(, , ,
.). 2. ;
,
. ., . . .
[. Therion , logos ]
, (:
).
- [. Thermae < . Thermos ] 1. :

2.

(.).

.
- [. Thermidor] (.). 1. 1793 .
(19-20
17- 18 ). 2. -2

(1794

27

, ).
- - (.). . .
- - .
- [ < . Therme , ]
,

), ( ).
- [< . Therme , ]
, ,
. ., . .

- [. Therme grapho ]
.


.
- (,
.). .
[. Therme , (. )]
(., ),
.
- [. Therme metreo ]
. - ,
.
[. Therme (. )] (.).

.
- - ,
. ., .
- ,

.
- [. Thermos , ]
,
.
- [. Therme siphon ]
, ,
- .
- [.Therme statos ] ,
.

[.

Therme ,

sphaira ]

80 - ,
.

- [. Therme grapho ]
.
- [. Therme phobos ] ,
.
- ,
.
- - , ;
.
- [. Theseus] : ,
,
.
[. Theurgia < Theos ergon , ]
,
.
- [. Thyra , ()]
, .
- [. Thyrsos] :
; ,
, () .
- - ,

(Thomas Aquinas, 1225-1274 .)


.
- [. Thor] : -
, .
[. .] 1.
, ;
,
. 2. ; .
- [< . Thorax (Thorakos) ] (.).
. ., . .

[. Thorax (Thorakos)
(. )] (.). ;
.
[. Thorax (Thorakos) ]
(.). - -
.
[. Thorax (Thorakos) ]
(.). .
- [. Thorax] (.). .
-

; , .
- - ,
;

[
- ] .
- [. Thrips (.)] ;
- (.).
-

[.

Thrypsin

(.).

;
; ,
, . .
- [. Thrombos ] ,
.
- , .
- - .
- [. Thrombos (. ) phleps (phlebos)
] , .
-

[.

Thrombos

cytos ]


- .
- - ;
-170- ,

[ Thule- ,


- [. Jagdtasche] .
- [. Jaguar < - ( ) ]
;
- ; .
- [.] ;
; .
-
;

-18

,
,, [ .
, ] .
[.] :
( ).
- [. ] 1. : ,
, - . 2.
( ) : ,
.
[. Iambikos , ] 1. :
, , . 2.
:
,
.
- - [. Yenioar .] 1. (-1419 .): ,
(,
). 2. .
[. Yankee] (
) , .
--

[.

Jankee-doodle]

- [< . .]
-17-18 .-.
- [. Janus] : ,

, , - .
- .
- - , .
- [. Yard] ; 3
(91 -).
- [. Yarlik ] 1. ,
, , .; . 2.
(.). : ; .
- [. ] 1. :
(, . .). 2. ,
, . 3. (.). , ; .
- [. Yasak] (.). (,
.),
; .
- - : ,
( ).
- [. Iatros genos
]

),

, ,
. (. , ).

[.

Yacht]

(, ).
-- [. Yacht-club] ,
( ,
).
- [. Yachtsman] ,
( .); .
[. .] .

- [. Ibris< .] , ().
[. Ibn , ] ,
- (
). ., -- - .
[. Igloo < .] ,

.-

[.

()] , ;
.
[< . Ignoro ] .
- [. I grec ]
Y- ;
(X) (Z) .

[.

Iguana]

.
- [. Iguana . Odus (Odontos) ]

(10

);

.
[. Hidalgo] : .
[. Idea , ] 1. , ,

. 2. ,
. 3. , ; . ; : (. ).
- [. Idal < . , ] 1.
.
[< . Idaliser]

; .
- [. Idalisme] ,
, , , , ,
- (. ). , ,
.

- , ,

, , ( ).
- - , .
- - 1. , , ;
. 2. ; , . 3. ,
, .
- [. Idus] :
(, , - -15 , - 13).
[< . Identifico ]
; .
- [< . Identicus] , ; .
[. Idea gramma ; ]
, ( ) ,

.
[. Idea grapho ]
.
- -
.
[. Idea , logos ]
,

- , , ,
.
-

1.

2.

, .
[. Eidyllion] 1. ,
(,
.)

2.

(.).

, ( ).

.
- [. Idioma] ,
,

. ., : ,
.
- - (.). , .
- 1. . 2.
.
- - , .
- [. Idios morphe ]
- ,
.
[. Idios , synkrasis ]
,
( , .).
- [. Idiotes ] 1. ;
. 2. (.). , , .
[. Idioteia ] ,
.
-1 - 1. , , 2. , .
-2 - (.). , .
- [. Jidisch ]
; , ,
.
[. Ido ] - ,
, . -20 . .
- . .
- [< . Jesus ()] 1.
, . .
( -16 .- ). 2. (.).

, , ,
.
- - ; , , .
- .
- - . .
- [. < . Guerre hlkas - ()]
.
-

[.

Hierarches

: -,
.

[.

Hierarchia]

( );
: .
- [< . Hieratikos ] : ,
.
- , ; , [
,
] .
- - , [
, , ,
] .
- [< . Ta hieroglyphika (
)] 1. ,
, ( ,
, ). 2. (.).
, , .
- [. Iivrit ]
,
() , .
- . .

- [< . Isos , ]

.,

, .
- [. Isos bathos ]
(, , )
.
-

[.

Isos

baros

.
- [. Isos , ge therme ,
] ,
.
- [. Isos glossa , ] (.).
.
- [. Isos gonia ] 1.
. 2.

.
[. Isos grapho ] 1. ,
. 2. (.). ; .
- [. Isos theros ]
.
- [. Isos therme ] 1.
. 2. (.).

.
- - 1. ,
. ., . 2. ,
. ., .
- [. Isos kline ]
.
- - 1. , ;
. 2. , .
. 3. :

,
.

[.

Isolation]

1.

2.

, . 3.

4.

(1. 2. 3.
).
- [< . Isolation ]
: , ,
; -19 .
- - .
- [. Isos meros ] (.).

.
- (.). , ,
,
,

.
- [. Isos morphe ]
.
-

.
- [. Isos nephos ]
.
- - , ;
; .
- [. Isos seistos ]
,
.

- [. Isos tachos ] ,

.
[. Isos tonos ] (., .).
.
- [. Isos topos ]
, ,


.
[. Isos tropos , ]
(.). , ,
(. , . 1).
- [. Isos cheima ]
.
- [. Isos chora ] ,

.
- - ,
.
- - (.). , .
- [. Isos chronos ] :
;
, .
- [. Isos chronos ]
.
- [. Isos hals (halos) ]

.
- [. Isos hypsos ] ,
(. 2).
- - 18481895 .-; . ; .


I [
I- , . (1788-1856
.) ] .
- [< . .]
.
- [. Ikaros] : ,
;
; ,
, .
[.] - ,
, . ;
. [. Eikon grapho
] ( )
.
[. Eikon theke , ]
, .
-

[.

Eikon

skopeo
;

.
- [. Eileos] , .
[. Ilias (Iliados) ()]
, (. -9 . . .)
; () .
- [. In (. ) ] (.). ,
.
- - . .
[. Illusion ] 1. ,
. 2. ,
.
- [. Illusion , , ]
(.). , 20- .

- [< . Illusionner ] 1.
-

, . 2.

(.,
, , .).
- - 1. (. 1) . 2.
- (. 2) .
-

[.

Illusorius

(.).

, ; .
- [. Illuminatus ] (.). ,
-18 .- -2 : ;
.
- [. Illuminator ] 1. (.
1) . 2. , ,
. 3.
, ,
, .
[. Illuminatio ] - 1. ,

, . 2. , .
.
-

(.

1)

.
[. Illustratio] 1. , ,
(, , ;
). 2. , (
), . 3.
, , .

[.

Imago ]

(.).

( ).
- [. Imam ] 1. . 2. ,

. 3.
.
- - 1. . 2. ,
-19 .
.
- [. Immanens (Immanentis)] ,

,
-

, ,
()
.
- [. Imagism < ]
-20 .- .
- [< . Image ] : -
-

-20

(),

.
- - .
-

[.

In

(.

, ,
.
- [. In (. ) ] (.).
.
- [. Imbecillus , ]
( ).
- ; (
).
[< . Imbibo ] (.).
.
- - (.). - -

[ I- ] .

[. Immersio , ]

.
-

[.

Immigrans

(Immigrantis)

, .
[< . Immigro ]
.
- - , (.
, .1); , .
[. Imitatio] 1. , (
, - .). 2. ,
. ., . . 3. (.).

(1. 3. .- ).
[< . Immobilis ] 1. (.).
(,
.), . 2. (.).
.
- [< .] , .
- [. Immoral < .] , .
- [. Imperativus] 1. (.). . 2.
, ; . (.). :
,
.
- - ; .
,
.
- [. Imperator ] 1. ()

2.

(.).

; .
[. < .] ;
().

[. Imperium ] 1.
,

2.

.
- [. Imperialis ] 1. ,
, ,
. 2. .
- [. Imperialisme < .]
, -19 . -20
. ; :
,

,
,

.
- - , ;
.
- [. Impersonalis] (.). . ., . . .
.
- [. Imperfectum] (.). - , .
- [. Impeachment]
:
.
- - ,
(. , . 2).
[. In - plantatio , ] 1.

. 2. , .
[. Implicatio] - ;
..., ().
- [. Imposant] ,
; .
- [. Import]
(. ).

[.

Importer]

.
[< . Importo ]
.
- - () .
- [. Imposte, . Imposta] (.). ,
, .
- [. Impotens (Impotentis) ] ,
; .

[.

Impotentia ]

; .

[.

Impresario]

:
,

, ,
.
- - , -19 .
;
, [.
- .
(Impression - ),
1874 .] .
-

(,

).
- [. Imprinting] (

):

, .
- - , ;
.

[.

Improvisation]

1.

.
(

).

2.

(, .). 3. (.). ,

(1. 3.
).
- [. Impulsus] 1. , ,
. 2. (.). ,
. - (.).
, ,
- .
- - 1. . 2.

- , ,
.
- (.). ().
-

[<

Immunitas

(Immunitatis)

] 1. , ;
- . 2. (.).

. -
( , 452

).

therapeia

-
, , - .
- (. , . 1) .
- [. Immunis ]
(. 1) ; .
[. Hena] 1. - ,
, . . 2. ,
.
[. Inauguration] :

[- -

( ),
. 20 ] .
-

[.

Inbreeding]

(. ).
- - ()
.
- [. Ingrediens (Ingredientis) ] 1.
. 2. .
- [. Ind(igo) indigo . anthrax ]
.
- [. Indemnitt, . Ondemnity]
: .
- [. Independents ] -17 .
: ,
-
.
- [. In (. ) determino ]
,
,

.
- - .
- [. Index] 1. , . 2. (.).
, . ., 1, 2,
3, . 3. (.). ,
. .,
. . 4. :
( ) ,
. - ( ) ,
(, , ...).
- - .
- , .

- - [. Indigenat] (.). 1.
. 2.
.
[. Indigo] ,
( ).
-

; , ,
, .
-

( );
(,

;
[ , ,
] .
- - , .

.
-

, .
- -
.
-

.
- [< . Individuus ] 1.

. 2. ; . 3.
, ; .
- [. Individuum] 1.
; , . 2. , .

- [< . Indicus ] 1.
, . 2. ,
.
- [. indicativus (modus)] (.).
().
- [< . Indico ] 1.
, (., ,
.) . 2. ,
(., ,

).

3.

: , ,
.
[. Indicatrice] (.). ,

()

.
- - . .
- - , ; ,
[ ] .
-

.
-

[.

Indifferens

(Indifferentis)]

, , . ., .
.
- [. Indictio] (.). 1.
(, , .). 2.
.
- - (.). , .
- - ,
.

; .
- - - ,
(., , ), (., ,

), (., , , , ),
(.,

),

(.,

, , ), , .
- - , ; ;
, ;
(
.
- - .
- - ,
, , .
.
- [. Indossament] (.).
.
- [. Indossant] (.). ,
, .
- [. Indossat] (.). ,
.
- [Ind(ikan-) . oxis ] ,
, ;
,
; ; .- .
- : - ;
.
- - ,
.
- - , .
[. Indulgentia ] ,

, .
- - ( ,
, , ).

[. Industria ]
- . - ,

(,

.); . - ,
(, ,
.); .

; .
-

.
- [. Inductor , ] 1.
, . 2. ,

. 3. :
(. ).
[. Inductio] 1. (.). -
,

(. ). 2. (.).
( ).
[. In- nervus ] (.).

.
-

[.

Iners (Inertis)] ,

. - ,
(, , .). -
: , , .
[. Inertia , ]

, . 1) . 2) ,
, .
- (.). . .

[. Invasio , ] ,
(,
.).
- [. Invalidus , ] , (,
).
- [. Invarius ] ,
- ;
.
- [. Invariant] (.). ,
.
-

[.

Inventarium]

1.

, ,
. - .
- , -, . 2.
, , , .
- - ,
. - (. 2)
,

.
[. Inversio ] 1. :
-
, - (., -, -). 2. (.).
. 3.
( ) . 4. (.).
.
- - .
- ,

) .
[< . Inverto ] ,
() .

- [< . Inverto ] ,
.
- - . .
[< . Investio ] : 1.

. 2.
.

[.

Investition]

- , -
).
- [. Investor < .] ,
.
[< . Invectiva (
)] ; , .
[. Involutio ] 1.
, (., - ). 2.
.
[. In- . thronos ()]
(. .
).
[. Injectio ] (.).
; .
- [. Initialis ] 1. ,
. 2. ,
, .
[. Initiative] 1. . 2.
.
- .
- - Iniciativa (. , . 1) ,
; , ( ).

[. Initiatio ]
: , ,
; -19 .-
- , .
- - : (. ).
- - ,
.
[< . Incassare ] (.).
;
.
[. Incasso] (.).
.
[. In - capsula ]
()

, .
-

; -15 .-
( ); 1532 . .
- [. In quarto < In - quartus ]
(, ) , .
- [. Inquisitor] 1. ,
. 2. ,
, .
[. Inquisitio ] 1. -13 - 19 .:

. 2. (.). , .
- [< . Inclino , ]
.
- [< . Includo ; ] (.).
( - ):
, ;
= ( ). . .

[<

Incognitus

1.

). 2. ,
.
[. Incorporatio] - 1. ,
( , ). 2. (.).

.
- [. In -, (se)cretus ] (.).
, .
-

[.

In

-,

(se)cretus

] (.). .
[. In -, (se)cretus ] (.).
()
.
[. In - crimen (criminis) ] (.).
, .
- - , .
[. Incrustatio]
, , . (, ).
- , .
- [< . Incubo ]
( .) .- , ; .
[. Incubatio ] 1.
.

). 2. (.). -
.
- 1) . 2) (.).
, (. 2).
-

).
- - .

(.

- [. Incunabula , ]
(1501 ), (
40.000- ).
[. Innovatio ] (.). ,
.
- [< . Ines ] (.). ;
.
[. Inoculatio ]
, , ; .
- [. () ] (, )
, 1/8-.
[. Ingnue] (.). 1. ,
. 2. ,
.
- [. Injecteur] ,
.
- [. Ingnieur] ,
.
[.] ,
(

; ).
- [. Inside] (.). ( )

; .
- [< . Insectum ] ,
.
- [. Insectum caedo ]
, .
[. Insectum logos ] (.).
, .

- [. Insectum (. )]

, . .
- [. Insignia (.)] :
(, , ) - ,
, , .
-

.
[. Insinuatio] ;
.
- -.
[< . Insolo , ] (.).
.
- [. Inspector ] 1. ,
,
. 2. :
.
- . .
- , (. 1).
[. Inspectio ] 1. ,

( ). 2.
. ., . .
- - , ; .
[. Inspiratio] - 1.
,

2.

[.

Instantia

, , ,
, .
[. Instilatio] (.). (, ).

- [. Instinctus ] 1.

; . 2.
, .
- [. Institutum , ] 1.
-

2.

. 3.

. ., .
.
- [. Institutio ]
:
.
-

[.

Instrumentum]

1.

. ., . 2.
( ). 3. (.).
.
-

, .
- -
.
-

.,

1.

. 2. ,
;
, .
- - .

()

(, ).
- ,

(),
.
- - .
- [. Instructor ] 1. ,

, . 2. ,
, .
[. Instructio ] ;
.
[. Insula] : -, -,
, () ;
.
- [. Insulinum] ;
.
- [< . Insulto ] (.).
, .
- [. Insurgens (Insurgentis) ] (.).
; .
[< . Insurrectio] .
[. In - scena ] 1.
(

. 2. (
) . 3. (.). , (., ,
, ) , .
[. Intaglio ]
; (. ).
[. Intarsio] - -
.
- [< . Integre ] (.). ,
.
- - 1. (.). . 2. ,
.

, .
- - .
-

[()

grapho

.
[. Integratio ] - 1. (.).
. 2.
. 3. (.). ()
(. ).
- [. Intelectus] ; ,
; .
- [. Intellectuel ] (.).

, ( ).
-

(,

.
- - .
-

.
- [. Intelligens (intelligentis) , ]
; ,
(, , , , , ,
.): , , .
[. Intelligentia ] ,
, ,
.
- [. Intelligence Service]
.

- [. Intendant] ,
, ,
.
- [< . Intensio , ] 1. ,
. 2. , (.
). ., .
[. Intensification] -
, .
- [. Interdictim] :
-, .
- [< . Interest , ] 1.
, , . 2. , , .
- [. Intervallum] 1. , . 2.
. 3. .
- - ; .
[. Interventio]
(
, -
.).
- - .
- ; ,

(,

, 1960 ).
[. Interview] , ,
, -
() .
- [. Interviewer] ,
.
- [. Inter vocalis ] (.).
.

[.

Intrieur]

1.

. 2. ,
. 3. (.
).
- [. Interim ]
. -

.
- [. Inter . kinesis ] (.). .
.
- - : ,
.
- [. Intercurrens , ] :

.
[. Inter lingua ] 1. -
, ;
. 1908 . 2. ,
- 1950 . .
.

[.

Inter

(.

)]

; ,
(, .),
.
- [. Inter . ligne ]
.
[. Interludio] 1. (.). ,
. 2. (.). ,
.
[. Intermedio ]
.
[. Intermezzo] (.).
; .

- [. Internus , ] 1.
,
, . 2. ,
2-3
.
- [< . Internus , ]
. - ,
.
- .
- [. Internationale < . Inter natio
(nationis) , ] 1. .
- .
,

(1864-1876 .).
- ,
(1889-1895 .), .
,

, .

(.

). - -
,
; 1951 .
. 2.

(1944

); - ,
- .
-
;

, , . .
- [. Internationalisme] 1.

;
, . 2.
, ,

, , ,
(.,

- .
- - . - 1. . 2. ,
.
[< . Internus ] 1.

, . 2.


.
- - , .
[. Interpellatio ]

.
- , .
- [Interpol]
; 1923 .; 120 ;

, ...) .
- - (. 1) .

[.

Interpolatio

1.

, . 2.
(.).
.
- (. 1) , .
- - , ;
.
[. Interpretatio] - 1.
, . 2. ,
, (, ).

- [. Inter sexus ] : ,
.

[.

Inter

sexualis

- - -
; .
- - : ,
.
[. Inter . Phase (. )] (.).
(. )
(. : ).
[. Inter , ferens (ferentis) ,
] (.). ,
.
- [. Inter ferio , ]
,
:
; .
. 1957 .
[. Intercessio ] 1. :
- ,
.

2.

) ,
.
[< . Intimus , ] (.).
.
- [. Intime] 1. ,
,

2.

, , .
[< . Intus ] (.).
.
[. Intonazione < . Intono ] 1.
- , - .

., . 2. ,
. 3. (.). ( ).
[. In - . toxikon ]
().
- [. Intransitivus] (.). .
[. Intrigue] 1. ,

2.

(.).

.
- [. Intrigant] , (. ,
. 1) , .
[. Introductio ] 1.
(, , ) . 2.
, , .
- (.). . .
[< . Introspecto ] (.).

.
[< . Intrusus ] (.).
() , ,
.
[. In - tuba ] (.).
(.,
).
- - ,
;

.
- - .
[. Intuitio ] 1. , ,
, , ;
.

2.

( ).

,
.
- [< . Inula ()] ,

.
- [. Infighting] : .
- [. Infante] (
): .
[. Infanta] .
[. Infanteria] (.) .
- : ;
.
- [< . Infantilis ] (.).
- ;
.
- - (.). ;
.
- [. Infarctus , ] (.).
(., , , ) ,
.
- [. Infernalis] (.). .

.
[. Infectio]
.
- - , ().
-

(.).

.
[. In- filtratio ] 1. . 2. (.).
.

- [. Infinitivus] (.). :
(., . , .).
- [. Infixus ] (.).
.
- .
[. Inflatio ] (

).
[. Influenza] .
- [. In < In- folium ]
(, ) , .
[. Informatique, . Informatik] ,

,
.
-

[.

Informatio]

, , . .
- .
[< . Informo ] ;
.
[. Infra ] ( 20-
), .
[. Infra , structura (. )]
1. ,
- (, , , ,
,

, - , ... ,
, .);
-20 .- . 2. (.).
,
.

- [. Infra ]
, 0,76- 500- .

[<

Infusus

() , .
- [. Incestus] .
-

[.

Incidens (Incidentis)

, , -.
[. Incisio] (.). (.,
); .
- [. Inzucht] (.
).
- - .
- - .
[< . Inhalo ] (.).

.
- [< . Inhibeo , ] 1. ,
. 2.
:

( );
: .
[. I] : ,
;
. 2. ; 1610 .
- - (.). - ,
-12 .- [
,

.
[.] .

- [< .] -
() , ,
, .
- - , .
- - , (. 2).
- [. Iodes ] 1. ,

2.

( ).
- [. Iodoforme] ,
;
.
- [. Jol] .
[.] .
- [. Yeomen (.)] -14 - 18 .-:
.
- [< . Ion ] ,
.
- - 1. (.,
).

2.

.
- 1. (.). . 2. (.).

.
- , .
- - (.). ,
; .
- - (Ionia - - )
, . ., ().
( ) -
(-6 . . .),

: , , ( ;
.) .

.
- (100-400 ),
.
- [. Ion (Iontos) phoros
] , .
- - ,
, [
, -19 .- ]
.
- [. Jot] (Jj-) ;
?-, .
[. Iota] ( ) ;
-.
- (.). [I(j)] .
- [. Joch]
, , .
[. Ipecacuanha < -]
,
.
- [. Hippodromos < Hippos dromos ;
] ,
(. . . ).
[. Hypotheke , ] 1. :
, . 2.
.
[. Hippocrene < . Hippu krene ] 1.
: (. 1);
- ;
- . 2. (., .).
.

[.

Hypostasis

1.

(.).

). 2. ;
( .-:
, ).
[. Hypochondria] ,
.
- - .
- - , (
);
[ ,
(1917 .)] .
[< . Irradio , ] 1. (.).
,
,

2.

(.).

. 3. (.).
.
- - .
- , , .
.
- - ,

.
-

[.

Irrationalis

(.).

. - (.). ,
, .
- , .
- - ;
; .
- [. Irrealis] ; .
- [. Irregularis] ;
. - : ,

.
- [. Irredentismo < Irredento ,
] -19 .- -20 . : ,
(,
.) ;
. .
- - 1. (. 1) . 2. (.). ,
- .
[. Irrigatio] 1.
. 2. (.). -
(, , .)
.
[. Iris (Iridos)] :
, .
- [< . Iris (Iridos) ] , ,
- ,
.
- [< . Iris ] 1. (.). . 2.
. 3. (.).
.
- [< . Iris ] (.).
.
[. Irritatio] (.). .
- - 6 ,
-
. ; 50.000-
, .
[. Eironeia] , .
- ; , .

[. Isis (Isidos) < .] :


,
; .
-

[.

Islam

; .
- - .
- [. Establishment]

;
.
[< . Hystera ] -
; , , , ,
. .
- .
- - (.). ( ).
[. Historia] 1. ,
; (, .)
. 2. . 3. ,
. 4. ,
, ,
.

.,

5.

; .
-
,
.
- - 1. ,

. 2. , .
- - 1. . 2. , .
- - (. 1) .
[Istoria . Grapho ] 1. ,

. 2.
,
.
-

; . -
.
- - 1. . 2.
(.). .
-: - ,
(.

).

, .
() - (- ).
- - , .
- .
- - [
(Itterby) ] .
-

. [ (Itterby)
] .
- [.] .
- - , ,
.
[. Jubulaeus (annus) () < . .]
, ,
, ,
; .
- - .
- - : ( ) ;
: , [ -
, ] .
- [. Judaeus . phileo ]
(. ).

- [. Judaeus . [phobos ]
; (. ).
- [. Juwelier] -
, ;
; .
-

[.

Juvenalia

,
.
-

[<

Juvenalis

(. ).
[. Juvenalis , .
logos ] .

[.

Juventas]

( ).
- () [. Julianus]
,

(46 . );
(. ).
-

[.

Humour]

1.

; , ,
. 2. :
- , .

[.

Humoreske]

( , ).
- - 1. . 2.
(. 1) .
- (.: ) [. United Press
International]
; - 1958 .
[. Junge] (.). 1. ,
. 2. .
[. UNESCO (.) < United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

, )]
; 1946 ;
- .
-

[<

Junior ,

(18-20 ). ., .
- [. Junker] 1. :
, . 2. : -
( -) ; -
, .
[. Juno (Junonis)] : ,
, ;
( ).
-1 [. Jupiter] 1. : ,
, (
). 2. (.). ,
; 12 , (, ,
); . 1610 .
.
-2

) [
(. 1)] .
, () - (.). ()
, 150 40
[- ()
] .
- [. Jurt] :
- .
- [. Juriducus ]
, , -.
- ,
, , ,
.

[. Jurisdictio ] 1.
; . 2. ,
.
- [. Juris-consultus ] ,
,

;
,

.
[. Jurisprudentia] 1.
; . 2. ,
.
- - ,
; .
- . .

[.

Justitia

1.

, . 2.
, .
- [. Hut] (.). .
- [. Jucht] ,
, .
- [. Ypsilon < .] , .
[. Echidna] 1.

. 2. .
[. Ichthys grapho ] .
- [< . Ichthys ] ,
.
-

[.

Ichthys

sauros

(12 ).
- [. Ichthys . oleum ]
,
().

- - .
[. Ichthys logos ]
, .
- [. Ichneumon]
;
; , , .
- - - - ;
; ; 10-13 - (
). 2. ,
. - - ,
(.
).
[. Ischo , haima ] (.).

.
- - (-) :
- ,
( ).
- [. Ischias ] .
-, -... - (.). . , ...


[. Caatinga < ]
-;
.
[. Kabala ] 1. : ,

. 2. -14-16 . :
-
. 3. , .
2 [. . Qabbalah , ] ,
.
[. Cabaletta] (.). , .
[. Caballero] : ;
.
[< . . Qabbalah , ] 1.
:

-. 2. ,
; , , .
[. Cabaret] ,
(, .).
- [. Kabel] 1.
( ); ,
, . 2. :
.
- [. Kabeltouw] 1. ;
185,2 . 2. 150 - 300 . ; .
[. Cabernet] 1. (
), . 2.
.
- [. Cabestan] ;
, ,

[. ] (.,
- , - ,
- , .).
- [. Cabinet] 1. ,
(); (). 2.
( )
(- , , .).
., . . . 3.
, ; .
- (18x24) .

(,

).
- - , ; .
[. Cblogramme]
().
- [. Cabotage] 1.
. 2.
.
- [. Cabochon] ()
.
- [. Cabriolet] 1. ,
, . 2. ()
( ).
[.] , ,
, , ; XVII .-.
-

[.

Cagoulares]

;
.
- [. Cadence] (.). , (. 1).
- [. Cadastre] , ;
. -
[. Cadenza < . Cado , ]
(.).

1.

. 2.

():
, ,
.
-1 [. Cadet] 1. :
. -
, -
. 2. (16 ) .
-2

; 1905

; 1917 .
[. - 1- ] .
-

[.

Cadmium]

1.

, ;
, . 2.
; , .
-1 [. Cadre] 1. - . 2.
.
-2 [. Cadre] : - 1. , ,
;

. 2. (
,

).
- [. Quadrille] ,
; .
- - , [ , , ,
] .
- [. Cavalier] 1. ,
; , ; ,
. 2. () .
., .

- [. Cavalier garde ]
.
[. Cavalerie] . - 1)

(., , - ). 2)
1920 - 30 : ,
.,
.
- - .
- [. Cavalier] ,

.
[. Cavalcade] 1. . 2.
(.). .
-

[.]

(
) .
[. Cavatina] : .
[. Caverna] 1. ,
. ., .
2. (.). .
[< . Cavotas , ]
;
.
-

[<

Caseus

, ;
, , . .
- [. Casemate < .] 1. (.).
( ),
. 2.
. 3.
:
- (, ).

[. Casino < .] : 1.
; . 2.
.
- [. ] - , ,
(, ).
- [. Casualis < Casus ]
; .
- [. Casoar < ]
; .
-

1.

. 2. ,
( ).
[< . Casus ] 1. (.).

().

2.

:
. 3. (.).
. 4. (.).

).
- [. Casus] 1. (, ).
2. : , . 3. (.).
, ,
- - (
).
- [. Katholikos , ]
() ( )
. - .
- - .
- [< . Katharos , ] ,
-11 - 13 .- (,
,

.);

, ,

; (.
).
- [. Katharsis ] 1.
(, , , ): ,
. 2. : - . 3. (.).
.
-- [. Katheder-sozialismus < Katheder ]
-19 .- :


.
[. Kathedra , ] 1.
( ), , . 2.
:

, - . 3.
:

. 4. (.). () .
-

[.

.- - ,
.
- [. Kathetos ] (.).
- , .
- [. Katheter ] - ,
(
) .

(.).

.
- [. Kathetos metreo ] (.).
.
- [. Kathodos ]
(. ).

[. Katholikos , ] ,
, .
- - . .
- - .
() - , .
-

.
- [.] ( );
, .
- [. Kaiser] ;
.
- [. Caiman < .] (5 - );
.
- [< . Kainos ] ;
().
- [. Kainos zod ]

).
- [. < ] :
.
[. Kajuta]
, .
- [. Kajuta . compagnie ]
, ( - )
.
[. Kakadu < ]
; .
- .

[. Cacao < .] 1. ,
; . 2. . 3.
, ( ) .
[. Kakophonia < Kakos phone ]
; .
- [. Calembour] ,
(
) .
- - .
- [. . Calamina < .]
; , .
- [. Calandre] ,
, , . - ,
.
[. Caldera ]
10 - 20 .
.
- - ( 1835
1849 . . ).
- [. Kalos , eidos skopeo ] 1.
- ;
;

. 2. (.).
(, .) .
- [. Calendarium < Calendae (. )] 1.
,
, , ,

( ). 2.

- . . 3.
.

(.

3)

, . ., .
.
- [. Calendae Kalendae] :
. [
] ; (
).
-

[.

Calvados

<

.]

; .
- [. Calville < . .] ;
- ; .
-

-16

, [ -
(Calvin) - ] .
- - .
[. Al-qalz ] : - ,
; , .
- [. Calibre] 1.
; . 2.
. 3. ,
. 4. .
- [. Calibre (. ) . metreo ]
, , .
; (. , . 4).
- - ; ,
.
[. Kalligraphia < Kalos grapho ]
.
[. Kalliope] :
;
, .

[. Kallisto] 1. : ,
. 2. -
; 1610 .
- [. Kalium < . Al-qalz ] ,

.
- - , .
-

; ;
1950 . (
) .
- [. Calque] 1.
, ; . 2.
. 3. (.). ,
. .,
? ? ???
- - , .

[.

Calculatio]

.
- [. Calmar] ;
.
-
;

[.

Kalos

melas

.
[< . Calor ] .
- ,
. - ,
(
1. 000 ).
[< . Calor ] (.).
.
- - ,
.

[. Calor . metreo ]
, .
- - (.). ,
;
,
.
- [. Calorifere < . Calor fero ]

, .;
, , .
- [. Callus , ] 1. (.). ,
. 2. (.). ,
.
- - [. Calx (Calcis) . phileo
] (.). , ,
.
- [. Calx (calcis) . phobos ] (.).
,
, - .
- [. Calcex]
;
.
[< . Calx (calcis) , ] ;
, ;
.
[< . Calcino ] (.).
.
-

, . ; .
-

[<

Calx

(calcis)

, , ,
, . .

[.] : ,
; ,
.
- [. Camembert] .
[. Camarilla] ,

.
[. .] ,
.
- [. ambium ] (.).
,
.
- () - -
. -

6/7- [ - - ] .
- [. Kombuis] 1. . 2. :
.
[. Cammeo] ,
( , ).

[.

Camlia

<

; ,
; .
[. Camena] :

).
[. Camera] 1. : ,
. ., .
. 2. : ; . 3.
, , . ., .
. 4. ,
, . 5. -, -,

. ; (, ,
...).
[. Kameralistik, . Camralistique < .
. Camera ]
,
, , -19 .-
.
- [. Camral] ,
(

).
- [. Camera obscura ]
; ,
; ,
*** .
- [. Kammerdiener]
-: ; ,
.
- [. Camriste] 1.
-: ; , . 2.
().
-- [. Kammerjunker]

.
- [. Kammerlackei] .
-- [. Kammer-page] : ,
.
- [. Kammerton] (
),

; ,
.
- - 1. ; (. , . 3.).
;

2.

. ., . - ,

(,
, .) - .
- [. . Kammer-froulein]
: , ;
.
- [. Kammerherr] :
-

(-

);

.
- [. Kammwolle]
.
-

[.

Camisole]

1.

, ; . 2.
() .
- [. Camisares] : (),
-18 .- .
[.] .
- [. Camelot]
.
[. Camorra] ,

-18

-19

.
[. Campagne] 1. ,
-
. ., . 2. (.).
;
. 3. (.). . 4. (.).
, , . .,
.

[.

Campanile]

( ) .

- [. Bois de campkche] ,
; ;
; .
- 1 [. Campos (.).] (. )
.
-2 - . .
- [. Camouflage] (.). - , , , . ,
. , .
-

[.

Camouflet]

(.).

.
1 [. Kanna ]
; ( );
.
2 [.] - ;
; .
3 [.] ,
( ) ; -8 .-
.
- ;
; , , ,
, - .
- - .
[. Canalisation] ,
- ,

.
[. Canap] ,
.
[. Candela ] (1970
).

- [. Candlabre]
( ) .
- [. Candidatus (
)] ,
, ,
, . - ,

.
- : ,

.
-
(., , ,
).
- [.] ; 6-9 .
[. Cannelure ] (.).
.
[. Canevas] ,
.
- [. Cannibale < .] 1. . 2. (.).
; .
- - 1. . 2. (.). , .
- [. Cacon] .

[.

Canister]

, . ().
[. Canule] (.). ,

.
- [. ]. .
- [. Cancan] ,
-.

- [.] ; 25-
.
- [. Cancer (Cancri) . eidos ] ,

.

[.

Canoe

<

,
.
- [. Kanon] 1.
; . .,
. 2.
. ., . . 3.
, . 4.
. 5. (.). :
. 6. ,

-,
.
[. Canonnade]
.
- [. Canonniere < Canon ]
,
( ).
- 1. (. , . 3)
; . 2. .
- [. Canonicus] :
.
- [. Kanonikos] 1. .
2. (.). , .
- [. Kanonier < . Cannone ] -19 .-
: , .
[. Canotier] ().

[. Cansionero, . Cansioneiro]
: .
[. Cantabile ] (.). 1. ,

2.

.
- - ; ,
[, -
] .
[. Cantata] 1. , , ,
- . 2.
, .
[. Kantele] - .
- - .
- - ,

-18

.
[. Cantilena ] 1. (.). ,
. 2. : .
- [. Canton] 1. ,
. 2. :
- .
-

.,

.
- [. Kantonist ] -19 .
: ,
,
.
- [. Cantor , ] 1.
: . 2. : . 3.
: ,
.

[.

Kontor]

1.

- . ., . 2.
( , ). .,
.
- . .
- [. Confetto] ,
, .
[. Cancellaria] 1. ,
( .).
2. (.). .
- - 1. , , . 2. ,
, .
- - 1. (.). ; . 2.
(.). , ,
.
- [. Cancelling] (.).
;
.
- [. Cancer] (.). ; .
- [. Cancer . genos ] (.).
( ) .
- - (.). ( ) .
., .
[. Cancer . logos ] -
, ().
- [. . Cantional] :

().
- [. Kanzler] 1. : ,
;
. 2. 1871 1945 ( ):

-.

. 3. ( I- ):

.
[. Canzone] 1. :
. 2. (.).
, .
[. Canzonetta] (.). .
- [.] ; ,
, . .
[. Capella] 1. ,
.

2.

3.

.
- [. Capellanus] 1. : .
2. : .- [.
K] ,
, .
- [. Kapellmeister] (.). ; .
- [. Kaper] 1. -19 . : ,

. 2. .
- [. Capillaris ] 1. ,
. 2. , (., , , ). 3.
.
- [< . Capitalis ] 1. ,
()

. 2. , . 3. ,
; , , .
- 1. ;
. 2. :
.
- - ,
;

,
; , .
- - :
, ,
.
- [. Capitalis] , , .
- .

.
- , ,
. .
- , , .
- [. Capitaine] 1. : , ,
( - -) . 2.
: -3 - , -
. -2 - , -3
. - , -2
. 3. , . 4. (.).
,
;

5.

.
--

( ).
--

[.

Capitano-regente

(.)]

: ,
6
.
- [. Capitellum ] (.).
, .
-

[.

Capitolium] 1. :

, .;
, (
). 2. ,
.

- [. Capitulum] 1. :
. 2. (.).
; . 3. (.).
: ,
.
- - 1. , . 2. (.).
, .
[. Capitulatio] 1.
. 2. (.). ,
(1. 2. ).
3.

,
.
-

[.

Capuchon] ,

.
- [. Caponniere] (.). 1. ,

. 2. , .
- [. Kaper] ,
.
- [. Capote] 1.
- , . 2. (.).
; .
- [. Caporal] (
-17 .- -19 .- ):
.
- [. Caprice] , ,
.
- [. Caprice] (.). , .

[.

Capriccio]

, .

(.).

, .
- - , ;
.
- [. Captage] 1.
, . (
)

2.

.
-

[.

.] :
,
, ,
.
! [. Kaputt , ] (.). ,
, .
- [. Cappuccino < Cappuccio ] 1.
( ) ,
. 2. ,
.
- [. Carabine] ;
, .
- [. Carabinier, . Carabiniere] 1.
(
-19 . ). 2. : .
[. Caravelle < .] :
.
-

( - );
.
- - . .
- . .
- [. Carambole] 1. : ,
, , - . 2.

(. ) . 3.
.
- 1. : . 2.
.
- [. Caramel] 1. , ,
. 2. ,
.
-

[.

Quarantaine]

1.

2. ,
, , .
- [. Karat < .] ;
0,2 .
[. Karate ]
;
( , , ,
.);
, .
- - , .
- [. Carbo . eidos ]
.
- [. Carburateur]
, .
[. Carburation] - :
- (., ) .
- - (.). ,
, ;

(. , . 2).
- [. Carbo . (Oxi)genium ] 5-7%
93-95% ;
; .

- [. Carbo oleum ]
- .
- [. Carbo oleum ]
, ,
.
-

; .
[. Carbo oleum ] , .
- [< . Carbo (Carbonis) ]
: - .
- [. Carbonnade] ,
.
[. Carbonado < Carbon ] ;
.
- [. Carbonaro (.)]
, -19 .
.
- [< . Carbo (Carbonis) ] 1.
(, .). 2. ,
. 3.
, ,
.
- - , ;
.
[< . Carbo (Carbonis) ] -
.
-

[<

Carbo

(Carbonis)

(.).

.
- [< . Carbo (Carbonis) ] ,
, 24-30% ,
.

- [. Carbo . rund ]
; ; ,
, .
- [. Carbunculus ] (.).
;
() .
[. Cargo ] (.). .
- - , , :

. - ,
. -
,
[-16 . - ] .
- [< . Cardinalis ] 1. :
( ). 2.
;
.
- [. Cardinalis ] , ,
. - (.). .
- [< . Kardia ]
; , . ., .
.
-

[.

Kardia

genos

- (.). , ,
.
[. Kardia gramma ]
, .
- [. Kardia grapho ]
.

.
- [. Kardia eidos ] (.).
, .

- - ; .
[. Kardia logos , ]
, .
- [. Kardia skleros (. )]

.
[. Carr] (.).

.
[. Kareta < .] ,
.
- - - ,

-11

,
[ Carthusia- ] .

- [< Karyatides artemidas ] (.).


, .
-
.
- [. Carriere] ,
; , , ,
.
[. Carriere] 1. ,
, , . . 2.
, . ., .
- - (. 1) ;
,
.
- - , ;
.
- [. Caries ] (.).
, .

- [. Carillon] 1.
, ,
. 2. , .
[. Caricatura] 1. ,

2.

(.).

, , .- .
[. Karyon , gamos ]
(.). .
- [. Cariosus ] (.). , .
- [. Karyon , kindsis ]
(.). , .
[. Karyon , logos ]
, .

[.

Karyon

plasma

, ] (.).
.
- [. Carcasse < .]
(., , ) (., ).
- [. Karlik] , .
- [. Karmesin < .] .
[. Carmagnole < . .]
( 1792 .); .
- - ,
-12 . ; .
- [. Carmin < .] ,
( - ). . . .
- [. Carnaval < .]
- - (
).

- - ,
[ R. Carnall- (1804-1874 .)
] .
[. Carnation , ] :
- ; ,
, .
- [. Karnies < .] -
( , ) . 2. (.). .
- - , ;

; [
. (Carnot, 1839-1920 .) ] .
- - ( ),
, .
-

-8 - 10 .- ,
[
(. Carolus) ] .
- [. Carottage] ,

.
- [< . Carota ] -
,


A .

[. Karpos logos ]
, .
- - ,
(, ,
); ,
.
[(. ) . logos ]
, , ,
, .

- - . ., . . . .
-

[.

Cart]

. -- [. ] 1.
, . 2.
(.). ; .
-1 - .
-2 - (.). . .
- (1596-1650 .).
[ Cartesius- ]
.
-1 [. Cartel < .] -

.
-2 [. Cartel < .] (.). 1.
. 2. .

.
- [. Carter] ,
.
- [. Kartecza < .] 1.
, .
2. ( ); .
- [. Carting] 1. -
(. ). 2. ,
.
- - .
[. Karte . gramma ] ,

.
- - .

[. Karte grapho ]
; .
- , ,
.
[. Karte . theke , ] 1.
,
. 2. .
[. Karte . metreo ]
,

(, ,
, ...)
.
- [. Carton < .] 1. . 2. (.).
,
(, , ), ();
-17 - 18 .- .
- [. < . Kardoes] 1.
() . 2. ;

).
- - (.). . , .
- [. . Chartularium < . Charta ]
: ,
-
.
- [. Cartouche] ,

; , .
- [. Carrousel < .] 1.
, (, ,
.); , . 2.
-17 - 18 .-: ,
. 3. (.). ,
.

- -
.
- [. Carcer] 1. : ,
. 2.
: .
[. Karkinos logos , ]
, .
[< . Karkinos ] (.). ; .
[. Cassa] 1. (.).
. 2. (.). .
[. Kassandra] :
, ;
, (
, ).
-


.
[. Cassatio ] 1.

2.

()

. 3.
.
- [. Cassette ] 1.

2.

.
-

()

,
.
- [. Cacique < - ]
, (
); .- 519
.

- (.).
[ ( ) Kassiope-
] .
- [. < Kassiteros ] ; 68-78% ;
(. . ).
[. Casque] (, ); ,
.
- [. Cascade] 1.
.
-
. 2. : . 3.
: ,
( ).
- [. Cascadeur] 1. : (. 3)
. 2. ,
, , (,
.) .
- [. Casquette] : .
[. Casco ()] 1. (.).
. 2.
(, , .) .
[. Casta , ] 1.
: ,
, ()
. 2. ,
,
.

[.

Castaceta]

)
; , ;
; , .
- [. . Castellanus ] 1.
: ,

2.

, . 3.
.
- [. Casse-tte < Casser , tte ]
- ; .
-1 [. Castor < .] .
-2 [. Kastor] : -
(. ).
-

[.

Castratus]

( -16 - 18 .): ,

()

.
[. Castratio] -
; , .
-

.
- [< . Katabold , , ]
(.). -
(). . .
[.] - ();
;
, (. 3).
-

[.

Kataklysmos

; .
- [. Catacomba] 1. :

, ,
. 2. , , ,
.
[< . Katalysis ] ;
.
[< . Katalepsis , ] (.).
, ,
, .

[< . Katalektykos ] :
.
- [. Katalysis ]
.
- - ,
, .
- [. Katalogos ] (., ,
, , .) ,
.
- ; .
- [. Kattumaram] ;
, .
[. Catapulta < .] 1. ,
, .;
. 2.
. 3.
()

( ).
- (. , . 2, 3) ,
.
- [. Katarrhus ] (, ,
.) .
- [< . Katarrhaktes ] 1. (.).
, ; ,
. 2. , . 3. (.).
, .
- - (.). . .
[. Katastrophe ] ,
, ; .
[. Kata tonos ]
- .

[.

Catafalque

<

.]
2.

1.

, .
[< . Kataphatikos , ]
, ( ); . .
- [< . Kataphora ] (.).
.
- - , ,
, .
- [. Kata (. )] :
,
(. ).
- [. Katachresis ] (.).
(., ).
[.] , ;
,

.
[. Kategoria , ] 1. (.).
,
. 2. , ,
; .
- - , , (., ,
, .).
[. Catenaccio ] (.).
.
- [. Catena . eidos ] (.). ,

.
- [. Cutter] ,
; ; .
-

[<

Katechesis

- .

[] 1. ; (). 2. ;
25-55% ; ,
.
- [. Kata ion ]
, .
[< . Katergon ] 1. ,
;
. 2. ,
.
-

[.

Quatrain]

(.).

, .
- [< . Cauda ] (.). ,
,
(. ).
[. Caudillo , ]
- .
[. Kausis algos ] (.).

(, ) .
- [. Causalis] .
- [< . Causa ] (.). ,
.
- - (.). ,
,
; ( : ,
.).
[. Kaulos , . Flos (Floris) ]
(.). ;
(., , ),
- .

- - ,
[, Cowper- (1819-1893 .)
] .
[< . Kaustikos ] (.). ,
-
.
- [. Kaustikos , ] : - ; ,
;
, .; : .
- [. Cauchuc < ]
,
; .
[. Caf] , , ,
.
- [. < . Kachel] ,

,
,

; .
[. Cafeteria < .] (
).
- [. Caf chantant ]
: ,
.
- [. Kapsel]
.
- [. Capsula ] 1. (.). , ,
(., , ),
(, ). 2. ,
,
( : ) [. Kachexia <
] (.). , .
- [. Cactus < .] ,
, , .

- [. Cachalot < .]
.
- - ( ),
.
[. Cache-nez < Cacher nez ]
; .
- [. Kasparek]
( ).
[. Kasperle, Kasperl]
.

[.

Cache-pot

<

Cacher

pot

, , .
- [.] .
[. Cachucha] .
- . .
- - [
- ] .
- [. Cab] : .
- [. Cabman] : (: ).
- [. Kegel] (.). ()
.
- [. Kegelbahn] (
), .
- [. Kegel] 1. - ,

. 2. .
3. (.). , .
- - .
- [. Kaisar < . Caesar ( )]
. : - (.).

] .
- - . -.
-- [. Cake-walk] ,
-20 .- .
- - ; 1968 .-
(OK) [ .
(, Kelvin, 1824-1907 .) ] .
- [. Kellner] :
, .
- [. Kele eidos ] (.).
.
- - ,
, ,
( . , ...)
.
- ,
, .
- [. Camping < .]
, , .
- [. Campus] :
; .
- [< . Cannabis ()]
, .
[. Kangaroo < .]
, ;
; .
- [. Kentoaphos ] ,
.

[.

Kenos

()]

, :
; (. . ).
- [. Kentauros] 1. : ,
. 2. (.).

).
- [. Kenturion] . .
[. Kpi] 1. . 2.
( ,
-19 .-).
-

[<

Keramis

;
.
[. Keramike (techne)] 1.
; . 2. (.). .
- - .
- [< . Keramis (Keramidos) )]
; .
- [. Keras argyros ] (),
.
- [< . Keras (Keratos) ] ,
, , . .
- [< . Keras (Keratos) ] (.).
.
[. Keras (Keratos) ]
(.). .
- [. Kerberos] :
, () ;
, - ( : ).
-

[.

Kern]

1.

. . ;

. 2.
, .
- [. Kerner] -
; .
- [. Caisson] 1. ,
. 2. (.).

, .
- - (. , . 1) .
- ,
( ).
- [. Cat] , .
[< ] ;
.
- [. Catgut]
;
.
- [< . .] : , ,
.
- - (.). ; . .
(.) ,
.
- [. Quetzal] .
- [. Ketchup] .
- [< . Kephale ] .
- - .
- [. Cakes (.)] .
- [. ] .
- ;
, , , ; .
.

- [. Quadro]
, .
- [. Quadrans (Quadrantis) ] 1. (.).
. 2.
. 3. .
-

[.

Quadratus

1.

. 2. ,
; . 3. (.). ,
,
; 48 18 -.
- - .
- .
- : ,
. ( ) - ,
. [ ] .
[. Quadratura] ,
. - 1) (.).

).

2)

.
[. Quadriga] ,
; (
).

[<

Quadriennale

(.)

,
(. , ).
-

[.

Quadrivium
:

: , , ).
[. Cuadrilla] ( )
.
- [. Quadrillion] , 15 ;
.

[.

Quasar

(.).

<

Quasistellar

radiosource

; 1960-1967 ).
- [. Quasi , ]

.,

. .
- [. Quaker]
- .
- [< . Qualitas (Qualitatis) ] ,
, .
[. Qualitas facio ] 1.
, ; ,
( ). 2.
, .
-

1.

(.

2)

, . 2. ;
.
- [. Quantum ] (.).
. - , .
- - : .
-

[<

Quantitas

(Quantitatis)

.
- - (.). . , (,
, .) .
- - ,
[ -
] .
- [. Quarta (pars) ()]

, ; ().

[. Quarta] 1. (.). ;
. 2. (.). :
- (. . ).
- [. Quartal < .] 1. ( ). 2.
, .
- [. Quarter-deck] (.).
, .
-

[.

Cuarteron]

.
-

[.

Quartetto]

1.
2.

.
- [. Quartierherr] ,
(
) .
- [. Quartiermeister] :
,
.
- [. Quarz] ,
; . -
;
( .).
- - ,
.
[. Quattrocento ]
(,

-15

.
[. Quebracho] ,
; .
- [< . Querulus , ]
, , ;
.

[.

Querschlag]

, ;
;
, , ,
.
- [. Questor] 1. : ,
. 2. : -
. 3. : .
[. Questura < .] : .
- [< . Quietus ] 1.
, , -17 .-;
, . 2. (.).
, .
[. Quinta ] 1. . 2.
, .
- [. Quintal < .] : ,
.
- , [. Quinta essentia
- :

(),

(, , ) ]
.
-

[.

Quintetto]

1.
2.

.
- [. Quintillion] , 18 ;
.
- [. Kyparissos] ;
; .
- [. Quirinalis] 1. - ,
. 2.
( - ). 3.
.

- [. Quirinus] : -
, ( );
; .
- .
- [. Quirites] (.). ( ):

.
- - , ,
[ Quisling-
, 1945 .
] .
- - ,
, [.
: Quorum (Praesentia sufficit) ( )] .
[. Quota ] 1. ,
, . 2. ,
. 3.
:

, .
[. Kij] .
- - . .
[. Kybele Kybela] (.).
,
.

[.

Kybernetike

(techne)

,
, ,
; . (, 1894-1964) 40 .
- - .
- [. Kidnaping]
:
[. ()] .

- [. < . Kiwior]
.
[.] ( );
; .
- [. Kieselgur] , ; ,
. .
[. Kithara] ,
.
- . .
-

[.

Kyklops

(Kyklopos)]

, ( : ).
-- [. Kick starter (. )]
.
- [. Kiel] ,
( ).
- [. Kiellichter] ,
;
,

.
- [. Kielwater] ,
. - ,
( ).
- (.). , .
- [. Kilo < . Chilioi ]
, , -. ., .
.
- - ; 1.000
.
-

()

,
.

- - ;
1.000 ( 1,36 ).
-- - ()
; ,
.
- - ; 1.000 .
- - ; 1.000 .
- [. Kilomtrage]
.
- [. Kilo (. -) (. )] (.).
; 1.000 .
- - ; 1.000 .
-

[.

Kymbalon]

.
- - (. ) ,
; ( ), ,
[. (Kimberley,
) ] .
- [. Kyma grapho ]

, .
[.] 1. -
. 2. .
- [. Kingston] (.).
;
, (:
). *
[< . Kinema (Kinematos) ]

( ).
- [. Kinema (Kinematos) ] 1.
,

. 2. (.). . 3. ,
(. 2).
- 1. ,

. 2. .
- - .
- [. Kineo skopeo ]
- ; .
[< . Kinetikos ]
, .
- - . .
- [. Kynikoi] [. Cynici]
-4 .- (. .): -
;
, , ; .-
.
- [.] ;
, ,
, - -;
.
- , (
).
- - ;
: , . ., . .
. .
- . .
- [. Kyon (Kynos) dromos ] :
, .
- - ; .
[. Kyon (kynos) logos ]
, ; .

- [- . mania ; ]
.
- [ . Parking (. )]

.
-
,

- .
- , .
-

[-

Festival

(.

)]

,
.
- - .
-
; .
- - ,
; .
- [. Kiosque < .] 1.
, . 2. ,
. ., .
- - (1955 ).
- [. Kippregel] ;
, ;
.
[. Kypris (Kypridos) ] :
- ,
.
[ (- ) : ]
, , ,
; . ,

;
.- .

- [. Cuirassier < Cuirasse ] (.). 1.


. 2. -20 . :
.
[. Kirsei < .] ,
. ., .
- - (),
[.
(-9 .) , ] .
[. Kirke] : ,

- ( : Circe).
[. Kirche] .
- [. ] , .
( ) .
[. Kystis , ] (.) ,
.
- [. Kittel] .
- [. Cuvette] 1. , . 2.

.
- [. Culotte] , -19 .- .
- [. Kmmel] ( - )
; , .
[. Cur] , :
.
- [. Curette] (.)
.
- [ -
() ] .

- - ,
; , 1944 . [
(Curie, 1859-1906) - (1867-1934)
] .
- [. Kyphos , ] (.).
(, ). . .
- [. Kicks (.)] : .
- [< . Klados ] (.). (.,
) ,
.
- [. Clavecin]
- .
- - .
[. Klaviatur < . clavis ]
(, .).
-

[.

Clavicorde]

.
- [. Klavier] 1. , .

2.

(,

, ) .
- [. Klavierauszug] , (. 1).
- [. Klawisz < . Clavis ] 1. ,
,
.

2.

(.

): ,
.
- [. Claque] .
-

[.

Claqueur]

, , ,
(, ,
).

- [. Klammer ] ,
.
- [. Clann] : ;
.
- [. Claret] .
- [. Clarinette] ;
.
- - .
- [. Classis ] 1.
,

, (
)
, ,
,
, (). ., .
. 2. (.). ,
, , . 3. (.).
- . .,
. 4. : ,
, ; ,
. 5. , :
,
. ., . . 6.
, . ., ( .). 7.
; . ., .
. 8. ,
. 9.
,
. 10. : .
., , . 11.

; .
- [. Classeur ]
.

.
- [. Classicus] 1. , , ,
,

. 2. (.).
.
-

1.

, . 2. ,
; , . 3.
, ;

4.

(. 1) . -

(,

) (, , ).
- .

.
- ,
.
- - 1. . 2. (.).
,

.
[. Classis facio ]
(, ) -
, , .
-

[.

Klassizismus]

1.

-17

.-

-19

.-

: ,
. 2. ,

.
-

(.

1),

, .
[. Clausula] 1. (.). ,

2.

3.

(.).

.
[. Claustrum . Phobos
] .
- [. Klaxon] , .
.
- [. Claims (.)] (.). , , .

[.

Klemme]

, , ; .
- [. Klemme Tasche ]
; , .
- - , .
[. Klepto mania ; ]
,
.
- - .
- [< . Clericalis ] :
,
.
- [. Clerc] 1. , :
, , . 2.
. . : - ,
. 3.
: .

[.

Klepsydra]

, () ;
,
; ,
, ;
.
- [. . Klephtes] (.). (-19 .-
): ,
.

- [. Cliens (Clientis)] 1. , ;
, ., . 2. ,
, , .,
. 3. ,
, . 4. : ,
, .
[. Clientela] 1.
, . 2.
: .
- ; .
- [. Clivage ; ] (.).
;
.
- [. Kluiver]
.
- [. () . thronos ]
,

( ,
.).
- [. Klima (Klimatos)]
, ; .
[. Klima (Klimatos) , grapho ]
,
() .

.
- - .

[.

Klima

(Klimatos)

logos

] , , ,
, .
- - . , .

- [. Klimax ] , .
- [< . Klimakter ]
,
( 45-54
).
- [.] ,
. [< . Lomole (techne)
]


- .
-

(.).

(
) .
- - ,
.
- [. Clinker] 1. ,
. 2.
.
- [. Klinket] (.). ,
.
- [. Klino [] metreo ] 1. (.).
. 2. (.).
.
- [. Clinch ] (.). :
- .
[. Kleio] :
; ,
.
- [. Klipper]
.
- [. Clearance]
.

- [. Clearing] (.).
- .
-

[.

Kleros]

( ).
- [. Klys(ma) ()]
; , , .

[.

Klytaimnestra]

) ( .
).
- [. Cliff] ,
(. , . 1) .
- [. Clip (. Clips)] 1. ,
. 2. (,
).
[. Cliph] , , . ,
,
( ).
[. Cloaca] 1.
.

2.

3.

(.).

. 4. :

.
- [. Closet] , .
- [< . Klotho ] (.).
; ,
.
- [. Klon , ] (.). ,
() .
[< . Klon (. )] (.).
, ,
.

- [< . Klonos , ] (.).


, ,
;
.
-

[.]

.
- [. Klopfer < klopfen ]
; -20 .- 20 - 30- .
- [. Clown] ( ).
[< . Clown (. )]

(,

).
- [. Clochare] : , ,
.
- [. Cloitre] ,
;
.
-

[.

Club]

1.

, ,
. 2. ,
, , , . 3.
,
. 4. , , .
- [. Clump (, )] ,
.
- [. Kluft ] (.-.).
.
- - (.). . .
- [. Knecht] : 1. ,
. 2. , .
-

[.

Knecht]

(.).

() - .

- [. Knicksen] , (. 1).
- [. Knoop ] 1.
, ; . 2.
, (
.). 3. ;
, .
- - ,
(. ).
-

[.

Coagulatio

, .
[. Koala < .]
( . 60 ); .
[. ] ,
, .
- - , , .
- - .
- ,
.
- ( 50 -,
. 65 ); .
- [. Co(n) axis ] ,
;
;
(., ).
[. Coacervatio , ] (.).

.
- [. Cobaltum] ,
, ;
, .

- - , - ;
- (:
).
[. <.] .
- [. ] : ,
.
- [. COBOL] (.) < Common Business Oriented
Language] ; ;
1958-1960 .-.
[. Cobra] ;
(: ).
- [. Cognates] :
, , (.
).
- [. Code] ,
, ,
.
[. Coda] 1. ,
. 2. (.).
- [< . Kodeia ] ,
; .
- [. Codex ]
. ., .
.
[. Codex (Codicis) . logos ]

- ; 20 .- .
- .
- - .

[. Codex (. ) facop
] ,
() .
- [. Coefficiens (Coefficientis) ] 1.
(.). ( ) . 2.
(.). , .
., . .
- (.). ,
(, ).
[. Cowboy]
.
- [. Covertcoat]
.
- [. Causette] (.). , , .
- [. ] 1. : -
(, ...), ()
; . 2. ,
. .,
.
- [. Kothornos (.)] - [. Cothurnus
(.)] : ,

.
-
]

[.

Co(n)

imperium

,
.
[. Koind < Koinos ] 1.
, -3 .- (.
.)

-4

2.

.-

(.

(.).

.);

- - , ;
(: ).
-1 [. Kok] .
-2 [. Kokkos ] .
[. Coca < ] ,
.
- [. Cocaina] ;
.
-

, .
- - .

B1-

,
,

.
[. Cocarde]
.
-

[.

Coquille]

.
- [. Kokytos] : -

),

; .
[. Kokle]
.
[. Cockney] 1. () . 2.
.
- - . .
- [. Cocotte] .
- [. Cockpit] (.). ,
.

- - (.). . .
- - (.). . .
- [< . Collaboration ,
]

.
-

,
.
- [. Kolla genos ; ]
; ,
(. ) ;
.
- - , .
- [. ] ,

;
, , .
- ,
.
- [. Collage ] 1. :
- , ,
. 2. ,
. 3. (., .).
,
.
-

; 70% ;
.
- [< . Collateralis ] (.).
,
.
- [. Collapsus ] (.).
,
.

[. Kolben]
; .
-- [. Cold-cream] ;
.
[. Collega] , ,
; ( ).
[. Collegium] 1. ,
, . .,
. . 2.
. ., . 3. -18 . :
. ., .
- [. Collegium , ]
-16 - 18 .-: ( )
; .
-

(.

1)

, ; .

().
- [. < . Calencar ]
, ;
( ).
[. Kolla enchyma ; : ]
(.).

, ) (. ).
- [. College] ,
.
- [< . Color ] 1. : , ,
. 2. .
-

[.

Collet]

.
- [. Collectivus ] 1. ,
, ,
. 2. .

-
- .
- - ;
.
- - .
- - ; , ;
. ,
.
- [. Collector ] 1. ,

.,

. 2. , (., ,
) , , . 3. (.). -
, . 4.
, ,
. ., .
, .
[. Collectio ]
. ., . .
- [. Collectionneur] .
- .
- [. College] ,
: .
[. Collie] ; -18 .
(: ).
[. Colibri] ;
.
[. Coliseo < . Colosseus , ]
1. -, I .-;
. 2. :
(12.000- 72.000- ), ,
, , .

[. Collisio] 1. , ,
. 2.
.
- [< . Collimo (: Collineo)

1.

2.

.
- [< . Kolon ] .
- [. Colure] (.). -
,

()

- ,
() - [.
Colmatage]
.
1 [.-. Kolo] ,

.
2 [. Kolo ]

- .
- [. . Colobus < . Colobos ]
.
- [< . Kollodes ]
- ;
.
- [. Kolla eidos ] (,
, .),
.
- - (.). . ., .
.

(. ). - ,
.
- [. Kolokynthe ] ;
, ;
( ).
- [. Colloquium ] 1.
- . 2. ,
.

[.

Colombina]

(. 2) - ,
, .
-1 [. Colonus] 1. :
. 2. :
.
-2 - - .
[. Colonne] 1. : ,
, . 2. ,
. 3. (.). ,
;
. 4.
,

.,

. .
- ,

) , -
( ;

, ).
[. Colonnade] (. , . 1)
, .
- [. Colonatus] (.).
(. );

.

[. Colonia ] 1. ,
. 2. (.).
; . 3.

; . 4.
. ., -
. 5. (., , ) (.,
) . 6. (.). (., ,
) . 7. (.).
.
- -
.
-

1.

(.

1)

, . .,
. . 2. ().
- - , (. 1)
.
- 1. (.
, . 1). 2. ,
.
- - (. 2) ; (. 3) .
-

[.

Kolomnentitel] (.).

- ,
, .; :
( ).
- [. Kolumnenziffer] (.).
().
- - ;
[ - ] .
[. Coloratura] 1.
, . 2. ,
.
- - ,
.

[< . Coloro , ] (.).


( ).
-

[.

Color

metreo

;
.
- 1. (.).

; ,
,
.
- [. Coloriste < . color ] 1. (.
1) ; ,
. 2. .
- [. Colorito < . Color ] 1. ,
, , . , .
2. (.). ; .
- - 1.
( , .). 2. (.).
, .
- [. Kolossos] 1. , . 2.
. .,
( ).
- [. Colossal < .] , .
- [< . Colophonia resina ( )] ,
; , ,
. , , .
.
- (.) Kolocint- [. Colocynthis] .
.
- [< . .] .
- [. Columbirium] ,
.

- [< . Columbium ( )] ,
: ;
.
- [. Kalhoty ] ,
.
1 [. Koma ] (.). ,
;
.
2 [. Kome ] (.). :
- (. . 1),
.
[. Commande] (.). .
- [. Kommandier < .] (.). (
, ).
-

[<

Commandite

.
- [. Commandeur] 1. , -,
-, . . 2. : ; . 3.

; . 4. ,
, .
- [. Commandos (.)] 1. -19 .- :

- .
2. (19391945 .): ,

(, ).

3.

- [. Combine]
, . .,
- . .
- - - .
- [. Combattant] :
(
, . ).
- [. Combinatus ] 1.
,

2.

(, .) .
- - , (. 2) .
[< . Combino ] ,
(): , ,
.
- [< . Combino , ] (.).

(.)

.,

(. ).
[. Combinatio] 1. , ,

). 2. , . 3.
(.). (.,
,

),

. 4. .
-
.

2.

1.

(.).

(.
(.

,
,

1)

3)

(. , . 2).- [. ]
- ( , ,
.).
1 [. Komedia] 1. ,
() . 2. (.). ,
. 3. (.). , .

2 [. Commedia dellkarte]
,

-16

.-;

, , (, ,
) ; .
-

[.

Commediante]

(.).

.
- - , .
- [. Commandant] 1.
. 2. (, ),

.
()

3.

,
. 4. .
[< . Kommandantur] ,
(. , . 2).
[. Commendatio , ]
: ,
, - .
- [. < .] (.).
- -18 .- 1917 :
.
-

[<

Commensal

(.).

- ,
, . .,
,
(. ).
- [. Commentarius] 1. -. 2.
( .-) - ,
.

[.

Commentator]

.
- 1. . 2.
.
- [. Commersant] , ;
.
[. Commercium] ( ).
- - ;

, -
. -
, .
[. Comdtds (Astdr) ()] ,
,
; .
- [. Commis voyager] :
, ()
, , .,
.
- - , .
- [. Komikos] 1.
. 2. , .
- - 1. . 2. : .
[. Comme il faut] (.). ,
. . .
- [. Coamings (.)] (.).
, ,
.
-

(.)

(.

).
- [. Commissaire] ,
.

- 1) , . 2)

. ( .).
- (1935-1942 . ): . ,
- (1946
).
-

[.

Commissariat]

,
. - :
,
.

: ,

(1946 ).
[. Commissio ] 1. (
),

.
- . . 2. ,
. ., . , ( )
-.
- [. Commissionnaire] ,
.
- [. Comitatus ] :
- (: ).
- [. Commitens (Commitentis) ]
(.). , () -
, .
-

[.

Comit]

1.

. 2. ,
.

- [. Comics (.). < , ]


: ,
,
.
- [.Comitia] :
.
- [. Commode]
- .
- [. Commodore] :
, .
- [. Commoner] .
[. Compagnie] 1. ,
. 2. :
.
- [. Compagnon] 1. (. , . 1)
. 2. (. , . 2) . 3. (.).
: ,
.
- [. Compagnonnage (.)] -16 - 18
.-:

-
.
- [< . Comparativus ] (, ).
-

(,

),

- .
- , .
- .
- [. Compasso] ;

.
- [. Compatriote] (.). .

- [. Compound , ] 1.
. 2. ,
.
-- [. Compactus , .
] ,
; .
- [. Compactus ] (.). ,
,
;

.
- [. Compendium ] (.).
, .
.
- [< . Compenso ] ,
(, ,
.) , , (.
, . 4).
[. Compensatio] 1. (

).

2.

; . 3. (.).
. 4. (.). ,
.
- [. Competens (Competentis) ] 1.
, . 2. ;
, . ., . 3.
(. 2) ; .
[. Competentia] 1. ,
. 2. ,
.
- - (. , . 1) .
[. Compitatio ] 1. ,

. 2. (
).

- [. Computer] .
- ,
.
- [. Complexus , ] ,
, .
- [. Comlpetus ]
, .
[. Complexio] , .
[. Complicatio] (.). ; ,
.
- [. Compliment] ,
; .
- [. Complot] (.). .
- [. Compositus] (.). ,
(., -, -, .).
- [. Compositor ] 1. ,
. 2. , ( )
.
[. Compositio ] 1.
, ; . 2. ,
,
. 3. , ,
, . 4.
( ) . 5. (., .).

.-

[.

()

] .
- [. Compost] ,
, ,
. .
- [. Composteur] ,
, .

(.,

.).

- (.,
).
- [. Compote]
.
- [. Comprador ]

.
- [. Comprachicos] ,

-13

17

.-:

,
.
- [. Compresse] , (
),
.
[. Compressio] (.). ,
().
- [< . Compressus ] 1. (.). , ,
. 2. (.).
( ).
[. Compromettiren < . Compromettre]
- . (
).
-

[.

Compromissum]

.
- [. Compter . metreo ]
.
- [. Comptoir] : ,

.
[. < . Communis , ] 1.
, ,
. 2. :
-

3.

(-18

.-

):

. - 1871
,
.
- - .
- , .
- [. Communare] 1. . 2.
(. 1) .
- [< . Communis , ] 1.
- ,
; ,

; . 2.
, - ; , :

3.


,
,
. - , (. 3).

.
(1918-1920): ,


.
[. Communicatio] 1.

.,

. . 2. (.).
, .
[. Communiqu] 1.

.
- - .

2.

- - ;
; . ,
,
().
,

,
. () -
, 1919-1943

; , .
- [< . Commuto ]

, , ); ,
, .
[. Commutatio - ]
,
.
-

[.

Comfort]

-
,

(, , )
. .
- [. Comfortable]
; .
- [. Con Genius - , ] ,
, .
- [. Conglomeratus - , ]
1. ( , )
, . 2. (.). ; ,
.
[. Conglomeratio]
, .

[. Congregatio] 1. :
. 2.
.
- - 1. . 2.
- ; -16 .- ,
, ,
.
- - (.). 1. . 2.
,

(: ; .
[ W. Congreve- (1772-1822 . ]
.
-

[.

Congressus

1.

, ( ). 2.
:
() ;
, . ., .
3. . .,
.
- [. Congressman] (
) .
- [. Congruens (Congruentis) ]

).

[.

Congruentia]

1.

. 2. , , ,
.
- [. Kontakion] ;
, .
-

[.

Condensatum

.
-

[<

Condenso - ,

1.

. 2. ,
.

[. Condensatio] - 1. ,
; (., ). 2.
.
- [< . Condenso , ]
,
(., ).
- [. Conditor < .]
.

1)

. ., .
. 2) ,
.
[. Conditio] 1. , ,
, . 2. (.).
, .
- - 1. ;
. 2.
.
[< . Conditio , ]
, , .
-
( , .) .
- [< . .] , .
- [. Condominium] :
.
-1 [. Condor] ;
; .
-2 [. Condor] 1987
( ).
- [. Condiottiere] 1. (-14 -15 .):
. 2. ,
, .

- [. Conduite ]
: ,
.
- [. Conduct(ivity) .
]
; ,
(),
.
- [. Conductor - ] 1.
, , , ,
, . 2.
(.).

()

3.

: ,

4.

: - .
- [. Connetable < . .Comes stabuli -
] -14 - 16 .-: .
- [. Conveyer] ,

- .
- [. Conventus - , ] :

. -

(-18

):

,
.

[.

Conventio

.
- [< . Conventio - ]
,
,
, ,
.

[<

Conventionalis

(.).

; .
-

(,

) .
[< . Convergens (Convergentis) ] 1.

; . 2. (.).
,
,
. 3.
. 4. (.). ,
(. 3).
[. Convensio - ]
( ,
.).
- [. < .] 1.

. 2. ,
. 3. .
- [. Converter < . Converto ] 1.
:
. 2. .
1 [< . Converto - ] :
.
2 [< . Conversio , ] :
-
.
- [. Convertoplane] ,
; .

- - ( )
, ;
, ,
(
).

[.

Convectio

(, ,
.) .
[. Convulsio] .
- -

(Cognac)

] .
[. Conjectura - , ] (.).
,
.
[. Conjugatio - , ] 1. (.).
:

2.

: -
-.
- [. Conjnctivus - ] 1. (.).
(). 2. ,

.
- - (.). .
[. Conjunctura] 1. , .
2.

( , ,
.).
[. a < ] (.).
, ; .
[. Conquista - ] :
,

(-15 .- - 16 .- ). . .
- (.). [.
] 1. -15 - 16 .-:
;

2.

.
- [. Conclave - ] ,
.
- [. Concordance] , (. 3).
- [. Concordatum < Concordo - ]
,

.
- [. Concorso]
, , .;
,
.
- [. Concrementum , ] (.).
, .
- ;
, .
- [< . Concretus - , ]
, ; ; ,
(. ).
- [< . Concretio , ]
. ., .
- [. Concubinatus < Con (Cum) Cubo - ,
]
.
-

[.

Concours]

.
- - , .

[.

Concurrentia]

1.

. 2.

);
( ).
- [. Concursus , ] ,
( ,
, .).
-- [. Concours hippique] .
- - .
- - .
- [. Connaissement] ,

.
[. . Connotatio < . Con () noto
]

(.).

.
-

[.

Consequens

(Consequentis)]

(.).

, .
- [. Consensus , ] 1.

, (.-
);
. 2.
, .
- [. Conserve] 1.
(, , )
,
( ). 2.
, .
-

- [. Conservativus ]
, .
- [. Conservator ] 1.
, . 2.
.

[.

Conservatorio]

.
[. Conservatio] 1. ,
, . .,
. 2. ,
. ., .
[< . Conservo ] 1. ,
( ). 2. , .
[. Consignatio , ]
,
() ()
.
- [. Concierge] : , .
- [. Consilium]
.

[.

Consistentia

( , ).
- [. Consisto . metreo ]
(, ,
.) .
[. Constitorium ] 1.
:

2.

.
[. Conscriptio , ] 18 .- - - 19 .-:
,
.

- [. Console] (.). ,

(,

.);

.
-

[.

Consols

<

(.)

Consolodated

annuities

] : ,
(. , .
2).

[.

Consolidatio]

1.

, , (, .). 2.

( ) .
[. Consomm] .
-

[.

Consonance]

(.).

; (. ).
- [. Consonans (Consonantis)] (.).
.
- [< . Consonants (Consonantis) ]
(.). (. ).
- [. Consort < .] princ-konsort- -
: ,
.
- [. Consortium ]

.
- [. Conspectus ] ,
( , , .).
- - ; , (
).
- [. Conspirator ] ,
.
[. Conspiratio ] ,

; .

- .
[< . Constans (Constantis) , ] (.).
(. . .).
- [< . Constans (Constantis) , ]
; ;
,
.,- [< . .] (.). ,
( - 12 - 13 .- ).
- - , , .
[. Constatation] - ,
.
- [. Constable < Conntable (. )] 1.
, :
. 2. : . 3. (.).
: - .
[. Constellatio ]

.
- [. (Assemble) Constituante] ;
,
; . 1789 - 1791 . - (),
1848 - 1849 .- 1945-1946 . - .
- [< . Constitutif] , ,
.
[. Constitutio ] 1.
,

, ,
, - . 2.
.
- - :
,
.
- - .

- - (. 1) ,
.
- ,
- .

(.2).
- [. Constrictio , ] (.). ,
.
- .
-

20

;
, .
- - 1. , (. 1, 2)
. 2. , ,
, .
[. Constructio] 1. , ,
(, .). 2. ,

3.

(.).

().
-

1.

.,

. 2. . .,
.
- [. Consul] 1. ,

. -


. 2. ( 1799-1804 .);
.
-

[.

Consulatus]

(. , . 2) ; .

- [. Consultans (Consultantis) ] ,
, -
.
-

[.

Consultatif

<

Consulto

] . .,
.
[. Consultatio ] 1.
. 2.

3.

. ., .
.
- [. Contagiosus] (.). .
- [. Contagium] (.).
.
[. Contaminatio ] 1.
. 2. (.). ,
,
; , . ., (
- - ). 3. :

.
-

[.
;

Contactus

1.

. 2. (.). . 3.
, ; , .
- [< . Contactus ] ,

.
- [. Container] 1. (
)
; - . 2.
, - .

.
- [. Contextus , ]
,

.
- [. Contingens (Contingentis) ] 1.
(, , .)
. 2.
, .
- [. Continens (continentis)] ,
; .
-

1.

. - ,
; . 2.
( ). ., . . . .
-

[<

Continuitas

(.).

1.

. 2.
.
- [. Continuum ] 1. (.). ,
, . 2.
(., 0 - 1 - )
. 3. (.). .
[. Conto] (.). .
- [. Conto corrente ] ,

.
- - [. Contra ]

, . ., ,
.
[. Contrabando] 1.
. 2. .

- - , (. 1) .
- [. Contrabasso]
; .
- - .
- - (.). . .
- [. Contradictorius] (.). ,
. ., . .
[. Contra , dictio
] (.). .
- - - ;
.
[. Contralto] .
[. Contremarque] 1. , ,
. 2.
, .
-

[.

Kontrapunkt]

()

1.

(.).

. 2. ,
.
- [. Hcontre-jour ] -
,
.
[. Contra signo
] ; ,


.
- [. Contraste] ,
.
- [. Contra-fagotto]
, .

[. Contra facio ]
;
.
-

[.

Contractus]

, .
-

.
[< . Contractus ] -
,
,
.
[. Contractura ] (.).
(, .)
.
[. Contractio] .
- [. Contra capio (. ) ]

[. . Contraceptio ]
.
- [. Contra hals (. )] :
- (.).
.
- ( : ) [. Contrahens (Contrahentis)

.
- [< . Contre-balancer ] ,

.
- [. Country dance ]
; ; - 19 .-
.
- [. Con . trailer ]
.

[. Contributio] 1. ,

. 2. : ,
.
- [. Contre-manduvre] (.).
.
- [. Contremarche] (.). -,
- .
- [. Controverse] (.). , ;
.
- [. Controle] 1. ,
; . 2. ,
, .
- [. Controller] (.).
( , .).
- [. Controleur] , ,
.
[. Contra (. )]

[.

Contrrvolution]

,
,

.
- - , .
-

(, .).

[.

Contra

reformatio

(.

)] - 16 - 17 . - : ,
,
, .
- - () .

- - [. Contrefort] (.).
, ; , .
[. Contusio] ,
(., ).
- [. Contour] ;
.
- [. . Konungr]
: ( - ,
, - ).
[. Con Urbs - ]
, .
- [. Conus < .] 1. ,
-
. 2. , .
- [. Confoederatus .
]

1.

(.

1)

. 2. (.)

(.

3)

.
[. Konfederatka] 1. ,
, ( ). 2.
, .

[.

Confoederatio]

1.

, . 2.
. 3. (.). - : (
) ,
.
-

[.

Conference]

: , ;
.
[. Conferencier] ,
, ,
, .

--

; .

[.

Conferentia] 1. ,

, ,
. 2. , :
, .
[. Confessio] , ; .
- [. Confessionalis] ;
.
- ,
.
- [. Confetti] -
,
.
[. Confectio ] : -

(.

).
- [. Konfektion] 1.
. 2. ,
. 3. , .
[. Configuratio] . 1. ,
. 2. . 3. (.).
.
- [< . Confidentia ]
; .
- - , , (.
, . 2, 3) .
[. Confirmatio ] 1. :

.

2.

2.

:
.
- - .

[. Confiscatio] 1.
. 2. , (, )
.
- [. Confiture] , .
- [. Conflictus] 1. ,
,

-;

. 2. ,
. 3.
.
- [. Con fokus (. 1)] (.).
. ., . .
- [< . Conformis , ] 1. ,
; . 2. .
- - , .

[.

Confrontation]
-

, - .).
- - ,

,

; .
( ) [
(-, 551 - 479 . . .) ] .
- [. Konche ] (.).
(.,
); .
[. Konche konchylion
] , .
[. Konchoeides ] (.). ,

.
- - 1.
,

. 2. (,
, .). 3. ,
() .
[. Concentratio] 1. , ,
. 2. (.). , ().
3. (.).
. 4. (.). . 5. (.-.).

; (1, 2, 3 5
).

***,

.
- [. Con -, centrum ] 1. (.).
, . 2. (.).

,
.
- - (.). ,

( )
(. , . 2).
- - 1. . ., . . 2.
. ., . . 3.
. . . (, , .- ;
, .).
- (.). ,
(.
).
- - 1. . 2. (.).
. ., .
- [< . Conceptus , ]
; (. .
2) .

- [. Concern] -
-
, .
- [. Concerto] 1. ,,

. 2. ,
. 3. (.).
.
- - ,
.
[. Concertino] 1.
. 2. ,
.
- [. Konzertmeister] 1.
, . 2.
(., ,
.). 3. -.
[. Concessio , ] 1.

()

, . . 2.
.
- [. Concessionnaire] ,
.
[. Conceptio] 1. ;
. 2. , .
- - 1. , (. 2). 2.
- - (. , . 2) ,
.
[. Cooperatio ] 1.
,
( , ) .
2. , . ,
() .

- .
[. Cooptatio ]
.
- .
- [. Co(n)-, ordinatus ]
,
.
- [ . grapho ]

.
- - ,
().
[. Coordinatio] - ,
, .
- [. Copal < .] , ,
; .
- [. Copartnership] - ;

.
- - Kopios () . ., -.
[< . Copia - (.). ( , ).
- [. Copyholder (.)] :

(.

).
[] ,
.
[. Copula ] 1. (.). ,
. 2. (.).
, .

[. Cupulatio ] 1.
. 2. (
, ).
- (. .). - ,
.
[< . Corrado , ] (.).
, ,
, .
- [. Corde ] 1.
, ; ,
. 2. ,
.
- [. Corps de ballet] ,
.
- [. Corps de garde] (.).
, , .
- [. Cordeliers] 1.
- - . 2.
: -

(. . 1) ,
.
- [< . Cor (Cordis) ] .
-

[.

Cordite]

.
- .
- [. Cordon] 1. ;
. 2. (.). . 3. ()
: .
- - (.). , .
[. Correlatio] , .

- [. Kord opsis ]
; ,
.
- [. Co(n) repetitor (. )]
: ,
; .
- [. Korrespondent < .] 1. , ,
. , . 2.
, *** - . - , ,
.
[. Correspondentia] 1.

2.

(, ) .
- [< . Correctus ]
.
- 1. , . 2. (.).
,
. .
- [. Corrector ]
, (. 1) .
- [. Correctus ] , .
[. Correctura ] 1.
. 2. ,
. 3. (.). .
- - (. 1) . ., .
.
[. Correction ] , .
- [. Corregidor] :
, .
-

; ,
, . .

- [. Corvette] 1.
-17 - 19 .-. 2. (1939-1945 .)
: .
- [. Korybantes] -
.
[. Corrida (de toros)] :
- , ()
.
- [. Corridor] ; .
- - - [
(Korinthos ) ,
.
- [. Corium < . Chorion ] (.). , .
[. Koryphaios] 1.
. 2. . 3. :

- [. Kormos phyton ] ,

.
- [< . Kormos ] (.). ()

().
- [. Korn ] 1. (.).
. 2. (.). ,
(),

(. . ).
- [. Cornemuse ]
, .
- [. Corner , to corner ] 1.

-
. 2. (., .).: .

-1

[.

Cornet ]

[.

Cornette ]

.
-2

.
--- [. Cornet h pistons] (
), .
- - .
- [. Cornichon] ,
(. . ).
- [. Kornpapier < Korn Papier ]
(.). ,
; .
- [. Kornzange] 1.
, . 2.
, .
[. Corrosio ] 1.
. 2. (.).
.
- [. Corona . sklerosis (.
)] (.). .
-

[.

Coronarius

(.).

()

.
[. Coronatio] , .
- [. Coroner]
: ,
, .
- [. Corona . grapho ]
, .
- [. Korporant < .] :
.

[. Corporatio ] ,

.

[.

Corpulentia]

(.).

, ; .
- [. Corpus ] 1. . 2.
, , , .
, . ***., . . 3.
( ). 4. ,
. 5.
:

. ., . .

. 6. , ()
10 (3,76 .). 7. .
- [. Cpr[isci;I,] (.). .
- - ,
() .
- [. Corsage] 1. . 2.
(.). .
- [. Corset] 1. ,
( ) . 2. ().
,
; (., )
.
- [. Court] .
- [. Cortege] , .
- ( : ) [. Cortes (.)] (
1910 ): , .
- [< . Cortex ] (.).
- ; .-
.

[.

Korund]

, .; ,
(. ).

[.

Corruption

.
- [. Cosecans] (.). -
- .
- [. Cosinus] (.). -
- .
[. Kosmetike (techne) - ] 1.
-. 2.
.
[. Kosmogonia ]
, .
- - .
[. Kosmos grapho ] 1.
. 2. ( ):
,
.
- [. Kosmos , dromos
] ,

.
[. Kosmos . (tele)vision ]
,
.
[. Kosmos , logos ]
, .
-

; .
[. Kosmos , nautike ]

; .

[.

Kosmopolites

1.

; ,
. 2. (.). ,
.
- - ,
,
,

,
.
- [. Kosmos] 1. , ;
, ,
. 2. . . -6 .

):

(,

).
- - . ., . .
-
. - (
), ,
,
.
- [. Komciyl ] .
-

[.

Costume]

1.

- ( ); . 2. . 3.
, .
-

[.

Costumier]

(. , . 2) .
- [. Co (. )
tangens (. )] (.). - .

[.

Coterie ,

1.

:
. 2. (.). .

- [. Cottage] ,
, .
- [. Cotillon] .
[< . Coter] (.). , ,
.
- [. Coton] . ., .
--

[.

Coton

(.

)]


.
-

- (.
).
[< . Coton ] (,
.). .
- [. Cotonine]
; ,
.
- - (.). - . .
- - . .
-

[.

Coffeinum]

, ;
, .
- [. Cofferdam, . kofferdam] (.). 1.
: ,
.

2.

,
.
- [. Co(n) fermentum (. )]
,
.
[. ] .

- [. Coffre] ,
.
- [. Koks] ,
.
- - . .
- [< . Coxa ] (.). - .
- [. Cocktail] 1. ,
(, , )
. 2. (.). .
- [. Cocktail-bar] (. 1),
.
- - , .
-

; .
- - ( - )
; .
- [. Cochenille < .] 1.
, (.
). 2. (. , ).
- [. Cauchemar] 1. , . 2.
(.). , (, , ).
- - . .
- - , .
[< . Cohaerens (cohaerentis) ]
(.).

, .
[. Cohors (Cohortis)] 1. : ,
. 2. (., .).
, .
- [. Kraal < .] :
- -

,
.
- [. Kraag ] .
- [. Craquelure]
.
[. Craquel]
; .
- [. Krakowiak (. )]
; .
- [. < . Kraanbalk] (.). ()
.
[. ] (.).: ,
, .
- [. ] (.). : ;
.
- - . .
- [< . Cranium ] (.). ,
,
(. ).
[. Kranion logos ]
,
.
[. Kranion metreo ]
.
- [. Krater ] ,
.
- [. Crouch] :
.
-- [. Kraft ] (.). ,
.

- - (.).
, - .
- [. Krach] 1. . 2. , .
[. Creatura ] ,
- ,
, .
- [< . Creatio (Creationis) ]
, , , ,
,
.
-1 [. Creditum ] 1. .
2. (.). .
-2 [. Credit , ] (.). -
, ,
(.
).
- [. Creditor] ,
(. 1); .
[. Credo , ] , , .
- [. Crevette ] .
- - [ (
)] (Kroisos) .
- [. Crosote (. ) . oleum ]
,
, ; , ,
. .
- [. Kruiser] ,
, , .
- -
( ).
- ( ).

- [. Kreizer] ,
- ( -19 . ).
- [. Cracker] 1. ; . 2.
, ( ).
- [. Crakhing] 1. (.,
) . 2.
.
-

Creme]

1.

, ,
(., );
. 2. . 3. .
- [. Crmaliere] ,
;
.
- [. . Crematorium < . Cremo ]
.

[.

.
- [. ] :
.
- [< . Kremnos ] ,
(. , ).
- - . .
- [. < . Krengel] , .
- [. Kreas , odus () ]
(.). ;
, , ,
.
- [. Crosote]
- ;
.

- [. Crole < .] 1. :
( ) . 2.
,
(. , . 2).
- [. . oleum ]
.
- - ,
. ., .
. .
- [. Crkpe] 1. ,

2.

.
- [.] .

[<

Crepito

(.).

, ,
,
.
- [. Crpon] .
- [. Crtin] 1. , . 2.
(.). , ; .
- [. Crtinisme] ,

.
- [. Cretonne] ,
;
.

[.

Crescendo]

(.).

, (. ).
- [. Crusher] ,

.

- [. Crise] (.).
, . ., .
- [. Krisis , ,
] 1. , ;
. 2. (.). ,
. 3.
(.). : ,
,
. 4. (
, ). - ,
(. 3).

. ,
, . - ,

.
- - 1. , , .
., . . 2. , ; , . ., .
. - (.).
, .
- (.) ,
.
- [. Creek] : ,
.
- [. Cricket] -

( ).
- [< . Criminalis ]
.
- - .
[< . Criminalis ]

, .

[.

Criminalis]

; .
- - .
[. Crimen (Criminis) .
] , .
- - -
.
- [. Crinoline] (),
; -19 . 60 - 70-
( ).
- [< . Kryos , , ]

. ., . .
[. Kryos , (. )]
,
.
- [. Kryos , genesis ]
, , ,

.
- [. Kryos , genos ]
.
- [. Kryos , lithos ]
; ; .-
, .
[. Kryos , logos ] ,
.
[. Kryos , (. )]
,
.
- [. Kryos , (. )]
, ,

,
, , .
[. Kryos , skopeo ] ,

.
- [. Kryos , statos , ]
; .
[. Kryos ] ,

);

.
[. Krypte] 1. : . 2.

. 3.
:
( ), . 4. - (.).
().
- [< . Kryptos , ]
; , . .,
. .
- [. Kryptos , gamos ]
(., .). , (., ,
, ). : (. ).
[. Kryptos , gramma ]
.
[. Kryptos , grapho ]
.
[. Kryptos . Depressio (.
)] (., .). ,
, ,
- (, .,
).
[. Kryptos meros , ]

;
.
- [. Kryptos ]

(.

; , ;
( ).
-

[.

Kryptos

phyton

,
, , (,
., ) ().
[. Kryptos , phone ]
, .
- [. < . Krzyz ] 1. . 2.
. 3.
, ,
; .
- [. Krystallos] ,
.
-

.
- - .

[.

Krystallos

grapho

, .
[. Krystallos (. ) (.
)] (.). ,
.
- - ; .
[. Krystallos (. ) optike (. )]
,
.
[. krystallos (. ) physike (.
)] ,

(:

).
- - 1. . 2. , ,
().

3.

(.).

).
- [< . Kriterion , ]
-, , ,
; .
[. Kritike , ] 1.
, . 2.

3.

, ; . 4.
, -,
. .
- [. ] , ;
, .
-

[.

Kritikos ] 1. ,

, (. 4) . 2. ,
(. 1, 2) ; ,
.
-1 - , .
-2 - (.). . .
- - 1. . 2. ,
, , ,
.
- - . .
[.] ;
- .
- [. Croquet] 1. ,

. 2.
.

[. Croquis] 1.
. 2. (.). , .
1 - .
2 - :
.
- [. Crocus < . Krokos] ;
, , .
- [. Crawl] ,
,
-.
- - (.).
,

(
) [ - (-M - ) ,
] .
-

[.

Cromlech]

( )
; , .
, .
-1 [. K < . Chroma ]
.
-2 [. Krone] 1.
(, , .). 2.
1971 ; 5 .
[. Krone < . Corona ] , ;
.
- [. Kronglas] .
- [. Kronos] : ,
() () , (
).
- [. Kronprinz]
; ( , 1918
).

- [. Kronschnepfe] ;
( ) ;
.
- [. < .] ,
. , , . .
- [. Cross , ()] 1.
(

). 2. (.). :
,

3.


.
- [. Crossbreeding < Cross breeding
] - ()

(., , ).
- [. Cross-wovd]
-
,
( - 1913 ).
- [. Crossing , , ] 1.

( )
. 2. : -
.
-

[.

Crossingover]

, (.
. ) ;
- - (. , . 1) .
- [. Kroton] ,
; - ,
(20 ) .
- [. Crofter (.)] : ,
.

[. Crochet] (.). , .
[. Cruzeiro] .
- [. Cruise] .
-- [. Kruis peiling (. 1)]
()
, .
- [. Kruit-kamer] ,
.
- [. Croup] (.). ,
.
[. Croupier ] . ()
,
.
- [. Croupous (.). < Croup (. )] :

(.).

,
.
- ( ) [. Cruchon ]
,
(., ).
- - . .
- . .
- [. Kybos] 1. ,
. 2. (.).
; . 3.
.
[. Kubatur] ,
.
- [. Cubisme ]
,
(, .)
( -20 . ).

- - .
- - .
- [. Koebrug] : ,
.
- - 1. (. , . 1) . ., .
2. ,
(. , . 2).
- [. Kuvasz]
.
- [. Couveuse] ,
.
- [. Couvert] .
- [. Cousin] , ().
- [. Cousine] ,
().
- [. Kujwiak < . .] ,
.
- (
)

.
[. Cucaracha] .
-

; ,
,
;

[ - -
() ] .
---

[.

Ku-Klux-Klan]

.
- [. ] ,
; .

- [. Coulage ] 1.
, ;
. 2. (., .). ,
.
-

[.

Culbute]

().
- [. Couleuvrine] ,
.
- - .
- (.). . .
- - ; .
[< . Culinarius ] 1.
. 2. (.). .
- [. Coulisse] 1. - :

() . - 1) . 2)
(.). , . 2. (.).
. 3. -
U , -
.
[. Coulissier] ,
.
- [. < . Kollikion ]
.
- [< . .]
.
[< . Culmen < (Culminis) ] 1. (.).
. 2.
.
-1 - [-18 .
(Coulomb) ] .

-2 [. Coulant] -
, .
- - ;

). ., . . .
- [. Cultus] 1. .
- , . 2. ;
.
-

[.

Cultivateur] -

,
.

[.

Cultivatio]

.
[< . Cultiver] 1. , . 2.
(, ). 3. (.). ; ,
.
[. Cultura] 1.
,

; . 2.

. 3.
,

.,

.
.

5.

4.

. ., . 6. , ; . .,
. 7. . .,
. . 8.
. .,

,
.
- . .
- [. Kulturbund]
;
; 1945 .

- [. Culturisme]
: , ,
.; ,
(: ).
- - , .
-

[.

Kulturtrger]

-,

.
-
;

1.

2.

(.

1-5)

();

().
- [. Couloir] ,
.: , , ,
,
, -.
- [. Coumarine] ,

.
-

[.]

( , ,
).
[. Cumulatio ] (.).

; .
- - (.). . .
[. Kunstkammer] :
,

; .
- - (.).
[ (. Cunctator , )
,
-2 (218-202 . . .) -
] .

- (.). , .
- . .
- [. Coupage]
.
[. Coup] :
.
-

[.

Cupido

(Cupidonis)]

,
; (
).
- - (.-.). ().
[. Coupure] 1.
; . 2.
, . .,
.
- [. Couplet] 1. , . 2.
- .
- - (. , . 2)
.
- [. Coupon] 1.
. 2. (.).
. 3. ( ),
, .
-1 ( : ) [. < . Courant ]
,
; .
-2 [. Courante] ;
-16 - 17 .- (
) .
[< .] ,

; ;

; (
) .
- [. Curator , ] 1. ,
. 2.
,

( ).
- [. Courbette] 1.
. 2. : ,
. 3. :
() - .
- [. Cour dkhonneur ] (.).
- (-) (. . )

, .
- [. Curvus (Curvi) . metreo ]
.
- [. Kursaal] ,
, .
[. Curia] 1. : ,
, , . 2.
: . -
,
. -
: , .
- [. Curiales] (.). , .
- - . .,
.
- [. Courrier] .
- . . -
,
(. ).
- [. Courieuse (.). , ] ,
, , .

- - : , , .
- [. Kurort ] ,

.)

, .
- - .
[ . logos ] ,
.
- [. Cursus , ] 1. :
(, .). 2. , ,
(, .). 3.

;
4.

. ., . 5.
: , ;
, , . 6. ,
. 7. . 8.
: ,
. 9. :
, ,
.
- - 1. , (. , . 6) . 2.
.
- [. Cursiva (litera) ] ,
( ). .,
, .
- [< . Cursorius :
-
(. ).
- [. Courtage]
.
[. Courtier] , .

- [. Courtisane] (.). ,
.

[.

Courtine]

1.

; . 2. ,
; .
-

[.

Courtois
-

, ,
. -
.
- [. Kurfrst] : ,
.
- [. Kurhaus] (.). , .
- [. Cuscus < .]
; .
- [< . ] , . .,
. .
[. Cutikula () ] 1.
,
. 2. () ,
.
- [. Cutis ] (.). , .
[. Couturier] : .
- (. ).
- [< . Kchenmeister] (.). .


[. La] ;
.
[< . Labialis ] (.).
.
- - (.) .
- [. Labialis] (.). (); ., , , ; ,
.
- [. Labilis] , , ; .
- [. Labyrinthos] 1. :

,
. 2. , ,
. 3. , : , ,
. 4. (.). ,
. 5. , ,
.
- [. Laborans (Laborantis) ] 1.

, -
. 2. , ,
. .

[.

Laboratorium]

1.

, - ;
, , ,
. 2. , ,
, .
-

[
] .
- [< . Lag]
. 2. .

- (. Loglijn) (.). ,
(.1)
- .
- [. Lagting] ()
( : ).
[. Laguna] 1. ,

. 2. , (
.
[. Ladino] ,
(.).
1

[.

Lava]

; (.,
).
2 [. ] :
(25-30 - 200-).
[. Lavanda] ;
; , .
[. Laveeren] 1. , ,
, ; ,
() ,
.

2.

(.).

; ;
.
- [. Lavis] 1. ;
;
. 2. .
[. Laura] .
-

[.

<

(.)
] ,
; ,
. .

- [. Lazaret]
.
- [. Laser (.) < Light amplification by stimulated
emission of radiation -
]
; 1960 .;
, , . (. ).
- . .
- - ;
; .
-
.
- - .
- - , .
., .
-
; ,
( - , , - ),
.
- [. Leib , ]
, , . ., . (= ).
[. Laiva] 1. (
). 2.
.
- [. Leibgarde] :
(
).
- [. Laita] 1. :
, . 2.
: ,
.

[. ] . ., .
- [. Liner] .
- .
- [. Linesman] ,
: ,
; , .
- [. Leitmotiv] 1. (),
(., ). 2. (.).
, , .
- [. Lakmoes] 1. ,
;
, - . 2. , .
- ,
.
- [. Lakkos , lithos ] (.).
- -
; .
., (), ( ).
- [. Lakonismos]
[ .-.
- - ()] .
- - ;
.
- [< . Lacrima ]
.
[. Lacuna , ] 1. (.).
, . 2. (.).
, .
1

[.

Llama]

.
2 [< . Blama ] :
- (., , -, -).
- - .

- - - .
- [. Lamantin] ;
4-5 , 360-600 , ;
( ), .
. ,
.
-

,
(Lamarc, 1744-1829 .).
[< . .] ; ,

),

) .
- - ,
.
- [. Lambrequin] -
. 2. , - .
[. Lamentatio] (.). , .
[. Lamina < ] ;
, .; -
, .
- [< . Lamina ] (.). (
) , ,
(. ).
- [. Lampas] ,
.
- [. Lampion]
; , .
.
- [. Langouste] ,
;
.
- [. Landgrad]
; .

- [. Landes] ,
.
- [. Landwehr] , (-19 .- -20 .- ):
;
.
[. Landau < . .]
( ).
- [. Landrat] 1. :
. 2. :
.
- [. Landslag] :
.
- [. Landsknecht] (-15 - 17 .):
.
-
()

[.-

Landsting]

(1953

1.

).

2.

.
- [. Landtag] 1. (1934 ) : . 2.

3.

(1952

):

: .
- [. Landschaft] 1. (, ,
.) ; , ,
. 2. (.). , ,
, , , . .
- [. Landsturm] 1. -
(-19 .- -20 .- ):
. 2. :
- ;
.
- [< . Lanthano ] ,
; .

- - , .
- - [(. ) . eidos ] 14

-6 , ; . , - .
- [. Lana ] ;
, (),
.
[. Lancier] ,
.
[. Lanugo ] - , 7 - 8- .
- [. Lancette - ; .
- [. Laokoon] :
;
.
[. Lapara ckopeo ]

, .
[. Lapara tome ]
- .
- [. Lapidarius , ]
, , ,
( ).
- [. Lapillus ]

(. ) .
- [. Lapis ] ,
; , .
- [< . Laggio] (.). 1.
,
. 2. (, .)
; , .

[. Larghetto, . - (. )] (.). 1.
, , ,

2.

.
[. Largo ] (.). 1. ,
( , ); ,
- . 2. : ,
. .
- [. Lard] .
- [. Lares] :
; ,
(., , ).
- [. Larvae] :

(., ,
).
- [< . Larynx (Laryngos) ] (.)
(; ., ).
- [< . Larynx (Laryngos) ] (.).
.
- [< . Larynx (Laryngos) , ]
; , .
., . . .
- - - .
[. Larynx (Laryngos) logos ]
,

.
- [. Larynx (Laryngos) skopeo ]
- , -
, .

(.).

).

[. Larynx (Laryngos) tome ]


(.). .
- [. Larynx (Laryngos) phone ]

;
(., , . .).
- [. Larix] .
[. Lasso < .] , ,
( ).
- [. Last ] .
-- [. Last ball ]
: , -
.
[. Latanier < .] ;
; () .
[. Lotteria] .
- -
( -2 -
); ;
[
(L Tne) ] .
- [. Latens (Latentis)] ,
(., , , ).
- - (.). , .
- [. Lateralis] (.). (. ).
- (). ,
(, .,
).
- [< . Later ] ,
.

- [. Latex ] ,
; ;
, , .
[. Latifundium] -
( , ).
-

.
- - .
- [. Laureatus ] ,

, , .
[. Lafette < .] ,
.
- - .
- [. Lapsus ; ]
(, ).
- [. Lac (Lactis) ]
.
- [. Lac (Lactis) ] ( ).
[. Lacto ] .
- [. Lac (Lactis) ]
; . ., . .
- [. Lac (Lactis) bacilum (. )] 1.
,
. 2. ; .
[< . Lac (Lactis) ] ;
.
- [. Lac (Lactis) . metreo ]
; .
- [. Lac (Lactis) . skopeo ]
.

- [.] : , ,
, .
- [. Lazzaroni (. ) -
.
- [< . Ltzchen] , .
.
[. Lazzo] (,
; , ),
(. 2) .
- . .
-
.
- [. Legalis] , ; ,
. -
(-19 . 90- ),

.
-1

[.

Legatus

2.

]
:

1.

.
-2 [. Legatum ] (.).
-
.
[. Legatissimo] (.). .
[. Legato] (.). ,
() .
[. Legatio] ,
.
[. Legenda , ] 1.

2.

(.).

,
. 3. . 4. - ,

, , . 5. ,
.

(.

1,

2)

, .
- [Legio (Legionis)] 1. : . 2.
:

. 3. , . 4. (.). ,
. - :
( I-
).
- [. Lgionnaire < . Legionis] (. 1) ;
(. 2) .
[< . Legieren ] (.).
,
.
- ( : ) [. Lgislative
(Assemble legislative) .] (.). :
[ , 1791-1792 . (),
1849-1851 .] .

[<

Legislatio

1.

:
, . 2. (., ,
):
.
- [. Legiste (.) < . Lex (Legis) ] 1.
: ,

. 2. (-5 - 3 . . .) .
[< . Legitimus , ] 1.
;
()

2.

.
- [< . Legitimus ] -19 - 20 .-

):

.
- - ;
() .
[. Legua] : ;
4- 6,6 -.
- [. Leghorn < . .]
.
[. Leda] :
; ,
; ,
.
- [ < . Leder ] ,
.
[. Leer] 1. (.). ;
,
. 2. (1 ) ,
; 50
( ).
- [.] .
- [. Levant, . Levante ]

, . (
) - .
- - -
- ,

(-11 -12 .-)


.
- [. Levellers ] (.). 17

.-

(, );

1647

);

.,

; .
-

[.]

(.).

, ;
.
-

[.

Liwjatan]

.
- [< . Levir ]
,
.
[. Leukos] haima - (.).

.
- [< . Leukos ]
;

.,

.
- [< . Leukos ] (.).
( , , ) .
- [. Leukoon] ;
.
[. Leukoma < Leukos ] (.).
; ; .
[. Leukos penia ]
.
- [. Leukos plastos ]
(.). ;
.
- [. Leukos kytos ] (.)
.
- - (.). .

- [. Levrette] .
[< . Laevus ] , .

[.

Lethargia ]

.;
( :
).
- - , .
[. Lethe] ( : ) - :

, .
- (.). , .
[. Leu]
.
-, - - . .-, -.
- [ < . Labour ]
.
[ < . .] ,
.
, -, -. . . - . , -, . . .
- [. Laird ] : .
-

[.

Lieutant]

, - . -
, .
- - (.). . .
[. Leishmania < . .]
,
( ) .
- - (.). - ,
.

- [< . Leukos ] ,
- .
- [. Leukos ] , ;
;
, .
- - .
- [. Leckage] (.). - ,
.

[.

Lemma]

(.).

.
- [. Lemming] (15 - )
; .
[. Lemniscata < .] (.).
.
[. Lempira < . .] .
- [. Lemures (.)] 1. ;
; . 2.
: .
1 [. Lehn] 1. : ,

; . 2. -
.
2

[.

Ln]

; .
-- [. Lend-lease < Lend lease
] 1941
-
, ,
.
-

[.

Landlord]

. .

[.

Lendlordism]

.
- - . .

.
- [. Lensman] :

.
- [. e]
.
[. Lento] (.). .
- [. Lunch] ,
: ().
- [< . Leo (Leonis) ] (.). ,
;
.
- [. Leopardus] ;
; , .
- [. Lepis (Lepidos) lithos ]
( ) ; ;
.
- [. Lepis (Lepidos) melas (melanos) ]
;

.
- [. Lepis (Lepidos) Seiren (. )]
( );
.
[. Lepra] ; .
-

[<

Leprosus

- [. Leptos , (. )]
- - .
-
,

[<

Leptos

1/2

]
(.);

, , , ; .-
( ), - .
- [. Leptos , speira ]

.
- - . .
- -
[ ] .
-

[.

Legatis]

(.).

.
- ,
.
, - - (.). . , .
[< . Lexis , ] (.).
,
(., , , . .).
[< . Lexisos ]
, ; ,

.-

[.

Lexikos

grapho

1.

,
. 2. ,
.
- - .

[.

Lexikos

, .

logos

- [. Lexikon] 1. ,

. 2. ; .

[.

Lexikostatistics]

.
- [. Lexikos] , .
., . . . .
-

[.

Lector

.
- [. Lectorium] ,
;
, .

[.

Leqtio

1.

( - ); ,
; 2. (.). ,
; .
- [. . Lectionarium]
; .
- [< . Lexithos ] (.).
, ,
;
.
- : 1.
( 500 .-). 2. ;
6 . , - 0,04 . . 3.
- [.] 1. , -14 . 1933 .-. 2.
( . . -3 .-).
[. Liane] ,
.
- [. Llanos (.)] . (
).

- [< . Liberalis ] 1.
,

. 2. , .
3. (.) :
.

[.

Libero

.
[. Libido , , ] - , (
. ; . ).
[. Libra] 1. : ;
. 460 -. 2. 1930 (:
).
[. Libratio , ] : - (.).
,

,
.
- - .
[. Libretto] 1. -
( ) . 2. , .
,

.
- [. Liber (Libri) , ]
, () ,
.
[. Liga ] 1. - ,
( , , ).

. 2. (.).

, ,
, .
[. Ligatura ] 1.
. 2. (.). , ,
. 3. (.).
; . 3. (.). .
- [< . Lignum ] 1. ,
. 2.
, ;
.
- [. Lignum ] .
- [. Ligrone] - ;
. . .
- [. Leader] ,
,

2.

.
- [. Lydeite] , .
[. Lido] ( - ,
),

).
[. Lieue] ;
4,5 -.
1 [. Liver ] (,
, .), 2 [< .
] 1. -
. 2. .
- [. Livre] .
[. Livre] , ,
, .
- - [< . Lysis , ]
; ,
. ., ; . .

- [. Lysis - , genos ]
(.). ,
, (.,
).
- [. Lysis metreo ] ,

.
- [< Lysis . ]
, ,
.
- [. Lysis , ] 1. (.).

. 2. (.). , ,
,

, , .
- - . .
- [. Lysis . oleum ]
- ; .
-

[.

Lysis

()]

- .
- [. Lysis , zyme ]
; ,
, .; .
- [. Leaseholder (.)] :
,

() (.
).
-- [< . Lithos ] ;
. ., . .
-

[<

Lithos

, .

- [< . Lithos ]
;

.,

.
- [. Lithos genesis ]
.
[. Lithos glyphe , ] -
.
- - , .
[. Lithos grapho ] 1.
, . 2.
. 3. , .
- .
- - .
[. Lithos logos ] ,
, -
, . .
- [< . Lithos opos , ]
; , ,
. .
[. Lithos sphaira ]
; .
[. Lithos phanos , ] 1.

, , . 2.
.
- [. Lithos phyton ] ,
, (:
).
[. Liquatio ] :
,
; (: ).

- - ;
;
; .
- - 1. , . 2.
- (1908-1912 .),

.
[. Liquidation] - 1.
(, .) ; ,
. 2. ) , ( )
.
- [< . Liquidus , ] ,
.
- , ,
.
- [. Liquor ] .
- . .
- [. Lykos pus (Podos) ] 1.
. 2.
; .
- - (
) [ - -

] .
- [. Limen ; ] 1.
( , ) ,
. 2. : ,
, ;
- .
- [. Limbus , ] :

(, .).

- [. Limes (Limitis) -] ,
, ; .
- , ;
.
- [. Limes . trophos ] 1.
(.). ,
. 2. :
,
.

.-

, , .
- [. Limne , grapho ]
, .
- - .
[. Limne logos ]
, ; .
- [. Limone] 1. ;
,
. 2. .
- [< . Limone ] ,
; .
- [. Limonit < . Leimon ; ]
,
; .-
.
- [. Limousine] .
[. Lympha ; ] ,

.
- [. Lympha (. ) aden ] (.).
() .
[. Lympha (. ), . angeion
oma (, )]

(),
.
- [. Lympha (. )
] - (.). .
- [. Lympha (. ) . kytos ]
(.). - .
- - . ., .
-
,
.
- [. Lijn] (.). 25-- ;
.
- [. Lingua . plone ]
,
- .
- - ; .
[. Linguistique < . Lingua ]

[.

Linse]

- - .
- [. Linum crusta ]
, , , , ;
( ); .
- () .
- [. Linum oleum ]
, ,
, .
- [. Linum oleum ]
;
.
- [. Linon] .

- [. Linea tybos ]
, .
- - .
() - :
(-, ) ;
[. Lynch;
] .
- [. Lyonnaise < . .] -
.
- [. Lss] .
[. Lyo trope , ] ().
.
[. Lyo phileo ]
.
[< . Lipos ] ,
.
- - ,
: ,
[ ,
(L) ,
] .
- [< . Lipos ] ,

- [. Kuois kaio ]
(),
; .
[. Lipos , blastos -oma
(, )]
; .
1 [. Lyra] 1. ;
, ; . 2.
: ;

. 3. : ,
.
2 [. Lira] - .
- - : ,
, .
[. Lyrikos (. 1, . 1) ] 1.
, ,
,

2.

.
- - , .
-

1.

; , - .
(. ) - ,

. 2. ,
( ). ., . . .
-- - - ,
(., ,
).
- [. Lijzeil] (.). ,
(
).

[.

(Po)ly

taurea

; ,
.
[. Litaneia] ,
; ( ) .
- - [. Lis (Litos) skopeo
] .
- [. Littera ] 1. ,

, , . 2. (.). ,

. 3. (., ).
- ,
; .
[. Litteratura] 1. ,
,
. 2. ,

.
- , (. 2). 3.
.
- - .
- - , ,
, . .

(.:

.
- -
( ) . ., ().
.
- (). - . .
-

[.

Litoralis]

( 200 - ),
- [< . ,
] : - , .
- - (,
, , , );
. -
, .
- .
- [. Litotes] ,
- ( ). .- :
, - (.).
- [. Litre] :
; 1.000 . -.

- [. Litrage] ,
.
[. Leiturgia] ;
.
- .
- - . -.
- [. Lift]
.
[. Leichen] ( )
] , .
- [. Liqueur] ( ).
- [. Liqtor] :
(.,

(.,

) , .
. .
- - .
[< . Licentia ] 1.
;
. 2. .

[.

Licencia]

;
.
- [. . Licentiatus] 1.
: ; ,
;
. 2.
: ;
.
- - 1.
: . 2. :
[. Lykeion - ( ), ] .

- [. Lichter] ,
.
- [. Licht , ] ,

();

(: ).
- [. Lobby (. )] , .
- [< . Lobby ]
: ,
.
- [. Logos , arithmos ]
(.). , (
), .
-

(.).

(,
, .) .
-- [< . Logos , ]
: 1) . ., .
.

2)

. ., , .
- - [. Logger, Lugger < .] (.) .
- ; .
- [< . Logos , ; ]
; , . ., .
. . . .
[. Logike] 1.
. - ,

2.

. 3. .
- - (. , . 1) .
- - 1. . 2. ,
; ; .

-
.
[. Logismos , , grapho
] - .
[. Logistike , ] 1.
- . 2. (.). ,
(. ).
- [. Logographos (.) < ;
] 1. -
(-6 - 5 . . . -5 .-
); ,
.
- [. Logos griphos ]
,
- .
- [. Logothhetes] : -
.
- - , .

[.

Logos ,

pathos ,

] (, ).
- - - [. Logos ,
paideia ]
.
- [. Logos , ; , ] 1.

():

. 2. : ,
.
- [. Logos typos ] (.).
( ) .
- - , ; [
- ] .
- [. Lower deck] .

- [. Lozung] ,
; .
-, - (.). . , .
-

[.

Loyal ]

1.

, ( ). 2.

.,

3.

, .
- [. Local] : ; , ;
.
[< . Lokalis ]
;
.
-

[.

Localis]

; .
- [. Locativus] (.). .
- [< . Loco , ] ,

.
- [. Lock-out] :
.
-

[.

Lokomobile]

, ,
; .
-

[.

Locomotive]


( : ,
, .).
[< . Locus motio ]

; .- : , ,
( ).

- [. Lollards < .] (.).


: - ,
; 1300 .
- - ,
[ ,
] .
- - ( ),

] .
- [. Longuette] (.). ;
.
- [. Longe , ] ,
.
- [. Longeron] 1.
. 2. ,
.
[. Loge] 1.
. 2. : ,
, . 3.
(.). .
[. Lory < ] 1. ;

, .
-

[.

Lord]

.
-- - :
( ).
-- [. Lord mayor] :
( ).
- [< . Lordos ] (.).
;
.

- [. Lorgnette] (
- ).
- [. c] ;
( )
(. . , ).
- [. Lotion] , .
1 [< . Lood] .
-2 [. Lot] ; 12,8 -
( ).
-3 [. Lot] , ().
[. Loto < . Lotto] 1. ,
;
. 2.
, .
- [. Lotos] ;

.
- - ,
.
[. Loxos , dromos
] ,
; .-
.
- (.) . .
- - . .
[< . Loodsen ] , ,
,
; -
.
- [< . Loodsman] 1.
,

. 2. , (
) , .
- [.] ;
(, ),
(
).
[. Loggia] ; ,
,
.
- [< . Lubrico , ] ,
.
- - . .
- - (-18 .- -19 .-
); ,
[ Ludd , ] .
- [. Lues ] , .
- [. :eivers] (.). ,
.
[. Luza] ,
.
- - , , .
- - ,
-16 .-
.
- [. Louis dkor < . .]
.
- - [
(Lewis, (1873-1943 .) ,
1917 ., ] .
- [. Luik] (., ,
.).

- - [ Lucullus (117-56 . . .) ,
] .
[. Lumbago] (.).
; .
- [. Lumen ] .
- [. Lumen (Luminis) ] . .
[< . Lumen (Luminis) escentia (
)] (.). ,
, .
- [. Lumen (Luminis) phoros ]
, (.).
; - ,
.
- - .
- [. Lumpenproletariat]
: (,
.).
- [. Luna-Park] , ,
- , .
- [< . Luna ] ,

(., ); ,
( - , ).
- - ; .
- [. Lunette] 1. (.).
(). 2. ;
(., ) ,

. 3. (.). :
, .
[. Loupe] .

[. Lupercalia] :
(Lupercus - - ) ;
15 .
-

(, ) .
- - ,
; ;
.
- [. Lupus ] (.). -
; .
- [. Lustre , ]
( );
.

[.

Lustre]

, ; .
[. Lustracja] (.). :
.
- [. Lustrine] .
- - ,
[ L- ] .
[. Lutnia < .]
; -18 .- .
[.] 1. ;
. 2.
, ().
1 [. Lux ] (.). .
2

[.

Luxe

.,

(). -.
- [. Lux (. 1) . metreo ]
,
; - .

- [. Lucifer] 1. : ,
, . 2.
.


- [. Maar (.)]
,
, ;
.
[. Mageia] , .
- [. Magister , ] 1.
: ;
. 2. :
; .
- [. Magistralis , ] 1.
(., , ). 2. , 3.
,
. 4. .
- - , .
- [. Magistrant] ,
.
- [. Magistratus (.) , ] 1.
: , . 2.
: . 3. :
(, , .);
.
[< . Magistratus , ] 1.

. 2. :
; , .
- - , , (. ).
[. Magma ]
;
.

- [. Magnatus ] 1.
( ): . 2.
. .,
.
[. Magnesia < . .] ,
; .
- - ,
; .
- [. Magne(tis) syn(chronos) ]
,
.
- - 1. ,
. 2.
- 1)
. 2) ,
.
- [. Magnetites] ,
; .
[. magnto] , .
:

);

60-

.
-

.
- - [. Magnetis ()]

.
- [. Magnetis < . .] (, ),
(. .
).
- - . .
- - ;
, . ., . .

(,

, .).
[. Magnetis gramma ]

.
[. Magnetis grapho ] ,
.
- .
- [. Magnetis metreo ]
.
- ,
.
- ,
(
, ).
- -
.
[. Magnetis . striqtio ,
]
.
- [. Magnetis plone ]
.
[. Magnitudo ]
.
- - ; .
- ,
.
, - (.).

. - (.).
,
.

- [. Magnium] ,
; ;
, .
- ;
; [
(Magnol) ] .
- [. Magnesia (. . lithos ] .
.
[. Magot] ;
(, ); .
- - . .
[. Madame] :
( ); ;
.
-

] .
- [
] .
- - ;
; , ,
, , [- (La Madeleine)
(), ]
.
[. Mademoiselle] :
(,
); ; .

[.

();

Madonna]

1.

. 2. : .
- [. Madrigal] ,
; (-18 .-
-19 .- ).

[. Maestoso] (.). ,
.

[.

Maestro]

1.

(,

, ...) ,
( - ).
- [. Mausoleum < . -
.
- [< . Mauros ] :
( ) ,
.
-

; , ,
( , -7-8 .) [.
( -
- ] .
- [. Mazar] :
, .
- [< . .] - ,

.

[ - - ] .
- [. Maser (.) < Microwave amplification by stimulated
amission of radiation -

;
(. ).
-

- (Sacher-Masoch) ,
] .
- [.]
.

[< . Mazurek] 1. ;
. 2. .
[. Mathematike]
.
- - . ., , .
- . .
:

[ ,
(969 ) ] .
1 - ,
, ;
.
2 [.] ,
-
; ,
.
3 [. Maia, . Maja] :
(. ), .
! [< . Ammaina! !]

). . !
[. Maiolica] 1. ,
; . 2.
.
- [. Mayonnaise] 1. , , ,
. 2. ,
, ,
.
-

[.

Major

; .
-

[.

Maiorana]

[.

Majorat < major ]

1.

,
.2.
(. ).
- - (.). , (. 2).
- [. Meistersinger] :
-, .
- [. Majusculus ]
( ). .
.
- - (.). 1. . 2.
[ - (1756-1836)
] .
- [. Macaco, . Macaque] ;
.
[. Macao < ..] 1.
. 2. .
- [. Maccherone] -
.
- [. Macaronisme < .] 1.
, . 2.
(, ) ,
(
).
-

[.

Maccheronico]

(.

, . 1) . ., .
- [. Maquette] 1.
; . 2. ,
. 3. .
- ( ) [. Maquis] [.
Macchia] (, :

.)

[. Maquis] :
- .
- - ,
, ,
, [
(M 1469-1527) ] .
- [. maquillage] - .
- [. Maquisare] (
); - , .
- [. Mackintosh < . .] ()
, .
- [. Makler] , .
[. Maclura] ;
; ,
;
; , ;
(. . ).
[. Macram] , .
- [. Makreel] , .
- [< . Makros ]
; , . ., .
[. Makros glia ] ,
()
.
- [. Makros kephale ] (.).
, .

(.).

.
- - .
- [. Makros ]
. ().

- [. Makros kosmos ]
, .
- [. Makros lithos ] (.). ,

.
- [. Makros pus (podos) ]
; .
- - ,
(., ,
.).
- [. Makros (. )]
: ,
.
- - ;
. ., (. ).
- (.). , .
- [. Makros (. )] (.).
, .
- [. Makros (. )] (.).
, .

(.,

) , (
). . .
- [. Makros phagos , ]
,
, ,

(. , ).
-, - . , .
[. Makulatur < . Maculo ] 1.
, , ,
. 2. (.). ,
, .

[< . .] .
[. Malakion , logos ]
, .
[. Malaria] , -.
- [. Malachites] ,
57% ; ,
; .
[. Malvoisie] ;
, .
[. Maltha < . Maltha, Malthe ]
,

.
- - .
- ,

(,

.).


[ Malthus, 1766-1834 .
.
[< . Malignus , ] (.).
.
- [. Malle-poste] : ,
.

[.

Male

secco

( ) ;
, ; .
- [< . .] -
- .
[. Maltose] ,
( ).
[. Mammalia .
Logos ] , .

[. Mamkselle Mamkzelle] 1. (.). ,


. 2. , :
(), (
).
- [. Mamluk] 1. :
(, .) -
( 1750 .
;
1811 .). 2.
( ).
[. Mamonas < .] 1.
: . 2. (.). , .
- [. Ma] ,
;
. - , .
-- [< . Mania , ]
; . ., . .
[. Manna < . .] : ,
.
- .
- [< . Manganum ] ,
;
.
- [< . Manganum ] ,
; .
- [. Manganum] ,

), (), .
[] 1. ;
; . 2. .
- [. Mangold] ;
, .

- - []
; - .
- [. Mangrove] -
; , , ,

.
-

[.

Mangouste]

; - (.
).
-1 [. Mandarin] 1. ;
. 2.
.
-2

[.

Mandarin

<

.]

.
- [. Mandatum ] 1.
. - ,
, , ,
() . 2.

,
. -
,
,
.
- [. Mandatarius] 1. , . 2.
,
(.

.,

2).-

, ,
; [
-- ] .
[. Mandolino] ,
.

[.

Mandragoras]

; .

- [. Mandril] ;
, , - ;
.
- [. Manes] :
, .
- [. Manduvre] 1. (.). ,
. -

2.

(.).

; , . - (.-.).
. 4. ,
.
- , .
-

[.

Mannequin

<

Manekin

1. (, .),
(, ) ,
(). 2. , -;

. 3. , (,
) , .
4. , .
- [. Manege] 1. ,
,
. 2. , . 3.
, . - .
.
- - , ; .
[. Mania , ] 1.
,
. ., . 2. (.).
.
- [< . Mania , , ]
; . .,
, .

- [. Maniaque] .
[. Maniere] (.). ,
; , ,
.
-

[.

Manierismo

<

Maniera

-16 .-;
; .

.
- - .
- [. Manicure < . Manus curo ,
] -.
[. Manioca < -] 1.
, ;
. 2. .
- [< . .] , (. 2).
- [. Manipulus] : ,
(. , . 1) .
- [. Manipulateur] 1.
. 2. ,

.). 3. (),
.
[. Manipulatio] 1. ,
. 2. (.). , .
- .
- [. Manifestus ] 1.

2.

.
- - .

3.

[. Manifestatio ]
.
- [< . .] -
, -3 .- ;
[. <Manco]
(., .). ,
() (
).
- [. Manos , . Dtendre
(. )]

()

.
- [. Manos , ]
.
- [. Manos metreo ]
(., ).
- [. Manor] : .
- - ;
.
- [. Manchette] 1. , .
2. (.). - , ()
.
[. Mansarde < . .] ,
.
[. Mantia] 1. . 2. (.).
(., ) ,
. 3. ,
.
[. Mantilla] 1. ,
. 2.
( -19 .-).

[. Mantissa ] (.).
.
[. Manteau] , .
- - (.).

, .
- [. Manualis ] ( ,
) .
- [< Manualis ] ; - (.).
. -
( .)
.
- [. Manuscriptum] , .
[. Manufactura] 1. ,
;
. 2.
; .
- ; ,
;
.
[. Mancipatio] :
.
- -
; -20 .-
;

(1893-1976)

] .
- - .
- [. Majeur] (.). ,
; ,
(. ). -
, .

- [. Majordome] 1. (
). 2. (.). .
- [< . Majorit ] :
(. ) :
,
,
.
-

1.

(.).

. 2. (., .).
, (, ).
[. Marabout] ;
; .
- [. Marabout < .] : 1.
; ,
. 2. , .
-

[.

Marasmos ,

1.


. 2. (.). ,
(, , .).
- - , ( )
.
- - (.). .
., , - 42 -
195 . [ (Marathon)
,
(. . 490 .).
[. Maraca]
- ; .
- [.] .
-

[.

Marranos]

: ,
(); .

[. Maranta] ;
; ,
( ),
(, ) (. .
).
- [. Marasquin] .
- [. < . Manganerz] (.). .
.
-

[.

Margarine]

.
[< . Margo (Marginis) ]
, .
- - . .
[. Margo , ] ,
, .
- [.] ; . .
-18 .- - .
- [. Marengo < . .] ,
.
- [. Mare . grapho ] ,
.
- [< . Margine , ] (.).
; -
, (., ) .
- [. Mariage ] :
.
[. Mare (. , . 6)]
.
[. Marina < Marinus , ] ,
.

- [. Marinade] 1. (, ). 2. ,
.
- - , .
- - , .
- [. Marionnette] 1. ,
(). 2.
, .
- - (), ,
- (. ).
- .
1 [. Marke] 1. - ,
:
, ;
. 2. , , ,
, . 3.
, .
2 [. Mark, fin. ]
.
3

[.

Mark]

1.

: ,
. 2. : .
- [. . Marcasita < .] ,
(: ).
- [. Markgraf]

, , ,
.
- [. Marketing < Market ]


, ;
-20 .- ;

50-60-

...) .
[. Marqueterie] -
( ),
;
, ; .-
-17-18 .- .
-

[.

Marquis]

, ;
.
[. Marquise] .
-

[.

Marquisette]

.
- [. Marqueur < Marquer ] 1.
,
(. . ). 2. ,
, .
[. Markieren, . Marquer ] 1. (.
1, .2) . 2. (.).
,
- .
- [. < .] : ,
.
[. Marco]
.
[. Marke (. ) . mania (. )]
. .
- [. Markscheider] ,
.
- -

, ,
- .
- [. Marmelade < .]
.
-

[.

Marmite

,
.
- [. Maraudeur] ,
; ,
.
- [. Marocain < . .]
.
- [. Marron (.) < .] :
; .
- - ,
; ;
5-6 .-
[ ] .
- [. Marginal < . Margo ,
, ] 1. (. ). 2. (.).
, .
-1 [. Mars] 1. : . 2.
- ( ).
-2 [. Mars] (.). ,

.
[< . .] .
- [. Marszeil] (.). ,
.

[.

Marseo;;aose

<

.]

( 1792 .,
), ;
(1760-1836).

- : -
. -
[ Martin- (1824-1915 .)
.
[. Martini] ,
,
.
- [. Martyros , , logos
] ,
( ).
- -
,
, ,
[ ,
] .
-- - - - (,
).
- - .
- - . .
- [. Marche] 1. , . 2.
(.). .
() - : ,
( ). 3.
,
. 4. (- ).
- [. Marchal] 1. ;

,
; . 2. :
; . 3.
. 4.
: .
- [. Marsch (.)] ,
(. ).

-- [. Marche-manduvre] (.).
, .
- [. Marschrute < .]
(,

.)
-

,
.
- [. Marzipan < .] 1. ,
;
(, , ) . 2.
.
[. Massa] 1.
, . 2. , ,
. 3. , ;
. 4. (.). ,
; ;
. . 5. -
; .
- [. Massage]
.
- - .
- [. Massif] 1. ,
. 2.
. ., . 3. , .
- , .
- [. Massicot]
( ); , , ,
. .
- - , ; ,

.,

().
- - (. , . 1), ; ,
.

- [. Mascarade] , ,
(,
.) .
- [. Mascherone] (.). ;
,
().
[< . Masculinus ]

(.,

, ...) (. ).
[. Massmedia] :
(, , ).
- - 1. ;
, . ., .
. 2.
; . .,
. 3. . .,
.
- [. (-) Mason () ]
- (), 18 .-
.
-- -
(, ) ;

.
[. Master] ( ;
).
[< . Mastike ] 1.
. 2. ,
- . 3.
.
- [< . Mastos ] (.). ,
, , .

- [. Mastichino] - ,
, ,
..
- [. Mastos odus (odontos) ]
, .
- [. Mastoeides < mastos , ,
eidos ] ;
.
[. . Masturbatio < Manus stupro
] , .
- [. Mastab] 1. ,
. 2.
(.). , , . -
.
- - 1. . . 2. (., .).
(. 2), , ., .
().
- (.). (. 2), ,
. ., .
- [. Matador] ,
; .
[. Mate < ( ) ] 1.
,
(: ). 2. ,
; . 3.
.
- [. Matelot] 1. (.). . 2.
.
[. Materia] 1. (.). ,
. 2.
, . .,
. 3. .

- [. Matrialisme]
, , , , ,
, , , , - ,

- . .
- - .
- - 1. ;
, . ., . 2.
; . ., .
- .
- [. ], .
[. Matine < Matin ] (.).
() .
- [. Matelote < Matelot ] 1.
. 2. -
.
- [. Matratze < .] 1. , . 2.
; ,
.
- - .
- [. Mater (Matris) arche ]
-


.
- [. Matricula ]
.
-

[.

Matrimonialis]

.
[. Matrize] 1.(.).

2.

(.).

. 3.
.
[. Matrona] : , .
- [. Matronyme < .] ,
(. ).
- [. Matros] .
- [. Matoir] ,
.
- [. Match]
.
-- [. Match ball ] :
, -
.
- [. Matchitche] (.). .
- [< . .] .
[. Maf(f)ia] ;
-18 .- ; ;
; -20 .-

.
- [. Machaira odus ]
, ;
(: ).
[. Machinatio]
; .
- - (.). [
. (J. Maxwell) ] .
[< . Maxima gedula (sententia) ,
] (.). , , ,
.

[<

Maximus

; .
- [< . Maximus ] ,
(. ).
-

[.

Maximum]

(. ).
- [. Machinal] . ., .
- .
[. Mahet] , .

[.

Machetero]

(: ).
[. . Maccah] ,
.
[. Maceratio , ]

(,

) ; ,
,
.
- - , [
. Mach, (1838-1916) ] .
- (.). . .
[.] ,
,
, , .; -
. .
- [. Mahagoni]
(

);

.)

.
[. Maharadja] : ()
.
[. Mahatma] 1. : ;
. 2. : ,

;
.; ., .
- - ; .
- ,
() - 7 .- ; ,
.
- - 1. (.). . 2. (.).
;
[ - - (: )
] .
- - ( .). , -.
- [< . Megas ]
; : 1) , . ., . 2)
( ). .,
. . .
- [. Megas therion , ]
(6 -, );
.
- [. Megas , karyon kytos ]
(40 )
; .
- [. Megas kolon ]
.
- [. Megas lithos ]
(, .);
-3-2
(, ).
- [< . Megas (Megalu) ] , - (. 1). .,
.
- [. Megas (Megalu) saura ] (10
- ) .
[. Megas (Megalu) mania ; ]
.

- [. Megas (Megalu) , polis


] (. , . 3) -
,
.
- [. Megas anthropos ] (.).
(. );
, - .
-

[.

Megas

(.

)]

(.).

; 1 .
- [. Megas . relief (. )]
(.). (,
, ) .
- [. Megaron]
(-3-2 ).
[. Megas spora ] (.).
.
- [. Megas (. )] (.).

(. ).
- [. Megas (. )] (.).
, (.
).
- [. Megas plone , ]
, .
- [. Megas , kyklos chronos
] (.). ,
.
- - (.). ; 1
.
- [< . Megas ]
(10. 000 ) ;
.

[. Megaira] : - (.
), ;
, .
- [. Megas (. )] (.). ;
.
- [. Mdaille] 1. -
, ;
. 2. ,

3.


.
- [. Mdailleur]
( ).
- [. Mdaillon] 1.
, ,
; . 2.
;

; , .
- [. Medialis] (.).
; , (. ).
[. Mediana , ] (.). ,
.
[< . . Medians (Mediantis) ] (.).
( . .).
- [. Mediator ] 1. , ,
. ,
; , . 2. (.). , .
[. Mediatio]
.
[. Megye] , .

[.

Mdival

(.).

- ,
; ., . .
.
- - .
[. Mdivistique < . Medium aevum
] ,
.
- [. Medicamentum] .
- [. Medicus] 1. ; . 2. (.).
() .
- - .
- [. Madison]
- .
[. Meditatio] (.). , .
- [< . Medius ] 1. : ,
;
. 2. (.).
.
[. Medicina] ,
.
- [. Medicineball]
, ( ).

[.

Madrasa]

,
[ Medusa- ;
,
] .
- [. Medullaris] (.). .

[.

Msalliance]

: .
- [. Mesembryanthemum] ;
-
; .
- [. Mesos enteron , ]
(.). , ,
(. . ).
[. Mesos enchyma ] (.).

; .- ,
, , .
- [< . Mesos , , ]
;

.,

.
- [() ] (.). , .
- [. Mesos , blastos ] (.).
, .
[. Mesos gloios ]

( ) .
[. Mesos derma ]

),
;

, .
-

[.

Mesos

sauros

(.).

1 ;
.
- [. Mesos zoe ]
( ),

( .) , ,
.
- [. Mesos , ()] (.).
,

(,

.
[. Mesos , kephale ] (.).
, .
- [. Mesos , klima (klimatos) ]
(., ,

.);

(: ).
- [. Mesos lithos ] (.).
() ()
.
[() ] ,
, .
- [< . Mesos ] (.). ,

.
- [. Mezzanino ] ,
.
[. Mesos , . pausis ]
( 80 )
.
- [. Mesos . relief (. )]

(., , ,
.).
- - . .
[. Mesos sphaira ] 50

80

);

00- - 90- ( ).

- [. Mesos (elek)tron ] (.). ,


.
- [. Mesos , phyllon ] (.).
.
- [. Mesos , plyton ]
, - (

(.

, ).
- [. Mesos pippos ] (.).
( ).
- [. Mthaine - (.). ,
.
- - , .
- [. Mthyle] (.).

. - ,
, - ; ;
(: ).
- - (.). , ;
; ,
; .
- [. Mthylene] (.)

.
[. Mthyle (. ) . blau ]
(.). ; .
- [(. ) . violet ] (.).
; , , ,
.
- [(. ) . orange ] (.).
;
( )
.

- [. Methodes] 1.
, . ., . 2. ,
, . ., .
[. Methodike] 1.
, . 2. ,
. .,
.
- - .
- [. Methodisis < .] -

() .
[. Metyodos logos ] 1.

2.

.
- - 1. . 2. .
- [. Meiosis , ] (.).
() - ,
()
;

(: ).
- [< . Melas (Mlanos) ] (.).
;
, , . .
[. Melas (Melanos) -oma
(, )]
(. , ).
- [. Mlange ] 1.
.

2.

.
- [. Mlange acte ]
,
().

[.

Melancholia]

1.

,
. 2. . . .
- - .
[. Melassa < . Melas ] :
.
[. Melia] ;
, ;
;
.
- [. Melisma (.) , ] (.).
.
- [. Meli lithos ]
.
- [< . Melinos ]
.
- - .
[. Melioratio ]
( , , ***
.),
.
- [. Melis (Meliszucker)] ;
- .
[. Melissa ; ] ;
; ,
(: ).
- [< . Melos , ]
; , . .,
. .
- - , .

[. Melos . declamatio ]
.
[. Melodia ] ,
; , , .
- .
[. Melos drama ] 1. (.). ,
. 2. ,

; .
-

, .
- - , .
[. Melos mania ; ] ,
.
-

[.

Melos

, .
[. Melpomene] :
; ,
.
- [. Melchior] ;
.
[. Membrana ] ;
, .
-

[.

Memorandum

1.

. 2.
- .
[. Memoria ]
, ().
- [. Memoriale ] 1. ,
.

2.

.,

(- ).

( ). 3. (.).
.
- [. Memorialis]
. ., .
- [. Mmoires ] ,

, .
[. Mainas (Mainados)] :
- () ; .
- - . .
- (.). - [
. (Mendel, 1822-1884)
] .
[. Menelaos] : ,
(. ) ; -
.
- [. Mnestrel] -
.
- [. Manager , ] :
1.

, , .-
). 2. ,
. 3. , .
- - 1. (. , . 1)

2.

.
- [. Management] :
.
[. Menzula ] ,

.

[. Mensura ]
; , .
- [. Mentha ol-(eum) ]
; ; ,
.
- - , ,
,

; ( )
[ Meniere- (-19 .)
] .
- [< . meninx (Meningos) ] (.).
.
- [. Meniskos ] (.). 1. ,
. 2.
. 3. (.).
( ) .
-: - - ,
(. , . 2)
.
[. Menu] 1. , , (, ,
). 2. , .
- - , -16 . - 3040-
[ (Menno Simons) ] .
- [. Menstrualis] .

[<

Menstruus

; , .
- [< . Mens (Mentis) , , ] 1.
(.). ,
. 2. (.). ,
. 3. ,
.

- [< . Mens (Mentis) , , ] (.).


, ; .
- - [
] .
- [. Menuet] 1.
; . 2.
.
- -

.
- [. ] ,
.
- [. Menhir < Men hir ]

(.

( 4 - 5 );
- .
- [. Maire] , ,
: .
- [. Mergel] ,
; , .
[. Mairie] , ,

.
- [. Meridianus ] (.).
,

(.).

,
.
- [. Moeris () . therion
] , .
- [. Merino (. Merinos)] 1. . 2.
; .

[< . Meristos , ] (.).


,
.
- [. Mercantilisme < . Mercante ] 1. 16-18 .
,

. 2. (.).
; .
- - .
- - 1. (. 1) . 2.
(.). , .
- [. . Merc(urius) captans
]

; ;
.
- [. Mercurius] 1. : ,

). 2. (.). ,
.
- - (. .). ();
, , . .
- [< . .]
(-5-8 .).
[. Meros logos ]
,
(., , ).
- (.). 1. - ;

2.

);

.-

, , [
. (Mercer, 1791-1866 .) ] .

[.

Mertel]

(.).

(,

, .) .
[. Messe] 1. , . 2.

.
- [
M- ,
] .
[. Massere] : ; .
[< . . Mesiah ]
: ,
.
- [. Messidor < . Messis . doron ]

(19-20

18-19 ): 1793 .
1806 .-.
[. Monsieur] :
(, ); ; .
- - ,

,

; -18 .-
[ . Mesmer, 1734-1815 .)
, ] .
- [. Mesos stichos ] 1. ,
( )
(. ). 2. ,
(, ., . ).
- [< . Meta () , , () ; -]
;
, , , ,
, . ., . .

- [. Meta - analisis (. )]
; .
- [. Metabasis ] (.). (.
) -
.
- [< . Metabole ] (.).
.
- - (.). ,
.
[. Meta () , (.
)] (.). ;

(: ).
- [. Meta genesis ] (.).
, ,
- ( ).

[.

Meta

zoa

(.).

(. ).
- [. Metathesis ] (.).
; (.,
-: < ).
- [. Meta () , kinesis ]
(.). - () .
- - .

.
- [. Metallon] .
- [< . Metallon ]
.
- (.).
; .

[. Metallon genos ]
;
.
[. Metallon grapho ] ,

.
[. Metallon therme , ]

(, ,

.),

.
- [. Metallon eidos ]
, ;
(., , .).
- [. Metallon phone ]
,

; (.
).
- - .
[< . Metallurgeo ] 1.
,

2.

.
- [< . Metamorpho ] (.).
.
- [. Metamorphosis ]
; , .
[< . Metagnoia ] (.).
- .
[< . Metaplasis ] (.).
(.,
).

- - [. Meta soma
(somatos) , ]
,
.
- [. Metastasis ] 1.
,
. 2.
.
[. Meta . phase (. )] (.).
() - (, )
.

1.

, ,

2.

,
(, .) [< . Meta ta physika - (
,
).
- - .
- - ; .
., . . . .
[. Metaphora ] (.).
, , ,
; .
- [. Metaphrasis]
( ).
-

[.

Metaphrasis]

.
- - (.). 1. -
, . 2. .

- [. Meta () . centrum (. )]
,
.
- [. Metoikos (.) , ]
(.).
,
; .
-

[.

Metempsychosis

-
; . ,
.
-

. ., .
- [. Meteoros ]

.
- [< . Meteorismos ] (.).
,
.
- - ,
.
- [. Meteora grapho
] ,
, .
- - .

[.

Meteora

logos

] 1. , ,
. 2.
.
-

- ,
.

[. Mtisation] -
.
- [. Mtis] 1.
. 2. , (,

(. , . 2).
- [< . .] ,

.
- [. Mtol]
;

.
[. Metonymia ] (.). ,
.
- [. Metopon (.). ; ] (.).

(.

) , ; . .
-1 [. Mtre < . Metron ] 1.
;
( . ,
1/299792458 ). 2.
, .
-2 [. Metron ] 1. (.). . 2. (.).
.
-3 [. Maitre] : 1. , . 2.
, , . - ,
.
-- [< . Metron ]
; : 1) . ., . . 2)
. ., . .
- [. Metteur en pages - ]
, ; .

- [. Mtrage] 1. . 2.
.
- [. Maitre dkhotel] 1. ,
, . 2. -
: , - .
- [< Metron ] ;
, . ., . .
1 [. Metrike] (.).
.
2 [. Metryka] .
- -

( , ). . 2.
[. Metriopatheia < Metrios pathos ,
] ,
; (. , . 2).
-

[<

Metra

(.).

.
- - .
[. Mtro] , .
[. Metron logos ] ; .
- [. Metron nomos ] ,

.
- [. Mtronymique < .]
, (. ).
[. Metropolis] 1.
. 2. : - ()
(
.

- [. Mtropolitain] ,
.
- [Metro tram(vai)] :
.
-: -
, , , - .
- [. Mephistopheles -
: , (
).
- - 1. . 2. ,
( ).
[< . Mechane ]

.
- [< . Mechane ] 1. (,
.) . 2. ,
. ., . 3. (.).
, . ., . 4.
, , ,
. . ., .
[< . Mechanike (techne) ] 1.
,
. 2. (.). .
- - 1. . 2. ,
, .
- - 1. . 2.

3.

. 4. (.). , .
- - .

.,


,
- .

( ).
- - - .
- [. Maktab] .
- [. ] 1. ,
, . 2. :
, , . .
- [. MasJid] .
- - [
- Maecenas (Maesenatis) ,
- , ] .
- [. Mezzosoprano] 1.
. 2. .
- [. Mezzo tinto , ]
, .
- [. Madilis ] 1. ;
; . 2. . 3.
- (1981 ).
- [. Mehari] (
) ; .
[. Mi] .
.
- [< . Myia ] ,
.
[. My(s) algos ] (.).
.

[. My(s) astheneia ] (.).


,
.
-

[.

Migrans

(migrantis)]

1.

. 2. (.). ,
.
[. Migratio] - 1. ,
. 2. (.).

. 3. , , .
-
.
- [. Migraine] -
, , (. . ).
- - [. Middel, . Middle] (.). ,
.
- - ;
;
, .
- [< . Myelos ] (.). .
- [. Myelos kytos ]
,
() .
-

[.

Misantropos]

; ; .
- ; .
[. Mise en scene ]
.
- [. Mythos , ] 1.
,
. 2. (.). , .
- - (. 2) .

[. Mythologia] 1. (. , . 1)
. 2. .
- - . ., . .

;
;
.
[. Mitra] ,
: , ,
- - , :
; ; . .
;
-, , .
- - 1. , . 2. (.). ,
. 3. (.). , , .
[. Mikado] ;
.
- [. Mica lectum ]
;
.
- [< . Mica ]
; .
-

[.

Mica

folium

;
, .
- [. Mykes ]
;
(., , ).
- [< . Mykes ]
, .
-- [< . Mykes ]
; . ., .

[. Mykes logos ] ,
.
[. Mykes rhiza ] (.).

().
- (: ) [. Mykes
tropoe ; ] (.). ,
- - [<
Mikros , ] ;
: 1) , . ., . 2)
, . .,
. 3) ,
. ., .
- [. Mikros ]
(10- 12-).
- - (.). .
- - .
- [. Mikros , analysis ]
-
,
.
- [. Mikros , (. )]
,
.
- [. Mikros , bios ]
, ,
.
- - .
- , .
- [. Mikros .
glossarium (. )] (.). (.,
) ,
.

- [. Mikros (. )]
, .
[. Mikros . dissectio ] ,
.
- [. Mikros , . elementum (.
)] ,
( - (.). .
- [. Mikros . instrumentum
, ] .
- [. Mikros kephale ] (.).
, .
- (.). .
- - ,
(, , .).
- [. Mikros klino ]
; , ,
;
.
- [. Mikros (. )]
; .
- [. Mikros kosmos ]
(, .) .
- - .
- [. Mikros . Landschaft (.
)]

(., .).
- [. Mikros , Lithos ] 1. (.).
,
. 2. (.).
.

- [. Mikros . litrage (. )] :
- ,
,
, ( , .).
- [. Mikros . Manipulateur (.
)]


.
- [. Mikros (. )]
.
- [. Mikros metreo ] 1.

2.

(1967 ).
- .
[. Mikros , miniatiurizacia]

(.,

.
- [. Mikron ]

-13

(1967 .);
] .
- [. Mikros , ]
, , (.
),

.-

.
-
,

(:

, , ).
-
.
[. Mikros , pyle ; ,
] 1. (.). , , ,
,
. 2. (.).

, )
(. . , ).
- -
,
; ,
.
-

.
- - ,
.
- [. Mikros seismos ]
, .
- [. Mikros , skopeo ]
.

1.

. 2. .
-

1.

.,

. 2. ;
, .
[. Mikros ,

.
- [. Mikros , (. )]
(.). , .
- [. Mikros , spora (. )]
(.). (., ),
.
- [. Mikros (. )] (.).

.
- ,
(. ).

: - . .
- - , .
[() . typos ]
.
- [. Mikros tome ]
,
.
-

[.

Mikros

()]

(.).

- .
- [. Mikros phagos , ]
() - ;
. ,
(. ; . ).
- - ,
- .

(, , ,
.).
- [. Mikros plone ] ,

.
- - 1. ;
( ). 2. . .,
.

1.

. 2. ,
.
- [. Mikros , (. )]

(,

.) ;
(: ).

[. Mikros qimia]
,
.
[. Mikros qirurgia]

,
,

, ).
-, - . , .
- [. Mikros (= )]
.
[. Mikros ergon ]

() (,
, .); .
- [. Mile] ,
;
1, 85 -.
[. Mildew] (. .
).
[. Nilady] : ,
.
- [< . Mille annus ] ,
.
- - : ,
: ,
(-6 . . .) [ . (
Miletos) ] .
- [. Milee ]
; ,
. ., . .
- - .

- [. Mille (. )] ,
.
- [. Milliard] 1. 000. 000. 000; .
-

[.

Milliardaire]

()

.
- [. . Miliarisium < . Miliarensis ]
(- 4-7 .) .
- [. Milliarium] : 1. ;
1. 000 ( 1, 48 -); , . 2.
,
.
- - .
- - .
-

-19

-20

[ (Millerane) ,
1899 . ] .
- - .
- - ( ) .
- [. Million] 1. 000. 000; .
- [. Millionaire] 1. ()
. 2. : ,
, . 3. :
, .

.
- [< . Militaris ] 1.
,
.

2.

.- - , .

[. Militia ] 1.

; .
2. ,
.
- [. Milord] : , .
- .
- [. Milreis] (1942 .
) (1911 . ).
- [. Mimos] 1. :
, , . 2.
;
( ). . 2. 3.
.
[.] -
().
-

. 1789 .
- [. Mimeomai grapho ] ,

).
- [< . Mimetes ] (.). .
[< . Mimikos ] 1. ,
, . 2.
,
.
[. Mimicry < .] (.).
-
, .
- - , .
- , .

[<

Mimos

1.

; . -
- ; ,
. 2. ;
.
[. Mina < mna]
.
-

[.

Minaret]

.
- [. Minnesinger] : , .
- [. Minral] ,
.
- (.). (,
.) ,
.
- 1.
, . 2.
.
- [ . lithos ] ;
, , . .
- - .
[. Minral . logos ]
.
- - 1. , .
., . 2. ., .

[.

Minerva]

, (
).
- - (.). ;
, , .

[. Miniatura] 1.
, . 2.
, . 3.
. 4. (.). .
- (.). , .
.
- - ; .
- 1. . 2.
.
- [< . Minimus , ] (.).

.
- [< . Minimus ]
.
- [< . Minimus ] ,
(. ).
- [. Minimum] 1.
(.

).

2.

. ., .
. - ,
.
- [. Mignon ] , ,
() 7 (2, 6 ).
- [. . Ministeriales]
: .
- [. Ministre] ,
. - . : ,
,
. - 1) ,
. 2)
, .

- [. Mineur] (.). ,
;
(. ). - ,
, .
- [. Minorat < . Minor ] 1.
,
. 2. (. ).
- [< . (Fratres) Minores ()] ,
.

1.

(.).

. 2. (.,
.). , (, ).
- [. Minos] :
, ,
- .
- [. Minotauros ] :
, ;

.
- [. Minus ] 1. (.). (-),
. 2. ,
. 3. (.). ,
(. ).
-

[.

Minusculus

( ). .
.
- [. Minutus ,] 1.
; 1/60 ;
. 2. (.). .
- [< . Mys (Myos) - ]
; ; .
- [. Mys (Myos) blastos , ]
(.). .
- [. Mys (Myos) (. )]
; ;

;
; . ,
, .- ,
.
- - .
[. Mys (Myos) grapho ]
.
- [< . Mys (Myos) ] ,

40-60%-.
- [< . Mys (Myos) ] (.). .
- [. Mys (Myos) kardia ] (.).
.
- - (.). , .
[. Mys (Myos) klonos ,
-] (.).

, - .
[. Mys (Myos) logos ]
, .
[< . Mys (Myos) ] (.).
; .
[. Mys (Myos) pathos , ]
(.). .

[<

Myops

(Myopos)

().

.
[. Mys (Myos) tonos , ]
(.). - -
.
- [. Meion kainos ] (.).

6 . ).

(20-25

- [. Mirabelle] ;
.
- [< . Mirabilis ] , .
- [. Miracle ] : , .;
.

. . 1948 .
- [. Mirage] 1. ,
.
2. (.). .
- [.] .
[. Mirza] 1. : ;
. 2. :
. 3. : , .
- [. Myrias (Myriados) ] (.). ,
.
- - ; ;
; ,
, - .
- [< . . Myringe ] (.).
.
[. Myrmex (Myrmekos) phileo ]

(., ,
.); .
- .

[.

Myrmex

(Myrmekos)

choreo

] .
- [. Myrtos] ;
;
.

[. Miss] :
(
); ; .
- [.] , .
-

[.

Misdemeanor]

: ,
.
[. ] 1. . 2. (.).
, . 3.
,

. 4. ,
. 5. .
- [. Mission] , (. 5).
-

[.

Missionnaire]


.
[. Mistress] :
(,
); ; .
- [. Mystagogos] : ,
(. 1) .
[. Mister] :
(, ); ;
.
[. Mysteria ] 1.
(, .): . 2.
: , [< .
Mystikos ] 1. ,
; .
2. (.). .
- - , ; .
- - .

- - , ; .
[. Mystification < .] ,
.
-

; .
- [. Mistral]
.
[. Mistress] (.). , .
- [. Mittel- ( ) , ]
, , ; () 14
(. 5, 25 .).
- [. Mittelspiel ]
.
- [. Mitaines (.)] ,
.
- [. Meeting]
( ) .
- [.-.] ;
, , .
- [. Mitos ] (.). ()
- -
, (:
).
- [. Mitos chondros , ]
(.). , .
1

[.

Mitra]

.
2 - (.). . .
- [. Mitralleuse] .

[.

Metropolites]

.
- [. Musette] 1. ;
-17-18 .-. 2. ;
.
-

[.

Misical]

; .
-- [. -] .
- [. Mule] - (.).
.
-

(.).

, 207 ; .-
[
- (-) ; . ] .
- [. Murid] : ,
( )
, . . .
-
,

.
- [. Mix border ] :
, ,

.
- [. Mixer ] 1. (100- 2.
500- ),

, , , ,
.

- [. Muxa ]
, ,
; , ,
.
[. Muxa -oma (,
)] ,
.
- - (
.
- [. Muxa mykes (myketos) -
; ,
- .
- [. Mixtus ] (.-.). 1.
(-). 2.
( ) (-). 3.
(.). . ( ) .

[.

Mixtura

.
-
;
() .
- [. Midshipman] 1. -
: . 2.
- : ;
.
[. . Micella (.). < . Mica , ]
.
- [< . Mykes ] (.). ,
.
-- [< . Mykes (Myketos) ]
; , . .,
. .

[. Mnemoniko ]
,
( ).
[. Mnemosyne] :
, .
[. Mnemonikon schema (.
)] (, , )


; .
[. Mneme technikos ]
1.

2.

.
[ , (.) ]
- - .
- [. Mobile ] -
, ;
;
, .
[. Mobilisation < . Mobilis ]
- 1.

2.


. 3.
. 4. (.).
,
.
- [. Mobilis] ; .
-: - -16-19
.-.
[. Mode] 1.

. 2.

.,

.
- - (.). (. 1) . .,
.
[< . Modus ()] 1. (.).
,
;

, . 2. (.). ,
.
- [. Modle] 1. ;
. 2. .
., . 3. , , . .,
. 4. , ,
. 5. ,
.
- ( - ) [. Modeleur]
() .
-:
,

( ).
- 1. ; .
2.

, .
- - 1. . 2. , .
[. Moderato] (.). ,
().
- [. Moderator ] 1.
. 2.
.
- [. Moderne , ] 1. -19 .-
-20 .- :

2.

(.).

.
- - , .
[. Modernisation] - 1.
; ,

2.

, .
-

[<

Moderne


.
- - .
- - .
- - , .
- [. Modillon, . Modiglione] (.).
, - ;
.
- [. Modius] ;
; 9 , . 40 .
-

(.).

.
[. Modification] 1.
, (
). 2.
(., - , ).
- [. Modulus ] 1. :
; . 2. (.). ,

. 3. (.). ,

.
-

; , .

[. Modulatio , ] 1. (.). ; . 2.
(.). . 3.

, .
- - 1. . 2.
.
- [. Modus ; ; ] 1. (.)
. 2. (.). ,
. 3. , .
[. Modus vivendi] 1. ;
. 2. ,
, .
[. Mosaique] 1. ,
,
, (), ,
- . 2. ,
. 2. , .
- - .
- [. Moira (.).] 1. :
, ;
). 2. . - (.,
.). , -.
- [. Moccasin < .] ,

.
- - .
[< . .] .
-1 [. Molo]
, ;
.
2 [. Molle ] (.). , (. 1).
[. Maula ] .

- [. . Malbrett] (
),
.

[.

Molcula]

;
.
- - .
- ,
;

;
.;
,
, . .
. - ,
;
. . - -
,
. . - ,
,
.
- [. Moleskin < Mole skin , ]
, ; ,
, ,
; . . .
- [< . Molybdos ] , ,
; .
- - ,
.
- [. ] -
, -18 .-;
.
-1 - ,
[. ,

, ]
.
-2 [. Moloche] .
- [< . Molluscus ]
, .
- [. Momentum] 1. ;
, . 2. , . 3.
, .
- [. ] (); ,
.
- [. Momos] :
; ,
.
, . [. Monas (Monados) ; ]

, ,
.
[(. Monada) . logos ]
(1664-1716 .) .
[. Monos andr (andros) ]
(. ).
- [. Monarchos]
(, , .).
[. Monarchia ] ,
- ; ,
. - .
.
- - 1. ,
. 2. ,
.
- - .

[.

Monarchos

mache

-16-17 .- : -,
.
-
(

[.

Monazit

.]

<

.
-
(),

(.).

1783

(Montgolfier)

] .
[. Moneta] .
- [< . Monos ] ,
- , (.
).
- - .
- [. Monitor] 1. ,

; .-
.

2.

(:

).

3.

*** ; , .

(, , .). 4. :
, . 5. , .
- [< . Monos ]
; . ., . .
[. Monos gamos ] 1.
,

2.

.
- [. Monos genos ; ]
-

(.,
, ).
- [. Monos glacies ]
,
(. ).
[. Monos gramma ]
().
[. Monos grapho ]
, .
[. monodia] (.). ;
( ).
[. Monos drama (. )] 1. ,

2.

,
, .
- [. Monos theos ] ,
; (. ).
- - .
- [. Monos thema ]
- -
(. ).
- [. Monos karpos ]
(.). ,
(., , ).
- [. Monocle] 1. ( )
,
.

2.

.
- [. Monos . ocularis (. )]
, ; .
[. Monos kultura] (. .).
-
; .

- [. Monos lithos ] 1. . 2.
(., ). 3. ,
,
.
- - 1. , . .,
. 2. (.). , . .,
.
- [. Monologos] ,

, .
- [. Mo(nos) nomos , ] (.).
(. , ).
[. Monos mania ; ]
( - ).
- [. Monos meros ]
,

).
- [. Monos metallum ]
,
( ).
- [. Monoplan] ,
(). . .
[. Monopolia] 1.
, ,
. 2. (.). , . 3.

.
- (.1)
.
- - 1. (. ,
. 1) . 2. , (. ,
. 3) .

- , .
[. Monos . posto ]
,
() ; .
.
- [. Monos relsi] ,
.
- -

.
-

[.

Monorime]

: , ).
- [. Monos , sakchar eidos ]
(.). ().
- [. Monos syllabe ] (. ).
; , .,
- .
-

[.

Monostichos]

(.).

; ,
, , .
-

[.

Monos

typos

,
() (. ).
- - .
- [. Monos tonos , ] ,
.
- [. Monos trema , - (.).
(
, , );
.

[. Monos phagomai ]

(.

).
- [. Monos phthongos ] (.)
(. ).
- (.). .
-

[.

Monos

physis ]

(.).

,
- (. ).
[. Monos phylon , , ] (.).
;
(. ).
- [. Monos chorde ] ,
;
.
- - (.). , .,
.
[. Monos chroma ]
,
; .- .
- [. Monos . centrum ]

(.
).
-

[.

Monos

kyklos

, .
[. Montpensier < . .]
.
-

[.

Monseigneur]

: ,

).
- [. Monstre] (.). .

- [. Montagnares < Montagne ]


: .
- [. Montage] 1. ,
, . 2.
,

3.


; .

[ . -
] .
- [. Monteur] 1. ;
. 2. , ;
.
[. Montieren] , .
- [. Monumentum]

; .
- - , ;
- .
- - 1. ; .
., . 2. (.). , . .,

, (., ).
- ; 1957 .
- - ;
[ (M) ( )
] .
-

[()

()]

; .-
.

- [. Mops] ,
.
[. Mora , ] :
.
-

[.

Moralis

1.

;
. 2. , ,
. ., .
- (.). 1) ; ,
.

[.

Moralit]

.
- - 1. (. , . 1) . 2.
; .
- (.).
,
.
- [< . Moratorius ] 1.

(., , ) . 2.
(., , )
.
- [. Morgue] ,
( ); .
- [. Morganaticus] : (
, ).
- - (.).
[ Morgan- (1866-1945 .)
] .

- [. Mordente] (.). ,
(. ).
[. Moraine] (.). ,
.
[. Moresca, . Morisca ; . ,
] -16-17 .-: -
( ); ,
, -15 .-
.
-

. -

[ .
(Morze, 1791-1872 .) ] .
- [. Morion] , ( )
.
- [. Moricos < Moro ]
, ;
; 1609-1610 .-.
- - , .
- - - ,
1830 .;

] .
-

[.

< . ]
; .

[. Mortier] . .
( ) .
[< . Morula (.) < Morum ()] (.).
- ;
() ,
, ; .-
.

- [. Morpheus] 1. :
, - .
[< . Morphe ] (.). (,
), .
- , .
-- [. Morphe , , ]
; , . .,
.
- - ( )
[ M-
] .
-

.
- - , ,
.
- [< . Morphe ]
; . ., .
- - (. 1) .
[. Morphe logos ] 1.
, , ; ,
, . 2. ,
; ;
.

[.

Morphe

metreo

-
.

[.

Morphe

(.

,
(: ).
[. Morphe . sculptura ,
] (., .). - (,
, .).
(. ).

[. Morphe . structura ,
]

(.,

.).

(.).
).
[. Morphe tectura ] (.,
.). , .
-

[<

-8

Mustal

.-

rib

, .
- . .
- [. Mosquite]
; (., ) .

[.

Mostra

.
- [. Motel (.) < Motorists hotel
] ;
.
- [. Motet (.) < Mot ] (.). -12-14 .-:

( ).
- [. Motif] 1. ,
.

2.

3.

, ; , .
- ,
; .

[.

Motto

1.

. 2.
.
- [< . Motor ]
; : 1) , . ., ,
. 2) . ., . . 3)
. ., . .

- [() . ball ]
;

, .
[. Motor (. -) . Draisine (. )]
-, - .
- [() . dromos ]
.
- - , ()
.
- - .
[. Motus . therapeia (. )]

.
- - ; .
- [. Motor] ,
; .
- . .
- [. Motor (. -) . ressource (.
)] (, .)
,
(.
, . 2).
- - ,
-, - .

1.

(,

.) . 2. (.).
.
- - , .
- . (. 2).
- [. Motorroller] ;
.

- - 1. ; ; ,
. 2. (., .). .
- [. Motocycle] ( )
, ;
( ) .
- [. Motocylette] , .
-

.
- [. Mofette]
,
,
.
- [. Motion < . Motio (Motionis) ] ,
.
- [. Mohair < .] 1. ,
, , ; , ,
. 2. .
-

-,

. -
[
(1789-1851 .)
] .

[.]

0,6 .
- [. Moire Moir] ;
.
- [. Mudejar] -11-16 .-:
, ( )
.
- [. Mudejar (.) < .]
,
1492 .
; .

- [. Mul addin] (),


.
[. Musa] 1. :
,
. 2. . 3.
.
- - . .
- [< . Museion ] ,
, ,
, - .

[.

Musizieren]

(.).

.
- [.]
,
- [. ] (,
.).
- - .
- [. Mulato < .]
.
[. Mulde , ] (.). 1.
() . 2.
: .
1 [. Moulinet] ;
.
2 [. Moulinet] (.). - .
- [. Moulinet]
().
- - ;

[ (M, )
] .

- [< . Multum , ]

.,

.
-

[.

Multum

(.

)]

,
; , .
- [. Multimillionnaire]
; .
-

[.

Multiplicator

2.

1.

;
, .

[.

Multiplicatio

1.

; . 2.
.
- [. Multum . kuklon (. )]
(.).

.);

(. , . 2).
- - .
- [. Multh] (. .) .
[. The mulch] (. .).
(, , ,
.),

; .
1 [. Mimija] ( )
( );
.
2 [. Mimija] .
- ;
;
; -

, (:
).
[. Momification] - (.
1) .
- [. < .]
.
- [. Mundstuck] 1. ,
, . 2.
, . 3.
, ; .
[. Municipalisation]

(,

.
-

[.

Munizipalitt]

.
- - .
- [. Municipium (.)] :
.
- [. Myrra, . Murr] ,

; ;
.
- [. Mural] (,
): , ; .
- [. Mousse] ,
, .
- [. Musagetes] :
( ).
-

[.-.]

, (1912-1920 .).

- - .
- . .
[. Musike] 1. ,
. 2. ;
.
-

1.

2.

.
- [. Muscardine] (, )
.
- [. Muscat] 1. ;
; . 2. ; ;
, , .
[< . Musculus ]
.
- [. Muscus < .]
;
( - - [. Muslim]
, .
- , .
- [. Mousseline] ,
.
- [. Mousson < .] ,
,

.
- [. Mustango, . Mustang]
( ).
- - . .
-

(.).

(); ;
[- Le Moustier)
( -)] .

- [. Muto genos ] (.).

().
- [. Muto . genesis . ]
(.). () .
- - : , (. 2)
.
[. Mutatio ] 1.
. 2. (.). -
. 3. ()
.
- [. Muffel] (.).
,
( ).
[. < . Muffe]
, ; .
- [. ] -,
; .
-

[.

Mouflon]

.
- [. Musk] ,

; , .
- [< . Mousquet] < .]
.
- [. Mousquetaire] .
- [. Mousqueton] ,
.
[< . Musztra] ,

- [.-. Mosahid (.) ,


]

1.

; 1905-1911 .-
; . 2.
:

1954-1962

.-

, .
[. Muhafaza] ()
.


- [. Naubat ] (.). 1.
, ,
. 2. .
[. Nabla ] ()
.
- [ < . Nabob (. )]

; -18 .- () -
,
.
- - [
N- ] .
- [. Nagthuis] (.).
, .
- (.). :
,

.
- [.] (.). ,
, .
- [. Navis ] (.) . , -
, .
- [. Nauarchos < Naus archos ]
: .
[. Navaja] -
( ).
[. Navigatio ] 1. ; , .
2. ,
. 3. ,
.
- . .

[. Naumachia] 1. : . 2.
: .
[. Nasalisation < Nasal , ]
(.). , ();
().
- [. Nasal] (.). (); .,
: , .
[. Naias (Naiados)] :
(, , ) .
- [. Naib] 1. :
. 2. ()

3.

- .
- [. Naif ()] :
.
- [. ]
(., ) .
- [. Nylon] ;
.
- [. Naaitouw] (.). 1. ,
. 2.
, .
- [. Namaz] ,
.
[. Nandu] ;
.
- [ < . Nannos ]
( 130 - ),
.
- [. Nanos ] (.).

(: , ).

- [. Nansouk < ]
, ; .
- [. Naos] [. Cella]
(), .
- [. Napalm] ,

.
- [. Napolon d-or] 20-
I- III- .
-

[.

Narrativus]

.,

. .
[. Nargile]
, ,
.
- [. Nardos] 1. . 2.
.
-

[.

Narval]

; (:
).
- [. ]
.
- - , , ,
( , , , );

.
- [. . Nathex]
,

,
.
- - .
- [. Narkosis ] (.).

,
.
[. Narko lepsis ] ,
;
.
- - .
[(. ) . logos ]
, .
- - . ., . ,
. .
- - .
[. Narkosis mania ; ]
, .
- (.).
.
- - , .
- [. Narkotikos ] ,
.
- - . . - .
- [. < ] (.).
.
[. (.)] ,
; .
- [< . Nastos ] (.). ,

(,

.) .
- [. . ]

[. NATO (.) < North Atlantic Treaty Organization ]


, ,
-

.
-: - , .
- [. Natrium] ,
. - ;
( ).
[. Natura] 1. (.). . 2. , ,

),

3.

4.

. . 5.
(.) , .
[< . Naturalis ]

.
- [< . Naturalis ]

,
,

-,
, .
- - 1. , ; .
2. .
- - 1. . 2. (. 4) .
- (.). : 1, 2, 3, 4, 5 .
.
- ,
.
- [. Nature morte] , ,
: , , ,
.

- 1. . 2. (.
, . 3) ().
[. Naturphilosophie] ;
,
(
) ;
-16 - 18 .
- - .
- [. Naus , ] 1.
: .
2. :
, .
-

[.

Nautilus

(.).

;
.
- [. Nautes plone ] (.).

.
-

[<

Naphtha

; ,
.
- - , ;

.
- [. Naphtha ol(eum) ] ,
; .
[. Natio] (.). .
- - .
[. Nationalisation] -
(, ,
) .
- - 1.
,

. 2.

.
-

1.

(.

1)

2.

(. 2) , -
.
- - .
- - ; () .
- - ;
[ Neandertal-
(, . ), 1856 .
] .
[. Nebula ] ,
.
- [< . Nebula ] ,
.

()

.
- [. Negativus ]
,
- ; ,
.
- [< . Negativus ] (.).

.
- - 1. . 2. (.
).
-

[()

skopeo

( ) .
[. Nglig] , .
- [. Negotians (Negotiantis)] ,
; .

- [. Negritos (.) < negro ] (.).


- ,
(. ) .
- [. Negro . eidos ] (.).
.
- [. Negus Negesti ] ()
(-19 .- -20 .- ).
- [. . Neuma (.) < . pneuma ]

, .
[. Neuron algos ]
,
.
[. Neuron astheneia ]
.
- - . [.
, ] .
[. Neuron , is(inos) oma (,
)] ,
; .
- [< . Neuron ] 1. (.). . 2. (.).
,
; (. , . 3).
- [< . Neuron ]
; . ., .
- . .
- [< . Neuron ] (.).
,
, .
- - .
[. Neuron logos ] ,
.

[<

Neuron

(.).

.
- [< . Neuron ]
.
- - .
[. Neuron pathos ] (.).
.
- - .

[.

Neuron

pathos

logos

] .
- - . .
- - (.). . .
- - . .
- - (.). . (. 2).
- [< . Neuron ]
; , -. ., .
- - .
[. Neuron glia ]
: , ,
(. ).
- , .
- - , .
- [. Neuron . secrttus (. 1)]
(.) , .
[. Neuron . secrttio (. )]
(.). -
- .
- [. Neuron . fibrilla ]
()
() .


.
- ,

.
- - .
- -
.
- [. Neuron hormon (. )]

(. ).
[. . Neurula (. < . Neuron )] (.).
,
.
- [<. Neustos ] ,
;
:

, , .
- 1. (. ,
. 1. 2) , . 2.

3.

,
, .
-

[.

Neutralitt]

,
.
- [. Neutralis ] 1. (),
. 2. (,
), ,
. 3. (,
.). 4. (, ), ,

5.

(.).

.
[. Neutrino (.) < Neutrone ] (.).
,

);

.
-


; -20 .- 60- .
- [. Neutron < . Neutrum , ] (.).
, .
[. Neutron . grapho ]
(.).
.
- [. Neutrum - , . Philes
]

() - (. ).
- [. Nekros Bios ] (.).
.
- [< . Nekros ] (.). ,
.
[. Nekrolatreia] .
-

[.

Nekros

logos

[.

Nekros

manteia

] ,
( ).
-

[.

Nekros

polis

: , .

- [. Nelson] (.). : -
-
.
- [< . Nema (Nematos) ] ,
(, , .);
, (5. 000- ).
- - [(. ) . Caedo
,

.
- - :
; .
[ - N-
] .
[. Nemesis] 1. :
. 2. (.). .
[. Nenia ] : ,
( )
( , ) .
- [< . Neos ]
; . ., . .
- [. Neos anthropos ]
( , )
(. , ).

[.

Neos

ge

,
(. ).
- [. Neos genos , ] (.).
.
- - - -19 . , ,
: - .
- [. Neos . global , ,
] . . -

- .
- - , .
- [. Neos (di)dimos ] ,
,
.
-

; 1879
.
-
;

[.

Noimpressionisme]

1885

: . . ) ,
.
- -19 .-
-20 .- ;


.
- -
, -19 .-

.-

, .
- [. Neos lithos ] (.). ;
.
- [. Neos logos ] (.).
.
- [< . Neos ] , ;
.

[. Neos , on(ontos) logos ]


,
( ). . .
- -
(-3

.),

; (204-270 .).
- - -20 .- -
; .
-

1.

- - . 2.
-20 .- 40-50- ,
,
.
-

-19 .- .
[. Notnie < .] (.).

; , , ,
.
- ,
;
.
- -
;
(1939-1945 .)
.
- [. Neophytos] 1. ;
. 2. (.). ,
. .
[. Neos phobos ] (.).
.

- [. Neos , keras (kearatos) odus ]


,
( ); : .
- -19 - 20 .-
;
.
- [. (
) . Mann ]
: , ,
.
- [< . Nepos (Nepotis) , ] 1.

. 2. (.).
, ; , .
- [. Neptunus] 1. :
( ). 2.
.
-

-18 .- - -19 .- ;

(.

.- [ - ] .
- - ,
; 1940 .;
;
[ ] .
- ;
, ;
. . 1949 . [
] .
- [. Nereis (Nereidos)] :
, ( ).

- [. Nervus] 1.
; ,

- . 2. (.)- ,

, .
[< . Nervus , ] (.). ,
, , .
[. Nervure] 1. (.). ;

. 2. ;
, .
- - 1. (. , . 1) . .,
. 2. . .,
. 3. , , .
., .
- [< . Nerites ] : -

200

- ( , ,
,

.).

- ,
( ,
).
[.] ; , ,
, .
- [. Ncessaire] 1. ,
, . 2. ,
- - .
[. Netto] , ;
(. ).
-- [. Netto . balance (. )] 1.
: , . 2.
: .

- [< . Nephele ]
; .
- [. Nephele metreo ]
( .)
(- ) .
- [. Nephos skopeo ] ,
.
- - [< . Nephros ]
; . ., .
.
[. Nephros algos , ]
(.). .
- [< . Nephros ]
, ,
.
- [< . Nephros ] 1. (.). .
2.

.
- [< . Nephros ]
.
-- [< . Nephros ] ;
.
-

- , ,
( -20 .- 50-
).
- [. Nephros lithos ]
- (.
).
[. Nephros logos ]
, .
[. Nephros oma (,
)] .

- [< . Nephros ]
- .
[. Nephros pathos , ]
.
- [. Nephros ptosis , ,
] ; .
- [. Nephros sklerosis (. )]
;
;
.
- [. Nektar] 1. : ,
,
. 2. (., .). , . 3.
(.). , .
- [< . Nekton , ]
(, , ) ,

(. ).
[.] -
, . . , (. ) .
- - , .
- [. Nigrosine < . Niger ]
; .
- [. Niger ol(eum) ] ,
. ; .
[. Niello ] 1.
(, , )
. 2. .
- [< . Nivalis , ] :
. - ,
;
(., , ).

- ,
(:
).
- [. Niveleur] ,
.
[< . Niveler] 1. (.).

. 2. (.). ; .
- [. Nivose < . Nivosus ] (.).
: (21-23
19-21 ); 1793 . 1806 ..
[. Nike] : ;
,
(
).
-

[.

Nickel]

1.

. 2.
.
- - 1. - , . 2.
.
- [< . .] ;
.
- [. Nicotine < . .] ,
.
- PP;
, , .;
(- ) .
- [< . Nymphe ] ;
, .- [.
]

- [. Nymphaion] :
.
[. Nymphe mania ; ] (.).
.
- [. Niobium] , ,
.
- [. Nipple] (.). ,

.
[. Nirvana ]
: ,
.
- [. Nystagmos ] (.).
(-, -);
, ()
.
-

.
- [< . Niteo ] ;
10-4 .
- [< . Nitron ] (.). .
- - ,
;
.
- - (.). .
[. Nitro(genium) facio ] (.).
;

[<

.
;

Nitron

. ., . . -

,
.
- [. Nitron . Benzol (. )]
; ;
; ;
. .
()- [. Nitrogenium < .] (
) ; ,

.,

, .
- - ,

, ( ) .
- [. Nitron metreo ]
.
- - , .
- - - -
; ;
.
- -- ;
;
.
- (. ).

[.

Nu

.
- [. Nuance] ;
.
- - ; , 1.
1 /2 [ (Newton,
1643-1727) ] .

- [< . .]
; ,
.
- - ;

.
- [. Nixen] :
.
[. Nyx (Nyktos) (. )] (.).

()

.
-, - - (.). . , .
- [. Niche] 1. (.). ,
, (., , ...) . 2. (.).
:
;
- .

, ,
; - [-19 .-
. (Fr. Nietzsche) ] .
[.] .
- [< . Nihil ] 1. ,
. 2. -19 .
: (. )
,
.
- - .

[.]

-12

16


; ;
.

- -
;

1957 . [
. (Nobel, 1833-1896 .) -
( ) - ]
.
- [< . Nobilis, , ] 1. :
,

2.

-8 - 18 .-: . .
- [< . Nobilitas (Nobilitatis) ] :

.
- [. Novator ] ,
.
[. . Novatio , ]
:
.
1 [. Novella] .
2 [< . Novellae leges ] (.).
, , .
- - (. 1) .
- [. Novus (ko)kaini]
, .
- - .
( : ) [. Nosos
] (. ) ,

.
[. Nosos logos ]
(. . . 1) - .
- [. Neusilber ] ,
; ; (

),
, ,
.
- [.] (.).
.
- [. Nok]
.
- [. Knock-out] (.). : ,
, 10

.
- [. Knock-down] (.). : ,
,
10 .
- - . .
- [. Nomos] 1. : . 2.
: .
[. Nome ] , ,
. ;
(, , .)
.
- [. Nomades] ,
.
- - (.). .
- [. Nomarches] : .
-

[.

Nomenclator] 1.

- , ,
. 2. : ,

, ,
.

[.

Nomenclatura

, , ,
.
-

- .
.
- [. Numerus ] 1.
( ). 2. , ,
,

.). 3. ();
(). 4. , (,
.) , . 5. (, ...)
. ., . 6. (.). ,
. ., . !? 7. (.). , .
.
- - , (., ).
- [< . Nominalis ] ,
, , .
- [< . Nomen (Nominis) , ]

(. . )
,
.
- - .
- [. Nominalis ] 1.
, . ., .
- (
). 2. ,
, . ., .
- [. (Casus) Nominativus] (.).
.
- - (.). . .,
. .
[. Nominatio] ; .

- [. Nomos genesis , ]
,
; 1922 .
(., , ).

[.

Nomos

gramma ]

(.).

.
[. Nomos grapho ] ,

.
- [. Nomikanon]
.
[. Nona (.) ] 1. (.).
; . 2. (.).
.
- [. Nonae < nonus , . . (.
)] : , ,
-7 , -5 .
- [. Nonetto] 1.
. 2. .
- - , (. 1).
[ . (Nunes, Nonius)
] .
-

[.

Non-combattants]

: ,
, ,
( ),
(., , ). . .
- [. Nonpareille] ,
() (2, 25 .).
- [. Nonsense] , .
- [. Nord, . Noord] 1. . 2.
.

-- [. Nordwest, . Noordwest] 1. . 2. - .
- - , ,
() (.
)

; .
--

[.

Nordost,

Noordoost]

1.

. 2. - .
[. Noria < .] , ;

25

.-

.
- [. Norit < Norge ] ;
.

[.

Norma]

1.

2.

. ., . 3. ,
, . ., .
. 4. (.). (, )
,
.
- [< . Normalis ] 1. (.).
, . 2.
(.). .
- ,
.
- [. Normalis ] 1.
; , ; , .
2. ().
-

[<

Northman

, -8 - 11 .-
.

- [< . Normatio ]
, . .,
.
-

1.

2.

.,

()

. ., .
- .
- [. Norne, Norna] :
- ().
- - (.): ,
(. 2) .
- [< . .] .
- . .
[. Nostos algos , ]

.
- - (., .). [
Nostradame- (1505-1566 .) ] .
- [< . Nostras (Nostratis) , ,
] , ,
;
.
-

[.

Nostro

conto

(
) .
- [. Nota ] 1.
. - ;
, . 2. ,
.

[.

Nota

- . .

[. Nota bene !]
,
( NB -
[. Notables] -14 - 18 .- :
,

, - - ;
.
-

(, ,
.)

.
- - 1. ; .
., . . 2. .
- [. Notarius , ] ,

(,

.)

.
[. Notatio , ] 1.
, . ., .
. 2. (.). , .
- - . .
- [. Notice] (.). ,
.
[< . Notifico , ] 1.
:
. 2. (.). .
[. Notos ge , ]

. (.
).
( : ) [. Notothenia] ;
.;
() .

- [. otos trema ] ;
,
; (:
).
-

[.

Noumenon

: ; ,
, .
-

[.

Know-how]

; ,

; -
- -

.
- [. Nox (Noctis) ambulo ] ,
.
-

[.

Nocturne]

.
[. Nougat] ,
.
[.] ,
.
- [< . Nudus ]
: 1. ,
. 2. ,
.
- - (. 1) .
- [. Nouveau riche ]
: .
- [. Noker ] (.). :
, ; .
- [< . Nucleus ]
,

(. );
;
- [.
Nucleolus (.) < Nucleum oleum ] (.).
; .
- [. Nucleum (. )]
-
;
.
- - -
;
.
- [. Nucleus ] 1. :
,
; 2. (.). ,

.
- - ,
, ,
.
-

[<

Nucleus

, . . ,
.
- - [. Nullus ] 1. 0,
,
, . 2. ,
. - .
.
[. Nullificatio < Nullus ] ,
, .

.
-- - - ,
.:
.

- - (.). . .
- [. Numerator ] 1. ,
, .
2. ,
, . 3. .
[. Numeratio] 1. ; .
2. ,
.
- - 1. . 2. ,
( ) .
[< . Numisma (Numismatis) ]
; ( ),
, .
-

[.

Nunatak

<

.]

(.).

.: ,
( ).
- [. Nuntius]
.
-

[.

Nuraghi]

- ;
.
- [. Nus , ] -
; ,

.
[. Nutatio ] (.).
,
.
[. Nutria] ,
; .
-- [. Nutschfilter < nutschen ] ;

.

- [< . Nucella ] (.).


.


- [. Oasis < .] ,
.
- [. Obeliskos] ,
, .
- [. Ober , ]
; : , . ., .
.
- [. Oberek] ();
. .
-

[.

Oberleutnant]

.
- - ;
. 1787 .
- -
: ( ) .
- [. Oberton] (.). ,
, .
-

[.

(.)

Obersturmbannfhrer]

.
[.] ,
.
- [. Objectum ] 1. (.).
,
. 2. , , ,
, . 3. , ,
., .
4. (.). .

- [. Objectivus ] (.,
, , ) - ,
.
- - 1.
, , ,
, , , . 2.
: , ,
-
, .
- - 1. ,
. 2. , .
-

[.

] ,
, ,
, .
- [. Oblatum] , .
. 2. ,
.
[. Obbligato] :
,

.-

).
- [. Obligatus] (.). , .
[. Obligatio ] , .
[. Obbligo - ] 1.
. 2.
,
.
[. Obliteratio] 1. (.). ,

()

, - ;
.
,
.

- [. Obolos] : .

[<

Observo

; ,
.
[. Observatio] 1. (.). . 2.
( ) ,
, ,
(
,

).

3.


.
- [. Obsidianus] - .
-

[.

Obscurans

(Obscurantis)

- ; .
-

-,

.
[. Obstructio , ] ,
, , , ,
.
- -
.
- - .
- [. Obturateur < . Obturo ] 1. (.).
, ( )
. 2.
; . 3. ,
.
[. ] 1. : ,
. 2. ,
.

- [. Odalisque < .] 1. ,
. 2. .
- [. Eau de Cologne - ()
]

- .
-

[.

Odelsting]

() ( ).
- [. Odeion < Ode ] 1. :
, . 2.
(-18 - 19 .): , .
- - : -
, - .
- [. Odiosus ] (.).
; , .
[. Odysseia] 1. ,
(. -9 . . .) ;

(. ). 2. ,
.
- [. Odysseus]
, .
[. Hodos grapho ]
, .
- [. Hodos metreo ]
.
- [. Odus (Odontos) blastos ,
] ,
.
- [. Odus (Odontos) lithos ] 1.
. 2. (, .)
.
- .

[. Odus (Odontos) logos - ,


.
- , .
[< . Odor ]
( );
().
[. Ovale < . Ovum ] ,

.
[. Ovale . eidos ]
.
- .
[. Ovarium . algos ] (.).
.
[< . Ovarium ] (.).
.
[< . Ovarium ]
.
[. Ovatio] ,
.
[. Overarm] (.). .
[< . Ovum ] 1718 . : ,
,

(.

; . ).
[. Ovum genesis - ] (.).
() .
-

[.

Ovum

skopeo

, .
;
.

[. Ovulatio < Ovum ] (.).


( ) .
- - . .
- [. Ozo keros , ] ,
;
, , . . .
- [< . ]
( );
(- ) ;
.
- - .
- (, )
.
-- [< . Eidos ] ;
. ., . . .
- [. Oidipus] : . ,
, ,
.
- [. Oidium] ( ).
- [. Oikos , onoma ]
, .
- [< . Oikos - (.). ,
.
- . .
[. Oinichod < Oinos cheo ]
- ;
.
- [< . Occasionalis ]
-17 .-; .

.

- [< . Occasionalis ] :
- (.). ; ,
, ,
(. ).
-

[<

Occasio

(.).

. ., .
[. Okapi] ;
, . .
[. Ocarina]
.
- - () -
, ; .-
,
, .
[. Okeanos] 1.
. 2. : ,
.
- - ; -
.
- - .
- ,
, , .
- - , .
- , .
! [. Okay] (
) - ! ! ! !
[. Occlusio , ] 1. (. .).
. 2. (.).
; . 3. (.).
.
- [. ] : - :
- ;

- ;
(1977 ; .).
- - (. .). .
- [. Ocularis ] (.,
) , ;
.
[< . Oculus ] (. .)
().
- [< . Oculus ] ; .
- [< Occultus , ]
;

, .
-

(.).

(. ).
- - , .
[. Occupatio] -
.
- [. Olderman] 1. : . 2.
: .
- [. Olandre] ;
.
- [< . Oleum ] ,
.

, ; .
[. Oleum grapho ] 1.
. 2.
.

- [. Oleum Naphtha ]
; .
- [. Oleum ] -

.
-

.
[. Oligarchia]
.
[. Oligemia < . Oligos , haima ]
(.). .
- [< . Oligos , , ]
; ,
. ., . .
- [. Oligos klasis , ]
.

[.

Oligos

poleo

,
(. ).
- [. Oligos , sapros bios ]
(.). , (
) .
- [. Oligos trophe ] (.).
,
( , ).
[. Oligos phagomai ]
,
(., , ).
[. Oligos phren ]
.
- [. Oligos , Kainos ] (.).
.

[. Oligos uron ] (.).


.
- [< . Oliva ] ,
.
- - : [
(. Olympos), ] .
- - : ; .
[. Olympias (Olympiados)] 1. :

. 2. :
(, .) ,
. 3. , (. 2).
- - 1. :
, , ,
.;

().

2.

, (
1896 ).
- ,
, ( ,
).
- - , ,
: .
[. < Aleipha ] (,
.),
.
[. Olfactus . metreo ]
.
- - [
Ohm- (17871854) ] .
- [. -Oma] , . .,
. . .

- [. Hommage < Homme , : ]


:
- ; .
- [. Homare] ;
; .
- [. Omma (Ommatos) eidos ] (.).

, (. )
. ., 28.000 .
- [. Ombros grapho ] ,
.
- [. Ombros metreo ]
; .
- [. Ombros phileo ] ,
(. ).
- [. Ombros phyton ] ,

.
[. Ombros phobos ] ,
, (.
).
-

[.

Ombudsman]

: ,
;
, ,
(: ).
[. Omega] - - .
- . .
- [. Omlette]
; .
- [ (.) . Metreo ]
.

- [. Omnibus ] (.).

.
-

[.

Homonymos]

(., - , ; ; - ).
[. Homonymia ] (.).
.
- 1. . 2. ,
.
- [. Homos , phone ] (.).
1. ,
. ., s t : [torsion]
[porsiom] . 2. ,
, .
- - (.). . ., (. .) () .
- [. Onagros] ;
, ().
- -
( ) [
- ] .

; , ;
.
- [. Onde . grapho ]
.
- [. Ondulateur < Onde ]
,
.
- [< . Onyx (Onychos) - (.).
; .

- [. Onyx] , ;
.
- [. On call ] (.).
, , - (
) .
- - .
[. Onkos logos ]
, .

[.

Onoma

logos

,
.
[< . Onomastikos ] 1.
. 2.
, .
- [. Onomastikon] , (. 1).
[. Onoma (Onomatos) logos ]
, (. 2).
[. Onomatopolea ] (.).
.
- [. On (Ontos) genesis
, ] (.).
.
[. On (Ontos) genos , ]
, .
[. On (Ontos) logos ]

);

[.

Oon

gamos

,
- .
- [. Oon genesis ]
( ) .
- [. Oom genos ]
() (.,
), .
[. Oon theke ]
.
- [. Oon lithos ]
,
, , , ;
.
[. Oon logos ]
- .
- [. Oon mykes (Myketos) ]

(),

.
[. Oon spora (. )]
,
.
- [< . Oophoron ] (.).
.
- [. Opacus ] ,
.
- [. Opalus < .] ;
.
-- [. Op art (.) < Optica art - ]
: ,
( ) .
-- [. Open . Turnier (. )]
(.). , . . ,
.

[. ] 1.
- ,
. 2. ,
. 3. ,
.
-- - [. Opera-buffa]
- (, ., .
).
- [. Opera seria ]
, -1718 .-
.
-

1.

.,

. 2. , . .,

3.

; . .,
. .
- [. Operator ] 1.
; . -
. 2. , . 3.
, . 4. :

, .
[. Operatio ] 1.
. 2. ,
, . 3. ,

4.

,
. 5. ,
, .
-

[<

Operatio

- ;
,

(, .) ; -20
.- -
(: ).

[. Operetta] 1. -
, , .
2. .
- [. Opium < . Opion ]

; ;
.
[. Oppositio ] 1.
;

2.

.
- [. Oppositionr] ;
.

[.

Opos

therapeia

)]

(.

.
- [. Opponens (Opponentis) ] ,

. - ,

.
-

[.

Opos

Panax

1.

;
(). 2. ,
. 3. .
- [. Opportunisme] -

, .
- - ,
.

- [. Opossum Possum < .]


; ;
.
[. ] (.). 1565 1572- .-:
- ( , , )
. 2. .
-

[.

Optans

(Optantis)

(.).

(. ).
- [. Optativus] (.). .
[. Optatio , ] (.).
; ,
.
[. Optike] 1. ,
. 2. (.). -,
.
- - 1. . 2. ,
.
- [< . Optimus ] ,

.,

.
- [. Optimates] : -
, .
[< . Optimus ]
.
- [< . Optimus ] ,

(. ).
- - .
- - . ., . . .
.
- [. Optimum ] (.).
.

[. Optos , gramma ; ]
,
(,
,
,
1881 .).
[. (Opt(ike) (. )]
, ,

; 1963 - 1965 .-.
- [. Optos , metreo ]
.
[. Optos metreo ]
( ) .
- - .
- [. Optos plone , ] ,
.
-

[.

Opt(ike)

elekt(ron)

- ;
,
; .- -20 .- 60-
.
[. Opuntia] ;
; (.
. ).
- [. Opus , ]
( ),
. ., , 92.
- [. Oraculum] ,

1.

. 2.
, , .

- [. Oral < . Os (Oris) ] (.).


, .
- [ Opanglaut ]
,


, .
- - [ Orang-utang]
; -
().
[. Orangerie] ,

, , ;
.
-

[.

Orangeade

<

Orange

.
- [. Orator] 1. ,
. 2. , ;
.
[. Oratorio]
,

.
[. Orbita] 1. (.). . 2.
(.). , . 3. (.). ,
; .
- [< . Orgao , ] ,
.
- [< . Organon ]
; ,
.
[. Organdi] ,
; .

[. . Organella (.). < . ,


]

()

(.).

.
-

[.

Organisateur]

.
[. Organisation] 1. , ,
( ). .,
. 2. .
., . .
- [. Organisme] 1.
(,

);

2.

(.).

.
- - .
[. Organon ] 1.
,

2.

,
. ., -. ..

3.

, .
-

(, , ,
.).
- [ . genesis , ] 1.
(.) . 2. (.).
(, , , )
.
- - ,

.
- .
- .

- [ . eidos ] (.).
,
.
[.]
; .
- [. Organon leptikos ,
] , (

.,

.
- ,
.
-
.- - ,
, ,
.
- - 1. (. 1) ;
; . ., . 2.
;
. ., . - ,
(
). 3. (. 1)
; . .,
. 4. , ;
. ., .
.
[. Orgia] 1. , , .
2. : -
() .
- -

, ,
., , ,
-
.

[. Ordalia] :

; ,
.
- [< . Ordo (Ordinis) ] 1.
,

2.

.,

3.

. 4. (.). . .,
. (. 2).
- [. Order < .] 1. , ;
, , . .,
. . 2. . ., . .
- [. Ordinalis , ] :
- (.) .
- [< . Ordinarius , ]

.;

.
- [. < . Ordonnance]
,
, .
-
.

[.

Ordinarius]

(.).

, .
- [. Ordinatus ] (.).

.
-

[.

Ordinator

, , . ,
.
- 1. . 2.
.

- [. Ordonnance] 1. (.). :
. 2. : ,
.
- [. Oreas (Oreadis), . Oreias (Oreiados) < Oros ]
: .
[. Orestes] :
, ( ).
- [. Orthos , ] (.). .
- - ; . .
- [. Orthos eikon ]

; .
- [< . Orthos , ]
, , , ;
; .
- [. Orthos , ; ]
; , . ., .
.
- [. Orthos bios , ]
(. );
, ,
. .
- [. Orthos genesis ] ,

(: ).
- [. Orthos gnathos ] (.).
(.
).
- [< . Orthogonios] (.). .
[. Orthos gramma , , ]
(., ,
).

[. Orthos grapho ]

(. . ).
- - ().
[. Orthos odus (Odontos) ]

.
-

[.

Orthodoxos

(.).

.
[. Orthodoxia ] (.).

.
- [< . Orthodoxos ] (.).
, ; .
[. Orthos dromos , ]
( );
.
[. Orthos epos ] ,

.
-

[.

Orthos

klasis

. - ;
.
- - .
[. Orthos paideia ] ,

.
- [. Orthos , stichos ;
] (.). , (
). . .
- [. Orthos , tropos ,
] (.).

(.,

.)

( .). . .
- [. Orthos , cphoma ,
]
( , . ).
- [. Orthos , . centrum (.
)] (.). .
- [. Originalis ] .
- - 1. ;
, , . 2. ;
. 3. , .
- - ; .
[< . Orientalis , ]
,
,

.;

.
-

[.

Orientalis]

; .
[. Orientation] - 1.
. 2. (.). ,
. 3. (.). ,
.
- [. < . Orientation ] (.).
, (., , .),
.
- 1. . . 2. -
;
;
1919 .
- [. Orion] 1. :
, , - ,
.

. 2.(.).
; .
- [. Oriflamme < . Aurum flamma ] 1.
: , . 2. ,

).
- [. Orchestre < .] 1.
,
. 2. : ,
.
- - , .
- [. Orchestrion < .]
, ;
.
- - , .
- [.] :
( - ). . .
- [. Ornamentum] 1. ,
,
, ; .
- 1. . 2. ,

.
- , (. 2).
- [< . Ornis (Ornithos) ] ,

();

( - ).
- [< . Ornis (Ornithos) ]

.,

.
- [< . Ornis (Ornithos) ]
( ).

- - .
[. Ornis (Ornithos) logos ]
, .
- [. Ornis (Ornithos) pteron ]

().
- [< . Ornos - ]
; ; ., .
- [. Oros genesis ,
, ] .
[. Oros grapho ]
, .
[. Oros onyma ] .
- [. Orseille] - ;
; .
-1 [. Ort ] (.-.).
,
; ( -
).
-2 - (.). . .
- - (.). . .
- - (.). . .
- [. Orpheus] : ,
, ,
, .
- [. Orpharion] ,
; -17 .- ,
.

[.

Orphisme < Orphe ]

1910- ;
.
- [. Orphikos (.)] :
- ,
- (

; - ).
[. Orchestra] ( ) :
( - )
,

.
[. Orchidion]
; , .
- [< . Orchis ]
.
- (.). . .
! [. Hosannal < . . Hosana! !]
: , (
: !).
- [< . Os (Ossis) ] ;
.
- [. Osiris] :
, ;
;
.
- [< . Osme ] ,
; .
- [. Osmos , ] (.).
.
- [. Ost] 1. . 2. .

- [< . Osteon ]
;

.,

. .
- [. Osteon blastos , ]
, ,
, .
[. Osteon grapho ]
.
- [. Osteon klao , ]
, (.
).
[. Osteon logos ]
, .

[<

Osteon

(.).

.
[. Osteon malakia ; ]
(.). -
.
- [. Osteon myelos ]
, .
- - .
[. Osteon Pathos ]
.
[. Osteon tome ] (.).
.
- [. Osteon kytos ]
;
- .
[. Osteria] : .

[.

Ostinato]

(.).

- [< . Osteon ] (.). .


- [. Ostrakismos] (.). , .
- [. . Ossuarium < . os (Ossis) ]
; .- (. . I
) ; -5 - 8 .-
.
- [< . Oscillum ] (.).
, ,
.
[. Oscillum . gramma ]
.
- [. Oscillum grapho ] ,
; ,
, .
- [. oscillum . skopeo ]
.
- [. Hotel] .
-

; [
(Autun) ] .
- [. Otter-trawl] (.). -
,

.
- [. < ]
- 1905

,
.
- - .
- - (. ).

[.

Us

(Otos)

iatreia

,
.
- [< . Us (Otot) ] .
- [< . Us (Otos) ]
; . ., .
.
- [. Us (Otos) lithos ] ,

.
- [. Ottomane < .] ,
.
- [. Ottomans < ..]
. ., .
[. Us (Otos) , rhis (rhinos) ,
larynx (laryngos) logos ] , ,
.
- [. Us (Otos) skleroz-] (.).
; .
- [. Us (Otos) skopeo ]
- ,
.
-

[.

Us

(Otos)

Phone

(, ).
- - -
[ , . (Owen, 1771 - 1858 .)
] .
- [. Offertus ] ,
.
[< . Ophthalmos ] .

- [< . Ophthalmos ]

. ., . .

[.

Ophthalmos

(.

)] .
- - ; .
[. Ophthalmos logos ]
.
- [. Ophthalmos skopeo ]
-
.

.
- [. Office] :
, , .
- [. Offizier] ,
.
- [. Officialis] 1. : ,
- (. , . 3). 2.
: ,
; .
- [. Officialis ] 1. ,
,
. ., . - .
. 2. , .
., . 3. ,
.

.,

4.

(.).

.,

, .
-

[.

Offiziant]

- - .

- - ; , .,

.
-

[.

Offizios]

, .
., .
- [. Eau-forte] ,

; .
- - -.
-

[.

Off

side]

(.).

.
- [. Offset] (.). ,
,
- .
-, - (.). . ,
.
- [. Option < . Optio (Optionis) , ] 1.
(.). () -

. 2. : . 3.
:
; .
.
- [< . Oxalis ] .
[ ] 1. [< . Oxys ]
; . ., .
. 2. [< . Oxygenium ]

.,

()-

[.

Oxigenium

<

.]

) ; ,
. ., .
[. Oxigenium . therapeia (.
)] .
- [< . Oxys ]
;
.
-

[<

Oxys

(.).

; .
[< . Oxys ] (., ).

(., ).
[. Oxys metrep ]
, -
.
- - ;

.
- [. Oxy(genium) liquidus ]

; -20 .- 30- .
- [< . Oxys ] ;
; (), .,
.
-

[.

Oxymoron
-

-]

(., ,
).
- [. Oxys ]
;
.
- - . .

()-, - [< . Okto, . octo ]


; . ., . .
.
- [. Oktagonon] (.). .
- [. Okto hedra , ] (.). ,
. .
[. Octava (.). ] 1. (.).
. 2. . 3.
(.).

, -3 -5; -2, -4 -6; -7 -8 .


-

[<

Okto

8 18 ;
, .
- [. Octans (Octantis)]
.- [< . ] 1.
. 2. .
- - . ()-.- [< . Okto ]
; .
-

[.

Octoron]

1/8 .
- [. Octroyer ] ,

(...) .
[. Octroi] :
(-16 - 18 .- - )
.
- [. Occidentalis , ] -
; . 1922 .
.

- - ;
;
; .
[. Ochra]
; .
[. (.) ]
: ;
.


[. Pas] : ,
.
- [. Pub (. Public House)] : ,
.

[.

Publicity]

.
-

[<

Paganus

(.).

.
[< . Pagina ]
.
[< .]
(, , .);
, .
-

;
[ - - , (1957 .)
] .
-- [. Pas de deux < Pas deux ] :
; .
--- [. Pas de quatre < Pas quatre ]
: ; .
-- [. Pas de trois < Pas trois ] :
; .
[.-. Padre ] : .
- [. Pavian] ,
.
- [. Pavillion] 1.
. 2. ,

. 3.
- .
[. Pas grapho ] ,
. ., , ;
.
- .
- [. Pathetikos] ; ,
.
- [. Pathos genesis
]

(.).

; (. 1) ,
.
- [. Pathos gennao ]
(.). . ., .
- - (. 1) .
[. Pathos logos ] 1.
,

2.

(.).

, .
- - 1. .
- ,
. 2.
(.). ; .
- - .
- [. Pathos] , , .

[.

Pathos

,
.
[. Pay , ] (.,
) .
- [. Payol] (.). .

- [. Pack]
.
- [. Paket] 1. ,

(.).

, - . 2.
; . 3. .
- [. Packet-boat] (.). -
.
- [< . Pacotille ] 1. ,
. 2.
.
- [. Packhaus]
, , .
- [. Paal] (.). ,
.
[. Pallas (Pallados)] :
- ( ).
- [. Paladin] :
.
- [. Palladium] ,
; , .
- [. Palanquin < .] ,
:
.
- [. Palatine]
.
[< . Palatium ] 1. ,
. 2. ( ,
),
. 3. :
. .,
. -

. -
. -
. -
. 4. . .,
. . 5. (.). ; ,
.
- (.).
().
- [< . Palatum ] (.).
(). ., L I- .
-

[.

Palafitta]

, .
- [. Palasz < .] .
[. Palazzo] : .
- [< . Palaios ]
; , , . .,
.
-

(, .)
.
- [. Palaios anthropos ]
,
, 250-350 (. ,
).
- ,
.
- ,
; .
- [. Palaios (. )]
,

, (: ).

.
- [. Palaios genos ] (.).
.

-
.
- - .
[. Palaios grapho ] ,

, .; .
[. Palaios (. )]
,
.
- [. Palaios saura ] (.).
.
[. Palaios ]
, .
- [. Palaios zoe ] :
- , .
- [. Palaios therion ]
.
- , ,

- [. Palaios lithos ] (.).
.
- - .
[. Palaios , on (ontos) logos
] ;
.

[. Palaios (. )]

, .
- [. Palaios pithekos ]
.
- [. Palaios kainos ] ,
.
- - . .
[. Palaistra] (): 13-15
, (,
, , , ).
- [. Palette ] ,

;
.

;
; , ,
, , .
- [. Palliatif] 1. ,
, . 2. (.). ,
,

,
; .
- - . ., . .
- [. Palimpseston < Pain , psao ,
] -,
.
- [. Palindromos ]
, (., ).
[. Palinodia < Palin , , ode
] : ,
, .

[. Palyno logos ]
, .
- [. Palissade] 1.
( ). 2. (.). :
.
- [. Palissandre]
; , ,
. .
[. < . Palette] 1. ,
; -

2.

(.).

3.

(.).

,
.
[. Palma] ; ,

. -
, (
,
).
- [. Palmette ] (.). ,
.
1 [< . . (. 2)] ;
; , , ,
; ; ,
.; .
2: -
, , [
. (. Palmyra) ,
1 - 3 .-
] .
[. Palpatio ] (.).
.

[.

Palpitatio

(.).

[. <. Fall under ]


, ; :

!, !
- [. Pampa (.) Pampas]
.
[. Pampero] (
).
- [. Pamphlet]
, ,
. .
- - .
- [< . Pan , , ]
; , . .,
. .
-1

[.

Pan]

: . - :
(,
): ; .
-2 [. Pan] :
; , ;
,
( ).
[. Panna] :
; ; .
[. Panagia] (,
),
.
1 [. Panama < . .] 1.
. 2. .
2 - ,
; ,

1889

.
- [. Panaricium ( . Paronychia)
] (.). (. ).
[< . Panacher ]
:

.
[. Panacea < .] (.). ,
( -
, ).
[. < .] , .
[. Pan , ge ] ,
, 200
; .
(1880-1924 .); ., , .
- [. Pan ; , genesis ]

- (.
) .
- - (4,5- 27 -);

- .
- ;
; : . , (. ).
-

; .
- [. Pendentif] (.).
,
; .
[. Pandemia ] ,
, , .
- [. Pandectae < .] , .

- [. Pandita ] :
.
[. Pandora] : ,

. : - .
- [< . Pente douce ] ,
(.,
).
- [. Pandgyrikos] 1. (.).
. 2. (.). .
- - 1. (.). . 2.
(.). .
- [. Paneel, . Panel] 1.
, , (
) . 2. , .
3. , . 4. , ,
. - ,
, , ,
.; . 5.
.
[. Pan zootes ]
.
[. Pan , thalassa ]
, 200
, ;
. (1880 - 1924 .). .
.
- [. Pan theos ] , ,
.
- - .

- [. Pantheion < Pan theos ] 1.


: ,
. 3. :
.
[. Panther] , .
[. Pani] 1. ,
: ,
. 2. :
(, ); ; .
[. Panikos < Pan (. 2)] , , ,
, ( );
, .
- - , ,
.
- [. Pankration]
: , -.
- [. Pankreas] (.). .
-

().
- - (.). .
- - (.). , .

[.

Panneau]


. 2. , .
- [. Pan optikos ]
,
[. Pan horama , ] 1.
, . 2.

. 3. (.). ,
. 4. (.).
.

- .

. -

.
-

[.

Pension]

1.

: ,
. 2. :
. 3.
, .
- [. Pensionnat] 1. ,
,
. 2. .
- [. Pensionnaire] 1. (. 1) . 2.
(. 2, 3) .
[. Panspermia ] ,

;
1865 .
- [. Pan (Pantos) grapho ] 1.
,

2.


() ; .
- [. Pantu . Krino ]
, ();
( ).
[. Pantomimos] ,

.
- .
- [. Pan (Pantos) opion ]

[. Pante rhythmos (. )]
, ,
. ., , , , ().
[. Pan (Pantos) phagomai ]
.
- [. Pannus ()] (.).
; .
- [. Pan ; , psyche ]

; .
- [. Pynch < Punchinello, . . Pulcinella (.
)] :
.
[.] ;
(. - 3 - 4 .);
,
.
- [ Panoa sila ] (.).
,
.
(1954 .).
- : - ;
(-
).
- [. < . Pappas ] : -
.
- [< . Papaver ] ;
.
- - [< . Pappataci]
;

(: -,
-).

- [. Papier mach] ,
, , , .
; - .
- [< . Papilla , ]
, () ,

( ).
- [. Papilote] ,
( ).
- - .
[. Papyros logos ]
, (. , . 2).
- [. Papyros] 1. ;
; . 2.
,
( ); .
- - ,
.
[. Papula] (.). , .
-

[.

Page]

1.

(),
. 2.
. - : -
.
- [< . Para - , ; , ]
;
, . ., . , .
- [. ]
.
- [. Para -, biosis ] 1. (
) (
);

. 2. (., )
, .
[. Parabole] (.). ,
()
().
- [. Parabole eidos ] (.).
,
() .
- [. Para -, ganglion (. )]
(.). ,

.
- [. Para -, genesis , ]

1.

2.

.
- [. Paragraphe] 1. , ,
,
. 2. .
- [. Para - , . grippe (. )]

.
-1 [. Parade] 1. ; . 2.

(.,

).

; . ., ( ).
-2 [. Parade] (.). ( ,
): .
[. Paradeigma , ] (.).
.
- [. Paradoxos , , ]
,

, ( ).
- - ; (, ).

-- [. Parade (. ) . Prologos (.
)] : , -

- 1. (. (1). ., . 2.
, . ., .

.
- [. Paravane < . Para -, . vane ]

.
- - [. Parasitos] 1. ,
() ; ,
(, ,
.). 2. (.). , ; .
-

(.)

, () ,
. 2. (.). ;
.
- - .
- (. 1)
(. 1) .
- [. Paralaxis ] (.).
.
- (.). - ,
. (.). - ,
.
- [. Parallelos] 1. (.). . 2. (.).

. 3. , ,
; , . ., .
.
-

[.

Parallelepipedon]

(.).

, (-) .

- - 1. (.).

2.

. 3. , ,

.
- [. Parallelogrammon] (.). ,
.
- - 1. (.). ( ),

() , , . 2.
.
., . 3. , . 4. ,
.
- [. Paralysis] (.). .
[. Paralyser] 1. (.). . 2. (.).
.
- - (.) .
- [. Paralogismos] (.).
.
- [. Para -, ] (.).

.
-

(.).

. - ,
; , , .
- [< . Parametreo ] 1. (.). ,

. 2. (. .).

.
[. Para -, , mnesis ] (.).
, ,
, .

- [. Parangon] , .
-

[.

Para

-,

(.

)]

.
- [. Parenthese < . ] (.).
{ },
( ).
- [. Para -, anthropos ]
(.). ,
;

.
[. Paranoia ] (.).
; , .
- - (.). .

[.

Paranomia

.
- [. Parapetto] (., , )
.
[. Para -, plege ] (.).
.
- [. Para -,
sympathes ] ;
.;
,
, . (. ,
).
- [. Paraskenion] :

()

.
- [. Parasol] 1. . 2.
.
- [. Para - , stichos ; ] (.).
, .,
, (. ).

- [. Parataxis] (.). (). .


.
- [. Para -, ]
.
- [. Paraphe] 1. ,
; . 2. , .
- [. Paraffine]
, , .

[.

Parapher]

(.).

) (
). . (. 2).
-

[.

Paraphrasis

1.

(.).

,
. 2. (.). ,
.
[. Para -, Phren , ]
; ,
.
- - ; : 1)
,
, .
2) ,

(, .); .- -
.
- [. Para , chronos ]
; .
-

[.

Parachute]

1.

;
. 2. ,
.
- - ;
.

- - , ;
.
! [. Pardon] ! !
- [. Paresis ] (.).
; .
[. Paroimia] ; ; .
[. Paroimia grapho ]
.

[.

Paroimia

logos

.
- [. Para , enteron ]
(.). -
- . .,
, .
[. Panenchyma] 1. (.).
. 2. (.). ,
(. ).
[. Para , aisthesis , ]
(.). , ,
.
[. Parvenu] - :

.
- [. Parthenos genesis ,
] (.). - -
;
.
[. Parthenos karpos ] (.).
;
, , , ,
.

[< .] 1. : - (. .
) . 2. , .
- - [. Parietalis < Paries ] (.).
; . .,
. .
- [. Perruque] ,
( ).
- [. Paris] : ;
-
.
- [. Paritat < . Paritas ] (.).
. 2. (.).
, .
- - (.). (.),
.
- [.] 1. , , ,
, . - .
. 2. ,
. , , . 3.
, . 4.
. 5. (.). ,
,
.
- [. Parcae] :
( ).
- (., .).

[ - (Parker) ,
1918 .] ( ).
- [. Parquet] 1.
. 2. .
- [. Parking] .

- [ < . .] (.).
,
.
- [. Parlement] ,
.
- [. Parlamentarier] .
- - ,
.
- [. Parlementaire] -
.
- [. Parmesan < . .] ,
.
- - [ P- ,
, ] .
[. Parodia] 1.
. 2. (.). ,
, .
- (. , . 1) .
- [. Para -, odus (odontos) ]
(.). ,
; (: ).
- [. Parole ] ,

.
- [. Para -, onyma ] ,

. ., , .
- [. Para -, us (otos) ] (.). () . - .

[.

Paroxysmos ]

1.

(.).

, . 2. (.).
; .
- - , .
- [() ()] (.).
; 3,26 (30,8410 - 30,840
-).
- [. Parterre] 1. : ,
. 2. , , ,
, . . 3. (.). :
,
.

[.

Parti]

1.

,

. 2. ,
; , . 3. ,
; . ., . 4.
, ( ) . 5.
,
. 6. (, ).
(, .). 8. (.). :
,
.
- [. Partisan] ,

.
- (.). .
- [< . Particularis , ]

.
- [. Particularis , ] (.).
1. , . 2. , ().
[. Partita] (.). .

[. Partitura]
; ,
.
- [Partnership , ]
, :
- .
- [. Partenaire] 1. , . . 2. , .
[. Parfumerie]
, (,
, .); .
- [< . Par force ]
.
[. Parcelle] (.). .
- (.). , .
- - (.). .


.
- [. Partialis] (.). .
- [. Para -, helios ] (.). (.
) - -
; .
[. (Ju) passe , ]
: , (
).
- [. Pass ] (.).
.
[. Passacaglia, . Pasacalle] .

- [. Passage] 1. ,

. 2. , ,
. 3. (.).
, , . 4. (.).

5.


.
- [. Passat] ,
.
- [. Passes]
- .
- [< . Pass ] ,
,
; .
- - .
- [. Patience] .
- [. Passivus , ] 1. (.).
(. ). 2. (.).
. 3. (.). .
[< . Passivus ] (.).
- .
- [. Passion, . Passoon < . Passio , ]
- ,
; .
- [. Passivus] 1. , ;
(. ). 2. (.). ().
[. Passio , flos (floris) ]
;
(. . ).
-

(
) [ . (Pascal, 1623-1662
.) ] .

- [. Pasquill < .] ,
.
- - .
[. Passe-partout] 1. ,
, . 2.
, .
- [. Passeport] 1. ,

2.

, ,
. . ., . 3.
.
- ; .
- - , (.
, . 1) ; .
[. Pasta - . .,
.
- [. Pastello] 1. ;
. 2. ,
. 3. .
- - .

, ,
, [
(Pasteur, 1822-1895) ] .
[. Pastille < .]
,
.
- [. Pastillage] 1. :
. 2. ,
.
[. Pasticcio ; .: , ]
, (, .)

( ); 18 . .
- [. Pastosus] (.). , .

[.

<

Pastoso

, ,
.
- [. Pastor < .] .
-

[.

Pastorale]

(-14 - 18 .): ,
; .
- - 1. . 2. .
[. Pascha < . . Pesach ] (.).
, ,
.
- [. Pat] ,
,
( ); .
- [. Pte] .
[. Patens (Patentis) , ] 1. ,
. 2.
, .
- [. Pater ] .
[. Pater] ;
.
- [< . Paternale ] 1.
: (
, .)
. 2. - -

, .

- [. Paternoster ]
,
.
[. Patina] ( )
, ,
( );
;
.
- , .
[.] :
; , .
[. Patio] .
- [. Patisson] ; .
- [. Ptre] : , .
-

[.

Patriarches]

1.

;
. 2. (.). ; , .
3. , . 4.
, .
-

1.

.,

. 2. , -
; ; .
- - 1. -
(

. 2.
, .
- - (.). , .
- [. Patrimonialis] (.). ,
.
-
.

[.

Patrimonium]

(.).

- [. Patriotes ] 1. ,
; , ;
. 2. (.). , ,
. ., .
- - , ,
; .
[< . Pater (Patros) ] . .
( ),

.
[. Patrize] (.). ()
(. , . 1, 2).
[. Patricius] 1. :
. 2. : ,
.
- - : ,
, . [. P]
: , ;
.
[. Pater () ] 1.
, . . (
.) . 2. .
-

[.

Patronage]

, .
- [. Patronatus] 1. :

. 2.
: ,

. 3. (.). .
[. Patronesse] : ,
.
- [. Patronyme < .] ,
(. ).

[. Patronymia < Pater (Patros) onyma ]

( );
,
.
- [. Patrontasche] ; .
- [. Patrouille] 1. (
, .) , ,
, . 2. (.).
.
- .
[. Patois] (.). : .
[. Pausis ] 1. .
2. (.). ; .
3. , .
- [. Pauper] ;
.
-
.
-

.
- [. Pauschale] (.). .
- .

[.

Pachydermia

(.).

.
- [. Pachys ] (.).
.
- [. Pactum] ,
.
- [. Pastete] ,
.

- . .
- [. Patchouli] , ;
; ;
.
- [. Patiens (Patientis) , ()]
.
-

[<

,]

Pacificus

- ,
,

(-,

) .

[.

Pacificatio

.
- - .
- - [. Pain Paidon] 1. :
( ) . 2.
:
.
- [. Pegasos] 1. : . 2.
(.). .
- [< . Pegma (Pegmatos) ]
; .
- [. Paidagogos ]
, .
[. Paidagogia] (.). 1. . 2.
, .
[. Paidagogike] ,
.
- [. Pdale] ,
; .
- [. Pedante] ,
, ,
; .

- - ; .
- - ; .
., . . . .
- [. Pedell] 1. : . 2.
.
- - , .

[.

Paiderastia

- ; .
- - , .
[. Pais (Paidos) iatreuo ]
,
.
- [. Pdicure < . Pes () curo ,
] -,

- [< . Pediculus ] .
- - .
[. Pais (Paidos) logos ]

.
- [. Pes (Pesis) . metreo ] ,
; .
- . .
- . .
- [< . Paysan ] -18 .

-19

.
- [. Paysage] 1. ;
. 2. , , .

- - .
- [< . Peior ] (.). , .
- [. Pek] ;
,

.
- [. Pecan] ; 70% ; ;
.
- [. Pekinese , ]
; .
- [. Peculium , < Pecus ]
: ,
(, ).
- [< . Pelagos ] (.). ,
(,
, ) (. ).
[. Pellis . agra ] ,
PP-

(
)
;
- ,
.
- [< . Pelagos ]
; ; . ., . .
- (.). . - (.).
, 2-6
. - (.). ,
: ,
, (. ).
[. Pelamys (Pelamydos)] 1.
; 7 -; ;
. 2.
1 - ;
.

- [. Pelasgoi] :
() .
- [. Peiling]
,
.
- [.] ,
() .
- - .

.,

.
[. Pelerine] ,
.
- [. Pelekan] ( ).
[. Pellicula (.) < Pella , ] (.).
.
-

[<

Pelos

(.).

.
- [. (.)] .
- [< . Pelorios ] (.). ,
() -
, () .
[.] -
( 250 - );
- ;
, .
[. < . Pumice]
; ,
.; .
- - , .

- [. Pemmican < .]
( ).
- [. Pemphix (Pemphigos) ] (.).
;

.
- [. Penalty] :
.
- [. Penates] (.). , , -.
[. Pengo ] 1925-1946 .
[. Penelope] :
; 20
, .
- [. Peneplain] (.). ,

.
[. Penetro . metreo ]
.
[. Penny] ;
1/240- (1969-71 ,
,
1/100-).
[. Penni] ; 1/100-.
- - [ (
) , ] .
- [. . Poenitentiarius ] 1.
: , .
. 2. : ;
.
- [. . Poenitentiarius < . Poenitentia
] (.). . :
.

- [. Penicillinum] , ,
;
- ;
. 1929 .
-- [. Pen-club < Pen .
: , , - , , ]
;
. . . - 1921 .
- - .
[. Poena . Logos ]
.
- [. Pence (. Penny)] , .

[.

Pensio

(,
. ).
- [. Pensionnaire] , .
[. Pince-nez] ,
.
[< . Pente ]
; . ., . .
- [. Pentagon < . Pentagonon ]
(. ),
; - -
.
- - (.). , .

[.

Pente

gramma

1.

, .
2. : .
- [. Pente . grid ] ,
.
-

[.

Pente

hedra

(.).

- [. Pentathlon < Pente athlon ]


: - , ,
.
-

[.

Pentametros]

- ; .
[. Pente tonos ] ,

; ,
.
- - , - ; ,
[ J. Pentland- (-19 .)
, ] .
- [< . Pente ] ,
: , ;
.
- [< . Pente ]
, - .
-

[.

Penthouse]

.
- [. Peignoir] 1. .
2.

(),

, . .
- [. Punching-ball]
, ;
.
- [. Peony] , (
).
-

[.

Peon]

(. ).
- - . .
-

[.

Peonage]

(.

( ,
).
[. < . Ppiniere ]
: ( )
,

.
- [. Peplum] :
, , ; .
- (.). - . .
-

().
- [< . Peptos , ]
,

.
[< . Peptos , ]
() . .,
. .
- [< . Peptos ] (.)
.
- [. Pair] , ( 1848
): -
; .
- - 1. , ,
; ;
; . 2. ,
( ) [
(P) ] .
-

.
[. Pergola] (.).
,

; ,
(, ).

[.

Perversio]

( ).
- [< . Peri , ]
; : , . ., . .
- [. Peri , . arteria (.
)] (.). .
-

[.

Periaktos

(.)]

.
[. Peri , ge ] (.).
( ) ,
.
[. Peri , derma ] (.).
, ,
, .
-

[<

Peridines

(.).

.
- [< . Peridion , ]
; .
- [. Peridot] , .
- [. Peridotite] ,
.
- - [. Perioikoi ]
(, .):
.
- [ . Peri , (. )]
,
.
- [. Peri . cambium (. )]
(.). , .

- [. Perikardios ] (.). ,
.
- - (.). .
- [. Peri , karpos ] (.).

.
- [. Perimetron] (.).
.
- [. Peri , metra ]
(.). .
- [. Peri . natalis ,
]
, . ., . . .
.
-

[.

Periodos]

1.

2.

.,

. ., .
3. ,
; ,
. 4. (.). ,
. 5. (.). ,
, ;
. 6. (.). :
.
- .
- (.). .
- [. Peri odus (odontos) ]
.
- - ,
. ., . ,

(.).

. ()

- , . (18341907 .); ,
.
- - . .
- [. Peri , osteon ] (.).
( ); .
- [< . Periosteos ] (.).
.
- - .
- [. Peripatetikos ]
(384-322 . . .)

).

[.

Peripeteia]

, .
- [. Periplus < Peripleo ]
;
.
- [. Peripteron < Peri pteron ,
] (.). -
.
- [. Peri () selene ]
,
.
- [< . Periskopeo , ]
, ,
.
- [< . Periskopeo , ] :
- ;
. -
,
.

- [. Peri , sperma ] (.).


,
(. ).

[<

Peristaltikos ]

(.).

( , , .)
-.
- [. Peristylos] (.). ,
, .
- [< . Peritonaion ] (.).
.
[. Periphereia ] 1. ,
. 2. .
- [. Periphrasis] (.). ,
-
. - ).
- [. Peri chondros ] (.).
, .
- - (.). .
- [. Peri kyklos ] (.).
,
( ).
- [. Peri () helios ] ,
,
(. ).
- [. Percale] ,
; ,
.
[. Percussio] (.).
;
.
- [. Perlweij] (.). ,
.

- [. Perlite] 1. . 2.
- ,
.
- [. Perlon] ;
.
[< . Perlustro ]

(,

. ).
[. Permalloy < Perm(eability) alloy
]

(.).

, .
- [. Per manganum (. )]
; .-
,

( .).
- [. Permanent < .] (
.), .
- [. Permanens (Permanentis)]
; .
-

[.

Perme(bility)

(<

Permeo

) . ] (.). ,
.
- [. Perminvar < Perm(eability)
invar(iable) ] (.).

.
- [< . Permuto ]
,
; .
-

[<

Perniciosus

(.).

. ., . . -
; B12- (:
- ).

- [. Perron] ()
,
.
- [. Perpendicularis ] ,
.
- - ,
.
- [. Perpetuum mobile] ,
.
[< . Persevero , ] ,
;
( ).
- [. Perseus] 1. :
; , ,
. 2. (.). .
-

, ;
830 .
[. Persephone] :
, ,
( ).
[. Persona] (.). , .
[. Persona grata ]


. [. ]
,

.
- [. Personalis ] ,
. ;
. ., - .

[<

Persona

.
- - ; , .

- , ,
, .
- [. Personnage] (,
, .) .
[. Persona facio
] (.). , .: , ,
, (,
, .) ; .
[. Perspective] 1. , ,
. 2. ,
,

- . 3.
, ,

() - ;
. 4. ,

. 5. ;
.
- - 1. . 2.

.,

.
[. Perturbatio -, ] 1.
; -,
. 2. (.).
; .
- [. Perfectum] (.). : ,
.

- [. Perforo ] 1.
, . 2. ; .
[. Perforatio] 1. , .
. 2. (., ,
.) , . 3.
.

[.

Perfusio

(.,

.).

, ,
.
- [. Perche] ,
().
- [. Percheron < . .] , (
) .
[. Percepcio] (.). ,
; .
- [. Percipiens (Percipientis) ]
: (. , . 3).
- [. Per -, - . Hydor ]
.
-

[.

Pessarium]

.
[. Peseta] .
- [< . Pessimus ] ,

(.

).
- - .
- - . ., . . .
.

- [. Pessimum , ] (.).
,
.
[. Peso]
(, , , ...).
- [. Pestis , caedo ]

(, .).
[. Ptard] 1. ,

; . 2.
, .
- [. Petit ] ,
() (3 .).

[.

Petitio]

.
- [. Petitionnaire] .
- - -19 .- 40-
, ,
[. (.
, 18211866 .) ,
] .
-

(-) ] .
[. Petros . facio ] (.). .
- [< . Petros , ]
; , , .
., , .

- [. Petros , glyphe , ]
,
, , . .
[. Petros grapho ] ,

, .
- [< . . Petroleum ]
; ,
, . .
[. Petros logos ] ,
.
- [. Petros , phyton ] ,
.
[. ] ,
.
[. Ptunia < .] ;

.
- [< . Pepsis ] 1. ,
. 2.
.
- [< . Pektos , ] ,
;
;
; ,
( ).
- [. Pectoral] (,
.).
[. Pi] ;
3,14159...,
.
- - (.).
.

[.

Pianino]

- ; ,
.
[. Pianissimo] (.). ,
( ).
- [. Pianiste] .
[. Piano] (.). (
). . .

[.

Pianola

<

.]

; , ,
.
[. Piasava < - -]
; ,
.
- [. Piastre] ,
.
-

[.

Pigmalion]

: , ;
,
;
.

[.

Pygmaios

; .
- [. Pygmentum ] ,
.

(.).

.
- [. Pyge Pagos , ]
- , ()
(., , ).
-

[.

Pidestal]

, , .; ,
.

[< . Piezo , ; , ]
.
[< . Piezo , , , ]
; , . ., .
- [. Piezo , glyptos ,
]

; .

[.

Piezo

, (,
) -
.
- [. Piezo , . Quarz ]
,

;
.
-

[.

Piezo ,

metreo ]


.
- [< . Pyelos , ] (.).
.
- [. Pyelos , nephros ]
(.). .
[. Pyon haima ] (.). ,

.
[. Pierrot] -17 - 18 .-
.

[.

Piece]

1.

. 2. .
[. Pieta] (.). ,
.
- [. Piett] (.). , ,
, .

- [< . Pietas ] -
; -17 .
- [. Pieksu] .
- - .
- - -
[. (-6
. . .) .] .
- -- [< . Pithekos ]
; , .
., . .
- [. Pithekos anthropos ]


[. Pythia]
:

.
- - ;
[ Python- ,
] .
- [. Pic] 1. . 2.
,

. (
).
- [. Pique] (). ., .
- [. Picador < Pica ]
, .
- [. Piquant] 1. (, ). 2.
,

(,

). 3. , .
- [. Pick-up] - .
[. Piqu]
, .

[. Piqu] (.). , .- [.
] 1. . 2. :

; ,
. 3. (.).
,
; ,

. 4. ;
100 -.
- [. Piquetage] (.).
() .
- ;
(. , . 1, 2).
1 [Piquer] (.).

.
2 [< . Piquet ] (. .).

.
-1

[.

Picnic]

( -).-2 - (.). .
- [. Pyknos . sonde (. )]
,
.
- [. Pyknos metreo ] ,

.
- [< . Pyknos , , ] : (.).

, ,
(. ).
- [< . Pico ]
,

10-12-,

..

.,

10-12 . - -1.000.000.000.000-
() .
[. Piccolo] .
- [. Picotage] (.-.).
.
- - .
[< . Pikros , ]
; (. ).
[. < . Picles (.)]
.
- [. Pilastre] (.).
; .
- [. Pillars (.) < Pillar , ] (.).
( ), .
- [. < .] (.). 1.
; . 2. (.).
, , .
- [. Pilos karpos ]
; ;
.
-

[.

Pylon]

(.).

1.

, , ;
, . -. 2.
: ,
, .
- [. Piloros spasmos (. )] (.).
;
.
- [. Piloros stenos ] (.).
.

- [. Pilote]
; .
- [. Pilotage] :
.
[< . Piloter ]

.)

.
-- - ,

.
- [. ] 1. :
. 2. :
, .
- [. Pimienta ] ;
, , ;
, .
- ;
; .
- [. Pinacle] (.).
,
.
[. Pinakotheke] 1. :
. 2. .
- [. Pingouin < . Pinguis ]
; ; ,
.
-- [. Ping-pong] .
[< . Pinus ] ; ;
;
;
- .
- [. Pignolo] ; .

-1 [. Pink] ;
; .
-2 [. Pink] - ;
, ,
( ).
[. Pineau] ; .
- [. Pint] :
; 0,568
, - 0,473 - () 0,551
- ( ).
- [. Pincher] ,
, ;
.
[. Pinzgau < . .]
- ; -18 - 19 .-.
- [. Pincette] , ,
; , , .
- [< . Pyon ]
; , . ., . .
- [. Pyon genos ] (.).
.
[. Pyon derma ]
, (. 2).
[. Pyon . culcuta (. , . 8)]
(.). 1. ,

. 2. .
- [. Pionnier] 1. ,
. 2. , ,
, . ; . 3.
.
- [. Pyon (. )] (.).
.

[. Pyon rheo ] (.). .


- [. Pipette] ,

.
[. Pyjamas < -]
(, .),
( , )
.
- [. Pigeon ] (.). ,
, -; .
- - [. Pyr , , ]

. ., . .
[. Pyramis (Pyramidos)] 1. (.).
, , -
. 2.
, ;
. 3. ,
. 4. 15
;
.

5.

, .
- - . .
- [. Pyr , ano merreo ]
,
.
- [. Peirates] ; .
- [. Pyr , ge metreo ]
.
- [< . Pyr ] ;
; ,
, .

- - B6; , ,
, , , (. ).
- [. Pyrites] ,
; () ;
.
- - (.).
[ . (Pirquet)
.
- . -.
[. Pirogue < .] (, )
, ( );
.
- [. Pyr . galla
] ;
; (
) .
[. Pyr genos ] ,
.
[. Pyr , ]

(. . -);
, .
- [. Pyr (. )] ,
; ;
.
- [. Pyrros , . ol(eum) ]
, ; ;
.

[.

Pyr

latreia

.
- [. Pyr lysis ]
- -

( , ,
.); : .
- [. Pyrolusite < . Pyr lusis ,
]

, , , ,
. .
[. Pyr ]

(. ).
- - (6000- ) .

[.

Pyr

metreo

.
- [. Pyr (< . naphtha )]
, ;
(1000).
- [. Pyropos ]
; .
- - ,
[ Pyrros- (319-273 . .
.). ; 279 .
] .
[. Pyr ] ,
, ,
.
- - .
- [< . Pyrrotes ]
, , , ;
.
- [. Pyr phyllon ] ,
;
;
, .

- [. Pyr phoros , ] (.).


. ., . .
-

[.

Pyr

chloros

-]

, .
- [. Pyr xenos ]
.
- [. Pyr oxys , ]
; .
- [. Piers (.)] :
.
- [. Piruuette] :
.
- [. Pyr , helios metreo ]

.
- [. Pistole]
.
- [. Pistolet] ;
.
- - . .
- [. Pissoir]
.
- (.). - . .
- [. Pupitre]
; .

[.

Pure]

, .
[. Pyon uron ] (.).
.
[. Pifferaro] : .

[Pifferari] , ;
.
[. Piffero] , .
- [. Picti] ,

-9

.-

.
[. Pictus . gramma ]
, , .

[.

Pictus

grapho

; .
[. Pizza] .
[. Pizzeria] ,
.
( : ) [. Pizzicato] (.). ,
( )
.
- [. Pea-jacket]
.
- [. Pidgin < Pgieon ] (

),

.
- [. Plagiatus ]
;
.
- - .
- [. Plagios klasis , ]
,
.
-

[.

Plagios

tropos

] (.). (,

, ) ( ,
.) (. ).
- [< . Place ] < : ,

( -
. ).
[. Plasma ] 1. . 2.
. 3. (.). ,

,
.
- [. Plasma (. ) eidos ] (.).

.
[. Plasma gamos , ]
(.). , .
- [. Plasma (. ) desmos ]
,
;
.
- [. Plasmodium] (.). ,
; .

.
- [. Plakat < .] , ,
.
- - , .
[. Plaqu] ,

.
- [. Plaquette (.) < Plaque ] 1.
. 2. ,

. .
[. Plaquer ] 1.
. 2.
. 3.
( ).
- [. Plax (Plakos) , ]
(.).
, ,
, .
- [. Planum ] 1. , .
., . . 2. (.). , ,
. ., .
. . 3. (.).
.
- [. Planeur] ,

.
- - ; .
- - , .
- - .
- [. Planette (.). < Plane randa-] (. .).
()
.
[. Planetes (.) ] ,
; .
-

[.

Planetarium]

1.


. 2. ,
.
- - .
- (.). ;
.

- - (.). .
- [. Planum . metreo ]
.
[. Planum . metreo ]
,
.

[.

Planer]

.
[. Planum . sphaira (. )]

; (-17 .-).
- [. Plantage] (. .).
( ).
- - (. 2) .
[. Plantatio ] 1. ,

(.,

), . 2.

).
[. . Planula < . Planus ] (.).
() - .
- [< . Planktos ] , ,

,
.
- [. Planchette] 1. (.). ,
. 2. .
3. ,
. 4. : ,
. 5. . 6.
. 7. ,
.

- [. Planksheer] (.). ,
.
- [. Planhere] (.-.). ,
; .
- [. Plage] , , ,
.
- [. Plastos ] (.). , .
- - , .- [< .
Plastos ] (.).
,
.
- - .
-

; , ,
.
- (.). 1.
,

2.

,
.
- - 1. . 2.

(.,

,
.,

.).

3.

. - 1) , . 2)
. - ,
. -
,
,
.

.
- [. Plastilina < . Plastos ]
, ,
; .

- [. Plastos , . facio
]

.
- (.). .
- (.). .

[.

Plastos

gamos

] (.).
(
).
-

[.

Plastron]

(
).
- [. ] (.). :
.
- - (.). (.
).
[. Plateresco < Platero ]

; ,
.

[.

Platina]

; .
[. Plateau]
; .
- - 1. (427-347 .
.

.)

2.

.
- - .
- - 1. (. 1) . 2.
. (). 3.
; .

[. Plate-forme] 1.
. 2.
; . 3. , . 4.

.
- [. Plafone] 1. . 2.
, (
, , .).
- [. < .] (.). ,
,
.
- [. Platz]
.
- [. Place dkarmes] 1. ,
. 2. ,
.
[. Placenta] (.). ,
( )
; .
- [. Platzkarte] ,

.
[. P (Pleiados) -
] ,
.
- [. P (Pleiados)] 1. :
;
. 2. (.).
.

[.

Plebeius]

1.

, ,

2.

, .

- [. Plebiscitum ] (. ).
- [. Plebs] (.). .
- [. Plaid] ,
; .
[. Pleura ] (.). ,
- .
- - (.). .
[. Pleura pneumonia (. )]
.
- [. Plesios anthropos ]
(.).

.
- [. Plesios sauros ] (.).
; , ,
.
- [. plethysmos , grapho ]
,
,

.
- (.).
.
[. Plethore ] (.).
; .
[. Pleion , tropos
, ] () -.
- [< . Pleo ] ,

.

- [. Pleistos seistos ;
] ,
.
- [. Pleistos kainos ] (.).
() .
- [. Plenarius ] ,
; , . ., .
- [< . Plein air ] , ,
; , ,
.
- - , .
- [. Plenum ]
, ; .
-

[.

Pleonasmos

(.).

,
( ) .
- [. Pleon , chroma
]
,
.
-

[.

Pleureuses]

1.

. 2. .
[. Pleroma , , ] (.).
,
.
- [. Plesso metreo ] (.).
;
() .
- [. Plexiglas] ;
, .
- [< . Plexus ]
, , . .

- [. Plektron] (, ,

.),

(.,

) ; .
- [. Plymouth Rock]
.
- [. Plinthos ] 1. ,
( );
. 2. (.). ;
.
- [< . Plinthos , ] , ,
.
- [. Pleion kainos ] (.).
;
.
- [. Plys < .] .
[. Pliss] (, .)
, .
- [. Pluvieuse < . Pluviosus ] (.).
(20-21
18-19 ); 1793 .
1806 -.
- [. Plombe < . Plumbum ] 1.
,

, . ). 2.
, .
- [. Plombieres < . .] ,
, , .
- [. Pluvia . grapho ] ,
.
- - . .

- [. Plumage] , .
(
, .); .
- [. Plumbum . eikon ]
, .
- [< . Pluralis ] 1. (.).
, ,
. 2.
(.). .
- - ,
, . (
).
- [. Plus ] 1. (.). (+),
. 2. ,

3.

(.).

(. ).
- [. Plusquamperfectum]
; ,
(. . ).
- -
,
.
[. Plutokratia < Plutos kratos ,
] 1. ,

, . 2. (.).
.
- [. Pluton] 1. : ,
, . 2. (.). ,
.
- -
; -18 .- - 19 - ;
[

- ] . .,
, .
-

; 1940 .; -

] .
- [. Plutos] : .
- [. Plsch] ,
, .

.
- [. Pneumatikos , ]
. -
.
- [. Pneuma (Pneumatos) lysis ,
] (.).
.
- [. Pneu(matikos) . merken
] ,
, , .
- [. Pneuma grapho ]
.
- [. Pneuma ; thorax ]
(.).1. . 2.

.
- [. Pneumon kokkos ] (.).
.
-

[.

Pneumon

konia

-
.

[.

Pneumon

,
.
[. Pneumonia] (.). .
- [. Pneumon , sklerosis (.
)]

(.).

.
- [. ] (.).
.
- [. Pogonophoros ]
, .

[.

Podagra]

(.).

; ; .
[. Podesta < . Potestas ] 1.
: -.
2.

1926-1946

-:

- .
-

[.

Podium]

1.

: . 2. ,
( ) . 3.
. 4. :
,
.
- [. ] (),
.
- [. ] :
, .
- [. ] :
; .
[. Poiesis] 1.
;

2.

; ( ).

3. , , . .
.
[. Poiema] 1.
. 2. .
- [. Poietes] , .
[. ] (.). .
[. Poietike] 1.
; . 2. . 3.
.
- - 1. . .,
. . 2. ,
; , , .
[. Pose] 1. . 2.
(.). , .
- [. Poseur] (. , . 2) ; ,
.
[< . Poser] ,
() - , (
) .
-

[.

Positivus


.
-

[<

Positivus

. -
- .
- - .
- - 1. (. ). .,
. - , . 2. ,
. ., . 3.
. ., .

- [. Posi(tivus) ())] (.).

. [. ] (.). , (. 1).
[. Positio] 1. , . 2.
(.). ;
. 3. , : .
4.

(.).

. 5. : . 6. (.).
. 7. (.).
, ; .
- - 1. (.). , ,
. 2. :
,
(. , . 2). ., .
- [. Poikilos ,
therme ] (.). .
- [. Pointer] ()
.
- [. Poker] .
[. Pollakis uron ] (.).
.
- - .
[< . Polaris ] (.). 1.
- ,
. 2. ,
.
-

.
-

.
[. Polaris , grapho ]
;

;
,
.
- - .
- [. Polaris] 1. (. , . 1),
. ., .

23027/- ;
.
- : ,
.
- : ,
.
- ,
. 2. (.).
. ., . 3.
(.). , , .
-

[.

Polder]

,
.
[< . Polemikos ; ]
, ;
.
- - ,
.
[. Polenta] , ;
.
- [< . Poly ]
; . ., , .
[. Poly andr (andros) ]
,
; .

- [. Poly arthron ] (.).


.
[. Poly gamos ] 1. ,
. 2.
.
-

[.

Poly

genos

,
, .
[< . Polygines ] ,
;
.
- [. Poly . glandula ]
(.).

.
- [. Poly . glacies ]

(.

).
[. Poly . globulus ]
.
- [. Polyglottos] .
-

[.

Polygonos

1.

(.

). 2. ,
.
[. Polygonos metreo ]
- .

[.

Polygraphia]

.
- - ;
.

[< . Polydaktylos ]
; , .
[. Polydeukes] : -
, (. );
.

[.

Polydipsia

(.).

(., ).
- [. Polyedros ] (.).
,

; .
- - ,
; .
- -
;

.
[. Poly embryon ] (.). 1.
: . 2.
: .
- [. Poly . valens (valentis)
] : - , ,
(, ., ).
- - ;
, ,
.
-

;
, , .
- [. Poly ] (.).
.
- [. Poly theo ] ,
; (. ).
- - .

- [. Poly thema ]
- (.
).
- [. Poly karpos ] (.).
.

(.,
, ).
- , .
[. Polis klinike ]
, (
) .
- [. Poly . cross ]
; .
[. Poly mastos ] ,
; ( ).
- - , ()

(, .). .
.
-

[.

Polymeres

, ,
.
[. Polymereia ] (.).
,
,
.

[.

Polymeres

(.).


.
[. Poly metron ]
, .
[. Polymnia] :
.

- [< . Polymorphos ] 1. (.).. 2. (.). .
- - ; ,
.
-

[.

Poly

neuron

(.).

.
- [. Poly nomos , ] (.).
, ,
; (. , ).
- [. Polios enkephalos ]
(.). .
- - (.). , .
- [. Polios myelos ] (.).
;
; .
- [. Polypus] 1. ,
, . 2.
( ) .
- [. Poly . persona ] (.).
().

[.

Polyploos

eidos

.
[. Poly pnoe ] , .
- - , ;
( ) .
- [. Polyptique < .] :
-, , ,
.

- [. Polyptychos
] 1. ,
, ,
. 2. . .
-1 [. Police] , .
.
-2 [. Polis] : -.
- [. Poly , sakchar eidos ] (.).
,

, (: ).
- - (.). ().
[< . Polysemos ] (.).
( ,
).
- [. Polysyndeton] :
; .
- [. Policeman] (
).
-

[.

Polyspaston]

(.).

;
, .

[.

Poly

sperma

(.).

.
- - -
; ( )
.
-

[.

Poly

(.

)]

( );
-
.
- - ;
. ., . .

[. (.). <
] .
- .
- .
- [. Poly techne ; ]

.
- - .
- - 1.

.,

2.

. ., .
[. Politika] 1. ,

; ,
, . 2. (.).
; , .
- [. ] ,
; .
- - 1. . 2. (.).
.
- - 1. . 2. ,
-.
.

.,


.
- [. Polytypage] ,

.
- - .
[() . logos ]

.
- (.). ( )
.
[. Politura ] ,
.
[. Poly uron ] (.).
- .
[. Poly Phagomai ] 1.
,
(. ). 2. (.).
; .
[. Poly Phylon ]
,
(. ).
[. Polyphonia] (.).
; .
-

; . ., . . . .
- [. Poly . forum , ]
, ,
, .
[< . Polychromos ]
(, ).
- [. Poly xenos , ]
;
.
- [. Polichinelle < .]
.
- , ; .
- [. Poly . centrum ]

(., , ).

- - . ., . .

[.

Polyzei]

; ,

.
- - , .
- [. Polizeimeister]
: .

[.

Polyhymnia

<

Polymnia]

: .
- [. ] ,
; .
[. Polka] 1. ;
: . 2. ,
.
- - ;
.
-

[.

] (),
; ()
.
1 [. Polo] ;
.
2 [. Polo] () ,
.
- [. Polonaise] 1. (
); . 2.
, .
- -
.
- - ;
; ; ;

(1859-1906) - (1867-1934) [
- - ] .
- [. Polus < .] 1.
;
, -
. 2. . 3. -. 4. (.).
; , .
- [. Pollux] ,
( ).
[. Pollutio , ]
.
- - ; ,
[
] .

[.

Pommade]

1.

. ., . 2.
.
[. Pomum . logos ]
.1 [. ] ,
; -.
2 [. Pompe] (.). .
- - , [
XV- (-18 .) Pompaduur- ] .
- [. Pompeuse] (.). - - ;
. ., .
-

[.

Pompon]

, .
.
[. Pony] .
[. Ponceau , ]
; () .

- [. Ponte, . ] : ,
(. , . 4) .
- [. Pontifex ] :
(., , Pontifex maximus).
- [. Pontificatus] :
.
- [. Pontifices] :
.
- [. Ponton] ,
; .
- .
- [. Pontonnier] 1. (.).
, . 2.
: , .
- - - ,
. - 1)
. 2)
, ,
.
[. Poncho] ,
(
).
--

[.

Pop(ular)

]
; ,
-20 .- 50- .
- [. Popeline]
.
-

[.

Pop(ular)

()]

: ,
.

- [. Popolani < Popolo ] -12 -16 .-:


- ,
.
- - , .
- 1. ,
.

2.

.
- [. Popularis , ] 1. ,
; , . 2.
, ,
; , .
[. Population ] 1. (.).
,
,
- . 2. :
, ,
.
- [. Populisme < . Populus ]
-20 .- 30- ;

,

,
.
- [. Pot-pourri] ,
, ,
. .
- - . .
[. Pornos grapho ]
(,
, ); , .
- - , ,
.
- [. Port] . - ,
.

[. Porte, . Porta , ] (
) ,

( , .).
- [< . Porta , ] 1.
, ; . 2. (.).
(. - );
.
- - (.). (. , . 2) .
., . . . .
- [. Portatif < . Portativ - ] ,
; -15 .-.
- [. Portatif] ,
, .
- [. Porter] , .
- [. Portwein] .
[. Portier] ,
, ,
.
- [. Portiere] ,
; .
- [. Porticus]
, .
-
;

[
P- ] .
[. Porte-monnaie] (.). .
[. Porto] (.). - ,
.
- [. Porto-franco ]
,
.

-- [. Porte-page] (.).

.
- [. Porter . Plaid ]
.
- [. Portrait] 1.

. 2. .
3. (.). , .
- - , .
- [. Porte-cigares] ,
.
- - [. Portolano < Porto ]
(.). - , -13 -16 .-
;
; ,
(: ).
- [. Portefeuille] (
) , , .
- . ( )

. : . - . .
- [. Porter chaise ] ,
, .
- [. ] : ,
; .
-1 [< . Porphyra]
, (
); .
-2 [. Porphyros ] ,

.
- [. Porzellan] .

- [< . Porzellan ] , ,
.,

.
- [. Poseidon] :
( .
[. Possesio] .
- [. Possessor ] - :
.
-

[<

Possibilis

-19

.
- [< . Post ] ,

.,

.
(. -, . 2).
- [. Poste] 1. , ,
(). 2. ,

. 3. .
- [. Postament < .] 1. ,
, ; , . 2.
,

(,

.).
- [. Post . embryon
] (.). .
- [. Post (. )]
-19 .- -20 . ; .
- - (.). . ., .
.
-

[.

Post

natalis

] .

- [. Postpaket]
.
[. Post positio ] (.).

.
- - (.).
(., ).
- [. Post scriptum ]
, ; P. S.
-

[.

Postulatum]

(.).

.
- (.). .
- - . .

[.

Potamos

logos

, .
- [. Potamos (. )]
.
- [. Potator , ] (.). ,
.
- [. Potash] ,
;
, , .
- [. Potentatus , ]
, ; ; .
[. Potentia ] , ,
.
- [< . Potentia ] 1. (.). ,
.
2. (.). ;
.

- [. Potentia , . metreo
] 1.
. 2. .

[<

Potenzieren

(.).

-
.
- - , ; .
- ( ) ;
.
- [< . Pragma (Pragmatos) ] 1.

, (
);
.

2.


.
- - , .
- - .
[. Prado] ()
-

[<

Prasinos

, ;

.
- [. Pride] (.). , .
- [. Primarys (.)] : 1.
. 2.
.
-

[.

Preiskurant]

.
- [< .]
.
[. Pralin] .

- [. ] (
1971 ): .
[< . Praktikos , ] 1. ,
,
. 2. , .
,
. ., . . 3.
, . 4. (.).
.
- - , (. 2) .
- - ,
.
- - 1. . 2.
, , ().
- [< . Praktikos , ]

).
- - 1.
. 2. , , .
3. .

[.

Prambule]

, .
[. . Praebenda ]
(, ),
( )
.
- [. Praedicatum] 1. (.). ,

2.

(.).

.
- - ,
; .
[< . Praevaleo , ]
(.). ; , , .

- [< . Praeventus] ;
, . ., . - ,

, .
- [< . Praeventio ]
;
.
[. Praeventio] (.).
.
- [. Praesens] (.). .
- [. Prsentable] (.). .
-

[.

Praesentans

(Praesentantis)]

(., ).
[. Praesentatio] , .
- [< . Praeservo ] (
),
, , ,
( , .).
- [. Prservatif < . Praeservo , ]
.
[. Praeservatio] (.). , .
- [< . Praesidens (Praesidentis) ] 1.
, . 2.
,

.
-- [. President-elect]
: (
, . . 20
).
- [. Praesidimu ] 1. ,
, , . 2.
. 3.
. ., .

[. Praesumptio] 1. (.).
. 2. (.). ,
.
- - . .
- ,
; .
- [. Prjudiciel] (.).
,
.
- [. Precarium ]
:

- .
- [. Prcoce < . Praecos , ]
; -19 .-
.
- [. Praelatus ]
( .).
- [. Prae limen (liminis) ] (.).
, .
- - (.). . .,
.
- - (.). , (. 2).
[< . Praeludo , ] 1.
. 2. ,
. 3. (.). , .
[. Praemium ] 1.

2.

( )
. 3. (.).
. 4. ,
, ;
. 5. ,
. 6. :

,
.
- [. Premier ] 1. , -. 2.
.
[. Premiere] ,
, .
--

.
- .
- [. Prae natalis ,
]

(.).

. -
.
- [. Praeparatus ] 1.

. 2. .
3. ,
.
-
,

(. , . 1, 2) .
- 1. . 2.
; . .,
.
-

[.

Preprint]

(., - .- ).
[. Prairie] (.) - .
, -
.
- [. Prairial < Prairie ] (.).
: (20-21 18-19
); 1793 . 1806 .-.

[. Praerogativa]
, .
- [. Pressus , ] 1. ,
, ; ; 2. (.). , -.
- (.). ,
.
[. Presse] (-)
.
-

[.

Presse-attach]

(, .) (.
) .
[. Presbys ops (opos) ]
(. ) ;
.
-- - ,
- (.)
.
- [. Press-bureau < .] ,
, ,
.
-- - , .
- [< . Presviteros ] .
-


().
- - . .
- [. Pressing] , ,
: -

.
- [. Pressconference] , ,

- [. Presse-papiers] 1. ;
,
. 2. , .
.
-- [. Presse . Release ]
.
- [. Prestidigitateur] (.). ,
.
- [. Prestige] , , .
[. Prestissimo] (.). (
, ).
[. Presto] (.). 1. . 2.
, .
[. Preform]
() .
- [. Prespan] , , .
-- - ( )


- .
- [. Praetendents (Praetendentis)] ,
(. 1) ; .
[. Praetensio] 1. ,

2.

; ; . 3.
, , ,
.
[< . Prtentieux]
; , .
- [. Praeteritum] (.). .

- [. Praetor] :
; - ,
.
- [. Praetoriani] 1. :
,
.

2.

.
- [. Praetorium] : 1.
, ; . 2.
.
- [. Prfrence]
.
[. Praeferentia]
, (.,
).
- [. Praeferens (Praeferentis) ]
, ;
; .
- [. Praefectus ] 1. :
. 2. :
. 3. :
.
[. Praefectura] 1. :
-

2.

.- [. ]
(.).

()

.
- [< . Praeformo ] -17 - 18 .-


(.- ).
- [. Praecedens (Praecedentis) ] 1. ,

. - , ;
. ., . . 2. (.).

.
- [< . Prcision ] (.).
. ., .
- [. Praecipitatus ] 1. (.). . 2.
.
- [. Priapos] : ,
,

, - .
- - (.). , [
] .
-- [. Privatdozent < . Privatim docens
] :

.
- - - , .
- [. Privatus] (.). ; .
[. Privilegium] ,
; .
- - , .
-

1.

2.

.,

.
-1 [. Prix] .
-2 [. Prise ; , ]
,
. -
,
, . , ;

.
- [. < .] ,
.
[. Prisma] 1. (.). ,

,
.

2.

()

()

,
; .
- [. Prisma (Prismatos) eidos ]
, ()
,
, ,
.- .
- - . - ,

.
- [. ]1. -16 - 17 .: ,
. 2.
-19 .: [< . Primus]
. ., 1 1 - . , .
[. Prima (.) ] (.). 1. ,
. 2. .
3. , ; ,
(., ). 4.
.
- [. Prima ballerina]
.
[. Primadonna]
.
- [. Primas ]

(.,

- , -
).
-

[.

Primatus]

, .
- [. Primates ] (.).
, ,
, , .

[.

Primates

(.

] , .
-

[.

Primator]

; .
- [. Primitivus , ] 1.
,

. 2. (., )
,
. 3. ;
, . 4. , .
- - 1. , . 2.
, , .
***3.

(.

2)

, -19 - 20 .
.
- - ; (. 2, 3)
.
- [. Primitivus , ] 1.

2.

3.

, .
- [. Primordium ; ] (.).
, .
- [. Prinz < .] :
; . -
.

[. Princesse] :
.
- [< . Principium , ] 1.
, , . ;
. 2. , ; ,
. 3. ,
.
- [. Principalis ] (.). , .
- [. Principatus] . . I .-
,
,
- .
- - 1. , .
., . 2. , .
., . . .
-- - . .
- [. Prior , ]
.
- [. Priorato] :
(, .) ,
.
- [. Prioritt < . Prior ] 1.
, , . 2.
, . ., - .
- - . .
- [. Prix fixe] (.). ,
.
- [. Pro] ,
,
. ., . .
- [. Proband] ,
, .

[. Problema]
, , , . 2. (.,
.). , .
- .
[] - - 1. , ;
, , . 2. , .
-

(.

, . 2).
- [. Propst] .
[. Pro ]
( -20 . 30- ):
(4 - 6-) .
- [. Pro gnathos ] (.).
(. ).
- [. Pro , , - gestatio ] ; (. .
), ; . *

.
- [. Prognosis]
,
. ., .
- ;
; .-
.
[. Prognostike] 1. .
2. .
- . .
[. Programma ] 1. ,
. . 2. , ,
,
, ,

. .,
. 3. , ,
, , .; .,
. 4. , ,
, .; ,

(, .) . 5. ,
.

6.

, . 7.
, .

(.

3)

();

.
- - , .
- - . ,
.
- [. Progressus] , (. ).
[. Progressio ] (.).
. - ,

() . ( ) -
,
() .
- - , .
-

. ., .
- (.). ,
.
- - ,

.
-

[.

Producer]

, .

- [. ] (.). .
- [< . Prodromos , ] :
- (.).
, ,
.
- [. Productus ] 1. , ,
. 2. - -. 3.
,
. 4. , .
- [. Productivus] , . .,
. - ,
(, , .) .
[. Productio] 1. ,
,
. 2.
(, .) . .,
. .
- [. Producens (Producentis) ]
.
- [< . Projectus ] 1. ,
. 2.
, , , . 3. ,
.
-

(.

1)

.
- (. 1) ; .
- [. Projector , ] ,
(. ).
[. Projectio ] 1. (.).
; . 2. , ,
(
). : . - ,

- (.). , .

- [. (H la) Provenale (Provansi Provence )]


, ,
.
-

- (Provence) ] .
-

[.

Proviant]

(.).

[<

Providentia

).
-

, .
- [< . Providentia ] (.). ,
, .
- [. Provisor < .] ,
.
- [. Provisorisch < . Provideo ]
1. , . ., .
. 2. . .,
.
[. Provincia] 1. (.).

2.

3.

(.). .
- - (.). , .
- [< . Provincialis ] (.). 1.
,

(
) . 2. , .
- [. Pro , ; ]

.
- [. Provocator ] 1. ,
(.

, . 2) . 2. , ,
; .
[. Provocatio ] - 1.
, , ,
, ,
.

2.

, ,
. 3.
(.). , -
***. ., .
[. Prosa] 1. , (,
.). 2. (., .). ,
; .
- - ,
.
- - (,
.) .
- - ; .
- [. Proselytos] 1.
. 2. .
-

1.

. 2. ,
.
[. Pros ,
]

(.).

, (
).
[. Proserpina] :
, ,
( ).
-

[.

Prosector

().

- -
, ; .
- [. Prothesis < .] (,
, .),
.
- - .
- - -
.
- [. Pro ; cambium (. )]
(.). (, )

.
[. Proclamatio ] 1. ,
( ). 2.
, .
[. Proklitikos] (.). - ,

.
- [. Proconsul] :
( ).
-

[
Prokrustes- (< Prokruo ) ;
; ,
, - ] .
- [. Procurator] : ,
.
- ,
.
- [< . Procuro , ]
: ,
.

[.

Procureur

<

Procuro

1.

,
. 2. .
- - (.). ,
; .-
.
-

[.

Prolapsus ]

(.).

. ., .
- [. Pro lac (lactis) ] (.).
- ;
.
[. Prolegomena , ] (.).
, .
- [. Proletarius] 1. :
, . 2.
: , .
- [. Proletariat < .] ,
-,
,

.
- (, .)

.
[. Proles , ]
1. (.).
( - ., ). 2. (.). , .
[. Proles facio ] (.).
, .
- [. Prologos] 1.
, , ,
. 2. (.). , .

[<

Prolongo

, , . .
- [< . Proluo ] (.).

.
-

[.

Prometheus]

;
,
; (
).
-

; 1945 . [
] .
- [. Promenade] (.). 1. , . 2
.
[. Pro , (. )] (.).
, ,
.
[< . Pro mille ]
( ); %0-.
-

[<

Promiscuus

( ).
- [< . Promoveo ] (.). ,
(: ).
[. Promotio ] .
[. Promulgatio] (.).
.
[< . Pronatus ] 1. (.).
. 2. (.). : ,
() .

- [< . Prononcer] . ., .
[. Prononciamento]
: .

[.

Propaganda

, -
; , .
- - , .
- - ; ;
.

[<

Propaideuo

, .
- [. Propedevtika] (.). . ., .
.
- [. Propeller < .] ,
, .
[. Propylaia (.)]
.
- - ,
, ;
.
- [. Propolis < Pro polis - ,
.
[. Proportio] 1. . 2.
(.). .
- - 1. (.). ,
. 2.
.


().

- [. Propraetor] : ,
.
- [. Projet] (.). ,
.
- - (.). .
- [. Projecteur < . Projectus ]
,
.
- - , .
- [. Pro ] .
[. Prorogatio , ]
( ) -
.
-

[.

Pro

(.).

: -
.
- [. Proskenion] :
, .
- [. Proscriptio (.)] : ,
.
[. Prosodia ] 1. (.). ,
. 2. (.).
.
[. Prosopopoiia] (.). ;
,
(: , ).
[. Prosperity] :

; 1929 .
.
- [. Prospectus , ] 1. ,
, (. . ). 2.

( , .) ,
. 3. ;
,
.
- [. Prostates (. ) . glandula
] ,
;
. 1936 ., 19561965 .-.
[< . Prostates ] (.).
.
- - (.). .
[. Prostitutio , ]
; .
[. Prostratio] , ,
.
- [. Proscenium < .] (
). . .
- [. Protagonistes] :
.
[. Protos proteros
andreios ] (.).
(. ).
- [(), . argyros . oleum ]
, ;
, ,
.
-

;
( 1918 .).
- [. Proteus] 1. : ,

. 2. ;

, . 3.
.
- - (.). . .
- [() . eidos ] ,
.
- [< . Protos ] , ,
.

therapeia

,
- .
- [ . eidos ] 1.
() ;
. 2. ;
,
; , .
.
[. Protg] ,
.
- . .
- . .
- [. Protest < .] 1.
, . 2.

3.

.
- [. Protestans (Protestantis)] 1.
. 2. , .
- -
(, .),
-16 . ,
.

- [. Protector] 1. (.). ,
. 2. .
.
-

[.

Protectorate

.]

<

.
[. Protectio] ,
.
- - 1. :
- ,

. 2. .
- - .
- [. Protistos ] (.).
; .
[. Protistos (. ) logos ]

()

.
- [< . Protos ] (.).
.
-

[<

Protos

; : 1) , , .
., . 2) , , . ., .
[. Protos Proteros
gyne ] (.).
(. ).
-

[.

Protos

grapho

: ,
.
- - .
[. Protos zoa ] (.).

(. Metazoa).

- , .
- .
- [. Protokollon
,
] : - ,

.
- [< . Protos ] (.).
,
.
- [. Protos (. )]
.
[. Protos plasma ] (.).
,
.
- [. Protos plastos ] (.).
.
- [. Protos Pteron ]

;
5-9 .
- [. Prototypon] 1. ,
;
, , . 2.
, , .
- [. Protos hippos ] (.).
.
- [. Pro tractor ] (.).

.
- - (.). . .

- [. Protuberanz < . protuberans ,


] (.). ,
.
[. Pro phasis ] (.). -
, .
- [. Profanus] , .

[.

Profanatio]

.)

(.,

.
- - .
- [. Pro , . fermentum (. )]
,
.

[.

Professio]


.
- - ,
, , .
- ; .
- - .
- - .
- ,
-
.
- [. Professor ] ,

( -
,

); .
- 1. , . 2. (.).
.

- [. Profil < .] 1. ,

2.

. () - ()
- . 3. . 4.
, ,
; , .
[< . Prophylaktikos ] 1. ,
. 2. ,
, .
-

, .
- - 1. - .
2.

.
- . .,
.
- [. Profiterole(s) (.)] ,
.

[.

Pro

, .
- [< . Proximus ] (.).
, (. ).
- [< . Proktos ] (.).
.
- - .
[. Proktos logos ]
, (
) .
-

.,

. . .

[.

Procdure]

1.

, . 2.
(, .).
- [. Pro centum ] 1. ,

%-);

, . 2. ,
( ). 3.
, (
); .
- [. Processus] 1.
, . 2. .
3. ;
.
[. Processio] (,
).
- - (
)

.
- - , .
- [< . Prohibitio (Prohibitionis) ] 1.

2.

: , ,
, 1920-1933 .
- - -19 .


[ . (Proudhon, 1809-1865 .)
] .
- [. Prunelle] ;
, .
- - : ,
.
- [. Pteron , (. .) odus (odontos)
] (.).
.

- [. Pteron Hyle ]
, (. ).
- [. Pteron daktylos ] (.).
.
- [. Pteron sauros ] (.).
, .
- [. Petits fours ] .
- [< . Ptosis ] (.).
.
- - [
(P, 1799-1869 .) ] .
- [. Poinon] 1. (.). ,
, . 2. , (. 1).
- [. Pointe (.) ]
. - :
( - ).
- [. Pointillisme] - : , .
- [< . Pubertas (Pubertatis) ]
. .,
(. ).

[.

Pubertatio]

.
[< . Publicus ] (.). ,
(, ).
- [. Publicani < Publicum ]
:
.
[. Publication < .] ,
, .

- - , -
.
[. Publizistik < . ]
-

.
- [. Pudel] ;
.
-

[.

Pudding]

, , - , ,
.
- [. Poudre] , ,
; .
- ; .
- [. Poudrette] -
).
[. Pueblo]
.
- () ;
.; -
(), , ,

(Puerari)

] .
-

[<.

Puerpera

(.).

. ., . . . .
- [. Pool] - ,

.
-

[.

Pulvrisateur]

.
[< . Pulvis (Pulveris) ]
.
[. Puli] , .

- - ()
[
P- ] .

[. Pulmo . logos ]
, . .
( - ): , ,
.
- [. Pulmo motor ]
, .
- [. Pull-over] ,
.
[. Pulpa , ] 1. (.).
, ; . 2.
.
- - (.). .
- [. Pulsus ] 1. ,

( ; ). 2.
(.). , , .
- [. Pulsars (.) < Pulsating Sources of
Radioemission - ]
,
; 1967 .
[. Pulsatio] - ( ,
).
- [. Pult] 1.
. ., . 2. ,
.,
.
[. Pulcinella] (.
2) , .
[. Puma < ]
; .

[. Pumi] , ,
(. ) .
[. Puna < ]

.
- [. Poinon] 1. (.). ,
; (
) . 2. (,
.) .
- [. Punctum ] 1. ,
. - , ,
. 2. , , ,
.

.,

. 3.
, . 4.
. ., . 5.
; 0,376 -.
- [. Punktieren < . Punctum
] , -
.
- [< . ] ; .
[. Punktuation < . Punctum ] (.).
.
[. Punctio ] (.).
.
- [. Punch < .] - ,
, , , .; .
-


. (Pupin, 1858-1935 .) ] .
- [. Purgenum] .
- [. Purisme < . Purus ] 1.
( ). 2.

(
).
- - .
- [. Puritan < . Purus ] 1. -16 - 17 .:


. 2. ,
( ) .
[. Purpura] (.). ,
.
- [< . Purpura ] ;
.
[. Pustula , ] (.). ,
.
- [. Putsch]
.
- - , .
- [. Pouf] , (,
) .
- [. Push-ball] (.).
(180 ) .
- [. Pusher] :
.
[. Puszta] - ;
.
- .
- [. Pustun (.)] 1. ,
( ,
). 2. .
- [. Pozzolana < . .]
(, ), , (,

), ( .)
.
- [. Plazgraf] :
, - .
- [. Pfennig] ;
.


[. Jabot] 1.
; -18 . 2.
.
-, [. . . Jakan]
.
- - [
(Jacquard 1752-1834)
] .
- 1358 . [ > . .
B ;
-] .
- [. Jaquette] , ,
.
[. Jacquot] ,
; .
[. Jalousie] ,

.
- [. Gendarme] .
[. Gendarmerie] ,

.
- [. Genre] 1. ,

. ., . 2. .
- - (. 2) .
- [. Jargon] ,
, .; ,
; .

- [. Jasmin] ;
.
- [. Glatine]
, (
); , , .
[. Gele] ;
( , )
.
- [.] : ;
.
- [. Germinal < . Germen (Germinis) ]
(.). (21-22
19-20 ); 1793 .
1806 .-.
- [. Geste] 1. , ,
, . 2. (.).
, . ., .
[< . Gesticuler] (.
, . 1) , .
- [. Jeton] ,
;
.
[. Gigue < .] 1. ;
. 2. .
3. .
[. Gigolo] :
(, ).
- [. Gicleur]
.
-

[.

Gilet]

), : , ,
.

- [. Girandole]
( ).
- [. Girafe < .] ,
, , ; .
[. Giro] (.). , .
.
- - , .
- (.). :
,
[ G - ,

] .
- - , .
- - , .
- [. Julienne] .
[. Jury] ,
, , .

[.

Jockey]

.
- [. Jongleur] 1. ,
( ) . 2.
: .
- [. Judet] ;
; .
- [. Journal] 1. . 2.
.
-

.
- 1. - . 2. - .

- [. Jour fixe ] (.). : ,


.


- : - ,
.
- [. Rabat] - 7-8 .-:
; -9 -10 .-

.
- [. Rabatt < .] (.).

, .
-2

[.

Rabatte

,
.- [. . ]
, .
[. Ragout]
.
- [. Rad (.) < Radiation absorbed dose -
]
, 100
.
[.] 1. (.). : , . 2.
: , (
, .). 3. (1917-1918
.):
.
- [. Radar (.) < Radio detecting and ranging -

)]

.
- - , ;
.

- [. Radians (Radiantis) ] (.).


, ,
,
.
- [< . Radio ] 1.
- ,
. 2. ,
:

.
[. Radiatio] 1.
. ., . 2.
, .
- [. Radicalis , ] 1. (.
2) . 2. , . 3.(.).
, (); . 4. (.).
.
- - 1. ,

2.

.
- [< . Radicula , ] (.).
.

[.

Radio

; , ,
.
- - ; : 1)

.,

2)
.,

. .
- - (.). ,
.

- , ,
,
.
-

(, .) .
-
, , .
- (, . .)

.
- ().
- ,

, .
- - ,

;
.
-
.
-

,
.
- - , ,
, .
-

.
- ,
.

[-

lisis

(.).

(, . . ).
.
- - 1. . 2.
.
[() . ] ,

.
- - .
[- . ]

.
-

;
.
- ,

, -
.
- [- . metreo ] 1.
. 2.
.
- 1. ,
. 2. ,

.
- -
,
.
-
.

- [- . Peiling (. 1)]

.
-

.
- -
.
- - (. ) ;

;
.
- [- . Reiais (. )]
,

;
: - , .
.

.- - ;
,
(., ) .
- ,
(., ),
.
- ,

.
- - ,
,

.
-

.
- ,
; ,

, ,
.

(.).

(. ).
[- . ] 1.

2.

. ., .
[- . phone , ]
, .

.
- - ,
.
- - - .
- [< . Radius ] ,
.
- [. Radius] 1. (.). ,
( ) ;
. 2. (.). -
[. ] (),
; , .
- [. Ravelin]
. - : -
, I- ;
.
- [. Ravendoek, . Raventuch]
, ;
.
- [. ] -19 .-
: , ,
, , , ,
.

- [. Rayon, , ] 1.
; , , . .,
. . 2. ,
. ., . 3. :
- , ,
, .
- [. Reifeder] 1. ,
; . 2.
.
[. Reischiene] , ,
.
- [. Reiter] 1. ,
;
,
-.

2.

(),

, . 3.
,
() .
- [< . Reiter ] (.).
-16 .- ( -17 .-):
.
- [. Reich] , , ().
- [. Reichsbanner ] 1924 1939 .-: ,

.
-

[.

Reichsbank]

( 1945 .).
- [. Reichswehr]
1935 .
-

[.

Reichskanzler]

1945 .
[. Reichsmark] 1924-1948
.

- [. Reichsrat < Reich , Rat ]


1. - . 2.
,
; 1934 .
- [. Reichsteg] (
).
- [. Rakel] (.). :
,
.
1 [. Rakete] 1. ,
(
, ); .
- ,
. 2.
,
; ,
; .
2 [. Raquette < .] 1.

. 2. ()
.
- [ . dromos ; ]
, (. 1, . 1) .
- [< . Raccourcir , ] 1. :
, ,

2.

,
.
- [. Tally]
() ().
- - .
- [] ;
, , ; ;
, .

- [. Ramadan]
,
; .
[< . .] ,
.
[. Rampe] : ,
,

; .
- [. Ri,steals (.)] (
).
- [. Rang] , , . .,

. .
.
- - (.). . .
[. Rendez-vous] (.). , .
- [. Reinette] .
- [. Renversement ] (.).
.
- [. Rangierung < . Ranger ] (.).
.
- [< . Rand] ,
.
[. Rentier] : ,

. (,
) .
[. Ranchero] .
[. Rancho] : -, -. 2.
: .

- [< . Rondhout] (.). - :


( .) .
[. Rapakivi]
; .

[<

Rapide ]

(.).

( . 250-300 ;
24 ); , , ,
(., , ).
- [. Rapide . grapho ] ,

.
[. Rapiere] ;
(
).
- [. Rapport] 1. (.). . 2. (.).
, , , .
- [. Raritt < .] (.,
, ).
[. Rase]
,
-: , , ,
.
- - ,
,

.
- - .
- [. Raster < . Raster Rastrum ] 1.

. 2. ,
, , ,
. 3. ( )
; 5 . 4.
.

- [. Ratine] ,
.
[. Ratification] -
,

; .
- [. Ratus caedo ]
.
[. Ratusz < . Rathaus] :
.
- [. Round] 1. : ( 2-3
), . 2. (.).

.
- - .
- [. Rout] (.). , .
[. Raffia < .] 1. ,
;
. 2. ,
; ()
.
- [. Raffinade]
.
[< . Raffine ] (.).
(, , ...) .
-

[.

Raffineur

.
[< . Raffineur] 1. (.). .
., . 2. .
- 1. . ., . 2. (.,
.). , .

- [. Raps] ;
, .
-

[.

Rhapsodos]

, .
[. Rhapsodia] 1. ,
. 2. :
, .
-

[<

Rhachis

;
.
- - .
- [. < . Reyibkohle] ,
.
[. ] - ,
, .
- [. Ration < .] ,
(., -).
- - , .
[< . ]
. -
,
, .
- [< . Rationalis ] 1.
, ;
. 2. ,
. 3. -20 . ,
;
(. ,
).
- - .

[.

Rationalis]

- (.). (
) , .
-

[.

Rajat-luqum]

, , , .
-, - - (.). . , .
[ < . Raja] : - ; -
.
- [< . Rajputra ] 1.
: - . 2. :
.
[. Re] ;
.
- [. Re-] , ; 1)

.,

2)

, . ., .
1 [. Rea] 1. : ,
, , .
2. (.). ;
. 1672 .
2 [. Ra] (.). ,
.

[.

Rehabilitatio]

1.

, ;

2.

(.).

,
.
[. Re- (; : , )
absorbtio ] (.).
. . ,

- [. Re- agens (agentis) ]


.
[. Re- ago ] 1.
, , . 2.
.
- 1. . 2. (.).

.
-1 [. Real] .
-2 [. Real] : -,
.
- [. Ralgar < .] , ;
, ,
.
[. Realis , ]
; .
[< . Realis ] 1.
, . ., . 2.
; ().
[< . Realis ] 1. :
,
, . 2.
, ,
.
- 1. ( ). 2.
, ,
.
- , .
., . . . .
[. Realis] 1. ; , .
- . 2.
. 3.
. - :

, (
), , ,
, , .
- .
- , .
[. Re , animo ] (.).
, (, ,
).
[() ()]
, (.
) , .
[. Ractif] ,

.
- 1. . .,

2.

(.)

. ., . 3. . .,
. .
[. Racteur, . Reactor] 1. , ;
. 2.
, . 3.

.
[. Raction] 1. . 2.
(.). .
3. (.). ,
. 4.
; . . 3.

. 6. (.). ,
, .

[. Reactionnaire] ,
.

[.

Rebord]

(.).

()

; ,
, ; .
[. Rebus , ] ,
, ,
.

[.

Regal]

(,

.
[< . Regalis ] 1.
(, , .). 2. : ,
(.,
, .). 3.
( .).
[. Regata] ,
.
[. Rugby < . .] -
, ,
, .
- .
[. Regeneratus , ] (.).
,
.

[<

Regenero

(.).

- ,
.
[. Regeneratio ] 1. (.).
,
. ., . 2. (.).
. 3. (.).
(, , )

4.

***

. 5. . ., .

[. Regens (Regentis) ] 1. :
(., ). 2.
() .
[. Regio (Regionis) , , ]
(, , .).
[. Regionalis - ] ,
; . ., . .
, - ,
.
[< . Regio () , ] (., .).
. ., . . . .
[.] ;
.
[. Registrum] 1. , ;
. 2.
. ., . . 3.
(, .):
.
- , . (. .
) [. ]
: .
- ,
.
[< . ,
. 2. , ,
. [. Rglement] 1.
, , . . 2. (.).
, ,
, .
[. Rglementation] -
, ; ,
.
[. Reglan] ,
.

[. Rglette < Rgle ] (.).


: - ,

, .
[.] ,
.
[. Regressus] 1. , (.
).

2.

(.).

, ,
.
- (.). ,
(. 2) .
- (.). ,
(. 2) .
[. Regressio ] (.
).
[. Regtime < Reg time , , ] 1.
, 19 .
; . 2.

()

.
[. Regula ] , .
[. Regularis] , , ;

.,

. , -
, .
- ,
, , .
[< . Regulo - ] 1.

.,

. 2. , .
.

[. Redan Redent - ] 1. (.). ,


,
,

. 2. (. .).
.
[. Rdacteur] 1. , , ,
, . 2. ,
(.1) . , , .
.
[. Rdaction] 1. ,
(
). 2. (, , .)
. 3. ,
;
. 4. , ; . 5.
, (,
) ; ,
. 6. , .
[. Redmarcation]
.
[< . Rticule] (.). .
[.] ,
( 18 19 . ).
[< . Redresser , ] (.).
( ) .

[.

Redoublement]

(.).

.
[. Reduplicatio ] (.).
(., , ).
[. Redoute] (., .). ,
.
[. Reductor < .] 1. ,

2.


.
[< . Reduco ] 1.
; , . 2. (.).
, .
3. (.). . 4. (.).
(., - , - ).

, .
- .
- .
[< . < . Rejestr, . Registrum] 1. ,
, . 2. .
[. Re

, (. , . 3).

, ., . .
[. Revaluation] (.).
(. ).
[. Revanche] ,

.
[. Revanchisme]
.
- .
- (.). .

[.

Rvrance] 1.

: ( ) .

2. (..., .). ,
.
[< . Reverbero ] (.).
, ,
,
.
[. Reversus , ] 1.
; . (. ). 2. (.). ,
. 3. (.).
.
[. Reversio ] 1. (.).
, ,
; . 2. (.).
. 3. (.). , .
- (.).
.
[< . Reversus ] (.).
; . .,
. [. ] (.). ,
,
.
[. Revosio ] 1. ,

. 2. ,

1.

,

,

-
.

2.

.
- .

- , (. 1) .
[. Revue] ,
, .

[.

Rheumatismos]

, ,
, .
- . ., . .
[Revmat(izm-) . logos ]
, .

[Revm(atizm-)

kardia ]

.
[. Revocatio , ] 1. (.).
. 2. (.).
, .
[. Revolver] 6-7

; ( ).
- ,
().

[.

Rvolution]

1.

,
, ,
, ,
. 2.
(.). , ,
, . 3. (.). ,

.
- ;
.
[. Rsda] ;
.
[. Rserve] 1. , ,
. - : ,


. 2. . .,
.

3.

(.).

,
. 4. ,
; .
[. Rservage] (.).
.
[. Reservatus ] 1. ,
(. 3, 4). 2. .
[< . Reservo , ] 1. ()
. 2. , (1.
2. ). 3. ,
: ,
. 4. ,
( ) .
[. Rservoir]
.
- , ;
;
.
-
Rut-Herford (1871-1937) .

[. Resectio ] (.).
.

[.

Rsident]

1.

. 2.
, . 3.
,
. 4. :
,
.
- 1. (. , . 1) ,
. 2. .

[. Residentia] ,
.
[. Resina ] ,
.
[. Rsignation] (.). ,
.

[<

Resina

.
[< . Resisto ] (.,
).
[< . Resisto ] ,

.
[. Rsum] , , .
, .
- , ; (.,
) .
[< . Resina ,
; .
[. Resolutio ] 1. ,
, , .
. 2. ,
, .
[. Raison] (.). ; .
., .
[. Rsonance] 1. (.).
;
.

2.

. 3. (.). . .
- (.). , .

[. Raisonneur] 1. ,

2.

,

. 3. ,
.

[<

Raison]

.
[< . Resorbeu ] (.).
; .
[. Rsorcine, . Resorcin]
; , , ,

.
[. Resultans (Resultantis) - ] (.).
,
.
[. Resultatus , ] (.). .
- ; ;
; .

85%

; 1940 .;
. . [
Macacus rhesus ,
.
1 [. Reede]
.
2 [. Raid] 1. (.). (,
)
.2. , ,

.

[.

Raider]

[. Re (; :
, ) interpretatio (. )] (.).
, .
- (.). .
[. < . Reise ] (
), , ,
.
[.

.] (.). 1836 .

( ): ,
.
, - (.) . , .
- -
; 1849 . [ .
(J. Reuter) ] .
[. Raiting ] 1. -
-
;

, ,
;
. . 2. :
, .
[. Raiting (. ) list , ] ,

(. , . 1).
[. Reithosen] 1. ,
. 2. .
,

...

(.).

...
[. Recapitulatio ] 1. (.).
. 2. (.).
, , .
3. .

[. Racket] :
( .).

[.

Racketeer]

, .

1.

(). 2.
[ (. 1)
(
) ] .
[. Requisitim , ] 1. (.).
( ),

(., , , , .). 2. (.).
(., ,
, ),
. 3. (.).

, , , ,
.
- , .
[. Requisitio ] -
(
- )
.
[. Requirens (Requirentis) ]
,

.
[. Rclame] 1. , ,
, . . 2.
,
, .
[. Reclamatio ] 1.
, , . 2. (.).
.

1 - . . 2.
.
2 - (.). (. 2) .
- , .
[< . Regocnosco ] 1. (.).

. , ()
.
- .
[. Recommendatio] ,
( )
.
- 1. . .,

2.

.,

.
[. . Reconvalesens (Reconvalescentis)
] (.). .
[. . Reconvalescentia ]
(.). ;

.
[. Re

; , conversio ]

[.

Reconquista]

15

. :


.
[. Re

1.

. 2. ,
.
[. Record] 1. ,
. 2. , .

[. Recordsman] ,
.
[. Rcratif] .
[. Recreatio ] 1. ,
: . 2.
; . ,
. - (.).
., . . . .
[. Rekreditiv] 1.
. 2. ,
.
[. Rekrut < .] (.).
: .
- .
(; : , )
[. Re
cultivatio
()
.
.
]

,
( , ,
, .) .
[. Recuperator ; ] (.).
.
[. Recuperatio ] (.). 1.
. 2.
.
[< . Relativus ] (.).
: ,
.
- .
[. Relativus] , .
[< . Relaxo , ]
, (.
, . 3).

[. Relaxatio , ] 1. (.).

. 2. (., .).
, , ,
;
.
[< . Relaxo ] (.). ,
.
[. Relatio , ] 1.

2.

.
[. Relais] ,
(., , , )

.
[. Relevant] (.).

.,

.
[. Religio]
(, .),
; .
[. Relief] 1. . 2.
(, ,
) .
- 1. ; . 2. (.).
, , .
[. . Reliquarium] (. 1)
, ,
., ;
.
[. Reliquiae (.). ] 1.
(, : ,

.), . 2. ,
. .,
. .
- ; ,
.
[. Reliktus ] , ,
, .

.,

.
[. Rails (.)] ,
.
[. Remarque] 1. :
(, ), ,
. 2. ,
.
[. Remedium ]
( )
, .

[.

Remise] 1.

, . 2.
(.). : ().
[. Remilitarisation] .
[< . .] .
[. Reminiscentia ] 1. ;
, . 2.
, . .
[. Remissio , ] (.).
.
[< . Remittens (Remittentis) , ]
.

1 [< . Remonter ] , (
, ).
2 [. Remonte] 1. (.).
. 2. (. .). ,
.

[<

Remontant

] (),

.
- : ,
(. 2, . 1).
[. Remontoir] 1. . 2.
, , .
[. Re

(.

(; : , )
)]

,
.
- .
[. . Renegatus < . Renego ] ,
;
, .
[. Renegados < . . Renegatus ]

:
().
[. Renaissance] 14-15 .
( - ):
,
; .
- . .
- ;
(

.;

1925 . [. - Rhenus
] .
[. Reine-Claude] ;
; .
[. Renomme] ;
.
[. Renonce] : ,
.
[. Rente, . Rente] ,
, ,
.
[. Rentabel] ,
; , .
- 1. , .

; . 2.
. 3. ()
. [ Rentgen ,
1895 . ] .
[ . gramma , ]
.
[ . grapho ]
.

.
[ .theke , ]
.

therapeia

.
.

[ . logos ] ,

.
[ . skopeo ]

*** ;
( ) (
).
[. Rheo , basis , ;
, ] ,

.
[. Rheo , bion (biontos)
(. )] ,
.
[.Rheo , grapho ]
(
) .
[. Rheo , logos ]
.
[. Rheo , metreo ]
.
- ,
80 [
Raumur (1683-1757 .) ] .

, , .
[. Rheo statos ] ,
.

[.

Rheo

tropos

, ] -
( .),
( .).

[.

Reparatio

,
.
[. Repartimiento ] (.).
15 . : ,
, . .

[.

Repatrians

(Repatriantis)]

.
[. Repatriatio] - ,
, .
[< . Repelens (Repelentis) ]

.)

.
[.Rpre] 1. (.).
,
. 2. (.).
( ),
, .
- [. Rpertoire] 1. , .
, .
. 2. .
- [< . Rpter ] ,
;
.
- [. Repetitor ] 1. ,
,

2.

: ,
.
3. : ,
.
[. Repetitio ]
, ,
, . -

.
[. Re- (; : ,
(trans)plantatio (. )] (.).1.
(, , ...) . 2.
.
[. Replica] 1. .
; , . 2. (.).
, ,
. 3. (.).
. 4. (.).
. 5. :
, .
[. . Repositio < . Repono ,
()] (.).
(, ).
- [. Report] (.). .
- [. Reportage]
; , ,
().
-

[.

Reporter]

.
- [. Reprsentrnt] (.). .
- (.). .

[.

Repressalia]

.
[. Repressio ]
; .
- [. Reprise] 1.
; . 2. ,
.

; .
[() . grapho ]
.
[. Re-
] 1. (. .).
; , . 2. (,
, .)
. 3. (.).
, .
[< . Reptilis , ] (.). .
[. Rputation] ( )
, .
- [. Rgime] 1. ,
. 2. , , , .
, . 3. , , . .,

,
- . 4. ,
. ., .
- [. Rgisseur ] ,
: .

1.

2.

. 3. (.). .
- [. Resiver ] ;
(
), .
[. Riscontro]

.
- [. Rescriptum] (.). 1.

, . . 2. :
, .

- [. Ressort] , , .
,
(
).
- [. Respect] (.). , .
-

[.

Respectable]

.
- [< . Respiro ] (
)
.
[. Respiratio] .
- [. Respondens (Respondentis] <
]

();

().
[. Respublica] ,

;

- ,
.
-

.
- ,
.
- - 1. . 2.

( - - 1. . 2.

, - .
- - 1. (. 1) . 2.
(. 2) ; ,
.
[. Restauratio] - 1.

. . 2.
.
- [. Restant , ] 1. (.). ,
. 2. (.). ;
.
[. Restitutio] 1.(.) - . 2. (.).
;
, .
-

[.

Restaurant]

(, , ).
- [. Restaurateur] .
[. Restrictio ] ,
, (
)
.
- [. Ressource] 1. . 2. . 3.
(, ) ,
,

(:
).
[< . Retardatio , ]
( );
.
[. Retina ] (.). .
- - (.). .
- - A ; ;
, , .
- - .
- .

[. . Retorsio ]
:

.
[. Retorta] (
), , ;
.
-

.
- -
-
.
- (.). , .
-

[.

Retrogradus

; .
- ( ) -
.
- [. Retro specto ]
, .
- , .
- [. Retouche] (),
, .
[. Retoucher] .
- [. Retoucheur] .
[. Re- (; : , )
(. )] (.).
(

.
[. Rfaction] (.). ,

- [< . Refero , ] 1.
. 2. ,
.
- [. Referendum ]

(. , ).
- [. Referens () ] 1. ,
. 2. - ,
.
[< . Refero ] 1. ;
, . 2. (.). , .
, ; .
[. Referee] .
- .
- [. Reflexus ] (.).
,
. - .

.
[. Reflexio ]
; .
- [. Reflexus (. ) . genos ;
] (.). .

.
[. Reflexus (. ) . Therapeia
] , .

[.

Reflexus

(.

logos

] 1900 1930
; . . (1857- 1927).
- - ; , .
- [. Reflecto . ]
(.). .

- [< . Reflecto ; ] 1.
. 2. ,

3.

.
[. Rforma] 1. , . 2.
,
.
- [. Reformator] .
[. Reformatio ] -16 .-
: - ,
.
-

; ,

.
- .
- - .
[. Refractory , alloy
] , ,
; ;
, .
- [< . Refractus ] ,
.
[. Refractio] 1. (.). ;
. 2. (.). ,
,
. - .
- [. Refrain] 1. (.). ,
. 2. (.).
, ; .
- [. Rfrigrateur] 1. ,
; . 2.

.,

.
- [. Reps] , ;
, .
- - (.). . .
- - .
- - , .
[. Rectivicatio ] , .
- [. Rector , ] 1.
. 2.
.
-

- .
- - ,
(. ).
[. Rectum (Intestinum) .
]

(.).

.
-

[.

Recitativo] (.).

, ;
, , - - .
[. Recensio , ] ,

.
- .
- [. Receptum ] 1.
, ,
. 2. .

- - ,
; .
- [. Receptor ] (.).
, .
- 1.
. 2. .

[.

Receptio

1.

(.).


. 2. (.).
,
. ., .
.
- [. Recidivus ] 1. (.).
, . 2. (.). . 3.
(.). .
- - (.). .
- - , .
- [. Recipiens (Recipientis) ] 1. (.). ,
. 2. (.). ,
, .
[. Re- (; : , )
] (.). ,
, .
- [.] , , .

()

[.

Ribes

(.

)] , - ;
.
- [. Ribes , . soma ]
, ;
;
.-.

- [. Ribes , flavus ] B2
; ;
, .
- [. Ribbstol] - ,

(: ).
- [. Riegel] :
( ) , ,
, .
[. Rigveda] (. ) :
-2 (. .).
[< . Rigidus , ] ,
, , .
-

[.

Rigorisme

<

Rigor

, , , ,
.
- - , .- [.
] 1953 .- (. ).
- - .
[. Riviera]
;
(, , - .).
- [. Risalita ]
.
[. Rhythmos , , ]
.
- - , . . ,
[ Ricketts- (18711910) ,
] .
- -
( .).

- [. Ricochet]
.
[. Rimessa , , ] (.).
, .
-1 [. Ring] 1.
(, ) . 2.
: , .
-2 [. ]
(
).
- , ;
, - - ; -20 .- 60- .
- [< . Rhis (Rhinos) ] (.).
; .
- [. Rink] , Sket-ing-rink.
[. Rhis (Rhinos) ]
, .
[. Rhis (Rhinos) ]
( ).
[. Rhis (Rhinos) (. )]
.
- [. Rhis (Rhinos) skopeo ]
.
- .
- [. Riposte] :
.
[. Rear , . Projectio
(. )] ,
.

- [. Rijsberm < Rijs berm ]


;
.
- [. Risque] , .
- , .
- [. Reisling] 1. ;

; . 2.
.
- [. Risorgimento ] 1.
;
1870 . . 2.
1943 - 1945 .-
()
.
- [. Rhythmos]
(., , .).
[. Rhythmikos] 1. . .,
. 2. . 3. ,
.
- - , .
- . .- [. Rhyton < Rheo ,
] , .:
, ;
, ;
.
- [. Rhetor] ; .
[. Rhetorike] ;
.
- - 1. . 2. ,
.

- - ,
.
- [. Ritualis] -
.
-

[.

Ritournelle

<

.]

(.).

, ,
() .
-1 [. Riff] (
), ; .
-2 [. Reef Rif] (.).
.
[.] Rifampicin- - ,
(, );
1969 .
-

[.

Rift]

(.).

,
.
-

[.

Riksdag]

(1971

, ).
[.]
: ,
; ; ,
.
- [. Robe] , . ., .
( ); .
- , .
- ;
[ . (Robin) ,
1601 .] .
- [. Robot < Robota < Rob ]
, ,

( .
: R. U. R. 1920 ).
- - .
- . ., .
- - .

[.

Rodeo - ,

1.

: (,
, , .). 2.

, .
- [< . Rhodon ] ,
, .
- [. Rhodon ] (.). ,
.
- [< . Rhodon ] ;
.
- ; .
- [. Rosarium < ] .
- [. Rosenkreuzer] -17-18 .- ,
, : -
.

[.

Roseola]

.
- [. Rosette] 1. . 2. ,
,

(. ). 3. (.). . 4.
, . ., .
- [. Rosmarinus] ,
.

- [. < . Royal ]
,

-
,

. -
. - .
- [. Royalisme < Roi ]
.
- - ; .
[. Rocade] (.). .
- [. Rocaille , ; ] (). 1.

. 2.
.
--

[.

Rock-band]

, , ,
.
- [. Rockl nl rolle <
] ;
1950- .
-

[.

Rocker]

; .
- [. Rockl nl roll (. ) ]
, 1960-
.
[. Rococo] ,
-18 .- :
.
- [. Rockl nl roll (. ) ]
; 1960 1970 .-.
- [. Roquefort < . .] .
-1 [. Role] 1. ,

2.

. 3.
, .

-2 [. Rolle ] : ,
(, , ).
- [. Rollgang] ;
.
- [. Rum] , ,
.
- [. Roman]
, . 2. (.).
.
- - (.). .
-1 - , .
-2 - .
- ,
; .
- [. Romance] 1.
,
. 2. ,
. 3. .
- ,
; .
-

[.

Romantisme]

1.

-19

.-

: , ,
;
, ;
- . 2. ,
-
. 3. .
- 1. , ,
. ., . 2. ,
(. 2, 3).
- - 1. . 2. ,
; .

-1 [. Romanus ]
. -
: , ,
, .
-2 - - (. , .
2).
- [. Rhombos] 1. .
2. 1943 ( ):
.
- [. Rhombos hedra , , ]
(.). , .
- [. Rhomboeides ] (.). ,
.
1 [. Rondo < .] ,
, .
2 [. Rondeau] 1.
. 2.
.
-

;
.
- -
[ (.
) ] .
- [. Roast beef] .
- [. Rostwerk < Rost ; ]
( ),
.
[. Rostra (.). < ] 1.
;
(. ). 2. (.). : ,
.

- [. Rooster ] (.).
; , .
; . .
.
- () - (. , . 1)
;
, , . .
()
.
- [] ;
; , ,
, . .
- [. Rotaprint < . Roto . Print
] (. ) ,
(,
.).
- [. Roto ] ,
, , .
[. Rotatio] 1. , , . 2. (.).
, .
- [< . Rhotakizo (-) ,
] (.). ( -) -. .,
. , . (
).
- - ,
; .
- [. Rottweiller < . .]
; 20-
.
-

[.

Rotmistrz]

, , ;
; .
[. Rotonda] (,
, , ).

- - (.). . .
- [< . Roto ] (,
.) .
-

[.

Rohstein

,
.
[.-.] :
.
[. Rubato] (.).
.
- [. Ruber . eidos ]
, .
-

[<

Rubidus

, . ; .
.
- - ,
[ Rubico (Rubiconis) ,
49 . (. .). ] .
[. Rubrica (
) < Ruber ] 1. (,
.). 2. , , .
- .
- [. Rudder-peice] (.).
, ().
- [. Rudder-post] (.).
, .
- [< . Rudus (Ruderis) ,
] ,
, , , .
(, , .).

- - [. Rudimentum , ] 1. ,
. 2. (.). , .
- - (.). ,

.
- - - ;
, .
. (1796 -1864) [
. . Ruthenia- ] .
- [. Rucksak] .
[. Rulade] (.). .
- [. Roulette] 1. (,
),
; . 2.
- ,
; - ,
; . 3. .
- [< . Rouleau] (., , ,
.) .
- [. Rhumb] 1.

( - ,
. ). 2. ;
1/32 .

[.

Rumba]

; 1920- .
- [. < .] (.).
.
-1 [< . Runo , ]

; .- . ().

-2 [< . . Runa ]
(. -3 .); ,
; .
[.] , , ,
, .
- [< . Roeper] 1.
. 2. (.). , .
- ( : ) -
.
- - .
-
; .
- - , .

.-

(.). . .
- [Rus- . Phileo ]
.
- - [Rus- . Phobos ]
.
- [< . Rusticus , ] (.). ,
.
- (.). .
- [< . Root ] ,
.
- [. Rutilus - , ]
, ;
.
[. Routine] , ; ,
, .

- [. Routinier] ,
.


- [. Sabayon] ;
,
.
[ ]
.
- [. .] : - .
[. Subway] .
[.] .
[. Sabot] 1.
. 2. ,
.
- [. Sabotage]

.
[. Sabra] ,
.
[. Saga] 1.
. 2. , , .
- [< . Sagitta ] (.).
. ., (: )
.
[ Sagu]
;

. -
.
- - 1. ; ,
. 2. (.). ,
[ ( ) ,

(.

1)

.]

] .
- - .
-

[.

Saddukaioi

<

(-2 . . .-1 . . .).


[. Sabana < .] , ,
:

, -
(, , , .);
.
- . .
, [. Sayga] , ;
.
- [. Sac] 1. (.). . 2. ,

3.

. 4. -
, .
[.] ; .
- [. Sac voyage ]
.
-1 [< . Sacer (Sacris) ]
.
-2 [< . Sacrum ] (.). ,
.
- [< . Sacramentum ] 1.

2.

(.).

; .
[. . Sacristia < . Sacrum ,
] : ,
, .

[.] - - ;
, ( ).
- [. Salat] :

( ).
[< . Salato ] 1. ;
, ,
( .). . 2. ,
( ) ,
(. ). 3. (
), , .
- ;
, .
[. Salamandra] 1. ,
. 2.
: , .
[. Salame] .- .
.
[. Saldo] (.).
( ) .
[< . Saliva ] .
- [. Salvarsan < . Salveo ,
. Arsen ]
(: -606 - 606; .
1907 .).
- [. Salsa (.) < . Salsus , ]

,
.
- [< . Salix (Salicis) ] , .
- ;
.

- ;
.
- - ,
;
(),

( ) [
. . (Salmon, 1850-1914 .) ] .
-

, .
- - , ;
- .
- [. Salon] 1.
(, ); ,
(). 2. , , .:
. 3.
(, .) . 4.

(-)

5.

6.

- : ,
-

. 7. ( ):
. 8.
.
- [. Salope ] -
, ;
-19 .- .
- [< . Salpinx (Salpingos) ]
( ) .
- [. Salpinx (Salpingos) ophoron
] (.). (
) .
- - . .
[. Salto , ] , -.
- [. Salto mortale ]
, .

- [. Saltus (.)] : ,
,
.
- [. Saloon] :
, ; , .
- [. Salut]
, , (., )
.
- [. Samarium] ,
;

.
[. Samba < .] ;
.
- - , .
1 [. ) ] 1. ,
;
(, , .)
.
2 [. Sambo, . Zambo] ,
.
- [. Samzm] ,
.
[.] 1. :

2.

.
- [.]
: (), ();
. ., - (- , - !).
. -.
-
,
.

[.

Sanatorium]

[.

Sanatio

1.

(.).

. 2. : ,
, ,
. 3. 1926-1939 .-:

.
- [< . Sanguis (Sanguinis) ; ]
, ,
.
- [. Sanguine < . Sanguis ] 1.
; . 2. .
-1

[.

Sandalion] 1.

. 2. ;
, .
-2 [. Sandal] 1. ,
. 2.
.
-3

[.

Sandal

).
- [. Sandalette] .
- - . 2 (. 2).
- [. Sandarake] ,
(, );
(),
.
- [. Sandwich < . .] ,
(, ,
.).
- -

) .

- [. Cendrillon < Cendre ]


; . (1628-1703 .)
( : . Comdere;;a,
. Cenecienta, . Cenerentola, . Aschenbredel, . , .
).
- [. Sanitaire < .] 1. :
, ,
. 2. : ,
.
[< . Sanitas ]
.
- ( : ) - .
- [. Sanc-culotte]
() .
- [. Sanscrit < . Samskrta]
.
- - .
[ . logos ]
.
- - . ., . . .
. - , .
-- [. Santa Claus]
: .
- [< . Cent < . Centum ]
; . ., 1 = 0,01 .
- [. Centigramme] .
-

[.

Centime]

(, , , ).
- [. Sentimentalisme] 1. -18 .-
: ,
, ,

.
2. , .
- - (. 1) .
- [. Sentimental] 1. (.
1) . 2. , .
- [< . Sentiment ] (.).
.
- [. Centimetre] 1. ,
. 2. ,
.
[. Sanctio , ] 1.
, . 2. ,
. 3. :

.
- .
- [. Sancak] (.). -20 .-
(): - , .
[. Sapajou] ;
.
- [< . Sapo (Saponis) ]
( , ).
- [< . Sapo (Saponis) ]
; ,
; ; , .
-

[<

Sapo

(Saponis)

; ;
(: ).
[. Sapo () facio ]
(. . ).

- [< . Sapros ]
; : ,
. ., .
- - [. Sapros bios ]
(.). (, .),

.
- [. Sapros genos ]
(.). .
- [. Sapros pedos , ]
,
; .
- - ;

(: ).
- [. Sapros plyton ]
(,

...),

.
- [. ] ;
3 (2 13 -);
.
[. Zarabanda < .] ;
.
- - (.). . .
- [. <.] 1.
- . 2. .
[. Sarracenia] ,
;
.
- [.-. Sarbaz] .
- [.] 1.
: . 2. :
, .

- [. Sardella] 1. . 2.
.
- [. Sardina] .
- [. Sardion] ,
.
- [. Sardonios] , ().
- [. Sardonyx] , .
[. Sari] ( ):
- (4-5 ) ,
.
- [. Sarrussophone < . .]
.
- [. Sarkasmos] , .
- [< . ] .
[. Sarx (Sarkos) lemma , ] (.).
,
.
[. Sarkoma] (.). ,
.
- [. Sarkophagos] , , :
; ; .
-

[.

Saros] (.).

;
18 101/3 111/3 -; .-
43 28 ; .
.
- [. Serge] .
[. Zarzuela] .
- [. Sassafras] ;

; -
( ).
[. < . .] , .
- [. Satelles (Satellitis) ; ] 1.
(.). . 2. ,
,
. 3. (.). , ,
. 4. (.). . -
; -.
- [. Satin < .] .
- [. Satinnette] .
-

[.

Satyros]

- ,
, .
[. Satira] :

, .
- [. Satyriasis < Satyros (. )] (.).
, .
-

[.

Satisfactio]

.
- [. Satrapes] 1. (.).
, . 2. (.).
, . ., .
- (.). ,
.
[. Satura ,
] - , ,
.

- [. Saturator ]
.
[. Saturatio ] 1. (.,
, ) . 2. :

).
- [. Saturnus] 1. : -

). 2. ,
.

[.

Saturnalia]

, -
.
- [< . Saturnus ( )]
(.). ( ).
[. Sauna] .
[ ] : , ,
.
- [. Sappheiros] ;
.
- : ( ) .
- [. Sakchar metreo ]
, .
- [< . Sakchar ]
- .
[< . Sakchar ] (.).
( ) .
- [.] ; , ,
.
-

-56

.-

; -8 .-
.

- [. . . phone , ]
, .
[. Sachet] (.). ,
, , .
-, - (.). . , .
[. Sahib] (
, - ).
- [. Sbire, . Sbirro] (.). 1. :
. 2. : .
[. Sgraffito graffito] -
, ,
; -15 - 17 .- ,
, .; .
- [. Sance] 1.
(

).

.,

() - , (
) . 2. (.,
,

).
- - , .
[. Sebum rheo ] ,

.
- [< . Segetalis ]
,
.
[. Seguidilla] ,
, ; .
- [. Segmentum ] 1. (.). ,
; ,
. 2. (.). -

,
(., ) .
[. Segmentation] 1. (.).
. 2. (.).
. 3. (.).
(., , ) .
- - [ ,
. (Seignette, 1632-1698 .) ] .
[. Segregatio ] - .
- [. Sedan] ;
.
- .
[< . Sedimentum ] 1. (., .).
. 2. (.).
.
-

[.

Sevres

<

.]

; . .
- [.] , .
- [. Saison] 1. (, ,
). 2. , ,
( ) ,
. 3. (., , ) ,
.
- [.] :
,

()

.
-

.
-

[.

Sejm]

1.

. 2. (.).
- : - . 3.
: .

- [. Seiner] .
- [< . Seismos ]

..,

, .
[. Seismos gramma ; ]
.
- [. Seismos grapho ]
.
- - .

[.

Seismos

logos

, , .

[.

Seismos

metreo

; ,
.
-

[<

Seismos

.
- [. Safe] 1.
, , . 2. :
, , . 3. :

.
- [. Secans ] (.). -
,
.
- [. Scateur] ,
, , .
[. Sequentia] (.). 1.
. 2.
.
-

[.

Sequestrum]

1.

(.).

. 2. (.). (, ) ,
.
[. Sequestratio] 1. (.). (. 1)
. 2. (.). (. 2) .
[. Sequoia < . .]

, .
-1

[.

Secretus

(.).

(., , .).
-2 [. Secret] 1.
. 2. (.). .
- [. Secrtaire] ,
.
- [< . Secretio ] (.). ,
().
- - (.). .
[. Secretio ] (.).

()

.
[< . Saecularis ] 1.

2.

, , .
.,

3.

( ,
).
- [< . Secunda (Divisio) (
)] 1. ; 1/3600
; . 2. (.). .
[. Secunda , ] (.). 1.
. 2. .
- [. Secundans (Secundantis) ] 1.
(., , )

. 2. ,
.
- [.] - ,
.
- [< . Selene ] ;
;

.
-
-

[<

Selene
.

]
2.

1.

.
[. Selene grapho ]
.- - .
[. Selene logos ]
, .
- - (.). ().
-

[.

Selector


.
[. Selectio ] 1.
, .
2.

(.).

(.,

).
- - .
[. Selva, (.) < . ]
.
- [. Selsyn < . Syn(chronos)
,

.
- [. Self-factor] , .

[< . Semantikos ] 1. (.).


(, , ). 2. ,
.
[. Semasia logos ]
,
.
- [. Sema phoros ] 1.
, ( )
- ( ,
).

2.

(.).

, ( - ) .
[. Semele] : ,
.
- [. Semestris ]
( ).
- [< . Seminarium ] 1.
. 2.
, - .
[< . Seminarium ] :
() .
[. Sema logos ] ,
(. 2).
[< . Semeiotos ] 1. (.).
- . 2. (.).
.
- - - ,
.
- - , , (
).
- - .
- - .

.
- - . -
,

: , ,
., , , , . [
- - ] .
- [. . - ()]
- ;
.
- [. Senatus] 1. :
. 2. (., ,
) . 3. : -
- . - - .
- - , , ,
[ -Bernard- ,

] .
- - . .
- [. Snchal] 1. -5 - 6 .-:

2.

-13 .-: , -
(
, 1789 .).
-1 [. Senior ] :
,
.
-2 [. Seor] : . -
(, );
; (. ).
[. Seora] : (. ).
-- [. Senior conventus ] 1.

2.

.
- (.). (. 1) .
[. Secorita] : ;
(. ).
- - . .
[. Sensation] 1. ,
, . 2. , ,
, -, .
[. Sensibilisation] 1. (.).
. 2.
( .) .
- - - [
- -- (1760-1825 .) ] .
-

[.

Semsotovis]

(.).

.
- [< . Sensus , ] (., .).

.
-

[.

Sensualisme

<

Sensus

, .
- - .
- [. Sensualis ] ,
.
[.-. Centavo < . Centum ]
, , , ,
.
[. Sententia , ]
, .

[. Centesimo < . Centum ] ,


, .
-,

-...

.
[. Centimo < . Centum ] ,
.
-

[.

Sparatisme]

1.

. 2. :

.
- - .
- [. Separator ]
(., ) .
- [. Separatus] , .
-

. [. ] .
[. Sepia] 1. (. ,
). 2. , ;
; . 3.
. 4. .
- - (.). . .
- - .
- [. Septum . accord ] (.).
,
.
-

[.

Septett

<

Septem

1.

. 2.
.
- [. Septic < . Septikos ]
.

- [. Septic (. ) tank ,
] , .
- [. Septikos] ; .
[. Septima ] (.). 1.
. 2. .
[. Septikos , haima ]
,
.
[. Sir] 1. : ,
. 2. ,
( ):
.
- [. Srail < .-.] ()
; .
- [. Serapis] (,
) ; .- -4 .- (.
.) , ,
- [. ] (.). : ;
.
-

[.

Seraphim

(.)]

.
- - . .
- - , .
[. Srnade < .] 1.
: ,
. 2.
.
- [. Cerval < .]
; .
-
.

[.

Servante]

- [. Servage < . Servus ]


: ;

(. ).
- [. Servi ]
: .
- [. Server] , .; ,
, ;
(. , . 2).
- [. Service]
.
- [< . Servilis ] (.). ,
, , .
- [. Servilis] (.). ; .
- [. Service ] 1.
. 2. (.). , .: ,
; (. ).
- [. Servitus (Servitutis) , ]
(.). , :
(.,
, .).
-
( ,
, .).
- [. Serf-volant ]
.
- [< . Surtout ]
, .
[< . Seroes ] 1. , ;
- , , . 2.
, . 3.

. 4. ( ,

.), , ,
.
- [. Serial ] -
. ., .
- ;
.
- [. Srieux] 1. , ,
(). 2. (). 3. ,
. ., . . . . 4. (.).
: , , . ., . .
. .
- [.] -
().
- - 1. ,
. ., . 2.
, . .,
.
- [< . Serum ] (.).
( .)
. ., . .
[. Serum . therapeia ]
.
[. Serum . logos ]
, .
- - , .
- [. Serpentin < Serpent ] 1.

, . 2. -, .
- [. Serpent ]
; -16 - 19 .
[< . Serpens (Serpentis) ]
.

- [. Serpentine < . Serpens (Serpentis) ]


, .
- [. Sergent]
: ;
.
[. Cerceau] -
;
( ).
- [. Certificat] 1.
. 2. : ,

3.

. ., .
- [. Serum] .
- [. Surfboard < () ]
(, ),
.
- [. Surfing ] () ,
; , .
[. Sessio ] 1. ,
, ,
. 2. , . () -
: , ;
.
- [. Sestertius] ( ) .
- [< . Sestos ] (.).

(),

(), . . ,
.
-1 [. Set] (.). .
-2 - :
, .

-- [. Set (. 1) ball ] :
, -
.
- [. Setter] .
- [. Settlers] ,
.
- [. Settlement ] (
): ,
.
- - , (.) ;
, .
- [. Sepsis ] (.).
,
.
- [. Sexus] .
- [. Sex . gonia ] .
[. Sexus . logos ] ,
.
- - .
[. Sexus (. )]
; - ,
.
[. Sexta ] (.). 1.
. 2. .
- [. Sextakkord] (.).
; .
-

[.
;

Sextans

(Sextantis)

]
1/6

; ;
(
).

- [. Sextett] 1.
. 2. .
- [. Sextillion] , 21 ;
(, ) 36- .
- [< . Sexualis ]
.
-

[.

Sexualis]

; .
[. Secta , ] 1. ,

2.

(.).

, ,
.
- - 1. . 2. (.). ,
.
-

[.

Sector]

1.

(.).

. 2. ,
, . .,

3.

, . 4.
,
. ., . .

[.

Sectio

1.

. 2. (., , ,
) , ,
;

3.

. 4. (.).
().
- - 1. (. 1) . 2. ,
.
[. Secessio] (.). , .
- [. Sezession < . Secessio , ]
,
-19 . -20 .
.

[.] : - ,
.
-

[.]

20

30-

,
.
- -
, 1923 .

1933

);

.
[. Svastika]
- , , ,
;
.
- [. Swing] (.). :
.
- [. Sweater]
, ; .
- ( : ) [. Sthenos ] ;
, 1 . 1 /2 (
).
[. Si] ;
.
- [] .
- [.] .
- [. Sybarites < . .]
.
[. Sibylla] :
.
[. Cigarro]
.

- [. Cigarette ] 1. . 2.
.
[. Sigillum . grapho ] ,
.
[. Sigma] - ;
.
- [. Signal < .] 1. ,

2.

(.).

, .
- 1. . 2. ,
.
[. Signatura] 1. ,
. 2.
( ) ,
.
[. Siguranta]
.
- - (. .). .
[. Sidration] (. .).
(
).
- [. Sidrite] , -
- ; .
- [< . Sideros ] (.). ,
.
- [. Cidre] .
- - ; (
); , [.
(. - : ) ] .

[. Siesta] , ,
: ( ,
).
- ( : ) [. Syzygia ; ]
- - ,
,
; , .
- - . .
- [. . Siccativus ] ,
, .
- - -
(-6 - 5 . . .) (. ).
- [< . Sykosis ] (.).
, .
[. Sykomoros ] ,
; ;
; .
- [. Sykophantes] : , .
- [. Secret Intelligence Service]
.
- - . .
- [< . Syllabe ] (.).
(). - ,
.
-- [. Syllabe tonos ] (.).
().
[. Silenos da Seilenos] :
, ;
, ,
.
- [. Silvaner] ;
, .

- - , ;

[ . (1614-1672 .)
- ] .
- [< . Silex (Silicis) ]
, ();
, .
- ,
,

(.,

) .
[] - [< . Silex (Silicis) ]
; . ., .
.
-

[<

Silex

(Silicis)

.
[. Silex (Silicis) . therme ,
]
.
- [. Silex (Silicis) ol(eum) ]
, .
-

. (, 1779-1864 .) ] .
- [< . Silex (Silicis) ] , .
-

[.

Syllogismos]

(.).

()
().
- 1. :
. 2. (.). , , .
- [. Silon] ;
.

- [. Silos (.) < .] 1. ,(, , ). 2.
.
- [. Sil(ex) oxys ] ;
.
- [. Silhouette < . .] 1.
, ( )
. 2. , , .
(), ,
.
- [. So;ocoi, ]
, ;
,
- .
- -
[ - -
, ] . - [.
Sylphe (.)] ,
:
, ;
.
- [. Sylphide (.)] 1. , . 2. (.).
, (., . );
- . . .
- [. Sym (< Syn )] ; , - (
- , , , - ). ., . . .
[. Symmachia < Sym machomai ]
: () .
- [. Symbiosis ] (.).
, .
- [< . Symbion (Symbiontos) ,
] (.). - .
- , .

- [. Symbolisme] ,
-19 .
-20 . ; ,
.
- 1. , . .,
. 2. , .
- - .
[. Symbolon] 1. , .,
, . 2.
, .
-

Siemens- (1816-1892

[
.)

] .
- - [. Simmental < . .]
;
;
.
[. Symmetria] ,

.
[< . .] -;
.
[. Sympatheia ] ,
, (. ).
- [< . Sympathes ] :
-
(. ), , ,
. -
, ;
, ,
.
- -
, ;


( ).
- - .
- [. Simplex ]
,
, - .
[. Symploke ] . ., ,
, , , , (.).
- [< . Symposia ]
.
- [. Symptoma , -] 1.

2.

.
- (.). .
- - 1. ; ;
. 2. (.). (
) . ., .
- [. Simulans (Simulantis)] ,
.

[.

Simulatio]

(.,

) , .
-

[.

Simultan]

(.).

(.

, . 1).
- [. Symphysis ] (.). (
) .
[. Symphonia] 1.
; ,
. 2.
; . 3.
; .
[. Symphonietta] (. 1).

- - .
- - , .
-

(.).

1.

2.

.
- , ( )
.
- [< . Syn ] ; : . ., .
.
[. Synagoge ] ,
.
- [. . Soma . Anthropos ]
, .
- [< . Synapsis , ] (.).

(), .
- [. Synapsis] :
-,
.
- [. Single game] : ( )
.
[. Syn gonia ] :

.
-
.

[.

Singularis]

;
(.).

- . -
: , .
[. Syn daktylos ] (.).
.
- [. Syndesmos , ] (.).
.

[. Syndesmos , logos ]
, , , .
- [. Syndetikon ]
; , .
- [. Syndicalisme] -19 . -20 .
(, .):


.
- - .
- [. Syndicat < .] 1.
- ,
; . 2.
,
. 3.
:
, ,
. 4.
.
-

[.

Syndikos]

1.

. 2. : ,
. 3. : ,

4.

. 5. () .
- [. Sindrome ] (.).
.
- [. Cinaste] : ; .
- [. Synedrion] 1. (.). : ,
. 2. (., .). , ,
.
[. Synekdoche] - -

- , -
.
[. Syn (. )] 1.
, , . . ,
. 2.
(.). , .
[. Sube cyra ] ,
; .
[. Cinma] (.). .
[. Cinmatheque] , .
- - - .
-

[.

Cinmatographe]

(.).

.
[. Cinerama] - .
-

[<

Synergos

(.).

.
- [< . Synergia , ] 1.
(., )
. 2.
,
.
- [< . Synergos ] (., .).
( ),
.
[. Synaisthesis ]

, ; , , . .
,

.
- [. Synthesis ] 1.

(. ). 2. , . 3.
.
- - ,
.
- .
-

- . - ,
(: ,
, .).
- (.). ; .
- - (.). . .
- , ;
; , , .
.
- [. Signore] : . -
(, );
; (. ).
[. Signora] : (. ).
[. Signoria] 1. - -13 - 14 .:
(. ). 2.
-13 - 16 .: ;
- (. ).
[. Signorina] : ;
(. ).
- [< . Synklino ] (.). ,
.
-

[.

Synkletos]

1.

. 2. (., .). , .
[. Synkope ] 1. (.).
. 2. (.).
.

- [. Synkretismos ] 1.
, ,
. 2. (.). .
-

[.

Sumpdps

1.

; :

-. 2. :
.
- [< . Synodos , ]
(.,
); 29,5 -.
[. Synoikia , ] (.).
- - ,
.
- [. Synoikismos < Synoikizo ]
: -
()
- .
- - ; .
[. . Sina logos ]
, ,
; .
- [. Synonymos] ,
,
(., , ).
[. Synonymia ] (.).
.

1.

2.

, .
- .
-
.

- [< . Synoptikos ] 1.
; . 2.

. - ,

.
- [. Syn osteon ] (.).
.
-

[<

Synopsis

1.

( ) ,
,

. 2. : ,

.
[. Syntagma] (.). ,
.
- [. Syntaxis] ,
( .) ,
.
- [< . Sinto ]
; 1868- 1946 ;
.
-

, ,
.
- [. Sinus , ] 1. (.). -
;

. 2. (.). , , .
- [. Sinus , . eidos ] (.).
,
.
- [. Syn chondros ] (.).
.

- (.). (. ).
-

.
[. Syn chronos ]
, .
- [. Synchronismos] ,
, .
- - ; ,
.
- [. Synchronos ()]
-
; .
- [. Synchronos ]
-
; .
- [. Synchronos ]
, .
- [. Syn kytos ] (.).
,
(.,
).
[.] .
- [. Syn harmonia ] (.).
:
.
- - - ,
-19 . ; 1897 . .
() ,

;

,
,


[ ] .
- - , .
- - (.). . .
! [. Sire] : (:
! !).
- - : , .
[. Seiren] 1.
. 2. , . 3. -
; , .
- [. Seiren (. Seirenes)] :
, ,
;
.
- [< . Seirios ] .
[. Sirocco < .] ,
( ).
- [. Sirop < .] 1.
; . 2.
(.). .
- [. . Syrtaki] ;
-20 . 60- .
-

[.

Syssitia

(.)]

(.).

(, .):
.
- -
[

()

;
, ] .
--

[.

Sea-speak

. ,

[ -20 . 70-
- ] .
[. Systema] 1. ,

2.

. 3. , . ., .
4. , ,
. ., .

5.

.,

. 6. , , . .,
. 7. ,
.
- - ,
( ) , ,
.
- - .
- - , .
[. Systmatisation < .] (. , . 1, 3, 7) .
- 1. , ; . 2.
,
(, , . .) .
- - 1. ;
, . 2. , , .
[. Systole] (.). - (. ).

[.

City]

1.

. 2. :
,
. 3. , ,
,
-

( .
). 4. :
.
[< .] .

[.

Situation]

, .
[. Situla ] (.).
; .
- [. Suzerain] :
,
.
- [. Suzernitt < .] (.).
.
[. Suite] ,
, -
.
[. Sjunmao ] , (.
).
- [. Sujet]
,
.
- [. Surprise] ;
.
- [. Surralisme ] -20 .
: -
,

(,

, .).
- - .
[.] .
- [, . Siphahi ] (.).

-18

.-):

(,

[ . logos ]
, .
- - (. , )
[-16 .- -
] .
[ . sma (,
)] (.).
(: ; . ).
- [. Siphon ] 1.
,
. 2. , ,

3.

. 4. : .
- - - ; -16 . ,
.
- [. Scabreuse (.)] (.). , .
., .
- [. Skyterrier < . .]

.
[. Scala ] 1. :
. 2. ,
, . .,
.
-

[.

Scalaris

(.).

(,
, , , , .).
-

[.

Skald

(.)]

, ;
. -10 .-.

- [. Scalp] ,
(
: , , .).
- [. Scalpellum] .
- -
.
- [. Scandale] 1. .
2. , , , .
- - (. 2) , ;
.
- - ,
, ,
.
[< . Scando ] ,
(); , ().
- [. Scandium < . .] ,
; (, ,
); (
).
[< . Scan ] 1.
(., )
(., ) ;
. 2. :

. 3. . .
- - ,

[ ()
, ] .
- [. Skapos lithos ]

[.

Scarabeus]

1.

, ;
- . 2.
,
.
- [. Scaramouche] [. Scaramuccia]
(. 2) - , ,
, ; -17 .
.
- [. Scarificator < .] 1. -
. 2. (.). ,
, , .
[< . Scarifico , ] (. .).

.
- [. Scarn] , ,
.
- [. Scarpello < . Scalper (. )]
;
; ,
, () .
- [. Sket] .
- [. Skata] (
, .); ; .
.
- [< . Skor (Skatos) , ] ,
;
;
.
-

[.

Scout]

(,

).
- [< . Scout ]
- ;

;
-20 . .
- [. Scoutmaster] .
- [. Scaphandre < .]
; , ,
.
- [. Scab ]
.
- [. Skateboard < skate board ]
,
; ; -20 . 60-
.
- [. Skeleton ( , )] (.). 1.
- ;
, ,
. 2. ;
; 1887 .
[. Skene] : ,
.
- [< . Scan ]
,
; .
[< . Scan ] :
,

.
- .
- - 1. (. 1) . 2. ,
, .
- - ; (. 2)
.
-

[<

Skepsis

1.

. 2. , ,
.
[. Scherzo] ;
(, ) .
-- [. Skating-rink]
.
- [. Sketch ]
.
- [. Skepsis ] , (. 2).
- [. Squire] 1. :
. 2.
: .
- - . .
- [. Square] .
- [. Squatter (.) < Squat
] 1. (.). ,

. 2.
. 3. : ,
. 4. :
.
- [. Skibob < Ski bob ,
] (.). 1.
-

2.

; -19 - 20 .- .
- [. Skip] ,
; , . .
- [. ] ,
;
- ; .
[. Skeptron] - .

- [. Skiff] ; .-
.
[. Sklera (.) ] (.). ,
.
- - .
[. Skleros enchyma ; : ]
; ,
, (. ).
- - (.). (. ) .
- [< . Skleros ]
; , . ., .
[. Skleros derma ]
; , .
- [. Sklerosis ] (.).
,
.
[. Skleroma ]
.
- [. Skleros metreo ]
,
.
- - , ,

.
- [. Skleros skopeo ]
.
- - .
- [. Skoliosis ] (.).
.

[.

Skolopendra]

; 30 -;

, (), ,
.
- [. ] : .
-- [< . Skopeo , , ]
;
. ., .
- [. -] ;
, . ., .
- [. Skorbut] (.). .
[. Scordatura ]
,
.
- [< . Skorodon ] ,
: ;
( - ).
- [. . Scotti] ;
,
-9 .- -
().
--

[.

Scotland

Yard]

.
- [. Scotch] .
- [. Scrub]
;

.
- [. Skraper] ,
.
- [. . Scriptorium < . Scribo ]
:

.
- [. Scrubmer] (.).
.

[.

Scrupulum]

; 20 (1,24 ).
-

[.

Scrupulosus]

1.

. 2. .
- - . .
[. Scudo] 1. (-16 - 17 .)

2.

.
- [. Sculptor] .
[. Sculptura] 1. . 2. .

[<

Skombros]

; (. ).
- [. Skunks (.)] 1. ;
;
; . 2.
.
[.-.]
.
- [. Scooter] 1. ,
,

2.

(, ).
[. Skuphia] 1. (
), . 2.
.
- [. Slab] (.).
.
- [. Slabbing (mill)] (.). ,

().
- - ; .

- , ,
; .
- [. Slide ] 1. : ,
; ***

. 2. , .
-

[.

Slalom]

. - ,
, .
- - , .
- [. Slaks (.)] ,
.
- [. Slang] : ,
, .
- [. Slip] 1.

2.

.
[. Smalte]
; .
- - , (
); ;
.
- [. Smaragdos] ,
(. . ).
- [. ] (.). ,
(800-1500 ) () ().
- [. Smash] : ,
, .
-- [< . .] .

- - , ;
[ -
(1765-1829 .) .
- [. Smog < Smoke fog ]
,
.
- [. Smoking (-Jacket)] ,
.
-

[.

Sniper]

.
- [. Snob] - :
, . .
; , , .
, .
- - , .
[.] 1. ,
-.
- . . 2. ,
; (: ).
- , -,
, [
, ] .
- [. Sovereign] ,
.
-

[.

logos

:
,

.
[.] ;
, , .;
, .

[.

Socker]

.
[. Sol] ;
.
- [. Sol] .
[. Solano < Sol ] : ,
.
- - ;
, .
[< . Solaris ] (,
).
- [. Sol . metreo ] ,
.
- [. Solarium < Sol ] - -
.
[. Soldanella] .
- [. ] , ,
.
[. Soldo] ; 1/20 .
- [. Solen , eodps ]
,

.
- [. Soloikismos < . .]
.
[< . Solvo ] (.). :

()

.
- [. Solvens (Solventis) ]
, ;
.

[.

Solidaire]

, .
- [. Solidus ol(eum) ]
; .
- [. Solide] , .
- [. Solicitor] : ,

.
- [. Solista] , ,
(. ).
-1 [. Solitaire] ,
.
-2 [. Solitaire] , .
.
- [. Solus ipse ]
,
- ,
; .
- - .
[. . Solmisatio < . Sol mi (.
.)] 1. : - (=),
, , , , - ; -11 .
. 2. -
.
[. Solo] ,
, .
- - .
[. Solfeggio] 1.
- . 2.
, .
[. Soma] , ;
. (1834-1914 .); , .

,
.
[. Soma (Somatos) logos ]
,
(., , ).
- [< . Soma (Somatos) , ] (.).
. ., (. . ) .
.
[. Sombrero] .
- [. Somnus ambulo ] ,
.
- [< . Sonus ]
.
[.] ; -
: .
- [. Sonans (Sonantis) ] (.). 1.
, . 2. ,
.
- [. Sonar (.) < So(und) , na(vigation)
r(anging) ]
.
[. Sonata]
; 4 3 .
[. Sonatina] , .
- [. Sonetto] ,
.
- [< . Sonorus ] (.).
, ,
( ); :
, , , , .
[. ] 1. , , (
, ). 2. ().

- [. Sopor , ; ]
(.). ,
.
[. Soprano] 1. . 2.
.
-1 [< . .] -
- ; .
-2 -
;

.
- (.). ;
.
[< . Sorbeo ] (., .).
.
[. Sorgo] ;
, , .
- [< . Soror da] -
: ,
( --);
.
- [. Sorte] , , . ., .,
.
- [. < . ]
, .
- . ., .
- - . .
- [. Saucisse] , , ,
.
[. Sostenuto] (.). .
[. Saut] (.). . .,
. .

[. Sotie < Sot ] -1516 .-:

.
- [. Sauce] 1.
, . 2.
( ) .
[. Sofa < .] , .
- [. Sophisma] ,

.
- [. Sophistes] 1. ,
. 2. : ,
; , ,
.

1.

2.

(. , . 2) .
- [. Soffitto ] 1.
, . 2. :

3.

, . .,
.
[. Sophora] : -
; .
- [. Softball] ,
; -20 . ;
, , .
--

.
- - 1.
,

. 2.

, 19 .- .
-- - - .
[< . Socialis ]
, .
- [. Socialisme < . Socialis ] 1.

, ,

-
, ; . 2.
. 3.

.
- . .
- - 1. . 2.
.
--

, 1902 .

(: , . ).
-

(.

1)

.
-- - , -.
- [. Socialis ] 1. ,

. ., . 2.
. ., . .
3.
. ., .

-- -
,
(19141918

.)

.
-

(.).

(.

).
[. Sociolonguistics] ;
,
, .
- - .
[. () . ]
.
[. Societas . metreo ]

.
- [. Spaghetti (.)]
.
- [. Spasmos] , , -
.
- [. Spar-deck] (.). ,
(-19 .- -20 .- )
( ).
- [. Sparring] (.). :
( ).
-- [. Sparring-match] (.). ,

.
-- [. Sparring-partner] (.). (
) , ()
.
- [
- (I . . .)

, 1928 .
] .
- - ,

, [

, ] .
- - . ., . . .
.
[. Spahi < . Sipahi (. )]
1831-1962

.:

.
-

(.

1)

, .
- [. . Speculativus < . Speculor ,
] (.). ,

.
[. Speculatio - ; ] - 1.
. 2.

;
. 3. (.).
, .
- - . ., . . .
.
- ,
.
- - . ., . . . .
[. Spelaion therapeia ]
, (.,
, ).

- - .
[. Spelaion logos ]
, , .
-

.,

[.

Spelaion

, .
[. Spelaion . Fauna (. )]
, , ,
.
[. Sperma] ,
.
-

[.

Sperma

(Spermatos)

genesis

, ] ()
.
- [. Sperma (Spermatos) , zoon
eidos ] .
[. Sperma (Spermatos) rheo ]
(.). .
-
]

[.

Sperma

(Spermatos)

phoros

(); .
-

[.

Sperma

ketos

,
; , .
- [< . Sperma ] (.).
(), .
- [< . Sperma ] ,
; ,
.
- [. ] .

- [. Spectrum] ,
.

gramma

.
- [ . grapho]
.
-

skopeo

.
- [, . Helios grapho ]

.
- [, . Helios skopeo ]

.
- - . -
.
[. Spcialisation] - 1.

2.

.
- [. Spcialiste] ,
;
.
- 1. , , ,

2.

.
-

[.

Specialis]

1.

. 2. .

[<

Specificus

, .

[.

Spcification]

1.

; ,
; ,
, , , , ,
, .
- [. Specificus]
; , .

[.

Speedway

(.).

; ,
.
- [. Speedometer] ,
, ,
.
[. Spiccato] (.). ,
- ,
.
- [. Speaker] 1.
. 2. :
. 3. (.). : ,
.
- [. Speaker . phone ]
, .
- [< . Spiculum , ] 1.
,

()

2.

(.).

, ( ).
- [. Spin ] :
(, , )
,
(. : ); .-
.
- [. Spinnaker] (.). ,
.

- [. Spinetta] -
(: ).
- [. Spintharis skopeo ]
-

()

; .
- [. Spinning] ,
.
- [. Spiralis] 1. (.). ,

. 2.
.
- [< . Spirans (Spirantis) ] (.).
,

(.

; , ., , ,
, (. , ).
- - ; .
- [< . Spiritus ] ,

.
-
,

[<

Spiritualis
,

,
, .
- - .
- - . ., . .
- - [. Spiritual, . Spirituals]

.
- [. Spiro . metreo ]
.

-
.
- [. Speira chaite ]
, .
- .
- [. Spiritus] 1. ,
,
(.,

2.

(.).

,
.
- [. () ]
( .).

[.

Splanchna

(.)

] , .
- [. Splanchna (.) ptosis ]
(.). .
- [< . Splen ] (.). .
[. Splen megas (megalu) ] (.).
.
[. Splen pathos , ]
(.). .
- [. Spleen ] (.). , ,
(.- ).
-

[.

Spodumenos

; , .
- [< . Spongos ] .
[. Spondeios] (.). ,
( ) .
- [< . Spondylos ] (.).
.

- [. Sponsor] (.). ,
: , .
- [. Spontaneus ]
, , .

[.

Spora

(, , ) ,
.
- [< . Sporadikos ] (-)
; , .
- [. Spora angeion ] (.).
, .
- [. Spora phyllon ] (.).
, .
- [. Spora phyton ] (.).
,
.
- [. Sport] (, ,
.), ,
.
- [. Sportsman] ,
.
- [. Springfield < . .]
.
- [. Sprinkler < Sprinkle , ]

, ;
.
- [. Sprint] (.). ,
.
- [. Sprinter] (.). ,
. (. ).

[. Sprue] (.). ;

.;

(: ).
- [. Spooning]
.
- [. Spurt] (.).
(, , , ,
.).
- [. Stabilisateur < . Stabilis ] 1.
, . .,
. 2. ,
. ., . 3. ,
, . .,
.
[< . Stabilis , ]
; .
- [. Stabilis , ()]
;
;
(. , . 2).
- [. Stabilis] , ; , ,
.
[< . Stagno , ] 1. (.).
: , . , .
2. (.). .
[< . Stadion ( ); , ]
, .
- [. Stadion ( ); , ]
,
,
.
- - . .

- [. Stauros lithos ]
; (
);
.
- [. Stasis ] (.).
(, ).

[.

Stathmos

logos

, .
- [. Stayer] (.). ,
. (. ).
[. Staccato] (.). , ,
( ).
- [< . Stalagmos ]
,
.
- [< . Stalagmos ] - [< .
Stalaktos ] :
.
- [< . Stalaktos ]

(. ).
- [. Stamen (Staminis) . eidos ]
(.). ,
.
- [< . Stannum ] .
- [. Standard] 1. , ,
, . ;
, , , . 2. (.). ;
, .
- 1. . 2.
(.). , .
- - 1. ; . 2. (.).
, .

- [< . Stannum ] ;
, , ;
(: ).
- [< . Stannum ]

, .;
.
- [< . Stannum ] ;
, .
[. ] (,
).
- [. Stance < . Stanza]

.
- [. Stapel]
.
-

[.

Stage]

1.

. 2. ,

.
- [< . Stagiaire] ,

.
- (. 2) , .
- [. Start] 1. (,
, .). 2. , , .
3. . 4. ,
.
- [. Starter] 1. , (. 1)
. 2. , .
.
-- [< . Statos ]
; . ., . . .

- [< . Statarius , ] :
-
(. ).
-

[.

Stater]

. [. ] 1. ,
.
2. , , , , ,
.
[. Statike] 1. ,

2.

(. ).
- - 1. ;
, . 2.
. ., .
- [< . Statos ]
, .
[. Statistics < .] 1. ,
. 2.
. 3.
, . .,
. - . .
- - .
- [. Stator ]
(, ) , .
- [. Statos skopeo ] ,
.
( ).
[. Statua] ,
.
- [. Statuette] .
- [. Status] : . .,
.

- [. Status quo] :
( ) .
- [. Statutum] 1. , . .,
. .
2. -14-18 . : ,
; .
-

[.

Stadhouder]

1.

-15-16 .: ,

().

2.

-16

18

.:

.
- [. Staffage] :
,
.
- [. Staphyle kokkos ]

.
- [. Stagzeil] (.). .
[. Statio ] (.). ,
;
.-, .-, , . .
- - (. 1) .
-
,

[.

Stationarius

1.

2.

; ().
- [. Stationnaire] ,

.
- [< . Stear ]
; , .

- [< . Stear (Steatos) ] 1. , . 2.


, ;
.
- [. Stethos skopeo ]
- .
- [. Stick] .
[. Stecca] ,
, .
1 [. Stele] ,
.
2 [. Stela < . Stele ] (.).
() ;
.
- [. Stellage] .
- [. Stellite < . Stella ]
; , ,
; .
- - 6-9 ;
;
.
- - (.). . .
- [. Steng] (.). ,
, (. ),
.
- [. Stand] 1. ,
.

2.

. 3.

4.

. - , -
.
- [. Stenos , bathos ] :
- ,
).

- [. Stenos , (. )]
,
, , ,
. .
[. Stenos gramma ]
, .
- - , .
[. Stenos grapho ]

.

.
- - .
- - 1. . ., . .
2. . ., . . 3. (.).
, .
- [. Stenosis ] (.).
, .
[. Stenos kardia ] (.).
; .
- .
-
,

[.

Stenos

typos

.
[. Stenos , phagomai ]
,
(. , ).
- [. Stenos , hals ] :
- ,

(. ).

- [. ] , ,
.
- [. Stereobates] :
, ,
.
[. Stereos grapho ] (.).
.
- .
[. Stereos metreo ]
, .
- [. Stereos skopeo ]
,
.
-

.,

.
- [. Stereos typos ] 1.
, ;
. 2. (. .). ,
(. 2).
- - .
- - 1. ;
.

.,

2.

(.).

; .
[. Stereos phone ]

.
- - . .,
. . . . . .
- [. Strilisateur] 1. (.
1) , . 2.
( ).

[.

Strilisation]

,
.,

1.

. 2. PAGE 1087
.
- [. Sterilis] 1. (. 1)
, . 2. .
- [< . Stereos ] ,
.
- [Sterling]

; 20 ; 1969-1971 , ,
,
100 (). - ,
.
- - (.). . .
- [. Stetson] ;
.
[. Stigma] :
.
- [. Stevedore] (.). ,
- .
- [. Style < .] 1. : , ,

. 2. ,
,
,

3.

, ,
.

.,

. - , .

4.

- [< . Stilbo , ]
.
- [. Stiletto] .
- - ,
.
[. Stylisation] - : 1.
. 2.
.
- - , ;
, (., ) .
[. Stylistique] 1. ,
,
. 2. ,
.
- [. Stylobates] :
; .
- [. Stimulus]
; .
- [. . Stimulator < . Stimulo ,
]

1.

, , . 2. ,
.
- ; .
[. Stipendium , ]
, , ,
.
- [. Stipendiatus] , .
- [. Stiple]
.

- [. Steepler]
, .
- [. Steeplechase] (.).
.
- [. Styrax] , ,

, ,
.
- - ,

.
-

[.

Steward]

; .
[. Stewardess] .
[< . Stoicheion ] 1. :
- (, , ),
. 2. ,
. 3. (.). , ,
, , .
- [. Stoicheion ] ,
(, , , .).
- - 1. . ., . 2.

. ., . 3. ,
. ., .
- [. Styx] : -
.
- [. Stoikos] 1. . 2. (.).
.
- - 1. -
( . . -4 .- ). 2. (.).
[
(), ] .

[.

Stoker]

- ,
,
.
- [. Stolo (Stolonis) ]
; .
- [< . Stoma (Stomatos) ] (.).
.
- - .
[. Stoma (Stomatos) ]
, , ,
.
- [. Stopper] (.). : .
-

[.

Stoppino

<

Stoppa

).
-- [. Stop . cadre (. 1)]
: .
- - () .
[. Storno ]
, .
- [. Storting] .
- - [
- (1819-1903 .) ] .
- [. Strabismos < Strabos , ]
(.). .
- - :
; ,
;
.

[. Stramhi;atop ] (.). (.,


).
- [. ] :
.
- [. Strategos ]
, .
[. Strategia] 1. ,
. 2. -
. 3. (.).
, , ,
.
[. Stratum . grapho ]
,
.
[. Stratum , . sphaira , ]
, .
[. Stratum , facio ] 1.
( ) -, ;
(,
. .) . 2. .
- [. Stratum , . nautes ]
, .
[. Stratum , pausa ]
(50-55 - ).
- [. Stratum , . statos ]
.
[. Stratum , . sphaira , ]
( 8-12 ),
.
- [. Streng] - [. Strand] (.).
, ().

[.

Streptos

kokkos

.
- [. Streptos mykes (myketos) ]
,
.
- [() . Caedi ]
; .
-

[.

Stress

(),
(, , .)
.
- - , (.
, . 3).
-

[.

Stringer

<

String

, .- ;
.
- [. Stripper] ,
(. . ).
- [. Strip-tease] : ,
, .
- [< . Strychnos , ]
, - ;
.
[. Strictura ] (.).
(., , .) ; ,
.
[. Stroma , ] 1. ;

;
, ,
; . . 2.
.

- - , .- [.
] , ,

[ ;

] .
- [. Strop (.)] 1.
, ( ) . 2.
, .
- [. Strophe] -
, .
- [. Strophanthus] ,
; ();
, - .
- ( : ) - -
; .
- ,
, .
[. Struma] (.). .

[.

Structura]

; , , .
-

; .
- - .
- , .
-

[.

Studens

(Studentis)

.
[. Studio] 1. . 2. ,

3.

, . 4. , . 5.
, .
[. Sou] .

- [. Sub ] ;
: 1) , . ., . . 2)
. ., .
- [. Sub Aqua ] . ., .
(.).
-- [. Subalternoffizier] :
(, ) .
[. Subventio ] , .
-

[.

Subjectum]

1.

(.).

; . 2. (.).
. 3. (.). .
- - 1. (.). , . 2.

). 3. , , .
- - .
- - ;

(.

).

.
[. Subito] (.). , , .
- [. Sub (. )]
. ., -
.
- [. Sublimatus ] (., .).
.
[< . Sublimo ] (., .).
(
); .
[. Sub marina (.) , ] (.).
.

- [. Sub (. )] :
-
.
[. Subordinatio]
,
.
-

(, , ,
.).
- [. Soubrette] : ,
, .
[. Subsidium ] ,
, ,
.
- .
[< . Substantivum ] (.).
. .,
. ( ; . . ) < . (,
; . -).
[. Substantia ] 1. - .
2. , .
- [. Substitutum] . .,
.
[. Substitutio] .
- [. Substratum] 1. (.).
.

2.

(.).

(,

). 3. (.). - ,
,
.
-

[.

Sub

[. Sub ] ,
.
- [. Subtil] (.). (
).
- [. Sub ]
,
(. ).
- [. Sub ]
- ,
.
[. Suggestio ] (.). ,
( ).
- - (.). .
[. Suggestio . logos ]
,
.
- . .
- [. Souvenir] ; .
- [. Souverain] .
-

[.

Souvernitt

<

.]

.
- - ; ().
- . .
[. Sucre] .
-

[<

Succulentus

(,

.),

.
[< .] ;
.

- [. Sultan < .]
; .
- - ;
.
- - ;
. - ; (. 2)
.
-

[<

Sulfur

, .).
- [. Sulphur . eidos ]
.
- [< . Sulphur ] ;
(. 2) .
- [< . Sulfur ] .
- . .
[.] ;
;

).
[. Sunna] ;
, .
- - ,
(. ).
- - .
- [. Super , , -]
; : 1) . .,
( ). 2) . .,
. 3) . ., .

- [. Super ] (.). ,

.
- [. Super - ] 1. ,
. 2. , .
[. Super - . lite (. )]
:

-.
- [. Super - ]
( 200-300 - ).
- [. Superintenden (Superintendentis)
]

()

.
[. Supercargo] (.). ,
- ; .
- [. Super (. -) . Meister ]
,

() (1986
. . ).
- [. Supermarket]

( ).
- [. Superman] ,
( );
.
- [. Super - (. )]
, .
- [. Superprfet] :
,
.
- [. Superstar] ,
( ).

- [. Superstratum] (.).
.
-

[.

Super -

.
- [. Super - . Turnier (. )]
(
).
-

[.

Super

Film

)]

(.

.
- [. Super ]
, (., ).
- , .
-

[<

.
,

Supino

.
[. Supinatio ] (.). :
,
.
- [. Supinum] (.). (., ):

.
- [< . Suppletif ] (.).
,
(., ;
; , ).
- [. Support] (.). ,
.
- [< . Supremus ] 20

.-

.
- - .

[. Szra] -
.
[. Sourdine, . Surdina]
.

[.

Surdus

( ).
[. Surdus . logos ]
, .
- - .
[. Surdus ]
.
[. Surme] ,
; .
- [. Surrogatus ] 1.
, ,
. 2. (.). , .

[.

Suspensio

]
()

(.).

() .
[. Soutane] ,
.
- [. Souteneur] ,
.
- [.] ()
(, , ) , .
[. Suffiun] , .
- [. Suffixus ] (.).
; .

[.

Souffl]

, .
- [. Souffleur] ().
- [< . Suffrage ] -20 .- :
,
.
-

[.

Successif]

1.

(.).

(. ). 2. (.). .
- [< . Sphagnos] ( ) .
- [< . Sphaleros ] ,
; (: ).
- [. Sphen ] , .
[. Sphaira] 1. ,
;
.

2.

3.

, .
- [. Sphairoeides ] ,
( ).
- [. Sphaira , lithos ] -
; .
- [. Sphaira , metreo ]
, (., )
.
-

1.

. ., . . . . . . 2. (.).
, . ., . .
. . 3. (.).
. ., . . . .
- ,
.
[. Sphygmos gramma , ]
, .

- [. Sphygmos grapho ]
.
- [. Sphygmos (. )]
.
- [. Sfhinx] 1. : ( ). 2.
: , ,
- ; ,
. 3. (.).
; , . 4.
. 5. .
- [. Sphinkter] (.). ,

.
[. Sforzando, Sforzato < Sforzare
] (.). ,
.
[< . Sphragis ] ,
(. . ).

[.

Sfumato]

,
; .-
.
[. Schema , ] 1. ,

. 2. , ,
. 3. , . - . .
- - , ,
, .
- - 1. (. 1) . 2. ,

.
[. Schisma] :
, .

[< . Scholastikos ] 1.

2.

.
-

1.

(.

1)

2.

; , .
- - 1. (. 1) ,
. 2. (. 2) ; ,
, . ., . .
- - : , .
[. Scholion] , , ,
, .
[. Scaena < .] 1.
. 2.
()

3.

, , . 4. ;
. ., . 5. , .
6. ; , . 7. (.).
; , -. ., .
- [. Scenario] 1. ,
. 2. , . 3.
,
.
- - .
- - : (-18 - 19 .-).
- - - .
[ . grapho ] :
.
- - . ., .
.

- - , , .
., .
[. Skylla, Charybdis]
: ,
.
- ,
.
- - ,
.
[. Scintillatio ] (.).
,

()


- [. Tabelle ] 1. , . 2. ,
-
; .
-- - ,
,
.
-

[.

Table

dkhote]

: , , .
.
- [. Tablette]
.
[. Tableau ; ] ,
,
.
- [. Tabloid ] :
, , - [. <
.] ,
.
[.] : , ,
, ,
.
[. Tabula ] , .
- [< . Tabula ] .
[. Tabulature, . Tabulatur < . Tabula ,
] ( )
; -15 - 16 .-.
- [. Tabouret] .
- [.] . .

[. Taverna] : ,
.
- [< . ], .
[. < .] :
.
[. Tauto gramma ] ,
.
[. Tautologia] (.). ,
, .
[.] ,
.
-

[.

Time

(., - ).
-- [. Time out] (.) 1. :

(. . ). 2. .-.
- , , -
()
.
- [. Timer < Time ]
, (
) , ,
( ) .
-- [. Time charter] (.).
,
.
- [.] 1851-1864 .-: ,
***
.
- [.] (),
, , .
- [. Takelage] (,
) .

- [. Talie] .
- [. Talanton] 1. . 2.
.
-1 [< . Teller ] (.). 1.

2.

.
-2 [. Taler] .
- [. Talweg < Tal Weg ] ,
, , .
- [. Talio (Talionis) ,
] :
, (

);

.
- - (.). . .
- [. Talk < .] ;
, ( ).
[< . .] (
-19 .-).
- [. Talon] 1. ,
. 2. ,
, . . 3. (,
.) .
- - (.). . .
-

[.

Tambour]

1.

. 2. - ;

3.

(.).

, .
- [. Tambourin] .

- [. Tambour-major] (.). -,
.
- [. Templier (.)] : -
- .
- [. Tampon] 1. ,
, . 2.
, (
, ).
- (.). ()
.
- [. Tamponnage] :
,
, .
- [. Tam-tam < ]
, ; .
- [. Tangage] ,

).
-

[.

Tangens

(.).

,
.
- [. Tangens . eidos ] (.).
,
.
[. Tango] -;
.
- [. Tandem] 1. ,
. 2.
(.).
, , . 3. ,
. 4. (.).
.

- [. Tanin] , ,
; .
- [. Tank] 1.
, (

).

2.

(., , ).
[.] - .
-

[.

Tanker]

) .
-

[.

Tankette]

1.

. 2. ,
, - .
- - , .
- [ . Dromos ]

.
- - 1. . . 2. ,
.
- [. Tantalos] : ,
-
, .
- ,
, .
- [. Tantime , ] :

, ,
.
-

[.

Tanzklasse]

(.).

.
- [. Tanzmeister] (.). .
[. Tapioca < Tupi-] (. )
.

- [. Tapeur] , .,
; ,
.
- [< -] ,

);

- ;
.
[. Tara < .] 1.
(, , .). 2.
, ; , ,
.
- [. <. Tarantor ] 1.

).

2.

(.).

, . 3.
(.).

.
- [. ] (.).
.
[. Tarantella] 1.
; . 2.
.
- [. Tarantola] ; .
- [. Tarbosaurus < .] (.).
.
- [. Tarif]
, .

[.

Tarification]

.
- - ;
( .);
,
.
- - .

[.

Tartine]

, .
[.] ,
; .- .
[. Tastatur < Taste , ]
, ,
.; .
[. Tatouer < .] 1.
. 2.
, .
- [. Tower] : -16 - 17 .- - ; , -19 .- - ,

.
[. Taphos , nomos ]

.
[. Taffetas < .] .
- [. Tachys metreo ]
,
.
- .
[. Tachys kardia ] (.).
(. ).
[. Tachys , pnoe ] (.).
,
; - .
- [. Tachistos skopeo ]
,
.
- [. Tachos metreo ]
.

1 [. < . Dachshund] ,
.
2 [Taxe] .
- - .
[. Taxatio] 1. ; . 2.
: , , ,
. 3.
.
-

[.

Taxi] ,

; ,
() .
[. Taxis derma , ]
.
- - .- [< . Taxis
]
(
) .
- - (.). .
- [. Taxo . metreo ]
.
- - , .
- [< . Taxo ] (, ,
, .) .
[. Taxis nomos ] ,
(. 2).
- - , -.
- [. Tactus ] 1. ( ),
,
; . 3.

4.

,
.
[. Taktike] 1. (.).
; , . 2.
. 3. (.).
.
- - , .
- [. Tactilis] (.). . .,
.
- [< . Tache ] -20 .- ;
- .
- [. Tazzeta ] ;
.
-, ... - (.). . , ...
- - .

- ; -12 .-
( ).
-

; -19 20 .- [ (F. . , 1856- 1915 .)


] .
- [< . Tele ]
;

1)

.,

. 2) . ., .
. .
- [. Tele ]
.
[. Tele gramma ]
; .

- [. Tele grapho ] 1. -
,
. 2. ,
; , ,
. 3. - .
- ,
.
[< . Telegrafieren] .
- - ,
.
[. Television < . Tele . Visio ]

.
- [. Televisor] ,
;
- .
[. Telemachos] :
.
[. Tele metreo ] (.,
, , )

( ),
.
- (. 1) , (.,
). - 1.
. 2.
, .
- - , (. 2).
-

, .
[. Teleios logos ]
,
.

[. Tele pathos ] ,

(
).
- [. Tele skaphos ] ,
.
- [. Tele skopeo ]
.
- . .
-

,
.
- [. Teletype] ,
.

gramma

.
- [. Tlfrique] -
.
-

; .
-

[.

Tele

phone

,
; ,
.
-

,
.
- ,
.
- .
- - 1. . 2. ,
; .

[ . gramma ; ]
, .
- [. Telex]
;
.
- [< . Tellus (Telluris) ] ,
; ,
.
- [. Tellus (Telluris) ] ,

.
- [. Telfer < .] (),
.
- [. Timbre] , ,

.
- [. Temblak] (.).
(
).
- [. Tempo < . Tempus ] 1. ,
. 2. .
[. Tempera] 1. ,
. 2.
, .
-

[.

Temperamentum

1.

,
, . 2. .

[.

Temperatura

] 1. , ;
.

2.

( -
; ).

- [. Templet] 1.

2.

;
.
- [. Tenakel] (.). ,
.
- - . .
[. Tendenz < . Tendo ] 1.

2.

, ,
. 3. ,
, .
- - (. , . 3) ;
, .
- [. Tender] 1. ,
. 2.
.
[.] (
).
- [. Tenore] 1. . 2.
.
- [. Tent] ,
(., , .).
- [< . Terra ] ;
.
[. Terra cocca ]
; . - .
- [< . Terra ] (,
.),
. [. Terrasse] 1.
, . 2.

- -
.
[. Teras (Teratos) ;
] , ,
, .
[. Teras (Teratos) , - (
)] (.). ,
.
- [. Terbium] ,
; [
(Ytterby) ] .
- [. Terrainkur] 1. () .
2.

.
- [. Terrier]
, (),
.
- [. Terri conique]
, .
- [.] .
[. Territoriium -
.
- - .
- ,
.
- [. Terminus ] ,
, ,
.
- [< . Terminalis ] 1.
;

).

2.

(,

: ,

.
- [. Terminalis ] (.).
,

(.).

,
.
- [< . Termino , ] (.).
() ()
.
[ . logos ] ,
, .
- [. Terminus] :
.
-1 [. Termes (Termitis)] ;
; - .
-2 - (.). . .
- [. Terror , ]
( ).
- , .
- - .
- - .
- [. Terebenthinos] ,
;
;

(-

).
[. Terpsichora] :
; ,
.
- [. Terzetto] 1. (.). , . 2. (.).
.

[. Tercia ] 1. ;
. 2. (.).
.

[.

Terzina]

;
.

[.

Tessitura]


.
- [ N.
- (1856-1943 .) ] .
- [. Test , ] 1. (.).
,
, .
2. (),
. 3. :
;
.
-- [. Test Act] ,
, 1673 ;

.
- [. Tester] (.,
) .
- ,
,
.
- [. Testiculus - ,
. , ]
;
.
- [. Tetanus < .] 1. (.).
, ;
; . 2. (.).

--- [. <
] (.). .
- [. Tetra- () < ]
; . .,
.
- [. Tetragonon] (.). .
- [. Tetra () < Tettares hedra ,
, ] (.). ,
; .
[. Tetralogia]
, .
- [. ] (). .
- [. Tetrachordon < Tetra- (. -) chorde ]
(.). ; .
.
-

.
- - .
-

[.

Tetra

(.

-)

())]

, .
- ;
. 1684 .
[< . Techne , ] 1.

2.

. 3. ,
. ., . .
- - 1. ,
. 2. .
- .

.
- - 1. , . .,
. 2. ,
. ., . 3.
. ., .
. 4.
. ., . - ,
, .
.
- -
.
-

,
(. ).
[. Tecjme , , kratos
,

,

.
- - .
[. Techne , , logos
] 1. , ,
, . 2.
,
, .
- [. Textum ] 1. ,
; ,
. ., , . . 2.
, , . . 3. ,
.
- - ,
; ,
, (, .)
.

- [. Textum . lithos ] ,
.
- - .
[ . logos ] ,

.
-

. ., . .
[. Textura , , ]
,
, .
- [. Tektos ]
, .
[. Tektonike ] 1.
,
. 2. (.). ,

.
- - (.). 1.

.,

2.

. .,
. - ,
.
-

[<

.]

; ( ).
- [. Tweed] .
- [. Twill] , .
- [. Tween-deck] (.).
; , , .
- [. Twist] ,
( 60-
).

- [.]
; . ., -! (. -).
[. Tiara] 1. : ,
( ). 2. .
- - . .
- [. Tiegel] ,
, .
-1 [. Tic] (.). (, )
.
-2 [. Tijk, . Tick] ,
, ; , ,
.
-3 [. Teal] ; ,
; .
- - , .
[. Tilde < . Titulus ] , (~),
(.
); ., . ( -);
, ;
.
- [. Tympanon] (.).
().
- [. Tympanon]
; , .
- [. Teenagers] :
, 20 .
[. Tinctura] (.). .
- [. Typos ] 1. ,
, , . 2. : ,
. 3 (.).

( ). 4.
.
- [. Typage] 1. ,
. 2. : ,
- . 3. (.). ,
.
[. Tepee < - ] , .
- [< . Typos ]
; , . .,
. .
- 1. (. , . 1)
(, .). 2. (. , .
1) . 3. : (. , . 2)
.
- [. Typikon] .
-

.,

.
- - (. , . 2).
[. Typos logos ]
- .
- [. Typos metreo ] (.).
.
- - , . .,
. .
- [. Tir]
( ).
[. Tirade] ,
, .
- [. Tyrannos] 1. ,
; (. 1). 2. (.). ,
; , (. 2). 3. :
.

[.

Tyrannia]

1.

; . 2. :
,

3.

.
- [. Tirage] 1. . 2.
()
, . 3.
.
[. Tiret] , ().
- [. Titan] 1. - :
, , . 2.
, . 3. ,

4.

. 1655 . 5.
.
- ;
. 1787 .
- - , ;
(. ).
- - ,
, , .
-

[.

Teatester

<

Tea

tester

] , ;
.
- [. Titre] 1. . 2. (.).
.
- [. Titulus] 1.
. 2. ; ,
, , , .
). 3.
, .
- ,
.

- (. , . 1) . .,
.
- [. Tubing]
, .
- [. Tulle < . .] , ,
.
- [. Tulipano] , .
- [. Typhos , ]
(- :
, , , ).
- [< . Typhlos ] (.). .

[.

Typhlos

,
- .
[. Tifosi (.) ]

.
- [. Typhon] 1. :
,
; .
, ;
. 2. (.). ,
.
-

[.

Toboggan

<

.]

.
[. Toga] -
.
[< . .] ;
-.
[. Toccata] (.).
.

- [. Tokos ; ; Phero
. oleum ] E;
; .
-1 [. Tole] -
.
-2 - (.). , .
[< . Tolerans (Tolerantis) , ]
(.). , .
-

(.).

.,

.
- [< . .] ;
, ,
.
- [. Tomos] 1. ;
. 2. ().
- [. Tomate < .] ; .
- [. Tomahawk < - ] - ,
.
- [< . Tome , ]
; , . .,
. .
[. Tomos , gramma ]
.

[.

Tomos

grapho

. ., .
- [. Tompak < ]
, .
- [. Tonos] 1. ,
. 2. . 3.

. 4. ,
, ; , ; . 5.
, ; .
[. Tonne] ;
1.000 .

1.

. 2. , ;
.
-

[.

2.

Tonnage]

1.

()

. 3. .
- [. Tonarm]
.
- : ; .
[.] : .
-

[<

Tonsilla

(.).

.
[. Tonsura , ]
( ).
- [. Tonic] ,
.- (
).
[. Tonik < .] (.). 1. ,
(., ). 2. (,
).
- 1.
(. ). 2. -

() .
- [. Ton Meister , ]
, ,
.

- [. Tonos (. ) metreo ] 1.
. 2.
.
- : .
- [. Tonus < . Tonos ] (.).

.
- [. Tonfilm] 1. ,
. 2. (
).
- [. Topazos] ;
; , , . ( .
).
[. Topiaria ] , .
; .
- [< . Topiarius ] ,
.
- [. Topikos] (.). .
- .
- [. -] (.). - .
- [< . Topos ]
;

.,

.
- - (. 1) .
[. Topos grapho ] 1.
, ,
. 2.
, .
- - .

.
[. Topos logos ]
,

.
- - (, , ,
. .) .
- , (. 2).
[. Topos onyma ] 1.
( , ,
) . 2. ,
.
- [. Topos skopeo ]
.
- [. Toptimbers (.)] (.).
.
-1 [. Torus ] (.). ,
.
-2 - ; 1 . 1

(. )] .
-3 - (.). - . .
- - (.). . .
- [.] ,
.
- [. Toreador < Toro ] , .
[. Torero < Toro ] , .
[. Tory] -
-17 - 19 .- (
).

- - (.).
- [
. (; 1608-1647 .) ]
.
[< . (Tec)tor(ium) (Con)cret(um) ]
(.).
.
[. Tornado < . Tornar ]
() .
- [.] ,

; .
- ,
.
- - ,
; .
[. Torpedo]
.
- [. Torso] 1. , ( -
). 2. .
- [. Torta]
, , .
- [. Torf] ,

.
- [. Torchere] ,
.
- [. Torchon ] 1. ,
, . 2. ;
.
- [. Toaster] .

[.

Totalisateur]

1.

, -
; ,
. 2. .
- - .
- [. Totalitaire] ,

.,

. .
- [. Total] , . .,
.
- [. Totem < ]
: ( .),
.
- - : ,
.
[. Toxikon haima ] (.).
.
- - .
[. Toxikon logos ] ,
.
- [< . ] , .
- [< . Toxikon ] ,
, .
[. Tragodia] 1. ,
,
, . 2. (.). ,
; , .
-

1.

, . 2. , ;
, .

- 1. ,
. 2.
.
- - 1. (. , . 1)
. 2. (. , . 2) ;
.
- [. Tragikos] 1.
. 2. (.). .
-

1.

2.

, .
[. Traditio ] ,

-,

.
[. Trajectorius ]
. ., .
- - . .
- [. Traverse] (.
, . 1) .
-1 [. Traserse ]
,
.
-2 [. Traverse] ,
; .
-

[.

Travertino]

; ;
.
[. Travesti] 1. ,
, ,
. 2. , .
[. Trauma]
(, , .) .
() - ; .

- - .
- - .
[. Trauma (Traumatos) ,
] ,
.
- - ,
.
- [. Tribalism < Tribe ] (.).
-

, ,
, .;

(, ).
- - . .
- [. Trembleur]
;
.
- [. Trawl] 1.
. 2. ,

3.

.
- [. Trawler] 1. (. , . 1)
. 2. ,
(. , . 3)
.
[. Tramway] 1. . 2.
, .
- ,
.
[. Tramontana]
.

- [. Tramp ] ,

).
-

[.

2.

Tremplin]

(.).

1.

.
- [. Transistor] 1. ,

2.

(.).

.
- [. Transitus ] 1.

. 2.
.
- [< . Tranquillo ]
(, , , ,
).
- [. Trans -, , ]
; : 1) , ,

.,

. 2) . .,
.
- [. Transe] - ,

(., ,
.).
- [. Transalpinus] , (.
. ) , . ., . (.). .
.
- - 1. . 2.
.
., . . . .

[. Transactio , ]

.
[. Transgressio , ]
; (, ,
). . .
- [. Transept < . Trans -,
,

(.).

, .
- - . ., .
. . .
[. Transcriptio ] 1. (.).

. 2. (.).
.
[. Translatio] - , ,
. ,
() .
[. Trans -, littera ] (.).
.
[. Transmissio ]
, , .
-

[.

Transparent]

1.

;
() . 2.
, .
[. Trans (. -, . 2) ]
.
- - (.). ,
(. ).
[. Transplantatio] (.).
.
- - .

[. Transplantatio , .
] ,
(, , ...) .
[. . Transpositio ]

.
- [< . Transporto ] 1.
,
. 2. . 3.
; . 4.
. 5. (.).
.
- [. Transportable]
.
- [. Transporteur] , .
- [< . Transporto ]
,
; .
[< . Transporto ]
() .
- [. Trans -, sudo , ]
(.). ( ),
.
[. ] (.).
( )
.
- [. Trans - , ]
, ;

)
.
-

[.
.

Transfercar

<

.
]

Transfero

.
- - [. Transfert] (.). 1.
. 2.

3.


, . 4. :
(., ) -).
- - (.). .
- [- . Transformo ] 1. ,
. 2. ,
(,
.). 3. ,
.
[. Transformatio] - ,
.
- [< . Transformo , ]
(.).
;
.
[. Transfusio] (.). () .
[. Transfusio . logos ]
.
- [< . Transcendens (Transcendentis)
] 1. : ,
-.

2.

,
.
- [. Transcendens (Transcendentis)
] 1. :
, . 2. (.).
, .

[. Tranche] 1. (.). ,
. 2.
. 3. .
-1 [. Trap] (, ; ).
-2 [. Trap] ,
.
-3 [. Trapp < Trappa ] ,
.
- [. Trapeza] 1. : ;
. 2. , . 3. , , . -
[. Trapper] : ; .-
.
[. Trapezion] 1. ,
. 2. : - ,
.
- [. Trass] ;
.
[. Trasse] 1. ( ),
(., , , .) ; . 2.
(.). , . 3.
(.). , -
.
- (. 1) ; .
() - (), .
- - .

[.

Trace

logos

,
.
- - . ., . .
. .
[. Trattoria] : .

- - , .
- [. Traforetto ] 1. ,
; , , ,
, (

).

2.

(.).

, , ; .
- - , .
[. ] (.). ; .
- [< . Tracheia ] (.). ()
.
[. Tracheia tome ] (.).
,
;
.
- [. Trachycarpus] ;
.
[. Trachoma] (.).
.
- [. Trakt < .] , . - (.). .
- [. Tractatus ] 1. ,

2.

, .
- [< . Traktieren ] (.). 1. ,
. 2. , .
- [. Tractor] -
- .
-
.
- - .
- (.). . .

[.

Trade-union]

(, ,
).
-

[.

Trade-unionism]

,
,
.
- - .
-

[.

Travellerks

cheque

(.). ,
; ,
.
- [. Trailer] 1. ,
; .- 20 ( 100 ).
2. :
; .
- [. Track] -
.
- [. < .] (.).
; ,
.
- [. Treillage] 1. ,
. 2. .
[. Trma < . Trema ]
: ; ,
. .,
Abachvili,
(. , ).
- [. Trematodes ] (.).
, .
[. ] () ,
(3 - ).

- [< . .]
.
[. Tremolo ] (.).

.
- [< . Train ] , .
-

.,

, ,
.
- [. Trainer] ( ).
- [. Trense] .
- [. Training] , .
[< . ] .
- [. Trpan < .]
( ).
[. Trpanation] (.). (.,
) .
- [. Trepang < ] ;
; .
-

[.

Trust]

1.

- ;
(, , .). 2.

.
[. Trecento ] (,
, ) : -14 .
- [. Truegen] (.).
, .

- [. Tri- (< Treis) ]


; , . .,
. .
[. Trias (Triados) ] 1.
: ,
. 2. (.). , .
- - 1. (. 2) . 2.

.
[< . Triangulum ] 1. (.).
. 2. (.).

).
() [. Trias ] (.).
;

.
- - . .
[. Tribos ]
, .
[. Tribos logos ] ,
.
[. Tribos (. )]
, , , .
.
[. Tribos metreo ]
.
- [. Tribrachys] : ,
.
- [. Tribunus] 1. :
. 2. ,
.

[. Tribuna] 1. . 2.
(.). , , , ,
,

3.

: ,
, ,
.
- [. Tribunal] . .,
. .
- [. Tribus] : 1. ;
(. 2). 2. .
- [. Triglyphos < Tri- (< Treis) , ]
(.). , ,
- .
[. Trigonon metreo ]
,
.
-

- : , ,
, , , .
- [. Tri- (< Treis) , ] (.).
,
.
[< . Triennale (.). ]
, (.
Bienale, Kvadrienale).
-1 [. Trieur] -
.
-2 [. Tridres] : ,
( ).
-

[.

Trivial]

1.

; . 2. , .

- [. Trivium ]
: - ,
, (. ).
- [. Trismos] (.). , .
-

[<

Triquetrus

; -16 .-.
- [. Triclinium] (.). : 1.
, . 2. ,
.
[. Tricot] 1.
.

2.

. 3. .
-

.
- [. Tricotage] 1. ()

(,

.).

2.

.
-

, .
- [. Trillion] (1.000.000.000.000).
- [< . Trilobos ] (.).
( ) .
[. Trilogia]
, .
- [. Tri- (< Treis) (. )] ;

.
- [. Trimestris ] (,
).
[.] ; , .

- - ; ,
.
- - (.). , .
[. Trio] 1.
. 2.
.
- [. Tri- (< Treis) ()]
.
- [. Triole] .
- [. Triolet] (.). ,
, - .
- [. Tripper] , .
- [. Triplan] ,
( ) .
- [< . Tripler ] 1.
, . 2. . 3.
: , ,
- .- [. Triplex ] 1.
, ;

2.

, .
- [. Triptychos ] 1. (.
. ). 2. ,
.
-

[.

Triptolemos]

,
.
- [. Triremis ] : ,
( ).
- [. Trysail] (.). .

[. Tristania] ;

, , .
- [. Tristichos] (.). .
[. Triti(cum) (Se)cale ]
; ; -20 .- 50- .
-

[.

Tritium

<

Tritos

;
.
-1 [. Triton < .]
.
-2 [. Triton] 1. : ,
;
. 2. (.). -
.
- [. Truc] 1. , , . .,
. 2. (.). , , .
- [. <. Ktruim]
;
.
- [. Triumvir] (.). .
- [. Triumviratus] I .- (. .):
,
.
[. Trumeau] .
- [. Triumphus] 1. : ,
. 2.
, ; .
- [. Triumphator] :
, .
- - ; ,
; . -

- ,

).
- [. Trffel] 1. -. 2.
, .
- [. Triphthongos] (.).
; .
-

[<

Trifoglio

().
- - (.). . .
[. Trichinos ] ,
;
.
- - - ,
().
[. Tricha ]
(. ).
[. Trix (Trichos) , ]
( ) (. .
).
- [. Triceps] (.). (, ).
- [. Trois-quarts] 1.
; ,

2.

(); .
- [. Trog] (.). ,
; .
- [. Trogle , (. )]
, , .

- [. Troglodytes] 1. (.).
, . 2. ,
.
- [. Troll] :
( , ),
.
[. Trolley] (.). 1. (.,
). 2. .
-- - ,

.
- [. Trolleybus]

.
- [< . Tromba - ] (. );
.
-2, -... - (.). . , ...
- [. Trombone] ,
-.
- - .
- [. Trompe] (.). ,
, .
- - (.). -
[ . . (Troost, 1825-1911 .)
] .
- [. Tropos] (.).
.
- [. . Troparion] :

- [< . Tropos ] (.).

(.,

, ) .
- [. Tropikos (kyklos) ] 1.
, 23027
. 2.
, (
).
- - ().
[(. ) . logos ]
, .
- - ; .
., . . . . . .
[. Tropos spHaira , ]
.
- [. Tros] ; .
- - , .
-

[.

Trottoir]

(,

.). [. ] 1.
;
. 2. , , .
[< . Trophe ] : - (.).
,
.
- [< . .] -
; .
- - .
- [. Troubadour] 1.
( ): -. 2. ,
, .

- [. Trouvere] :
- ( : ).
-

[.

Truism]

.
- [. Trousers ] ,
.
[. Truffaldino] .
- [. Toise] ; 1,95 -.
- [. Toile de Nord]
.
- [. Toilette] 1. , (
). 2. , , . 3. .
- [. Tube] , ,
, , ,
; .
[. Tuba]
.
- [. Tuber , ]
. ., .
- [< . Tuberculum , ]
, -
( . 1882 .); .

[.

Tuberosus

; .
-

[.

Tubus]

).

.,

, .
-

[.]

.
- [. Tu, . ] ,
( , .); .

[. Thuya] ;
.
- [. ](. .). .
[. . (Tulare - ) . Haima
] (.). ,
, .
-

[.

Tulipe]

; ;
, .
[< . Tymbos ] 1. ; . 2.
, . 3. ,
. 4.
.
-

[.

Tumbler]

- .
- [. Tumor] .
- [.] ,
.
[< .] , .
[. Tunica] 1. -
,
. 2. ,
.
- - 1. ,
( ). 2. ,
.
- [. Tour] 1. , ,
. 2.
, . 3.
- (
). 4. :
. 5. , .

[.

Turbine]

,
.
- - ,
.
- - ,
.
-

, .
- - ,
.
- [. Turbulentus ] (.).
( ) , ,
(. ).
- [< . Turgeo ]
,
.
- [. Tourisme] ,
; - ,
, , .
- [. Touriste] , ,
.
- [. Turmalin, . Tourmaline < sinhal.] ,
;
;
.
[. Tourne] 1. . 2.

.
- [. Tournips (.)] .
- [. Tourniquet]
(, , . )
- .

- [. Turnier] 1. (,
, ), . 2.
: .
- [. Tournure] ,
; ,
; -19 .- .
- [. Two-step < Two step ]
; -20 .- .
[. Tutti ] ,
.
- [. < . Tofus]
; .
- - ,
.
-1 [. Tusche]
; , , .
-2 [. Tusch] ;

.
[. Touch < Toucher ] 1. (.).
,
. 2. (.).
: (
), .


- - . -- [. Whitehall]
( ,
).
- - . .
- [. One-step < One step ]
; -20 .-
.
- - , .
- [< . Ubique ] ,
(, ...) ;
, ., , , ,
.
- - . .
[. UEFA (. < Union Europenne de FootballAssociations] ; ().
[. Ouverture] 1. , , .
. 2. .
- [. Ouvrage ; ]
, .
- [< . Usus , , ] :
- (.). ;
,

(.

).
- [. Usurpator] ,
.

[.

Usurpatio]

(), ( ).
- [. ] 1. , . 2. , .

- [. Usufructus < Usus fructus ,


,

(.).

, ;
, , ,
.
- - . .
- [. Week-end] ;
( ).
- [. Windrower]
- .
- [. Wind Surfing ]
-
, (. ).
-- [Uindserfing- . Club (. )]
, .
- - () , ;
. .
- - ;
, .
- [. . Witenagemot ] (.).
: (
),
.
- [. Uitlander ] (.). ,
-19 .- 70-90-
()
.
- [. Ulan < .] (.).
(, ,
) .
- [.] :
.

- -
-
(1908-1912 .), .
- - .
- [. Ultimatum] 1. :

. 2. (.).
, .
[. Ultimo , ]
: ,
.
- [. Ultra , ]
; , .
., (). ().
- [. Ultra , ]
, .
- [. Ultramarin < .] .
- - , (
) .
[. Ultra , ] ,
10 .
[. Ultra , . rapide
] ( 100
); .
- [.-. Ulus] 1. (.).
. 2. (.). (
) .
[. Umbra ] ;
, 30 - 35%
.
- - ; . 1851
.

- [.]
.
- [. Umlaut] (.).
(-, - -) (- -)
. ., . Hnde < Hand .
- [. Umformer] ,
.
- [. Unerwood] -
.
[. Undecima ] (.). 1. 11 . 2. -11 .

[.

Unio]

-
).
- - .
- - ,
.
- [< . Universalis , ] 1.
: . 2. (.). ,
, .
- - .
- [. Universalis] 1. , ;
.

.,

2.

. ., . 3. ,
. ., . , .

[()

()]

; 1924 .
. .
- [. Universitas (Universitatis) ] 1.
,

(). 2. ,

-
. ., .
- [. Universum] (.). ;
.
- - ; .
- [. Unicum ] .
- [. Unisino] (.).
.
- - (
) [ Unitas- ] .
- [. Unitaire] , , .
- ,
(, .).
[. Unus facio ]
; . ., .
[. Uniforme] 1. :
, . 2.
(.). .
- - , (. 1) .
-

[.]

.
- - (., .). , -.
- [. Untermann] : ,
(. , . 3)
.
-- [. Unteroffizier]
:
; .
- [. Untertne] (.). ,
, .

[. Uncia] 1. (
- ). 2.
(= 30 -);
. 3. ( - ,
).
- [. . Uncialis]

; -4 - 9 .-.
-- [. Wall-Street] -: ,
, .;
.
- - ,
; [
] .
[. Urania] : 1.
; ,
. 2. - .
- - , .
[. Uranos , grapho ] (.).

.
- [. Uranos] 1. : ,
() ; . 2. (.).
.
- [< . Uron ] (.). .
[. Urbanisation < . Urbs ]
.
- [. Urbanisme < . Urbs ] 1.
,
( ). 2. :
.
- - .

- ,
.
- [< . Urgens (urgentis) < urgeo , ]
(.). , . ., . . . .
- .
[. Urethra] (.). .
- - (.). .
- [. Urethra skopeo ]
(.).

.
[. Uron haima ] (.).

.
, ... (.). . , ...
[. Urina] (.). .
[. Urna] 1. ,
. 2. ,
, . 3.
, ()
.
- [< . Uron ] (
) ; , ,
. ., .
- [. Uron ] ,
.
- [. Uron bilis ] (.).
(-),
.
- - .

[. Uron logos ] ,
,
.
- [. Uron metreo ]
.
- [. Uron tropos ]
,
(, , .)
.
[ < . Urtica ] (.). .
- - () ,

1929

.-

.
[. Ut] - (.
).
- [. Utilis ] ,
(, , .).
[< . Utilis ] .
- [< . Utilitas ] 1.
- ,
. 2. ,
, .
- - 1. (. 1) . 2. ,
, ,
.
-

[<

Utilitas

.
[ < . U - topos - (..
)] 1. ,

, .
- - (. ).

2.

(.

1)

. 2. (. 2) ; ,
.
- - 1. (. , . 1) ;
. 2. (. 2) ; ,
.

()

.
[< . Utrieren] (.). ,
; .
[. U.F.O. Ufo (. Ufos) < Unidentified flying object
(GMO)]
(.. ) ,

.
[. ] .


[. Fa] ;
.
- - ,
1884 .; (1900 .)
[ Fabius Maximus -
(. 280-203 . . .) ,
, ;
, , ] .
[. Fabliau < . ]
: , .
[. Fabrica ]
.
- - .
- [. Fabricatus ] ,
. ,
.
[. Fabricatio ] 1. (.).
. 2. , . 3. (.).
- .

[.

Fabula

, .
- - , .
--

[.

Phagos

; , . ., .
- [. Fagotto] ;
.
- [. Phagos - Cytos - ] (.).
, , .

- [. Padisah]
.
- - 1. . 2.
[ P - - ;
] .
[. Favela] -
.
- [. Faunus] 1. :
, (
). 2. .
-

[.

Favor]

. - (.). ,
.
- [. Favorite (.)] 1. ,

. 2. (.). . 3. (.).
: (; ),
.
- [. Favoritisme] 1. ,
(. , . 1, 2)
, . 2. , .
[. Phase < .] 1. ,
, . ,
.

.,

. 2. (.). ,
, .
- [. Phasis] , .
- [. Phasis ()]
- ;
.
- [. Fathom] ;
6 (1 83 -).

[. Faille] ;
, .
- [. Faience] 1. ,
;

2.

; .
-

[.

Faille

de

Chine]

.
- [. Feinstein < fein Stein (. Staini)]
,
(. ).
- - . .
- [. Fackelzug < Fackel zug , ]
.
- [.] 1. ; . 2. :
, ,
. 3. : ,
.
-

[.

Facultatif

<

Facultas

(Facultatis)

] , . .,
( ).
- [. Fakultt < .]
,
.
- [. Val] , () ,
. ; .
[. Phalanx (Phalangos) - 1. :

2.

. (1772-1837 .) : . -
(1933-1975 ). 3. . 4. -
.
- - (19331975 .).

- [. Phalanstere < .] .
: (. , . 2).
- - , .
[< . Phalerae (.) , ,

1.

, . 2.
- , ,
, . .
[. Phallephoria] :
.
- [. Vallijn] (.). , ( )
.
- [. Falconetto] ;
.
- () - (.). -
(),


[ F- (-16 .) ] .

- [. Phallos] ,
, ;
( ).
- - , .
- - , ; .
[< . Falsifico ] 1. ,
, ; ;

).

2.

, .
- [. False start] (.). ,
,
.
- [. Falschbort]
.

- [. Falsckiel] (.). ,

.
- [. Falz] 1. ()
. 2. . 3. (
.) ,
; .
- [. Falsetto] 1.
. 2. , .
- [. Familiaris ] ,
(, .).
- [. Familistre < . Familia ]
, - .
,
, . - .
- [. Famulus , ]
: , .
[. Fanaberia] (.). ,
.
- - ;
( .) ; .
- [. Fanaticus ] (
.) ; .
- - .
- [. Fang] , (
)

(., ).
- [. Vangstboot]
.
[. Famdamhp] ;
.

[. <. Furnier] 1. ,

(.,

. 2.
; .
- [. Phaneros gamos ] (.,
.). ,
(: , ; . ).
1 [.] : (
).
2 [.] .
- [. Fant < .] 1. ,
. 2.
.
[. Phantasia ] 1. ;
, . 2. ; . 3.
, , ; . 4.
.
- - 1. ; . 2. (.).
.
[. Phantasma agoreoo ]
; ; ,

.-

1.

. 2. .
[. Phantastike , ] 1.

. 2. (. , . 3) ;
, .
- - 1. (. 1) ,
. ., . 2. , ;
. 3. , ; .
- [. Fantome < .] 1. ,
; . 2.
;
.

- - (.).
.
- [. Fantoche (.) < . Fancoccio ]
.
[. Fanfara] 1. ; . 2.
.
- [. Fanfaron < .] (.). , , .

[.

Phare]

.
- (.). [
(F, 1791-1867 .) ] .
[. Farandole] ( ) .
[.] ,
( ) ;
;
.
- [. Pharao(n) < .] 1.
; . 2. . 3.
.
- - ,
+320-,
+2120-; [
F- (1686-1736) ] .
- [. Vaarwater] .
( .) - ,
.
- [. Farthing] ;
1/4 ().
- [< . Pharynx (Pharynsos) ] (.).
.

[. Pharynx (Pharyngos) skopeo ]


(.). .
[. Pharmakon gnosis ] ,
(
) .
[. Pharmakon therapeia ]
.
- - .

[.

Pharmakon

logos

,
; .
[. Pharmakon poieo ]
,
, , . ;
,
.
[. Pharmakon ] ;
.
- -
.

[.

Pharmakeutike]

.- - .
., .
[. Pharmakeia ] ,
, ,
, , .
- [. Farce] 1. ,
. 2.
, . 3. (.).
, .
- [. Farceur] (. 1, 2) ;
, .
- - (.). . .

- [. < . Farce] (
) ; .
-

.,

.
-1

[.

Face

1.

.,

. 2. :
,
;
.
-2 [. Fas (.) < Free alongside ship
] (.). -
.
- [. Fasade] 1. , ,
. 2. :
.
- [. Facette] 1. ,
. ., . 2. . 3. (.).
.
- [. Fason] 1. , , ,
(, ). 2.
, . 3. (.). ,
.
- - 1. , . 2.
, ; .
- [. Fastnachtspiel < Fastnacht
] , (. ,
. 1) .
[. Fascia] (.). ,
,
.
[< . Fascia ; ] (.).
, , ,
, . .

[.] .
-

[<

Fatalis

(.).

() , .
- - (.). .
- - (.). .
- [. Fatalis] (.). , .
- [. Fata morgana] ,
, ,
.
- [. Fatum] (.). ; .
[. Fauna]
; .
- ;
.
- [. Faust] - ,

;
. ( ).
-

[.

Faustpatrone]

; 1943 .
[. Fac simile ] 1. , ,
. ,
. 2. , .
- [. Factum ] 1. , ,
, , . 2. , . 3.
,

.
- (.). ,
.
- [. Factor ; ] ,
, .

[. Factory < .] 1.
. 2.
: - , ,
.
- [. Factorial < .] (.).
1- ; ! ;
., 5! ( ) = 1. 2. 3. 4. 5 = 120.
- [< . Fac totum ] 1. (.).
, . 2.
(.). , , .
[. Factura , ] 1. :

()

. 2.
(, , .),
. 3. , (.,
, ) . 4.
, , ,
.
[. Pasa] ,

; .
- ;
.
- [. Fascismo]
,
;
, ,
. .
- - ; .

[.

Facetia

()

.
[. Fe] , .

- . 1898 .
- [. Phoibos ] :
.
- [. Fdralisme] 1.

. 2. ,
.
- - .
- - 1. , . 2.
(, ): -. ., . . .
.
- [. Foederatus (.) < Foedus ] 1. :
,
. 2.
(. , . 2),
. 3. :

(),

. 4.
.
[. Fdration] 1. ,
. 2.
, .
-

.
- [. Fading < Fade , ]
,
.
[. Ferie] 1.
, . 2. (.).
, .
- - ; , . .,
.

- - (.). . .
- [. < . Feuerwerker]
: -.
[. Feijoa] ;
.
[. Faex (Faecis) ]
.
-

. .
- [.] : () .
- [. Feldjeger]
- , .
- [. Feldmarschall] ,
: ; (,
-).
- [. Feldwebel] ,
: , ,
-

);

.
- [. Feldscher] , .
- [. Feldspat . eidos ]

(),

, ,
().
- [. Feldzeugmeister] (.). 1.
, -17-19 .- (:
). 2. - ,
- - ; .
[< . Phellos , ] (.).
().

[.

Feuilleton]

, .
- - , .
- [. Felsit]
; , (),
.
[. Fellow]
.
[. Phellos derma ] (.).
() .
[. Flonie, . Felony] 1. :

2.

: .
[. Feluca] ,
.
[. Fminisation < . Femina , ]
(.).
(., , ) (.
). 2. .
-

[.

Fminisme

<

.
- - .
-1 [. Fehn] , ;
-
.
-2 [. Fan] .
-

- [< . Phenax (Phenakos) , (


)] , ;
;
-2 .
- [. Phaino . acetum ]
, .
- [. Phoinix] : ,

, (,
).
- - ;
( :
).
- [. Phaino . ol(eum) ]
; ; .
- - .
[. Phaino logos ]
,

),

.
- [. Phainomenon ] 1. , ,
( ). 2.

( ).
-

,
- (. , . 2).
- - 1. (. , . 1) ; ,
, . 2. (.). (. ,
. 2) .
[. Phainomenon ]
1. : ,
. 2. : . .
.

- [. Phaino , typos ] (.).

.
- [. Feodum < . .] (.). :
-,

.
- [. Feodalis] :
; , , .
- (.). .
- [. Fpda;os,e < .] 1.
,

. 2. -
.
- [. Verein] : , , ,
.
[< . Ferie] 1. . 2.
, .
- [< . Ferrum ] 1. (.). -
, . 2.
(.). .
1 [. Ferme] 1.

. 2. :
.
2

[.

Ferme]

. ., .
[. Fermata] (.). ,
.
- [. Fermentum] ,

.

[< . Fermento , ] ,
.
- [. Farmer < .] (. 1, . 2)
.
- - ,
; ; 1953 .
[ (F, 1901-1954) ]
.
-


.
- [. Fermoir] 1. , ,
, . 2. , .
3. , ; .
- [< . .] , ;
- ,
( ); ,
. (. , ).
- [< . Ferrum ]
; . ., , .
- [. Ferrum (. )]
; (. ).
- [. Ferrum (. )]
; .
- - (.).
.
-

(.).

.
- - (.). . .,
(, , .).
- [. Ferrum (. )]
; .

[. Ferrum . typos ]
(, .)
.
- [. Ferrum (. )]
; .
- [. Fertilis] , ().
., ().

[<

Fertilis

.
- [. Vertuiing] (.).
, ,
.
[. Ferula , ] : ,
.
- [< . Feldscher]
, .
- - ;
(, , , .)
[ (F) ] .
- - (.). , . ., -80 (1980 .
).
- [. Festival] (,
, ) , ; .
- [. Ftiche < .] 1. ,
,
. 2. (.). , , ,
.
- [. Ftichisme] 1. (. , . 1)
, . 2. (.).
(. , . 2).
- [. Feutre] ,
.

- [. Faspionable] ;
. ., .
- [. Fetiales] : ,

.
- - ; ,
. .
- [< . Phthisis ]
.
- - .
[. Phthisis iatreia ]
,

.
- [. Phthoros , ] ,
.
- [. fiacre] :
( , ).
[. Fiasco] 1. , . 2. :
( ).
- [. Fiber , Fibra Glas , ]
.
[. Fibra] 1. (.). , . 2.

. ., .
[. Fibrilla (.) < Fibra ]
.
[< . Fibra ] : - (.).
,
; , .
- [< . Fibra ] (.).
, .

[.

Fibra

(.

)]

(.).


.
- [. Fibra . ]
- .
- [< . Fibra ] (.).
.
- [< . Fibra ] -
.
- [. Fibra . Lithos ]
, .
[< . Fibra ] (.).
.
[. Fibra (. )] (.).
.
[. Fibra . sarkoma (. )] (.).
.
[. Fibula] ,
;
.
[< . .] , .
[. Figura] 1. . 2.

;
4.

(.).

3.

()

(). 5. (.).
, . 6.
, (., , ;
- ). 7. : , , ,

);

, . 8. (.). ,
.
-
().

(,

);

- [. Figurant] (.). 1. . 2.
, .
- - , (.
, . 6) ; .
- - 1. , ,
. ., . 2. (.
, . 6) . ., ().
[. FIDE (.) < Fdration Internationale des checs]
; 1924 ;
- .
- [. Fidisme < . Fide- ]
, ,
.
-

[.

Fideicomissum]

1.

,
.
2. .
- - .
- [. Fidel < . Fides ] ;

; , .
-

[.

Feeder]

1.

. 2. ,
.
[. Fiesta] :
, .
- - , .
[. Physis iatreia ] ,
.
[. Physike] ,
.
- - .

- - 1. . 2.
, . ,

.
- ,

. 3. ; . .,

4.

.,

.
(.: ) -
.

[.

Physiognomike <

, ] (
, , ): (
)
.
- - .
[. Physis therapeia ]
, (, , .)
.
- [. Physiocrates < . physis kratos
, , ] -18 .-
,
.
- - .
[. Physis logos ] 1. ,

, . 2. .
- - 1. .
- 0,9%- ,
. 2. (.). , .
[. Physionomie < .] ;
.

- (. ).
- [< . Facio ]
; , . ., . .
- [. Phykos mykes (myketos) ]
;
,

.
- [. Ficus] ;
, .
- -- [< . Phileo ]
; , , .
., . . .
-

[.

Philanthropos]

[.

Philanthropia]

.
[. Phileo harmonia ]
,
.

[.

Phileo

ateleia

] ,
.
- - , .
- [. Fil dekcosse ] ,
; .
- [. Fil de Perse ]
.
1 [. Filet] 1. ,
. 2. .
2

[.

Phyle]

(. ) .

3 [. Filet] ; .
[. Philemon, Baukis (Baukidos)]
: -,
; . .
,
.
- [. Fileur] (.). .
- [< . Philia , ]

. ., .
- [. Filialis ]

[.

Filiation]

(.).

. ., .
- [. Filigrane] 1. , .

. 2. ; .
[. Filigrane . logos ]
,
.
- - ; ,
.
- , ,
[

] .
- [. Philister]

; , .
- [. Film] , .

[ . grapho ]

.
[ . theke ] ;
.
- [. Folm . skopeo ]
.
-- - . (. 2), .
- [. Phylon , genesis
] (.). (,
) .
[. Phylon , genos , ]
, .
- [. Philos dendron ]
; .

[.

Phileo

Karte

- .
- - , .
- - .
[. Phileo logos ]
,

.
[. Philosophia] 1. ,
. 2.
. ., . 3.
,

.,

. 4.
.
- [. Philosophos] 1. ;
. 2. ,
.

[. Phileo Phone ]
- .
-

[.

Phyllophora]

.
[. ]
.
- [. Filtre] 1. ,

.). 2. , .
.
- [. Filtrat] 1. . 2.
, ;
, . ., .
[. Filtration] 1.
(, ). 2. (.,
).
[. Phileo . lumen
; ] .
- - , .
- [. Finale] 1. ,
(...,
)

2.

. 3. , ,
.
- - (.). (. 1) .
- - , (. ).
- [. Finance] 1. , . 2. (.). .

- - 1. . 2. ,
; .
- - (: ).
-

[.

Phoinix

(Phoinikos)]

. - ,
; , .
- [. Finis , . ]
,
.
- [< . Finitus , ]
: ,

).
- [. Finish] 1. (, ,
.). 2. , , (.
).
- [. Feint] (.). : .
- [. Fjord] ,
; , , .
[. Fioritura] (.). ,
.
[. Firma]
,
.
- [. Firman] , ()
.
- [. Firn] ,
)
;
.
- [. Fiscus] (.). .
- [. Fiscalis ] (.). , .

- - (.). ; .
- [. Piston] 1. ,
;
. 2. - ,
.
[. Fistula] (.).
( ). 2. , .
[. Fisharmonium]

.
-- [< . Phyton ]
; . ., . .
- [< . Phyton ] ,
;
, .
- [. Fitting] (.). ;
, ,
.
- [< . Phyton ]
, . ., . .
- [. Phyton benthos (. )]
,
.
[. Phyton ]
;
(: ).
- [. Phyton . caedo ]
,
, (.-
, ., , , ).
- .
- , .

- [. Phyton planktos (. )]
.
- [. Phyton phagos ]
, .
[. Phyton phthora , ] 1.
, . 2. ,
.
- [. Phytos koinos ]

, ;
.
[ . logos ]
, (: ).
- [. Fuselage] .
[. Fylke] -
.
- [. Fhrer ]
- .
- [. Frst , ] ; .
[. FIFA (.). < Fdration Internationale de Football
Association] ; 1904
; - ().
- [. Fixus , , ] 1.
. 2. ,
.
-

[.

Fixage]

(,

; .
- [. Fixatif] ,
, , .
.

[.

Fixatoir]

.
[. Fixation] - 1. , ,
( ) . 3. . 4.
(.). .
- - . .
[. Fictio] 1. , . 2.
, , ,
.
- [< . Fictio , , ]
- ;
, ,
; .
-

(,
.) .
- - (.). . .
- [. Vlagman] 1.
(, , ) . 2. ,
;
, . (
) - , (. 2). 3.
.
- [. Vlaggenstok] (,
.).
- [. Flier ] ,
.
-

[.

Flacon]

.
[. Flamingo] ,

- [. Flanc] 1. ,
, , . 2. , (
). ., : () .
- [. Flanelle]
, .
- [. Flageolet] 1. , . 2.
() ,
( )
.
-

[.

Flutter]

, ;
() .
- [< . Phleps (Phlebos) , ] (.). .
[. Phlegma , ] 1. ,
. 2. (.). .
- [. Phlegmatikos] .
- - , , .

[.

Phlegmone

(.).

.
[. <. Flauto]
, .
- - .
- [. Fleur dkorange] ;
(
).
- [. Flexaton] ;

, .
[. Flexio ] (.). 1. :

2.

- [. Fleche] (., .).


. ., (1812
.).
- [. Flibustier] -17-18 .-: ,
( ).
- [. Fligel]
.
-- [. Fligel-adjutant] :

; .
- - [. Flint Flintglas]
, ;
; ,
.
- [. Flirt] , .
- - . .
- [< . Phlogistos ] -18 .-:
: ,
; 18 .-
.
- [< . Phlogopos ]
; ; ().
- [. Flowmaster] , ,
;
. ,
.
- 1.
; [,
Flora- ] . 2. (.,
.). ,
, . ., .

- [. Floral < . Flos (Floris) ] (.).


: (20 - 21
19 - 20 ); 1793 .
1806 .-.
- [. Florino] 1.
. 2. ; .
- - .
[< . Flora (. )] ,

() .
-

[.

Vloot]

(,

, . ). .,
.

; .
[. Flottation] .
[. Flottille] 1.
. 2. .
- [< . Flox () ]
; .
- [. Flgel (. Vleugel) ]
,

, ,
.
- [. Fluidus ] 1. ; . 2.
, -18 .-
, , . 3. :
, .
[. Fluor escentia (
)] (.). (.),
() .

- [< . Fluor ] , . . ,
; ,
, , .
[. Fluor - . Grapho ]
() .
- [. Flu - 1. ,
; . 2.
:

; .
- [. Flexus . metreo ]
.
[. Fluctuatio ] 1. (.).
. 2. (.).
,
.
- [. Fob (.) < Free on board ()
] (.). : ,

.
-- [< . Phobos ]
; , , . ., .
[< . Phobos ] (.). ;
.
- [< . Phobos ]
; , , , . .,
. .
-

. 1877 .
- [. Vogt < . . Vocatus (. Advocatus) ,
] (.). ,
: ,
,
.

- [. Faivos,e < Faive , ]

-20

.-

.
[. Foyer] , .: ,
.
- : .
- [. Feuerwerk] - .
- [. Fok] (.). .
- [. Fok (. )] (.). .
-1 [. Focus ] 1. (.).
. 2. ,
. 3. (.).
. 4. (.). : ,
. 5.
(.). , .
-2 [< . Hokuspokus] 1. , ,
;
, ,
. 2. , , .
-- ( : -) - (.). , 2.
-

[<

Foul

play

2.

(.).

1.

.
[. Folga] ,
, ,
.; .
- [. Folwark < .] - (,
, ).
- [. Foliant] (,
).
-

[.

Folliculus

(.).

. .,
.

.
- - ,
.
[< . In folio ] 1. , -. 2.
,
.
- [. Folketing] (1953 ).
- [. Folk-lore] 1. ;
(, , , , .).
2. , .
- - .
- (. 1) .
[. Von] ,
.
-1 [. Fond] 1. , ,
; (., , ),
, . 2. (., , ) . 3.
(.). , , .
-2 [. Phone , ] (.). .
., 40 - 50 .
10 . - -
, , .
., . .
[. Plonation < . Phone ]
.
- [. Fonds] 1. . ., .
. 2. .
-

1)

( ) , . 2)
( ) .
(.: ) - ,
. - . .

[. Phonema] (.). ,
.
- [. Phone , endon skopeo ,
] .
[. Phonetikos ] 1. ,
. 2. .
- - - .
- [< . Plone , ]
;

.,

.
[. Plone gramma ] ,
, .
- [. Phone grapho ] ,
( ) .
[. Phone , theke ]
() , .
- - ; .
[. Phone logos ]
, .
- [. Phone metreo ]
.
- (.). , .
- [. Phone skopeo ]
,
.
- [. Poros] 1.
. 2. ; .
1 [. Fora] : -
(., , , ).
2 [< . Fuori] (.). , .

- [. Voordewind] (.). 1. ,
, . 2. ,
.
- [. Vordeck] (, ) .
-- - . -.
- [. Vorreiter] (.).
( , ).
- [. Forward] , ,
.
- [. Vorsatz] ,
; .
-- [. Foreign Office]
.
- - .
[. Forma] 1. ; .
2.

). 3. , . ., . 4.
, . ., . 5.
. 6. , ,
, ;
. 7. ; . ., . 8.
(, ),
. .,
. . 9.
( ),
. 10.
16 , (. . ). 11. (.).
. 12.
, , ;
. -
.

- [< . (Aciditas) (.
)] , ; ,
(. ).
- - 1.
;

2.

: ,

.
- [< . Formica ]
.
- - 1. ,
. 2. (. 2) .
- , (. 1).
- - 1. (. , . 12)
; . .,
. 2. (. , . 2) ;
.
-
.
- [. Formans (Formantis) ] (.). ,
.
- [. Format] 1. , , . .
2. (.). .
[. Formatio ; ] 1. ,
. -

,
. 2. (.).
,

.
- 1. ; , . 2.
.

[. (.) < ] 1.
. 2.

( ). 3. ()

).
- [. Formular] 1. ,
; . 2.
,
. 3.
, ,
( , .) . .,

4.

.
- , (, ,
.); .
- [. Forpeak, . Voorpiek] (.).

.
- [. Vorposten] (.). ,
; .
- [. Forsage] , ( ). .,
.
- [. Forcing] (.). : .
[< . Forcer ] 1. ;
. 2. (.). (., )
.
-- [. Force majeure] (.). ,
; .
- [. Fort] (.).
.
[. Forte] (.). (
). . .

- [. Fortel] , .
[. Fortepiano]
.
[. Fortissimo] (.). ,
( ).
[. Fortificatio] 1. -
. 2. -
.
[. Fortuna] 1. : -
. 2. , .
- [. Forum] 1. : ,
. 2. (.). ,
, , -. 3.
.
- [< . Vorgeschmack , ] 1.
, . 2.
.
- [. Voorsteven] (.). ;
(.) .
- [. Vorhagn ] :
.
-

[.

Fore-hand]

(.).

, , -
(. ).
- [. Phos genos ] ,
; ;
, , ;
()
.
[. Posta] 1. ; . 2.
(.).

3.

- [< . Postiglione ] .
- [. Postamt] ,
,
.
- [. Postmeister] (.).
.
- [. Phosphat] ;
( ).
- [. Phos Phoros ] ,
; ;
, , .
[ . escentia (
)] (.). (.),
() .
- [. Phosphorit] ,

. , .
- - .
-

[.

Phos

(Photos)

(.).

.
- [< . Phos (Photos) ] ,
, .:
.
- (.). , .
- [< . Phos (Photos) ]

1)

.,

. . 2)
, . ., .
- . .
- [. Phos (Photos) ]
, .

- [- . genos ] ,
( , ).
[-, . gramma ]

;
.
- - , .
[. Phos (Photos) grapho ] 1.

. 2. ; ; .
3. .
- .

.
- [. Phos (Photos) (. 3)]
, .
- [. Phos (Photos) ] (.).
, .
- [. Phos (Photos) . effectus ]
(.).
.
[- . thede ]
, ;
[- . therapeia ]
- (, )
(: ).
-

[.

Phos

(Photos)

lysis

.
-
(. ).
- [. Phos (Photos) metreo ] 1. (.).

2.

(.).

[. Phos (Photos) metreo ]


- .
- -
; .
- [< . Phos (Photos) ] (.).
; .
- -
, . . - .
- [. Phos (Photos) synthesis (. )]
(.).
, .
-

[-

statos

,
. .
[. Phos (Photos) sphaira , ]
(.). ,
.
- [- . taxis ]

; - .
- , .
- - (,
, .)
.
[- . typos ] 1.
() . 2. .
- - .
- [. Phos (Photos) tropos ]

( .); .
-

[-

finish (.

)]

(.).

( ), -,

,
.
[. Phos (Photos) phobos ] (.).
.
[. Phos (Photos) ] ,
.
[- Chroma ] .
- , .
- , (.1).
- [. Fox-terrier] ,
(, .). .
- [. Foxtrot] ; .
[. Fra (.) < Frater ] ,
().
- [. Fragmentum] 1.
. 2. .
- - 1. (. 2) ;
(. 2) . 2. .
[. Phrasis ] 1.
. 2. - , . 3.
, .
[. Phrasis logos ] 1.

. 2. ,
. 3. , , ,
.
. 4. ; (. ,
. 2).
- - (. ). , .

- [. Phraseur] ,
(. , . 4) .
- (
).
- [. Frac] ,
( ,
.).
[. Framuga] ( )
.
-

[.

Franc]

.
- - ; -5 - 6 .
( , ,
, .). ,
843 .
-
[ .
(Franklin, 1706 1790 .) ] .
- [. -] , .
[. Franco ] : ,

. - - ,

.
-- [. France-Presse]
; 1944 .
- [. Frant < .] - .
- [. Rramc-tireur] : .
-

[.

Franchise

(.).

,
; .

- [ < . .] -
, -13 .- ;
( ).
- [. Francium] , ;
.
- [< . Frappe ] .
[< . .] : - ( ,
- .); .
[. Phratria] -

(,

):

.
[. Frau] :
(, );
; .
[. Fractura ] 1. -
. 2. , . 3. (.). .
[. Fraction] 1.
, . 2. :
,
. 3. (.). ,
(., )
- [. Fracht] 1. , .
2. () .
- [. Frgate] 1.
(: ). 2.
.
[. Fraise] 1. ,
, ;
. 2. , .
- - , (. 2).
[. < . Frulein] :
- .

[. Freken] :
( );
. .
- - .
[. Phren , logos , ]
,

.
- - ,
, -
[ F- ] .
-

(. , . 3) .
[. Fresco]
( ) , .
[. Frit ] , . .,
, .
-

[.

Frigg]

, .
[< . Frigidus ] .
-

[.Frivole]

.
- [. Frise] 1. (.).
( ); . 2. , ,
, .
- [. Freezer < Freeze ] :

.
- [. Frikadelle < .]
, ; .
[. Fricandeau] :
.

[. Fricasse]
, .
- [< . , ] (.). ,
.
- [. Frimaire < , ] (.).
: (21-23
20-22 ); 1793 .-
1806 .-.
- [. Friture] (.). ,
.
- - .
[. Free trade ]
: ,

; -18 .- .
- [ . Fructidor < . Fructus ] (.).
; (18
- 19 17 - 18 ); 1793 .
1806 .-.
- [< . Frictio ] (.). .
- - ,

( ) [ .
(F, 1856 - 1939 .) ] .
[. Frulein] :
(,
); ; .
[. Fronde] 1. -17 .- : . 2. (.).
; , , ,
; , .
- [. Frondeur] 1. (.). (. , .
1) . 2. (.). , .

- [. Front] 1. , . 2.
. 3.
. 4. (.). , ,

.

.,

5.

(.).
.,

6.

(.).
. ., . 7. :
,
. - , (. 7).
- [. Frontispice] 1.(.). .
2. (.). () ( )
.
- [< . Frons (Frontis) ] (.).
.
- [. Fronton] (.). ,


[. Fru] :
(,
); ; .
[. Frustratio ; ; (,
)] (.). , ,
.
- - . .
[< . Fructus ] , ,
.; .
- [< . Psalmos ]
; ( ).
- [. Pseudos , ]
; , , ., .
- [. Pseudos , morphe ]
,
.

- [. Pseudonymos] ,

.
- [. Psilos , melas (melanos) ]
,

.
- [. Psilos phyton ] (.).
,

.
[. Psyche astheneia ]
,

, .
[. Psyche] :
; .
- - .
[. Psyche iatreia ]
,
.
[< . Psychikos ] ,
, ; ,
.
-

- , ,
.
- [< . Psyche ]
; . ., .
- - ,

; .
- [. Psyche genesis ]

()

, ) .

(,

- [. Psyche genos , ]
. ., . .
- [< . Psyche ] 1. ,

2.

.
- - .
- (.,
).
- - 1. . 2. ,
, , .
[. Psyche logos ] 1.

. 2. , , . 3.
, ,
. .
-

1.


. 2. , : ,
, (
).
- [. Psyche (. )]
(. ).
- - 1. . 2.
.

[.

Psyche

pathos ]

, .
- - .
- .
- [- . tropos ,
] ,
.

- [. Psychros metreo ]
.
- [. Psychros phyton ] ,
.
- - (.). , (. 2).
-

[.

Psoriasis

(.).

; .
- - (.). . .
-, - - (.). . , ...
- - (.). . .
[. Fuga]

.
- [. Fougasse] (.). ,

( ); .
- - (.).
( ).
., .
[. Fugato] ,
.
[. Fughetta] (.). .
- [. Fueros (.). ] 1. ,
(, )
, , . 2.
.
[. Fouett < Fouetter (,
)] (. ) ;
,
.
- . .

- [. Foulare]
.
[. Foul] .

[.

Fumigatio]

.
-

[.

Fungus

caedo

,
.
-

[.

Fundamentum]

1.

(,

, .). 2.(.). .
- - 1. , , . .,
. 2. (.). , . .,
. 3. , . .,
.
- [. Fundator] .
-

[.

Funiculaire]

, .

[.

Functio

1.

. 2. , , . 3. (.).
. 4. (.). ,

. 5. ,
.
- [< . Functio ] -20 .

(-
) .
- [. Foctionnaire] :
, .
[< . Funktionieren] (.).
; , .

- - 1. . 2.
. .,
(. . ) .
- [. Fougere] ,
, . .
- [. Fourrage] , (,
, .); .
- - , ; .
- - ;
-
.
- - [. Fourgon]
.
[. Furia] 1. : .
2. (.). , .
- [. Fourrier] :

.
- - - [
- (Fourier, 1722 - 1837 .)
] .
[.] - .
[. Fourniture] ,
. ., (, ,
.). (, , .).
- [. Furor ] ,
.
-

[.

Furunculus]

; .
- [. Furunkulose < .] ,
.

- [. Fistp] (.). .
[.] : , (
).
- [. Foot] ; 12 (. .
30,5 -).
- [. < . Futteral]
, .; . ., .
.
- [. Futtock] (.).
.
[. Futurum horama , ] ,
.
-

[<

Futurum

-20

: ,
,
,
.
- - .
- - .
[. Futurum . logos ]
, (:
).
- [. Foot (. ) . Stock ]
, , .
[. ] .
- [. Fuchs ] :
( ) .
- [. Fuchsin] ; -
( 1856 .);
.

[. Futsintoku ]
.


- [< . Chalkos ] ,
; .
- [. Chalkos lithos ] - .
- [. Chalkos pyrite ]
, , ;
.
- [. Chalkedon] , .
- [. Chamaileon] 1. ,
(., , ) . 2.
,
, . 3. (.). -
.
- - :
, , .:
[ - - ] .
- [. Chaos] 1. : ,
,
, . 2. ,
-; .
[. Charakter logos ]
: .
- . .
- [. Charites] :
(
).
- [. Charon] : ,

.
[< . Chartes (. Charta) ] 1.
: (). 2. -

.
[. Magna Charta Libertatum, . The
Great Charter] , 1215

.
- [.] ; ,
, .
- - (.). . -.
-, - - (.). . ,
.
- - (.). . .
- [. Chiliasmos < Chilias ] ,

; (.
).
- - .
- [. . Chylus < . Chylos ]
(), .

[.

Chimaira]

1.

, ,

2.

: ()
(., ). 3.
(.). : . 4. (.).
.- - , (.
).
[. Chemeia] ,
.
[ . Therapeia ]
.

- [. Chemikalien] ,
.
- - , .
- - .
- - ; .
- ,
.
- [. Chymos ] ;
.
-

, .
- - , -
; .
-

[.

Cheir

manteia

] .
- - ; .
[. Cheirurgia < Cheir ergon ]
, ()
; ;
.
- [. Chitine < . Chiton ; , ] (.).
, (,
.) , .
- [. Chiton] 1. :
( , ). 2.
, .
-

(.).

; .

- - [. Clamus (Chlamydos)]
() - ,
.
- - ;
- .
- [. Chloros ] , -
; , .
- - .
- - .
[< . Cj;prps ]
;

().
- - (.,
).
- - ; .
- ; ;
.
- - .
- [< . Chloros ] 1. (.). ;
. 2. (.). ,
.
-

[.

Chloros

plastos

] (.).
.
- [. Chloros phyllon ]
(),
- [ . (Acidum) form(icum) ]
;
.
- [ . Pikro ]
- , .

- ( : ) [. Kneset]
.
[. Cholera] ; ,
.
- [. Cholericus < . Chole ]
, .
- - , ( ).
- - ;
(: ).
- [. Chole (. )]
, ;
.
- [. Chole kystis ] (.).
.
- [< . Chode ] B ,

.
- - (.). .
- [. Chondros , Soma ]
(.). - ;
; (:
).
- [< . Chondros ] (.). .
[. Chondros logos ]
, .
[. Chondros (on)oma ] (.).
, .
-

[<

(Cantus)

Choralis

()]

.
[. Chorde ] 1. (.). ,
. 2.

( ) , (. .
).
- [. Chorde metreo ]
.
[< . Choreios] ,
( ). - ( ).
[. Choreia ] ;
,
.
- - .
[. Choreia grapho ] 1. ;
. 2. (.).
.
[. Choreia logos ]
.
- [. Chora (. )] 1.
. 2. .
-

[.

Choros

Meister

] ; .
[. Choros] (.). .
- [. Cocos (.)] 1. , . , ;
. 2. ;
, .
- [.] ;
.
[. Chrestomatheia] ,

.
[. Chrysanthemon] ,
.

- [< . Chrysos ]
: . ., .
- - [. Chrysos beryllos
, ] , .
[. Chrysos kolla ]
; ;
.
- [. Chrysolithos < Chrysos lithos ]
. ;
: .
- [. Cjrusps prasios ]
: ;
.
- [. Chrysos ]
( ).
-

[.

Chroma

1.

:
. 2. ,
; . 3.
, .
-

[()

()]

, 17-30%
4-5% :

.
- - .
- [. Chromatismos , ] 1. (.).
- . 2. (.). ,
.
- [< . Chroma (chromatos) , ] (.).
,
; .

- [. Chromatikos] ,
- , , , .
- [< ()] ;
.
- 1. (. 1) ( );
. 2. ().
- - ; .

1.

. 2. .
[. Chroma , soma ] (.).
,
.
[. Chroma , sphaira , ]
(.). - ,
.
[. Chroma ]
.
[. Chronikos ] 1.

(,

...). 2. (, ),
,
. 3. (.). ,
; . 4. ,
.
- - .
() - , (. 2).
- [. Chroniqueur] , , ,
, (.
, . - - 1. , ;
, . ., . 2. (),
.
- - (. , . 3) .

- [. Chronos grapho ] 1.

; . 2. ,

.
[. Chronos logos ] 1.
. 2.
, .
- - 1. . 2.
.
- [. Chronos metreo ] 1.
; , , . 2.
(.). .
-

[.

Chronometrage]

;

.
- - , .
- [. Chronos skopeo ]
( ).
[. Xanthippe] (469-399
. .) , ,
.
- [. Xanthos phyllon ]
, ,
.
[. Xanthops ops ]
; ,
, () .
-1 [. Xenia < Xenos , ]
(.). ,
, , -.

-2 [. Xenia] 1. : ,

. 2.
;
; . .
[. Xenos gamos ] (.).
,
.
- [. Xenos lithos ] ,
.
-1 [< . Xenos ] ,
; .
-2 [. Xenon] 1. : ()

2.

.
- - .
[. Xenos , philia ]
.
- - .
[. Xenos , phobos ]
.
- [.] : .
- - , .
[. Xerography < . ]
, ,
.
[. Xeros derma ] :
- .
- [< . Xeros ] ,
.

- [. Xeros morpho ] (.).


, .
[. Xeros stoma ] ;
,
.
- [. Xeros phileo ] (.).
.
- [. Xeros phyton ] (.).
,

(.

, , ).
- [. Xeros . forma ]
, ;
(, . ).
- [. Xerox < .] ,
.
[< . Xylon ] (.). ,
.
- - , , ;

.
- [< . Xylon () ]
; (), ,
. ., . . .
- - .
[. Xylon grapho ] 1. ,
. 2. ; .
- [. Xylon . ol(eum) ] ,
,
(); ,
.
- [. Xylon lithos ] ,

, . .

.;

- [. Xylon metreo ]
;

(
; - ).
- [. Xylon phone ]
; ,
.
- [. Xiphos , pagos ,
] - ,
()
( - ). ., .
- [. Ktitor] (.). .
- [.] ,
; .
- [.] : .

[.]

.
- . .
- - (.) . .


- - : ,
.
- [. Yazal] - : ;

*** .- . , . .

[.

Caserma]

.
- [. Qalam] 1. ,
. 2.
.
- [. Kalim] :
, ; .
- - (.). . .
- [. Qarakl ; ] -
(2 - 3 )
; [ ( -)] .
- -
.
[. KasZea ; ] -
, .
- [. Kizilbas , ]
-16 - 18 .
- [. Kislak , ]
.
- [. Qeran] .
[.] : , ,
.

[.

Al-qurkan]

,
.
- [. Kurus] (:
).


- [. Schaber] (.).
; .
[. Chablis < . .] ,
.
- [. Schablone < .] 1. ,
. 2.
. 3. (.). ,
; , . 4.
.
-

[.

Chagrin]

1.

(, ), . 2.
, .
[. Scheibe] 1. ( ). 2.
: , .
- [. < . Saitan] , .
[. Chaland] 1. ,

, . 2.
.
[. Chalet] 1. : . 2.
: .
- [.-.] : , ,
(. ).
- - , ,
: , .
- [. Chambriere] , ,
, .
- [. Chamosite < . .]
; .

[.

Schamotte]

.
- (
).
- - .
- - ,
[ - ] .
- [. Champignon ] .
- [. Shampoo] .
- - (.). , ;

, , , .
- [. Chancre] : -
. - .
- [. Chance] ,
.
- [. Chanson] 1. ,
. 2. ,
.
- [. Chansonnette] 1. :

2.

, .
[. Chansonnier] :
() .
- [. Chantage] (
) (,
.).
- - , .

- [. . . Grapho ]

.
[. Chapiteau] ,
; ,
.
[. Chapeau] (.). .
- [. Char-h-bancs] 1. ,

2.

.
[. Charade] -,

.
- [. Rarz kat] :

.
-

[.

Charriage]

(.).

.
- [. Rarif] :
.
- [. Charlatan] , ,
; , .
- [. Scharlach] .
- [. Charge]
,
,
.
- [. Chartreuse < . .] .
[. Chsis] 1. , ,
. ., . . 2.
,
( : ,
.).

[.

Chasselas]

); .
- [< . ] 12-12 (20-20 30-30)
.
- [. Schacht] 1. ()
; . 2.
: ; . .,
.
- [. Sah] ;
.
- [. Sahin Sah -] ;
( ).
- [.] () ;
: , , ! ( -
).
- [. Chef-dkeuvre] - ,
.
[. Schedule < . ]
: ,
; .
- - , ;
( . . (Scheele, 1742-1786 .)
.
[. Chevalier , ] :
- .
- [. Cheviot < . .] ,
( ).
- [. Chevrette ] ,
;

, .
[. Chevreau] , ;
; .

- [. Chevron]

, .
- [< . Chevron ] (.). (., ,
), .
- [. Chaise longue]
, .
- [< . Shake , ] ;
.
- [. Shaker] .
- [. Seih] : 1. ;
. 2. ,
.
- [. Seqel] 1. 1980
( ). 2. :
.
- [. Schellak] ,
( - );

.
- [. Shelter-deck < Shelter , deck
] (.). .
- [. Shelf] (.). 200
-

(, ...) (:
, ).
-

[.

Schenkel]

) ; .-
.
- [. Cherry-brandy < Cherry brandy (.
)] ; .

-1 [. Sheriff]
: ,
.
-2 - . .
- [. Schrfhobel] ()
.
- [. Chef] 1. , , ,
() . 2. (.).
, ( ). - , . .
[. Schwabber] -
, .; .
- [. Zwaartouw] (.). ,
, ; .
- [. Shweizer] , ,
. ; .
- [. Schweller] (.). ,
- .
- [. Schwermer] ,
- .
- [. Schwertboot] .
- - -
[ Schwyz- ,
] .
[.] - .
[. Schizo , phren , ] .
- -
(. ).
- - .
- [. Chic] (.). , .

-1 [. Schilling] .
-2 [. Shilling] 1.
(, , , , ...). 2.
( ,
); 1/20-; 19691971 (
).
[. Shimmy] ;
-20 .- 20- .
[.-] 1. - . 2.
.
[. Chimpanz < .] ;
.
- [. Chignon] -
, . (
).
[. Chinchilla < .] 1. ,
; . 2.
- , (. 1)
; .
[. Schirm] 1. ,
,
; . 2. , .
- [. Schiefer] 1. . 2.
- - .
- [. Schieferwei?] .
- [. Chiffon]
.
- [. Chiffonier] .
- [. Chiffre] 1.
. 2. , , .
, .

- [. Squall] .
- [. Schijf] (.). ,
.
- [. Schipper] 1.
. 2. (.). . 3.
.
- [. Schoot] (.). ,
() .
-

[.

Schlagbaum]

( - ).
- [. Schlager] ( ,
.).
- [. Schlanger]
, .
[. < .] 1. . ,
. 2. .
- [. Schlafrock] (.). .
- [. Schleife] ,
.
- (.). - . .
[. Szlachta] (.). .
- [. Szlachcic] (.). .
- [. Schlich]
,
.
- [. Schlichte] ,

).
- [. Schmutztite] (
, )
,